Fujitsu AUXM030GLAH Navodila za uporabo

Fujitsu AUXM030GLAH Navodila za uporabo
NOTRANJA ENOTA (Kasetni tip)
Shranite ta navodila za nadaljno pomoč.
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
Št. DELA 9369313226-03
Slovensko
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
Št. DELA 9369313226-03
Notranja enota VRF sistema (Kasetni tip)
VSEBINA
VARNOSTNI UKREPI.............................................................................. 1
IMENA DELOV......................................................................................... 1
MANUAL AUTO DELOVANJE.................................................................. 2
SMER PRETOKA ZRAKA........................................................................ 2
HUMAN SENSOR (senzor za zaznavo človeka) (izbirno)....................... 2
NASVETI ZA UPORABO.......................................................................... 3
ČIŠČENJE IN NEGA................................................................................ 3
ODPRAVLJANJE TEŽAV......................................................................... 4
SPECIFIKACIJE....................................................................................... 5
VARNOSTNI UKREPI
●●Pred uporabo naprave temeljito preberite »VARNOSTNE UKREPE« in
jih izvajajte pravilno.
●●Vsa navodila v tem poglavju se nanašajo na varnost; prepričajte se, da
ohranite varne pogoje delovanja.
●●»OPOZORILO« in »POZOR« imata naslednji pomen v teh navodilih:
OPOZORILO
Ta simbol označuje postopke, ki ob nepravilni
izvedbi lahko privedejo do smrti ali resnih
poškodb uporabnika.
POZOR
Ta simbol označuje postopke, ki ob nepravilni
izvedbi lahko povzročijo telesne poškodbe
uporabnika ali škodo na lastnini.
●●Med upravljanjem naprave se ne dotikajte cevovodov.
●●Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava oddaljena vsaj 1 m od
notranje ali zunanje enote.
●●Ta naprava ni namenjena uporabi ljudi(vključno z otroki) z zmanjšanimi
telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je
odgovorna za njihovo varnost. Da bi preprečili otrokom, da se igrajo z
napravo, morajo biti pod nadzorom.
Opomba:
Lahko traja nekaj minut, preden lahko aktivirate način delovanja v sistemu obnovitve toplote. Ne gre za okvaro.
VARNOSTNI UKREPI OB VGRADNJI
POZOR
●●Klimatske naprave ne nameščajte sami.
●●Ta naprava ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko popravi uporabnik
sam. Za potrebna popravila vedno kontaktirajte pooblaščeni servis.
●●Pri premikanju se posvetujte s pooblaščenim serviserjem, za odklop in
namestitev enote.
●●Naprava mora biti ozemljena.
●●Pred drenažo se prepričajte, da odtok deluje pravilno.
●●Izogibajte se namestitvi klimatske naprave v bližini kaminov ali drugih
grelnih naprav.
●●Pri montaži notranjih in zunanjih enot, upoštevajte varnostne ukrepe,
da bi dojenčkom preprečili dostop.
IMENA DELOV
VARNOSTNI UKREPI MED UPORABO
Vtisnjena oznaka
OPOZORILO
(1)
●●Ne izpostavljajte se neposrednemu zraku klimatske naprave predolgo.
●●Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v vtičnico ali rešetke.
●●Razen v NUJNIH PRIMERIH, med delovanjem nikoli ne izklopite
glavne in pomožne varovalke notranje enote. To bi povzročilo okvare
kompresorja, kot tudi puščanje vode. Najprej ustavite notranjo enoto s
pomočjo kontrolne enote, pretvornika ali zunanje vhodne naprave, nato
izklopite stikalo. Prepričajte se, da postopek izvajate preko kontrolne
enote, pretvornika ali zunanje vhodne naprave.
●●Če je napajalni kabel te naprave poškodovan, ga lahko zamenjajo le
pooblaščeni serviserji, saj so potrebna orodja za posebne namene in
točno določen kabel.
●●V primeru razlitja hladilne tekočine, pogasite plamene, prezračite sobo
in pokličite pooblaščenega serviserja.
POZOR
●●Ne postavljajte živali ali rastlin na mesto pretoka zraka.
●●Ne usmerjajte pretoka zraka na kamine ali druge grelne naprave.
●●Ne zapirajte ali prekrivajte vstopnih in izstopnih rešetk.
●●Ne plezajte na klimatsko napravo in nanjo ne postavljajte nobenih
predmetov.
●●Na klimatsko napravo ne postavljajte rož ali posod z vodo.
●●Ne obešajte predmetov na vstopno enoto.
●●Pod notranjo enoto ne postavljajte ničesar, kar se ne sme zmočiti.
●●Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov, vedno izključite
varovalko.
●●Ne zlivajte vode ali čistilnih sredstev neposredno na enoto in ne čistite
enote s čistili.
●●Klimatske naprave ne izpostavljajte vodi.
●●Ne upravljajte klimatske naprave z morkimi rokami.
●●Preverite stanje namestitvenega stojala, da bi izključili škodo.
●●Upravljajte napravo samo v primeru nameščenih zračnih filtrov.
●●Ne pijte vode, ki je bila odstranjena iz klimatske naprave.
●●Ne izvajajte kakršnegakoli pritiska na lopute radiatorja.
●●V bližini klimatske naprave ne uporabljajte vnetljivih sredstev.
Sl-1
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Zračni filter (v rešetki dovoda zraka)
(2) Lopute za usmerjanje zračnega toka
Ime izstopnih kanalov (v "Nastavitev individualno zadržanje VT” z
žičnim daljinskim upravljalnikom).
(2)-1: Izhod 1
(2)-2: Izhod 2
(2)-3: Izhod 3
(2)-4: Izhod 4
Glejte “NASTAVITEV SMERI IZPIHOVANJA ZRAKA".
(3) Dovodna rešetka
(4) Krmilna plošča (neobvezno)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Sprejemnik signala daljinca in tipka ročnega samodejnega delovanja:
Sprejemnik signala daljinca sprejema signale daljinca. Gumb samodejnega ročnega delovanja se uporablja za upravljanje, ko daljinec ni
na voljo.
(6) Lučka indikatorja za TIMER (oranžna): Prižge se med delovanjem
timerja.
(7) Lučka indikatorja za OPERATION (zelena): Prižge se med delovanjem.
(8) Lučka indikatorja za FILTER (rdeča): Prižge se, ko je potrebno očistiti
filter.
Filter očistite z upoštevanjem »ČIŠČENJE IN NEGA«. Ko se čiščenje
konča, izklopite lučko indikatorja s pomočjo funkcije za ponastavljanje
znaka filtra na daljinskem upravljalniku.
(9) Senzor za zaznavo človeka (izbirno)
Individualno zadržanje VT
Smer izpihovanja zraka na izhodnih kanalih lahko posamično nastavite z
daljinskim upravljalnikom.
Nastavljanje "Nastavitev individualno zadržanje VT” lahko kot sledi opravite z daljinskim upravljalnikom.
●●UTY-RNR*Z* (Žični daljinec)
Glejte navodila za uporabo daljinca.
HUMAN SENSOR (senzor za zaznavo človeka) (izbirno)
O senzorju za zaznavanje človeka
Senzor za zaznavanje človeka zazna, ali so v prostoru osebe z iskanjem
gibanja v prostoru.
(9)
* Omejeno na le, ko je povezan komplet senzorja za zaznavo človeka.
Nadzorna enota (neobvezno)
Nastavljanje senzorja za zaznavo človeka lahko kot sledi opravite z
daljinskim upravljalnikom. Glejte navodila za uporabo daljinca.
●●UTY-RNR*Z* (Žični daljinec)
Vrste daljincev:
● Brezžični daljinec
● Žični daljinec
● Preprost daljinec
O načinu Auto saving (samodejno varčevanje)
Za način delovanja vsake naprave preberite priročnik za uporabo.
MANUAL AUTO DELOVANJE
Uporabite MANUAL AUTO delovanje v primeru izgube ali nedostopnosti
daljinca.
*Omejeno na le, ko je povezan komplet IR sprejemnika.
POZOR
(Ko nekdo pride nazaj v prostor, bo senzor za zaznavanje človeka to
zaznal in se samodejno vrnil na prvotne nastavitve.)
O načinu Auto off (samodejni izklop)
Če med nastavljenim časom (1 do 24 ur v stopnjah po 1 uro) nihče ne
vstopi v prostor, bo klimatska naprava prenehala delovati.
OPOMBE:
MANUAL AUTO gumba ne pritiskajte z mokrimi rokami ali koničastimi
predmeti, sicer lahko pride do električnega udara ali okvare.
Zagon delovanja
Pritisnite gumb MANUAL AUTO na nadzorni operacijski plošči.
Delovanje se lahko nastavlja v naslednjih nastavitvah.
Način delovanja
Če med nastavljenim časom (15, 30, 60, 90, 120, 180 minut) nihče ne
vstopi v prostor, bo temperatura samodejno krmiljena.
AUTO:
Ko izbira samodejnega načina ni na voljo, bo naprava delovala v istem načinu kot ostale notranje
enote v istem sistemu. (Ko ostale notranje enote
v istem sistemu ne delujejo, bo klimatska naprava delovala v načinu hlajenja.)
Hitrost ventilatorja
AUTO
Nastavitve temperature
23 °C
●●Za ponoven zagon delovanja pritisnite tipko [On/Off] (Vklop/Izklop) na
daljinskem upravljalniku.
●●Samodejni izklop delovanja morda ne bo deloval, če ni nikogar v
prostoru. Senzor lahko nepravilno zazna ljudi, tudi če ni nikogar v
prostoru.
Razpon uporabe
POZOR
●●V bližino senzorja za zaznavo človeka ne postavljajte večjih predmetov. Tudi enote za ogrevanje morajo biti izven območja zaznavanja
senzorja.
Enak razpon občutljivosti na
temperaturo
3,2m
8,8m
0,8m
Ustavitev delovanja
Višina stropa: 3,2 m
Položaj zaznavanja: 0,8 m od
površine tal
OPOMBE:
Pritisnite gumb MANUAL AUTO na nadzorni operacijski plošči.
SMER PRETOKA ZRAKA
Navpično smer pihanja lahko nadzorujete z daljincem.
●●Če je višina namestitve višje, se občutljivost na temperaturo zmanjša.
●●Funkcija Energy Saving morda ne bo delovala, ko se sobna
temperatura zelo razlikuje od temperature, določene v nastavitvi
temperature, na primer takoj po začetku delovanja.
●●Ker senzor za zaznavo človeka zazna infrardečo luč, ki jo oddajajo
ljudje, se lahko pojavijo primeri, ko je zaznavanje napačno.
Navpično izpihovanje zraka
Hlajenje in suho: (1), (2), (3), (4)
Ogrevanje:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Sl-2
Situacije, v katerih bo senzor zaznal, da ni oseb v prostoru, tudi če
je kdo tam.
●●Ko je temperatura visoka in je razlika glede na telesno temperaturo
majhna. (Tako kot poleti, ko je temperatura 30 ˚C ali več)
●●Ko je nekdo v prostoru, vendar se dalj časa ne premika.
●●Ko je oseba skrita za kavčem, drugim pohištvom, steklom ali v
podobnih situacijah.
●●Ko nekdo nosi zelo debela oblačila in je s hrbtom obrnjen proti
senzorju.
Situacije, v katerih bo senzor zaznal, da so osebe v prostoru, tudi če
jih ni.
●●Ko se po prostoru premika pes ali mačka.
Delovanje obnovitve olja
●●Občasno se izvede obnovite olja, da se olje kompresorja vrne na zunanjo enoto. Med obnavljanjem olja bo lučka indikatorja OPERATION
(zelena) utripala (za približno 10 minut).
Območje temperature in vlažnosti
●●Temperatura in vlažnost, potrebna za delovanje tega produkta, je
prikazana v spodnji tabeli.
Način Hlajenja/Sušenja
Zunanja
temperatura
Prosimo, ravnajte se po specifikaciji zunanjih enot.
●●Ko veter premika zavese ali listje rastlin.
Notranja
temperatura
od 18 do 32 °C DB
●●V primeru delovanja grelnih enot, razvlaževalnikov zraka ali električnih
naprav, kot je vrtljiv električni ventilator.
Notranja vlažnost
Približno 80 % ali manj
NASVETI ZA UPORABO
Delovanje in učinkovitost
O prednostnem stanju in stanju pripravljenosti
●●Na istem sistemu je lahko priključenih več notranjih enot. Izbira načina
delovanja je omejena glede na sistem.
Stanje prednosti hlajenja:
Ko ostale notranje enote v istem sistemu delujejo v načinu hlajenja ali
sušenja, ogrevanja ni mogoče izbrati istočasno.
Stanje prednosti ogrevanja:
Ko ostale notranje enote v istem sistemu delujejo v načinu ogrevanja,
hlajenja in sušenja ni mogoče izbrati istočasno.
Stanje pripravljenosti:
Stanje pripravljenosti se aktivira, ko se 2 ali več notranjih enot zažene
istočasno v različnih načinih delovanja. Vsaka notranja enota, ki ni v
prednostnem načinu, bo čakala v stanju pripravljenosti, dokler se ne
spremeni prednostni način (delovanje se prične takoj, ko je prednost
spremenjena).
V tem času se lučka indikatorja OPERATION (zelena) prižge, lučka
indikatorja TIMER (oranžna) pa utripa.
Nizko hlajenje okolja
●●Ko zunanja temperatura pade, lahko ventilaroji na zunanji enoti začnejo delovati z nizko hitrostjo, ali pa se en izmed ventilatorjev občasno
ustavi.
Učinkovitost ogrevanja
●●Ogrevanje deluje na principu toplotne črpalke, ki absorbira toploto iz
zunanjega zraka in prenaša to toploto v notranjost. Kot rezultat, je
učinkovitost delovanja zmanjšana, ko pride do padca temperature
zunanjega zraka. Če imate občutek, da je prišlo do nezadostne učinkovitosti ogrevanja, vam priporočamo, da uporabite to klimatsko napravo
v povezavi z drugo vrsto kurilne naprave.
●●Način ogrevanja greje vaš celotni prostor s kroženjem zraka po prostoru, kar pomeni, da po prvem zagonu klimatske naprave lahko traja
nekaj časa, preden se prostor ogreje.
Nadzorovano mikroračunalniško avtomatsko odmrzovanje
●●Pri uporabi ogrevanja pri nizkih zunanjih temperaturah z visoko vlago,
se lahko na zunanji enoti pojavi zmrzal, kar povzroči zmanjšanje učinkovitosti delovanja. Da bi preprečili tovrstno zmanjšanje učinkovitosti,
je ta enota opremljena z mikroračunalniško nadzorovano avtomatsko
funkcijo odmrzovanja. V primeru zmrzali se bo klimatska naprava začasno ustavila in vezje za odmrzovanje bo za kratek čas začelo delovati
(približno 4 do 15 minut).
Med delovanjem Avtomatskega odtajanja, bo lučka indikatorja OPERATION (zelena) utripala.
Sl-3
Način ogrevanja
od 10 do 30 °C DB
●●Če klimatska naprava deluje pod višjimi temperaturnimi pogoji od tistih,
ki so navedeni, lahko začne delovati vgrajeno zaščitno vezje, da se
preprečijo poškodbe notranjega vezja. Prav tako med delovanjem v
načinu hlajenja in sušenja, če enota deluje pod nižjimi temperaturnimi
pogoji od tistih, ki so navedeni, lahko toplotni izmenjevalnik zamrzne,
kar povzroči uhajanje vode in druge poškodbe.
●●Če enota dalj časa deluje v pogojih visoke vlažnosti, se lahko na površini notranje enote nabere kondenzacija, kar povzroči kapljanje na tla
ali druge predmete, ki se nahajajo pod napravo.
●●To napravo uporabljajte samo za Hlajenje, Ogrevanje, Razvlaževanje
in Kroženje Zraka po sobah v običajnih stanovanjih.
ČIŠČENJE IN NEGA
POZOR
●●Pred čiščenjem enote, se prepričajte, da ste izklopili napravo in izključili napajanje.
●●Med čiščenjem ne stojte na nestabilni platformi.
●●Med odstranjevanjem in zamenjavo zračnih filtrov, bodite pozorni, da
se ne dotikate toplotnega izmenjevalnika, saj lahko pride do telesnih
poškodb.
●●Pazite, da bo dovodna rešetka dobro nameščena.
●●Notranjosti naprave ne čistite sami. O čiščenju notranjosti se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
●●Med čiščenjem ohišja enote, ne uporabljajte vode s temperaturo višjo
od 40 °C , grobih abrazivnih čistil ali hlapljivih snovi, kot sta benzen in
razredčilo.
●●Ne odstranjujte nobenega dela enote, razen filtra.
●●Če boste dovolili, da se umazanija nabira na zračnem filtru, bo pretok
zraka zmanjšan, znižala se bo učinkovitost delovanja in povečal se bo
hrup.
●●Med obdobjem normalne uporabe je potrebno zračne filtre čistiti vsaka
2 meseca.
Čiščenje zračnega filtra
Ko lučka za filter zasveti, filter odstranite in ga očistite.
1. Pritisnite gumba na dovodni rešetki (na dveh mestih) in odprite dovodno rešetko.
2. Zračni filter potegnite iz dovodne rešetke.
1.
2.
3. Čiščenje zračnega filtrov.
Prah iz zračnih filtrov odstranite s sesalcem ali s pranjem. Po pranju,
pustite zračne filtre, da se popolnoma posušijo v senčnem prostoru.
• Prah iz zračnih filtrov lahko očistite bodisi s sesalcem ali s pranjem
filtra v mešanici blagega detergenta in tople vode. Dovolite, da se filter
po pranju, na senčnem kraju popolnoma posuši, preden ga ponovno
namestite.
• Če boste dovolili, da se umazanija nabira na zračnem filtru, bo pretok
zraka zmanjšan, znižala se bo učinkovitost delovanja in povečal se bo
hrup.
4. Ponovno pritrdite zračni filter na dovodne rešetko.
(1) Namestite zračni filter v držalo.
(2) Poskrbite, da je zračni filter v stiku z
zamaškom filtra, ko je ta nameščen v
svoje držalo.
5. Zaprite dovodno režo in potisnite kljuke dovodne
reže navzven.
●●Ventilator lahko deluje z zmanjšano hitrostjo med sušenjem ali ko
enota preverja temperaturo prostora.
●●Pri spremljanju fukncije AUTO, ventilator deluje pri nizki hitrosti.
Utripajoče lučke:
●●Lučka indikatorja OPERATION (zelena) utripa:
Izvaja se obnovitev olja. (Glej stran 2)
●●Lučka indikatorja OPERATION (zelena) utripa:
Izvaja se samodejno odmrzovanje. (Glej stran 2)
●●Lučka indikatorja OPERATION (zelena) in lučka indikatorja TIMER
(oranžna) utripata izmenično:
Enota si je opomogla od izpada napajanja.
●●Lučka indikatorja OPERATION (zelena) in lučka indikatorja TIMER
(oranžna) utripata istočasno:
Deluje v poskusnem načinu delovanja. Vprašajte upravitelja, ali se
izvajajo vzdrževalna dela.
●●Lučka indikatorja OPERATION (zelena) se prižge, lučka indikatorja
TIMER (oranžna) pa utripa:
To je stanje pripravljenosti. (Glej stran 2)
Sliši se hrup:
●●V naslednjih primerih so to zvoki vode, ki teče iz notranje enote, zato
delovanje postane glasnejše. To so zvoki pretakanja hladilne tekočine.
K
o se prične delovanje
Ko se obnavljanje olja zaključi
Ko se samodejno odmrzovanje zaključi
●●Med delovanjem se lahko zasliši cvileč zvok. To je rezultat raztezanja
in krčenja panela, zaradi temperaturnih sprememb.
●●Prah iz zračnih filtrov lahko očistite bodisi s sesalcem ali s pranjem
filtra v mešanici blagega detergenta in tople vode. Dovolite, da se filter
po pranju, na senčnem kraju popolnoma posuši, preden ga ponovno
namestite.
●●Če boste dovolili, da se umazanija nabira na zračnem filtru, bo pretok
zraka zmanjšan, znižala se bo učinkovitost delovanja in povečal se bo
hrup.
●●Potem ko napravo prižgete, pritisnite gumb za filter na daljincu, da
izklopite lučko za filter. (Za podrobnosti glejte priročnik za delovanje, ki
je bil poleg enote daljinca.)
Čiščenje ohišja
Operite ohišje s toplo vodo in nato osušite s čisto in mehko krpo.
Ko naprave ne uporabljate dalj časa
Pustite varovalko vklopljeno najmanj 12 ur pred začetkom delovanja, ko
jo je treba ponovno uporabiti.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Naslednja stanja niso napake ali okvare.
Ne začne delovati takoj:
●●Če je enota ustavljena in nato takoj nazaj prižgana, kompresor ne bo
deloval približno 3 minute, da se prepreči izpad varovalke.
●●Kadarkoli je električna varovalka izklopljena in nato ponovno vklopljena, bo zaščitno vezje začelo delovati za približno 3 minute, da prepreči
delovanje enote med tem časom.
●●Med ogrevanjem se lahko zasliši piskajoč zvok. Ta zvok povzroči
samodejno odmrzovanje. (Glej stran 2)
Vonjave:
●●Nekaj vonja lahko pride iz notranje enote. Ta vonj je rezultat ostalih
dišav v prostoru (pohištvo, tobak, itd.), ki jih je klimatska naprava
sprejela vase.
Iz notranje enote izhaja megla:
●●Med hlajenjem je lahko vidna meglica, ki jo oddaja notranja enota. To je
posledica nenadne ohladitve zraka v prostoru, ki ga oddaja klimatska
naprava in nastane pri kondenzaciji in rosenju.
Iz notranje enote izhaja para:
●●Med ogrevanjem se lahko ventilator zunanje naprave ustavi in mogoče
je videti paro, ki se dviga iz enote. To je zaradi delovanja samodejnega
odmrzovanja. (Glej stran 2)
Zunanja naprava proizvaja vodo:
●●Med ogrevanjem, lahko zaradi samodejnega odmrzovanja, zunanja
enota proizvaja vodo.
V naslednjih primerih mogoče ne gre za napako, zato
ponovno preverite.
Naprava ne deluje:
●●Je prišlo do izpada elektrike?
●●Je pregorela varovalka, ali je prišlo do izpada le te?
●●Je glavno stikalo postavljeno v OFF položaj?
●●Ali ste poskušali nastaviti drugačno delovanje od delovanja prednostnega stanja? (Glej stran 3)
●●Je naprava v stanju pripravljenosti? (Glej stran 3)
●●Je aktivno delovanje Auto off (samodejni izklop) senzorja za zaznavo
človeka? (Glej stran 2)
Pretok zraka je šibek ali se ustavi:
●●Ko je vklopljeno ogrevanje, se lahko ventilator na notranji enoti začasno ustavi, da se ogrejejo notranji deli.
Način delovanja ne more biti spremenjen:
●●Ste skušali napravo spremeniti na drugačno delovanje, kot je nastavljeno v prednostnem stanju? (Glej stran 3)
●●Če sobna temperatura med ogrevanjem preseže tisto, ki je nastavljena
na termostatu, se bo zunanja enota ustavila, prav tako tudi ventilator
notranje enote. Če želite prostor ogreti na višjo temperaturo, spremenite nastavitve na termostatu.
Slaba učinkovitost hlajenja (ali ogrevanja):
●●Ste nastavili temperaturo (na termostatu) pravilno?
●●Med obnavljanjem olja, se lahko pretok zraka ustavi za približno 10
minut. (Glej stran 2)
●●Ko vključite delovanje samodejnega odmrzovanja, bo enota med ogrevanjem začasno ustavila delovanje (med 4 in 15 minut). (Glej stran 2)
●●Je zračni filter umazan? (Glej stran 3)
●●So vstopne ali izstopne odprtine klimatske naprave blokirane?
●●So okna ali vrata odprta?
●●V primeru hlajenja, ali je omogočeno da v prostor vstopa sončna svetloba skozi okno? (Zagrnite zavese.)
Sl-4
●●V primeru hlajenja, je v prostoru še kakšna kurilna naprava ali računalnik, ali je v prostoru veliko ljudi?
SPECIFIKACIJE
●●Je hitrost ventilatorja nastavljena na nizko?
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLAH 024GLAH 030GLAH 018GLAH 024GLAH
●●Je aktivno delovanje Auto saving (samodejno varčevanje) senzorja za
zaznavo človeka? (Glej stran 2)
MODEL
Nastavite temperaturo nižjo od temperature v prostoru in jo uporabite:
●●Temperatura ne pada, kot bi morala. Temperatura mogoče ne bo padla,
zaradi pogojev v prostoru. (Ko je vlažnost ali temperatura v prostoru
visoka.) (Glej stran 3)
RAZPOLOŽLJIV
DOMET NAPETOSTI
V naslednjih situacijah nemudoma izklopite delovanje
naprave in kontaktirajte pooblaščenega serviserja.
●●Problema ni mogoče rešiti, čeprav je bila izvedena kontrola za odpravljanje napak.
●●Lučka indikatorja FILTER (rdeča) utripa zelo hitro.
●●Žični ali preprost daljinec kaže Er (če je priključen).
●●Ima vonj po zažganem.
VIR ENERGIJE
220-240 V ~ 50 Hz, 230 V ~ 60 Hz
[kW]
od 198 do 264 V (50 Hz) , od 198 do 253 V (60 Hz)
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19.100
24.200
30.700
19.100
24.200
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21.500
27.300
34.100
21.500
27.300
[W]
20
25
49
40
40
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
SPOSOBNOST
HLAJENJA
[BTU/h]
SPOSOBNOST
OGREVANJA
[BTU/h]
VHODNA
MOČ
TOK
[kW]
RAVEN ZVOČNEGA TLAKA
VISOKA
dB [A]
33
35
40
38
38
SREDNJE VISOKO
dB [A]
32
33
36
37
37
SREDNJA
dB [A]
31
32
34
36
36
SREDNJE –
NIZKO
dB [A]
30
31
32
35
35
NIZKA
dB [A]
29
30
31
34
34
TIHO
dB [A]
28
28
28
33
33
DIMENZIJE & TEŽA
VIŠINA
[mm]
ŠIRINA
[mm]
GLOBINA
[mm]
TEŽA
[kg]
246
288
840
840
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLAH 034GLAH 036GLAH 045GLAH 054GLAH
MODEL
VIR ENERGIJE
220-240 V ~ 50 Hz, 230 V ~ 60 Hz
RAZPOLOŽLJIV
DOMET NAPETOSTI
[kW]
od 198 do 264 V (50 Hz) , od 198 do 253 V (60 Hz)
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30.700
34.100
38.200
42.700
47.800
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34.100
38.200
42.700
47.800
54.600
[W]
47
47
61
89
116
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
SPOSOBNOST
HLAJENJA
[BTU/h]
SPOSOBNOST
OGREVANJA
[BTU/h]
VHODNA
MOČ
TOK
[kW]
RAVEN ZVOČNEGA TLAKA
VISOKA
dB [A]
39
39
41
44
47
SREDNJE VISOKO
dB [A]
38
38
40
42
45
SREDNJA
dB [A]
37
37
38
40
42
SREDNJE –
dB [A]
NIZKO
36
36
37
38
39
NIZKA
dB [A]
35
35
35
36
36
TIHO
dB [A]
33
33
33
33
33
DIMENZIJE & TEŽA
VIŠINA
[mm]
288
ŠIRINA
[mm]
840
GLOBINA
[mm]
840
[kg]
29,5
TEŽA
●●Informacije o akustičnem hrupu:
Najvišji zvočni tlak je manjši od 70 dB (A), za notranjo in zunanjo enoto. Glede na IEC 704-1 in ISO 3744.
●●Ta izdelek vsebuje flourinirane toplogredne pline.
Sl-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement