Fujitsu AUXA45GALH Valdymo instrukcijos

Fujitsu AUXA45GALH Valdymo instrukcijos
PATALPOS BLOKAS (kasetinis tipas)
Saugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.
AUXB04GBLH
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
DALIES Nr. 9369313301
Lietuvių
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
DALIES NR. 9369313301
VRF sistemos patalpos blokas (kasetinis tipas)
TURINYS
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS.................................................... 1
DALIŲ PAVADINIMAI............................................................................... 1
MANUAL AUTO VALDYMAS.................................................................... 2
ORO CIRKULIACIJOS KRYPTIES REGULIAVIMAS............................... 2
NAUDOJIMO PATARIMAI........................................................................ 2
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA........................................................................ 2
TRIKČIŲ ŠALINIMAS............................................................................... 3
SPECIFIKACIJOS.................................................................................... 4
●●Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais, taip pat – asmenims,
neturintiems patirties ir žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba apmoko naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti
tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su buitiniu prietaisu.
Pastaba:
Perjungiant šilumos rekuperacijos sistemos veikimo režimą, gali reikėti
šiek tiek laiko, kol sistema tinkamai pasiruoš. Atminkite, kad tai – ne
triktis.
ĮRENGIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS
ATSARGIAI
●●Nebandykite patys įrengti šio oro kondicionieriaus.
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
●●Šiame bloke nėra jokių dalių, kurių priežiūrą galėtų vykdyti pats naudotojas. Dėl remonto visada kreipkitės į įgaliotuosius priežiūros specialistus.
●●Prieš pradėdami naudotis šiuo buitiniu prietaisu, atidžiai perskaitykite
šias „ATSARGUMO PRIEMONES“ ir eksploatuokite prietaisą tinkamai.
●●Įrenginys turi būti įžemintas.
●●Šioje dalyje pateikiamos instrukcijos yra susijusios su sauga: būtinai
užtikrinkite saugias eksploatavimo sąlygas.
●●Toliau aprašyta šiose instrukcijose naudojamų žodelių „ĮSPĖJIMAS“ ir
„ATSARGIAI“ reikšmė:
ĮSPĖJIMAS
Šis ženklas nurodo procedūras, kurias netinkamai atlikęs naudotojas gali žūti arba rimtai
susižaloti.
ATSARGIAI
Šis ženklas nurodo procedūras, kurias netinkamai atlikęs naudotojas gali susižaloti arba
apgadinti turtą.
●●Prieš perkeldami pasitarkite su įgaliotaisiais priežiūros specialistais,
kad jie padėtų atjungti ir įrengti bloką kitoje vietoje.
●●Užtikrinkite, kad būtų įrengtas tinkamas drenažas.
●●Neįrenkite oro kondicionieriaus šalia židinio ar kitokių šildymo prietaisų.
●●Patalpos ir lauko blokus reikia įrengti taip, kad jų nepasiektų kūdikiai.
DALIŲ PAVADINIMAI
(4)
(2)
(5)
(9)
NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS
ĮSPĖJIMAS
●●Ilgai nebūkite tiesioginiame oro kondicionieriaus sraute.
(1)
(3)
(9)
●●Nekiškite pirštų ir daiktų į išleidimo angą arba pro įleidimo groteles.
●● Išskyrus AVARINIUS atvejus veikimo metu jokiu būdu neišjunkite patalpos blokų pagrindinio ir antrinių jungtuvų. Kitaip suges kompresorius ir
atsiras vandens nuotėkis. Pirmiausia per valdymo bloką, keitiklį arba išorinį įvesties įtaisą sustabdykite patalpos bloką ir tada išjunkite jungtuvą.
Valdykite įrangą tik per valdymo bloką, keitiklį arba išorinį įvesties įtaisą.
●●Jei pastebėjote, kad apgadintas šio buitinio prietaiso maitinimo kabelis,
jį leidžiama keisti tik įgaliotiesiems priežiūros specialistams, kadangi
tam reikia specialios paskirties įrankių ir atitinkamo kabelio.
●●Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, užgesinkite liepsnas, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotaisiais priežiūros specialistais.
ATSARGIAI
●●Tiesioginiame oro sraute nelaikykite gyvūnų ir augalų.
●●Nenukreipkite oro srauto į židinį ar šildymo prietaisą.
●●Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo ir išleidimo angų.
●●Nelipkite ant oro kondicionieriaus ir nedėkite ant jo jokių daiktų.
●●Ant oro kondicionierių nestatykite vazų su gėlėmis ar vandens talpyklų.
●●Ant patalpos bloko nekabinkite jokių objektų.
●●Po patalpos bloku neturi būti jokių daiktų, kuriems kenkia drėgmė.
●●Prieš valydami oro kondicionierių ar filtrą, būtinai išjunkite elektros
jungtuvą.
●●Tiesiai ant bloko nepilkite vandens ar valymo tirpiklio ir neplaukite jais
bloko.
●●Saugokite oro kondicionierių nuo tiesioginio vandens poveikio.
●●Nesinaudokite oro kondicionieriumi šlapiomis rankomis.
●●Patikrinkite įrengimo stovo būklę, ar nėra pažeidimų.
●●Eksploatuokite įrangą tik su įrengtais oro filtrais.
●●Negerkite iš oro kondicionieriaus išleisto vandens.
●●Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
●●Šalia oro kondicionieriaus nenaudokite liepsniųjų dujų.
●●Įrangai veikiant nelieskite vamzdyno.
●●Užtikrinkite, kad bet kokie elektriniai įrenginiai būtų bent 1 m atstumu
nuo patalpos arba lauko blokų.
Lt-1
(5)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(1) Oro filtras
(2) Oro srauto krypties atlankai
(3) Oro įleidimo grotelės
(4) Valdymo skydelis ir indikatorių lemputės
(5) FILTER indikatoriaus lemputė (raudona): Lemputės užsidega, kai laikas išvalyti filtrą. Išvalykite filtrą, vadovaudamiesi skirsniu „VALYMAS
IR PRIEŽIŪRA“. Lemputės išsijungia, kai išvalius paspaudžiamas
mygtukas RESET.
(6) TIMER indikatoriaus lemputė (oranžinė): ji įsijungia aktyvinus laikmatį.
(7) OPERATION indikatoriaus lemputė (žalia): ji šviečia, kol kai įrenginys
veikia.
(8) Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas: čia gaunami signalai iš
nuotolinio valdiklio.
(9) MANUAL AUTO režimo mygtukas: jis naudojamas valdymo tikslais,
kai nuotolinis valdiklis nepasiekiamas.
Valdymo blokas (pasirinktinis)
Nuotolinių valdiklių tipai:
● belaidis nuotolinis valdiklis
● laidinis nuotolinis valdiklis
● paprastasis nuotolinis valdiklis
Informacijos apie valdymo metodą rasite atitinkamo įrenginio eksploatacijos vadove.
MANUAL AUTO VALDYMAS
Šildymo našumas
Jei pametėte nuotolinio valdymo pultelį ar negalite jo pasiekti, naudokite
valdymo režimą MANUAL AUTO.
ATSARGIAI
Nespauskite mygtuko MANUAL AUTO šlapiomis rankomis ar aštriais daiktais, nes kitaip galite gauti elektros smūgį arba gali sutrikti įrangos veikimas.
Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką MANUAL
AUTO.
Galima parinkti toliau nurodytas veikimo nuostatas.
AUTO:
Kai automatinio režimo pasirinkti negalima,
įrenginys veikia tuo pačiu režimu kaip ir kitas tos
pačios sistemos patalpos blokas. (Jei kitas tos
pačios sistemos patalpos blokas neveikia, oro
kondicionierius ima veikti vėsinimo režimu.)
Ventiliatoriaus
apsukos
AUTO
Temperatūros
nuostata
23 °C
●●Įjungus šildymo režimą, kai lauke žema oro temperatūra ir didelis
drėgnumas, ant lauko bloko gali susidaryti šerkšno ir gali sumažėti
veikimo našumas. Siekiant išvengti tokio efektyvumo sumažėjimo,
šiame bloke įdiegta mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo
funkcija. Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai nustoja veikti
ir trumpam (maždaug 4-15 minučių) paveikia atitirpinimo kontūras.
Automatinio atitirpinimo metu mirksi OPERATION indikatoriaus lemputė (žalia).
Alyvos rekuperacijos procedūra
●●Periodiškai vykdoma alyvos rekuperacijos procedūra, kurios metu
kompresoriaus alyva grąžinama į lauko bloką. Alyvos rekuperacijos
metu (maždaug 10 minučių) mirksi OPERATION indikatoriaus lemputė
(žalia).
Temperatūros ir drėgnumo intervalas
Veikimo stabdymas
Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką MANUAL
AUTO.
ORO CIRKULIACIJOS KRYPTIES
REGULIAVIMAS
Vertikalią vėjo kryptį galima reguliuoti naudojantis valdymo bloku.
Vertikaliojo oro srauto kryptis
(1)
Vėsinimas ir džiovinimas: (1), (2), (3), (4)
Šildymas:
(1), (2), (3), (4)
●●Šildymo režimu yra šildoma visa patalpa recirkuliuojant joje orą, taigi,
nuo oro kondicionieriaus įjungimo turi praeiti šiek tiek laiko, kol galiausiai patalpa bus pašildyta.
Mikrokompiuterio valdomas automatinis atitirpinimas
Veikimo paleidimas
Veikimo režimas
●●Šildymo režimas veikia šilumos siurblio principu: iš lauko oro absorbuojama šiluma perduodama patalpoms šildyti. Taigi, nukritus lauko
oro temperatūrai, veikimo našumas sumažėja. Jei manote, kad šildymo
pajėgumas nepakankamas, rekomenduojame naudoti šį oro kondicionierių kartu su kito tipo šildymo buitiniu prietaisu.
(2)
(3)
(4)
NAUDOJIMO PATARIMAI
Veikimas ir našumas
Apie prioritetinę ir budėjimo būsenas
●●Tai pačiai sistemai gali priklausyti keli patalpos blokai. Atsižvelgiant į
sistemą, veikimo režimų pasirinkimo galimybės yra ribotos.
●●Šio gaminio eksploatacijos temperatūra ir drėgnumas nurodyti tolesnėje lentelėje.
Vėsinimo / džiovinimo
režimas
Lauko temperatūra
Šildymo režimas
Žr. lauko blokų specifikaciją.
Patalpos temperatūra
18–32 °C DB
Patalpos drėgnumas
Apie 80 % arba mažesnis
10–30 °C DB
●●Jei oro kondicionierius bus eksploatuojamas aukštesnėje temperatūroje nei nurodytieji intervalai, gali suveikti įtaisytoji apsaugos grandinė ir
neleisti sugadinti vidinių mikroschemų. Be to, jei vėsinimo ir džiovinimo
režimais blokas bus eksploatuojamas žemesnėje temperatūroje nei
nurodyta pirmiau, gali užšalti šilumokaitis ir gali nutekėti vandens bei
atsirasti kitų pažeidimų.
●●Jei blokas ilgai naudojamas esant dideliam drėgnumui, ant patalpos
bloko paviršiaus gali susikaupti kondensato, kuris gali imti lašėti ant
grindų ar kitų apačioje esančių objektų.
●●Nenaudokite šio bloko kitais tikslais nei įprastų gyvenamųjų patalpų
vėsinimo, šildymo, džiovinimo ar oro cirkuliacijos.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ATSARGIAI
Vėsinimo prioriteto būsena:
Jei kiti tos pačios sistemos patalpos blokai veikia vėsinimo arba džiovinimo režimu, tuo pat metu negalima pasirinkti šildymo režimo.
●●Prieš valydami bloką būtinai sustabdykite ir atjunkite nuo maitinimo
tinklo.
Šildymo prioriteto būsena:
Jei kiti tos pačios sistemos patalpos blokai veikia šildymo režimu, tuo
pat metu negalima pasirinkti vėsinimo arba džiovinimo režimo.
●●Išimdami ir keisdami oro filtrą, nelieskite šilumokaičio, nes galite susižaloti.
Budėjimo būsena:
Budėjimo būsena aktyvinama, kai vienu metu skirtingu režimu paleidžiami 2 ar daugiau patalpos blokų. Bet koks patalpos blokas, veikiantis ne prioritetiniu režimu, lauks budėjimo režimu, kol galiausiai pakis
prioritetinis režimas (blokas įsijungia, kai perjungiamas prioritetas).
Šiuo laikotarpiu veikia (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir
mirksi (oranžinė) indikatoriaus lemputė TIMER.
●●Patys nevalykite bloko vidaus. Vidaus valymo klausimais būtina pasikonsultuoti su įgaliotaisiais priežiūros specialistais.
Žemos aplinkos temperatūros vėsinimas
●●Nukritus lauko temperatūrai, patalpos bloko ventiliatoriai gali persijungti
į mažų apsukų režimą arba vienas iš ventiliatorių gali trumpam nustoti
suktis.
●●Valydami nestovėkite ant nestabilios platformos.
●●Pasirūpinkite, kad įleidimo grotelės būtų įrengtos tinkamai.
●●Valydami bloko korpusą, nenaudokite karštesnio nei 40 °C temperatūros vandens, braižančių valiklių arba lakiųjų medžiagų, pvz., benzolo ar
skiediklio.
●●Neišiminėkite jokių bloko dalių, išskyrus filtrą.
●●Jei oro filtre leisite kauptis nešvarumams, sumažės oro srautas, veikimo našumas ir padidės triukšmas.
●●AUXB 04/07/09/12/14/18/24 Eksploatuojant įprastai, oro filtrą reikia
valyti kas 2 mėnesius.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Eksploatuojant įprastai, oro
filtrą reikia valyti kas 2 mėnesius.
Lt-2
3. Išvalykite oro filtrą.
Oro filtro valymas
AUXB 04/07/09/12/14/18/24
Užsidegus filtro lemputei, išimkite ir išvalykite filtrą.
1. Įspauskite įleidimo grotelių kabliukus vidun, link
bloko centrinės dalies, kad atidarytumėte įleidimo
groteles.
2. Ištraukite filtrą iš įleidimo grotelių.
1.
2.
●●Pašalinkite dulkes iš oro filtro nusiurbdami arba išplaudami. Išplovę
leiskite oro filtrui gerai išdžiūti nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje.
●●Dulkes iš oro filtro galima išvalyti dulkių siurbliu arba filtrą galima
išplauti švelnaus valiklio ir šilto vandens tirpale. Išplautą filtrą prieš
montuodami atgal būtinai palikite gerai išdžiūti šešėlyje.
●●Jei oro filtre leisite kauptis nešvarumams, sumažės oro srautas, veikimo našumas ir padidės triukšmas.
●●Įjungę maitinimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite MAINTENANCE mygtuką ir palaikykite jį bent 2 sekundes.
4. Vėl pritaisykite oro filtrą prie įleidimo grotelių.
(1) Grąžinkite oro filtrą į jo laikiklį.
(2) Pasirūpinkite, kad į laikiklį įstatytas oro filtras susiliestų su filtro stabdikliu.
5. Uždarykite įleidimo groteles ir išspauskite laukan
įleidimo grotelių kabliukus.
4.
5.
Grotelių kabliukas
Oro filtras
3. Išvalykite oro filtrą.
Pašalinkite dulkes iš oro filtro nusiurbdami arba išplaudami. Išplovę leiskite oro filtrui gerai išdžiūti nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje.
4. Vėl pritaisykite oro filtrą prie įleidimo grotelių.
(1) Grąžinkite oro filtrą į jo laikiklį.
(2) Pasirūpinkite, kad į laikiklį įstatytas oro filtras susiliestų su filtro stabdikliu.
5. Uždarykite įleidimo groteles ir išspauskite laukan
įleidimo grotelių kabliukus.
4.
5.
Oro filtras
Korpuso valymas
Nuplaukite korpusą šiltu vandeniu ir nusausinkite švaria bei minkšta
šluoste.
Jei ketinate ilgai nenaudoti
Kai ketinsite vėl įjungti prietaisą, bent prieš 12 valandų įjunkite jungtuvą.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Filtro kabliukas
Įleidimo grotelės
Grotelių kabliukas
●●Dulkes iš oro filtro galima išvalyti dulkių siurbliu arba filtrą galima
išplauti švelnaus valiklio ir šilto vandens tirpale. Išplautą filtrą prieš
montuodami atgal būtinai palikite gerai išdžiūti šešėlyje.
●●Jei oro filtre leisite kauptis nešvarumams, sumažės oro srautas, veikimo našumas ir padidės triukšmas.
●●Įjungę maitinimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite filtro mygtuką, kad išjungtumėte filtro lemputę. (Išsamiau skaitykite eksploatacijos
vadove, pateiktame su nuotolinio valdymo bloku.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Užsidegus filtro lemputei, išimkite ir išvalykite filtrą.
1. Įspauskite įleidimo grotelių kabliukus vidun, link
bloko centrinės dalies, kad atidarytumėte įleidimo
groteles.
2. Ištraukite filtrą iš įleidimo grotelių.
1.
2.
Toliau nurodytos sąlygos nelaikomos gedimais ar
veikimo sutrikimais.
Nepradeda veikti iškart:
●●Jei blokas sustabdomas ir po to iškart paleidžiamas, kompresorius
neveikia maždaug 3 minutes, kad neperdegtų saugiklis.
●●Kai elektrinis jungtuvas išjungiamas ir vėl įjungiamas, maždaug 3 minutėms įsijungia bloko apsauginė grandinė.
Oro srautas silpnas arba jo visai nėra:
●●Įjungus šildymo režimą, patalpos bloko ventiliatorius gali laikinai nustoti
suktis, kad įšiltų vidinės dalys.
●●Jei prietaisui veikiant šildymo režimu kambario temperatūra pakyla
virš termostato nuostatos, lauko blokas nustoja veikti ir kartu sustoja
patalpos bloko ventiliatorius. Jei pageidaujate labiau pašildyti patalpą,
parinkite aukštesnę termostato nuostatą.
●●Alyvos rekuperacijos metu oro srautas gali būti nutraukiamas maždaug
10 minučių. (Žr. p. 2.)
●●Šildymo režimu blokas trumpam nustoja veikti (4-15 minučių laikotarpiui), kadangi įsijungia automatinio atitirpinimo režimas. (Žr. p. 2.)
●●Džiovinimo režimu arba blokui stebint patalpos temperatūrą ventiliatorius gali suktis mažomis apsukomis.
●●Monitoriui veikiant režimu AUTO ventiliatorius sukasi mažomis apsukomis.
Mirksinčios lemputės:
●●Mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION:
Vykdoma alyvos rekuperacijos procedūra. (Žr. p. 2.)
●●Mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION:
Vykdoma automatinė atitirpinimo procedūra. (Žr. p. 2.)
●●Pakaitomis mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir (oranžinė) indikatoriaus lemputė TIMER:
Blokas pradėjo veikti po elektros tiekimo trūkio.
Lt-3
●●Vienu metu mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir (oranžinė) indikatoriaus lemputė TIMER:
Blokas veikia bandomuoju režimu. Paklauskite valdytojo, ar vykdomi
techninės priežiūros darbai.
●●Šviečia (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir mirksi (oranžinė)
indikatoriaus lemputė TIMER:
Blokas veikia budėjimo režimu. (Žr. p. 2.)
Girdimas triukšmas:
●●Toliau nurodytomis sąlygomis patalpos bloke girdimas vandens tekėjimo garsas ir prietaisas pradeda garsiai veikti. Šiuos garsus skleidžia
tekantis šaldalas.
P
radėjus veikti
Pasibaigus alyvos rekuperacijos procedūrai
Pasibaigus automatinei atitirpinimo procedūrai
SPECIFIKACIJOS
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
04
07
09
12
14
18
24
GBLH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODELIS
MAITINIMO ŠALTINIS
230 V ~ 50/60 Hz
GALIMI ĮTAMPOS
INTERVALAI
198–264 V (50 Hz), 198–253 V (60 Hz)
VĖSINIMO
PAJĖGUMAS
[kW]
1,1
2,2
[BTU/h] 3.800
2,8
7.500
3,6
4,5
5,6
7,1
9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
●●Veikiant prietaisui gali girdėtis tylus cypimas. Taip yra dėl nežymių
skydelio plėtimosi ir traukimosi procesų, kurie vyksta kintant temperatūrai.
ŠILDYMO
PAJĖGUMAS
●●Šildymo režimu gali kartais pasigirsti čirškėjimas. Šis garsas skleidžiamas automatinės atitirpinimo procedūros metu. (Žr. p. 2.)
ĮVESTIES
GALIA
[W]
23
25
25
29
35
36
84
Kvapai:
●●Patalpos blokas gali skleisti tam tikrą kvapą. Šis kvapas – tai įvairių
kambario kvapų (baldų, tabako ir pan.) mišinys, kurį įtraukia oro kondicionierius.
SROVĖS
STIPRIS
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
Iš patalpos bloko sklinda rūkas:
●●Vėsinimo metu iš patalpos bloko gali imti sklisti netiršta migla. Taip
nutinka dėl to, kad, oro kondicionieriui pučiant vėsų orą į patalpą, ši
atvėsta ir ima kondensuotis vanduo bei susidaro migla.
Iš patalpos bloko sklinda garas:
●●Šildymo metu gali nustoti suktis lauko bloko ventiliatorius ir gali pasirodyti, kad iš bloko kyla garas. Taip yra dėl automatinės atitirpinimo
procedūros. (Žr. p. 2.)
Iš lauko bloko teka vanduo:
●●Šildymo metu dėl automatinės atitirpinimo procedūros iš lauko bloko
gali imti tekėti vanduo.
Toliau nurodytos sąlygos gali nereikšti gedimo: prašome patikrinti dar kartą.
Neveikia išvis:
●●Galbūt dingo elektra?
●●Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė grandinės jungtuvas?
●●Ar pagrindinis maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF?
●●Galbūt mėginate įjungti ne prioritetinį veikimo režimą? (Žr. p. 2.)
●●Galbūt blokas veikia budėjimo režimu? (Žr. p. 2.)
Nepavyksta pakeisti veikimo režimo:
●●Galbūt mėginate perjungti ne prioritetinį veikimo režimą? (Žr. p. 2.)
Mažas vėsinimo (ar šildymo) našumas:
●●Ar tinkamai nustatėte kambario temperatūros nuostatas (termostatą)?
●●Galbūt užsiteršė oro filtras? (Žr. p. 2.)
●●Galbūt užblokuota oro kondicionieriaus įleidimo arba išleidimo anga?
●●Galbūt atidarytas langas arba durys?
●●Galbūt vėsinimo režimu pro langą šviečia ryški saulė? (Užtraukite
užuolaidas.)
●●Galbūt vėsinimo metu patalpoje veikia šildytuvai ir kompiuteriai arba
patalpoje per daug žmonių?
●●Galbūt nustatytos per mažos ventiliatoriaus apsukos?
Nustatykite žemesnę temperatūrą nei patalpoje ir naudokite ją:
●●Temperatūra tinkamai nekrenta. Galbūt temperatūra nekrenta dėl tam
tikrų kambario sąlygų. (Pvz., didelis drėgnumas arba aukšta kambario
temperatūra.) (Žr. p. 2.)
Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploataciją ir susisiekite su įgaliotaisiais priežiūros
specialistais.
●●Problemos nepavyko pašalinti net ir atlikus trikčių šalinimo patikras.
[kW]
1,3
2,8
[BTU/h] 4.400
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
9.600 10.900 14.000 17.100 21.500 27.300
GARSO SLĖGIO LYGIS (AUŠINIMAS / ŠILDYMAS)
AUKŠTAS
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
50/50
VIDUTINIS
dB [A] 30/28
30/30
30/30
34/34
34/34
35/35
44/44
ŽEMAS
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
MATMENYS IR SVORIS
AUKŠTIS
[mm]
245
570
ILGIS
[mm]
PLOTIS
[mm]
SVORIS
[kg]
570
14,5
15
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODELIS
MAITINIMO ŠALTINIS
230 V ~ 50/60 Hz
GALIMI ĮTAMPOS
INTERVALAI
198–264 V (50 Hz), 198–253 V (60 Hz)
VĖSINIMO
PAJĖGUMAS
ŠILDYMO
PAJĖGUMAS
[kW] 5,6
7,1
5,6
7,1
9,0
10,0 11,2 12,5 14,0
[BTU/h] 19.100 24.200 19.100 24.200 30.700 34.100 38.200 42.700 47.800
[kW] 6,3
8,0
6,3
8,0
10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
[BTU/h] 21.500 27.300 21.500 27.300 34.100 38.200 42.700 47.800 54.600
ĮVESTIES
GALIA
[W]
SROVĖS
STIPRIS
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
GARSO SLĖGIO LYGIS
AUKŠTAS
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
VIDUTINIS
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
ŽEMAS
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
MATMENYS IR SVORIS
AUKŠTIS
[mm]
246
288
ILGIS
[mm]
840
840
PLOTIS
[mm]
840
840
SVORIS
[kg]
22
27
Akustinio triukšmo informacija:
Maksimalus garso slėgio lygis nesiekia 70 dB (A) (patalpos ir lauko blokų). Išmatuota pagal IEC 704-1 ir ISO 3744.
●●Itin sparčiai mirksi FILTER indikatoriaus lemputė (raudona).
●●Laidiniame arba paprastajame nuotoliniame valdiklyje rodoma indikacija „Er“ (kai jis prijungtas).
●●Sklinda degėsių kvapas.
Lt-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement