Fujitsu UTY-DCGYZ1 Navodila za uporabo

Fujitsu UTY-DCGYZ1 Navodila za uporabo
NAVODILA ZA UPORABO
CENTRALNI DALJINSKI KRMILNIK
SHRANITE TA NAVODILA ZA NADALJNO POMOČ
UTY-DCGYZ1
UTY-DCGGZ1
ŠT. DELA 9378379206-03
Vsebina
1. UVOD
1-1. Varnostni ukrepi................................ 4
1-2. Opis sistema..................................... 5
3-4. Nastavitev namestitvenega
orodja............................................... 33
3-4-1. Nastavitev jezika........................................... 33
3-4-2. Nastavitev naslova centralnega krmilnika..... 33
1-2-1. Značilnosti tega sistema................................. 5
3-4-3. Registracija notranje enote .......................... 34
1-2-2. Nastavitev Skupina in naslov daljinskega
krmilnika.......................................................... 6
3-4-4. Nastavitev temp. enote................................. 36
1-3. Konfiguracija sistema...................... 7
3-4-6. Nastavitev zunanjega vhoda......................... 37
1-4. Splošna uporaba............................... 8
3-4-8. Nastavitev časovnika.................................... 39
1-4-1. Ime dela.......................................................... 8
3-4-5. Daljinska nastavitev...................................... 36
3-4-7. Nastavitev pošte........................................... 38
3-4-9. Inicializacija................................................... 40
1-4-2. Splošna specifikacija zaslona......................... 9
1-5. Začetna nastavitev.......................... 12
2. CONTROL
2-1. Nadzorni zaslon.............................. 13
4. DALJINSKO UPRAVLJANJE
4-1. Nastavitev delovanja na daljavo.... 42
4-2. Zaslon.............................................. 42
4-2-1. Nadzorni zaslon............................................ 42
2-1-1. Spreminjanje nastavitev elementov.............. 16
4-2-2. Delovanje...................................................... 43
2-2. Nastavitev delovanja...................... 16
4-3. Spremenite geslo............................ 43
2-2-1. Nastavitev serije............................................ 16
2-2-2. Individualna nastavitev.................................. 17
2-3. Nastavitev urnika............................ 19
2-3-1. Nastavitev podrobnosti urnika....................... 20
2-3-2. Nastavitev podrobnosti časovnika................ 21
2-3-3. Serija dneva izklopa...................................... 24
3. NASTAVITEV
3-1. Nastavitev skupine......................... 26
3-1-1. Nastavitev skupine........................................ 26
3-2. Prednost.......................................... 27
3-2-1. Nastavitev osvetlitve ozadja.......................... 27
3-2-2. Umerjanje plošče.......................................... 27
3-2-3. Nastavitev zvoka........................................... 28
3-2-4. Nastavitev datuma........................................ 28
3-2-5. Nastavitev gesla............................................ 30
3-3. Vzdrževanje..................................... 31
3-3-1. Zgodovina napak.......................................... 31
3-3-2. Prikaz vrednosti senzorja.............................. 31
3-3-3. Informacije.................................................... 32
Sl-2
4-4. Vrstni red prikaza enote................. 43
4-5. Nastavitev okolja............................ 44
5. ODPRAVLJANJE TEŽAV
5-1. Napaka............................................. 45
5-2. Zaustavitev v sili............................. 46
5-2-1. Ko prejmete signal iz zunanjega vhoda........ 46
5-2-2. Ko prejmete signal iz VRF sistema............... 46
5-3. Koda napake................................... 46
6. SPECIFIKACIJE
Licenca
• Prikaz na zaslonu za ta izdelek uporablja pisavo Bitmap, ki jo je ustvarilo in razvilo podjetje Ricoh Company, Ltd.
• Cypherbridge_Systems_SLA_ Copyright
Avtorske pravice (C) 2009-2018 Cypherbridge Systems, LLC.
Vse pravice pridržane.
www.cypherbridge.com
Deli tega dela lahko temeljijo na prispevkih tretjih oseb.
Cypherbridge Systems LLC si pridržuje avtorske pravice za to delo, katerega licenčni pogoji so določeni v ločeni
licenčni pogodbi za programsko opremo (SLA). Ponovna distribucija kateregakoli ali vsega tega dela, v izvorni ali
binarni obliki, je prepovedana, razen če to odobri Cypherbridge Systems, LLC po SLA, ki ureja pogoje za uporabo.
TO PROGRAMSKO OPREMO ZAGOTAVLJAJO NOSILCI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELAVCI »KOT JE« IN
KAKRŠNAKOLI IZRECNA ALI IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMENJENO NA, IMPLICITNA
JAMSTVA ZA PRODAJNO KVALITETO IN USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, SO ZAVRNJENA. V NOBENEM
PRIMERU NE BODO LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC ALI SOUSTVARJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO
KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO
(VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, PRIDOBIVANJE NADOMESTNIH DOBRIN ALI USLUG; ZA IZGUBO
UPORABNOSTI, PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE GLEDE NA VZROK IN NA
TEORIJO ODGOVORNOSTI, BODISI PO POGODBI, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI ALI ŠKODI (VKLJUČNO
MALOMARNOST ALI DRUGAČE), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJA IZ UPORABE TE PROGRAMSKE
OPREME, TUDI ČE SO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Deli na osnovi XySSL Avtorske pravice (C) 2006-2008 Christophe Devine
Avtorske pravice (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer pri polarssl dot org> Vse pravice pridržane.
Prerazporeditev in uporaba v virih in binarnih oblikah, z ali brez sprememb, je dovoljena, če zagotavlja izpolnjevanje
naslednjih pogojev:
Prerazporeditev kod virov mora obdržati zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
navedeno omejitev odgovornosti.
Posredovana binarna koda mora ohraniti gornje opozorilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in navedeno
omejitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugih materialih, posredovanih s kodo.
Niti imena PolarSSL ali XySSL niti imena njegovih avtorjev se ne smejo uporabljati za potrditev ali promocijo izdelkov,
ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.
Deli, ki temeljijo na MBEDTLS
Avtorske pravice (C) 2006-2015, ARM Limited, Vse pravice pridržane
Identifikator licence SPDX: Apache-2.0
Je distribuirana na OSNOVI »KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJEV, navedenih ali
nakazanih.
Kopijo licence Apache lahko dobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Sl-3
1. UVOD
1-1. Varnostni ukrepi
●● »Varnostni ukrepi«, navedeni v tem priročniku, vsebujejo pomembne informacije, ki se nanašajo na vašo varnost.
Upoštevajte jih.
●● Podrobnosti o načinih delovanja si oglejte v priročniku.
●● Uporabniku priporočite, naj ima priročnik pri roki za prihodnjo uporabo, kot na primer za premestitev ali popravila.
OPOZORILO
Ta oznaka označuje postopke,
ki, če se jih nepravilno izvaja,
lahko povzročijo smrt ali resne
poškodbe uporabnika.
• Če zaznate kakršne koli nepravilnosti (vonj po
zažganem itd.), nemudoma ustavite delovanje, izklopite
električno varovalko in se posvetujte s pooblaščenim
serviserjem.
• Sami ne popravljajte ali spreminjajte poškodovanega
kabla. Naj to stori pooblaščeno servisno osebje.
V primeru napačnega popravila lahko pride do
električnega udara ali požara.
• Pri premikanju se posvetujte z osebjem pooblaščenega
servisa glede odstranitve in namestitve naprave.
• Ko boste odstranili ta izdelek, se obrnite na
pooblaščenega serviserja.
• Kadar se odstranjuje izdelek, je treba upoštevati
nacionalne predpise, in ga ustrezno obdelati.
• Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. To lahko
povzroči električni udar.
• Če se lahko otroci približajo napravi, sprejmite
preventivne ukrepe, da je ne morejo doseči.
• Ne popravljajte ali spreminjajte sami. To lahko povzroči
okvaro ali nesrečo.
• Ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov. To lahko
povzroči požar zaradi uhajanja plina.
Sl-4
POZOR
Ta oznaka označuje postopke,
ki, če se jih nepravilno izvaja,
bi lahko uporabniku povzročili
telesne poškodbe ali povzročili
škodo na lastnini.
• Na napravo ne postavljajte posod s tekočino. To bo
povzročilo segrevanje, požar ali električni udar.
• Naprave ne izpostavljajte neposrednemu stiku z vodo.
To bo povzročilo težave, električni udar ali segrevanje.
• Embalažo varno odvrzite. Raztrgajte in odvrzite
embalažo iz plastičnih vrečk, tako da se otroci ne
morejo z njimi igrati. Obstaja nevarnost zadušitve, če
se otroci igrajo z originalnimi plastičnimi vrečkami.
• Ne postavljajte električnih naprav na razdalji 1 metra
od naprave. To lahko povzroči napako v delovanju ali
okvaro.
• V bližini naprave ne uporabljajte ognja in poleg nje
ne postavljajte enote za ogrevanje. To lahko povzroči
napako v delovanju.
• Stikal se ne dotikajte z ostrimi predmeti. To bo
povzročilo poškodbo, težave ali električni udar.
• Ta naprava ni namenjena uporabi ljudi (vključno z
otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja,
razen če jih pri tem nadzoruje ali jim svetuje oseba,
ki je odgovorna za njihovo varnost. Da bi preprečili
otrokom, da se igrajo z napravo, morajo biti pod
nadzorom.
1-2. Opis sistema
1-2-1. Značilnosti tega sistema
• Ta centralni daljinski krmilnik je naprava za upravljanje, ki izvaja centralizirano upravljanje sistema VRF2. Ta centralni
daljinski krmilnik lahko nadzoruje do 100 notranjih enot in 100 zunanjih enot. (v nadaljnjem besedilu »ta krmilnik«)
• Ta krmilnik lahko nadzoruje klimatske naprave (notranje enote in zunanje enote) s pridobitvijo njihove vrednosti senzorja.
• Signal serijskega obratovanja/zaustavitve serije ali signal za zaustavitev v sili se lahko vnese z zunanjim vhodom. Zunanji
izhod lahko odda signal za stanje delovanja/zaustavitve ali nenormalen/normalen statusni signal.
• Ta krmilnik je mogoče upravljati na daljavo z uporabo tabličnega računalnika itd. z oddaljeno povezavo žičnega LAN-a.
Delovanje/Ustavitev stanja izhodnega signala
A
E
Nenormalno/normalo stanje izhodnega signala
Skupinsko delovanje/ustavitev vhodnega signala
Vhod signala za zaustavitev v sili
B
Notranje enote
Tablica
Delovanje/nenormalna
prikazovalna oprema,
centralna oprema za
spremljanje v zgradbi, itd.
Gumb za prisilno zaustavitev,
požarni alarm, itd.
Zunanje enote
Pametni telefon
Daljinsko nadzorovanje/delovanje
•ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
• Način delovanja
• Nastavljena temperatura, itd.
Požarni zid
Zunanji vhod in
izhod (Di/Do)
Centralni
daljinski krmilnik
Usmerjevalnik
Uvozi več jezikov
Žični LAN
F
Notranje enote
C
D
Ime
A
B
C
D
E
F
Opis
Zunanji vhod iz splošne opreme v sistem VRF (serijsko delovanje/zaustavitev,
Zunanji vhod in izhod za
zaustavitev v sili) je omogočen. Omogočen je tudi zunanji izhod iz sistema VRF na
splošno opremo
splošno opremo (delovanje/signal zaustavitve, normalni/nenormalni signal).
To so vse notranje enote, zunanja enota kot tudi tiste z ustrezno krmilno opremo
Sistem VRF
(centralni daljinski krmilnik, standardni daljinski krmilniki), ki so povezani z istim
prenosnim kablom.
Centralni daljinski krmilnik je daljinski krmilnik, ki omogoča centraliziran nadzor več
notranjih enot. Centralni daljinski krmilnik lahko nadzoruje delovanje notranjih enot
Centralni daljinski krmilnik: in časovnikov v 3 enotah: Vsi, Skupina in Posamezno. Poleg tega lahko 1 centralni
daljinski krmilnik nadzoruje do 100 notranjih enot in 16 skupin.
To je sistem, ki je sestavljen iz notranjih enot, zunanje enote kot tudi tistih z ustrezno
Hladilni sistem
krmilno opremo. Vse enote in oprema so povezane s cevmi z enakim hladilnim
sredstvom.
Ta krmilnik je mogoče upravljati na daljavo z uporabo tabličnega računalnika itd. z
Daljinsko upravljanje
oddaljeno povezavo žičnega LAN-a. Za podrobnosti, glejte pogla. 4.
• Standardno nameščeni jeziki (12 jezikov): angleščina, španščina, nemščina,
francoščina, italijanščina, ruščina, portugalščina, turščina, poljščina, grščina,
nizozemščina, poenostavljena kitajščina
Jezikovni pomen
• Jezik po meri (en jezik): Enega od jezikov, ki niso navedeni zgoraj, je mogoče uvoziti
na daljavo. Za dodajanje jezika po meri se obrnite na servisni oddelek.
Sl-5
1-2-2. Nastavitev Skupina in naslov daljinskega krmilnika
Nastavitev naslova za ta krmilnik je potrebno dodeliti klimatskim napravam s skupino daljinskega krmilnika.
Naslov se nastavi samodejno ali ročno za vsak hladilni sistem.
Ime
G
Naslov hladilnega sistema (0-99):
H
Naslov notranje enote (00-63):
J
Naslov daljinskega krmilnika (0-15):
K
Naslov R.C.G.:
Opis
To je ID, ki je dodeljen vsaki posamezni hladilni enoti in se uporablja za
kontrolo.
To je ID, ki je dodeljen vsaki posamezni notranji enoti in se uporablja za
kontrolo.
To je skupina notranjih enot, ki so bile povezane s kablom daljinskega
krmilnika ali s posamezno notranjo enoto.
Naslov skupine daljinskega krmilnika (R.C.G.) je sestavljen iz naslova
hladilnega sistema in naslova notranje enote z notranjo enoto z naslovom
daljinskega krmilnika »0«.
(V nadaljevanju se skupina daljinskega krmilnika imenuje »R.C.G.«)
Primer) Naslov hladilnega sistema = 00
K
G
00
00 00
0
00 01
1
00 02
2
00 03
0
H
00
J
G
00
Naslov hladilnega sistema =01
K
01
01 00
0
01 01
1
01 02
2
01 03
0
01
01
Sl-6
G
1-3. Konfiguracija sistema
Nadzorni zaslon
Stanje delovanja klimatske naprave je mogoče nadzorovati, nastaviti in
upravljati.
Operacijski sistem
→Glejte pogla. 2.
Nastavitev serije
Glavna nastavitev sistem
→Glejte pogla. 3.
Meni Izberi zaslon
Individualna
nastavitev
(1) Nastavitev
skupine
Nastavitev urnika
(2) Prednost
(3) Vzdrževanje
(4) Nastavitev
monterja
Sl-7
1-4. Splošna uporaba
Zasloni tega krmilnika so vsi zasloni na dotik. Tapnite zaslon, da izberete funkcijo.
LCD
(Ko tapnete, zasveti LCD. →Glejte 3-2-1.
LED
(LED sveti zeleno, ko je naprava vključena).
■■Značilnosti vnosa zaslona
• Z glavnega zaslona lahko dostopate do želene nastavitve zaslona z enostavnim delovanjem.
• Pri nastavitvi majhnega pojavnega zaslona v tem krmilniku lahko nastavljate, medtem ko preverjate podatke zaslona za
pojavnim oknom.
1-4-1. Ime dela
■■Glavni zaslon
Levi meni
(Vedno se prikaže)
Skupinski ali R.C.G. gumb
Gumb za pomikanje skupine
Gumb za preklic razširitve
skupine
R.C.G. gumb za pomikanje
Gumb menija
■■Drugi vzorčni zaslon
Ikona
Gumb
Sl-8
1-4-2. Splošna specifikacija zaslona
■■Gumb
Funkcije, kot je [OK] in [Cancel] so na gumbih.
[OK]
[Cancel]
[Reset]
[Close]
[End]
Nadaljevanje ustreznega postopka.
Prekliče postopek in zapre trenutni zaslon.
Vrne spremenjeni element na začetno vrednost.
Zapre trenutni zaslon.
Konča postopek in zapre pojavno okno.
■■Ikona
Funkcije, kot so [Delete] in [Copy] so na ikonah.
Ikona
Opis
Izbriše trenutno prikazano nastavitev.
Skopira trenutno prikazano nastavitev.
Doda novi časovnik. Če pa nastavitev doseže zgornjo mejo, je ta
gumb onemogočen.
Izbriše izbrano vrstico.
Skopira izbrano vrstico.
Doda novo vrstico. Če pa nastavitev doseže zgornjo mejo, je ta
gumb onemogočen.
Sl-9
■■Pojavni zaslon
Ko se prikaže pojavna funkcija, lahko upravljate samo pojavno funkcijo, ki se prikaže na koncu, drugih funkcij, ki so
razporejene na zaslonu, pa ni mogoče upravljati.
Ko gumbi niso prikazani na pojavnem zaslonu
Ko upravljate drug zaslon ali mine 20 sekund po prikazu, se pojavni zaslon zapre.
Vendar pa so naslednji primeri izključeni.
●● Nastavitveni meni (odprti način) ni zaprt, tudi če upravljate druge zaslone. Meni se zapre po 20 minutah.
●● Levi meni zaslona za spremljanje ni zaprt, tudi če upravljate drug zaslon ali mine 20 minut.
●● Pojavi se pojavno okno s stanjem sprostitve zaslona, dokler pogoj ni izpolnjen. (Na primer, pojavni zaslon, ki opozarja, da
je sistem VRF v posebnem stanju, ni zaprt, dokler ni sproščeno posebno stanje).
(Vzorčni zaslon)
■■Gumb menija
Gumb menija
Zaprti način
Če se dotaknete gumba Meni, se prikaže zaslon
menija.
Sl-10
Odprti način
Prikaže se zaslon menija in izbere se lahko meni
nastavitev. Ko se znova dotaknete, se meni vrne v zaprti
način.
■■Vnos s tipkovnico
Vnesite črkovne znake ali ruske znake. (Tipkovnica se uporablja za nastavitev LAN ali nastavitev poštnega naslova).
(Vzorec tipkovnice)
■■Pojasnilo zaslona
Postavke na sliki na zaslonu so oštevilčene in so razložene v naslednji tabeli.
* Za splošne gumbe, kot so [OK], [Cancel] itd., so pojasnila v tabeli izpuščena.
(Vzorec) Nastavitev skupine

6
2
3
4
5
7
7
Ne.
Element
 Ime skupine

[Delete] ikona


[New] ikona
“Registered groups”

Seznam R.C.G.


Gumb za preklop med
skupinami
R.C.G. tipke za pomikanje
Opis
Zabeleži ime skupine. (Največ 13 znakov) Zabeležiti je mogoče do 50 skupin.
Izbriše skupino. Ko ni nobene skupine po izbrisu, se prikaže »Ni skupine za
prikazati«.
Doda skupino. Ko število zabeleženih skupin doseže 50, je ta gumb onemogočen.
Označuje, da je R.C.G. že izbrana s strani drugih skupin.
Ko je izbrana, je potrditveno polje označeno. Do 100 R.C.G. lahko zabeležite za eno
skupino.
Preklaplja prikazano skupino.
Desni in levi gumb za pomikanje sta prikazana, ko je R.C.G. več kot 25.
Sl-11
1-5. Začetna nastavitev
Ko je zaključena namestitev centralnega daljinskega krmilnika, opravite začetno nastavitev po naslednjem postopku, preden
začnete uporabljati sistem.
Vklopite napajanje
(Odklopnik ON (VKLOPLJEN))
Začetek prvotne nastavitve
Samo, ko je naprava vključena prvič ali takoj po nastavitvi inicializacije, so
prikazani naslednji čarovniki v formatu čarovnika. Izvedite nastavitve.
(1) Nastavitev jezika→Glejte 3-4-1(4).
(2) Umerjanje plošče→Glejte 3-2-2(4).
(3) Nastavitev naslova centralnega krmilnika→Glejte 3-4-2(4).
(4) Registracija notranje enote→Registracija→Glejte 3-4-3-3.
(5) Nastavitev datuma→Glejte 3-2-4-1, 3-2-4-2.
* Izvede se samodejno iskanje vseh enot, ki so priključene ob prvem zagonu,
in ustvari se ena skupina.
Prikazan je nadzorni zaslon. Po potrebi izvedite nastavitve.→Glejte pogla. 3.
Konec prvotne nastavitve
Začetek delovanja
(Glejte pogla. 2.)
Sl-12
Klimatska naprava se začne na nadzornem zaslonu.
2. CONTROL
2-1. Nadzorni zaslon
Za zabeleženo skupino lahko preverite ali nastavite stanje delovanja v katerem koli prikazu 6 skupin ali 12 skupin.
Spodnji vzorec prikazuje zaslon 6 skupin.
• Skupine, zabeležene v skupinski nastavitvi, so prikazane na nadzornem zaslonu. →Glejte 3-3-1.
• Prikazani element se lahko nastavi na nadzornem zaslonu. →Glejte 2-1-1.
2

8
3
9

4

5
6
7
• Ko se v spodnjem desnem kotu dotaknete oznake trikotnika, se prikažejo
R.C.G., ki pripadajo skupini.
• Ko so R.C.G. razširjene, se zdi, kot da je spodnji desni kot kvadrata
prepognjen.







R.C.G. so razširjene v črtkani črti. (Prikazane so R.C.G., ki pripadajo skupini, ki ste se je dotaknili.)
Sl-13
Ne.

Element
Vse R.C.G. On/Off (Vklop/izklop)
Opis
Ko je nastavitev gesla veljavna, vnesite geslo po izbiri postopka v
nadaljevanju.
“All ON”: Nastavi skupaj vse R.C.G., zabeležene na tem krmilniku na
VKLJUČENO.
Delovanje vseh R.C.G. je skupinsko vključeno ali izključeno. →Glejte 2-1-1.
“Detail”: V podrobnostih nastavi vsebino delovanja. → Glejte 2-2-2.
On/Off ikona: Barvno označuje razmerje med delovanjem in statusom za
število zabeleženih R.C.G.
Zeleno: Stanje vključenega delovanja, Siva: Stanje izključenega delovanja
Ikona se prikaže samo, če je ena zabeležena notranja enota ali zunanja
enota v naslednjem posebnem stanju.
Ikona

Prikaz posebnega stanja
Stanje
Iztekanje hladilne tekočine
Zaustavitev v sili
Način vzdrževanja/Prednost vodila

Datum

Prikaz napake


[Schedule] ikona
[Change Items] ikona

Gumb menija

Skupinski prikaz



Ime skupine
Stanje delovanja skupine
Širitev skupine

Gumb za pomikanje skupine

Zaslon R.C.G.

Ime R.C.G.

Stanje delovanja R.C.G.

R.C.G. gumb za pomikanje
Sl-14
Prikaz datuma in časa.
Če je v zabeleženih notranjih enotah ali zunanjih enotah ena enota
nenormalna, se prikaže ikona [Error].
Prikaže informacije o napakah, kot sledi:
• “Error Code”: Prikaže se koda napake.
• “Address”: Prikaže se naslov enote, kjer je prišlo do napake.
• “Model Name”: Prikaže se ime modela enote, kjer je prišlo do napake.
• Model Name: Prikaže se na naslednji način:
Zunanja enota: Zunanja enota
Notranja enota: Ime skupine ali ime R.C.G.
Ta krmilnik: Centralni krmilnik
Prikaže zaslon nastavitve urnika delovanja. → Glejte 2-3.
Nastavi vsebino, da se prikaže na zaslonu. → Glejte 2-1-1.
Prikaže zaslon z nastavitvenim menijem z dotikom tega gumba, ki je vedno
prikazan. → Glejte pogla. 3.
Prikaže skupine, ki so že določene. Prikaže stanje delovanja skupine.
→Glejte [Tabela 1].
Prikaže ime skupine.
Nastavi vsebino delovanja izbrane skupine. → Glejte 2-2-2.
Razširi R.C.G. prijavljene v skupino z dotikom zaslona.
Ko število zabeleženih skupin prekorači največjo omejitev prikaza, se
prikažejo leve in desne tipke za pomikanje.
Prikaže R.C.G. zabeležene v skupini. (Zabeležene R.C.G so prikazane od
leve proti desni in od vrha v naraščajočem vrstnem redu št. sistema in št.
enot)
Prikaže ime R.C.G.
Prikaže stanje delovanja R.C.G. →Glejte [Tabela 1].
Nastavi R.C.G. vsebino delovanja. → Glejte 2-2-2.
Ko število zabeleženih R.C.G. prekorači največjo omejitev prikaza, se
prikažejo leve in desne tipke za pomikanje.
[Tabela 1] Stanje delovanja
Nastavljene postavke so prikazane ob stanju delovanja. →Glejte 2-1-1.
Barva
Svetlo modra
Roza
Ikona
Stanje delovanja
Delovanje skupin in R.C.G. so “Cool” ali “Dry”.
Delovanje skupin in R.C.G. so “Heat”.
Vijolična
Delovanje skupin in R.C.G. so “Fan”, “Auto” ali “Custom Auto”.
Mavrično
Načini delovanja skupin so mešani.
Siva
Rumena
Delovanje vseh skupin in R.C.G. so ustavljeni.
Celo ena enota skupin ali R.C.G. je v preizkusnem delovanju. (Prikazano ne
glede na način delovanja)
Ikone “R.C. Prohibition”, “Temp. upper and lower limit”, in “Schedule” so
prikazane, ko je “Management Status” označeno. →Glejte 2-1-1.
―
Ko je sobna temperatura izven območja senzorja za sobno temperaturo, je
prikazana ikona nad zgornjo mejo ali pod spodnjo mejo.
Ikona prikaza
• Ko pride do puščanja hladilnega sredstva, napake, neusklajenosti ali znaka
filtra na eni enoti, se prikaže ikona.
• Pri istočasnem puščanju hladilnega sredstva in napaki se prednostno prikaže
puščanje hladilnega sredstva.
Sl-15
2-1-1. Spreminjanje nastavitev elementov



Ne.
Element

“Management Status” prikaz

“Operation Status” izbira

“Group Icon” velikost
Opis
Ko je potrditveno polje označeno, se v skupini prikažejo ikone “R.C.
Prohibition”, “Temp. upper and lower limit” in “Schedule”. Zaslon se
samodejno preklopi na normalni prikaz ikon 12 sekund po pritisku na tipko
za pomikanje itd.
Preklaplja med omogočenim in onemogočenim stanjem zaslona s
Potrditvenim poljem.
Omogoči se lahko do 2 elementa “Mode”, “Room Temp.”, “Set Temp.”. Vseh
elementov ni mogoče onemogočiti. Če je ena od “Room Temp.” ali “Set
Temp.” omogočena ali pa sta omogočeni obe “Room Temp.” in “Set Temp.”,
lahko omogočite “Temp. Unit”.
Nastavi velikost ikone skupine, ki naj bo prikazana. [Začetna vrednost:
“Auto”]
“Auto”: Če je število zabeleženih skupin 6 ali manj, so ikone velike. Ko je
skupin 7 ali več, so ikone majhne.
“Large”: Ikone so velike. (največje število prikazanih skupin: 6)
“Small”: Ikone so majhne. (največje število prikazanih skupin: 12)
2-2. Nastavitev delovanja
Izvedite nastavitev delovanja za skupino ali R.C.G., registrirane za ta krmilnik.
(1) Nastavitev serije: Izvede enako nastavitev za vse R.C.G., registrirane za ta krmilnik.
(2) Posamezna nastavitev: izvede posamezne nastavitve za izbrano skupino ali R.C.G.
Ko je geslo nastavljeno ob zagonu, vnesite geslo. (Glejte 3-2-5.)
2-2-1. Nastavitev serije
1
2
3
Sl-16
(1) Dotaknite se naslednjega elementa.
Ne.


Element
“On”
“Off”

“Detail”
Opis
Skupinsko nastavi vse R.C.G. na vklop.
Skupinsko nastavi vse R.C.G. na izklop.
Nastavi podrobnosti delovanja serije.
Zaslon je enak kot posamezne
nastavitve. → Glejte 2-2-2.
2-2-2. Individualna nastavitev

 







Ne.



Element
»Ime skupine« / »Ime R.C.G.«
“Special State”





Opis
Izbere »Ime skupine«, ki jo želite nastaviti.
Za nastavitev serije se prikaže “All Indoor Units”.
Ko je trenutno prikazana skupina ali R.C.G. v posebnem stanju, se prikaže
ikona.
• Prikazana stanja, tudi ko je ena sama enota v posebnem stanju
Ikona
Stanje
Ikona
Stanje
Zaustavitev v sili
Način neusklajenosti
Način vzdrževanja
Preskus delovanja
Iztekanje hladilne
tekočine
Izčrpajte
Napaka
Dodatno napajanje
Povrnitev olja


“Room Temp.”
“On/Off”

“Mode”


“Set Temp.”
“Set Temp. (Custom Auto)” “Cool”*

“Set Temp. (Custom Auto)” “Heat”*

“Fan Speed”







“Air Flow Direction”
“Anti Freeze”
“Economy”
“Set Temp. Limited”
“Filter Sign”
“R.C. Prohibition”
Preklopni gumb skupina/R.C.G.
―
―
• Prikazano stanje, ko so vse enote v posebnem stanju
upravljane enote (kadar vse notranje enote niso glavna notranja enota in
sta upravljani glavna enota ali zunanja enota)
Prikaže sobno temperaturo.
Izbere “On” ali “Off” za stanje delovanja.
Izbere način. (“Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” in “Heat”. Izbirni način je odvisen
od notranje enote)
Izbere “Set Temp.” z 0,5 ºC (1 ºF) v enotah. (razen pri izbiri “Fan” ali “Off”)
Območje nastavitve: »Samodejno« od 18 do 30 ºC (64 do 88 ºF)
“Cool/Dry” 18 do 30 ºC (64 do 88 ºF)
“Heat” 10 do 30 ºC (44 do 88 ºF)
Nastavi “Fan Speed”.
“Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”, “Low”, “Quiet”
Nastavi “Air Flow Direction”. → Glejte 2-2-2-1.
Nastavi “Anti Freeze” delovanje. Izberite »On« (Vklop) ali »Off« (Izklop).
Nastavi “Economy” delovanje. Izberite »On« (Vklop) ali »Off« (Izklop).
Nastavi “Temperature Limit”. → Glejte 2-2-2-2.
Ponastavi “Filter Sign”. (Akumulirani čas delovanja se ponastavi).
Nastavi “R.C. Prohibition”. → Glejte 2-2-2-3.
Preklopi med zaslonom skupine in R.C.G. zaslonom.
* “Set temp.” se prikaže samo, če je zabeležena enota s funkcijo po meri samodejno.
Opomba
Custom Auto:
Posebej nastavite nastavljeno temperaturo za hlajenje in nastavljeno temperaturo za ogrevanje. Med načinom delovanja
Custom Auto, ko temperatura v prostoru preseže nastavljeno temperaturo za hlajenje, se opravi postopek hlajenja, in ko
temperatura v prostoru pade pod nastavljeno temperaturo ogrevanja, se izvede ogrevanje. (Uporablja se lahko le, ko je
nastavitev notranje enote združljiva s to enoto veljavna.)
Sl-17
2-2-2-1. Nastavitev navpične in vodoravne smeri pretoka zraka
Nastavi navpično in vodoravno smer pretoka zraka.



Ne.





5

Element
Vertikalna izbira smeri pretoka zraka
Vertikalno nihanje smeri pretoka zraka
Horizontalna izbira smeri pretoka zraka
Horizontalni nagib smeri pretoka zraka
[Reset] gumb
Opis
Z dotikom izberete smer pretoka zraka.
Nastavi navpični pretok zraka na [Swing].
Z dotikom izberete smer pretoka zraka.
Nastavite horizontalno smer pretoka zraka na [Swing].
Ponastavi posamezno nastavitev smeri pretoka zraka.
2-2-2-2. Nastavitev zgornje in spodnje meje temperature
Nastavite nastavitev zgornje in spodnje meje temperature “Auto”, “Cool/Dry”, in “Heat”.







Ne.

Element
Nastavite temperaturo “Enable” /
“Disable”

Zgornja meja “Auto”

Spodnja meja “Auto”

Zgornja meja “Cool/Dry”

Spodnja meja “Cool/Dry”

Zgornja meja “Heat”

Spodnja meja “Heat”
Sl-18
Opis
Nastavi “Enable” ali “Disable” nastavitev zgornje in spodnje meje. Izberite
“Enable” ali “Disable”.
Nastavi zgornjo mejo “Auto” v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Razpon: 18,0 do 30,0 ºC (64 do 88 ºF)
Nastavi spodnjo mejo “Auto” v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Razpon: 18,0 do 30,0 ºC (64 do 88 ºF)
Nastavi zgornjo mejo “Cool/Dry” v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Razpon: 18,0 do 32,0 ºC (64 do 91 ºF)
Nastavi spodnjo mejo “Cool/Dry” v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Razpon: 18,0 do 32,0 ºC (64 do 91 ºF)
Nastavi zgornjo mejo “Heat” v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Razpon: 10,0 do 30,0 ºC (48 do 88 ºF)
Nastavi spodnjo mejo “Heat” v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Razpon: 10,0 do 30,0 ºC (48 do 88 ºF)
2-2-2-3. Nastavitev prepovedi daljinskega krmilnika
Nastavite prepovedane operacije daljinskega krmilnika.

Ne.

Element
Izbrano stanje
Opis
Preklaplja med omogočenim in onemogočenim stanjem zaslona s
potrditvenim poljem. (Ko je izbrano, je nastavitev prepovedana).
“All”, “On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp.”, “Timer”, in “Filter Reset” so lahko
nastavljeni na prepovedano stanje.
Ko je izbrana možnost “All”, so onemogočena druga potrditvena polja.
2-3. Nastavitev urnika
Ko je geslo nastavljeno ob zagonu, vnesite geslo. (Glejte 3-2-5.)
(1) Dotaknite se ikone [Schedule] levega menija na nadzornem
zaslonu.
(2) Dotaknite se [Create New Schedule] ali ime urnika. Prikaže se
pojavno okno z nastavitvami podrobnosti urnika.
(Ko urnik ni nastavljen, se prikaže [Create New Schedule]. Če
je urnik že zabeležen, se prikaže ime).
Sl-19
2-3-1. Nastavitev podrobnosti urnika
Nastavite podrobnosti urnika.
2
1








Ne.
Element
 “Enable” / “Disable” prikaz

Ime urnika

[Delete] ikona

[Copy] ikona

[New] ikona

Dan v tednu

Nastavitev časovnika


Gumb za preklop med urniki
Zabeležena skupina

Gumb[Timer Edit]
Sl-20
Opis
Nastavi “Enable” ali “Disable” za registrirani urnik.
Zabeleži ime urnika. Mogoče je zabeležiti (največ 13 znakov) do 20 skupin.
Imena lahko vnašate s tipkovnico in jih lahko izberete tudi iz stalne oblike
fraze.
¡¡Kandidat za vnos:
“Floor” / “Corridor” / “Whole” / “Hall” / “Office” / “Conf room” / “Receipt
room” / “Restaurant Café” / “Lounge” / “Kitchen” / “Store” / “Stock room”
/ “Classroom” / “Reception” / “Entrance” / “Control room” / “Guest room”
/ “Room no.” / “Locker room” / “Summer set” / “Winter set” / “Weekday” /
“Holiday”
Izbriše trenutno prikazan urnik.
Na novo ustvarja isti urnik kot nastavitveni urniki na koncu obstoječih
urnikov in prikaže nov zaslon za ustvarjanje.
Ustvari nov urnik na koncu obstoječih urnikov in prikaže nov zaslon za
ustvarjanje.
Prestavi časovnik, da je nastavljen na dan v tednu. “Create new timer”,
“Day Off”, “Deregister” in lahko izberete zabeleženi časovnik.
Prikaže ime nastavitve časovnika.
Če ni nastavljen, je ta stolpec prazen. Pri nastavljenem izklopu dneva je
prikazan “Day Off”.
Preklaplja med prikazanimi urniki.
Nastavi skupine za upravljanje. → Glejte 2-3-1-1.
Izbere nov časovnik in registrirani časovnik ter nastavi podrobnosti. →
Glejte 2-3-2.
2-3-1-1. Izbira skupine
Nastavite skupine, ki jih želite upravljati.


Ne.
Element

Skupina

R.C.G. prikazni gumb
Opis
Izbere skupine, ki jih želite zabeležiti. Ko so izbrane, je potrditveno polje
označeno.
Prikaže R.C.G. zabeležene v skupini.
2-3-2. Nastavitev podrobnosti časovnika
Nastavite podrobnosti nastavitve časovnika.
1
8

9

2
3

4
  
5
6
7




(Ko je izbrano [Select (Delete)])
(1) Izberite časovnik, ki ga želite izbrisati.
Opomba
Ko poskušate izbrisati nastavitev časovnika
v urniku, se prikaže »This timer setting
cannot be deleted because it is used for the
schedule setting as well.« Sl-21
(Ko je izbrano [Select (Copy)])
(1) Izberite časovnik, ki ga želite skopirati.
Časovnik je dodan.
Ne.
Element

Ime časovnika

[Delete] ikona

[Copy] ikona

[New] ikona


[Select (Delete)] ikona
[Select (Copy)] ikona

[New] ikona


“Time”
“On”/“Off”

“Mode”



“Set Temp.”
“Custom Auto (Cool)”*
“Custom Auto (Heat)”*

“Fan”


“R.C. Prohibition”
Gumb za preklop med časovniki
Gumb za drsenje seznama časovnika
(vir strani)
Gumb za drsenje po seznamu
časovnikov
Čas ▲



Opis
Prikaže ime časovnika. Imena časovnikov so časovnik 1 do 40. Za ime
časovnika se uporablja najmanjša nezabeležena številka ob novem
ustvarjanju.
Izbriše trenutno prikazan časovnik.
Kopira nastavitveni časovnik in ustvari časovnik na najmanjši nezabeleženi
številki od 1 do 40 in se premakne na nov zaslon za ustvarjanje.
Ustvari nov časovnik na najmanjši nezabeleženi številki od 1 do 40 in se
premakne na nov zaslon za ustvarjanje.
Vstopi v način izbire brisanja.
Vstopi v način izbire kopiranja.
Seznam doda na konec seznama časovnika. Številka seznama je
najmanjša številka od 1 do 10, ki ni na seznamu.
Nastavi čas časovnika. → Glejte 2-3-2-1.
Izbere “On” ali “Off”. Prekliče spremembo z izbiro “Reset”.
Izbere način. (“Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” in “Heat”. Izbirni način je odvisen
od notranje enote)
Izbriše spremembo z izbiro “Reset”.
Izbere nastavljeno temperaturo v korakih po 0,5 ºC (1 ºF).
Območje nastavitve: 10 do 32 ºC (44 do 91 ºF)
Izbira hitrosti ventilatorja. “Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”,
“Low”, “Quiet”
Nastavi “R.C. Prohibition”. → Glejte 2-2-2-3.
Preklaplja med prikazanim časovnikom.
Prikaže gumb za drsenje, da preklopite stran s seznamom časovnika.
Prikaže gumb za drsenje, da preklopite seznam časovnika za eno enoto.
Spremeni seznam v časovnem zaporedju, ko se dotaknete  “Time”.
* Prikaže se samo, če je registrirana enota s funkcijo “Custom Auto”.
Sl-22
2-3-2-1. Nastavitev časa časovnika
Nastavitev časa časovnika.


Ne.
Element

Ura

Minuta

“AM” / “PM”

Opis
Izbere nastavljen čas (uro) časovnika. Ko je izbran, je potrditveno polje
označeno.
Izbere nastavljeni čas (minuto) časovnika. Ko je izbran, je potrditveno polje
označeno.
Izbere nastavljeni čas (“AM” / “PM”) časovnika. Ko je izbran, je označen
“AM”, “PM”.
Sl-23
2-3-3. Serija dneva izklopa
Nastavite izbrani dan v tednu na dan izklopa skupno za vse urnike.
Dan izklopa: Onemogoči urnik delovanja dneva nastavitve v tednu. Po dnevu nastavitve v tednu (po naslednjem dnevu
nastavitvenega dneva v tednu) se ponastavi onemogočena nastavitev urnika za ustrezen dan v tednu.
(Primer) Ko je dan izklopa nastavljen na ponedeljek
Po določitvi dneva izklopa je dan počitka omogočen do naslednjega ponedeljka. (Razpored za ponedeljek je onemogočen).
V torek se ponastavi nastavitev ponedeljkovega dneva izklopa. (Onemogočen urnik se ponastavi in nastavitev se vrne v
prvotno stanje).
(1) Dotaknite se [Schedule].
(2) Dotaknite se [Day Off All].
(3) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
Ne.


Sl-24
Element
Dan v tednu
Opis
Izberite dan v tednu, ki ga želite
nastaviti na “Day off”. Ko je
izbrana, je potrditveno polje
označeno.
3. NASTAVITEV
Nastavite potrebne osnovne nastavitve za uporabo tega krmilnika. Dotaknite se gumba Meni in izberite meni, ki ga želite
nastaviti. Izvedite nastavitev glede na pojavno okno.
Gumb menija
Meni

Ne.

2
Meni
“Group Setting”

“Preference”
3
“Maintenance”
3
Zap
“Installer Setting”
Podmeni
1
“Create New Group”
1
2
3
4
5
1
2
3
1
“Backlight Setting”
“Panel Calibration”
“Sound Setting”
“Date Setting”
“Password Setting”
“Error History”
“Display Sensor Values”
“Information”
“Language Setting”
“Central controller
Address Setting”
“Indoor Unit Registration”
“Temp. Unit Setting”
“Remote Setting”
“External Input Setting”
“Mail Setting”
“Timer Setting”
“Initialization”
2
4
4
3
4
5
6
7
8
9
Opis
Nastavi grupiranje, ime skupine, ki ga upravlja
ta krmilnik.
Nastavi osvetlitev zaslona.
Umeri položaj zaslona na dotik.
Nastavi zvočni signal.
Nastavi datum in čas.
Nastavi gesla.
Prikaže zgodovino napak.
Prikaže vrednosti senzorjev.
Prikaže informacije o različici.
Nastavi jezike.
Pogla. Ne.
3-1-1
3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-4-1
Nastavitev naslova centralnega krmilnika.
3-4-2
Zabeleži notranjo enoto.
Nastavi temp. enote.
Nastavi daljinsko delovanje.
Nastavi zunanji vhod.
Opravi nastavitev pošte.
Nastavi časovnik.
Izvede inicializacijo.
3-4-3
3-4-4
3-4-5
3-4-6
3-4-7
3-4-8
3-4-9
Sl-25
3-1. Nastavitev skupine
Ko je geslo nastavljeno ob zagonu, vnesite geslo. (Glejte 3-2-5.)
3-1-1. Nastavitev skupine
Izvedite registracijo skupine, da združite R.C.G., zabeležene za ta krmilnik.
* Ob začetni nastavitvi se ustvari ena skupina, ki vključuje vse notranje enote (R.C.G.), zabeležene z odčitavanjem.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Group Setting].
(3) Dotaknite se [Create New Group] ali imena skupine.
(3)
(1)
(2)

6
2 3
(4) Zabeležite ime skupine in izberite R.C.G. za vsako skupino.
(R.C.G, ki jo izberejo druge skupine, se lahko izbere
nepotrebno).
4
5
7
7
(5) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
Ne.
Element

Ime skupine

[Delete] ikona

[New] ikona

“Registered groups”

Seznam R.C.G.


Gumb za preklop med skupinami
R.C.G. tipke za pomikanje
Sl-26
Opis
Zabeleži ime skupine. (Največ 13 znakov) Zabeležiti je mogoče do 50
skupin.
Imena lahko vnašate s tipkovnico in jih lahko izberete tudi iz stalne oblike
fraze.
Izbriše skupino. Ko ni nobene skupine po izbrisu, se prikaže »Ni skupine za
prikazati«.
Doda skupino. Ko število zabeleženih skupin doseže 50, je ta gumb
onemogočen.
Označuje, da je R.C.G. že izbrana s strani drugih skupin.
Ko je izbrana, je potrditveno polje označeno. Do 100 R.C.G. lahko
zabeležite za eno skupino.
Preklaplja prikazano skupino.
Desni in levi gumb za pomikanje sta prikazana, ko je R.C.G. več kot 25.
3-2. Prednost
Ko je geslo nastavljeno ob zagonu, vnesite geslo. (Glejte 3-2-5.)
3-2-1. Nastavitev osvetlitve ozadja
Razporedite osvetlitev LCD zaslona.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Preference].
(3) Dotaknite se [Backlight Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
Ne.






Element
“Automatic Off
Time”
Opis
Nastavi samodejni čas izklopa luči.
[1 minuta do 30 minut]
Nastavi svetlost.
“Brightness”
Temno 1↔2↔3 Svetlo
Izbere “Enable” ali “Disable” nastavitve
“Screen lit while
za vklop zasilne luči.
in error status”
“Enable” / “Disable”
3-2-2. Umerjanje plošče
Umerite položaj LCD zaslona.
Gumbi na zaslonu na dotik delujejo normalno z umerjanjem.
Pri začetni nastavitvi je prikazan samo postopek (4).
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Preference].
(3) Dotaknite se [Panel Calibration].
(3)
(1)
(2)
1
2
(4) Dotaknite se središča oznak +, ki se pojavijo na 5 mestih (1
do 5).
Prikaže se zaslon za ponovno umerjanje plošče. Ponovno se
dotaknite 5 mest.
5
4
3
Sl-27
3-2-3. Nastavitev zvoka
Nastavi zvočni signal.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Preference].
(3) Dotaknite se [Sound Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].


Ne.


Element
“Operation
Sound”
“Error Alarm
Sound”
Opis
Nastavi pisk med delovanjem.
“Enable” / “Disable”
Nastavi pisk ob napaki.
“Enable” / “Disable”
3-2-4. Nastavitev datuma
Izvede nastavitev datuma in ure.
3-2-4-1 se prikaže ob začetni nastavitvi.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Preference].
(3) Dotaknite se [Date Setting].
(3)
(1)


3
(2)
(4) Izberite postopek iz spodnjega podmenija.
Ne.



Sl-28
Element
“Display Format
Setting”
“Date and Time
Setting”
“System Clock
Adjustment”
Opis
Nastavi format prikaza datuma in časa.
→Glejte 3-2-4-1.
Nastavi datum in čas sistema.
→Glejte 3-2-4-2.
Izvede prilagoditev sistemske ure.
→Glejte 3-2-4-3.
3-2-4-1. Nastavitev formata prikaza
Nastavite obliko prikaza datuma in časa.
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].

Ne.

Element

“Date Format”

“Time Format”
Opis
Izbere se izmed naslednjih.
“Day/Month/Year”
“Month/Day/Year”
“Year/Month/Day”
Izbere se izmed naslednjih.
12:00 – 11:59 AM/PM
00:00 – 11:59 AM/PM
00:00 - 23:59
3-2-4-2. Nastavitev datuma in časa
Nastavite datum in čas sistema.
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].


3
4
Ne.
Element

“Date”

“Time”

“Summer Time
Setting”
4
“Time Zone
Setting”
Opis
Nastavi datum sistema. Dotaknite se
leta, meseca in dneva posamično. (*)
Nastavi čas sistema. Dotaknite se ure in
minute posamično. (*)
Ko je uporabljen poletni čas, se
dotaknite [Enable].
V prikazanem seznamu, kot je prikazano
na sliki levo, nastavite časovni pas
območja, kjer je nameščen ta krmilnik.
* “Date” in “Time” sta prikazana v formatu, nastavljenem na 3-24-1 Nastavitev formata prikaza.
3-2-4-3. Nastavitev ure sistema
Izvede nastavitev ure sistema.
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
1
2
Ne.
Element

“Master/Slave”

3

4
5
“Current time
transmission”
“Clock
Adjustment
Schedule”
4
Dan
5
Čas
Opis
Izbira iz naslednjih treh vrst.
“Master” / “Slave” / “Disable”
Prenese trenutni čas.
Izbere urnik za nastavitev ure izmed
“Daily” ali “Weekly”.
Izbere dan v tednu, ko je izbrano
“Weekly”.
“Sun” / “Mon” / “Tue” / “Wed” / “Thu” /
“Fri” / “Sat”
Izbere čas za nastavitev ure.
Sl-29
3-2-5. Nastavitev gesla
Geslo lahko nastavite ob zagonu programa, da ohranite zaupnost. [Začetna vrednost: 0000]
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Preference].
(3) Dotaknite se [Password Setting].
(1)
(2)
Funkcije, ki jih bo zaščitila nastavitev gesla
“Group setting”
“Preference”
“Maintenance”
“Installer setting”
“Schedule setting”
“Operation setting”
(3)
(4) Izberite postopek iz spodnjega podmenija.
Ne.

Element

“Change
Password”

“Change
Setting”

Opis
Spremeni geslo. [Začetna vrednost:
0000]
→Glejte 3-2-5-1.
Spremeni nastavitev gesla.
→Glejte 3-2-5-2.
3-2-5-1. Spremenite geslo
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
1
Ne.

Element
“Change
Password”
Opis
Nastavi geslo s 4 do 8 znaki, ko je
nastavljeno. (Dvakrat vnesite geslo).
3-2-5-2. Nastavitev gesla

4
Sl-30

5
3
6
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
[Začetna vrednost: Vse “Enable”]
Ne.
Element
 “Group Setting”
 “Preference”
3 “Maintenance”
“Installer
4
Setting”
“Schedule
5
Setting”
“Operation
6
Setting”
Opis
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
3-3. Vzdrževanje
Na voljo so meniji za vzdrževanje.
Ko je geslo nastavljeno ob zagonu, vnesite geslo. (Glejte 3-2-5.)
3-3-1. Zgodovina napak
Zgodovino o napaki lahko preverite.
[Do 200 napak se lahko prikaže pri “Error History”. Zgodovine napak, ki presegajo 200, so izbrisane iz najstarejše
zgodovine].
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Maintenance].
(3) Dotaknite se [Error History].
(3)
(1)
(2)
3
 
4
5
7
6
(4) Prikažejo se zgodovine napak.
“No.”: Prikazano v padajočem vrstnem redu datuma
nastanka in datuma.
“Date/Time”: Datum in čas pojavljanja napake
“Name”: Enote, kjer pride do napake (eno od “Indoor Unit” •
ime R.C.G., “Outdoor Unit” in “Central Controller”)
“Address”: Naslov enot, pri katerih pride do napake
“Indoor Unit”: Hladilni sistem št. - Enota št. R.C.G. notranja identifikacija št.
“Outdoor Unit”: Hladilni sistem št. - Enota št.
“Central Controller”: Naslov tega krmilnika
“Model name”: Eden izmed “Indoor Unit” (ime R.C.G.),
“Outdoor Unit”, in “Central Controller”
“Error code”
[Erase All]: Izbriše vse zgodovine napak.
3-3-2. Prikaz vrednosti senzorja
Nadzorujte in prikažite vrednosti senzorja notranje enote in zunanje enote.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Maintenance].
(3) Dotaknite se [Display Sensor Values].
(3)
(1)
(2)
Sl-31
(4) Izberite enoto, katere vrednost senzorja je preverjena.
“Indoor Unit” / “Outdoor Unit”
(5) Na zaslonu je prikazana izbrana enota.
(Za izhod se dotaknite gumba [Close]).
Za “Indoor Unit”
Prva linija: Hladilni sistem št. – Enota št. – Naslov daljinskega
krmilnika št.
Druga vrstica: Ime skupine
Tretja vrstica: naslov R.C.G.
Za “Outdoor Unit”
Hladilni sistem št. – Enota št.
3
2

(6) Prikazane so vrednosti senzorjev izbrane enote.
“Sensor Name”
“Value”
“Date&Time”
[Mail]:Ko je pritisnjen gumb [Mail], “Send”, se prikaže zaslon in
informacije vrednosti senzorja so poslane na nastavljen poštni
naslov →.Glejte 3-4-7.
4
3-3-3. Informacije
Prikazana sta različica te programske opreme in naslov MAC.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Maintenance].
(3) Dotaknite se [Information].
(1)
(3)
(2)
(4) Prikazana sta različica te programske opreme in naslov MAC.
Sl-32
3-4. Nastavitev namestitvenega orodja
Ko je geslo nastavljeno ob zagonu, vnesite geslo. (Glejte 3-2-5.)
3-4-1. Nastavitev jezika
Izberite jezike za uporabo za ta krmilnik.
Pri začetni nastavitvi je prikazan samo postopek (4).
(4)
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Language Setting].
(4) Dotaknite se jezika.
(3)
(1)
Jezikovni seznam
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
Pycckий
Português
Türkçe
Język polski
Ελληνικά
Dutch
中文
(2)
3-4-2. Nastavitev naslova centralnega krmilnika
Nastavite naslov tega krmilnika.
Pri začetni nastavitvi je prikazan samo postopek (4).
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Central Controller Address Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Dotaknite se seznama naslovov »00« – »15«.
Opomba
Če sta v sistem nameščena 2 krmilnika* ali več, nastavite
številke naslova tako, da naslovi (številke) krmilnikov ne bodo
podvojeni.
* Krmilnik zaslona na dotik, omrežni pretvornik (daljinski
upravljalnik skupine).
Sl-33
3-4-3. Registracija notranje enote
Zabeležite notranjo enoto, ki jo naj upravlja ta krmilnik.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Indoor Unit Registration].
(3)
(1)
(2)
(4) Izberite postopek iz spodnjega podmenija.

Ne.
2
Element

“Address
Number
Registration”

“Manual
Registration”
Opis
Izbriše trenutno zabeležene notranje
enote in zabeleži notranje enote v
naraščajočem vrstnem redu naslovov.
→Glejte 3-4-3-1.
Zabeleži notranje enote ročno brez
brisanja trenutno zabeleženih notranjih
enot. →Glejte 3-4-3-2.
Opomba
Ko se izvede “Address Number Registration”, se zabeležena
nastavitev naslova izbriše. V primeru ročne registracije se
zabeleženi naslov ne izbriše.
3-4-3-1. Registracija številke naslova
Zabeležite notranje enote v določenem območju hladilnega sistema.
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [Register].
Ne.

3



3
Element
Opis
Vnosi “Refrigerant System Range”, ki
“Refrigerant
bodo zabeleženi za notranjo enoto.
System Range”
[Začetna vrednost: 00-99]
Izbere se izmed “Priority Mode” ali
“Setting of
“Normal”.
Network Priority
“Priority Mode”: Opravi odčitavanje tako,
Mode”
da ustavi sistem.
• Ko je potrditveno polje označeno,
(Potrditveno
se ustvari skupina samo na novo
polje)
dodane notranje enote (R.C.G.). Če
“Create a
ni potrjeno, na novo dodana notranja
new group
enota ne pripada skupini.
automatically.”
• Ustvarjeno ime skupine: Skupina **
* Ko nekateri uporabniki upravljajo na daljavo, se prikaže levo
sporočilo. Ko se pritisne gumb [OK], bodo s tem postopkom
prekinjene vse povezave.
(2) Zabeležite notranjo enoto. →Glejte 3-4-3-3.
Sl-34
3-4-3-2. Ročna registracija
Ročno zabeležite notranjo enoto.
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [Register].
1
2
Ne.
Element

“Refrigerant
Address”

“Indoor Unit
Address”
3
(Potrditveno
polje)
“Create a
new group
automatically.”
3
Opis
Vnosi “Refrigerant Address”, ki bodo
zabeleženi za notranjo enoto.
[Začetna vrednost: 00]
Vnosi “Indoor Unit Address” za
registracijo.
[Začetna vrednost: 00]
• Ko je potrditveno polje označeno, se
ustvari skupina samo na novo dodane
notranje enote (R.C.G.).
• Če ni potrjeno, na novo dodana
notranja enota ne pripada skupini.
• Ime ustvarjene skupine: Skupina **
(**: Najmanjša nezabeležena številka
od 1 do 50)
(2) Zabeležite notranjo enoto. →Glejte 3-4-3-3.
3-4-3-3. Registracija
Za registracijo sta na voljo način potrditve in način brisanja.
●● Način potrditve
(1) Ko je izbrana R.C.G., so prikazani naslovi notranje enote, ki
pripada R.C.G.
●● Način brisanja
(2) Na zaslonu potrditve registracije notranjih enot je gumb
[Select (Delete)]. Ko je pritisnjen gumb [Select (Delete)], se
prikaže gumb [Delete] in premakne zaslon na način brisanja.
Zabeležena notranja enota se lahko izbriše s preverjanjem
R.C.G..
Ko je izbrana R.C.G., je potrditveno polje potrjeno, in ko se
pritisne gumb [Delete], se preverjeno R.C.G. lahko izbriše.
Opomba
Za način brisanja, tudi če je gumb R.C.G. pritisnjen, se ne
prikaže naslov notranje enote.
Sl-35
3-4-4. Nastavitev temp. enote
Nastavite temp. enote, ki jo naj upravlja ta krmilnik.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Temp. Unit Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Dotaknite se temp. enote [ºC] ali [ºF].
3-4-5. Daljinska nastavitev
Izvedite omrežno nastavitev za daljinski krmilnik.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Remote Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
2

3
Ne.
Element

“Wired LAN”

“Network
Setting”
3
“User ID” (*)
4
“Password” (*)
4
Opis
Izbere, ali je povezava LAN uporabljena
ali ne. →Glejte 3-4-5-1.
Nastavi omrežje, ko se uporablja LAN
povezava. →Glejte 3-4-5-2.
Nastavi ID uporabnika (največ 20
znakov) za oddaljeno prijavo, če je
uporabljena povezava LAN.
Nastavi gesla uporabnika (največ 20
znakov) za oddaljeno prijavo, če je
uporabljena povezava LAN. [Začetna
vrednost: 0000]
(*) Maks. 20 alfanumeričnih znakov in simbolov
Sl-36
3-4-5-1. Nastavitev LAN
Izbere, ali je povezava LAN uporabljena ali ne.
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
Ne.

Element
Opis
Izbere se izmed naslednjih.
• Ko ne uporabljajte povezave LAN,
izberite “Disable”.
Nastavitev LAN
• Ko uporabljate povezavo LAN, izberite
“Wired LAN”.
3-4-5-2. Omrežna nastavitev
Ko je pri nastavitvi LAN izbrana možnost »Wired LAN« (ožičen LAN), nastavite omrežje.

2
3
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
[Začetna vrednost: Naslovi so nastavljeni, kot je prikazano na
levi sliki].
Ne.
4

5
2
3
4
5
Element
Opis
Nastavi “IP Address” oddaljenega
“IP Address” (*)
terminala.
“Subnet Mask” Nastavi “Subnet Mask” oddaljenega
(*)
terminala.
“Default
Nastavi “Default Gateway” oddaljenega
Gateway” (*)
terminala.
“Primary DNS” Vnese “Primary DNS” (Omrežna storitev
(*)
domene) oddaljenega terminala.
“Secondary
Vnese “Secondary DNS” (Omrežna
DNS” (*)
storitev domene) oddaljenega terminala.
(*) [***.***.***.***] (Vnesite 0 do 255 na »***«).
3-4-6. Nastavitev zunanjega vhoda
Izvedite zunanjo vhodno nastavitev.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [External Input Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
1
2
Ne.
Element

“Operation”

“Input Method”
Opis
Izbere “Operation” za zunanji vhod.
“Emergency Stop”, “All On/Off”, “Not
Used”
Izbere “Input method”.
“Edge”, “Pulse”
Sl-37
3-4-7. Nastavitev pošte
Nastavitev cilja e-poštnega naslova, ko je poslano “Error notification” ali “Room temperature notification”.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Mail Setting].
(3)
(2)
(1)
(4) Izberite funkcijo nastavitve.

Ne.


2
Element
Opis
Opravi nastavitev poštnega računa itd.
“Mail Setting”
→Glejte 3-4-7-1.
Izvede nastavitev povezave poštnega
“Server Setting”
strežnika. →Glejte 3-4-7-2.
* Ko je nastavitev strežnika izvedena, izvedite nastavitev pošte.
3-4-7-1. Nastavitev pošte
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
Ne.

2
3

4
5
2
3
2
“E-mail
Address”
3
“Transmission
Test”
4
5
Sl-38
Element
“Error
notification”
“Room
temperature
notification”
(“Lower Limit”)
“Room
temperature
notification”
(“Upper Limit”)
Opis
Nastavi “Enable” ali “Disable” obvestila
pošte, ko pride do napake.
Nastavitev cilja e-poštnega naslova, ko
je poslano “Error notification” ali “Room
temperature notification”.
Opravi “Transmission Test” za pošiljanje
obvestilnega sporočila.
Prikaz rezultata prenosa:
“Failed sending mail.” / “Mail sent.”
Nastavi spodnjo mejo sobne
temperature za pošiljanje pošte.
“Lower limit”: -15,5 ºC
Nastavi zgornjo mejo sobne temperature
za pošiljanje pošte.
“Upper limit”: 63,5 ºC
3-4-7-2. Nastavitev strežnika
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].
Ne.

4
2
5

2
3
4
6
3
5
6
Element
“Sender E-mail
Address”
“Outgoing E-mail
Server Address”
“Port”
Opis
Vnese “Sender E-mail Address”.
Vnese “Outgoing E-mail Server
Address”.
Vnese “Port”.
Vnese “Account Name”. (Največ 50
“Account Name”
znakov)
“Password”
Vnese “Password”. (Največ 12 znakov)
Izbere “SSL”.
“SSL”
“None” / “SMTP over SSL” /
“STASTTLS”
3-4-8. Nastavitev časovnika
Nastavite časovnik, ki samodejno ustavi delovanje, da ne boste pozabili izklopiti naprave.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Timer Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Nastavite element in se dotaknite gumba [OK].

2
6
3
4
5
Ne.
Element

“Auto Off Timer”
2
“Operation Stop
Time”
3
“Time Range”
4
“Start Time”
5
“End Time”
6
“Registered
groups”
Opis
Nastavi “Enable” ali “Disable”
časovnika.
Če je izbrano “Enable”, je omogočeno
2 do 5.
Nastavi “Operation Stop Time” v enoto
10 minut. [30-240 min]
Izbere “Time Range”.
“Range Spec.” / “Continuous”
Nastavi “Start time”. Ko je izbrano
“Range Spec.”, je izbran ta element.
Nastavi “End time”. Ko je izbrano
“Range Spec.”, je izbran ta element.
Nastavi skupine za upravljanje.
→Glejte 2-3-1-1.
Sl-39
(Ko je izbrano “Operation Stop Time”)
(Ko sta izbrana “Start Time” in “End Time”)
3-4-9. Inicializacija
Izvedite inicializacijo tega krmilnika.
Vse registrirane vsebina bodo s to funkcijo izbrisane in vrnjene na tovarniško privzeto nastavitev.
To funkcijo uporabljajte z veliko pazljivosti.
(1) Dotaknite gumba MENI.
(2) Dotaknite se [Installer Setting].
(3) Dotaknite se [Initialization].
(1)
(3)
(2)
(4) Ko inicializirate ta krmilnik, pritisnite gumb [OK].
Počakajte nekaj časa, ne da bi izklopili napajanja.
Ko se prikaže zaslon za začetne nastavitve, nastavite glede
na čarovnika. →Glejte 1-5.
Sl-40
4. DALJINSKO UPRAVLJANJE
[Pogoj uporabe]
Pametni telefon ali tablični
računalnik
Podprti OS
(operacijski sistemi):
• Operacijski sistem
Android
• iOS
Priporočena različica
brskalnika
Preverite najnovejšo različico operacijskega sistema v
Google Play ali App Store.
IE: 11 ali novejši, Chrome: 63 ali novejši, Safari: 11 ali
novejši
Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah in se uporablja z licenco.
Informacije o tem krmilniku najdete na naslednji spletni strani.
www.fujitsu-general.com/global/support/
[Previdnost pri uporabi]
●● Ko uporabljate ta izdelek, boste lahko klimatsko napravo upravljali iz prostorov, kjer je ne vidite neposredno. To pomeni,
da so ljudje v prostoru lahko izpostavljeni nenamernemu delovanju klimatske naprave. Preverite stanje v prostoru, preden
uporabite izdelek.
• Poskrbite, da redno preverjajte, ali je napajanje klimatske naprave varno povezano, in da se ni nabral prah v njeni
okolici. To lahko povzroči segrevanje ali požar.
• Preverite, da ni nobenih okvar klimatske naprave.
• Preverite, da pretok zraka iz klimatske naprave ne bo povzročil škodljivih učinkov.
Predmeti lahko padejo in povzročijo telesne poškodbe, požar ali materialno škodo.
• Če veste, da so ljudje v bližini klimatske naprave, jih vnaprej obvestite, da boste klimatsko napravo upravljali in
ustavili iz oddaljene lokacije.
Nenadno delovanje ali ustavitev klimatske naprave lahko preseneti osebo in povzroči, da oseba pade ali se prevrne, če je
na stojalu.
Poleg tega lahko hitre spremembe v temperaturi prostora povzročijo poslabšanje fizičnega stanja posameznika. Izdelka ne
uporabljajte, če so v prostoru ljudje, ki niso sami sposobni nadzirati temperature.
(Na primer dojenčki, otroci, osebe z motnjami v telesnem razvoju, starejše in bolne osebe).
• Pred uporabo tega izdelka popolnoma spoznajte rezervirane nastavitve časovnika in druge operacije.
Nepričakovano delovanje ali ustavitev klimatske naprave lahko povzroči poslabšanje fizičnega stanja posameznika ali
škodljivo vpliva na živali ali rastline.
• Pogosto preverjajte nastavitve in stanje delovanja klimatske naprave, ko uporabljate ta izdelek z oddaljene
lokacije.
Nagle spremembe v sobni temperaturi lahko povzročijo poslabšanje fizičnega stanja posameznika ali škodljivo vplivajo na
živali ali rastline.
Sl-41
4-1. Nastavitev delovanja na daljavo
(1) Zaženite brskalnik in vnesite spletni naslov strani v polje za
naslov.
(Naslov spletne strani)
https:// [Central Controller IP address]:[port]/index.html
(2) Vnos “Login ID” in “Password”. Izberite “Language” in pritisnite
gumb [login].
(Vnesite “Login ID” in “Password”, ki so nastavljeni na zaslonu
za nastavitve na daljavo).
(3) Prikazan je zaslon za nadziranje daljinskega upravljanja.
4-2. Zaslon
[Zaslon tabličnega računalnika]
4-2-1. Nadzorni zaslon

2
3
4
5
(1) Preverite potrditveno polje R.C.G. za spremembo za
nastavitev.
Ne.
[Zaslon pametnega telefona]

2
3
Sl-42
4
5
Element

Gumb menija

3
4
5
“Select All”
[Operation]
[Off]
[On]
Opis
Izbere postopek.
• Zaslon → Glejte 4-2.
• Spremenite geslo → Glejte 4-3.
• Vrstni red prikaza enote → Glejte 4-4.
• Nastavitev okolja → Glejte 4-5.
Izbere (preverja) vse R.C.G.
Nastavi postopek. → Glejte 4-2-2.
Nastavi izbrano R.C.G. na Izključeno.
Nastavi izbrano R.C.G. na Vključeno.
4-2-2. Delovanje
(1) Nastavite element in se dotaknite gumba [Send].

Ne.
2

“Operation
mode”
“Set temp.”
4
3
Element

5
6




Opis
Izbere eno od “Cool”, “Heat”, “Dry”,
“Fan”, “Auto”, in “Off”. (Izbirni način je
odvisen od notranje enote)
Izbere “Set Temp.” z 0,5 ºC (1 ºF) v
enoti. (razen pri izbiri “Fan” ali “Off”)
Izbere “Set Temp.” med “Cool”
delovanjem in “Set Temp.” med “Heat”
delovanjem, ko je način delovanja
* “Set temp.
[Custom Auto]” “Custom Auto”. (Uporabljene notranje
enote in neuporabljene zunanje enote ni
mogoče mešati).
“Fan Speed”
Nastavitev pretoka zraka.
“Air Flow
Nastavitev smeri pretoka zraka za
Direction”
navpični in vodoravni smeri.
Gumb [Clear
Ponastavi zaslon in se vrne v prvotno
All]
stanje.
Pošlje vsebino nastavitev v centralni
Gumb [Send]
krmilnik.
4-3. Spremenite geslo
Nastavite geslo.
(1) Nastavite geslo.
Vnesite naslednje elemente in se dotaknite gumba [Setting].
Password
New password
New password (Confirmation)
4-4. Vrstni red prikaza enote
Spremenite vrstni red prikaza R.C.G.
(1) Razvrstite enoto in se dotaknite gumba [Setting].
Sl-43
4-5. Nastavitev okolja
Nastavite temp. enote za ta zaslon sistema.
(1) Izberite [ºC] ali [ºF] temp. in se ga dotaknite.
Sl-44
5. ODPRAVLJANJE TEŽAV
5-1. Napaka
Ko v sistemu pride do posebnega stanja, na primer, ko pride do napake ali puščanja hladilnega sredstva v tem krmilniku,
so vsebine napak prikazane v ospredju zaslona. Hkrati je sporočilo e-pošte o napakah vsebin poslano na zabeležen poštni
naslov za prijavo napak.
■■Napaka
Prikaz napake (Notranja enota)
Ko je pritisnjen gumb [Error], se na zaslonu prikažejo informacije
o napaki (sporočilo o napaki ali iztekanje hladilnega sredstva).
Po potrebi se obrnite na servisno službo.
Prikazane so informacije o napaki. Potrdite mesto napake. (Za
kodo napake, ki se nanaša na notranjo enoto in zunanjo enoto,
glejte priročnik za vsako enoto).
(Notranja enota)
“Error code”
“Address”
“Model Name”
“Group Name”
“R.C.G Name”
Prikaz napake (Zunanja enota)
Prikaz napake (Krmilnik)
(Zunanja enota)
“Error code”
“Address”
“Model Name”
“Name” (Fiksirano na “Outdoor Unit”)
(Krmilnik)
“Error code”
“Address”
“Model Name” (Fiksirano na »―«)
“Name” (Fiksirano na “Central Controller”)
Sl-45
■■Iztekanje hladilne tekočine
Ko je zaznano uhajanje hladilnega sredstva, se na začetku
zaslona prikaže naslednje sporočilo. Potrdite mesto napake.
“Refrigerant leakage was detected. Please confirm the situation
immediately.”
5-2. Zaustavitev v sili
Pojavno okno ustavitve v sili je prikazano v vsakem od naslednjih primerov.
5-2-1. Ko prejmete signal iz zunanjega vhoda
• Ko prejmete signal iz zunanjega vhoda, se v ospredju zaslona
prikaže naslednje sporočilo.
“Operation suspended; The emergency stop has been
activated with the emergency input signal from an external
device during which the controller cannot be operated.”
• Ko prejmete obvestilo o sprostitvi z zunanjega vhoda, izpustite
“Emergency Stop”.
5-2-2. Ko prejmete signal iz VRF sistema
• Ko prejmete signal iz zunanjega VRF sistema, se v ospredju
zaslona prikaže naslednje sporočilo.
“Operation suspended; An external signal for emergency
stop has been detected from the another VRF device during
which the central controller cannot be operated.”
• Ko prejmete obvestilo o sprostitvi VRF sistema, izpustite
“Emergency Stop”.
5-3. Koda napake
Podrobnosti o napaki notranje enote ali zunanje enote pri preverjanju vsebine napak najdete med kodami napak v vsakem
navodilu za montažo.
Koda napake
161
164
C21
Sl-46
Vsebina
Napaka pri povezavi komunikacije PCB
Omrežna napaka komunikacije periferne naprave
Sporočilo o napaki PCB
6. SPECIFIKACIJE
Ime modela
Napajalna napetost
V
UTY-DCGYZ1, UTY-DCGGZ1
1 ø AC100 – 240
Napajalna frekvenca
Hz
50 / 60
Poraba energije
W
Zaslon
7
Barvni TFT LCD, 7,0-palčni WVGA
Prenosna linija
Zunanji vhod
Zunanji vmesnik
Zunanji izhod
Žični LAN (100BASE-TX)
Temperaturni razpon uporabe
°C (°F)
0 do 40 (32 do 104)
Razpon vlažnosti za uporabo
%
0 do 85 (brez kondenzacije)
Temperaturni razpon shranjevanja
°C (°F)
-20 do 70 (-4 do 158)
Razpon vlažnosti za shranjevanje
%
0 do 85 (brez kondenzacije)
134,6×216,2×37,9
(5-5/16×8-1/2×1-1/2)
800 (28,2)
Mere (Š × V × G)
Teža
mm (in.)
g (oz.)
* Zaslon s tekočimi kristali je izdelan z uporabo visoko precizne tehnologije, vendar pa je lahko prisotnih 0,01 % ali manj
prelivajočih se slikovnih točk ali nenehno osvetljenih slikovnih točk. To ni težava.
Enota: mm (in)
37,9 (1-1/2)
134,6 (5-5/16)
216,2 (8-1/2)
Sl-47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement