Fujitsu AUXB12GALH Návod na používanie

Fujitsu AUXB12GALH Návod na používanie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA (kazetový typ)
Uschovajte tento návod pre prípadnú potrebu v budúcnosti.
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
Č. ČASTI 9369313158-02
Slovensky
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD NA OBSLUHU
Č. ČASTI 9369313158-02
Vnútorná jednotka systému VRF (kazetový typ)
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA............................................................... 1
NÁZOV ČASTÍ.......................................................................................... 1
OVLÁDANIE MANUAL AUTO.................................................................. 2
NASTAVENIE SMERU CIRKULÁCIE VZDUCHU.................................... 2
TIPY K PREVÁDZKE............................................................................... 2
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ............................................................... 2
RIEŠENIE PROBLÉMOV......................................................................... 3
ŠPECIFIKÁCIE......................................................................................... 4
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
●●Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tieto „OPATRENIA“ a zariadenie používajte správnym spôsobom.
●●Všetky pokyny v tejto časti sa týkajú bezpečnosti; dodržiavajte bezpečné prevádzkové podmienky.
●●„VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“ v týchto pokynoch majú nasledujúce významy:
VAROVANIE
Táto značka označuje postupy, ktoré, ak sa
vykonajú nesprávne, môžu spôsobiť smrť alebo
vážne zranenie používateľa.
Táto značka označuje postupy, ktoré ak sa vy-
UPOZORNENIE konajú nesprávne, mohli by spôsobiť zranenie
používateľa alebo poškodenie majetku.
OPATRENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ZARIADENIA
VAROVANIE
●●Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli touto osobou
poučení o používaní tohto zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom,
aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so zariadením.
Poznámka:
Zapnutie prevádzkového režimu v systéme rekuperácie tepla si môže
vyžadovať určitý čas, kým bude zariadenie pripravené na prevádzku.
Pripomíname, že nejde o poruchu.
OPATRENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE ZARIADENIA
UPOZORNENIE
●●Nepokúšajte sa sami nainštalovať klimatizáciu.
●●Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka, ak je
potrebné zariadenie opraviť.
●●Ak potrebujete zariadenie presunúť, kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka, ktorý ho odpojí a odinštaluje.
●●Jednotka musí byť uzemnená.
●●Skontrolujte, či je odtok dobre pripravený, aby mohla voda správne
odtekať.
●●Neinštalujte klimatizáciu do blízkosti kozuba alebo iného vykurovacieho zariadenia.
●●Pri inštalácii vnútornej a vonkajšej jednotky prijmite také opatrenia, aby
sa zabránilo prístupu malých detí na dané miesta.
NÁZOV ČASTÍ
AUXB 07/09/12/14/18/24
(4)
(2)
(7)
●●Nevkladajte prsty ani predmety do výstupného otvoru ani do nasávacích mriežok.
●●Okrem NÚDZOVÝCH PRÍPADOV nikdy nevypínajte hlavný prívod elektrickej
energie ani podružný prerušovač vnútorných jednotiek počas ich prevádzkovania. Spôsobilo by to poruchu kompresora, ako aj únik vody. Najprv
zastavte vnútornú jednotku pomocou ovládacej jednotky, prevodníka alebo
vonkajšieho vstupného zariadenia a potom odpojte prerušovač. Uistite sa, že
používate ovládaciu jednotku, prevodník alebo vonkajšie vstupné zariadenie.
(9)
(1)
UPOZORNENIE
●●Nedávajte zvieratá ani rastliny do priameho prúdu vzduchu.
●●Nesmerujte prúd vzduchu na kozub ani vykurovacie zariadenie.
●●Neblokujte ani nezakrývajte vstupný ani výstupný otvor.
●●Nešplhajte sa na klimatizáciu a ani na ňu nedávajte žiadne predmety.
●●Na vrchnú časť klimatizácie nedávajte vázy s kvetmi ani iné nádoby s vodou.
●●Nevešajte predmety na vnútornú jednotku.
●●Nedávajte pod vnútornú jednotku nič, čo by sa nemalo namočiť.
●●Vždy vypnite elektrický prerušovač, keď čistíte klimatizáciu alebo
vzduchový filter.
●●Nelejte vodu ani čistiace prostriedky priamo na jednotku ani nimi jednotku neumývajte.
●●Nevystavujte klimatizáciu priamo vode.
●●Nepracujte s klimatizáciou, ak máte mokré ruky.
●●Skontrolujte, či inštalačný stojan nie je poškodený.
●●Zariadenie používajte len s namontovanými vzduchovými filtrami.
●●Nepite vodu, ktorá bola vypustená z klimatizácie.
●●Nevyvíjajte silný tlak na rebrá chladiča.
●●Nepoužívajte horľavé plyny v blízkosti klimatizácie.
●●Nedotýkajte sa potrubia, keď je zariadenie v prevádzke.
●●Zabezpečte, aby každé elektronické zariadenie bolo minimálne 1 m od
vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
Sk-1
(8)
(3)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
(4)
(2)
(5)
●●Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, môže ho vymeniť len
autorizovaný servisný pracovník, keďže sú k tomu potrebné špeciálne
nástroje a osobitný druh kábla.
●●Ak dôjde k úniku chladiva, uhaste prípadné plamene, vyvetrajte danú
miestnosť a kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.
(6)
(5)
●●Nevystavujte sa dlhší čas priamemu prúdu vzduchu z klimatizačnej jednotky.
(6)
(9)
(1)
(3)
(7)
(8)
(1) Vzduchový filter
(2) Klapky smeru prúdenia vzduchu
(3) Vzduchová nasávacia mriežka
(4) Prevádzkový ovládací panel a svetlá indikátorov
(5) Indikátor FILTER (červené svetlo): Svieti, ak je filter špinavý. Vyčistite
filter podľa pokynov v časti „ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ“. Zhasne,
keď po vyčistení stlačíte tlačidlo RESET.
(6) Indikátor TIMER (oranžové svetlo): Svieti, keď je časovač v prevádzke.
(7) Indikátor OPERATION (zelené svetlo): Svieti počas prevádzky.
(8) Prijímač signálu diaľkového ovládača: Toto je miesto na prijímanie
signálov z diaľkového ovládača.
(9) Tlačidlo MANUAL AUTO: Toto tlačidlo sa používa, keď nie je k dispozícii diaľkové ovládanie.
Ovládacie jednotka (voliteľná)
Typy diaľkových ovládačov:
● Bezdrôtový diaľkový ovládač
● Drôtový diaľkový ovládač
● Jednoduchý diaľkový ovládač
Spôsob ich použitia nájdete v návode na obsluhu jednotlivých zariadení.
OVLÁDANIE MANUAL AUTO
Ovládanie MANUAL AUTO použite vtedy, ak ste stratili diaľkový ovládač
alebo ak tento nie je k dispozícii z iného dôvodu.
UPOZORNENIE
Tlačidlo MANUAL AUTO nestláčajte mokrými rukami ani ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia.
Spustenie
Vykurovací výkon
●●Vykurovací režim funguje na princípe tepelného čerpadla, keď sa
absorbuje teplota z vonkajšieho vzduchu a prenesie sa dovnútra. V
dôsledku toho sa zníži prevádzkový výkon, keď klesne teplota vonkajšieho vzduchu. Ak máte pocit, že vykurovací výkon je nedostatočný,
odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s iným typom vykurovacieho zariadenia.
●●Vykurovací režim vykuruje celú miestnosť tak, že vzduch v nej cirkuluje, a preto bude možno potrebný určitý čas po prvom spustení klimatizácie, kým sa daná miestnosť vykúri.
Automatické rozmrazovanie ovládané mikro počítačom
Stlačte tlačidlo MANUAL AUTO na prevádzkovom
ovládacom paneli.
Prevádzku môžete nastaviť nasledovne.
Prevádzkový režim
AUTO:
Ak nie je možné zvoliť automatický režim, zariadenie bude pracovať v rovnakom režime ako iná
vnútorná jednotka v tom istom systéme. (Keď
sa iná jednotka v tom istom systéme nepoužíva,
klimatizácia bude pracovať v režime chladenia.)
Rýchlosť ventilátora
AUTO
Nastavenie teploty
23 °C
●●Keď sa vykurovací režim používa vtedy, keď má vonkajší vzduch
nízku teplotu a vysokú vlhkosť, na vonkajšej jednotke sa môže vytvoriť
námraza, čoho výsledkom je znížený prevádzkový výkon. Aby sa zabránilo takémuto zníženému výkonu, táto jednotka je vybavená automatickou rozmrazovacou funkciou, ktorú ovláda mikro počítač. Ak sa
vytvorí námraza, klimatizácia sa dočasne zastaví a nakrátko sa spustí
rozmrazovací obvod (približne na 4 až 15 minút).
Počas automatického rozmrazovania, bude indikátor OPERATION
(zelené svetlo) blikať.
Proces obnovy oleja
●●V pravidelných intervaloch dochádza k procesu obnovy oleja, aby sa kompresorový olej vrátil do vonkajšej jednotky. Počas procesu obnovy oleja
bude indikátor OPERATION (zelené svetlo) blikať (približne 10 minút).
Zastavenie
Stlačte tlačidlo MANUAL AUTO na prevádzkovom
ovládacom paneli.
Rozsah teplôt a vlhkosti
●●Teplota a vlhkosť, ktoré sa vyžadujú na prevádzkovanie tejto jednotky,
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
NASTAVENIE SMERU CIRKULÁCIE VZDUCHU
Vonkajšia
teplota
Pozrite si špecifikáciu vonkajších jednotiek.
Vertikálny smer vzduchu môže byť ovládaný ovládacou jednotkou.
Vnútorná
teplota
18 až 32 °C DB
Vnútorná
vlhkosť
Približne 80 % alebo
menej
Vertikálny smer
(1)
Chladenie a sušenie: (1), (2), (3), (4)
Vykurovanie:
(1), (2), (3), (4)
(2)
(3)
(4)
TIPY K PREVÁDZKE
Prevádzka a výkon
O prioritnom a pohotovostnom stave
●●Do toho istého systému je možné zapojiť viacero vnútorných jednotiek.
V závislosti od systému je voľba prevádzkového režimu obmedzená.
Prioritný stav chladenia:
Keď iné vnútorné jednotky v tom istom systéme pracujú v režime chladenia alebo v suchom režime, nie je možné zároveň zvoliť vykurovanie.
Prioritný stav vykurovania:
Keď iné vnútorné jednotky v tom istom systéme pracujú v režime vykurovania, nie je možné zároveň zvoliť chladenie a suchý režim.
Pohotovostný stav:
Pohotovostný stav sa aktivuje, keď sa 2 alebo viaceré vnútorné jednotky spustia naraz v rôznych režimoch. Vnútorná jednotka, ktorá nie
je v prioritnom režime, počká v pohotovostnom stave, kým sa nezmení
prioritný stav (prevádzka sa začne ihneď, keď sa zapne prioritný stav).
Vtedy sa zapne indikátor OPERATION (zelené svetlo) a bude blikať
indikátor TIMER (oranžové svetlo).
Chladenie pri nízkej okolitej teplote
●●Keď klesne vonkajšia teplota, ventilátory vonkajšej jednotky sa môžu
prepnúť na nízku rýchlosť alebo sa jeden z ventilátorov bude prerušovane zastavovať.
Chladiaci/suchý režim
Vykurovací režim
10 až 30 °C DB
●●Ak sa klimatizácia používa pri teplotách vyšších, ako sú uvedené, môže sa
zapnúť zabudovaný ochranný obvod, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorného obvodu. Tiež ak sa v chladiacom a suchom režime používa klimatizácia pri teplotách nižších, ako sú uvedené vyššie, výmenník tepla môže
zamrznúť, čoho následkom bude únik vody a iné poškodenia.
●●Ak sa jednotka po dlhý čas používa pri vysokej vlhkosti, na povrchu
vnútornej jednotky sa môže vytvoriť kondenzácia a táto môže kvapkať
na podlahu alebo iné predmety pod jednotkou.
●●V bežných obytných priestoroch nepoužívajte túto jednotku na žiadne
iné účely než chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie a cirkulácia vzduchu v miestnosti.
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
UPOZORNENIE
●●Pred čistením jednotky skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
●●Pri čistení nestojte na nestabilnej plošine.
●●Pri odstraňovaní a výmene vzduchových filtrov dávajte pozor, aby ste
sa nedotkli výmenníka tepla, pretože môže dôjsť k zraneniu.
●●Uistite sa, že je nasávacia mriežka nainštalovaná bezpečne.
●●Vnútornú časť jednotky nečistite sami. Ak je potrebné očistiť vnútornú
časť jednotky, vždy kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.
●●Na čistenie telesa jednotky nepoužívajte vodu s vyššou teplotou ako
40 °C ani drsné abrazívne čistiace prostriedky či prchavé látky, ako sú
benzén alebo riedidlá.
●●Okrem filtra nevyberajte z jednotky žiadne časti.
●●Ak necháte nazhromaždiť nečistoty na vzduchovom filtri, zníži sa prúdenie vzduchu, čím sa zníži aj prevádzková účinnosť a zvýši sa hluk.
●●AUXB 07/09/12/14/18/24 V období normálneho používania sa majú
vzduchové filtre čistiť každé 2 mesiace.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 V období normálneho používania sa majú vzduchové filtre čistiť každé 2 mesiace.
Sk-2
3. Vyčistite vzduchový filter.
Čistenie vzduchového filtra
AUXB 07/09/12/14/18/24
Keď bliká kontrolka filtra, vyberte a vyčistite filter.
1. Zatlačte háčiky mriežky smerom do stredu jednotky
a otvorte nasávaciu mriežku.
2. Z nasávacej mriežky vyberte filter.
1.
2.
●●Prach zo vzduchových filtrov odstráňte vysávaním alebo ich umytím.
Po umytí nechajte filtre dôkladne vysušiť na mieste, ktoré je ochránené
pred priamym slnečným žiarením.
●●Nečistoty zo vzduchových filtrov sa môžu odstrániť buď vysávačom,
alebo umytím filtra v roztoku s jemným čistiacim prostriedkom a horúcou vodou. Ak umyjete filter, nechajte ho dôkladne vysušiť na tienistom
mieste a až potom ho znovu nainštalujte.
●●Ak necháte nazhromaždiť nečistoty na vzduchovom filtri, zníži sa prúdenie vzduchu, čím sa zníži aj prevádzková účinnosť a zvýši sa hluk.
●●Po zapnutí stlačte na diaľkovom ovldáači tlačidlo MAINTENANCE a
držte ho stlačené 2 sekundy alebo dlhšie.
4. Znovu založte vzduchové filtre do nasávacej mriežky.
(1) Vráťte vzduchový filter späť do držiaka.
(2) Pri vložení filtra späť do držiaka sa uistite, že je filter v kontakte s
filtrovou zarážkou.
Háčik mriežky
5. Zatvorte nasávaciu mriežku a vysuňte háčiky mriežky smerom von.
4.
5.
Vzduchový filter
3. Vyčistite vzduchové filtre.
Prach zo vzduchových filtrov odstráňte vysávaním alebo ich umytím. Po
umytí nechajte filtre dôkladne vysušiť na mieste, ktoré je ochránené pred
priamym slnečným žiarením.
4. Znovu založte vzduchové filtre do nasávacej mriežky.
(1) Vráťte vzduchový filter späť do držiaka.
(2) Pri vložení filtra späť do držiaka sa uistite, že je filter v kontakte s
filtrovou zarážkou.
5. Zatvorte nasávaciu mriežku a vysuňte háčiky mriežky smerom von.
4.
5.
Vzduchový filter
Čistenie vonkajších častí
Vyčistite vonkajšie časti horúcou vodou a potom osušte čistou a jemnou
handričkou.
Ak sa nepoužíva dlhšiu dobu
Nechajte prerušovač zapnutý po dobu 12 hodín pred spustením zariadenia, ak ho chcete znovu použiť.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Háčik filtra
Nasávacia mriežka
Háčik mriežky
●●Nečistoty zo vzduchových filtrov sa môžu odstrániť buď vysávačom,
alebo umytím filtra v roztoku s jemným čistiacim prostriedkom a horúcou vodou. Ak umyjete filter, nechajte ho dôkladne vysušiť na tienistom
mieste a až potom ho znovu nainštalujte.
●●Ak necháte nazhromaždiť nečistoty na vzduchovom filtri, zníži sa prúdenie vzduchu, čím sa zníži aj prevádzková účinnosť a zvýši sa hluk.
●●Po zapnutí stlačte tlačidlo filtra na diaľkovom ovládači, aby ste vypli
kontrolku filtra. (Pre viac detailov si pozrite návod na obsluhu, ktorý bol
dodaný s jednotkou diaľkového ovládania.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Keď bliká kontrolka filtra, vyberte a vyčistite filter.
1. Zatlačte háčiky mriežky smerom do stredu jednotky
a otvorte nasávaciu mriežku.
2. Z nasávacej mriežky vyberte filter.
1.
2.
Nasledujúce stavy nie sú poruchy ani prevádzkové
chyby.
Zariadenie nezačne ihneď pracovať:
●●Ak sa jednotka vypne a potom sa ihneď znovu zapne, kompresor nebude približne 3 minúty fungovať, aby sa zabránilo vypáleniu poistiek.
●●Vždy, keď sa elektrický prerušovač vypne a znovu zapne, ochranný
obvod bude pracovať po dobu približne 3 minúť, čo zabráni tomu, aby
počas tohto obdobia jednotka pracovala.
Prúd vzduchu je slabý alebo sa zastaví:
●●Keď sa spustí vykurovanie, ventilátor vnútornej jednotky sa môže
dočasne zastaviť, aby sa mohli vnútorné časti zohriať.
●●Ak sa počas vykurovania zvýši izbová teplota nad hodnotu nastavenia
termostatu, vonkajšia jednotka sa zastaví a ventilátor vnútornej jednotky sa tiež zastaví. Ak chcete miestnosť ešte viac vykúriť, nastavte
termostat na vyššiu hodnotu.
●●Počas procesu obnovy oleja sa prúd vzduchu môže zastaviť približne
na 10 minút. (Pozri str. 2.)
●●Počas vykurovania sa jednotka dočasne zastaví (približne na 4 až 15 minút), keď bude zapnutý režim automatického rozmrazovania. (Pozri str. 2.)
●●Ventilátor môže pracovať pri nízkej rýchlosti počas suchého režimu
alebo keď jednotka monitoruje teplotu miestnosti.
●●Pri AUTO monitorovaní bude ventilátor pracovať pri nízkej rýchlosti.
Blikajúce svetlá:
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) bliká:
Vykonáva sa proces obnovy oleja. (Pozri str. 2.)
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) bliká:
Prebieha automatické rozmrazovanie. (Pozri str. 2.)
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) a indikátor TIMER (oranžové
svetlo) striedavo blikajú:
Zariadenie sa zaplo po výpadku elektrickej energie.
Sk-3
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) a indikátor TIMER (oranžové
svetlo) blikajú súčasne:
Zariadenie pracuje v skúšobnom prevádzkovom režime. Informujte sa
u vedúceho pracovníka, pretože sa môže práve vykonávať údržba.
ŠPECIFIKÁCIE
AUXB
07
GALH
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) sa zapne a indikátor TIMER
(oranžové svetlo) bliká:
Toto je pohotovostný stav. (Pozri str. 2.)
MODEL
Počuť nejaký zvuk:
●●V nasledujúcich podmienkach je počuť zvuk vody, ktorá tečie z vnútornej jednotky, prevádzkový zvuk je hlasný. Počuť zvuky tečúceho
chladiva.
Keď sa zariadenia zapne
Keď sa dokončí proces obnovy oleja
Keď sa dokončí automatické rozmrazovanie
DOSTUPNÝ ROZSAH NAPÄTIA
●●Počas prevádzky zariadenia je možné počuť mierne škrípanie. Toto je
výsledkom chvíľkovej expanzie a kontrakcie panela z dôvodu teplotných zmien.
●●Počas vykurovania je možné z času na čas počuť prskanie. Tento zvuk
sa vytvára pri automatickom rozmrazovaní. (Pozri str. 2.)
Pachy:
●●Z vnútornej jednotky môže unikať určitý pach. Tento pach je pachom z
miestnosti (nábytok, tabak atď.), ktorý sa nasal do klimatizácie.
Z vnútornej jednotky vychádza opar:
●●Počas chladenia sa môže šíriť z vnútornej jednotky ľahký opar. Toto je
výsledkom náhleho ochladenie teploty v miestnosti vzduchom, ktorý sa
šíri z klimatizácie, čoho výsledkom je kondenzácia a opar.
Z vnútornej jednotky vychádza para:
●●Počas vykurovania sa môže ventilátor vonkajšej jednotky zastaviť a
môžete vidieť paru vychádzajúcu z jednotky. Toto je kvôli automatickému rozmrazovaniu. (Pozri str. 2.)
Vo vonkajšej jednotke sa vytvára voda:
●●Počas vykurovania sa môže vo vonkajšej jednotke vytvárať voda z
dôvodu automatického rozmrazovania.
Nasledujúce stavy nemusia byť poruchami, preto ich
znovu skontrolujte.
Zariadenie vôbec nefunguje:
●●Došlo k výpadku elektrickej energie?
●●Vypálila sa poistka alebo sa rozpojil prerušovač obvodu?
●●Je nastavený hlavný vypínač do polohy OFF?
●●Pokúšate sa zapnúť v prevádzke inej, ako je prioritný stav? (Pozri str. 2.)
●●Je zariadenie v pohotovostnom stave? (Pozri str. 2.)
Prevádzkový režim nie je možné zmeniť:
●● Pokúšate sa zmeniť na inú prevádzku, ako je prioritný stav? (Pozri str. 2.)
Slabý chladiaci (alebo vykurovací) výkon:
●●Nastavili ste správne hodnotu izbovej teploty (termostat)?
●●Je vzduchový filter znečistený? (Pozri str. 2.)
●●Sú vstupný a výstupný otvor na klimatizácii zablokované?
●●Je otvorené nejaké okno alebo dvere?
●●V prípade chladenia prechádza cez okno jasné slnečné svetlo? (Zatiahnite závesy.)
●●V prípade chladenia sú v miestnosti nejaké vykurovacie zariadenia
alebo počítače, alebo je tam príliš veľa ľudí?
AUXB
09
GALH
ZDROJ NAPÁJANIA
[kW]
AUXB
14
GALH
AUXB
24
GALH
198 až 264 V (50 Hz), 198 až 253 V (60 Hz)
2,2
2,8
[BTU/h] 7 500
KAPACITA
VYKUROVANIA
[BTU/h] 9 600
9 600
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
10 900 14 000 17 100 21 500 27 300
VSTUPNÝ
VÝKON
[W]
25
25
29
35
36
84
PRÚD
[A]
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
VYSOKÁ
dB [A]
34
35
37
38
41
50
STREDNÁ
dB [A]
30
30
34
34
35
44
NÍZKA
dB [A]
25
25
27
27
27
30
ROZMERY A HMOTNOSŤ
VÝŠKA
[mm]
245
ŠÍRKA
[mm]
570
HĹBKA
[mm]
570
HMOTNOSŤ
[kg]
15
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
ZDROJ NAPÁJANIA
230 V ~ 50/60 Hz
DOSTUPNÝ ROZSAH NAPÄTIA
198 až 264 V (50 Hz), 198 až 253 V (60 Hz)
[kW] 5,6
7,1
5,6
7,1
9,0
10,0 11,2 12,5 14,0
KAPACITA
CHLADENIA
[BTU/h] 19 100 24 200 19 100 24 200 30 700 34 100 38 200 42 700 47 800
KAPACITA
VYKUROVANIA
[BTU/h] 21 500 27 300 21 500 27 300 34 100 38 200 42 700 47 800 54 600
[kW] 6,3
8,0
6,3
8,0
10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
VSTUPNÝ
VÝKON
[W]
PRÚD
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
VYSOKÁ
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
STREDNÁ
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
NÍZKA
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
ROZMERY A HMOTNOSŤ
VÝŠKA
[mm]
246
288
●●Je rýchlosť ventilátora nastavená na nízku?
ŠÍRKA
[mm]
840
840
Nastavte teplotu na nižšiu hodnotu, ako je izbová teplota a použite ju:
●●Teplota neklesá dobre. Teplota nemusí klesnúť v závislosti od podmienok v miestnosti. (Ak je tu vysoká vlhkosť alebo izbová teplota je
vysoká.) (Pozri str. 2.)
HĹBKA
[mm]
840
840
HMOTNOSŤ
[kg]
22
27
V nasledujúcich situáciách ihneď zastavte zariadenie
a kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.
AUXB
18
GALH
230 V ~ 50/60 Hz
KAPACITA
CHLADENIA
[kW]
AUXB
12
GALH
Informácie o akustickom tlaku:
Maximálna hladina akustického tlaku je nižšia ako 70 dB (A) pre vnútornú aj vonkajšiu jednotku. Podľa IEC 704-1 a ISO 3744.
●●Problém nie je možné odstrániť ani po vykonaní kontrol uvedených v
časti o riešení problémov.
●●Indikátor FILTER (červené svetlo) bliká veľmi rýchlo.
●●Drôtový diaľkový ovládač alebo jednoduchý diaľkový ovládač ukazujú
Er (chyba) (keď sú pripojené).
●●Zariadenie vypúšťa pach spáleniny.
Sk-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement