Fujitsu AUXM030GLAH Инструкции за работа

advertisement

Fujitsu AUXM030GLAH Инструкции за работа
ВЪТРЕШЕН МОДУЛ (Касетъчен тип)
Запазете този наръчник за бъдещи справки.
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
ЧАСТ №. 9369313226
Български
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЧАСТ №. 9369313226
VRF система, вътрешен модул (Касетъчен тип)
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ.............................................................................. 1
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИ................................................................ 1
ЕКСПЛОАТАЦИЯ MANUAL AUTO.......................................................... 2
ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК....................................................... 2
ДАТЧИК ЗА ХОРА (Опция)..................................................................... 2
СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ............................................................... 3
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА........................................................................ 3
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ............................................. 4
СПЕЦИФИКАЦИИ................................................................................... 5
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
●●Преди да използвате уреда, прочетете тези „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“
и използвайте уреда по правилният начин.
●●Не докосвайте тръбопровода по време на експлоатация.
●●Уверете се, че всякакво електро оборудване е поне на 1 м разстояние от външните и вътрешни модули.
●●Този уред не е предназначен за използване от лица (включително
деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности,
или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или
инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни
за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за
да сте сигурни, че не си играят с уреда.
Забележка:
Превключването на работен режим в системата за регенерация
на топлина може да изисква известно време, за да сработи. Моля,
имайте предвид, че това не е повреда.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ
●●Не се опитвайте да монтирате климатика сами.
●●Инструкциите в този раздел се отнасят изцяло до безопасността;
уверете се, че поддържате безопасни експлоатационни условия.
●●Този модул не съдържа части, които може да се сервизират от
потребителя. Винаги се консултирайте със сервизен персонал
относно ремонти.
●●„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“ имат следните значения в
тази инструкции:
●●При местене се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за
разкачване и монтаж на модула.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тази маркировка указва процедури, които,
ако бъдат извършени неправилно, може да
доведат до смърт или сериозни наранявания
на потребителя.
ВНИМАНИЕ
Тази маркировка указва процедури, които,
ако бъдат извършени неправилно, може да
доведат до лични наранявания на потребителя или материални щети.
●●Модулът трябва да бъде заземен.
●●Уверете се, че дренажите са направени правилно за източване.
●●Избягвайте монтажа на климатика в близост до камина или друг
отоплителен уред.
●●Когато монтирате вътрешен и външен модул, направете необходимото, за да предотвратите достъпа на малки деца.
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА
Гравирана маркировка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(1)
●●Не се излагайте директно на вятъра от климатика за продължителен период от време.
●●Не вмъквайте пръсти или други предмети в изходния порт или в
смукателните решетки.
●●Освен при АВАРИЙНИ ситуации, никога не изключвайте захранването, както и междинния прекъсвач на вътрешните модули по време
на експлоатация. Това ще причини повреда на компресора, както
и теч на вода. Първо спрете вътрешния модул като работите от
контролния модул на конвертора или външното входно устройство,
а след това прекъснете веригата. Уверете се, че работите през контролния модул, конвертора или външното входно устройство.
●●Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде
сменен само от оторизиран сервизен персонал, тъй като са необходими специализирани инструменти и специфичен кабел.
●● В случай на теч на хладилен агент, загасете всякакви пламъци, проветрете стаята и влезте във връзка с оторизиран сервизен персонал.
ВНИМАНИЕ
●● Не поставяйте животни или растения директно на пътя на въздушната струя.
●● Не насочвайте въздушната струя в камини или отоплителни апарати.
●●Не блокирайте и не покривайте входния и изходния порт.
●●Не се провисвайте и не поставяйте предмети върху климатика.
●●Не поставяйте вази с цветя или водни контейнери върху климатика.
●●Не окачвайте предмети на вътрешния модул.
●● Не поставяйте нищо, което не трябва да се мокри под вътрешния модул.
●●Винаги изключвайте прекъсвача на електрозахранването по време
на почистване на климатика или на въздушния филтър.
●●Не изливайте вода или почистващ препарат директно върху модула и не мийте модула.
●●Не излагайте климатика директно на вода.
●●Не работете с климатика с мокри ръце.
●●Проверете за повреди монтажния стенд.
●●Използвайте само при монтирани въздушни филтри.
●●Не пийте вода, източена от климатика.
●●Не упражнявайте какъвто и да натиска върху радиаторните жалузи.
●●Не използвайте възпламенили газове в близост до климатика.
Bg-1
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Въздушен филтър (в решетка на въздушния смукателен отвор)
(2) Клапи за посока на въздушния поток
Наименованието на изходните портове (в „Индивидуална настройка на вертикалния държач“ с дистанционното управление с кабел).
(2)-1: Порт 1
(2)-2: Порт 2
(2)-3: Порт 3
(2)-4: Порт 4
Моля, вижте “НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК”.
(3) Решетка на въздушния смукателен отвор
(4) Контролен панел (опция)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Приемник на сигнала от дистанционното управление и бутон
Manual auto: Приемникът на сигнала от дистанционното управление е мястото за прием на сигнали от дистанционното управление. Бутонът MANUAL AUTO се използва за работа, когато
дистанционното управление не е налично.
(6) Индикаторна лампа TIMER (Оранжева): Свети, когато таймерът работи.
(7) Индикаторна лампа OPERATION (Зелена): Светва по време на
експлоатация.
(8) Индикаторна лампа FILTER (Червена): Ще светне, ако филтърът
е мръсен. Почистете филтъра съгласно „ПЧИСТВАНЕ И ГРИЖА“.
Ще изгасне, когато след почистване бъде натиснат бутон RESET.
(9) Датчик за хора (опция)
Индивидуална настройка на вертикалния държач
Може да настроите въздушния поток на изходните портове по отделно чрез дистанционното управление.
Настройване на „Индивидуална настройка на вертикалния държач“
може да бъде извършено с дистанционното управление на климатика.
●●UTY-RNR*Z-1 (кабелно дистанционно управление)
Вижте наръчника за експлоатация на дистанционното управление.
ДАТЧИК ЗА ХОРА (Опция)
Относно датчика за хора
Сензорът отчита дали има хора в помещението, като отчита наличието на движение.
(9)
Контролен модул (опция)
* Ограничено само докато комплектът на датчика за хора е прикачен.
Типове на дистанционни управления:
● Безжично дистанционно управление
● Кабелно дистанционно управление
● Просто дистанционно управление
Относно методът за експлоатация, моля, направете справка в Наръчника за експлоатация за всяко устройство.
Настройка на датчика за хора може да бъде извършена с дистанционното управление на следното. Вижте наръчника за експлоатация
на дистанционното управление.
●●UTY-RNR*Z-1 (кабелно дистанционно управление)
Относно режим на автоматично спестяване
ЕКСПЛОАТАЦИЯ MANUAL AUTO
Ако никой не влезе в помещението по време на зададеното време
(15, 30, 60, 90, 120, 180 минути), зададената температурата автоматично ще бъде контролирана.
Използвайте режим на експлоатация MANUAL AUTO в случай, че дистанционното управление е загубено или не е налично по друга причина.
(Когато лице влезе в помещението, сензорът ще отчете присъствие и автоматично ще върне уреда към първоначално зададените
настройки).
*Ограничено само докато комплектът на ИЧ приемник е прикачен.
Относно режим на автоматично изключване
ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутона MANUAL AUTO с мокри ръце или остри предмети в противен случай може да се стигне до електрически удар или
неизправност.
Стартиране на експлоатация
Натиснете бутона MANUAL AUTO на експлоатационния контролен панел.
Експлоатацията може да бъде настроена по следния начин.
Работен режим
AUTO:
Когато не може да бъде избран Auto режим,
уредът ще работи в същия режим като другия
вътрешен модул в същата система. (Когато
друг вътрешен модул в същата система не
работи, климатикът ще работи в режим на
охлаждане.)
Скоростна вентилатор AUTO
Настройка на температура
Ако никой не влезе в помещението по време на зададеното време (1
до 24 часа с интервали от 1 час), климатикът автоматично ще спре
да работи.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
●●За да рестартирате работа, натиснете бутона On/Off на
дистанционното управление.
●●Режимът за автоматично изключване може да не заработи, дори
да няма никой в стаята. Сензорът може неправилно да отчете
присъствие на лица, дори да няма никой в стаята.
Диапазон на приложение
ВНИМАНИЕ
●●Не поставяйте големи предмети близо до датчика за хора. Също
така дръжте модулите за отопление извън зоната на отчитане на
датчика.
Диапазон с еднаква чувствителност на температурата
23 °C
3,2 м
8,8 м
Спиране на експлоатация
0,8 м
Натиснете бутона MANUAL AUTO на експлоатационния контролен панел.
ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
Вертикалната посока на въздушния поток може да бъде управлявана от дистанционното управление.
Вертикален въздушен поток
Охлаждане и изсушаване: (1), (2), (3), (4)
Отопление :
(1), (2), (3), (4)
Височина на тавана: 3,2 м
Положение на отчитане: 0,8
м от повърхността на пода
ЗАБЕЛЕЖКИ:
●●Когато височината на монтиране се увеличава, чувствителността
на температурата намалява.
●●Енергоспестяващата функция може да не работи, когато стайната
температура е съществено различна от зададената в настройките,
например, веднага след включване на уреда.
●●Тъй като датчикът за човешко присъствие е инфрачервен,
възможно е да има неправилно отчитане.
(1)
(2)
(3)
(4)
Bg-2
Ситуации, при които сензорът може да отчете отсъствие на
лица в помещението, дори и да има такива.
●●Когато температурата е висока, а разликата между човешката
температура и тази в стаята е незначителна. (това може да се
случи през летния сезон, когато температурата е 30°С или повисока).
●●Когато има лица в помещението, но не се движат за дълъг период
от време.
●●Когато има лица, намиращи се зад масивни предмети, като диван,
мебели, стъкло или подобни.
●●Когато лице носи изключително плътни дрехи и е с гръб към
сензора.
Ситуации, при които сензорът може да отчете присъствие на
лица в помещението, дори и да няма такива.
●●Когато има домашен любимец, който се движи в стаята.
●●Когато има движение на завеси или растения поради течение.
●●Когато има отоплителни уреди, овлажнители или други, като
работещи вентилатори, например.
СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Експлоатация и характеристики
Относно приоритетно състояние и състояние на готовност
●●Многобройни вътрешни модули могат да бъдат свързани в една и
съща система. В зависимост от системата, изборът на режим на
експлоатация е ограничен.
Приоритет за охлаждане:
Когато другите вътрешни модули в същата система работят в
режим на охлаждане или изсушаване, едновременно не може да
бъде избрано отопление.
Приоритет за отопление:
Когато другите вътрешни модули в същата система работят в
режим на отопление, едновременно не може да бъде избрано
охлаждане или изсушаване.
Състояние на готовност:
Състоянието на готовност се активира, когато 2 или повече вътрешни модула стартират едновременно в различен режим. Всеки
вътрешен модул, освен този с приоритетен режим ще изчака в
състояние на готовност до смяна приоритетния режим (работата
започва щом бъде превключен приоритетния режим).
В това време, индикаторната лампа OPERATION (зелена) свети, а
индикаторната лампа TIMER (оранжева) мига.
Ниско околно охлаждане
●●Когато външната температура спадне, вентилаторът на външния
модул може да се превключи на ниска скорост или един от вентилаторите може да спре временно.
Отоплителни характеристики
●●Отоплителният режим работи на принцип топлинна помпа, абсорбирайки топлината от външния въздух и пренасяйки я вътре.
В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със
спад на температурата на външния въздух. Ако усещате отоплението недостатъчно, препоръчваме да използвате климатика, заедно
с друг тип отопление.
●●Отоплителният режим загрява цялата стая чрез рециркулация на
въздуха в стаята, в резултат на това, понякога може да е необходимо известно време за отопление след стартирането на климатика.
Автоматично размразяване, контролирано от микрокомпютър
●●Когато използвате режим на отопление при условия на ниски
външни температури, висока влажност, по външния модул може
да се образува скреж, което да доведе до намаляване на експлоатационните характеристики. С оглед предотвратяване на този вид
намаление на характеристиките, този модул е оборудван с автоматична функция за размразяване, контролирана от микрокомпютър.
Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата
за размразяване ще сработи за кратко (за около 4 до 15 минути).
По време на операцията за автоматично размразяване, индикаторната лампа OPERATION (зелена) ще мига.
Bg-3
Операция за възстановяване на масло
●●Периодично се извършва операция за възстановяване на маслото
за връщане на маслото на компресора към външния модул. По
време на работата за възстановяване на маслото, индикаторната
лампа OPERATION (зелена) ще мига (за около 10 минути).
Диапазон на температура и влажност
●●Температурата и влажността, необходими за работата на този
продукт са посочени в следната таблица.
Режим Охлаждане/Изсушаване
Външна
температура
Вътрешна
температура
Вътрешна
влажност
Режим Отопление
Моля, направете справка в спецификациите на
външните модули.
18 до 32 °C DB
10 до 30 °C DB
Около 80% или по-малко
●●Ако климатикът работи при условия на по-високи температури
от посочените, вградената защитна верига може да сработи за
предотвратяване на повреда на вътрешната верига. Освен това,
по време на режимите за Охлаждане и Изсушаване, ако модулът
се използва при по-ниски температури от тези посочени по-горе,
топлообменникът може да замръзне, което води до тена вода и
други повреди.
●●Ако модулът се използва за дълги периоди от време при условия
на висока влажност, може да се образува конденз по повърхността
на вътрешния модул и да покапе върху пода или по други предмети отдолу.
●●Не използвайте този модул за каквито и да е цели, различни от
Охлаждане, Отопление, Отстраняване на влага и въздушна циркулация в обикновени жилищни стаи.
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА
ВНИМАНИЕ
●●Преди почистване на модула се уверете, че сте го спрели и сте
прекъснали електро захранването.
●●Не стойте върху нестабилна платформа по време на почистване.
●●Когато демонтирате и сменяте въздушните филтри се уверете, че
не докосвате топлообменника, което може да доведе до нараняване.
●●Уверете се, че смукателната решетка е монтирана сигурно.
●●Не почиствайте сами вътрешността на модула. За да почистите
вътрешността, винаги се консултирайте с оторизиран сервизен
персонал.
●●Когато почиствате корпуса на модула не използвайте вода с температура над 40 °C, агресивни абразивни почистващи препарати
или летливи агенти като бензин или разтворител.
●●Не демонтирайте каквато и да е част от модула, освен филтъра.
●●Ако бъде позволено на мръсотията да навлезе във въздушния
филтър, въздушният поток ще бъде намален, снижавайки ефективността и увеличавайки шума.
●●По време на периодите на нормална употреба, въздушните филтри трябва да бъдат почиствани на всеки два месеца.
Почистване на въздушен филтър
Демонтирайте и почистете филтъра, когато лампата за филтъра мига.
1. Натиснете пуш бутоните на смукателната решетка (две места) и отворете смукателната решетка.
2. Издърпайте филтъра от смукателната решетка.
1.
2.
3. Почистване на въздушни филтри.
Отстранете праха от въздушните филтри като ги почистите с прахосмукачка или като ги измиете. След измиване, оставете въздушните филтри да изсъхнат напълно на място, защитено от слънчева светлина.
• Прах от въздушния филтър може да бъде почистван или с прахосмукачка, или чрез измиване на филтъра в разтвор на слаб
почистващ препарат и топла вода. Ако ще миете филтъра, уверете
се, че сте го оставили да се изсуши напълно далеч от слънчева
светлина, преди да го монтирате отново.
• Ако бъде позволено на мръсотията да навлезе във въздушния
филтър, въздушният поток ще бъде намален, снижавайки ефективността и увеличавайки шума.
4. Прикачете обратно въздушните филтри към смукателната решетка.
(1) Поставете въздушния филтър в
държача му.
(2) Уверете се, че въздушния филтър
е в контакт с филтърния стопер,
когато го поставяте обратно в държача.
5. Затворете смукателната решетка и избутайте
навън куките й.
●●Вентилаторът може да работи на бавна скорост по време на режим
Изсушаване или когато модула наблюдава стайната температура.
●● При AUTO работа на монитора, вентилаторът ще работи на бавна скорост.
Мигащи лампи:
●●Индикаторната лампа OPERATION (зелена) мига:
Извършва се операция за възстановяване на масло. (Вижте страница 2)
●●Индикаторната лампа OPERATION (зелена) мига:
Извършва се автоматична операция за размразяване. (Вижте
страница 2)
●●Индикаторните лампи OPERATION (зелена) и TIMER (оранжева)
мигат последователно:
Уредът се възстановява след спад на напрежението.
●●Индикаторните лампи OPERATION (зелена) и TIMER (оранжева)
мигат едновременно:
Уредът работи в пробен работен режим. Питайте мениджър, защото може да се извършват работи по поддръжката.
●●Индикаторната лампа OPERATION (зелена) свети, а индикаторната лампа TIMER (оранжева) мига:
Това е състояние на готовност. (Вижте страница 2)
Чува се шум:
●●При следните условия се чуват звуци от падаща вода от вътрешния модул и работата може да бъде шумна. Това са звуци от
падащия хладилен агент.
К
огато работата стартира
Когато операцията за възстановяване на масло приключи
Когато операцията за автоматично размразяване приключи
●●По време на работа може да бъде чут лек скърцащ звук. Това е
резултат от моментното разширение и свиване на панела в резултат то температурните промени.
●●Прах от въздушния филтър може да бъде почистван или с прахосмукачка, или чрез измиване на филтъра в разтвор на слаб
почистващ препарат и топла вода. Ако ще миете филтъра, уверете
се, че сте го оставили да се изсуши напълно далеч от слънчева
светлина, преди да го монтирате отново.
●●Ако бъде позволено на мръсотията да навлезе във въздушния
филтър, въздушният поток ще бъде намален, снижавайки ефективността и увеличавайки шума.
●●След включване на захранването, натиснете бутона за филтъра на
дистанционното управление, за да изключите лампата за филтъра. (За допълнителни детайли, направете справка в наръчника за
експлоатация, опакован заедно с дистанционното управление.)
Почистване на корпуса
Измийте корпуса с топла вода, а след това подсушете с чиста и мека
кърпа.
Когато не се използва за дълъг период от време
●●По време операция за отопление понякога може да бъде чут
скърцащ звук. Този звук е резултат от автоматичната операция за
размразяване. (Вижте страница 2)
Миризми:
●●Може да бъде разпространена миризма от вътрешния модул. Тази
миризма е резултата от стайните миризми (мебели, тютюн и пр.),
които са навлезли в климатика.
От вътрешния модул излиза мъгла:
●●Пор време на операция за охлаждане, от вътрешния модул може
да изпусне мъгла. Това е резултата от внезапно охлаждане на
стайния въздух от въздуха, изпускан от климатика, водещо до
конденз и образуване на мъгла.
От вътрешния модул излиза пара:
●●По време на операция за отопление, вентилаторът на външния
модул може да спре и може да бъде видяна мъгла, излизаща от
модула. Това е резултат от автоматичната операция за размразяване. (Вижте страница 2)
От външния модул се изпуска вода:
●● По време на работа за отопление, може да се образува вода, излизаща от външния модул поради операция за автоматично размразяване.
Оставете прекъсвачът включен поне за 12 часа преди стартиране на
работата, когато трябва да бъде използван отново.
Следните условия може да не са авария, така че
проверете отново.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Изобщо не работи:
●●Имало ли е повреда на захранването?
Следните условия не са аварии или неизправности.
Не се включва незабавно:
●●Ако модулът е спрян, а след това стартиран отново незабавно
след това, компресора няма да стартира за около 3 минути с оглед
предотвратяване изгаряне на предпазителите.
●●Винаги щом прекъсвачът е изключен и включен отново, защитната верига ще се задейства за около 3 минути, предотвратявайки
работата на модула през този период.
Въздушният поток е слаб или спира:
●● Когато бъде стартирана работа, вентилаторът на вътрешния модул
може да спре временно, за да позволи подгряване на вътрешни части.
●●По време на отопление, ако стайната температура се повиши
над настройката на термостата, външният модул ще спре, както и
вентилатора на вътрешния модул. Ако искате да загреете стаята
допълнително, настройте термостата на по-висока температура.
●●Има ли изгорял бушон или задействан прекъсвач на веригата?
●●Поставен ли е главният превключвател на захранването в положение OFF?
●●Опитвате ли се да задействате операция, различна от приоритетната? (Вижте страница 3)
●●Това състояние на готовност? (Вижте страница 3)
●●Режимът за автоматично изключване на настройката на датчика за
хора активен ли е? (Вижте страница 2)
Работният режим не може да бъде сменен:
●●Опитвате ли се да смените операция, различна от приоритетната?
(Вижте страница 3)
Лошо охлаждане (за отопление):
●●Регулирате ли правилно настройките на стайната температура
(термостат)?
●●Мръсен ли е въздушния филтър? (Вижте страница 3)
●●По време на операция за възстановяване на масло, въздушният
поток може да спре за приблизително 10 минути. (Вижте страница 2)
●●Блокиран ли е входния или изходния порт на климатика?
●●По време на операция за отопление, модулът ще спре работа
временно (между 4 и 15 минути) тъй като работи режим за автоматично размразяване. (Вижте страница 2)
●●В случай на работа за охлаждане има ли възможност от навлизане
на слънчева светлина през прозорец? (Спуснете завесите.)
●●Има ли отворен прозорец или врата?
Bg-4
●●В случай на работа за охлаждане, има ли в стаята отоплителен
уред и компютри или в стаята има прекалено много хора?
СПЕЦИФИКАЦИИ
●●Настроен ли е вентилаторът на ниска степен?
●●Режимът за автоматично спестяване на настройката на датчика за
хора активен ли е? (Вижте страница 2)
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLAH 024GLAH 030GLAH 018GLAH 024GLAH
МОДЕЛ
Задайте по-ниска температура от тази в стаята и използвайте
уреда:
●●Температурата не спада достатъчно. Температурата може да не
спада в зависимост от стайната температура. (Докато в стаята има
висока влажност, температурата е висока.) (Вижте страница 3)
ЗАХРАНВАНЕ
ОХЛАДИТЕЛЕН [kW]
КАПАЦИТЕТ
[Btu/h]
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19 100
24 200
30 700
19 100
24 200
При следните ситуации спрете незабавно работата
и влезте във връзка с оторизиран сервизен персонал.
ОТОПЛИТЕЛЕН [kW]
КАПАЦИТЕТ
[Btu/h]
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21 500
27 300
34 100
21 500
27 300
●●Проблемът не може да бъде разрешен дори след извършване на
проверки за отстраняване на неизправности.
●●Индикаторната лампа FILTER (червена) мига много бързо.
●●Кабелното дистанционно управление или просто дистанционно
управление указва Er (когато е свързано).
●●Има миризма на изгоряло.
230 V ~ 50/60 Hz
НАЛИЧЕН ДИАПАЗОН
НА НАПРЕЖЕНИЕ
198 до 264 V (50Hz) , 198 до 253 V (60Hz)
ВХОДНА
МОЩНОСТ
[W]
20
25
49
40
40
ТОК
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
НИВО НА АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ
ВИСОКО
dB [A]
33
35
40
38
38
СРЕДНО ВИСОКО
dB [A]
32
33
36
37
37
СРЕДНО
dB [A]
31
32
34
36
36
СРЕДНО НИСКО
dB [A]
30
31
32
35
35
НИСКО
dB [A]
29
30
31
34
34
QUIET
dB [A]
28
28
28
33
33
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
ВИСОЧИНА
[mm]
ШИРИНА
[mm]
ДЪЛБОЧИНА
[mm]
ТЕГЛО
[kg]
246
288
840
840
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLAH 034GLAH 036GLAH 045GLAH 054GLAH
МОДЕЛ
ЗАХРАНВАНЕ
230 V ~ 50/60 Hz
НАЛИЧЕН ДИАПАЗОН
НА НАПРЕЖЕНИЕ
198 до 264 V (50Hz) , 198 до 253 V (60Hz)
ОХЛАДИТЕЛЕН [kW]
КАПАЦИТЕТ
[Btu/h]
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30 700
34 100
38 200
42 700
47 800
ОТОПЛИТЕЛЕН [kW]
КАПАЦИТЕТ
[Btu/h]
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34 100
38 200
42 700
47 800
54 600
ВХОДНА
МОЩНОСТ
[W]
47
47
61
89
116
ТОК
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
НИВО НА АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ
ВИСОКО
dB [A]
39
39
41
44
47
СРЕДНО ВИСОКО
dB [A]
38
38
40
42
45
СРЕДНО
dB [A]
37
37
38
40
42
СРЕДНО НИСКО
dB [A]
36
36
37
38
39
НИСКО
dB [A]
35
35
35
36
36
QUIET
dB [A]
33
33
33
33
33
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
ВИСОЧИНА
[mm]
288
ШИРИНА
[mm]
840
ДЪЛБОЧИНА
[mm]
840
[kg]
29,5
ТЕГЛО
●●Акустична информация за шум:
Максималното ниво на акустична мощност е под 70 dB (A) и за
двата модула - вътрешен и външен. Съгласно IEC 704-1 и ISO
3744.
●●Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.
Bg-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement