Fujitsu AUXB024GLEH Instrukcja obsługi

Fujitsu AUXB024GLEH Instrukcja obsługi
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (Kasetonowy)
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.
AUXB004GLEH
AUXB007GLEH
AUXB009GLEH
AUXB012GLEH
AUXB014GLEH
AUXB018GLEH
AUXB024GLEH
NR CZĘŚCI 9369313325
Polski
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NR CZĘŚCI 9369313325
Jednostka wewnętrzna (Kasetonowy) systemu klimatyzacyjnego VRF
SPIS TREŚCI
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..................................... 1
NAZWY CZĘŚCI...................................................................................... 1
TRYB PRACY MANUAL AUTO................................................................ 2
REGULACJA KIERUNKU CYRKULACJI POWIETRZA........................... 2
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA......................................... 2
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.......................................................... 2
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.......................................................... 3
DANE TECHNICZNE............................................................................... 4
●● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czuciowej
bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba
że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania
urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Uwaga:
Po włączeniu trybu pracy układ odzysku ciepła może potrzebować kliku
chwil na przygotowanie do działania. Nie jest to objawem usterki.
ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
PRZESTROGA
●●Nie próbować przeprowadzać instalacji klimatyzatora samodzielnie.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
●●Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia należy
uważnie zapoznać się z sekcją „ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA” i korzystać ze sprzętu w prawidłowy sposób.
●● Wszystkie instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą bezpieczeństwa. Należy
zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania.
●●Użyte w poniższych instrukcjach terminy „OSTRZEŻENIE” i „PRZESTROGA” mają następujące znaczenie:
Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji, któ-
OSTRZEŻENIE rych nieprawidłowe wykonanie może skutkować śmiercią bądź poważnymi obrażeniami ciała użytkownika.
Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji,
PRZESTROGA których nieprawidłowe wykonanie może skutkować ob-
●●W skład niniejszej jednostki nie wchodzą części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu dokonania naprawy zawsze kontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
●●W przypadku przenoszenia sprzętu skontaktować się z autoryzowanym personalem serwisowym w celu przeprowadzenia demontażu
i instalacji jednostki.
●●Jednostka musi być uziemiona.
●●Upewnić się, że zastosowano odpowiedni układ odpływowy, umożliwiający odprowadzenie wody.
●●Nie należy instalować klimatyzatora w pobliżu kominków i innych
rozwiązań grzewczych.
●●Zarówno w przypadku instalacji jednostek wewnętrznych, jak i zewnętrznych, należy zastosować środki uniemożliwiające dzieciom
dostęp do urządzeń.
NAZWY CZĘŚCI
rażeniami ciała użytkownika lub uszkodzeniem mienia.
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
(4)
(2)
(5)
OSTRZEŻENIE
●●Nie wystawiać się na działanie strumienia powietrza generowanego
przez klimatyzator przez dłuższy czas.
●● Nie wkładać palców ani przedmiotów w otwory wylotowe bądź kratki wlotowe.
●● Z wyjątkiem NAGŁYCH PRZYPADKÓW, nigdy nie wyłączać wyłącznika
głównego ani podrzędnego w czasie pracy jednostek wewnętrznych. Operacja ta powoduje awarię sprężarki i wyciek wody. Najpierw należy wyłączyć jednostkę wewnętrzną za pomocą jednostki sterującej, konwertera
lub zewnętrznego urządzenia wejściowego, a następnie wyłączyć wyłącznik. Konieczne jest wykonanie niezbędnych operacji przy użyciu jednostki
sterującej, konwertera lub zewnętrznego urządzenia wejściowego.
●● Jeżeli kabel zasilający niniejszego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, wymiany
akcesorium może dokonać wyłącznie autoryzowany personel serwisowy, ponieważ wymagane jest użycie specjalistycznych narzędzi i odpowiedniego kabla.
●●W przypadku wycieku czynnika chłodniczego ugasić płomienie, jeśli
dojdzie do zapłonu, wywietrzyć pomieszczenie i skontaktować się
z autoryzowanym personelem serwisowym.
PRZESTROGA
●●Nie umieszczać legowisk/kojców dla zwierząt bądź roślin bezpośrednio
na drodze przepływu strumienia powietrza.
●● Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.
●●Nie blokować ani nie zakrywać otworów wlotowych i wylotowych.
●●Nie wchodzić na klimatyzator ani nie umieszczać na nim przedmiotów.
●● Nie umieszczać na klimatyzatorze wazonów z kwiatami ani pojemników z wodą.
●●Nie używać jednostki wewnętrznej do zawieszania przedmiotów.
●●Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które nie
mogą ulec zamoczeniu.
●●Podczas czyszczenia klimatyzatora bądź filtru powietrza zawsze wyłączać wyłącznik elektryczny.
●●Nie polewać jednostki bezpośrednio wodą lub środkiem czyszczącym
ani nie myć w nich urządzenia.
●●Nie narażać klimatyzatora na bezpośredni kontakt z wodą.
●●Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękami.
●●Sprawdzać podstawę montażową pod kątem uszkodzeń.
●●Używać tylko z zamontowanymi filtrami powietrza.
●●Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.
●● Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.
●●Nie rozpylać gazów łatwopalnych w pobliżu klimatyzatora.
●●Nie dotykać przewodów rurowych podczas pracy.
●● Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się
w odległości co najmniej 1 m od jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
Pl-1
(9)
(1)
(3)
(5)
(9)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(1) Filtr powietrza
(2) Klapki regulacji kierunku strumienia powietrza
(3) Kratka wlotowa powietrza
(4) Panel sterowania i wskaźniki
(5) Wskaźnik FILTER (światło czerwone): Wskaźniki świecą się, gdy
konieczne jest wyczyszczenie filtra. Należy go czyścić zgodnie
z informacjami w części „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”. Wskaźniki wyłączają się, gdy po czyszczeniu naciśnięty zostanie przycisk
RESET.
(6) Wskaźnik TIMER (światło pomarańczowe): Świeci, gdy regulator
czasowy jest włączony.
(7) Wskaźnik OPERATION (światło zielone): Świeci, gdy urządzenie jest
włączone.
(8) Odbiornik sygnałów pilota zdalnego sterowania: W tym miejscu odbierane są sygnały wysyłane z pilota zdalnego sterowania.
(9) Przycisk MANUAL AUTO: Służy do obsługi urządzenia, gdy pilot
zdalnego sterowania jest niedostępny.
Jednostka sterująca (opcja)
Rodzaje pilotów zdalnego sterowania:
● Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
● Przewodowy pilot zdalnego sterowania
● Podstawowy pilot zdalnego sterowania
Instrukcje z zakresu użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do każdego z urządzeń.
TRYB PRACY MANUAL AUTO
Urządzenie należy przełączyć w tryb pracy MANUAL AUTO w przypadku
zgubienia pilota zdalnego sterowania lub braku możliwości skorzystania
z niego z innego powodu.
PRZESTROGA
Nie wolno naciskać przycisku MANUAL AUTO, gdy ma się mokre ręce ani
używać do tego celu ostro zakończonych przedmiotów, w przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem elektrycznym bądź awarii urządzenia.
Uruchamianie urządzenia
Należy nacisnąć przycisk MANUAL AUTO na panelu sterowania.
Sposób pracy urządzenia można dostosować za pomocą następujących ustawień.
Tryb pracy
Prędkość wentylatora
AUTO:
W sytuacji, gdy wybranie trybu Auto nie
jest możliwe, urządzenie będzie pracować
w takim samym trybie jak inna jednostka wewnętrzna będąca częścią tego samego systemu. (Jeżeli pozostałe jednostki wewnętrzne
wchodzące w skład systemu nie są włączone,
klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia).
AUTO
Ustawienie temperatury 23°C
Automatyczne odmrażanie sterowane przez mikrokomputer
●●Gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niska, a poziom wilgotności wysoki, na pracujących w trybie ogrzewania jednostkach zewnętrznych może formować się szron i w konsekwencji może dojść do obniżenia wydajności pracy. W celu uniknięcia tego typu spadku wydajności,
niniejszą jednostkę wyposażono w funkcję automatycznego odmrażania
sterowanego przez mikrokomputer. W przypadku formowania się szronu, praca klimatyzatora zostanie tymczasowo zatrzymana i na krótki
czas (na od 4 do 15 minut) zostanie uruchomiony układ odmrażania.
Podczas operacji automatycznego odmrażania miga wskaźnik OPERATION (światło zielone).
Operacja odzyskiwania oleju
●●Okresowo przeprowadzana jest operacja odzyskiwania oleju w celu
ponownego doprowadzenia oleju sprężarkowego do jednostki zewnętrznej. Podczas operacji odzyskiwania oleju miga (przez około 10
minut) wskaźnik OPERATION (światło zielone).
Zakres temperatury i poziomu wilgotności
Zatrzymywanie pracy urządzenia
Należy nacisnąć przycisk MANUAL AUTO na panelu sterowania.
REGULACJA KIERUNKU CYRKULACJI POWIETRZA
Strumień powietrza można regulować w płaszczyźnie pionowej za pomocą jednostki sterującej.
Płaszczyzna pionowa
(1)
Tryb chłodzenia i suchy: (1), (2), (3), (4)
Tryb ogrzewania:
(1), (2), (3), (4)
Wydajność ogrzewania
●●W trybie ogrzewania urządzenie pracuje na zasadzie pompy ciepła,
pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując ciepło do
wnętrza pomieszczenia. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.
W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest
niewystarczająca zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora
w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego typu.
●●W trybie ogrzewania urządzenie ogrzewa całe pomieszczenie poprzez
zapewnianie w nim obiegu powietrza, co oznacza, że po pierwszym włączeniu klimatyzatora ogrzanie pomieszczenia może zająć pewien czas.
(2)
(3)
(4)
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Praca i wydajność
Tryb priorytetowy i oczekiwania
●●Do jednego systemu można podłączyć wiele jednostek wewnętrznych.
Istnieją ograniczenia w zakresie trybu pracy zależnie od urządzenia.
Tryb priorytetu chłodzenia:
Gdy system składa się z wielu jednostek wewnętrznych pracujących w trybie chłodzenia bądź w trybie suchym, nie można skonfigurować także funkcji ogrzewania.
Tryb priorytetu ogrzewania:
Gdy system składa się z wielu jednostek wewnętrznych pracujących w trybie ogrzewania, nie można wybrać również trybu chłodzenia i suchego.
Tryb oczekiwania:
Urządzenie jest przełączane w tryb oczekiwania po uruchomieniu co
najmniej 2 jednostek wewnętrznych pracujących w różnych trybach.
Wszystkie jednostki wewnętrzne pracujące w trybie innym niż tryb priorytetowy są przełączane w tryb oczekiwania do momentu zmiany trybu
priorytetowego (ich włączenie następuje po przełączeniu priorytetu).
W takiej sytuacji włącza się wskaźnik OPERATION (światło zielone),
a wskaźnik TIMER miga (światło pomarańczowe).
Chłodzenie, gdy temperatura otoczenia jest niska
●●Wartości temperatury i poziomu wilgotności odpowiednie do użytkowania niniejszego produktu podano w poniższej tabeli.
Tryb chłodzenia/suchy
Tryb ogrzewania
Temperatura
zewnętrzna
Należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną
jednostek zewnętrznych.
Temperatura
wewnętrzna
Od 18 do 32°C termome- Od 10 do 30 °C termometru suchego
tru suchego
Wilgotność
wewnętrzna
Około 80% lub mniej
●● Jeżeli klimatyzator jest użytkowany w miejscach, w których temperatura osiąga
wartości wyższe niż podane, uruchomiony może zostać wbudowany układ
ochronny zapobiegający uszkodzeniu obwodu wewnętrznego. Podobnie w przypadku pracy w trybie chłodzenia i trybie suchym w miejscach, w których temperatura osiąga wartości niższe niż podane powyżej, wymiennik ciepła może
zamarznąć, co z kolei może spowodować wyciek wody i inne uszkodzenia.
●●Gdy jednostka jest używana przez dłuższy czas w miejscach o wysokiej wilgotności, na powierzchni jednostki wewnętrznej może skraplać
się para, a powstająca w wyniku tego procesu woda spływać na podłogę i inne przedmioty znajdujące się pod urządzeniem.
●●Jednostki nie wolno używać w celach innych niż chłodzenie, ogrzewanie i osuszanie pomieszczeń w standardowych budynkach mieszkalnych, a także zapewnianie w nich obiegu powietrza.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZESTROGA
●●Przed przystąpieniem do czyszczenia jednostki wyłączyć ją i odłączyć
od źródła zasilania.
●●Podczas czyszczenia nie stawać na niestabilnych powierzchniach.
●● W przypadku przeprowadzania demontażu i wymiany filtra powietrza nie dotykać wymiennika ciepła, ponieważ może to skutkować odniesieniem obrażeń.
●●Upewnić się, że kratka wlotowa jest odpowiednio zainstalowana.
●●Nie wolno samodzielnie czyścić wnętrza jednostki. W celu przeprowadzenia czyszczenia wnętrza zawsze kontaktować się z autoryzowanym
personelem serwisowym.
●● Do czyszczenia korpusu urządzenia nie używać wody o temperaturze wyższej niż
40°C, żrących środków czyszczących zawierających czynniki ścierne ani substancji lotnych, takich jak rozpuszczalniki na bazie benzenu i rozcieńczalniki.
●● W urządzeniu nie należy demontować żadnych części, z wyjątkiem filtru.
●●Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi do
zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniem
efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.
●●Gdy urządzenie jest w użyciu, czyścić filtry powietrza co 2 miesiące.
●●Gdy temperatura na zewnątrz spada, wentylatory jednostek zewnętrznych są przełączane w tryb niskiej prędkości lub jeden z wentylatorów
jest co pewien czas wyłączany.
Pl-2
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Czyszczenie filtru powietrza
Gdy włącza się wskaźnik FILTER, należy zdemontować i wyczyścić filtr.
Następujące objawy nie świadczą o uszkodzeniu bądź
awarii urządzenia.
1. W celu otwarcia kratki wlotowej wcisnąć haczyki
kratki wlotowej do środka (w kierunku środka urządzenia).
Działanie urządzenia nie rozpoczyna się natychmiast:
●●W przypadku wyłączenia, a następnie natychmiastowego ponownego
włączenia jednostki sprężarka nie uruchamia się przez około 3 minuty
w celu zapobiegnięcia krótkiemu spięciu i spaleniu bezpiecznika.
2. Wyciągnąć filtr z kratki wlotowej.
1.
2.
●●Za każdym razem gdy wyłącznik jest wyłączany i ponownie włączany,
na 3 minuty uruchamiany jest układ ochronny, który uniemożliwia pracę
urządzenia przez ten czas.
Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy:
●●Po przełączeniu urządzenia w tryb ogrzewania wentylatory jednostki
wewnętrznej mogą tymczasowo przerwać pracę, aby umożliwić nagrzanie części wewnętrznych.
●● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wzrostu temperatury otoczenia powyżej wartości skonfigurowanej dla termostatu nastąpi przerwanie pracy jednostki
zewnętrznej i zatrzymanie wentylatora jednostki wewnętrznej. Aby pomieszczenie nadal było ogrzewane, należy ustawić wyższą wartość dla termostatu.
Haczyk kratki
Filtr powietrza
●●Podczas operacji odzyskiwania oleju przepływ powietrza może zostać
zatrzymany na około 10 minut. (Patrz strona 2).
3. Wyczyścić filtr powietrza.
●● W trybie ogrzewania jednostka tymczasowo wyłączy się na czas trwania
operacji automatycznego odmrażania (około 4–15 minut). (Patrz strona 2).
Usunąć z filtra zanieczyszczenia, posługując się w tym celu odkurzaczem lub piorąc filtr. Po wypraniu pozostawić filtr do całkowitego wysuszenia w zacienionym miejscu.
●●Wentylator może pracować z niską prędkością w trybie suchym, a także gdy jednostka kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.
4. Ponownie zamocować filtr powietrza do kratki wlotowej.
(1) Z powrotem umieścić filtr powietrza w oprawce.
(2) Sprawdzić, czy po umieszczeniu w oprawce filtr styka się z blokadą.
5. Zamknąć kratkę wlotową i wypchnąć haczyki kratki
na zewnątrz.
4.
5.
Filtr powietrza
Haczyk kratki
●●Filtr powietrza może być oczyszczony z zanieczyszczeń zarówno
za pomocą odkurzacza, jak i przez wypranie go w roztworze wody
z łagodnym detergentem. W przypadku prania filtru przed ponownym
zainstalowaniem należy pozostawić go do całkowitego wysuszenia
w zacienionym miejscu.
●●Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi do
zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniem
efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.
●●Po włączeniu zasilania należy nacisnąć przycisk FILTER na pilocie
zdalnego sterowania — spowoduje to wyłączenie wskaźnika FILTER.
(Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi dostarczonej z pilotem zdalnego sterowania.)
Mycie korpusu urządzenia
Umyć korpus ciepłą wodą, a następnie osuszyć czystą szmatką z delikatnego materiału.
Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
Przed rozpoczęciem ponownego użytkowania urządzenia należy pozostawić wyłącznik włączony na co najmniej 12 godzin.
Pl-3
Wskaźniki migają:
●●Miga wskaźnik OPERATION (światło zielone):
Przeprowadzana jest operacja odzyskiwania oleju. (Patrz strona 2).
●●Miga wskaźnik OPERATION (światło zielone):
Przeprowadzana jest operacja automatycznego odmrażania. (Patrz strona 2).
●●Wskaźnik OPERATION (światło zielone) i wskaźnik TIMER (światło
pomarańczowe) migają naprzemiennie:
Urządzenie wznowiło pracę po przerwie w dostawie energii elektrycznej.
●●Wskaźnik OPERATION (światło zielone) i wskaźnik TIMER (światło
pomarańczowe) migają jednocześnie:
Urządzenie pracuje w trybie testowym. Należy skonsultować się z menedżerem, ponieważ mogą być przeprowadzane czynności konserwacyjne.
Haczyk
filtra
Kratka wlotowa
●●Gdy włączony jest tryb monitorowania AUTO, wentylator pracuje z niską prędkością.
●●Włącza się wskaźnik OPERATION (światło zielone), a wskaźnik TIMER
miga (światło pomarańczowe):
Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. (Patrz strona 2).
Słyszalny jest hałas:
●●W wymienionych poniżej sytuacjach słyszalny jest dźwięk przepływu
wody z jednostki wewnętrznej, który zwiększa natężenie hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie. Słyszalny dźwięk jest powodowany przez przepływ czynnika chłodniczego.
W
momencie rozpoczęcia pracy
W chwili zakończenia operacji odzyskiwania oleju
W momencie zakończenia operacji automatycznego odmrażania
●●Podczas pracy urządzenia może być słyszalny cichy pisk. Jest on
wynikiem minimalnego rozszerzenia i skurczenia panelu na skutek
zmiany wartości temperatury.
●●Podczas pracy w trybie ogrzewania od czasu do czasu słyszalne może
być syczenie. Dźwięk ten jest emitowany w czasie trwania operacji
automatycznego odmrażania. (Patrz strona 2).
Wyczuwalny jest zapach:
●●Jednostka wewnętrzna może wydzielać zapach. Może on być mieszaniną zapachów obecnych w pomieszczeniu (woń mebli, tytoniu itd.),
które zostały pochłonięte przez klimatyzator.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się mgiełka:
●●Podczas pracy w trybie chłodzenia z jednostki wewnętrznej może
wydobywać się lekka mgiełka. Jest to wynik nagłego ochłodzenia powietrza w pomieszczeniu przez strumień powietrza z klimatyzatora, co
wiąże się ze zjawiskiem kondensacji i powstawania mgły.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się para:
●●W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wyłączenia wentylatora jednostki zewnętrznej może być widoczna para unosząca się z urządzenia. Jest to związane z przeprowadzaniem operacji automatycznego
odmrażania. (Patrz strona 2).
Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda:
●● Podczas pracy w trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej może wydobywać
się woda na skutek przeprowadzania operacji automatycznego odmrażania.
Następujące objawy mogą nie świadczyć o uszkodzeniu, dlatego wymagane jest ponowne sprawdzenie.
Urządzenie w ogóle nie działa:
●●Czy nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej?
●●Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?
●●Czy główny wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF?
●●Czy podejmowana jest próba włączenia trybu innego niż priorytetowy?
(Patrz strona 2).
●●Czy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania? (Patrz strona 2).
Nie można zmienić trybu pracy:
●●Czy podejmowana jest próba przełączenia w tryb inny niż priorytetowy? (Patrz strona 2).
Wydajność chłodzenia (lub ogrzewania) jest niska:
●●Czy ustawienia temperatury w pomieszczeniu (termostatu) zostały
poprawnie dostosowane?
●●Czy filtr powietrza jest zabrudzony? (Patrz strona 2).
DANE TECHNICZNE
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
004
007
009
012
014
018
024
GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH
MODEL
ZASILANIE
230 V ~ 50/60 Hz
DOPUSZCZALNY
ZAKRES NAPIĘCIA
[kW]
WYDAJNOŚĆ
CHŁODZENIA
[Btu/h]
WYDAJNOŚĆ
OGRZEWANIA
[Btu/h]
[kW]
Od 198 do 264 V (50 Hz) , od 198 do 253 V (60 Hz)
1,1
2,2
3 800
7 500
1,3
2,8
4 400
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9 600 12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
9 600 10 900 14 000 17 100 21 500 27 300
MOC WEJŚCIOWA
[W]
23
25
25
29
35
36
84
NATĘŻENIE
PRĄDU
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU (CHŁODZENIE/OGRZEWANIE)
WYSOKI
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
50/50
ŚREDNI WYSOKI
dB [A] 32/31
32/32
33/33
34/34
37/37
39/39
46/46
ŚREDNI
dB [A] 30/29
30/30
31/31
33/33
34/34
36/36
43/43
ŚREDNI NISKI
dB [A] 28/26
28/28
29/29
31/31
32/32
33/33
39/39
●●Czy otwór wlotowy bądź wylotowy klimatyzatora jest zablokowany?
NISKI
dB [A] 27/24
27/27
27/27
29/29
30/30
30/30
35/35
●●Czy otwarte są drzwi lub okno?
CICHY
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
●●Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia okno zapewnia dostęp
promieni słonecznych? (Należy opuścić rolety/żaluzje).
●●Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajdują
się urządzenia grzewcze lub komputery bądź zbyt duża liczba osób?
●●Czy skonfigurowano niską prędkość wentylatora?
Ustawiono temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniu
i uruchomiono urządzenie:
●● Spadek temperatury nie jest efektywny. Spadek temperatury jest zależny od
warunków panujących w pomieszczeniu. (Wartości poziomu wilgotności bądź
temperatury w pomieszczeniu mogą być zbyt wysokie). (Patrz strona 2).
WYMIARY I MASA
WYSOKOŚĆ
[mm]
245
SZEROKOŚĆ
[mm]
570
GŁĘBOKOŚĆ
[mm]
570
MASA
[kg]
14,5
15
17
W sytuacjach opisanych poniżej należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
●●Problemu nie można rozwiązać nawet po wykonaniu czynności kontrolnych wymienionych w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów.
●●Wskaźnik FILTER (światło czerwone) miga bardzo szybko.
●●Na przewodowym lub podstawowym pilocie zdalnego sterowania widoczna jest informacja „Er” (w przypadku podłączenia akcesorium).
●●Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny.
Pl-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement