Fujitsu UTG-UKGA-B Navodila za uporabo

Fujitsu UTG-UKGA-B Navodila za uporabo
KLIMATSKA NAPRAVA
NAVODILA ZA UPORABO
Kasetni tip
SHRANITE TA NAVODILA ZA NADALJNO POMOČ.
Slovenščina
Št. DELA 9381622009-02
NAVODILA ZA UPORABO
Št. DELA 9381622009-02
Klimatska naprava (Kasetni tip)
VSEBINA
VARNOSTNI UKREPI............................................................. 1
IMENA DELOV........................................................................ 2
LASTNOSTI IN FUNKCIJE..................................................... 2
ČIŠČENJE IN NEGA............................................................... 2
NASVETI ZA UPRAVLJANJE.................................................. 3
ODPRAVLJANJE TEŽAV........................................................ 6
VARNOSTNI UKREPI
Da bi preprečili telesne poškodbe in materialno škodo, pred
uporabo naprave pozorno preberite ta razdelek in se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji varnostni ukrepi.
Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil
lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost je razvrščena na:
Ta simbol opozarja na smrt ali resne po-
OPOZORILO škodbe.
POZOR
Ta simbol opozarja na poškodbe ali
škodo na lastnini.
Ta simbol označuje postopke, ki so PREPOVEDANI.
Ta simbol označuje postopke, ki so OBVEZNI.
OPOZORILO
• Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki
bi jih lahko uporabnik popravil sam. Za popravilo,
namestitev ali premestitev naprave se vedno obrnite
na pooblaščene serviserje.
V primeru napačne montaže ali ravnanja z napravo lahko pride do puščanja vode, električnega
udara ali požara.
• Če zaznate kakršne koli nepravilnosti, kot je vonj
po zažganem, nemudoma zaustavite delovanje
klimatske naprave in izključite vse napajanje z
izklopom električne varovalke ali odklopom napajalnega kabla. Nato se posvetujte s pooblaščenimi
serviserji.
• Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega
kabla.
Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenjajo
samo pooblaščeni serviserji.
• V primeru uhajanja hladilnega sredstva, se prepričajte, da v bližini ni ognja ali katere koli druge
vnetljive snovi in se posvetujte s pooblaščenimi
serviserji.
• V primeru nevihte ali kakršnih koli predhodnih
znakov udara strele z daljinskim upravljalnikom
izklopite klimatsko napravo in se izogibajte dotikanju izdelka ali vtičnice, da bi preprečili morebitne
električne poškodbe.
• Ta naprava ni namenjena uporabi ljudi (vključno z
otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi z
napravo igrali.
Sl-1
• Ne vključite ali izključite naprave z vklopom oziroma izklopom varovalke.
• Blizu naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi.
• Izogibajte se predolgemu in direktnemu izpostavljanju ohlajenemu zraku.
• Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopno ali vstopno odprtino.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
POZOR
• Med uporabo naprave poskrbite za občasno prezračevanje.
• Vedno upravljajte napravo z nameščenimi zračnimi filtri.
• Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava
oddaljena vsaj 1 m od notranje ali zunanje enote.
• Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite iz električnega toka.
• Če naprava deluje že dalj časa, preverite notranjo
enoto, da bi preprečili njen padec.
• Če napravo uporabljate v prostoru z dojenčki,
otroki, starejšimi ali bolnimi osebami, je treba
premišljeno nastaviti smer zračnega toka in sobno
temperaturo.
• Ne usmerjajte pretoka zraka v kamine ali druge
grelne naprave.
• Ne blokirajte ali prekrivajte vstopne ali izstopne
odprtine.
• Ne izvajajte kakršnega koli pritiska na lopute radiatorja.
• Ne vzpenjajte se na napravo, nanjo ne postavljajte
ali izobešajte predmetov.
• Pod napravo ne postavljajte drugih električnih
naprav ali gospodinjskih predmetov.
Kapljanje kondenzata iz naprave lahko zmoči
predmete pod napravo in na njih povzroči škodo
ali okvaro.
• Naprave ne izpostavljajte direktnemu stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega
stanja živil, rastlin, živali, specifične opreme, umetniških del ali drugih predmetov. To lahko povzroči
poslabšanje kakovosti teh predmetov.
• Ne izpostavljajte živali ali rastlin direktnemu pretoku zraka.
• Ne pijte drenaže iz klimatske naprave.
• Ne vlecite električnega kabla.
• Da bi se med vzdrževalnimi deli izognili telesnim
poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput
vgrajenega toplotnega izmenjevalnika.
• Ne stojte na nestabilnih lestvah, ko upravljate ali
čistite napravo. Lahko se prevrnejo in se boste
poškodovali.
IMENA DELOV
TEDENSKI ČASOVNIK
S to funkcijo časovnika lahko nastavite čase delovanje za
vsak dan v tednu. Z nastavitvijo „Day off“ prekličete vklop
naprave na določen dan v naslednjem tednu. Delovanje lahko
nastavite za vse dni naenkrat, zato se lahko tedenski časovnik uporabi za ponovitev časovnih nastavitev za vse dni.
Notranja enota
1
2-[1]
3
2-[4]
2-[2]
ODSTRANLJIVA DOVODNA REŠETKA
Dovodna rešetka notranje enote se lahko odstrani, kar olajša
čiščenje in vzdrževanje.
OŽIČEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Ožičen daljinski upravljalnik omogoča udobno upravljanje
delovanja notranje enote.
2-[3]
1Zračni filter (v dovodni zračni rešetki)
2Izhod za usmerjanje izpihovanja zraka
Posamezno upravljanje smeri izpihovanja zraka: [1][2][3][4]
3Dovodna zračna rešetka
4Daljinec *
*: Za podrobnejša navodila si oglejte navodila za uporabo
daljinca.
LASTNOSTI IN FUNKCIJE
INVERTER
Na začetku bo klimatska naprava delovala z največjo zmogljivostjo, da se bo prostor čim hitreje ohladil na zaželeno temperaturo. Ko začne prostor dosegati nastavljeno temperaturo, bo
klimatska naprava zmanjšala zmogljivost in uporabo energije
na najmanjšo zmogljivost in vhodno obremenitev.
NAVPIČNI SMER IZPIHOVANJA ZRAKA
Ugodna razširitev izpihovanja zraka v vsak kot sobe s pomočjo širokega navpičnega izpihovanja zraka.
POSAMEZNO UPRAVLJANJE SMERI IZPIHOVANJA ZRAKA
Vsaka loputa se lahko postavi posamezno s pomočjo žičnega
daljinca za ugodno izpihovanje zraka.
VARČNO DELOVANJE („ECONOMY“)
Ko je vklopljen način varčnega delovanja, bo sobna temperatura pri hlajenju nekoliko višja od nastavljene temperature oz.
nekoliko nižja od nastavljene temperature pri ogrevanju. Zato
lahko v načinu varčnega delovanja prihranite več energije kot
v običajnem načinu.
SAMODEJNO PREKLAPLJANJE
Naprava samodejno preklaplja med načini delovanja (hlajenje,
ogrevanje), da konstantno ohranja nastavljeno temperaturo.
BREZŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK (PO IZBIRI)
Po izbiri je na voljo tudi ožičen daljinski upravljalnik. Če
uporabljate brezžični daljinski upravljalnik obstajajo naslednje
razlike v primerjavi z uporabo ožičenega daljinskega upravljalnika.
[Dodatne funkcije za brezžični daljinski upravljalnik]
• funkcija časovnika SLEEP (spanje)
• način 10 °C HEAT (ogrevanje na 10 °C)
Hkrati lahko uporabljate oba daljinska upravljalnika, brezžičnega in ožičenega, vendar bodo omejene naslednje funkcije:
• način 10 °C HEAT (ogrevanje na 10 °C)
ČIŠČENJE IN NEGA
POZOR
• Pred čiščenjem napravo ugasnite in izključite
napajanje.
• Izklopite električno varovalko.
• Ventilator v notranjosti naprave deluje z visoko
hitrostjo, zato lahko pride do telesnih poškodb.
• Pazite, da vam dovodna rešetka ne pade na tla.
• Čiščenje filtra zahteva delo na višini, zato se o tem
posvetujte s pooblaščenimi serviserji.
• Naprave ne izpostavljajte tekočim sredstvom za
odpravo mrčesa ali pršilom za lase.
• Ko napravo upravljate dlje časa, se lahko v notranjosti
nabere umazanija, kar zmanjša učinkovitost delovanja.
Priporočamo, da napravo poleg čiščenja in nege tudi redno
pregledujete. Za več informacij se posvetujte s pooblaščenimi serviserji.
• Pri čiščenju enote ne uporabljajte vode, ki ima več kot
40 °C, grobih abrazivnih čistil ali hlapljivih sredstev, kot so
benzol in razredčila.
• Če naprave ne boste uporabljali mesec dni ali več, pred
tem za pol dneva vklopite ventilator naprave, da poskrbite,
da se notranji deli naprave temeljito posušijo.
NADZOR VENTILATORJA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
Ko je med hlajenjem dosežena nastavljena temperatura,
ventilator deluje tako, da se v presledkih ustavlja in prihrani
energijo.
Sl-2
Čiščenje zračnega filtra
1
Pritisnite gumba na dovodni
rešetki (na dveh mestih) in
odprite dovodno rešetko.
NASVETI ZA UPRAVLJANJE
Navodila za ogrevanje (*) veljajo samo za model ogrevanja in
hlajenja (obratni cikel).
Učinkovitost ogrevanja*
2
Potegnite filter iz dovodne
rešetke.
3
Čiščenje zračnega filtra.
Odstranite prah iz zračnih filtrov z uporabo sesalca ali
tako, da jih operete. Po pranji filtre temeljito osušite na
mestu, ki je zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
• Prah iz zračnih filtrov lahko očistite bodisi s sesalcem
ali s pranjem filtra v mešanici blagega detergenta in
tople vode. Dovolite, da se filter po pranju, na senčnem
kraju popolnoma posuši, preden ga ponovno namestite.
• Če boste dovolili, da se umazanija nabira na zračnem
filtru, bo pretok zraka zmanjšan, znižala se bo učinkovitost delovanja in povečal se bo hrup.
4
5
Ponovna namestitev zračnih
filtrov v dovodno rešetko.
1 Zamenjajte zračni filter v
držalo.
2 Prepričajte se, da se bo
zračni filter pri vstavljanju na
koncu dotaknil roba.
Zaprite dovodno rešetko.
• Ta klimatska naprava deluje na principu toplotne črpalke, ki
vsrkava toploto iz zunanjega zraka in jo posreduje v notranje prostore. Zato je učinkovitost delovanja manjša, če se
temperatura zunanjega zraka zniža. Posvetujte se monterjem, da bo enota primerne velikosti za prostor, ki je na voljo.
• Klimatske naprave s toplotno črpalko ogrejejo celoten
prostor s pomočjo kroženja zraka po prostoru, za doseganje želene temperature pa mora včasih od vklopa naprave
preteči nekaj časa.
Kadar je notranja in zunanja temperatura visoka*
Če je temperatura med ogrevanjem visoka tako v notranjih prostorih kot zunaj, se ventilator zunanje enote včasih ustavi.
Mikroračunalniško nadzorovano samodejno odmrzovanje*
• Ko uporabljate način ogrevanja in so zunanje temperature
nizke z visoko vlažnostjo, lahko na zunanji enoti nastane
zmrzal, kar pomeni manjšo učinkovitost delovanja.
Da bi preprečili to zmanjšano učinkovitost, je naprava opremljena z mikroračunalniško krmiljeno funkcijo samodejnega
odmrzovanja. Med ciklom odmrzovanja se notranji ventilator
izklopi in prikazan je način odmrzovanja. Trajalo bo največ
15 minut, da se klimatska naprava znova zažene.
• Če po koncu ogrevanja na zunanji enoti nastane zmrzal,
naprava zažene samodejno odmrzovanje. Takrat se zunanja enota po nekaj minutah delovanja samodejno ustavi.
Nastavitev smeri izpihovanja zraka
Prilagoditev navpične smeri zraka
Nastavitev smeri izpihovanja zraka: 1, 2, 3, 4: Med načinom hlajenja/gretja/razvlaževanja
OPOMBE
Znak za filter*
Izberite ustrezne intervale za prikazovanje znaka za filter
na notranji enoti v skladu z ocenjeno količino prahu v zraku
prostora.
Glede uporabe te funkcije se posvetujte s pooblaščenimi
serviserji.
*: Z
a podrobna navodila o tem, kako upravljati, poglejte Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika.
Sl-3
• Navpična smer toka zraka je samodejno nastavljena kot je
prikazano, v skladu z izbranim načinom delovanja.
Med načinom hlajenje/razvlaževanje: Vodoravni tok 2
Med načinom gretje*:
Tok navzdol 4(Tip 18, 24, 30, 36)
3(Tip 45, 54)
• Med načinom delovanja AUTO bo prvo minuto po začetku delovanja tok zraka usmerjen vodoravno 2; med tem
časom ni možno spremeniti smeri toka zraka.
Tudi če postavite smer izpihovanja zraka, se lahko zrak
izpihuje v drugačnem položaju ob začetku gretja, med
odmrzovanjem ali, ko je izbrana funkcija AUTO (samodejni
prehod).
Način delovanja
OPOMBE
• Če poskušate ročno premakniti gor/dol smerne lopute,
lahko to privede do nepravilnega delovanja; v tem primeru
ustavite delovanje in napravo ponovno zaženite. Lopute bi
morale začeti delovati pravilno.
• Pri uporabi v prostoru z dojenčki, otroki, starejšimi ali bolnimi osebami, je ob nastavljanju potrebno posebno paziti na
smer zračnega toka in temperaturo.
Prilagoditev vodoravne smeri zraka
Funkcije ni mogoče uporabiti.
Delovanje načina swing
Vrsta delovanja
Razpon načina swing
Hlajenje/gretje/razvlaževanje/
ventilator
1 do 4
Delovanje načina swing se lahko začasno ustavi, kadar ventilator klimatske naprave ne deluje ali, ko deluje z zelo nizko
hitrostjo.
Posamezno upravljanje smeri izpihovanja zraka
Ko se ta funkcija uporablja za nastavljanje loput za izpihovanje zraka, bo le-ta imela prednost nad drugimi nastavitvami
VT (navpično) z drugih daljincev ali zunanjih naprav. Da spremenite druge nastavitve, onemogočite posamezno upravljanje
smeri izpihovanja zraka.
Vroči začetek*
Ko se začne ogrevanje, notranja enota preprečuje, da bi bili
odvodni kanali hladni.
Ventilator notranje enote ne bo deloval ali pa bo deloval le zelo
počasi, dokler ne bo toplotni izmenjevalnik dosegel nastavljene
temperature.
Hlajenje pri nizki temperaturi okolice
Ko se zunanja temperatura spusti, bodo ventilatorji zunanje
enote morda preklopili na nižjo hitrost delovanja ali pa se bo
eden od ventilatorjev v presledkih ustavljal.
Auto (samodejno)
Model hlajenja:
• Ko je na začetku izbrana funkcija AUTO (samodejno preklapljanje), bo ventilator nekaj minut deloval z zelo nizko
hitrostjo, v tem času pa bo notranja enota razbrala prostorske pogoje in izbrala najprimernejši način delovanja.
Sobna temperatura je nižja od izbrane nastavitve temperature → Način hlajenja
Sobna temperatura se približuje ali je nižja od izbrane
nastavitve temperature → Način spremljanja temperature
Temperatura,
določena v
nastavitvi
temperature
Način hlajenja
Spremljanje
temperature
• Ko notranja enota naprave prilagodi sobno temperaturo
na izbrano nastavitev, vklopi način spremljanja temperature. V načinu spremljanja temperature bo ventilator deloval
z nizko hitrostjo. Če se sobna temperatura naknadno
spremeni, bo notranja enota znova izbrala ustrezni način
delovanja (hlajenje), da prilagodi temperaturo na vrednost, izbrano v temperaturni nastavitvi.
• Če način, ki ga enota samodejno izbere, ni ustrezen,
izberite enega od načinov delovanja (hlajenje, izsuševanje, ventilator).
Model ogrevanja in hlajenja (obratni cikel)
• Ko je izbran način AUTO (samodejno preklapljanje),
klimatska naprava glede na trenutno temperaturo prostora
izbere ustrezen način delovanja (hlajenje ali ogrevanje).
• Če je na začetku izbrana funkcija Auto , bo ventilator
nekaj minut deloval z nizko hitrostjo, v tem času pa bo
notranja enota razbrala prostorske pogoje in izbrala najprimernejši način delovanja.
Sobna temperatura je nižja od izbrane nastavitve temperature → Način hlajenja
Sobna temperatura se približuje izbrani nastavitvi temperature → Določeno z zunanjo temperaturo
Sobna temperatura je nižja od izbrane nastavitve temperature → Način ogrevanja
Način hlajenja
Temperatura, določena v nastavitvi temperature
Določeno z
zunanjo temperaturo
Način ogrevanja
• Ko klimatska naprava prilagodi sobno temperaturo na nastavitev termostata, vklopi način spremljanja temperature.
V načinu spremljanja temperature bo ventilator deloval z
nizko hitrostjo. Če se sobna temperatura naknadno spremeni, bo klimatska naprava znova izbrala ustrezni način
delovanja (ogrevanje, hlajenje), da temperaturo prilagodi
na vrednost, izbrano v temperaturni nastavitvi.
Če način, ki ga enota samodejno izbere, ni ustrezen,
izberite enega od načinov delovanja (ogrevanje, hlajenje,
izsuševanje, ventilator).
Sl-4
Gretje*
• Za ogrevanje prostora.
• Če izberete način ogrevanja, bo klimatska naprava
delovala na zelo nizki hitrosti ventilatorja približno 3 do
5 minut, nato pa bo začela delovati na izbrani nastavitvi
ventilatorja. V tem času se notranja enota segreje, da
lahko nato začne polno delovanje.
• Ko je sobna temperatura zelo nizka, lahko na zunanji enoti nastane zmrzal, s čimer se zmanjša njena učinkovitost.
Da bi se zmrzal odstranila, enota občasno samodejno
vklopi cikel odmrzovanja. Med samodejnim odmrzovanjem je ogrevanje prekinjeno.
• Po začetku ogrevanja traja nekaj časa, da se temperatura
v prostoru dvigne.
Hlajenje
Za hlajenje prostora.
Izsuševanje
• Za rahlo hlajenje in odvzemanje vlage iz prostora.
• Z načinom izsuševanja prostora ni mogoče ogreti.
• V načinu izsuševanja enota deluje z nizko hitrostjo;
ventilator notranje enote se lahko občasno ustavi, da se
uravna vlažnost prostora. Tudi pri uravnavanju vlažnosti
prostora bo ventilator deloval z zelo nizko hitrostjo.
• Hitrosti ventilatorja ni moč spreminjati ročno, ko je izbran
način izsuševanja.
Ventilator
Za kroženje zraka po prostoru.
OPOMBE
*Med načinom ogrevanja:
Nastavite termostat na temperaturo, višjo od trenutne sobne
temperature. Način ogrevanja se ne bo izvajal, če je termostat
nastavljen na temperaturo, nižjo od trenutne sobne temperature.
Med načinom hlajenja/izsuševanja:
Termostat nastavite na temperaturo, ki je nižja od trenutne sobne temperature. Način hlajenja in izsuševanja se ne vklopi, če
je termostat nastavljen na temperaturo, ki je višja od dejanske
sobne temperature (v načinu hlajenja bo deloval samo ventilator).
Med načinom ventilatorja:
Enote ne morete uporabljati za gretje ali hlajenje prostora.
Varčno delovanje
Pri najbolj učinkovitem delovanju varčni način predstavlja
približno 70 % običajnega delovanja klimatske naprave pri
hlajenju in ogrevanju.
Če prostor v varčnem načinu delovanja ni dovolj hlajen (ali
ogrevan), izberite običajni način delovanja.
Hitrost ventilatorja
Nadzira hitrost ventilatorja.
AUTO
HIGH
MED
(AUTO)
(VISOKA) (SREDNJA)
LOW
(NIZKA)
QUIET
(TIHO)
Ob izbiri načina AUTO se hitrost ventilatorja samodejno prilagodi načinu delovanja.
Ogrevanje*:Ko je temperatura, ki prihaja iz notranje enote,
nizka, bo ventilator deloval z zelo nizko hitrostjo.
Hlajenje:Ko se sobna temperatura približa temperaturni
nastavitvi termostata, se ventilator upočasni.
Ventilator:Ventilator se vrti s srednjo hitrostjo.
Nadzor ventilatorja za varčevanje z energijo
• Ventilator notranje enote se lahko med hlajenjem ali izsuševanjem občasno ustavi za kontrolo ventilatorja notranje
enote, ki omogoči varčevanja z energijo tako, da se zaustavi kroženje ventilatorja notranje enote medtem, ko je
zunanja enota zaustavljena.
• Pri začetnih nastavitvah je ta funkcija vklopljena.
• Če želite to funkcijo izklopiti, poglejte navodila za uporabo
daljinskega upravljalnika.
• Čeprav se nastavitve spremenijo in čeprav je hitrost ventilatorja v načinu hlajenja ali izsuševanja nastavljena na AUTO,
ta funkcija še vedno zaustavlja difuzijo kroženja notranje
vlage.
Samodejni ponovni zagon
V primeru prekinitve napajanja
• Če zaradi izpada električnega toka pride do prekinitve napajanja klimatske naprave, se naprava samodejno ponovno
zažene v zadnjem izbranem načinu, ko je električni tok
znova vzpostavljen.
• Uporaba drugih električnih naprav (električni brivnik itd.) ali
uporaba brezžičnega radijskega oddajnika v bližini naprave
lahko povzroči motnje v delovanju klimatske naprave. V tem
primeru začasno prekinite napajanje naprave, ga znova
vklopite ter nato nadaljujte upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
Več daljinskih upravljalnikov (po izbiri)
Dobite lahko dodaten daljinski upravljalnik in imate tako
največ dva upravljalnika. Klimatsko napravo lahko upravljate
z obema upravljalnikoma. Vendar z drugo daljinsko enoto ni
mogoče upravljati funkcij časovnika.
Skupinsko upravljanje
En daljinski upravljalnik lahko upravlja do 16 klimatskih naprav.
Pri tem bodo vse naprave upravljane z istimi nastavitvami.
Obvestila
* • Med ogrevanjem zunanja enota občasno za kratek čas
vklopi funkcijo odmrzovanja. Če uporabnik med odmrzovanjem notranjo enoto zopet nastavi na ogrevanje, se
odmrzovanje nadaljuje, način ogrevanja pa se vklopi po
zaključku odmrzovanja, kar pomeni, da lahko traja nekaj
časa, da naprava prične oddajati topel zrak.
* • Med ogrevanjem se lahko zgornja površina notranje enote
segreje, kar ni okvara, gre le za to, da se hladilno sredstvo
pretaka skozi enoto tudi, ko je ta ustavljena.
Sl-5
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Navodila za ogrevanje (*) veljajo samo za model ogrevanja in
hlajenja (obratni cikel).
OPOZORILO
V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje
klimatske naprave in izključite napajanje z odklopom
varovalke ali tako, da iztaknete omrežni vtič. Nato se
posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenimi serviserji.
Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana,
četudi je naprava izklopljena.
• Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi.
• Iz enote pušča voda.
Preden pokličete servisno službo, opravite naslednje preglede:
OBIČAJNO DELOVANJE
Enota se ne vklopi takoj
• Če enoto zaustavite in takoj zatem znova vklopite, se
kompresor ne bo vklopil še približno 3 minute, da ne bi
pregorela varovalka.
• Vsakič, ko izklopite in znova vklopite varovalko, približno
3 minute po tem deluje zaščitni tokokrog, ki v tem času
prepreči delovanje naprave.
Sliši se hrup
• Med delovanjem ali takoj po zaustavitvi naprave se lahko
sliši zvok pretakanja vode v ceveh naprave. Ta zvok je
lahko bolj izrazit tudi 2 do 3 minute po zagonu naprave
(zvok pretakanja hladilnega sredstva).
• Med delovanjem se lahko sliši cvileč zvok. To je posledica
trenutnega raztezanja in krčenja sprednje plošče zaradi
temperaturnih sprememb.
* • Med ogrevanjem se lahko občasno sliši cvrčeč zvok. Ta
nastaja pri samodejnem odmrzovanju.
Vonjave
• Notranja enota lahko oddaja vonjave. Ta vonj je posledica
vonja v prostoru (pohištvo, tobak itd.), ki se je vsesal v
klimatsko napravo.
Iz enote prihaja megla ali para
• Med hlajenjem ali izsuševanjem je lahko vidna meglica,
ki jo oddaja notranja enota. Ta je posledica nenadne ohladitve zraka v prostoru z zrakom, ki ga oddaja klimatska
naprava, kar povzroči kondenzacijo in zameglitev.
* • Med ogrevanjem se lahko ventilator zunanje naprave
ustavi in mogoče je videti paro, ki se dviga iz enote. To je
posledica samodejnega odmrzovanja.
Vlažnost se ne zmanjša
V primeru izsuševanja.
• V nekaterih razmerah se vlažnost v prostoru ne zmanjša.
• Da bi zmanjšali vlažnost, nastavite nižjo sobno temperaturo.
Zračni tok je slaboten ali se ustavi
• Ventilator notranje enote lahko začne delovati pozneje
kot ventilator zunanje enote ali pa se ustavi, ko ventilator
zunanje enote ne deluje. Vzrok za to je v nadzoru ventilatorja notranje enote za varčevanje z energijo.
• Če želite to funkcijo izklopiti, poglejte navodila za uporabo
daljinskega upravljalnika. (Te funkcije se ne da izklopiti v
načinu samodejnega delovanja ventilatorja.)
* • Ko je vklopljeno ogrevanje, je hitrost ventilatorja zelo
nizka, da se lahko notranji deli ogrejejo.
* • Če se med ogrevanjem sobna temperatura dvigne nad
nastavitvijo termostata, se zunanja enota ustavi, notranja enota pa deluje z zelo nizko hitrostjo ventilatorja. Če
želite prostor še bolj ogreti, na termostatu nastavite višjo
temperaturo.
* • Med ogrevanjem bo enota med načinom samodejnega
odmrzovanja začasno prenehala delovati (za največ
15 minut). Med samodejnim odmrzovanjem je prikazan
način odmrzovanja.
<<Glejte navodila za uporabo daljinskega upravljalnika.>>
• Ventilator lahko deluje z zelo nizko hitrostjo med izsuševanjem ali ko enota spremlja sobno temperaturo.
• Ko je vklopljen tihi način, bo ventilator deloval z zelo nizko
hitrostjo.
• Ko je vklopljen način samodejnega spremljanja temperature, bo ventilator deloval z zelo nizko hitrostjo.
Smer izpihovanja zraka se ne spreminja glede na nastavitev ali se sploh ne spreminja
• Tudi če postavite smer izpihovanja zraka, se lahko zrak
začasno izpihuje v drugačnem položaju ob začetku gretja, med odmrzovanjem ali, ko je izbrana funkcija AUTO
(samodejni prehod).
• Morda je nastavljena funkcija [Individual VT Hold] (posamezno navpično držanje).
<<Glejte navodila za uporabo daljinca.>>
Iz zunanje enote kaplja voda
* • Med ogrevanjem lahko iz zunanje enote kaplja voda zaradi funkcije samodejnega odmrzovanja.
PREGLEJTE ŠE ENKRAT
Sploh ne deluje
• Ali je izklopljena varovalka?
• Ali je prišlo do izpada elektrike?
• Ali je pregorela varovalka ali se je sprožilo prekinjalo
toka?
• Ali časovnik deluje?
Slaba učinkovitost hlajenja (ali ogrevanja*)
• Ali je zračni filter umazan?
• Ali je zablokirana sesalna ali izhodna odprtina klimatske
naprave?
• Ali ste pravilno nastavili sobno temperaturo (termostat)?
• Ali so odprti okno ali vrata?
• Ali lahko v primeru hlajenja skozi okno vstopa sončna
svetloba? (Zastrite zavese.)
• Ali so v primeru hlajenja v prostoru grelne naprave in
računalniki ali pa je prostoru preveč ljudi?
• Ali je enota nastavljena na tiho delovanje?
• Ali je klimatska naprava v načinu varčnega delovanja?
Če težava tudi po vseh teh pregledih ni odpravljena ali če zaznate vonj po zažganem, takoj zaustavite delovanje naprave,
izklopite napajanje in se posvetujte s pooblaščenimi serviserji.
Sl-6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement