Fujitsu RCG09KVLA Betjeningsvejledning

Fujitsu RCG09KVLA Betjeningsvejledning
BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG (kompakt kassettetype)
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner
grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.
Grid type
MODEL: Type grille
* Du bedes skrive
modelnavnet
Tipo
rejilla ned.
PART No. 9374379989
VARENR. 9383813016
Dansk
BRUGSANVISNING
Indholdsfortegnelse
FORSIGTIG
1.
2.
3.
4.
FORSIGTIG
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER....................... 1
NAVN PÅ DELENE..................................................... 2
GRUNDLÆGGENDE BETJENING............................... 3
INDSTILLINGER FOR LUFTSTRØM......................... 3
4.1. Indstilling for ventilatorhastighed....................... 3
4.2. Indstillinger for retningen på luftstrømmen.................3
5. TIMER-FUNKTIONER................................................ 4
5.1. Til- eller fra-timer............................................... 4
5.2. Ugentlig timer.................................................... 4
5.3. Programtimer..................................................... 4
5.4. Sleep-timer........................................................ 4
6. ENERGY SAVING-FUNKTIONER.............................. 4
6.1. Economy-funktionen.......................................... 4
6.2. Ventilatorkontrol for energibesparelse............... 4
7. ANDRE FUNCTIONER.............................................. 5
7.1. 10 °C opvarmningsfunktion............................... 5
8. RENGØRING OG PLEJE........................................... 5
9. GENERELLE OPLYSNINGER................................... 6
10. EKSTRADELE............................................................ 6
10.1. Fjernbetjening.................................................... 6
10.2. Flere fjernbetjeninger........................................ 6
10.3. Gruppekontrol.................................................... 6
10.4. Flertype-klimaanlæg.......................................... 6
10.5. Samtidige multi klimaanlæg ............................. 7
11. FEJLFINDING............................................................ 7
1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
For at undgå personskader eller skader på ejendom, skal dette
afsnit læses omhyggeligt inden dette produkt tages i brug, og
sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert,
kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader,
som er klassificeret her:
ADVARSEL
Dette mærke advarer om dødsfald eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG
Dette mærke advarer om personskade eller skade på
ejendom.
Dette mærke angiver en handling, der er FORBUDT.
Dette mærke angiver en handling, der er
OBLIGATORISK.
Forklaring på symboler, der vises på indendørsenheden eller
udendørsenheden.
ADVARSEL
Dette symbol viser, at produktet benytter en brandbar
kølevæske. Hvis kølevæsken lækker og udsættes for
en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.
Da-1
Dette symbol viser, at brugsanvisningen skal læses
grundigt.
Dette symbol viser, at servicepersonale skal tage sig
af dette udstyr i henhold til installationsvejledningen.
FORSIGTIG
Dette symbol viser, at oplysninger er tilgængelige,
som f.eks. betjeningsvejledningen eller
installationsvejledningen.
ADVARSEL
• Apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et
rum med et areal større end X m².
Mængde af kølemiddelladning
M (kg)
Minimumsrumsareal
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Dette produkt indeholder ingen dele, der
kan repareres af brugeren selv. Kontakt altid
autoriseret servicepersonale for reparation, montering
og flytning af dette produkt.
Forkert montering eller håndtering kan føre til lækage,
elektrisk stød eller brand.
• I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt,
skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget,
og afbryde strømforsyningen på den elektriske
afbryder eller trække stikket ud af strømforsyningen.
Kontakt derefter autoriseret servicepersonale.
• Undgå, at beskadige ledningen.
Hvis den beskadiges, må den kun udskiftes af den
autoriserede servicetekniker for at undgå fare.
• Hvis kølevæsken begynder at lække, skal det holdes
væk fra ild og brandfarlige elementer, og kontakt en
autoriserede servicetekniker.
• I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal
klimaanlægget slukkes med fjernbetjeningen, og rør
ikke ved produktet eller strømkilden, så enhver risiko
for elektrisk stød undgås.
• Dette produkt skal opbevares i et rum uden
kontinuerlig drift af antændelseskilder (for eksempel:
åben ild, et gasapparat eller en elektrisk elvarmer).
• Dette produkt skal opbevares på et godt ventileret
område.
• Vær opmærksom på, at kølevæskerne muligvis ikke
har nogen lugt.
• Dette produkt skal opbevares på en måde, hvorpå
mekanisk skade undgås.
• Bortskaffelse af produktet skal udføres korrekt i
overensstemmelse med nationale eller regionale
regelsæt.
ADVARSEL
• Under transport eller flytning af indendørsenheden
skal rør være dækket med vægbeslaget til
beskyttelse.
Flyt ikke dette produkt ved at holde i
indendørsenhedens rør.
(Belastningen anvendt på rørenes led kan medføre, at
den brændbare gas lækker under drift).
• Produktet er ikke beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sansemæssig eller mental kapacitet, eller af personer
med manglende erfaring eller viden, medmindre de
er under opsyn af eller har fået brugsvejledning fra en
person med ansvar for deres sikkerhed.
Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med produktet.
• Installer ikke enheden på områder fyldt med
mineralolie, som f.eks. en fabrik eller et område, der
indeholder en stor mængde stænkolie eller damp,
såsom et køkken.
• Dette produkt må ikke startes eller stoppes ved at
tænde og slukke strømafbryderen.
• Brug ikke brandfarlige gasser i nærheden af dette produkt.
• Undgå, at være i den direkte kolde luftstrøm i flere timer.
• Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i luftudeller indtagene.
• Produktet må ikke betjenes med våde hænder.
• Benyt ikke midler til at accelerere optøningsprocessen
eller til at rengøre produktet, andet end dem som
anbefales af producenten.
• Du må ikke perforere eller brænde.
FORSIGTIG
• Udsæt ikke dyr eller planter for direkte luftstrøm.
• Undgå, at drikke fra klimaanlæggets afløb.
• Undgå, at trække i ledningen til produktet.
• Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på
varmeveksleren i dette produkt så du undgår
personskader, når enheden installeres eller
vedligeholdes.
• Stå ikke på ustabile skridt, når de opererer eller
rengøring af dette produkt. Det kan vælte og kan
forårsage skade.
2. NAVN PÅ DELENE
Fjernbetjeningen er valgfri. Du kan vælge mellem følgende typer
fjernbetjeninger.
- Trådløs fjernbetjening
- Fjernbetjening med ledning
- Trådløs LAN-kontroller
Kontakt autoriseret servicepersonale for at kontrollere den tilgængelige
model af fjernbetjeningen.
For en detaljeret vejledning om betjening, henvises der til
brugsanvisningen for fjernbetjeningen.
Luftindtag
Luftfilter (i luftindtaget)
Flapper til retningen på
luftstrømmen
FORSIGTIG
• Sørg for regelmæssig udluftning under brug.
• Dette produkt skal altid bruges med luftfiltret.
• Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40")
væk fra produktet.
• Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal
bruges i længere tid.
• Efter længere tids brug, skal monteringen af
indendørsenheden ses efter, for at sikre at produktet
ikke falder ned.
• Retningen på luftstrømmen og rumtemperaturen skal
overvejes nøje, hvis produktet bruges i et rum med
spædbørn, børn, ældre eller syge personer.
• Sørg for, at udendørsenhedens omgivelser er rene
og ryddelige, og placer ikke genstande rundt om den.
Eventuelle genstande, der blokerer eller kommer ind i
luftudtaget, kan forårsage produktfejl.
• Undgå, at rette direkte luftstrøm på pejse eller
varmeapparater.
• Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtagene.
• Undgå, at der kommer for meget tryk på
radiatorribbene.
• Undgå, at klatre på dette produkt. Og undgå at
stille genstande på eller hænge genstande fra dette
produkt.
• Undgå, at stille andre elektriske produkter eller
genstande under dette produkt. Dryppende
kondensvand fra dette produkt kan gøre dem våde, og
kan beskadige eller ødelægge dine ejendomme.
• Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.
• Dette produkt må ikke bruges til konservering af
fødevarer, planter, dyr, præcisionsudstyr, kunstværk
eller andre genstande. Dette kan medføre
kvalitetsforringelse af disse elementer.
Indikatorlamper *1)
Modtager til fjernbetjeningssignal
Ved manuel Auto-funktion og
nulstilling af filterindikator (se side 8).
*1) Indikatorlamper tændes under de følgende betingelser.
Navn
Farve
Betjening eller betingelse
Betjening
Grøn
Normal drift
Stopur
Orange
Timer-drift *2)
Economy
Grøn
Economy-funktionen
10 °C opvarmningsfunktion *2)
*2)Lampen lyser kun når funktionen indstilles fra den trådløse
fjernbetjening.
Da-2
3. GRUNDLÆGGENDE BETJENING
BEMÆRKNINGER:For en detaljeret vejledning om betjening, henvises
der til brugsanvisningen for fjernbetjeningen.
Driftstilstanden og temperatur-indstillingsområdet er vist i
nedenstående tabel.
Driftstilstand
Automatisk
Køling
Tørring
Ventilator
Opvarmning
Temperatur-indstillinsområde
18,0-30,0 °C
18,0-30,0 °C
18,0-30,0 °C
Du kan ikke indstille temperaturen.
16,0-30,0 °C
■■ Automatisk tilstand
Klimaanlægget vælger den korrekte driftstilstand (køling eller
opvarmning) i henhold til dit rums nuværende temperatur.
Rumtemperatur
Højere end indstillingstemperaturen
Tæt på indstillingstemperaturen
Lavere end indstillingstemperaturen
Betjening
Køling
Bestemmes af
udendørstemperaturen
Opvarmning
Kølingstilstand
Indstillede temperatur i temperaturindstillingen
Bestemmes af
udendørstemperaturen
Opvarmningstilstand
Når Automatisk tilstand vælges for første gang, begynder ventilatoren at
køre med lav hastighed i et par minutter, mens indendørsenheden måler
rumforholdene og vælger driftstilstanden.
Hvis klimaanlægget har justeret rumtemperaturen, så den er tæt på den
indstillede termostat, går den på overvågningsfunktionen.
Når enheden er i driftstilstand, kører ventilatoren på lav hastighed. Hvis
rumtemperaturen efterfølgende ændres, vælger klimaanlægget igen den
passende indstilling (opvarmning, køling), så rumtemperaturen kommer
til at passe med den indstillede termostat.
Hvis indstillingen, som enheden automatisk vælger, ikke passer til
dig, skal du selv vælge driftstilstanden (opvarmning, køling, tørring,
ventilator).
■■ Kølingstilstand
Bruges til at køle rummet ned.
BEMÆRKNINGER:Indstil temperaturen lavere end den aktuelle
rumtemperatur, ellers er det kun ventilatoren, der
vil fungere.
■■ Tørringtilstand
Bruges til at køle ned, samtidig med at rummet affugtes.
BEMÆRKNINGER:
• Det er ikke muligt at varme rummet op.
• Indstil temperaturen lavere end den aktuelle rumtemperatur, ellers
vil driften ikke fungere.
• Enheden kører med en lav hastighed for at regulere fugtigheden i
rummet. Indendørsenhedens ventilatoren holder muligvis op med
at køre fra tid til anden. Ventilatoren kører muligvis også på en lav
hastighed, når fugtigheden i rummet reguleres.
• Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles manuelt.
■■ Ventilatortilstand
Bruges til at cirkulere luften rundt i rummet.
BEMÆRKNINGER: Du kan ikke indstille temperaturen.
Da-3
■■ Opvarmningstilstand
Bruges til at varme rummet op.
BEMÆRKNINGER:
• Indstil temperaturen højere end den aktuelle rumtemperatur, ellers
vil driften ikke fungere.
• I begyndelsen af driften roterer indendørsenhedens ventilator
ved meget lav hastighed i 3-5 minutter for at opvarme den interne
indendørsenhed. Efter noget tid skifter indendørsenhedens
ventilator til den valgte ventilatorhastighed.
• Hvis rumtemperaturen er meget lav, dannes der muligvis frost på
udendørsenheden, og dette kan reducere dens ydeevne. For at
fjerne frosten, går enheden fra tid til anden på optøningsindstillingen.
På den automatiske optøning afbrydes opvarmningen.
• Når enheden begynder at varme igen, kan det tage et stykke tid, før
rummet bliver varmt.
4. INDSTILLINGER FOR LUFTSTRØM
BEMÆRKNINGER: For en detaljeret vejledning om betjening, henvises
der til brugsanvisningen for fjernbetjeningen.
4.1. Indstilling for ventilatorhastighed
Ventilatorhastigheden ændres som følger.
Automatisk
Høj
Med
Lav
Stille
Når Automatisk er valgt, justeres ventilatorhastigheden automatisk i
henhold til driftstilstanden.
Opvarmning:
Ventilatoren kører på en meget lav hastighed,
når temperaturen på luften, der kommer ud af
indendørsenheden, er lav.
Køling:
Når rumtemperaturen nærmer sig den indstillede
temperatur, begynder ventilatoren at kører langsommere.
Ventilator:
Ventilatoren kører på lav hastighed.
Ventilatoren fungerer på et meget lavt niveau under
overvågningsfunktionen og ved starten af opvarmningstilstanden.
Når der vælges Quiet begynder enheden at køre på indstillingen Super
Quiet. Luftstrømmen reduceres for at give en mere støjsvag kørsel.
●Det er ikke muligt at bruge funktionen Super Quiet i Dry-funktionen.
(Det samme gælder når Dry-funktionen vælges på indstillingen Auto.)
●Når enheden kører på Super Quiet-funktion, reduceres opvarmningen
og kølingen en smule. Hvis rummet ikke varmes op/køles ned,
når du bruger Super Quiet, skal du justere indendørsenheds
ventilatorhastigheden.
4.2. Indstillinger for retningen på luftstrømmen
Du kan indstille følgende elementer.
• Indstillinger for lodret retning på luftstrømmen
• Swing-funktionsindstilling (op/ned)
BEMÆRKNINGER:Swing-funktionen kan stoppe midlertidigt, når
indendørsenhedens ventilator roterer med meget
lav hastighed eller stoppes.
■■ Lodret retning på luftstrømmen
Behagelig luftstrøm spredes til hvert hjørne af rummet ved den
brede lodrette luftstrøm.
Standardindstilling
Køling, tørring
Opvarmning
Skift manuelt
Swing-funktion
Køling, opvarmning, tørring, ventilator
1
4
1⇄2⇄3⇄4
1⇄2⇄3⇄4
BEMÆRKNINGER:
• Du må ikke justere lamellernes retningen på luftstrømmen manuelt,
da det kan medføre ukorrekt drift. I dette tilfælde skal enheden
stoppes og genstartes. Herefter begynder lamellerne at virke igen.
• Selvom retningen på luftstrømmen er indstillet, kan den fungere i en
anden position i den følgende drift.
-- ved start af opvarmningsdriften (position 1)
-- denne lyd kommer fra den automatiske optøning
-- ved start af automatisk tilstand (position 2 eller 4)
• Hvis enheden bruges i et rum med spædbørn, børn, ældre eller
syge personer, skal luftretningen og rumtemperaturen tages i
betragtning, når enheden indstilles.
5. TIMER-FUNKTIONER
BEMÆRKNINGER:Ved samtidig multi forbindelse kan denne funktion
ved hjælp af trådløse fjernbetjeningen ikke
anvendes.
5.1. Til- eller fra-timer
Til-timeren starter driften på det ønskede tidspunkt.
Fra-timeren stopper driften på det ønskede tidspunkt.
BEMÆRKNINGER:Afhængigt af fjernbetjeningen er denne funktion
muligvis ikke tilgængelig.
5.2. Ugentlig timer
BEMÆRKNINGER:Denne funktion er kun tilgængelig via
fjernbetjeningen med ledning.
Den ugentlige timer giver dig mulighed for at indstille driftskemaer op til
4 indstillinger for hver dag i ugen.
Brug indstillingen Fridag for at slukke for tidsdriften for en valgt dag
i den kommende uge. Da alle dage kan indstilles sammen, kan den
ugentlige timer bruges til at gentage timerindstillingerne for alle dage.
Temperatur-indstillinsområde
Automatisk,
kølings- eller
tørringstilstand:
18-30 °C
*Selvom du indstiller til 10, 16 eller 17 °C, kører
klimaanlægget ved 18 °C.
Opvarmningstilstand:
10 eller 16-30 °C
• Driftstilstandene vil være de samme som tilstanden ved sidste
gang driften blev stoppet. Så Køling → Opvarmning → Køling →
Opvarmning type operationer kan ikke indstilles automatisk.
• Hvis du indstiller til-timeren og fra-timeren for samme tid, vil tiltimeren køre.
• Hvis to til-timerne er indstillet på samme tid, vil klimaanlægget køre i
rækkefølgen på programnummeret.
• Du kan ikke køre den ugentlige timer og de andre timere samtidigt
Hvis du bruger til/fra-timeren, programtimeren eller sleep-timeren,
mens den ugentlige timer er aktiveret, vil den ugentlige timer
deaktiveres.
I et sådant tilfælde skal du aktivere den ugentlige timer efter at den
anden timer er færdig.
5.3. Programtimer
BEMÆRKNINGER:Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af den
trådløse fjernbetjening.
Programtimeren fungerer som kombinationen af til-timeren og fratimeren.
Du kan kun indstille programtimeren inden for et tidsrum på 24 timer.
5.4. Sleep-timer
BEMÆRKNINGER:Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af den
trådløse fjernbetjening.
Sleep-timeren understøtter din behagelige søvn ved at moderere
klimaanlægget gradvist.
Tidsindstillingen for sleep-timeren ændres som følger:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
timer
Under sleep-timer-funktionen ændres indstillingstemperaturen som
nedenstående figur.
I opvarmningstilstand
I kølings- eller tørringstilstand
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Indstillede
temperatur
30 min.
1 time
Indstil tiden
1 time
1,5 time
1 °C
Indstil tiden
2 °C
Når den indstillede tid er gået, slukker driften af klimaanlægget.
6. ENERGY SAVING-FUNKTIONER
6.1. Economy-funktionen
Det sparer mere strøm end andre driftstilstande ved at ændre den
indstillede temperatur til en moderat indstilling.
Driftstilstand
Indstillingsdetaljer
Køling/
tørring
Rumtemperaturen vil være få grader højere end den
indstillede temperatur
Opvarmning
Rumtemperaturen vil være få grader lavere end den
indstillede temperatur
I Economy-funktionen [
] tændes indendørsenhedens indikator.
BEMÆRKNINGER:
• I kølings-, opvarmnings- eller tørringstilstand er den maksimale
effekt af denne drift ca. 70 % af den sædvanlige drift. Hvis rummet
ikke køles eller opvarmes nok, når klimaanlægget er på Economyfunktionen, skal du vælge den normale funktion igen.
• Denne drift kan ikke udføres under temperaturovervågningen med
Automatisk tilstand.
• På et flertype-klimaanlæg, er det kun muligt at bruge Economyfunktionen på indendørsenheden.
6.2. Ventilatorkontrol for energibesparelse
I kølings- eller tørringsdriften, når rumtemperaturen når den indstillede
temperatur, roterer indendørsenhedens ventilator uregelmæssigt for at
spare strøm.
Denne funktion er til på købstidspunktet.
For at deaktivere denne funktion, henvises der til betjeningsvejledning til
fjernbetjeningen.
Selvom indstillingen ændres, fungerer ventilatorhastigheden til "AUTO"
i kølings- eller tørringstilstand, men denne funktion virker stadig for at
undertrykke diffusionen af cirkuleret indendørs luftfugtighed.
Da-4
7. ANDRE FUNCTIONER
7.1. 10 °C opvarmningsfunktion
BEMÆRKNINGER:
• Denne funktion er kun tilgængelig via den trådløse fjernbetjening.
• Ved samtidig multi forbindelse kan denne funktion ved hjælp af
trådløse fjernbetjeningen ikke anvendes.
10 °C opvarmningsfunktionen opretholder rumtemperaturen ved
10 °C for at forhindre, at rumtemperaturen falder for meget.
Rengøring af luftfiltre
1
2
Tryk luftindtagets kroge
indad mod enhedens
midte, for at åbne
luftindtaget.
Luftindtagets krog
Træk filtret ud fra
luftindtaget.
-- Når den er aktiveret, tændes [
]-indikatoren på indendørsenhedens
modtager.
-- Når deaktiveret, slukker [
]-indikatoren.
BEMÆRKNINGER:
• Under 10 °C varmefunktionen er det kun den lodrette
luftstrømindstilling, der gælder.
• Når rumtemperaturen er varm nok, vil denne funktion ikke blive
udført.
• Ved flertype-klimaanlæg, og hvis der bruges en anden
indendørsenhed til opvarmning, vil rumtemperaturen stige
hvis 10 °C opvarmningsfunktionen er aktiveret. Hvis 10
°C opvarmningsfunktionen anvendes, anbefaler vi, at alle
indendørsenheder køres under 10 °C opvarmningsfunktionen.
8. RENGØRING OG PLEJE
FORSIGTIG
3
4
• Indendørsenheden må ikke komme i kontakt med
flydende insekticider eller hårspray.
Fjern støv fra luftfiltrene ved at støvsuge eller vaske dem. Efter vask
skal luftfiltrene tørres grundigt på et område, der er beskyttet mod sollys.
• Støvet kan renses fra luftfilter med en støvsuger, eller ved
at vaske filteret i en opløsning af mild rengøringsmiddel og
varmt vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade filteret tørre
grundigt i skyggen, inden det sættes i enheden igen.
• Hvis snavs ophober sig på luftfilter, reduceres luftstrømmen,
ydeevnen nedsænkes og enheden larmer mere.
Sæt luftfiltrene på
luftindtaget igen.
Luftfilter
(1) Udskift luftfilteret i
holderen.
(2) Sørg for, at luftfilteret
kommer i kontakt med
filterstoppet, når det
udskiftes i holderen.
• Inden indendørsenheden rengøres, skal det slukkes
og strømforsyningen skal afbrydes.
• Ventilatoren arbejder med høj hastighed inde i
enheden og kan medføre personskade.
• Pas på ikke at tabe luftindtaget.
• Hvis filterrengøringen involverer højt arbejde, bedes
du kontakte faglig teknisk servicepersonale.
Luftfilter
Rengør luftfilteret.
5
Filtrets krog
Luftindtag
Luk luftindtaget og tryk
luftindtagets kroge udad.
Luftindtagets krog
Efter længere manglende brug af enheden
Hvis du ikke bruger dette produkt i 1 måned eller mere, skal du udføre
ventilator-driftstilstanden i en halv dag for at tørre de interne dele
grundigt, inden du udfører normal drift.
Yderligere inspektion
Grid type
• Luftindtag
• Luftfilter (i luftindtaget)
Indendørsenhedens
Typeluftindtag
grille kan fjernes for nem rengøring og
vedligeholdelse.
Tipo rejilla
Når enheden rengøres, må du ikke bruge vand der er varmere
end 40 °C, barske slibende rengøringsmidler eller flygtige
stoffer, såsom benzen eller fortynder.
Efter lang tids brug kan akkumuleret støv inde indendørsenheden
reducere produktets ydeevne, selvom du har opretholdt enhed med
instrueret daglige pleje eller rengøring procedurer skrevet i denne manual.
I et sådant tilfælde, anbefales et produkt inspektion.
For mere information, kontakt autoriseret servicepersonale.
Nulstilling af filterindikatoren (særlig indstilling)
Denne funktion kan bruges, hvis den blev indstillet korrekt under
montering af enheden. Kontakt venligst autoriseret servicepersonale for
at bruge denne funktion.
Rengør luftfilteret, når filterindikatoren viser det følgende:
))
Indikatorlampe
Blinkemønster
Blinker 3 gange, i intervaller på 21 sekunder
Efter rengøringen, skal du nulstille filterindikatoren ved at holde
nede i op til 2 sekunder på indendørsenheden.
Da-5
PART No. 9374379989
9. GENERELLE OPLYSNINGER
■■ Inverter
Ved opstart vil klimaanlægget køre med maksimal kapacitet for at bringe
rummet hurtigt ned til den ønskede temperatur.
Når temperaturen i rummet begynder at nå den indstillede temperatur,
vil klimaanlægget reducere dets kapacitet og energiforbrug til
minimumskapaciteten og indgangsvurderingen.
■■ Varmeydeevne
Dette klimaanlæg bruger en varmepumpe, der absorbere varmen fra
luften udenfor og fører denne varme til indendørsenheden. Som følge
heraf reduceres effekten, som lufttemperaturen uden for falder.
Hvis der ikke produceres nok varme, anbefales det, du bruger dette
klimaanlæg sammen med et andet slags varmeapparat.
Kontakt din installatør for at sikre, at enheden er korrekt dimensioneret
til det nødvendige rum.
Klimaanlæg med varmepumper varmer rummet ved at recirkulerende
luften i rummet, hvilket betyder at det kan tage et stykke tid inden
rummet bliver varmt, når klimaanlægget først tændes.
■■ Automatisk optøning
Når udendørstemperaturen er meget lav med høj luftfugtighed, kan
der opstå frost på udendørsenheden under opvarmning, og det kan
reducere produktets ydeevne.
For frostsikring er en mikrocomputer-styret automatisk
afrimningsfunktion udstyret i denne klimaanlægget.
Hvis der dannes frost på klimaanlægget, holder det midlertidigt op
med at køre, mens optøningsfunktionen kører i et stykke tid (højst 15
minutter.)
Hvis der dannes frost på udendørsenheden efter opvarmningen, stopper
udendørsenheden automatisk, efter at den har været i drift i nogle
minutter. Så den automatiske optøning starter.
Hvis du indstiller til opvarmning under den automatiske optøning,
fortsætter den automatiske optøning. Opvarmningen starter efter
optøning. Som følge heraf kan det tage lidt tid før varm luft udledes.
■■ Auto-genstart funktion
I tilfælde af strømafbrydelse
Hvis strømforsyningen til klimaanlægget afbrydes af en strømafbrydelse,
starter klimaanlægget automatisk igen i den tidligere valgte tilstand, når
strømmen er genoprettet.
■■ Funktionsfejl forårsaget af andre elektriske
enheder
Anvendelse af andre elektriske apparater såsom en elektrisk
barbermaskine eller i nærheden af brug af trådløse radiosender kan
forårsage fejl på klimaanlægget.
Hvis du oplever en sådan fejl, skal du straks afbryde strømforsyningen.
Tilslut den derefter igen, og genoptag driften ved hjælp af
fjernbetjeningen.
■■ Indendørsenhedens temperatur og
fugtighedsområde
Tilladte temperatur- og fugtighedsområder er som følger:
Indenforstemperatur
Indendørs fugtighed
Køling/tørring
[°C]
18 til 32
Opvarmning
[°C]
16 til 30
[%]
80 eller mindre *1)
* 1) Hvis klimaanlægget anvendes kontinuerligt i mange timer, kan vand
kondensere på overfladen og dryppe.
• Hvis enheden betjenes under forholdene udover i det tilladte
temperaturområde, kan klimaanlægget stoppe på grund af, at det
automatiske beskyttelseskredsløb kører.
• Afhængig af driftsforholdene kan varmeveksleren fryse, hvilket
forårsager vandlækage eller anden funktionsfejl. (i kølings- eller
tørringstilstand).
■■ Når indendørs- og udendørstemperatur er høj
Når både indendørs og udendørstemperatur er høj under brug af
opvarmningstilstanden, kan udendørsenhedens ventilator til tider
stoppe.
■■ Lav omgivende køling
Når udendørstemperaturen falder, kan udendørsenhedens ventilator
skifte til lav hastighed, eller en af ventilatorerne kan stoppe
uregelmæssigt.
■■ Andre oplysninger
• Brug ikke klimaanlægget til andre formål end køling/tørring,
rumopvarmning eller ventilator.
• For de tilladte temperatur- og fugtighedsområder for
udendørsenheden henvises der til installationsvejledningen for
udendørsenheder.
• Under opvarmningstilstanden kan toppen af indendørsenheden
blive varm, men det skyldes, at kølevæske cirkuleres gennem
indendørsenheden, selvom den er stoppet. Det er ikke en
funktionsfejl.
10. EKSTRADELE
10.1. Fjernbetjening
Fjernbetjeningen er valgfri. Du kan vælge mellem følgende typer
fjernbetjeninger.
- Trådløs fjernbetjening
- Fjernbetjening med ledning
- Trådløs LAN-kontroller
Kontakt autoriseret servicepersonale for at kontrollere den tilgængelige
model af fjernbetjeningen.
BEMÆRKNINGER:afhængig af fjernbetjeningen kan nogle funktioner
begrænses. For detaljer henvises der til
brugsanvisningen for fjernbetjeningen eller WLANadapteren.
Du kan bruge både den trådløse fjernbetjening og fjernbetjeningen
med ledning sammen.
Nogle af funktionerne på den trådløse fjernbetjening kan dog være
begrænset.
Hvis du indstiller de begrænsede funktioner bipper en lyd, og
indikatorerne [ ], [ ], and [
] på indendørsenheden blinker.
10.2. Flere fjernbetjeninger
Du kan tilslutte to fjernbetjeninger til et klimaanlæg.
Begge fjernbetjeninger kan styre klimaanlægget.
Timerfunktionerne kan dog ikke bruges af den sekundære enhed.
10.3. Gruppekontrol
En fjernbetjening med ledning kan styre op til 16 klimaanlæg. Alle
klimaanlæg vil blive kørt med de samme indstillinger.
Du kan ikke bruge gruppekontrol og trådløs LAN-kontrol sammen.
10.4. Flertype-klimaanlæg
Dette indendørsenhed kan forbindes til en flertype-udendørsenhed. Med
et flertype-klimaanlæg kan man bruge flere indendørsenheder på flere
forskellige steder. Indendørsenhederne kan betjenes samtidig, i henhold
til hver deres ydeevne.
Brug af flere enheder på samme tid
● Når der bruges et flertype-klimaanlæg, kan indendørsenhederne
bruges på samme tid, men hvis to eller flere indendørsenheder i
samme gruppe bruges på samme tid, bliver varme- og køleeffektiviteten
mindre, end hvis en enkelt indendørsenhed bruges alene. Hvis du
ønsker at bruge mere end en indendørsenhed til køling på samme
tid, anbefales det at gøre dette om natten eller på andre tidspunkter,
hvor der ikke kræves så meget ydeevne. På samme måde, hvis flere
enheder bruges til opvarmning på samme tid, anbefales det at de
bruges sammen med andre varmeapparater, efter behov.
● Årstiderne og udendørstemperaturen, rummenes struktur og antallet
af personer i rummet kan også påvirke klimaanlæggets effektivitet.
Vi anbefaler, at du prøver forskellige indstillinger, så du kan se, hvor
meget dine enheder varmer og køler, og sørg for at bruge enhederne
på en måde, der passer bedst til dine forhold.
Da-6
● Hvis du opdager, at en eller flere enheder køler eller varmer mindre
end de andre på samme funktion, anbefaler vi, at du holder op med at
bruge flere enheder på samme tid.
● Enhederne kan ikke køre på følgende forskellige indstillinger på
samme tid.
Hvis indendørsenhed indstilles til en funktion, som den ikke kan udføre, begynder indikatoren [ ] på indendørsenheden at blinke (1 sekund
tændt, 1 sekund slukket), og enheden går på standby.
Varmefunktion og kølefunktion (eller tørringsfunktion)
Varmefunktion og ventilatorfunktion
● Enhederne kan køre på følgende forskellige indstillinger på samme tid.
Kølefunktion og tørringsfunktion
Kølefunktion og ventilatorfunktion
Tørringsfunktion og ventilatorfunktion
● Funktionsindstillingen (varmefunktion eller køle- (tørre-) funktion) på
udendørsenheden bestemmes af funktionsindstillingen på den indendørsenhed, der først blev tændt. Hvis indendørsenhed blev startet på
ventilatorfunktionen, bestemme funktionsindstillingen på udendørsenheden.
For eksempel, hvis indendørsenhed (A) startes på ventilatorfunktionen
og indendørsenhed (B) derefter startes på varmefunktionen, starter
indendørsenhed (A) midlertidigt med at køre på ventilatorfunktionen,
men når indendørsenhed (B) begynder på varmefunktionen, [ ] indikator for indendørsenhed (A) begynder at blinke (1 sekund tændt og
1 sekund slukket), og går på standby. Indendørsenhed (B) fortsætte
med at køre på varmefunktionen.
10.5. Samtidige multi klimaanlæg
Denne indendørs enhed kan også forbindes til en samtidig
multi-forbindelse, der giver mulighed for samtidig drift af flere
indendørsenheder med tilslutning til udendørsenheden ved hjælp af et
adskillelsesrør.
BEMÆRKNINGER:Antallet af indendørsenheder, som kan tilsluttes,
samt tilslutningstypen af adskillelsesrøret afhænger
af modellen.
Ved samtidig multi-tilslutning kan alle indendørsenheder betjenes
samtidigt, fra en fjernbetjening, som er forbundet til den primære
indendørsenhed.
For denne unikke funktion til samtidig multi-tilslutning er det muligt, at
funktioner på andre indendørsenheder er begrænsede.
11. FEJLFINDING
ADVARSEL
I følgende tilfælde, skal du straks holde op med at
bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen
på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af
strømforsyningen. Kontakt derefter din forhandler eller
en autoriseret servicetekniker.
Så længe enheden er sluttet til strømforsyningen, er den
ikke isoleret fra strømforsyningen, og selvom enheden er
slukket.
• Enhed lugter af noget brændt eller den ryger
• Vand lækker fra enheden
Enheden virker overhovedet ikke.
□□ Har der været en strømafbrydelse?
I dette tilfælde genstarter enheden automatisk, når strømforsyningen er genoptaget. (Se side 6.)
□□ Er strømudbryderen udløst?
⇒ Slå strømafbryderen til.
□□ Er der gået en sikring eller er afbryderen blevet udløst?
⇒ Udskift sikringen eller nulstil afbryderen.
□□ Bruges timeren?
⇒ For kontrollere eller at deaktivere timerindstillingen, henvises
der til fjernbetjeningens brugsanvisningen.
Da-7
Dårlig køling eller opvarmning.
□□ Betjenes enheden under forholdene udover i det tilladte temperaturområde?
I dette tilfælde kan klimaanlægget stoppe på grund af, at det automatiske beskyttelseskredsløb kører.
□□ Er luftfilteret beskidt?
⇒ Rengør luftfilteret. (Se side 5.)
□□ Er luftind- eller udtagene til indendørsenheden blokeret?
⇒ Fjern hindringerne.
□□ Er rumtemperaturen justeret på passende vis?
⇒ For ændre indstillingen for temperaturen, henvises der til fjernbetjeningens brugsanvisningen.
□□ Er der et vindue eller en dør åben?
⇒ Luk vinduet eller døren.
□□ Er ventilatorhastigheden indstillet til stille?
⇒ For ændre ventilatorhastigheden, henvises der til fjernbetjeningens brugsanvisningen.
□□ <I kølingstilstand> Skinner der direkte eller stærkt sollys ind i
rummet?
⇒ Luk gardinerne.
□□ <I kølingstilstand> Er der andre opvarmningsapparater eller computere i drift, eller for mange mennesker i rummet?
⇒ Sluk for varmeapparatet eller computere, eller indstil en lavere
temperatur.
Luftstrømmen er svag eller stopper.
□□ Er ventilatorhastigheden indstillet til stille?
⇒ For ændre ventilatorhastigheden, henvises der til fjernbetjeningens brugsanvisningen.
□□ Er ventilatorkontrollen for energibesparelse indstillet? I dette tilfælde kan indendørsenhedens ventilator midlertidigt stoppe under
kølingen.
⇒ For annullere ventilatorkontrollen for energibesparelse, henvises der til fjernbetjeningens brugsanvisningen.
* Denne funktion kan ikke deaktiveres, når ventilatorhastigheden
er indstillet til automatisk.
□□ <I opvarmningstilstand> Har du lige startet driften?
I dette tilfælde roterer ventilatoren midlertidigt med meget lav
hastighed for at opvarme de indre dele af enheden.
□□ <I opvarmningstilstand> Er rumtemperaturen højere end den
indstillede temperatur?
I dette tilfælde stopper udendørsenheden, og indendørsenhedens
ventilator roterer med meget lav hastighed.
□□ <I opvarmningstilstand> > Fungerer den automatiske optøning? I
dette tilfælde stopper indendørsenheden i maks. 15 minutter. (Se
side 6.)
□□ <I tørringstilstand> Indendørsenheden arbejder med lav ventilatorhastighed for at justere rummets fugtighed og kan stoppe fra tid
til anden.
□□ <I automatisk tilstande> Under overvågningsdriften roterer ventilatoren med meget lav hastighed.
□□ <I multi-tilslutning> Er flere enheder indstillet til forskellige funktionstilstande, som vist nedenfor?
I så fald stopper enhedssættet derefter og [ ] indikatoren blinker.
• Varmefunktion og andre funktioner
Retningen på luftstrømmen ændres ikke ifølge indstillingen eller
ændres slet ikke.
□□ <I automatisk tilstand> I den automatiske tilstand indstilles retningen på luftstrømmen automatisk.
□□ <I opvarmningstilstand> Har du lige startet driften?
I dette tilfælde holder retningen på luftstrømmen standardpositionen i et stykke tid.
□□ <I opvarmningstilstand> Under den automatiske optøning indstilles retningen på luftstrømmen automatisk.
Fugtighed falder ikke.
□□ <I tørringsdrift> Hvis den indstillede temperatur er høj, må fugtigheden ikke falde.
⇒ For at sænke fugtigheden sænkes den indstillede temperatur.
□□ Hører du en svag knirkende lyd under driften?
Denne lyd produceres, når frontpanelet udvider sig og trækker sig
sammen på grund af temperaturændring.
■■ Indikatorlampernes tilstand
Lysmønster:
Slukket,
Stat/region
Enheden støjer.
□□ Kører apparatet eller umiddelbart efter at du har stoppet driften?
I dette tilfælde kan der høres en lyd af kølemiddel, der flyder. Det
kan høres i 2-3 minutter, når enheden startes.
□□ Hører du en svag knirkende lyd under driften?
Denne lyd produceres, når frontpanelet udvider sig og trækker sig
sammen på grund af temperaturændring.
□□ <I opvarmningstilstan> Hører du en sydende lyd?
Denne lyd kommer fra den automatiske optøning. (Se side 6.)
Se
side
Automatisk optøning
⇒ Vent til afrimningen afsluttes (maksimal
15 minutter).
6
Filterindikator
⇒ Rengør luftfilteret og nulstil filtertegnet.
5
Fejlkodevisning
⇒ Kontakt en autoriseret servicetekniker.
-
Testkørselsfunktion (kun autoriseret
personale)
⇒ Tryk på
testkørslen.
□□ <I kølings- eller tørringstilstand> En tynd tåge kan genereres ved
kondens dannet med pludselig køleproces.
for at afslutte
-
-
Begrænset funktion
□□ <I opvarmningstilstand> > Fungerer den automatiske optøning? I dette tilfælde kan der stige damp fra udendørsenheden. (Se side 6.)
-
Udendørs enhed udsender vand.
(Ved multi-tilslutning) Standbytilstand
□□ <I opvarmningstilstand> Udendørsenheden kan udsende vand,
der genereres ved den automatiske optøning. (Se side 6.)
(Slow)
(Langsom)
Operation er forsinket efter genstart.
BEMÆRKNINGER:
For eventuel fejlfinding relateret til WLAN-kontrollen henvises der til
indstillingsvejledningen for WLAN-adapteren eller mobilappen, der er
installeret på din smartphone eller tablet-pc.
Årsager og løsninger
Fejl ved indstilling af timer på grund af
automatisk genstart
⇒ Nulstil ur- og timerindstillingerne.
Tåge eller damp udsendes fra enheden.
• Problemet fortsætter, selvom du udfører disse kontroller eller
diagnostik.
• Fejltegn vises på skærmen for fjernbetjeningen uden ledning eller
på indikatorlamperne på IR-modtagerenheden.
Alle tilstande
(Hurtig)
□□ Klimaanlægget kan absorbere forskellige lugte genereret af
indvendige tekstiler, møbler eller cigaretrøg. Disse lugte kan
udsendes under driften.
Umiddelbart stoppe driften og slukke for elektriske breaker i
følgende tilfælde. Så konsultere autoriseret servicepersonale.
Blinker,
(3 gange)
Lugt kommer fra enheden.
□□ Har strømforsyningen været slået fra og så pludselig slået til?
I dette tilfælde vil kompressoren ikke fungere i ca. 3 minutter for at
forhindre at sikringen springer.
□□ Har den elektriske afbryder været slået fra og så slået til igen?
I dette tilfælde vil beskyttelseskredsløbet køre i ca. 3 minutter.
Tændt,
⇒ Kontrollér indendørsenhedernes
indstillede funktionstilstand.
7
■■ Manuel Auto-funktion og nulstilling af
filterindikator
Du kan betjene klimaanlægget med
Status
Længde af tryk
på indendørsenheden.
Tilstand eller
funktion
Stop
I drift
Mere end 3 sekunder
Standser
Mindre end 3 sekunder
Nulstilling af filterindikator
Mere end 3 sekunder og
mindre end 10 sekunder
Auto *1)
Mere end 10 sekunder
(Kun til service.*2))
Forceret nedkøling
*1)Ved multi-tilslutning følger funktionstilstanden de andre
indendørsenheder.
*2)For at stoppe forceret nedkøling skal du trykke på denne knap eller
på den trådløse fjernbetjening.
Da-8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement