Fujitsu AUXB12GALH Operation Manual

Fujitsu AUXB12GALH Operation Manual
BELTÉRI EGYSÉG (kazettás modell)
Tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
ALKATRÉSZSZ. 9369313158-02
Magyar
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ALKATRÉSZSZ. 9369313158-02
A VRF-rendszer beltéri egysége (kazettás modell)
TARTALOM
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.......................................................... 1
ALKATRÉSZEK NEVE............................................................................. 1
MANUAL AUTO ÜZEMMÓD.................................................................... 2
A LÉGKERINGÉS IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA........................................ 2
KEZELÉSI JAVASLATOK......................................................................... 2
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS............................................................ 2
HIBAKERESÉS........................................................................................ 3
MŰSZAKI ADATOK.................................................................................. 4
●●A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem
rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által
adott, a készülék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak
a készülékkel.
Megjegyzés:
A hővisszanyerő rendszer üzemmódjának átváltása után a készülék
működésre való felkészülése időt vehet igénybe. Ez nem jelent hibát.
FELSZERELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM
●●Ne kísérelje meg egyedül felszerelni a légkondicionálót.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
●●A készülék használata előtt olvassa el alaposan a jelen „ÓVINTÉZKEDÉSEKET”, és ügyeljen a megfelelő kezelésre.
●●A jelen fejezetben adott utasítások mindegyike a biztonsággal függ
össze. Gondoskodjon állandó biztonságos üzemfeltételekről.
●●A „VIGYÁZAT” és „FIGYELEM” feliratok az alábbi jelentéssel bírnak az
útmutatóban:
VIGYÁZAT
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek
nem megfelelő végrehajtása a kezelő halálához
vagy súlyos testi sérüléséhez vezethet.
FIGYELEM
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek
nem megfelelő végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez vezethet.
KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
●●Az egység a kezelő által nem szervizelhető alkatrészeket tartalmaz.
Minden esetben kérje hivatalos szerviz tanácsát a javításokhoz.
●●A berendezés szállításakor kérje hivatalos szerviz tanácsát az egység
lecsatlakoztatásával és felszerelésével kapcsolatban.
●●Az egységet földelni kell.
●●Gondoskodjon a megfelelő elfolyó rendszer kialakításáról.
●●Ne szerelje fel a légkondicionálót kandalló vagy más fűtőberendezés
közelében.
●●A beltéri és kültéri egységek felszerelésekor tegyen óvintézkedéseket
annak érdekében, hogy kisgyermekek ne férhessenek a berendezésekhez.
ALKATRÉSZEK NEVE
AUXB 07/09/12/14/18/24
(4)
(2)
(5)
VIGYÁZAT
(7)
●●Ne legyen hosszú ideig közvetlenül kitéve a légkondicionálóból áradó levegőnek.
(9)
●●Ne tegye az ujjait vagy tárgyakat a kimeneti nyílásba vagy beszívórácsba.
●●VÉSZHELYZET esete kivételével soha ne kapcsolja le az elektromos tápellátást vagy a beltéri egységek megszakítóját működés közben. Ez a kompres�szor meghibásodását, illetve vízszivárgást okozhat. Először a vezérlőegység,
konverter vagy külső beviteli készülék segítségével állítsa le a beltéri egységet,
majd válassza le a megszakítókat. A készüléket a vezérlőegységen, konverteren vagy külső beviteli készülék segítségével szabályozza.
(1)
(3)
FIGYELEM
●●Ne helyezzen állatokat vagy növényeket közvetlenül a légáram útjába.
●●Ne irányítsa a légáramot kandallókra vagy fűtőberendezésekre.
●●Ne zárja el vagy fedje le a bemeneti és kimeneti nyílást.
●●Ne másszon fel a légkondicionálóra vagy helyezzen rá tárgyakat.
●●Ne tegyen vázát vagy vizespalackot a légkondicionáló tetejére.
●●Ne akasszon tárgyakat a beltéri egységre.
●●Ne helyezzen olyan tárgyat a beltéri egység alá, ami nedvesség hatására károsodhat.
●●A légkondicionáló vagy a levegőszűrő tisztításakor mindig kapcsolja ki
az elektromos megszakítót.
●●Ne öntsön vizet vagy tisztítószert közvetlenül az egységre, illetve ne
mossa ki az egységet vízzel vagy tisztítószerrel.
●●Ne tegye ki a légkondicionálót víznek.
●●Ne kezelje a légkondicionálót nedves kézzel.
●●Ellenőrizze a beépítőkeret állapotát és épségét.
●●Csak akkor üzemeltesse a készüléket, ha a levegőszűrők a helyükön vannak.
●●Ne igyon a légkondicionálóból kieresztett vízből.
●●Ne fejtsen ki erős nyomást a hűtőbordákon.
●●Ne használjon gyúlékony gázokat a légkondicionáló közelében.
●●Ne érintse meg a vezetékeket működés közben.
●●Ügyeljen arra, hogy az elektromos berendezések mind a beltéri, mind
pedig a kültéri egységtől legalább 1 méter távolságra legyenek.
Hu-1
(8)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
(4)
(2)
(5)
(6)
●●Ha a készülék elektromos tápellátó vezetéke megsérült, akkor azt csak
hivatalos szervizzel cseréltesse ki, mivel ez a művelet speciális szerszámokat és egyéni vezetéket igényel.
●●Ha a hűtőközeg szivárogni kezd, akkor oltsa el a lángokat, szellőztesse
ki a helyiséget, majd forduljon hivatalos szervizhez.
(6)
(9)
(1)
(3)
(7)
(8)
(1) Levegőszűrő
(2) Légáram-irányító terelőlapok
(3) Levegő beszívórács
(4) Vezérlőpanel és jelzőlámpák
(5) FILTER jelzőlámpa (piros): A szűrő elkoszolódása esetén gyullad ki. A
"TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" szakasznak megfelelően tisztítsa
meg a szűrőt. Kialszik, ha a tisztítást követően megnyomja a RESET
gombot.
(6) TIMER jelzőlámpa (narancssárga): Az időzítő működése esetén
gyullad ki.
(7) OPERATION jelzőlámpa (zöld): Működés esetén gyullad ki.
(8) Távvezérlő jelvevő: Ezen a helyen fogadja a készülék a távvezérlőből
jövő jeleket.
(9) MANUAL AUTO gomb: Ezzel működtethető, ha nem áll rendelkezésre
távvezérlő.
Vezérlőegység (opcionális)
Távvezérlők típusai:
● Vezeték nélküli távvezérlő
● Vezetékes távvezérlő
● Egyszerű távvezérlő
Az üzemmóddal kapcsolatban lásd az egyes készülékekhez mellékelt
kezelési útmutatót.
MANUAL AUTO ÜZEMMÓD
Fűtésteljesítmény
A MANUAL AUTO üzemmódot akkor használja, ha a távvezérlő elveszett
vagy más okból nem használható.
FIGYELEM
Ne nyomja meg a MANUAL AUTO gombot nedves kézzel vagy hegyes
tárggyal, mert elektromos áramütés vagy meghibásodás történhet.
●●A fűtés üzemmód hőszivattyús elven működik – a környezeti levegőből
származó hőt elnyeli és a hőt belülre továbbítja. Ennek megfelelően, ha a
környezeti levegő hőmérséklete csökken, akkor a teljesítmény is alacsonyabb lesz. Ha úgy érzi, hogy nem elegendő a fűtési teljesítmény, akkor javasoljuk, hogy a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja.
●●A fűtés üzemmódban a helyiségben a levegő keringetésével a berendezés a helyiség egészét fűti, emiatt azonban a légkondicionáló első
bekapcsolása után a helyiség felfűtése időt vehet igénybe.
Mikroszámítógép-vezérelt automatikus leolvasztás
Üzem elindítása
Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot a vezérlőpanelen.
Az üzemmód az alábbi beállításban határozható meg.
Üzemmód
AUTO:
Az Auto üzemmód kiválasztása esetén a berendezés abban a módban működik, mint amiben
az azonos rendszerben működő másik beltéri
egység. (Ha azonos rendszerben lévő másik beltéri egység nem üzemel, akkor a légkondicionáló
hűtés üzemmódban fog működni.)
Ventilátor sebessége
AUTO
Hőmérséklet-beállítás
23 °C
●●A fűtés üzemmód alacsony környezeti hőmérséklet és magas páratartalom mellett történő használata esetén jég képződhet a kültéri
egységen, ami alacsonyabb teljesítményhez vezet. A teljesítmény ilyen
okból történő lecsökkenését megakadályozandó, az egység mikroszámítógépes vezérlésű automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.
Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és a leolvasztó funkció lép működésbe rövid ideig (kb. 4-15 percig).
Az automatikus leolvasztás működése során a MŰKÖDÉS jelzőlámpa
(zöld) villog.
Olajvisszanyerés üzemmód
●●Időnként olajvisszanyerés történik, hogy ezzel a kompresszorolaj
visszajuthasson a kültéri egységbe. Olajvisszanyerés közben a MŰKÖDÉS jelzőlámpa (zöld) villog (kb. 10 percig).
Hőmérséklet és páratartalom tartománya
Üzem leállítása
Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot a vezérlőpanelen.
●●A termék üzemeltetéséhez szükséges hőmérséklet és páratartalom az
alábbi táblázatban látható.
Hűtés/száraz üzemmód
A LÉGKERINGÉS IRÁNYÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
Környezeti
hőmérséklet
A függőleges szélirány a vezérlőegységgel vezérelhető.
Beltéri páratartalom
Függőleges irány
(1)
Hűtés és szárítás: (1), (2), (3), (4)
Fűtés:
(1), (2), (3), (4)
(2)
(3)
(4)
KEZELÉSI JAVASLATOK
Működés és teljesítmény
Tudnivalók a prioritási állapotról és a készenléti állapotról
●●Több beltéri egység csatlakoztatható ugyanazon rendszerhez. A rendszertől függően a kiválasztható üzemmódok sora korlátozott.
Fűtés üzemmód
Lásd a kültéri egységekre vonatkozó műszaki adatokat.
Beltéri
hőmérséklet
18 – 32 °C DB
10 – 30 °C DB
Kb. 80% vagy kevesebb
●●Ha a légkondicionáló a felsoroltaknál magasabb hőmérséklet mellett
üzemel, akkor a beépített védőáramkör léphet működésbe a belső
áramköri meghibásodás elkerülése érdekében. Hűtés és száraz üzemmódok alatt, ha az egység a felsoroltaknál alacsonyabb hőmérséklet
mellett üzemel, akkor a hőcserélő befagyhat, ami vízszivárgáshoz és
egyéb károsodáshoz vezethet.
●●Ha az egységet hosszú ideig magas páratartalom mellett üzemeltetik,
akkor a beltéri egység felületén lecsapódás jelentkezhet, ami aztán a
talajra vagy más, az egység alatt található tárgyra csepeg.
●●Na használja az egységet hűtésen, fűtésen, páramentesítésen és
levegőkeringetésen kívül más célra.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM
Hűtésprioritási állapot:
Amikor az azonos rendszerben található beltéri egységek hűtés vagy
száraz üzemmódban működnek, akkor a fűtés nem választható ki.
●●Az egység tisztítása előtt állítsa le az egységet és csatlakoztassa le az
elektromos tápellátásról.
Fűtésprioritási állapot:
Amikor az azonos rendszerben található beltéri egységek fűtés üzemmódban működnek, akkor a hűtés nem választható ki.
●●A levegőszűrők eltávolítása vagy cseréje során ügyeljen arra, hogy ne
érjen a hőcserélőhöz, mert az testi sérülést okozhat.
Készenléti állapot:
A készenléti állapot akkor aktivál, amikor 2 vagy több beltéri egység egyszerre kapcsol be különböző üzemmódban. A nem prioritási
üzemmódban lévő beltéri egységek készenléti állapotban várakoznak
mindaddig, amíg a prioritási üzemmód nem változik (a prioritás átkapcsolásával lép működésbe).
Ekkor az OPERATION jelzőlámpa (zöld) világítani kezd, az IDŐZÍTŐ
jelzőlámpa (narancssárga) pedig villog.
Alacsony környezethűtés
●●A külső hőmérséklet csökkenésekor a kültéri egység ventilátora alacsony sebességre kapcsolhat vagy a ventilátorok valamelyike ideiglenesen leállhat.
●●Ne álljon instabil felületre a tisztításhoz.
●●Győződjön meg arról, hogy a beszívórács biztonságosan van-e felszerelve.
●●Ne végezzen tisztítást az egység belsejében önállóan. Az egység
belső tisztításával kapcsolatban kérje hivatalos szerviz tanácsát.
●●Az egység burkolatának tisztításakor ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, durva tisztítószereket vagy illékony szereket (pl. benzint
vagy hígítót).
●●A szűrő kivételével az egység egyetlen alkatrészét se távolítsa el.
●●Ha a levegőszűrőn szennyeződés gyűlt fel, akkor csökken a légáram, ami
a rontja működés hatékonyságát és hangosabb működéshez vezet.
●●AUXB 07/09/12/14/18/24 Szokásos használat mellett a levegőszűrőket
2 havonta tisztítani kell.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Szokásos használat mellett
a levegőszűrőket 2 havonta tisztítani kell.
Hu-2
3. Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
A levegőszűrő tisztítása
AUXB 07/09/12/14/18/24
Ha a szűrő lámpája villog, távolítsa el és tisztítsa meg
a szűrőt.
1. A beszívórács nyitásához tolja a beszívórács horgait befelé, az egység közepe felé.
2. Húzza ki a szűrőt a beszívórácsból.
1.
2.
●●Távolítsa el a port a levegőszűrőkből porszívózással vagy kimosással.
A kimosást követően hagyja, hogy a levegőszűrők alaposan megszáradjanak egy napfénytől védett helyen.
●●A port vagy porszívózással lehet kitisztítani a levegőszűrőből, vagy
úgy, hogy a szűrőt kimossa meleg víz enyhén tisztítószeres oldatában.
Ha a szűrőt kimossa, hagyja, hogy a szűrő egy árnyékos helyen teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné az egységbe.
●●Ha a levegőszűrőn szennyeződés gyűlt fel, akkor csökken a légáram, ami
a rontja működés hatékonyságát és hangosabb működéshez vezet.
●●Miután bekapcsolta a készüléket, nyomja meg a távvezérlőn a
MAINTENANCE gombot legalább 2 másodpercig.
4. Rögzítse vissza a levegőszűrőket a beszívórácsra.
(1) Helyezze vissza a levegőszűrőt a tartójába.
(2) Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő érintkezzen a szűrő ütközőjével,
amikor a tartójába visszahelyezi.
5. Csukja be a beszívórácsot, és tolja kifelé a
beszívórács horgait.
4.
5.
Rácshorog
Levegőszűrő
3. Tisztítsa meg a levegőszűrőket.
Távolítsa el a port a levegőszűrőkből porszívózással vagy kimosással. A
kimosást követően hagyja, hogy a levegőszűrők alaposan megszáradjanak egy napfénytől védett helyen.
4. Rögzítse vissza a levegőszűrőket a beszívórácsra.
(1) Helyezze vissza a levegőszűrőt a tartójába.
(2) Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő érintkezzen a szűrő ütközőjével,
amikor a tartójába visszahelyezi.
5. Csukja be a beszívórácsot, és tolja kifelé a
beszívórács horgait.
4.
5.
Levegőszűrő
Mossa ki a készülékházat meleg vízzel, majd szárítgassa meg egy tiszta
és puha törlőruha segítségével.
Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést.
Hagyja bekacsolva a megszakítót legalább 12 órán át, mielőtt újra működtetné az egységet.
HIBAKERESÉS
Szűrőhorog
Beszívórács
A készülékház tisztítása
Rácshorog
●●A port vagy porszívózással lehet kitisztítani a levegőszűrőből, vagy
úgy, hogy a szűrőt kimossa meleg víz enyhén tisztítószeres oldatában.
Ha a szűrőt kimossa, hagyja, hogy a szűrő egy árnyékos helyen teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné az egységbe.
●●Ha a levegőszűrőn szennyeződés gyűlt fel, akkor csökken a légáram,
ami a rontja működés hatékonyságát és hangosabb működéshez
vezet.
●●Miután bekapcsolta a készüléket, nyomja meg a távvezérlő szűrő
gombját a szűrő lámpájának kikapcsolásához. (A részleteket lásd a
távvezérlő egység csomagjában lévő kezelési útmutatóban.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Ha a szűrő lámpája villog, távolítsa el és tisztítsa meg
a szűrőt.
1. A beszívórács nyitásához tolja a beszívórács horgait befelé, az egység közepe felé.
2. Húzza ki a szűrőt a beszívórácsból.
1.
2.
Az alábbi körülmények nem jelentik azt, hogy az egység meghibásodott.
Ne lép működésbe azonnal:
●●Ha az egységet leállítja, majd azonnal újból elindítja, akkor a kompresszor kb. 3 percig üzemen kívül lesz, hogy megakadályozza a
biztosítékok kiolvadását.
●●Az elektromos megszakító kikapcsolása és visszakapcsolás alkalmával a védőáramkör kb. 3 percig üzemel, ezzel megakadályozva az
egység működését ezen időszak alatt.
A légáram gyenge vagy megszűnik:
●●A fűtés üzemmód elindításakor a beltéri egység ventilátora ideiglenesen megállhat, hogy az egység belső szakaszai felmelegedhessenek.
●●A fűtés üzemmód alatt, ha a helyiség hőmérséklete a hőszabályozón
beállított érték fölé emelkedik, akkor a kültéri egység leáll, majd pedig
a beltéri egység ventilátora is leáll. Ha tovább kívánja fűteni a helyiséget, akkor állítsa magasabb fokozatra a hőszabályozót.
●●Olajvisszanyerés során a légáram nagyjából 10 percre leállhat. (Lásd:
2. oldal)
●●A fűtés üzemmód alatt az egység ideiglenesen leállhat (4–15 percre)
az automatikus leolvasztó üzemmód aktiválása miatt. (Lásd: 2. oldal)
●●A ventilátor alacsony sebességen működik száraz üzemmódban vagy
amikor az egység a helyiség hőmérsékletét figyeli.
●●Amikor a hőfokfigyelés AUTO üzemmódban van, akkor a ventilátor
alacsony sebességen működik.
Villogó lámpák:
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) villog:
Olajvisszanyerés van folyamatban. (Lásd: 2. oldal)
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) villog:
Automatikus leolvasztási művelet van folyamatban. (Lásd: 2. oldal)
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) és az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) felváltva villog:
Az egység áramkimaradás után kapcsolt vissza.
Hu-3
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) és az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) egyszerre villog:
Az egység próbaüzemmódban működik. Tájékoztassa a felettesét,
hogy karbantartás lehet folyamatban.
MŰSZAKI ADATOK
AUXB
07
GALH
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) világítani kezd, az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) pedig villog:
Ez a készenléti üzemmód. (Lásd: 2. oldal)
MODELL
Zaj hallható:
●●Az alábbi körülmények esetén a víz áramlásának hangja hallható a
beltéri egységből, valamint a működési zaj is hangosabbá válik. Ezek a
hűtőközeg áramlása okozta zajok.
A működés kezdetekor
Az olajvisszanyerés befejeződésekor
Az automatikus leolvasztó üzemmód befejeződésekor
RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
●●Működés közben halk nyikorgó hang hallható. Ez a hőmérséklet-változás miatt történik, a panel tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
●●Fűtés üzemmódban időnként sercegő hang hallható. Ezt a hangot az
automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: 2. oldal)
Szagok érezhetők:
●●A beltéri egységből szagok távozhatnak. Ezt a szagot a helyiség szaga
(bútorok, dohány, stb.) okozza, miután a légkondicionálóba kerül.
A beltéri egységből köd távozik:
●●Fűtés üzemmódban a beltéri egységből távozó, vékony köd válhat láthatóvá. Ezt a helyiség levegőjének, a légkondicionálóból érkező levegő
miatti hirtelen lehűlése okozza, ami páralecsapódáshoz és ködképződéshez vezet.
A beltéri egységből gőz távozik:
●●Fűtés üzemmódban a kültéri egység ventilátora leállhat, és előfordulhat, hogy gőz távozik az egységből. Ezt az automatikus leolvasztó
üzemmód okozza. (Lásd: 2. oldal)
Víz keletkezik a kültéri egységen:
●●Fűtés üzemmódban a kültéri egységen víz képződhet, amit az automatikus leolvasztó üzemmód okoz.
Az alábbi körülmények nem a berendezés meghibásodását jelzi, ezért ellenőrizze újból.
Az egység egyáltalán nem működik:
●●Történt áramkimaradás?
●●Égett ki biztosíték vagy kioldott az áramkör-megszakító?
●●A főkapcsoló OFF állásban van?
●●A prioritási állapottól eltérő üzemmódot kíván aktiválni? (Lásd: 2. oldal)
●●A berendezés készenléti állapotban van? (Lásd: 2. oldal)
Az üzemmód nem változtatható meg:
●●A prioritási állapottól eltérő üzemmódba kíván átváltani? (Lásd: 2.
oldal)
Gyenge hűtési (vagy fűtési) teljesítmény:
●●Helyesen állította be a helyiség hőmérsékletét (hőszabályozó)?
●●A levegőszűrő szennyeződött? (Lásd: 2. oldal)
●●A légkondicionáló bemeneti nyílása vagy kimeneti nyílása elzáródott?
●●Van nyitva ablak vagy ajtó?
●●Hűtés üzemmód esetén nincs nyitva olyan ablak, amin keresztül közvetlen napsütés jöhet a helyiségbe? (Húzza el a függönyöket.)
●●Hűtés üzemmód esetén vannak fűtőberendezések vagy számítógépek
a helyiségben, illetve nem tartózkodik túl sok személy a helyiségben?
AUXB
09
GALH
TÁPELLÁTÁS
AUXB
12
GALH
AUXB
14
GALH
AUXB
18
GALH
AUXB
24
GALH
230 V ~ 50/60 Hz
198 – 264 V (50 Hz), 198 – 253 V (60 Hz)
[kW]
2,2
HŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY
[BTU/h] 7 500
FŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY
[BTU/h] 9 600
[kW]
2,8
9 600
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
10 900 14 000 17 100 21 500 27 300
BEMENŐ
TELJESÍTMÉNY
[W]
25
25
29
35
36
84
ÁRAMERŐSSÉG
[A]
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
HANGNYOMÁS SZINTJE
MAGAS
dB [A]
34
35
37
38
41
50
KÖZEPES
dB [A]
30
30
34
34
35
44
ALACSONY
dB [A]
25
25
27
27
27
30
MÉRETEK ÉS TÖMEG
MAGASSÁG
[mm]
245
SZÉLESSÉG
[mm]
570
MÉLYSÉG
[mm]
TÖMEG
570
15
[kg]
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODELL
TÁPELLÁTÁS
230 V ~ 50/60 Hz
RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
198 – 264 V (50 Hz), 198 – 253 V (60 Hz)
[kW] 5,6
7,1
5,6
7,1
9,0
10,0 11,2 12,5 14,0
HŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY
[BTU/h] 19 100 24 200 19 100 24 200 30 700 34 100 38 200 42 700 47 800
FŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY
[BTU/h] 21 500 27 300 21 500 27 300 34 100 38 200 42 700 47 800 54 600
[kW] 6,3
8,0
6,3
8,0
10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
BEMENŐ
TELJESÍTMÉNY
[W]
ÁRAMERŐSSÉG
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
HANGNYOMÁS SZINTJE
MAGAS
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
●●A ventilátor sebessége alacsonyra van állítva?
KÖZEPES
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
Állítsa a hőmérsékletet a helyiség hőmérsékleténél alacsonyabbra,
majd használja:
●●A hőmérséklet nem csökken megfelelően. Előfordulhat, hogy a hőmérséklet a helyiség viszonyai miatt nem csökken. (Magas páratartalom
vagy magas beltéri hőmérséklet miatt.) (Lásd: 2. oldal)
ALACSONY
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
MÉRETEK ÉS TÖMEG
MAGASSÁG
[mm]
246
288
SZÉLESSÉG
[mm]
840
840
●●A probléma nem oldható meg még a hibakeresés lépéseivel sem.
MÉLYSÉG
[mm]
840
840
●●A FILTER jelzőlámpa (piros) gyorsan villog.
TÖMEG
[kg]
22
27
Az alábbi helyzetekben azonnal állítsa le a berendezést és forduljon hivatalos szervizhez.
●●A vezetékes távvezérlő vagy egyszerű távvezérlő Er jelzést ad (ha
csatlakoztatva van).
●●Égett szag érezhető.
Akusztikai tudnivalók:
A maximális hangnyomás szintje 70 dB (A) alatt van mind a beltéri, mind
pedig a kültéri egység esetén. IEC 704-1 és ISO 3744 szerint.
Hu-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement