Fujitsu AUXA45GALH Kasutusjuhend

Fujitsu AUXA45GALH Kasutusjuhend
SISÄYKSIKKÖ (kasettilaite)
Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten.
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
OSANRO. 9369313158-02
Suomi
KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖOHJE
OSANRO. 9369313158-02
VRF-järjestelmän sisäyksikkö (kasettilaite)
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUSOHJEET........................................................................ 1
OSIEN NIMET.......................................................................................... 1
MANUAL AUTO........................................................................................ 2
ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN........................................... 2
KÄYTTÖVINKKEJÄ.................................................................................. 2
PUHDISTUS JA HOITO........................................................................... 2
VIANETSINTÄ.......................................................................................... 3
TEKNISET TIEDOT.................................................................................. 4
TURVALLISUUSOHJEET
●●Lue nämä ”VAROITUKSET” huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
käytä sitä oikealla tavalla.
●●Tämän luvun kaikki ohjeet liittyvät turvallisuuteen; säilytä turvalliset
käyttöolosuhteet.
●●”VAROITUS” ja ”HUOMAUTUS” sanoilla on seuraava merkitys näissä
ohjeissa:
VAROITUS
Tämä ilmaisee toimenpiteitä, jotka jos suoritettu
väärällä tavalla, voivat johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan.
HUOMAUTUS
Tämä ilmaisee toimenpiteitä, jotka jos suoritettu
väärällä tavalla, voivat johtaa käyttäjän loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.
●●Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Huomautus:
Lämmön talteenottojärjestelmän kytkeminen käyttötilaan voi vaatia
valmisteluajan. Huomaa, että tämä ei ole vika.
VAROTOIMET ASENNUKSEN AIKANA
HUOMAUTUS
●●Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse.
●●Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna aina
valtuutetun huoltohenkilön suorittaa korjaukset.
●●Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön yksikön irrottamiseksi ja
asentamiseksi siirron yhteydessä.
●●Laite on maadoitettava.
●●Varmista, että tyhjennystoiminto on asennettu oikein.
●●Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai lämmityslaitteen
lähelle.
●●Asenna sisä- ja ulkoyksikkö niin, että lapset eivät pääse sen lähelle.
OSIEN NIMET
AUXB 07/09/12/14/18/24
(4)
(2)
(5)
(7)
VAROTOIMET KÄYTÖN AIKANA
(9)
VAROITUS
●●Älä altista itseäsi ilmastointilaitteen suoralle ilmavirralle pitkiä aikoja.
●●Älä aseta sormia tai esineitä ulostuloaukkoon tai sisääntuloritilään.
●●Älä koskaan kytke sisäyksikön verkkovirtaa ja pääkytkintä pois päältä samanaikaisesti muussa kuin HÄTÄTILANTEESSA. Tämä johtaa
kompressorin vaurioihin ja vesivuotoihin. Sammuta sisäyksikkö ensin
käyttämällä ohjausyksikköä, muuntajaa tai ulkoista syöttölaitetta ja
kytke sitten kytkin pois päältä. Yksikköä on käytettävä ohjausyksikön,
muuntajan tai ulkoisen syöttölaitteen kautta.
●●Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun sähköasentajan
vaihdettava se käyttämällä erikoistyökaluja ja määritettyä johtoa.
●●Jos kylmäainetta vuotaa ulos ja sammuttaa liekit, tuuleta huone ja ota
yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön.
HUOMAUTUS
●●Älä sijoita eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirtauksen eteen.
●●Älä suuntaa ilmavirtausta takkoja tai lämmityslaitteita kohti.
●●Älä tuki tai peitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
●●Älä kiipeä ilmastointilaitteen päälle tai aseta esineitä sen päälle.
●●Älä aseta kukkavaaseja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteen päälle.
●●Älä ripusta mitään esineitä roikkumaan sisäyksikköön.
●●Älä sijoita mitään joka ei saa kastua ilmastointilaitteen alle.
●●Kytke virtakytkin pois päältä ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
●●Älä kaada vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteeseen tai puhdista
sitä niillä.
●●Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle.
●●Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin.
●●Tarkasta asennusjalusta vikojen varalta.
●●Käytä laitetta vain ilmansuodattimet asennettuna.
●●Älä juo ilmastointilaitteesta erittyvää vettä.
●●Älä altista jäähdytysripoja paineelle.
●●Älä käytä tulenarkoja kaasuja tai polttoaineita ilmastointilaitteen lähettyvillä.
●●Älä koske putkiin käytön aikana.
●●Varmista, että kaikki sähkölaitteet sijaitsevat vähintään 1 metrin etäisyydellä sisä- tai ulkoyksiköstä.
Fi-1
(6)
(1)
(3)
(8)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
(4)
(2)
(5)
(6)
(9)
(1)
(3)
(7)
(8)
(1) Ilmansuodatin
(2) Ilmansuuntausläpät
(3) Ilmanottoritilä
(4) Pääohjauspanelli ja merkkivalot
(5) FILTER-merkkivalo (punainen): Se syttyy, jos suodatin on likainen.
Puhdista suodatin osion ”PUHDISTUS JA HUOLTO” mukaisesti. Se
syttyy, kun RESET-painiketta on painettu puhdistuksen jälkeen.
(6) TIMER-merkkivalo (oranssi): Se syttyy, kun ajastin on käytössä.
(7) OPERATION-merkkivalo (vihreä): Se syttyy, kun laite on toiminnassa.
(8) Kaukosäätimen signaalin vastaanotin: Tämä kohta ottaa vastaan
kaukosäätimen signaaleja.
(9) MANUAL AUTO -painike: Tällä käytetään laitetta ilman kaukosäädintä.
Ohjausyksikkö (lisävaruste)
Kaukosäädintyypit:
● Langaton kaukosäädin
● Langallinen kaukosäädin
● Yksinkertainen kaukosäädin
Katso käyttömenetelmät jokaisen laitteen käyttöohjeista.
MANUAL AUTO
Lämmitystoiminto
Käytä MANUAL AUTO, jos kaukosäädin kadotetaan tai sitä ei voida
käyttää.
HUOMAUTUS
Älä paina MANUAL AUTO -painiketta märin käsin tai terävillä esineillä,
koska tämä voi johtaa sähköiskuun tai toimintahäiriöihin.
●●Lämmitystila lämmittää koko huoneen kierrättämällä ilmaa huoneessa,
tästä johtuen voi kestää jonkin aikaa ilmastointilaitteen käynnistyksestä, ennen kuin huone on lämmin.
Mikrotietokoneohjattu automaattinen huurteenpoisto
Käynnistäminen
Paina MANUAL AUTO -painiketta pääohjauspaneelissa.
Käyttö voidaan asettaa seuraavissa asetuksissa.
Käyttötila
AUTO:
Kun Auto-tila on valittu, toimii se samalla tavalla
kuin toinen sisäyksikkö samassa järjestelmässä.
(Kun toinen sisäyksikkö samassa järjestelmässä
ei ole käynnissä, toimii ilmastointilaite jäähdytystilassa.)
Puhallinnopeus
AUTO
Lämpötilan säätö
23 °C
●●Kun lämmitystilaa käytetään alhaisella ulkolämpötilalla kosteuden ollessa korkea, voi ulkoyksikköön muodostua huurretta mikä voi heikentää
suorituskykyä. Tämän suorituskyvyn heikkenemisen estämiseksi, tämä
laite on varustettu mikrotietokone-ohjatulla automaattisella huurteenpoistotoiminnolla. Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy ja
huurteenpoistopiiri käynnistyy hetkeksi (n. 4 - 15 minuuttia).
Automaattisen huurteenpoiston aikana OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu.
Öljyn talteenottotoiminto
●●Öljyn talteenottotoiminto suoritetaan säännöllisesti kompressorin öljyn
palauttamiseksi ulkoyksikköön. Öljyn talteenoton aikana OPERATIONmerkkivalo (vihreä) vilkkuu (n. 10 minuuttia).
Käytön pysäyttäminen
Lämpötila- ja kosteusalue
Paina MANUAL AUTO -painiketta pääohjauspaneelissa.
ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN
Pystysuoraan puhaltavan ilman suuntaa voidaan ohjata ohjausyksiköllä.
Pystysuora suunta
(1)
Jäähdytys ja kuivaus: (1), (2), (3), (4)
Lämmitys:
(1), (2), (3), (4)
●●Lämmitystila toimii lämpöpumppuperiaatteella, imien lämmön ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisätiloihin. Tästä johtuen suorituskykyä
lasketaan ulkoilmalämpötilan laskiessa. Jos lämmitys ei ole mielestäsi
riittävä, suosittelemme tämän ilmastointilaitteen käyttämistä toisen
lämmityslaitteen kanssa.
(2)
(3)
(4)
KÄYTTÖVINKKEJÄ
Toiminta ja suorituskyky
Tietoja ensisijaisesta tilasta ja valmiustilasta
●●Usea sisäyksikkö voidaan liittää samaan järjestelmään. Käyttötilojen
valinta voi olla rajoitettu järjestelmästä riippuen.
Jäähdytys ensisijaisesti -tila:
Kun muut sisäyksiköt samassa järjestelmässä ovat jäähdytys- tai kuivatilassa, ei lämmitystä voida valita samanaikaisesti.
Lämmitys ensisijaisesti -tila:
Kun muut sisäyksiköt samassa järjestelmässä ovat lämmitystilassa, ei
jäähdytys- tai kuivatilaa voida valita samanaikaisesti.
Valmiustila:
Valmiustila aktivoituu, jos kaksi tai useampi sisäyksikkö käynnistyy
samanaikaisesti eri tilassa. Kaikki sisäyksiköt muussa kuin prioriteettitilassa odottavat valmiustilassa, kunnes prioriteettitila vaihtuu (käynnistyy heti, kun prioriteetti vaihtuu).
Tässä tilanteessa OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy ja TIMERmerkkivalo (oranssi) vilkkuu.
Matala ympäristölämpötila
●●Kun ulkolämpötila laskee, vaihtuvat ulkoyksikön tuulettimet alhaiselle
nopeudelle tai yksi tuulettimista voi pysähdellä hetkellisesti.
●●Tuotteen käyttöön vaaditut lämpötilat ja kosteus on esitetty seuraavassa taulukossa.
Jäähdytys/kuivatila
Ulkolämpötila
Lämmitystila
Katso ulkoyksiköiden tekniset tiedot.
Sisälämpötila
18 – 32 °C DB
Sisäilman
kosteus
N. 80 % tai alle
10 – 30 °C DB
●●Jos ilmastointilaitetta käytetään ilmoitettuja korkeammissa lämpötiloissa, voi sisäinen suojapiiri laueta estäen sisäisten piirien vaurioitumisen.
Myös jos laitetta käytetään jäähdytys- ja kuivatiloissa yllä lueteltua
alemmissa lämpötiloissa, voi lämmönvaihdin jäätyä ja johtaa vesivuotoihin tai muihin vaurioihin.
●●Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja korkeassa kosteudessa, voi ulkoyksikön pintaan muodostua kondensaatiota, ja valua lattialle tai muiden
alla olevien esineiden päälle.
●●Älä käytä laitetta muihin toimintoihin kuin huoneen jäähdytykseen,
lämmitykseen, kosteudenpoistoon ja ilmankierrätykseen tavallisissa
asunnoissa.
PUHDISTUS JA HOITO
HUOMAUTUS
●●Sammuta laite ja kytke se irti virransyötöstä ennen sen puhdistamista.
●●Älä seiso epävakaalla alustalla puhdistuksen aikana.
●●Ilmansuodattimien irrotuksen ja asennuksen aikana, älä koske lämmönvaihtimeen, koska tämä voi johtaa henkilövammaan.
●●Varmista, että ilmanottoritilä on kunnolla asennettu.
●●Älä puhdista laitteen sisäosia itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön, kun laitteen sisäosat on puhdistettava.
●●Älä käytä laitteen kotelon puhdistukseen yli 40 °C asteista vettä,
voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai haihtuvia aineita, kuten
bentseeni tai tinneri.
●●Älä irrota mitään yksikön osaa suodatinta lukuunottamatta.
●●Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, heikkenee ilmavirtaus, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
●●AUXB 07/09/12/14/18/24 Tavanomaisessa käytössä ilmansuodattimet
on puhdistettava kahden kuukauden välein.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Tavanomaisessa käytössä
ilmansuodattimet on puhdistettava kahden kuukauden välein.
Fi-2
3. Puhdista ilmansuodatin.
Ilmansuodattimen puhdistus
AUXB 07/09/12/14/18/24
Irrota ja puhdista suodatin, kun suodattimen valo
vilkkuu.
1. Avaa ilmanottoritilä työntämällä sen hakoja sisäänpäin yksikön keskustaa kohti.
2. Vedä suodatin ulos ilmanottoritilästä.
1.
2.
●●Poista pöly ilmansuodattimista imuroimalla tai pesemällä ne. Anna
ilmansuodattimien kuivua pesun jälkeen kokonaan, ja pidä ne suojattuna auringonvalolta.
●●Ilmansuodattimessa oleva pöly voidaan puhdistaa joko imurilla tai
pesemällä suodatin miedon pesuaineen ja lämpimän veden seoksella.
Jos peset suodattimen, anna sen kuivua kokonaan varjoisassa paikassa ennen uudelleenasentamista.
●●Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, heikkenee ilmavirtaus, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
●●Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina kaukosäätimen MAINTENANCE-painiketta kahden sekunnin ajan tai kauemmin.
4. Kiinnitä ilmansuodattimet uudelleen ilmanottoritilään.
(1) Aseta ilmansuodatin uudelleen sen pidikkeeseen.
(2) Varmista, että ilmansuodatin koskettaa suodattimen pysäyttimeen,
kun asetat sitä pidikkeeseen uudelleen.
Ritilän haka
5. Sulje ilmanottoritilä ja työnnä sen hakoja ulospäin.
4.
5.
Ilmansuodatin
3. Puhdista ilmansuodattimet.
Poista pöly ilmansuodattimista imuroimalla tai pesemällä ne. Anna
ilmansuodattimien kuivua pesun jälkeen kokonaan, ja pidä ne suojattuna
auringonvalolta.
4. Kiinnitä ilmansuodattimet uudelleen ilmanottoritilään.
(1) Aseta ilmansuodatin uudelleen sen pidikkeeseen.
(2) Varmista, että ilmansuodatin koskettaa suodattimen pysäyttimeen,
kun asetat sitä pidikkeeseen uudelleen.
5. Sulje ilmanottoritilä ja työnnä sen hakoja ulospäin.
4.
5.
Ilmansuodatin
Rungon puhdistus
Pese runko lämpimällä vedellä ja kuivaa sitten puhtaalla ja pehmeällä
liinalla.
Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jätä kytkin päälle vähintään 12 tunniksi ennen käytön aloittamista.
VIANETSINTÄ
Suodattimen haka
Ottoritilä
Seuraavat olosuhteet eivät ole vikoja tai toimintahäiriöitä.
Ritilän haka
●●Ilmansuodattimessa oleva pöly voidaan puhdistaa joko imurilla tai
pesemällä suodatin miedon pesuaineen ja lämpimän veden seoksella.
Jos peset suodattimen, anna sen kuivua kokonaan varjoisassa paikassa ennen uudelleenasentamista.
●●Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, heikkenee ilmavirtaus, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
●●Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina kaukosäätimen suodatinpainiketta sammuttaaksesi suodattimen valon. (Katso kaukosäätimen
mukana tulevasta käyttöohjeesta lisätietoja.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Irrota ja puhdista suodatin, kun suodattimen valo
vilkkuu.
1. Avaa ilmanottoritilä työntämällä sen hakoja sisäänpäin yksikön keskustaa kohti.
2. Vedä suodatin ulos ilmanottoritilästä.
1.
2.
Ei toimi välittömästi:
●●jos laite pysäytetään ja käynnistetään välittömästi, kompressori ei
käynnisty 3 minuuttiin, sulakkeen palamisen estämiseksi.
●●Jos virtakytkin kytketään pois päältä ja takaisin päälle, suojapiiri toimii
n. 3 minuutin ajan, estäen yksikön käytön tämän aikana.
Ilmavirtaus heikko tai pysähtyy:
●●Kun lämmitys käynnistetään, sisäyksikön tuulettimet voivat pysähtyä
hetkellisesti, sisäosien lämpenemisen mahdollistamiseksi.
●●Jos huonelämpötila nousee termostaatin asetuksen yläpuolelle lämmitystilassa, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikön tuuletin pysähtyy. Jos
haluat lämmittää huonetta lisää, aseta termostaatin asetus korkeammaksi.
●●Öljyn talteenottotoiminnon aikana, ilmavirtaus pysähtyy n. 10 minuutin
ajaksi. (Katso sivu 2)
●●Laite pysähtyy hetkeksi lämmitystilassa (4 - 15 minuutin ajaksi) automaattisen huurteenpoiston toimiessa. (Katso sivu 2)
●●Tuuletin toimii alhaisella nopeudella kuivatilassa tai kun laite valvoo
huonelämpötilaa.
●●AUTO-tilan valvonnassa, tuuletin toimii alhaisella nopeudella.
Vilkkuvat valot:
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu:
Öljyn talteenotto on käynnissä. (Katso sivu 2)
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu:
Automaattinen huurteenpoisto on käynnissä. (Katso sivu 2)
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) vilkkuvat vuorotellen:
Laite palautunut sähkökatkoksen jälkeen.
Fi-3
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) vilkkuvat samanaikaisesti:
Toimii koekäyttötilassa. Kysy johtajalta onko laitteen huolto käynnissä.
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy ja TIMER-merkkivalo (oranssi)
vilkkuu:
Laite on valmiustilassa. (Katso sivu 2)
Melua kuuluu:
●●Seuraavissa olosuhteissa kuuluu veden virtausääntä sisäyksiköstä ja
käyntiääni muuttuu kovaksi. Tämä ääni tulee virtaavasta kylmäaineesta.
K
un laite käynnistyy
Kun öljyn talteenotto päättyy
Kun automaattinen huurteenpoisto päättyy
●●Käytön aikana voi kuulua pientä natinaa. Tämä johtuu paneelin lämpötilamuutoksista johtuvasta laajentumisesta ja supistumisesta.
●●Lämmitystoiminnon aikana voi kuulua sihinää satunnaisesti. Tämä ääni
muodostuu automaattisesta huurteenpoistosta. (Katso sivu 2)
Haju:
●●Sisäyksiköstä voi syntyä hieman hajua. Tämä haju tulee huoneen
hajuista (huonekalut, tupakka jne.), jotka ovat imeytyneet ilmastointilaitteeseen.
Sisäyksiköstä tulee sumua:
●●Jäähdytystoiminnon aikana, voi sisäyksiköstä nousta ohutta sumua.
Tämä johtuu äkillisestä huoneen jäähdytyksestä ilmastointilaitteen
ilmalla, mikä johtaa kondensaatioon ja sumuuntumiseen.
Sisäyksiköstä tulee höyryä:
●●Lämmitystoiminnon aikana, ulkoyksikön tuuletin voi pysähtyä, ja höyryn
voidaan nähdä nousevan laitteesta. Tämä johtuu automaattisesta
huurteenpoistosta. (Katso sivu 2)
Ulkoyksiköstä tulee vettä:
●●Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksiköstä voi valua vettä automaattisen
huurteenpoiston aikana.
Seuraavat olosuhteet eivät ehkä ole vikoja, joten tarkista ne uudestaan.
Ei toimi lainkaan:
●●Onko sähkökatkos tapahtunut?
●●Onko sulake palanut, tai katkaisin lauennut?
●●Onko pääkytkin OFF-asennossa?
●●Yritätkö kytkeä prioriteettitilasta eroavan toiminnon? (Katso sivu 2)
●●Onko laite valmiustilassa? (Katso sivu 2)
Käyttötilaa ei voida muuttaa:
●●Yritätkö muuttaa prioriteettiolosuhteista eroavan toiminnon? (Katso
sivu 2)
Heikko jäähdytys (tai lämmitys) toiminta:
●●Onko huoneen lämpötila-asetukset (termostaatti) säädetty oikein?
●●Onko ilmansuodatin likainen? (Katso sivu 2)
●●Onko ilmastointilaitteen sisääntulo- tai ulostuloaukko tukossa?
●●Onko ikkuna tai ovi auki?
●●Jos kyseessä on jäähdytys, päästääkö ikkuna sisään kirkasta auringonvaloa? (Sulje verhot.)
●●Jos kyseessä on jäähdytys, onko huoneessa lämmityslaite tai tietokoneita, tai onko siinä paljon ihmisiä?
●●Onko tuulettimen nopeus asetettu alhaiseksi?
Aseta lämpötila huonelämpötilaa alemmaksi ja käytä sitä:
●●Lämpötila ei laske hyvin. Lämpötila ei laske johtuen huoneen olosuhteista. (Kun kosteus tai huonelämpötila on korkea.) (Katso sivu 2)
Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon seuraavissa tilanteissa.
TEKNISET TIEDOT
AUXB
07
GALH
MALLI
AUXB
09
GALH
VIRTALÄHDE
AUXB
14
GALH
AUXB
18
GALH
AUXB
24
GALH
230 V ~ 50/60 Hz
SALLITTU JÄNNITEALUE
JÄÄHDYTYSTEHO
AUXB
12
GALH
[kW]
198 – 264 V (50 Hz), 198 – 253 V (60 Hz)
2,2
2,8
[BTU/h] 7 500
9 600
[kW] 2,8
LÄMMITYSTEHO
[BTU/h] 9 600
3,6
4,5
5,6
7,1
12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
10 900 14 000 17 100 21 500 27 300
SYÖTTÖTEHO
[W]
25
25
29
35
36
84
VIRTA
[A]
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
ÄÄNENPAINETASO
KORKEA
dB [A]
34
35
37
38
41
50
KESKITASO
dB [A]
30
30
34
34
35
44
MATALA
dB [A]
25
25
27
27
27
30
MITAT JA PAINO
KORKEUS
[mm]
245
LEVEYS
[mm]
570
SYVYYS
[mm]
PAINO
570
15
[kg]
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MALLI
VIRTALÄHDE
230 V ~ 50/60 Hz
SALLITTU JÄNNITEALUE
JÄÄHDYTYSTEHO
17
198 – 264 V (50 Hz), 198 – 253 V (60 Hz)
[kW] 5,6
7,1
5,6
7,1
9,0
10,0 11,2 12,5 14,0
[BTU/h] 19 100 24 200 19 100 24 200 30 700 34 100 38 200 42 700 47 800
[kW] 6,3 8,0 6,3 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
LÄMMITYSTEHO
[BTU/h] 21 500 27 300 21 500 27 300 34 100 38 200 42 700 47 800 54 600
SYÖTTÖTEHO
[W]
VIRTA
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
ÄÄNENPAINETASO
KORKEA
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
KESKITASO
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
MATALA
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
MITAT JA PAINO
KORKEUS
[mm]
246
288
LEVEYS
[mm]
840
840
SYVYYS
[mm]
840
840
[kg]
22
27
PAINO
Akustiset äänitiedot:
Suurin äänenpainetaso on alle 70 dB (A) sisä- ja ulkoyksikölle. IEC 704-1
ja ISO 3744 mukaan.
●●Ongelmaa ei voida korjata, vaikka vianetsinnän tarkistukset on suoritettu.
●●FILTER-merkkivalo (punainen) vilkkuu erittäin nopeasti.
●●Langallisessa tai yksinkertaisessa kaukosäätimessä näkyy Er (kun
liitetty).
●●Palaneen hajua esiintyy.
Fi-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement