Fujitsu UTY-DCGYZ1 Bruksanvisningar

Fujitsu UTY-DCGYZ1 Bruksanvisningar
BRUKSANVISNING
CENTRAL FJÄRRKONTROLL
BEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA REFERENS
UTY-DCGYZ1
UTY-DCGGZ1
ARTIKELNR. 9378379206-04
Innehåll
1. INTRODUKTION
1-1. Säkerhetsföreskrifter........................ 4
1-2. Översikt över systemet.................... 5
1-2-1. Egenskaper hos detta system......................... 5
1-2-2. Fjärrkontrollsgrupp och adressinställning....... 6
1-3. Systemkonfiguration........................ 7
1-4. Allmän användning........................... 8
3-4. Inställningar för installationsprogrammet........................................... 33
3-4-1. Språkinställning............................................. 33
3-4-2. Adressinställning för central fjärrkontroll....... 33
3-4-3. Registrering av inomhusenhet ..................... 34
3-4-4. Inställning av temperaturenhet...................... 36
3-4-5. Fjärrinställning............................................... 36
3-4-6. Inställning för extern inmatning..................... 37
3-4-7. E-postinställning............................................ 38
1-4-1. Namn på del.................................................... 8
3-4-8. Timerinställning............................................. 39
1-4-2. Specifikation för allmän skärm........................ 9
3-4-9. Initialisering................................................... 40
1-5. Grundinställning............................. 12
4. ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL
2. KONTROLL
4-1. Inställning av fjärrstyrning............. 42
2-1. Övervakningsskärm....................... 13
4-2. Bildskärm........................................ 42
2-1-1. Ändra inställningar för objekt........................ 16
2-2. Driftinställning................................ 16
2-2-1. Gruppinställning............................................ 16
2-2-2. Individuell inställning..................................... 17
2-3. Schemainställning.......................... 19
2-3-1. Inställningar för schemadetaljer.................... 20
2-3-2. Inställningar för timerdetaljer......................... 21
2-3-3. Ledig dag i grupp.......................................... 24
3. INSTÄLLNING
3-1. Gruppinställning............................. 26
3-1-1. Gruppinställning............................................ 26
3-2. Preferens......................................... 27
3-2-1. Inställning för bakgrundsbelysning................ 27
3-2-2. Skärmkalibrering........................................... 27
3-2-3. Ljudinställning............................................... 28
3-2-4. Datuminställning........................................... 28
3-2-5. Lösenordsinställning..................................... 30
3-3. Underhåll......................................... 31
3-3-1. Felhistorik...................................................... 31
3-3-2. Visar givarvärden.......................................... 31
3-3-3. Information.................................................... 32
Sv-2
4-2-1. Övervakningsskärm...................................... 42
4-2-2. Drift............................................................... 43
4-3. Ändra lösenord............................... 43
4-4. Enhetens visningsordning............. 43
4-5. Miljöinställning................................ 44
5. FELSÖKNING
5-1. Fel..................................................... 45
5-2. Nödstopp......................................... 46
5-2-1. När en signal tas emot från extern
inmatning...................................................... 46
5-2-2. När en signal tas emot från VRF-system...... 46
5-3. Felkod.............................................. 46
6. SPECIFIKATIONER
Licens
• För bilderna på bildskärmen använder denna produkt en font av typ Bitmap skapad och utvecklad av Ricoh Company,
Ltd.
• Cypherbridge_Systems_SLA_ Copyright
Upphovsrätt (C) 2009-2018 Cypherbridge Systems, LLC.
Alla rättigheter förbehålles.
www.cypherbridge.com
Delar av detta arbete kan vara baserat på bidrag från tredje part.
Cypherbridge Systems LLC förbehåller sig upphovsrätten till detta arbete vars licensvillkor definieras i ett separat
licensavtal för programvara (SLA). Återdistribution av något eller allt detta arbete, i ursprunglig eller binär form, är
förbjuden om det inte har licensierats av Cypherbridge Systems, LLC under SLA som reglerar användarvillkoren.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I
BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT ÄNDAMÅL, BESTRIDS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN
ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA,
EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING
AV UTBYTESVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER; ELLER
AFFÄRSAVBROTT) HUR DESSA ÄN ORSAKAS OCH OM NÅGON ANSVARSTEORI OAVSETT OM I KONTRAKT,
STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR
PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA ÄVEN OM MAN INFORMERATS OM
MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.
Delar baserade på XySSL Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine
Upphovsrätt (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> Alla rättigheter förbehållna.
Vidaredistribution och användning i sin ursprungliga form och binära former med eller utan modifiering tillåts under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
Vidaredistribution av källkod måste behålla ovanstående upphovsrättsinformation, denna lista med villkor och följande
friskrivningsklausul.
Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsinformation, denna lista med villkor och
följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
Varken namnen PolarSSL eller XySSL eller namnen på deras bidragsgivare kan användas för att rekommendera eller
marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.
Delar baserade på MBEDTLS
Upphovsrätt (C) 2006-2015, ARM Limited, Alla rättigheter förbehållna
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
Distribueras ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda.
Du kan erhålla en kopia av Apache-licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Sv-3
1. INTRODUKTION
1-1. Säkerhetsföreskrifter
●● De ”säkerhetsföreskrifter” som anges i bruksanvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet.
Var noga med att följa dem.
●● För mer information om användningssättet, se bruksanvisningen.
●● Uppmana användaren att behålla bruksanvisningen för framtida bruk, såsom för flytt eller reparation av enheten.
VARNING
Detta tecken anger procedurer
som, om felaktigt utförda, kan leda
till dödsfall eller allvarliga skador
hos användaren.
• I händelse av ett fel (bränd lukt, etc.), stoppa
omedelbart driften, slå av den elektriska brytaren, och
konsultera auktoriserad servicepersonal.
• Reparera eller modifiera inte någon skadad kabel själv.
Låt auktoriserad servicepersonal göra det. Felaktigt
arbete kommer att orsaka en elektrisk stöt eller brand.
• Vid flytt, kontakta auktoriserad servicepersonal för
avinstallation och installation av den här enheten.
• Vid kassering, kontakta en auktoriserad
servicerepresentant.
• När kassering av produkten sker bör den baseras på
nationella bestämmelser, korrekt använda.
• Rör inte med blöta händer. Det kan orsaka elstötar.
• Om barn kan närma sig enheten, vidtag förebyggande
åtgärder så att de inte kan nå enheten.
• Reparera eller ändra inte på egen hand. Det kan leda
till fel eller olycka.
• Använd inte brandfarliga gaser i närheten av enheten.
Det kan orsaka brand från läckande gas.
Sv-4
FÖRSIKTIGT
Detta tecken anger procedurer
som, om felaktigt utförda, kan
leda till personskador hos
användaren eller skada på
egendom.
• Placera inte kärl innehållande vätska på den här
enheten. Att göra det orsakar upphettning, brand eller
elektriska stötar.
• Utsätt inte enheten direkt för vatten. Det orsakar
problem, elektriska stötar eller upphettning.
• Kassera förpackningsmaterial på ett säkert sätt. Riv
och kassera plastförpackningar så att barn inte kan
leka med dem. Det finns risk för kvävning om barnen
leker med de ursprungliga plastförpackningarna.
• Placera inte elektriska apparater inom 1 meter runt
denna enhet. Det kan orsaka fel.
• Använd inte eld i närheten av den här enheten eller
placera en uppvärmningsanordning i närheten. Det kan
orsaka fel.
• Rör inte brytare med vassa föremål. Det orsakar skada,
problem eller elektrisk stöt.
• Den här anordningen är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper
och erfarenheter, om de inte har fått övervakning eller
instruktioner gällande användning av anordningen
av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn
ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med
enheten.
1-2. Översikt över systemet
1-2-1. Egenskaper hos detta system
• Den här centrala fjärrkontrollen är en styrenhet för att utföra den centrala kontrollen av VRF2-systemet. Den här centrala
fjärrkontrollen kan styra 100 inomhusenheter och 100 utomhusenheter. (hädanefter kallad ”denna fjärrkontroll”)
• Denna fjärrkontroll kan övervaka luftkonditioneringarna (inomhusenheter och utomhusenheter) genom att samla in deras
givarvärde.
• Gruppfunktionen/gruppstoppsignalen eller nödstoppsignalen kan matas in via extern inmatning. Eller drift-/
stoppstatussignal eller onormal/normal statussignal kan matas ut via extern utmatning.
• Denna fjärrkontroll kan fjärrstyras med hjälp av en surfplatta etc. med fjärranslutning av kabelanslutet LAN.
Drift-/stoppstatus för signalutgång
A
E
Onormal-/normal status för signalutgång
Gruppfunktion/stoppsignalingång
Signalingång för nödstopp
B
Inomhusenheter
Surfplatta
Drift-/onormal
displayutrustning,
byggnadskontrollutrustning,
etc.
Forcerad stoppknapp,
brandlarmsystem etc.
Utomhusenheter
Smarttelefon
Fjärrövervakning/användning
•PÅ/AV
•Driftläge
•Ställ in temperatur, etc.
Brandvägg
Extern inmatning och
utmatning (Di/Do)
Central
fjärrkontroll
Router
Import av flera språk
Uppkopplat LAN
F
Inomhusenheter
C
D
Namn
A
Extern ingång och utgång till utrustning
för allmänt bruk
B
VRF-system
C
Central fjärrkontroll: D
Kylsystem
E
Användning av fjärrkontroll
F
Språkbetydelse
Beskrivning
Extern ingång från utrustning för allmänt bruk till VRF-system
(gruppfunktioner/stopp, nödstopp) är aktiverad. Eller extern utgång från
VRF-systemet till utrustning för allmänt bruk (drift-/stoppsignal, normal/
onormal signal) är också aktiverad.
Det här är alla inomhusenheter, utomhusenhet, såväl som de med relevant
styrutrustning (central fjärrkontroll, standardfjärrkontroller), som är anslutna
med samma överföringskabel.
Den centrala fjärrkontrollen är en fjärrkontroll som möjliggör centraliserad
styrning av flera inomhusenheter. En central fjärrkontroll kan styra driften
av inomhusenheterna och timers i 3 enheter: Alla, grupp- och individ.
Dessutom kan 1 central fjärrkontroll styra upp till 100 inomhusenheter och
16 grupper.
Det här är ett system som består av inomhusenheter, utomhusenhet, såväl
som relevant styrutrustning. Alla enheter och utrustningen är anslutna med
rör med samma kylmedel.
Denna fjärrkontroll kan fjärrstyras med hjälp av en surfplatta etc. med
fjärranslutning av kabelanslutet LAN. För mer information, se kap. 4.
• Förinstallerade språk (12 språk): engelska, spanska, tyska, franska,
italienska, ryska, portugisiska, turkiska, polska, grekiska, holländska och
förenklad kinesiska
• Anpassat språk (ett språk): Ett annat språk än de ovanstående
kan importeras. För att lägga till ett anpassat språk, kontakta
serviceavdelningen.
Sv-5
1-2-2. Fjärrkontrollsgrupp och adressinställning
Adressinställning till denna fjärrkontroll krävs för att tilldela luftkonditioneringarna till fjärrkontrollsgruppen.
Adressen ställs in automatiskt eller manuellt för varje kylsystem.
Namn
G
Kylsystemsadress (0–99):
H
Adress för inomhusenhet (00–63):
J
Fjärrkontrolladress (0–15):
K
R.C.G.-adress:
Beskrivning
Det här är ID som individuellt tilldelats varje kylsystem och används för
styrning.
Det här är ID som individuellt tilldelats varje inomhusenhet och används för
styrning.
Det här är den grupp av inomhusenheter som har kopplats ihop med
fjärrkontrollskabel eller en enda inomhusenhet.
Adress för fjärrkontrollsgrupp (R.C.G.) består av kylsystemsadressen och
adressen för inomhusenheten för inomhusenhet med fjärrkontrollsadress
”0”.
(Hädanefter kallas fjärrkontrollsgrupp för ”R.C.G.”)
Exempel) Kylsystemsadress = 00
K
G
00
00 00
0
00 01
1
00 02
2
00 03
0
H
00
J
G
00
Kylsystemsadress = 01
K
01
01 00
0
01 01
1
01 02
2
01 03
0
01
01
Sv-6
G
1-3. Systemkonfiguration
Övervakningsskärm
Luftkonditioneringens driftstatus kan övervakas, ställas in och styras.
Operativsystem
→Se kap. 2.
Gruppinställning
Huvudinställningssystem
→Se kap. 3.
Skärm för menyval
Individuell
inställning
(1) Gruppinställning
Schemainställning
(2) Preferens
(3) Underhåll
(4) Installationsinställning
Sv-7
1-4. Allmän användning
Denna fjärrkontrolls skärmar är alla pekskärmsdisplayer. Tryck på skärmen för att välja funktionen.
LCD
(LCD-skärmen tänds när den trycks på. →Se 3-2-1.
LED
(LED lyser grönt när strömmen är på).
■■Funktioner för skärminmatning
• Från huvudskärmen kan du komma åt önskad inställningsskärm genom enkel användning.
• När du ställer in en liten popup-display i denna fjärrkontroll kan du göra inställningar medan du har koll på informationen
på skärmen bakom popup-displayen.
1-4-1. Namn på del
■■Huvudskärm
Vänster meny
(Visa alltid)
Grupp- eller R.C.G.-knapp
Gruppbläddringsknapp
Stoppknapp för
gruppexpansion
R.C.G.-bläddringsknapp
Menyknapp
■■Annan provskärm
Ikon
Knapp
Sv-8
1-4-2. Specifikation för allmän skärm
■■Knapp
Funktionerna som [OK] och [Cancel] är försedda med knappar.
[OK]
[Cancel]
[Reset]
[Close]
[End]
Fortsätter den lämpliga processen.
Avbryter processen och stänger den aktuella skärmen.
Återställer den ändrade posten till det ursprungliga värdet.
Stänger den aktuella skärmen.
Avslutar processen och stänger popupen.
■■Ikon
Funktionerna som [Delete] och [Copy] är försedda med ikoner.
Ikon
Beskrivning
Raderar den inställningen som visas för tillfället.
Kopierar den inställning som visas för tillfället.
Lägger till den nya timern. Men när antalet inställningar har nått
den övre gränsen inaktiveras den här knappen.
Raderar den valda raden.
Kopierar den valda raden.
Lägger till den nya linjen. Men när antalet inställningar har nått
den övre gränsen inaktiveras den här knappen.
Sv-9
■■Popup-skärm
När popup-funktionen visas kan endast popup-funktionen som visats sist användas och andra funktioner som är inrättade
på skärmen kan inte användas.
När knapparna inte visas på popup-skärmen
När en annan skärm används eller 20 sekunder efter visning, stängs popup-displayen.
Emellertid är följande fall uteslutna.
●● Inställningsmenyn (öppet läge) stängs inte, även om andra skärmar används. Menyn stängs efter 20 minuter.
●● Den vänstra menyn på övervakningsskärmen stängs inte även när en annan skärm används eller efter 20 minuter.
●● Popupen med frigörande displaytillstånd fortsätter att visas tills tillståndet är uppfyllt. (Till exempel stängs inte popupdisplayen som meddelar att VRF-systemet är i ett speciellt tillstånd tills specialtillståndet släpps.)
(Provskärm)
■■Menyknapp
Menyknapp
Stängt läge
När menyknappen trycks in visas menyskärmen.
Sv-10
Öppet läge
Menyskärmen visas och inställningsmenyn kan väljas.
När den trycks in igen återgår menyn till det stängda
läget.
■■Tangentbordsinmatning
Ange de alfanumeriska eller ryska tecknen. (Tangentbord används för LAN-inställning eller e-postadressinställning).
(Tangentbordsprov)
■■Skärmförklaring
Objekten i skärmbilden är numrerade och de beskrivs i följande tabell.
* För de allmänna knapparna som [OK], [Cancel] etc., utelämnas förklaringarna i tabellen.
(Urval) Gruppinställning

6
2
3
4
5
7
7
Nej.
Artikel
 Gruppnamn

[Delete]-ikon

[New]-ikon

”Registered groups”

R.C.G.-lista


Knapp för gruppbyte
R.C.G.-bläddringsknappar
Beskrivning
Registrerar gruppnamnet. (Max. 13 tecken) upp till 50 grupper kan registreras.
Raderar gruppen. När det inte finns någon grupp efter radering visas ”Det finns
ingen grupp att visa.”.
Lägger till gruppen. När antalet registrerade grupper når 50 är den här knappen
inaktiverad.
Indikerar att R.C.G. redan är vald av andra grupper.
När den är vald är kryssrutan markerad. Upp till 100 R.C.G. kan registreras för en
grupp.
Byter den grupp som visas.
De högra och vänstra bläddringsknapparna visas när R.C.G. är mer än 25.
Sv-11
1-5. Grundinställning
Efter att installationen av den centrala fjärrkontrollen är klar, utför grundinställning via följande procedur innan du börjar
använda systemet.
Anteckning
Det kan hända att inställningarna inte sparas om strömmen stängs av inom 5 minuter efter att du är klar med
inställningarna.
Slå på strömmen
(Brytare PÅ)
Start av grundinställning
Endast när strömmen slås på för första gången eller omedelbart efter initiering
är inställd visas den följande guiden i guideformat. Utför inställningarna.
(1) Språkinställning→Se 3-4-1(4).
(2) Skärmkalibrering→Se 3-2-2(4).
(3) Adressinställning för central fjärrkontroll→Se 3-4-2(4).
(4) Registrering av inomhusenhet→Registrering→Se 3-4-3-3.
(5) Datuminställning→Se 3-2-4-1, 3-2-4-2.
* Automatisk skanning av alla enheter som är anslutna vid första uppstarten
utförs och en grupp skapas.
Övervakningsskärmen visas. Utför inställningarna efter behov.→Se kap. 3.
Slut på grundinställning
Driftstart
(Se kap. 2.)
Sv-12
Luftkonditionering startar på övervakningsskärmen.
2. KONTROLL
2-1. Övervakningsskärm
För den registrerade gruppen kan driftstatus kontrolleras eller anges i någon av 6 eller 12 gruppdisplayer.
Urvalet nedan är skärmen för 6 gruppdisplayer.
• De grupper som är registrerade vid gruppinställning visas på övervakningsskärmen. →Se 3-3-1.
• Visningsobjektet kan ställas in på övervakningsskärmen. →Se 2-1-1.
2
8

3
9

4

5
6
7
• När triangelmarkeringen i det nedre högra hörnet trycks in visas de
R.C.G. som tillhör gruppen.
• När R.C.G. expanderas verkar det nedre högra hörnet av fyrkanten vikas.







R.C.G. expanderas i streckad linje. (R.C.G. som tillhör den grupp som tryckts på visas.)
Sv-13
Nej.

Artikel
Alla R.C.G. På/Av
Beskrivning
När lösenordsinställningen är giltig, skriv in lösenordet efter att ha valt
processen på följande sätt.
“All ON”: Anger kollektivt alla R.C.G. som registrerats till denna fjärrkontroll
till PÅ.
Funktionen för alla R.C.G. slås kollektivt På eller Av. →Se 2-1-1.
“Detail”: Ställer in driftsinnehållet i detaljer. → Se 2-2-2.
On/Off ikon: Anger färgrikt driftsförhållandets På-status för antalet
registrerade R.C.G.
Grön: På-status för drift, Grå: Av-status för drift
Ikonen visas endast när en registrerad inomhusenhet eller utomhusenhet
finns i följande specialtillstånd.
Ikon

Speciell statusvisning
Tillstånd
Läckage av kylmedel
Nödstopp
Underhållsläge/bussprioritet

Datum

Felvisning


[Schedule]-ikon
[Change Items]-ikon

Menyknapp

Gruppvisning


Gruppnamn
Driftsstatus för gruppen

Gruppexpansion

Gruppbläddringsknapp

R.C.G.-display

R.C.G.-namn

Driftstatus för R.C.G.

R.C.G.-bläddringsknapp
Sv-14
Visar datum och tid.
När en enhet är onormal i de registrerade inomhusenheterna eller
utomhusenheterna visas [Error]-ikonen.
Visar felinformation enligt följande:
• “Error Code”: visar felkoden.
• “Address”: Visar enhetens adress där ett fel inträffar.
• “Model Name”: Visar enhetens modellnamn där ett fel inträffar.
• Model Name: Visar enligt följande:
Utomhusenhet: utomhusenhet
Inomhusenhet: grupp- eller R.C.G.-namn
Denna fjärrkontroll: central fjärrkontroll
Visar skärmbilden för inställning av driftschema. → Se 2-3.
Anger innehållet som ska visas på skärmen. → Se 2-1-1.
Visa skärmen för inställningsmenyn genom att trycka på den här knappen
som alltid visas. → Se kap. 3.
Visar de grupper som redan var inställda. Visar gruppens driftsstatus. →Se
[Tabell 1].
Visar gruppnamnet.
Ställer in driftsinnehållet för den valda gruppen. → Se 2-2-2.
Expanderar R.C.G. som är registrerade till gruppen genom att trycka på
dem.
När antalet registrerade grupper överskrider det maximala gränsvärdet för
visning, visas de högra och vänstra bläddringsknapparna.
Visar R.C.G. som är registrerade till gruppen. (De registrerade R.C.G. visas
från vänster till höger och från toppen i stigande ordning av systemnummer
och enhetsnummer)
Visar R.C.G.-namnet.
Visar driftstatus för R.C.G. →Se [Tabell 1].
Ställer in driftinnehåll för R.C.G. → Se 2-2-2.
När antalet registrerade R.C.G. överskrider det maximala gränsvärdet för
visning, visas de högra och vänstra bläddringsknapparna.
[Tabell 1] Driftstatus
De inställda objekten visas vid driftstatus.→Se 2-1-1.
Färg
Ljusblå
Rosa
Lila
Regnbåge
Ikon
Driftstatus
Verksamheten hos grupper och R.C.G. är “Cool” eller “Dry”.
Verksamheten hos grupper och R.C.G. är “Heat”.
Verksamheten hos grupper och R.C.G. är “Fan”, “Auto” eller “Custom Auto”.
Gruppernas driftlägen är blandade.
Grå
Verksamheten för alla grupper och R.C.G. har stoppats.
Gul
Till och med en enhet grupper eller R.C.G. är på en testverksamhet. (Visas
oberoende av driftläge)
Ikonerna för “R.C. Prohibition”, “Temp. upper and lower limit” och “Schedule”
visas när “Management Status” is markerat.→Se 2-1-1.
―
När rumstemperaturen befinner sig utanför rumstemperaturgivarens intervall
visas ikonen för över övre gränsvärde eller under nedre gränsvärde.
Displayikon
• När kylmedelsläckage, fel, felaktigt läge eller filtertecken inträffar vid en enda
enhet visas ikonen.
• När kylmedelsläckage och fel uppstår samtidigt visas företrädesvis
kylmedelsläckan.
Sv-15
2-1-1. Ändra inställningar för objekt



Nej.
Artikel

“Management Status”-display

“Operation Status”-urval

“Group Icon”-storlek
Beskrivning
När kryssrutan är markerad visas ikonerna för “R.C. Prohibition”, “Temp.
upper and lower limit” och “Schedule” i gruppen. Displayen växlar
automatiskt till normal ikonvisning tolv sekunder efter att bläddringsknappen
etc. trycks in.
Växlar mellan aktiverat och avaktiverat läge på skärmen med kryssrutan.
Upp till två poster av “Mode”, “Room Temp.”, “Set Temp.” kan aktiveras.
Alla objekt kan inte avaktiveras. När en av “Room Temp.” eller “Set Temp.”
är aktiverad eller både “Room Temp.” och “Set Temp.” är aktiverade kan
“Temp. Unit” aktiveras.
Fjärrkontrollen med kabel måste vara ansluten till inomhusenheten för att
kunna visa ”Room Temp.”.
Ställer in ikonstorleken för gruppen som ska visas. [Initialt värde: ”Auto”]
“Auto”: När antalet registrerade grupper är sex eller mindre är ikonerna
stora. När de är sju eller fler är ikonerna små.
“Large”: Ikonerna är stora. (maximalt antal visningsgrupper: 6)
“Small”: Ikonerna är små. (maximalt antal visningsgrupper: 12)
2-2. Driftinställning
Utför driftinställningen för gruppen eller R.C.G. som är registrerad till denna fjärrkontroll.
(1) Gruppinställning: Utför samma inställning till alla R.C.G. som är registrerade till denna fjärrkontroll.
(2) Individuell inställning: Utför den individuella inställningen för den valda gruppen eller R.C.G.
När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (Se 3-2-5.)
2-2-1. Gruppinställning
1
2
3
Sv-16
(1) Tryck på följande objekt.
Nej.


Artikel
“On”
“Off”

“Detail”
Beskrivning
Ställer kollektivt in alla R.C.G. till PÅ.
Ställer kollektivt in alla R.C.G. till AV.
Ställer in detaljerna för gruppfunktion.
Skärmen är samma som den
individuella inställningen. → Se 2-2-2.
2-2-2. Individuell inställning

 







Nej.



Artikel
”Gruppnamn”/”R.C.G.-namn”
“Special State”





Beskrivning
Väljer ”Gruppnamn” som ska ställas in.
För gruppinställning visas “All Indoor Units”.
När den för närvarande visade gruppen eller R.C.G. är i ett speciellt tillstånd
visas ikonen.
• Visade tillstånd när även en enhet är i ett speciellt tillstånd
Ikon
Tillstånd
Ikon
Tillstånd
Nödstopp
Felaktigt läge
Underhållsläge
Masterkontrollerad
Läckage av kylmedel
Testverksamhet
Fel
Pumpa ner
Avfrostning
Extra strömförsörjning
Oljeåtervinning


“Room Temp.”
“On/Off”

“Mode”

“Set Temp.”

“Set Temp. (Custom Auto)” “Cool”*

“Set Temp. (Custom Auto)” “Heat”*

“Fan Speed”







“Air Flow Direction”
“Anti Freeze”
“Economy”
“Set Temp. Limited”
“Filter Sign”
“R.C. Prohibition”
Knapp för byte av grupp-/R.C.G.
―
―
• Visat tillstånd när alla enheter är i ett speciellt tillstånd
Hanterad enhet (när alla inomhusenheter inte är huvudinomhusenheter
och huvudenheten eller utomhusenheten hanteras)
Visar rummets temperatur.
Väljer “On” eller “Off” för driftstatus.
Väljer läget. (“Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” och “Heat”. Valbart läge beror på
inomhusenheten)
Väljer “Set Temp.” med 0,5 ºC (1 ºF) som enhet. (förutom när “Fan” eller
“Off” är vald)
Inställningsintervall: ”Auto” 18 till 30 ºC (64 till 88 ºF)
“Cool/Dry” 18 till 30 °C (64 till 88 ºF)
“Heat” 10 till 30 °C (44 till 88 ºF)
Anger “Fan Speed”.
“Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”, “Low”, “Quiet”
Anger “Air Flow Direction”. → Se 2-2-2-1.
Anger “Anti Freeze”-drift. Välj ”På” eller ”Av”.
Anger “Economy”-drift. Välj ”På” eller ”Av”.
Anger “Temperature Limit”. → Se 2-2-2-2.
Återställer “Filter Sign”. (Funktionens ackumulerade tid återställs.)
Anger “R.C. Prohibition”. → Se 2-2-2-3.
Växlar mellan gruppdisplay och R.C.G.-display.
* “Set temp.” visas endast när en enhet med anpassad auto-funktion är registrerad.
Anteckning
Custom Auto:
Ställ in börtemperaturen för kylning och börtemperaturen för uppvärmning separat. I Custom Autoläget, när
rumstemperaturen överstiger den inställda temperaturen för kylning, sker kylningsoperationen, och när rumstemperaturen
sjunker under den inställda temperaturen för uppvärmning, sker uppvärmningsoperationen. (Den kan användas endast
när inställningen av inomhusenheten som är kompatibel med denna funktionär giltig.)
Sv-17
2-2-2-1. Inställning för riktningen på vertikalt och horisontellt luftflöde
Ställ in riktningen på det vertikala och horisontella luftflödet.



5

Nej.
Artikel
 Val av riktning på vertikalt luftflöde
 Riktningssvängning på vertikalt luftflöde
 Val av riktning på horisontellt luftflöde
Riktningssvängning på horisontellt

luftflöde
 [Reset]-knapp
Beskrivning
Väljer luftflödesriktningen genom att trycka på.
Ställer in riktningen på vertikalt luftflöde till [Swing].
Väljer luftflödesriktningen genom att trycka på.
Ställer in riktningen på det horisontella luftflöde till [Swing].
Återställer individuell luftflödesriktning.
2-2-2-2. Inställning av övre och nedre gränsvärde för temperaturen
Ange inställningen för temperaturens övre och undre gränsvärde för “Auto”, “Cool/Dry” och “Heat”.







Nej.
Artikel

Ange temperatur “Enable” / “Disable”

“Auto” övre gränsvärde

“Auto” nedre gränsvärde

“Cool/Dry” övre gränsvärde

“Cool/Dry” nedre gränsvärde

“Heat” övre gränsvärde

“Heat” nedre gränsvärde
Sv-18
Beskrivning
Anger inställningen “Enable” eller “Disable” för övre och undre gränsvärde.
Välj mellan “Enable” eller “Disable”.
Anger det övre gränsvärdet “Auto” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Intervall: 18,0 till 30,0 ºC (64 till 88 ºF)
Anger det nedre gränsvärdet “Auto” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Intervall: 18,0 till 30,0 ºC (64 till 88 ºF)
Anger det övre gränsvärdet “Cool/Dry” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Intervall: 18,0 till 32,0 ºC (64 till 91 ºF)
Anger det nedre gränsvärdet “Cool/Dry” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Intervall: 18,0 till 32,0 ºC (64 till 91 ºF)
Anger det övre gränsvärdet “Heat” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Intervall: 10,0 till 30,0 ºC (48 till 88 ºF)
Anger det nedre gränsvärdet “Heat” med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Intervall: 10,0 till 30,0 ºC (48 till 88 ºF)
2-2-2-3. Inställning av fjärrstyrningsförbud
Ange de förbjudna valen på fjärrkontrollen.

Nej.

Artikel
Vald status
Beskrivning
Växlar mellan aktiverat och avaktiverat läge genom att markera kryssrutan.
(När den är markerad är inställningen förbjuden.)
“All”, “On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp.”, “Timer” och “Filter Reset” kan ställas
in till förbjudet tillstånd.
När “All” är markerad avaktiveras andra kryssrutor.
2-3. Schemainställning
När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (Se 3-2-5.)
(1) Tryck på [Schedule]-ikonen i vänstra menyn på
övervakningsskärmen.
(2) Tryck på [Create New Schedule] eller schemanamn. Popupen
för inställningen för schemaläggning visas.
(När schemat inte är inställt visas [Create New Schedule]. Om
schemat redan är registrerat visas namnet.)
Sv-19
2-3-1. Inställningar för schemadetaljer
Ange detaljerna i schemat.
2
1








Nej.
Artikel
 “Enable” / “Disable”-display

Schemanamn

[Delete]-ikon

[Copy]-ikon

[New]-ikon

Dag i veckan

Inställning av timer


Knapp för schemabyte
Registrerad grupp

[Timer Edit]-knapp
Sv-20
Beskrivning
Anger “Enable” eller “Disable” för det registrerade schemat.
Registrerar schemanamnet. (Max. 13 tecken) upp till 20 scheman kan
registreras.
Namnen kan matas in med tangentbord och de kan också väljas från de
förgjorda fraserna i formuläret.
¡¡Inmatningskandidat:
“Floor” / “Corridor” / “Whole” / “Hall” / “Office” / “Conf room” / “Receipt
room” / “Restaurant Café” / “Lounge” / “Kitchen” / “Store” / “Stock room”
/ “Classroom” / “Reception” / “Entrance” / “Control room” / “Guest room”
/ “Room no.” / “Locker room” / “Summer set” / “Winter set” / “Weekday” /
“Holiday”
Raderar schemat som visas för tillfället.
Skapar på nytt samma schema som schemainställningarna i slutet av
befintliga scheman och visar den nya skärmen för att skapa.
Skapar det nya schemat i slutet av befintliga scheman och visar den nya
skärmen för att skapa.
Ändrar timern för att ställas in till veckodagen. “Create new timer”, “Day
Off”, “Deregister” och registrerad timer kan väljas.
Visar namnet för inställningarna på timern.
När den inte är inställd är den här kolumnen tom. När ledig dag är inställd
visas “Day Off”.
Byter det schema som visas.
Ställer in grupperna som ska styras. → Se 2-3-1-1.
Väljer den nya timern och registrerad timer och ställer in detaljerna. → Se
2-3-2.
2-3-1-1. Gruppval
Ställ in de grupper som ska styras.


Nej.
Artikel

Grupp

R.C.G.-displayknapp
Beskrivning
Väljer de grupper som ska registreras. När den är vald är kryssrutan
markerad.
Visar R.C.G. som är registrerade till gruppen.
2-3-2. Inställningar för timerdetaljer
Ange inställningar för timerdetaljer.
1
8

9

2
3

4
  
5
6
7




(när [Select (Delete)] är vald)
(1) Välj den timer du vill radera.
Anteckning
När du försöker radera timerns inställningar
i schemat kan ”This timer setting cannot be
deleted because it is used for the schedule
setting as well.” visas. Sv-21
(när [Select (Copy)] är vald)
(1) Välj den timer du vill kopiera.
Timer läggs till.
Nej.
Artikel

Namn på timer

[Delete]-ikon

[Copy]-ikon

[New]-ikon


[Select (Delete)]-ikon
[Select (Copy)]-ikon

[New]-ikon


“Time”
“On”/“Off”

“Mode”



“Set Temp.”
“Custom Auto (Cool)”*
“Custom Auto (Heat)”*

“Fan”


“R.C. Prohibition”
Knapp för timerbyte
Timerlistans bläddringsknapp
(sidmatning)
Timerlistans bläddringsknapp
Tid▲



Beskrivning
Visar namnet på timern. Timernamnen är Timer 1 till 40. Det minsta
oregistrerade numret vid ny skapelse används för timernamnet.
Raderar timern som visas för tillfället.
Kopierar inställningen för timern och skapar timern vid det minsta
oregistrerade numret mellan 1 till 40 och växlar till den nya skärmen för att
skapa.
Skapar den nya timern vid det minsta oregistrerade numret mellan 1 till 40
och växlar till den nya skärmen för att skapa.
Aktiverar raderingsläget.
Aktiverar kopieringsläget.
Lägger till listan i slutet av timerlistan. Listnumret är det minsta numret
mellan 1 till 10 som inte är listat.
Ställer in tiden för timern. → Se 2-3-2-1.
Väljer “On” eller “Off”. Avbryter ändringen genom att välja “Reset”.
Väljer läget. (“Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan” och “Heat”. Valbart läge beror på
inomhusenheten)
Raderar ändringen genom att välja “Reset”.
Väljer inställd temperatur med steg på 0,5 ºC (1 ºF).
Inställningsintervall: 10 till 32 ºC (44 till 91 ºF)
Väljer fläkthastighet. “Auto”, “High”, “Med-High”, “Med”, “Med-Low”, “Low”,
“Quiet”
Anger “R.C. Prohibition”. → Se 2-2-2-3.
Byter den timer som visas.
Visar bläddringsknappen för att byta timerlistans sida.
Visar bläddringsknappen för att byta timerlistan med ett objekt.
Arrangerar om listan i tidsordning när  “Time” trycks in.
* Visas endast när en enhet med funktionen “Custom Auto” är registrerad.
Sv-22
2-3-2-1. Inställningar för tiden på timern
Ställ in tiden för timern.


Nej.
 Timme
 Minut

“AM” / “PM”
Artikel

Beskrivning
Väljer inställd tid (timme) för timern. När den är vald är tiden markerad.
Väljer inställd tid (minut) för timern. När den är vald är tiden markerad.
Väljer den inställda tiden (“AM” / “PM”) på timern. När den är vald är “AM”
eller “PM” markerad.
Sv-23
2-3-3. Ledig dag i grupp
Ställ gemensamt in den valda veckodagen till ledig dag för alla scheman.
Ledig dag: Inaktiverar schemaläggningsfunktionen för den valda dagen i veckan. Efter att ha valt dagen i veckan (dagen
efter vald dag i veckan) återställs inställningen för schemaläggningen för motsvarande dag i veckan.
(exempel) när ledig dag är inställd till måndag
Efter att inställningen för ledig dag är bestämd är ledig dag aktiverad till nästa måndag. (Måndagsschemat är inaktiverat).
På tisdag återställs den lediga dagen för måndag. (Det inaktiverade schemat återställs och inställningen återgår till dess
ursprungliga tillstånd).
(1) Tryck på [Schedule].
(2) Tryck på [Day Off All].
(3) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
Nej.

Sv-24

Artikel
Dag i veckan
Beskrivning
Väljer den veckodag som ska
ställas in som “Day off”. När den
är vald är kryssrutan markerad.
3. INSTÄLLNING
Ange de nödvändiga grundinställningarna för att använda denna fjärrkontroll. Tryck på meny-knappen och välj den meny du
vill ställa in. Utför inställningen enligt popupen.
Menyknapp
Meny

2
Nej.
Meny

“Group Setting”

“Preference”
3
“Maintenance”
3
Seq
1
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
4
“Installer Setting”
3
4
5
6
7
8
9
4
Undermeny
Beskrivning
Ställer in gruppering och gruppnamn som
“Create New Group”
drivs från denna fjärrkontroll.
Ställer in bakgrundsbelysningen på skärmen.
“Backlight Setting”
“Panel Calibration”
Kalibrerar pekskärmens position.
“Sound Setting”
Ställer in pipljudet.
“Date Setting”
Ställer in datum och tid.
“Password Setting”
Ställer in lösenorden.
“Error History”
Visar felhistoriken.
“Display Sensor Values” Visar givarvärdena.
“Information”
Visar versionsinformationen.
“Language Setting”
Ställer in språken.
“Central controller
Ställer in adressen för den centrala
Address Setting”
fjärrkontrollen.
“Indoor Unit Registration” Registrerar inomhusenheten.
“Temp. Unit Setting”
Ställer in temperaturenheten.
“Remote Setting”
Ställer in fjärranslutningen.
“External Input Setting”
Ställer in den externa inmatningen.
“Mail Setting”
Utför inställningen för e-post.
“Timer Setting”
Ställer in timern.
“Initialization”
Utför initialiseringen.
Kap. Nej.
3-1-1
3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-4-1
3-4-2
3-4-3
3-4-4
3-4-5
3-4-6
3-4-7
3-4-8
3-4-9
Sv-25
3-1. Gruppinställning
När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (Se 3-2-5.)
3-1-1. Gruppinställning
Utför gruppregistreringen för att kombinera den R.C.G. som är registrerad till denna fjärrkontroll.
* En grupp inklusive alla inomhusenheter (R.C.G.) som är registrerade genom skanning skapas vid första inställningen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Group Setting].
(3) Tryck på [Create New Group] eller gruppnamn.
(3)
(1)
(2)

6
2 3
(4) Registrera gruppnamnet och välj R.C.G. för varje grupp. (Den
R.C.G. som har valts av andra grupper kan väljas redundant).
4
5
7
7
Nej.
Artikel

Gruppnamn

[Delete]-ikon

[New]-ikon

”Registered groups”

R.C.G.-lista


Knapp för gruppbyte
R.C.G.-bläddringsknappar
Sv-26
(5) Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.
Beskrivning
Registrerar gruppnamnet. (Max. 13 tecken) upp till 50 grupper kan
registreras.
Namnen kan matas in med tangentbord och de kan också väljas från de
förgjorda fraserna i formuläret.
Raderar gruppen. När det inte finns någon grupp efter radering visas ”Det
finns ingen grupp att visa.”.
Lägger till gruppen. När antalet registrerade grupper når 50 är den här
knappen inaktiverad.
Indikerar att R.C.G. redan är vald av andra grupper.
När den är vald är kryssrutan markerad. Upp till 100 R.C.G. kan registreras
för en grupp.
Byter den grupp som visas.
De högra och vänstra bläddringsknapparna visas när R.C.G. är mer än 25.
3-2. Preferens
När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (Se 3-2-5.)
3-2-1. Inställning för bakgrundsbelysning
Anordna LCD-bakgrundsbelysningen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Preference].
(3) Tryck på [Backlight Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
Nej.






Artikel
Beskrivning
Ställer in den automatiska
“Automatic Off
avstängningstiden.
Time”
[1 till 30 minuter]
Ställer in ljusstyrkan.
“Brightness”
Mörkt 1↔2↔3 Ljust
Väljer “Enable” eller “Disable” på
“Screen lit while
inställningen för nödlampa-på.
in error status”
“Enable” / “Disable”
3-2-2. Skärmkalibrering
Kalibrera positionen för LCD-skärmen.
Knapparna på pekskärmen fungerar normalt genom kalibrering.
Endast proceduren (4) visas vid första inställningen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Preference].
(3) Tryck på [Panel Calibration].
(3)
(1)
(2)
1
2
(4) Tryck på mitten av +-markeringarna som visas i tur och
ordning på fem ställen (1 till 5).
Kontrollera om skärmen för skärmkalibrering visas igen. Tryck
på de fem ställena igen.
5
4
3
Sv-27
3-2-3. Ljudinställning
Ställ in pipljudet.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Preference].
(3) Tryck på [Sound Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.


Nej.


Artikel
“Operation
Sound”
“Error Alarm
Sound”
Beskrivning
Ställer in pipljudet vid användning.
“Enable” / “Disable”
Ställer in pipljudet vid fel.
“Enable” / “Disable”
3-2-4. Datuminställning
Utför inställningen för datum och tid.
3-2-4-1 visas vid första inställningen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Preference].
(3) Tryck på [Date Setting].
(3)
(1)

(2)
(4) Välj processen från undermenyn nedan.
Nej.


3


Sv-28
Artikel
Beskrivning
Ställer in visningsformatet för datum och
“Display Format
tid.
Setting”
→Se 3-2-4-1.
“Date and Time Ställer in datum och tid för systemet.
Setting”
→Se 3-2-4-2.
“System Clock Utför justeringar av systemklockan.
Adjustment”
→Se 3-2-4-3.
3-2-4-1. Inställning av skärmformat
Ställ in visningsformatet för datum och tid.
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.

Nej.

Artikel

“Date Format”

“Time Format”
Beskrivning
Väljer från följande.
“Day/Month/Year”
“Month/Day/Year”
“Year/Month/Day”
Väljer från följande.
12:00 - 11:59 AM/PM
00:00 - 11:59 AM/PM
00:00 - 23:59
3-2-4-2. Inställning av datum och tid
Ställ in datum och tid för systemet.
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.


3
4
Nej.
Artikel

“Date”

“Time”

“Summer Time
Setting”
4
“Time Zone
Setting”
Beskrivning
Ställer in systemdatumet. Tryck på
respektive år, månad och dag. (*)
Ställer in systemtiden. Tryck på
respektive timma och minut. (*)
När sommartidssystemet används, tryck
på [Enable].
I den lista som visas såsom i figuren till
vänster, ställ in tidszonen för det område
där den här fjärrkontrollen är installerad.
* “Date” och “Time” visas i formatet som ställts in i 3-2-4-1
Inställning av skärmformat.
3-2-4-3. Justering av systemklockan
Utför justering av systemklockan.
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
1
2
Nej.
Artikel

“Master/Slave”

3

4
5
“Current time
transmission”
“Clock
Adjustment
Schedule”
4
Dag
5
Tid
Beskrivning
Väljer mellan följande tre typer.
“Master” / “Slave” / “Disable”
Överför aktuell tid.
Väljer klockjusteringsschemat från
“Daily” eller “Weekly”.
Väljer veckodagen när “Weekly” är vald.
“Sun” / “Mon” / “Tue” / “Wed” / “Thu” /
“Fri” / “Sat”
Väljer tiden för klockjustering.
Sv-29
3-2-5. Lösenordsinställning
Lösenord kan ställas in vid programstart för att upprätthålla sekretess. [Initialt värde: 0000]
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Preference].
(3) Tryck på [Password Setting].
(1)
(2)
Funktioner som påverkas av lösenordsinställningen
“Group setting”
“Preference”
“Maintenance”
“Installer setting”
“Schedule setting”
“Operation setting”
(3)
(4) Välj processen från undermenyn nedan.
Nej.




Artikel
“Change
Password”
“Change
Setting”
Beskrivning
Ändrar lösenordet. [Initialt värde: 0000]
→Se 3-2-5-1.
Ändrar lösenordsinställningen.
→Se 3-2-5-2.
3-2-5-1. Ändra lösenord
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
1
Nej.

Artikel
“Change
Password”
Beskrivning
Ställer in lösenord med fyra till åtta siffror
när det är inställt. (ange lösenordet två
gånger).
3-2-5-2. Lösenordsinställning

4
Sv-30

5
3
6
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.
[Initialt värde: Alla “Enable”]
Nej.
Artikel
 “Group Setting”
 “Preference”
3 “Maintenance”
“Installer
4
Setting”
“Schedule
5
Setting”
“Operation
6
Setting”
Beskrivning
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
“Enable” / “Disable”
3-3. Underhåll
Underhållsmenyer finns tillgängliga.
När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (Se 3-2-5.)
3-3-1. Felhistorik
Förekomst av felhistorik kan kontrolleras.
[Upp till 200 fel kan visas på “Error History”. Felhistorik som överstiger 200 raderas från den äldsta historiken.]
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Maintenance].
(3) Tryck på [Error History].
(3)
(1)
(2)
3
 
4
7
5
6
(4) Felhistorik visas.
“No.”: Visas i fallande ordning av förekomstdatum och
datum.
“Date/Time”: Datum och tid för förekomsten av fel
“Name”: Enheter där ett fel inträffar (En av “Indoor Unit”
• R.C.G.-namn, “Outdoor Unit” och “Central
Controller”)
“Address”: Enhetsadresserna där ett fel inträffar
“Indoor Unit”: Kylsystem nr - enhet nr - R.C.G.s
interna ID-nr
“Outdoor Unit”: Kylsystem nr - enhet nr
“Central Controller”: Adress för denna
fjärrkontroll
“Model name”: En av “Indoor Unit” (R.C.G.-namn),
“Outdoor Unit” och “Central Controller”
“Error code”
[Erase All]: Raderar all felhistorik.
3-3-2. Visar givarvärden
Övervaka och visa givarvärdena för inomhusenhet och utomhusenhet.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Maintenance].
(3) Tryck på [Display Sensor Values].
(3)
(1)
(2)
Sv-31
(4) Välj den enhet vars givarvärde är markerat.
“Indoor Unit” / “Outdoor Unit”
(5) Skärmen för vald enhet visas.
(tryck på [Close]-knappen för att avsluta).
För “Indoor Unit”
Första raden: Kylsystemets nr – enhetens nr – Fjärrkontrollens
adressnummer.
Andra raden: gruppnamn
Tredje raden: R.C.G.-adress
För “Outdoor Unit”
Kylsystemets nr – enhetens nr.
3
2

(6) Givarvärdena för den valda enheten visas.
“Sensor Name”
“Value”
“Date&Time”
[Mail]:När [Mail]-knappen trycks visas “Send”-skärmen
och sensorvärdets information skickas till den inställda
e-postadressen →.Se 3-4-7.
4
3-3-3. Information
Denna programvaras version och MAC-adress visas.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Maintenance].
(3) Tryck på [Information].
(1)
(3)
(2)
(4) Denna programvaras version och MAC-adress visas.
Sv-32
3-4. Inställningar för installationsprogrammet
När lösenordet har ställts in vid uppstart, ange lösenordet. (Se 3-2-5.)
3-4-1. Språkinställning
Välj de språk som ska användas på den här fjärrkontrollen.
Endast proceduren (4) visas vid första inställningen.
(4)
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Language Setting].
(4) Tryck på språket.
(3)
(1)
Språklista
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
Pycckий
Português
Türkçe
Język polski
Ελληνικά
Dutch
中文
(2)
3-4-2. Adressinställning för central fjärrkontroll
Ställ in adressen för den här fjärrkontrollen.
Endast proceduren (4) visas vid första inställningen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Central Controller Address Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Tryck på adresslistan ”00” – ”15”.
Anteckning
När två eller fler fjärrkontroller* är installerade i systemet,
ställ in adressnumren så att adresserna för fjärrkontrollerna
(nummer) inte är duplicerade.
* Fjärrkontroll med pekskärm, nätverkskonverterare (grupp
för fjärrkontroll).
Sv-33
3-4-3. Registrering av inomhusenhet
Registrera den inomhusenhet som ska styras av denna fjärrkontroll.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Indoor Unit Registration].
(3)
(1)
(2)
(4) Välj processen från undermenyn nedan.

Nej.
2
Artikel

“Address
Number
Registration”

“Manual
Registration”
Beskrivning
Raderar de nuvarande registrerade
inomhusenheterna och registrerar
inomhusenheterna i stigande ordning
efter adress.
→Se 3-4-3-1.
Registrerar inomhusenheterna
manuellt utan att radera de nuvarande
registrerade inomhusenheterna.→Se
3-4-3-2.
Anteckning
När “Address Number Registration” utförs kommer den
registrerade adressinställningen att raderas. Vid manuell
registrering raderas inte den registrerade adressen.
3-4-3-1. Registrering av adressnummer
Registrera inomhusenheterna i det angivna intervallet för kylsystem.
(1) Ställ in alternativet och tryck på [Register]-knappen.
Nej.




3
3
Artikel
Beskrivning
Matar in “Refrigerant System Range”
“Refrigerant
som ska registreras för inomhusenhet.
System Range”
[Initialt värde: 00–99]
Väljer från “Priority Mode” eller “Normal”.
“Setting of
Network Priority “Priority Mode”: Utför skanningen genom
att stoppa systemet.
Mode”
• När kryssrutan är markerad skapas
gruppen bara för den nyligen tillagda
(Kryssruta)
inomhusenheten (R.C.G.). När den
“Create a
inte är markerad tillhör inte den
new group
nyligen tillagda inomhusenheten
automatically.”
gruppen.
• Skapat gruppnamn: Grupp **
* När vissa användare använder fjärrkontrollen visas det
vänstra meddelandet. När knappen [OK] trycks in, kopplas alla
anslutningar bort med den här funktionen.
(2) Registrera inomhusenheten.→Se 3-4-3-3.
Sv-34
3-4-3-2. Manuell registrering
Registrera inomhusenheten manuellt.
(1) Ställ in alternativet och tryck på [Register]-knappen.
Nej.
1
2
Artikel

“Refrigerant
Address”

“Indoor Unit
Address”
3
(Kryssruta)
“Create a
new group
automatically.”
3
Beskrivning
Matar in “Refrigerant Address” som ska
registreras för inomhusenhet.
[Initialt värde: 00]
Matar in “Indoor Unit Address” som ska
registreras.
[Initialt värde: 00]
• När kryssrutan är markerad skapas
gruppen bara för den nyligen tillagda
inomhusenheten (R.C.G.).
• När den inte är markerad tillhör inte
den nyligen tillagda inomhusenheten
gruppen.
• Skapat gruppnamn: Grupp **
(**: Minsta oregistrerade nummer
mellan 1 till 50)
(2) Registrera inomhusenheten.→Se 3-4-3-3.
3-4-3-3. Registrering
För registrering är bekräftelseläge och raderingsläge tillgängliga.
●● Bekräftelseläge
(1) När R.C.G. trycks in visas inomhusenhetens adresser som
tillhör R.C.G.
●● Raderingsläge
(2) Det finns en [Select (Delete)]-knapp på bekräftelseskärmen för
registrering av inomhusenheter. När [Select (Delete)]-knappen
trycks in visas [Delete]-knappen och skärmen växlar till
raderingsläget. Den registrerade inomhusenheten kan raderas
genom att markera R.C.G.
När R.C.G. trycka in markeras kryssrutan och när [Delete]knappen trycks in kan den markerade R.C.G. raderas.
Anteckning
Vid raderingsläget, även om R.C.G.-knappen är intryckt, visas
inte inomhusenhetens adress.
Sv-35
3-4-4. Inställning av temperaturenhet
Ställ in den temperaturenhet som ska användas av denna fjärrkontroll.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Temp. Unit Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Välj temperaturenheten [ºC] eller [ºF].
3-4-5. Fjärrinställning
Utför nätverksinställningen för fjärrkontrollen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Remote Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
Nej.
2

3
Artikel

“Wired LAN”

“Network
Setting”
3
“User ID” (*)
4
“Password” (*)
4
Beskrivning
Väljer om LAN-anslutningen används
eller inte.→Se 3-4-5-1.
Ställer in nätverket när LAN-anslutning
används.→Se 3-4-5-2.
Ställer in användar-ID (max. 20 tecken)
för fjärrinloggning när LAN-anslutning
används.
Ställer in användarlösenordet (max.
20 tecken) för fjärrinloggning när LANanslutning används. [Initialt värde: 0000]
(*) max. 20 alfanumeriska tecken och symboler
Sv-36
3-4-5-1. LAN-inställning
Välj om LAN-anslutningen används eller inte.
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
Nej.

Artikel
Beskrivning
Väljer från följande.
• När LAN-anslutningen inte används,
välj “Disable”.
LAN-inställning
• När LAN-anslutningen används, välj
“Wired LAN”.
3-4-5-2. Nätverksinställning
När ”Wired LAN” är valt vid LAN-inställning, ange nätverket.

2
3
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK] -knappen.
[Initialt värde: Adresserna är inställda enligt den vänstra
bilden.]
Nej.
4

5
2
3
4
5
Artikel
Beskrivning
Anger “IP Address” för den här
“IP Address” (*)
kontrollen.
“Subnet Mask” Anger “Subnet Mask” för den här
(*)
kontrollen.
Anger “Default Gateway” för den här
“Default
Gateway” (*)
kontrollen.
Matar in “Primary DNS”
“Primary DNS”
(Domännätverkstjänst) för den här
(*)
kontrollen.
Matar in “Secondary DNS”
“Secondary
(Domännätverkstjänst) för den här
DNS” (*)
kontrollen.
(*) [***.***.***.***] (Inmatning 0 till 255 vid ”***”).
3-4-6. Inställning för extern inmatning
Utför inställningen för den externa inmatningen.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [External Input Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
1
2
Nej.
Artikel

“Operation”

“Input Method”
Beskrivning
Väljer “Operation” för extern inmatning.
“Emergency Stop”, “All On/Off”, “Not
Used”
Väljer “Input method”.
“Edge”, “Pulse”
Sv-37
3-4-7. E-postinställning
Anger destinationsadressen för e-post när “Error notification” eller “Room temperature notification” skickas.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Mail Setting].
(3)
(2)
(1)
(4) Välj inställningsfunktionen.

Nej.


2
Artikel
Beskrivning
Utför inställningen för e-postkonto, etc.
“Mail Setting”
→Se 3-4-7-1.
Utför inställning för e-postservern.→Se
“Server Setting”
3-4-7-2.
* Efter att serverinställningen har utförts bör du utföra
e-postinställningen.
3-4-7-1. E-postinställning
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
Nej.

2
3

4
5
2
3
2
3
4
5
Artikel
“Error
notification”
Beskrivning
Anger “Enable” eller “Disable” för
e-postmeddelande när ett fel uppstår.
Anger destinationsadressen för e-post
“E-mail Address” när “Error notification” eller “Room
temperature notification” skickas.
Utför “Transmission Test” för att skicka
e-postaviseringen.
“Transmission
Visning av överföringsresultat:
Test”
“Failed sending mail.” / “Mail sent.”
Ställer in det nedre gränsvärdet för
“Room
rumstemperaturen för att skicka
temperature
e-post.
notification”
(“Lower Limit”)(*) “Lower limit”: -15,5 ºC
Ställer in det övre gränsvärdet för
“Room
rumstemperaturen för att skicka
temperature
e-post.
notification”
(“Upper Limit”)(*) “Upper limit”: 63,5 ºC
(*)För information om rumstemperaturen måste fjärrkontrollen
med kabel vara ansluten till inomhusenheten och
fjärregistrering måste vara aktiverad.
Se fjärrkontrollens bruksanvisning angående
inställningsmetoden.
* E-post skickas inte om serverinställningen inte är korrekt. För
mer information, se din e-posttjänstleverantör.
Sv-38
3-4-7-2. Serverinställning
(1) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.
Nej.

4
2
5

2
3
6
3
4
5
6
Artikel
“Sender E-mail
Address”
“Outgoing E-mail
Server Address”
“Port”
Beskrivning
Matar in sändares e-postadress.
Matar in utgående e-postserver
(SMTP).
Matar in portnummer för SMTP.
Matar kontonamn (i de flesta
fall e-postadress eller del av
“Account Name”
e-postadressen före @) för SMTPverifiering. (max. 50 tecken)
Matar in lösenordet för SMTP“Password”
verifiering. (max. 12 tecken)
Väljer krypteringstyp enligt e-posttjänst.
“None”: Krypterar inte.
“SMTP over SSL”: Krypterar allt från
början och utför SMTP-kommunikation.
“SSL”
“STARTTLS”: Startar SMTPkommunikation med klar text först och
krypterar den nödvändiga delen av
texten från mitten av kommunikationen.
* E-post skickas inte om serverinställningen inte är korrekt. För
mer information, se din e-posttjänstleverantör.
3-4-8. Timerinställning
Ställ in timern som stoppar driften automatiskt för att förhindra att du glömmer att stänga av.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Timer Setting].
(3)
(1)
(2)
(4) Ställ in alternativet och tryck på [OK]-knappen.

2
6
3
4
5
Nej.
Artikel

“Auto Off Timer”
2
“Operation Stop
Time”
3
“Time Range”
4
“Start Time”
5
“End Time”
6
“Registered
groups”
Beskrivning
Anger “Enable” eller “Disable” på
timern.
När “Enable” är vald är 2 till 5
aktiverade.
Anger “Operation Stop Time” i
intervaller om tio minuter. [30–240 min]
Väljer “Time Range”.
“Range Spec.” / “Continuous”
Anger “Start time”. När “Range Spec.”
är valt är detta objekt aktiverat.
Anger “End time”. När “Range Spec.”
är valt är detta objekt aktiverat.
Ställer in grupperna som ska styras.
→Se 2-3-1-1.
Sv-39
(När “Operation Stop Time” är vald)
(När “Start Time” och “End Time” är valda)
3-4-9. Initialisering
Utför initialiseringen av denna fjärrkontroll.
Allt registrerat innehåll kommer att raderas och återställas till fabriksinställningen via denna funktion.
Använd denna funktion med stor försiktighet.
(1) Tryck på MENY-knappen.
(2) Tryck på [Installer Setting].
(3) Tryck på [Initialization].
(1)
(3)
(2)
(4) Tryck på [OK]-knappen när du initierar denna fjärrkontroll.
Vänta en stund utan att stänga av strömmen.
När skärmen för inledande inställningar visas, ställ in enligt
guiden. →Se 1-5.
Sv-40
4. ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL
[Användningsvillkor]
Smarttelefon eller surfplatta
Stöd för OS:
• Android OS
• iOS
Rekommenderad
version av
webbläsare
Kontrollera den senaste versionen av operativsystemet
som stöds i Google Play eller App Store.
IE: 11 eller senare, Chrome: 63 eller senare, Safari: 11 eller
senare
Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
För information om denna fjärrkontroll, se följande webbplats.
www.fujitsu-general.com/global/support/
[Försiktighetsåtgärd]
●● När du använder denna produkt är det möjligt att använda luftkonditioneringen från platser där du inte kan se den direkt.
Det innebär att personer i rummet oavsiktligt kan utsättas för oavsiktlig funktion hos luftkonditioneringen. Kontrollera
rummets skick innan du använder den här produkten.
• Var noga med att regelbundet kontrollera om strömförsörjningen till luftkonditioneringen är ordentligt ansluten
och att damm inte har ansamlats i det kringliggande området. Detta kan orsaka överhettning eller brand.
• Var noga med att kontrollera i förväg att luftkonditioneringen inte lider av bristande funktionsförmåga.
• Var noga med att luftflödet från luftkonditioneringen inte orsakar några negativa effekter.
Föremål kan ramla ned och orsaka personskador, brand eller skada på egendom.
• Om du vet att det finns människor i närheten av luftkonditioneringen bör du informerar dem i förväg om att du
kommer att starta och stoppa den från en annan plats.
Att plötsligt starta eller stoppa luftkonditioneringen kan överraska personer i närheten och orsaka att de faller eller snubblar
om de står på en ställning.
Dessutom kan snabba förändringar i rumstemperaturen försämra en persons fysiska tillstånd. Använd inte denna produkt
när det finns personer i rummet som inte kan styra temperaturen själva.
(till exempel spädbarn, barn, fysiskt handikappade, gamla eller sjuka personer).
• Förstå helt och hållet de reserverade timerinställningarna och andra funktioner innan du använder den här
produkten.
Oväntad drift eller stopp av luftkonditioneringen kan försämra en persons fysiska tillstånd eller negativt påverka djur eller
växter.
• Kontrollera ofta inställningarna och driftsvillkoren för luftkonditioneringen när du använder den här produkten
från en avlägsen plats.
Snabba förändringar i rumstemperaturen kan försämra en persons fysiska tillstånd eller negativt påverka djur eller växter.
Sv-41
4-1. Inställning av fjärrstyrning
(1) Starta en webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet.
(webbadress)
https:// [Central Controller IP address]:[port]/index.html
(2) Mata in “Login ID” och “Password”. Välj “Language” och tryck
på [login]-knappen.
(Mata in “Login ID” och “Password” som anges på
fjärrinställningsskärmen).
(3) Övervakningsskärmen för fjärrstyrning visas.
4-2. Bildskärm
[Surfplattans skärm]
4-2-1. Övervakningsskärm

2
3
4
5
(1) Markera kryssrutan för R.C.G. som ska ändras för
inställningen.
Nej.
[Smarttelefonens skärm]

2
3
Sv-42
4
5
Artikel

Menyknapp

3
4
5
“Select All”
[Operation]
[Off]
[On]
Beskrivning
Väljer processen.
• Bildskärm → Se 4-2.
• Ändra lösenord → Se 4-3.
• Enhetens visningsordning → Se 4-4.
• Miljöinställning → Se 4-5.
Väljer (markerar) alla R.C.G.
Ställer in funktionen.→ Se 4-2-2.
Anger den valda R.C.G. till Av.
Anger den valda R.C.G. till På.
4-2-2. Drift
(1) Ställ in alternativet och tryck på [Send]-knappen.

Nej.
2

4
3

5
6




Artikel
Beskrivning
Väljer en av “Cool”, “Heat”, “Dry”, “Fan”,
“Operation
“Auto” och “Off”. (Valbart läge beror på
mode”
inomhusenheten)
Väljer “Set Temp.” med 0,5 ºC (1 ºF) som
“Set temp.”
enhet. (förutom när “Fan” eller “Off” är
vald)
Väljer “Set Temp.” vid funktionen
“Cool” och “Set Temp.” vid funktionen
* “Set temp.
“Heat” när driftläge är “Custom Auto”.
[Custom Auto]”
(Tillämpad inomhusenhet och ej tillämpad
utomhusenhet kan inte blandas).
Ställer in luftvolymen.
“Fan Speed”
“Air Flow
Ställer in luftflödets riktning för vertikala
Direction”
och horisontella riktningar.
Återställer skärmen och återgår till
[Clear All]knapp
ursprunglig status.
Skickar innehållet i inställningarna till den
[Send]-knapp
centrala fjärrkontrollen.
4-3. Ändra lösenord
Ange lösenordet.
(1) Ange lösenordet.
Ange följande alternativ och tryck på [Setting]-knappen.
Password
New password
New password (Confirmation)
4-4. Enhetens visningsordning
Ändra visningsordningen för R.C.G.
(1) Sortera enheten och tryck på [Setting]-knappen.
Sv-43
4-5. Miljöinställning
Ställ in temperaturenhet för denna systemdisplay.
(1) Välj [ºC] eller [ºF] som temperaturenhet och tryck på den.
Sv-44
5. FELSÖKNING
5-1. Fel
När speciella tillstånd inträffar i systemet som till exempel när fel eller kylmedelläckage inträffar i denna fjärrkontroll visas
felinnehåll i förgrunden på skärmen. E-posten med felinnehåll skickas samtidigt till den registrerade e-postadressen för
avisering av felmeddelande.
■■Fel
När [Error]-knappen trycks in visas felinformationen
(felmeddelande eller kylmedelläckage) på skärmen. Kontakta
serviceavdelningen efter behov.
Felvisning, (inomhusenhet)
Felinformation visas. Bekräfta platsen för felet. (för felkoden
angående inomhusenheten och utomhusenheten, se
bruksanvisningen för varje enhet.)
(Inomhusenhet)
“Error code”
“Address”
“Model Name”
“Group Name”
“R.C.G Name”
Felvisning, (utomhusenhet)
Felvisning, (fjärrkontroll)
(Utomhusenhet)
“Error code”
“Address”
“Model Name”
“Name” (Fixerad på “Outdoor Unit”)
(Fjärrkontroll)
“Error code”
“Address”
“Model Name” (Fixerad på ”―”)
“Name” (Fixerad på “Central Controller”)
Sv-45
■■Läckage av kylmedel
När kylmedelläckage detekteras visas följande meddelande i
förgrunden på skärmen. Bekräfta platsen för felet.
“Refrigerant leakage was detected. Please confirm the situation
immediately.”
5-2. Nödstopp
Popup-rutan för nödstopp visas i något av följande fall.
5-2-1. När en signal tas emot från extern inmatning
• När en signal tas emot från extern inmatning visas följande
meddelande i förgrunden på skärmen.
“Operation suspended; The emergency stop has been
activated with the emergency input signal from an external
device during which the controller cannot be operated.”
• När meddelandet om frigivning tas emot från extern inmatning,
frigör “Emergency Stop”.
5-2-2. När en signal tas emot från VRF-system
• När en signal tas emot från VRF-system visas följande
meddelande i förgrunden på skärmen.
“Operation suspended; An external signal for emergency
stop has been detected from the another VRF device during
which the central controller cannot be operated.”
• När meddelandet om frigivning tas emot från VRF-system,
frigör “Emergency Stop”.
5-3. Felkod
För mer information om fel på inomhusenheten eller utomhusenheten vid kontroll av felinnehåll, se felkoderna i varje
installationsmanual.
Felkod
161
164
C21
Sv-46
Innehåll
Anslutningsfel, kommunikations-PCB
Anslutningsfel, nätverkskommunikation i
kringutrustning
Fel, kommunikations-PCB
6. SPECIFIKATIONER
Modellnamn
Spänning på strömkällan
V
UTY-DCGYZ1, UTY-DCGGZ1
1 ø 100–240 AC
Frekvensen på strömkällan
Hz
50 / 60
Energiförbrukning
W
Display
7
Färg-TFT-LCD, 7,0 tum WVGA
Transmissionslinje
Extern inmatning
Externt gränssnitt
Extern utmatning
Uppkopplat LAN (100BASE-TX)
Intervall för
användningstemperatur
Intervall för
användningsluftfuktighet
Intervall för förvaringstemperatur
Intervall för lagringsluftfuktighet
Mått (H × B × D)
Vikt
°C (°F)
0 till 40 (32 till 104)
%
0 till 85 (ingen kondens)
°C (°F)
-20 till 70 (-4 till 158)
%
0 till 85 (ingen kondens)
134,6×216,2×37,9
(5-5/16×8-1/2×1-1/2)
800 (28,2)
mm (in.)
g (oz.)
* LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknologi men det kan finnas 0,01 % eller mindre blandande eller
kontinuerligt tända pixlar. Detta är inte ett problem.
Enhet: mm (in)
37,9 (1-1/2)
134,6 (5-5/16)
216,2 (8-1/2)
Sv-47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement