Fujitsu AUXG24KVLA Valdymo instrukcijos

Fujitsu AUXG24KVLA Valdymo instrukcijos
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
ORO KONDICIONIERIUS (kompaktinis kasetinis tipas)
Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
Grid type
MODELIS:
Type grille
* Įrašykite modelio
pavadinimą.
Tipo
rejilla
PART No. 9374379989
DALIES Nr. 9383813016
Lietuvių
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Turinys
ATSARGIAI
1.
2.
3.
4.
ATSARGIAI
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS.................................1
DALIŲ PAVADINIMAI.................................................. 2
PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI............................ 3
ORO SRAUTO NUOSTATOS..................................... 3
4.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymas..................... 3
4.2. Oro srauto krypties nustatymas......................... 3
5. LAIKMATIS................................................................. 4
5.1. Įjungimo arba išjungimo laikmatis..................... 4
5.2. Savaitinis laikmatis............................................ 4
5.3. Programos laikmatis.......................................... 4
5.4. Miego laikmatis.................................................. 4
6. ENERGIJOS TAUPYMAS.......................................... 4
6.1. Ekonominis režimas.......................................... 4
6.2. Ventiliatoriaus valdymas siekiant taupyti energiją.......... 4
7. KITI VEIKIMO REŽIMAI............................................. 5
7.1. 10 °C šildymas.................................................. 5
8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA........................................... 5
9. BENDROJI INFORMACIJA........................................ 6
10. PASIRINKTINĖS DALYS............................................ 6
10.1. Nuotolinis valdiklis............................................. 6
10.2. Keli nuotoliniai valdikliai..................................... 6
10.3. Grupinis valdymas............................................. 6
10.4. Daugiafunkcis oro kondicionierius .................... 6
10.5. Oro kondicionierius su vienu metu veikiančia
daugybine jungtimi............................................ 7
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS................................................. 7
1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Siekdami išvengti susižalojimo arba turto apgadinimo, prieš
pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šią dalį
ir būtinai atsižvelkite į toliau pateiktas saugos atsargumo
priemones.
Netinkamai eksploatuojant ir nesilaikant instrukcijų, galima
susižaloti arba apgadinti įrangą. Tokios žalos rimtumas
klasifikuojamas taip:
ĮSPĖJIMAS
Šis ženklas įspėja apie galimą žūtį arba rimtą
susižalojimą.
ATSARGIAI
Šis ženklas įspėja apie susižalojimą arba turto
sugadinimą.
Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti DRAUDŽIAMA.
Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti PRIVALOMA.
Toliau paaiškinami simboliai, esantys ant patalpos bloko ir lauko
bloko.
ĮSPĖJIMAS
Šis simbolis rodo, kad šiame gaminyje naudojamas
degusis šaldalas. Jei šaldalo pritekėjo, dėl išorinio
ugnies šaltinio poveikio gali kilti gaisras.
Lt-1
Šis simbolis rodo, kad reikia atidžiai perskaityti
naudojimo instrukciją.
Šis simbolis rodo, kad šią įrangą turėtų tvarkyti
techninės priežiūros specialistai, remdamiesi įrengimo
vadovu.
ATSARGIAI
Šis simbolis rodo, kad yra prieinamos informacijos,
pavyzdžiui, eksploatacijos vadovas arba įrengimo
vadovas.
ĮSPĖJIMAS
• Prietaisą įrengti, eksploatuoti ir laikyti reikia patalpoje,
kurios grindų plotas didesnis nei X m².
pildomas šaldalo kiekis
minimalus patalpos plotas
M (kg)
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Šiame gaminyje nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų
atlikti naudotojas. Informacijos apie gaminio
remontą, įrengimą ir perkėlimą gali suteikti
įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
Netinkamai įrengus arba tvarkant gali įvykti nuotėkis,
galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
• Gedimo atveju, pvz., pasklidus degėsių kvapui,
nedelsdami nustokite naudoti oro kondicionierių ir
atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba
atjungdami maitinimo kištuką. Ką daryti toliau, patars
įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
• Pasirūpinkite, kad nepažeistumėte maitinimo kabelio.
Jei kabelis pažeistas, jį turėtų pakeisti tik įgaliotasis
techninės priežiūros specialistas, kad būtų išvengta
pavojaus.
• Šaldalo nuotėkio atveju pasirūpinkite, kad šalia nebūtų
ugnies šaltinių arba degiųjų medžiagų ir pasitarkite su
įgaliotaisiais techninės priežiūros specialistais.
• Kilus perkūnijai arba pastebėję žaibą, nuotolinio
valdymo pulteliu išjunkite oro kondicionierių ir
nelieskite gaminio arba maitinimo šaltinio, kad nekiltų
elektros pavojus.
• Gaminį reikia laikyti patalpoje be nuolat veikiančių
uždegimo šaltinių (pavyzdžiui: atviros liepsnos,
veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio
šildytuvo).
• Šį gaminį reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
• Turėkite omenyje, kad šaldalai gali būti bekvapiai.
• Šį gaminį reikia laikyti taip, kad jo nebūtų galima
mechaniškai pažeisti.
• Gaminį išmesti reikia tinkamai, laikantis nacionalinių
ar regioninių taisyklių.
ĮSPĖJIMAS
• Pervežant ar perkeliant patalpos bloką, vamzdžiai turi
būti apsaugoti, juos uždengiant sieninio kablio laikikliu.
Neperkelkite šio gaminio laikydami už patalpos bloko vamzdžių.
(Dėl vamzdžių sujungimams tekusios apkrovos
eksploatacijos metu gali įvykti degiųjų dujų nuotėkis).
• Šis gaminys neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus), kurių
fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat – asmenims,
neturintiems patirties ir žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba
išmoko naudotis gaminiu už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai turi būti tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo gaminiu.
• Įrenginio neįrenkite ten, kur yra mineralinės alyvos,
pvz., gamykloje, ar tokioje vietoje, kur daug pritiškusio
aliejaus ar garų, pvz., virtuvėje.
• Nepaleiskite ir nestabdykite šio gaminio veikimo
įjungdami arba išjungdami jungtuvą.
• Arti šio gaminio nenaudokite degiųjų dujų.
• Ilgai nebūkite vėsaus oro sraute.
• Nekiškite pirštų ar kitų objektų į išleidimo angą arba
įleidimo groteles.
• Nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis.
• Norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą ar nuvalyti šį gaminį,
naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
• Nepradurkite ir nedeginkite.
ATSARGIAI
• Įrengdami arba prižiūrėdami šį įrenginį, nelieskite
jame įtaisyto šilumokaičio aliumininių briaunų, kad
nesusižalotumėte.
• Prižiūrėdami arba valydami šį gaminį nestovėkite
ant nestabilių kopėčių. Jos gali nuvirsti ir taip galite
susižeisti.
2. DALIŲ PAVADINIMAI
Nuotolinis valdiklis yra papildoma įranga. Nuotolinių valdiklių
tipai, iš kurių galite rinktis:
- belaidis nuotolinis valdiklis
- laidinis nuotolinis valdiklis
- valdymas belaidžiu LAN ryšiu
Jei norite sužinoti, koks būtų galimas nuotolinio valdiklio modelis,
kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
Išsamios naudojimo instrukcijos pateikiamos nuotolinio valdiklio
eksploatacijos vadove.
Oro įleidimo grotelės
Oro filtras (oro įleidimo
grotelėse)
ATSARGIAI
• Naudodamiesi įrenginiu, retkarčiais išvėdinkite patalpą.
• Šį gaminį būtinai eksploatuokite su įrengtais oro filtrais.
• Užtikrinkite, kad bet kokia elektroninė įranga būtų bent
1 m (40 colių) atstumu nuo šio gaminio.
• Jei ketinate ilgai nesinaudoti šiuo gaminiu, atjunkite jį
nuo maitinimo tinklo.
• Po ilgos eksploatacijos specialistais turi patikrinti
patalpos bloko montažo elementus, kad gaminys
nenukristų.
• Prieš eksploatuojant šį gaminį patalpoje su kūdikiais,
vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis ar ligoniais, reikia
atidžiai apsvarstyti oro srauto krypties ir patalpos
temperatūros nuostatas.
• Pasirūpinkite, kad aplink lauko bloką būtų švaru ir
tvarkinga, aplink jį nedėkite jokių daiktų. Jei bet kokie
objektai užblokuos išleidimo angas ar į jas pateks,
gaminys gali sugesti.
• Nenukreipkite tiesioginio oro srauto į židinį arba
šildymo prietaisus.
• Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo grotelių ir
išleidimo angos.
• Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
• Nelipkite ant šio gaminio, nestatykite ir nekabinkite ant
jo jokių daiktų.
• Po šiuo gaminiu nedėkite jokių kitų elektrinių įrenginių
ar vertingų daiktų. Iš šio gaminio gali imti lašėti
kondensatas, kuris sudrėkins (ir galbūt sugadins)
apačioje pastatytus daiktus.
• Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens poveikio.
• Nenaudokite šio gaminio maistui, augalams,
gyvūnams, tiksliajai įrangai, meno kūriniams ar kitiems
objektams vėsinti. Taip galite pakenkti minėtiems
gyvūnams ir daiktams.
• Neleiskite, kad tiesioginis oro srautas pūstų į gyvūnus
arba augalus.
• Negerkite iš šio oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
• Neatjunkite įrenginio nuo maitinimo tinklo traukdami
už maitinimo kabelio.
Oro srauto krypties atlankai
Indikatoriaus lemputės *1)
Nuotolinio valdiklio signalo imtuvas
Rankinis automatinis valdymas ir
filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo
(žr. p. 8.)
*1) Indikatorių lemputės šviečia toliau nurodytomis sąlygomis.
Pavadinimas
Spalva
Veikimas arba būklė
Veikimas
Žalia
Normalus veikimas
Laikmatis
Oranžinė
Veikia laikmatis *2)
Ekonominis
Žalia
Ekonominis režimas
10 °C šildymas *2)
*2)Lemputė įsižiebia tik tada, kai veikimas nustatomas belaidžiu
nuotoliniu valdikliu.
Lt-2
3. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI
PASTABOS:Išsamios naudojimo instrukcijos pateikiamos nuotolinio
valdiklio eksploatacijos vadove.
Veikimo režimas ir temperatūros nustatymo intervalas nurodyti
toliau pateiktoje lentelėje.
Veikimo režimas
Automatinis
Vėsinimas
Sausinimas
Ventiliatorius
Šildymas
Temperatūros nustatymo
intervalas
18,0–30,0 °C
18,0–30,0 °C
18,0–30,0 °C
Negalite nustatyti temperatūros.
16,0–30,0 °C
■■ Automatinis režimas
Oro kondicionierius pagal esamą kambario temperatūrą nustato
tinkamą veikimo režimą (vėsinimo arba šildymo).
Kambario temperatūra
Aukštesnė nei nustatyta temperatūra
Artima nustatytai temperatūrai
Žemesnė nei nustatyta temperatūra
Veikimas
Vėsinimas
Nustatoma pagal lauko
temperatūrą
Šildymas
Vėsinimo režimas
Temperatūros
nuostatoje nurodyta temperatūra
Nustatoma pagal
lauko temperatūrą
Šildymo režimas
Pirmą kartą pasirinkus automatinį režimą, ventiliatorius kelias minutes
veiks nedidelėmis apsukomis. Tuo laikotarpiu patalpos blokas įvertins
sąlygas kambaryje ir parinks tinkamą veikimo režimą.
Oro kondicionieriui pašildžius ar atvėsinus kambarį beveik iki termostato
nuostatos, įrenginys pradeda stebėti aplinką.
Stebėjimo metu ventiliatorius sukasi mažomis apsukomis. Jei kambario
temperatūra labai pasikeičia, oro kondicionierius vėl parenka atitinkamą
veikimo režimą (šildymo, vėsinimo), kad priartintų temperatūrą prie
termostato nuostatos.
Jei jums netinka įrenginio automatiškai parinktas režimas, patys nustatykite
vieną iš veikimo režimų (šildymas, vėsinimas, sausinimas, ventiliatorius).
■■ Vėsinimo režimas
Naudokite kambariui vėsinti.
PASTABOS:Nustatykite temperatūrą, mažesnę nei esama kambario
temperatūra, kitaip veiks tik ventiliatorius.
■■ Sausinimo režimas
Naudokite jį norėdami lėtai atvėsinti kambario orą ir sumažinti jo
drėgmę.
PASTABOS:
• Negalite šildyti kambario.
• Nustatykite temperatūrą, mažesnę nei esama kambario temperatūra,
kitaip įrenginys neveiks šiuo režimu.
• Įrenginys veiks mažu greičiu ir sureguliuos kambario drėgmę.
Patalpos bloko ventiliatorius retkarčiais gali sustoti. Be to, kol
kambaryje reguliuojamas drėgnumas, ventiliatorius gali suktis itin
lėtai.
• Ventiliatoriaus greitis negali būti keičiamas rankiniu būdu.
■■ Ventiliatoriaus režimas
Naudokite orui kambaryje cirkuliuoti.
PASTABOS: Negalite nustatyti temperatūros.
Lt-3
■■ Šildymo režimas
Naudokite kambariui šildyti.
PASTABOS:
• Nustatykite temperatūrą, aukštesnę nei esama kambario
temperatūra, kitaip įrenginys neveiks šiuo režimu.
• Veikimo pradžioje patalpos bloko ventiliatorius 3–5 minutes
sukasi labai mažu greičiu, kad sušildytų vidinį patalpos bloką. Po
šio laikotarpio patalpos bloko ventiliatorius ima suktis pasirinktu
ventiliatoriaus greičiu.
• Kai kambario temperatūra itin žema, ant lauko bloko gali susidaryti
šerkšno ir gali sumažėti jo našumas. Siekdamas pašalinti šį šerkšną,
blokas retkarčiais įjungia atitirpinimo ciklą. Automatinio atitirpinimo
režimu šildymo režimas nutraukiamas.
• Pradėjus šildyti, patalpa šyla lėtai.
4. ORO SRAUTO NUOSTATOS
PASTABOS:Išsamios naudojimo instrukcijos pateikiamos nuotolinio
valdiklio eksploatacijos vadove.
4.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymas
Ventiliatoriaus greitis keičiasi taip:
Automatinis
Didelis
Vidutinis
Mažas
Tylus
Pasirinkus automatinį režimą, ventiliatoriaus apsukos reguliuojamos
automatiškai, atsižvelgiant į veikimo režimą.
Šildymas:
kai iš patalpos bloko pučiamo oro temperatūra žema,
ventiliatorius sukasi labai lėtai.
Vėsinimas:
kambario temperatūrai artėjant prie nustatytosios,
ventiliatorius lėtėja.
Ventiliatorius: ventiliatorius sukasi lėtai.
Sistemai stebint veikimą ir šildymo režimo pradžioje ventiliatorius sukasi
itin lėtai.
Kai pasirenkamas tylusis režimas, gaminys pradeda veikti itin tyliu režimu.
Patalpos bloko oro srautas sumažėja, kad įrenginys veiktų tyliau.
●Sausinimo režimu itin tylaus veikimo nustatyti negalima. (Tas pats
galioja ir parinkus sausinimo funkciją automatiniu režimu.)
●Itin tyliu režimu šildymo ir vėsinimo našumas šiek tiek sumažėja. Jei
nustačius itin tylų veikimą kambarys neįšyla / neatvėsta, pakeiskite
patalpos bloko ventiliatoriaus apsukas.
4.2. Oro srauto krypties nustatymas
Galite nustatyti šiuos elementus:
• vertikaliojo oro srauto krypties nuostatą
• sukiojimo režimo nuostatą (aukštyn / žemyn)
PASTABOS:Sukiojimo režimas gali būti laikinai sustabdytas, jei
patalpos bloko ventiliatorius sukasi itin lėtai arba yra
sustojęs.
■■ Vertikalioji oro srauto kryptis
Platus vertikalus oro srautas į kiekvieną kambario kampą
paskirsto malonų oro srautą.
Numatytoji nuostata
Vėsinimas, sausinimas
Šildymas
Keitimas rankiniu būdu
Sukiojimo režimas
Vėsinimas, šildymas, sausinimas,
ventiliatorius
1
4
1⇄2⇄3⇄4
1⇄2⇄3⇄4
PASTABOS:
• Nereguliuokite oro srauto krypties žaliuzių rankomis, antraip
įrenginys gali veikti netinkamai. Tokiu atveju sustabdykite veikimą ir
paleiskite iš naujo. Žaliuzės turėtų vėl pradėti veikti tinkamai.
• Net jei nustatyta oro srauto kryptis, ji gali būti kitokioje padėtyje
tokiais atvejais:
-- įrenginiui pradėjus veikti šildymo režimu (1 padėtis)
-- vykstant automatiniam atitirpinimui
-- įrenginiui pradėjus veikti automatiniu režimu (2 arba 4 padėtis)
• Naudojant įrenginį patalpoje, kurioje yra kūdikių, vaikų, pagyvenusių
žmonių ar ligonių, parenkant nuostatas reikia gerai apgalvoti oro
kryptį ir temperatūrą kambaryje.
5. LAIKMATIS
5.3. Programos laikmatis
PASTABOS:Ši funkcija galima tik naudojant belaidį nuotolinį valdiklį.
Programos laikmatis veikia kaip įjungimo ir išjungimo laikmačių derinys.
Programos laikmatį galite nustatyti tik 24 valandoms.
5.4. Miego laikmatis
PASTABOS: Ši funkcija galima tik naudojant belaidį nuotolinį valdiklį.
Miego laikmatis palaiko malonų miegą, palaipsniui reguliuodamas oro
kondicionieriaus veikimą.
Miego laikmačio laiko nuostata keičiama taip:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
val.
Veikiant miego laikmačiui, nustatyta temperatūra keičiasi taip, kaip
nurodyta toliau pateiktame paveiksle.
Šildymo režimu
Vėsinimo arba sausinimo režimu
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Nustatyta
temperatūra
30 min.
1 val.
PASTABOS:Vienu metu esant keliems ryšiams, naudojant belaidį
nuotolinį valdiklį šios funkcijos naudoti negalima.
5.1. Įjungimo arba išjungimo laikmatis
2H
00M
Nustatytas laikas
1 val.
1,5 val.
1 °C
Nustatytas laikas
Praėjus nustatytam laikui oro kondicionierius išsijungia.
Įjungimo laikmatis pradeda veikimą jūsų norimu laiku.
Išjungimo laikmatis sustabdo veikimą jūsų norimu laiku.
6. ENERGIJOS TAUPYMAS
PASTABOS:Priklausomai nuo nuotolinio valdiklio, šios funkcijos gali
nebūti.
6.1. Ekonominis režimas
5.2. Savaitinis laikmatis
PASTABOS: Ši funkcija galima tik naudojant laidinį nuotolinį valdiklį.
Savaitinis laikmatis leidžia nustatyti kiekvienos savaitės dienos veikimo
tvarkaraščius, iki 4 nuostatų.
Norėdami išjungti įrenginio nustatytos trukmės veikimą pasirinktą
ateinančios savaitės dieną, naudokite nuostatą „Day off“ (laisvadienis).
Kadangi visas dienas galima nustatyti kartu, norint laikmačio nuostatas
kartoti visas dienas, galima naudoti savaitinį laikmatį.
Temperatūros nustatymo intervalas
Automatinis,
vėsinimo arba
sausinimo
režimas:
18–30 °C
* Net jei nustatėte 10, 16 arba 17 °C temperatūrą,
oro kondicionierius palaikys 18 °C temperatūrą.
Šildymo režimas:
10 arba 16–30 °C
• Veikimo režimai bus tokie patys kaip ir režimas paskutinį kartą,
kai veikimas buvo sustabdytas. Taigi vėsinimas→ šildymas →
vėsinimas→ šildymas; režimo tipų negalima nustatyti automatiškai.
• Jeigu įjungimo ir išjungimo laikmačius nustatysite vienu metu, veiks
įjungimo laikmatis.
• Jei vienu metu nustatomi du įjungimo laikmačiai, oro kondicionierius
veiks programos numerių eilės tvarka.
• Negalite vienu metu naudoti savaitės laikmačio ir kitų laikmačių.
Jei naudojate įjungimo / išjungimo laikmatį, programos laikmatį arba
miego laikmatį, kai nustatytas savaitės laikmatis, savaitės laikmatis
bus išjungtas.
Tokiu atveju įjunkite savaitės laikmatį, kai pasibaigs kitas laikmatis.
2 °C
Sutaupoma daugiau elektros energijos nei kitais veikimo režimais,
nustatytąją temperatūrą pakeičiant į vidutinio stiprumo nuostatą.
Veikimo
režimas
Nustatymo informacija
Vėsinimas /
sausinimas
Patalpos temperatūra bus keliais laipsniais aukštesnė
nei nustatytoji temperatūra
Šildymas
Patalpos temperatūra bus keliais laipsniais žemesnė nei
nustatytoji temperatūra
Ekonominiu režimu įsijungia patalpos bloko indikatorius [
].
PASTABOS:
• Vėsinimo, šildymo arba sausinimo režimais maksimali veikimo
galia siekia maždaug 70 % įprastos oro kondicionieriaus veikimo
galios. Jei ekonominiu režimu kambarys tinkamai neatvėsinamas
(nepašildomas), pasirinkite įprastą režimą.
• Šio režimo negalima įjungti, kai temperatūrą kontroliuoja automatinis
režimas.
• Jei oro kondicionierius yra daugiatipis, ekonominis režimas
pasiekiamas tik nustatytame patalpos bloke.
6.2. Ventiliatoriaus valdymas siekiant taupyti energiją
Naudojant vėsinimo ar sausinimo režimą, kai patalpos temperatūra
pasiekia nustatytąją temperatūrą, patalpos bloko ventiliatorius sukasi su
pertraukomis ir taip taupo energiją.
Energijos taupymo funkcija pirkimo metu yra įjungta.
Kaip išjungti šią funkciją, žr. nuotolinio valdiklio eksploatacijos vadovą.
Net ir pakeitus nuostatą, jei vėsinimo arba sausinimo režimu nustatytas
ventiliatoriaus greitis „AUTO“, ši funkcija vis tiek veiks, kad sumažintų
patalpos drėgmės cirkuliaciją.
Lt-4
Oro filtro valymas
7. KITI VEIKIMO REŽIMAI
1
7.1. 10 °C šildymas
PASTABOS:
• Ši funkcija galima tik naudojant belaidį nuotolinį valdiklį.
• Vienu metu esant keliems ryšiams, naudojant belaidį nuotolinį
valdiklį šios funkcijos naudoti negalima.
10 °C šildymo režimas palaiko 10 °C kambario temperatūrą, kad
ji pernelyg nenukristų.
-- Aktyvinus įsijungia patalpos bloko indikatorius [
-- Išjungus indikatorius [
] išsijungia.
2
Įspauskite įleidimo grotelių
kabliukus į vidų, link bloko
centrinės dalies, kad
atidarytumėte įleidimo
groteles.
Grotelių kabliukas
Ištraukite filtrą iš įleidimo
grotelių.
].
PASTABOS:
• Nustačius 10 °C šildymo režimą veikia tik vertikalaus oro srauto
nuostata.
• Jei kambaryje pakankamai šilta, oro kondicionierius neveiks šiuo
režimu.
• Jei oro kondicionierius yra daugiatipis ir kitas patalpos blokas bus
naudojamas šildyti, temperatūra kambaryje, kuriame veikia 10 °C
šildymo funkcija, pradės kilti. Naudojant 10 °C šildymo funkciją,
rekomenduojama visus patalpos blokus nustatyti veikti 10 °C
šildymo režimu.
8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
3
4
ATSARGIAI
• Saugokite patalpos bloką nuo skystųjų insekticidų ir
plaukų lako.
Pašalinkite dulkes iš oro filtrų, juos nusiurbdami arba išplaudami. Išplovę
leiskite oro filtrams gerai išdžiūti nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje.
• Dulkes iš oro filtro galima išvalyti dulkių siurbliu arba filtrą galima
išplauti švelnaus valiklio ir šilto vandens tirpale. Išplautą filtrą
prieš montuodami atgal būtinai palikite gerai išdžiūti šešėlyje.
• Jei oro filtre leisite kauptis nešvarumams, sumažės oro
srautas, veikimo našumas ir padidės triukšmas.
Pritvirtinkite oro filtrus atgal Oro filtras
prie įleidimo grotelių.
(1) Oro filtrą įdėkite atgal į
laikiklį.
(2) Pasirūpinkite, kad į
laikiklį įstatytas oro
filtras susiliestų su filtro
stabdikliu.
• Prieš pradėdami valyti patalpos bloką, jį išjunkite ir
atjunkite nuo maitinimo tinklo.
• Bloko viduje dideliu greičiu veikia ventiliatorius, kuris
gali sužaloti.
• Būkite atsargūs, kad nenukristų įleidimo grotelės.
• Jei filtro valymas susijęs su darbu aukštyje, kreipkitės
į profesionalų techninės priežiūros specialistą.
Oro filtras
Išvalykite oro filtrą.
5
Uždarykite įleidimo groteles
ir išspauskite laukan įleidimo
grotelių kabliukus.
Filtro kabliukas
Įleidimo grotelės
Grotelių kabliukas
Jei įrenginio ilgą laiką nenaudojote
Jei šio gaminio nenaudojote 1 mėnesį arba ilgiau, pusei dienos įjunkite ventiliatoriaus
režimą, kad gerai išdžiūtų vidinės dalys. Tada galėsite tęsti įprastą eksploataciją.
Papildoma patikra
• Oro įleidimo grotelės
• Oro filtras (oro įleidimo
grotelėse)
Grid type
Type grille
Patalpos bloko įleidimo
groteles galima išimti, kad būtų lengviau
rejilla
valyti ir prižiūrėtiTipo
įrenginį.
Valydami bloką, nenaudokite karštesnio nei 40 °C temperatūros
vandens, agresyvių abrazyvinių valiklių arba lakiųjų medžiagų,
pvz., benzolo ar skiediklio.
Po ilgalaikio naudojimo patalpos bloko viduje susikaupusios dulkės
gali sumažinti gaminio našumą, net jei jį prižiūrėjote vykdydami šiame
vadove nurodytus kasdienius priežiūros bei valymo darbus.
Tokiu atveju gaminį reikia patikrinti.
Jei reikia papildomos informacijos, jums padės
įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo
(specialusis nustatymas)
Šią funkciją galima naudoti, jei įrengiant buvo tinkamai nustatyta. Norėdami
naudotis šia funkcija, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
Išvalykite oro filtrą, kai tai nurodo indikatoriaus lemputė:
))
Indikatoriaus
lemputė
Mirksėjimas
Mirksi 3 kartus, intervalais po 21 sek.
Po valymo iš naujo nustatykite filtro indikatorių, paspausdami
patalpos bloko ne ilgiau kaip 2 sekundes.
Lt-5
PART No. 9374379989
ant
9. BENDROJI INFORMACIJA
■■ Inverteris
Įjungtas oro kondicionierius iš pradžių veiks maksimaliu pajėgumu, kad
kambaryje būtų greitai pasiekta pageidaujama temperatūra.
Kai kambario temperatūra pradeda pasiekti nustatytąją temperatūrą,
oro kondicionieriaus pajėgumas ir energijos sąnaudos sumažinami iki
minimalių galios ir įvesties rodiklių.
■■ Šildymo našumas
Oro kondicionierius veikia šilumos siurblio principu: iš lauko oro
absorbuojama šiluma perduodama į patalpos bloką. Taigi, nukritus lauko
oro temperatūrai, veikimo našumas sumažėja.
Jei manote, kad šildymo našumas nepakankamas, rekomenduojame
naudoti šį oro kondicionierių kartu su kitos rūšies šildymo įrenginiu.
Pasikonsultuokite su montavimo specialistu, kad įsitikintumėte, jog
įrenginys yra tinkamo dydžio, atsižvelgiant į patalpos erdvę.
Šildymo siurblio principu veikiantys oro kondicionieriai visą patalpą šildo
joje recirkuliuodami orą, todėl nuo oro kondicionieriaus įjungimo turi
praeiti šiek tiek laiko, kol patalpa bus pašildyta.
■■ Automatinis atitirpinimas
Kai lauko temperatūra itin žema, o drėgmė – didelė, šildymo metu ant
lauko bloko gali susidaryti šerkšno, kuris gali sumažinti prietaiso veikimo
našumą.
Siekiant apsaugoti nuo šerkšno, šiame oro kondicionieriuje įdiegta
mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo funkcija.
Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai nustoja veikti ir trumpam
(daugiausia 15 minučių) suveikia atitirpinimo kontūras.
Jei veikiant šildymo režimu ant lauko bloko susidaro šerkšno, kelias
minutes paveikęs lauko blokas automatiškai sustoja. Tada automatiškai
paleidžiama atitirpinimo procedūra.
Jei automatinio atitirpinimo metu nustatysite šildymo režimą, automatinis
atitirpinimas bus tęsiamas. Šildymo režimas prasidės baigus atitirpinimą.
Dėl to gali praeiti šiek tiek laiko, kol pradės sklisti šiltas oras.
■■ Automatinio paleidimo iš naujo funkcija
Nutrūkus elektros tiekimui
Jei dėl maitinimo šaltinio trikties nutrūktų oro kondicionieriaus
maitinimas, atkūrus maitinimą oro kondicionierius automatiškai įsijungs
anksčiau pasirinktu režimu.
■■ Kitų elektros prietaisų sukeliami veikimo
sutrikimai
Naudojant kitus elektros buitinius prietaisus, pvz., barzdaskutę, arba
netoli naudojant belaidžio ryšio siųstuvą, gali sutrikti oro kondicionieriaus
veikimas.
Jei pastebėsite tokio pobūdžio veikimo sutrikimą, vieną kartą atjunkite
maitinimą. Tada vėl jį įjunkite ir valdykite nuotoliniu valdikliu.
■■ Patalpos bloko temperatūros ir drėgmės
intervalas
Leidžiami temperatūros ir drėgmės intervalai yra tokie:
Patalpos temperatūra
Patalpos drėgmė
Vėsinimas /
sausinimas
Šildymas
[°C]
Nuo 18 iki 32
[°C]
Nuo 16 iki 30
[%]
80 ar mažiau *1)
*1) Jei oro kondicionierius nuolat naudojamas daug valandų, vanduo
gali kondensuotis ant paviršiaus ir lašėti.
• Jei įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros
intervalo, oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės
apsaugos grandinei.
• Atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, šilumokaitis gali užšalti,
sukelti vandens nuotėkį ar kitą gedimą. (Vėsinimo arba sausinimo
režimu).
■■ Kai aukšta vidaus ir lauko temperatūra
Kai pasirinkus šildymo režimą aukšta tiek vidaus, tiek lauko temperatūra,
kartais gali sustoti lauko bloko ventiliatorius.
■■ Žemos aplinkos temperatūros vėsinimas
Nukritus lauko temperatūrai, lauko bloko ventiliatoriai gali persijungti į mažų
apsukų režimą arba vienas iš ventiliatorių gali trumpam nustoti suktis.
■■ Kita informacija
• Nenaudokite oro kondicionieriaus jokiais kitais tikslais, išskyrus
patalpos orui vėsinti / sausinti, patalpai šildyti ar kaip ventiliatorių.
• Leidžiamas lauko bloko temperatūros ir drėgmės intervalas
nurodytas lauko bloko įrengimo vadove.
• Įjungus šildymo režimą, patalpos bloko viršutinė dalis gali įkaisti,
tačiau taip yra todėl, kad šaldalas per patalpos bloką teka net ir
tada, kai blokas išjungtas. Tai nėra veikimo sutrikimas.
10. PASIRINKTINĖS DALYS
10.1. Nuotolinis valdiklis
Nuotolinis valdiklis yra papildoma įranga. Nuotolinių valdiklių
tipai, iš kurių galite rinktis:
– belaidis nuotolinis valdiklis
– laidinis nuotolinis valdiklis
– valdymas belaidžiu LAN ryšiu
Jei norite gauti informacijos apie galimus nuotolinių valdiklių modelius,
kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
PASTABOS:Naudojant kai kuriuos nuotolinius valdiklius, tam tikros funkcijos
negalimos. Išsamesnės informacijos ieškokite nuotolinio
valdiklio arba WLAN adapterio eksploatacijos vadove.
Belaidį ir laidinį nuotolinius valdiklius galima naudoti kartu.
Vis dėlto kai kurios belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos gali neveikti.
Jei nustatysite apribotas funkcijas, pasigirs pyptelėjimas, ims mirksėti
].
patalpos bloko indikatoriai [ ], [ ] ir [
10.2. Keli nuotoliniai valdikliai
Prie vieno oro kondicionieriaus galite prijungti du laidinius nuotolinius
valdiklius.
Bet kuris nuotolinis valdiklis gali valdyti oro kondicionierių.
Vis dėlto antruoju įtaisu negalima naudoti laikmačio funkcijų.
10.3. Grupinis valdymas
Vienas laidinis nuotolinis valdiklis gali valdyti iki 16 oro kondicionierių.
Visi oro kondicionieriai bus eksploatuojami tomis pačiomis nuostatomis.
Negalite kartu naudoti grupinio valdymo ir belaidžio LAN valdymo.
10.4. Daugiafunkcis oro kondicionierius
Šį patalpos bloką galima prijungti prie daugiatipio lauko bloko.
Daugiatipis oro kondicionierius leidžia keliose vietose eksploatuoti kelis
patalpos blokus. Patalpos blokus galima valdyti vienu metu, pagal jų
atitinkamą galingumą.
Kelių blokų naudojimas vienu metu
● Naudojant daugiatipį oro kondicionierių, vienu metu galima valdyti kelis
patalpos blokus, tačiau, naudojant 2 arba daugiau tos pačios grupės
patalpos blokų, šildymo ir vėsinimo efektyvumas būna mažesnis
nei atskirai naudojant vieną patalpos bloką. Taigi, vienu metu
vėsinimui pageidaujant naudoti daugiau nei 1 patalpos bloką, reikėtų
sukoncentruoti veikimą į naktį ir kitus laikotarpius, kai pakanka mažiau
galios. Analogiškai, šildymui vienu metu naudojant kelis blokus,
rekomenduojama papildomai pagal poreikį įjungti kitus pagalbinius
patalpos šildytuvus.
● Dėl sezoniškumo, lauko temperatūros svyravimų, patalpų išplanavimo
ir jose esančių žmonių skaičiaus įrangos veikimo efektyvumas gali
kisti. Rekomenduojame išbandyti įvairias veikimo schemas, išsiaiškinti,
kokią šildymo ir vėsinimo galią pasiekia jūsų įrenginiai ir naudoti juos
taip, kad geriausiai atitiktų jūsų šeimos gyvenimo būdą.
Lt-6
● Jei išsiaiškinsite, kad 1 ar keli įrenginiai vienu metu veikdami pasiekia
mažesnį vėsinimo ar šildymo pajėgumą, rekomenduojame vienu metu
nenaudoti kelių įrenginių.
● Vienu metu negalima pasirinkti nurodytų skirtingų veikimo režimų.
Jei patalpos blokui nurodoma įjungti veikimo režimą, kuriuo jis tuo
metu veikti negali, pradeda mirksėti patalpos bloko indikatoriaus lemputė [ ] (1 sekundę šviečia, 1 sekundę nešviečia) ir įrenginys persijungia į budėjimo režimą.
Šildymo ir vėsinimo (arba sausinimo) režimų
Šildymo ir ventiliatoriaus režimų
● Vienu metu galima pasirinkti nurodytus skirtingus veikimo režimus.
Vėsinimo ir sausinimo režimą
Vėsinimo ir ventiliatoriaus režimą
Sausinimo ir ventiliatoriaus režimą
● Lauko bloko veikimo režimą (šildymo arba vėsinimo (sausinimo) režimą) lemia pirmiau įjungto patalpos bloko veikimo režimas. Jei patalpos
blokas įjungtas ventiliatoriaus režimu, lauko bloko veikimo režimas
lieka nenustatytas.
Pavyzdžiui, jei patalpos blokas (A) buvo paleistas veikti ventiliatoriaus
režimu ir po to patalpos blokas (B) buvo paleistas veikti šildymo režimu, patalpos blokas (A) pradėtų laikinai veikti ventiliatoriaus režimu,
tačiau patalpos blokui (B) pradėjus veikti šildymo režimu, pradėtų
mirksėti patalpos bloko (A) indikatoriaus lemputė [ ] (1 sekundę šviečia, 1 sekundę nešviečia) ir blokas persijungtų į budėjimo režimą. Patalpos blokas (B) ir toliau veiktų šildymo režimu.
10.5. Oro kondicionierius su vienu metu
veikiančia daugybine jungtimi
Šį patalpos bloką taip pat galima prijungti prie vienu metu veikiančios
daugybinės jungties, kuri leidžia tuo pačiu metu veikti keliems patalpos
blokams, lauko bloką prijungus atskyrimo vamzdeliu.
PASTABOS:Prijungiamų patalpos blokų skaičius ir prijungiamo
atskyrimo vamzdelio tipas priklauso nuo modelio.
Naudojant vienu metu veikiančią daugybinę jungtį, visi patalpos blokai
gali būti valdomi kartu, naudojant vieną nuotolinį valdiklį, prijungtą prie
pagrindinio patalpos bloko.
Dėl šios unikalios vienu metu veikiančios daugybinės jungties
charakteristikos gali būti apribotos kitų patalpos blokų funkcijos.
□□ Ar įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros
intervalo?
Tokiu atveju oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės
apsaugos grandinei.
□□ Galbūt užsiteršė oro filtras?
⇒ Išvalykite oro filtrą. (Žr. p. 5.)
□□ Galbūt užsikimšo patalpos bloko įleidimo grotelės arba išleidimo anga?
⇒ Pašalinkite kliūtis.
□□ Ar tinkamai nustatyta kambario temperatūra?
⇒ Kaip pakeisti nustatytą temperatūrą, žr. nuotolinio valdiklio
eksploatacijos vadove.
□□ Galbūt atidarytas langas arba durys?
⇒ Uždarykite langą ar duris.
□□ Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?
⇒ Kaip pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. nuotolinio valdiklio
eksploatacijos vadove.
□□ <Vėsinimo režimu> Gal į kambarį šviečia tiesioginė ar stipri saulės
šviesa?
⇒ Užtraukite užuolaidas.
□□ <Vėsinimo režimu> Galbūt kambaryje yra kitų veikiančių šildymo
prietaisų arba kompiuterių? Gal kambaryje per daug žmonių?
⇒ Išjunkite šildymo aparatą arba kompiuterius, arba nustatykite
žemesnę temperatūrą.
Oro srautas silpnas arba jo visai nėra.
□□ Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?
⇒ Kaip pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. nuotolinio valdiklio
eksploatacijos vadove.
□□ Ar nustatytas ventiliatoriaus valdymas siekiant taupyti energiją?
Tokiu atveju patalpos bloko ventiliatorius gali laikinai sustoti, kol
vyksta vėsinimas.
⇒ Kaip atšaukti ventiliatoriaus valdymą taupant energiją, žr.
nuotolinio valdiklio eksploatacijos vadove.
* Kai nustatytas automatinis ventiliatoriaus greitis, šios funkcijos
išjungti negalima.
□□ <Šildymo režimu> Ar įrenginys ką tik pradėjo veikti?
Šiuo atveju ventiliatorius laikinai sukasi labai mažu greičiu, kad
įšiltų vidinės įrenginio dalys.
□□ <Šildymo režimu> Ar kambario temperatūra yra aukštesnė už
nustatytą temperatūrą?
Šiuo atveju lauko blokas sustoja, o patalpos bloko ventiliatorius
sukasi labai mažu greičiu.
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
□□ <Šildymo režimu> Ar vyksta automatinis atitirpinimas? Šiuo atveju
patalpos blokas sustoja daugiausia 15 minučių. (Žr. p. 6.)
ĮSPĖJIMAS
□□ <Sausinimo režimu> Siekiant sureguliuoti patalpos drėgmę, patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai lėtai ir gali retkarčiais sustoti.
Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite oro
kondicionieriaus eksploataciją ir atjunkite maitinimą
išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo
kištuką. Tada pasitarkite su savo pardavėju arba
įgaliotaisiais techninės priežiūros specialistais.
Kol įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, jis nėra
izoliuotas nuo elektros tinklo, net jei yra išjungtas.
• Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas arba dūmai
• Iš įrenginio teka vanduo
Neveikia išvis.
□□ Galbūt dingo elektra?
Tokiu atveju įrenginys iš naujo paleidžiamas automatiškai, kai
atnaujinamas maitinimo tiekimas. (Žr. p. 6.)
□□ Galbūt išjungtas jungtuvas?
⇒ Įjunkite jungtuvą.
□□ Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė jungtuvas?
⇒ Pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite jungtuvą.
□□ Ar veikia laikmatis?
⇒ Kaip patikrinti arba išjungti laikmačio nuostatą, žr. nuotolinio
valdiklio eksploatacijos vadove.
Lt-7
Mažas vėsinimo (ar šildymo) našumas.
□□ <Automatiniu režimu> Veikiant stebėjimo režimu ventiliatorius
sukasi labai mažu greičiu.
□□ <Esant daugybinei jungčiai> Ar keli įrenginiai nustatyti veikti
skirtingu režimu, kaip parodyta toliau?
Tokiu atveju vėliau nustatyti įrenginiai sustos ir ims mirksėti indikatorius [ ].
• Šildymo režimas ir kitas režimas
Oro srauto kryptis nesikeičia pagal nuostatą arba nesikeičia
visai.
□□ <Automatiniu režimu> Automatiniu režimu oro srauto kryptis nustatoma automatiškai.
□□ <Šildymo režimu> Ar įrenginys ką tik pradėjo veikti?
Šiuo atveju oro srauto kryptis laikinai išlieka numatytoje padėtyje.
□□ <Šildymo režimu> Automatinio atitirpinimo metu oro srauto kryptis
nustatoma automatiškai.
Drėgmė nemažėja.
□□ <Sausinimo režimu> Jei nustatyta aukšta temperatūra, drėgmė
gali nesikeisti.
⇒ Norėdami sumažinti drėgmę, sumažinkite nustatytą
temperatūrą.
■■ Indikacinių lempučių būsena
Lemputės šviečia taip:
Būsena
Girdimas triukšmas.
□□ Veikimo metu girdite silpną girgždėjimą?
Šis garsas atsiranda dėl nedidelio priekinio skydo plėtimosi ir
traukimosi, kuriuos sukelia temperatūros pokyčiai.
□□ <Šildymo režimu> Ar girdite spragsėjimą?
Šis garsas skleidžiamas vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr.
p. 6.)
įjungta,
mirksi,
bet kuri būsena
Priežastys ir sprendimai
□□ Veikimo metu girdite silpną girgždėjimą?
Šis garsas atsiranda dėl nedidelio priekinio skydo plėtimosi ir
traukimosi, kuriuos sukelia temperatūros pokyčiai.
□□ Ar įrenginys veikia arba buvo ką tik sustabdytas?
Tokiu atveju gali būti girdimas šaldalo tekėjimas. Jis gali būti ypač
pastebimas pirmąsias 2–3 minutes po įrenginio paleidimo.
išjungta,
(3 kartus)
(Greitai)
Blokas skleidžia nemalonius kvapus.
□□ Oro kondicionierius gali sugerti įvairius kvapus, sklindančius iš
interjero tekstilės, baldų ar cigarečių dūmų. Šie kvapai gali būti
skleidžiami veikimo metu.
Automatinis atitirpinimas
⇒Palaukite, kol baigsis atitirpinimas
(daugiausia 15 minučių).
6
Filtro indikatorius
⇒Išvalykite oro filtrą ir iš naujo
nustatykite filtro ženklą.
5
Klaidos kodo rodymas
⇒Pasitarkite su įgaliotaisiais techninės
priežiūros specialistais.
-
Laikmačio nustatymo klaida dėl
automatinio paleidimo iš naujo
⇒Atkurkite laikrodžio ir laikmačio
nuostatas.
-
Veikimo bandymas (tik įgaliotiems
darbuotojams)
⇒Paspauskite
bandymą.
Iš bloko sklinda migla arba garas.
□□ <Vėsinimo arba sausinimo režimu> Staigiai atvėsus gali susidaryti
kondensato ir iš jo gali pasklisti silpna migla.
, kad išjungtumėte
-
Iš lauko bloko teka vanduo.
□□ <Šildymo režimu> Iš lauko bloko gali ištekėti vandens, susidariusio vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. p. 6.)
(Slow)
(Lėtai)
Įjungus įrenginį, veikimo reikia kurį laiką palaukti.
Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploataciją
ir išjunkite elektros jungtuvą. Tada paprašykite, kad jums
pagelbėtų įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
• Problema išlieka net ir atlikus šias patikras arba diagnostiką.
• Klaidos ženklas rodomas laidinio nuotolinio valdiklio ekrane arba
nurodomas IR imtuvo indikacinėmis lemputėmis.
PASTABOS:
Informacijos apie bet kokių su W-LAN valdikliu susijusių trikčių šalinimą
ieškokite W-LAN adapterio ar mobiliosios programėlės, įdiegtos jūsų
išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, nustatymo vadove.
-
Apribota funkcija
□□ <Šildymo režimu> Ar vyksta automatinis atitirpinimas? Šiuo atveju
iš lauko bloko gali pakilti garas. (Žr. p. 6.)
□□ Ar netikėtai išjungtas ir įjungtas maitinimo šaltinis?
Tokiu atveju kompresorius neveiks maždaug 3 minutes, kad būtų
išvengta saugiklio perdegimo.
□□ Ar elektros jungtuvas buvo išjungtas ir vėl įjungtas?
Tokiu atveju apsaugos grandinė veiks maždaug 3 minutes.
Žr.
psl.
(Esant daugybinei jungčiai) Budėjimo režimas
⇒Patikrinkite nustatytą patalpos blokų
veikimo režimą.
7
■■ Rankinis automatinis valdymas ir filtro
indikatoriaus nustatymas iš naujo
Oro kondicionierių galite valdyti naudodami
Būsena
Nuspaudimo trukmė
ant patalpos bloko.
Režimas arba
veikimas
Sustojimas
Veikia
Ilgiau nei 3 sek.
Sustabdymas
Trumpiau nei 3 sek.
Filtro indikatoriaus
nustatymas iš naujo
Ilgiau nei 3 sek., bet
trumpiau nei 10 sek.
Automatinis *1)
Ilgiau nei 10 sek.
(Tik priežiūros tikslais.*2))
Priverstinis
vėsinimas
*1)Esant daugybinei jungčiai veikimo režimas nustatomas pagal kitus
patalpos blokus.
*2)Norėdami sustabdyti priverstinį vėsinimą, paspauskite šį mygtuką
arba belaidžio nuotolinio valdiklio mygtuką
.
Lt-8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement