Fujitsu AUXB24GALH Kasutusjuhend

Fujitsu AUXB24GALH Kasutusjuhend
SISESEADE (split-tüüpi)
Säilitage juhend tuleviku tarbeks.
AUXB04GBLH
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
OSA nr. 9369313301
Eesti
KASUTUSJUHEND
KASUTUSJUHEND
OSA NR. 9369313301
VRF jahutussüsteemi siseseade (Split-tüüpi)
SISUKORD
ETTEVAATUSABINÕUD.......................................................................... 1
SEADME OSAD....................................................................................... 1
MANUAL AUTO NUPP............................................................................. 2
ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMINE........................................................... 2
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS............................................................. 2
PUHASTAMINE JA HOOLDUS................................................................ 2
VEAOTSING............................................................................................ 3
OMADUSED............................................................................................. 4
ETTEVAATUSABINÕUD
●●Lugege enne seadme kasutamist „ETTEVAATUSABINÕUDE” lõik läbi
ja käituge neile vastavalt.
●●Kõik juhised selles lõigus on seotud ohutusega, veenduge, et oleks
tagatud ohutus kasutustingimused.
●●Juhendis on kasutatud tähiseid „HOIATUS” ja „ETTEVAATUST” järgmises tähenduses:
HOIATUS
ETTEVAATUST
Tähistab protseduure, mille vale sooritamine
võib kasutajale põhjustada tõsiseid vigastusi
või surma.
Tähistab protseduure, mille vale sooritamine võib vigastada kasutajat või kahjustada
vara.
●●Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed, ega isikud, kel puuduvad seadme suhtes teadmised või
kogemused, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
valvab kasutuse üle või annab selle kasutamise kohta juhiseid. Lapsi
tuleb alati valvata, et nad ei mängiks õhukonditsioneeriga.
Märkus:
Soojustagastuse sisselülitamisel valmistab seade enne tööle hakkamist
end mõni aeg sisse. See ei tähenda, et seade on rikkis.
ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL
ETTEVAATUST
●●Ärge üritage ise õhukonditsioneeri paigaldada.
●●Seadmes ei ole kasutatud osi, mida kasutaja saaks hooldada. Remondiks pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
●●Teisaldamisel konsulteerige volitatud teenindustöötajatega seoses
seadme lahti ühendamise ja paigaldamisega.
●●Seade peab olema maandatud.
●●Kontrollige, kas äravool on piisav ja õigesti paigaldatud.
●●Paigaldage õhukonditsioneer tulekoldest või küttekehast eemale.
●●Sise- ja välisseadmete paigaldamise ajal hoidke lapsed sellest eemal.
SEADME OSAD
(4)
(2)
(5)
(9)
ETTEVAATUSABINÕUD KASUTUSEL
HOIATUS
(1)
●●Seadme väljalülitamiseks võib pea- või alamkaitselülitit kasutada
ainult AVARII korral. See rikub kompressorit ning põhjustab vee lekke.
Kõigepealt peatage konditsioneer juhtpaneeli, konverteri või kaugjuhtimispuldi abil ja alles seejärel lülitage kaitselüliti välja. Kasutage ainult
juhtpaneeli, konverterit või kaugjuhtimispulti.
●●Kui seadme toitejuhi on katki, siis laske see vahetada volitatud teenindustöötajatel, sest selleks on vaja eriotstarbelisi tööriistud ning juhet.
●●Jahutussegu lekke korral kustutage leegid, õhutage ruum ning pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
ETTEVAATUST
●●Ärge jätke loomi või taimi õhukonditsioneeri õhuvoolu ette.
●●Ärge juhtige õhuvoolu tulekoldesse või küttekehadele.
●●Konditsioneeri õhuvõresid ei tohi kinni katta või takistada.
●●Õhukonditsioneeri peale ei tohi ronida ega sinna esemeid jätta.
●●Ärge pange lillevaase ega veeanumaid õhukonditsioneeri peale.
●●Ärge riputage asju õhukonditsioneeri külge.
●●Ärge pange midagi, mis kardab niiskust, õhukonditsioneeri alla.
●●Õhukonditsioneeri või õhufiltri puhastamise ajaks lülitage pealüliti
välja.
●●Ärge valage õhukonditsioneerile vett või puhastusvedelikku ega peske
seda.
●●Ärge pange õhukonditsioneeri vee kätte.
●●Ärge kasutage õhukonditsioneeri märgade kätega.
●●Kontrollige, kas õhukonditsioneeri paigaldusraam on terve.
●●Kasutage õhukonditsioneeri ainult koos õhufiltritega.
●●Ärge jooge õhukonditsioneerist võetud vett.
●●Ärge rõhuge radiaatori labadele.
●●Ärge kasutage õhukonditsioneeri läheduses tuleohtlikke gaase.
●●Ärge katsuge õhukonditsioneeri töötamise ajal selle voolikuid.
●●Veenduge, et elektroonilised seadmed oleksid õhukonditsioneeri sisevõi välisseadmest vähemalt 1 m kaugusel.
Et-1
(5)
(9)
●●Vältige pikaajalist õhukonditsioneeri õhuvoolu käes viibimist.
●●Ärge pange esemeid ega sõrmi resti vahele, mille kaudu õhk liigub
sisse või välja.
(3)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(1) Õhufilter
(2) Õhuvoolu suunamise labad
(3) Sissetõmbevõre
(4) Kontrollpaneel ja tuled
(5) (Punane) märgutuli FILTER: süttib, kui on aeg filtrit puhastada. Puhastage filter vastavalt juhistele lõigus „Puhastamine ja hooldus“. Tuli
kustub, kui pärast puhastamist vajutada nuppu RESET.
(6) (Oranž) tuli TIMER: Süttib, kui taimer on sisselülitatud.
(7) (Roheline) tuli OPERATION: Süttib, kui masin töötab.
(8) Puldi signaal vastuvõtja: Seade võtab vastu signaali puldilt.
(9) MANUAL AUTO nupp: Kasutatakse, kui pulti ei ole.
Juhtpaneel (lisa)
Kaugjuhtimispuldid:
● Juhtmevaba kaugjuhtimispult
● Juhtmega kaugjuhtimispult
● Lihtne kaugjuhtimispult
Nende kasutamise kohta lugege nendega kaasasolevat juhendit.
MANUAL AUTO NUPP
Küttejõudlus
Kui kaugjuhtimispult on kadunud või seda ei saa kasutada, siis kasutage
MANUAL AUTO nuppu.
ETTEVAATUST
MANUAL AUTO nuppu ei tohi puutuda märgade käte või teravate esemetega, elektrilöögioht ja rikkeoht.
Käivitamine
Vajutage kontrollpaneelil MANUAL AUTO nuppu.
Valida on järgmiste režiimide vahel.
Töörežiim
AUTO:
Kui automaatrežiimi ei saa valida, siis töötab
konditsioneer samal režiimil, mis teised sama
süsteemi siseseadmed. (Kui sama süsteemi teised siseseadmed ei tööta parasjagu, siis töötab
konditsioneer jahutusrežiimil)
Ventilaatori kiirus
AUTO
Seadistatud temperatuur
23 °C
●●Kütterežiimil köetakse ruum õhu tsirkuleerimisega läbi kogu ruumi, mis
tähendab, et õhukonditsioneeril võib minna ruumi kütmiseks mingil
määral aega.
Automaatne sulatamine, mida kontrollib mikroarvuti
●●Kui kütmise ajal on õues õhutemperatuur madal ja õhuniiskus kõrge,
siis võib välisseadmele koguneda jäide, mis vähendab selle tulemusi. Jõudluse vähenemise takistamiseks on välisseade varustatud
automaatse sulatusfunktsiooniga. Jäite tekkel jääb õhukonditsioneer
sulatamise ajaks (4-15 minutit) seisma.
Automatic Defrosting (automaatne sulatamine) ajal roheline lamp
OPERATION vilgub.
Õlitagastuse funktsioon
●●Kompressori õli saatmiseks välisseadmesse sooritatakse regulaarselt
õlitagastusprotseduur. Õlitagastusprotseduuri ajal (roheline) tuli OPERATION vilgub (ligikaudu 10 minutit).
Õhutemperatuuri ja -niiskuse vahemik
●●Alljärgnevas tabelis on näidatud toote kasutamiseks vajalikud õhutemperatuurid ja õhuniiskus.
Seiskamine
Vajutage kontrollpaneelil MANUAL AUTO nuppu.
ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMINE
Vertikaalselt saab õhuvoolu suunda muuta kontrollpaneelilt.
Vertikaalsuund
(1)
Jahutus ja kuivatamine: (1), (2), (3), (4)
Kütmine:
(1), (2), (3), (4)
●●Kütterežiim töötab soojuspumba põhimõttel, kogudes välisõhust soojust ning juhtides selle siseruumidesse. Kui välistemperatuur langeb,
siis selle efektiivsus langeb samuti. Kui kütte tulemus ei ole piisav, siis
on soovitav õhukonditsioneerile lisaks kasutada veel üht küttekeha.
(2)
(3)
(4)
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS
Töö ja jõudlus
Eelisrežiimist ja ooterežiimist
●●Sama süsteemiga saab liita mitu siseseadet. Vastavalt süsteemile võib
kasutusrežiimide arv olla piiratud.
Jahutus/kuivatusrežiim
Välistemperatuur
Kütterežiim
Vt välisseadmete juhendit.
Sisetemperatuur
18-32 °C DB
Õhuniiskus
siseruumides
80% või vähem
10-30 °C DB
●●Kui õhukonditsioneeri kasutamise ajal on õhutemperatuur nimetatust
kõrgem, siis võib seadme kahjustamise vältimiseks sekkuda integreeritud kaitselüliti. Kui jahutus- ja kuivatusrežiimil on õhutemperatuur
madalam viidatust, siis võib soojusvaheti külmuda ning põhjustada vee
leket ning muid kahjustusi.
●●Kui seadet kasutatakse pikaajaliselt kõrge õhuniiskusega tingimustes,
siis koguneb siseseadme pinnale kondensaat, mis võib tilkuda õhukonditsioneeri all olevatele esemetele.
●●Seadet võib kasutada ainult tavalistes elamutes tubade jahutamiseks,
kütteks, õhuniiskuse vähendamiseks või õhu tsirkuleerimiseks.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Jahutusrežiimi eelistamine:
Kui teised sama süsteemi siseseadmed on jahutus- või kuivatusrežiimil, siis ei saa valida kütterežiimi.
●●Enne seadme puhastamist pange see seisma ning eraldage elektritoitest.
Kütterežiimi eelistamine:
Kui teised sama süsteemi siseseadmed on kütterežiimil, siis ei saa
valida ei jahutus- ega kuivatusrežiimi.
●●Õhufiltri eemaldamise ja vahetamise ajal ei tohi puudutada soojusvahetit, kehavigastuse oht.
Ooterežiim:
Ooterežiim käivitub siis, kui sama süsteemi kaks siseseadet käivituvad
samal ajal eri režiimidel. Kõik siseseadmed, mis ei ole eelisrežiimil jäävad ooterežiimile, kuni eelisrežiim muutub (käivituvad koheselt pärast
eelistuse muutmist).
Selle peale (roheline) tuli OPERATION süttib ja (oranž) tuli TIMER
hakkab vilkuma.
Madal keskkonna jahutus
●●Välistemperatuuri langemisel võivad välisseadme ventilaatorid lülitada
vaiksele kiirusele või üks ventilaatoritest võib aeg-ajalt seiskuda.
●●Ärge puhastage seadet seistes ebakindlal alusel.
●●Kontrollige, kas sissetõmbevõre on korralikult paigaldatud.
●●Seadme sisemust ei tohi ise puhastada. Seadme sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
●●Seadme korpuse puhastamisel kasutage vett, mille temperatuur ei ületa 40 °C, vältige abrasiivseid puhastusvahendeid või volatiilseid aineid
nagu benseen või vedeldi.
●●Seadmelt ei tohi eemaldada ühtegi osa välja arvatud õhufilter.
●●Mustuse kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö efektiivsus
ning kasvab müra.
●●AUXB 04/07/09/12/14/18/24 Tavapärase kasutamise korral tuleks
filtreid iga 2 kuu järel puhastada.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Tavapärase kasutamise
korral tuleks filtrit iga 2 kuu järel puhastada.
Et-2
3. Puhastage õhufilter.
Õhufiltri puhastamine
AUXB 04/07/09/12/14/18/24
Eemaldage ja puhastage filter, kui filtri märgutuli süttib.
1. Lükake sissetõmbevõre konkse seadme keskkoha
suunas ja avage sissetõmbevõre.
2. Tõmmake filter sissetõmbevõrest välja.
1.
2.
●●Tolm eemaldatakse filtrist tolmuimeja või pesemise abil. Pärast pesemist peab filter saama täielikult ära kuivada päikese eest varjatud
kohas.
●●Tolmu õhufiltriks eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või peske filter
õrna pesuvahendi ja sooja veega. Pärast pesemist laske filtril enne
paigaldamist varjulises kohas kuivada.
●●Mustuse kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö efektiivsus
ning kasvab müra.
●●Pärast voolu sisselülitamist hoidke puldil nuppu MAINTENANCE 2
sekundit või kauem all.
4. Pange õhufilter sissetõmbevõresse.
(1) Pange filter oma pesasse.
(2) Vaadake, kas õhufilter on pesas vastu filtri sulgurit.
5. Sulgege sissetõmbevõre ja lükake sissetõmbevõre
konkse väljapoole.
4.
5.
Võre konks
Õhufilter
3. Puhastage õhufilter.
Tolm eemaldatakse filtrist tolmuimeja või pesemise abil. Pärast pesemist
peab filter saama täielikult ära kuivada päikese eest varjatud kohas.
4. Pange õhufilter sissetõmbevõresse.
(1) Pange filter oma pesasse.
(2) Vaadake, kas õhufilter on pesas vastu filtri sulgurit.
5. Sulgege sissetõmbevõre ja lükake sissetõmbevõre
konkse väljapoole.
4.
5.
Õhufilter
Peske korpuse sooja veega, kuivataga puhta ja pehme lapiga.
Kui ei kasutata pikema perioodi vältel
Enne uuesti kasutusele võtmist jätke kaitselüliti vähemalt 12 tunniks
sisse.
VEAOTSING
Filtri
konks
Sissetõmbevõre
Korpuse puhastamine
Tegemist ei ole rikke või tõrkega kui:
Võre konks
●●Tolmu õhufiltriks eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või peske filter
õrna pesuvahendi ja sooja veega. Pärast pesemist laske filtril enne
paigaldamist varjulises kohas kuivada.
●●Mustuse kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö efektiivsus
ning kasvab müra.
●●Pärast voolu väljalülitamist vajutage puldil filtri nuppu, et filtri märgutuli
kustuks. (Vt puldiga komplektis olevat kasutusjuhend.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Eemaldage ja puhastage filter, kui filtri märgutuli süttib.
1. Lükake sissetõmbevõre konkse seadme keskkoha
suunas ja avage sissetõmbevõre.
2. Tõmmake filter sissetõmbevõrest välja.
1.
2.
Seade ei käivitu koheselt:
●●Kui seade on peatatud ja koheselt taaskäivitatud, siis kompressor ei
käivitu enne 3 minutit, et vältida kaitsmete sekkumist.
●●Kui kaitselüliti on lülitatud välja ja uuesti sisse, siis töötab kaitseahel
umbes 3 minutit, mille vältel seade ei käivitu.
Õhuvool on nõrk või katkendlik:
●●Kütterežiimi käivitamisel võib siseseadme ventilaator algul ajutiselt
seiskuda, et teised komponendid jõuaksid üles soojeneda.
●●Kui toatemperatuur tõuseb üle määratud taseme, siis kütterežiimil seiskub välisseade ning siseseadme ventilaator. Kui soovite ruumi soojemaks kütta, siis seadke termostaat kõrgema temperatuuri peale.
●●Õlitagastuse ajal seiskub õhuvool ligikaudu 10 minutiks. (Vt 2. lehekülg)
●●Kütmise ajal seiskub välisseade automaatse sulatamise ajaks (4-15
minutit). (Vt 2. lehekülg)
●●Ventilaator töötab madalal kiirusel nii kuivatamisrežiimil kui siis, kui
seade monitoorib ruumi temperatuuri.
●●AUTO monitooringu ajal töötab ventilaator madalal kiirusel.
Lambid vilguvad:
●●Vilgub (roheline) tuli OPERATION:
Käib õli tagastamine väliseadmesse. (Vt 2. lehekülg)
●●Vilgub (roheline) tuli OPERATION:
Käib automaatne sulatamine. (Vt 2. lehekülg)
●●Kordamööda vilguvad (roheline) tuli OPERATION ja (oranž) tuli TIMER:
Õhukonditsioneeri on tabanud elektrikatkestus.
Et-3
●●Samaaegselt vilguvad (roheline) tuli OPERATION ja (oranž) tuli
TIMER:
Konditsioneer töötab katserežiimil. Küsige järgi, kas käimas on hooldustööd.
●●(Roheline) tuli OPERATION süttib ja (oranž) tuli TIMER hakkab vilkuma:
Seade on ooterežiimil. (Vt 2. lehekülg)
Kuulda on müra:
●●Allpool on loetletud tingimused, mil on kuulda vee voolamist siseseadmest ja valju töömüra. Tegemist on jahutusvedeliku voolamise müraga.
K
ui töö algab
Kui õlitagastuse protseduur lõpeb
Kui automaatne sulatus lõpetab
●●Töötamise ajal võib olla kuulda kerget kriuksumist. See on siis, kui
temperatuuri kõikumise tõttu toimub paneeliga imeväike paisumine või
kokkutõmbumine.
●●Kütmise ajal on mõnikord kuulda sisisemist. Heli põhjuseks on automaatne sulatamine. (Vt 2. lehekülg)
Lõhnad:
●●Siseseadmest võib teinekord erituda lõhna. Tegemist on tubaste lõhnadega (mööbel, tubakasuits, jne), mis on jõudnud õhukonditsioneeri.
Siseseadmest eritub udu:
●●Jahutusrežiimi kasutamisel võib teinekord näha siseseadmest väljumas
õrna udu. See tekib siseõhu äkilisest jahtumisest kokkupuutel õhukonditsioneerist tuleva õhuga, mille tulemusel tekib kondensaat ja udu.
Siseseadmest eritub auru:
●●Kütmise ajl võib välisseadme ventilaator seiskuda ning seadmest tõuseb auru. Selle põhjuseks on automaatne sulatamine. (Vt 2. lehekülg)
Välisseadmest eritub vett:
●●Kütmise ajal võib välisseade tekitada sulatamise käigus vett.
Järgmised juhtumid ei pruugi olle rikked, kontrollige
veel kord.
Ei tööta:
●●Kas on olnud elektrikatkestus?
●●Kas kaitsed või kaitselüliti on sees?
●●Ega pealüliti ei ole OFF asendis?
●●Kas soovitud režiimi saab aktiivse eelistusrežiimiga kasutada? (Vt 2.
lehekülg)
●●Kas seade on ooterežiimis? (Vt 2. lehekülg)
OMADUSED
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
04
07
09
12
14
18
24
GBLH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MUDEL
VOOLUALLIKAS
230 V ~ 50/60 Hz
TOITEVOOLU PINGEVAHEMIK
[kW]
198 - 264 V (50Hz) , 198 - 253 V (60Hz)
1,1
JAHUTUSVÕIMSUS
[BTU/h] 3 800
KÜTTEVÕIMSUS
[BTU/h] 4 400
[kW]
2,2
2,8
7 500
1,3
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9 600 12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
9 600 10 900 14 000 17 100 21 500 27 300
SISENDVÕIMSUS
[W]
23
25
25
29
35
36
84
VOOL
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
HELIRÕHUTASE (JAHUTAMINE/KÜTMINE)
KÕRGE
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
50/50
KESKMINE
dB [A] 30/28
30/30
30/30
34/34
34/34
35/35
44/44
MADAL
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
MÕÕTMED JA MASS
KÕRGUS
[mm]
245
LAIUS
[mm]
570
SÜGAVUS
[mm]
570
MASS
[kg]
14,5
15
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MUDEL
VOOLUALLIKAS
230 V ~ 50/60 Hz
TOITEVOOLU PINGEVAHEMIK
198 - 264 V (50Hz) , 198 - 253 V (60Hz)
[kW] 5,6
7,1
5,6
7,1
9,0
10,0 11,2 12,5 14,0
JAHUTUSVÕIMSUS
[BTU/h] 19 100 24 200 19 100 24 200 30 700 34 100 38 200 42 700 47 800
KÜTTEVÕIMSUS
[BTU/h] 21 500 27 300 21 500 27 300 34 100 38 200 42 700 47 800 54 600
[kW] 6,3
8,0
6,3
8,0
10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
Režiimi ei saa muuta:
●●Kas proovite käivitada režiimi, mis erineb aktiivsest eelistusrežiimist?
(Vt 2. lehekülg)
SISENDVÕIMSUS
[W]
Nõrk tulemus jahutamisel (või kütmisel):
●●Kas termostaadis on toatemperatuur õigesti määratud?
VOOL
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
HELIRÕHUTASE
●●Kas õhufilter on puhas? (Vt 2. lehekülg)
●●Kas konditsioneeri õhu sisse- ja väljalaskeavad on vabad?
●●Kas uksed ja aknad on kinni?
●●Ega jahutamise ajal ei pääse mõnest aknast sisse liigselt eredat päikesevalgust? (Tõmmake kardinad ette.)
●●Ega jahutamise ajal ole ruumis kasutusel kütteseadmed või arvuti, ega
toas pole liiga palju inimesi?
●●Ega ventilaatori kiirus pole seadistatud liiga madalaks?
Muutke termostaadilt temperatuur toatemperatuurist madalamaks:
●●Temperatuur ei lange piisavalt kiiresti. Temperatuuri langemist mõjutavad toas valitsevad tingimused. (liiga suur õhuniiskus, liiga kõrge
õhutemperatuur.) (Vt 2. lehekülg)
Järgmiste tingimuste puhul tuleb seade koheselt peatada ja pöörduda volitatud teenindustöötajate poole.
39
46
51
51
59
77
80
99
119
KÕRGE
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
KESKMINE
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
MADAL
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
MÕÕTMED JA MASS
KÕRGUS
[mm]
246
288
LAIUS
[mm]
840
840
SÜGAVUS
[mm]
840
840
MASS
[kg]
22
27
Müra ja helirõhk:
Maksimaalne helirõhu tase on väiksem kui 70 dB (A) nii sise- kui välisseadmel. Vastab standarditele IEC 704-1 ja ISO 3744.
●●Kui tõrked ei kao ka pärast rikkeotsingute tegemist.
●●(Punane) tuli FILTER vilgub kiiresti.
●●Juhtmega pult või lihtne kaugjuhtimispult näitvad Er (ja on ühendatud).
●●Seadmest tuleb põlemise lõhna.
Et-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement