Fujitsu AUXB24GALH Operativne instrukcije

Fujitsu AUXB24GALH Operativne instrukcije
UNUTRAŠNJA JEDINICA (Ugradbeni)
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
SASTAVNI DIO 9369313158
Hrvatski
PRIRUČNIK ZA UPORABU
PRIRUČNIK ZA UPORABU
SASTAVNI DIO 9369313158
Unutrašnja jedinica sustava VRF (Ugradbeni)
KAZALO
MJERE OPREZA...................................................................................... 1
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA............................................................... 1
MANUAL AUTO NAČINOM RADA........................................................... 2
NAMJEŠTANJE SMJERA KRUŽENJA ZRAKA........................................ 2
SAVJETI ZA RUKOVANJE....................................................................... 2
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE..................................................................... 2
OTKLANJANJE PROBLEMA................................................................... 3
ZNAČAJKE............................................................................................... 4
●●Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje
nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim
nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je
potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.
Napomena:
Uslijed promjene njegovog načina rada sustav povrata topline može
zahtijevati neko vrijeme pripreme prije početka rada. Napominjemo da
nije riječ o kvaru uređaja.
MJERE OPREZA PRILIKOM POSTAVLJANJA
OPREZ
●●Ne pokušavajte sami postaviti ovaj klima uređaj.
MJERE OPREZA
●●Pročitajte pažljivo sljedeće „MJERE OPREZA” prije uporabe ovog
uređaja i ispravno ga koristite.
●●Ovaj odjeljak sadržava upute za sigurno rukovanje uređajem. Osigurajte sigurne uvjete rada.
●●U ovim uputama pojmovi „UPOZORENJE” i „OPREZ” imaju sljedeće
značenje:
UPOZORENJE
OPREZ
Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati smrt ili ozbiljne
ozljede korisnika.
Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati ozljeđivanje
korisnika ili oštećenje imovine.
●●Ova jedinica ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek
se obratite ovlaštenom osoblju za popravke.
●●Ako želite premjestiti uređaj, obratite se ovlaštenome osoblju koje će
skinuti i ponovno postaviti uređaj.
●●Jedinica se mora uzemljiti.
●●Provjerite je sustav za odvodnju pravilno postavljen.
●●Ne postavljajte klima uređaja u blizini kamina ili drugih uređaja za
grijanje.
●●Prilikom postavljanja unutrašnje i vanjske jedinice poduzmite mjere
opreza kako biste spriječili djeci pristup navedenim jedinicama.
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA
AUXB 07/09/12/14/18/24
(4)
(2)
MJERE OPREZA ZA UPORABU
(5)
(7)
UPOZORENJE
(9)
●●Ne izlažite se izravnom puhanju klima uređaja duže vrijeme.
(1)
●●Ne stavljajte prste ili predmete u ventilacijske otvore ili usisne rešetke.
●●Ne isključujte nikada glavni prekidač niti pomoćne prekidače unutrašnje jedinice tijekom rada uređaja osim u slučaju NUŽDE. Kompresor će
prestati raditi i voda će početi curiti. Zaustavite prvo unutarnju jedinicu
pomoću upravljačke jedinice, pretvarača ili vanjske naprave za unos,
a zatim isključite napajanje. Upravljajte uređajem pomoću upravljačke
jedinice, pretvarača ili vanjske naprave za unos.
●●Ako je kabel za napajanje oštećen, isključivo ovlaštena osoba može ga
zamijeniti jer se mora zamijeniti točno određenim kabelom uz primjenu
posebnoga alata.
●●Ako dođe do curenja rashladnoga sredstva, ugasite bilo koji izvor plamena, prozračite prostoriju i obavijestite ovlašteno osoblje.
OPREZ
●●Ne stavljajte životinje ili biljke u područje izravnog strujanja zraka.
●●Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
●●Ne začepljujte i ne prekrivajte ulazni i izlazni otvor.
●●Ne penjite se na klima uređaj i ne postavljajte nikakve predmete na njega.
●●Ne stavljajte na klima uređaj vaze s cvijećem niti posude s vodom.
●●Ne vješajte predmete na unutarnju jedinicu.
●●Ne stavljajte nikakve predmete koji se ne smiju smočiti ispod unutarnje
jedinice.
●●Isključite uvijek električni prekidač prilikom čišćenja klima uređaja ili
filtra za zrak.
●●Ne izlijevajte vodu ili otopinu za čišćenje izravno na jedinicu i ne perite
je pomoću njih.
●●Ne izlažite klima uređaj izravno vodi.
●●Ne upravljajte klima uređajem mokrim rukama.
●●Provjerite ima li oštećenja na nosaču za postavljanje.
●●Koristite uređaj isključivo s postavljenim filtrima za zrak.
●●Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
●●Ne pritišćite lamele radijatora.
●●Ne koristite zapaljive plinove u blizini klima uređaja.
●●Ne dirajte cijevi dok uređaj radi.
●●Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od
unutrašnje i vanjske jedinice.
Hr-1
(6)
(3)
(8)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
(4)
(2)
(5)
(6)
(9)
(1)
(3)
(7)
(8)
(1) Filtar za zrak
(2) Krilca za usmjeravanje strujanja zraka
(3) Usisna rešetka za zrak
(4) Upravljačka ploča i lampice pokazivača
(5) Lampica pokazivača FILTRA (crvena): Svijetli kada se filtar zaprlja.
Kako biste očistili filtar, pogledajte poglavlje „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE”. Ako se lampica ugasi pritiskom gumba RESET nakon čišćenja.
(6) Lampica pokazivača BROJAČA VREMENA (narančasta): Svijetli kada
brojač vremena radi.
(7) Lampica pokazivača RADA (zelena): Svijetli kada uređaj radi.
(8) Prijemnik signala daljinskoga upravljača: On prima signale s daljinskoga upravljača.
(9) Gumb MANUAL AUTO: Upotrebljava se kada daljinski upravljač nije
dostupan.
Kontrolna jedinica (neobavezna)
Vrste daljinskih upravljača:
● Bežični daljinski upravljač
● Žični daljinski upravljač
● Jednostavni daljinski upravljač
Pogledajte priručnik za uporabu uređaja kako biste se upoznali s njihovim načinom rada.
MANUAL AUTO NAČINOM RADA
Koristite MANUAL AUTO NAČINOM RADA ako izgubite ili ako nemate
daljinski upravljač.
OPREZ
Ne pritišćite gumb MANUAL AUTO mokrim rukama ili oštrim predmetima
kako ne biste uzrokovali nastanak strujnoga udara ili kvara.
Učinak grijanja
●●Način grijanja zasniva se na načelu toplinske pumpe odnosno upijanja
toplinu iz vanjskoga zraka koja se prenosi u prostoriju. Radni se učinak
stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi. Ako smatrate da je
razina grijanja nedovoljna, preporučujemo vam da ovaj klima uređaj
koristite zajedno s još nekim uređajem za grijanje.
●●Način grijanja zagrijava cijelu sobu jer zrak kruži prostorijom pa je
stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da
se prostorija zagrije.
Automatsko odmrzavanje kontrolirano mikroračunalom
Početak rada
Pritisnite gumb MANUAL AUTO na aktivnoj upravljačkoj ploči.
Ovaj se postupak može postaviti na sljedeći način.
Način rada
AUTO:
Kad se automatski način ne može odabrati,
uređaj radi u istom načinu kao i druga unutrašnja jedinica unutar istoga sustava. (Kad druga
unutrašnja jedinica unutar istog sustava ne radi,
klima uređaj radi u načinu hlađenja.)
Brzina ventilatora
AUTO
Postavljanje temperature
23 °C
Postupak povrata ulja
●●Postupak se povrata ulja povremeno obavlja kako bi se ulje iz kompresora vratilo u vanjsku jedinicu. Tijekom postupka povrata ulja (zelena)
lampica pokazivača RADA treperi (približno 10 minuta).
Raspon temperature i vlažnosti zraka
Prestanak rada
Pritisnite gumb MANUAL AUTO na aktivnoj upravljačkoj ploči.
NAMJEŠTANJE SMJERA KRUŽENJA ZRAKA
Kontrolna jedinica može upravljati okomitim smjerom kruženja zraka.
Okomit smjer
(1)
Hlađenje i isušivanje: (1), (2), (3), (4)
Zagrijavanje:
(1), (2), (3), (4)
●●Kad koristite način grijanja pri niskoj temperaturi vanjskoga zraka i
visokoj razini vlažnosti, radni se učinak može smanjiti jer se na vanjskoj jedinici može stvoriti led. Kako bi se spriječilo smanjenje radnoga
učinka, ova jedinica posjeduje automatsku funkciju odmrzavanja kojom
upravlja mikroračunalo. Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno
zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 4 i 15
minuta od zaustavljanja).
Tijekom postupka automatskoga odmrzavanja (zelena) lampica pokazivača RADA treperi.
(2)
(3)
(4)
SAVJETI ZA RUKOVANJE
Rad i učinkovitost
Prioritetno stanje i stanje mirovanja
●●Moguće je spojiti više unutrašnjih jedinica na isti sustav. Izbor načina
rada je ograničen ovisno o sustavu.
Prioritetno stanje hlađenja:
Ako druga unutrašnja jedinica koja je dio istog sustava radi u načinu
hlađenja ili isušivanja, način se grijanja ne može istovremeno odabrati.
Prioritetno stanje grijanja:
Ako druga unutrašnja jedinica koja je dio istog sustava radi u načinu
grijanja, način se hlađenja ili isušivanja ne može istovremeno odabrati.
Stanje mirovanja:
Stanje se mirovanja uključuje kada 2 ili više unutrašnjih jedinica započnu s radom u isto vrijeme, ali u različitom načinu rada. Sve unutrašnje
jedinice koje nisu u prioritetnom načinu rada prelaze u stanje mirovanja
sve dok se prioritetni način ne promijeni (jedinice započinju s radom
čim se prioritetni način promijeni).
Tada je (zelena) lampica pokazivača OPERATION svijetli dok (narančasta) lampica pokazivača brojača TIMER treperi.
Nisko hlađenje prostora
●●Kada se vanjska temperatura snizi, ventilatori se vanjske jedinice
mogu usporiti ili se jedan od ventilatora može povremeno zaustavljati.
●●Temperatura i vlažnost zraka potrebne za rad ovoga proizvoda navedeni su u sljedećoj tablici.
Način hlađenja/isušivanja
Vanjska
temperatura
Unutrašnja
temperatura
Unutrašnja
vlažnost zraka
Način grijanja
Pogledajte značajke vanjskih jedinica.
od 18 do 32 °C DB
od 10 do 30 °C DB
Oko 80% ili niže
●●Ako klima uređaj radi na temperaturama koje su više od navedenih,
ugrađeni se zaštitni sklop može pokrenuti kako bi se spriječilo oštećenje unutrašnjega strujnoga kruga. Također, prilikom korištenja načina
hlađenja ili isušivanja ako jedinica radi na temperaturama koje su niže
od navedenih, izmjenjivač se topline može smrznuti što će uzrokovati
curenje vode i nastanak drugih oštećenja.
●●Ako se jedinica duže vrijeme koristi u uvjetima visoke vlažnosti zraka,
kondenzacija se može stvoriti na unutrašnjoj jedinici i voda će kapati
na pod ili druge predmete koji se nalaze ispod jedinice.
●●Ne koristite ovaj uređaj ni u kakve druge svrhe osim za hlađenje, grijanje, odvlaživanje i strujanje zraka u uobičajenim životnim prostorima.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPREZ
●●Prije čišćenja jedinica se mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
●●Ne stojte na nestabilnoj površini prilikom čišćenja.
●●Prilikom uklanjanja i zamjene filtra za zrak ne dirajte izmjenjivač topline
jer se možete ozlijediti.
●●Provjerite je li usisna rešetka pravilno postavljena.
●●Ne čistite samostalno unutrašnjost jedinice. Obratite se ovlaštenom
osoblju koje će obaviti čišćenje unutrašnjosti jedinice.
●●Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura
iznad 40 °C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili hlapljiva sredstva
poput benzena ili razrjeđivača.
●●Ne skidajte nijedan sastavni dio s jedinice osim filtra.
●●Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filtrima za zrak, protok će se
zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
●●AUXB 07/09/12/14/18/24 Tijekom razdoblja normalne uporabe filtri za
zrak moraju se čistiti svaka 2 mjeseca.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Tijekom razdoblja normalne
uporabe filtri za zrak moraju se čistiti svaka 2 mjeseca.
Hr-2
3. Očistite filtar za zrak.
Čišćenje filtra za zrak
AUXB 07/09/12/14/18/24
Kada lampica filtra treperi, skinite i očistite filtar.
1. Gurnite kukice usisne rešetke prema središnjem
dijelu jedinice kako biste otvorili usisnu rešetku.
2. Izvadite filtar iz usisne rešetke.
1.
2.
●●Usisajte ili operite filtre za zrak kako biste uklonili nakupljenu prašinu.
Nakon pranja ostavite filtre da se dobro osuše na mjestu koje nije
izloženo izravnoj sunčevoj svijetlosti.
●●Prašinu možete ukloniti iz filtra usisavačem ili pranjem filtra u otopini
blagoga deterdženta i tople vode. Ako operete filtar, ostavite ga u
zamračenom prostoru da se dobro osuši prije nego što ga ponovno
postavite.
●●Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filtrima za zrak, protok će se
zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
●●Nakon što uključite uređaj, pritisnite na daljinskom upravljaču gumb
MAINTENANCE i držite ga 2 sekunde ili više.
4. Ponovno pričvrstite filtre za zrak na usisnu rešetku.
(1) Stavite filter za zrak u držač.
(2) Provjerite je li filtar za zrak dodiruje zapirač filtra kada se postavi u
držač.
Kukica rešetke
5. Zatvorite usisnu rešetku i gurnite kuke usisne rešetke prema vani.
4.
5.
Filtar za zrak
3. Očistite filtre za zrak.
Usisajte ili operite filtre za zrak kako biste uklonili nakupljenu prašinu.
Nakon pranja ostavite filtre da se dobro osuše na mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svijetlosti.
4. Ponovno pričvrstite filtre za zrak na usisnu rešetku.
(1) Stavite filter za zrak u držač.
(2) Provjerite je li filtar za zrak dodiruje zapirač filtra kada se postavi u
držač.
5. Zatvorite usisnu rešetku i gurnite kuke usisne rešetke prema vani.
4.
5.
Filtar za zrak
Čišćenje kućišta
Operite kućište toplom vodom, a zatim ga obrišite čistom i mekom krpom.
Kad se uređaj ne koristi duže vrijeme
Uključite napajanje najmanje 12 sati prije nego ponovno pokrenete
uređaj.
OTKLANJANJE PROBLEMA
Kukica filtra
Usisna rešetka
Kukica rešetke
●●Prašinu možete ukloniti iz filtra usisavačem ili pranjem filtra u otopini
blagoga deterdženta i tople vode. Ako operete filtar, ostavite ga u
zamračenom prostoru da se dobro osuši prije nego što ga ponovno
postavite.
●●Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filtrima za zrak, protok će se
zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
●●Nakon što uključite uređaj, pritisnite gumb filtra na daljinskom upravljaču kako biste isključili lampicu filtra. (Pogledajte priručnik za uporabu,
koji se isporučuje uz daljinski upravljač, kako biste pročitali pojedinosti.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Kada lampica filtra treperi, skinite i očistite filtar.
1. Gurnite kukice usisne rešetke prema središnjem
dijelu jedinice kako biste otvorili usisnu rešetku.
2. Izvadite filtar iz usisne rešetke.
1.
2.
Stanja navedena u nastavku nisu kvarovi niti pogreške u radu.
Uređaj ne radi odmah:
●●Ako je jedinica zaustavljena i odmah ponovno pokrenuta, kompresor
neće se pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječilo iskakanje
osigurača.
●●Svaki puta kad se električna sklopka isključi i opet uključi, zaštitni će
sklop raditi približno 3 minute i onemogućiti rad jedinice za to vrijeme.
Protok zraka je slab ili zapriječen:
●●Prilikom pokretanja načina grijanja ventilator se unutrašnje jedinice
može privremeno zaustaviti kako bi se unutrašnji dijelovi zagrijali.
●●Ako temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu prilikom grijanja, vanjska jedinica prestaje s radom i ventilator
se na unutrašnjoj jedinici zaustavlja. Ako želite bolje zagrijati prostoriju,
postavite termostat na višu temperaturu.
●●Protok zraka može se zaustaviti na 10 minuta tijekom postupka povrata ulja. (Pogledajte stranicu 2)
●●Jedinica privremeno prestaje s radom (između 4 i 15 minuta) tijekom
grijanja kada je uključen način automatskoga odmrzavanja. (Pogledajte
stranicu 2)
●●Ventilator može raditi sporije tijekom postupka isušivanja ili kad je
jedinica u postupku praćenja temperature prostorije.
●●U AUTO načinu praćenja temperature ventilator radi sporije.
Trepereće lampice:
●●(Zelena) lampica pokazivača za OPERATION treperi:
Postupak se povrata ulja izvodi. (Pogledajte stranicu 2)
●●(Zelena) lampica pokazivača za OPERATION treperi:
Postupak se automatskog odmrzavanja izvodi. (Pogledajte stranicu 2)
●●(Zelena) lampica pokazivača OPERATION i (narančasta) lampica
pokazivača brojača TIMER naizmjenično trepere:
Oporavak od nestanka struje.
Hr-3
●●(Zelena) lampica pokazivača OPERATION i (narančasta) lampica
pokazivača brojača TIMER istovremeno trepere:
Uređaj radi u probnom načinu. Pitajte rukovatelja je li se izvodi postupak održavanja.
ZNAČAJKE
AUXB
07
GALH
●●(Zelena) lampica pokazivača OPERATION je upaljena, a (narančasta)
lampica pokazivača brojača TIMER treperi:
Riječ je o stanju mirovanja. (Pogledajte stranicu 2)
MODEL
Čuje se buka:
●●U sljedećim slučajevima čuje se zvuk protjecanja vode u unutrašnjoj
jedinici i zvuk rada jedinice postaje glasan. Ovo su zvukovi protoka
sredstva za hlađenje.
P
očetak rada
Završetak postupka povrata ulja
Završetak postupka automatskoga odmrzavanja
DOSTUPAN RASPON NAPONA
●●Tijekom rada može se čuti tihi zvuk škripanja. Ovo je rezultat neznatnog širenja i sakupljanja ploče uslijed promjene temperature.
●●Tijekom načina grijanja može se povremeno čuti pištanje. Ovaj se zvuk
čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice.
(Pogledajte stranicu 2)
Mirisi:
●●Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj je miris nastao
kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana itd.) koji su
usisani u klima uređaj.
Maglica izlazi iz unutrašnje jedinice:
●●Tijekom načina hlađenja može doći do izbijanja maglice iz unutrašnje
jedinice. Ova pojava posljedica je iznenadnoga hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz klima uređaja uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.
Para izlazi iz unutrašnje jedinice:
●●Ventilator vanjske jedinice može prestati s radom i para može izlaziti
iz jedinice tijekom načina grijanja. Ovo se događa zbog automatskoga
odmrzavanja jedinice. (Pogledajte stranicu 2)
Voda izlazi iz vanjske jedinice:
●●Tijekom načina grijanja voda može izlaziti iz vanjske jedinice zbog
automatskoga odmrzavanja jedinice.
Iduća stanja ne moraju biti kvarovi stoga izvedite sljedeće provjere.
Uređaj uopće ne radi:
●●Je li došlo do nestanka struje?
●●Je li osigurač pregorio ili je iskočio?
●●Je li glavni prekidač postavljen u položaj OFF?
●●Pokušavate li uključiti način rada koji se razlikuje od prioritetnoga načina rada? (Pogledajte stranicu 2)
●●Je li uređaj u stanju mirovanja? (Pogledajte stranicu 2)
Način rada ne može se promijeniti:
●●Pokušavate li promijeniti način rada u neki koji se razlikuje od prioritetnoga načina rada? (Pogledajte stranicu 2)
Loše hlađenje (ili grijanje):
●●Jeste li točno namjestili temperaturu prostorije (termostat)?
●●Je li filtar za zrak prljav? (Pogledajte stranicu 2)
●●Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni?
●●Jesu li otvorena vrata ili prozor?
●●Prilikom korištenja načina hlađenja dopire li snažna sunčeva svjetlost
kroz prozor? (Zatvorite zastore.)
●●Prilikom korištenja hlađenja imate li uređaje za grijanje ili računala
unutar prostorije ili je li možda previše ljudi u prostoriji?
●●Je li brzina ventilatora namještena na sporo?
AUXB
09
GALH
IZVOR STRUJE
AUXB
12
GALH
AUXB
14
GALH
AUXB
18
GALH
AUXB
24
GALH
230 V ~ 50/60 Hz
od 198 do 264 V (50 Hz) i od 198 do 253 V (60 Hz)
[kW] 2,2
KAPACITET
HLAĐENJA [BTU/h] 7.500
9.600
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
[kW] 2,8
KAPACITET
GRIJANJA [BTU/h] 9.600
10.900 14.000 17.100 21.500 27.300
12.300 15.400 19.100 24.200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
ULAZNA
SNAGA
[W]
25
25
29
35
36
84
STRUJA
[A]
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
RAZINA BUKE
VISOKO
dB [A]
34
35
37
38
41
50
UMJERENO
dB [A]
30
30
34
34
35
44
NISKO
dB [A]
25
25
27
27
27
30
DIMENZIJE I TEŽINA
VISINA
[mm]
245
ŠIRINA
[mm]
570
DUBINA
[mm]
570
TEŽINA
[kg]
15
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
IZVOR STRUJE
230 V ~ 50/60 Hz
DOSTUPAN RASPON NAPONA
od 198 do 264 V (50 Hz) i od 198 do 253 V (60 Hz)
[kW] 5,6 7,1 5,6 7,1 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0
KAPACITET
HLAĐENJA [BTU/h] 19.100 24.200 19.100 24.200 30.700 34.100 38.200 42.700 47.800
[kW] 6,3 8,0 6,3 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
KAPACITET
GRIJANJA [BTU/h] 21.500 27.300 21.500 27.300 34.100 38.200 42.700 47.800 54.600
ULAZNA
SNAGA
[W]
STRUJA
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
RAZINA BUKE
VISOKO
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
UMJERENO
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
NISKO
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
DIMENZIJE I TEŽINA
VISINA
[mm]
246
288
ŠIRINA
[mm]
840
840
DUBINA
[mm]
840
840
TEŽINA
[kg]
22
27
Informacije o zvučnoj buci:
Unutrašnja i vanjska jedinica imaju maksimalnu razinu buke manju od 70
dB (A). U skladu sa standardima IEC 704-1 i ISO 3744.
Postavite temperaturu niže od temperature prostorije i uključite
uređaj:
●●Temperatura se ne snižava dovoljno dobro. Temperatura se možda
neće sniziti ovisno o uvjetima u prostoriji. (Dok je vlažnost zraka ili
temperatura prostorije visoka.) (Pogledajte stranicu 2)
U sljedećim situacijama odmah zaustavite uređaj i
obratite se ovlaštenom osoblju.
●●Problem se nije riješio ni nakon izvođenja postupaka otklanjanja
problema.
●●(Crvena) lampica pokazivača FILTRA treperi vrlo brzo.
●●Žični daljinski upravljač ili jednostavni daljinski upravljač pokazuju Er
(kad su priključeni).
●●Osjeti se miris paljevine.
Hr-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement