Fujitsu UTY-DTGGZ1 Kasutusjuhend

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

Fujitsu UTY-DTGGZ1 Kasutusjuhend | Manualzz

UTY-DTGYZ1

UTY-DTGGZ1

KÄYTTÖOHJE

KOSKETUSPANEELIOHJAIN

Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten.

OSANRO. 9378379145-02

Sisällysluettelo

JOHDANTO

TURVALLISUUSOHJEE T

JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAU S

1-1-13 Virheluettelon tarkistaminen virheen ilmetessä ......................................................16

1-1-14 Ohjattavien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinta ...........................................................17

Luku 2 OHJAUS

2-1 Ohjau s

2-1-2 Toiminnan asetus päälle / pois päältä..........19

KÄYTTÖÖNOTTO

*Suorita käyttöönoton toimenpiteet aina ennen käyttöä.

Käyttöönoton toimenpiteet ............... 11

Luku 1 NÄYTTÖ

1-1 Näytt ö

1-1-2 ”Monitor Mode” -näytön näyttötavan vaihtaminen ..................................................13

1-1-3 Ryhmänäytön hierarkian vaihtaminen .........14

1-1-4 ”Monitor Mode” -näytön näyttöalueen muuttaminen .................................................14

1-1-5 R.C. Ryhmän / Ryhmän valinta ja valinnan poistaminen ..................................................14

1-1-6 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinta ...15

1-1-7 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinnan poistaminen ..................................................15

1-1-8 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien käynnistystoiminta (päällä) ...........................15

1-1-9 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien pysäytystoiminta (pois päältä) .....................15

1-1-10 Valitun R.C. Ryhmän / Ryhmän käynnistystoiminta (päällä) ...........................16

1-1-11 Valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien pysäytystoiminta (pois päältä) .....................16

1-1-12 R.C. Ryhmän / Ryhmän niminäytön laajentaminen ...............................................16

2-1-5 Tuulettimen asetus (ilmavirta) ......................20

2-1-6 R.C.-estoasetus............................................21

2-1-7 Näyttää ”Optional Setting” -näytön ..............21

2-1-8 Ilmavirran suunnan asetus (ylös/alas) .......22

2-1-9 Ilmavirran suunnan asetus

(oikealle/vasemmalle) ...................................22

2-1-14 R.C. Ryhmien / Ryhmien erityistilan tarkistus ........................................................23

2-1-15 Ilmavirtauksen suunta -toiminnon yksittäisen asetuksen nollaus .........................................24

2-1-16 ”Optional Setting”-näytön asetuksen viimeistely .....................................................24

2-1-17 ”Operation Setting” viimeistely .....................24

2-1-18 Käyttäjäasetus-/Historia-näytön näyttäminen ..................................................25

2-1-19 Schedule Setting -näytön näyttäminen .......26

Luku 3 ASETUKSET

Tähdellä (*) merkityt osiot ovat kohteita, jotka tulee asettaa ennen käyttöönottoa.

3-1 Kieliasetu s

3-1-1 Järjestelmän käyttöönoton aloitus ...............27

3-1-2 Järjestelmän käyttöönoton jälkeen ..............28

Fi-1

3-2 Päivämäärän asetu s

* 3-2-2 Nykyisen päivämäärän ja ajan asettaminen...30

3-2-3 Päivämäärän esitysmuodon valinta .............30

3-2-4 Ajan esitysmuodon valinta ...........................30

3-4-13 Mukautetun asetuksen muuttaminen ...........59

3-4-14 Mukautetun päivän poistaminen ..................60

3-4-15 Mukautetun asetuksen tärkeysjärjestyksen muuttaminen ................................................61

 

...............31

 

..............32

3-2-6 Järjestelmän automaattisen kellonsäädön asetus. ..........................................................33

3-2-7 Järjestelmän kellon manuaalinen säätö ......34

3-3 Ryhmäasetu s

3-5 Salasanan asetu s

3-3-2 Uuden ryhmän asetus ..................................36

3-3-3 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän asetusten muuttaminen .................................................38

3-3-4 Kaukosäädinryhmän lisääminen ryhmään ..40

3-3-5 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän siirtäminen saman ryhmän sisällä ..................................40

3-3-6 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän siirtäminen eri ryhmään ..................................................41

3-3-7 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän poistaminen ..................................................41

3-3-8 Ryhmäkokoonpanoluettelon tiedoston vienti ulkoiseen muistiin .........................................42

3-3-9 Ryhmäkokoonpanoluettelon tiedoston tuonti ulkoisesta muistista ......................................42

asetustiedoston muokkaus tietokoneella .....43

3-4 Aikataulun asetu s

3-4-2 Uuden aikataulun asetus..............................50

3-4-3 Aikataulun asetus päälle / pois päältä .........51

3-4-4 Aikataulun nimen muuttaminen ...................51

3-5-2 Käyttäjäasetusten käyttöoikeuden hallinta .....64

3-5-3 Käyttäjäasetuksen salasanan vaihtaminen ....66

3-5-4 Toiminnan ohjausasetuksen käyttöoikeuden hallinta ..........................................................68

3-5-5 Käyttöasetusten salasanan vaihtaminen .....69

3-6 Asennuksen asetukse t

3-6-1 Asennuksen asetusten päänäytöt ................70

* osoitteen asetus ...........................................73

* 3-6-4 Kosketuspaneeliohjaimen pääyksikön nimen asetus ...........................................................73

kylmäainejärjestelmän osoitejärjestyksessä ..75

* käyttöjärjestyksessä .....................................77

* 3-6-8 Rekisteröityjen sisäyksiköiden järjestyksen muuttaminen .................................................79

3-6-9 Sisäyksikön rekisteröinnin lisääminen .........79

3-6-10 Rekisteröityjen sisäyksiköiden poistaminen ...80

3-6-11 Sisäyksiköiden rekisteröinti ulkoisen lähteen tiedoilla .........................................................81

3-6-12 Sisäyksikön rekisteröintitietojen vienti .........82

Fi-2

3-4-7 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän aikataulutoiminnan asetus ...........................53

3-4-8 Aikataulun mukaan toimivan ryhmän sisäyksiköiden poistaminen .........................54

3-4-9 Uuden toimintamallin asetus ........................54

asetustiedoston muokkaus tietokoneella .....84

3-6-15 Ulkoisen tulosignaalin asetus ......................87

  tulosignaalilla ............................................87

 

All Off” ulkoisella tulosignaalilla ...............87

  tulosignaalilla ............................................88

  tulosignaalilla ............................................88

3-6-16 Lämpötilanäytön yksikön asetus ..................89

 

..............89

3-6-17 Asetettavan lämpötila-alueen asetus ..........89

  kullekin käyttötilalle ..................................90

  poistaminen ..............................................90

3-6-18 Kaukosäätimen käyttöeston asetus .............91

3-6-19 Asennuksen asetusten salasanan vaihtaminen ..................................................92

3-6-21 Valinnaisen rekisteröinnin asettaminen .......93

3-7 Verkon asetukse t

3-7-1 Verkon asetusten päänäytöt ........................94

3-8 Hiljainen käytt ö

3-8-1 Hiljaisen käytön päänäytöt ...........................97

3-8-2 Hiljaisen käytön käyttöasetuksen asetus.....98

3-8-3 Hiljaisen käytön aikatauluasetuksen asetus ...99

3-9 Aikavyöhykkeen asetu s

4-1-7 Virhehälytyksen äänimerkin asetus ...........106

4-1-8 Kosketuspaneelin pinnan puhdistus pyyhkimällä .................................................107

Luku 5 HISTORIA

5-1 Historianäytt ö

5-1-3 Virhehistoriatietojen vienti ulkoiseen muistiin .......................................................110

5-1-4 Kaikkien virhehistoriatietojen poistaminen 111

5-1-6 Tilahistoriatietojen vienti ulkoiseen muistiin........................................................ 112

5-1-7 Kaikkien tilahistoriatietojen poistaminen ... 112

5-1-9 Toimintahistoriatietojen vienti ulkoiseen muistiin........................................................ 113

5-1-10 Kaikkien toimintahistoriatietojen poistaminen ................................................ 114

3-10 Näyttökohteen asetus .............. 101

Luku 4 OMAT ASETUKSET

4-1 Omat asetukse t

4-1-1 Omien asetusten päänäytöt .......................102

poikkeaman säätö ......................................103

4-1-3 Taustavalon sammutusajan automaattinen asetus .........................................................104

4-1-4 Taustavalon automaattinen sytytysasetus virheen tapahtuessa ...................................105

4-1-5 Taustavalon kirkkauden asetus .................105

4-1-6 Toiminnan vahvistuksen äänimerkin asetus .........................................................106

Luku 6 MUUT

6-1 Ulkomitat .....................................115

6-2 Tekniset tiedot ............................116

6-3 Virhekoodi ...................................116

Fi-3

Fi-4

JOHDANTO

TURVALLISUUSOHJEET

• Käyttöohjeessa olevat ”TURVALLISUUSOHJEET” sisältävät tärkeää tietoa turvallisuudesta.

Noudata niitä.

• Katso tästä käyttöohjeesta lisätietoa käyttötavoista.

• Pyydä käyttäjää säilyttämään käyttöohje tulevaa käyttöä varten, esimerkiksi yksikön siirtämistä tai korjaamista varten.

VAROITUS

Tällä merkinnällä merkityt toimenpiteet saattavat väärin suoritettuna johtaa käyttäjän kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

• Jos käytössä esiintyy toimintahäiriöitä (palamisen hajua jne.), lopeta käyttö välittömästi, katkaise virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.

• Älä korjaa tai muokkaa mitään vahingoittunutta kaapelia itse. Anna valtuutetun huoltohenkilöstön tehdä se. Väärin tehty työ saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Yksikön sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Käänny korjausasioissa valtuutetun huoltohenkilöstön puoleen.

• Pyydä muuttaessa apua valtuutetulta huoltohenkilöstöltä yksikön irrottamiseen ja asentamiseen.

• Älä kosketa märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

• Jos on mahdollista, että lapset pääsevät laitteen lähelle, varmista etteivät he ylety yksikköön.

• Älä korjaa tai muokkaa laitetta itse. Se saattaa aiheuttaa vikaantumisen tai onnettomuuden.

• Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja laitteen lähellä.

Vuotava kaasu saattaa aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS

Tällä merkinnällä merkityt toimenpiteet saattavat väärin suoritettuna johtaa käyttäjän loukkaantumiseen tai omaisuuden vahingoittumiseen.

• Älä aseta tämän yksikön päälle nestettä sisältäviä astioita. Näin tekeminen aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai sähköiskun.

• Älä altista laitetta vedelle. Näin tekeminen aiheuttaa ongelmia, sähköiskun tai kuumenemista.

• Hävitä pakkausmateriaalit turvallisesti. Revi ja hävitä muoviset pakkauspussit siten etteivät lapset pääse leikkimään niillä. Pussit aiheuttavat tukehtumisvaaran, jos lapset pääsevät leikkimään niillä.

• Älä aseta sähkölaitteita alle 1 metrin etäisyydelle tästä yksiköstä. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vikoja.

• Älä käytä avotulta yksikön lähellä tai aseta lämmityslaitetta sen lähelle. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

• Älä kosketa painikkeita terävillä esineillä. Näin tekeminen aiheuttaa loukkaantumisia, ongelmia tai sähköiskuja.

• Älä työnnä esineitä tämän yksikön rakoihin. Näin tekeminen aiheuttaa ongelmia, kuumenemista tai sähköiskuja.

• Käytä kosketuspaneelin pintaa vain mukana tulevalla kosketuskynällä tai sormella. Muutoin pinta naarmuuntuu ja tämä aiheuttaa ongelmia.

JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS

1 Perusnäyttöjen kokoonpano

Kosketuspaneeliohjaimen näytöt sisältävät 3 toimintoa: seurannan, ohjauksen ja asetukset.

NÄYTTÖ (Luku 1)

(Näyttötila)

Kuvake Luettelo

OHJAUS (Luku 2)

(Toiminnan ohjaus)

Käyttöasetukset Lisäasetukset

ASETUKSET (Luku 3)

ASETUKSET

(Käyttöasetukset)

OMAT ASETUKSET (Luku 4) HISTORIA (Luku 5)

*

*

ASETUKSET

3-1 Kieliasetus

3-2 Päivämäärän ja kellonajan asetus

3-3 Ryhmäasetus

3-4 Aikataulun asetus

3-5 Salasanan asetus

* 3-6 Asennuksen asetukset

3-7 Verkon asetukset

3-8 Hiljainen käyttö

OMAT ASETUKSET

4-1 Omat asetukset

* 3-9 Aikavyöhykkeen asetus

3-10 Näyttökohteen asetus

*: Sisältää käyttöönoton toimenpiteet.

HISTORIA

5-1 Historianäyttö

Fi-5

2 Osien nimet

KOSKETUSPANEELIOHJAIN (UTY-DTG

Z1)

Värillinen LCD-näyttö kosketuspaneelilla

*1

Näyttää näytöt toiminnan seurantaa ja ohjausta varten. Näytön kosketuspaneeleja käytetään kosketuskynällä.

Kosketuskynä

Käytetään kosketuspaneelin sujuvaan käyttöön.

Nollauspainike

USB-portti

USB-muistin liitäntäportti (kotelon sivulla)

*2

Kosketuskynän lokero

Kosketuskynän säilytyspaikka, kun sitä ei käytetä.

Takakansi

Virran merkkivalo

Osoittaa, että kosketuspaneeliohjain on päällä.

*1

*2

Etukansi

Huomaa

Kosketuspaneelin näytön käyttöä koskeva varotoimenpide: Käytä kosketuspaneelin näyttöä niin, että kosketat ja vapautat kosketuksen kohtisuorasti lisävarusteena tulevalla kosketuskynällä (tai sormella).

Jos kosketus näyttöön vapautetaan vinossa asennossa, se ei välttämättä toimi kunnolla.

Huomautukset

• Kosketuspaneeliohjain ei välttämättä tunnista kaikkia USB-muisteja. Jos USB-muistia ei tunnisteta, irrota se kosketuspaneeliohjaimesta ja paina nollauspainiketta.

Käytä USB-muistia, jossa ei ole kirjoitussuojauskytkintä.

Käytä USB-muistin tiedostojärjestelmää FAT16 tai FAT32

Fi-6

3 Terminologia

Ohjaimeen liittyvät termit

Siirtokaapeli

R.C. Ryhmä

Ryhmä

Ulkoyksikkö

Järjestelmä

Sisäyksikkö

Kosketuspaneeliohjain

Kaukosäätimen kaapeli

Vakiokaukosäädin

Kylmäainejärjestelmä

A

R.C. Ryhmä:

Tämä on kaukosäädinkaapeliin yhdistettyjen sisäyksiköiden ryhmä tai yksittäinen sisäyksikkö.

B

Ryhmä:

Aggregaatti 1 tai usean R.C. Ryhmän ohjaamiseen.

C

Kylmäainejärjestelmä:

Tämä järjestelmä koostuu sisäyksiköistä, ulkoyksiköstä ja niihin liittyvistä ohjauslaitteista. Kaikki yksiköt ja laitteet on yhdistetty putkilla, joissa kulkee samaa kylmäainetta.

D

Järjestelmä:

Sisältää kaikki sisäyksiköt, ulkoyksikön ja niihin liittyvät ohjauslaitteet (kosketuspaneeliohjain, vakiokaukosäätimet), jotka on yhdistetty samalla siirtokaapelilla.

Fi-7

Fi-8

E

Kosketuspaneeliohjain:

Kosketuspaneeliohjain on kaukosäädin, joka mahdollistaa useiden sisäyksiköiden keskitetyn ohjauksen. Kosketuspaneeliohjaimella voi ohjata sisäyksiköiden toimintaa ja ajastimia 3 yksikössä: Kaikki, Ryhmä ja Yksittäinen. Lisäksi 1 kosketuspaneeliohjain voi ohjata enintään 400 sisäyksikköä ja 64 ryhmää.

F

Vakiokaukosäädin:

Vakiokaukosäätimellä ohjataan sisäyksiköitä, jotka on järjestetty R.C. Ryhmiin.

Vakiokaukosäätimiä on 4 eri tyyppiä: langallinen kaukosäädin, langaton kaukosäädin, yksinkertainen kaukosäädin ja ulkoinen kytkinsäädin.

Osoitteisiin liittyvät termit

Kylmäainejärjestelmän osoite

00

Kaukosäädinryhmän osoite

00 00 0 00 01 1 00 02 2 00 03 0 00 13 0 00 14 1 00 15 0

Kaukosäätimen osoite

Sisäyksikön osoite

I

G

Kaukosäätimen osoite (0–15):

Tämä yksilöllinen tunnus annetaan kunkin R.C. Ryhmän muodostaville sisäyksiköille ja sitä käytetään ohjaukseen.

H

Sisäyksikön osoite (00–63):

Tämä yksilöllinen tunnus annetaan kullekin sisäyksikölle ja sitä käytetään ohjaukseen.

J

Kylmäainejärjestelmän osoite (0–99):

Tämä yksilöllinen tunnus annetaan kullekin kylmäainejärjestelmälle ja sitä käytetään ohjaukseen.

Kaukosäädinryhmän osoite:

Kaukosäädinryhmän osoite (R.C. Ryhmän osoite) muodostuu kaukosäätimen osoitteesta ”0”, kylmäainejärjestelmän osoitteesta ja sisäyksikön osoitteesta.

4 Ohjausyksikkö

Kosketuspaneeliohjaimella ohjattavat yksiköt ovat alla olevan kuvan kokoonpanon mukaisia.

Järjestelmä

Kylmäainejärjestelmä

R.C. Ryhmä Ryhmä

Ulkoyksikkö Sisäyksikkö

Siirtokaapeli

Kosketuspaneeliohjain

1

R.C. Ryhmä

2

Ryhmä

Vakiokaukosäädin

Kaukosäätimen kaapeli

Vakiokaukosäätimen kaukosäädinkaapelilla yhdistetty sisäyksikköryhmä. Tämä ryhmä toimii samoilla ehdoilla vakiokaukosäätimen komentojen mukaisesti.

Yksikkö, jota yhdistelmähallitaan (valvonta, ohjaus) 1:llä tai useammalla kaukosäädinryhmällä ja ryhmällä.

5 Salasanakokoonpano

Salasanojen tyypit ja keskinäiset suhteet voidaan asettaa tällä ohjaimella seuraavasti:

P.W.1

P.W.3

Näyttötila

Käyttäjän asetukset /

Historia

Asennuksen asetukset

P.W.2

P.W.1

P.W.1

P.W.1

Käyttöasetukset

P.W.1

Päivämäärän ja kellonajan asetus

Aikataulun asetus

P.W.1

Aikavyöhykkeen asetus

Ryhmäasetus

P.W.1

Verkon asetus

Hiljainen käyttö

P.W.1

SS1

: Käyttäjän asetukset / Salasanahistoria Katso kohta 3-5-2.

SS2

: Käyttöasetusten salasana .................. Katso kohta 3-5-4.

SS3

: Asennuksen asetusten salasana ....... Katso kohta 3-6-19.

Historia

Fi-9

Fi-10

6 Ryhmien järjestäminen

Seuraavia kokoonpanoja voidaan ohjata kosketuspaneeliohjaimella:

Kosketuspaneeliohjaimella voidaan ohjata enintään kolmen tason päässä R.C. Ryhmien ja ryhmien hierarkiassa olevia ryhmäyksiköitä.

Yli 4 hierarkiatason ei voida ohjata

Ryhmä (ryhmien ryhmä)

Ryhmä

R.C. Ryhmä

R.C. Ryhmä

Ryhmä

Ryhmä

(ryhmien ryhmä)

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönoton toimenpiteet

Kun kosketuspaneeliohjain on asennettu, tee seuraavat käyttöönottotoimenpiteet ennen kuin aloitat järjestelmän käyttämisen.

Virran kytkeminen päälle

Päivämäärän asetus

Aseta alla olevat kohdat aina.

3-1 Kieliasetus

3-1-2 Järjestelmän käyttöönoton jälkeen ................................................. 28

3-2-2 Nykyisen päivämäärän ja ajan asettaminen ................................... 30

3-2-3 Päivämäärän esitysmuodon valinta ................................................ 30

3-2-4 Ajan esitysmuodon valinta .............................................................. 30

Asennuksen asetukset

Aseta alla olevat kohdat aina.

3-6-3 kosketuspaneeliohjaimen pääyksikön osoitteen asetus ................ 73

3-6-4 Kosketuspaneeliohjaimen pääyksikön nimen asetus ..................... 73

*Rekisteröi sisäyksikkö jollain kohtien 3-6-5 ja 3-6-8 välillä olevista menetelmistä.

3-6-6 Sisäyksiköiden rekisteröinti kylmäainejärjestelmän osoitejärjestyksessä ........................................................................ 75

3-6-7 Sisäyksiköiden rekisteröinti käyttöjärjestyksessä .......................... 77

3-6-8 Rekisteröityjen sisäyksiköiden järjestyksen muuttaminen ............. 79

3-6-9 Sisäyksikön rekisteröinnin lisääminen ............................................ 79

Käyttöönotto on valmis

Kun käyttöönotto on suoritettu, käyttäjän asetukset- ja historianäyttö tulevat näkyviin.

Käytön aloitusvalmistelut ovat valmiit

Fi-11

Luku 1

1-1 Näyttö

NÄYTTÖ

1-1-1 Näyttötilan päänäytöt

Monitor Mode (Icon)

Ryhmähierarkianäyttö

”Top”-painike

”Up”-painike

”Down”-painike

”List”-painike

Tilanäyttö

”Setting”-painike

”Schedule”-painike

”Select All” -painike

”Clear All” -painike

”Operation”-painike

”On”-painike

”Off”-painike

Näytön siirtymispainike (ylös/alas)

Kuvakenäyttö

Huomautukset

”Status”-tilanäyttöluettelo

Status On

Status Off

Status Error

Järjestelmän sisäyksiköt toimivat.

Järjestelmän kaikki sisäyksiköt on pysäytetty.

Järjestelmän 1:ssä tai useammassa yksikössä tapahtui virhe.

Emergency Stop

Järjestelmän 1 tai useampi sisäyksikkö on hätäpysäytetty.

Monitor Mode (List)

”Icon”-painike

Näytön siirtymispainike (ylös/alas)

Luettelonäyttö

Fi-12

1-1-2 ”Monitor Mode” -näytön näyttötavan vaihtaminen

Monitor Mode (Icon)

1

Vaihtaa ”Monitor Mode” -näytön ”Icon”- tai

”List”-näyttötapaan.

a

Kun ”Monitor Mode” -näytöllä on ”Icon”-näyttö, napsauta ”List”-painiketta.

”Monitor Mode” -näyttö vaihtuu ”List”-näytöksi.

Monitor Mode (List)

2

b

Kun ”Monitor Mode” -näytöllä on ”List”-näyttö, napsauta

”Icon”-painiketta.

”Monitor Mode” -näyttö vaihtuu ”Icon”-näytöksi.

Huomautukset

”Icon”-näytön kuvaus

”R.C. Ryhmän” / ”Ryhmän” nimi

Group

On/Off

”R.C. Ryhmän” / ”Ryhmän” kuvake

Schedule

Filter Sign

Op. Controlled

Op. Restricted

Operation Mode

Set temperature

Huomautukset

”Icon”-näyttöluettelo

Kuvake Nimi

Group Ryhmä

Sisältö

Error

Cool/Dry

(Light blue)

Auto/Fan

(Light Purple)

Heat

(Light Pink)

Mixed

(Light Gray)

Schedule

Filter Sign

Op. Controlled

Op. Restricted

Virhe

Jäähdytys tai kuivaus

Automaattinen tai tuuletintoiminta

Lämmitys

Samasta r yhmästä löytyy useita käyttötiloja.

Aikataulun ajastin on asetettu.

Suodattimen puhdistushälytyksen ilmoitus

Sisäyksiköiden ja ulkoyksiköiden toimintatila on hallinnassa.

Jokin toiminto rajoittaa toimintaa.

Kuvake Nimi

Mode

Set. Temp.

All

On/Off

On

Mode

Temp.

Timer

Filter

Sisältö

Käyttötila

Lämpötilan asetus

Vakiokaukosäätimen kaikki toiminnot estetty

Vakiokaukosäätimen päälle/poistoiminto estetty

Vakiokaukosäätimen päälle-toiminto estetty

Vakiokaukosäätimen käyttötilan asetus estetty

Vakiokaukosäätimen lämpötila asetuksen käyttö estetty

Vakiokaukosäätimen ajastin-asetuksen käyttö estetty

Vakiokaukosäätimen suodattimen nollaustoiminto estetty

Fi-13

1-1-3 Ryhmänäytön hierarkian vaihtaminen

Monitor Mode (Icon)

1

a

Käytä, kun vaihdat ”Monitor Mode” -näytöllä esitetyn ryhmän hierarkiaa.

Huomautukset

Voit liikkua näytön ryhmähierarkioiden välillä seuraavien 3 painikkeen avulla.

Siirtyy näytön yläosassa olevaan hierarkiaan

Siirtyy näytöllä seuraavaan, korkeampaan hierarkiaan

Siirtyy näytöllä seuraavaan, alempaan hierarkiaan

1-1-4 ”Monitor Mode” -näytön näyttöalueen muuttaminen

Monitor Mode (Icon)

1

a

Vieritä näyttöä ”Monitor Mode” -näytön ylös-/alas- ja vasemmalle-/oikealle-painikkeita käyttäen. Vierittämällä näyttöä voit tarkastella kohteita, jotka eivät mahdu näytettäviksi 1 näytöllä.

Huomautukset

Seuraavia 6 painiketta käytetään näytön vierittämiseen.

Vierittää näyttöä ylöspäin sivu kerrallaan.

Monitor Mode (List)

Vierittää näyttöä alaspäin sivu kerrallaan.

Vierittää näyttöä ylöspäin 1 rivin kerrallaan.

Vierittää näyttöä alaspäin 1 rivin kerrallaan.

Vierittää näyttöä vasemmalle 1 sarakkeen kerrallaan.

(Toimii vain luettelonäytöllä.)

Vierittää näyttöä oikealle 1 sarakkeen kerrallaan.

(Toimii vain luettelonäytöllä.)

1

1-1-5 R.C. Ryhmän / Ryhmän valinta ja valinnan poistaminen

Monitor Mode (Icon)

1

a

Valitse haluamasi R.C. Ryhmä / Ryhmä.

 Valitun R.C. Ryhmän / Ryhmän tila muuttuu valituksi

(sininen).

Kun valitset aiemmin valitun tilan (sininen) uudelleen, valinta poistuu.

Fi-14

1-1-6 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinta

Monitor Mode (Icon)

Valitse kaikki R.C. Ryhmät / Ryhmät ”Monitor Mode”

-näytöllä.

1

a

Napsauta ”Select All” -painiketta.

Kaikkien valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien tila muuttuu valituksi (sininen).

1-1-7 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinnan poistaminen

Monitor Mode (Icon)

1

Poista kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinta ”Monitor Mode” -näytöllä.

a

Napsauta ”Clear All” -painiketta.

Kaikkien valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien tila muuttuu ei-valituksi.

1-1-8 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien käynnistystoiminta (päällä)

Monitor Mode (Icon) a

Napsauta ”Select All” -painiketta.

Kaikki R.C. Ryhmät / Ryhmät ”Monitor Mode” -näytöllä on valittu (sininen).

1

2

b

Napsauta ”On”-painiketta.

Kaikkien valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien toiminta käynnistyy.

Huomaa

Salasana on syötettävä, jos salasana on asetettu kohdassa ”Operating Setting”.

1-1-9 Kaikkien R.C. Ryhmien / Ryhmien pysäytystoiminta (pois päältä)

Monitor Mode (Icon)

1

2

a

Napsauta ”Select All” -painiketta.

 Kaikki R.C. Ryhmät / Ryhmät ”Monitor Mode” -näytöllä on valittu (sininen).

b

Napsauta ”Off”-painiketta.

 Kaikkien valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien toiminta pysähtyy

Huomaa

Salasana on syötettävä, jos salasana on asetettu kohdassa ”Operating Setting”.

Fi-15

1-1-10 Valitun R.C. Ryhmän / Ryhmän käynnistystoiminta (päällä)

Monitor Mode (Icon)

1

Valitse haluamasi R.C. Ryhmät / Ryhmät R.C. Ryhmästä / Ryhmästä ”Monitor Mode” -näytöllä.

R.C. Ryhmien / Ryhmien tila muuttuu valituksi (sininen).

a

Napsauta ”On”-painiketta.

Sisäyksikköjen toiminta käynnistyy asetettujen ehtojen mukaisesti.

Huomaa

Salasana on syötettävä, jos salasana on asetettu kohdassa ”Operating Setting”.

1-1-11 Valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien pysäytystoiminta (pois päältä)

Monitor Mode (Icon)

1

Valitse haluamasi R.C. Ryhmät / Ryhmät käynnissä olevasta R.C. Ryhmästä / Ryhmästä ”Monitor Mode”

-näytöllä.

 R.C. Ryhmien / Ryhmien tila muuttuu valituksi (sininen).

a

Napsauta ”Off”-painiketta.

Valittujen R.C. Ryhmien / Ryhmien toiminta pysähtyy.

Huomaa

Salasana on syötettävä, jos salasana on asetettu kohdassa ”Operating Setting”.

1-1-12 R.C. Ryhmän / Ryhmän niminäytön laajentaminen

Monitor Mode (List)

1

● Kun R.C. Ryhmän / Ryhmän nimi on pidempi kuin ”List”näytön näyttöalue, laajenna näytön rajoja nähdäksesi koko nimen.

a

Napsauta ”Expand”-painiketta.

Nimen näyttörajoja laajennetaan ja näytöllä näkyy nimi kokonaan.

Palauta näyttö alkuperäiseen tilaan napsauttamalla

”Reduce”-painiketta.

1-1-13 Virheluettelon tarkistaminen virheen ilmetessä

Monitor Mode (Icon) / Error List a

”Error List” -ikkuna avautuu näytön näyttötilan alareunassa virheen tapahtuessa.

Huomaa

”Error List” -ikkunassa näytetään 3 kohtaa: ”Name”,

”Address” ja ”Error Code”. Kohdat esitetään sekä ”Icon”- että ”List”-näytöllä. ”Error List” -ikkuna ei kuitenkaan tule näkyviin, jos virheiden määrä on alle 1.

1

Fi-16

Monitor Mode (List) / Error List b

Kun näyttö jää piiloon ”Error List” -ikkunan ylä- tai alaosasta, vieritä luettelonäyttöä ylös tai alas napsauttamalla ”

”- tai ”

”-painiketta.

c

Napsauta ” ”-painiketta sulkeaksesi ”Error List” -ikkunan.

2

3

Monitor Mode (List) / Error List

4

Kun ”Error List” -painiketta napsautetaan, ” ”-ikkuna avautuu uudelleen.

Huomaa

”Error List” -painike tulee esiin, kun ”Error List” -ikkuna suljetaan.

”Error List” -painike näkyy näytöllä, kunnes virhe on korjattu.

1-1-14 Ohjattavien R.C. Ryhmien / Ryhmien valinta

Monitor Mode (Icon)

1

2

Ohjaa R.C. Ryhmiä / Ryhmiä ”Monitor Mode”

-näytöllä.

Valitse haluamasi R.C. Ryhmät / Ryhmät käynnissä olevasta R.C. Ryhmästä / Ryhmästä ”Monitor Mode” -näytöllä.

 R.C. Ryhmien / Ryhmien tila muuttuu valituksi (sininen).

Huomaa

Salasana on syötettävä, jos salasana on asetettu kohdassa ”Operation Setting”.

Monitor Mode (List) b

Napsauta ”Operation”-painiketta.

”Operation Setting” -näyttö avautuu.

1

2

Fi-17

Fi-18

Luku 2

2-1 Ohjaus

OHJAUS

2-1-1 Ohjauksen päänäytöt

Operation Setting

*1. Näytetään, kun käyttötilaa ohjaa pääyksikkö.

Optional Setting

”On/Off”-painike

Tilapainike

Ohjattavan kohteen näyttö

Lämpötila-asetuksen näyttö

Ohjattavan ryhmän niminäyttöpainike

Tuuletinnäyttö

R.C.-estopainike

”OK”-painike

Tuuletinpainike

Rajoitettu näyttö

Lämpötila-asetuksen painike

Ohjattu käyttö*

1

”Optional Setting” -painike

”Cancel”-painike

Käännön (ylös/alas) asetusnäyttö

Käännön (ylös/alas) asetuspainike

”On/ Off” -painike

”On/ Off” -painike

”Reset”-painike

”Start”-painike

Erityistilan näytön siirtymispainike (ylös/ alas)

”OK”-painike

Erityistilan näyttö

Käännön (vasemmalle/oikealle) asetuspainike

“Individual Setting Reset”-painike

Käännön (vasemmalle/oikealle) asetusnäyttö

”Cancel”-painike

2-1-2 Toiminnan asetus päälle / pois päältä

Operation Setting

1

2

a

Napsauta ”On”-painiketta.

Suoritetaan valittujen (sinisten) sisäyksiköiden toiminnan aloitusasetus. Kun ”Off”-painiketta napsautetaan, suoritetaan toiminnan pysäytysasetus.

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö suoritetaan.

Huomaa

Kun ”

”-painiketta napsautetaan kohdassa ”Control Unit”

”Operation Setting” -näytöllä, valittu R.C. Ryhmä / Ryhmä tulee esiin. (Kun valitaan vähintään kaksi ”R.C. Group”- ja

”Group”-ryhmää, toiminta voidaan suorittaa.)

2-1-3 Käyttötilan asetus

Operation Setting

1

a

Napsauta haluamaasi tilapainiketta.

Huomaa

Kun toimintoa ei ole kohdeyksikölle, asetusta ei voi valita.

Estettyihin toimintoihin liittyviä painikkeita ei voi napsauttaa.

Huomaa

Kun näytöllä on ”Operation Controlled”, jäähdytystä ja lämmitystä ei voida valita.

Fi-19

2-1-4 Lämpötilan asetus

Operation Setting

1

a

Valitse asetettava lämpötila ”  ”-painikkeella ja ”  ”painikkeella. Tarkista asetettu lämpötila näytöltä.

Huomaa

Kun ”  ”-painiketta tai ”  ”-painiketta painetaan, Celsiusnäytön lukema nousee ja laskee 0,5 °C:n välein ja Fahrenheit-näytön lukema nousee ja laskee 1 °F:n välein.

Huomautukset

Asetettava lämpötila-alue vaihtelee kunkin toimintatilan mukaan.

Asetettava lämpötila-alue

Huomaa

Lämmitysasetuksen lämpötila-alue

10–15 °C (48–58 °F) ei välttämättä ole asetettavissa sisäyksikön mallista riippuen.

Cool/Dry*

Heat

18–30°C (64–88°F) tai

20–30°C (68–88°F)

10–30°C (48–88°F)

Auto*

18–30°C (64–88°F) tai

20–30°C (68–88°F)

*Asetuslämpötilan alaraja vaihtelee käyttöpaikan mukaan.

2-1-5 Tuulettimen asetus (ilmavirta)

Operation Setting a

Aseta tuuletin (ilmavirta) ”  ”-painikkeella, ”  ”painikkeella ja ”Auto”-painikkeella.

1

Huomaa

”Fan”-toimintoa koskevan osion ilmavirran asetuksen vaiheet riippuvat käytettävästä sisäyksikön tyypistä. Katso lisätietoja sisäyksikön käyttöohjeesta.

Fi-20

2-1-6 R.C.-estoasetus

Operation Setting

1

Tällä asetuksella ohjataan keskitetysti ilmastointilaitteita estämällä kuhunkin R.C. Ryhmään / Ryhmään yhdistettyjen vakiokaukosäädinten käyttö.

a

Valitse kohta, jonka käyttö estetään kaukosäätimestä, ja napsauta painiketta.

Huomaa

Valittavana on 7 kohtaa: ”All”, ”On/OFF”, ”On”, ”Mode”,

”Temp.”, ”Timer” ja ”Filter”.

Huomaa

Jos ohjattavan kohteen painiketta ei voi painaa, asetusvaltuuksia ei ole. Tarkista asia johtajan kanssa.

Huomautukset

Tässä asetettava toiminto sisältää seuraavat kohdat.

R.C.-esto Sisältö R.C.-esto Sisältö

All

On/Off

On

Temp.

Kaikki ohjaustoiminnot ovat joko käytössä tai pois käytöstä.

”On/Off”-toiminto on joko käytössä tai pois käytöstä.

”On”-toiminto on joko käytössä tai pois käytöstä.

”Temperature setting” -toiminto on joko käytössä tai pois käytöstä.

Mode

Timer

Filter

”Operation mode setting” -toiminto on joko käytössä tai pois käytöstä.

”Timer setting” -toiminto on joko käytössä tai pois käytöstä.

”Filter reset” -toiminto on joko käytössä tai pois käytöstä.

2-1-7 Näyttää ”Optional Setting” -näytön

Optional Setting a

Napsauta ”Optional Setting” -painiketta.

 ”Optional Setting” -näyttö avautuu.

1

Fi-21

2-1-8 Ilmavirran suunnan asetus (ylös/alas)

Optional Setting a

Aseta ylä- ja alakääntökulma ”

”-painikkeella ja ”

”painikkeella.

1



2



3



4



KÄÄNTÖ

1

Huomaa

Kun toimintoa ei ole kohdeyksikölle, asetusta ei voi valita.

Huomaa

”Up/Down Swing” -toimintaosiossa voidaan valita 4 kääntökulmaa (1–4).

2-1-9 Ilmavirran suunnan asetus (oikealle/vasemmalle)

Optional Setting a

Aseta oikea ja vasen kääntökulma ”  ”-painikkeella ja

”  ”-painikkeella.

1



2



3



4



5



KÄÄNTÖ

Huomaa

Kun toimintoa ei ole kohdeyksikölle, asetusta ei voi valita.

1

Huomaa

”Right/Left Swing” -toimintaosiossa voidaan valita 5 kääntökulmaa (1–5).

2-1-10 Säästökäytön asetus

Optional Setting a

Napsauta ”On”-painiketta tai ”Off”-painiketta.

”Economy”-käytön asetus/nollaus suoritetaan.

1

Huomaa

Kun toimintoa ei ole kohdeyksikölle, asetusta ei voi valita.

2-1-11 Jäätymissuojaustoiminnan asetus

Optional Setting a

Napsauta ”On”-painiketta tai ”Off”-painiketta. ”Anti Freeze” -käytön asetus/nollaus suoritetaan.

1

Huomaa

Kun toimintoa ei ole kohdeyksikölle, asetusta ei voi valita.

Fi-22

Huomaa

Anti Freeze on toiminto, joka lämmittää matalalla lämpötilalla estäen vesijohtojen ja laitteiden jäätymisen, kun ilmastointi on pois päältä sellaisilla alueilla, joilla lämpötila saattaa pudota pakkaselle.

Jos vesijohdot ovat kaukana yksiköstä tai ulkoseinien sisällä, tämä toiminto saattaa olla riittämätön estämään jäätymistä.

2-1-12 Suodatinilmoituksen nollaaminen

Optional Setting a

Napsauta ”Reset”-painiketta

1

Huomaa

Kun toimintoa ei ole kohdeyksikölle, asetusta ei voi valita.

Huomaa

”Filter Sign” ilmaisee sisäyksikölle asetetun ilmansuodattimen puhdistusaikavälin.

Nollaa ilmoitus, kun suodatin on puhdistettu.

2-1-13 Testikäyttö

Optional Setting a

Napsauta ”Start”-painiketta.

Huomaa

”Operation Setting” -näytöllä valitun sisäyksikön testikäyttö alkaa.

1

Huomautukset

Testikäytön voi nollata seuraavalla 2 tavalla.

Automaattinen nollaus 60 minuutin kuluttua.

Nollaus, kun toiminnan pysäytys suoritetaan.

2-1-14 R.C. Ryhmien / Ryhmien erityistilan tarkistus

Optional Setting a

Järjestelmän nykyinen erityistila näytetään ”Optional

Setting” -näytön ”Special State” -näyttöosiossa.

1

Fi-23

Huomautukset

Seuraavat tilat näkyvät ”Special State” -näyttöosiossa.

”Special State”-näytön kohdat

Stand by (Defrost)

Stand by (Oil Recovery)

Under Maintenance

Master indoor unit

Master controlled (indoor unit)

Outer controlled (indoor unit)

Test Operation

Mode Mismatch

Automatic Addressing

Sisältö

Sulatustoiminto

Öljyn talteenottotoiminto

Järjestelmä on huoltotilassa eikä laitteita voi käyttää.

Sisäyksiköllä on jäähdytyksen ja lämmityksen valintaoikeus.

Sisäyksikköä ohjaa sisäyksikkö, jolla on jäähdytyksen ja lämmityksen valintaoikeus.

Sisäyksikköä ohjaa ulkoyksikkö, jolla on jäähdytyksen ja lämmityksen valintaoikeus.

Testikäyttö

Eri tila

Käyttää automaattista osoitetoimintoa.

2-1-15 Ilmavirtauksen suunta -toiminnon yksittäisen asetuksen nollaus

1

a

Napsauta ”Optional Setting” -näytön ”Individual Setting

Reset” -painiketta.”Air Flow Direction” -kohdan ”Individual Setting” -asetus voidaan nollata.

2-1-16 ”Optional Setting”-näytön asetuksen viimeistely

Optional Setting a

Jos kohta ”Optional Setting” on valmis, napsauta ”OK”painiketta.

Asetettu toiminta suoritetaan.

”Optional Setting” -näyttö sulkeutuu.

1

2-1-17 ”Operation Setting” viimeistely

Operation Setting a

Jos kohta ”Operation Setting” on valmis, napsauta

”OK”-painiketta.

Asetettu toiminta suoritetaan.

”Monitor Mode” -näyttö avautuu.

1

Fi-24

2-1-18 Käyttäjäasetus-/Historia-näytön näyttäminen

Monitor Mode (Icon)

1

● Vaihda ”Monitor Mode” -näyttö ”User Setting/History”

-näytöksi.

a

Napsauta ”Setting”-painiketta.

Huomaa

Jos käyttöoikeuksia rajoittavaa salasanaa ei ole asetettu kohdalle ”User Setting/History”, siirrytään suoraan ”User

Setting/History” -näytölle.

User setting/ History password Veri fi cation

2

”User setting/ History password Verification” -näppäimistönäyttö avautuu.

b

Näppäile rekisteröitävä ”User setting/ History password”

-salasana.

User Setting/History

 ”User Setting/History” -näyttö avautuu.

Huomaa

”User Setting/History” -näytöllä on 3 valikkopainiketta:

”System Setting”, ”Preference” ja ”History”.

Fi-25

2-1-19 Schedule Setting -näytön näyttäminen

Monitor Mode (Icon)

● Vaihda ”Monitor Mode” -näyttö ”Schedule Setting” -näytöksi.

1

a

Napsauta ”Schedule”-painiketta.

Huomaa

Jos käyttöoikeuksia rajoittavaa salasanaa ei ole asetettu kohdalle ”Schedule Setting”, siirrytään suoraan ”Schedule

Setting” -näytölle.

User Setting/ History Password Veri fi cation

2

 ”User setting/ History password Verification” -näppäimistönäyttö avautuu.

b

Näppäile rekisteröitävä ”User setting/ History password”

-salasana.

Schedule Setting

 ”Schedule Setting” -näyttö avautuu.

Huomaa

Käytä toimintoja vuosikalenterin, ”Custom Day” -toiminnon ja monien muiden aikataulutoimintojen mukaan käyttämällä

”Schedule Setting” -asetusta.

Fi-26

Luku 3 ASETUKSET

● Päivämäärän ja ajan esitysmuoto riippuu kohdan ”Date and Time Setting” asetuksista ”Date Format” ja

”Time Format”.

3-1 Kieliasetus

3-1-1 Järjestelmän käyttöönoton aloitus

Installer Setting (Language Setting)

1

2

Näytön kieliasetukset, kun sisäyksikköä ei ole rekisteröity.

Kytke kosketuspaneeliohjaimen virta päälle.

”Installer Setting” -kohdan ”Language Setting” -näyttö avautuu.

a

Napsauta valittavan kielen painiketta.

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Time Zone Setting” -näyttö avautuu.

Huomautukset

• ”Time Zone Setting” -näytölle siirryttäessä näytön kieli vaihtuu aiemmin valitulle kielelle.

Time Zone Setting

Katso lisätietoja ”Time Zone Setting” -asetuksesta kohdasta ”3-9 Aikavyöhykkeen asetus”.

Installer Setting

Katso lisätietoja ”Date and Time Setting” -asetuksesta kohdasta ”3-2 Päivämäärän asetus”.

Huomio

Suorita käyttöönoton toimenpiteet, kun kaikki asennustyöt on suoritettu ja järjestelmä voidaan käynnistää.

Tee asennustyöt asennettavan laitteen asennusohjeen mukaisesti.

Fi-27

3-1-2 Järjestelmän käyttöönoton jälkeen

User Setting / History

1

Näytön kieliasetukset, kun sisäyksikkö on rekisteröity.

a

Napsauta ”System Setting” -painiketta.

”System Setting” -näyttö avautuu.

System Setting

Language Setting b

Napsauta ”Language”-painiketta.

”Language Setting” -näyttö avautuu.

2

3

4

c

Napsauta valittavan kielen painiketta.

d

Napsauta ”OK”-painiketta.

”System Setting” -näyttö avautuu.

Huomaa

”System Setting” -näytölle siirryttäessä näytön kieli vaihtuu aiemmin valitulle kielelle.

Fi-28

3-2 Päivämäärän asetus

3-2-1 Päivämääräasetuksen päänäytöt

Date and Time Setting

Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)

Asetukset asetettu tehdasasetuksiin. Suorita alkuasetukset.

”–”-painike

”+”-painike

Järjestelmän automaattinen kellonsäätö

”Edit”-painike

”Execute”-painike

”OK tai Send” -painike

”Edit”-painike

Päivämäärän muoto

Ajan muoto

Kesäaika

”Cancel”-painike

”Disable”-painike

”Master”-painike

”Slave”-painike

Säännöllinen päivityspäivämäärä

”OK”-painike

”On”-painike

”Off”-painike

”Cancel”-painike

Fi-29

3-2-2 Nykyisen päivämäärän ja ajan asettaminen

Date and Time Setting

1

a

Valitse ”asetettava kohta” ”  ”- ja ”  ”-painikkeilla.

Napsauta ”+”-painiketta kasvattaaksesi asetettua arvoa.

Napsauta ”–”-painiketta alentaaksesi asetettua arvoa.

2

Huomaa

Kalenteri kattaa ajanjaksot vuoteen 2037 saakka.

Huomaa

Kun aika on asetettu, aikalukema pysähtyy. Tarkista aina asetettu aika.

3-2-3 Päivämäärän esitysmuodon valinta

Date and Time Setting a

1 Napsauta ”

”-painiketta kohdassa ”Date Format”.

Esitysmuotoluettelo avautuu.

b

Napsauta ja valitse haluamasi päivämäärän esitysmuoto.

1

 Tarkista valittu esitysmuoto näytöltä.

2

Huomaa

Voit valita esitysmuodon ”Day/Month/Year”, ”Month/Day/

Year” tai ”Year/Month/Day”.

3-2-4 Ajan esitysmuodon valinta

Date and Time Setting a

Napsauta ”  ”-painiketta kohdassa ”Time Format”.

Esitysmuotoluettelo avautuu.

b

Napsauta ja valitse haluamasi ajan esitysmuoto.

Tarkista valittu esitysmuoto näytöltä.

1

2

Huomaa

Voit valita esitysmuodon ”12:00–11:59 AM/PM”, ”00:00–

11:59 AM/PM” tai ”0:00–23:59”.

Fi-30

3-2-5 Kesäajan asetus

Kesäajan asetus manuaalisesti

Date and Time Setting

Summer Time Setting

1

2

3

4

a

Napsauta ”Edit”-painiketta kohdassa ”Summer Time”.

”Summer Time Setting” -näyttö avautuu.

b

Napsauta ”

”-painiketta kohdassa ”Summer time”.

Valitse avautuvan luettelon kohteista ”Summer time”.

Huomaa

Alla olevassa taulukossa ovat valittavissa olevat kohdat.

Kohta

Summer time

Standard time

Näytön sisältö

Näyttää siirretyn kellonajan, joka on asetettu ”Time Range” -tuntien mukaan.

Näyttää nykyisen ajan.

c

Napsauta ”  ”-painiketta kohdassa ”Time Range”. Valitse sitten ajan säätämiseen käytettävä tuntimäärä.

Huomaa

Voit valita tuntimäärän arvoksi yhden 4 vaihtoehdosta:

”0.5hr”, ”1hr”, ”1.5hr” tai ”2hr”.

d

Kun asetus on valmis, napsauta ”OK”-painiketta.

Fi-31

Kesäajan automaattinen asetus

Date and Time Setting a

Napsauta ”Edit”-painiketta kohdassa ”Summer Time”.

”Summer Time Setting” -näyttö avautuu.

Summer Time Setting

Summer Time Setting (Schedule)

Summer Time Setting

1

3

2

4

5

6

7

b

Napsauta ”  ”-painiketta kohdassa ”Schedule”.

Valitse avautuvan luettelon kohteista ”On”.

c

Napsauta ”

”-painiketta kohdassa ”Time Range”. Valitse sitten ajan säätämiseen käytettävä tuntimäärä.

Huomaa

Voit valita tuntimäärän arvoksi yhden 4 vaihtoehdosta:

”0.5hr”, ”1hr”, ”1.5hr” tai ”2hr”.

d

Napsauta ”Edit”-painiketta päivämäärän asetusnäytöllä kohdassa ”Schedule”.

”Schedule”-näyttö avautuu.

e

Aseta ”Month”, ”Day of week” ja ”Time” kohdassa ”Start” käyttämällä ”  ”- tai ”  ”-painiketta.

f

Aseta ”Month”, ”Day of week” ja ”Time” kohdassa ”End” käyttämällä ”

”- tai ”

”-painiketta.

g

Kun asetus on valmis, napsauta ”OK”-painiketta.

”Schedule”-näyttö sulkeutuu.

”Standard Time” ja ”Summer Time” vaihdetaan automaattisesti asetetun aikataulun mukaan.

h

Kun asetus on valmis, napsauta ”OK”-painiketta.

8

Fi-32

3-2-6 Järjestelmän automaattisen kellonsäädön asetus.

Date and Time Setting

Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)

1

2

3

4

Asetus, joka säätää laitteen aikanäytön järjestelmän sisällä

a

Napsauta ”Edit”-painiketta kohdassa ”Automatic System

Clock Adjustment”.

”Automatic System Clock Adjustment” -näyttö avautuu.

b

Napsauta haluamaasi ”Disable”-, ”Master”- tai ”Slave”painiketta.

Huomautukset

Disable:

Automaattista kellonsäätötoimintoa ei suoriteta.

Pääkellon asetuksella ei ole vaikutusta.

Master:

Pääyksikön automaattinen kellonsäätöasetus

Asettaa muiden yksiköiden kellon vastaamaan pääyksikön kelloa.

Slave:

Korjattu vastaamaan isäntäyksikön kelloa automaattisen kellonsäädön avulla.

”Master” on 1 yksikön asetus järjestelmässä.

*”Master” on järjestelmän yksikkö ja 1 yksikön asetus.

Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)

6

5

c

Järjestelmän automaattisen kellonsäädön asettama viikonpäivä ja aika esitetään näytöllä.

Suorita alla oleva asetus, kun pääyksikön asetukset on asetettu.

d

Aseta viikonpäivä ja aika, jolloin järjestelmän automaattinen kellonsäätö suoritetaan käyttämällä ”  ”- ja ”  ”painikkeita.

Jos haluat käyttää ”Summer time schedule” -asetusta, napsauta ”On”-painiketta kohdassa ”System time linked to summer time” f 

Napsauta asetuksen lopuksi ”OK”-painiketta.

”Automatic System Clock Adjustment” -näyttö sulkeutuu.

Huomio

• Ajan asetusta koskevat varotoimenpiteet: kun kelloa säädetään automaattisesti, määritä aika myöhään illalla tai muuhun sellaiseen aikaan, jolloin toiminta ei ole käynnissä eikä ajastinta käytetä.

Fi-33

3-2-7 Järjestelmän kellon manuaalinen säätö

Date and Time Setting

Kun haluat suorittaa ajan asetuksen välittömästi tässä kohtaa

1

a

Siirry asetettavaan kohtaan nuolipainikkeilla ja vaihda aika käyttämällä ”+”- ja ”–”-painikkeita.

b

Napsauta ”Execute”-painiketta ajan muuttamisen jälkeen.

Manual System Clock Adjustment

3

2

Huomio

Tämä toiminto on voimassa vain, kun ”Automatic System

Clock Adjustment” -näytön ”Master/Slave”-asetukseksi on asetettu ”Master”.

”Manual System Clock Adjustment” -vahvistusnäyttö avautuu.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

Transferring Data Screen

”Transferring Data” -näyttö avautuu.

Siirron päätyttyä ”Transferring Data” -näyttö sulkeutuu.

Huomautukset

Kun aikaa muutetaan ja asetus ”Master” on asetettu

”Automatic System Clock Adjustment” -näytöllä, ”Date and Time Setting” -näytön ”OK”-painike muuttuu ”Send”painikkeeksi.

Kun ”Send”-painiketta napsautetaan, aika syötetään ja

”Manual System Clock Adjustment” -näyttö avautuu.

Fi-34

3-3 Ryhmäasetus

Ryhmäasetuksen varotoimenpiteet:

Ryhmäasetusten muutokset vaikuttavat myös aikatauluasetuksessa rekisteröityihin ryhmiin ja kaukosäädinryhmien kokoonpanoon. Kun ryhmäasetuksia on muutettu, tarkista aikatauluasetukset.

3-3-1 Ryhmäasetuksen päänäytöt

Group Setting

Järjestelmän kokoonpano

Kaukosäädinryhmän luettelo

”New”-painike

”Property”-painike (Ryhmä)

”Up”-painike

”Select All” -painike

”Clear All” -painike

”Add”-painike

”Property”-painike (R. C. Ryhmä)

”Down”-painike

”Close”-painike

”Import Data” -painike

”Export Data” -painike

”Move”-painike

”Delete”-painike

Group Details Setting

Nimi

”Rename”-painike

Kuvake

Ryhmäkokoonpano

”Change”-painike

”Close”-painike

Fi-35

Remote Controller Group Details Setting

Asetus lämpötilakäyttöalueesta

Nimi

”Rename”-painike

Kuvake

R.C. Ryhmän kokoonpano

”Change”-painike

”Close”-painike

"Limited"-painike

"Not Limited"-painike

”Upper Limit” -painike

”Lower Limit” -painike

”OK”-painike

”Cancel”-painike

3-3-2 Uuden ryhmän asetus

Group Setting

● Ryhmän luominen

a

Napsauta ”New”-painiketta, kun olet valinnut kohdan

”Top” tai ”Group” ”System Configuration” -näytöltä.

”Group Details Setting” -näyttö avautuu.

1

Fi-36

Group Details Setting

Group Name

Group Details Setting

6

2

Huomautukset

• Ryhmähierarkia voi muodostua enintään 3 hierarkiasta.

Ryhmäkokoonpanojen määrä on enintään 400 ryhmää,

• sisältäen kaikki hierarkiat.

Ryhmäkokoonpanoon voidaan rekisteröidä enintään

800 kaukosäädinryhmää.

Ryhmäkokoonpano:

• Ryhmäkokoonpano näytetään. Kun ryhmä on asetettu, ryhmäkokoonpano esitetään näytöllä.

• Oletuksena on vain ”Top”-ryhmät.

Kaukosäädinryhmä:

Kaikki kosketuspaneeliohjaimeen rekisteröidyt kaukosäädinryhmät näytetään.

Ryhmään jo rekisteröityjen kaukosäädinryhmien luettelonumeron alue näytetään varjostettuna.

3

4

b

Napsauta ”Rename”-painiketta.

 ”Group Name” -näyttö avautuu.

c

Näppäile nimi kohtaan ”New Group Name” tai napsauta

”-painiketta ja valitse ”New group name” pudotusvalikosta.

Huomautukset

Näppäimistön toimintatapa:

• Luettelo ja merkkien tyyppi tulevat näkyviin, kun näp-

• päimistön ”  ”-painiketta painetaan.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla

”a/A”-painiketta.

Saat välilyönnin painamalla ”Space”-painiketta.

Voit vaihtaa merkin syöttökohtaa painamalla ” ← ”- tai

” → ”-painiketta.

Kun napsautat ”BS”-painiketta, 1 syötetty merkki poistetaan.

Kun napsautat ”CL”-painiketta, kaikki syötetyt merkit poistetaan.

5

Huomautukset

• Enintään 12 merkkiä voidaan syöttää.

• Näytöstä riippuen, ”Display Range” -kohdan ylittäviä merkkejä ei välttämättä näytetä.

d

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Group Details Setting” -näyttö avautuu.

e

Tee valinta näytöllä esitettyä kuvaketta napsauttamalla.

Muuta näyttöaluetta ”



”- ja ”



”-painikkeilla.

f

Napsauta ”Close”-painiketta.

”Group Setting” -näyttö avautuu.

Fi-37

3-3-3 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän asetusten muuttaminen

Group Setting

1

2

● Muuta ryhmäasetusta.

a

Napsauta ryhmää, jonka asetusta haluat muuttaa ”System Configuration” -näytöllä.

b

Napsauta ”Property”-painiketta.

”Group Details Setting” -näyttö avautuu.

Huomaa

Kun kaukosäädinryhmä on valittu, ”System Con fi guration”

-näytön ”Property”-painike ei ole valittavissa.

Huomio

Huomaa, että ryhmäasetusten muutoksilla on vaikutusta myös aikataulun asetuksiin.

Group Details Setting

Group Name (Rename)

Group Name (Change Group Name)

3

6

4

5

4

5

Ryhmänimen vaihtaminen

c

Napsauta ”Rename”-painiketta.

 ”Group Name (Rename)” -näyttö avautuu.

d

Näppäile nimi kohtaan ”Group name” tai napsauta ”  ”painiketta ja valitse ”Group name” pudotusvalikosta.

Huomautukset

• Enintään 12 merkkiä voidaan syöttää.

• Näytöstä riippuen, ”Display Range” -kohdan ylittäviä merkkejä ei välttämättä näytetä.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Group Name (Rename)” -näyttö sulkeutuu.

Huomaa

Jos haluat peruuttaa tekemäsi muutokset, napsauta

”Cancel”-painiketta.

Sisäyksikön lämpötilan ylä-/alaraja-asetuksen muuttaminen

 Ryhmään rekisteröidyille sisäyksiköille asetettava lämpötila-alue on rajoitettu.

f

Napsauta ”Change”-painiketta.

Sisäyksikön lämpötilan ylä- ja alaraja-asetuksen muuttaminen

Katso lisätietoja asetustavasta kohdasta ”3-6-17”.

*Kun ”OK”-painiketta painetaan asetuksen päätteeksi, näyttö palaa

”Group Details Setting” -näyttöön.

Fi-38

Temperature Setting

Group Setting

Remote Controller Group Details Setting

R.C. Group Name (Rename)

R.C. Group Name (Change Group Name)

1

2

3

6

4

5

Huomautukset

• Aseta rekisteröidylle sisäyksikölle lämpötilan ylä- ja alarajan asetukset.

*Vakiokaukosäätimestä tehtävä lämpötilan asetus on rajoitettu.

Kun näyttö on sininen, näytetään kosketuspaneeliohjaimen asetusarvo. Kun näyttö on valkoinen, näytetään sisäyksikön seuranta-arvo.

Arvo näytetään punaisella, kun se ei ole sallitulla

alueella. Näytetty sisältö ei tule voimaan. Syötä arvot uudelleen.

Vain joko ylä- tai alaraja voidaan jättää määrittämättä.

Määritä asetettu sisältö molempien arvojen syöttämisen jälkeen.

Katso kosketuspaneeliohjaimen pääyksiköstä tehtävä lämpötilan ylä- ja alarajojen asettamista koskeva kohta ”3-6-17”.

Kaukosäädinryhmän asetuksen muuttaminen

a

Napsauta kohdassa ”Remote Control Group List” kaukosäädinryhmää, jonka asetusta haluat muuttaa. b

Napsauta ”Property”-painiketta ”Remote Control Group

List” -luettelon puolelta.

Huomaa

”Property”-painiketta ei voida napsauttaa kohdassa ”Remote

Control Group List”, jos kaukosäädinryhmää ei ole valittu tai useita kaukosäädinryhmiä on valittu kohdassa ”Remote

Control Group List”.

”Remote Control Group Details Setting” -näyttö avautuu.

Kaukosäädinryhmän nimen muuttaminen

c

Napsauta ”Rename”-painiketta.

”R.C. Group Name (Rename)” -näyttö avautuu.

d

Näppäile nimi kohtaan

 

”Remote Controller Name” tai napsauta ”  ”-painiketta ja valitse ”Remote Controller

Name” pudotusvalikosta.

Huomautukset

• Syötettävien merkkien määrä voi olla enintään 12 merkkiä.

• Näytöstä riippuen, ”Display Range” -alueen ylittäviä merkkejä ei välttämättä näytetä.

4

5

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

”R.C. Group Name (Rename)” -näyttö sulkeutuu.

”Remote Controller Name” muutetaan.

Huomaa

Jos haluat peruuttaa tekemäsi muutokset, napsauta

”Cancel”-painiketta.

Fi-39

Temperature Setting

Sisäyksikön lämpötilan ylä-/alaraja-asetuksen muuttaminen

Valittu asetettavissa oleva sisäyksiköiden lämpötila-alue on rajoitettu.

f

Napsauta ”Change”-painiketta.

Sisäyksikön lämpötilan ylä- ja alaraja-asetuksen muuttaminen

Katso lisätietoja asetustavasta kohdasta ”3-6-17”.

*Kun ”OK”-painiketta painetaan asetuksen päätteeksi, näyttö palaa

”R.C. Group Details Setting” -näyttöön.

Huomautukset

• Aseta rekisteröidylle sisäyksikölle lämpötilan ylä- ja

• alarajan asetukset.

*Vakiokaukosäätimestä tehtävä lämpötilan asetus on rajoitettu.

Kun näyttö on sininen, näytetään kosketuspaneelioh-

jaimen asetusarvo. Kun näyttö on valkoinen, näytetään sisäyksikön seuranta-arvo.

Arvo näytetään punaisella, kun se ei ole sallitulla alueella. Näytetty sisältö ei tule voimaan. Syötä arvot uudelleen.

Vain joko ylä- tai alaraja voidaan jättää määrittämättä.

Määritä asetettu sisältö molempien arvojen syöttämisen jälkeen.

Katso kosketuspaneeliohjaimen pääyksiköstä tehtävä lämpötilan ylä- ja alarajojen asettamista koskeva kohta ”3-6-17”.

3-3-4 Kaukosäädinryhmän lisääminen ryhmään

Group Setting a 

Napsauta kohdassa ”System Configuration” ryhmää, johon kaukosäädinryhmä lisätään.

1

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

2

3

b

Napsauta lisättävää kaukosäädinryhmää kohdassa ”Remote Control Group List”

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

c

Napsauta ”Add”-painiketta.

”Remote Controller Group” lisätään näytöllä ”System Configuration” valittuun ryhmään.

3-3-5 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän siirtäminen saman ryhmän sisällä

Group Setting

1

a

Napsauta ”System Configuration” -näytöllä ryhmää tai kaukosäädinryhmää, jonka haluat siirtää.

 Valitun ryhmän tai kaukosäädinryhmän näyttö muuttuu siniseksi.

b

Napsauta ” x

Up”- tai ” w

Down” -painiketta.

2

Fi-40

3-3-6 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän siirtäminen eri ryhmään

Group Setting

1

a

Napsauta ”System Configuration” -näytöllä ryhmää tai kaukosäädinryhmää, jonka haluat vaihtaa.

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

2

3

b

Napsauta ”Move”-painiketta.

Kohdassa a

valittu ryhmä tai kaukosäädinryhmä valitaan ja näytetään.

c

Napsauta kohtaa, johon haluat siirtää ryhmän.

Huomaa

Luotavissa on enintään 2 hierarkian ryhmä. 3. hierarkia on vain kaukosäädinryhmä.

Move Con fi rmation Screen

Huomautukset

Näytä ryhmäasetusnäytön piilossa oleva luettelo vierittämällä näyttöä ylös ja alas käyttämällä ” v

”-, ”  ”-, ”  ”- ja

” u

”-painikkeita.

Huomautukset

Siirron peruutus

Napsauta ”Move”-painiketta uudelleen.

Napsauta samaa ryhmää tai kaukosäädinryhmää.

4

Group Hierarchy exceeded Screen

5

”Move confirmation” -näyttö avautuu.

d

Ryhmä siirtyy, kun ”OK”-painiketta napsautetaan.

Ei kelpaa:

”Group Hierarchy exceeded” -näyttö avautuu.

e

Napsauta ”Close”-painiketta.

”Group Hierarchy exceeded” -näyttö sulkeutuu.

3-3-7 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän poistaminen

Group Setting a 

Napsauta poistettavan ryhmän nimeä ”System Configuration” -näytöllä.

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

1

b

Napsauta ”Delete”-painiketta.

”Deletion confirmation” -näyttö avautuu.

2

Fi-41

Deletion Con fi rmation Screen c

Jos haluat poistaa ryhmän, napsauta ”OK”-painiketta.

Poistettu ”Group Name” katoaa näytöltä.

Huomio

Kun ryhmä poistetaan, myös kaikki ryhmän asetukset katoavat.

3

Huomaa

Kun ”Remote Controller Group” on valittu, ryhmä poistetaan eikä ”Deletion con fi rmation” -näyttöä näytetä.

3-3-8 Ryhmäkokoonpanoluettelon tiedoston vienti ulkoiseen muistiin

Group Setting

Liitä USB-muisti ulkoisen muistin liitäntään.

a

Napsauta ”Export Data” -painiketta

”Exporting USB” -näyttö avautuu.

Huomaa

Tiedostonimi viedään ”Gr, date, time” -muodossa.

1

Exporting USB Screen

”USB Exporting complete” -näyttö avautuu.

USB Exporting Complete Screen3 b

Napsauta ”Close”-painiketta.

Irrota USB-muisti ulkoisen muistin liitännästä.

2

3-3-9 Ryhmäkokoonpanoluettelon tiedoston tuonti ulkoisesta muistista

Group Setting

Liitä USB-muisti ulkoisen muistin liitäntään.

a

Napsauta ”Import Data” -painiketta.

1

Fi-42

Importing Con fi rmation Screen

File Loading

Importing USB Screen

 ”Importing”-vahvistusnäyttö avautuu.

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

2

4

3

”File Loading” -näyttö avautuu.

c

Valitse tuotava tiedosto.

d

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Importing USB” -näyttö avautuu.

Importing USB complete Screen

5

”Importing USB complete” -näyttö avautuu.

e

Napsauta ”Close”-painiketta.

Irrota USB-muisti ulkoisen muistin liitännästä.

3-3-10 Kosketuspaneeliohjaimen ryhmän asetustiedoston muokkaus tietokoneella

● ”Group con fi guration fi le” viedään USB-muistiin kosketuspaneeliohjaimen ”Group Setting”

-näytön ”Export Data” -painikkeella.

”Group Setting File Making Sheet” avautuu tietokoneelle.

1

a

Napsauta ”Group Setting 1” -välilehteä.

Liitä USB-muisti tietokoneeseen.

2

b

Napsauta ”Import data” -painiketta.

3

c

Valitse tuotava tiedosto ”Group Setting 1” -sivulta.

Fi-43

Fi-44

Ryhmäasetus 1

Huomio

Kun teet muokkauksia tiedostonluomissivulla ja tuot tietoja kosketuspaneeliohjaimeen, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin.

Koska rekisteröidyn sisäyksikön tiedot korvataan ja seuraavat tiedot muutetaan tietoja tuotaessa, vahvista tiedot uudelleen.

• Aikataulun tiedot (yksikön asetus)

Huomio

Seuraavassa tapauksessa tiedot eivät kelpaa, kun tiedot on tuotu kosketuspaneeliohjaimeen, vaikka edellä oleva tiedostonluomissivun tarkistus on kunnossa.

• Kun tuodut tiedot sisältävät kaukosäädinryhmän osoitteen, jota ei ole kosketuspaneeliohjaimessa

1

2

4

Kosketuspaneeliohjaimessa rekisteröidyt R.C. Ryhmät näytetään kohdassa Ryhmäasetus 1.

a

Muokkaa 3:a sisältöä: ”Address”, ”RCG Name” ja ”Icon

Data”.

Huomautukset

Asetettavissa oleva sisältö

Refrigerant Circuit

Address

Indoor Unit Address

RCG Name

Icon Data

Kylmäainejärjestelmän osoitteen syöttö

(0–99).

Sisäyksikön osoitteen syöttö (0–63).

Syötä enintään 12 merkkiä sisältävä kaukosäädinryhmän nimi.

Syötä kuvakeluettelosta valittu kuvakkeen numero (0–99).

Huomautukset

Osoitteen syöttö

A B C

1

2

3 osoite

4

Group Setting File Making Sh

Address RCG Name

Sisäyksikön osoite

5

6

7

1 0_0

2 0_1

3 1_5

Cafe

Cafe

Restaurant

Huomaa:

1) Kylmäainejärjestelmän osoitteen ja sisäyksikön osoitteen välille tarvitaan ”_” (alaviiva).

2) Voit syöttää vain keskikokoisia merkkejä.

b

Tehtyäsi kaikki muokkaukset, napsauta ”Check”-painiketta.

Huomautukset

Kun ”Check”-painiketta napsautetaan, suoritetaan automaattinen, syötettyä osoitetta koskeva virheentarkistus ja tarvittaessa luodaan virhe. Jos virheitä ei ole, tiedosto tulostetaan.

Ongelmakohta Virheilmoitus

Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.

Entered data error. The address is blank or 400 or more are entered. Enter correct data.

Entered data error. RCG Name is 12 or more characters.

Enter correct data.

Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is entered at Icon Data. Enter correct data.

Entered data error. The format of address is different.

Enter correct data.

Osoite on jo käytössä.

Osoite on tyhjä tai syötettyjä arvoja on 400 tai enemmän.

R.C. Ryhmän nimen merkkien määrä on 12 tai enemmän.

Kuvaketiedot ovat tyhjät tai on syötetty numero, joka ei ole väliltä

0–99.

Osoitteen muoto on virheellinen.

Check fi nished

3

”Check finished” -näyttö avautuu ja viesti vahvistetaan.

Napsauta ”OK”-painiketta.

Valitse ”Group Setting 2” -välilehti.

Ryhmäasetus 2

4

2

1

Kosketuspaneeliohjaimen ryhmäasetuksessa luotu ryhmä näytetään kohdassa ”Group Setting 2”.

a

Muokkaa 4 kohdetta: ”Directory”, ”Group Name”, ”Icon

Data” ja ”Address”.

Huomautukset

Directory

Group

Name

Icon Data

Address

Tarkoittaa hierarkiaa.

Merkitty ilmaisulla  tai  _  .  tarkoittaa 1. hierarkiaa ja  tarkoittaa 2. hierarkiaa.

 :1. hierarkiaryhmän nro

”0”:Ylin

”1–400”:Ryhmän nro

:2. hierarkiaryhmän nro

_1–400”:Ryhmän nro

*Hierarkiassa on enintään 2 hierarkiaa.

*Ryhmien enimmäismäärä on 400.

Tämä on ryhmän nimi.

Enintään 12 merkkiä voidaan syöttää.

*Ryhmän nimeä ei tarvita kohdassa 0.

*Kun 1. hierarkian ”Directory”-numerosta on tehty kaksoiskappale, syötetään vain järjestyksessä korkeimmalla oleva

”Directory”-ryhmänimi.

Tämä on ryhmänäytön kuvakkeen nro

Kuvakenumerot 0–99 syötetään.

*Kuvakkeen numeroa ei tarvita kohdassa 0.

*Kun 1. hierarkian ”Directory”-numerosta on tehty kaksoiskappale, syötetään vain järjestyksessä korkeimmalla oleva

”Directory”-kuvakenumero.

*Viittaus erillisen sivun kuvaketaulukosta.

Tämä on ryhmässä määritellyn R.C. Ryhmän osoite.

*Vain ”Group Setting 1” -asetuksen käyttämä R.C. Ryhmän osoite voidaan syöttää.

*R.C. Ryhmien osoitteista ei voi tehdä kaksoiskappaleita samassa ryhmässä.

Fi-45

Tietojen luomisesimerkki Ryhmäasetuksessa 2.

1) Luo Ryhmäasetus2:n tiedot 3-kerroksisen rakennuksen asennusesimerkin perusteella, kuten oikealla olevassa kuvassa on esitetty.

Asennusesimerkki

2_7

2_0, 2_1

2_2, 2_3

Toimisto E

2_4

2_5

Kahvila 3

2) Alla olevan kaavion hallinta-asetus luo tiedot Ryhmäasetus 2:een, jotka on esitetty kaavion oikealla puolella olevassa taulukossa.

Hierarkia 1

0:Ylä

Hierarkia 2 Hierarkia 3

1

1:1F

2

R.C. Ryhmä

Aula

[0_0]

Ryhmä

1_1 Ravintola

3

Ravintola

[0_1]

Ravintola

[0_2]

Ravintola

[0_3]

R.C. Ryhmä

1_4

1_5

Toimisto C

1_0

1_1

Toimisto A

0_4

0_5

Kahvila 1

0_1, 0_2

0_3

1_6

1_7

Toimisto D

3) Tietojen luominen Ryhmäasetus 2:sta

1_2

1_3

Toimisto B

0_6

0_7

Kahvila 2

0_0

Ravintola

Aula

3:3F

1_2 Kahvila 1

4

Kahvila 1

[0_4]

Kahvila 1

[0_5]

11

3_1 Toimisto E

12

Toimisto F

[2_0]

Toimisto F

[2_1]

Toimisto F

[2_2]

Toimisto F

[2_3]

3_2 Kahvila 3

13

Kahvila 3

[2_4]

Kahvila 3

[2_5]

3_3 Toimisto F 14

Toimisto F

[2_6]

Toimisto F

[2_7]

Rivinro

• Eri ryhmiä ei voida yhdistää ja asettaa.

Directory Group Name Icon Data Address

0

1

1_1

2_1

1_2

1F

Restaurant

Of fi ce A

Cafe 1

8

65

9

52

0_0

0_1 0_2

1_0 1_1

0_4 0_5

Huomautukset

Tietojen luomissäännöt (kelpaamaton esimerkki)

• Arvoa 0 ei voida asettaa ryhmässä.

Directory Group Name

0

1

1_1

0

1_2

1F

Restaurant

Cafe 1

Icon Data

8

65

52

Address

0_0

0_1 0_2

0_4 0_5

• 1

.

hierarkian ryhmä on asetettava ensin.

(2

.

hierarkiaa ei voida asettaa, jos 1

.

hierarkiaa ei ole.)

Directory Group Name Icon Data Address

0

2_3

2_1

2

2_2

Of fi ce A

Of fi ce B

2F

Of fi ce C

8

9

9

9

1_0 1_1

1_2 1_3

1_4 1_5

3F

2F

1F

Fi-46

b

Kun muokkaukset on tehty, napsauta ”Check”-painiketta.

Huomautukset

Kun ”Check”-painiketta napsautetaan ja jos syötetyissä tiedoissa on virhe, luodaan virhe.

Jos virheitä ei ole, esiin tulee hyväksytystä tarkistuksesta kertova näyttö.

Ongelmakohta Virheilmoitus

Entered data error. Group name is 12 or more characters.Enter correct data.

Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is entered at IconData.Enter correct data.

Entered data error. Data entered at Address is not entered at ”Group Setting1”sheet. Enter correct data.

Entered data error. Blank or a number other than 1-400 is entered at Directory. Enter correct data.

Entered data error. Address is duplicated in the same

Group. Enter correct data.

Entered data error. Directory is duplicated in second hierarchy. Enter correct data.

Entered data error. The format of Directory is different.

Enter correct data.

Ryhmän nimen merkkien määrä on 12 tai enemmän.

Kuvaketiedot ovat tyhjät tai on syötetty numero, joka ei ole väliltä

0–99.

Älä syötä ”Group Setting 1” -sivun osoitteeseen syötettyjä tietoja.

Hakemisto on tyhjä tai on syötetty numero, joka ei ole väliltä 1–400.

Osoitteesta on tehty kaksoiskappale samassa ryhmässä.

Hakemistosta on tehty kaksoiskappale 2.

hierarkiassa.

Hakemiston muoto on virheellinen.

Check fi nished

3

5

”Check finished” -näyttö avautuu ja viesti vahvistetaan.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

d

Napsauta ”Export Data” -painiketta.

Tallennuskohteen ikkuna avautuu.

e

Valitse USB-muisti.

Huomautukset

Tuodaksesi tietoja kosketuspaneeliohjaimella, tulosta ja tallenna tiedosto aina ”Export data” -toiminnolla.

Save fi nished f

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Save finished” -näyttö sulkeutuu.

6

Fi-47

Fi-48

3-4 Aikataulun asetus

3-4-1 Aikatauluasetuksen päänäytöt

Schedule Setting

Schedule Units Setting

Aikataululuettelo

Aikataulun yksiköiden asetus

Nykyinen aikataulu

”Close”-painike

”Up”-painike

”Down”-painike

”Copy”-painike

”Rename”-painike

”New”-painike

”Delete”-painike

On/Off-painike

Aikataulun nimi

Yksikköluettelo

”OK”-painike

Ajastetut toimintayksiköt

”Cancel”-painike

Calendar (Calendar Setting)

Calendar (Custom Setting)

Schedule Pattern Setting

”Calendar Setting” -painike

Aikataulumalli

”Close”-painike

”Edit”-painike

”Next”-painike

”Back”-painike

”Custom Setting” -painike

Aikataulumalli

”Close”-painike

”Edit”-painike

”Down”-painike

”Up”-painike

”Del”-painike

”Edit”-painike

”New”-painike

”Schedule Pattern” -painike

”Copy”-painike

”Paste”-painike

”New”-painike

”Edit”-painike

”Delete”-painike

”Close”-painike

Fi-49

Operation Setting

Toiminta-aika

R.C.-esto

Toiminta

Tila

Lämpötila-asetus

Custom Setting

”OK”-painike

”Hold”-painike

”Cancel”-painike

Vuosittain / 1 kerran

Aikataulun nimi

Aikataulumalli

Kuukausi

Päivämäärä

Viikko

Viikonpäivä

”OK”-painike

”Cancel”-painike

3-4-2 Uuden aikataulun asetus

Schedule Setting

Aikataulutettujen yksiköiden luettelo a 

Napsauta ”New”-painiketta ”Schedule Setting” -näytöllä.

Näppäimistönäyttö ”(Change Schedule Name)” avautuu.

Huomaa

Voit luoda enintään 30 aikataulua. ”New”-painike ei ole napsautettavissa, jos olet jo luonut 30 aikataulua.

1

Nykyinen aikataululuettelo

Aikataululuettelo

Huomautukset

Aikataululuettelo:

Näyttää asetetut aikataulut.

Aikataulutettujen yksiköiden luettelo:

Näyttää ajastetut yksiköt.

Nykyinen aikataululuettelo:

Näyttää nykyisen päivän aikataulun.

Fi-50

Schedule Name

2

Huomaa

Suoritettaessa käyttöönottoa, ”Schedule Setting” -näytön

”Schedule List” -kohta on tyhjä.

Schedule Setting

3

b

Käytä näppäimistöä ”Schedule Name” -kohdan täyttämiseen.

Huomaa

Katso lisätietoja näppäimistön käyttötavasta kohdasta ”3-

3-2”.

Huomautukset

Voit syöttää enintään 24 merkkiä ”Schedule Name” -kohtaan.

Näytöstä riippuen, ”Display Range” -alueen ylittäviä merkkejä ei välttämättä näytetä.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Schedule Name” rekisteröidään ja ”Schedule Setting”

-näyttö avautuu.

3-4-3 Aikataulun asetus päälle / pois päältä

Schedule Setting a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka asetusta haluat muuttaa ”Schedule List” -näytöllä.

1

 Valittu ”Schedule”-näyttö muuttuu siniseksi.

2

b

Napsauta ”On/Off”-painiketta.

Huomio

Kun ”On/Off”-tilan asetus ”Schedule List” -näytöllä on

”On”, kyseinen aikatauluyksikön luettelo suoritetaan. Jos

”Schedule List” -kohdan asetus on ”Off”, kyseistä aikatauluyksikön luetteloa ei suoriteta.

Huomaa

Oletusasetuksena on ”On”, kun uusi aikataulu on asetettu.

3-4-4 Aikataulun nimen muuttaminen

Schedule Setting a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka haluat muuttaa ”Schedule List” -näytöllä.

1

Valittu ”Schedule”-näyttö muuttuu siniseksi.

2

Napsauta ”Rename”-painiketta.

Näppäimistönäyttö ”(Change Schedule Name)” avautuu.

c

Syötä ”Schedule Name” tai napsauta ”

”-painiketta ja valitse nimi avautuvasta luettelosta.

Fi-51

Schedule Name

3

Huomaa

Katso lisätietoja näppäimistön käyttötavasta kohdasta ”3-

3-2”.

4

Huomautukset

Voit syöttää enintään 24 merkkiä ”Schedule Name” -kohtaan.

Näytöstä riippuen, ”Display Range” -alueen ylittäviä merkkejä ei välttämättä näytetä.

d

Napsauta ”OK”-painiketta vahvistaaksesi syötetyn nimen.

”Schedule Setting” -näyttö avautuu, kun suoritat tehdyt muutokset.

3-4-5 Aikataulun kopioiminen

Schedule Setting

1

2

a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka haluat kopioida ”Schedule List” -näytöllä.

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

b

Napsauta ”Copy”-painiketta.

”Schedule List” -luettelon kohdasta ”Schedule Name” kopioitu ”Schedule Name” luodaan ja ”Change Schedule Name” -näyttö avautuu.

Huomaa

”Schedule Name” -nimeksi tulee sama nimi, joka oli kopioinnin lähteenä olevalla ”Schedule Name” -nimellä.

Huomaa

Katso lisätietoja näppäimistön käytöstä nimen vaihdon yhteydessä kohdasta 3-3-3

3-4-6 Aikataulun poistaminen

Schedule Setting

1

a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka haluat poistaa ”Schedule List” -näytöllä.

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

b

Napsauta ”Delete”-painiketta.

”Delete Confirmation” -näyttö avautuu.

2

Delete Con fi rmation Screen

3

c

Valittu aikataulu poistetaan, kun ”OK”-painiketta napsautetaan.

Huomaa

Poisto keskeytyy ja ”Delete Con fi rmation” -näyttö sulkeutuu, kun ”Cancel”-painiketta painetaan.

Fi-52

3-4-7 Ryhmän tai kaukosäädinryhmän aikataulutoiminnan asetus

Schedule Setting

1

2

Muuta aikataulun mukaan toimivia yksiköitä kohdasta ”Schedule List”.

a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka asetusta haluat muuttaa kohdasta ”Schedule List”.

b

Napsauta ”Schedule Units Setting” -kohdan ”Edit”painiketta.

”Schedule Units Setting” -näyttö avautuu.

Scheduled Units Setting

Yksikköluettelo

3

4

5

Napsauta haluamaasi ryhmää tai kaukosäädinryhmää, jota haluat käyttää kohdasta ”Units List”.

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

d

Napsauta ”Add”-painiketta.

Kohdan ”Schedule Operation Units” luetteloon lisätyt ryhmien tai kaukosäädinryhmien nimet näytetään näytön vasemmalla puolella.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö rekisteröidään ja ”Schedule Setting” -näyttö avautuu.

Toimintayksiköiden aikataulu

Huomio

Ryhmien yhdistelyn hallinta:

Lisäysten tekeminen aikataulutettujen toimintayksiköiden luetteloon on mahdollista.

Samojen ryhmien yhdistelmä (ryhmät B+C, ryhmät B+C)

Erilaisen, yksittäisen kaukosäädinryhmän yhdistelmä (yksittäinen A, yksittäinen B)

Yksittäinen kaukosäädinryhmä ja ryhmä (yksittäinen A, ryhmät A+B)

Yksittäinen kaukosäädinryhmä ja ryhmä (yksittäinen A, ryhmät B+C)

Kaukosäädinryhmä

A A

A B

C C

A A B

Ryhmä

B C B C

A B C

Lisäysten tekeminen aikataulutettujen toimintayksiköiden luetteloon ei ole mahdollista.

• Saman, yksittäisen kaukosäädinryhmän yhdistelmä (yksittäinen A, yksittäinen A) (yksittäinen C, yksittäinen C)

Huomaa

Voit peruuttaa asetetun sisällön napsauttamalla ”Cancel”-painiketta.

Huomaa

Tuo näytöllä piilossa oleva luettelo uudelleen näkyviin vierittämällä näyttöä ” v

”-, ”  ”-, ”  ”- ja ” u

”-näppäimillä.

Huomaa

Kaikki kosketuspaneeliohjaimessa rekisteröidyt ryhmäasetuksessa asetetut yksiköt ja ryhmät on lueteltu kohdassa ”Units List” vaiheessa c

.

Huomaa

Jos haluat rekisteröidä yksiköitä ryhmään, laajenna näkymää napsauttamalla ”+”-painiketta kohdan ”Group Name” vierestä.

Fi-53

3-4-8 Aikataulun mukaan toimivan ryhmän sisäyksiköiden poistaminen

Schedule Setting

● Poista aikataulun mukaan toimivat yksiköt kohdasta

”Schedule List”.

Scheduled Units Setting

1

2

3

4

5

a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka haluat poistaa ”Schedule List” -luettelosta.

b

Napsauta ”Scheduled Units Setting” -kohdan ”Edit”painiketta

”Scheduled Units Setting” -näyttö avautuu.

c

Napsauta sitä ryhmää tai kaukosäädinryhmää, jonka haluat poistaa ”Scheduled Operation Units” -luettelosta.

Valittu näyttö muuttuu siniseksi.

d

Napsauta ”Delete”-painiketta.

Ryhmät tai kaukosäädinryhmä poistetaan ”Scheduled Operation Units” -luettelosta.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö rekisteröidään ja ”Schedule Setting”

-näyttö avautuu.

3-4-9 Uuden toimintamallin asetus

Schedule Setting a

Napsauta ”Schedule Name” -nimeä, jonka malli asetetaan ”Schedule List” -luettelosta.

1

b

Napsauta ”Current Schedule” -kohdan ”Edit”-painiketta.

”Calendar”-näyttö avautuu.

2

Huomautukset

Asetustoimenpiteet:

Aseta aikataulun toimintamalli.

(enintään 8 erilaista)

→ •Aikataulumallin asetus ”3-4-10”

Valitse asetettava aikataulumalli 2 menetelmästä ja aseta se mukautetuksi päiväksi.

→ •Kalenterin asetus ”3-4-13”

•Mukautettu asetus ”3-4-13”

Calendar (Calendar Setting) c

Napsauta ”Edit”-painiketta.

”Schedule Pattern Setting” -näyttö avautuu.

3

Fi-54

Schedule Pattern Setting

Operation Setting

4

5

Huomautukset

Asetusesimerkki

: Toiminta jäähdytyksellä 26 °C:ssa klo 8:00 aamulla (AM) ja kaukosäädinasetus sallittu.

Time

Operation

Mode

Set Temp.

R.C. Prohibition

08:00 AM

On

Cool

26.0°C

All →

On/Off →

Mode →

Timer →

On →

Temp →

Filter →

Asetusesimerkki

: Vain asetetun lämpötilan vaihtaminen 28 °C:een klo 15:00 iltapäivällä (3:00 PM).

Time

Operation

Mode

Set Temp.

R.C. Prohibition

03:00 PM

Hold

Hold

28.0°C

Hold

6

Seuraavissa kohdissa käytetään esimerkkinä valittua mallia [C].

d

Napsauta ”Schedule Pattern” -kohtaa, jonka haluat asettaa.

Valitse malli [C].

e

Napsauta ”New”-painiketta.

”Operation Setting” -näyttö avautuu.

Huomautukset

• Tee seuraavat asetukset:

Kohtien asettaminen ”Operation Setting” -näytöllä

Toiminnan aloitus- tai lopetusaika

: Tunnit ja minuutit aamulla tai illalla (AM tai PM)

Käyttöasetus

: ”ON”, ”OFF” ja ”Hold*”

Toimintatila

: ”Auto”, ”Cool”, ”Dry”, ”Fan”, ”Heat” ja

”Hold*”

Lämpötila-asetus

: Lämpötila-arvot tai ”Hold*”

Kaukosäätimen käyttörajoitusten asetukset

:

Kaikki toiminnot, toiminta ”On”, toiminta ”On/Off”, ”Set

Temp.”, toimintatila, ajastinesto (vakiokaukosäätimen ajastinesto), suodattimen hälytyksen nollaus (vakiokaukosäätimen suodattimen nollaus) ”Hold*”

Kun asetukseksi valitaan jokin muu kuin pito, suorita esto-/sallimisasetus jokaiselle toiminnolle. Kuitenkin kun ”All” on estetty, muita asetuksia (”On/Off”, ”On”,

”Mode”, ”Temp”, ”Timer” ja ”Filter”) ei voi tehdä. Kun

”On/Off” on estetty, ”On”-asetusta ei voi tehdä. Tämän takia toimintoja asetettaessa ”All” tulee sallia.

*Kun ”Hold” on valittu, tila-asetus säilytetään aikataulua suoritettaessa.

Huomaa

Voit asettaa enintään 20 kohdetta yhdelle päivälle kohdassa ”Operation Setting”.

Huomautukset

1 malli asetetaan aikavälille 00:00–23:59.

Kun haluat tehdä asetuksen, joka kestää koko päivän, luo erillinen sääntö tai luo asetus siten, että se sisältää asetuksen klo 00:00 jälkeen.

f

Napsauta asetuksen lopuksi ”OK”-painiketta.

”Schedule Pattern Setting” -näyttö avautuu.

Fi-55

3-4-10 Toimintamallin vaihtaminen

Calendar (Calendar Setting)

Tämän toiminnon kuvauksen yhteydessä käytetään esimerkkiä, jossa vaihdetaan mallia [C].

a

Napsauta ”Edit”-painiketta.

”Schedule Pattern Setting” -näyttö avautuu.

1

Schedule Pattern Setting

3

2

b

Napsauta mallia [C].

c

Napsauta ”Edit”-painiketta.

”Operation Setting” -näyttö avautuu.

Operation Setting

Muuta ”Operation Setting” -asetuksia.

d

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

Asetettu sisältö suoritetaan ja ”Schedule Pattern Setting” -näyttö avautuu.

Schedule Pattern Setting

Paste con fi rmation screen

4

1

4

3

2

5

Aikataulumallin kopioiminen

Kaikki valitun aikataulumallin ajastimet voidaan kopioida toiseen aikataulumalliin.

a

Valitse aikataulumalli [A], jonka haluat kopioida.

b

Napsauta ”Copy”-painiketta.

c

”Copy/paste”-näytöllä näkyy merkintä ”A”.

d

Valitse kopiointikohteen aikataulumalli [C].

e

Napsauta ”Paste”-painiketta.

f

Napsauta ”OK”-painiketta.

Valittu aikataulumalli liitetään.

6

Fi-56

3-4-11 Toimintamallin poistaminen

Calendar (Calendar Setting) a

Napsauta ”Edit”-painiketta.

”Schedule Pattern Setting” -näyttö avautuu.

Schedule Pattern Setting

Delete Con fi rmation Screen

1

2

3

4

b

Napsauta poistettavaa aikataulumallia toimintamalleista.

c

Napsauta poistettavaa toimintamallia ”Schedule Pattern

List” -luettelosta.

 Valittu luettelokohta muuttuu siniseksi.

d

Napsauta ”Delete”-painiketta.

 ”Delete confirmation” -näyttö avautuu.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

Valittu luettelo poistetaan

5

3-4-12 Toimintamallin asetus

Calendar (Calendar Setting)

1

3

2

4

Asettaminen kalenterin mukaan.

a

Napsauta ”Calendar Setting” -painiketta.

b

Valitse vuosi-/kuukausikalenteri, jonka haluat asettaa naupsauttamalla ”Back”- tai ”Next”-painiketta.

Huomaa

Valittavan kuukauden alarajana on nykyinen kuukausi ja ylärajana korkeintaan 12 kuukauden päässä oleva kuukausi nykyinen kuukausi mukaan luettuna.

c

Napsauta ”Schedule Pattern” -mallia, jonka haluat asettaa.

d

Tee asetettavaan päivään tai viikonpäivään liittyvät asetukset.

Fi-57

Huomautukset

Aina, kun päivämäärää tai viikonpäivää napsasutetaan ”Calendar”-näytöllä, asetus vaihtuu alla kuvatulla tavalla.

9

A

9 9

Kun ”Custom Setting” on asetettu, näyttö vaihtuu alla kuvatulla tavalla.

9

A

9 9

A tai

9

Calendar (Calendar Setting)

1

Näyttö

A

(A)

A

(A)

Tyhjä

Asetus

Annual

1 Time

Custom Day

(Annual)

Custom Day

(1 Time)

No Schedule Ei aikataulua

Sisältö

Valittu aikataulumalli suoritetaan joka vuosi.

Valittu aikataulumalli suoritetaan vain asetettuna vuonna.

”Custom Setting” -asetuksella asetettu päivä suoritetaan joka vuosi.

”Custom setting” -asetuksella asetettu päivä suoritetaan vain asetettuna vuonna.

Asetus päivämäärän määrityksellä.

(mukautettu asetus)

a

Napsauta ”Custom Setting” -painiketta.

 ”Custom Setting” -näyttö avautuu.

Calendar (Custom Setting)

Custom Setting

Calendar (Custom Setting)

Aikataulumalli

2

3

b

Napsauta ”Custom Setting List” -luettelon ”New”-painiketta ja valitse ”Schedule Pattern” -asetus.

Huomautukset

”Custom Setting” -näytöllä voidaan asettaa seuraavat kohdat.

Year setting

: vuosittainen, vain 1 vuosi

Month setting

: joka kuukausi, vain 1 kuukausi.

Day setting

: joka päivä, vain 1 päivä

Week setting

: joka viikko, tietty viikko

Day of week setting

: joka viikko, jokainen tietty päivä c

Napsauta lopuksi ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö suoritetaan ja ”Custom Setting List”

-näyttö avautuu.

Huomaa

”Custom Setting List” -luettelossa asetettu arvo tulee näkyviin ja aikataulumalli näkyy kalenterissa.

Lisätty mukautettujen asetusten luetteloon.

Huomaa

Aikataulukalenterissa voidaan näyttää enintään 12 kuukautta nykyisestä kuukaudesta eteenpäin.

Mukautetussa asetuksessa ei voida asettaa kuluneita kuukausia. Kun kyseessä on kuluvan kuukauden jo menneet päivämäärät, mukautetussa asetuksessa ei voida asettaa asetusta ”1 time”, mutta ”annual” voidaan asettaa.

Esimerkiksi aikavälin 1. kesäkuuta ja 5. syyskuuta ”annual”asetus on asetettu mukautetulla asetuksella jäähdytystoiminnolle 17. heinäkuuta kuluvana vuonna 2009. Tässä tapauksessa tämän vuoden aikaväli 1. kesäkuuta ja 16. heinäkuuta jätetään automaattisesti huomioimatta menneenä asetuksena. Jäähdytystoiminto suoritetaan aikavälillä

17. heinäkuuta ja 5. syyskuuta. Seuraavasta vuodesta lähtien jäähdytystoiminto suoritetaan aikavälillä 1. kesäkuuta ja 5. syyskuuta ”annual”-asetuksen mukaisesti.

3-4-13 Mukautetun asetuksen muuttaminen

Calendar (Calendar Setting)

1

a

Napsauta ”Custom Setting” -painiketta.

”Custom Setting List” -näyttö avautuu.

b

Napsauta ”Custom Setting List” -luettelon ”Edit”-painiketta ja valitse luettelo, jonka asetuksia haluat muuttaa.

Calendar (Custom Setting)

Custom Setting

Custom Setting

2

1

3

3

2

Muuta asetettua sisältöä ”Custom Setting” -näytöllä.

c

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

Asetettu sisältö suoritetaan ja ”Custom Setting List”

-näyttö avautuu.

Huomaa

Kun ”Cancel”-painiketta napsautetaan, asetetun sisällön muutos keskeytyy ja ”Custom Setting” -näyttö sulkeutuu.

Näyttö palaa ”Custom Setting List” -luetteloon.

Aikataulumallin muuttaminen

a

Valitse ”Custom Setting List”, jota haluat muuttaa kohdassa ”Schedule Pattern”.

b

Valitse ”Schedule Pattern”, jota haluat muuttaa.

c

Napsauta valittua ”Custom Setting List” -luetteloa uudelleen.

Vaihdettu ”Schedule Pattern” -malliin, joka valittiin vaiheessa b

.

Fi-59

3-4-14 Mukautetun päivän poistaminen

Calendar (Calendar Setting)

1

a

Napsauta ”Custom Setting” -painiketta.

”Custom Setting List” -näyttö avautuu.

Calendar (Custom Setting)

Delete Con fi rmation Screen

2

b

Napsauta ”Custom Setting” -luetteloa, jonka haluat poistaa.

Valittu nimi valitaan ja näyttö muuttuu siniseksi.

c

Napsauta ”Del.”-painiketta.

3

4

”Delete Confirmation” -näyttö avautuu d

Napsauta ”OK”-painiketta.

Valittu ”Custom Setting” -luettelo poistetaan.

Huomaa

Kun ”Cancel”-painiketta napsautetaan, asetetun sisällön muutos keskeytyy ja ”Custom Setting” -näyttö sulkeutuu.

Näyttö palaa ”Schedule Unit List” -luetteloon.

Fi-60

3-4-15 Mukautetun asetuksen tärkeysjärjestyksen muuttaminen

Calendar (Calendar Setting)

1

a

Napsauta ”Custom Setting” -painiketta.

”Custom Setting List” -näyttö avautuu

Calendar (Custom Setting) b

Napsauta asetusta, jonka tärkeysjärjestystä haluat muuttaa ”Custom Setting” -asetuksen toimintoluettelossa.

Nimen näyttö muuttuu siniseksi luettelossa.

c

Siirry toimintoluettelossa ylös ja alas käyttämällä ” w

Down”- tai ” x

Up” -painiketta.

Huomaa

Tärkeysjärjestys käy ilmi luettelosta siten, että yläosalla on korkeampi prioriteetti ja alaosalla vastaavasti alempi prioriteetti.

2

3

Huomaa

Kun kalenterin asetus (viikko, päivä) ja mukautettu asetus

(vuosi, kuukausi, viikko) ovat päällekkäisiä, tärkeysjärjestys on seuraava:

Tärkeysjärjestys

1

2

3

Asetus

Kalenterin asetus

Mukautettu asetus

Kalenterin asetus

Sisältö

Päivä

Kaikki

Viikko

3-4-16 Aikataulun asetusesimerkki

Schedule Setting

Aikataulu1

Kuvaa asetusesimerkkiä, kun alla oleva aikataulu on asetettu kohdassa Aikataulu 1.

Mon-Fri

Sat

Sun

Holiday (January 1)

(2 nd

Monday of October)

Custom day (4 th

Friday)

8:40~17:30 Työtunnit

12:00~13:00 Ruokatunti

17:30~23:00 Ylityö

23:00 Lukitus

Ei työpäivä

Ei työpäivä

Ei työpäivä

8:40~17:30 Työtunnit

12:00~13:00 Ruokatunti

Lukitus

1. Aikataulumallin ja toimintamallin asetus

Calendar (Calendar Setting)

Aikataulumallin asetus

a

Napsauta aikataulumallin ”Edit”-painiketta.

Katso lisätietoja kohdasta ”3-4-10” ja suorita käyttöasetus alla olevan taulukon avulla aikataulumalleille A–H.

1

Fi-61

Fi-62

Aikataulumalli ”A”

Time

8:40

12:00

13:00

17:30

23:00

On/Off

On

Hold

Hold

Hold

Off

Aikataulumalli ”C”

Time

8:40

12:00

13:00

17:30

On/Off

On

Hold

Hold

Off

Aikataulumalli ”H”

Time On/Off

Mode

Cool

Hold

Hold

Hold

──

Mode

Cool

Hold

Hold

──

Temp

26°C

28°C

26°C

28°C

-- °C

R.C.

Prohibition

Hold

Hold

Hold

Hold

──

Temp

26°C

28°C

26°C

-- °C

R.C.

Prohibition

Hold

Hold

Hold

──

Mode

No Setting

Temp

R.C.

Prohibition

Aikataulumalli ”B”

Time

8:40

12:00

13:00

17:30

23:00

On/Off

On

Hold

Hold

Hold

Off

Aikataulumalli ”D”

Time

8:40

12:00

13:00

17:30

On/Off

On

Hold

Hold

Off

Mode

Heat

Hold

Hold

Hold

──

Mode

Heat

Hold

Hold

──

Temp

24°C

22°C

24°C

22°C

-- °C

R.C.

Prohibition

Hold

Hold

Hold

Hold

──

Temp

24°C

22°C

24°C

-- °C

R.C.

Prohibition

Hold

Hold

Hold

──

2. Aikataulumallien kohdentaminen

Asetetut aikataulumallit kohdennetaan 2 menetelmällä.

Calendar (Calendar Setting)

Kalenterin asetus

b

Napsauta ”Calendar”-painiketta.

Jokainen asetettu aikataulumalli liitetään alla kuvatulla tavalla.

2

Kesä–Syys

Loka–Touko

Calendar

Ma–Pe

Ma–Pe

Pattern

Malli ”A”

Malli ”B”

Tammikuu 1 + La, Su Malli ”H”

Huomaa

Aikataulumallin voi asettaa seuraavalla tavalla kalenterin asetuksessa.

• Asetus tehdään napsauttamalla päiviä yksitellen kullekin kuukaudelle. (Asetusesimerkissä malli A on asetettu jokaiselle päivälle ma–pe ja kuukausille kesä– syys, ja malli B on asetettu päiville ma–pe ja kuukausille loka–touko.)

* Prioriteetti on kuitenkin korkeampi kuin mukautetun asetuksen asetuksella. Älä suorita kalenterin asetusta, kun haluat suorittaa mukautetun asetuksen asetuksen.

Calendar (Custom Setting)

3

Mukautettu asetus

c

Napsauta ”Custom Setting” -painiketta.

”Custom Setting List” -näyttö avautuu.

d

Napsauta ”New”-painiketta.

Katso lisätietoja kohdasta ”3-4-14” ja suorita alla kuvatun kaltainen asetus.

4

Kohteet

Asetukset

Kohteet

Asetukset

Pattern

C

Pattern

D

Annual/1 Time

Vuosittain

Annual/1 Time

Vuosittain

Month

Kuukausittain

Month

Kuukausittain

Week

Viikko – 4.

viikko

Week

Viikko – 4.

viikko

Day of week

Päivä -Pe

Day of week

Päivä -Pe

Kohteet

Asetukset

Pattern

H

Annual/1 Time

Vuosittain

Month

Kuukausi-10

Week

Viikko – 2.

viikko

(Esimerkki) Aseta kesäksi korkean prioriteetin malli C ja talveksi korkean prioriteetin malli D.

Day of week

Päivä -Ma

Huomautukset

Edellä mainittu on aikataulun asetuksen menetelmä.

Asetusesimerkissä aikataulumallit kohdennettiin 2 menetelmällä, mutta asetus on mahdollinen molemmilla tavoilla.

Fi-63

3-5 Salasanan asetus

3-5-1 Salasana-asetuksen päänäytöt

Password Setting

User Setting / History Password Veri fi cation

Käyttäjän asetukset / Salasanahistoria

”Change Password” -painike

”Change Setting” -painike

Käyttöasetusten salasana

”Change Password” -painike

”Change Setting” -painike

”Close”-painike

Käyttäjän asetukset / Salasanahistoria tai käyttöasetusten salasana

3-5-2 Käyttäjäasetusten käyttöoikeuden hallinta

Monitor Mode(Icon)

1

Avaa ”Password Setting” -näyttö ”Monitor Mode” -näytöltä.

a

Napsauta ”Setting”-painiketta.

”User Setting/History” -valikkonäyttö avautuu.

Huomaa

”User Setting/History” -näytöllä on 3 valikkomallia: ”System

Setting”, ”Preference” ja ”History”.

Fi-64

User Setting / History

System Setting

Password Setting

User Setting / History Password Veri fi cation

2

3

b

Napsauta ”System Setting” -painiketta.

”System Setting” -valikkonäyttö avautuu

Huomaa

• ”System Setting” -näytössä on seuraavat 10 valikkomallia ”Date / Time Setting”, ”Group Setting”,

”Schedule Setting”, ”Password Setting”, ”Installer

Setting”, ”Language Setting”, ”Network Setting”, ”Low

Noise Operation”, ”Time Zone Setting” ja ”Display

Item Setting”.

Lisävarusteiden nimet näytetään, kun lisävarusteet rekisteröidään.

c

Napsauta ”Password Setting” -painiketta.

”Password Setting” -näyttö avautuu.

d

Napsauta ”Change Setting” -painiketta kohdasta Käyttäjän asetukset / Salasanahistoria.

Näppäimistönäyttö ”(Password Verification)” avautuu.

Huomaa

”Password Setting” -näytöllä näytetään asetuksen sisältö

4 kohteelle: ”All”, ”Schedule Setting”, ”Group Setting” ja

”Low Noise Operation”.

4

Huomaa

Salasana vaaditaan 3 asetukselle (Installer Setting Password, User Setting/History Password ja Operation Setting

Password).

e

Syötä salasana kohtaan ”User Setting / History Password”.

Huomaa

Oletussalasanaksi on asetettu ”VRFVRF”.

5

f

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Change Password Setting” -näyttö avautuu

6

Fi-65

Password Setting

7

g

Merkitse rastilla ne ”Password Setting” -näytön painikekohteiden valintaruudut, joiden salasana halutaan määrittää ennen asettamista.

h

Napsauta asetuksen lopuksi ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö määritetään, ja näyttö palaa ”Password

Setting” -näkymään.

8

Huomautukset

Kohteiden ”Schedule Setting”, ”Group Setting”, ”Low Noise Operation”, ”Date/Time Setting”, ”Time Zone

Setting”, ”Network Setting” tai ”History” salasanakäytäntö voidaan määrittää kaikille yhteisesti valitsemalla

”All” tai yksitellen.

P.W.1

Aikataulun asetus

P.W.1

Ryhmäasetus

Näyttö- tila

P.W.1

SS1

: Käyttäjän asetukset / Salasanahistoria

Käyttäjän asetukset / Historia

P.W.1

P.W.1

P.W.1

P.W.1

Hiljainen käyttö

Päivämäärän ja

kellonajan asetus

Aikavyöhykkeen asetus

Verkon asetus

P.W.1

Historia

• Katso kosketuspaneeliohjaimen salasanan määrityskäytäntö kohdasta 5 ”Salasanan määritys”, luvusta

”JÄRJESTELMÄN ESITTELY”.

*1 Jos ”ALL” on asetettu asetukselle ”Require” ”User Setting / History Password” -näytöllä, salasana on syötettävä ”Monitor Mode” -tilan siirtämiseksi ”User

Setting”- tai ”Schedule Setting” -asetukseen.

3-5-3 Käyttäjäasetuksen salasanan vaihtaminen

Password Setting a

Napsauta ”Change Password” -painiketta.

Näppäimistönäyttö ”(Password Verification)” avautuu.

1

Fi-66

User Setting / History Password Veri fi cation

Change User Setting / History Password

2

b

Syötä salasana kohtaan ”User Setting / History Password Verification”.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

Näppäimistönäyttö ”(Change User Setting / History

Password)” avautuu.

3

4

d

Näppäile ”New Password”.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

”User Setting / History Password Verification” -näyttö avautuu.

User Setting / History Password Veri fi cation

Password Setting

5

6

7

f

Syötä sama, vaiheen d

salasana uudelleen.

g

Napsauta ”OK”-painiketta.

 ”Password Setting” -näyttö avautuu.

h

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

 Asetettu sisältö määritetään ja ”System Setting” -näyttö avautuu.

Huomautukset

Jos unohdat salasanan salasana-asetuksen jälkeen, sitä seuraava ”User Setting” -asetus ei onnistu. Kirjoita salasana ylös, jotta et unohda salasanaa. Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

8

Fi-67

3-5-4 Toiminnan ohjausasetuksen käyttöoikeuden hallinta

Password Setting a 

Napsauta ”Change Setting” -painiketta kohdassa ”Operation Setting Password”.

1

”Operation Setting Password Verification” -näyttö avautuu.

Huomaa

Oletukseksi on asetettu ei voimassa.

Operation Setting Password Veri fi cation

Huomaa

Aseta eri salasana kohtiin ”Installer Setting Password”, ”User

Setting/History Password” ja ”Operation Setting Password”.

2

b

Näppäile ”Operation Setting Password” -salasana.

Huomaa

Oletussalasanaksi on asetettu ”VRFVRF”.

3

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Password Setting (Operation Setting)” -näyttö avautuu.

Password Setting (Operation Setting)

4

5

d

Napsauta ”Do Not Require”- tai ”Require”-painiketta kohdassa ”Operation Setting Password”.

e

Napsauta asetuksen päätteeksi ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö määritetään ja ”Password Setting”

-näyttö avautuu.

Huomaa

Jos asetuskohde ”Password Setting (Operation Setting)”

-näytöllä on asetettu kohtaan ”Require”, salasana on syötettävä ”Operation Setting” -näytölle pääsemiseksi.

Huomaa

Käyttöasetusten salasana pyydetään, kun ”Operation”-,

”On”- tai ”Off”-painiketta napsautetaan näyttötilassa. Salasanaa ei pyydetä todennuksesta kuluneen 10 minuutin aikana. Salasanaa pyydetään uudelleen, jos painikkeita napsautetaan 10 minuutin kuluttua tai myöhemmin.

Fi-68

3-5-5 Käyttöasetusten salasanan vaihtaminen

Password Setting a

Napsauta ”Operation Setting Password” -kohdan

”Change Password” -painiketta.

”Operation Setting Password Verification” -näyttö avautuu.

1

Operation Setting Password Veri fi cation

2

b

Syötä ”Operation Setting Password”.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

Change Operation Setting Password

Operation Setting Password Veri fi cation

Password Setting

3

4

d

Näppäile uusi salasana.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Operation Setting Password Verification” -näyttö avautuu.

5

6

f

Syötä sama, vaiheen d

salasana uudelleen.

g

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Password Setting” -näyttö avautuu

8

7

h

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

Asetettu sisältö määritetään ja ”System Setting” -näyttö avautuu.

Huomaa

Jos unohdat salasanan salasana-asetuksen jälkeen, sitä seuraava ”Operation Setting” -asetus ei onnistu. Kirjoita salasana ylös, jotta et unohda salasanaa. Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Fi-69

Fi-70

3-6 Asennuksen asetukset

3-6-1 Asennuksen asetusten päänäytöt

Installer Setting

”Change”-painike

”Change”-painike

”Register”-painike

”Change”-painike

”Change”-painike

”Change”-painike

”Change”-painike

“Check USB”-painike

”End”-painike

”Error History” -painike

”Register”-painike

Installer Setting (Touch Panel Controller Address Setting)

”Touch Panel Controller Address Setting”

”OK”-painike

”Cancel”-painike

Installer Setting (Touch Panel Controller Name)

Installer Setting (Unit Registration)

”Select”-painike

”Select”-painike

”Select”-painike

”Select”-painike

”Select”-painike

”Close”-painike

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)

”Emergency Stop” -painike

”Edge”-painike

”All On / All Off” -painike

”Pulse”-painike

”Electricity Meter” -painike

”Not Used” -painike

”OK”-painike

”Cancel”-painike

”Celsius”-painike

”Fahrenheit”-painike

“Not Limited”-painike

“Limited”-painike

”Temperature Range Setting” -painike

”OK”-painike

”Cancel”-painike

Fi-71

Installer Setting (Function Setting/R.C. Prohibition Setting)

”Used”-painike

”Not Used” -painike

”OK”-painike

”Cancel”-painike

3-6-2 Asennuksen asetukset

Installer Setting Password Veri fi cation

1

Salasana on asetettu tahattoman käytön estämiseksi.

a

Syötä salasana kohdassa ”Installer Setting Password”.

Huomaa

Oletussalasanaksi on asetettu ”VRFVRF”.

2

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

Huomaa

Jos salasana on vaihdettu, katso kohta ”3-6-19”.

Fi-72

3-6-3 kosketuspaneeliohjaimen pääyksikön osoitteen asetus

Installer Setting a

Napsauta ”Touch panel controller address setting” -kohdan ”Change”-painiketta.

1

”Touch Panel Controller Address Setting” -näyttö avautuu.

Huomio

Kun järjestelmään on asennettu 2 tai useampia ohjaimia*, aseta osoitenumerot niin, että ohjaimen osoitteet (numerot) eivät ole päällekkäisiä.

*Kosketuspaneeliohjain, verkkosuuntaaja (ryhmäkaukosäädin).

Installer Setting (Touch Panel Controller Address Setting) b

Valitse ”Address” näytöllä olevista numeroista 00–15 ja napsauta painiketta.

c

Napsauta lopuksi ”OK”-painiketta.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

2

3

3-6-4 Kosketuspaneeliohjaimen pääyksikön nimen asetus

Installer Setting a

Napsauta ”Name”-kohdan ”Change”-painiketta ”Touch panel controller setting” -asetuksessa.

1

 ”Touch Panel Controller Name” -näyttö avautuu.

Installer Setting (Touch Panel Controller Name)

2

3

b

Syötä ”Name” kohtaan ”Touch Panel Controller Name”.

Huomaa

Kun tätä ohjainta käytetään tietokoneen etäyhteydellä, asetettu ”Name” näytetään selaimen välilehdellä tietokoneen näytöllä.

c

Napsauta lopuksi ”OK”-painiketta.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

Fi-73

3-6-5 Yksiköiden rekisteröinti

Installer Setting

1

Yksikön rekisteröinti:

Suorita sisäyksikön rekisteröinti, kun vähintään 5 minuuttia on kulunut sisäyksikön ja ulkoyksikön virran kytkemisestä päälle.

a

Napsauta ”Register”-painiketta kohdassa ”Unit Registration”.

”Unit Registration” -näyttö avautuu.

Installer Setting (Unit Registration)

Huomio

Sisäyksikön rekisteröinti ja poisto saattavat vaikuttaa ryhmäasetuksiin ja aikatauluasetuksiin.

Varmista asetukset aina uudelleen, jos ryhmäasetukset ja aikatauluasetukset on jo tehty.

Huomautukset

Valittavissa olevat kohteet on alla olevassa taulukossa.

Kohteet

Register the address number from small ones. 3-6-6

Register by operation order. 3-6-7

Sisältö

Yksiköt rekisteröidään automaattisesti nousevassa järjestyksessä kylmäainejärjestelmän osoitteen mukaan.

Yksiköt rekisteröidään sisäyksiköiden käyttöjärjestyksessä.

Register by manual setting. 3-6-8, 3-6-9, 3-6-10

Register by importing external data. 3-6-11

Export registered data to external memory. 3-6-12

Registering the Electricity Meter. 3-6-13

Yksiköt, joilla on määritetty osoite, rekisteröidään tai poistetaan.

Sisäyksiköiden rekisteröintitiedot tuodaan ulkoisesta muistista.

Sisäyksiköiden rekisteröintitiedot viedään ulkoiseen muistiin.

Sähkömittari rekisteröidään.

Fi-74

3-6-6 Sisäyksiköiden rekisteröinti kylmäainejärjestelmän osoitejärjestyksessä

Installer Setting (Unit Registration)

Sisäyksiköt rekisteröidään nousevassa osoitejärjestyksessä.

1

Napsauta ”Select”-painiketta.

”Address Order Registration Setting” -näyttö avautuu.

Installer Setting

2

4

3

5

6

b

Napsauta ”Priority Mode” painiketta tai ”Normal” -painiketta ”Setting of Network Priority Mode”.

Priority Mode: pysäyttää kaikkien sisäyksiköiden toiminnan ja suorittaa skannauksen.

Normal: suorittaa skannauksen pysäyttämättä sisäyksiköiden toimintaa.

Huomaa

”Priority Mode” -tilan valitsemista suositellaan turvallisen skannauksen takia. Ellet pysäytä sisäyksikön toimintaa, valitse ”Normal”.

c

Aseta kosketuspaneeliohjaimeen rekisteröitävä ”Jäähdytysainejärjestelmän alue” -asetus painikkeilla ”

ja

 ”. d

Napsauta ”Transmission Rate” ”Normal” tai ”High

Speed”.

Normal: suorittaa skannauksen normaalinopeudella.

High Speed: suorittaa skannauksen suurella nopeudella.

e

”Electricity Meter Registration” ”Perform”-painikkeen napsauttaminen skannaa sähkömittarin samanaikaisesti.

f

Napsauta ”OK”-painiketta.

“Address Order Registration Confirmation” -näyttö avautuu.

Huomio

Huomaa, että kun osoitejärjestyksen rekisteröinti suoritetaan, senhetkiset rekisteröidyt sisäyksiköt, ryhmäasetus, aikatauluasetuksen tiedot (yksikön asetus) ja historia (ulkoyksiköiden ja sisäyksiköiden viat ja toiminta) poistetaan.

Fi-75

Address Order Registration Con fi rmation Screen g

Napsauta ”OK”-painiketta.

 ”Registration of indoor unit is progressing” -näyttö avautuu.

7

Kun rekisteröinti on valmis, ”Indoor Unit Registration

List” -näyttö avautuu.

Registration of indoor unit is progressing

Huomio

Kun järjestelmässä on poikkeavuus, näytetään virheilmoitus ja rekisteröinti keskeytetään.

Installer Setting (Indoor Unit Registration)

Fi-76

Huomautukset

Järjestelmän poikkeavuus

Poikkeavuuden sisältö

No outdoor unit

Syy

Sisäyksikön kylmäainejärjestelmän osoitteella ei ole ulkoyksikköä.

No indoor unit Ulkoyksikön kylmäainejärjestelmän osoitteella ei ole yhtään sisäyksikköä.

There is an abnormality in communications.

Ei yhteyttä. Yksiköitä ei ole yhtään.

There is an abnormality in unit setting.

There is an abnormality in RCG address.

Yksikön tietojen asetuksissa on poikkeavuus.

RCG-osoitteen asetuksissa on poikkeavuus.

No master unit at outdoor units.

Initializing

Speci fi ed indoor unit does not exist.

Ulkoyksiköillä ei ole isäntäyksikköä.

Suoritus ei onnistu, koska toista yksikköä alustetaan.

Määritettyjä sisäyksikön tietoja ei ole.

No electricity meter found.

Failed acquiring data. Perform registration again.

Sähkömittaria ei ole määritetty.

Tietoja ei vastaanotettu oikein.

3-6-7 Sisäyksiköiden rekisteröinti käyttöjärjestyksessä

Installer Setting (Unit Registration) a 

Napsauta ”Select”-painiketta.

”Unit Registration” -luettelonäyttö avautuu.

1

Installer Setting (Unit Registration)

2

4

3

b

Napsauta ”Indoor Unit” -painiketta.

c

Valitse luettelosta kaukosäädinryhmän nro, josta haluat aloittaa rekisteröinnin.

Kun aloitat uuden rekisteröinnin, valitse nro 001.

Huomautukset

Kun muutat jo rekisteröidyn sisäyksikön rekisteröinnin asetusta, valitse sisäyksikkö, jota haluat muuttaa.

Sen jälkeen rekisteröity, valittu sisäyksikkö ja sisäyksiköt poistetaan.

d

Napsauta ”Op. Order Registration” -painiketta.

”Register by operation order” -näyttö avautuu.

Fi-77

Register by operation order

Scanning

Installer Setting (Indoor Unit Registration)

5

6

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Performing system check” -näyttö avautuu.

Avaa järjestelmävahvistuksen lopusta ”Indoor Unit Registration” -luettelonäyttö (toiminnan odotustila).

Huomio

Kun järjestelmässä on poikkeavuus, näytetään virheilmoitus ja rekisteröinti keskeytetään.

Katso kohta 3-6-6.

Sisäyksikön toiminta (päällä) alkaa rekisteröidyssä järjestyksessä.

”Indoor Unit Registration” -luettelonäyttö avautuu

Kaukosäädinryhmät näytetään ”Indoor Unit Registration

List” -näytöllä käynnistysjärjestyksessä.

f

Napsauta ”Registration End” -painiketta ”Register by operation order” -asetuksen lopuksi.

Napsauta ”OK”-painiketta sulkeaksesi vahvistusikkunan.

Napsauta ”Close”-painiketta asettaaksesi asetetun sisällön.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

Huomaa

Rekisteröinti on mahdollista myös silloin, kun se siirretään toiminnan rekisteröinnin sijaan muusta toiminnasta.

Con fi rmation Screen

Installer Setting (Indoor Unit Registration)

7

8

Fi-78

3-6-8 Rekisteröityjen sisäyksiköiden järjestyksen muuttaminen

Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion

1

a

Napsauta haluamaasi sisäyksikköä, kun haluat muuttaa sisäyksikön järjestystä.

Näyttö muuttuu valittujen nimien kohdalta siniseksi.

2

b

Vieritä näyttöä ”Up”- ja ”Down”-painikkeilla.

c

Napsauta lopuksi ”Close”-painiketta.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

3

Huomio

Voit valita vain pääsisäyksikön, kun asetat kaukosäädinryhmää. Orjayksiköt muuttuvat aina asetetun isäntäyksikön kanssa.

3-6-9 Sisäyksikön rekisteröinnin lisääminen

Installer Setting (Unit Registration) a

Napsauta ”Register by manual setting” -kohdan

”Select”-painiketta.

”Indoor Unit Registration (Add/Delete)” -näyttö avautuu.

1

b

Valitse luettelosta kaukosäädinryhmän nro, josta rekisteröinnin lisäys alkaa.

Huomaa

”Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion” -näyttö on sama kuin ”Installer Setting (Indoor Unit

Registration)” -näyttö, joka avautuu, kun ”Select”-painiketta napsautetaan vaiheessa a

kohdassa 3-6-7.

Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion

2

c

Napsauta ”Add”-painiketta.

”Add Indoor Unit” -näyttö avautuu.

3

Fi-79

Installer Setting (Add Indoor Unit)

4

5

6

7

d

Aseta lisättävän R.C. Ryhmän ”Ref. Address”- ja ”In.

Address” -numero käyttämällä ”  ”- ja ”  ”-painikkeita.

Huomio

Kun R.C. Ryhmällä on orjayksikkö (R.C. -osoite 01 tai korkeampi), rekisteröi vain pääyksikkö (R.C. -osoite 00).

Kun isäntäyksikkö rekisteröidään, orjasisäyksikkö rekisteröidään automaattisesti.

e

Napsauta ”Add”-painiketta.

Rekisteröidyt sisäyksiköt näytetään ”Registration List”

-luettelossa.

f

Kun sisäyksikkö on valittuna ”Registration List” -luettelossa ja ”Delete”-painiketta napsautetaan, valittu sisäyksikkö poistetaan.

g

Napsauta lopuksi ”OK”-painiketta.

Kun ”Indoor Unit Registering” -näyttö avautuu ja rekisteröinti päättyy normaalisti, ”Indoor Unit Registration (Add/

Delete)” -näyttö avautuu.

Huomio

Kun järjestelmässä on poikkeavuus, näytetään virheilmoitus ja rekisteröinti keskeytetään.

Katso kohta 3-6-6.

3-6-10 Rekisteröityjen sisäyksiköiden poistaminen

Installer Setting (Unit Registration) a

Napsauta ”Register by manual setting” -kohdan

”Select”-painiketta.

”Indoor Unit Registration (Add/Delete)” -näyttö avautuu.

Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion

4

1

2

3

b

Napsauta poistettavan kaukosäädinryhmän nimeä.

 Valittu kaukosäädinryhmän nimi valitaan ja näyttö muuttuu siniseksi.

c

Napsauta ”Del”-painiketta.

”Delete Confirmation” -näyttö avautuu.

d

Napsauta lopuksi ”Close”-painiketta.

Valittu kaukosäädinryhmä poistetaan.

Huomaa

Poistaminen on mahdollista myös silloin, kun siirrytään muusta kuin ”Register by manual setting” -asetuksen toiminnasta.

Fi-80

3-6-11 Sisäyksiköiden rekisteröinti ulkoisen lähteen tiedoilla

Installer Setting (Unit Registration)

Liitä sisäyksikön rekisteröintitiedot sisältävä USB-muisti liitäntään.

a

Napsauta ”Select”-painiketta kohdassa ”Indoor unit registration by importing external memory data”.

”Data Importing Confirmation” -näyttö avautuu.

1

Data Importing Con fi rmation

File Loading

Importing Data b

Napsauta ”OK”-painiketta.

”File Loading” -näyttö avautuu.

2

4

3

c

Napsauta tuotavan tiedoston nimeä.

Valittu tiedoston nimi valitaan ja näyttö muuttuu siniseksi.

d

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Importing Data” -näyttö avautuu.

”Importing from external memory is complete” -näyttö avautuu.

Importing from external memory is complete.

5

e

Napsauta ”Close”-painiketta.

Irrota ulkoinen muisti USB-liitännästä.

Huomaa

Kun ”Close”-painiketta napsautetaan, tarkistetaan automaattisesti onko tietoja tuova sisäyksikkö järjestelmässä.

Fi-81

3-6-12 Sisäyksikön rekisteröintitietojen vienti

Installer Setting (Unit Registration)

Liitä laitteen liitäntään USB-muisti, johon sisäyksikön rekisteröintitiedot tallennetaan.

1

Napsauta ”Select”-painiketta kohdassa ”Export registered data to external memory”.

Näytölle ilmestyy viesti ”Exporting data”.

Viennin päätyttyä viesti poistuu näytöltä.

”Exporting to external memory is complete.” -näyttö avautuu.

Exporting Data

”Exporting to external memory is complete.”

2

b

Napsauta ”Close”-painiketta.

Irrota USB-muisti liitännästä.

Huomio

Tiedot tallennetaan USB-hakemistoon alla esitetyllä nimeämistavalla. In + päivämäärä + aika

Esimerkki: In0901011200

2009/01/01/12:00

Fi-82

3-6-13 Sähkömittarin rekisteröinti

Installer Setting (Unit Registration) a 

Napsauta ”Select”-painiketta kohdassa ”Register by manual setting”.

1

”Unit Registration” -näyttö avautuu.

Huomaa

”Installer Setting (Unit Registration)” -näyttö on sama kuin

”Installer Setting (Unit Registration) Addition/Deletion”

-näyttö, joka avautuu, kun ”Select”-painiketta napsautetaan kohdan 3-6-7 vaiheessa [1].

Installer Setting (Unit Registration)

2

3

b

Napsauta ”Electricity Meter” -painiketta.

c

Napsauta ”Add”-painiketta.

”Add Electricity Meter” -näyttö avautuu.

Installer Setting (Add Electricity Meter)

4

5

6

7

d

Napsauta ”Priority Mode” tai ”Normal” kohdassa ”Setting of Network Priority Mode”.

Huomaa

Kun skannaus tehdään tilassa ”Priority Mode”, kaikkien järjestelmän yksiköiden toiminta pysähtyy. (Suositeltu asetus)

Jos et halua pysäyttää toimintaa, tee skannaus normaalitilassa.

e

Aseta ”Electricity Meter Start No.” ja ”Electricity Meter

End No.” käyttämällä ”

”- tai ”

”-painiketta.

f

Kun asetus on valmis, napsauta ”Add”-painiketta.

g

Kun asetus on vahvistettu, napsauta ”OK”-painiketta.

”Add Electricity Meter” -näyttö sulkeutuu.

Fi-83

Fi-84

3-6-14 Kosketuspaneeliohjaimen järjestelmän asetustiedoston muokkaus tietokoneella

Luo sisäyksikön rekisteröintitiedosto tietokoneella ja rekisteröi se kosketuspaneeliohjaimeen.

Käytä ”File Making Sheet” -sivua kopioimalla se mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.

Kun korjaat kosketuspaneeliohjaimen rekisteröintitietoja, katso kohta 3-6-11.

1

2

Avaa ”System Form File Making Sheet” -tiedosto.

a

Napsauta ”System Form” -välilehteä.

Liitä ”Indoor unit registration data” -tiedot sisältävä

USB-muisti tietokoneen liitäntään.

b

Napsauta ”Import Data” -painiketta.

Valitse tuotava tiedosto ”System Form” -sivulla.

Huomaa

Tiedoston valintanäytön näkymä riippuu käytettävästä ohjelmistosta.

Tiedot tuodaan ”System Form” -sivulla.

Huomaa

Kun luot uusia tietoja tietokoneella, rekisteröi ne suoraan tiedostonluomissivuun.

Järjestelmän kokoonpanotiedosto luodaan uudelleen tietokoneelta ja se rekisteröidään kosketuspaneeliohjaimeen.

Huomio

Kun teet muokkauksia tiedostonluomissivulla ja tuot tietoja kosketuspaneeliohjaimeen, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin.

Koska rekisteröidyn sisäyksikön tiedot korvataan ja seuraavat tiedot muutetaan tietoja tuotaessa, vahvista tiedot aina uudelleen asetuksen jälkeen.

• Ryhmäasetuksen tiedot

Aikataulun tiedot (yksikön asetus)

Historia (ulkoyksikön ja sisäyksikön virheet ja toiminta)

Huomautukset

Osoitenumeron syöttö

Kylmäainepiirin osoite

R.C. Ryhmän nro

1

2

a

Muokkaa kohtien ”RCG No.”, ”Refrigerant Circuit

Address”, ”Indoor Unit Address” ja ”Remote Controller

Address” sisältöä.

Huomautukset

Asetettavissa oleva sisältö

RCG No.

(Remote Controller

Group No.)

Valitse ja syötä kaukosäädinryhmä peräkkäisellä numerolla alkaen numerosta 1.

Aseta samalle kaukosäädinryhmälle kuitenkin sama numero.

(R.C. Ryhmän nroa 1 ei kuitenkaan voida muuttaa.)

Refrigerant Circuit

Address

Syötä kylmäainejärjestelmän osoite (0–99).

Unit Address Syötä sisäyksikön osoite (0–63).

Remote Controller

Address

Syötä kaukosäätimen osoite (0–15). Syötä peräkkäisiä numeroita 0:sta alkaen.

Sisäyksikön osoite

Kaukosäätimen osoite

Huomaa: Voit syöttää vain keskikokoisia merkkejä.

Huomaa

Kun osoitejärjestystä on muutettava, voit käyttää ”System Form” -sivun

”Sort”-painiketta.

Kun olet tehnyt kaikki muokkaukset, tallenna tiedosto.

b

Napsauta ”Export Data” -painiketta.

Huomautukset

Kun ”Sort” / ”Export Data” -painiketta napsautetaan ja syötetyssä osoitteessa on virhe, se tarkistetaan automaattisesti ja luodaan virhe. Jos virheitä ei ole, tiedosto tulostetaan.

Virheilmoitus Ongelmakohta

Entered data error. RCG No. is a value other than blank or

1-400. Enter correct data.

Entered data error. Refrigerant Circuit Address is a value other than blank or 0-99. Enter correct data.

Entered data error. Indoor Unit Address is a value other than blank or 0-63. Enter correct data.

Entered data error. Remote Controller Address is a value other than blank or 0-15. Enter correct data.

Entered data error. RCG No. is not sequential. Enter correct data.

Entered data error. Remote Controller Address of master unit is not 0. Enter correct data.

Entered data error. Remote Controller Address of slave units is not sequential. Enter correct data

Entered data error. Remote Controller Address of slave units is incorrect. Enter correct data.

Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.

∙ R.C. Ryhmän nro on tyhjä tai sen arvo on jokin muu kuin

1–400.

∙ Kylmäainepiirin osoite on tyhjä tai sen arvo on jokin muu kuin

0–99.

∙ Sisäyksikön osoite on tyhjä tai sen arvo on jokin muu kuin

0–63.

∙ Kaukosäätimen osoite on tyhjä tai sen arvo on jokin muu kuin

0–15.

∙ R.C. Ryhmän nro ei ole peräkkäinen.

∙ Pääkaukosäätimen osoite ei ole 0.

∙ Orjakaukosäätimen osoite ei ole peräkkäinen.

∙ Orjakylmäainepiirin osoite on väärä.

∙ Osoite on päällekkäinen.

Fi-85

Fi-86

4

3

 Tallennuskohteen ikkuna avautuu.

c

Valitse USB-muisti.

”Save finished” -näyttö avautuu ja viesti vahvistetaan tiedoston tuonnin päätteeksi.

d

Napsauta ”OK”-painiketta.

Sulje näyttö.

Irrota USB-muisti liitännästä.

Huomaa

Tuodaksesi tietoja kosketuspaneeliohjaimella, tulosta ja tallenna tiedosto aina ”Export Data” -toiminnolla.

3-6-15 Ulkoisen tulosignaalin asetus

Installer Setting

Aseta ulkoinen tulosignaali.

a

Napsauta kohdan ”External Input Setting” ”Change”painiketta.

”External Input Setting” -näyttö avautuu.

1

Järjestelmän hätäpysäytysasetus ulkoisella tulosignaalilla

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)

1

a

Napsauta ”Emergency Stop” -painiketta.

Napsauta ”Edge”- tai ”Pulse”-painiketta, riippuen tulosignaalin tyypistä.

2

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

 Asetettu sisältö syötetään ja ”Installer Setting” -näyttö avautuu.

3

Järjestelmän kytkemisasetus tilaan ”All On/All Off” ulkoisella tulosignaalilla

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)

1

a

Napsauta ”All On/All Off” -painiketta.

Napsauta ”Edge”- tai ”Pulse”-painiketta, riippuen tulosignaalin tyypistä.

2

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö syötetään ja ”Installer Setting” -näyttö avautuu.

3

Fi-87

Sähkömittarin asetus ulkoisella tulosignaalilla

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)

Aseta sähkömittarista lähetetyt signaaliehdot tähän yksikköön.

2

a

Napsauta ”Electricity Meter” -painiketta. b

Napsauta ”Change”-painiketta.

 ”Pulse Value” -näyttö avautuu.

1

Installer Setting (Pulse Value) c

Syötä kohdan ”Pulse Value” arvot numeropainikkeilla.

Huomaa

• ”Pulse Value” : sähkömittarista lähetetty sähkönkulutus

(kWh) 1 sykäystä kohden

• Syöttöalue : 0,000001–100

3

d

Napsauta asetuksen lopuksi ”OK”-painiketta.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

4

Käyttöasetusten poistaminen ulkoisella tulosignaalilla

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting) a

Napsauta ”Not Used” -painiketta.

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö syötetään ja ”Installer Setting” -näyttö avautuu.

1

2

Fi-88

3-6-16 Lämpötilanäytön yksikön asetus

Installer Setting

Tällä toiminnolla määritetään lämpötila-asetuksen rajat, joiden sisään sisäyksikön lämpötila voidaan asettaa kosketuspaneeliohjaimesta.

1

Napsauta kohdan ”Temperature Setting” ”Change”-painiketta.

”Temperature Setting” -näyttö avautuu.

Lämpötilanäytön yksikön asetus

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)

1

Aseta järjestelmän asennusalueella käytettävä lämpötilan yksikkö.

a

Napsauta ”Celsius (°C)”- tai ”Fahrenheit (°F)” -painiketta.

Napsauta ”OK”-painiketta.

2

3-6-17 Asetettavan lämpötila-alueen asetus

Installer Setting

Tällä toiminnolla määritetään lämpötila-asetuksen rajat, joiden sisään sisäyksikön lämpötila voidaan asettaa kosketuspaneeliohjaimesta.

1

Napsauta kohdan ”Temperature Setting” ”Change”-painiketta.

”Temperature Setting” -näyttö avautuu.

Fi-89

Asetettavan lämpötila-alueen asetus kullekin käyttötilalle

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)

1

Aseta asetettava lämpötila-alue kullekin käyttötilalle.

Aseta käyttötilojen ”Auto”, ”Cool/Dry” ja ”Heat” lämpötilat.

a

Napsauta kohdan ”Temperature Range” ”Limited”-painiketta.

2

b

Valitse ”Lower Limit” ja ”Upper Limit” napsauttamalla kunkin käyttötilan ”  ”-painiketta.

3

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö määritetään ja ”Installer Setting” -näyttö avautuu.

Huomautukset

• Säädä asetettavan lämpötilan ylä- ja alaraja-arvot. (lämpötilaa ei voida asettaa ylärajan yläpuolelle tai alarajan alapuolelle).

Asetettava lämpötila-alue

Cool/Dry*

Heat

Auto*

18–30°C (64–88°F) tai

20–30°C (68–88°F)

10–30°C (48–88°F)

18–30°C (64–88°F) tai

20–30°C (68–88°F)

*Asetuslämpötilan alaraja vaihtelee käyttöpaikan mukaan.

Huomautukset

• Aseta kosketuspaneeliohjaimessa tehdyt lämpötilan ylä- ja alarajan asetukset.

*Vakiokaukosäätimistä tehtyjä lämpötilan ylä- ja alarajan asetuksia ei ole rajoitettu.

• Katso lisätietoja rekisteröidyn sisäyksikön lämpötilan ylä- ja alarajan asetuksesta kohdasta ”3-3-

3”.

Asetettavan lämpötila-alueen asetuksen poistaminen

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)

Asetettavan lämpötila-alueen asetuksen poistaminen.

1

a

Napsauta ”Not Limited” -painiketta.

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö määritetään ja ”Installer Setting” -näyttö avautuu.

2

Fi-90

3-6-18 Kaukosäätimen käyttöeston asetus

Installer Setting a

Napsauta R.C.-estoasetuksen ”Change”-painiketta.

”R.C. Prohibition Setting” -näyttö avautuu.

1

Installer Setting (Function Setting/R.C. Prohibition Setting)

2

b

Napsauta ”Used”-painiketta ottaaksesi R.C.-estoasetuksen käyttöön tai ”Not Used” -painiketta poistaaksesi

R.C.-estoasetuksen käytöstä.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

Asetettu sisältö määritetään ja ”Installer Setting” -näyttö avautuu.

3

Operation Setting (Monitor Mode)

Huomaa

Kun estoasetus on otettu pois käytöstä (”Not Used”), kaukosäädinkäytön rajoituspainiketta ei näytetä ”Operation

Setting” -näytöllä.

Operation Setting (Schedule)

Kun ”Not Used” on asetettu, kaukosäädinkäytön rajoituspainiketta ei näytetä ”Operation Setting” -näytöllä.

Fi-91

3-6-19 Asennuksen asetusten salasanan vaihtaminen

Installer Setting a

Napsauta ”Change”-painiketta kohdassa ”Change Password.”

”Keyboard (Change Installer Setting Password)” -näyttö avautuu.

1

Change Installer Setting Password

Installer Setting Password Veri fi cation

2

b

Syötä ”New Password”.

c

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Installer Setting Password Verification” -näyttö avautuu.

3

4

5

d

Syötä sama, vaiheen b

salasana uudelleen.

e

Napsauta ”OK”-painiketta.

”Installer Setting” -näyttö avautuu.

Huomautukset

Jos unohdat salasanan, sitä seuraava asennuksen asetus ei onnistu.

Kirjoita salasana ylös, jotta et unohda salasanaa.

Fi-92

3-6-20 Valinnaisen rekisteröinnin tarkistaminen

Kosketuspaneeliohjaimen asetetun valinnaisen

USB-muistin rekisteröity sisältö voidaan tarkistaa.

a

Aseta valinnainen USB-muisti kosketuspaneeliohjaimen.

b

Napsauta ”Check USB” -painiketta.

2

c

Kun ikkuna tulee näkyviin, napsauta ”OK”-painiketta.

Tarkistettavissa ovat valinnaisen USB-muistin toiminnon nimi sekä tilat ”Used” tai ”Not used”. Jos kohde on toisen kosketuspaneeliohjaimen käytössä, kosketuspaneeliohjaimen rekisteröity MAC-osoite tulee näkyviin.

3-6-21 Valinnaisen rekisteröinnin asettaminen

Installer Setting a

Napsauta ”Register”-painiketta kohdassa ”Option Registration”.

Huomaa

Tätä kohtaa voivat käyttää vain käyttäjät, jotka hankkivat lisävarusteen.

1

4

Installer Setting b

Aseta lisävarusteena saatava USB-muisti tähän laitteeseen.

Kun ikkuna tulee näkyviin, napsauta ”OK”-painiketta.

2

Installer Setting

3

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

d

Kun rekisteröinti on valmis, lisävarusteiden nimi näytetään kohdassa ”Optional parts”. Tarkista se tämän jälkeen.

Fi-93

3-7 Verkon asetukset

3-7-1 Verkon asetusten päänäytöt

Network Setting

Kun kaukosäädintoimintoa, toimintahäiriöihin liittyvää sähköposti-ilmoitustoimintoa tai sähkömaksujen ositusta käytetään LAN-verkon kautta, tarvitaan seuraavat asetukset. Tarkista asetusta varten tarvittavat tiedot verkon ylläpitäjältä.

1

(1) ”IP Address”,

(2) ”Subnet Mask”

(3) ”Default Gateway”

(4) ”Primary DNS”

(5) ”Secondary DNS”

Address setting (for IP Address setting)

2

a

Napsauta asetettavan kohteen yhteydessä olevaa

”Change”-painiketta.

b

Syötä kohteen tiedot numeropainikkeilla. Syötä muiden kohteiden tiedot samalla tavalla.

c

Kun asetus on valmis, napsauta ”OK”-painiketta.

3

Fi-94

Verkkoasetusten täydennysosa

Alla näkyvät verkkoasetukset, joita tarvitaan tyypillisessä käyttöympäristössä kosketusnäytöllä ohjain (TPC) kanssa.

1 Jos käytetään talon sisäistä intranetiä

A Intranetin sisäistä käyttöä varten (PC

[Vaaditut asetukset]

 → TPC  seuraavassa kaaviossa)

1) TPC:n verkko-osoitteen asetukset

B Etäsijaintipaikasta Internetin kautta tapahtuvaa käyttöä varten (PC

→ TPC

seuraavassa kaaviossa)

[Ennakkovalmistelu] a) Globaalin IP:n hankkiminen (sopimuksella) tai kiinteän isäntänimen hankkiminen DDNS-palvelusopimuksella

[Vaaditut asetukset]

1) TPC

:n verkko-osoitteen asetukset

2) Reitittimen  välitysportin asetukset

3) Globaalin IP:n hankkiminen (sopimuksella) tai kiinteän isäntänimen hankkiminen DDNS-palvelusopimuksella

2 Jos käytetään erityistä Internet-yhteyttä

C Intranetin sisäistä käyttöä varten (PC

→ TPC

seuraavassa kaaviossa)

[Vaaditut asetukset]

1) TPC

:n verkko-osoitteen asetukset

D Etäsijaintipaikasta Internetin kautta tapahtuvaa käyttöä varten (PC

→ TPC

seuraavassa kaaviossa)

[Ennakkovalmistelu] a) Globaalin IP:n hankkiminen (sopimuksella) tai kiinteän isäntänimen hankkiminen DDNS-palvelusopimuksella b) Sopimus Internet-palveluntarjoajan kanssa

[Vaaditut asetukset]

1) TPC

:n verkko-osoitteen asetukset

2) Reitittimen

välitysportin asetukset

3) Globaalin IP:n hankkiminen (sopimuksella) tai kiinteän isäntänimen hankkiminen DDNS-palvelusopimuksella

Internet

Etäsijaintipaikka

B tai D

VRF-paikka

1. Intranet

Reititin

KESKITIN

A

2. Erityinen Internet-yhteys

Reititin

KESKITIN

C

PC

TPC

PC

TPC

PC

Fi-95

1) TPC-verkko-osoitteen asetukset

Kohta

IP-osoite

Aliverkkomaski

Oletusyhdyskäytävä

A tai C

Intranetin sisäistä käyttöä varten

(PC

→ TPC

)

(PC

→ TPC

)

B

Etäsijaintipaikasta Internetin kautta tapahtuvaa käyttöä varten

(PC

→ TPC

)

D

Etäsijaintipaikasta Internetin kautta tapahtuvaa käyttöä varten

(PC

→ TPC

)

IP-osoite, joka ei mene päällekkäin muiden laitteiden kanssa (paikallinen IP-osoite)

255.255.255.0 (ellei ole erityismerkintöjä)

Ei vaadita (0.0.0.0)

Reitittimen

IP-osoite (paikallinen)

Reitittimen

IP-osoite (paikallinen)

2) Reitittimen välitysportin asetukset

(seuraavissa kohdissa käytetään esimerkkitapauksia, ja tarkemmat tiedot on vahvistettava verkonvalvojalle ennen asetusta.)

Kohta

IP-osoite (globaali)

IP-osoite (paikallinen)

Välitysportti

(suositeltava)

Välitysportti

A tai C

Intranetin sisäistä käyttöä varten

(PC

→ TPC

)

(PC

→ TPC

)

Ei vaadita

B

Etäsijaintipaikasta Internetin kautta tapahtuvaa käyttöä varten

(PC

→ TPC

)

D

Etäsijaintipaikasta Internetin kautta tapahtuvaa käyttöä varten

(PC

→ TPC

)

162.239.24.44 (vaihtelevat ympäristön mukaan)

192.168.1.254 (vaihtelevat ympäristön mukaan)

Välitysportti 443 TPC  :lle IP-osoite

Välitysportti 80 TPC  :lle IP-osoite

Välitysportti 443 TPC  :lle IP-osoite

Välitysportti 80 TPC  :lle IP-osoite

Fi-96

3-8 Hiljainen käyttö

3-8-1 Hiljaisen käytön päänäytöt

Operation Setting-Monitor

Operation Setting (manual setting)

Operation Setting (schedule setting)

Hiljainen käyttö

Aikataulu

Taso

Tila

Prioriteetti

”Schedule”-painike

”Operation”-painike

”Close”-painike

”Disable”-painike

”Enable”-painike

Tila

Prioriteetti-painike

Taso-painike

”OK”-painike

Aikataulunäyttö

”On”-painike

”Off”-painike

Aikataululuettelo

”New”-painike

”Erase All” -painike

”Close”-painike

”Delete”-painike

”Edit”-painike

Fi-97

3-8-2 Hiljaisen käytön käyttöasetuksen asetus

Operation Setting-Monitor (Outdoor Unit-All)

Pienennä ulkoyksikön käyntiääntä.

”Low noise operation” on asetettu kaikille tällä ohjaimella rekisteröidyille ulkoyksiköille.

Kun ”Low noise operation” -toiminta on asetettu tilaan

”On”, jäähdytyksen tai lämmityksen maksimaalinen suorituskyky on rajoitettu.

Operation Setting (Outdoor Unit-All)

1

3

4

2

5

a

Napsauta ”Operation”-painiketta ”Operation Setting-

Monitor” -näytöllä.

”Operation Setting” -näyttö avautuu.

b

Napsauta ”Enable”-painiketta kohdassa ”Low Noise”.

c

Napsauta kohdassa ”Level” painiketta ”1”, ”2” tai ”3” asetettavan tason mukaan.

Huomautukset

Level 1 : Vaikutus ulkoiseen ääneen on pieni.

Level 2 : Vaikutus ulkoiseen ääneen on normaali.

Level 3* : Vaikutus ulkoiseen ääneen on suuri.

(*Level 3 ei välttämättä ole näkyvissä riippuen liitetystä ulkoyksiköstä.) d

Napsauta kohdassa ”Priority” painiketta ”Low Noise” tai

”Performance” asetettavan prioriteetin mukaan.

Huomautukset

Low Noise : Hiljainen käynti on ensisijainen.

Performance : Käytön tehokkuus on ensisijainen.

e

Kun asetus on valmis, napsauta ”OK”-painiketta.

Huomautukset

Kun 2 asetustason ulkoyksiköt ja 3 asetustason ulkoyksiköt ovat kaikki yhdessä kylmäainejärjestelmässä, näytetään valikkonäyttö 3 asetustason asettamiseen. Vaikka

2 asetustason ulkoyksikölle on asetettu taso 3, todellinen asetus tässä tapauksessa on taso 2.

Fi-98

3-8-3 Hiljaisen käytön aikatauluasetuksen asetus

Operation Setting-Monitor (Outdoor Unit-All) a

Napsauta ”Schedule”-painiketta ”Operation Setting-

Monitor” -näytöllä.

”Schedule Setting” -näyttö avautuu.

1

Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)

Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)

Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)

8

7

6

9

5

4

2

3

b

Napsauta ”On”-painiketta kohdassa ”Schedule On/Off”.

c

Kun asetat uuden aikataulun, napsauta ”New”-painiketta. Siirry vaiheeseen f

.

d

Kun haluat muuttaa jo syötettyä aikataulua, napsauta

”Edit”-painiketta. Siirry vaiheeseen f

.

e

Kun haluat poistaa jo syötetyn aikataulun, napsauta

”Delete”-painiketta.

f

Aseta hiljaisen käytön ”Start Time” ja ”End Time” käyttämällä ”  ”- ja ”  ”-painikkeita. Aseta sitten ”Level” ja

”Priority”.

g

Napsauta kohdassa ”Level” painiketta ”1”, ”2” tai ”3” asetettavan tason mukaan. h

Napsauta kohdassa ”Priority” painiketta ”Low Noise” tai

”Performance” asetettavan prioriteetin mukaan. i

Kun asetus on valmis, napsauta ”OK”-painiketta.

j

Tarkista asetettu sisältö. Jos asetus on oikein, napsauta

”Close”-painiketta.

Huomaa

Jos ”On/Off”-asetus on asetettu tilaan ”On”, toiminta alkaa asetetun aikataulun mukaisesti, kun ajastimen asetus on valmis.

10

Fi-99

3-9 Aikavyöhykkeen asetus

3-9-1 Aikavyöhykkeen asetus

Time zone setting

Aseta sen alueen aikavyöhyke, jossa laitetta käytetään.

1

a

Napsauta ”  ”-painiketta kohdassa ”Time Zone”.

Aikavyöhykeluettelo avautuu.

Time zone setting

3

4

2

b

Käytä ylös- tai alas-painikkeita käyttöalueen ”Time zone” -kohdan hakuun.

c

Napsauta sen alueen ”Time zone” -kohtaa, jossa laitetta käytetään d

Napsauta ”OK”-painiketta.

Fi-100

3-10 Näyttökohteen asetus

Huoneen lämpötila voidaan näyttää kohdassa

”Seurantatila (luettelo)”.

1

a

Napsauta ”Display Item Setting” -näytön ”Visible”-painiketta. Huoneen lämpötila voidaan näyttää kohdassa

”Monitor Mode (List)”.

Fi-101

Fi-102

Luku 4 OMAT ASETUKSET

4-1 Omat asetukset

4-1-1 Omien asetusten päänäytöt

Panel Calibration

Napsautuskohta (5 kohtaa) + Merkki, joka näyttää napsautettavan kohdan.

Backlight Setting

Sound Setting

”Start”-painike

Laskinikkuna (napsautuskertojen lukumäärä)

”Cancel”-painike

”Enable”-painike

”Brightness”-painike

”Disable”-painike

”Automatic Off Time” -painike

”OK”-painike

”Cancel”-painike

”Enable”-painike

”Disable”-painike

”OK”-painike

”Cancel”-painike

Panel Cleaning (Left Side)

”Next Page” -painike

”Cancel”-painike

Panel Cleaning (Right Side)

”Close”-painike

4-1-2 Kosketuspaneelin aseman poikkeaman säätö

User Setting/History a

Napsauta ”Preference”-painiketta.

”Preference”-näyttö avautuu.

1

Huomaa

”Preference”-näytöllä on 4 kohtaa: ”Panel Calibration”, ”Backlight Setting”, ”Sound Setting” ja ”Panel Cleaning”.

Preference

2

b

Napsauta ”Panel Calibration” -painiketta.

”Panel Calibration” -näyttö avautuu.

Fi-103

Panel Calibration

Panel Calibration (Con fi rmation)

3

4

c

Aloita kalibrointi napsauttamalla ”Start”-painiketta.

d

Napsauta näytön 5:ttä merkittyä kohtaa kosketuskynällä

1 sekunnin ajan tai pidempään näytöllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Kun olet napsauttanut jokaista 5:ttä kohtaa, näyttö vaihtuu

”Panel Calibration (Confirmation)” -näytöksi.

5

e

Napsauta kosketuskynällä näytön 5:ttä kohtaa näytöllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

”Preference”-näyttö avautuu, kun kalibrointi on valmis.

Huomaa

Jos kalibrointi epäonnistuu, näyttö palaa ”Panel Calibration” -näyttöön vaiheeseen d

.

Toista tätä vaihetta, kunnes kalibrointi on suoritettu oikein.

4-1-3 Taustavalon sammutusajan automaattinen asetus

Preference a

Napsauta ”Backlight Setting” -painiketta.

”Backlight Setting” -näyttö avautuu.

1

Backlight Setting

3

2

b

Säädä taustavalon automaattiseksi sammutusajaksi

1–60 minuuttia (säädettävissä 1 minuutin välein) siitä lähtien, kun kosketuspaneelin käyttö päättyy käyttämällä ”  ”- ja ”  ”-painikkeita kohdassa ”Automatic Off

Time”.

c

Napsauta lopuksi ”OK”-painiketta.

”Preference”-näyttö avautuu.

Fi-104

4-1-4 Taustavalon automaattinen sytytysasetus virheen tapahtuessa

Preference a

Napsauta ”Backlight Setting” -painiketta.

”Backlight Setting” -näyttö avautuu.

1

Backlight Setting b 

Napsauta ”Enable”-painiketta kohdassa ”Automatic Lighting ON (On error)”.

Huomio

Jos asetus ei ole käytössä, taustavalo ei syty automaattisesti päälle edes virheen tapahtuessa.

2

3

Huomio

Kun taustavalo on kytketty päälle virheen ilmetessä, se ei sammu ennen kuin näyttöä kosketetaan.

(Kun näyttöä kosketetaan, taustavalo kytketään pois päältä asetetun automaattisen poiskytkemisajan jälkeen.) c

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

”Preference”-näyttö avautuu.

4-1-5 Taustavalon kirkkauden asetus

Preference a

Napsauta ”Backlight Setting” -painiketta.

”Backlight Setting” -näyttö avautuu.

1

Backlight Setting

3

2

b

Valitse kirkkaustaso 3 vaihtoehdosta käyttämällä ”  ”- ja

”  ”-painikkeita kohdassa ”Brightness”.

1



2



3

Tumma Kirkas

c

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

”Preference”-näyttö avautuu.

Fi-105

4-1-6 Toiminnan vahvistuksen äänimerkin asetus

Preference a

Napsauta ”Sound Setting” -painiketta.

”Sound Setting” -näyttö avautuu.

1

Sound Setting

3

2

b

Jos haluat käyttää äänimerkkiä, napsauta ”Enable”painiketta kohdassa ”Operation Sound”.

Jos et halua käyttää äänimerkkiä, napsauta ”Disable”painiketta.

c

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

”Preference”-näyttö avautuu.

4-1-7 Virhehälytyksen äänimerkin asetus

Preference a

Napsauta ”Sound Setting” -painiketta.

”Sound Setting” -näyttö avautuu.

1

Sound Setting

2

3

b

Jos haluat käyttää virhehälytyksen äänimerkkiä, napsauta ”Enable”-painiketta kohdassa ”Error Alarm

Sound”.

Jos et halua käyttää virhehälytyksen äänimerkkiä, napsauta ”Disable”-painiketta.

Huomaa

Kun virhehälytyksen ääniasetus on käytössä, äänimerkki annetaan virheen tapahtuessa, vaikka ”Operation Sound” olisi asetettu pois päältä. Virhehälytyksen äänimerkki soi, kunnes virhe poistuu tai näyttöä kosketetaan.

c

Napsauta ”OK”-painiketta, kun olet tehnyt muutokset.

”Preference”-näyttö avautuu.

Fi-106

4-1-8 Kosketuspaneelin pinnan puhdistus pyyhkimällä

Preference a

Napsauta ”Panel Cleaning” -painiketta.

”Panel Cleaning” -näyttö avautuu.

1

Panel Cleaning (Left Side)

2

b

Puhdista kosketuspaneelin vasen puoli pyyhkimällä.

c

Kun olet pyyhkinyt pinnan puhtaaksi, napsauta ”Next page” -painiketta.

Panel Cleaning (Right Side)

5

3

4

d

Puhdista kosketuspaneelin oikea puoli pyyhkimällä.

e

Kun olet pyyhkinyt pinnan puhtaaksi, napsauta ”Close”painiketta.

”Preference”-näyttö avautuu.

Fi-107

Fi-108

Luku 5 HISTORIA

5-1 Historianäyttö

5-1-1 Historia-asetuksen päänäytöt

Error History

Status History

Virhehistorialuettelonäyttö

Näytön vierityspainike (ylös/alas)

Näytön vierityspainike (vasemmalle/oikealle)

”Close”-painike

”Export Data” -painike

”Erase All” -painike

Kaukosäädinryhmänäytön vierityspainike

(ylös/alas)

Historianäytön vierityspainike (ylös/alas)

Historianäyttö

”Close”-painike

”Export Data” -painike

”Erase All” -painike

Kaukosäädinryhmänäyttö

Operation History

Version

Toimintahistorialuettelonäyttö

Näytön vierityspainike (ylös/alas)

”Close”-painike

”Export Data” -painike

”Erase All” -painike

Versionäyttö

”Close”-painike

5-1-2 Virhehistorian näyttäminen

Monitor Mode (Icon)

Näyttötilanäytöltä virhehistorianäytölle

1

a

Napsauta ”Setting”-painiketta.

”User Setting/History” -näyttö avautuu.

Huomaa

Myös sama kuin silloin, kun ”Setting”-painiketta napsautetaan näyttötilanäytöltä (luettelo).

User Setting/History

2

b

Napsauta ”History”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

Huomaa

”History”-näytöllä on 4 painiketta: ”Error History”, ”Status

History”, ”Operation History” ja ”Version”.

Fi-109

History

Error History

3

c

Napsauta ”Error History” -painiketta.

”Error History” -näyttö avautuu.

Kunkin sisäyksikön, ulkoyksikön ja kosketuspaneeliohjaimen ”Error History” näytetään.

Huomaa

Kullekin sisäyksikölle näytetään kylmäainejärjestelmän osoite, sisäyksikön osoite, kaukosäätimen osoite, luodun virheen päivämäärä/aika ja virhekoodi enintään 10 viimeisimmälle virheelle.

d

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

4

5-1-3 Virhehistoriatietojen vienti ulkoiseen muistiin

Error History

Exporting Data Screen

1

3

Liitä USB-muisti ulkoisen muistin liitäntään.

a

Napsauta ”Export Data” -painiketta.

”Exporting data” -näyttö avautuu.

”Exporting to external memory is complete” -näyttö avautuu.

Tiedoston vienti päättyy.

Huomio

Tiedosto tallennetaan USB-muistin hakemistoon alla olevalla nimeämistavalla.

Er + päivämäärä + aika

Exporting to External Memory is complete

2

b

Napsauta ”Close”-painiketta.

”Error History” -näyttö avautuu.

Irrota USB-muisti ulkoisen muistin liitännästä.

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

Fi-110

5-1-4 Kaikkien virhehistoriatietojen poistaminen

Error History a

Napsauta ”Erase All” -painiketta.

”Erase All” -näyttö avautuu.

1

Erase All

3

2

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

Kaikki tallennetut virhehistoriatiedot poistetaan.

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

5-1-5 Tilahistorian näyttäminen

History a

Napsauta ”Status History” -painiketta.

”Status History” -näyttö avautuu.

Kunkin sisäyksikön ”Status History” näytetään.

1

Status History

2

3

b

Napsauta R.C. Ryhmäluettelosta sen R.C. Ryhmän nimeä, jonka haluat vahvistaa.

Näyttö muuttuu valitun nimen kohdalta siniseksi.

Kyseisen R.C. Ryhmän ”Status History” -tiedot näytetään näytön oikealla puolella.

Huomaa

Valitulle R.C. Ryhmälle näytetään viimeisimpien 100 kohdan tiedot, joihin kuuluvat päivämäärä, aika ja toimintatila (päällä / pois päältä, käyttötila, asetettu lämpötila ja ilmavirta).

c

Napsauta ”Close”-painiketta vahvistuksen päätteeksi.

”History”-näyttö avautuu.

Fi-111

5-1-6 Tilahistoriatietojen vienti ulkoiseen muistiin

Status History

1

Liitä USB-muisti ulkoisen muistin liitäntään.

a

Napsauta ”Export Data” -painiketta.

”Exporting data” -näyttö avautuu.

”Exporting to external memory is complete” -näyttö avautuu.

Tiedoston vienti päättyy.

Exporting Data Screen

3

Huomio

Tiedosto tallennetaan USB-muistin hakemistoon alla olevalla nimeämistavalla.

Dr + päivämäärä + aika

Exporting to External Memory is complete

2

b

Napsauta ”Close”-painiketta.

”Status History” -näyttö avautuu.

Irrota USB-muisti ulkoisen muistin liitännästä.

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

5-1-7 Kaikkien tilahistoriatietojen poistaminen

Status History

Poista ”Status History” -tiedot.

a

Napsauta ”Erase All” -painiketta.

”Erase All” -näyttö avautuu.

1

Erase All

3

2

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

Kaikki tallennetut tilahistoriatiedot poistetaan.

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

Fi-112

5-1-8 Toimintahistorian näyttäminen

History a

Napsauta ”Operation History” -painiketta.

”Operation History” -näyttö avautuu.

Voit tarkistaa kosketuspaneeliohjaimesta muiden laitteiden toimintatiedot ja kosketuspaneeliohjaimella tehtyjen asetusten muutokset.

1

Huomaa

Enintään 100 viimeisimmälle kohteelle näytetään toiminnan suorittamispäivämäärä ja aika, muutoksen suorittaneet yksiköt ja toiminnan sisältö.

Operation History

Vahvistus on valmis.

b

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

2

5-1-9 Toimintahistoriatietojen vienti ulkoiseen muistiin

Operation History

Exporting to External Memory is complete

1

3

Liitä USB-muisti ulkoisen muistin liitäntään.

a

Napsauta ”Export Data” -painiketta.

 ”Exporting data” -näyttö avautuu.

”Exporting to external memory is complete” -näyttö avautuu.

Tiedoston vienti päättyy.

Huomio

Tiedosto tallennetaan USB-muistin hakemistoon alla olevalla nimeämistavalla.

Op + päivämäärä + aika

Exporting Complete Screen b

Napsauta ”Close”-painiketta.

”Operation History” -näyttö avautuu.

Irrota USB-muisti ulkoisen muistin liitännästä.

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

2

Fi-113

5-1-10 Kaikkien toimintahistoriatietojen poistaminen

Operation History

Poista ”Operation History” -tiedot.

a

Napsauta ”Erase All” -painiketta.

”Erase All” -näyttö avautuu.

1

Erase All

3

2

b

Napsauta ”OK”-painiketta.

Kaikki tallennetut toimintahistoriatiedot poistetaan.

c

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

5-1-11 Versiotietojen näyttäminen

History a

Napsauta ”Version”-painiketta.

”Version”-näyttö avautuu.

Tarkista kosketuspaneeliohjaimen ohjelmistoversion tiedot.

1

Huomaa

Kosketuspaneeliohjaimen nimi, MAC-osoite ja ohjelmistoversion tiedot voidaan tarkistaa ”Version”-näytöltä.

Version

Vahvistus on valmis.

b

Napsauta ”Close”-painiketta.

”History”-näyttö avautuu.

2

Fi-114

Luku 6 MUUT

6-1 Ulkomitat

246 (9-11/16)

Yksikkö : mm (in)

54 (2-1/8)

Fi-115

6-2 Tekniset tiedot

Mallin nimi

Virtalähteen jännite

Virtalähteen frekvenssi

Virrankulutus

Näyttö

LED-merkkivalo

Ulkoiset liitännät

Käyttölämpötila-alue °C (°F)

Käytössä sallittu ilmankosteus (%)

Varastointilämpötila-alue °C (°F)

Varastoinnissa sallittu ilmankosteus

(%)

Mitat [K x L x S] mm (in)

Paino g (oz)

UTY-DTG

Z1

1 ø AC100 – 240 V

50 / 60 Hz

22 W

7,5 tuuman TFT/LCD-värinäyttö (640 x 480 pikseliä) kosketuspaneelilla

Virran merkkivalo (vihreä)

USB 2.0

Siirto

Ethernet-portti

(Ethernet-portti vaaditaan Internet-yhteyttä käyttävälle etäyhteydelle.)

ULK. IN: (Joko hätäpysäytys tai eräkäyttö/pysäytys, sähkömittari)

(Valittavissa joko ei-jännitteiset tai jännitteiset kontaktit)

ULK. OUT: (Käyttötila, virhetila)

Nollauskytkin

0–40 (32–104)

0–85 (ei tiivistymistä)

− 20–70 ( − 4–158)

0–85 (ei tiivistymistä)

260 x 246 x 54 (10-1/4 x 9-11/16 x 2-1/8)

2150 (76)

* Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin tarkasti, mutta pikseleistä 0,01 % tai vähemmän saattaa olla puuttuvia tai koko ajan päällä olevia pikseleitä. Tämä ei ole vika.

6-3 Virhekoodi

•Lisätietoja sisäyksikön ja ulkoyksikön virheilmoitusten sisällöstä löytyy kunkin yksikön asennusohjeen virhekoodiluettelosta.

Virhekoodi

16.1

16.3

16.4

17.1

C1.1

C2.1

C3.1

C8.1

CF.1

Sisältö

Tiedonsiirtopiirilevyn yhteysvirhe

LAN-yhteysvirhe

Oheislaitteen verkkoyhteysvirhe

Sähkömaksujen ositusvirhe

Pääpiirilevyn virhe

Tiedonsiirtopiirilevyn virhe

Piirilevyn 1 virhe

Syöttölaitteen virhe

Ulkoisen liittimen virhe (USB-muisti)

Fi-116

advertisement

Related manuals