Fujitsu AUXG14KVLA Instrucțiuni de utilizare

Fujitsu AUXG14KVLA Instrucțiuni de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIŢIONAT (tip casetă compactă)
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
Grid type
MODEL: Type grille
* Scrieţi numeleTipo
modelului.
rejilla
PART No. 9374379989
Nr. PIESĂ 9383813016
Română
MANUAL DE UTILIZARE
Cuprins
ATENŢIE
1.
2.
3.
4.
ATENŢIE
PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ.................................... 1
NUMELE PIESELOR.................................................. 2
OPERAŢIUNI DE BAZĂ............................................. 3
SETĂRI CURENT DE AER........................................ 3
4.1. Setarea vitezei ventilatorului............................. 3
4.2. Setarea direcţiei curentului de aer..................... 3
5. OPERAŢIILE CU TEMPORIZATORUL....................... 4
5.1. Cronometrul ON (pornit) sau cronometrul Off
(oprit)................................................................. 4
5.2. Cronometru săptămânal.................................... 4
5.3. Cronometru program......................................... 4
5.4. Cronometru repaus........................................... 4
6. OPERAŢIUNI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI........ 4
6.1. Modul de funcţionare economic........................ 4
6.2. Controlul ventilatorului pentru economie de
energie.............................................................. 4
7. ALTE OPERAŢIUNI.................................................... 5
7.1. Modul de funcţionare 10 °C Heat...................... 5
8. CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE......................................... 5
9. INFORMAŢII GENERALE.......................................... 6
10. PIESE OPŢIONALE................................................... 6
10.1. Comandă de la distanţă.................................... 6
10.2. Telecomandă multiplă........................................ 6
10.3. Controlul grupurilor............................................ 6
10.4. Aparat de aer condiţionat tip multiplu................ 6
10.5. Aparat de aer condiţionat simultan multiplu....... 7
11. DEPANARE................................................................ 7
1. PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea
proprietăţii, citiţi cu atenţie această secţiune înainte de a utiliza
produsul şi respectaţi următoarele precauţii de siguranţă.
Operarea incorectă a produsului din cauza nerespectării
instrucţiunilor poate provoca vătămare sau daune, a căror
seriozitate este clasificată după cum urmează:
AVERTISMENT
Acest semn avertizează cu privire la moarte sau vătămare
gravă.
ATENŢIE
Acest semn avertizează cu privire la vătămare sau daune
aduse proprietăţii.
Acest semn reprezintă o acţiune care este INTERZISĂ.
Acest semn reprezintă o acţiune care este
OBLIGATORIE.
Explicaţia simbolurilor afişate pe unitatea interioară sau unitatea
exterioară.
AVERTISMENT
Acest simbol arată că acest produs foloseşte un agent
frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific se scurge şi
este expus la o sursă externă de aprindere, există un
risc de incendiu.
Ro-1
Acest simbol arată că manualul de operare trebuie citit
cu atenţie.
Acest simbol arată că personalul de service trebuie să
manipuleze acest echipament, consultând manualul
de instalare.
ATENŢIE
Acest simbol arată că sunt disponibile informaţii, cum
ar fi manualul de operare sau manualul de instalare.
AVERTISMENT
• Aparatul se va monta, opera şi depozita într-o cameră
cu o suprafaţă a podelei mai mare de X m².
Cantitatea încărcată de agent frigorific
M (kg)
Aria minimă a camerei
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Acest produs nu conţine nicio piesă care poate fi
reparată de către utilizator. Consultaţi întotdeauna
personal service autorizat pentru reparaţia, instalarea
şi mutarea acestui produs.
Instalarea sau manipularea incorectă va cauza
scurgeri, electrocutare sau incendiu.
• În cazul unei defecţiuni cum ar fi miros de ars,
întrerupeţi imediat funcţionarea aparatului de aer
condiţionat şi deconectaţi toate sursele de alimentare,
prin oprirea întrerupătorului electric sau prin scoaterea
din priză. Apoi consultaţi personal service autorizat.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul de alimentare.
Dacă a suferit deteriorări, se va înlocui doar de către
personalul de service autorizat, pentru a se evita
pericolele.
• În cazul unei scurgeri de agent frigorific, aveţi grijă
să păstraţi distanţa de foc sau de orice substanţă
inflamabilă şi consultaţi personalul service autorizat.
• În cazul unei furtuni sau al oricărui semn prealabil
al unui fulger, opriţi aparatul de aer condiţionat cu
ajutorul telecomenzii şi evitaţi atingerea produsului
sau a sursei de alimentare pentru a preveni orice risc
de electrocutare.
• Acest produs se va depozita într-o cameră fără surse
de aprindere cu funcţionare continuă (de exemplu:
flăcări deschise, un aparat cu gaz funcţional sau o
plită electrică în funcţiune).
• Acest produs se va depozita într-o zonă bine aerisită.
• Reţineţi că refrigerenţii nu trebuie să conţină mirosuri.
• Acest produs se va depozita în aşa fel încât să se
prevină apariţia deteriorărilor mecanice.
• Eliminarea produsului se va realiza în mod
corespunzător, în conformitate cu normele naţionale
sau regionale.
AVERTISMENT
• În timpul transportului sau mutării unităţii interioare, ţevile se
vor acoperi cu cadrul cârligului de perete pentru protecţie.
Nu mutaţi acest produs ţinând de ţevile unităţii interioare.
(Forţa exercitată asupra îmbinărilor dintre ţevi poate provoca
scăpări de gaze inflamabile în timpul funcţionării).
• Acest produs nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de
experienţă şi cunoaştere, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni cu
referire la utilizarea acestui produs, din partea unei
persoane responsabile cu siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
acest produs.
• Nu instalaţi unitatea în zone cu ulei mineral, precum
fabrici sau zone cu o cantitate mare de ulei împroşcat
sau abur, precum bucătăriile.
• Nu puneţi şi nu scoateţi acest produs din funcţiune prin
închiderea sau deschiderea disjunctorului de la tablou.
• Nu utilizaţi gaze inflamabile în preajma acestui produs.
• Nu vă expuneţi direct la curentul de aer de răcire
pentru mai multe ore.
• Nu introduceţi degetele sau orice alte obiecte în portul
de evacuare sau grilajul de admisie.
• Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat
când aveţi mâinile umede.
• Nu utilizaţi niciun mijloc de accelerare a procesului
de dezgheţare sau de curăţare a acestui produs, cu
excepţia celor recomandate de producător.
• Nu perforaţi şi nu ardeţi.
ATENŢIE
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului
de căldură încorporat în acest produs, pentru a
evita vătămarea personală atunci când instalaţi sau
întreţineţi unitatea.
• Nu staţi pe trepte instabile când operaţi sau curăţaţi
acest produs. Este posibil să se răstoarne şi să vă
rănească.
2. NUMELE PIESELOR
Telecomanda este opţională. Aveţi posibilitatea să selectaţi din
următoarele tipuri de telecomandă.
- Telecomandă fără fir
- Telecomandă cu fir
- Comandă LAN fără fir
Pentru a verifica modelul disponibil al telecomenzii, vă rugăm să
consultaţi personalul de service autorizat.
Pentru instrucţiuni de operare detaliate, consultaţi manualul de
utilizare al telecomenzii.
Grilajul de admisie a aerului
Filtru de aer (în grilajul de
admisie a aerului)
Clapete pentru direcţia
curentului de aer
ATENŢIE
• Asiguraţi aerisirea ocazională în timpul utilizării.
• Utilizaţi acest produs întotdeauna cu filtrele de aer instalate.
• Asiguraţi-vă că echipamentele electronice se află la
cel puţin 1 m (40 in) distanţă de acest produs.
• Deconectaţi orice sursă de alimentare atunci când nu
utilizaţi acest produs pentru perioade extinse de timp.
• După o perioadă lungă de utilizare, asiguraţi-vă că
verificaţi montarea unităţii interioare, pentru a preveni
căderea produsului.
• Direcţia curentului de aer şi temperatura ambientală
trebuie să fie luate în considerare atunci când
utilizaţi acest produs într-o cameră cu bebeluşi, copii,
persoane în vârstă sau persoane bolnave.
• Menţineţi spaţiul din jurul unităţii exterioare curat şi
ordonat şi nu aşezaţi alte articole în jur. Orice obiecte
care blochează sau pătrund din porturile de evacuare
pot provoca defecţiuni.
• Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau
aparatură de încălzire.
• Nu blocaţi sau acoperiţi grilajul de admisie şi portul de
evacuare.
• Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.
• Nu vă urcaţi pe acest produs, nu aşezaţi obiecte pe el
şi nu atârnaţi obiecte de el.
• Nu plasaţi niciun alt aparat electric sau obiect
domestic sub acest produs. Condensul care picură
de pe produs poate să le umezească şi poate aduce
daune sau defecta proprietatea dvs.
• Nu expuneţi acest produs la contact direct cu apa.
• Nu utilizaţi acest produs pentru depozitarea alimentelor,
plantelor, pentru susţinerea animalelor, a echipamentelor
de precizie, a operelor de artă sau alte obiecte. Aceasta
poate duce la deteriorarea calităţii articolelor respective.
• Nu expuneţi animale sau plante în direcţia curentului
de aer direct.
• Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer condiţionat.
Indicatori luminoşi *1)
Receptor semnal telecomandă
Pentru mod de funcţionare Manual Auto şi resetarea
indicatorului de filtru (consultaţi pagina 8.)
*1) Indicatorii luminoşi se aprind în următoarele condiţii.
Denumire
Culoare
Mod de funcţionare sau
condiţie
Operarea
Verde
Funcţionare normală
Temporizator
Portocaliu
Mod de funcţionare cu temporizator *2)
Economic
Verde
Modul de funcţionare economic
Mod de funcţionare 10 °C Heat *2)
*2)Indicatorul se aprinde numai când modul de funcţionare este
definit cu telecomanda fără fir.
• Nu trageţi cablul de alimentare.
Ro-2
3. OPERAŢIUNI DE BAZĂ
NOTE: Pentru instrucţiuni de operare detaliate, consultaţi manualul de
utilizare al telecomenzii.
Modul de funcţionare şi intervalul de setare a temperaturii sunt
afişate în următorul tabel.
Mod funcţionare
Auto
Răcire
Uscat
Ventilator
Încălzire
Intervalul de setare a
temperaturii
18,0 - 30,0 °C
18,0 - 30,0 °C
18,0 - 30,0 °C
Nu puteţi seta temperatura.
16,0 - 30,0 °C
■■ Mod automat
Aparatul de aer condiţionat selectează modul de operare
adecvat (răcire sau încălzire) în funcţie de temperatura actuală
a camerei.
Temperatura camerei
Mai ridicată decât temperatura setată
Mai apropiată de temperatura setată
Mai joasă decât temperatura setată
Operarea
Răcire
Determinat de temperatura
exterioară
Încălzire
■■ Modul de încălzire
Utilizaţi pentru a încălzi încăperea.
NOTE:
• Setaţi o temperatură mai mare decât temperatura curentă a
încăperii, în caz contrar, funcţionarea nu va posibilă.
• La începutul funcţionării, ventilatorul unităţii interioare se roteşte la
o viteză foarte scăzută, timp de 3-5 minute, ca să se încălzească
unitatea interioară internă. După această perioadă, ventilatorul
unităţii interioare va comuta la viteza de ventilator selectată.
• Dacă temperatura camerei este foarte scăzută, se poate forma
gheaţă pe unitatea exterioară şi eficienţa sa poate fi redusă. Pentru
a îndepărta gheaţa, unitatea va intra periodic automat în ciclul de
dezgheţare. În timpul funcţionării în mod de dezgheţare, operaţia de
încălzire va fi întreruptă.
• După începerea operaţiei de încălzire, este nevoie de o anumită
perioadă de timp pentru ca încăperea să se încălzească.
4. SETĂRI CURENT DE AER
NOTE: Pentru instrucţiuni de operare detaliate, consultaţi manualul de
utilizare al telecomenzii.
4.1. Setarea vitezei ventilatorului
Viteza ventilatorului se modifică după cum urmează.
Auto
Ridicată
Medie
Redusă
Silenţios
Modul de răcire
Temperatura definită în setarea pentru
temperatură
Determinat de
temperatura exterioară
Când este selectat modul Auto, viteza ventilatorului este reglată automat
conform cu modul de funcţionare.
Încălzire:
Ventilatorul va funcţiona la o viteză foarte redusă atunci
când temperatura aerului emis de unitatea interioară este
scăzută.
Răcire:
Pe măsură ce temperatura camerei se apropie de cea
setată, viteza ventilatorului scade.
Ventilator:
Ventilatorul funcţionează la o viteză mică.
Modul de încălzire
Când este selectat mai întâi modul Auto, ventilatorul va funcţiona la
o viteză redusă pentru câteva minute, timp în care unitatea interioară
detectează condiţiile din încăpere şi selectează modul de funcţionare.
După ce aparatul de aer condiţionat a reglat temperatura ambientală
pentru a se apropia de setarea termostatului, va iniţia operaţia de
monitorizare.
În modul de monitorizare, ventilatorul va funcţiona la o viteză redusă.
Dacă temperatura ambientală se schimbă ulterior, aparatul de aer
condiţionat va selecta din nou modul de funcţionare corespunzător
(încălzire, răcire) pentru a regla temperatura la valoarea setată în
termostat.
Dacă modul selectat automat de unitate nu este ceea ce vă doriţi,
selectaţi unul dintre modurile de funcţionare (încălzire, răcire,
dezumidificare, ventilator).
■■ Modul de răcire
Utilizaţi pentru a vă răcori încăperea.
NOTE: Setaţi o temperatură mai mică decât temperatura curentă a
încăperii, în caz contrar, ventilatorul va funcţiona singur.
■■ Mod deshidratare
Utilizaţi pentru răcire uşoară, în timp ce vă dezumidificaţi
încăperea.
NOTE:
• Nu puteţi încălzi încăperea.
• Setaţi o temperatură mai mică decât temperatura curentă a
încăperii, în caz contrar, funcţionarea nu va posibilă.
• Unitatea va funcţiona la viteză redusă, în scopul de a regla
umiditatea camerei. Ventilatorul unităţii interioare se poate opri din
când în când. De asemenea, ventilatorul poate funcţiona la o viteză
foarte redusă atunci când este reglată umiditatea încăperii.
• Viteza ventilatorului nu poate fi schimbată manual.
■■ Modul ventilator
Utilizaţi pentru a circula aerul prin încăperea dvs.
NOTE: Nu puteţi seta temperatura.
Ro-3
Ventilatorul va intra în funcţiune la o setare foarte scăzută în timpul
operaţiei de monitorizare şi la începutul modului de încălzire.
Când se selectează Silenţios, începe modul de funcţionare Super
Silenţios. Debitul de aer al unităţii interioare va fi redus, pentru ca
aparatul să funcţioneze fără a produce atât de mult zgomot.
●Modul de funcţionare Super Silenţios nu poate fi utilizat în timpul
modului de Dezumidificare. (Acelaşi lucru este valabil şi când Modul
de dezumidificare este selectat în timpul operaţiei în modul Auto.)
●În timpul operaţiei Super Silenţios, se vor reduce într-o oarecare
măsură performanţele la încălzire şi răcire. Când camera nu se
încălzeşte/nu se răceşte când se foloseşte modul de operare Super
Silenţios, reglaţi viteza ventilatorului unităţii interioare.
4.2. Setarea direcţiei curentului de aer
Puteţi să setaţi următoarele elemente.
• Setarea direcţionării curentului de aer vertical
• Setarea operaţiei de oscilare (sus/jos)
NOTE: Operaţia de oscilare se poate opri temporar atunci când
ventilatorul unităţii interioare se roteşte la o viteză foarte redusă
sau este oprit.
■■ Direcţia curentului de aer vertical
Curentul de aer se răspândeşte în fiecare colţ al încăperii,
datorită dirijării sale în evantai, pe verticală.
Reglaj implicit
Răcire, dezumidificare
Încălzire
Modificare manuală
Modul oscilare
Răcire, Încălzire, Dezumidificare,
Ventilator
1
4
1⇄2⇄3⇄4
1⇄2⇄3⇄4
NOTE:
• Nu ajustaţi manual fantele pentru direcţionarea curentului de aer,
deoarece poate rezulta o funcţionare necorespunzătoare. În acest
caz, opriţi funcţionarea şi reporniţi. Fantele trebuie să funcţioneze
corespunzător din nou.
• Chiar şi dacă direcţia curentului de aer este setată, este posibil să
funcţioneze într-o poziţie diferită în operaţia următoare.
-- la începerea operației de Încălzire (poziția 1)
-- în timpul operaţiei de dezgheţare automată
-- la începerea operației în modul Auto (poziția 2 sau 4)
• Când utilizaţi acest produs într-o cameră cu bebeluşi, copii,
persoane în vârstă sau persoane bolnave, direcţia aerului şi
temperatura camerei trebuie să fie luate în considerare când
efectuaţi reglaje.
5.3. Cronometru program
NOTE: Această funcţie este disponibilă doar când se utilizează
telecomanda fără fir.
Cronometrul Program funcţionează ca o combinaţie dintre cronometrul
On şi Off.
Puteţi seta cronometrul Program numai într-un interval de 24 de ore.
5.4. Cronometru repaus
NOTE: Această funcţie este disponibilă doar când se utilizează
telecomanda fără fir.
Cronometrul repaus vă permite să dormiţi confortabil, modificând treptat
funcţionarea aparatului de aer condiţionat.
Setarea orei pentru Cronometrul repaus se modifică după cum
urmează:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
ore
În timpul funcţionării Cronometrului repaus, temperatura setată se
modifică pe baza următoarelor cifre.
În modul încălzire
În modul de răcire sau dezumidificare
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
5. OPERAŢIILE CU TEMPORIZATORUL
NOTE:La conexiuni multiple simultane, această funcţie nu poate fi
utilizată prin intermediul telecomenzii fără fir.
5.1.
Cronometrul ON (pornit) sau cronometrul Off (oprit)
Cronometrul On porneşte funcţionarea la momentul dorit.
Cronometrul Off porneşte funcţionarea la momentul dorit.
NOTE:În funcţie de telecomandă, este posibil ca această funcţie să nu
fie disponibilă.
5.2. Cronometru săptămânal
NOTE: Această funcţie este disponibilă doar cu telecomanda cu fir.
Cronometrul săptămânal vă permite să setaţi orarele de funcţionare cu
până la 4 setări pentru fiecare zi a săptămânii.
Utilizaţi setarea Zi liberă pentru a dezactiva funcţionarea temporizată
pentru o zi selectată din săptămâna următoare. Deoarece toate zilele
se pot stabili împreună, cronometrul săptămânal poate fi folosit pentru a
repeta setările cronometrului pentru toate zilele.
Intervalul de setare a temperaturii
Modul Auto,
Răcire sau
Dezumidificare:
18–30 °C
*Chiar şi dacă îl setaţi la 10, 16 sau 17°C, aparatul
de aer condiţionat va funcţiona la 18°C.
Mod încălzire:
10 sau 16-30°C
• Modurile de funcţionare vor fi aceleaşi ca modul de ultima dată când
s-a întrerupt funcţionarea. Prin urmare, tipurile de operaţiuni Răcire
→ Încălzire → Răcire → Încălzire nu pot fi setate automat.
• Dacă setaţi cronometrul On (pornit) şi cronometrul Off (oprit) la
aceeaşi oră, cronometrul On va funcţiona.
• Dacă două cronometre On sunt setate la aceeaşi oră, aparatul de
aer condiţionat va funcţiona pe baza numărului de program.
• Nu puteţi seta cronometrul Săptămânal şi alte cronometre simultan.
Dacă utilizaţi cronometrul On/Off, cronometrul Program sau
cronometrul Repaus cât cronometrul Săptămânal este activat,
cronometrul Săptămânal va fi dezactivat.
În astfel de cazuri, activaţi cronometrul Săptămânal după ce se
opreşte celălalt cronometru.
Setaţi
temperatura
30 min.
1 oră
Setaţi ora
1 oră
1,5 oră
1 °C
Setaţi ora
2 °C
După ce perioada de timp s-a epuizat, aparatul de aer condiţionat se
închide.
6. OPERAŢIUNI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
6.1. Modul de funcţionare economic
Economiseşte mai multă electricitate decât alte moduri de funcţionare,
prin reglarea temperaturii setate la o setare moderată.
Mod
funcţionare
Detalii setare
Răcire/
Temperatura ambientală va fi reglată cu câteva grade
Dezumidificare mai sus decât temperatura definită.
Încălzire
Temperatura ambientală va fi reglată cu câteva grade
mai jos decât temperatura definită.
În modul de funcţionare economic, indicatorul [
interioară se va aprinde.
] de pe unitatea
NOTE:
• În modurile de răcire, încălzire sau dezumidificare, nivelul maxim de
funcţionare al acestora este de aproximativ 70% din funcţionarea
normală. Dacă încăperea nu este răcită sau încălzită bine în timpul
modului Economie, selectaţi modul de funcţionare normal.
• Acest mod nu poate fi activat în timpul monitorizării temperaturii prin
intermediul modului Auto.
• În cazul unui sistem multiplu de aer condiţionat, modul Economic
este disponibil doar pentru unitatea interioară setată.
6.2.
Controlul ventilatorului pentru economie de energie
În modul de funcţionare Răcire sau Dezumidificare, când temperatura
camerei atinge temperatura setată, ventilatorul unităţii interioare se
roteşte intermitent pentru a economisi energie.
Această funcţie este pornită la momentul achiziţiei.
Pentru a dezactiva această funcţie, consultaţi manualul de operare al
telecomenzii.
Chiar şi dacă setarea este modificată, dacă viteza ventilatorului este
setată pe modul „AUTO” (automat) în modul răcire sau dezumidificare,
această funcţie continuă să suprime dispersarea umidităţii puse în
circulaţie în spaţiul interior.
Ro-4
7. ALTE OPERAŢIUNI
7.1. Modul de funcţionare 10 °C Heat
NOTE:
• Această funcţie este disponibilă doar cu telecomanda fără fir.
• La conexiuni multiple simultane, această funcţie nu poate fi utilizată
prin intermediul telecomenzii fără fir.
Modul 10 °C Heat menţine temperatura ambientală la 10 °C,
pentru a preveni scăderea prea mare a temperaturii ambientale.
Curăţarea filtrului de aer
1
2
Împingeţi cârligele grilajului
de admisie către centrul
unităţii pentru a deschide
grilajului de admisie.
Cârlig grilaj
Extrageţi filtrul din grilajul
de admisie.
-- Dacă este activat, indicatorul [
] de pe unitatea interioară se va
aprinde.
-- Dacă se dezactivează, indicatorul [
] se va închide.
NOTE:
• În timpul operaţiunii 10 °C Heat, numai setarea curentului de aer
vertical este validă.
• Când temperatura ambientală este suficient de mare, această
operaţiune nu va fi efectuată.
• În cazul unui aparat de aer condiţionat de tip multiplu, dacă cealaltă
unitate interioară este utilizată la încălzire, temperatura camerei
în care se aplică modul de operare 10 °C Heat va creşte. Când se
utilizează modul de funcţionare 10 °C Heat, recomandăm ca toate
unităţile interioare să funcţioneze în modul de funcţionare 10 °C
Heat.
3
8. CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE
ATENŢIE
4
• Înainte de a curăţa unitatea interioară, asiguraţi-vă
că aţi oprit unitatea şi aţi întrerupt alimentarea cu
energie.
• Ventilatorul funcţionează la viteză înaltă în interiorul
unităţii, şi ar putea provoca vătămări.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi grilajul de admisie.
• Când curăţarea filtrului implică operaţiuni la înălţime,
consultaţi-vă cu personalul de service tehnic
profesionist.
• Nu expuneţi unitatea interioară la insecticide lichide
sau spray-uri de păr.
Filtru de aer
Curăţaţi filtrul de aer.
Scoateţi praful din filtrele de aer prin aspirare sau prin spălare.
După spălare, lăsaţi filtrele de aer să se usuce în întregime într-o
zonă protejată de lumina solară.
• Praful poate fi curăţat de pe filtrul de aer fie cu un aspirator,
fie prin spălarea filtrului într-o soluţie cu detergent uşor şi apă
caldă. Dacă spălaţi filtrul, asiguraţi-vă că permiteţi uscarea
completă a acestuia într-un loc umbrit înainte de instalare.
• Dacă este permisă acumularea de mizerie pe filtrul de aer,
fluxul de aer va fi redus, scăzând eficienţa de funcţionare şi
crescând nivelul de zgomot.
Reataşaţi filtrele de aer la
grilajul de admisie.
Filtru de aer
(1) Puneţi filtrul de aer la loc
pe suportul său.
(2) Asiguraţi-vă că filtrul
de aer face contact cu
opritorul filtrului când este
pus la loc în suportul său.
5
Cârlig filtru
Grilaj admisie
Închideţi grila de admisie şi
împingeţi cârligele grilajului de
admisie spre exterior.
Cârlig grilaj
După o perioadă îndelungată de neutilizare a unităţii
Dacă nu utilizaţi acest produs timp de 1 lună sau mai mult, puneţi modul
Ventilator în funcţiune timp de o jumătate de zi pentru a usca piesele
interne complet, înainte de a trece la modul normal de funcţionare.
Inspecţie suplimentară
• Grilajul de admisie a aerului
• Filtru de aer (în grilajul de
admisie a aerului)
Grid type
Type grille
Grilajul de admisie al unităţii interioare poate fi îndepărtat pentru
Tipo
rejilla
a uşura curăţarea
şi întreţinerea.
Când curăţaţi unitatea, nu utilizaţi apă mai fierbinte de 40°C,
agenţi de curăţare duri şi abrazivi sau agenţi volatili cum ar fi
benzenul sau diluantul.
După o perioadă lungă de utilizare, praful acumulat în unitatea interioară
poate reduce performanţa produsului, chiar dacă aţi păstrat unitatea
în stare bună prin întreţinere zilnică, conform instrucţiunilor sau prin
procedurile de curăţare prezentate în acest manual.
Într-un astfel de caz, este recomandată inspectarea produsului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi personal service autorizat.
Resetarea indicatorului filtrului (setare specială)
Această funcţie poate fi utilizată dacă a fost setată corect în timpul instalării.
Consultaţi personalul service autorizat pentru a utiliza această funcţie.
))Curăţaţi filtrul de aer când indicatorul luminos indică următoarele:
Indicator
luminos
Model aprindere
Se aprinde de 3 ori, la intervale de 21 de secunde
După curăţare, resetaţi indicatorul de filtru apăsând pe
unitatea interioară timp de 2 secunde sau mai puţin.
Ro-5
pe
9. INFORMAŢII GENERALE
■■ Invertor
La pornire, aparatul de aer condiţionat va funcţiona la capacitate
maximă pentru a scădea rapid temperatura din cameră la nivelul dorit.
Odată ce temperatura din cameră începe să se apropie de temperatura
setată, aparatul de aer condiționat îşi va reduce capacitatea şi consumul
de energie la capacitate minimă şi la valorile nominale de intrare.
■■ Performanţa de încălzire
Aparatul de aer condiţionat funcţionează pe principiul pompei termice,
absorbind căldura din aerul exterior şi transferând-o spre unitatea
interioară. În consecinţă, performanţa de funcţionare este redusă pe
măsură ce temperatura aerului exterior scade.
Dacă consideraţi că performanţa de încălzire este insuficientă, vă
recomandăm să utilizaţi aparatul de aer condiţionat în asociere cu alte
tipuri de aparate de încălzire.
Consultaţi-vă cu tehnicianul de instalare pentru a vă asigura că unitatea
are dimensiunea corectă pentru spaţiul necesar din cameră.
Aparatele de aer condiţionat cu pompă termică vă încălzesc întreaga
încăpere prin recircularea aerului, din această cauză fiind necesară o
anumită perioadă de timp după pornirea aparatului de aer condiţionat
pentru a încălzi încăperea.
■■ Operaţia de dezgheţare automată
Când temperatura exterioară este foarte scăzută cu umiditate ridicată,
se poate forma un strat de gheaţă pe unitatea exterioară în timpul
operaţiei de încălzire, iar aceasta poate reduce performanţa de
funcţionare a produsului.
Pentru protecţie, aparatul de aer condiţionat este dotat cu o funcţie
automată de dezgheţare controlată prin microcomputer.
Dacă se formează gheaţă, aparatul de aer condiţionat se va opri
temporar, iar circuitul de dezgheţare va funcţiona pentru o perioadă
scurtă de timp (maximum 15 minute).
Dacă se formează gheaţă pe unitatea exterioară după operaţia de
încălzire, unitatea exterioară se va opri automat după ce funcţionează
pentru câteva minute. După care este iniţiată operaţia automată de
dezgheţare.
Dacă este setat la operaţiunea de Încălzire în timpul operaţiunii de
dezgheţare Automată, operaţiunea de dezgheţare Automată va continua.
Operaţiunea de Încălzire va începe după finalizarea dezgheţării. Ca
urmare, poate dura câtva timp înainte să se emită aer cald.
■■ Funcţia de auto repornire
În cazul unei întreruperi în alimentare
Dacă alimentarea electrică la aparatul de aer condiţionat este întreruptă
de o pană de curent, aparatul de aer condiţionat va reporni automat în
modul selectat anterior odată ce alimentarea electrică este restabilită.
■■ Defecţiuni cauzate de alte dispozitive electrice
Utilizarea altor aparate electronice, cum ar fi un aparat de ras electric
sau utilizarea în apropiere a unui emiţător radio fără fir, poate duce la
defectarea aparatului de aer condiţionat.
Dacă întâmpinaţi o astfel de defecţiune, deconectaţi sursa de
alimentare o dată. Apoi reconectaţi-o şi reluaţi funcţionarea cu ajutorul
telecomenzii.
■■ Temperatura unităţii interioare şi intervalul de
umiditate
Intervalele permise de umiditate şi temperatură sunt următoarele:
Temperatură interioară Răcire/
[°C]
Dezumidificare
Încălzire
[°C]
18 până la 32
Umiditate interioară
80 sau mai puţin *1)
[%]
16 până la 30
*1) Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în mod continuu timp de
mai multe ore, apa se poate condensa pe suprafaţă şi poate picura.
• Dacă unitatea este operată în alte condiţii decât cele din intervalul
de temperatură permis, este posibil ca aparatul de aer condiţionat
să se oprească din funcţionare din cauza acţionării circuitului de
protecţie automată.
• În funcţie de condiţiile de funcţionare, schimbătorul de căldură poate
îngheţa, provocând scurgeri de apă sau alte defecţiuni. (în modul de
răcire sau dezumidificare).
■■ Când temperaturile interioare şi exterioare
sunt ridicate
Când temperaturile interioare şi exterioare sunt ambele ridicate în
timpul utilizării modului de Încălzire, este posibil ca ventilatorul unităţii
exterioare să se oprească uneori.
■■ Răcire ambientală scăzută
Când temperatura exterioară scade, ventilatoarele unităţii exterioare
pot comuta pe viteză scăzută sau unul dintre ventilatoare se poate opri
intermitent.
■■ Alte informaţii
• Nu utilizaţi aparatul de aer condiționat în niciun alt scop decât pentru
răcirea/dezumidificarea camerei, încălzirea camerei sau pentru ventilaţie.
• Pentru intervalele permise de temperatură şi umiditate ale unităţii
exterioare, consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare.
• În timpul modului de Încălzire, partea de sus a unităţii interioare
se poate încălzi, însă din cauza faptului că lichidul de răcire este
circulat prin unitatea interioară chiar şi când este oprită; acest
fenomen nu este o defecţiune.
10. PIESE OPŢIONALE
10.1. Comandă de la distanţă
Telecomanda este opţională. Aveţi posibilitatea să selectaţi din
următoarele tipuri de telecomandă.
- Telecomandă fără fir
- Telecomandă cu fir
- Comandă LAN fără fir
Pentru a verifica modelul disponibil al telecomenzii, vă rugăm să
consultaţi personalul de service autorizat.
NOTE: în funcţie de telecomandă, este posibil ca unele funcţii să fie
restricţionate. Consultaţi manualul de operare al telecomenzii
sau adaptorului WLAN pentru detalii.
Puteţi utiliza simultan şi telecomanda cu fir, şi cea fără fir.
Cu toate acestea, este funcţii ale telecomenzii fără fir pot fi
restricţionate.
Dacă setaţi funcţiile restricţionate, se vor auzi semnale sonore iar
indicatorii [ ], [ ] şi [
] de pe unitatea interioară vor clipi.
10.2. Telecomandă multiplă
Puteţi conecta două telecomenzi cu fir la un aparat de aer condiţionat.
Ambele telecomenzi pot controla aparatul de aer condiţionat.
Cu toate acestea, funcţiile cronometrului nu pot fi utilizate de către
unitatea secundară.
10.3. Controlul grupurilor
O telecomandă cu fir poate controla până la 16 aparate de aer condiţionat.
Toate aparatele de aer condiționat vor fi operate cu aceleaşi setări.
Nu puteţi utiliza controlul grupurilor şi controlul prin LAN fără fir împreună.
10.4. Aparat de aer condiţionat tip multiplu
Această unitate interioară poate fi conectată la o unitate exterioară cu
sistem multiplu. Sistemul multiplu de aer condiţionat permite utilizarea
mai multor unităţi interioare în locaţii multiple. Unităţile interioare pot fi
puse în funcţiune simultan, conform cu rezultatul lor specific.
Utilizarea simultană a unităţilor multiple
● Când utilizaţi un sistem multiplu de aer condiţionat, unităţile interioare
multiple pot fi puse în funcţiune simultan, dar când două sau mai multe
unităţi interioare ale aceluiaşi grup sunt puse în funcţiune simultan,
eficienţa de încălzire şi de răcire va fi mai redusă decât dacă aţi utiliza
o singură unitate interioară. În conformitate, când doriţi să utilizaţi
simultan mai multe unităţi interioare pentru răcire, utilizarea trebuie să
fie concentrată pe timp de noapte sau în alte momente în care este
nevoie de mai puţină putere de ieşire. În acelaşi mod, când mai multe
unităţi sunt utilizate simultan pentru încălzire, este recomandat să fie
utilizate în asociere cu alte aparate auxiliare de încălzire, după cum
este necesar.
● Condiţiile care ţin de anotimp şi de temperatura exterioară, structura
încăperilor şi numărul de persoane prezente pot, de asemenea, să ducă
la diferenţe în eficienţa de funcţionare. Vă recomandăm să încercaţi
diferite scheme de funcţionare pentru a obţine nivelul de încălzire sau
de răcire furnizat de unităţile dvs. şi să utilizaţi unităţile într-un mod care
corespunde cel mai bine stilului de viaţă al familiei dvs.
Ro-6
● Dacă observaţi că una sau mai multe unităţi furnizează un nivel
scăzut de răcire sau de încălzire în timpul funcţionării simultane, vă
recomandăm să opriţi funcţionarea simultană a unităţilor multiple.
● Aparatul nu funcţionează în următoarele moduri diferite de funcţionare.
Dacă unitatea interioară este reglată pentru un mod de funcţionare pe
care nu îl poate efectua, [ ] indicatorul de pe unitatea interioară va
clipi (1 secundă pornit, 1 secundă oprit), iar unitatea va intra în modul
aşteptare.
Modul de încălzire şi modul de răcire (sau modul de dezumidificare)
Modul de încălzire şi modul de ventilare
● Aparatul poate funcţiona în următoarele moduri diferite de funcţionare.
Modul de Răcire şi modul de Dezumidificare
Modul de Răcire şi modul de Ventilare
Modul de Dezumidificare şi modul de Ventilare
● Modul de funcţionare (modul de Încălzire sau Răcire (Dezumidificare))
al unităţii exterioare este determinat de modul de funcţionare al unităţii
interioare care este pusă în funcţiune mai întâi. Dacă unitatea interioară este reglată pe modul de Ventilare, modul de funcţionare al unităţii
exterioare nu poate fi determinat.
Spre exemplu, dacă unitatea interioară (A) este pornită în modul de
Ventilare, iar unitatea interioară (B) a fost apoi utilizată în modul Încălzire, unitatea interioară (A) va porni temporar în modul de Ventilare,
dar când unitatea interioară (B) va începe să funcţioneze în modul de
Încălzire, [ ] indicatorul pentru unitatea interioară (A) va începe să clipească (1 secundă pornit, 1 secundă oprit) şi apoi ar intra în modul de
aşteptare. Unitatea interioară (B) va continua să funcţioneze în modul
de Încălzire.
10.5. Aparat de aer condiţionat simultan multiplu
Această unitate interioară poate fi conectată şi la o conexiune simultană
în sistem multiplu, care permite funcţionarea simultană a mai multe
unităţi interioare prin conectarea unităţii exterioare cu un tub separator.
NOTE: Numărul de unităţi interioare conectabile şi tipul conectabil al
tubului separator variază în funcţie de model.
La conectarea simultană multiplă, toate unităţile interioare pot fi
acţionate simultan, de la o telecomandă conectată la unitatea interioară
principală.
Pentru această caracteristică unică a conexiunii simultane multiple,
funcţiile celorlalte unităţi interioare pot fi restricţionate.
11. DEPANARE
AVERTISMENT
În următoarele cazuri, opriţi imediat funcţionarea
aparatului de aer condiţionat şi deconectaţi toate sursele
de alimentare prin închiderea întrerupătorului electric
sau scoaterea din priză. Apoi consultaţi reprezentantul
dvs. sau personalul service autorizat.
Cât timp unitatea este conectată la sursa de alimentare,
nu este izolată de sursa de alimentare chiar dacă
unitatea este oprită.
• Unitatea miroase a ars sau emite fum
• Apa picură din unitate
Nu funcţionează deloc.
□□ A existat o pană de curent?
În acest caz, unitatea reporneşte automat după ce alimentarea cu
energie electrică este reluată. (Consultaţi pagina 6.)
□□ Disjunctorul a fost închis?
⇒ Deschideţi întrerupătorul.
□□ A fost arsă o siguranţă sau întrerupătorul a fost declanşat?
⇒ Înlocuiţi siguranţa sau resetaţi întrerupătorul.
□□ Cronometrul funcţionează?
⇒ Pentru a verifica sau a dezactiva setarea cronometrului,
consultaţi manualul de operare al telecomenzii.
Ro-7
Performanţă redusă de răcire sau încălzire.
□□ Funcţionează unitatea în alte condiţii decât în intervalul de
temperatură permis?
În acest caz, aparatul de aer condiţionat se poate opri din cauza
activării protecţiei automate de circuit.
□□ Filtrul de aer este murdar?
⇒ Curăţaţi filtrul de aer. (Consultaţi pagina 5.)
□□ Grila de admisie sau portul de evacuare al unităţii interioare sunt
blocate?
⇒ Eliminaţi obstacolele.
□□ Temperatura ambientală este reglată corespunzător?
⇒ Pentru a schimba temperatura setată, consultaţi manualul de
operare al telecomenzii.
□□ A fost lăsată deschisă o fereastră sau o uşă?
⇒ Închideţi fereastra sau uşa.
□□ Viteza ventilatorului a fost reglată pe Silenţios?
⇒ Pentru a schimba viteza ventilatorului, consultaţi manualul de
operare al telecomenzii.
□□ <În modul Răcire> În încăpere pătrunde lumina soarelui directă
sau puternică?
⇒ Trageţi draperiile.
□□ <În modul Răcire> Există alte aparate de încălzire sau calculatoare care funcţionează, sau prea multe persoane în încăpere?
⇒ Opriţi aparatul de încălzire sau calculatoarele sau setaţi
temperatura la un nivel mai scăzută.
Curentul de aer este slab sau se opreşte.
□□ Viteza ventilatorului a fost reglată pe Silenţios?
⇒ Pentru a schimba viteza ventilatorului, consultaţi manualul de
operare al telecomenzii.
□□ S-au setat Controlul ventilatorului pentru economie de energie? În
acest caz, ventilatorul unităţii interioare se poate opri temporar în
timpul operaţiunii de Răcire.
⇒ Pentru a anula Controlul ventilatorului pentru economia de
energie, consultaţi manualul de operare al telecomenzii.
*Această funcţie nu poate fi dezactivată când viteza ventilatorului
este setată pe Auto.
□□ <În modul Încălzire> Tocmai aţi pus aparatul în funcţiune?
În acest caz, ventilatorul se roteşte la o viteză foarte redusă temporar pentru a încălzi componentele interne ale unităţii.
□□ <În modul Încălzire> Temperatura camerei este mai mare decât
temperatura setată?
În acest caz, unitatea exterioară se opreşte şi ventilatorul unităţii
interioare se roteşte la viteză foarte mică.
□□ <în modul Încălzire> Este operaţia de dezgheţare automată în
funcţiune? În acest caz, unitatea interioară se opreşte pentru
maximum 15 minute. (Consultaţi pagina 6.)
□□ <În modul Dezumidificare> Unitatea interioară funcţionează la o
viteză mică a ventilatorului pentru a regla umiditatea încăperii şi
se poate opri din când în când.
□□ <În modul Auto> În timpul operaţiei de monitorizare, ventilatorul se
roteşte la o viteză foarte redusă.
□□ <În conexiune multiplă> Sunt setate unităţi multiple pe moduri de
funcţionare diferite, aşa cum se arată mai jos?
În acest caz, unităţile setate ulterior se vor opri şi indicatorul [ ]
va clipi.
• Modul de încălzire şi alte moduri
Direcţia curentului de aer nu se modifică în funcţie de setare sau
nu se modifică deloc.
□□ <În modul Auto> În modul Auto, direcţia curentului de aer este
setată automat.
□□ <În modul Încălzire> Tocmai aţi pus aparatul în funcţiune?
În acest caz, direcţia curentului de aer menţine poziţia implicită
pentru un timp.
□□ <În modul Încălzire> În timpul operaţiei de dezgheţare automată,
direcţia curentului de aer este setată automat.
Umiditatea nu scade.
□□ <În operaţia de Dezumidificare> Dacă temperatura setată este
înaltă, este posibil ca umiditatea să nu scadă.
⇒ Pentru a reduce umiditatea, scădeţi temperatura setată.
□□ Auziţi un uşor scârţâit în timpul operaţiei?
Acesta sunet este produs de uşoara dilatare şi contractare a panoului frontal, din cauza schimbării de temperatură.
■■ Starea indicatorilor luminoşi
Model de iluminare:
Stare
□□ Auziţi un uşor scârţâit în timpul operaţiei?
Acesta sunet este produs de uşoara dilatare şi contractare a panoului frontal, din cauza schimbării de temperatură.
□□ <În modul de Încălzire> Auziţi un zgomot similar unui sfârâit?
Acest sunet este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare
automată. (Consultaţi pagina 6.)
(de 3 ori)
(Rapid)
Miros emis de unitate.
□□ Aparat de aer condiţionat pot absorbi diferite mirosuri generate din
textilele din interior, mobilier sau fumul de ţigară. Aceste mirosuri
pot fi emise în timpul funcţionării.
• Problema persistă chiar şi după ce efectuaţi aceste verificări sau
diagnostice.
• Simbolul de eroare apare pe afişajul telecomenzii cu fir sau pe
indicatoarele luminoase de pe unitatea receptoare IR.
NOTE:
Pentru rezolvarea problemelor legate de comanda W-LAN, consultaţi
manualul de setare pentru adaptorul W-LAN sau aplicaţia mobilă
instalată pe smartphone-ul sau tableta dvs.
Operaţia de dezgheţare automată
⇒ Aşteptaţi până la finalizarea
dezgheţării (maximum 15 minute).
6
Indicatorul filtrului
⇒ Curăţaţi filtrul de aer şi resetaţi
simbolul filtrului.
5
Afişaj cod eroare
⇒ Consultaţi personalul service
autorizat.
-
Eroare setare temporizator din cauza
Auto repornirii
⇒ Resetaţi setările de ceas şi
temporizator.
-
-
-
Unitatea exterioară emite apă.
Întrerupeţi imediat funcţionarea şi închideţi întrerupătorul
electric în următoarele cazuri. După care consultaţi
personal service autorizat.
Consultaţi
pagina
Funcţie restricţionată
□□ <în modul Încălzire> Este operaţia de dezgheţare automată
în funcţiune? În acest caz, aburul se poate ridica din unitatea
exterioară. (Consultaţi pagina 6.)
□□ A comutat alimentarea electrică brusc de pe oprit pe pornit?
În acest caz, compresorul nu va funcţiona timp de aproximativ 3
minute pentru a preveni o explozie a siguranţei.
□□ S-a oprit întrerupătorul şi apoi s-a repornit?
În acest caz, circuitul de protecţie va funcţiona timp de aproximativ
3 minute.
Orice stare
pentru a ieşi din
⇒ Apăsaţi
modul de testare.
□□ <În modul Răcire sau Dezumidificare> Se poate genera o ceaţă
fină de condensul format prin procesul brusc de răcire.
Operaţia este întârziată după repornirea aparatului.
Intermitent,
Mod testare (doar pentru personal
autorizat)
Unitatea emite ceaţă sau abur.
□□ <în modul Încălzire> Unitatea exterioară poate emite apă,
generată de operaţia de dezgheţare automată. (Consultaţi pagina
6.)
Pornit,
Cauze şi soluţii
Se aude zgomot.
□□ Este unitatea în funcţiune sau zgomotul se aude imediat după
oprirea din funcţionare?
În acest caz, poate fi auzit un sunet de curgere al agentului frigorific. Acesta se poate observa mai ales timp de 2-3 minute după
punerea în funcţiune.
Oprit,
(Slow)
(Lent)
(În conexiune multiplă) Mod aşteptare
⇒ Verificaţi modul de funcţionare setat
al unităţilor interioare.
7
■■ Mod de funcţionare Manual Auto şi resetarea
indicatorului de filtru
Puteţi opera aparatul de aer condiţionat cu
unitatea interioară.
Stare
Durata apăsării
de pe
Mod sau operaţie
În funcţiune Peste 3 secunde
Oprire
Se opreşte
Sub 3 secunde
Resetarea
indicatorului filtrului
Peste 3 secunde şi sub 10
secunde
Auto *1)
Peste 10 secunde
(Doar pentru service.*2))
Răcire forţată
*1)La conexiunea multiplă, modul de funcţionare urmează alte unităţi
interioare.
*2)Pentru a opri răcirea forţată, apăsaţi acest buton sau
telecomandă.
de pe
Ro-8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement