Fujitsu AUXK024GLAH ekspluatācijas instrukcija

Fujitsu AUXK024GLAH ekspluatācijas instrukcija
IEKŠTELPAS IERĪCE (Moduļu veids)
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
DETAĻAS NR. 9369313226-02
Latviešu
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DETAĻAS NR. 9369313226-02
VRF sistēmas Iekštelpas ierīce (Moduļu veids)
SATURS
DROŠĪBAS PASĀKUMI............................................................................ 1
DETAĻU NOSAUKUMS........................................................................... 1
MANUĀLAIS AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS................................................ 2
GAISA PLŪSMAS VIRZIENS................................................................... 2
CILVĒKU KLĀTBŪTNES SENSORS (pieejams pēc izvēles)................... 2
IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI................................................................. 3
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA......................................................................... 3
PROBLĒMU NOVĒRŠANA...................................................................... 4
SPECIFIKĀCIJAS.................................................................................... 5
DROŠĪBAS PASĀKUMI
●●Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet noteikumus “DROŠĪBAS PASĀKUMI” un izmantojiet iekārtu pareizi.
●●Šajā sadaļā ietvertie norādījumi attiecas uz drošības pasākumiem;
pārliecinieties, ka iekārtas ekspluatācija ir droša.
●●Šajā instrukcijā uzrakstiem “BRĪDINĀJUMS” un “UZMANĪBU” ir šāda
nozīme:
BRĪDINĀJUMS
Ar šo norādi apzīmē darbības, kuru nepareizas
izpildes gadījumā lietotājam var rasties smagas
traumas vai pat iestāties nāve.
UZMANĪBU
Šī norāde attiecas uz darbībām, kuras, ja netiek
izpildītas pareizi, var radīt savainojumus lietotājam vai zaudējumus īpašumam.
●●Iekārtas darbības laikā nepieskarieties pie cauruļvadiem.
●●Pārliecinieties, ka jebkādas elektroniskās iekārtas ir novietotas vismaz
viena metra attālumā no iekštelpu vai āra iekārtām.
●●Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot, bērnus), kurām
ir traucētas fiziskās, maņu vai garīgās spējas, trūkst pieredzes vai
zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nenodrošina viņu
atbilstošu uzraudzību vai ir apmācījusi ierīces izmantot. Pieskatiet
bērnus, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
Piezīme:
Lai esot siltuma atgūšanas sistēmas režīmā sistēma pārslēgtos uz citu
darba režīmu, var būt nepieciešams zināms laiks. Ņemiet vērā, ka tā
nav kļūme.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IEKĀRTU UZSTĀDOT
UZMANĪBU
●●Nemēģiniet uzstādīt šo gaisa kondicionētāju pašu spēkiem.
●●Iekārtas iekšpusē nav lietotājam apkopjamu detaļu. Lai veiktu iekārtas
remontu, sazinieties ar autorizēta servisa pārstāvjiem.
●●Iekārtu pārvietojot, sazinieties ar servisa pārstāvjiem par to, kā to
atvienot un uzstādīt.
●●Iekārtai ir jābūt iezemētai.
●●Pārliecinieties, ka ir uzstādīti visi drenāžas elementi.
●●Nenovietojiet gaisa kondicionētāju blakus kamīnam vai citām apsildes
iekārtām.
●●Uzstādot iekštelpu un āra iekārtas, veiciet piesardzības pasākumus, lai
nepieļautu, ka tai piekļūst mazi bērni.
DETAĻU NOSAUKUMS
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IEKĀRTU LIETOJOT
Iegravēta zīme
BRĪDINĀJUMS
(1)
●●Neuzturieties ilgstoši gaisa kondicionētāja radītajā vēja plūsmā.
●●Neievietot pirkstus vai priekšmetus gaisa izplūdes atverē vai gaisa
ieplūdes režģos.
●●Izņemot AVĀRIJAS situācijas, iekštelpu ierīces ekspluatācijas laikā nekad neatvienojiet strāvu, kā arī palīgpārtraucēju. Tas radīs kompresora
darbības traucējumus, kā arī ūdens noplūdi. Vispirms apturiet iekštelpu
ierīces darbību, izmantojot vadības bloku, konverteru vai ārējo ievadierīci, un tad atvienojiet pārtraucēju. Neaizmirstiet šīs darbības veikt,
izmantojot vadības bloku, konverteru vai ārējo ievadierīci.
●●Ja ir bojāts ierīces strāvas padeves vads, tad tā nomaiņu ir tiesīgi veikt
tikai autorizēta servisa darbinieki, jo tam ir nepieciešami īpaši darbarīki
un atbilstīgs vads.
●●Ja ir radusies dzesējošās vielas noplūde, apslāpējiet liesmas, ja tādas
ir, izvēdiniet telpu un sazinieties ar autorizēta servisa darbiniekiem.
UZMANĪBU
●●Nenovietojiet dzīvniekus vai telpaugus gaisa plūsmas ceļā.
●●Neļaujiet gaisa plūsmai būt vērstai pret kamīniem vai sildierīcēm.
●●Nenosedziet ieplūdes vai izplūdes kanālu atveres.
●●Nekāpiet uz gaisa kondicionētāja, kā arī nenovietojiet uz tā nekādus
priekšmetus.
●●Nenovietojiet vāzes vai ūdens tvertnes uz gaisa kondicionētājiem.
●●Nenovietojiet uz iekštelpu ierīces neko, kas nokarājas tai pāri.
●●Nenovietojiet neko zem iekštelpu ierīces, kas nedrīkst samirkt.
●●Ikreiz, kad tīrāt gaisa kondicionētāju vai gaisa filtru, obligāti atvienojiet
elektrisko ķēdes pārtraucēju.
●●Nelejiet ūdeni vai tīrīšanas šķīdinātāju tieši uz pašas ierīces, kā arī
nemazgājiet ar tiem ierīci.
●●Nepieļaujiet, lai uz gaisa kondicionētāja nokļūst ūdens.
●●Neskarieties pie gaisa kondicionētāja ar slapjām rokām.
●●Pārbaudiet, vai iekārtas balstelementam nav bojājumu.
●●Iekārtu var izmantot tikai tad, ja tai ir uzstādīti gaisa filtri.
●●Nedzeriet ūdeni, kas iztek no gaisa kondicionētāja.
●●Neradiet lielu spiedienu uz radiatora ribām.
●●Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet viegli uzliesmojošas gāzes.
Lv-1
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Gaisa filtrs (gaisa ieplūdes režģī)
(2) Gaisa plūsmas virziena atloks
Izplūdes portu nosaukumi (Vadu tālvadības pults “Individuālais VT
turētāja iestatījums”).
(2)-1: 1. izplūde
(2)-2: 2. izplūde
(2)-3: 3. izplūde
(2)-4: 4. izplūde
Lūdzu, skatīt “GAISA PLŪSMAS VIRZIENA IESTATĪJUMS”.
(3) Gaisa ieplūdes režģis
(4) Vadības panelis (pieejams pēc izvēles)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Tālvadības pults signālu uztvērējs un poga "Manual Auto" (Manuāls
automātiskais režīms): Tālvadības pults signālu uztvērējs ir vieta, kur
tiek saņemti signāli no tālvadības pults. Poga "MANUAL AUTO" tiek
izmantota, lai darbotos, kamēr tālvadības pults nav pieejama.
(6) TIMER indikatora lampiņa (oranža): tā iedegas, kamēr taimeris darbojas.
(7) OPERATION indikatora lampiņa (zaļa)|: Tā deg darbības laikā.
(8) FILTER indikatora lampiņa (sarkana): tā iedegas, ja filtrs kļūst netīrs.
Filtra tīrīšanai skatiet sadaļu “TĪRĪŠANA UN KOPŠANA”. Tā nodziest,
kad pēc tīrīšanas tiek nospiesta RESET poga.
(9) Cilvēku klātbūtnes sensors (pieejams pēc izvēles)
Individuālais VT turētājs
Jūs varat iestatīt izplūdes portu gaisa plūsmas virzienu, izmantojot tālvadības pulti.
“Individuālu VT turētāja iestatījumu” var iestatīt šādā tālvadības pultī.
●●UTY-RNR*Z* (vadu tālvadības pults)
Skatīt tālvadības pults lietošanas instrukciju.
CILVĒKU KLĀTBŪTNES SENSORS (pieejams pēc izvēles)
Par funkciju "Cilvēku klātbūtnes sensors"
(9)
Cilvēku klātbūtnes sensors nosaka, vai telpā ir cilvēki, atpazīstot cilvēku
pārvietošanos telpā.
Vadības bloks (pieejams pēc izvēles)
Tālvadības pulšu veidi:
● Bezvadu tālvadības pults
● Vadu tālvadības pults
● Vienkārša tālvadības pults
* Pieejams tikai tad, ja pievienots Cilvēku klātbūtnes sensora komplekts.
Attiecīgam darbības režīmam skatīt attiecīgās iekārtas lietošanas instrukciju.
MANUĀLAIS AUTOMĀTISKAIS
REŽĪMS
Izmantojiet MANUAL AUTO režīmu gadījumā, ja ir nozaudēta vai kā
citādi nav pieejama tālvadības pults.
*Pieejams tikai tad, ja pievienots IR uztvērēja komplekts.
Par funkciju "Automātiskā saglabāšana"
Ja telpā noteiktā laikā (15, 30, 60, 90, 120, 180 minūtes) neviena nav,
iestatītā temperatūra tiks regulēta automātiski.
(Ja kāds ienāk telpā, cilvēku klātbūtnes sensors to noteiks, un ierīce
automātiski pārslēgsies uz sākotnējo iestatījumu stāvoklī.)
Par funkciju "Automātiskā izslēgšana"
Ja telpā noteiktā laikā (1 līdz 24 stundas, 1 stundas pieaugumā) neviena
nav, gaisa kondicionētājs automātiski pārtrauks darbību.
PIEZĪMES:
UZMANĪBU
●●Lai atsāktu darbību, nospiediet tālvadības pults pogu [Ieslēgt/Izslēgt].
Nespiediet pogu MANUAL AUTO ar mitrām rokām vai ar smailiem
priekšmetiem, jo tas var izraisīt strāvas triecienu vai iekārtas darbības
traucējumus.
Darbības sākšana
Ir iespējams izmantot šādus darbības režīma iestatījumus.
AUTO:
Ja nav iespējams izvēlēties automātisko režīmu,
iekārta darbosies tajā pašā režīmā, kādā darbojas šīs sistēmas āra bloks. (Ja cits iekštelpu
bloks tajā pašā sistēmā nedarbojas, gaisa kondicionētājs darbosies dzesēšanas režīmā.)
Ventilatora ātrums
AUTO
Temperatūras iestatīšana
23 °C
●●Automātiskā izslēgšanās funkcija var nedarboties, pat tad, ja telpā
neviena nav. Sensors var kļūdaini noteikt, ka telpā ir cilvēki pat tad, ja
telpā neviena nav.
Piemērošanas diapazons
Uz vadības paneļa nospiediet pogu MANUAL AUTO.
Darba režīms
Cilvēku klātbūtnes sensora iestatīšanu var veikt izmantojot šādu tālvadības pulti. Skatīt tālvadības pults lietošanas instrukciju.
●●UTY-RNR*Z* (vadu tālvadības pults)
UZMANĪBU
●●Nenovietojiet lielus objektus Cilvēku klātbūtnes sensora tuvumā. Tāpat,
turiet sildelementus ārpus Cilvēku klātbūtnes sensora nolasīšanas
diapazona.
Vienāds temperatūras jutīguma diapazons
3,2m
8,8m
0,8m
Griestu augstums: 3,2 m
Nolasīšanas stāvoklis: 0,8 m
no grīdas virsmas
PIEZĪMES:
Darbības beigšana
●●Kad uzstādīšanas augstums ir augstāks, temperatūras jutīgums
samazinās.
Uz vadības paneļa nospiediet pogu MANUAL AUTO.
GAISA PLŪSMAS VIRZIENS
Vertikālo vēja virzienu var kontrolēt ar tālvadības pulti.
●●Enerģijas taupīšanas funkcija var nedarboties, ja telpas temperatūra
būtiski atšķiras no temperatūras, kas noteikta temperatūras iestatījumā,
piemēram, uzreiz pēc darbības sākšanas.
●●Tā kā cilvēku klātbūtnes sensors konstatē cilvēku izdalīto infrasarkano
staru gaismu, dažos gadījumos noteikšana var nebūt pareiza.
Vertikālais gaisa plūsmas virziens
Dzesēšana un žāvēšana: (1), (2), (3), (4)
Sildīšana:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Lv-2
Situācijas, kad sensors nosaka, ka telpā neviena nav pat tad, ja tur
kāds ir
●●Kad temperatūra ir augsta, un atšķirība starp cilvēku ķermeņu
temperatūru ir maza. (Piemēram, vasarā, kad temperatūra ir 30 °C vai
augstāka.)
●●Ja telpā kāds ir, bet ilgstoši nepārvietojas.
●●Ja kāds ir paslēpies aiz dīvāna, citām mēbelēm, stikla, vai līdzīgos
apstākļos.
●●Ja kāds valkā īpaši biezas drēbes un stāv ar muguru pret sensoru.
Situācijas, kad sensors kļūdaini nosaka, ka telpā ir cilvēki pat tad, ja
telpā neviena nav
●●Ja telpā pārvietojas suns vai kaķis.
●●Ja vējā plīvo aizkari vai augi.
●●Ja telpā ir apsildes ierīces, gaisa mitrinātāji vai elektroierīces,
piemēram, darbojas grozāmi elektriskie ventilatori.
IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI
Ekspluatācija un veiktspēja
Par prioritāro režīmu un gaidīšanas režīmu
●●Vienai sistēmai var pieslēgt vairākus iekštelpu blokus. Atkarībā no
sistēmas darba režīma izvēle var būt ierobežota.
Dzesēšanas prioritātes režīms:
Ja sistēmas pārējie iekštelpu bloki darbojas dzesēšanas vai sausināšanas režīmā, vienlaikus nebūs iespējams izvēlēties apsildes režīmu.
Apsildīšanas prioritātes režīms:
Ja citi iekštelpu bloki vienotā sistēmā darbojas apsildes režīmā, tad
vienlaicīgi nav iespējams izvēlēties dzesēšanas vai sausināšanas
režīmu.
Gaidstāves režīms:
Gaidstāves režīms tiek aktivizēts, ja vienlaicīgi dažādos režīmos tiek
palaisti divi vai vairāki iekštelpu bloki. Jebkurš iekštelpu bloks ar atšķirīgu prioritātes režīmu darbosies gaidstāves režīmā, līdz mainīsies prioritātes režīms (tas sāks darboties uzreiz pēc prioritātes pārslēgšanas).
Iedegas (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un deg (oranžā) TIMER
indikatora lampiņa.
Dzesēšana zemas apkārtējās temperatūras apstākļos
●●Ja āra gaisa temperatūra pazeminās, iekštelpu bloka ventilatori var
pārslēgties uz nelielu ātrumu, vai arī viens no ventilatoriem periodiski
var pārtraukt griezties.
Apsilde
●●Apsildes režīma darbība balstās uz siltumsūkņa darbības principiem,
kad tiek absorbēts siltums no āra gaisa un pārvadīts uz iekštelpām.
Rezultātā samazinās veiktspējas rādītāji, jo krītas āra gaisa temperatūra. Ja uzskatāt, ka apsildīšana nenotiek pilnvērtīgi, iesakām izmantot
šo gaisa kondicionētāju kopā ar cita veida sildierīci.
●●Apsildes režīms apsilda visu telpu, veicot tajā gaisa recirkulāciju, tāpēc
var būt nepieciešams zināms laiks pēc sākotnējas gaisa kondicionētāja
iedarbināšanas, līdz telpa sasilst.
Mikrodatora vadīta automātiskā atkausēšana
●●Izmantojot apsildīšanas režīmu pie zemas ārējās gaisa temperatūras
un mitros laika apstākļos, uz āra bloka durvīm var izveidoties sarma,
kā rezultātā pazeminās iekārtas produktivitāte. Lai izvairītos no šādiem
darbības ierobežojumiem, iekārta ir aprīkota ar mikrodatoru, kas kontrolē automātisko atkausēšanas funkciju. Sarmas izveidošanās gadījumā gaisa kondicionētājs īslaicīgi izslēgsies, un īsu brīdi darbosies
atkausēšanas ķēde (apmēram 4 līdz 15 minūtes).
Automātiskās atkausēšanas darbības laikā mirgos (zaļā) OPERATION
indikatora lampiņa.
Lv-3
Eļļas reģenerācija
●●Periodiski tiek veikta eļļas reģenerācija, lai kompresora eļļu aizvadītu
uz āra bloku. Eļļas reģenerācijas laikā mirgos (zaļā) OPERATION
indikatora lampiņa (apmēram 10 minūtes).
Temperatūras un mitruma diapazons
●●Prasības attiecībā uz temperatūru vai mitrumu produkta ekspluatācijai
ir norādītas nākamajā tabulā.
Dzesēšanas/sausināšanas režīms
Āra temperatūra
Apsildes režīms
Skat. attiecīgo ārtelpu bloku specifikāciju.
Iekštelpu temperatūra
no 18 līdz 32 °C DB
Iekštelpu mitrums
Aptuveni 80% vai mazāk
no 10 līdz 30 °C DB
●●Ja gaisa kondicionētāju izmanto apstākļos, kad temperatūra pārsniedz
tabulā norādīto vērtību, var nostrādāt iebūvētā aizsardzības shēma, kas novērš iekšējās ķēdes bojājumus. Tāpat arī dzesēšanas un
sausināšanas režīmā, ja bloku izmanto apstākļos, kad temperatūra ir
zemāka par tabulā norādīto vērtību, siltummainis var sasalt, kas izraisīs ūdens noplūšanu vai citus bojājumus.
●●Ja kondicionētājs netiks izmantots ilgāku laiku paaugstināta mitruma
apstākļos, tad uz iekštelpu bloka virsmas var izveidoties kondensāts,
kas sāks pilēt uz grīdas vai citiem zem bloka apakšā esošajiem priekšmetiem.
●●Neizmantojiet kondicionētāju jebkādiem citiem mērķiem, kā tikai
dzesēšanai, apsildīšanai, sausināšanai vai gaisa cirkulēšanai standarta
mājokļu telpās.
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
UZMANĪBU
●●Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no elektroapgādes tīkla.
●●Tīrīšanas laikā nestāviet uz nestabilām virsmām.
●●Izņemot gaisa filtrus vai tos nomainot, neskarieties pie siltummaiņa, jo
tas var radīt ievainojumus.
●●Pārliecinieties, vai ieplūdes režģis ir uzstādīts droši.
●●Neveiciet ierīces iekšpuses tīrīšanu pašu spēkiem. Lai iztīrītu iekšpusi,
vērsieties pie autorizēta servisa speciālistiem.
●●Ierīces korpusa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40 °C, kā arī abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai viegli gaistošu
savienojumu līdzekļus, piem., benzolu vai atšķaidītāju.
●●Neizņemiet nevienu iekārtas daļu, izņemot filtru.
●●Ja uz gaisa filtra uzkrāsies netīrumi, samazināsies gaisa plūsma, kas
savukārt mazinās iekārtas darbības efektivitāti un palielinās troksni.
●●Ja ierīci izmanto, kā paredzēts, gaisa filtri ir jātīra ik pēc 2 mēnešiem.
Gaisa filtru tīrīšana
Kad filtra lampiņa mirgo, noņemiet un iztīriet filtru.
1. Nospiediet ieplūdes režģa spiedpogas (divās vietās)
un atveriet ieplūdes režģi.
2. Izvelciet filtru no ieplūdes režģa.
1.
2.
3. Notīriet gaisa filtri.
Notīriet putekļus no gaisa filtriem ar putekļsūcēju, vai tos mazgājot. Pēc
mazgāšanas ļaujiet gaisa filtriem kārtīgi nožūt no saules stariem aizsargāta vietā.
• Putekļus var iztīrīt no gaisa filtra vai nu ar putekļsūcēju, vai mazgājot
filtru viegla mazgāšanas līdzekļa šķīdumā un siltā ūdenī. Ja mazgājat
filtru, pārliecinieties, vai tas pilnībā nožuvis ēnainā vietā, pirms uzstādīt
no jauna.
• Ja uz gaisa filtra uzkrāsies netīrumi, samazināsies gaisa plūsma, kas
savukārt mazinās iekārtas darbības efektivitāti un palielinās troksni.
4. Pievienojiet gaisa filtrus no jauna ieplūdes režģim.
(1) Nomainiet gaisa filtru tā turētājā.
(2) Pārliecināties, vai gaisa filtrs nesaskaras ar filtra aizbāzni, kad tas tiek
nomainīts turētājā.
5. Aizveriet ieplūdes režģi un bīdiet ieplūdes režģa
āķus uz āru.
●●Ventilators var darboties ar nelielu ātrumu sausināšanas režīma laikā
vai tad, ja tiek uzraudzīta telpas temperatūra.
●●Uzraudzības AUTO režīmā ventilators griezīsies ar mazu ātrumu.
Mirgojošas indikatora lampiņas:
●●Mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa:
Notiek eļļas reģenerācija. (Skat. 2. lpp.)
●●Mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa:
Notiek automātiskā atsaldēšana. (Skat. 2. lpp.)
●●Pārmaiņus mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un TIMER
(oranžā) indikatora lampiņa:
Tikko ir bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.
●●Vienlaicīgi mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un TIMER
(oranžā) indikatora lampiņa:
Iekārta darbojas izmēģinājuma darbības režīmā. Uzziniet, vai netiek
veikti kādi tehniskās apkopes darbi.
●●Iedegas (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un mirgo oranžā TIMER (oranžā) indikatora lampiņa:
Iekārta ir gaidstāves režīmā. (Skat. 2. lpp.)
Ir dzirdams troksnis:
●●Skaņas rada ūdens, kas plūst no iekštelpu bloka un darbības troksnis
kļūst pārāk skaļš. Skaņas rada dzesējošās vielas plūsma.
K
ad iekārta uzsāk darbību
Kad beidzas eļļas reģenerācija
Kad beidzas automātiskā atsaldēšana
●●Iekārtas darbības laikā ir dzirdama klusa čīkstoša skaņa. Tā ir dzirdama tāpēc, ka notiek paneļa neliela izplešanās un saraušanās temperatūras izmaiņu rezultātā.
●●Putekļus var iztīrīt no gaisa filtra vai nu ar putekļsūcēju, vai mazgājot
filtru viegla mazgāšanas līdzekļa šķīdumā un siltā ūdenī. Ja mazgājat
filtru, pārliecinieties, vai tas pilnībā nožuvis ēnainā vietā, pirms uzstādīt
no jauna.
●●Ja uz gaisa filtra uzkrāsies netīrumi, samazināsies gaisa plūsma, kas
savukārt mazinās iekārtas darbības efektivitāti un palielinās troksni.
●●Pēc strāvas padeves ieslēgšanas, nospiediet filtra pogu uz tālvadības
pults, lai izslēgtu filtra lampu. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet lietošanas
instrukciju, kas iekļauta tālvadības pults komplektācijā.)
Korpusa tīrīšana
Mazgājiet korpusu ar siltu ūdeni, un pēc tam nosusiniet ar tīru un mīkstu
drāniņu.
Ja iekārta ilgāku laiku netiks lietota
Atstājiet pārtraucēju ieslēgtā stāvoklī vismaz 12 stundas pirms atsākat
izmantošanu.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Šeit uzskaitītie apstākļi nenozīmē, ka iekārta izgājusi
no ierindas vai pārstājusi darboties.
●●Iekārtas apsildes režīma darbības laikā dažreiz ir dzirdama čurkstēšana. Šo skaņu rada automātiskās atsaldēšanas process. (Skat. 2. lpp.)
Smakas:
●●No iekštelpu bloka nāk savāda smaka. Šī smaka izdalās, jo telpā ir
uzkrājušās smakas (no mēbelēm, tabakas utt.), kas ir iesūktas gaisa
kondicionētājā.
No iekštelpu bloka izplūst migliņa:
●●Dzesēšanas procesa laikā no iekštelpu bloka var izplūst neliela migliņa. Tas var būt saistīts ar to, ka notiek strauja telpas gaisa dzesēšana,
kad no gaisa kondicionētāja izplūstošais gaiss rada kondensātu un
migliņu.
No iekštelpu bloka nāk tvaiks:
●●Apsildīšanas procesa laikā iekštelpu bloka ventilators var apstāties un
no bloka būt redzams tvaiks. Tas ir saistīts ar automātisko atsaldēšanas procesu. (Skat. 2. lpp.)
No āra iekārtas izplūst ūdens:
●●Apsildīšanas laikā automātiskā atsaldēšanas režīma rezultātā no iekštelpu bloka var izplūst ūdens.
Šie apstākļi neliecina, ka iekārta ir izgājusi no ierindas, tāpēc pārbaudiet vēlreiz.
Iekārta vispār nedarbojas:
●●Vai ir problēmas ar strāvas padevi?
●●Vai nav izsists drošinātājs, vai arī automātiskais slēdzis?
Iekārta neieslēdzas uzreiz:
●●Ja bloks ir apturēts un uzreiz tiek ieslēgts, tad, lai novērstu drošinātāju
pārdegšanu, apmēram 3 minūtes nedarbosies kompresors.
●●Vai galvenais slēdzis ir iestatīts OFF stāvoklī?
●●Ikreiz, kad elektriskais ķēdes pārtraucējs tiek izslēgts un atkārtoti
ieslēgts, aizsardzības shēma darbosies apmēram 3 minūtes, šajā laikā
neļaujot blokam darboties.
●●Vai iekārta ir gaidstāves režīmā? (Skat. 3. lpp.)
Gaisa plūsma ir vāja vai apstājusies:
●●Ieslēdzot apsildes režīmu, iekštelpu bloka ventilators var uz brīdi pārtraukt darboties, ļaujot iekšējām detaļām uzsilt.
●●Apsildes režīma darbības laikā, ja istabas temperatūra pārsniedz termostata iestatījumus, āra bloks pārtrauks darboties un iekštelpu bloka
ventilators arī apstāsies. Ja vēlaties turpināt sildīt telpu, termostatā ir
jāiestata augstāka vērtība.
●●Vai cenšaties uzsākt darbību, kas atšķiras no prioritārā stāvokļa? (Skat.
3. lpp.)
●●Vai cilvēku klātbūtnes sensora automātiskās izslēgšanās iestatījums ir
aktīvs? (Skat. 2. lpp.)
Darbības režīmu nav iespējams mainīt:
●●Vai cenšaties veikt darbību, kas atšķiras no prioritārā stāvokļa? (Skat.
3. lpp.)
Slikta dzesēšanas (vai apsildes) veiktspēja:
●●Vai ir pareizi noregulēti temperatūras iestatījumi (termostats)?
●●Vai gaisa filtrs ir netīrs? (Skat. 3. lpp.)
●●Eļļas reģenerācijas sistēmas darbības laikā gaisa plūsma var apstāties
uz aptuveni 10 minūtēm. (Skat. 2. lpp.)
●●Vai ir bloķēta gaisa kondicionētāja ieplūdes vai izplūdes atvere?
●●Apsildes režīma darbības laikā bloks īslaicīgi pārstās darboties (apmēram uz 4 līdz 15 minūtēm), jo sāks darboties automātiskās atsaldēšanas režīms. (Skat. 2. lpp.)
●●Vai pa logu ieplūst spilgta saules gaisma dzesēšanas režīma laikā?
(Aizvelciet aizkarus.)
●●Vai ir atvērts logs vai durvis?
Lv-4
●●Vai dzesēšanas režīma laikā telpā atrodas sildierīces vai datori, vai arī
telpā ir pārāk daudz cilvēku?
SPECIFIKĀCIJAS
●●Vai ventilators ir iestatīts uz zemiem apgriezieniem?
●●Vai cilvēku klātbūtnes sensora automātiskās saglabāšanas iestatījums
ir aktīvs? (Skat. 2. lpp.)
Iestatiet temperatūru, kas ir zemāka par istabas temperatūru, un to
izmantojiet:
●●Temperatūra ātri nesamazinās. Temperatūra var nesamazināties
atkarībā no telpā esošajiem apstākļiem. (Ja telpā ir ļoti augsts mitruma
līmenis vai augsta temperatūra.) (Skat. 3. lpp.)
Šādās situācijās nekavējoties apturiet iekārtas darbību un sazinieties ar autorizēta servisa pārstāvjiem.
●●Šo problēmu nav iespējams atrisināt, pat, ja ir veikta problēmu novēršanas pārbaude.
●●FILTER indikatora lampiņa (sarkana) mirgo ļoti ātri.
●●Vadu tālvadības pults vai parastā tālvadības pults (ja tā ir pievienota)
rāda kļūdas paziņojumu “Er” (kļūda).
●●Ir jūtama deguma smaka.
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLAH 024GLAH 030GLAH 018GLAH 024GLAH
MODELIS
BAROŠANAS
AVOTS
220-240 V ~ 50 Hz, 230 V ~ 60 Hz
SPRIEGUMA DIAPAZONS
no 198 līdz 264 V (50 Hz), no 198 līdz 253 V (60 Hz)
[kW]
DZESĒŠANAS JAUDA [BTU/h]
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19 100
24 200
30 700
19 100
24 200
SILDĪŠANAS [kW]
JAUDA
[BTU/h]
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21 500
27 300
34 100
21 500
27 300
IEEJAS
JAUDA
[W]
20
25
49
40
40
STRĀVA
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
SKAŅAS SPIEDIENA LĪMENIS
AUGSTS
dB [A]
33
35
40
38
38
VIDĒJS ‑
AUGSTS
dB [A]
32
33
36
37
37
VIDĒJS
dB [A]
31
32
34
36
36
VIDĒJS ‑
ZEMS
dB [A]
30
31
32
35
35
ZEMS
dB [A]
29
30
31
34
34
KLUSS
dB [A]
28
28
28
33
33
IZMĒRS UN SVARS
AUGSTUMS
[mm]
246
288
PLATUMS
[mm]
840
DZIĻUMS
[mm]
840
SVARS
[kg]
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLAH 034GLAH 036GLAH 045GLAH 054GLAH
MODELIS
BAROŠANAS
AVOTS
220-240 V ~ 50 Hz, 230 V ~ 60 Hz
SPRIEGUMA DIAPAZONS
no 198 līdz 264 V (50 Hz), no 198 līdz 253 V (60 Hz)
[kW]
DZESĒŠANAS JAUDA [BTU/h]
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30 700
34 100
38 200
42 700
47 800
SILDĪŠANAS [kW]
JAUDA
[BTU/h]
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34 100
38 200
42 700
47 800
54 600
IEEJAS
JAUDA
[W]
47
47
61
89
116
STRĀVA
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
SKAŅAS SPIEDIENA LĪMENIS
AUGSTS
dB [A]
39
39
41
44
47
VIDĒJS ‑
AUGSTS
dB [A]
38
38
40
42
45
VIDĒJS
dB [A]
37
37
38
40
42
VIDĒJS ‑
ZEMS
dB [A]
36
36
37
38
39
ZEMS
dB [A]
35
35
35
36
36
KLUSS
dB [A]
33
33
33
33
33
IZMĒRS UN SVARS
AUGSTUMS
[mm]
288
PLATUMS
[mm]
840
DZIĻUMS
[mm]
840
[kg]
29,5
SVARS
●●Informācija par trokšņa līmeni:
Gan iekštelpu, gan ārējā bloka maksimālais skaņas spiediena līmenis
ir mazāks par 70 dB (A). Saskaņā ar IEC 704-1 vai ISO 3744 standartu.
●●Šis produkts satur fluorinētas siltumnīcas efekta gāzes.
Lv-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement