Fujitsu UTY-DCGGZ1 Valdymo instrukcijos

Fujitsu UTY-DCGGZ1 Valdymo instrukcijos
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
CENTRINIS NUOTOLINIS VALDIKLIS
SAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ, KAD GALĖTUMĖTE JUO PASINAUDOTI ATEITYJE
UTY-DCGYZ1
UTY-DCGGZ1
DALIES NR. 9378379206-03
Turinys
1. ĮVADAS
1-1. Saugos atsargumo priemonės........ 4
3-4. Montuotojo nustatymas................. 33
3-4-1. Kalbos nustatymas........................................ 33
3-4-2. Centrinio valdiklio adreso nustatymas.......... 33
1-2. Sistemos apžvalga............................ 5
3-4-3. Patalpos bloko registracija ........................... 34
1-2-1. Šios sistemos savybės.................................... 5
3-4-4. Temp. vienetų nustatymas............................ 36
1-2-2. Nuotolinio valdiklio grupė ir adreso
nustatymas...................................................... 6
3-4-5. Nuotolinis nustatymas................................... 36
1-3. Sistemos konfigūracija.................... 7
3-4-7. Pašto nustatymas......................................... 38
1-4. Bendras naudojimas........................ 8
3-4-9. Inicijavimas................................................... 40
1-4-1. Dalies pavadinimas......................................... 8
3-4-6. Išorinės įvesties nustatymas......................... 37
3-4-8. Laikmačio nustatymas.................................. 39
1-4-2. Bendra rodinių specifikacija............................ 9
4. NUOTOLINIO VALDIKLIO NAUDOJIMAS
1-5. Pradinis nustatymas....................... 12
4-1. Nuotolinio valdymo nustatymas... 42
2. VALDYMAS
4-2. Monitorius....................................... 42
2-1. Stebėjimo rodinys........................... 13
4-2-2. Veikimas........................................................ 43
2-1-1. Elementų nustatymo keitimas....................... 16
2-2. Veikimo nustatymas....................... 16
4-2-1. Stebėjimo rodinys......................................... 42
4-3. Slaptažodžio keitimas.................... 43
2-2-1. Grupinis nustatymas..................................... 16
4-4. Blokų rodymo tvarka...................... 43
2-2-2. Individualus nustatymas................................ 17
4-5. Aplinkos nustatymas...................... 44
2-3. Grafiko nustatymas........................ 19
2-3-1. Grafiko parametrų nustatymas...................... 20
5. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
2-3-2. Laikmačio parametrų nustatymas................. 21
5-1. Klaida............................................... 45
2-3-3. Grupinė laisva diena..................................... 24
3. NUSTATYMAS
3-1. Grupės nustatymas........................ 26
5-2. Avarinis sustabdymas.................... 46
5-2-1. Kai signalas gaunamas iš išorinės įvesties... 46
5-2-2. Kai signalas gaunamas iš VRF sistemos...... 46
3-1-1. Grupės nustatymas....................................... 26
5-3. Klaidos kodas................................. 46
3-2. Pirmenybė....................................... 27
6. SPECIFIKACIJOS
3-2-1. Foninio apšvietimo nustatymas..................... 27
3-2-2. Skydelio kalibravimas................................... 27
3-2-3. Garso nustatymas......................................... 28
3-2-4. Datos nustatymas......................................... 28
3-2-5. Slaptažodžio nustatymas.............................. 30
3-3. Techninė priežiūra.......................... 31
3-3-1. Klaidų istorija................................................. 31
3-3-2. Jutiklių reikšmių rodymas.............................. 31
3-3-3. Informacija.................................................... 32
Lt-2
Licencija
• Šio gaminio ekrano rodinyje naudojamas taškinis šriftas, kurį sukūrė Ricoh Company, Ltd.
• Cypherbridge_Systems_SLA_ Copyright
Autoriaus teisės (C) 2009–2018 m., Cypherbridge Systems, LLC.
Visos teisės saugomos.
www.cypherbridge.com
Tam tikros šio kūrinio dalys gali būti atliktos prisidėjus trečiosioms šalims.
Cypherbridge Systems LLC pasilieka autoriaus teises į šį kūrinį, kurio licencijos sąlygos apibrėžtos pagal atskirą
programinės įrangos licencijos sutartį (PĮLS). Viso šio kūrinio ar jo dalies pakartotinis platinimas pirmine arba
dvejetaine forma yra draudžiamas, nebent Cypherbridge Systems, LLC leido jį naudoti pagal PĮLS, kuri reglamentuoja
naudojimo sąlygas.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR TALKININKAI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ TEIKIA „TOKIĄ, KOKIA JI YRA“,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUMANOMAS
PARDAVIMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. AUTORIAUS TEISIŲ TURĖTOJAS
ARBA TALKININKAI JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEATSAKO UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ,
SPECIALIĄJĄ, BAUDINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, PAKAITINIŲ PREKIŲ AR
PASLAUGŲ PIRKIMĄ; NAUDOJIMO, DUOMENŲ ARBA PELNO PRARADIMĄ; ARBA PRIVERSTINĮ VEIKLOS
NUTRAUKIMĄ), NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, KAIP ŽALA BUVO PADARYTA, PAGAL KOKIĄ ATSAKOMYBĖS
TEORIJĄ IR AR PAREMTA SUTARTIMI, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT
APLAIDUMĄ AR KT.), DĖL ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEI BUVO INFORMUOTA APIE
TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ.
Dalys, pagrįstos XySSL autoriaus teisėmis (C) 2006–2008 M., Christophe Devine
Autoriaus teisė (C) 2009 m. Paul Bakker <polarssl_maintainer, polarssl dot org> Visos teisės saugomos.
Pakartotinis platinimas ir naudojimas pirmine arba dvejetaine forma, su pakeitimais arba be jų, yra leidžiamas, tik
jeigu įvykdomos šios sąlygos:
Pirminio kodo pakartotiniuose platinamuosiuose paketuose turi būti pirmiau minėtas autoriaus teisių pranešimas, šis
sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės apribojimas.
Pakartotiniuose platinamuosiuose paketuose dvejetaine forma turi būti pirmiau minėtas autoriaus teisių pranešimas,
šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės apribojimas, ir/arba kita su platinamuoju paketu pateikiama
medžiaga.
Nei PolarSSL, nei XySSL pavadinimai, nei jų talkininkų pavadinimai be išankstinio raštiško leidimo negali būti
naudojami patvirtinant ar reklamuojant produktus, gautus iš šios programinės įrangos.
Dalys, paremtos MBEDTLS
Autoriaus teisės (C) 2006–2015 m., ARM Limited, visos teisės saugomos
SPDX-Licencijos-Identifikatorius: Apache-2.0
Platinama „TOKIA, KOKIA YRA“, NESUTEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ ARBA BŪTINŲ SĄLYGŲ, nei aiškių, nei
numanomų.
Apache licencijos kopiją galite gauti adresu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Lt-3
1. ĮVADAS
1-1. Saugos atsargumo priemonės
●● Vadove nurodytos „Saugos atsargumo priemonės“ apima jūsų saugumui svarbią informaciją.
Būtinai jų laikykitės.
●● Informaciją apie naudojimo būdus rasite vadove.
●● Vartotojas privalo išsaugoti vadovą, kad galėtų pasinaudoti ateityje, pavyzdžiui, perkeliant ar taisant bloką.
ĮSPĖJIMAS
Šis ženklas nurodo veiksmus,
kurie netinkamai atlikti, gali sukelti
vartotojo mirtį ar sunkų sveikatos
sutrikimą.
• Gedimo (degėsių kvapas, ir kt.) atveju nedelsiant
nutraukite darbą, išjunkite elektros jungiklį ir kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros personalą.
• Negalima remontuoti ar keisti pažeistą kabelį patiems.
Tai turi padaryti įgaliotas aptarnaujantis personalas.
Netinkamas naudojimas gali sukelti elektros smūgį
arba gaisrą.
• Jei prietaisas juda, kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą, kad šis atjungtų ir vėl prijungtų
įrenginį.
• Šalindami kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
atstovą.
• Šalindami gaminį, vadovaukitės nacionalinėmis
taisyklėmis, tinkamai jį apdorokite.
• Nelieskite šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros
šoką.
• Jei vaikai gali prieiti prie įrenginio, imkitės prevencinių
priemonių, kad jie jo negalėtų pasiekti.
• Neremontuokit ir nekeiskit įrenginio patys. Tai gali
sukelti gedimą ar avariją.
• Šalia gaminio nenaudokite degių dujų. Išsiveržusios
dujos gali sukelti gaisrą.
Lt-4
ATSARGIAI
Šis ženklas nurodo veiksmus,
kurie, atliekami netinkamai, gali
sužeisti vartotoją ar sukelti kitokią
žalą.
• Ant įrenginio negalima statyti indų su skysčiais. Tai gali
sukelti perkaitimą, gaisrą arba elektros šoką.
• Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens poveikio.
Tai gali sukelti problemų, elektros smūgį arba
perkaitimą.
• Išmeskite pakavimo medžiagas saugiai. Suplėšykite
ir išmeskite plastikinius pakavimo maišelius taip, kad
vaikai negalėtų su jais žaisti. Yra pavojus uždusti, jei
vaikai žais su originaliais plastikiniais maišeliais.
• Nedėkite elektros prietaisų arčiau nei 1 metro atstumu
nuo įrenginio. Tai gali sukelti gedimų ar sutrikimų.
• Šalia šio įrenginio nenaudokite ugnies ir nestatykite
šildytuvo. Tai gali sukelti veikimo sutrikimus.
• Nelieskite jungiklių aštriais daiktais. Tai gali sukelti
sužeidimą, nelaimę arba elektros šoką.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant
vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais arba protiniais
gebėjimais, taip pat – asmenims, neturintiems patirties
ir žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba apmoko
naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai turi būti tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo
prietaisu.
1-2. Sistemos apžvalga
1-2-1. Šios sistemos savybės
• Šis centrinis nuotolinis valdiklis yra valdymo įrenginys, skirtas centralizuotai valdyti VRF2 sistemą. Šis centrinis nuotolinis
valdiklis gali valdyti 100 patalpos blokų ir 100 lauko blokų. (Toliau – „šis valdiklis“)
• Šis valdiklis gali stebėti oro kondicionierius (patalpos blokus ir lauko blokus), gaudamas jų jutiklių siunčiamas vertes.
• Grupinio veikimo/grupinio stabdymo signalą arba avarinio stabdymo signalą gali įvesti išorinis įvesties prietaisas. Arba
veikimo/stabdymo būsenos signalą arba nenormalios/normalios būsenos signalą gali išvesti išorinis išvesties prietaisas.
• Šį valdiklį galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant planšetinį kompiuterį ir pan., nuotoliniu būdu prijungus laidinį LAN.
Eksploatavimo/stabdymo būsenos signalo išvestis
A
E
Nenormalios/normalios būsenos signalo išvestis
Grupinio veikimo/stabdymo signalo įvestis
Eksploatavimo/nenormalios
būsenos rodymo įranga,
pastato centrinė stebėjimo
įranga ir kt.
Priverstinio stabdymo mygtukas,
Avarinio stabdymo signalo įvestis
B
Patalpos blokai
Planšetė
priešgaisrinės signalizacijos
sistema ir kt.
Lauko blokai
Išmanusis telefonas
Nuotolinis stebėjimas/valdymas
•ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS
•Veikimo režimas
•Temperatūros nustatymas ir kt.
Ugniasienė
Išorinė įvestis ir
išvestis (Di/Do)
Centrinis
nuotolinis
valdiklis
Maršruto parinktuvas
Kelių kalbų importavimas
Laidinis LAN
F
Patalpos blokai
C
D
Pavadinimas
A
B
C
D
E
F
Aprašas
Išorinė įvestis iš bendrosios paskirties įrangos į VRF sistemą (grupinis veikimas/
Išorinė įvestis ir išvestis į bendrosios stabdymas, avarinis stabdymas) yra įjungta. Arba taip pat įgalinta išorinė
išvestis iš VRF sistemos į bendrosios paskirties įrangą (veikimo/stabdymo
paskirties įrangą
signalas, normalus/nenormalus signalas).
Tai visi patalpos blokai, lauko blokas bei atitinkama valdymo įranga (Centrinis
VRF sistema
nuotolinis valdiklis, standartiniai nuotoliniai valdikliai), sujungti tuo pačiu
perdavimo kabeliu.
Centrinis nuotolinis valdiklis yra nuotolinis valdiklis, kuris leidžia centralizuotai
kontroliuoti kelis patalpos blokus. Centrinis nuotolinis valdiklis gali valdyti
Centrinis nuotolinis valdiklis: patalpos blokų ir 3 blokų laikmačių (Visų, Grupės ir Individualių) veiksmus. Be
to, 1 centrinis nuotolinis valdiklis gali valdyti iki 100 patalpos blokų ir 16 grupių.
Tai sistema, sudaryta iš patalpos blokų, lauko bloko bei kitų atitinkamų
Aušinimo sistema
kontrolės įrenginių. Visi blokai ir įranga yra prijungti prie vamzdžių su tuo pačiu
aušinimo skysčiu.
Šį valdiklį galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant planšetinį kompiuterį ir pan.,
Nuotolinio valdiklio naudojimas
nuotoliniu būdu prijungus laidinį LAN. Daugiau informacijos žr. 4 skyr..
• Standartiškai įdiegtos kalbos (12 kalbų): anglų, ispanų, vokiečių, prancūzų,
italų, rusų, portugalų, turkų, lenkų, graikų, olandų ir supaprastintoji kinų
• Pasirinktinė kalba (viena kalba): viena kalba, neįtraukta į pirmiau pateiktą
Kalbos svarba
sąrašą, gali būti importuota nuotoliniu būdu. Jei norite pridėti pasirinktinę
kalbą, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
Lt-5
1-2-2. Nuotolinio valdiklio grupė ir adreso nustatymas
Adreso nustatymas šiam valdikliui būtinas, kad būtų galima priskirti oro kondicionierius nuotolinio valdiklio grupei.
Adresas nustatomas automatiškai arba rankiniu būdu kiekvienai aušinimo sistemai.
Pavadinimas
G
Aušinimo sistemos adresas (0-99):
H
Patalpos bloko adresas (00 - 63):
J
Nuotolinio valdiklio adresas (0-15):
K
R.C.G. adresas:
Aprašas
Tai yra ID, individualiai skiriamas kiekvienai šaldymo sistemai ir
naudojamas kontrolei.
Tai yra ID, individualiai skiriamas kiekvienam patalpos blokui ir naudojamas
valdymui.
Tai grupė patalpos blokų, sujungtų nuotolinio valdiklio kabeliu, arba vienas
patalpos blokas.
Nuotolinio valdiklio grupės (R.C.G.) adresą sudaro aušinimo sistemos
adresas ir patalpos bloko, kurio nuotolinio valdiklio adresas yra „0“,
adresas.
(Toliau nuotolinio valdiklio grupė vadinama „R.C.G.“)
Pavyzdys) Aušinimo sistemos adresas=00
K
G
00
00 00
0
00 01
1
00 02
2
00 03
0
H
00
J
G
00
Aušinimo sistemos adresas=01
K
01
01 00
0
01 01
1
01 02
2
01 03
0
01
01
Lt-6
G
1-3. Sistemos konfigūracija
Stebėjimo rodinys
Oro kondicionierius veikimo būseną galima stebėti, nustatyti ir valdyti.
Eksploatavimo sistema
→Žr. 2 skyr..
Grupinis
nustatymas
Pagrindinė nustatymo sistema
→Žr. 3 skyr..
Meniu pasirinkimo
rodinys
Individualus
nustatymas
(1) Grupės
nustatymas
Grafiko nustatymas
(2) Pirmenybė
(3) Techninė
priežiūra
(4) Montuotojo
nustatymas
Lt-7
1-4. Bendras naudojimas
Visi valdiklio rodiniai pateikiami jutikliniame ekrane. Norėdami pasirinkti funkciją, bakstelėkite ekraną.
LCD
(Bakstelėjus LCD įsijungia. →Žr. 3-2-1.
LED
(Įjungus maitinimą, LED ima šviesti žaliai).
■■Ekrano įvesties ypatybės
• Iš pagrindinio rodinio galite pasiekti norimą nustatymo rodinį atlikdami paprastus veiksmus.
• Atlikdami nustatymus mažame iškylančiajame lange šiame valdiklyje, galite tikrinti už iškylančiojo lango esančiame
rodinyje pateikiamą informaciją.
1-4-1. Dalies pavadinimas
■■Pagrindinis rodinys
Kairysis meniu
(Visada rodomas)
Grupės arba R.C.G. mygtukas
Grupės slinkties mygtukas
Grupės plėtimo atšaukimo
mygtukas
R.C.G. slinkties mygtukas
Meniu mygtukas
■■Kitas rodinio pavyzdys
Piktograma
Mygtukas
Lt-8
1-4-2. Bendra rodinių specifikacija
■■Mygtukas
Tokios funkcijos kaip [OK] ir [Cancel] yra valdomos mygtukais.
[OK]
[Cancel]
[Reset]
[Close]
[End]
Tęsia atitinkamą procesą.
Atšaukia procesą ir uždaro esamą rodinį.
Grąžina pakeistą elemento reikšmę į pradinę.
Uždaro dabartinį rodinį.
Baigia procesą ir uždaro iškylantįjį langą.
■■Piktograma
Tokios funkcijos kaip [Delete] ir [Copy] yra valdomos piktogramomis.
Piktograma
Aprašas
Ištrina šiuo metu rodomą nustatymą.
Kopijuoja šiuo metu rodomą nustatymą.
Prideda naują laikmatį. Tačiau, kai nustatymų skaičius pasiekia
viršutinę ribą, šis mygtukas yra išjungtas.
Ištrina pasirinktą eilutę.
Kopijuoja pasirinktą eilutę.
Prideda naują eilutę. Tačiau, kai nustatymų skaičius pasiekia
viršutinę ribą, šis mygtukas yra išjungtas.
Lt-9
■■Iškylantysis rodinys
Kai rodoma iškylančioji funkcija, galima naudoti tik paskutinę iškylančiąją funkciją, o kitos rodinio funkcijos negali būti
naudojamos.
Kai mygtukai nerodomi iškylančiajame rodinyje
Kai naudojamas kitas rodinys arba praeina 20 sekundžių po rodinio iškvietimo, iškylantysis ekranas uždaromas.
Tačiau yra išimčių, kurios nurodytos toliau.
●● Nustatymo meniu (atviras režimas) neuždaromas net tada, kai naudojami kiti rodiniai. Meniu uždaromas praėjus 20
minučių.
●● Kairysis stebėjimo rodinio meniu neuždaromas net tada, kai naudojamas kitas rodinys arba praeina 20 minučių.
●● Iškylantysis langas su rodinio išjungimo sąlyga rodomas tol, kol įvykdoma sąlyga. (Pvz., iškylantysis ekranas, kuriame
pranešama, kad VRF sistemoje susidarė ypatinga būsena, nebus uždarytas tol, kol ypatinga būsena nebus pašalinta.)
(Rodinio pavyzdys)
■■Meniu mygtukas
Meniu mygtukas
Uždaras režimas
Bakstelėjus meniu mygtuką, parodomas meniu rodinys.
Lt-10
Atviras režimas
Rodomas meniu rodinys ir galima pasirinkti nustatymo
meniu. Bakstelėjus dar kartą, meniu grįžta į uždarą
režimą.
■■Klaviatūros įvestis
Įveskite raidinius skaitinius ženklus arba rusų rašmenis. (Klaviatūra naudojama LAN nustatymui arba pašto adreso
nustatymui.)
(Klaviatūros pavyzdys)
■■Rodinio paaiškinimas
Rodinio vaizdo elementai yra sunumeruoti ir paaiškinti toliau pateiktoje lentelėje.
* Bendrųjų mygtukų, pvz., [OK], [Cancel] ir t. t., paaiškinimai lentelėje praleisti.
(Pavyzdys) Grupės nustatymas

6
2
3
4
5
7
7
Nr.
Elementas

Grupės pavadinimas

Piktograma [Delete]

Piktograma [New]

“Registered groups“

R.C.G. sąrašas


Grupės perjungimo mygtukas
R.C.G. slinkties mygtukai
Aprašas
Registruoja grupės pavadinimą. (Ne daugiau kaip 13 ženklų) Galima užregistruoti iki
50 grupių.
Ištrina grupę. Kai ištrynus nebelieka grupių, rodoma „Nėra rodomų grupių“.
Prideda grupę. Kai registruotų grupių skaičius pasiekia 50, šis mygtukas
išjungiamas.
Nurodo, kad R.C.G. jau pasirinko kitos grupės.
Pasirinkus, pažymimas žymės langelis. Vienoje grupėje galima užregistruoti iki 100
R.C.G.
Perjungia rodomą grupę.
Kairysis ir dešinysis slinkties mygtukai rodomi, kai R.C.G. yra daugiau kaip 25.
Lt-11
1-5. Pradinis nustatymas
Baigę centrinio nuotolinio valdiklio montavimo darbus, prieš pradėdami naudoti sistemą atlikite pradinį nustatymą šia tvarka.
Maitinimo įjungimas
(Jungtuvas ĮJUNGTAS)
Pradinio nustatymo pradžia
Tik pirmą kartą įjungus maitinimą arba iš karto po iniciacijos rodomas vedlys
savo formatu. Atlikite nustatymus.
(1) Kalbos nustatymas→Žr. 3-4-1(4).
(2) Skydelio kalibravimas→Žr. 3-2-2(4).
(3) Centrinio valdiklio adreso nustatymas→Žr. 3-4-2(4).
(4) Patalpos bloko registracija→Registracija→Žr. 3-4-3-3.
(5) Datos nustatymas→Žr. 3-2-4-1, 3-2-4-2.
* Atliekamas automatinis visų per pradinį paleidimą susietų blokų nuskaitymas
ir sukuriama viena grupė.
Rodomas stebėjimo rodinys. Atlikite reikiamus nustatymus.→Žr. 3 skyr..
Pradinio nustatymo pabaiga
Eksploatavimo pradžia
(Žr. 2 skyr..)
Lt-12
Stebėjimo rodinyje pradedamas rodyti oro
kondicionavimas.
2. VALDYMAS
2-1. Stebėjimo rodinys
Registruotai grupei galima patikrinti arba nustatyti veikimo būseną bet kurioje iš 6 grupių arba 12 grupių.
Toliau pateikiamas 6 grupių rodinio pavyzdys.
• Stebėjimo rodinyje rodomos grupės, užregistruotos atliekant grupės nustatymą. →Žr. 3-3-1.
• Stebėjimo ekrane galima nustatyti rodinio elementą. →Žr. 2-1-1.
2

8
3
9

4

5
6
7
• Bakstelėjus trikampio ženklą apatiniame dešiniajame kampe, parodoma
grupei priklausanti R.C.G.
• Kai R.C.G. išplėstos, kvadrato apatinis dešinysis kampas atrodo
užlenktas.







R.C.G. yra išskleistos punktyrine linija apibrėžtoje srityje. (Rodomos R.C.G., priklausančios bakstelėtai
grupei.)
Lt-13
Nr.

Elementas
Visų R.C.G. įjungimas/išjungimas
Aprašas
Kai slaptažodis nustatytas teisingai, pasirinkus tolesnius procesus reikia
įvesti slaptažodį.
“All ON”: visas šiam valdikliui užregistruotas R.C.G. ĮJUNGIA vienu metu.
Visų R.C.G. veikimas vienu metu įjungiamas arba išjungiamas. →Žr. 2-1-1.
“Detail”: nustato išsamius veikimo parametrus. → Žr. 2-2-2.
On/Off piktograma: spalvomis nurodo įjungtų registruotų R.C.G. skaičių.
Žalia: būsena Įjungta, pilka: būsena Išjungta
Piktograma rodoma, net kai vienas registruotas patalpos blokas arba lauko
blokas yra ypatingos būsenos.
Piktograma

Ypatingos būsenos rodinys
Būsena
Šaldomosios medžiagos nuotėkis
Avarinis sustabdymas
Techninės priežiūros režimas/magistralės pirmenybė

Data

Klaidos rodinys


Piktograma [Schedule]
Piktograma [Change Items]

Meniu mygtukas




Grupės rodinys
Grupės pavadinimas
Grupės veikimo būsena
Grupės plėtra

Grupės slinkties mygtukas

R.C.G. rodinys

R.C.G. pavadinimas

R.C.G. veikimo būsena

R.C.G. slinkties mygtukas
Lt-14
Rodo datą ir laiką.
Net kai vienas iš patalpos blokų ar lauko blokų yra nenormalios būsenos,
rodoma piktograma [Error].
Klaidos informacija rodoma taip:
• “Error Code”: rodo klaidos kodą.
• “Address”: rodo bloko, kuriame įvyko klaida, adresą.
• “Model Name”: rodo bloko, kuriame įvyko klaida, modelio pavadinimą.
• Model Name: rodoma taip:
Lauko blokas: Lauko blokas
Patalpos blokas: grupės pavadinimas arba R.C.G. pavadinimas
Šis valdiklis: centrinis valdiklis
Rodo eksploatavimo grafiko nustatymo rodinį. → Žr. 2-3.
Nustato, kokį turinį rodyti rodinyje. → Žr. 2-1-1.
Bakstelėjus šį mygtuką, kuris visada yra rodomas, pateikiamas nustatymo
meniu rodinys. → Žr. 3 skyr..
Rodo jau nustatytas grupes. Rodo grupės veikimo būseną. →Žr. [1 lent.].
Rodo grupės pavadinimą.
Nustato bakstelėtos grupės veikimo parametrus. → Žr. 2-2-2.
Bakstelėjus išplečia prie grupės priregistruotas R.C.G.
Kai užregistruotų grupių skaičius viršija didžiausią rodymo ribą, rodomi
dešiniosios ir kairiosios slinkties mygtukai.
Rodo prie grupės priregistruotas R.C.G. (Registruotos R.C.G rodomos iš
kairės į dešinę ir iš viršaus didėjančia tvarka pagal sistemos Nr. ir bloko Nr.)
Rodo R.C.G. pavadinimą.
Rodo R.C.G. veikimo būseną. →Žr. [1 lent.].
Nustato R.C.G. veikimo parametrus. → Žr. 2-2-2.
Kai užregistruotų R.C.G. skaičius viršija didžiausią rodymo ribą, rodomi
dešiniosios ir kairiosios slinkties mygtukai.
[1 lent.] Veikimo būsena
Veikimo būsenos rodinyje rodomi nustatyti elementai.→Žr. 2-1-1.
Spalva
Šviesiai mėlyna
Rožinė
Violetinė
Vaivorykštė
Pilka
Geltona
Piktograma
Veikimo būsena
Grupės ir R.C.G. veikia režimu “Cool” arba “Dry”.
Grupės ir R.C.G. veikia režimu “Heat”.
Grupės ir R.C.G. veikia režimu “Fan”, “Auto” arba “Custom Auto”.
Grupių veikimo režimai yra mišrūs.
Visų grupių ir R.C.G. veikimas yra sustabdytas.
Vienam grupių arba R.C.G. blokui atliekamas veikimo bandymas. (Rodoma
neatsižvelgiant į veikimo režimą)
Piktogramos “R.C. Prohibition”, “Temp. upper and lower limit” ir “Schedule”
rodomos, kai pažymėta “Management Status” →Žr. 2-1-1.
―
Kai kambario temperatūra neatitinka kambario temperatūros jutiklio diapazono,
rodoma viršutinės ribos viršijimo arba apatinės ribos nesiekimo piktograma.
Piktogramos
rodymas
• Piktograma rodoma, net kai tik viename bloke atsiranda šaldomosios
medžiagos nuotėkis, klaida, neatitikimo režimas arba filtro ženklas.
• Kai tuo pačiu metu atsiranda šaldomosios medžiagos nuotėkis ir klaida,
pirmenybė teikiama šaldomosios medžiagos nuotėkiui.
Lt-15
2-1-1. Elementų nustatymo keitimas



Nr.
Elementas

“Management Status” rodinys

“Operation Status” pasirinkimas

“Group Icon” dydis
Aprašas
Kai pažymėtas šis langelis, grupėje rodomos piktogramos “R.C.
Prohibition”, “Temp. upper and lower limit” ir “Schedule”. Rodinys
automatiškai persijungia į įprastą piktogramos rodymą praėjus 12 sekundžių
po to, kai paspaudžiamas slinkties mygtukas ar pan.
Pažymint langelį, perjungiama tarp rodinio įjungtos ir išjungtos būsenos.
Galima įjungti iki 2 “Mode”, “Room Temp.”, “Set Temp.” elementų. Visų
elementų negalima išjungti. Kai įjungtas vienas iš “Room Temp.” arba “Set
Temp.” yra arba abu “Room Temp.” ir “Set Temp.” įjungti, galima įjungti ir
“Temp. Unit”.
Nustato rodomos grupės piktogramos dydį. [Pradinė reikšmė: „Auto“]
“Auto”: kai registruotų grupių yra 6 ar mažiau, piktogramos yra didelės. Kai
jų yra 7 ar daugiau, piktogramos yra mažos.
“Large”: piktogramos yra didelės. (maksimaliai rodomas grupės skaičius: 6)
“Small”: piktogramos yra mažos. (maksimaliai rodomas grupės skaičius:
12)
2-2. Veikimo nustatymas
Atlikite prie šio valdiklio priregistruotos grupės arba R.C.G. veikimo nustatymus.
(1) Grupinis nustatymas: atliekamas tas pats nustatymas visoms prie šio valdiklio priregistruotoms R.C.G.
(2) Individualus nustatymas: atliekamas individualus bakstelėtos grupės arba R.C.G. nustatymas.
Kai slaptažodis nustatytas paleidžiant, įveskite slaptažodį. (Žr. 3-2-5.)
2-2-1. Grupinis nustatymas
1
2
3
Lt-16
(1) Bakstelėkite šį elementą.
Nr.

Elementas
“On”

“Off”

“Detail”
Aprašas
Visas R.C.G. nustato kaip ĮJUNGTAS.
Visas R.C.G. kartu nustato kaip
IŠJUNGTAS.
Nustato grupinio veikimo parametrus.
Rodinys toks pat, kaip ir atliekant
individualų nustatymą. → Žr. 2-2-2.
2-2-2. Individualus nustatymas

 







Nr.


Elementas
„Grupės pavadinimas“/„R.C.G.
pavadinimas“





Aprašas
Pasirenkamas norimas nustatyto „Grupė pavadinimas“.
Grupiniam nustatymui rodoma “All Indoor Units”.
Kai šiuo metu rodoma grupė arba R.C.G. yra ypatingos būsenos, rodoma
piktograma.
• Būsenos rodomos, net kai tik vieno bloko būsena yra ypatinga
Piktograma
Būsena
Piktograma
Būsena
Avarinis sustabdymas

“Special State”
Neatitikties režimas
Techninės priežiūros
režimas
Šaldomosios
medžiagos nuotėkis
Veikimo bandymas
Išsiurbimas
Klaida
Alyvos regeneracija


“Room Temp.”
“On/Off”

“Mode”

“Set Temp.”

“Set Temp. (Custom Auto)” “Cool”*

“Set Temp. (Custom Auto)” “Heat”*

“Fan Speed”







“Air Flow Direction”
“Anti Freeze”
“Economy”
“Set Temp. Limited”
“Filter Sign”
“R.C. Prohibition”
Grupės/R.C.G. perjungimo mygtukas
Pagalbinis maitinimas
―
―
• Rodoma būsena, kai visi blokai yra ypatingos būsenos
Valdomas blokas (kai visi patalpos blokai nėra pagrindiniai patalpos
blokai, o valdomas yra pagrindinis blokas arba lauko blokas)
Rodo kambario temperatūrą.
Pasirenkamas veikimo būsenos “On” arba “Off”.
Pasirenka režimą. (“Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” ir “Heat”. Pasirenkamas
režimas priklauso nuo patalpos bloko)
Pasirenka “Set Temp.” 0,5 ºC (1 ºF) vienetais. (išskyrus atvejus, kai
pasirinkta “Fan” arba “Off”)
Nustatymo diapazonas: „Auto“ nuo 18 iki 30 ºC (nuo 64 iki 88 ºF)
“Cool/Dry” nuo 18 iki 30 ºC (nuo 64 iki 88 ºF)
“Heat” nuo 10 iki 30 ºC (nuo 44 iki 88 ºF)
Nustatomas “Fan Speed”.
“Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”, “Low”, “Quiet”
Nustatoma “Air Flow Direction”. → Žr. 2-2-2-1.
Nustatomas “Anti Freeze” režimas. Pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“.
Nustatomas “Economy” režimas. Pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“.
Nustatomas “Temperature Limit”. → Žr. 2-2-2-2.
Atstatomas “Filter Sign”. (Atstatomas sukauptas veikimo laikas.)
Nustatomas “R.C. Prohibition”. → Žr. 2-2-2-3.
Perjungiama tarp grupės rodinio ir R.C.G. rodinio.
* “Set temp.” rodoma tik tada, kai yra užregistruotas blokas su Custom Auto funkcija.
Pastaba
Custom Auto:
Aušinimo ir šildymo temperatūros nuostatas nustatykite atskirai. Režimu „Custom Auto“ vėsinimo operacija vykdoma,
kai kambario temperatūra viršija nustatytą vėsinimo temperatūrą, šildymo operacija vykdoma, kai kambario temperatūra
nukrenta žemiau nustatytos šildymo temperatūros. (Šį režimą galima naudoti tik tada, kai yra galiojantis šią funkciją
palaikančio patalpos bloko nustatymas.)
Lt-17
2-2-2-1. Vertikalios ir horizontalios oro srauto krypties nustatymas
Nustatykite vertikalią ir horizontalią oro srauto kryptį.



Nr.





5

Elementas
Vertikalios oro srauto krypties
pasirinkimas
Vertikalios oro srauto krypties judėjimas
Horizontalios oro srauto krypties
pasirinkimas
Horizontalios oro srauto krypties
judėjimas
[Reset] mygtukas
Aprašas
Bakstelėjus pasirenkama oro srauto kryptis.
Nustato oro srauto judėjimą [Swing] vertikalia kryptimi.
Bakstelėjus pasirenkama oro srauto kryptis.
Nustato oro srauto judėjimą [Swing] horizontalia kryptimi.
Iš naujo nustato atskirą oro srauto krypties nustatymą.
2-2-2-2. Temperatūros viršutinės ir apatinės ribos nustatymas
Nustatykite “Auto”, “Cool/Dry” ir “Heat” režimų temperatūros viršutinę ir apatinę ribą.







Nr.

Elementas
Temperatūros nuostačio
“Enable”/“Disable”

“Auto” viršutinė riba

“Auto” apatinė riba

“Cool/Dry” viršutinė riba

“Cool/Dry” apatinė riba

“Heat” viršutinė riba

“Heat” apatinė riba
Lt-18
Aprašas
Nustatomas viršutinės ir apatinės ribos nuostačio “Enable” arba “Disable”.
Pasirinkite iš “Enable” arba “Disable”.
Nustatoma “Auto” viršutinė riba 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Diapazonas: nuo 18,0 iki 30,0 ºC (nuo 64 iki 88 ºF)
Nustatoma “Auto” apatinė riba 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Diapazonas: nuo 18,0 iki 30,0 ºC (nuo 64 iki 88 ºF)
Nustatoma “Cool/Dry” viršutinė riba 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Diapazonas: nuo 18,0 iki 32,0 ºC (nuo 64 iki 91 ºF)
Nustatoma “Cool/Dry” apatinė riba 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Diapazonas: nuo 18,0 iki 32,0 ºC (nuo 64 iki 91 ºF)
Nustatoma “Heat” viršutinė riba 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Diapazonas: nuo 10,0 iki 30,0 ºC (nuo 48 iki 88 ºF)
Nustatoma “Heat” apatinė riba 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Diapazonas: nuo 10,0 iki 30,0 ºC (nuo 48 iki 88 ºF)
2-2-2-3. Nuotolinio valdiklio draudimų nustatymas
Nustatykite draudžiamas nuotolinio valdiklio operacijas.

Nr.

Elementas
Pasirinkta būsena
Aprašas
Pažymint langelį, perjungiama tarp įjungtos ir išjungtos būsenos. (Kai
pažymėta, nustatymas draudžiamas.)
“All”, “On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp.”, “Timer” ir “Filter Reset” gali būti
nustatyti kaip draudžiami.
Kai pažymėta “All”, kiti žymės langeliai yra išjungti.
2-3. Grafiko nustatymas
Kai slaptažodis nustatytas paleidžiant, įveskite slaptažodį. (Žr. 3-2-5.)
(1) Palieskite stebėjimo rodinyje kairiojo meniu piktogramą
[Schedule].
(2) Bakstelėkite [Create New Schedule] arba grafiko pavadinimą.
Rodomas iškylantysis grafiko parametrų nustatymo langas.
(Kai grafikas nenustatytas, rodoma [Create New Schedule].
Jei grafikas jau užregistruotas, rodomas pavadinimas.)
Lt-19
2-3-1. Grafiko parametrų nustatymas
Nustatykite grafiko parametrus.
2
1








Nr.
Elementas
 “Enable”/“Disable” rodinį

Grafiko pavadinimas

Piktograma [Delete]

Piktograma [Copy]

Piktograma [New]

Savaitės diena

Nustatytas laikmatis


Grafiko perjungimo mygtukas
Registruota grupė

[Timer Edit] mygtukas
Lt-20
Aprašas
Nustatoma “Enable” arba “Disable” registruotą grafiką.
Registruojamas grafiko pavadinimas. (Ne daugiau kaip 13 ženklų) Galima
užregistruoti iki 20 grafikų.
Vardus galima įvesti naudojant klaviatūrą, juos taip pat galima pasirinkti iš
fiksuotos formos frazių.
¡¡Galimos įvestys:
“Floor” / “Corridor” / “Whole” / “Hall” / “Office” / “Conf room” / “Receipt
room” / “Restaurant Café” / “Lounge” / “Kitchen” / “Store” / “Stock room”
/ “Classroom” / “Reception” / “Entrance” / “Control room” / “Guest room”
/ “Room no.” / “Locker room” / “Summer set” / “Winter set” / “Weekday” /
“Holiday”
Ištrinamas šiuo metu rodomas grafikas.
Naujai sukuriamas toks pat grafikas kaip nustatymo grafikai esamų grafikų
pabaigoje ir rodomas naujas kūrimo rodinys.
Sukuriamas naujas grafikas esamų grafikų pabaigoje ir rodomas naujas
kūrimo rodinys.
Laikmatis perjungiamas į savaitės dieną. Galima pasirinkti “Create new
timer”, “Day Off”, “Deregister” ir registruotą laikmatį.
Rodo nustatyto laikmačio pavadinimą.
Kai nenustatyta, šis stulpelis yra tuščias. Kai nustatyta laisva diena, rodoma
“Day Off”.
Perjungiamas rodomas grafikas.
Nustatomos norimos valdyti grupės. → Žr. 2-3-1-1.
Pasirenkamas naujas laikmatis bei registruotas laikmatis ir nustatomi
parametrai. → Žr. 2-3-2.
2-3-1-1. Grupių pasirinkimas
Nustatykite norimas valdyti grupes.


Nr.
Elementas

Grupė

R.C.G. rodymo mygtukas
Aprašas
Pasirenkamos norimos registruoti grupės. Pasirinkus, pažymimas žymės
langelis.
Rodo prie grupės priregistruotas R.C.G.
2-3-2. Laikmačio parametrų nustatymas
Nustatykite laikmačio nustatymo parametrus.
1
8

9

2
3

4
  
5
6
7




(Kai pasirinkta [Select (Delete)])
(1) Pasirinkite laikmatį, kurį norite ištrinti.
Pastaba
Kai bandote ištrinti grafiko laikmačio
nustatymą, rodoma „This timer setting
cannot be deleted because it is used for the
schedule setting as well.“. Lt-21
(Kai pasirinkta [Select (Copy)])
(1) Pasirinkite laikmatį, kurį norite kopijuoti.
Laikmatis pridedamas.
Nr.
Elementas

Laikmačio pavadinimas

Piktograma [Delete]

Piktograma [Copy]

Piktograma [New]


Piktograma [Select (Delete)]
Piktograma [Select (Copy)]

Piktograma [New]


“Time”
“On”/“Off”

“Mode”



“Set Temp.”
“Custom Auto (Cool)”*
“Custom Auto (Heat)”*

“Fan”


“R.C. Prohibition”
Laikmačio perjungimo mygtukas
Laikmačio sąrašo slinkties mygtukas
(slenkant po puslapį)


Laikmačių sąrašo slinkties mygtukas

Laikas▲
Aprašas
Rodomas laikmačio pavadinimas. Laikmačio pavadinimai yra Laikmatis nuo
1 iki 40. Kuriant naują, laikmačio pavadinimui panaudojamas mažiausias
neužregistruotas numeris.
Ištrinamas šiuo metu rodomas laikmatis.
Kopijuojamas nustatytas laikmatis ir sukuriamas laikmatis su mažiausiu
neužregistruotu numeriu nuo 1 iki 40 bei perkeliamas į naują kūrimo rodinį.
Sukuriamas naujas laikmatis su mažiausiu neužregistruotu numeriu nuo 1
iki 40 bei perkeliamas į naują kūrimo rodinį.
Įjungiamas ištrynimo pasirinkimo režimas.
Įjungiamas kopijavimo pasirinkimo režimas.
Pridedamas sąrašas laikmačių sąrašo pabaigoje. Sąrašo numeris yra
mažiausias skaičius nuo 1 iki 10, kuris dar nėra įtrauktas į sąrašą.
Nustatomas laikmačio laikas. → Žr. 2-3-2-1.
Pasirenkama “On” arba “Off”. Atšaukiamas pakeitimas pasirinkus “Reset”.
Pasirenka režimą. (“Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” ir “Heat”. Pasirenkamas
režimas priklauso nuo patalpos bloko)
Panaikinamas pakeitimas, pasirinkus “Reset”.
Pasirenkamas temperatūros nuostatis 0,5 ºC (1 ºF) žingsniais.
Nustatymo diapazonas: nuo 10 iki 32 ºC (nuo 44 iki 91 ºF)
Pasirenkamas ventiliatoriaus greitis. “Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”,
“Med-Low”, “Low”, “Quiet”
Nustatomas “R.C. Prohibition”. → Žr. 2-2-2-3.
Perjungiamas rodomas laikmatis.
Rodomas slinkties mygtukas, kuriuo perjungiamas laikmačių sąrašo
puslapis.
Rodomas slinkties mygtukas, kuriuo perjungiamas laikmačių sąrašas po
vieną elementą.
Bakstelėjus  “Time”, sąrašas pertvarkomas pagal laiką.
* Rodoma tik tada, kai užregistruotas blokas su “Custom Auto” funkcija.
Lt-22
2-3-2-1. Laikmačio laiko nustatymas
Nustatykite laikmačio laiką.


Nr.
Elementas

Valandos

Minutės

“AM” / “PM”

Aprašas
Pasirenkamas laikmačio nustatytas laikas (valandos). Pasirinkus laikas yra
pažymimas.
Pasirenkamas laikmačio nustatytas laikas (minutės). Pasirinkus laikas yra
pažymimas.
Parenkamas nustatytas laikmačio laikas (“AM”/“PM”). Pasirinkus, pažymima
“AM” arba “PM”.
Lt-23
2-3-3. Grupinė laisva diena
Visiems grafikams nustatykite pasirinktą savaitės dieną kaip laisvadienį.
Laisvadienis: nustatytą savaitės dieną grafikas išjungiamas. Nustačius savaitės dieną (kitą dieną po savaitės dienos
nustatymo), iš naujo nustatomas atitinkamos savaitės dienos išjungto grafiko nuostatis.
(Pavyzdys) Kai laisvadienis nustatomas pirmadienį
Nustačius laisvadienį, laisvadienis įjungiamas iki kito pirmadienio. (Pirmadienio grafikas išjungtas.) Antradienį iš naujo
nustatomas pirmadienio laisvadienis. (Išjungtas grafikas nustatomas iš naujo ir nustatymas grįžta į pradinę būseną.)
(1) Bakstelėkite [Schedule].
(2) Bakstelėkite [Day Off All].
(3) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.


Lt-24
Elementas
Savaitės diena
Aprašas
Pasirenkama savaitės diena,
kurią norite nustatyti kaip “Day
off”. Pasirinkus, pažymimas
žymės langelis.
3. NUSTATYMAS
Nustatykite reikiamus pagrindinius nustatymus, kad galėtumėte naudoti šį valdiklį. Bakstelėkite meniu mygtuką ir pasirinkite
meniu, kurį norite nustatyti. Atlikite nustatymus pagal iškylančiajame lange pateikiamus nurodymus.
Meniu mygtukas
Meniu

Nr.

2
Meniu
“Group Setting”

“Preference”
3
“Maintenance”
3
Seka
“Installer Setting”
Submeniu
1
“Create New Group”
1
2
3
4
5
1
2
3
1
“Backlight Setting”
“Panel Calibration”
“Sound Setting”
“Date Setting”
“Password Setting”
“Error History”
“Display Sensor Values”
“Information”
“Language Setting”
“Central controller
Address Setting”
“Indoor Unit Registration”
“Temp. Unit Setting”
“Remote Setting”
“External Input Setting”
“Mail Setting”
“Timer Setting”
“Initialization”
2
4
4
3
4
5
6
7
8
9
Aprašas
Nustatomas grupavimas, šiuo valdikliu
valdomos grupės pavadinimas.
Nustatomas ekrano apšvietimas.
Sukalibruojama jutiklinio skydelio padėtis.
Nustatomas pyptelėjimo garsas.
Nustatoma data ir laikas.
Nustatomi slaptažodžiai.
Rodoma klaidų istorija.
Rodomos jutiklių reikšmės.
Rodoma versijos informacija.
Nustatomos kalbos.
Skyr. Nr.
3-1-1
3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-4-1
Nustatomas centrinio valdiklio adresas.
3-4-2
Registruojamas patalpos blokas.
Nustatomi temp. vienetai.
Nustatomas nuotolinis valdymas.
Nustatoma išorinė įvestis.
Atliekami pašto nustatymai.
Nustatomas laikmatis.
Atliekamas inicijavimas.
3-4-3
3-4-4
3-4-5
3-4-6
3-4-7
3-4-8
3-4-9
Lt-25
3-1. Grupės nustatymas
Kai slaptažodis nustatytas paleidžiant, įveskite slaptažodį. (Žr. 3-2-5.)
3-1-1. Grupės nustatymas
Atlikite grupės registraciją, kad prijungtumėte R.C.G., priregistruotas prie šio valdiklio.
* Atliekant pradinius nustatymus, sukuriama viena grupė, apimanti visus skenuojant užregistruotus patalpos blokus (R.C.G.).
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Group Setting].
(3) Bakstelėkite [Create New Group] arba grupės pavadinimą.
(3)
(1)
(2)

6
2 3
(4) Užregistruokite grupės pavadinimą ir pasirinkite R.C.G.
kiekvienai grupei. (Kitų grupių pasirinktas R.C.G. galima
pasirinkti su atsarga.)
4
5
7
7
(5) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.
Elementas

Grupės pavadinimas

Piktograma [Delete]

Piktograma [New]

“Registered groups“

R.C.G. sąrašas

Grupės perjungimo mygtukas

R.C.G. slinkties mygtukai
Lt-26
Aprašas
Registruoja grupės pavadinimą. (Ne daugiau kaip 13 ženklų) Galima
užregistruoti iki 50 grupių.
Vardus galima įvesti naudojant klaviatūrą, juos taip pat galima pasirinkti iš
fiksuotos formos frazių.
Ištrina grupę. Kai ištrynus nebelieka grupių, rodoma „Nėra rodomų grupių“.
Prideda grupę. Kai registruotų grupių skaičius pasiekia 50, šis mygtukas
išjungiamas.
Nurodo, kad R.C.G. jau pasirinko kitos grupės.
Pasirinkus, pažymimas žymės langelis. Vienoje grupėje galima užregistruoti
iki 100 R.C.G.
Perjungia rodomą grupę.
Kairysis ir dešinysis slinkties mygtukai rodomi, kai R.C.G. yra daugiau kaip
25.
3-2. Pirmenybė
Kai slaptažodis nustatytas paleidžiant, įveskite slaptažodį. (Žr. 3-2-5.)
3-2-1. Foninio apšvietimo nustatymas
Sureguliuokite LCD foninį apšvietimą.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Preference].
(3) Bakstelėkite [Backlight Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.






Elementas
Aprašas
Nustatomas automatinio apšvietimo
“Automatic Off
išjungimo laikas.
Time”
[Nuo 1 iki 30 minučių]
Nustatomas ryškis.
“Brightness”
Tamsus 1↔2↔3 Ryškus
Pasirenkama “Enable” arba “Disable”
“Screen lit while
avarinio apšvietimo nustatymą.
in error status”
“Enable” / “Disable”
3-2-2. Skydelio kalibravimas
Sukalibruokite LCD skydelio padėtį.
Sukalibravus, jutiklinio skydelio mygtukai veikia normaliai.
Atliekant pradinį nustatymą, rodoma tik procedūra (4).
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Preference].
(3) Bakstelėkite [Panel Calibration].
(3)
(1)
(2)
1
2
(4) Bakstelėkite + ženklų, kurie rodomi 5 vietose, centrą (1 iki
5).
Parodomas skydelio kalibravimo pakartotinio patikrinimo
rodinys. Dar kartą palieskite 5 vietas.
5
4
3
Lt-27
3-2-3. Garso nustatymas
Nustatykite pyptelėjimo garsą.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Preference].
(3) Bakstelėkite [Sound Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].


Nr.
Elementas

“Operation
Sound”

“Error Alarm
Sound”
Aprašas
Nustatomas pyptelėjimo garsas veikimo
metu.
“Enable” / “Disable”
Nustatomas pyptelėjimo garsas įvykus
klaidai.
“Enable” / “Disable”
3-2-4. Datos nustatymas
Nustatykite datą ir laiką.
3-2-4-1 rodomas pradinio nustatymo metu.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Preference].
(3) Bakstelėkite [Date Setting].
(3)
(1)

(2)
(4) Pasirinkite procesą iš toliau esančio submeniu.
Nr.


3


Lt-28
Elementas
Aprašas
Nustatomas datos ir laiko rodymo
“Display Format
formatas.
Setting”
→Žr. 3-2-4-1.
“Date and Time Nustatoma sistemos data ir laikas.
Setting”
→Žr. 3-2-4-2.
“System Clock Nustatomas sistemos laikrodis.
Adjustment”
→Žr. 3-2-4-3.
3-2-4-1. Rodinio formato nustatymas
Nustatykite datos ir laiko rodinio formatą.
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].

Nr.

Elementas

“Date Format”

“Time Format”
Aprašas
Pasirenkama iš toliau pateiktų parinkčių.
“Day/Month/Year”
“Month/Day/Year”
“Year/Month/Day”
Pasirenkama iš toliau pateiktų parinkčių.
12:00 - 11:59 AM/PM
00:00 - 11:59 AM/PM
00:00 - 23:59
3-2-4-2. Datos ir laiko nustatymas
Nustatykite sistemos datą ir laiką.
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].


3
4
Nr.
Elementas

“Date”

“Time”

“Summer Time
Setting”
4
“Time Zone
Setting”
Aprašas
Nustatoma sistemos data. Bakstelėkite
atitinkamai metus, mėnesį ir dieną. (*)
Nustatomas sistemos laikas. Palieskite
atitinkamai valandas ir minutes. (*)
Kai naudojama vasaros laiko sistema,
bakstelėkite [Enable].
Rodomame sąraše, kaip pateikta
paveiksle kairėje, nustatykite tos vietos,
kurioje yra įrengtas šis valdiklis, laiko
juostą.
* “Date” ir “Time” rodomi formatu, nustatytu skyriuje 3-2-4-1
Rodinio formato nustatymas.
3-2-4-3. Sistemos laikrodžio nustatymas
Nustatykite sistemos laikrodį.
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
1
2
Nr.
Elementas

“Master/Slave”

3

4
5
“Current time
transmission”
“Clock
Adjustment
Schedule”
4
Diena
5
Laikas
Aprašas
Pasirenkama iš šių 3 tipų.
“Master” / “Slave” / “Disable”
Perkeliamas dabartinis laikas.
Pasirenkamas laikrodžio nustatymo
grafikas “Daily” arba “Weekly”.
Pasirenkama savaitės diena, kai
pasirinkta “Weekly”.
“Sun” / “Mon” / “Tue” / “Wed” / “Thu” /
“Fri” / “Sat”
Pasirenkamas laikrodžio nustatymo
laikas.
Lt-29
3-2-5. Slaptažodžio nustatymas
Kad būtų išsaugotas konfidencialumas, programos paleidimo metu galima nustatyti slaptažodį. [Pradinė reikšmė: 0000]
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Preference].
(3) Bakstelėkite [Password Setting].
(1)
(2)
Funkcijos, kurioms taikomas nustatytas slaptažodis
“Group setting”
“Preference”
“Maintenance”
“Installer setting”
“Schedule setting”
“Operation setting”
(3)
(4) Pasirinkite procesą iš toliau esančio submeniu.
Nr.

Elementas

“Change
Password”

“Change
Setting”

Aprašas
Pakeičiamas slaptažodis. [Pradinė
reikšmė: 0000]
→Žr. 3-2-5-1.
Pakeičiamas slaptažodžio nustatymas.
→Žr. 3-2-5-2.
3-2-5-1. Slaptažodžio keitimas
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
1
Nr.

Elementas
“Change
Password”
Aprašas
Nustačius taikomas nuo 4 iki 8
skaitmenų slaptažodis. (Du kartus
įveskite slaptažodį).
3-2-5-2. Slaptažodžio nustatymas

4
Lt-30

5
3
6
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
[Pradinė reikšmė: visi “Enable”]
Nr.
Elementas
 “Group Setting”
 “Preference”
3 “Maintenance”
“Installer
4
Setting”
“Schedule
5
Setting”
“Operation
6
Setting”
Aprašas
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
3-3. Techninė priežiūra
Galima naudotis techninės priežiūros meniu.
Kai slaptažodis nustatytas paleidžiant, įveskite slaptažodį. (Žr. 3-2-5.)
3-3-1. Klaidų istorija
Galima patikrinti klaidų istoriją.
[“Error History” gali būti rodoma ne daugiau kaip 200 klaidų. Klaidų istorijos, viršijančios 200, ištrinamos pradedant nuo
seniausios istorijos.]
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Maintenance].
(3) Bakstelėkite [Error History].
(3)
(1)
(2)
3
 
4
5
7
6
(4) Rodomos klaidų istorijos.
“No.”: rodoma mažėjančia atsiradimo datos ir datos tvarka.
“Date/Time”: klaidos atsiradimo data ir laikas
“Name”: blokai, kuriuose įvyko klaida (vienas iš “Indoor
Unit” • R.C.G. pavadinimas, “Outdoor Unit” ir
“Central Controller”)
“Address”: blokų, kuriose įvyko klaida, adresas
“Indoor Unit”: aušinimo sistemos Nr. – bloko Nr.
– R.C.G. vidinis identifikavimo Nr.
“Outdoor Unit”: aušinimo sistemos Nr. – bloko
Nr.
“Central Controller”: šio valdiklio adresas
“Model name”: vienas iš “Indoor Unit” ( R.C.G.
pavadinimas), “Outdoor Unit” ir “Central
Controller”
“Error code”
[Erase All]: ištrinamos visos klaidų istorijos.
3-3-2. Jutiklių reikšmių rodymas
Stebėkite ir iškvieskite patalpos bloko ir lauko bloko jutiklių reikšmes.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Maintenance].
(3) Bakstelėkite [Display Sensor Values].
(3)
(1)
(2)
Lt-31
(4) Pasirinkite bloką, kurio jutiklio reikšmė yra pažymėta.
“Indoor Unit” / “Outdoor Unit”
(5) Rodomas pasirinkto bloko rodinys.
(Bakstelėkite [Close] mygtuką, kad išeitumėte.)
Skirta “Indoor Unit”
Pirmoji eilutė: Aušinimo sistemos Nr. – bloko Nr. – nuotolinio
valdiklio adreso Nr.
Antroji eilutė: Grupės pavadinimas
Trečioji eilutė: R.C.G. adresas
Skirta “Outdoor Unit”
Aušinimo sistemos Nr. – bloko Nr.
3
2

(6) Rodomos bakstelėto bloko jutiklių reikšmės.
“Sensor Name”
“Value”
“Date&Time”
[Mail]: paspaudus mygtuką [Mail], parodomas rodinys “Send”,
o jutiklių reikšmių informacija išsiunčiama nustatytu pašto
adresu.→Žr. 3-4-7.
4
3-3-3. Informacija
Rodoma šios programinės įrangos versija ir MAC adresas.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Maintenance].
(3) Bakstelėkite [Information].
(1)
(3)
(2)
(4) Rodoma šios programinės įrangos versija ir MAC adresas.
Lt-32
3-4. Montuotojo nustatymas
Kai slaptažodis nustatytas paleidžiant, įveskite slaptažodį. (Žr. 3-2-5.)
3-4-1. Kalbos nustatymas
Pasirinkite kalbas, kurios bus naudojamos šiame valdiklyje.
Atliekant pradinį nustatymą, rodoma tik procedūra (4).
(4)
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Language Setting].
(4) Bakstelėkite kalbą.
(3)
(1)
(2)
Kalbų sąrašas
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
Pycckий
Português
Türkçe
Język polski
Ελληνικά
Dutch
中文
3-4-2. Centrinio valdiklio adreso nustatymas
Nustatykite šio valdiklio adresą.
Atliekant pradinį nustatymą, rodoma tik procedūra (4).
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Central Controller Address Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Palieskite adresų sąrašą „00“ – „15“.
Pastaba
Kai sistemoje įrengti 2 ar daugiau valdiklių*, adresų numerius
nustatykite taip, kad valdiklių adresai (numeriai) nesidubliuotų.
* Jutiklinio ekrano valdiklis, tinklo keitiklis (grupės nuotolinis
valdiklis).
Lt-33
3-4-3. Patalpos bloko registracija
Užregistruokite patalpos bloką, kurį valdys šis valdiklis.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Indoor Unit Registration].
(3)
(1)
(2)
(4) Pasirinkite procesą iš toliau esančio submeniu.

2
Nr.
Elementas

“Address
Number
Registration”

“Manual
Registration”
Aprašas
Ištrinami šiuo metu registruoti patalpos
blokai ir užregistruojami patalpos blokai
didėjančia adreso tvarka.
→Žr. 3-4-3-1.
Užregistruojami patalpos blokai rankiniu
būdu, neištrinant šiuo metu užregistruotų
patalpos blokų.→Žr. 3-4-3-2.
Pastaba
Kai atliekama “Address Number Registration”, užregistruoto
adreso nustatymas bus ištrintas. Rankinės registracijos atveju
užregistruotas adresas neištrinamas.
3-4-3-1. Adreso numerio registracija
Užregistruokite patalpos blokus nurodytame aušinimo sistemos diapazone.
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [Register].
Nr.

3



3
Elementas
Aprašas
Įvedamas “Refrigerant System Range”,
“Refrigerant
kurį reikia užregistruoti patalpos blokui.
System Range”
[Pradinė reikšmė: 00–99]
Pasirenkamas “Priority Mode” arba
“Setting of
“Normal”.
Network Priority
“Priority Mode”: nuskaitymas atliekamas
Mode”
sustabdant sistemą.
• Kai žymės langelis pažymėtas,
sukuriama grupė tik iš naujai
(Žymės
pridėtų patalpos blokų (R.C.G.). Kai
langelis)
nepažymėta, naujai pridėtas patalpos
“Create a
blokas nepriklauso grupei.
new group
automatically.” • Sukuriamas grupės pavadinimas:
Grupė**
* Kai yra nuotoliniu būdu valdančių vartotojų, rodomas kairėje
pateikiamas pranešimas. Paspaudus mygtuką [OK], ši
operacija atjungs visus prisijungimus.
(2) Užregistruokite patalpos bloką.→Žr. 3-4-3-3.
Lt-34
3-4-3-2. Rankinis registravimas
Užregistruokite patalpos bloką rankiniu būdu.
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [Register].
Nr.
1
2
Elementas

“Refrigerant
Address”

“Indoor Unit
Address”
3
(Žymės
langelis)
“Create a
new group
automatically.”
3
Aprašas
Įvedamas “Refrigerant Address”, kurį
reikia užregistruoti patalpos blokui.
[Pradinė reikšmė: 00]
Įvedamas norimas užregistruoti “Indoor
Unit Address”.
[Pradinė reikšmė: 00]
• Kai žymės langelis pažymėtas,
sukuriama grupė tik iš naujai pridėtų
patalpos blokų (R.C.G.).
• Kai nepažymėta, naujai pridėtas
patalpos blokas nepriklauso grupei.
• Sukuriamas grupės pavadinimas:
Grupė **
(**: mažiausias neužregistruotas
numeris nuo 1 iki 50)
(2) Užregistruokite patalpos bloką.→Žr. 3-4-3-3.
3-4-3-3. Registracija
Registracijai galima naudoti patvirtinimo režimą ir panaikinimo režimą.
●● Patvirtinimo režimas
(1) Bakstelėjus R.C.G., parodomi patalpos blokų adresai,
priklausantys R.C.G.
●● Naikinimo režimas
(2) Patalpos blokų registracijos rodinyje yra mygtukas [Select
(Delete)]. Bakstelėjus mygtuką [Select (Delete)], parodomas
mygtukas [Delete] ir pereinama į naikinimo režimo rodinį.
Užregistruotą patalpos bloką galima panaikinti pažymėjus
R.C.G.
Bakstelėjus R.C.G., žymės laukelis pažymimas, o bakstelėjus
mygtuką [Delete] galima ištrinti pažymėtą R.C.G.
Pastaba
Naikinimo režimu, net bakstelėjus R.C.G. mygtuką, patalpos
bloko adresas nerodomas.
Lt-35
3-4-4. Temp. vienetų nustatymas
Nustatykite temp. vienetus, kure bus naudojami šiame valdiklyje.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Temp. Unit Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Bakstelėkite temp. vienetus [ºC] arba [ºF].
3-4-5. Nuotolinis nustatymas
Atlikite nuotolinio valdiklio tinklo nustatymus.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Remote Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.
2

3
Elementas

“Wired LAN”

“Network
Setting”
3
“User ID” (*)
4
“Password” (*)
4
Aprašas
Pasirenkama, ar naudojamas LAN
ryšys.→Žr. 3-4-5-1.
Nustatomas tinklas, kai naudojamas
LAN ryšys.→Žr. 3-4-5-2.
Nustatomas nuotolinio prisijungimo
vartotojo ID (maks. 20 ženklų), kai
naudojamas LAN ryšys.
Nustatomas nuotolinio prisijungimo
vartotojo slaptažodis (maks. 20 ženklų),
kai naudojamas LAN ryšys. [Pradinė
reikšmė: 0000]
(*) Maks. 20 raidinių ir skaitinių ženklų bei simbolių
Lt-36
3-4-5-1. LAN nustatymas
Pasirenkama, ar naudojamas LAN ryšys.
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.

Elementas
LAN
nustatymas
Aprašas
Pasirenkama iš toliau pateiktų parinkčių.
• Kai LAN ryšys nenaudojamas,
pasirinkite “Disable”.
• Kai LAN ryšys naudojamas, pasirinkite
“Wired LAN”.
3-4-5-2. Tinklo nustatymas
Kai LAN nustatyme pasirinktas „Wired LAN“, nustatykite tinklą.

2
3
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
[Pradinė reikšmė: adresai nustatomi, kaip parodyta paveiksle
kairėje.]
Nr.
4

5
2
3
4
5
Elementas
Aprašas
Nustatomas nuotolinio terminalo “IP
“IP Address” (*)
Address”.
“Subnet Mask” Nustatomas nuotolinio terminalo “Subnet
(*)
Mask”.
“Default
Nustatomas nuotolinio terminalo “Default
Gateway” (*)
Gateway”.
“Primary DNS” Įvedamas nuotolinio terminalo “Primary
(*)
DNS” (domeno tinklo paslauga).
Įvedamas nuotolinio terminalo
“Secondary
“Secondary DNS” (domeno tinklo
DNS” (*)
paslauga).
(*) [***.***.***.***] (Įvestis nuo 0 iki 255 esant „***“.)
3-4-6. Išorinės įvesties nustatymas
Atlikite išorinės įvesties nustatymą.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [External Input Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
1
2
Nr.
Elementas

“Operation”

“Input Method”
Aprašas
Pasirenkamas išorinės įvesties
“Operation”.
“Emergency Stop”, “All On/Off”, “Not
Used”
Pasirenkamas “Input method”.
“Edge”, “Pulse”
Lt-37
3-4-7. Pašto nustatymas
Nustatoma pašto adreso paskirties vieta, kai siunčiamas “Error notification” arba “Room temperature notification”.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Mail Setting].
(3)
(2)
(1)
(4) Pasirinkite nustatymo funkciją.

Nr.


2
Elementas
Aprašas
Nustatoma pašto paskyra ir kt.
“Mail Setting”
→Žr. 3-4-7-1.
Nustatomas pašto serverio ryšys.→Žr.
“Server Setting”
3-4-7-2.
* Atlikę serverio nustatymą, nustatykite paštą.
3-4-7-1. Pašto nustatymas
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.

2
3

4
5
2
3
2
“E-mail
Address”
3
“Transmission
Test”
4
5
Lt-38
Elementas
“Error
notification”
“Room
temperature
notification”
(“Lower Limit”)
“Room
temperature
notification”
(“Upper Limit”)
Aprašas
Nustatoma “Enable” arba “Disable”
pašto pranešimą įvykus klaidai.
Nustatoma pašto adreso paskirties vieta,
kai siunčiamas “Error notification” arba
“Room temperature notification”.
Atliekamas “Transmission Test”, kad
būtų galima siųsti pranešimo laišką.
Perdavimo rezultatų rodinys:
“Failed sending mail.” / “Mail sent.”
Nustatoma kambario temperatūros
apatinė riba pašto siuntimui.
“Lower limit”: -15,5 ºC
Nustatoma kambario temperatūros
viršutinė riba pašto siuntimui.
“Upper limit”: 63,5 ºC
3-4-7-2. Serverio nustatymas
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].
Nr.

4
2
5

2
3
4
6
3
5
6
Elementas
“Sender E-mail
Address”
“Outgoing E-mail
Server Address”
“Port”
Aprašas
Įvedamas “Sender E-mail Address”.
Įvedamas “Outgoing E-mail Server
Address”.
Įvedamas “Port”.
Įvedamas “Account Name”. (Ne
“Account Name”
daugiau kaip 50 ženklų)
Įvedamas “Password”. (Ne daugiau
“Password”
kaip 12 ženklų)
Pasirenkamas “SSL”.
“SSL”
“None” / “SMTP over SSL” /
“STASTTLS”
3-4-8. Laikmačio nustatymas
Nustatykite laikmatį, kuris automatiškai sustabdys veikimą ir neleis jums pamiršti išjungti.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Timer Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [OK].

2
6
3
4
5
Nr.
Elementas

“Auto Off Timer”
2
“Operation Stop
Time”
3
“Time Range”
4
“Start Time”
5
“End Time”
6
“Registered
groups”
Aprašas
Nustatoma “Enable” arba “Disable”
laikmatį.
Pasirinkus “Enable”, įjungiama nuo 2
iki 5.
Nustatomas “Operation Stop Time” 10
minučių žingsniais. [30–240 min]
Pasirenkamas “Time Range”.
“Range Spec.” / “Continuous”
Nustatomas “Start time”. Pasirinkus
“Range Spec.”, šis elementas įjungtas.
Nustatomas “End time”. Pasirinkus
“Range Spec.”, šis elementas įjungtas.
Nustatomos norimos valdyti grupės.
→Žr. 2-3-1-1.
Lt-39
(Kai pasirinktas “Operation Stop Time”)
(Kai pasirinktas “Start Time” ir “End Time”)
3-4-9. Inicijavimas
Atlikite šio valdiklio inicijavimą.
Ši funkcija ištrins visą registruotą turinį ir atstatys gamyklinį numatytąjį nustatymą.
Prašome naudoti šią funkciją labai atsargiai.
(1) Bakstelėkite MENIU mygtuką.
(2) Bakstelėkite [Installer Setting].
(3) Bakstelėkite [Initialization].
(1)
(3)
(2)
(4) Kai inicijuojate šį valdiklį, bakstelėkite mygtuką [OK].
Palaukite, neišjungdami maitinimo.
Kai pasirodys pradinio nustatymo rodinys, atlikite nustatymą
vadovaudamiesi vedliu. →Žr. 1-5.
Lt-40
4. NUOTOLINIO VALDIKLIO NAUDOJIMAS
[Naudojimo sąlyga]
Išmanusis telefonas arba
planšetinis kompiuteris
Palaikoma OS:
• Android operacinė
sistema
• iOS
Rekomenduojama
naršyklės versija
Patikrinkite naujausią palaikomą OS versiją Google Play
arba App Store.
IE: 11 arba naujesnė versija, Chrome: 63 ar naujesnė
versija, Safari: 11 ar naujesnė versija
Android ir Google Play yra Google Inc. registruotieji prekių ženklai.
App Store yra Apple Inc. paslaugų ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
IOS yra Cisco prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.
Informacijos apie šį valdiklį rasite šioje interneto svetainėje.
www.fujitsu-general.com/global/support/
[Naudojimo atsargumo priemonės]
●● Naudodami šį gaminį, galėsite valdyti oro kondicionierių iš vietų, kuriose negalite tiesiogiai jo matyti. Tai reiškia, kad
patalpoje esantys žmonės gali patirti nenumatytą oro kondicionieriaus veikimą. Prieš naudodami šį produktą patikrinkite
patalpos būklę.
• Būtinai reguliariai tikrinkite, ar patikimai prijungtas oro kondicionieriaus maitinimo šaltinis ir ar aplinkoje
neprisikaupė dulkių. Tai gali sukelti kaitimą arba gaisrą.
• Būtinai iš anksto patikrinkite, ar nėra oro kondicionieriaus gedimų.
• Įsitikinkite, kad oro srovė, sklindanti iš oro kondicionierius, nesukels neigiamų padarinių.
Daiktai gali nukristi ir sužaloti žmogų, sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.
• Jei žinote, kad šalia oro kondicionieriaus yra žmonių, informuokite juos iš anksto, kad įjungsite ir išjungsite jį
nuotoliniu būdu.
Staigus oro kondicionieriaus įjungimas ar išjungimas gali nustebinti asmenį ir, jei jis yra ant kažko užlipęs, gali nuvirsti.
Be to, staigūs kambario temperatūros pokyčiai gali pabloginti fizinę asmens būklę. Nenaudokite šio produkto, kai patalpoje
yra žmonių, kurie negali patys kontroliuoti temperatūros.
(Pvz., kūdikių, vaikų, fizinę negalią turinčių, senyvo amžiaus arba sergančių žmonių).
• Prieš naudodamiesi šiuo produktu, turite visiškai suprasti rezervuotus laikmačio nustatymus ir kitas operacijas.
Netikėtas oro kondicionierius įjungimas ar išjungimas gali pabloginti fizinę asmens būklę arba neigiamai paveikti gyvūnus
ar augalus.
• Dažnai tikrinkite oro kondicionieriaus nustatymus ir veikimo situaciją, kai valdote šį produktą nuotoliniu būdu.
Staigūs kambario temperatūros pokyčiai gali pabloginti fizinę asmens būklę arba neigiamai paveikti gyvūnus ar augalus.
Lt-41
4-1. Nuotolinio valdymo nustatymas
(1) Paleiskite naršyklę ir įveskite tinklalapio adresą adreso lauke.
(Tinklalapio adresas)
https:// [Central Controller IP address]:[prievadas]/index.html
(2) Įveskite “Login ID” ir “Password”. Pasirinkite “Language” ir
bakstelėkite mygtuką [login].
(Įveskite “Login ID” ir “Password”, nustatytus nuotolinio
nustatymo rodinyje.)
(3) Rodomas nuotolinio valdymo stebėjimo rodinys.
4-2. Monitorius
[Planšetės ekranas]
4-2-1. Stebėjimo rodinys

2
3
4
5
(1) Pažymėkite R.C.G., kurios nustatymą norite pakeisti, žymės
langelį.
Nr.
[Išmaniojo telefono ekranas]

2
3
Lt-42
4
5
Elementas

Meniu
mygtukas

“Select All”
3
4
5
[Operation]
[Off]
[On]
Aprašas
Pasirenkamas procesas.
• Monitorius → Žr. 4-2.
• Slaptažodžio keitimas → Žr. 4-3.
• Blokų rodymo tvarka → Žr. 4-4.
• Aplinkos nustatymas → Žr. 4-5.
Pasirenkamos (pažymimos) visos
R.C.G.
Nustatomas veikimas.→ Žr. 4-2-2.
Nustato išjungti pasirinktą R.C.G.
Nustato įjungti pasirinktą R.C.G.
4-2-2. Veikimas
(1) Nustatykite elementą ir bakstelėkite mygtuką [Send].

Nr.
2

4
3
5

6




Elementas
Aprašas
Pasirenkamas vienas iš režimų “Cool”,
“Heat”, “Dry”, “Fan”, “Auto” ir “Off”.
“Operation
(Pasirenkamas režimas priklauso nuo
mode”
patalpos bloko)
Pasirenkama “Set Temp.” 0,5 ºC
“Set temp.”
(1 ºF) vienetais. (išskyrus atvejus, kai
pasirinkta “Fan” arba “Off”)
Parenkama “Set Temp.” “Cool” veikimo
metu ir “Set Temp.” “Heat” veikimo
metu, kai veikimo režimas yra “Custom
* “Set temp.
[Custom Auto]” Auto”. (Negalima maišyti patalpos blokų,
kuriam tai taikoma, ir lauko bloko, kuriam
tai netaikoma.)
“Fan Speed”
Nustatomas oro kiekis.
“Air Flow
Nustatomos oro srauto vertikali ir
Direction”
horizontali kryptys.
[Clear All]
Atkuriamas rodinys ir grįžtama į pradinę
mygtukas
būseną.
[Send]
Siunčiami nustatymo parametrai
mygtukas
centriniam valdikliui.
4-3. Slaptažodžio keitimas
Nustatykite slaptažodį.
(1) Nustatykite slaptažodį.
Įveskite šiuos elementus ir bakstelėkite mygtuką [Setting].
Password
New password
New password (Confirmation)
4-4. Blokų rodymo tvarka
Pakeiskite R.C.G. rodymo tvarką.
(1) Išrūšiuokite blokus ir bakstelėkite mygtuką [Setting].
Lt-43
4-5. Aplinkos nustatymas
Nustatykite temp. vienetus, norimus rodyti šioje sistemoje.
(1) Pasirinkite temp. vienetą [ºC] arba [ºF] ir palieskite jį.
Lt-44
5. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
5-1. Klaida
Kai sistemoje susidaro ypatinga būsena, pavyzdžiui, kai šiame valdiklyje atsiranda klaida ar šaldomosios medžiagos
nuotėkis, klaidos duomenys rodomi rodinio priekyje. Tuo pačiu metu informuojant apie klaidą užregistruotu pašto adresu
išsiunčiamas laiškas su klaidos duomenimis.
■■Klaida
Klaidos rodinys (patalpos blokas)
Bakstelėjus mygtuką [Error], rodinyje rodoma klaidos informacija
(klaidos pranešimas arba šaldomosios medžiagos nuotėkis). Jei
reikia, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
Rodoma klaidos informacija. Patvirtinkite klaidos vietą. (Dėl
patalpos bloko ir lauko bloko klaidos kodo žr. atitinkamo bloko
vadovą.)
(Patalpos blokas)
“Error code”
“Address”
“Model Name”
“Group Name”
“R.C.G Name”
Klaidos rodinys (lauko blokas)
Klaidos rodinys (valdiklis)
(Lauko blokas)
“Error code”
“Address”
“Model Name”
“Name” (Fiksuotas “Outdoor Unit”)
(Valdiklis)
“Error code”
“Address”
“Model Name” (Fiksuotas „―“)
“Name” (Fiksuotas “Central Controller”)
Lt-45
■■Šaldomosios medžiagos nuotėkis
Kai aptinkamas šaldomosios medžiagos nuotėkis, rodinio
priekyje pasirodo šis pranešimas. Patvirtinkite klaidos vietą.
“Refrigerant leakage was detected. Please confirm the situation
immediately.”
5-2. Avarinis sustabdymas
Avarinio sustabdymo iškylantysis langas rodomas bet kuriuo iš šių atvejų.
5-2-1. Kai signalas gaunamas iš išorinės įvesties
• Kai signalas gaunamas iš išorinės įvesties, rodinio priekyje
pasirodo šis pranešimas.
“Operation suspended; The emergency stop has been
activated with the emergency input signal from an external
device during which the controller cannot be operated.”
• Kai pranešimas apie atšaukimą gaunamas iš išorinės įvesties,
atšaukite “Emergency Stop”.
5-2-2. Kai signalas gaunamas iš VRF sistemos
• Kai signalas gaunamas iš VRF sistemos, rodinio priekyje
pasirodo šis pranešimas.
“Operation suspended; An external signal for emergency
stop has been detected from the another VRF device during
which the central controller cannot be operated.”
• Kai pranešimas apie atšaukimą gaunamas iš VRF sistemos,
atšaukite “Emergency Stop”.
5-3. Klaidos kodas
Tikrindami klaidos duomenis, išsamesnės informacijos apie patalpos bloko arba lauko bloko klaidą žr. atitinkamo bloko
įrengimo vadove pateikiamus klaidų kodus.
Klaidos kodas
161
164
C21
Lt-46
Turinys
Komunikacijos PCB ryšio klaida
Periferinių įrenginių tinklo ryšio klaida
Komunikacijos PCB klaida
6. SPECIFIKACIJOS
Modelio pavadinimas
Maitinimo šaltinio įtampa
V
UTY-DCGYZ1, UTY-DCGGZ1
1 ø AC100 – 240
Maitinimo šaltinio dažnis
Hz
50 / 60
Energijos sąnaudos
W
Ekranas
7
Spalvotas TFT LCD ekranas, 7,0 colių WVGA
Perdavimo linija
Išorinė įvestis
Išorinė sąsaja
Išorinė išvestis
Laidinis LAN (100BASE-TX)
Naudojimo temperatūros
intervalas
Naudojimo drėgnumo intervalas
Sandėliavimo temperatūros
intervalas
Sandėliavimo drėgnumo
intervalas
Matmenys (ilgis × aukštis × plotis)
Svoris
°C (°F)
Nuo 0 iki 40 (nuo 32 iki 104)
%
Nuo 0 iki 85 (be kondensacijos)
°C (°F)
Nuo -20 iki 70 (nuo -4 iki 158)
%
Nuo 0 iki 85 (be kondensacijos)
mm (col.)
g (unc.)
134,6×216,2×37,9
(5-5/16×8-1/2×1-1/2)
800 (28,2)
* Skystųjų kristalų skydelis yra pagamintas naudojant didelio tikslumo technologiją, tačiau gali būti 0,01% ar mažiau
susimaišiusių pikselių arba nuolat šviečiančių pikselių. Tai ne gedimas.
Matavimo vienetai: mm (col.)
37,9 (1-1/2)
134,6 (5-5/16)
216,2 (8-1/2)
Lt-47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement