Fujitsu AUXB007GLEH Οδηγίες λειτουργίας

Fujitsu AUXB007GLEH Οδηγίες λειτουργίας
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
Conserve este manual para posibles consultas futuras.
MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ INTERNA (tipo a cassetta)
Conservare questo manuale per consultazione futura.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος κασέτας)
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE INTERIOR (Tipo cassete)
Guarde este manual para consulta futura.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (кассетного типа)
Сохраните данное руководство для последующего использования.
KULLANIM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kaset tipi)
English
Deutsch
Français
UNITÉ INTÉRIEURE (Type cassette)
Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.
Español
MODE D’EMPLOI
Italiano
AUXB004GLEH
AUXB007GLEH
AUXB009GLEH
AUXB012GLEH
AUXB014GLEH
AUXB018GLEH
AUXB024GLEH
Ελληνικά
INNENGERÄT (Kassettentyp)
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.
Português
BEDIENUNGSANLEITUNG
Русский
INDOOR UNIT (Cassette type)
Keep this manual for future reference.
Türkçe
OPERATING MANUAL
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART No. 9369313325
9369313325-01_OM.indb 1
2/7/2019 18:28:58
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αρ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9369313325
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF (Τύπου κασέτας)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ................................................................... 1
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ................................................................ 1
MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ............................................................................................. 2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ................. 2
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.................................................................... 2
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ................................................................ 2
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.......................................................... 3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...................................................................................... 4
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
●●Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
"ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ" και λειτουργήστε την με τον σωστό τρόπο.
●●Όλες οι οδηγίες σε αυτή την ενότητα σχετίζονται με την ασφάλεια.
Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας.
●●Τα σήματα "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" και "ΠΡΟΣΟΧΗ" έχουν τις παρακάτω
σημασίες σε αυτές τις οδηγίες:
Σημείωση:
Η εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο προετοιμασίας για λειτουργία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
●●Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιματιστικό μόνοι σας.
●●Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν
από το χρήστη. Να απευθύνεστε πάντα σε εξουσιοδοτημένο τεχνικο
προσωπικό για επισκευές.
●●Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
του σέρβις για την αποσύνδεση και την εγκατάσταση της μονάδας.
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες,
●●Η μονάδα πρέπει να είναι γειωμένη.
σουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
●●Βεβαιωθείτε ότι θα πραγματοποιηθούν σωστά οι εργασίες αποστράγγισης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αν εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέ-
ΠΡΟΣΟΧΗ
●●Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιματιστικό.
●●Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
●●Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε απόσταση
μικρότερη του 1 μ. από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα.
●●Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές η νοητικές ικανότητες, η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν λάβει
επίβλεψη η οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής από ένα
υπεύθυνο για την ασφάλεια τους άτομο. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν
δεν εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
●●Μην εκτίθεστε απ' ευθείας στην ροή του αέρα από το κλιματιστικό για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
●●Αποφύγετε την εγκατάσταση του κλιματιστικού κοντά σε τζάκι ή άλλη
συσκευή θέρμανσης.
●●Όταν εγκαθιστάτε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, λάβετε τις
κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά.
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
(4)
(2)
(5)
●●Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στη θύρα εξόδου ή στη γρίλια
πρόσληψης αέρα.
●●Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, μην απενεργοποιείτε
ποτέ τον κύριο όπως και τον δευτερεύοντα ασφαλειοδιακόπτη των εσωτερικών μονάδων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Θα προκληθεί σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού. Αρχικά, διακόψτε τη λειτουργία
της εσωτερικής μονάδας μέσω της μονάδας ελέγχου, του μετατροπέα ή
της εξωτερικής συσκευής εισόδου και, στη συνέχεια, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας
ελέγχου, του μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου.
●●Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό,
δεδομένου ότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία και συγκεκριμένο καλώδιο.
●●Εάν τύχει να διαρρεύσει ψυκτικό υγρό, σβήστε όλες τις εστίες φωτιάς, αερίστε το χώρο και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
●●Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά απ' ευθείας στην ροή του αέρα.
●●Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα σε τζάκια ή συσκευές θέρμανσης.
●●Μην μπλοκάρετε ή καλύπτετε τις θύρες εισαγωγής και εξαγωγής.
●●Μην σκαρφαλώνετε στο κλιματιστικό και μην τοποθετείτε αντικείμενα
πάνω του.
●●Μην τοποθετείτε βάζα με λουλούδια ή δοχεία με νερό πάνω στο κλιματιστικό.
●●Μην κρεμάτε αντικείμενα από την εσωτερική μονάδα.
●●Μην τοποθετείτε ο,τιδήποτε κάτω από την εσωτερική μονάδα που δεν
πρέπει να βραχεί.
●●Πάντα να κατεβάζετε τον ασφαλειοδιακόπτη όταν καθαρίζετε το κλιματιστικό ή το φίλτρο αέρα.
●●Μην περιχύνετε νερό ή διάλυμα καθαρισμού απ’ ευθείας στη μονάδα,
και μην πλένετε με αυτά τη μονάδα.
●●Μην εκθέτετε το κλιματιστικό απευθείας σε νερό.
●●Μην χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
●●Ελέγχετε την κατάσταση της βάσης τοποθέτησης για τυχόν ζημιά.
●●Να το λειτουργείτε μόνο με τα φίλτρα του αέρα εγκατεστημένα.
●●Μην πίνετε το νερό που έχει αποστραγγιστεί από το κλιματιστικό.
●●Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στις ψήκτρες της συσκευής.
(9)
(1)
(3)
(5)
(9)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(1) Φίλτρο Αέρα
(2) Πτερύγια Κατεύθυνσης Ροής Αέρα
(3) Γρίλια Πρόσληψης Αέρα
(4) Πίνακας Ελέγχου Λειτουργιών και Ενδεικτικές Λυχνίες
(5) Ενδεικτική Λυχνία FILTER (ΦΙΛΤΡΟ) (Κόκκινη): Ανάβει όταν είναι ώρα
να καθαριστεί το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο ανατρέχοντας στην
ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ". Σβήνει όταν πατηθεί το
πλήκτρο RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) μετά τον καθαρισμό.
(6) Ενδεικτική Λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί): Ανάβει
κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
(7) Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη): Ανάβει
κατά τη λειτουργία.
(8) Δέκτης Σήματος Τηλεχειριστηρίου: Εδώ λαμβάνονται τα σήματα από
το τηλεχειριστήριο.
(9) Πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ): Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο
τηλεχειριστήριο.
Μονάδα ελέγχου (προαιρετική)
Τύποι τηλεχειριστηρίων:
● Ασύρματο τηλεχειριστήριο
● Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
● Απλό τηλεχειριστήριο
Για μέθοδο λειτουργίας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της κάθε συσκευής.
El-1
9369313325-01_OM.indb 1
2/7/2019 18:29:21
MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στην περίπτωση που το τηλεχειριστήριο έχει
χαθεί ή δεν είναι διαθέσιμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην πατάτε το πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) με βρεγμένα χέρια ή αιχμηρά αντικείμενα, αλλιώς
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Εκκίνηση της Λειτουργίας
Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας.
Η λειτουργία μπορεί να οριστεί με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Κατάσταση Λειτουργίας
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ):
Όταν δεν γίνεται επιλογή της αυτόματης λειτουργίας, θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και
οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα.
(Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο
σύστημα δεν λειτουργούν, το κλιματιστικό θα
λειτουργήσει στην ψύξη.)
Ταχύτητα Ανεμιστήρα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
Ρύθμιση Θερμοκρασίας 23 °C
Απόδοση θέρμανσης
●●Η θέρμανση λειτουργεί με βάση την αρχή αντλίας θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και μεταφέροντας αυτή
τη θερμότητα στο εσωτερικό. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική απόδοση
μειώνεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Εάν πιστεύετε ότι η απόδοση της παραγόμενης θέρμανσης είναι ανεπαρκής,
σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε συνδυασμό με
κάποιον άλλον τύπο συσκευής θέρμανσης.
●●Στη λειτουργία της θέρμανσης θερμαίνεται ολόκληρος ο χώρος με
ανακυκλοφορία του αέρα σε αυτόν, με αποτέλεσμα να απαιτείται λίγος
χρόνος αφού εκκινηθεί το κλιματιστικό μέχρι να θερμανθεί ο χώρος.
Αυτόματη απόψυξη που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή
●●Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία Θέρμανσης σε συνθήκες χαμηλής
εξωτερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί
πάγος στην εξωτερική μονάδα, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση
λειτουργίας. Για να αποτραπεί αυτή η μειωμένη απόδοση, το κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται
με μικροϋπολογιστή. Αν σχηματιστεί πάγος, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και θα λειτουργήσει για λίγο το κύκλωμα
απόψυξης (για περίπου 4 με 15 λεπτά).
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Αυτόματης Απόψυξης, αναβοσβήνει η
Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη).
Λειτουργία ανάκτησης λαδιού
●●Κατά περιόδους, πραγματοποιείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού για
να επιστρέψει το λάδι του συμπιεστή στην εξωτερική μονάδα. Κατά
τη λειτουργία ανάκτησης λαδιού, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία
OPERATION (πράσινη) (για περίπου 10 λεπτά).
Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας
Διακοπή της Λειτουργίας
●●Η θερμοκρασία και η υγρασία που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτού
του προϊόντος αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Η κάθετη κατεύθυνση του αέρα μπορεί να ελεγχθεί από τη μονάδα ελέγχου.
Κάθετη κατεύθυνση
(1)
Cooling & Dry (Ψύξη & Αφύγρανση): (1), (2), (3), (4)
Θέρμανση:
(1), (2), (3), (4)
(2)
(3)
(4)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λειτουργία και Απόδοση
Περί της κατάστασης προτεραιότητας και αναμονής
●●Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές εσωτερικές μονάδες εντός του
ίδιου συστήματος. Ανάλογα με το σύστημα, υπάρχουν περιορισμοί
στην κατάσταση λειτουργίας.
Κατάσταση προτεραιότητας στην ψύξη:
Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος λειτουργούν
στην ψύξη ή την αφύγρανση, δεν γίνεται επιλογή της θέρμανσης ταυτόχρονα.
Κατάσταση προτεραιότητας στη θέρμανση:
Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος λειτουργούν στη θέρμανση, δεν γίνεται επιλογή της λειτουργίας ψύξης ή
αφύγρανσης ταυτόχρονα.
Κατάσταση αναμονής:
Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται όταν 2 ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετική λειτουργία.
Οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα εκτός της λειτουργίας προτεραιότητας
θα παραμείνει σε αναμονή έως ότου αλλάξει η κατάσταση προτεραιότητας (η λειτουργία ξεκινά μόλις αλλάξει η προτεραιότητα).
Τότε, ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (πράσινη) και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER (πορτοκαλί).
Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Λειτουργία ψύξης/
αφύγρανσης
Εξωτερική
θερμοκρασία
Παρακαλούμε ανατρέξτε στις προδιαγραφές των
εξωτερικών μονάδων.
Εσωτερική
θερμοκρασία
Υγρασία σε
εσωτερικό χώρο
Λειτουργία θέρμανσης
18 με 32 °C ΞΒ
10 με 30 °C ΞΒ
Περίπου 80% ή λιγότερη
●●Εάν το κλιματιστικό λειτουργήσει υπό συνθήκες υψηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που αναγράφονται, το ενσωματωμένο κύκλωμα
προστασίας μπορεί να παρέμβει για να αποτρέψει ζημιά στα εσωτερικά
κυκλώματα. ΕΠίσης, κατά τη λειτουργία Ψύξης ή Αφύγρανσης, εάν η
μονάδα χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας από
αυτές που αναγράφονται παραπάνω, μπορεί να παγώσει ο εναλλάκτης
θερμότητας, γεγονός που οδηγεί σε διαρροή νερού και άλλες ζημιές.
●●Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες υψηλής
υγρασία,ς μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια της εσωτερικής
μονάδας, και να στάξει στο δάπεδο ή σε άλλα αντικείμενα από κάτω.
●●Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για σκοπούς άλλους από την
Ψύξη, τη Θέρμανση, την Αφύγρανση και την κυκλοφορία αέρα σε
χώρους συνήθων κατοικιών.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
●●Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι διακόψατε τη λειτουργία
της και αποσυνδέσατε την τροφοδοσία.
●●Μην στέκεστε σε ασταθές επίπεδο όταν καθαρίζετε.
●●Όταν αφαιρείτε και αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα, φροντίστε να μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
●●Σιγουρευτείτε ότι η γρίλια πρόσληψης είναι καλά εγκατεστημένη.
●●Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της μονάδας μόνοι σας. Για να καθα- ρίσετε
το εσωτερικό, να συμβουλεύεστε πάντα εγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό.
●●Όταν καθαρίζετε το κυρίως σώμα της μονάδας, μην χρησιμοποιείτε
νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C, σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή
πτητικούς παράγοντες, όπως βενζόλιο ή διαλυτικό.
●●Μην αφαιρεείτε οποιοδήποτε μέρος τη μονάδας εκτός από το φίλτρο.
●●Αν στο Φίλτρο Αέρα συσσωρευτεί σκόνη, η ροή του αέρα θα μειωθεί,
υποβαθμίζοντας την απόδοση λειτουργίας και αυξάνοντας το θόρυβο.
●●Κατά τις περιόδους κανονικής χρήσης, το φίλτρο αέρα θα πρέπει να
καθαρίζεται κάθε 2 μήνες.
●●Όταν πέσει η εξωτερική θερμοκρασία, οι ανεμιστήρες της εξωτερικής
μονάδας ενδέχεται να αλλάξουν σε χαμηλή ταχύτητα ή ένας από τους
ανεμιστήρες ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά.
El-2
9369313325-01_OM.indb 2
2/7/2019 18:29:22
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα
Όταν ανάβει η λυχνία φίλτρου, αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο.
1. Σπρώξτε τους γάντζους της γρίλιας πρόσληψης
προς το κέντρο της μονάδας για να ανοίξετε τη
γρίλια πρόσληψης.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο από τη γρίλια
πρόσληψης.
1.
2.
Γάντζος Γρίλιας
Φίλτρο Αέρα
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
Απομακρύνετε τη σκόνη από το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντάς το. Μετά το πλύσιμο, αφήστε το φίλτρο αέρα να στεγνώσει καλά
σε ένα μέρος προστατευμένο από το ηλιακό φως.
4. Επαναπροσαρτήστε το φίλτρο αέρα στη γρίλια
πρόσληψης.
(1) Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αέρα στη θέση του.
(2) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έρχεται σε επαφή με το στοπ του
φίλτρου όταν τοποθετείται στη θήκη του.
5. Κλείστε τη γρίλια πρόσληψης και σπρώξτε τους
γάντζους της γρίλιας πρόσληψης προς τα έξω.
4.
5.
Φίλτρο Αέρα
Φίλτρο
Γάντζος
Γρίλια Πρόσληψης
Γάντζος Γρίλιας
●●Η σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί από το φίλτρο αέρα είτε με ηλεκτρική
σκούπα είτε με πλύσιμο του φίλτρου σε διάλυμα ήπιου καθαριστικού
και χλιαρού νερού. Εάν πλύνετε το φίλτρο, θα πρέπει να το αφήσετε να
στεγνώσει καλά σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήσετε.
●●Αν στο φίλτρο αέρα συσσωρευτεί σκόνη, η ροή του αέρα θα μειωθεί,
υποβαθμίζοντας την απόδοση λειτουργίας και αυξάνοντας το θόρυβο.
●●Μετά την ενεργοποίηση της ισχύος, πατήστε το πλήκτρο του φίλτρου
στο τηλεχειριστήριο για να σβήσετε τη λυχνία φίλτρου. (Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο λειτουργίας που είναι συσκευασμένο με το τηλεχειριστήριο
για λεπτομέρειες.)
Καθαρισμός της μονάδας
Πλύντε τη μονάδα με χλιαρό νερό, και μετά στεγνώστε με καθαρό και
μαλακό πανί.
Οι ακόλουθες καταστάσεις δεν αποτελούν βλάβες ή
δυσλειτοιυργίες.
Δεν λειτουργεί αμέσως:
●●Αν η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας διακοπεί και έπειτα ξεκινήσει
πάλι αμέσως, ο συμπιεστής δεν θα λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά,
προκειμένου να μην καούν οι ασφάλειες.
●●Όταν κατεβαίνει ο ηλεκτρικός ασφαλειοδιακόπτης και έπειτα ανεβαίνει ξανά,
το κύκλωμα προστασίας θα λειτουργήσει για περίπου 3 λεπτά, αποτρέποντας τη λειτουργία της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η ροή αέρα είναι χαμηλή ή σταματάει:
●●Όταν ξεκινήσει η λειτουργία Θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής
μονάδας ενδέχεται να σταματήσει προσωρινά, μέχρι να θερμανθούν τα
εσωτερικά εξαρτήματα.
●●Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, αν η θερμοκρασία του
χώρου αυξηθεί πάνω από τη ρύθμιση του θερμοστάτη, η λειτουργία
της εξωτερικής μονάδας και θα σταματήσει ο ανεμιστήρας στην εσωτερική μονάδα. Εάν θέλετε να θερμάνετε τον χώρο ακόμα περισσότερο,
ορίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη θέρμανση.
●●Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης λαδιού, η ροή του αέρα μπορεί να
σταματήσει για περίπου 10 λεπτά. (Δείτε σελίδα 2)
●●Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, η μονάδα θα σταματήσει προσωρινά
τη λειτουργία (μεταξύ 4 και 15 λεπτά) καθώς λειτουργεί η κατάσταση
Αυτόματης Απόψυξης. (Δείτε σελίδα 2)
●●Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας Αφύγρανσης ή όταν η μονάδα ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου.
●●Στην κατάσταση AUTO λειτουργίας ελέγχου, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.
Λυχνίες που αναβοσβήνουν:
●●Αναβοσβήνει η λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη):
Πραγματοποιείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού. (Δείτε σελίδα 2)
●●Αναβοσβήνει η λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη):
Πραγματοποιείται αυτόματη λειτουργία απόψυξης. (Δείτε σελίδα 2)
●●Οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) και
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) αναβοσβήνουν εναλλακτικά:
Επιστροφή από διακοπή τροφοδοσίας.
●●Οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) και
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα:
Κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας. Ρωτήστε κάποιον υπεύθυνο
καθώς μπορεί να πραγματοποιείται συντήρηση.
●●Ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί):
Αυτή είναι η κατάσταση αναμονής. (Δείτε σελίδα 2)
Ακούγεται θόρυβος:
●●Στις ακόλουθες καταστάσεις υπάρχουν θόρυβοι από νερό να ρέει από
την εσωτερική μονάδα και δυναμώνει ο ήχος της λειτουργίας. Αυτοί
είναι θόρυβοι από το ψυκτικό που ρέει.
Όταν ξεκινά η λειτουργία
Όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία ανάκτησης του λαδιού
Όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία αυτόματης απόψυξης
●●Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ελαφρύς τριγμός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μικροδιαστολής και μικροσυστολής του
μπροστινού πλαισίου λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία.
●●Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, μπορεί να ακούγεται περιστασιακά
ένας "τσιτσιριστός" ήχος. Αυτός ο ήχος προκαλείται από τη λειτουργία
Αυτόματης Απόψυξης. (Δείτε σελίδα 2)
Μυρίζει:
●●Μπορεί να εκλύεται κάποια οσμή από την εσωτερική μονάδα. Αυτή
η οσμή είναι το αποτέλεσμα των οσμών του χώρου (έπιπλα, καπνός
κ.τ.λ.) που έχουν απορροφηθεί από την εσωτερική μονάδα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο
Αφήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ανεβασμένο για τουλάχιστον 12 ώρες προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία όταν πρόκειται να την ξαναχρησιμοποιήσετε.
El-3
9369313325-01_OM.indb 3
2/7/2019 18:29:23
Εξέρχεται ομίχλη από την εσωτερική μονάδα:
●●Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Ψύξης, μπορεί να παρατηρηθεί έκλυση
λεπτής αχλύδος από την εσωτερική μονάδα. Αυτό οφείλεται στην αιφνίδια
Ψύξη του αέρα στο δωμάτιο από τον ψυχρό αέρα που εκλύεται από το κλιματιστικό, με αποτέλεσμα την συμπύκνωση και την δημιουργία αχλύδος.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
004
007
009
012
014
018
024
GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH
ΜΟΝΤΕΛΟ
Εξέρχεται ατμός από την εσωτερική μονάδα:
●●Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της
εξωτερικής μονάδας μπορεί να σταματήσει, και ίσως παρατηρήσετε να
βγαίνει ατμός από τη μονάδα. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία Αυτόματης
Απόψυξης. (Δείτε σελίδα 2)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Βγαίνει νερό από την εξωτερική μονάδα:
●●Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης, μπορεί να εμφανιστεί νερό
στην εξωτερική μονάδα λόγω της λειτουργίας Αυτόματης Απόψυξης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ
Οι ακόλουθες καταστάσεις μπορεί να μην είναι βλάβες, οπότε ελέγξτε ξανά.
Δεν λειτουργεί καθόλου:
●●Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος;
●●Η ασφάλεια κάηκε ή έπεσε ο ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος;
●●Είναι ο διακόπτης κύριας τροφοδοσίας στη θέση OFF;
●●Μήπως προσπαθείτε να ξεκινήσετε λειτουργία διαφορετική από τη
λειτουργία προτεραιότητας; (Δείτε σελίδα 2)
●●Είναι σε κατάσταση αναμονής; (Δείτε σελίδα 2)
Η κατάσταση λειτουργίας δεν μπορεί να αλλάξει:
●●Μήπως προσπαθείτε να αλλάξετε σε λειτουργία διαφορετική από τη
λειτουργία προτεραιότητας; (Δείτε σελίδα 2)
Ανεπαρκής απόδοση Ψύξης (ή Θέρμανσης):
●●Ρυθμίσατε τη θερμοκρασία δωματίου (θερμοστάτης) σωστά;
●●Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο; (Δείτε σελίδα 2)
●●Η σχάρα εισαγωγής αέρα ή η θύρα εξόδου του κλιματιστικού είναι φραγμένη;
●●Είναι ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα;
●●Σε περίπτωση λειτουργίας Ψύξης, μήπως μπαίνει έντονο φως από
κάποιο παράθυρο; (Κλείστε τις κουρτίνες.)
●●Σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης, υπάρχουν θερμαντικές συσκευές και υπολογιστές στο δωμάτιο, ή μήπως βρίσκονται πάρα πολλά άτομα στο δωμάτιο;
●●Είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα ορισμένη στο χαμηλό;
Ορίστε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από τη θερμοκρασία χώρου και
χρησιμοποιήστε το:
●●Η θερμοκρασία δεν μειώνεται επαρκώς. Η θερμοκρασία μπορεί να μην
μειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου. (Όταν η υγρασία ή η
θερμοκρασία είναι ψηλά.) (Δείτε σελίδα 2)
230 V ~ 50/60 Hz
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΥΡΟΣ
ΤΑΣΗΣ
[kW]
198 έως 264 V (50Hz) , 198 έως 253 V (60Hz)
1,1
[BTU/h] 3.800
[kW] 1,3
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [BTU/h] 4.400
2,2
7.500
2,8
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
9.600 10.900 14.000 17.100 21.500 27.300
ΙΣΧΥΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ
[W]
23
25
25
29
35
36
84
ΡΕΥΜΑ
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
HIGH
(ΥΨΗΛΗ)
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
50/50
ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ
dB [A] 32/31
32/32
33/33
34/34
37/37
39/39
46/46
MED
(ΜΕΤΡΙΑ)
dB [A] 30/29
30/30
31/31
33/33
34/34
36/36
43/43
ΜΕΣΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
dB [A] 28/26
28/28
29/29
31/31
32/32
33/33
39/39
LOW
(ΧΑΜΗΛΗ)
dB [A] 27/24
27/27
27/27
29/29
30/30
30/30
35/35
ΑΘΟΡΥΒΗ
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
ΥΨΟΣ
[mm]
245
570
ΠΛΑΤΟΣ
[mm]
ΒΑΘΟΣ
[mm]
ΒΑΡΟΣ
[kg]
570
14,5
15
17
Στις ακόλουθες καταστάσεις σταμτήστε άμεσα τη λειτουργία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
●●Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ακόμα και εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι επίλυσης προβλημάτων.
●●Η ενδεικτική λυχνία FILTER (κόκκινη) αναβοσβήνει πολύ γρήγορα.
●●Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο ή το απλό τηλεχειριστήριο δείχνουν Er
(όταν είναι συνδεδεμένα).
●●Υπάρχει μυρωδιά καμμένου.
El-4
9369313325-01_OM.indb 4
2/7/2019 18:29:24
10_9369313325_OM_Ar.indd 5
2/7/2019 18:33:03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement