Fujitsu AUXK030GLAH Kasutusjuhend

Fujitsu AUXK030GLAH Kasutusjuhend
SISESEADE (Kassetti-tüüpi)
Säilitage juhend tuleviku tarbeks.
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
OSA NR. 9369313226-03
Eesti
KASUTUSJUHEND
KASUTUSJUHEND
OSA NR. 9369313226-03
VRF jahutussüsteemi siseseade (Kassetti-tüüpi)
SISUKORD
ETTEVAATUSABINÕUD.......................................................................... 1
SEADME OSAD....................................................................................... 1
MANUAL AUTO NUPP............................................................................. 2
ÕHUVOOLU SUUND............................................................................... 2
INIMESTE TUVASTAMISE ANDUR (lisa)................................................ 2
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS............................................................. 3
PUHASTAMINE JA HOOLDUS................................................................ 3
VEAOTSING............................................................................................ 4
OMADUSED............................................................................................. 5
ETTEVAATUSABINÕUD
●●Lugege enne seadme kasutamist „ETTEVAATUSABINÕUDE” lõik läbi
ja käituge neile vastavalt.
●●Kõik juhised selles lõigus on seotud ohutusega, veenduge, et oleks
tagatud ohutus kasutustingimused.
●●Juhendis on kasutatud tähiseid „HOIATUS” ja „ETTEVAATUST” järgmises tähenduses:
HOIATUS
Tähistab protseduure, mille vale sooritamine
võib kasutajale põhjustada tõsiseid vigastusi
või surma.
ETTEVAATUST
Tähistab protseduure, mille vale sooritamine
võib vigastada kasutajat või kahjustada vara.
●●Ärge katsuge õhukonditsioneeri töötamise ajal selle voolikuid.
●●Veenduge, et elektroonilised seadmed oleksid õhukonditsioneeri sisevõi välisseadmest vähemalt 1 m kaugusel.
●●Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed, ega isikud, kel puuduvad seadme suhtes teadmised või
kogemused, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
valvab kasutuse üle või annab selle kasutamise kohta juhiseid. Lapsi
tuleb alati valvata, et nad ei mängiks õhukonditsioneeriga.
Märkus:
Soojustagastuse sisselülitamisel valmistab seade enne tööle hakkamist
end mõni aeg sisse. See ei tähenda, et seade on rikkis.
ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL
ETTEVAATUST
●●Ärge üritage ise õhukonditsioneeri paigaldada.
●●Seadmes ei ole kasutatud osi, mida kasutaja saaks hooldada. Remondiks pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
●●Teisaldamisel konsulteerige volitatud teenindustöötajatega seoses
seadme lahti ühendamise ja paigaldamisega.
●●Seade peab olema maandatud.
●●Kontrollige, kas äravool on piisav ja õigesti paigaldatud.
●●Paigaldage õhukonditsioneer tulekoldest või küttekehast eemale.
●●Sise- ja välisseadmete paigaldamise ajal hoidke lapsed sellest eemal.
SEADME OSAD
Graveeritud märk
ETTEVAATUSABINÕUD KASUTUSEL
(1)
HOIATUS
●●Vältige pikaajalist õhukonditsioneeri õhuvoolu käes viibimist.
●●Ärge pange esemeid ega sõrmi resti vahele, mille kaudu õhk liigub
sisse või välja.
●●Seadme väljalülitamiseks võib pea- või alamkaitselülitit kasutada
ainult AVARII korral. See rikub kompressorit ning põhjustab vee lekke.
Kõigepealt peatage konditsioneer juhtpaneeli, konverteri või kaugjuhtimispuldi abil ja alles seejärel lülitage kaitselüliti välja. Kasutage ainult
juhtpaneeli, konverterit või kaugjuhtimispulti.
●●Kui seadme toitejuhi on katki, siis laske see vahetada volitatud teenindustöötajatel, sest selleks on vaja eriotstarbelisi tööriistu ning juhet.
●●Jahutussegu lekke korral kustutage leegid, õhutage ruum ning pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
ETTEVAATUST
●●Ärge jätke loomi või taimi õhukonditsioneeri õhuvoolu ette.
●●Ärge juhtige õhuvoolu tulekoldesse või küttekehadele.
●●Konditsioneeri õhuvõresid ei tohi kinni katta või takistada.
●●Õhukonditsioneeri peale ei tohi ronida ega sinna esemeid jätta.
●●Ärge pange lillevaase ega veeanumaid õhukonditsioneeri peale.
●●Ärge riputage asju õhukonditsioneeri külge.
●●Ärge pange midagi, mis kardab niiskust, õhukonditsioneeri alla.
●●Õhukonditsioneeri või õhufiltri puhastamise ajaks lülitage pealüliti välja.
●●Ärge valage õhukonditsioneerile vett või puhastusvedelikku ega peske
seda.
●●Ärge pange õhukonditsioneeri vee kätte.
●●Ärge kasutage õhukonditsioneeri märgade kätega.
●●Kontrollige, kas õhukonditsioneeri paigaldusraam on terve.
●●Kasutage õhukonditsioneeri ainult koos õhufiltritega.
●●Ärge jooge õhukonditsioneerist võetud vett.
●●Ärge rõhuge radiaatori labadele.
●●Ärge kasutage õhukonditsioneeri läheduses tuleohtlikke gaase.
Et-1
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Õhufilter (sissetõmbevõre)
(2) Õhuvoolu suunamise labad
Väljalaskeportide nimi (juhtmega kaugjuhtimispuldi seades „Individual
VT Hold setting”).
(2)-1: Väljalase 1
(2)-2: Väljalase 2
(2)-3: Väljalase 3
(2)-4: Väljalase 4
Vt jaotist „ÕHUVOOLU SUUNA SEADISTAMINE”.
(3) Sissetõmbevõre
(4) Juhtpaneel (lisa)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja ja käsitsi automaatrežiimi nupp.
Kaugjuhtimispuldi signaal vastuvõtja on punkt, mis võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaale. KÄSITSI AUTOMAATREŽIIMI nuppu kasutatakse juhtimiseks juhul, kui kaugjuhtimispult ei ole saadaval.
(6) (Oranž) tuli TIMER: Süttib, kui taimer on sisselülitatud.
(7) (Roheline) tuli OPERATION: Süttib, kui masin töötab.
(8) (Punane) märgutuli FILTER: Süttib, kui on aeg filtrit puhastada.
Puhastage filter vastavalt juhistele lõigus „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“. Kui puhastamine on lõpetatud, lülitage märgutuli välja, kasutades kaugjuhtimispuldi filtri tähise lähtestamise funktsiooni.
(9) Inimeste tuvastamise andur (lisa)
Individual VT Hold
Saate väljalaskeportide õhuvoolu suunda kaugjuhtimispuldiga eraldi
muuta.
Seadet „Individual VT Hold setting” saab määrata järgmise kaugjuhtimispuldiga.
●●UTY-RNR*Z* (juhtmega kaugjuhtimispult)
Vaadake kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
INIMESTE TUVASTAMISE ANDUR
(lisa)
Teave inimeste tuvastamise anduri kohta
(9)
Inimeste tuvastamise andur tuvastab liikumise järgi, kas ruumis on
inimesi.
Juhtpaneel (lisa)
Kaugjuhtimispuldid:
● Juhtmevaba kaugjuhtimispult
● Juhtmega kaugjuhtimispult
● Lihtne kaugjuhtimispult
* Saadaval ainult juhul, kui inimeste tuvastamise andur on paigaldatud.
Seadmete kasutamise kohta lugege teavet nendega kaasasolevatest
juhenditest.
MANUAL AUTO NUPP
Teave automaatse salvestamise kohta
Kui keegi ei sisene ruumi määratud aja jooksul (15, 30, 60, 90, 120, 180
minutit), reguleeritakse seatud temperatuuri automaatselt.
Kui kaugjuhtimispult on kadunud või seda ei saa kasutada, siis kasutage
MANUAL AUTO nuppu.
* Saadaval ainult juhul, kui infrapunavastuvõtja komplekt on paigaldatud.
(Kui keegi siseneb taas ruumi, tuvastab andur inimese ja naaseb automaatselt tagasi algsele seadistusele.)
Teave automaatse väljalülitamise kohta
Kui keegi ei sisene ruumi määratud aja jooksul (1–24 h ühetunnise sammuga), lakkab õhukonditsioneer automaatselt töötamast.
ETTEVAATUST
MANUAL AUTO nuppu ei tohi puutuda märgade käte või teravate esemetega, elektrilöögioht ja rikkeoht.
MÄRKUSED.
●●Töö taaskäivitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu [On/Off].
●●Automaatne väljalülitus ei pruugi töötada, isegi kui toas ei ole kedagi.
Andur võib ekslikult tuvastada inimesi ka siis, kui ruum on tühi.
Käivitamine
Vajutage kontrollpaneelil MANUAL AUTO nuppu.
Valida on järgmiste režiimide vahel.
Töörežiim
Inimeste tuvastamise anduri saab seadistada järgmise kaugjuhtimispuldiga. Vaadake kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
●●UTY-RNR*Z* (juhtmega kaugjuhtimispult)
AUTO:
Kui automaatrežiimi ei saa valida, siis töötab
konditsioneer samal režiimil, mis teised sama
süsteemi siseseadmed. (Kui sama süsteemi teised siseseadmed ei tööta parasjagu, siis töötab
konditsioneer jahutusrežiimil)
Ventilaatori kiirus
AUTO
Seadistatud temperatuur
23 °C
Tööulatus
ETTEVAATUST
●●Ärge asetage inimeste tuvastamise anduri lähedusse suuri esemeid.
Hoidke ka kütteseadmed anduri tuvastuspiirkonnast eemal.
Temperatuuritundlikkuse
ulatus
3,2m
8,8m
0,8m
Seiskamine
Lae kõrgus: 3,2 m
Tuvastusasend: 0,8 m põrandapinnast
MÄRKUSED.
Vajutage kontrollpaneelil MANUAL AUTO nuppu.
●●Mida kõrgemale seade paigaldatakse, seda väiksem on selle
temperatuuritundlikkus.
ÕHUVOOLU SUUND
●●Energiasäästurežiim ei pruugi töötada, kui ruumi temperatuur on väga
erinev temperatuuri seadistuses määratud temperatuurist, nt kohe
pärast käivitamist.
Õhuvoolu vertikaalset suunda saate muuta kaugjuhtimispuldiga.
●●Kuna inimeste tuvastamise andur tuvastab inimesest kiirguvat
infrapuna, võib tuvastamisel ilmneda vigu.
Vertikaalse õhuvoolu suund
Jahutus ja kuivatamine: (1), (2), (3), (4)
Kütmine:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Et-2
Olukorrad, kus andur ei tuvasta ruumis inimesi isegi siis, kui seal
on keegi
●●Kui temperatuur on kõrge ja erinevus inimeste kehatemperatuuri vahel
väike. (Näiteks suvel, kui temperatuur on 30 °C või kõrgem.)
●●Kui keegi on ruumis, kuid ei liiguta end pikka aega.
●●Kui keegi varjatud diivani, muu mööblieseme või klaasiga või sarnastes
olukordades.
●●Kui keegi kannab väga paksusid riideid ja on anduri poole seljaga.
Olukorrad, kus andur tuvastab ruumis inimesi isegi siis, kui seal ei
ole kedagi
●●Kui ruumis liigub koer või kass.
●●Kui tuul paneb kardinad või taimed liikuma.
●●Kui ruumis töötavad kütteseadmed, niisutajad või elektriseadmed, nt
elektripuhurid.
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS
Töö ja jõudlus
Eelisrežiimist ja ooterežiimist
●●Sama süsteemiga saab liita mitu siseseadet. Vastavalt süsteemile võib
kasutusrežiimide arv olla piiratud.
Jahutusrežiimi eelistamine:
Kui teised sama süsteemi siseseadmed on jahutus- või kuivatusrežiimil, siis ei saa valida kütterežiimi.
Kütterežiimi eelistamine:
Kui teised sama süsteemi siseseadmed on kütterežiimil, siis ei saa
valida ei jahutus- ega kuivatusrežiimi.
Ooterežiim:
Ooterežiim käivitub siis, kui sama süsteemi kaks siseseadet käivituvad
samal ajal eri režiimidel. Kõik siseseadmed, mis ei ole eelisrežiimil jäävad ooterežiimile, kuni eelisrežiim muutub (käivituvad koheselt pärast
eelistuse muutmist).
Selle peale (roheline) tuli OPERATION süttib ja (oranž) tuli TIMER
hakkab vilkuma.
Madal keskkonna jahutus
●●Välistemperatuuri langemisel võivad välisseadme ventilaatorid lülitada
vaiksele kiirusele või üks ventilaatoritest võib aeg-ajalt seiskuda.
Küttejõudlus
●●Kütterežiim töötab soojuspumba põhimõttel, kogudes välisõhust soojust ning juhtides selle siseruumidesse. Kui välistemperatuur langeb,
siis selle efektiivsus langeb samuti. Kui kütte tulemus ei ole piisav, siis
on soovitav õhukonditsioneerile lisaks kasutada veel üht küttekeha.
●●Kütterežiimil köetakse ruum õhu tsirkuleerimisega läbi kogu ruumi, mis
tähendab, et õhukonditsioneeril võib minna ruumi kütmiseks mingil
määral aega.
Automaatne sulatamine, mida kontrollib mikroarvuti
●●Kui kütmise ajal on õues õhutemperatuur madal ja õhuniiskus kõrge,
siis võib välisseadmele koguneda jäide, mis vähendab selle tulemusi. Jõudluse vähenemise takistamiseks on välisseade varustatud
automaatse sulatusfunktsiooniga. Jäite tekkel jääb õhukonditsioneer
sulatamise ajaks (4-15 minutit) seisma.
Automatic Defrosting (automaatne sulatamine) ajal roheline lamp
OPERATION vilgub.
Et-3
Õlitagastuse funktsioon
●●Kompressori õli saatmiseks välisseadmesse sooritatakse regulaarselt
õlitagastusprotseduur. Õlitagastusprotseduuri ajal (roheline) tuli OPERATION vilgub (ligikaudu 10 minutit).
Õhutemperatuuri ja -niiskuse vahemik
●●Alljärgnevas tabelis on näidatud toote kasutamiseks vajalikud õhutemperatuurid ja õhuniiskus.
Jahutus/kuivatusrežiim
Välistemperatuur
Kütterežiim
Vt välisseadmete juhendit.
Sisetemperatuur
18-32 °C DB
Õhuniiskus siseruumides
80% või vähem
10-30 °C DB
●●Kui õhukonditsioneeri kasutamise ajal on õhutemperatuur nimetatust
kõrgem, siis võib seadme kahjustamise vältimiseks sekkuda integreeritud kaitselüliti. Kui jahutus- ja kuivatusrežiimil on õhutemperatuur
madalam viidatust, siis võib soojusvaheti külmuda ning põhjustada vee
leket ning muid kahjustusi.
●●Kui seadet kasutatakse pikaajaliselt kõrge õhuniiskusega tingimustes,
siis koguneb siseseadme pinnale kondensaat, mis võib tilkuda õhukonditsioneeri all olevatele esemetele.
●●Seadet võib kasutada ainult tavalistes elamutes tubade jahutamiseks,
kütteks, õhuniiskuse vähendamiseks või õhu tsirkuleerimiseks.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
●●Enne seadme puhastamist pange see seisma ning eraldage elektritoitest.
●●Ärge puhastage seadet seistes ebakindlal alusel.
●●Õhufiltrite eemaldamise ja vahetamise ajal ei tohi puudutada soojusvahetit, kehavigastuse oht.
●●Kontrollige, kas sissetõmbevõre on korralikult paigaldatud.
●●Seadme sisemust ei tohi ise puhastada. Seadme sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
●●Seadme korpuse puhastamisel kasutage vett, mille temperatuur ei ületa 40 °C, vältige abrasiivseid puhastusvahendeid või volatiilseid aineid
nagu benseen või vedeldi.
●●Seadmelt ei tohi eemaldada ühtegi osa välja arvatud õhufilter.
●●Mustuse kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö efektiivsus
ning kasvab müra.
●●Tavapärase kasutamise korral tuleb õhufiltreid puhastada iga kahe kuu
järel.
Õhufiltri puhastamine
Eemaldage ja puhastage filter, kui filtri märgutuli süttib.
1. Vajutage sissetõmbevõre surunuppe (kahes kohas)
ja avage sissetõmbevõre.
2. Tõmmake filter sissetõmbevõrest välja.
1.
2.
3. Puhastage õhufilter.
Tolm eemaldatakse filtrist tolmuimeja või pesemise abil. Pärast pesemist
peavad filtrid saama täielikult ära kuivada päikese eest varjatud kohas.
• Tolmu õhufiltriks eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või peske filter
õrna pesuvahendi ja sooja veega. Pärast pesemist laske filtril enne
paigaldamist varjulises kohas kuivada.
• Mustuse kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö jõudlus ning
kasvab müra.
4. Pange õhufiltrid sissetõmbevõresse.
(1) Pange filter oma pesasse.
(2) Vaadake, kas õhufilter on pesas
vastu filtri sulgurit.
●●Ventilaator töötab madalal kiirusel nii kuivatamisrežiimil kui siis, kui
seade monitoorib ruumi temperatuuri.
●●AUTO monitooringu ajal töötab ventilaator madalal kiirusel.
Lambid vilguvad:
●●Vilgub (roheline) tuli OPERATION:
Käib õli tagastamine väliseadmesse. (Vt 2. lehekülg)
●●Vilgub (roheline) tuli OPERATION:
Käib automaatne sulatamine. (Vt 2. lehekülg)
●●Kordamööda vilguvad (roheline) tuli OPERATION ja (oranž) tuli TIMER:
Õhukonditsioneeri on tabanud elektrikatkestus.
●●Samaaegselt vilguvad (roheline) tuli OPERATION ja (oranž) tuli
TIMER:
Konditsioneer töötab katserežiimil. Küsige järgi, kas käimas on hooldustööd.
●●(Roheline) tuli OPERATION süttib ja (oranž) tuli TIMER hakkab vilkuma:
Seade on ooterežiimil. (Vt 2. lehekülg)
5. Sulgege sissetõmbevõre ja lükake sissetõmbevõre
konkse väljapoole.
Kuulda on müra:
●●Allpool on loetletud tingimused, mil on kuulda vee voolamist siseseadmest ja valju töömüra. Tegemist on jahutusvedeliku voolamise müraga.
K
ui töö algab
Kui õlitagastuse protseduur lõpeb
Kui automaatne sulatus lõpetab
●●Töötamise ajal võib olla kuulda kerget kriuksumist. See on siis, kui
temperatuuri kõikumise tõttu toimub paneeliga imeväike paisumine või
kokkutõmbumine.
●●Tolmu õhufiltriks eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või peske filter
õrna pesuvahendi ja sooja veega. Pärast pesemist laske filtril enne
paigaldamist varjulises kohas kuivada.
●●Mustuse kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö efektiivsus
ning kasvab müra.
●●Pärast voolu väljalülitamist vajutage puldil filtri nuppu, et filtri märgutuli
kustuks. (Vt puldiga komplektis olevat kasutusjuhend.)
Korpuse puhastamine
Peske korpuse sooja veega, kuivataga puhta ja pehme lapiga.
Kui ei kasutata pikema perioodi vältel
Enne uuesti kasutusele võtmist jätke kaitselüliti vähemalt 12 tunniks
sisse.
●●Kütmise ajal on mõnikord kuulda sisisemist. Heli põhjuseks on automaatne sulatamine. (Vt 2. lehekülg)
Lõhnad:
●●Siseseadmest võib teinekord erituda lõhna. Tegemist on tubaste lõhnadega (mööbel, tubakasuits, jne), mis on jõudnud õhukonditsioneeri.
Siseseadmest eritub udu:
●●Jahutusrežiimi kasutamisel võib teinekord näha siseseadmest väljumas
õrna udu. See tekib siseõhu äkilisest jahtumisest kokkupuutel õhukonditsioneerist tuleva õhuga, mille tulemusel tekib kondensaat ja udu.
Siseseadmest eritub auru:
●●Kütmise ajal võib välisseadme ventilaator seiskuda ning seadmest tõuseb auru. Selle põhjuseks on automaatne sulatamine. (Vt 2. lehekülg)
Välisseadmest eritub vett:
●●Kütmise ajal võib välisseade tekitada sulatamise käigus vett.
VEAOTSING
Järgmised juhtumid ei pruugi olla rikked, kontrollige
veel kord.
Tegemist ei ole rikke või tõrkega kui:
Ei tööta:
●●Kas on olnud elektrikatkestus?
Seade ei käivitu koheselt:
●●Kui seade on peatatud ja koheselt taaskäivitatud, siis kompressor ei
käivitu enne 3 minutit, et vältida kaitsmete sekkumist.
●●Kui kaitselüliti on lülitatud välja ja uuesti sisse, siis töötab kaitseahel
umbes 3 minutit, mille vältel seade ei käivitu.
Õhuvool on nõrk või katkendlik:
●●Kütterežiimi käivitamisel võib siseseadme ventilaator algul ajutiselt
seiskuda, et teised komponendid jõuaksid üles soojeneda.
●●Kui toatemperatuur tõuseb üle määratud taseme, siis kütterežiimil seiskub välisseade ning siseseadme ventilaator. Kui soovite ruumi soojemaks kütta, siis seadke termostaat kõrgema temperatuuri peale.
●●Kas kaitsed või kaitselüliti on sees?
●●Ega pealüliti ei ole OFF asendis?
●●Kas soovitud režiimi saab aktiivse eelistusrežiimiga kasutada? (Vt 3.
lehekülg)
●●Kas seade on ooterežiimis? (Vt 3. lehekülg)
●●Kas inimeste tuvastamise anduri automaatse väljalülituse funktsioon
on aktiivne? (Vt 2. lehekülg)
Režiimi ei saa muuta:
●●Kas proovite käivitada režiimi, mis erineb aktiivsest eelistusrežiimist?
(Vt 3. lehekülg)
●●Õlitagastuse ajal seiskub õhuvool ligikaudu 10 minutiks. (Vt 2. lehekülg)
Nõrk tulemus jahutamisel (või kütmisel):
●●Kas termostaadis on toatemperatuur õigesti määratud?
●●Kütmise ajal seiskub välisseade automaatse sulatamise ajaks (4-15
minutit). (Vt 2. lehekülg)
●●Kas konditsioneeri õhu sisse- ja väljalaskeavad on vabad?
●●Kas õhufilter on puhas? (Vt 3. lehekülg)
●●Kas uksed ja aknad on kinni?
●●Ega jahutamise ajal ei pääse mõnest aknast sisse liigselt eredat päikesevalgust? (Tõmmake kardinad ette.)
Et-4
●●Ega jahutamise ajal ole ruumis kasutusel kütteseadmed või arvuti, ega
toas pole liiga palju inimesi?
OMADUSED
●●Ega ventilaatori kiirus pole seadistatud liiga madalaks?
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLAH 024GLAH 030GLAH 018GLAH 024GLAH
●●Kas inimeste tuvastamise anduri automaatse salvestuse funktsioon on
aktiivne? (Vt 2. lehekülg)
MUDEL
Muutke termostaadilt temperatuur toatemperatuurist madalamaks:
●●Temperatuur ei lange piisavalt kiiresti. Temperatuuri langemist mõjutavad toas valitsevad tingimused. (liiga suur õhuniiskus, liiga kõrge
õhutemperatuur.) (Vt 3. lehekülg)
TOITEVOOLU PINGEVAHEMIK
Järgmiste tingimuste puhul tuleb seade koheselt peatada ja pöörduda volitatud teenindustöötajate poole.
●●Kui tõrked ei kao ka pärast rikkeotsingute tegemist.
●●(Punane) tuli FILTER vilgub kiiresti.
●●Juhtmega pult või lihtne kaugjuhtimispult näitvad Er (ja on ühendatud).
●●Seadmest tuleb põlemise lõhna.
VOOLUALLIKAS
220-240 V ~ 50 Hz, 230 V ~ 60 Hz
[kW]
JAHUTUSVÕIMSUS
[BTU/h]
KÜTTEVÕIMSUS
[BTU/h]
[kW]
198 - 264 V (50 Hz) , 198 - 253 V (60 Hz)
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19 100
24 200
30 700
19 100
24 200
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21 500
27 300
34 100
21 500
27 300
SISENDVÕIMSUS
[W]
20
25
49
40
40
VOOL
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
HELIRÕHUTASE
KÕRGE
dB [A]
33
35
40
38
38
KESKMINE KUNI
KÕRGE
dB [A]
32
33
36
37
37
KESKMINE dB [A]
31
32
34
36
36
KESKMINE KUNI
MADAL
dB [A]
30
31
32
35
35
MADAL
dB [A]
29
30
31
34
34
VAIKNE
dB [A]
28
28
28
33
33
MÕÕTMED JA MASS
KÕRGUS
[mm]
LAIUS
[mm]
SÜGAVUS
[mm]
MASS
[kg]
246
288
840
840
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLAH 034GLAH 036GLAH 045GLAH 054GLAH
MUDEL
VOOLUALLIKAS
220-240 V ~ 50 Hz, 230 V ~ 60 Hz
TOITEVOOLU PINGEVAHEMIK
[kW]
JAHUTUSVÕIMSUS
[BTU/h]
KÜTTEVÕIMSUS
[BTU/h]
[kW]
198 - 264 V (50 Hz) , 198 - 253 V (60 Hz)
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30 700
34 100
38 200
42 700
47 800
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34 100
38 200
42 700
47 800
54 600
SISENDVÕIMSUS
[W]
47
47
61
89
116
VOOL
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
HELIRÕHUTASE
KÕRGE
dB [A]
39
39
41
44
47
KESKMINE KUNI
KÕRGE
dB [A]
38
38
40
42
45
KESKMINE
dB [A]
37
37
38
40
42
KESKMINE KUNI
MADAL
dB [A]
36
36
37
38
39
MADAL
dB [A]
35
35
35
36
36
VAIKNE
dB [A]
33
33
33
33
33
MÕÕTMED JA MASS
KÕRGUS
[mm]
288
LAIUS
[mm]
840
SÜGAVUS
[mm]
840
[kg]
29,5
MASS
●●Akustilise müra teave:
Maksimaalne helirõhu tase on väiksem kui 70 dB (A) nii sise- kui välisseadmel. Vastab standarditele IEC 704-1 ja ISO 3744.
●●Toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.
Et-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement