Fujitsu AUXK030GLAH Kasutusjuhend

Fujitsu AUXK030GLAH Kasutusjuhend
SISÄYKSIKKÖ (kasettilaite)
Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten.
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
OSA Nro. 9369313226
Suomi
KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖOHJE
OSA Nro. 9369313226
VRF-järjestelmän sisäyksikkö (kasettilaite)
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUSOHJEET........................................................................ 1
OSIEN NIMET.......................................................................................... 1
MANUAL AUTO........................................................................................ 2
ILMAVIRRAN SUUNTA............................................................................ 2
IHMISEN TUNNISTUSANTURI (lisävaruste)........................................... 2
KÄYTTÖVINKKEJÄ.................................................................................. 3
PUHDISTUS JA HOITO........................................................................... 3
VIANETSINTÄ.......................................................................................... 4
TEKNISET TIEDOT.................................................................................. 5
TURVALLISUUSOHJEET
●●Lue nämä ”VAROITUKSET” huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
käytä sitä oikealla tavalla.
●●Tämän luvun kaikki ohjeet liittyvät turvallisuuteen; säilytä turvalliset
käyttöolosuhteet.
●●”VAROITUS” ja ”HUOMAUTUS” sanoilla on seuraava merkitys näissä
ohjeissa:
VAROITUS
Tämä ilmaisee toimenpiteitä, jotka jos suoritettu
väärällä tavalla, voivat johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan.
Tämä ilmaisee toimenpiteitä, jotka jos suoritettu
HUOMAUTUS väärällä tavalla, voivat johtaa käyttäjän louk-
●●Älä koske putkiin käytön aikana.
●●Varmista, että kaikki sähkölaitteet sijaitsevat vähintään 1 metrin etäisyydellä sisä- tai ulkoyksiköstä.
●●Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Huomautus:
Lämmön talteenottojärjestelmän kytkeminen käyttötilaan voi vaatia
valmisteluajan. Huomaa, että tämä ei ole vika.
VAROTOIMET ASENNUKSEN AIKANA
HUOMAUTUS
●●Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse.
●●Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna aina
valtuutetun huoltohenkilön suorittaa korjaukset.
●●Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön yksikön irrottamiseksi ja
asentamiseksi siirron yhteydessä.
●●Laite on maadoitettava.
●●Varmista, että tyhjennystoiminto on asennettu oikein.
●●Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai lämmityslaitteen
lähelle.
●●Asenna sisä- ja ulkoyksikkö niin, että lapset eivät pääse sen lähelle.
OSIEN NIMET
kaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.
Kaiverrettu merkki
VAROTOIMET KÄYTÖN AIKANA
(1)
VAROITUS
●●Älä altista itseäsi ilmastointilaitteen suoralle ilmavirralle pitkiä aikoja.
●●Älä aseta sormia tai esineitä ulostuloaukkoon tai sisääntuloritilään.
●●Älä koskaan kytke sisäyksikön verkkovirtaa ja pääkytkintä pois päältä samanaikaisesti muussa kuin HÄTÄTILANTEESSA. Tämä johtaa
kompressorin vaurioihin ja vesivuotoihin. Sammuta sisäyksikkö ensin
käyttämällä ohjausyksikköä, muuntajaa tai ulkoista syöttölaitetta ja
kytke sitten kytkin pois päältä. Yksikköä on käytettävä ohjausyksikön,
muuntajan tai ulkoisen syöttölaitteen kautta.
●●Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun sähköasentajan
vaihdettava se käyttämällä erikoistyökaluja ja määritettyä johtoa.
●●Jos kylmäainetta vuotaa ulos ja sammuttaa liekit, tuuleta huone ja ota
yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön.
HUOMAUTUS
●●Älä sijoita eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirtauksen eteen.
●●Älä suuntaa ilmavirtausta takkoja tai lämmityslaitteita kohti.
●●Älä tuki tai peitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
●●Älä kiipeä ilmastointilaitteen päälle tai aseta esineitä sen päälle.
●●Älä aseta kukkamaljakoita tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteen päälle.
●●Älä ripusta mitään esineitä roikkumaan sisäyksikköön.
●●Älä sijoita mitään joka ei saa kastua ilmastointilaitteen alle.
●●Kytke virtakytkin pois päältä ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
●●Älä kaada vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteeseen tai puhdista
sitä niillä.
●●Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle.
●●Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin.
●●Tarkasta asennusjalusta vikojen varalta.
●●Käytä laitetta vain ilmansuodattimet asennettuna.
●●Älä juo ilmastointilaitteesta erittyvää vettä.
●●Älä altista jäähdytysripoja paineelle.
●●Älä käytä tulenarkoja kaasuja tai polttoaineita ilmastointilaitteen lähettyvillä.
Fi-1
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Ilmansuodatin (Ilmanottoritilässä)
(2) Ilmansuuntausläpät
Ilmanpoistoaukkojen nimi (Individual VT Hold (Yksittäinen VT-pito)
-asetuksessa langallisella kaukosäätimellä).
(2)-1: Poisto 1
(2)-2: Poisto 2
(2)-3: Poisto 3
(2)-4: Poisto 4
Katso kohta ”ILMAVIRRAN SUUNNAN ASETUS”.
(3) Ilmanottoritilä
(4) Ohjauspaneeli (lisävaruste)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Kaukosäätimen signaalin vastaanotin ja Manual auto (Manuaalinen
automaattinen) -painike: Kaukosäätimen signaalin vastaanotin ottaa
vastaan kaukosäätimen signaaleja. MANUAL AUTO (Manuaalinen
automaattinen) -painikkeella käytetään laitetta ilman kaukosäädintä.
(6) TIMER-merkkivalo (oranssi): Se syttyy, kun ajastin on käytössä.
(7) OPERATION-merkkivalo (vihreä): Se syttyy, kun laite on toiminnassa.
(8) FILTER-merkkivalo (punainen): Se syttyy, jos suodatin on likainen.
Puhdista suodatin osion ”PUHDISTUS JA HUOLTO” mukaisesti. Se
syttyy, kun RESET-painiketta on painettu puhdistuksen jälkeen.
(9) Ihmisen tunnistusanturi (lisävaruste)
Individual VT Hold (Yksittäinen VT-pito)
Voit asettaa ilmanpoistoaukkojen ilmavirran suunnan yksittäin kaukosäätimellä.
Individual VT Hold (Yksittäinen VT-pito) -asetus voidaan tehdä kaukosäätimessä seuraavasti.
●●UTY-RNR*Z-1 (langallinen kaukosäädin)
Katso kaukosäätimen käyttöohjetta.
IHMISEN TUNNISTUSANTURI (lisä-
varuste)
Tietoja ihmisen tunnistusanturista
(9)
Ohjausyksikkö (lisävaruste)
Ihmisen tunnistusanturi havaitsee, onko ihmisiä huoneessa etsimällä
ihmisten liikettä huoneessa.
Kaukosäädintyypit:
● Langaton kaukosäädin
● Langallinen kaukosäädin
● Yksinkertainen kaukosäädin
* Rajoitettu vain siihen, kun ihmisen tunnistusanturi on liitetty.
Katso käyttömenetelmät jokaisen laitteen käyttöohjeista.
MANUAL AUTO
Tietoja automaattisesta tallennustoiminnosta
Käytä MANUAL AUTO, jos kaukosäädin kadotetaan tai sitä ei voida
käyttää.
*Rajoitettu vain siihen, kun infrapunavastaanotinsarja on liitetty.
Jos kukaan ei käy huoneessa asetettuna aikana (15, 30, 60, 90, 120,
180 minuuttia), asetettu lämpötila säädetään automaattisesti.
(Kun joku tulee takaisin huoneeseen, ihmisen tunnistusanturi havaitsee
tämän ja palaa automaattisesti alkuperäisiin asetuksiin.)
Tietoja automaattisesta sammutustoiminnosta
HUOMAUTUS
Älä paina MANUAL AUTO -painiketta märin käsin tai terävillä esineillä,
koska tämä voi johtaa sähköiskuun tai toimintahäiriöihin.
Käynnistäminen
Paina MANUAL AUTO -painiketta pääohjauspaneelissa.
Käyttö voidaan asettaa seuraavissa asetuksissa.
Käyttötila
Ihmisen tunnistusanturin asetus voidaan tehdä kaukosäätimessä seuraavasti. Katso kaukosäätimen käyttöohjetta.
●●UTY-RNR*Z-1 (langallinen kaukosäädin)
AUTO:
Kun Auto-tila on valittu, toimii se samalla tavalla
kuin toinen sisäyksikkö samassa järjestelmässä.
(Kun toinen sisäyksikkö samassa järjestelmässä
ei ole käynnissä, toimii ilmastointilaite jäähdytystilassa.)
Puhallinnopeus
AUTO
Lämpötilan säätö
23 °C
Jos kukaan ei käy huoneessa asetettuna aikana (1–24 tuntia 1 tunnin
välein), ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti.
HUOMAUTUKSET:
●●Käynnistä toiminta uudelleen painamalla kaukosäätimen [On/Off]painiketta.
●●Automaattinen sammutustoiminto ei ehkä toimi, vaikka huoneessa
ei olisi ketään. Anturi voi virheellisesti tunnistaa ihmisiä, vaikka
huoneessa ei olisi ketään.
Käyttöalue
HUOMAUTUS
●●Älä laita suuria esineitä ihmisen tunnistusanturin lähelle. Pidä myös
lämmitysyksiköt anturin tunnistusalueen ulkopuolella.
Yhtä suuri lämpötilan herkkyysalue
Käytön pysäyttäminen
Paina MANUAL AUTO -painiketta pääohjauspaneelissa.
ILMAVIRRAN SUUNTA
3,2 m
8,8 m
0,8 m
Katon korkeus: 3,2 m
Tunnistuspaikka: 0,8 m lattian
pinnasta
HUOMAUTUKSET:
●●Kun asennuskorkeus on korkeampi, lämpötilaherkkyys pienenee.
Pystysuoraan puhaltavan ilman suuntaa voidaan ohjata kaukosäätimellä.
Pystysuuntaisen ilmavirran suunta
●●Energian säästötoiminto ei välttämättä toimi, jos huonelämpötila on
hyvin erilainen kuin lämpötila-asetuksessa määritetty lämpötila, kuten
välittömästi toiminnon käynnistyksen jälkeen.
●●Koska ihmisten tunnistusanturi havaitsee ihmisten lähettämän
infrapunavalon, voi olla tapauksia, joissa tunnistus on virheellinen.
Jäähdytys ja kuivaus: (1), (2), (3), (4)
Lämmitys:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Fi-2
Tilanteet, joissa anturi ei havaitse ihmisiä huoneessa, vaikka joku
on paikalla
●●Kun lämpötila on korkea ja ero ihmisten ruumiinlämpötilan välillä on
pieni. (Kuten kesällä, kun lämpötila on 30 ˚C tai enemmän)
●●Kun huoneessa on joku, mutta hän ei liiku pitkään aikaan.
●●Kun joku on sohvan, muun huonekalun, lasin takana tai vastaavassa
tilanteessa.
●●Kun joku käyttää erittäin paksuja vaatteita ja heidän selkänsä on
anturiin päin.
Tilanteet, joissa anturi virheellisesti tunnistaa ihmisiä huoneessa,
vaikka ketään ei ole paikalla
Öljyn talteenottotoiminto
●●Öljyn talteenottotoiminto suoritetaan säännöllisesti kompressorin öljyn
palauttamiseksi ulkoyksikköön. Öljyn talteenoton aikana OPERATIONmerkkivalo (vihreä) vilkkuu (n. 10 minuuttia).
Lämpötila- ja kosteusalue
●●Tuotteen käyttöön vaaditut lämpötilat ja kosteus on esitetty seuraavassa taulukossa.
Jäähdytys/kuivatila
Ulko-lämpötila
Katso ulkoyksiköiden tekniset tiedot.
●●Jos huoneessa liikkuu koira tai kissa.
Sisä-lämpötila
18 – 32 °C DB
●●Kun tuuli saa verhot tai kasvien lehdet liikkumaan.
Sisäilman
kosteus
N. 80 % tai alle
●●Kun käytössä on lämmityselementtejä, ilmankostuttimia tai
sähkölaitteita, kuten suuntaa vaihtavat tuulettimet.
KÄYTTÖVINKKEJÄ
Toiminta ja suorituskyky
Tietoja ensisijaisesta tilasta ja valmiustilasta
●●Usea sisäyksikkö voidaan liittää samaan järjestelmään. Käyttötilojen
valinta voi olla rajoitettu järjestelmästä riippuen.
Jäähdytys ensisijaisesti -tila:
Kun muut sisäyksiköt samassa järjestelmässä ovat jäähdytys- tai kuivatilassa, ei lämmitystä voida valita samanaikaisesti.
Lämmitys ensisijaisesti -tila:
Kun muut sisäyksiköt samassa järjestelmässä ovat lämmitystilassa, ei
jäähdytys- tai kuivatilaa voida valita samanaikaisesti.
Lämmitystila
10 – 30 °C DB
●●Jos ilmastointilaitetta käytetään ilmoitettuja korkeammissa lämpötiloissa, voi sisäinen suojapiiri laueta estäen sisäisten piirien vaurioitumisen.
Myös jos laitetta käytetään jäähdytys- ja kuivatiloissa yllä lueteltua
alemmissa lämpötiloissa, voi lämmönvaihdin jäätyä ja johtaa vesivuotoihin tai muihin vaurioihin.
●●Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja korkeassa kosteudessa, voi ulkoyksikön pintaan muodostua kondensaatiota, ja valua lattialle tai muiden
alla olevien esineiden päälle.
●●Älä käytä laitetta muihin toimintoihin kuin huoneen jäähdytykseen,
lämmitykseen, kosteudenpoistoon ja ilmankierrätykseen tavallisissa
asunnoissa.
PUHDISTUS JA HOITO
HUOMAUTUS
Valmiustila:
Valmiustila aktivoituu, jos kaksi tai useampi sisäyksikkö käynnistyy
samanaikaisesti eri tilassa. Kaikki sisäyksiköt muussa kuin prioriteettitilassa odottavat valmiustilassa, kunnes prioriteettitila vaihtuu (käynnistyy heti, kun prioriteetti vaihtuu).
Tässä tilanteessa OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy ja TIMERmerkkivalo (oranssi) vilkkuu.
●●Sammuta laite ja kytke se irti virransyötöstä ennen sen puhdistamista.
Matala ympäristölämpötila
●●Älä käytä laitteen kotelon puhdistukseen yli 40 °C asteista vettä,
voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai haihtuvia aineita, kuten
bentseeni tai tinneri.
●●Kun ulkolämpötila laskee, vaihtuvat ulkoyksikön tuulettimet alhaiselle
nopeudelle tai yksi tuulettimista voi pysähdellä hetkellisesti.
Lämmitystoiminto
●●Lämmitystila toimii lämpöpumppuperiaatteella, imien lämmön ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisätiloihin. Tästä johtuen suorituskykyä
lasketaan ulkoilmalämpötilan laskiessa. Jos lämmitys ei ole mielestäsi
riittävä, suosittelemme tämän ilmastointilaitteen käyttämistä toisen
lämmityslaitteen kanssa.
●●Lämmitystila lämmittää koko huoneen kierrättämällä ilmaa huoneessa,
tästä johtuen voi kestää jonkin aikaa ilmastointilaitteen käynnistyksestä, ennen kuin huone on lämmin.
Mikrotietokoneohjattu automaattinen huurteenpoisto
●●Kun lämmitystilaa käytetään alhaisella ulkolämpötilalla kosteuden ollessa korkea, voi ulkoyksikköön muodostua huurretta mikä voi heikentää
suorituskykyä. Tämän suorituskyvyn heikkenemisen estämiseksi, tämä
laite on varustettu mikrotietokone-ohjatulla automaattisella huurteenpoistotoiminnolla. Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy ja
huurteenpoistopiiri käynnistyy hetkeksi (n. 4 - 15 minuuttia).
Automaattisen huurteenpoiston aikana OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu.
Fi-3
●●Älä seiso epävakaalla alustalla puhdistuksen aikana.
●●Ilmansuodattimien irrotuksen ja asennuksen aikana, älä koske lämmönvaihtimeen, koska tämä voi johtaa henkilövammaan.
●●Varmista, että ilmanottoritilä on kunnolla asennettu.
●●Älä puhdista laitteen sisäosia itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön, kun laitteen sisäosat on puhdistettava.
●●Älä irrota mitään yksikön osaa suodatinta lukuunottamatta.
●●Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirtaus heikkenee, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
●●Tavanomaisessa käytössä ilmansuodattimet on puhdistettava kahden
kuukauden välein.
Ilmansuodattimen puhdistus
Irrota ja puhdista suodatin, kun suodattimen valo
vilkkuu.
1. Työnnä ilmanottoritilän painikkeita (kahdessa kohdassa) ja avaa ilmanottoritilä.
2. Vedä suodatin ulos ilmanottoritilästä.
1.
2.
3. Puhdista ilmansuodattimet.
Poista pöly ilmansuodattimista imuroimalla tai pesemällä ne. Anna
ilmansuodattimien kuivua pesun jälkeen kokonaan, ja pidä ne suojattuna
auringonvalolta.
• Ilmansuodattimessa oleva pöly voidaan puhdistaa joko imurilla tai
pesemällä suodatin miedon pesuaineen ja lämpimän veden seoksella.
Jos peset suodattimen, anna sen kuivua kokonaan varjoisassa paikassa ennen uudelleenasentamista.
• Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirtaus heikkenee, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
4. Kiinnitä ilmansuodattimet uudelleen ilmanottoritilään.
(1) Aseta ilmansuodatin uudelleen sen
pidikkeeseen.
(2) Varmista, että ilmansuodatin koskettaa suodattimen pysäyttimeen, kun
asetat sitä pidikkeeseen uudelleen.
5. Sulje ilmanottoritilä ja työnnä sen hakoja ulospäin.
Vilkkuvat valot:
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu:
Öljyn talteenotto on käynnissä. (Katso sivu 2)
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu:
Automaattinen huurteenpoisto on käynnissä. (Katso sivu 2)
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) vilkkuvat vuorotellen:
Laite palautunut sähkökatkoksen jälkeen.
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) vilkkuvat samanaikaisesti:
Toimii koekäyttötilassa. Kysy johtajalta onko laitteen huolto käynnissä.
●●OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy ja TIMER-merkkivalo (oranssi)
vilkkuu:
Laite on valmiustilassa. (Katso sivu 2)
Melua kuuluu:
●●Seuraavissa olosuhteissa kuuluu veden virtausääntä sisäyksiköstä ja
käyntiääni muuttuu kovaksi. Tämä ääni tulee virtaavasta kylmäaineesta.
K
un laite käynnistyy
Kun öljyn talteenotto päättyy
Kun automaattinen huurteenpoisto päättyy
●●Käytön aikana voi kuulua pientä natinaa. Tämä johtuu paneelin lämpötilamuutoksista johtuvasta laajentumisesta ja supistumisesta.
●●Lämmitystoiminnon aikana voi kuulua sihinää satunnaisesti. Tämä ääni
muodostuu automaattisesta huurteenpoistosta. (Katso sivu 2)
●●Ilmansuodattimessa oleva pöly voidaan puhdistaa joko imurilla tai
pesemällä suodatin miedon pesuaineen ja lämpimän veden seoksella.
Jos peset suodattimen, anna sen kuivua kokonaan varjoisassa paikassa ennen uudelleenasentamista.
●●Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirtaus heikkenee, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
●●Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina kaukosäätimen suodatinpainiketta sammuttaaksesi suodattimen valon. (Katso kaukosäätimen
mukana tulevasta käyttöohjeesta lisätietoja.)
Rungon puhdistus
Pese runko lämpimällä vedellä ja kuivaa sitten puhtaalla ja pehmeällä
liinalla.
Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jätä kytkin päälle vähintään 12 tunniksi ennen käytön aloittamista.
VIANETSINTÄ
Seuraavat olosuhteet eivät ole vikoja tai toimintahäiriöitä.
Ei toimi välittömästi:
●●jos laite pysäytetään ja käynnistetään välittömästi, kompressori ei
käynnisty 3 minuuttiin, sulakkeen palamisen estämiseksi.
●●Jos virtakytkin kytketään pois päältä ja takaisin päälle, suojapiiri toimii
n. 3 minuutin ajan, estäen yksikön käytön tämän aikana.
Ilmavirtaus heikko tai pysähtyy:
●●Kun lämmitys käynnistetään, sisäyksikön tuulettimet voivat pysähtyä
hetkellisesti, sisäosien lämpenemisen mahdollistamiseksi.
Haju:
●●Sisäyksiköstä voi syntyä hieman hajua. Tämä haju tulee huoneen
hajuista (huonekalut, tupakka jne.), jotka ovat imeytyneet ilmastointilaitteeseen.
Sisäyksiköstä tulee sumua:
●●Jäähdytystoiminnon aikana, voi sisäyksiköstä nousta ohutta sumua.
Tämä johtuu äkillisestä huoneen jäähdytyksestä ilmastointilaitteen
ilmalla, mikä johtaa kondensaatioon ja sumuuntumiseen.
Sisäyksiköstä tulee höyryä:
●●Lämmitystoiminnon aikana, ulkoyksikön tuuletin voi pysähtyä, ja höyryn
voidaan nähdä nousevan laitteesta. Tämä johtuu automaattisesta
huurteenpoistosta. (Katso sivu 2)
Ulkoyksiköstä tulee vettä:
●●Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksiköstä voi valua vettä automaattisen
huurteenpoiston aikana.
Seuraavat olosuhteet eivät ehkä ole vikoja, joten tarkista ne uudestaan.
Ei toimi lainkaan:
●●Onko sähkökatkos tapahtunut?
●●Onko sulake palanut, tai katkaisin lauennut?
●●Onko pääkytkin OFF-asennossa?
●●Yritätkö kytkeä prioriteettitilasta eroavan toiminnon? (Katso sivu 3)
●●Onko laite valmiustilassa? (Katso sivu 3)
●●Onko ihmisen tunnistusanturin automaattinen sammutustoiminto aktiivinen? (Katso sivu 2)
Käyttötilaa ei voida muuttaa:
●●Yritätkö muuttaa prioriteettiolosuhteista eroavan toiminnon? (Katso
sivu 3)
Heikko jäähdytys (tai lämmitys) toiminta:
●●Onko huoneen lämpötila-asetukset (termostaatti) säädetty oikein?
●●Onko ilmansuodatin likainen? (Katso sivu 3)
●●Jos huonelämpötila nousee termostaatin asetuksen yläpuolelle lämmitystilassa, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikön tuuletin pysähtyy. Jos
haluat lämmittää huonetta lisää, aseta termostaatin asetus korkeammaksi.
●●Onko ilmastointilaitteen sisääntulo- tai ulostuloaukko tukossa?
●●Öljyn talteenottotoiminnon aikana, ilmavirtaus pysähtyy n. 10 minuutin
ajaksi. (Katso sivu 2)
●●Jos kyseessä on jäähdytys, onko huoneessa lämmityslaite tai tietokoneita, tai onko siinä paljon ihmisiä?
●●Laite pysähtyy hetkeksi lämmitystilassa (4 - 15 minuutin ajaksi) automaattisen huurteenpoiston toimiessa. (Katso sivu 2)
●●Tuuletin toimii alhaisella nopeudella kuivatilassa tai kun laite valvoo
huonelämpötilaa.
●●Onko ikkuna tai ovi auki?
●●Jos kyseessä on jäähdytys, päästääkö ikkuna sisään kirkasta auringonvaloa? (Sulje verhot.)
●●Onko tuulettimen nopeus asetettu alhaiseksi?
●●Onko ihmisen tunnistusanturin automaattinen tallennustoiminto aktiivinen? (Katso sivu 2)
●●AUTO-tilan valvonnassa, tuuletin toimii alhaisella nopeudella.
Fi-4
Aseta lämpötila huonelämpötilaa alemmaksi ja käytä sitä:
●●Lämpötila ei laske hyvin. Lämpötila ei laske johtuen huoneen olosuhteista. (Kun kosteus tai huonelämpötila on korkea.) (Katso sivu 3)
Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon seuraavissa tilanteissa.
TEKNISET TIEDOT
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLAH 024GLAH 030GLAH 018GLAH 024GLAH
MALLI
VIRTALÄHDE
230 V ~ 50/60 Hz
●●Ongelmaa ei voida korjata, vaikka vianetsinnän tarkistukset on suoritettu.
SALLITTU JÄNNITEALUE
●●FILTER-merkkivalo (punainen) vilkkuu erittäin nopeasti.
JÄÄHDYTYSTEHO
[BTU/h]
LÄMMITYSTEHO
[BTU/h]
●●Langallisessa tai yksinkertaisessa kaukosäätimessä näkyy Er (kun
liitetty).
●●Palaneen hajua esiintyy.
[kW]
[kW]
198–264 V (50 Hz), 198–253 V (60 Hz)
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19 100
24 200
30 700
19 100
24 200
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21 500
27 300
34 100
21 500
27 300
SYÖTTÖTEHO
[W]
20
25
49
40
40
VIRTA
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
ÄÄNENPAINETASO
dB [A]
33
35
40
38
38
KESKITASO
dB [A]
- KORKEA
KORKEA
32
33
36
37
37
KESKITASO
dB [A]
31
32
34
36
36
KESKITASO
dB [A]
- ALHAINEN
30
31
32
35
35
MATALA
dB [A]
29
30
31
34
34
HILJAINEN dB [A]
28
28
28
33
33
MITAT JA PAINO
KORKEUS
[mm]
LEVEYS
[mm]
SYVYYS
[mm]
PAINO
[kg]
246
288
840
840
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLAH 034GLAH 036GLAH 045GLAH 054GLAH
MALLI
VIRTALÄHDE
230 V ~ 50/60 Hz
SALLITTU JÄNNITEALUE
[kW]
JÄÄHDYTYSTEHO
[BTU/h]
LÄMMITYSTEHO
[BTU/h]
[kW]
198–264 V (50 Hz), 198–253 V (60 Hz)
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30 700
34 100
38 200
42 700
47 800
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34 100
38 200
42 700
47 800
54 600
SYÖTTÖTEHO
[W]
47
47
61
89
116
VIRTA
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
ÄÄNENPAINETASO
dB [A]
39
39
41
44
47
KESKITASO
dB [A]
- KORKEA
KORKEA
38
38
40
42
45
KESKITASO
dB [A]
37
37
38
40
42
KESKITASO
dB [A]
- ALHAINEN
36
36
37
38
39
MATALA
dB [A]
35
35
35
36
36
HILJAINEN
dB [A]
33
33
33
33
33
MITAT JA PAINO
KORKEUS
[mm]
288
LEVEYS
[mm]
840
SYVYYS
[mm]
840
[kg]
29,5
PAINO
●●Akustiset äänitiedot:
Suurin äänenpainetaso on alle 70 dB (A) sisä- ja ulkoyksikölle. IEC
704-1:n ja ISO 3744:n mukaan.
●●Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Fi-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement