Fujitsu AUHG36LRLE Operating instructions

Fujitsu AUHG36LRLE Operating instructions
LUFTKONDITIONERING
BRUKSANVISNING
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
Svenska
KASETTMODELL
ARTIKELNr. 9378589100-03
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (KASSETTMODELL)
ARTIKELNr. 9378589100-03
INNEHÅLL
TIMER FÖR SET BACK (INSTÄLLNING
TILLBAKA) AV TEMPERATUR .............................. 12
JUSTERA RIKTNINGEN AV LUFTCIRKULATION ... 13
DRIFT AV SWING (SVÄNGA) ............................... 14
EKONOMISK ANVÄNDNING ................................ 14
RENGÖRING OCH SKÖTSEL .............................. 15
FELSÖKNING ....................................................... 16
FUNKTIONSTIPS .................................................. 17
SJÄLVDIAGNOS ................................................... 19
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................... 2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER ...................... 3
NAMN PÅ DELAR ................................................... 4
FÖRBEREDANDE DRIFT ....................................... 6
DRIFT ...................................................................... 7
TIMER-FUNKTIONER ............................................. 9
ON (PÅ)/OFF (AV) -TIMER ..................................... 9
VECKOVIS TIMER ................................................ 10
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
●
●
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs denna sektionen noga innan du använder produkten,
och se till att följer de följande säkerhetsåtgärderna.
Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:
VARNING
Den här markeringen indikerar förfaranden som, om de inte utförs på rätt sätt,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren.
VAR FÖRSIKTIG
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan
resultera i personskada för användaren, eller skada på egendom.
VARNING
• Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera
alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation
och flytt av denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage,
elstöt eller brand.
• I händelsen av en funktionsstörning så som brandlukt,
stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla
bort all strömförsörjning genom att stänga av den elektriska
brytaren eller koppla ur strömsladden. Kontakta sedan
auktoriserad servicepersonal.
• Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet.
Om den är skadad, bör den endast bytas ut av auktoriserad
servicepersonal.
• I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta från
brand och brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad
servicepersonal.
• Vid händelsen av ett åskväder eller något tidigare tecken
på en blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via
fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller
strömkällan för att förhindra elolyckor.
• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller
mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och
erfarenheter, om det inte har fått tillräcklig övervakning eller
instruktioner gällande användning av enheten från en person
som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att
säkerställa att de inte leker med enheten.
• Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att
sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på
eller stänga av strömbrytaren.
• Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
• Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflöde under många
timmar.
• För inte in dina fingrar eller andra föremål i utloppskanalen,
öppna panelen, eller inloppsgallret.
• Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
• Se till att det finns ventilation under drift.
• Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
• Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från
antingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
• Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder
produkten under längre perioder.
• Efter en längre tids användning, se till att kontrollera
monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här
produkten från att falla ned.
• Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga
när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn,
barn gamla eller sjuka personer.
• Rikta inte luftflödet mot eldstäder för uppvärmning.
• Blockera inte eller täck över inlopps- och utloppskanalen.
• Tryck inte på aggregatets trådar.
• Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna
produkt.
Sv-2
• Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls
tillhörigheter under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem,
och orsaka skador eller fel på din fastighet.
• Utsätt inte produkten direkt för vatten.
• Använd inte den här produkten för konservering av
livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller
andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring av
dessa föremål.
• Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
• Drick inte vatten från luftkonditioneringen.
• Dra inte i elkabeln.
• Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i
denna produkt för att undvika personskador när du installerar
eller upprätthåller enheten.
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
■ Energibesparing och komfortabel funktion
INVERTER
I början av användningen används mycket ström för att snabbt
få önskad temperatur i rummet. Efteråt växlar enheten automatiskt till en lägre effektinställning för ekonomisk och bekväm
användning.
EKONOMISK ANVÄNDNING
När ECONOMY-användningsläget används blir rumstemperaturen något högre än den inställda temperaturen i kylningsläge
och lägre än den inställda temperaturen i värmeläge. Därför
kan ECONOMY-läget spara mer energi än andra normala lägen.
SUPER QUIET DRIFT
När FLÄKT-knappen används för att välja QUIET (TYST) ,
börjar inomhusenheten super tyst drift; inomhusenhetens luftflödet reduceras för att producera tystare drift.
■ Rengöringsfunktion
LÖSTAGBAR INLOPPSGALLER
Inomhusenhetens inloppsgaller kan tas bort för enklare rengöring och underhåll.
■ Fjärrkontroll
FJÄRRKONTROLL MED KABEL
Den trådbundna fjärrkontrollen medger bekväm manövrering
av luftkonditioneringen.
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)
Den trådlösa fjärrkontrollen som tillval kan användas. Vid användning av fjärrkontrollen finns det olika punkter i jämförelse
med användning av trådbunden fjärrkontroll.
[Ytterligare funktioner för trådlösa alternativ]
AUTOMATISKT BYTE
Användningsläget (kylning, torkning, uppvärmning) växlar automatiskt för att bevara den inställda temperaturen och temperaturen hålls alltid konstant.
■ Komfortabel funktion
VECKOVIS TIMER
Använd funktionen timer för att ange drifttider för varje dag
i veckan. Använd inställningen DAY OFF (DAG AV) för att
stänga den tidsinställda driften för en vald dag nästa vecka.
Eftersom alla dagar kan ställas in tillsammans, kan den veckovisa timern användas för att upprepa timerinställningar för alla
dagarna.
• SLEEP (INSOMNINGS-) timer
• TIMER
• 10°C drift för HEAT (VÄRME)
Du kan använda både den trådlösa och den trådbundna fjärrkontrollen samtidigt. (Men funktionen är begränsad)
[Begränsade funktioner för trådbundna alternativ]
• Veckovisa timer
• Timer för inställning tillbaka av temperatur
TIMER FÖR SET BACK (INSTÄLLNING
TILLBAKA) AV TEMPERATUR
Använd funktionen timer för att ändra den inställda temperaturen för drifttider för varje dag i veckan. Denna kan användas
tillsammans med andra timerinställningar.
Sv-3
NAMN PÅ DELAR
Inomhusenhet
1
2
3
4
5
6
7
Luftfilter (inloppsgaller för luft in)
Klaffar för luftflödesriktning klaffar
Inloppsgaller för luft
Fjärrkontroll (trådbunden)
Kontrollpanel (TILLVAL)
Fjärrkontrollens signalmottagare
MANUAL AUTO" -knappen
När MANUAL AUTO -knappen är
intryckti mer än 10 sekunder,startar
forcerad kyldrift.
● Forcerad kyldriftanvänds vid installationsprocessen. Endast för behörigservicepersonal.
● När driften för forcerad kylningstartar
av någon anledning,tryck på knappen
START/STOP att stoppa driften.
● Tryck på knappen på Återställa filter
●
2
1
5
3
4
8 OPERATION-indikator (grön)
9 Indikatorlampan för TIMER
(orange)
●
TIMER-indikatorlampa tänds när
timern är inställd från den trådlösafjärrkontroll
0 Indikatorlampan för ECONOMY
(grön)
●
TRÅDBUNDEN TYP
5
0
A Fjärrkontroll (trådlös)
(TILLVAL)
A
9
8
7
6
Antingen kan trådlösa eller trådbundna fjärrkontrollen väljas.
Sv-4
Indikatorlampan för ECONOM tänds
i följande driftsekvenser:
• ECONOMY (EKONOMI) DRIFT
• 10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT
(styrs av den trådlösa fjärrkontrollen)
NAMN PÅ DELAR
Fjärrkontroll
1 START/STOP-knappen
2 SET TEMP. (temperatur)
-knappen
3 MODE (LÄGES)-knappen
4 FAN-knappen
5 ECONOMY-knappen
6 TIMER LÄGE
(JUSTERING AV KLOCKA)
-knappen
7 DAY (DAY OFF (DAG AV)
-knappen
8 SET BACK (INSTÄLLNING
TILLBAKA) -knappen
9 SET TIME (INSTÄLLNING AV
TID) ( < > ) -knappen
0 TIMER DELETE (RADERING
AV TIMER) -knappen
A TIMER SET (INSTÄLLNING AV
TIMER) -knappen
B Vertikal luftflödesriktning och
Swing (sväng) -knappen
C Horisontell luftflödesriktning och
Swing-knappen*1
D MAINTENANCE (UNDERHÅLL)
(ÅTERSTÄLLNING AV FILTER)knappen#1
E Driftlampa
F Timer- och klockindikator
G Indikator för driftläge
H Indikator för fläkthastighet
I Indikator för spärrfunktionen
J Temperaturindikator
K Funktionsindikator
Avfrostningsindikator
Indikator för termogivare
ECONOMY-indikator
Indikator för vertikala svängning
Filterindikator#1
*1 Dessa funktioner kan inte användas.
(Se också driftmanualen för alternativet när
du använder den med detta alternativ, etc.)
#1 Kan användas om den är korrekt inställd
under installationen. Rådgör med auktoriserad servicepersonal, när du använder denna
funktion.
Sv-5
FÖRBEREDANDE DRIFT
Ställ in aktuell dag och tid
1
2
Tryck på TIMER MODE (JUSTERING AV KLOCKA) -knappen i 2
sekunder eller längre. Tidsindikatorn på fjärrkontrollen blinkar.
3
Tryck på DAY-knappen välj aktuell dag.
visas runt den valda dagen.
En
SU
MO
TU
t.ex. Måndag 11:00
SET BACK
Tryck på SET BACK-knappen för att växla mellan 12och 24-timmarsvisning.
SU MO TU WE TH FR SA
5
Tryck igen för att avsluta.
Sv-6
TH
FR
SA
Tryck på SET TIME (< >) -knapparna för att ställa in aktuell tid.
Tryck upprepade gånger för att justera den aktuella tiden i steg om 1-minuters intervall.
Tryck och håll ner för att justera den aktuella tiden i steg om 10-minuters intervall.
SU MO TU WE TH FR SA
4
WE
SU MO TU WE TH FR SA
DRIFT
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast för “HEAT & COOL MODEL” (Riktningsväxlande cykel).
Starta/stoppa drift
Tryck på START/STOP-knappen.
Driftlampa
Luftkonditioneringen ON (PÅ): Starkt tänd
Luftkonditioneringen OFF (AV): Inte tänd
Inställning av driftläge
●
Inställning av läge för drift
Tryck på MODE (LÄGES) -knappen för att ställa in driftläge.
Om DRY (AVFUKTNING) är markerad, ställs fläkthastigheten till AUTO.
DRY
FAN
HEAT*
COOL
AUTO
(AUTOMATISK) (KYLNING) (AVFUKTNING) (FLÄKT) (VÄRME)
●
Inställning av rumstemperatur
Minska
●
Öka
Inställning av fläkthastighet
Tryck på den SET TEMP. -knapparna för att ställa in rumstemperaturen.
Inställning av intervall för temperatur
AUTO ............................................... 18 till 30°C
COOL/DRY ..................................... 18 till 30°C
HEAT* ............................................. 16 till 30°C
Tryck på FAN-knappen för att ställa fläkthastigheten.
AUTO
(AUTOMATISK)
HIGH
(HÖG)
MED
(MEDEL)
LOW
(LÅG)
QUIET
(TYST)
EKONOMIDRIFT
Tryck på ECONOMY-knappen för starta eller stoppa EKONOMI-drift.
För information om funktionen, se sidan 14.
Sv-7
DRIFT
Val av temperaturgivare för rum
•
Den här funktionen är spärrad på fabriken. För att detektera rumstemperaturen korrekt, kontakta behörig servicepersonal när du använder denna funktion.
Inomhusenhet
Tryck på ECONOMY-knappen i mer än 2 sekunder för att välja
om rumstemperaturen har detekterats på inomhusenheten eller
fjärrkontrollen.
När
indikatorn för termogivare visas, detekteras rumstemperaturen på fjärrkontrollen.
ANTECKNINGAR
•
Om denna funktion är låst, kan platsen där rumstemperaturen detekteras inte ändras och
ECONOMY -knappen är intryckt i 2 sekunder eller mer.
Funktionen barnspärr
Tryck på DAY OFF (DAG AV)-knappen och TIMER SET (INSTÄLLNING AV TIMER)-knappen samtidigt i 2 sekunder eller
längre för att aktivera funktionen barnspärr och lås alla knappar på fjärrkontrollen. Tryck på knapparna igen i 2 sekunder
eller längre för att avaktivera funktionen barnspärr.
markeNär funktionen barnspärr är aktiverad, visas
ringen. Om någon knapp trycks när barnspärren är aktiverad,
blinkar CL indikatorn.
Sv-8
markeringen blinkar när
TIMER-FUNKTIONER
OFF (AV) timer (Se sidan 9)
Använd funktionen timer för att avbryta luftkonditioneringen. Timern är i drift och luftkonditioneringen stannar efter att den
inställda tiden har gått ut. Timern kan ställas in upp till 24 timmar i förväg.
ON (PÅ) timer (Se sidan 9)
Använd funktionen timer för att sätta luftkonditioneringen i drift. Timern är i drift och luftkonditioneringen startar efter att
den inställda tiden har gått ut. Timern kan ställas in upp till 24 timmar i förväg.
VECKOVIS timer (Se sidan 10)
Använd funktionen timer för att ange drifttider för varje dag i veckan.
Använd inställningen DAY OFF (DAG AV) för att stänga den tidsinställda driften för en vald dag nästa vecka.
Eftersom alla dagar kan ställas in tillsammans, kan den veckovisa timern användas för att upprepa timerinställningar för
alla dagarna.
SET BACK (INSTÄLLNING TILLBAKA)-timer av temperatur (Se sidan 12)
Använd funktionen timer för att ändra den inställda temperaturen för drifttider för varje dag i veckan.
Denna kan användas tillsammans med andra timerinställningar.
ON (PÅ)/OFF (AV) -TIMER
Att ställa in ON/OFF-timer
1
Tryck på TIMER MODE-knappen
för att välja antingen timer ON (PÅ)
eller OFF (AV).
2
SU MO TU WE TH FR SA
Från 1 till 24 timmar
Ingen indikator
NONSTOP
●
OFF TIMER ON TIMER VECKOVIS
TIMER
(TIMER AV) (TIMER PÅ)
t.ex. timer OFF (AV) för 6 timmar
Tryck på den SET TIME (< >) -knapparna för att ställa in tiden.
Efter att tiden är inställd, startar timern automatiskt.
Den tid tills OFF-timer är i drift som visas på indikatorn för timern
minskar med tiden.
Avbryta
• Tryck på TIMER DELETE (RADERA TIMER) -knappen för att avbryta läget för timer.
• Timerläget kan också avbrytas genom att ändra läget för timern med TIMER MODE-knappen.
Sv-9
VECKOVIS TIMER
Inställning av den VECKOVISA timer
1
2
Tryck på TIMER SET (INSTÄLLNING AV TIMER) -knappen i 2
sekunder eller längre.
Tryck på TIMER MODE (LÄGE FÖR TIMER)-knappen för att välja veckovis
timer.
3
●
Inställning av veckodagen
ALL
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
2
1
Tryck på DAY-knappen för att välja veckodagen, och tryck sedan på knappen
TIMER SET för att bekräfta inställningen.
För ALLA, alla dagarna kan anges tillsammans när en
visas runt varje
dag.
4
●
Tidsinställning
När drifttiden är inställd, visas
markeringen.
ON
(PÅ)-1
3
2
1
OFF
(AV)-1
ON
(PÅ)-2
OFF
(AV)-2
t.ex. Timern är inställd för 07:00-18:00.
Tryck på den SET TIME (< >) -knapparna för att ställa in tiden, och tryck sedan på
TIMER SET -knappen som bekräftar inställningen och gå vidare till nästa ON eller
OFF tidsinställning.
Upp till 2 gånger ON (PÅ) och OFF (AV) tider kan anges per dag.
Tryck på DAY (DAG) -knappen för att slutföra tidsinställningen och återvänd till inställningen för veckodagen.
5
●
Radera drifttiden
Om den TIMER DELETE-knappen trycks in
3
4
eller , kommer drifttiden för
under steg
den valda dagen att tas bort.
Om alla dagar är markerade raderas drifttiderna för alla dagarna.
3
4
Upprepa steg och .
När man vill slutföra inställningar för den veckovisa timern,
tryck på TIMER SET -knappen i 2 sekunder eller längre.
ANTECKNINGAR
• Drifttiden kan endast ställas in i steg om 30 minuter.
• OFF(AV)-tiden kan föras över till nästa dag.
• Funktionerna ON (PÅ)- och OFF (AV) timer kan inte ställas in med hjälp av den veckovisa timern. Både en ON - och OFF-tid
måste ställas in.
Sv-10
VECKOVIS TIMER
Drift av den VECKOVISA timer
●
Starta
●
När varje den veckovisa timern är markerad, startas timern automatiskt.
Avbryta
• Tryck på TIMER DELETE (RADERA
TIMER) -knappen för att avbryta
läget för timer.
• Timerläget kan också avbrytas
genom att ändra läget för timern
med TIMER MODE-knappen.
t.ex. Drifttid 07:00-18:00
Drifttiden för aktuell dag visas.
När man vill ställa in DAY OFF (DAGEN AV) (för en semester)
1
2
3
4
Under den veckovisa timern,
tryck på TIMER SET-knappen
i 2 sekunder eller längre för att
ställa in veckodag.
Välj dag för att ställa in DAY
OFF (DAGEN AV).
Tryck på DAG (DAY OFF)
-knappen i 2 sekunder eller
mer för att ställa in DAY OFF.
Tryck på TIMER SET- (INSTÄLLNING AV TIMER)
knappen i 2 sekunder eller
mer för att slutföra inställningen DAY OFF.
SU MO TU WE TH FR SA
SU MO TU WE TH FR SA
Markeringen
●
3 6 9 12 15 18 21
3 6 9 12 15 18 21
t.ex. DAY OFF är inställd på måndag.
blinkar under en dag i veckan.
Avbryta
Följ samma förfaranden som för
installationen.
ANTECKNINGAR
• DAY OFF-inställningen är bara tillgänglig för dagar för vilka varje veckas inställningar redan finns.
• Om drifttiden förs över till nästa dag (under nästa dagens inställning), ställs den effektiva DAY OFF intervallet kommer att ställas in enligt nedan.
●
Normal
●
Nästa dagens inställning
DAY OFF (DAGEN AV)
PÅ
AV
WEEKLY (VECKOVIS)
Föregående dag
PÅ
DAY OFF (DAGEN AV)
AV
AV
PÅ
WEEKLY (VECKOVIS)
WEEKLY (VECKOVIS)
Inställning av dag
Nästa dag
Föregående dag
AV
PÅ
WEEKLY (VECKOVIS)
Inställning av dag
Nästa dag
• DAY OFF-inställning kan bara ställas in en (1) gång. DAY OFF-inställningen avbryts automatiskt efter att den inställda dagen
har passerat.
Sv-11
TIMER FÖR SET BACK (INSTÄLLNING TILLBAKA) AV TEMPERATUR
Inställning av timer för SET BACK av temperatur
1
2
Om det inte finns någon inställning för SET
BACK av temperaturen, kommer “- -” visas
för temperaturen.
SET BACK
Tryck på TIMER SET (INSTÄLLNING AV TIMER)
-knappen i 2 sekunder eller
längre.
Tryck på SET BACK-knappen för att ändra tillbaka till visning av
bekräftelsen för SET BACK.
Drifttiden för SET BACK och den inställda temperaturen visas.
3
●
Inställning av dag
1
●
Inställning av drifttid
2
4
3
t.ex. När du ställer in alla dagar tillsammans
Följ samma förfaranden för att ställa in drifttiden som för varje den veckovisa timern. TIMER DELETE -knappen används
också som beskrivs i förfarandena för den veckovisa timern.
4
●
Temperaturinställning Tryck på SET TEMP -knapparna för att ställa
in temperaturen. (Inställning av intervallet för
temperaturen är densamma som intervallet
för driftläge.)
5
3
t.ex. Drifttid 15:00-22:00
PÅ
SET BACK- temperatur
Normal temperatur
24°C
28°C
4
Upprepa steg och .
Tryck på TIMER SET (INSTÄLLNING AV TIMER) -knappen i
2 sekunder eller längre för att
slutföra inställningen av timern
för SET BACK (INSTÄLLNING
TILLBAKA) temperaturen.
AV
24°C
Drift av timer för SET BACK (INSTÄLLNING TILLBAKA) av temperaturen
●
Starta
●
Avbryta
SET BACK
1
t.ex. Visas under drift av timer för SET BACK
(INSTÄLLNING TILLBAKA)
(Drifttiden visas inte.)
Tryck på SET BACK-knappen. Displayen med bekräftelse av SET BACK visas
i 5 sekunder och därefter startar timern automatiskt.
2
Tryck på SET BACK -knappen, och
tryck sedan på TIMER DELETE -knappen medan bekräftelsen SET BACK på
displayen visas. Även om SET BACK
-knappen trycks in igen, kommer SET
BACK -timer att avbrytas.
ANTECKNINGAR
•
•
•
•
SET BACK-timer ändrar bara den inställda temperaturen. Den kan inte användas för att starta eller stoppa driften av luftkonditioneringen.
SET BACK-timer kan ställas in för att användas upp till 2 gånger per dag, men endast 1 temperaturinställning kan användas.
SET BACK -timer kan användas tillsammans med funktionerna ON, OFF, och den veckovisa timern.
Drifttiden för SET BACK visas endast i displayen för bekräftelse av SET BACK. (Se steg 1 med displayen för bekräftelse av
SET BACK.)
Sv-12
JUSTERA RIKTNINGEN AV LUFTCIRKULATION
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast för “HEAT & COOL MODEL” (Omvänd cykel).
Börja driften av luftkonditioneringen, innan du utför den här proceduren.
När du vill ställa in driftläge för
●
Justering av vertikal luftflödesriktning
Tryck på START/STOP-knappen för att starta luftkonditioneringen och
fortsätt sedan enligt följande.
Tryck på den vertikala luftflödesriktningen och sväng-knappen för att justera
riktningen av det vertikala luftflödet.
Varje gång knappen trycks, ändras luftflödesriktningen enligt följande:
2
1
3
4
Fjärrkontrollens display ändras inte.
● Om du försöker manuellt flytta klaf-
Rekommenderad inställning av
luftflödesriktningen:
1, 2, 3, 4: I läget för kylning/avfuktning
2, 3, 4:
I läget för uppvärmning
●
farna upp/nerför luftflödet kan det
leda till felaktig drift; i detta fall, stoppadriften och starta om. Ventilationsgallrenbör börjar fungera korrekt igen.
● Vid användning i ett rum med späd-
barn, barn, äldre och sjuka personer
ska luftriktningen och rumstemperaturennoggrant beaktasnär inställningarna görs.
Den vertikala luftflödesriktningen anges automatisktsom visas i enlighet med typ av
drift som valts.
I läget för kylning/avfuktning : Horisontellt flöde 1
I läget uppvärmning*
: Nedåtriktat flöde 4
●
I drift av AUTO-läge, kommer luftflödet den första minuten efter påbörjad drift bli uppåt
1; riktningen på luften kan inte justeras under denna period.
●
Justering av horisontell luftriktning.
Funktionen kan inte användas.
Sv-13
DRIFT AV SWING (SVÄNGA)
Börja driften av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
När du vill välja/stoppa driften av svängning
Tryck på knappen för den vertikala luftflödesriktningen och svängning i mer än
2 sekunder. (Stoppa inställningen genom att trycka i mer än 2 sekunder igen.)
Om funktionen svängning/vridning
Typen av drift
Kylning/uppvärmning/
avfuktning/fläkt
Området för sväng
●
1 till 4
Driften av svänga kan stanna tillfälligt när fläkten på luftkonditioneringen inte är i drift, eller när den körs vid mycket låga
hastigheter.
EKONOMISK ANVÄNDNING
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Så här använder du funktionen EKONOMI-drift
Tryck på ECONOMY-knappen.
ECONOMY-indikatorn tänds.
EKONOMI-driften startas.
Så här stoppar du EKONOMI-driften
Tryck på ECONOMY-knappen igen.
ECONOMY-indikatorn släcks.
Normal användning påbörjas.
Om EKONOMI (ENERGISPAR) -drift
Vid maximal effekt, är EKONOMI-driften omkring 70 % av normal drift för luftkonditionering vid kylning och uppvärmning.
● Om rummet inte kyls (eller värms upp) effektivt väl vid EKONOMI-drift, välj standarddrift.
● Under övervakningsperioden i AUTO-läge ändras inte driften för luftkonditionering till EKONOMI-drift, även om EKONOMI-drift
väljs genom att trycka på knappen för EKONOMI-drift.
● När läget EKONOMI-drift körs, kommer att rumstemperaturen vara lite högre än den inställda temperaturen under kylningsläge
och uppvärmningsläge. Därför kan ECONOMY-läget spara mer energi än andra normala lägen.
● I de fall där det handlar om flera typer av luftkonditioneringsapparater, är läget för EKONOMI-drift endast tillgänglig för den
inställda inomhusenheten.
Sv-14
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
VAR FÖRSIKTIG
●
Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
●
Då rengöring av filter innebär arbete på höga höjder, ska du kontakta behörig servicepersonal.
●
Fläkten arbetar i hög hastighet inuti enheten, och kan resultera i personskador.
●
Utsätt inte enhetens stomme för flytande insektsmedel eller hårspray.
●
Vara försiktig så att du inte tappar inloppsgallret.
● När enheten används under längre perioder, kan den ackumulera smuts inuti och minska dess prestanda. Vi rekommenderar
att enheten regelbundet inspekteras, utöver din egen rengöring och skötsel. För mer information, kontakta behörig kundtjänst.
● Vid rengöring av enhetens stomme ska du inte använda varmare vatten än 40°C, och inte heller några starka avslipande
rengöringsmedel eller farliga ämnen, såsom bensen eller tinner.
● Om enheten inte kommer att användas under en period på 1 månad eller längre, ska du i förväg låta enhetens inre delar avfuk-
tas ordentligt, genom att köra enheten i fläktläge i cirka en halv dag.
Rengöra luftfiltret
1. Skjut krokarna på inloppsgallret inåt mot
mitten av enheten för att öppna inloppsgallret.
4. Installera tillbaka luftfiltren på inloppsgallret.
1 Sätt tillbaka luftfiltret i dess hållare.
2 Se till att luftfiltret har kontakt med filterstopparen när det
sätts tillbaka i hållaren.
2. Dra ut filtret från inloppsgallret.
5. Stäng inloppsgallret och skjut krokarna på
inloppsgallret utåt.
3. Rengöra luftfiltret
Ta bort dammet från luftfiltren genom att dammsuga eller tvätta
av dem. Efter att ha tvättat dem, tillåt luftfiltren att avfuktas
ordentligt i ett område som skyddas från solljus.
● Damm kan rengöras från luftfiltret med en dammsugare,
eller genom att tvätta filtret i en lösning av milt diskmedel
och varmt vatten. Efter att du har tvättat det ska du låta det
torka ordentligt på en skuggig plats innan du monterar det
på nytt.
●
Om smuts tillåts samlas i luftfiltret, reduceras luftflödet som
minskar effektiviteten och ökar bullret.
Återställning av filterindikator (specialinställningar)
●
Kan användas om korrekt inställd under installationen. Rådgör med auktoriserad servicepersonal, när du använder denna funktion.
• Tänds när det är dags att rengöra luftfiltren.
Efter att ha slagit på strömmen.
Tryck på den MAINTENANCE- (UNDERHÅLL)
-knappen i 2 sekunder eller mer på fjärrkontrollen.
Indikatorn för filter försvinner.
Sv-15
FELSÖKNING
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast för “HEAT & COOL MODEL” (Riktningsväxlande cykel).
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enheten är avstängd.
• Bränd lukt eller avgivande rök från enheten
• Vatten läcker från enheten
Kontrollera följande innan du kontaktar service:
VARNING
Symptom
NORMAL
FUNKTION
Startar inte omedelbart:
Ljud hörs:
Orsak
● Om inomhusenheten stannar och startar sedan igen, kommer
kompressorn inte att vara i drift i cirka 3 minuter, för att förhindra att
säkringar går.
● När överspänningsskyddet stängs av och sedan sätts på igen, arbetar skyddskretsen i cirka 3 minuter, vilket förhindrar att enheten
körs under perioden.
* ● Under perioden för drift för uppvärmning, kan ett fräsande ljud
höras då och då. Det här ljudet produceras av driften för automatisk
avfrostning.
● Viss lukt kan avges från inomhusenheten. Den här lukten avges
från rummet (tobak, möbler etc.), som impregnerat luftkonditioneringen.
Ånga eller imma som avges:
Luftflödet är svagt eller
stoppat:
inomhusenheten. Detta resulterar i plötslig kylning av rummet genom
att luft avges från luftkonditioneringen som resulterar i kondens och
dimma.
17
—
—
* ● Under drift för uppvärmning kan utomhusenhetens fläkt stoppas och
ånga kan ses komma ut från enheten Detta beror på den automatiska avfrostningsdrift.
17
* ● När driften för uppvärmning startar kan inomhusenhetens fläkt tillfälligt stanna, vilket gör det möjligt för de invändiga delarna att värmas
upp.
* ● Under drift för uppvärmning stoppas utomhusenheten om rumstemperaturen stiger över den inställda termostaten och inomhusenheten
kommer att arbeta vid mycket låg fläkthastighet. Om du vill värma
upp rummet ytterligare, ska du ställa in termostaten på en högre
inställning.
—
* ● Under drift för uppvärmning, kommer enheten att tillfälligt stoppa
driften (mellan 4 och 15 minuter) medan det automatiska avfrostningsläget arbetar. Under tiden för automatiska avfrostningsdrift,
kommer
visas på fjärrkontrollens display.
17
drift eller när enheten övervakar rummets temperatur.
● Vid QUIET (TYST)-drift, arbetar fläkten på lägsta hastighet
● I övervakning av AUTO-drift, kommer fläkten att köras vid mycket låg
hastighet.
Sv-16
—
● Under kylnings- eller avfuktningsdrift, kan en tunn dimma synas från
● Fläkten kan användas vid mycket låg hastighet under avfuktnings-
Vatten tränger ut från utomhusenheten:
—
● I drift eller omedelbart efter att enheten stoppats, kan ljudet från
vatten som rinner i luftkonditioneringen höras. Ljudet kan bli speciellt tydligt i ungefär 2 till 3 minuter efter att driften satts igång (ljud
från kylmedel som flödar).
● Under drift kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är resultatet av
en mindreexpandering och sammandragning av panelenpå grund
av temperaturförändringar.
Lukt:
Se sidan
* ● Under perioden av drift för uppvärmning, kan vatten produceras från
utomhusenheten på grund av driften för automatiska avfrostning.
FILTER-indikatorn blinkar:
● Rengör filtret. Slå sedan av FILTER-indikator.
displayen med termogivare på fjärrkontrollen
blinkar:
● Rummets temperaturgivare kan ha en funktionsstörning. Kontakta
auktoriserad servicepersonal.
—
—
—
17
15
—
FELSÖKNING
Symptom
KONTROLLERA EN GÅNG
TILL
Fungerar inte alls:
Punkter att kontrollera
● Har överspänningsskyddet stängts av?
● Har det varit ett strömavbrott?
● Har en säkring gått, eller överspänningsskyddet utlösts?
● Fungerar timern?
Undermålig kylnings- (eller
uppvärmnings-*) prestanda:
Se sidan
—
9 till 11
● Är luftfiltret smutsigt?
● Är den luftkonditioneringens inlopps- eller utloppskanalen block-
erad?
● Har inställningar för rumstemperatur (termostat) ställts in korrekt?
● Finns det ett fönster eller en dörr öppen?
—
● När det gäller kylningsdrift, finns det ett fönster så släpper in starkt
solljus? (Dra för gardinerna.)
● När det handlar om kylningsdrift, finns det värmealstrande appara-
ter och datorer i rummet, eller alltför många människor?
● Är enheten inställd på QUIET- (TYST) drift?
—
Om problemet kvarstår när du har utfört dessa kontroller, eller om du märker av lukt från något bränt, koppla ifrån strömförsörjningen
och rådgör med behörig servicepersonal.
FUNKTIONSTIPS
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast för “HEAT & COOL MODEL” (Riktningsväxlande cykel).
Uppvärmningsprestanda*
● Denna luftkonditioneringen drivs på principen om värmepump,
som absorberar värme från utomhusluft och överför värmen
inomhus. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när
utomhuslufttemperaturen faller. Om du upplever att värmeprestandan är otillräcklig rekommenderar vi att du använder
luftkonditioneringen tillsammans med en annan typ av värmeanläggning.
● Värmemodulen värmer hela rummet genom att cirkulera
luften, med resultatet att det kan ta lite tid efter första starten
av luftkonditioneringen tills rummet har värmts upp.
När inomhus- och utomhustemperaturen är hög*
När både inomhus- och utomhustemperaturer är höga under
användning av uppvärmningsläge, kan utomhusenhetens fläkt
stanna ibland.
Fläkthastighet: AUTO (AUTOMATISK)
Uppvärmning*: Fläkten arbetar i mycket låg hastighet, när temperaturen i luften som kommer från inomhusenheten är
låg.
Kylning:
I takt med att rumstemperaturen närmar sig den
inställda temperaturen, saktar fläkthastigheten ner.
Fläkt:
Fläkten körs i låg fläkthastighet.
Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning*
● Om frost bildas på utomhusenheten efter att driften för upp-
värmning stoppats, kommer enheten att starta driften för
automatisk avfrostning. Vid den här tidpunkten stoppas utomhusenheten automatiskt efter användning i några minuter.
Låg omgivande kylning
När utomhustemperaturen sjunker, kan utomhusenhetens fläktar
kan växla till låg hastighet, eller att en av fläktarna kan stanna
emellanåt.
Varmstart*
Inomhusenheten förhindrar kalla luftdrag när drift för uppvärmning drift påbörjas.
Inomhusenhetens fläkt fungerar inte eller körs på en mycket låg
hastighet tills värmeväxlaren når den inställda temperaturen.
Dubbla fjärrkontroller (tillval)
Ytterligare en fjärrkontroll kan läggas till de maximalt två fjärrkontroller. Varje fjärrkontroll kan styra luftkonditioneringen. Dock
kan timerfunktioner inte användas vid slavcentralen.
Styrning av grupp
En fjärrkontroll kan styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater.
Alla luftkonditioneringsapparater drivs med samma inställningar.
● När du använder uppvärmningsläge vid låg utomhustempera-
tur och hög luftfuktighet, kan frost bildas på utomhusenheten,
vilket resulterar i minskad prestanda.
För att förhindra den här typen av minskad prestanda är luftkonditionering utrustad med en funktion för mikrodatorstyrd
automatisk avfrostning. Vid cyklisk avfrostning, kommer inomhusfläkten att stängas och
visas på fjärrkontrollen.
Det kommer att ta allt från 4 till 15 minuter, innan luftkonditioneringen startar upp igen.
Sv-17
FUNKTIONSTIPS
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast för “HEAT & COOL MODEL” (Riktningsväxlande cykel).
Driftläge
AUTO (för modell med KYLNING):
● När AUTO-drift (automatisk omkoppling) först väljs, arbetar fläkten i låg hastighet i några minuter, under tiden som
inomhusenheten känner av rumsförhållanden och väljer rätt användarläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i temperaturinställDefinierad
ningen → Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen är nära eller lägre än den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Övervakning av drift
temperatur i
temperaturinställning
Kylnings- och avfuktningsläge
Övervakning av drift
● När luftkonditioneringen har ställts in rummets temperatur för att närma sig inställningen för termostat börjar övervakning
av drift. VI monitoranvändningsläge arbetar fläkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen därefter ändras, väljer
luftkonditioneringen återigen korrekt drift (kylning) för att justera temperaturen enligt det värde som ställts in i termostaten.
● Om läget automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar, väljer du ett av följande driftlägen (HEAT, COOL, DRY, FAN).
Modell AUTO [HEAT & COOL (UPPVÄRMNING OCH KYLNING) (Riktningsverkande cykel)]:
● När AUTO (automatisk omkoppling) väljs, kommer luftkonditioneringen att välja lämpligt driftläge (kylning eller uppvärm-
ning) enligt rummets aktuella temperatur.
● Vid AUTO-drift (automatisk omkoppling) arbetar fläkten i låg hastighet i omkring en minut, under vilken inomhusenheten
känner av rumsförhållanden och väljer rätt användarläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen är nära den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Fastställs av utomhustemperaturen
Rumstemperaturen är hlägre ögre än den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Uppvärmningsläge
Definierad
temperatur i
temperaturinställning
Kylnings- och avfuktningsläge
Fastställs av utomhustemperaturen
Uppvärmningsläge
● När luftkonditioneringen har ställts in enligt rummets temperatur för att ligga nära inställningen för termostaten, börjar
övervakning av drift. VI monitoranvändningsläge arbetar fläkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen ändras
väljer luftkonditioneringen återigen korrekt drift (uppvärmning, nedkylning) för att justera temperaturen enligt det värde
som ställts in i termostaten.
● Om läget automatiskt väljs av enheten som inte är det du önskar, väljer du ett av följande driftlägen (HEAT, COOL, DRY, FAN).
VÄRME*: ● Använd för att värma upp rummet.
● Vid uppvärmningsläget arbetar luftkonditioneringen vid mycket låg fläkthastighet i omkring 3 till 5 minuter, varefter den växlar till vald inställning för
fläkten. Den tidsperiod det tar att låta inomhusenheten värmas upp innan
full drift påbörjas.
● När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på enhetens utsida och
prestandan minska. För att ta bort sådan frost övergår enheten automatiskt
i avfrostningsprogrammet med jämna mellanrum. Under drift för automatisk
avfrostning avbryts driften för uppvärmning.
● Efter att start av drift för uppvärmning påbörjats, tar det lite tid innan rummet
blir varmare.
● Använd för att kyla rummet.
COOL:
DRY (AVFUKTNING): ● Använd för att försiktigt kyla samtidigt som rummet avfuktas.
● Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläge.
● Under avfuktningsläge arbetar enheten i låg hastighet; för att justera rummets
luftfuktighet kan inomhusenhetens fläkt stoppas med jämna mellanrum.
Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid justering av rummets
luftfuktighet.
● Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningsläge har valts.
FAN (FLÄKT): ● Använd för att cirkulera luften i genom hela rummet.
Sv-18
Under uppvärmningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är högre än den aktuella rumstemperaturen. Uppvärmningsläget fungerar inte om
termostaten är inställd på en lägre nivå än
den faktiska rumstemperaturen.
I kylnings-/avfuktningsläge:
Ställ in termostaten på en temperatur som
är lägre än den aktuella rumstemperaturen.
Kylnings- och avfuktningsläge arbetar inte
om termostaten är inställd på en högre
nivå än den faktiska rumstemperaturen (i
kylningsläge arbetar fläkten separat).
I fläktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
och kyla rummet.
FUNKTIONSTIPS
Instruktioner om växelriktare (❖) är tillämplig endast för “MODELL FÖR VÄXELRIKTARE”.
AUTO-omstart
I händelse av strömavbrott
● Skulle strömförsörjningen till luftkonditioneringen avbrytas av
● Användning av andra elektriska enheter (elektrisk rakhyvel
ett strömavbrott, startar luftkonditioneringen automatiskt om i
det tidigare valda läge när strömförsörjningen har återställts.
etc.) eller närliggande användning av en trådlös radiosändare
kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar. I händelse av
detta ska du tillfälligt stänga av strömförsörjningen, slå på den
igen och använd sedan fjärrkontrollen för att återuppta driften.
Anmärkningar
* ● Under användning i uppvärmningsläge, börjar utomhusenhetens avfrostning i korta perioder. Under avfrostning ställer
användaren in inomhusenheten för värme igen och avfrostningsläge fortsätter, och värmefunktionen startar efter slutförande av avfrostning med resultatet att viss tid kan krävas
innan varm luft tränger ut.
* ● Under användning av uppvärmningsläget kan övre delen på
inomhusenheten bli varm, men detta beror på att kylmedel
cirkulerar runt inomhusenheten även när den är stoppad och
är inte något fel.
SJÄLVDIAGNOS
När “Er” visas i temperaturindikatorn, krävs inspektion av luftkonditioneringssystemet. Kontakta auktoriserad servicepersonal.
Enhetens nummer (vanligtvis “00”)
Felkod
t.ex. Kontroll med självdiagnos
Sv-19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement