Fujitsu UTY-DCGYZ1, UTY-DCGGZ1 Operating instructions

Fujitsu UTY-DCGYZ1, UTY-DCGGZ1 Operating instructions

BRUKSANVISNING

CENTRAL FJÄRRKONTROLL

BEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA REFERENS

UTY-DCGYZ1

UTY-DCGGZ1

ARTIKELNR. 9378379206-04

Innehåll

1. INTRODUKTION

1-1. Säkerhetsföreskrifter ....................... 4

1-2. Översikt över systemet ................... 5

1-2-1. Egenskaper hos detta system ........................ 5

1-2-2. Fjärrkontrollsgrupp och adressinställning....... 6

1-3. Systemkonfiguration

....................... 7

1-4. Allmän användning

.......................... 8

1-4-1. Namn på del ................................................... 8

1-4-2. Specifikation för allmän skärm ....................... 9

1-5. Grundinställning

............................ 12

2. KONTROLL

2-1. Övervakningsskärm

...................... 13

2-1-1. Ändra inställningar för objekt ........................ 16

2-2. Driftinställning

............................... 16

2-2-1. Gruppinställning ........................................... 16

2-2-2. Individuell inställning .................................... 17

2-3. Schemainställning

......................... 19

2-3-1. Inställningar för schemadetaljer ................... 20

2-3-2. Inställningar för timerdetaljer ........................ 21

2-3-3. Ledig dag i grupp ......................................... 24

3. INSTÄLLNING

3-1. Gruppinställning

............................ 26

3-1-1. Gruppinställning ........................................... 26

3-2. Preferens ........................................ 27

3-2-1. Inställning för bakgrundsbelysning ............... 27

3-2-2. Skärmkalibrering .......................................... 27

3-2-3. Ljudinställning .............................................. 28

3-2-4. Datuminställning........................................... 28

3-2-5. Lösenordsinställning .................................... 30

3-3. Underhåll

........................................ 31

3-3-1. Felhistorik ..................................................... 31

3-3-2. Visar givarvärden ......................................... 31

3-3-3. Information ................................................... 32

3-4. Inställningar för installationspro

-

grammet

.......................................... 33

3-4-1. Språkinställning ............................................ 33

3-4-2. Adressinställning för central fjärrkontroll ...... 33

3-4-3. Registrering av inomhusenhet .................... 34

3-4-4. Inställning av temperaturenhet ..................... 36

3-4-5. Fjärrinställning .............................................. 36

3-4-6. Inställning för extern inmatning .................... 37

3-4-7. E-postinställning ........................................... 38

3-4-8. Timerinställning ............................................ 39

3-4-9. Initialisering .................................................. 40

4. ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL

4-1. Inställning av fjärrstyrning

............ 42

4-2. Bildskärm

....................................... 42

4-2-1. Övervakningsskärm ..................................... 42

4-2-2. Drift ............................................................... 43

4-3. Ändra lösenord

.............................. 43

4-4. Enhetens visningsordning

............ 43

4-5. Miljöinställning

............................... 44

5. FELSÖKNING

5-1. Fel .................................................... 45

5-2. Nödstopp

........................................ 46

5-2-1. När en signal tas emot från extern inmatning...................................................... 46

5-2-2. När en signal tas emot från VRF-system ..... 46

5-3. Felkod

............................................. 46

6. SPECIFIKATIONER

Sv-2

Licens

• För bilderna på bildskärmen använder denna produkt en font av typ Bitmap skapad och utvecklad av Ricoh Company,

Ltd.

• Cypherbridge_Systems_SLA_ Copyright

Upphovsrätt (C) 2009-2018 Cypherbridge Systems, LLC.

Alla rättigheter förbehålles.

www.cypherbridge.com

Delar av detta arbete kan vara baserat på bidrag från tredje part.

Cypherbridge Systems LLC förbehåller sig upphovsrätten till detta arbete vars licensvillkor definieras i ett separat licensavtal för programvara (SLA). Återdistribution av något eller allt detta arbete, i ursprunglig eller binär form, är förbjuden om det inte har licensierats av Cypherbridge Systems, LLC under SLA som reglerar användarvillkoren.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I

BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN

INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT

SÄRSKILT ÄNDAMÅL, BESTRIDS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN

ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA,

EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING

AV UTBYTESVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER; ELLER

AFFÄRSAVBROTT) HUR DESSA ÄN ORSAKAS OCH OM NÅGON ANSVARSTEORI OAVSETT OM I KONTRAKT,

STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR

PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA ÄVEN OM MAN INFORMERATS OM

MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Delar baserade på XySSL Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine

Upphovsrätt (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> Alla rättigheter förbehållna.

Vidaredistribution och användning i sin ursprungliga form och binära former med eller utan modifiering tillåts under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Vidaredistribution av källkod måste behålla ovanstående upphovsrättsinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul.

Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

Varken namnen PolarSSL eller XySSL eller namnen på deras bidragsgivare kan användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

Delar baserade på MBEDTLS

Upphovsrätt (C) 2006-2015, ARM Limited, Alla rättigheter förbehållna

SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

Distribueras ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda.

Du kan erhålla en kopia av Apache-licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sv-3

1. INTRODUKTION

1-1. Säkerhetsföreskrifter

● De ”säkerhetsföreskrifter” som anges i bruksanvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet.

Var noga med att följa dem.

● För mer information om användningssättet, se bruksanvisningen.

● Uppmana användaren att behålla bruksanvisningen för framtida bruk, såsom för flytt eller reparation av enheten.

VARNING

Detta tecken anger procedurer som, om felaktigt utförda, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador hos användaren.

• I händelse av ett fel (bränd lukt, etc.), stoppa omedelbart driften, slå av den elektriska brytaren, och konsultera auktoriserad servicepersonal.

• Reparera eller modifiera inte någon skadad kabel själv.

Låt auktoriserad servicepersonal göra det. Felaktigt arbete kommer att orsaka en elektrisk stöt eller brand.

• Vid flytt, kontakta auktoriserad servicepersonal för avinstallation och installation av den här enheten.

• Vid kassering, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

• När kassering av produkten sker bör den baseras på nationella bestämmelser, korrekt använda.

• Rör inte med blöta händer. Det kan orsaka elstötar.

• Om barn kan närma sig enheten, vidtag förebyggande

åtgärder så att de inte kan nå enheten.

• Reparera eller ändra inte på egen hand. Det kan leda till fel eller olycka.

• Använd inte brandfarliga gaser i närheten av enheten.

Det kan orsaka brand från läckande gas.

FÖRSIKTIGT

Detta tecken anger procedurer som, om felaktigt utförda, kan leda till personskador hos användaren eller skada på egendom.

• Placera inte kärl innehållande vätska på den här enheten. Att göra det orsakar upphettning, brand eller elektriska stötar.

• Utsätt inte enheten direkt för vatten. Det orsakar problem, elektriska stötar eller upphettning.

• Kassera förpackningsmaterial på ett säkert sätt. Riv och kassera plastförpackningar så att barn inte kan leka med dem. Det finns risk för kvävning om barnen leker med de ursprungliga plastförpackningarna.

• Placera inte elektriska apparater inom 1 meter runt denna enhet. Det kan orsaka fel.

• Använd inte eld i närheten av den här enheten eller placera en uppvärmningsanordning i närheten. Det kan orsaka fel.

• Rör inte brytare med vassa föremål. Det orsakar skada, problem eller elektrisk stöt.

• Den här anordningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått övervakning eller instruktioner gällande användning av anordningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

Sv-4

1-2. Översikt över systemet

1-2-1.

Egenskaper hos detta system

• Den här centrala fjärrkontrollen är en styrenhet för att utföra den centrala kontrollen av VRF2-systemet. Den här centrala fjärrkontrollen kan styra 100 inomhusenheter och 100 utomhusenheter. (hädanefter kallad ”denna fjärrkontroll”)

• Denna fjärrkontroll kan övervaka luftkonditioneringarna (inomhusenheter och utomhusenheter) genom att samla in deras givarvärde.

• Gruppfunktionen/gruppstoppsignalen eller nödstoppsignalen kan matas in via extern inmatning. Eller drift-/ stoppstatussignal eller onormal/normal statussignal kan matas ut via extern utmatning.

• Denna fjärrkontroll kan fjärrstyras med hjälp av en surfplatta etc. med fjärranslutning av kabelanslutet LAN.

Drift-/stoppstatus för signalutgång

E

A

Onormal-/normal status för signalutgång

Gruppfunktion/stoppsignalingång

Signalingång för nödstopp

Drift-/onormal displayutrustning, byggnadskontrollutrustning, etc.

Forcerad stoppknapp, brandlarmsystem etc.

B

Utomhusenheter

Inomhusenheter

Surfplatta Smarttelefon

Fjärrövervakning/användning

•PÅ/AV

•Driftläge

•Ställ in temperatur, etc.

Brandvägg

Router

Extern inmatning och utmatning (Di/Do)

Central fjärrkontroll

Import av flera språk

F

Uppkopplat LAN

C

Inomhusenheter

D

A

B

C Central fjärrkontroll:

D

E

F Språkbetydelse

Namn

Extern ingång och utgång till utrustning för allmänt bruk

VRF-system

Kylsystem

Användning av fjärrkontroll

Beskrivning

Extern ingång från utrustning för allmänt bruk till VRF-system

(gruppfunktioner/stopp, nödstopp) är aktiverad. Eller extern utgång från

VRF-systemet till utrustning för allmänt bruk (drift-/stoppsignal, normal/ onormal signal) är också aktiverad.

Det här är alla inomhusenheter, utomhusenhet, såväl som de med relevant styrutrustning (central fjärrkontroll, standardfjärrkontroller), som är anslutna med samma överföringskabel.

Den centrala fjärrkontrollen är en fjärrkontroll som möjliggör centraliserad styrning av flera inomhusenheter. En central fjärrkontroll kan styra driften av inomhusenheterna och timers i 3 enheter: Alla, grupp- och individ.

Dessutom kan 1 central fjärrkontroll styra upp till 100 inomhusenheter och

16 grupper.

Det här är ett system som består av inomhusenheter, utomhusenhet, såväl som relevant styrutrustning. Alla enheter och utrustningen är anslutna med rör med samma kylmedel.

Denna fjärrkontroll kan fjärrstyras med hjälp av en surfplatta etc. med fjärranslutning av kabelanslutet LAN. För mer information,

se kap. 4

.

• Förinstallerade språk (12 språk): engelska, spanska, tyska, franska, italienska, ryska, portugisiska, turkiska, polska, grekiska, holländska och förenklad kinesiska

• Anpassat språk (ett språk): Ett annat språk än de ovanstående kan importeras. För att lägga till ett anpassat språk, kontakta serviceavdelningen.

Sv-5

1-2-2.

Fjärrkontrollsgrupp och adressinställning

Adressinställning till denna fjärrkontroll krävs för att tilldela luftkonditioneringarna till fjärrkontrollsgruppen.

Adressen ställs in automatiskt eller manuellt för varje kylsystem.

Namn

G Kylsystemsadress (0–99):

H Adress för inomhusenhet (00–63):

J Fjärrkontrolladress (0–15):

K R.C.G.-adress:

Beskrivning

Det här är ID som individuellt tilldelats varje kylsystem och används för styrning.

Det här är ID som individuellt tilldelats varje inomhusenhet och används för styrning.

Det här är den grupp av inomhusenheter som har kopplats ihop med fjärrkontrollskabel eller en enda inomhusenhet.

Adress för fjärrkontrollsgrupp (R.C.G.) består av kylsystemsadressen och adressen för inomhusenheten för inomhusenhet med fjärrkontrollsadress

”0”.

(Hädanefter kallas fjärrkontrollsgrupp för ”R.C.G.”)

Exempel) Kylsystemsadress = 00

K

G

H

J

00 00 0 00 01 1 00 02 2 00 03 0

00

00

G

00

Kylsystemsadress = 01

K

01 00 0 01 01 1 01 02 2 01 03 0

01

01

G

01

Sv-6

1-3.

Systemkonfiguration

Övervakningsskärm

Luftkonditioneringens driftstatus kan övervakas, ställas in och styras.

Operativsystem

Se kap. 2

.

Gruppinställning

Individuell inställning

Schemainställning

Huvudinställningssystem

Se kap. 3 .

Skärm för menyval

(1) Gruppinställning

(2) Preferens

(3) Underhåll

(4) Installationsinställning

Sv-7

1-4.

Allmän användning

Denna fjärrkontrolls skärmar är alla pekskärmsdisplayer. Tryck på skärmen för att välja funktionen.

LCD

(LCD-skärmen tänds när den trycks på. →

Se 3-2-1

.

LED

(LED lyser grönt när strömmen är på).

■ Funktioner för skärminmatning

• Från huvudskärmen kan du komma åt önskad inställningsskärm genom enkel användning.

• När du ställer in en liten popup-display i denna fjärrkontroll kan du göra inställningar medan du har koll på informationen på skärmen bakom popup-displayen.

1-4-1.

Namn på del

■ Huvudskärm

Vänster meny

(Visa alltid)

Grupp- eller R.C.G.-knapp

Gruppbläddringsknapp

Stoppknapp för gruppexpansion

R.C.G.-bläddringsknapp

Menyknapp

■ Annan provskärm

Ikon

Knapp

Sv-8

1-4-2.

Specifikation för allmän skärm

■ Knapp

Funktionerna som [OK] och [Cancel] är försedda med knappar.

[OK]

[Cancel]

[Reset]

[Close]

[End]

Fortsätter den lämpliga processen.

Avbryter processen och stänger den aktuella skärmen.

Återställer den ändrade posten till det ursprungliga värdet.

Stänger den aktuella skärmen.

Avslutar processen och stänger popupen.

Ikon

Funktionerna som [Delete] och [Copy] är försedda med ikoner.

Ikon Beskrivning

Raderar den inställningen som visas för tillfället.

Kopierar den inställning som visas för tillfället.

Lägger till den nya timern. Men när antalet inställningar har nått den övre gränsen inaktiveras den här knappen.

Raderar den valda raden.

Kopierar den valda raden.

Lägger till den nya linjen. Men när antalet inställningar har nått den övre gränsen inaktiveras den här knappen.

Sv-9

■ Popup-skärm

När popup-funktionen visas kan endast popup-funktionen som visats sist användas och andra funktioner som är inrättade på skärmen kan inte användas.

När knapparna inte visas på popup-skärmen

När en annan skärm används eller 20 sekunder efter visning, stängs popup-displayen.

Emellertid är följande fall uteslutna.

● Inställningsmenyn (öppet läge) stängs inte, även om andra skärmar används. Menyn stängs efter 20 minuter.

● Den vänstra menyn på övervakningsskärmen stängs inte även när en annan skärm används eller efter 20 minuter.

● Popupen med frigörande displaytillstånd fortsätter att visas tills tillståndet är uppfyllt. (Till exempel stängs inte popupdisplayen som meddelar att VRF-systemet är i ett speciellt tillstånd tills specialtillståndet släpps.)

(Provskärm)

■ Menyknapp

Menyknapp

Stängt läge

När menyknappen trycks in visas menyskärmen.

Öppet läge

Menyskärmen visas och inställningsmenyn kan väljas.

När den trycks in igen återgår menyn till det stängda läget.

Sv-10

■ Tangentbordsinmatning

Ange de alfanumeriska eller ryska tecknen. (Tangentbord används för LAN-inställning eller e-postadressinställning).

(Tangentbordsprov)

■ Skärmförklaring

Objekten i skärmbilden är numrerade och de beskrivs i följande tabell.

* För de allmänna knapparna som [OK], [Cancel] etc., utelämnas förklaringarna i tabellen.

(Urval) Gruppinställning

6 3

4

5

7

7

Nej.

Gruppnamn

Artikel

[Delete] -ikon

3

[New] -ikon

4

”Registered groups”

5

R.C.G.-lista

6

Knapp för gruppbyte

7

R.C.G.-bläddringsknappar

Beskrivning

Registrerar gruppnamnet. (Max. 13 tecken) upp till 50 grupper kan registreras.

Raderar gruppen. När det inte finns någon grupp efter radering visas ”Det finns ingen grupp att visa.”.

Lägger till gruppen. När antalet registrerade grupper når 50 är den här knappen inaktiverad.

Indikerar att R.C.G. redan är vald av andra grupper.

När den är vald är kryssrutan markerad. Upp till 100 R.C.G. kan registreras för en grupp.

Byter den grupp som visas.

De högra och vänstra bläddringsknapparna visas när R.C.G. är mer än 25.

Sv-11

1-5.

Grundinställning

Efter att installationen av den centrala fjärrkontrollen är klar, utför grundinställning via följande procedur innan du börjar använda systemet.

Anteckning

Det kan hända att inställningarna inte sparas om strömmen stängs av inom 5 minuter efter att du är klar med inställningarna.

Slå på strömmen

(Brytare PÅ)

Start av grundinställning

Endast när strömmen slås på för första gången eller omedelbart efter initiering

är inställd visas den följande guiden i guideformat. Utför inställningarna.

(1)

Språkinställning→ Se 3-4-1(4).

(2)

Skärmkalibrering→ Se 3-2-2(4).

(3)

Adressinställning för central fjärrkontroll→ Se 3-4-2(4).

(4)

Registrering av inomhusenhet→Registrering→

Se 3-4-3-3.

(5)

Datuminställning→

Se 3-2-4-1, 3-2-4-2.

* Automatisk skanning av alla enheter som är anslutna vid första uppstarten utförs och en grupp skapas.

Övervakningsskärmen visas. Utför inställningarna efter behov.

→Se kap. 3 .

Sv-12

Slut på grundinställning

Driftstart

(

Se kap. 2

.)

Luftkonditionering startar på övervakningsskärmen.

4

5

6

2. KONTROLL

2-1.

Övervakningsskärm

För den registrerade gruppen kan driftstatus kontrolleras eller anges i någon av 6 eller 12 gruppdisplayer.

Urvalet nedan är skärmen för 6 gruppdisplayer.

• De grupper som är registrerade vid gruppinställning visas på övervakningsskärmen. →

Se 3-3-1

.

• Visningsobjektet kan ställas in på övervakningsskärmen. →

Se 2-1-1

.

8

9

3

7

• När triangelmarkeringen i det nedre högra hörnet trycks in visas de

R.C.G. som tillhör gruppen.

• När R.C.G. expanderas verkar det nedre högra hörnet av fyrkanten vikas.

R.C.G. expanderas i streckad linje. (R.C.G. som tillhör den grupp som tryckts på visas.)

Sv-13

Nej.

Artikel

Alla R.C.G. På/Av

Speciell statusvisning

3

Datum

4

Felvisning

5

[Schedule] -ikon

6

[Change Items] -ikon

7

Menyknapp

8

Gruppvisning

9

Gruppnamn

Driftsstatus för gruppen

Gruppexpansion

Gruppbläddringsknapp

R.C.G.-display

R.C.G.-namn

Driftstatus för R.C.G.

R.C.G.-bläddringsknapp

Beskrivning

När lösenordsinställningen är giltig, skriv in lösenordet efter att ha valt processen på följande sätt.

“All ON”: Anger kollektivt alla R.C.G. som registrerats till denna fjärrkontroll till PÅ.

Funktionen för alla R.C.G. slås kollektivt På eller Av. →

Se 2-1-1

.

“Detail”: Ställer in driftsinnehållet i detaljer. →

Se 2-2-2

.

On/Off ikon: Anger färgrikt driftsförhållandets På-status för antalet registrerade R.C.G.

Grön: På-status för drift, Grå: Av-status för drift

Ikonen visas endast när en registrerad inomhusenhet eller utomhusenhet finns i följande specialtillstånd.

Ikon Tillstånd

Läckage av kylmedel

Nödstopp

Underhållsläge/bussprioritet

Visar datum och tid.

När en enhet är onormal i de registrerade inomhusenheterna eller utomhusenheterna visas [Error] -ikonen.

Visar felinformation enligt följande:

• “Error Code”: visar felkoden.

• “Address”: Visar enhetens adress där ett fel inträffar.

• “Model Name”: Visar enhetens modellnamn där ett fel inträffar.

• Model Name : Visar enligt följande:

Utomhusenhet: utomhusenhet

Inomhusenhet: grupp- eller R.C.G.-namn

Denna fjärrkontroll: central fjärrkontroll

Visar skärmbilden för inställning av driftschema. →

Se 2-3

.

Anger innehållet som ska visas på skärmen. →

Se 2-1-1

.

Visa skärmen för inställningsmenyn genom att trycka på den här knappen som alltid visas. →

Se kap. 3

.

Visar de grupper som redan var inställda. Visar gruppens driftsstatus. →

Se

[Tabell 1]

.

Visar gruppnamnet.

Ställer in driftsinnehållet för den valda gruppen. →

Se 2-2-2

.

Expanderar R.C.G. som är registrerade till gruppen genom att trycka på dem.

När antalet registrerade grupper överskrider det maximala gränsvärdet för visning, visas de högra och vänstra bläddringsknapparna.

Visar R.C.G. som är registrerade till gruppen. (De registrerade R.C.G. visas från vänster till höger och från toppen i stigande ordning av systemnummer och enhetsnummer)

Visar R.C.G.-namnet.

Visar driftstatus för R.C.G. →

Se [Tabell 1]

.

Ställer in driftinnehåll för R.C.G. →

Se 2-2-2

.

När antalet registrerade R.C.G. överskrider det maximala gränsvärdet för visning, visas de högra och vänstra bläddringsknapparna.

Sv-14

[Tabell 1] Driftstatus

De inställda objekten visas vid driftstatus.→

Se 2-1-1

.

Färg Ikon

Ljusblå

Driftstatus

Verksamheten hos grupper och R.C.G. är “Cool” eller “Dry” .

Rosa Verksamheten hos grupper och R.C.G. är “Heat” .

Lila

Regnbåge

Grå

Gul

Displayikon

Verksamheten hos grupper och R.C.G. är “Fan”, “Auto” eller “Custom Auto” .

Gruppernas driftlägen är blandade.

Verksamheten för alla grupper och R.C.G. har stoppats.

Till och med en enhet grupper eller R.C.G. är på en testverksamhet. (Visas oberoende av driftläge)

Ikonerna för “R.C. Prohibition”, “Temp. upper and lower limit” och “Schedule” visas när

“Management Status” is markerat.→

Se 2-1-1

.

När rumstemperaturen befinner sig utanför rumstemperaturgivarens intervall visas ikonen för över övre gränsvärde eller under nedre gränsvärde.

• När kylmedelsläckage, fel, felaktigt läge eller filtertecken inträffar vid en enda enhet visas ikonen.

• När kylmedelsläckage och fel uppstår samtidigt visas företrädesvis kylmedelsläckan.

Sv-15

2-1-1.

Ändra inställningar för objekt

3

Nej.

Artikel

“Management Status” -display

“Operation Status” -urval

3

“Group Icon” -storlek

Beskrivning

När kryssrutan är markerad visas ikonerna för “R.C. Prohibition”, “Temp. upper and lower limit” och “Schedule” i gruppen. Displayen växlar automatiskt till normal ikonvisning tolv sekunder efter att bläddringsknappen etc. trycks in.

Växlar mellan aktiverat och avaktiverat läge på skärmen med kryssrutan.

Upp till två poster av “Mode”, “Room Temp.”, “Set Temp.” kan aktiveras.

Alla objekt kan inte avaktiveras. När en av “Room Temp.” eller “Set Temp.”

är aktiverad eller både “Room Temp.” och “Set Temp.” är aktiverade kan

“Temp. Unit” aktiveras.

Fjärrkontrollen med kabel måste vara ansluten till inomhusenheten för att kunna visa ”Room Temp.”.

Ställer in ikonstorleken för gruppen som ska visas. [Initialt värde: ”Auto”]

“Auto”: När antalet registrerade grupper är sex eller mindre är ikonerna stora. När de är sju eller fler är ikonerna små.

“Large”: Ikonerna är stora. (maximalt antal visningsgrupper: 6)

“Small”: Ikonerna är små. (maximalt antal visningsgrupper: 12)

2-2.

Driftinställning

Utför driftinställningen för gruppen eller R.C.G. som är registrerad till denna fjärrkontroll.

(1)

Gruppinställning: Utför samma inställning till alla R.C.G. som är registrerade till denna fjärrkontroll.

(2)

Individuell inställning: Utför den individuella inställningen för den valda gruppen eller R.C.G.

När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (

Se 3-2-5

.)

2-2-1.

Gruppinställning

3

(1)

Tryck på följande objekt.

Nej.

Artikel

“On”

“Off”

3

“Detail”

Beskrivning

Ställer kollektivt in alla R.C.G. till PÅ.

Ställer kollektivt in alla R.C.G. till AV.

Ställer in detaljerna för gruppfunktion.

Skärmen är samma som den

individuella inställningen. →

Se 2-2-2

.

Sv-16

2-2-2.

Individuell inställning

4 5

6

9  

 

7

3

8

Nej.

Artikel

”Gruppnamn”/”R.C.G.-namn”

Beskrivning

Väljer ”Gruppnamn” som ska ställas in.

För gruppinställning visas “All Indoor Units” .

När den för närvarande visade gruppen eller R.C.G. är i ett speciellt tillstånd visas ikonen.

• Visade tillstånd när även en enhet är i ett speciellt tillstånd

Ikon Tillstånd Ikon Tillstånd

Nödstopp Felaktigt läge

Underhållsläge Masterkontrollerad

“Special State”

Läckage av kylmedel Testverksamhet

Fel

Avfrostning

Oljeåtervinning

Pumpa ner

Extra strömförsörjning

― ―

3

“Room Temp.”

4

“On/Off”

5

“Mode”

6

“Set Temp.”

7

“Set Temp. (Custom Auto)” “Cool” *

8

“Set Temp. (Custom Auto)” “Heat” *

9

“Fan Speed”

“Air Flow Direction”

“Anti Freeze”

“Economy”

“Set Temp. Limited ”

“Filter Sign”

“R.C. Prohibition”

Knapp för byte av grupp-/R.C.G.

• Visat tillstånd när alla enheter är i ett speciellt tillstånd

Hanterad enhet (när alla inomhusenheter inte är huvudinomhusenheter och huvudenheten eller utomhusenheten hanteras)

Visar rummets temperatur.

Väljer “On” eller “Off” för driftstatus.

Väljer läget. ( “Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” och “Heat”. Valbart läge beror på inomhusenheten)

Väljer “Set Temp.” med 0,5 ºC (1 ºF) som enhet. (förutom när “Fan” eller

“Off” är vald)

Inställningsintervall: ”Auto” 18 till 30 ºC (64 till 88 ºF)

“Cool/Dry” 18 till 30 °C (64 till 88 ºF)

“Heat” 10 till 30 °C (44 till 88 ºF)

Anger “Fan Speed” .

“Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”, “Low”, “Quiet”

Anger

“Air Flow Direction”. →

Se 2-2-2-1

.

Anger “Anti Freeze”-drift. Välj ”På” eller ”Av”.

Anger “Economy”-drift. Välj ”På” eller ”Av”.

Anger “Temperature

Limit”. →

Se 2-2-2-2

.

Återställer “Filter Sign”. (Funktionens ackumulerade tid återställs.)

Anger

“R.C. Prohibition”. →

Se 2-2-2-3

.

Växlar mellan gruppdisplay och R.C.G.-display.

* “Set temp.” visas endast när en enhet med anpassad auto-funktion är registrerad.

Anteckning

Custom Auto:

Ställ in börtemperaturen för kylning och börtemperaturen för uppvärmning separat. I Custom Autoläget, när rumstemperaturen överstiger den inställda temperaturen för kylning, sker kylningsoperationen, och när rumstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen för uppvärmning, sker uppvärmningsoperationen. (Den kan användas endast när inställningen av inomhusenheten som är kompatibel med denna funktionär giltig.)

Sv-17

2-2-2-1.

Inställning för riktningen på vertikalt och horisontellt luftflöde

Ställ in riktningen på det vertikala och horisontella luftflödet.

4

3

5

Nej.

Artikel

Val av riktning på vertikalt luftflöde

Beskrivning

Väljer luftflödesriktningen genom att trycka på.

Riktningssvängning på vertikalt luftflöde Ställer in riktningen på vertikalt luftflöde till [Swing] .

3

Val av riktning på horisontellt luftflöde Väljer luftflödesriktningen genom att trycka på.

4

Riktningssvängning på horisontellt luftflöde

5

[Reset] -knapp

Ställer in riktningen på det horisontella luftflöde till [Swing]

Återställer individuell luftflödesriktning.

.

2-2-2-2.

Inställning av övre och nedre gränsvärde för temperaturen

Ange inställningen för temperaturens övre och undre gränsvärde för “Auto”, “Cool/Dry” och “Heat” .

3

4

5

6

7

Nej.

Artikel

Ange temperatur “Enable” / “Disable”

“Auto” övre gränsvärde

3

“Auto” nedre gränsvärde

4

“Cool/Dry” övre gränsvärde

5

“Cool/Dry” nedre gränsvärde

6

“Heat” övre gränsvärde

7

“Heat” nedre gränsvärde

Beskrivning

Anger inställningen “Enable” eller “Disable” för övre och undre gränsvärde.

Välj mellan “Enable” eller “Disable” .

Anger det övre gränsvärdet “Auto” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Intervall: 18,0 till 30,0 ºC (64 till 88 ºF)

Anger det nedre gränsvärdet “Auto” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Intervall: 18,0 till 30,0 ºC (64 till 88 ºF)

Anger det övre gränsvärdet “Cool/Dry” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Intervall: 18,0 till 32,0 ºC (64 till 91 ºF)

Anger det nedre gränsvärdet “Cool/Dry” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Intervall: 18,0 till 32,0 ºC (64 till 91 ºF)

Anger det övre gränsvärdet “Heat” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Intervall: 10,0 till 30,0 ºC (48 till 88 ºF)

Anger det nedre gränsvärdet “Heat” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Intervall: 10,0 till 30,0 ºC (48 till 88 ºF)

Sv-18

2-2-2-3.

Inställning av fjärrstyrningsförbud

Ange de förbjudna valen på fjärrkontrollen.

Nej.

Vald status

Artikel Beskrivning

Växlar mellan aktiverat och avaktiverat läge genom att markera kryssrutan.

(När den är markerad är inställningen förbjuden.)

“All”, “On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp.”, “Timer” och “Filter Reset” kan ställas in till förbjudet tillstånd.

När “All” är markerad avaktiveras andra kryssrutor.

2-3.

Schemainställning

När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (

Se 3-2-5

.)

(1)

Tryck på [Schedule] -ikonen i vänstra menyn på

övervakningsskärmen.

(2)

Tryck på [Create New Schedule] eller schemanamn. Popupen för inställningen för schemaläggning visas.

(När schemat inte är inställt visas [Create New Schedule] . Om schemat redan är registrerat visas namnet.)

Sv-19

2-3-1.

Inställningar för schemadetaljer

Ange detaljerna i schemat.

8 3

4 5

6

7

9

Nej.

Artikel

“Enable” / “Disable” -display

Schemanamn

3

[Delete] -ikon

4

[Copy] -ikon

5

[New] -ikon

6

Dag i veckan

7

Inställning av timer

8

Knapp för schemabyte

9

Registrerad grupp

[Timer Edit] -knapp

Beskrivning

Anger “Enable” eller “Disable” för det registrerade schemat.

Registrerar schemanamnet. (Max. 13 tecken) upp till 20 scheman kan registreras.

Namnen kan matas in med tangentbord och de kan också väljas från de förgjorda fraserna i formuläret.

¡

Inmatningskandidat:

“Floor” / “Corridor” / “Whole” / “Hall” / “Office” / “Conf room” / “Receipt room” / “Restaurant Café” / “Lounge” / “Kitchen” / “Store” / “Stock room”

/ “Classroom” / “Reception” / “Entrance” / “Control room” / “Guest room”

/ “Room no.” / “Locker room” / “Summer set” / “Winter set” / “Weekday” /

“Holiday”

Raderar schemat som visas för tillfället.

Skapar på nytt samma schema som schemainställningarna i slutet av befintliga scheman och visar den nya skärmen för att skapa.

Skapar det nya schemat i slutet av befintliga scheman och visar den nya skärmen för att skapa.

Ändrar timern för att ställas in till veckodagen. “Create new timer”, “Day

Off”, “Deregister” och registrerad timer kan väljas.

Visar namnet för inställningarna på timern.

När den inte är inställd är den här kolumnen tom. När ledig dag är inställd visas “Day Off” .

Byter det schema som visas.

Ställer in grupperna som ska styras. →

Se 2-3-1-1

.

Väljer den nya timern och registrerad timer och ställer in detaljerna. →

Se

2-3-2

.

Sv-20

2-3-1-1.

Gruppval

Ställ in de grupper som ska styras.

Nej.

Artikel

Grupp

R.C.G.-displayknapp

2-3-2.

Inställningar för timerdetaljer

Ange inställningar för timerdetaljer.

Beskrivning

Väljer de grupper som ska registreras. När den är vald är kryssrutan markerad.

Visar R.C.G. som är registrerade till gruppen.

8 9 

3 4

  

5 6 7

(när [Select (Delete)] är vald)

(1)

Välj den timer du vill radera.

Anteckning

När du försöker radera timerns inställningar i schemat kan ”This timer setting cannot be deleted because it is used for the schedule setting as well.” visas.

Sv-21

(när [Select (Copy)] är vald)

(1)

Välj den timer du vill kopiera.

Timer läggs till.

Nej.

3

4

8

9

Namn på timer

[Delete]

[Copy]

[New]

“Time”

-ikon

5

[Select (Delete)] -ikon

6

[Select (Copy)] -ikon

7

[New] -ikon

“On”/“Off”

“Mode”

-ikon

-ikon

Artikel Beskrivning

Visar namnet på timern. Timernamnen är Timer 1 till 40. Det minsta oregistrerade numret vid ny skapelse används för timernamnet.

Raderar timern som visas för tillfället.

Kopierar inställningen för timern och skapar timern vid det minsta oregistrerade numret mellan 1 till 40 och växlar till den nya skärmen för att skapa.

Skapar den nya timern vid det minsta oregistrerade numret mellan 1 till 40 och växlar till den nya skärmen för att skapa.

Aktiverar raderingsläget.

Aktiverar kopieringsläget.

Lägger till listan i slutet av timerlistan. Listnumret är det minsta numret mellan 1 till 10 som inte är listat.

Ställer in tiden för timern. →

Se 2-3-2-1

.

Väljer “On” eller “Off”. Avbryter ändringen genom att välja “Reset” .

Väljer läget. ( “Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” och “Heat”. Valbart läge beror på inomhusenheten)

Raderar ändringen genom att välja “Reset” .

Väljer inställd temperatur med steg på 0,5 ºC (1 ºF).

Inställningsintervall: 10 till 32 ºC (44 till 91 ºF)

“Set Temp.”

“Custom Auto (Cool)”*

“Custom Auto (Heat)”*

“Fan”

“R.C. Prohibition”

Knapp för timerbyte

Timerlistans bläddringsknapp

(sidmatning)

Timerlistans bläddringsknapp

Tid▲

Väljer fläkthastighet. “Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”, “Low”,

“Quiet”

Anger “R.C. Prohibition”. →

Se 2-2-2-3

.

Byter den timer som visas.

Visar bläddringsknappen för att byta timerlistans sida.

Visar bläddringsknappen för att byta timerlistan med ett objekt.

Arrangerar om listan i tidsordning när

8

“Time” trycks in.

* Visas endast när en enhet med funktionen “Custom Auto” är registrerad.

Sv-22

2-3-2-1.

Inställningar för tiden på timern

Ställ in tiden för timern.

3

Nej.

Timme

Minut

3

“AM” / “PM”

Artikel Beskrivning

Väljer inställd tid (timme) för timern. När den är vald är tiden markerad.

Väljer inställd tid (minut) för timern. När den är vald är tiden markerad.

Väljer den inställda tiden ( “AM” / “PM”) på timern. När den är vald är “AM” eller “PM” markerad.

Sv-23

2-3-3.

Ledig dag i grupp

Ställ gemensamt in den valda veckodagen till ledig dag för alla scheman.

Ledig dag: Inaktiverar schemaläggningsfunktionen för den valda dagen i veckan. Efter att ha valt dagen i veckan (dagen efter vald dag i veckan) återställs inställningen för schemaläggningen för motsvarande dag i veckan.

(exempel) när ledig dag är inställd till måndag

Efter att inställningen för ledig dag är bestämd är ledig dag aktiverad till nästa måndag. (Måndagsschemat är inaktiverat).

På tisdag återställs den lediga dagen för måndag. (Det inaktiverade schemat återställs och inställningen återgår till dess ursprungliga tillstånd).

(1)

Tryck på [Schedule] .

(2)

Tryck på [Day Off All] .

(3)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

Dag i veckan

Beskrivning

Väljer den veckodag som ska ställas in som “Day off” . När den

är vald är kryssrutan markerad.

Sv-24

3. INSTÄLLNING

Ange de nödvändiga grundinställningarna för att använda denna fjärrkontroll. Tryck på meny-knappen och välj den meny du vill ställa in. Utför inställningen enligt popupen.

Menyknapp

Meny

3 4

Nej.

3

Meny

“Group Setting”

“Preference”

“Maintenance”

4

“Installer Setting”

Seq

1

Undermeny

“Create New Group”

1 “Backlight Setting”

2 “Panel Calibration”

3 “Sound Setting”

4 “Date Setting”

5 “Password Setting”

1 “Error History”

Beskrivning

Ställer in gruppering och gruppnamn som drivs från denna fjärrkontroll.

Ställer in bakgrundsbelysningen på skärmen.

Kalibrerar pekskärmens position.

Ställer in pipljudet.

Ställer in datum och tid.

Ställer in lösenorden.

Visar felhistoriken.

2 “Display Sensor Values” Visar givarvärdena.

3 “ Information”

1 “Language Setting”

2

“Central controller

Address Setting”

3 “Indoor Unit Registration” Registrerar inomhusenheten.

4 “Temp. Unit Setting”

5 “Remote Setting”

6 “External Input Setting”

7 “Mail Setting”

8 “Timer Setting”

9 “Initialization”

Visar versionsinformationen.

Ställer in språken.

Ställer in adressen för den centrala fjärrkontrollen.

Ställer in temperaturenheten.

Ställer in fjärranslutningen.

Ställer in den externa inmatningen.

Utför inställningen för e-post.

Ställer in timern.

Utför initialiseringen.

Kap. Nej.

3-1-1

3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

3-3-1

3-3-2

3-3-3

3-4-1

3-4-2

3-4-3

3-4-4

3-4-5

3-4-6

3-4-7

3-4-8

3-4-9

Sv-25

3-1.

Gruppinställning

När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (

Se 3-2-5

.)

3-1-1.

Gruppinställning

Utför gruppregistreringen för att kombinera den R.C.G. som är registrerad till denna fjärrkontroll.

* En grupp inklusive alla inomhusenheter (R.C.G.) som är registrerade genom skanning skapas vid första inställningen.

(3)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Group Setting] .

(3)

Tryck på [Create New Group] eller gruppnamn.

(2)

(1)

7

6 3

4

(4)

Registrera gruppnamnet och välj R.C.G. för varje grupp. (Den

R.C.G. som har valts av andra grupper kan väljas redundant).

7

5

(5)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

Gruppnamn

[Delete] -ikon

3

[New] -ikon

4

”Registered groups”

5

R.C.G.-lista

6

Knapp för gruppbyte

7

R.C.G.-bläddringsknappar

Beskrivning

Registrerar gruppnamnet. (Max. 13 tecken) upp till 50 grupper kan registreras.

Namnen kan matas in med tangentbord och de kan också väljas från de förgjorda fraserna i formuläret.

Raderar gruppen. När det inte finns någon grupp efter radering visas ”Det finns ingen grupp att visa.”.

Lägger till gruppen. När antalet registrerade grupper når 50 är den här knappen inaktiverad.

Indikerar att R.C.G. redan är vald av andra grupper.

När den är vald är kryssrutan markerad. Upp till 100 R.C.G. kan registreras för en grupp.

Byter den grupp som visas.

De högra och vänstra bläddringsknapparna visas när R.C.G. är mer än 25.

Sv-26

3-2. Preferens

När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (

Se 3-2-5

.)

3-2-1.

Inställning för bakgrundsbelysning

Anordna LCD-bakgrundsbelysningen.

(3)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Preference] .

(3)

Tryck på [Backlight Setting] .

(1)

(2)

3

(4)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

3

“Automatic Off

Time”

Artikel

“Brightness”

“Screen lit while in error status”

Beskrivning

Ställer in den automatiska avstängningstiden.

[1 till 30 minuter]

Ställer in ljusstyrkan.

Mörkt 1↔2↔3 Ljust

Väljer “Enable” eller “Disable” på inställningen för nödlampa-på.

“Enable” / “Disable”

3-2-2.

Skärmkalibrering

Kalibrera positionen för LCD-skärmen.

Knapparna på pekskärmen fungerar normalt genom kalibrering.

Endast proceduren (4) visas vid första inställningen.

(3)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Preference] .

(3)

Tryck på [Panel Calibration] .

(1)

(2)

(4)

Tryck på mitten av +-markeringarna som visas i tur och ordning på fem ställen ( till

5

).

Kontrollera om skärmen för skärmkalibrering visas igen. Tryck på de fem ställena igen.

5

4 3

Sv-27

3-2-3.

Ljudinställning

Ställ in pipljudet.

(3)

(1)

(2)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Preference] .

(3)

Tryck på [Sound Setting] .

(4)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

“Operation

Sound”

“Error Alarm

Sound”

Beskrivning

Ställer in pipljudet vid användning.

“Enable” / “Disable”

Ställer in pipljudet vid fel.

“Enable” / “Disable”

3-2-4.

Datuminställning

Utför inställningen för datum och tid.

3-2-4-1

visas vid första inställningen.

(3)

(1)

(2)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Preference] .

(3)

Tryck på [Date Setting] .

3

(4)

Välj processen från undermenyn nedan.

Nej.

3

Artikel

“Display Format

Setting”

“Date and Time

Setting”

“System Clock

Adjustment”

Beskrivning

Ställer in visningsformatet för datum och tid.

Se 3-2-4-1

.

Ställer in datum och tid för systemet.

Se 3-2-4-2

.

Utför justeringar av systemklockan.

Se 3-2-4-3

.

Sv-28

3-2-4-1.

Inställning av skärmformat

Ställ in visningsformatet för datum och tid.

3-2-4-2.

Inställning av datum och tid

Ställ in datum och tid för systemet.

3

4

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

“Date Format”

“Time Format”

Beskrivning

Väljer från följande.

“Day/Month/Year”

“Month/Day/Year”

“Year/Month/Day”

Väljer från följande.

12:00 - 11:59 AM/PM

00:00 - 11:59 AM/PM

00:00 - 23:59

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

3

4

Artikel

“Date”

“Time”

“Summer Time

Setting”

“Time Zone

Setting”

Beskrivning

Ställer in systemdatumet. Tryck på respektive år, månad och dag. (*)

Ställer in systemtiden. Tryck på respektive timma och minut. (*)

När sommartidssystemet används, tryck på [Enable] .

I den lista som visas såsom i figuren till vänster, ställ in tidszonen för det område där den här fjärrkontrollen är installerad.

* “Date” och “Time” visas i formatet som ställts in i

3-2-4-1

Inställning av skärmformat

.

3-2-4-3.

Justering av systemklockan

Utför justering av systemklockan.

3

4 5

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel Beskrivning

3

“Current time transmission”

“Clock

Adjustment

Schedule”

4

Dag

5

Tid

Överför aktuell tid.

Väljer klockjusteringsschemat från

“Daily” eller “Weekly” .

Väljer veckodagen när “Weekly” är vald.

“Sun” / “Mon” / “Tue” / “Wed” / “Thu” /

“Fri” / “Sat”

Väljer tiden för klockjustering.

Sv-29

3-2-5.

Lösenordsinställning

Lösenord kan ställas in vid programstart för att upprätthålla sekretess. [Initialt värde: 0000]

(1)

(2)

(3)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Preference] .

(3)

Tryck på [Password Setting] .

Funktioner som påverkas av lösenordsinställningen

“Group setting”

“Preference”

“Maintenance”

“Installer setting”

“Schedule setting”

“Operation setting”

(4)

Välj processen från undermenyn nedan.

Nej.

Artikel

“Change

Password”

“Change

Setting”

Se 3-2-5-1

Ändrar lösenordsinställningen.

Se 3-2-5-2

.

.

Beskrivning

Ändrar lösenordet. [Initialt värde: 0000]

3-2-5-1.

Ändra lösenord

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

“Change

Password”

Beskrivning

Ställer in lösenord med fyra till åtta siffror när det är inställt. (ange lösenordet två gånger).

3-2-5-2.

Lösenordsinställning

4

5

3

6

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

[Initialt värde: Alla “Enable”]

Nej.

Artikel Beskrivning

“Group Setting” “Enable” / “Disable”

“Preference” “Enable” / “Disable”

3

“Maintenance” “Enable” / “Disable”

4

“Installer

“Enable” / “Disable”

5

6

Setting”

“Schedule

Setting”

“Operation

Setting”

“Enable” / “Disable”

“Enable” / “Disable”

Sv-30

3-3.

Underhåll

Underhållsmenyer finns tillgängliga.

När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (

Se 3-2-5

.)

3-3-1. Felhistorik

Förekomst av felhistorik kan kontrolleras.

[Upp till 200 fel kan visas på “Error History”. Felhistorik som överstiger 200 raderas från den äldsta historiken.]

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Maintenance] .

(3)

Tryck på [Error History] .

(3)

(1)

(2)

7

3 4 5 6

(4)

Felhistorik visas.

“No.”: Visas i fallande ordning av förekomstdatum och datum.

“Date/Time”: Datum och tid för förekomsten av fel

3

“Name”: Enheter där ett fel inträffar (En av “Indoor Unit”

• R.C.G.-namn, “Outdoor Unit” och “Central

Controller”)

4

“Address”: Enhetsadresserna där ett fel inträffar

“Indoor Unit”: Kylsystem nr - enhet nr - R.C.G.s interna ID-nr

“Outdoor Unit”: Kylsystem nr - enhet nr

“Central Controller”: Adress för denna fjärrkontroll

5

“Model name”: En av “Indoor Unit” (R.C.G.-namn),

“Outdoor Unit” och “Central Controller”

6

“Error code”

7

[Erase All]: Raderar all felhistorik.

3-3-2.

Visar givarvärden

Övervaka och visa givarvärdena för inomhusenhet och utomhusenhet.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Maintenance] .

(3)

Tryck på [Display Sensor Values] .

(3)

(1)

(2)

Sv-31

(4)

Välj den enhet vars givarvärde är markerat.

“Indoor Unit” / “Outdoor Unit”

(5)

Skärmen för vald enhet visas.

(tryck på [Close]-knappen för att avsluta).

För “Indoor Unit”

Första raden: Kylsystemets nr – enhetens nr – Fjärrkontrollens adressnummer.

Andra raden: gruppnamn

Tredje raden: R.C.G.-adress

För “Outdoor Unit”

Kylsystemets nr – enhetens nr.

3

4

3-3-3.

Information

Denna programvaras version och MAC-adress visas.

(6)

Givarvärdena för den valda enheten visas.

“Sensor Name”

“Value”

3

“Date&Time”

4

[Mail]:När [Mail] -knappen trycks visas “Send” -skärmen och sensorvärdets information skickas till den inställda e-postadressen →.

Se 3-4-7

.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Maintenance] .

(3)

Tryck på [Information] .

(1)

(3)

(2)

(4)

Denna programvaras version och MAC-adress visas.

Sv-32

3-4.

Inställningar för installationsprogrammet

När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (

Se 3-2-5

.)

3-4-1.

Språkinställning

Välj de språk som ska användas på den här fjärrkontrollen.

Endast proceduren (4) visas vid första inställningen.

(4)

(1)

(3)

(2)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Language Setting] .

(4)

Tryck på språket.

Språklista

English

Español

Deutsch

Français

Italiano

Pycckий

Português

Türkçe

Język polski

Ελληνικά

Dutch

中文

3-4-2.

Adressinställning för central fjärrkontroll

Ställ in adressen för den här fjärrkontrollen.

Endast proceduren (4) visas vid första inställningen.

(3)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Central Controller Address Setting] .

(1)

(2)

(4)

Tryck på adresslistan ”00” – ”15”.

Anteckning

När två eller fler fjärrkontroller* är installerade i systemet, ställ in adressnumren så att adresserna för fjärrkontrollerna

(nummer) inte är duplicerade.

* Fjärrkontroll med pekskärm, nätverkskonverterare (grupp för fjärrkontroll).

Sv-33

3-4-3.

Registrering av inomhusenhet

Registrera den inomhusenhet som ska styras av denna fjärrkontroll.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Indoor Unit Registration] .

(3)

(1)

(2)

(4)

Välj processen från undermenyn nedan.

Nej.

Artikel

“Address

Number

Registration”

“Manual

Registration”

Beskrivning

Raderar de nuvarande registrerade inomhusenheterna och registrerar inomhusenheterna i stigande ordning efter adress.

Se 3-4-3-1

.

Registrerar inomhusenheterna manuellt utan att radera de nuvarande

registrerade inomhusenheterna.→

Se

3-4-3-2

.

Anteckning

När “Address Number Registration” utförs kommer den registrerade adressinställningen att raderas. Vid manuell registrering raderas inte den registrerade adressen.

3-4-3-1.

Registrering av adressnummer

Registrera inomhusenheterna i det angivna intervallet för kylsystem.

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [Register] -knappen.

3

Nej.

3

Artikel

“Refrigerant

System Range”

“Setting of

Network Priority

Mode”

(Kryssruta)

“Create a new group automatically.”

Beskrivning

Matar in “Refrigerant System Range” som ska registreras för inomhusenhet.

[Initialt värde: 00–99]

Väljer från “Priority Mode” eller “Normal” .

“Priority Mode”: Utför skanningen genom att stoppa systemet.

• När kryssrutan är markerad skapas gruppen bara för den nyligen tillagda inomhusenheten (R.C.G.). När den inte är markerad tillhör inte den nyligen tillagda inomhusenheten gruppen.

• Skapat gruppnamn: Grupp **

* När vissa användare använder fjärrkontrollen visas det vänstra meddelandet. När knappen [OK] trycks in, kopplas alla anslutningar bort med den här funktionen.

(2)

Registrera inomhusenheten.→

Se 3-4-3-3

.

Sv-34

3-4-3-2.

Manuell registrering

Registrera inomhusenheten manuellt.

3

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [Register] -knappen.

Nej.

3

Artikel

“Refrigerant

Address”

“Indoor Unit

Address”

(Kryssruta)

“Create a new group automatically.”

Beskrivning

Matar in “Refrigerant Address” som ska registreras för inomhusenhet.

[Initialt värde: 00]

Matar in “Indoor Unit Address” som ska registreras.

[Initialt värde: 00]

• När kryssrutan är markerad skapas gruppen bara för den nyligen tillagda inomhusenheten (R.C.G.).

• När den inte är markerad tillhör inte den nyligen tillagda inomhusenheten gruppen.

• Skapat gruppnamn: Grupp **

(**: Minsta oregistrerade nummer mellan 1 till 50)

(2)

Registrera inomhusenheten.→

Se 3-4-3-3

.

3-4-3-3.

Registrering

För registrering är bekräftelseläge och raderingsläge tillgängliga.

Bekräftelseläge

Raderingsläge

(1)

När R.C.G. trycks in visas inomhusenhetens adresser som tillhör R.C.G.

(2)

Det finns en [Select (Delete)]-knapp på bekräftelseskärmen för registrering av inomhusenheter. När [Select (Delete)] -knappen trycks in visas [Delete]-knappen och skärmen växlar till raderingsläget. Den registrerade inomhusenheten kan raderas genom att markera R.C.G.

När R.C.G. trycka in markeras kryssrutan och när [Delete] knappen trycks in kan den markerade R.C.G. raderas.

Anteckning

Vid raderingsläget, även om R.C.G.-knappen är intryckt, visas inte inomhusenhetens adress.

Sv-35

3-4-4.

Inställning av temperaturenhet

Ställ in den temperaturenhet som ska användas av denna fjärrkontroll.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Temp. Unit Setting] .

(3)

(1)

(2)

(4)

Välj temperaturenheten [ºC] eller [ºF].

3-4-5.

Fjärrinställning

Utför nätverksinställningen för fjärrkontrollen.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Remote Setting] .

(1)

(3)

(2)

3 4

(4)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

3

4

Artikel

“Wired LAN”

“Network

Setting”

“User ID” (*)

“Password” (*)

Beskrivning

Väljer om LAN-anslutningen används eller inte.→

Se 3-4-5-1

.

Ställer in nätverket när LAN-anslutning används.→

Se 3-4-5-2

.

Ställer in användar-ID (max. 20 tecken) för fjärrinloggning när LAN-anslutning används.

Ställer in användarlösenordet (max.

20 tecken) för fjärrinloggning när LANanslutning används. [Initialt värde: 0000]

(*) max. 20 alfanumeriska tecken och symboler

Sv-36

3-4-5-1.

LAN-inställning

Välj om LAN-anslutningen används eller inte.

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

LAN-inställning

Beskrivning

Väljer från följande.

• När LAN-anslutningen inte används, välj “Disable” .

• När LAN-anslutningen används, välj

“Wired LAN” .

3-4-5-2.

Nätverksinställning

När ”Wired LAN” är valt vid LAN-inställning, ange nätverket.

3

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

[Initialt värde: Adresserna är inställda enligt den vänstra bilden.]

Nej.

Artikel Beskrivning

4 5

3

4

5

“Subnet Mask”

(*)

“Default

Gateway” (*)

“Primary DNS”

(*)

“Secondary

DNS” (*)

Anger “Subnet Mask” för den här kontrollen.

Anger “Default Gateway” för den här kontrollen.

Matar in “Primary DNS”

(Domännätverkstjänst) för den här kontrollen.

Matar in “Secondary DNS”

(Domännätverkstjänst) för den här kontrollen.

(*) [***.***.***.***] (Inmatning 0 till 255 vid ”***”).

3-4-6.

Inställning för extern inmatning

Utför inställningen för den externa inmatningen.

(3)

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [External Input Setting] .

(1)

(2)

(4)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

“Operation”

“Input Method”

Beskrivning

Väljer “Operation” för extern inmatning.

“Emergency Stop”, “All On/Off”, “Not

Used”

Väljer “Input method” .

“Edge”, “Pulse”

Sv-37

3-4-7.

E-postinställning

Anger destinationsadressen för e-post när “Error notification” eller “Room temperature notification” skickas.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Mail Setting] .

(3)

(1)

(2)

3-4-7-1.

E-postinställning

3

4

3

5

(4)

Välj inställningsfunktionen.

Nej.

Artikel

“Mail Setting”

Beskrivning

Utför inställningen för e-postkonto, etc.

Se 3-4-7-1

.

3-4-7-2

.

Se

* Efter att serverinställningen har utförts bör du utföra e-postinställningen.

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

3

4

5

(

(

“Error

Artikel notification”

“E-mail Address”

“Transmission

Test”

“Room temperature notification”

“Lower Limit”)(*)

“Room temperature notification”

“Upper Limit”)(*)

Anger

Beskrivning

“Enable” eller “Disable” för e-postmeddelande när ett fel uppstår.

Anger destinationsadressen för e-post när “Error notification” eller “Room temperature notification” skickas.

Utför “Transmission Test” för att skicka e-postaviseringen.

Visning av överföringsresultat:

“Failed sending mail.” / “Mail sent.”

Ställer in det nedre gränsvärdet för rumstemperaturen för att skicka e-post.

“Lower limit”: -15,5 ºC

Ställer in det övre gränsvärdet för rumstemperaturen för att skicka e-post.

“Upper limit”: 63,5 ºC

(*)För information om rumstemperaturen måste fjärrkontrollen med kabel vara ansluten till inomhusenheten och fjärregistrering måste vara aktiverad.

Se fjärrkontrollens bruksanvisning angående inställningsmetoden.

* E-post skickas inte om serverinställningen inte är korrekt. För mer information, se din e-posttjänstleverantör.

Sv-38

3-4-7-2.

Serverinställning

3

4

5

6

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

Artikel

“Sender E-mail

Address”

“Outgoing E-mail

Server Address”

3

“Port”

4

5

6

“Account Name”

“Password”

“SSL”

Beskrivning

Matar in sändares e-postadress.

Matar in utgående e-postserver

(SMTP).

Matar in portnummer för SMTP.

Matar kontonamn (i de flesta fall e-postadress eller del av e-postadressen före @) för SMTPverifiering. (max. 50 tecken)

Matar in lösenordet för SMTPverifiering. (max. 12 tecken)

Väljer krypteringstyp enligt e-posttjänst.

“None”: Krypterar inte.

“SMTP over SSL”: Krypterar allt från början och utför SMTP-kommunikation.

“STARTTLS”: Startar SMTPkommunikation med klar text först och krypterar den nödvändiga delen av texten från mitten av kommunikationen.

* E-post skickas inte om serverinställningen inte är korrekt. För mer information, se din e-posttjänstleverantör.

3-4-8.

Timerinställning

Ställ in timern som stoppar driften automatiskt för att förhindra att du glömmer att stänga av.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Timer Setting] .

(3)

(1)

(2)

6

3 4 5

(4)

Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.

Nej.

3

4

5

6

Time”

Artikel

“Auto Off Timer”

“Operation Stop

“Time Range”

“Start Time”

“End Time”

“Registered groups”

Beskrivning

Anger “Enable” eller “Disable” på timern.

När “Enable” är vald är till

5 aktiverade.

Anger “Operation Stop Time” i intervaller om tio minuter. [30–240 min]

Väljer “Time Range” .

“Range Spec.” / “Continuous”

Anger “Start time” . När “Range Spec.”

är valt är detta objekt aktiverat.

Anger “End time” . När “Range Spec.”

är valt är detta objekt aktiverat.

Ställer in grupperna som ska styras.

Se 2-3-1-1

.

Sv-39

(När “Operation Stop Time” är vald) (När “Start Time” och “End Time” är valda)

3-4-9.

Initialisering

Utför initialiseringen av denna fjärrkontroll.

Allt registrerat innehåll kommer att raderas och återställas till fabriksinställningen via denna funktion.

Använd denna funktion med stor försiktighet.

(1)

Tryck på MENY-knappen.

(2)

Tryck på [Installer Setting] .

(3)

Tryck på [Initialization] .

(1)

(3)

(2)

(4)

Tryck på [OK]-knappen när du initierar denna fjärrkontroll.

Vänta en stund utan att stänga av strömmen.

När skärmen för inledande inställningar visas, ställ in enligt

guiden. →

Se 1-5

.

Sv-40

4. ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL

[Användningsvillkor]

Smarttelefon eller surfplatta

Stöd för OS:

Android OS

iOS

Rekommenderad version av webbläsare

Kontrollera den senaste versionen av operativsystemet som stöds i Google Play eller App Store.

IE: 11 eller senare, Chrome: 63 eller senare, Safari: 11 eller senare

Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

För information om denna fjärrkontroll, se följande webbplats.

www.fujitsu-general.com/global/support/

[Försiktighetsåtgärd]

● När du använder denna produkt är det möjligt att använda luftkonditioneringen från platser där du inte kan se den direkt.

Det innebär att personer i rummet oavsiktligt kan utsättas för oavsiktlig funktion hos luftkonditioneringen. Kontrollera rummets skick innan du använder den här produkten.

Var noga med att regelbundet kontrollera om strömförsörjningen till luftkonditioneringen är ordentligt ansluten och att damm inte har ansamlats i det kringliggande området. Detta kan orsaka överhettning eller brand.

Var noga med att kontrollera i förväg att luftkonditioneringen inte lider av bristande funktionsförmåga.

Var noga med att luftflödet från luftkonditioneringen inte orsakar några negativa effekter.

Föremål kan ramla ned och orsaka personskador, brand eller skada på egendom.

Om du vet att det finns människor i närheten av luftkonditioneringen bör du informerar dem i förväg om att du kommer att starta och stoppa den från en annan plats.

Att plötsligt starta eller stoppa luftkonditioneringen kan överraska personer i närheten och orsaka att de faller eller snubblar om de står på en ställning.

Dessutom kan snabba förändringar i rumstemperaturen försämra en persons fysiska tillstånd. Använd inte denna produkt när det finns personer i rummet som inte kan styra temperaturen själva.

(till exempel spädbarn, barn, fysiskt handikappade, gamla eller sjuka personer).

Förstå helt och hållet de reserverade timerinställningarna och andra funktioner innan du använder den här produkten.

Oväntad drift eller stopp av luftkonditioneringen kan försämra en persons fysiska tillstånd eller negativt påverka djur eller växter.

Kontrollera ofta inställningarna och driftsvillkoren för luftkonditioneringen när du använder den här produkten från en avlägsen plats.

Snabba förändringar i rumstemperaturen kan försämra en persons fysiska tillstånd eller negativt påverka djur eller växter.

Sv-41

4-1.

Inställning av fjärrstyrning

(1)

Starta en webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet.

(webbadress) https:// [Central Controller IP address]:[port]/index.html

(2)

Mata in “Login ID” och “Password” . Välj “Language” och tryck på [login] -knappen.

(Mata in “Login ID” och “Password” som anges på fjärrinställningsskärmen).

(3)

Övervakningsskärmen för fjärrstyrning visas.

4-2.

Bildskärm

[Surfplattans skärm]

4-2-1.

Övervakningsskärm

3 4 5

(1)

Markera kryssrutan för R.C.G. som ska ändras för inställningen.

Nej.

Artikel

Menyknapp

“Select All ”

3

[Operation]

4

[Off]

5

[On]

Beskrivning

Väljer processen.

• Bildskärm →

Se 4-2

.

Ändra lösenord →

Se 4-3

.

Enhetens visningsordning →

Se 4-4

.

• Miljöinställning →

Se 4-5

.

Väljer (markerar) alla R.C.G.

Ställer in funktionen.→

Se 4-2-2

.

Anger den valda R.C.G. till Av.

Anger den valda R.C.G. till På.

[Smarttelefonens skärm]

3

4

5

Sv-42

4-2-2. Drift

3

5

6

4-3.

Ändra lösenord

Ange lösenordet.

4

(1)

Ställ in alternativet och tryck på [Send] -knappen.

Nej.

5

Artikel

“Operation mode”

“Set temp.”

Beskrivning

Väljer en av “Cool”, “Heat”, “Dry”, “Fan”,

“Auto” och “Off”. (Valbart läge beror på inomhusenheten)

Väljer “Set Temp.” med 0,5 ºC (1 ºF) som enhet. (förutom när “Fan” eller “Off” är vald)

Väljer “Set Temp.” vid funktionen

* “Set temp.

[Custom Auto]”

“Cool” och “Set Temp.” vid funktionen

“Heat” när driftläge är “Custom Auto” .

(Tillämpad inomhusenhet och ej tillämpad utomhusenhet kan inte blandas).

3

“Fan Speed” Ställer in luftvolymen.

4

“Air Flow

Direction”

[Clear All] knapp

Ställer in luftflödets riktning för vertikala och horisontella riktningar.

Återställer skärmen och återgår till ursprunglig status.

6

[Send] -knapp Skickar innehållet i inställningarna till den

(1)

Ange lösenordet.

Ange följande alternativ och tryck på [Setting] -knappen.

Password

New password

3

New password ( Confirmation)

4-4.

Enhetens visningsordning

Ändra visningsordningen för R.C.G.

(1)

Sortera enheten och tryck på [Setting] -knappen.

Sv-43

4-5.

Miljöinställning

Ställ in temperaturenhet för denna systemdisplay.

(1)

Välj [ºC] eller [ºF] som temperaturenhet och tryck på den.

Sv-44

5. FELSÖKNING

5-1. Fel

När speciella tillstånd inträffar i systemet som till exempel när fel eller kylmedelläckage inträffar i denna fjärrkontroll visas felinnehåll i förgrunden på skärmen. E-posten med felinnehåll skickas samtidigt till den registrerade e-postadressen för avisering av felmeddelande.

Fel

När [Error]-knappen trycks in visas felinformationen

(felmeddelande eller kylmedelläckage) på skärmen. Kontakta serviceavdelningen efter behov.

Felvisning, (inomhusenhet)

Felvisning, (utomhusenhet)

Felvisning, (fjärrkontroll)

Felinformation visas. Bekräfta platsen för felet. (för felkoden angående inomhusenheten och utomhusenheten, se bruksanvisningen för varje enhet.)

(Inomhusenhet)

“Error code”

“Address”

“Model Name”

“Group Name”

“R.C.G Name”

(Utomhusenhet)

“Error code”

“Address”

“Model Name”

“Name” (Fixerad på “Outdoor Unit”)

(Fjärrkontroll)

“Error code”

“Address”

“Model Name” (Fixerad på ”―”)

“Name” (Fixerad på “Central Controller”)

Sv-45

■ Läckage av kylmedel

När kylmedelläckage detekteras visas följande meddelande i förgrunden på skärmen. Bekräfta platsen för felet.

“Refrigerant leakage was detected. Please confirm the situation immediately.”

5-2.

Nödstopp

Popup-rutan för nödstopp visas i något av följande fall.

5-2-1.

När en signal tas emot från extern inmatning

• När en signal tas emot från extern inmatning visas följande meddelande i förgrunden på skärmen.

“Operation suspended; The emergency stop has been activated with the emergency input signal from an external device during which the controller cannot be operated.”

• När meddelandet om frigivning tas emot från extern inmatning, frigör “Emergency Stop” .

5-2-2.

När en signal tas emot från VRF-system

• När en signal tas emot från VRF-system visas följande meddelande i förgrunden på skärmen.

“Operation suspended; An external signal for emergency stop has been detected from the another VRF device during which the central controller cannot be operated.”

• När meddelandet om frigivning tas emot från VRF-system, frigör “Emergency Stop” .

5-3.

Felkod

För mer information om fel på inomhusenheten eller utomhusenheten vid kontroll av felinnehåll, se felkoderna i varje installationsmanual.

Felkod

161

164

C21

Innehåll

Anslutningsfel, kommunikations-PCB

Anslutningsfel, nätverkskommunikation i kringutrustning

Fel, kommunikations-PCB

Sv-46

6. SPECIFIKATIONER

Modellnamn

Spänning på strömkällan

Frekvensen på strömkällan

Energiförbrukning

Display

Externt gränssnitt

V

Hz

W

%

°C (°F)

% mm (in.) g (oz.)

UTY-DCGYZ1, UTY-DCGGZ1

1 ø 100–240 AC

50 / 60

7

Färg-TFT-LCD, 7,0 tum WVGA

Transmissionslinje

Extern inmatning

Extern utmatning

Uppkopplat LAN (100BASE-TX)

0 till 40 (32 till 104)

Intervall för användningstemperatur

Intervall för användningsluftfuktighet

Intervall för förvaringstemperatur

Intervall för lagringsluftfuktighet

Mått (H × B × D)

Vikt

°C (°F)

0 till 85 (ingen kondens)

-20 till 70 (-4 till 158)

0 till 85 (ingen kondens)

134,6×216,2×37,9

(5-5/16×8-1/2×1-1/2)

800 (28,2)

* LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknologi men det kan finnas 0,01 % eller mindre blandande eller kontinuerligt tända pixlar. Detta är inte ett problem.

216,2 (8-1/2)

Enhet: mm (in)

37,9 (1-1/2)

Sv-47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project