Fujitsu AUXG12KVLA Operativne instrukcije

Fujitsu AUXG12KVLA Operativne instrukcije
PRIRUČNIK ZA UPORABU
KLIMA UREĐAJ (kompaktni kasetni tip)
Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte
pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
Grid type
MODEL: Type grille
* Zapišite nazivTipo
modela.
rejilla
PART No. 9374379989
DIO Br. 9383813016
Hrvatski
PRIRUČNIK ZA UPORABU
Sadržaj
OPREZ
1.
2.
3.
4.
OPREZ
MJERE OPREZA........................................................ 1
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA................................. 2
OSNOVNE RADNJE.................................................. 3
POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA.............................. 3
4.1. Postavljanje brzine ventilatora........................... 3
4.2. Postavljanje smjera strujanja zraka................... 3
5. Funkcije tajmera......................................................... 4
5.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.................................... 4
5.2. Tjedni tajmer...................................................... 4
5.3. Programiranje tajmera....................................... 4
5.4. Tajmer za spavanje........................................... 4
6. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE.................................4
6.1. Štedljivi način rada............................................ 4
6.2. Kontrola ventilatora za štednju energije............ 4
7. OSTALE OPERACIJE................................................ 5
7.1. Funkcija 10 °C grijanje...................................... 5
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE....................................... 5
9. OPĆE INFORMACIJE................................................ 6
10. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI................................ 6
10.1. Daljinski upravljanje........................................... 6
10.2. Više daljinskih upravljača.................................. 6
10.3. Skupno upravljanje............................................ 6
10.4. Klima uređaj s više vrsta jedinica...................... 6
10.5. Istovremena veza više klima uređaja ............... 7
11. OTKLANJANJE PROBLEMA..................................... 7
1. MJERE OPREZA
Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine,
pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete
upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja
uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se
težina određuje sljedećim oznakama:
UPOZORENJE
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga
slučaja ili ozbiljne ozljede.
OPREZ
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozlijede ili
oštećenja imovine.
Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.
Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.
Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.
UPOZORENJE
Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi zapaljivo
rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i
izloži se vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost
od požara.
Hr-1
Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati
priručnik za uporabu.
Ovaj simbol pokazuje da servisno osoblje treba
servisirali ovaj uređaj uz pomoć instalacijskog priručnika.
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao
što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.
UPOZORENJE
• Uređaj treba instalirati, koristiti i čuvati u prostoriji
površine veće od X m².
Količina rashladnog sredstva
Minimalna površina prostorije
M (kg)
X (m2)
M ≤ 1.22
-
1.22 < M ≤ 1.23
1.45
1.23 < M ≤ 1.50
2.15
1.50 < M ≤ 1.75
2.92
1.75 < M ≤ 2.0
3.82
2.0 < M ≤ 2.5
5.96
2.5 < M ≤ 3.0
8.59
3.0 < M ≤ 3.5
11.68
3.5 < M ≤ 4.0
15.26
(IEC 60335-2-40)
• Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati
korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za
izvođenje postupaka popravljanja, postavljanja i
premještanja ovoga proizvoda.
Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu
curenja, strujnoga udara ili požara.
• Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa
paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite
električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz
utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Tada
se posavjetujte s ovlašteno osoblje.
• Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje.
Ako se ošteti, može ga zamijenit isključivo osoblje
ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
• Ako dođe do curenja rashladnog sredstva, pripazite
da rashladno sredstvo bude dalje od plamena ili
zapaljivih proizvoda i obratite se ovlaštenome osoblju.
• Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova
pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim
upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
• Proizvod treba čuvati u prostoriji u kojoj nema izvora
plamena koji neprestano rade (primjerice otvoreni
plamen, uređaj koji radi na plin ili električna grijalica).
• Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
• Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati
miris.
• Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost
mehaničkog oštećenja.
• Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući
način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
UPOZORENJE
• Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice
potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi
zaštite.
Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje
jedinice.
(Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati
curenje zapaljivog plina tijekom rada).
• Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja,
osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom
i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi
igrali s proizvodom.
• Nemojte instalirati jedinicu na mjesta koja sadrže
mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom
količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
• Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj
uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
• Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
• Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od
nekoliko sati.
• Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor ili ulazni rešetku.
• Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
• Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti
čistiti proizvod na način koji se razlikuje od onog kojeg
preporučuje proizvođač.
• Ne probijati i ne spaljivati.
OPREZ
• Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenog
izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom
izvođenja postupka postavljanja ili održavanja jedinice.
• Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili
čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete
ozlijediti.
2. NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA
Daljinski upravljač je izborni. Možete birati između sljedećih
vrsta daljinskih upravljača.
- Bežični daljinski upravljač
- Žični daljinski upravljač
- Kontrola bežične LAN veze
Kako biste provjerili dostupni model daljinskog upravljača, obratite se
osoblju ovlaštenog servisa.
Za podrobnije upute za uporabu pogledajte priručnik za uporabu
daljinskog upravljača.
Usisna rešetka za zrak
Filtar zraka (u usisnoj rešetci)
Krilca za usmjeravanje
strujanja zraka
OPREZ
• Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
• Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim
filtrima za zrak.
• Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena
najmanje 1 m od ovog proizvoda.
• Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga
nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
• Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača
unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
• Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti
u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se
nalaze novorođenčad,djeca, starije ili bolesne osobe.
• Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i nemojte
ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji blokiraju ili ulaze
u izlazne otvore mogu dovesti do kvara stroja.
• Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili
uređajima za grijanje.
• Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni otvor.
• Ne pritišćite lamele radijatora.
• Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete
na ovaj uređaj.
• Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne
stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode
iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed
čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
• Ne izlažite uređaj izravno vodi.
• Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka,
životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih
predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
• Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
Lampice indikatora *1)
Prijamnik signala daljinskog upravljača
Za ručni automatski rad i poništavanje indikatora filtra (pogledajte stranica 8.)
*1) Svjetlosni indikatori svijetle u sljedećim uvjetima.
Naziv
Boja
Rad ili stanje
Uporaba
Zelena
Normalan rad
Tajmer
Narančasta Rad tajmera *2)
Štedljivi rad
Zelena
Štedljivi način rada
Funkcija 10 °C grijanje *2)
*2)Lampica svijetli kada se rad postavi s bežičnog daljinskog
upravljača.
• Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
• Ne vucite kabel za napajanje.
Hr-2
3. OSNOVNE RADNJE
NAPOMENE:Za podrobnije upute za uporabu pogledajte priručnik za
uporabu daljinskog upravljača.
Način rada i raspon postavke za temperaturu su prikazani u
sljedećoj tablici.
Načini rada
Automatski
Hlađenje
Odvlaživanje
Ventilator
Grijanje
Raspon postavki temperature
18,0 – 30,0 °C
18,0 – 30,0 °C
18,0 – 30,0 °C
Ne možete postaviti temperaturu.
16,0 – 30,0 °C
■■ Automatski način rada
Klima uređaj odabire odgovarajući način rada (hlađenje ili
grijanje) prema trenutnoj temperaturi sobe.
Sobna temperatura
Više od postavke za temperaturu
Blizu postavke za temperaturu
Uporaba
Hlađenje
Određeno vanjskom
temperaturom
Grijanje
Niže od postavke za temperaturu
Način hlađenja
Temperatura
određena u
postavkama
Određeno vanjskom
temperaturom
Način grijanja
Kad prvi put odaberete automatski način rada, ventilator će raditi vrlo
niskom brzinom nekoliko minuta tijekom kojih će unutarnja jedinica
uočiti uvjete u sobi i odabrati odgovarajući način rada.
Kad klima uređaj postavi temperaturu vaše sobe na vrijednost blizu one
na termostatu započet će s promatranjem.
Kod funkcije praćenja ventilator radi sporije. Ako se temperatura
sobe počne mijenjati, klima uređaj će opet odabrati odgovarajuću
funkciju (grijanje, hlađenje) kako bi prilagodio temperaturu vrijednosti
postavljenoj na termostatu.
Ako vam ne odgovara način rada koji uređaj odabere, sami odaberite
jedan od načina rada (grijanje, hlađenje, odvlaživanje, ventilator).
■■ Način hlađenja
Koristite kako biste ohladili sobu.
NAPOMENE:Podesite temperaturu na vrijednost nižu od trenutne
sobne temperature, u suprotnom sam ventilator neće
raditi.
■■ Način sušenja
Koristite kako biste lagano ohladili sobu i odvlažili zrak u njoj.
NAPOMENE:
• Ne možete grijati sobu.
• Podesite temperaturu na vrijednost nižu od trenutne sobne
temperature, u suprotnom funkcija neće raditi.
• Jedinica će raditi na niskoj brzini kako bi prilagodila vlažnost
prostorije. Ventilator vanjske jedinice može stati s vremena
na vrijeme. Ventilator također može raditi niskom brzinom kod
prilagođavanja vlažnosti sobe.
• Brzina ventilatora ne može se promijeniti ručno.
■■ Način rada ventilator
Koristite kako bi zrak cirkulirao vašom sobom.
NAPOMENE: Ne možete postaviti temperaturu.
Hr-3
■■ Način grijanja
Koristite kako biste ugrijali sobu.
NAPOMENE:
• Podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne
temperature, u suprotnom funkcija neće raditi.
• Na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj
brzini ventilatora otprilike 3–5 minuta kako bi se zagrijala unutarnja
jedinica. Nakon nekog vremena će se ventilator unutarnje jedinice
prebaciti na odabranu brzinu ventilatora.
• Kad je vanjska temperatura vrlo niska, na vanjskoj jedinici može doći
do stvaranja mraza te smanjene radne učinkovitosti. Kako bi se uklonio
taj mraz, jedinica će automatski odabrati ciklus odleđivanja s vremena
na vrijeme. Za vrijeme automatskog odmrzavanja grijanje biti prekinuto.
• Nakon što grijanje započne, potrebno je neko vrijeme da se soba
zagrije.
4. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA
NAPOMENE:Za podrobnije upute za uporabu pogledajte priručnik za
uporabu daljinskog upravljača.
4.1. Postavljanje brzine ventilatora
Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.
Automatski
Visoko
Srednje
Nisko
Tiho
Kad je odabrana automatska funkcija, brzina ventilatora automatski se
postavlja prema načinu upravljanja.
Grijanje:
Ventilator će raditi niskom kad temperatura zraka koju
ispušta unutrašnja jedinica padne nisko.
Hlađenje:
Kako se sobna temperatura približava postavljenoj
temperaturi, brzina ventilatora se smanjuje.
Ventilator:
Ventilator se okreće malom brzinom.
Ventilator će raditi niskom brzinom za vrijeme funkcije nadzora i na
početku grijanja.
Kada se odabere tihi rad, počinje vrlo tihi način rada. Protok zraka
unutarnje jedinice bit će smanjen radi tišeg rada.
●Vrlo tihi način rada ne može se koristiti za vrijeme načina rada
odvlaživanje. (Isto vrijedi i kad je način rada odvlaživanje odabran za
vrijeme automatskog načina rada.)
●Za vrijeme vrlo tihog načina rada, radna učinkovitost grijanja i
hlađenja bit će djelomično smanjena. Ako se soba ne ugrije/ohladi za
vrijeme korištenja funkcije vrlo tihog načina rada, prilagodite brzinu
ventilatora unutarnje jedinice.
4.2. Postavljanje smjera strujanja zraka
Možete postaviti sljedeće stavke.
• Postavljanje okomitog strujanja zraka
• Upravljanje funkcijom zakretanja (gore dolje)
NAPOMENE:Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad
se ventilator unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj
brzini ili kad je zaustavljen.
■■ Okomito strujanja zraka
Ugodno strujanje zraka u svaki kutak prostorije zahvaljujući
širokom okomitom strujanju zraka.
Zadana postavka
Hlađenje, odvlaživanje
Grijanje
Promijenite ručno
Upravljanje funkcijom zakretanja
Hlađenje, grijanje, odvlaživanje,
ventilator
1
4
1⇄2⇄3⇄4
1⇄2⇄3⇄4
NAPOMENE:
• Ne pokušavajte ručno pomicati krilca za smjer protoka zraka je to
može rezultirati nepravilnim radom. U tom slučaju zaustavite rad i
ponovno pokrenite. Otvori bi trebali ponovno početi ispravno raditi.
• Čak i ako se postavi smjer strujanja zraka, može raditi u drugačijem
položaju tijekom sljedećih načina rada.
-- na početku grijanja (položaj 1)
-- tijekom funkcije automatskog odleđivanja
-- na početku automatskog načina rada (položaj 4)
• Kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze
novorođenčad,djeca, starije ili bolesne osobe, smjer strujanja zraka
i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir.
5.3. Programiranje tajmera
NAPOMENE:Ova je funkcija dostupna jedino sa žičanim daljinskim
upravljačem.
Programiranje tajmera kao kombinacija tajmera Ukl. i Iskl.
Programiranje tajmera možete postaviti samo u rasponu od 24 sata.
5.4. Tajmer za spavanje
NAPOMENE:Ova je funkcija dostupna jedino sa žičanim daljinskim
upravljačem.
Tajmer za spavanje podržava vaše udobno spavanje postupnim
ublažavanjem rada klima uređaja.
Vremenska postavka tajmera za spavanje se mijenja kako slijedi:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
sata/i
Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao
na sljedećoj slici.
U načinu grijanja
U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
5. Funkcije tajmera
NAPOMENE:Kod istovremenog višestrukog povezivanja jedinica ovu
funkciju nije moguće rabiti putem bežičnog daljinskog
upravljača.
5.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.
Tajmer ukl. počinje s radom u vaše željeno vrijeme.
Tajmer iskl. prekida s radom u vaše željeno vrijeme.
NAPOMENE:Ovisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće
biti dostupna.
5.2. Tjedni tajmer
NAPOMENE: Ova će funkcija biti dostupna jedino sa žičanim daljinskim
upravljačem.
Tjedni tajmer vam omogućava da postavite rasporede rada sa do 4
postavke za svaki dan u tjednu.
Uporabite postavku za dan u tjednu za vrijeme isključivanja za odabrani
dan u sljedećem tjednu. Budući da se svi dani mogu postaviti zajedno,
tjedni tajmer može se uporabiti za ponavljanje postavki tajmera za sve
dane u tjednu.
Raspon postavki temperature
Automatski način
rada, hlađenje ili
odvlaživanje:
18–30 °C
Čak i ako postavite 10, 16 ili 17°C, proizvod će
raditi s postavkom 18°C.
Način rada
Grijanje:
10 ili 16-30°C
• Načini rada će biti isti kao i način korišten kad je rad zadnji put
zaustavljen. Dakle načini rada Hlađenje → Grijanje → Hlađenje →
Grijanje se ne mogu postaviti automatski.
• Ako postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. u isto vrijeme, radit će tajmer
ukl.
• Ako su dva tajmera ukl. postavljena u isto vrijeme, klima uređaj će
pokrenuti programe na temelju broja programa.
• Tjedni tajmer i ostale tajmere ne možete koristiti istovremeno.
Ako koristite tajmer Ukl./Iskl., programiranje tajmera ili tajmer za
spavanje dok je aktivan tjedni tajmer, tjedni će se tajmer deaktivirati.
U tom slučaju aktivirajte tjedni tajmer nakon što drugi tajmeri završe.
Postavljena
temperatura
30 min.
1 sat
Postavljeno vrijeme
1 sat
1,5 sat
1 °C
Postavljeno vrijeme
2 °C
Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.
6. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
6.1. Štedljivi način rada
Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom
postavljene temperature na umjereniju vrijednost.
Načini rada
Postavljanje detalja
Hlađenje/
Sobna temperatura bit će postavljena par stupnjeva
odvlaživanje više od postavljene temperature
Grijanje
Sobna temperatura bit će postavljena par stupnjeva
niže od postavljene temperature
Tijekom ekonomičnog rada indikator uključit će se indikator [
unutarnjoj jedinici.
] na
NAPOMENE:
• U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak
ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada. Ako soba nije dobro
ohlađenja ili ugrijana za vrijeme ekonomičnog rada, odaberite
normalni način rada.
• Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja
temperature u automatskom načinu rada.
• Kod sustava s više vrsta jedinica, štedljivi način rada dostupan je
samo za odabranu unutarnju jedinicu.
6.2. Kontrola ventilatora za štednju energije
U načinu Hlađenje ili Sušenje, kad sobna temperatura dosegne
postavljenu temperaturu, ventilator unutarnje jedinice se okreće
povremeno radi uštede energije.
Funkcija je uključena u trenutku prodaje.
Kako biste onemogućili ovu funkciju, pogledajte priručnik za uporabu
daljinskog upravljača.
Čak i kad se postavka promijeni, ako je brzina ventilatora postavljena na
„AUTO“ u načinima hlađenja ili sušenja, ova funkcija također uspijeva
potisnuti raspršivanje cirkulirajuće unutrašnje vlage.
Hr-4
7. OSTALE OPERACIJE
7.1. Funkcija 10 °C grijanje
NAPOMENE:
• Ova je funkcija dostupna jedino sa žičanim daljinskim upravljačem.
• Kod istovremenog višestrukog povezivanja jedinica ovu funkciju nije
moguće rabiti putem bežičnog daljinskog upravljača.
Pokreće funkciju grijanja na 10 °C koja održava sobnu
temperaturu od 10 °C da bi se spriječilo prekomjerno padanje
sobne temperature.
Čišćenje filtra zraka
1
2
Gurnite kukice usisne
rešetke prema središnjem
dijelu jedinice kako biste
otvorili usisnu rešetku.
Kukica rešetke
Izvadite filtar iz usisne
rešetke.
-- Kad se aktivira, uključit će se indikator [
] na unutarnjoj jedinici.
-- Kad se deaktivira, [
] indikator će se isključiti.
NAPOMENE:
• Tijekom rada Grijanje 10 °C valjana je samo postavka za okomito
strujanje zraka.
• Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće
obaviti.
• Kod sustava s više vrsta jedinica, ako se vanjska jedinica koristi za
grijanje, temperatura sobe gdje se aktivira funkcija grijanja na 10 °C
će rasti. Kod korištenja funkcije grijanja na 10 °C, preporučeno je da
sve unutarnje jedinice rade u načinu grijanja na 10 °C.
3
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPREZ
4
• Prije čišćenja unutarnja se jedinica mora zaustaviti i
sve napajanje prekinuti.
• Ventilator radi velikom brzinom u jedinici i može
uzrokovati ozljedu.
• Pazite da vam ulazna rešetka ne ispadne.
• Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite se
profesionalnom osoblju za tehnički servis.
• Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili
sprejevima za kosu.
Filtar zraka
Očistite filtar za zrak.
Usisajte ili operite filtre za zrak kako biste uklonili nakupljenu
prašinu. Nakon pranja ostavite filtre da se dobro osuše na mjestu
koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Prašinu možete ukloniti iz filtra usisavačem ili pranjem filtra
u otopini blagoga deterdženta i tople vode. Nakon pranja,
ostavite filtre u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije
nego što ih ponovno postavite.
• Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filtrima za zrak, protok
će se zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
Ponovno pričvrstite filtar za Filtar zraka
zrak na usisnu rešetku.
(1) Stavite filtar za zrak u
držač.
(2) Provjerite je li filtar za zrak
dodiruje graničnik filtra
kada se postavi u držač.
5
Kukica filtra
Usisne rešetke
Zatvorite usisnu rešetku i
gurnite kuke usisne rešetke
prema vani.
Kukica rešetke
Nakon duljeg perioda nekorištenja jedinice
Ako ovaj proizvod ne koristite mjesec dana ili dulje, uključite funkciju
ventilatora na pola dana kako biste detaljno osušili unutarnje dijelove
prije nego što počnete s uobičajenim radom.
Dodatan pregled
Grid type
• Usisna rešetka za zrak
• Filtar zraka (u usisnoj rešetci)
Usisne rešetke unutrašnje
Type grillejedinice mogu se pomaknuti radi
lakšeg čišćenja i održavanja.
Tipo rejilla
Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je
temperatura iznad 40°C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili
hlapljiva sredstva poput benzena ili razrjeđivača.
Nakon duljeg perioda uporabe prašina nakupljena unutar vrata može
smanjiti radnu učinkovitost proizvoda čak i ako ste održavali uređaj
pridržavajući se mjera i procedura za čišćenje opisanih u ovom priručniku.
U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.
Za dodatne informacije, obratite se ovlašteno osoblje.
Resetiranje pokazivača filtra (posebne postavke)
Ova se funkcija može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme
postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove funkcije.
Očistite filtar za zrak kad lampica indikatora pokaže sljedeće:
))
Lampica indikatora
Uzorak treperenja
Treperi 3 puta u intervalima od 21 sekunde
Nakon čišćenja poništite pokazivač filtra pritiskom
jedinici na 2 sekunde ili manje.
Hr-5
PART No. 9374379989
na unutarnjoj
■■ Nisko hlađenje prostora
9. OPĆE INFORMACIJE
Kada se vanjska temperatura snizi, ventilatori se vanjske jedinice mogu
usporiti ili se jedan od ventilatora može povremeno zaustavljati.
■■ Inverter
Prilikom pokretanja će klima uređaj raditi na maksimalnom kapacitetu
kako bi se prostorija brzo ohladila na željenu temperaturu.
Kad se temperatura u prostoriji počne približavati postavljenoj
temperaturi, klima uređaj će smanjiti kapacitet i potrošnju energije na
minimalni kapacitet i oznake ulaza.
■■ Učinak grijanja
Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja
topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu.
Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.
Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da
ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za
grijanje.
Posavjetujte se sa svojim instalaterom kako biste bili sigurni da je
odabrana jedinica dovoljne veličine za potrebnu veličinu prostora.
Klima uređaji na načelu toplinske pumpe zagrijavaju cijelu sobu jer
zrak kruži prostorijom pa je stoga potrebno neko vrijeme od trenutka
pokretanja klima uređaja da se prostorija zagrije.
■■ Funkcija automatskog odleđivanja
Kada je vanjska temperatura vrlo niska a vlažnost visoka, mraz se
može stvarati na vanjskoj jedinici za vrijeme grijanja, te može doći do
smanjenja radne učinkovitosti proizvoda.
Radi zaštite od mraza, ovaj klima uređaj ima funkciju automatskog
odleđivanja kojom upravlja mikroračunalo.
Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se
odmrzavanja počinje izvoditi (između 15 minuta od zaustavljanja).
Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će
jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska
funkcija odleđivanja započeti.
Ako postavite način Grijanje tijekom načina Automatsko odmrzavanje,
nastavit će raditi način Automatsko odmrzavanje. Način Grijanje će
početi po završetku odmrzavanja. Zbog toga može proći neko vrijeme
prije stvaranja topline.
■■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
U slučaju nestanka električne energije
Ako se prekine napajanje klima uređaja uslijed nestanka električne
energije, klima uređaj će nakon ponovnog uspostavljanja napajanja
automatski početi raditi u prethodno odabranom načinu rada.
■■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim
uređajima
Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijaćih aparata
ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može
uzrokovati kvar klima uređaja.
Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite napajanje jednom. Potom ga
ponovno uključite i nastavite upravljanje uređajem putem daljinskog
upravljača.
■■ Raspon temperature i vlažnosti unutarnje
jedinice
Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:
Unutrašnja
temperatura
Hlađenje/
odvlaživanje
Grijanje
Unutrašnja vlažnost zraka
[°C]
18 do 32
[°C]
16 do 30
[%]
80 ili manje *1)
*1) Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može
kondenzirati voda koja kapa.
• Ako jedinica radi u uvjetima koji se razlikuju od dopuštenog raspona
temperature, rad klima uređaja se može prekinuti zbog automatske
zaštite strujnog kruga.
• Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti,
zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara. (u načinu
hlađenja ili odvlaživanja).
■■ Kada su unutarnja i vanjska temperatura
previsoke*
■■ Ostale informacije
• Nemojte koristiti klima uređaj za druge namjene osim za hlađenje/
sušenje prostora, grijanje ili ventilaciju.
• Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice
pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice.
• Za vrijeme grijanja, vrh unutarnje jedinice može se zagrijati, ali to je
zato što sredstvo za hlađenje cirkulira kroz čitavu unutarnju jedinicu
čak i kad se zaustavi; ovdje nije riječ o kvaru.
10. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI
10.1. Daljinski upravljanje
Daljinski upravljač je izborni. Možete birati između sljedećih
vrsta daljinskih upravljača.
- Bežični daljinski upravljač
- Žični daljinski upravljač
- Kontrola bežične LAN veze
Kako biste provjerili dostupni model daljinskog upravljača, obratite se
osoblju ovlaštenog servisa.
NAPOMENE:ovisno o daljinskom upravljaču, neke funkcije će možda
biti ograničene. Za pojedinosti pogledajte priručnik za rad
daljinskog upravljača ili WLAN adaptera.
Možete istovremeno koristiti i bežični i žični daljinski upravljač.
No, neke funkcije daljinskog upravljača mogu biti ograničene.
Ako postavite ograničene funkcije, oglasit će se zvučni signal i treptat
će indikatori [ ], [ ] i [
] na unutarnjoj jedinici.
10.2. Više daljinskih upravljača
Možete spojiti dva žičana daljinska upravljača na jedan klima uređaj.
Svakim daljinskim upravljačem moguće je upravljati klima uređajem.
Ipak, funkcije vremenskog tajmera ne mogu se rabiti na sekundarnoj
jedinici.
10.3. Skupno upravljanje
Jednim žičnim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima
uređaja. Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.
Ne možete koristiti grupnu kontrolu i bežičnu LAN kontrolu zajedno.
10.4. Klima uređaj s više vrsta jedinica
Ova unutarnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za
više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više
unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi
istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.
Istovremena uporaba više jedinica
● Kod korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati
s više unutarnjih jedinica u isto vrijeme, ali ako 2 ili više unutarnjih
jedinica radi istovremeno, učinkovitost grijanja ili hlađenja bit će manja
od učinkovitosti pri korištenju samo jedne unutarnje jedinice. Sukladno
tome, kad želite koristiti više od jedne jedinice za hlađenje u isto
vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme
kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica
koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s
drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
● Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih
osoba također mogu rezultirati različitom radnom učinkovitošću.
Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste ustvrdili
razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te koristili te
jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
Kada su previsoke i unutarnja i vanjska temperatura tijekom načina rada
grijanja, ventilator vanjske jedinice može se povremeno zaustavljati.
Hr-6
● Ako shvatite da 1 ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja
za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete
istovremeni rad više jedinica.
● Rad se ne može odvijati u sljedećim različitima načinima rada.
Ako je unutarnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može
obaviti, lampica indikatora [ ] na unutarnjoj jedinici će treperiti (1
sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena), a jedinca će prijeći u stanje
pripravnosti.
Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)
Grijanje i rad ventilatora
● Rad se može odvijati u sljedećim različitima načinima rada.
Hlađenje i odvlaživanje
Hlađenje i rad ventilatora
Odvlaživanje i rad ventilatora
● Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će
određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako
unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada ventilatora, način
rada vanjske jedinice neće biti određen.
Primjerice, ako bi se unutarnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada
ventilatora, a potom se unutarnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada
grijanja, unutarnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada
ventilatora, ali kad bi unutarnja jedinica (B) započela s grijanjem, indikator [ ] unutarnje jedinice (A) počeo bi treptati (1 sekundu uključen, 1
sekundu isključen), a jedinica bi prešla u stanje mirovanja. Unutarnja
jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada grijanja.
10.5. Istovremena veza više klima uređaja
Unutarnja se jedinica može povezati i višestrukom istovremenom vezom
koja omogućuje istovremen rad više unutarnjih jedinica povezanih s
vanjskom jedinicom putem razdvojne cijevi.
NAPOMENE:Broj unutarnjih jedinica i vrste razdvojne cijevi koje se
mogu priključiti razlikuju se ovisno o modelu.
U istovremenoj višestrukoj vezi sve jedinice mogu raditi istovremeno
putem jednog daljinskog upravljača povezanog s primarnom unutarnjim
jedinicom.
Za to jedinstveno svojstvo istovremene višestruke veze funkcije drugih
unutarnjih jedinica mogu biti ograničene.
11. OTKLANJANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
U sljedećim slučajevima, odmah zaustavite klima uređaj i
isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje
iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim
se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.
Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici,
jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.
• Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
• Voda curi iz jedinice
Ne radi uopće.
□□ Je li došlo do nestanka električne energije?
U tom slučaju se jedinica automatski poništava kad se nastavi
dovod struje. (Pogledajte stranica 6.)
□□ Je li električna sklopka ugašena?
⇒ Uključite električnu sklopku
□□ Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni
krug?
⇒ Zamijenite osigurač ili poništite sklopku.
□□ Radi li tajmer?
⇒ Kako biste provjerili ili deaktivirali postavku tajmera, pogledajte
priručnik za uporabu daljinskog upravljača.
Hr-7
Slabo hlađenje ili grijanje.
□□ Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature.
U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova.
□□ Je li filtar zraka prljav?
⇒ Očistite filtar za zrak. (Pogledajte stranica 5.)
□□ Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni?
⇒ Uklonite zapreke.
□□ Je li temperatura sobe ispravno postavljena?
⇒ Kako biste promijenili postavku temperature, pogledajte priručnik za uporabu daljinskog upravljača.
□□ Jesu li prozori i vrata otvoreni?
⇒ Zatvorite prozor ili vrata.
□□ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte priručnik za
uporabu daljinskog upravljača.
□□ <U načinu Hlađenje> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka sunčeva
svjetlost?
⇒ Zatvorite zastore.
□□ <U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računala, te je li previše ljudi u prostoriji?
⇒ Isključite uređaj za grijanje ili računala ili postavite nižu temperaturu.
Protok zraka je slab ili prestaje.
□□ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte priručnik za
uporabu daljinskog upravljača.
□□ Je li podešena kontrola ventilatora za štednju energije? U tom
slučaju se unutarnja jedinica može privremeno zaustaviti tijekom
načina Hlađenje.
⇒ Kako biste isključili kontrolu ventilatora za štednju energije,
pogledajte priručnik za uporabu daljinskog upravljača.
* Ova se funkcija ne može onemogućiti kad je brzina ventilatora
postavljena na AUTO.
□□ <U načinu Grijanje> Jeste li tek pokrenuli rad?
U tom slučaju se ventilator privremeno okreće vrlo sporo kako bi
se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice.
□□ <U načinu Grijanje> Je li sobna temperatura viša od postavljene?
U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje
jedinice se okreće vrlo sporo.
□□ <U načinu Grijanje> Radi li Automatsko odmrzavanje? U tom
se slučaju jedinica zaustavlja na najviše 15 minuta. (Pogledajte
stranica 6.)
□□ <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi niskom
brzinom kako bi prilagodilo vlažnost sobe i može prestati s vremena na vrijeme.
□□ <U načinu Auto> Tijekom praćenja se ventilator okreće vrlo sporo.
□□ <Kod višestrukog povezivanja> Radi li više jedinica u različitom
načinu rada, kao što je prikazano dolje?
U tom slučaju jedinice koje se naknadno postave zaustavit će se i
treptat će indikator [ ].
• Grijanje i drugi način rada.
Smjer strujanja zraka ne mijenja se u skladu s postavkom ili se
uopće ne mijenja
□□ <U načinu Auto> U načinu Auto se smjer strujanja zraka postavlja
automatski.
□□ <U načinu Grijanje> Jeste li tek pokrenuli rad?
U tom slučaju smjer strujanja zraka neko vrijeme zadržava zadani
položaj.
□□ <U načinu Grijanje> Tijekom Automatskog odmrzavanja se smjer
strujanja zraka postavlja automatski.
Vlažnost ne pada.
□□ <U načinu Sušenje> Ako je postavka za temperaturu previsoka,
vlažnost možda neće pasti.
⇒ Kako biste smanjili vlažnost smanjite postavku temperature.
■■ Stanje lampica indikatora
Uzorak osvjetljenja:
koje stanje
□□ Čujete li lagano pištanje tijekom rada?
Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče
uslijed promjene temperature.
Stanje
Isključeno,
Svijetli,
Treperi,
Uzroci i rješenja
Čuje se buka.
Bilo
Pogledajte
stranicu
Funkcija automatskog odleđivanja
⇒ Pričekajte za završi odmrzavanje
(maksimalno 15 minuta).
6
Indikator filtra
⇒ Očistite filtar za zrak i poništite znak
filtra.
5
Prikaz koda pogreške
⇒ Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog
servisa.
-
□□ Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od
cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati
tijekom rada.
Pogreška postavljanja tajmera zbog
automatskog ponovnog pokretanja
⇒ Poništite postavke sata i tajmera.
-
Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.
Probni rad (samo za ovlašteno servisno
osoblje).
□□ Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja?
U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva. Ovo
se posebno može primijetiti prve 2–3 minute nakon pokretanja.
□□ Čujete li lagano pištanje tijekom rada?
Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče
uslijed promjene temperature.
□□ <U načinu Grijanje> Čujete li šištanje?
Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga
odmrzavanja jedinice. (Pogledajte stranica 6.)
Iz jedinice se osjeti neugodan miris.
(3 puta)
(Brzo)
□□ <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog
procesa hlađenja.
⇒ Pritisnite
probni rad.
-
Vanjska jedinica ispušta vodu.
□□ <U načinu rada grijanja> Vanjska jedinica može ispuštati vodu koju
stvara funkcija automatskog odleđivanja. (Pogledajte stranica 6.)
(Slow)
(Polako)
Funkcija se kasno aktivira nakon ponovnog pokretanja.
Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u
sljedećim slučajevima. Potom se obratite ovlašteno osoblje.
• Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili
dijagnostiku.
• Znak greške se prikazuje na zaslonu žičanog daljinskog upravljača
ili svijetli indikator na jedinici IC prijamnika.
NAPOMENE:
Za otklanjanje problema vezanih za W-LAN kontrolu pogledajte priručnik
za postavljanje za W-LAN adapter ili mobilnu aplikaciju instaliranu na
pametni telefon ili tablet računalo.
-
Ograničena funkcija
□□ <U načinu Grijanje> > Radi li Automatsko odmrzavanje? U tom slučaju iz vanjske jedinice može izlaziti para. (Pogledajte stranica 6.)
□□ Je li dovod struje naglo uključen?
U tom slučaju kompresor neće raditi oko 3 minute kako bi se
spriječilo izgaranje osigurača.
□□ Je li strujna sklopka isključena, a zatim uključena?
U tom će slučaju zaštitna sklopka raditi oko 3 minute.
kako biste prekinuli
(U višestrukoj vezi) Način mirovanja
⇒ Provjerite postavljeni način rada
unutarnjih jedinica.
7
■■ Ručni automatski rad i poništavanje
indikatora filtra
Klima uređajem možete upravljati s
jedinici.
Stanje
Duljina pritiska
na unutarnjoj
Način rada ili
funkcija
Zaustavi
Radi
Više od 3 sekunde
Zaustavlja
se
Manje od 3 sekunde
Ponovno pokretanje
indikatora filtra
Više od 3 i manje od 10
sekundi
Automatski *1)
Više od 10 sekundi
(Samo za servisiranje.*2))
Prisilno hlađenje
*1)U višestrukoj vezi način rada slijedi druge jedinice.
*2)Kako biste zaustavili prisilno hlađenje, pritisnite ovu tipku ili tipku
na bežičnim daljinskom upravljaču.
Hr-8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement