Fujitsu UTY-DTGYZ1 Operativne instrukcije

Fujitsu UTY-DTGYZ1 Operativne instrukcije
UPRAVLJAČ S PLOČOM NA DODIR
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
UTY-DTGYZ1
UTY-DTGGZ1
DIO BR. 9378379145-02
Hrvatski
PRIRUČNIK ZA UPORABU
Kazalo
UVOD
1-1-14
Odabir R.C. Grupa / Grupa kojima će se
upravljati .......................................................17
 MJERE OPREZ A
 PRIKAZ SUSTAVA
1 Sastav osnovnih zaslona ........................................5
2 Naziv dijelova ..........................................................6
3 Terminologija ...........................................................7
4 Upravljačka jedinica ................................................9
5 Konfiguracija lozinke ...............................................9
6 Organizacija grupa ................................................10
POKRETANJE
*Uvijek pokrenite prije korištenja.
 Postupak pokretanja .......................... 11
Poglavlje 2 UPRAVLJANJE
 2-1 Upravljanje
2-1-1
Glavni zasloni upravljanja ............................18
2-1-2
Postavljanje Uključivanje/Isključivanja rada ...19
2-1-3
Postavljanje načina rada ..............................19
2-1-4
Postavljanje temperature .............................20
2-1-5
Postavljanje ventilatora (protok zraka).........20
2-1-6
Postavljanje R.C. Zabrane ...........................21
2-1-7
Prikazuje “Optional Setting” zaslon .............21
2-1-8
Postavljenje smjera strujanja zraka
(gore/dolje) ..................................................22
2-1-9
Postavljenje smjera strujanja zraka
(Desno/Lijevo) ..............................................22
Poglavlje 1 MONITOR
2-1-10
Postavljanje ekonomičnog rada ...................22
2-1-11
Postavljanje rada protiv smrzavanja ............22
2-1-12
Resetiranje znaka filtra ................................23
Glavni zasloni načina monitora ....................12
2-1-13
Testni rad ......................................................23
Prebacivanje formata prikaza “Monitor Mode”
2-1-14
 1-1 Monitor
1-1-1
1-1-2
zaslona .........................................................13
1-1-3
Mijenjanje hijerarhije prikaza grupe .............14
1-1-4
Promjena raspona prikaza “Monitor Mode”
zaslona .........................................................14
Provjeravanje posebnog stanja R.C. Grupa /
Grupa ............................................................23
2-1-15
Individualna postavka resetiranja za smjer
protoka zraka ................................................24
2-1-16
Završavanje postavljanja “Optional Setting”
zaslona .........................................................24
1-1-5
Odabiranje i uklanjanje R.C. Grupe / Grupe...14
1-1-6
Odabir svih R.C. Grupa / Grupa ..................15
2-1-17
Završavanje “Operation Setting” .................24
1-1-7
Uklanjanje svih R.C. Grupa / Grupa ............15
2-1-18
Prikazivanje zaslona Korisničke postavke/
1-1-8
Pokretanje (Uključeno) rada svih R.C. Grupa
/ Grupa ..........................................................15
1-1-9
Pokretanje (Uključeno) rada odabrane R.C.
Grupe / Grupe ..............................................16
1-1-11
1-1-12
2-1-19
Prikazivanje zaslona Postavka rasporeda ..26
Zaustavljanje (Isključeno) rada svih R.C.
Grupa / Grupa ..............................................15
1-1-10
povijesti .........................................................25
Poglavlje 3 POSTAVKA
Stavke označene oznakom * su stavke pokretanja.
Zaustavljanje (Isključeno) rada odabranih
 3-1 Postavka jezika
R.C. Grupa / Grupa ......................................16
* 3-1-1
Pokretanje sustava .......................................27
3-1-2
Nakon pokretanja sustava ...........................28
Proširivanje prikaza naziva R.C. Grupe /
Grupe ............................................................16
1-1-13
Provjeravanje popisa pogreški kada se
pogreška pojavi ............................................16
 3-2 Postavka datuma
3-2-1
Glavni zasloni postavke datuma ..................29
* 3-2-2
Postavljanje trenutnog datuma i vremena ...30
Hr-1
* 3-2-3
Odabir formata prikaza datuma ...................30
3-4-9
* 3-2-4
Odabir formata prikaza vremena .................30
3-4-10 Promjena uzorka rada ..................................56
3-2-5
Postavljanje ljetnog vremena .......................31
3-4-11 Brisanje uzorka rada ....................................57
Prilikom ručnog postavljanja ljetnog

vremena ....................................................31
3-4-12 Postavljanje uzorka rada ..............................57
3-2-6
3-2-7
3-4-13 Promjena korisničke postavke .....................59
Prilikom automatskog postavljanja ljetnog

vremena ....................................................32
3-4-14 Brisanje korisničkog dana ............................60
Postavljanje automatskog namještanja sata
3-4-15 Promjena poredak prioriteta korisničke
sustava. ........................................................33
postavke ......................................................61
Ručno namještanje sata sustava .................34
3-4-16 Primjer postavke rasporeda .........................61
 3-3 Postavka grupe
 3-5 Postavka lozinke
3-3-1
Glavni zasloni postavke grupe .....................35
3-5-1
Glavni zasloni postavke lozinke ...................64
3-3-2
Postavljanje nove grupe ...............................36
3-5-2
Upravljanje pravom pristupa korisničke
3-3-3
Promjena postavke grupe ili grupe daljinskog
3-3-4
postavke .......................................................64
upravljača .....................................................38
3-5-3
Promjena lozinke korisničke postavke .........66
Dodavanje grupe daljinskog upravljača u
3-5-4
Upravljanje pravom pristupa postavke
upravljanja radom .........................................68
grupu.............................................................40
3-3-5
Pomicanje grupe ili grupe daljinskog
upravljača unutar iste grupe ........................40
3-3-6
Pomicanje grupe ili grupe daljinskog
3-3-7
3-3-8
Promjena lozinke postavke rada ..................69
 3-6 Postavka instalatera
Glavni zasloni postavke instalatera .............70
Brisanje grupe ili grupe daljinskog
* 3-6-2
Postavka instalatera .....................................72
upravljača .....................................................41
* 3-6-3
* 3-6-4
3-3-10 Uređivanje datoteke konfiguracije grupe
* 3-6-5
* 3-6-6
 3-4 Postavka rasporeda
3-4-1
Glavni zasloni postavke rasporeda..............48
3-4-2
Postavljanje novog rasporeda .....................50
3-4-3
Postavljanje omogućavanja/onemogućavanja
rasporeda .....................................................51
Registriranje jedinica....................................74
Registriranje unutrašnjih jedinica po
redoslijedu adrese rashladnog sustava .......75
upravljača s pločom na dodir preko osobnog
računala ........................................................43
Postavljanje naziva na glavnoj jedinici
upravljača s pločom na dodir .......................73
Uvoz datoteke popisa sastava grupe s
vanjske memorije .........................................42
Postavljanje adrese glavne jedinice
upravljača s pločom na dodir .......................73
Izvoz datoteke popisa sastava grupe na
vanjsku memoriju .........................................42
3-3-9
3-5-5
3-6-1
upravljača u drugu grupu .............................41
* 3-6-7
Registriranje unutrašnjih jedinica po
redoslijedu rada ............................................77
* 3-6-8
Promjena redoslijeda registriranih unutrašnjih
jedinica .........................................................79
* 3-6-9
Dodavanje registracije unutrašnje jedinice..79
3-6-10 Brisanje registriranih unutrašnjih jedinica ...80
3-6-11 Registriranje unutrašnjih jedinica vanjskim
3-4-4
Promjena naziva rasporeda .........................51
3-4-5
Kopiranje rasporeda .....................................52
3-4-6
Brisanje rasporeda .......................................52
3-4-7
Postavljanje grupe ili grupe daljinskog
3-6-13 Registriranje brojila električne energije .......83
upravljača koja će raditi po rasporedu .........53
3-6-14 Uređivanje datoteke konfiguracije sustava
3-4-8
Hr-2
Postavljanje novog uzorka rada ...................54
unosom podataka .........................................81
3-6-12 Izvoz podataka registracije unutrašnje
jedinice .........................................................82
Brisanje unutrašnjih jedinica grupe koje rade
upravljača s pločom na dodir preko osobnog
po rasporedu ................................................54
računala ........................................................84
3-6-15 Postavljanje signala vanjskog ulaza ............87
Postavljanje opasnosti koja zaustavlja

sustav signalom vanjskog ulaza ..............87
Postavka koja mijenja sustav na “All On/All

Off” signalom vanjskog ulaza ..................87
Postavljanje brojila električne energije

signalom vanjskog ulaza ..........................88
Onemogućavanje postavljanja rada

signalom vanjskog ulaza ..........................88
4-1-3
stražnjeg svjetla .........................................104
4-1-4
Postavljanje automatskog uključivanja stražnjeg
svjetla kada se pojavi pogreška ...................105
4-1-5
Postavljanje svjetline stražnjeg svjetla ......105
4-1-6
Postavljanje zvučnog signala
potvrde rada ...............................................106
4-1-7
3-6-16 Postavljanje jedinice prikaza temperature...89
Postavljanje jedinice prikaza

temperature ..............................................89
Postavljanje vremena automatskog gašenja
Postavljanje zvučnog signala alarma
pogreške .....................................................106
4-1-8
Brisanje površine ploče na dodir ...............107
3-6-17 Postavljanje podesivog raspona
temperature ..................................................89
Poglavlje 5 POVIJEST
Postavljanje podesivog raspona

temperature za svaki način rada ..............90
 5-1 Prikaz povijesti
Onemogućavanje postavke podesivog

raspona temperature ................................90
3-6-18 Postavljanje zabrane rada daljinskog
upravljača .....................................................91
5-1-1
Glavni zasloni postavke povijesti ...............108
5-1-2
Prikazivanje povijesti pogreški...................109
5-1-3
Izvoz podataka povijesti pogreški na vanjsku
memoriju .................................................... 110
3-6-19 Promjena lozinke postavke instalatera ........92
3-6-20 Provjera dodatne registracije .......................93
3-6-21 Postavljanje dodatne registracije .................93
5-1-4
Brisanje svih podataka povijesti pogreški .... 111
5-1-5
Prikazivanje povijesti stanja ....................... 111
5-1-6
Izvoz podataka povijesti stanja na vanjsku
 3-7 Postavka mreže
3-7-1
Glavni zasloni postavke mreže ....................94
 3-8 Rad s niskom razinom buke
3-8-1
Glavni zasloni rada s niskom razinom buke 97
3-8-2
Postavljanje rada za postavku s niskom
razinom buke ................................................98
3-8-3
memoriju ..................................................... 112
5-1-7
Brisanje svih podataka povijesti stanja...... 112
5-1-8
Prikaz povijesti rada ................................... 113
5-1-9
Izvoz podataka povijesti rada na vanjsku
memoriju ..................................................... 113
5-1-10
Brisanje svih podataka povijesti rada ........ 114
5-1-11
Prikazivanje informacija o verziji................ 114
Postavljanje rasporeda postavke niske razine
buke ..............................................................99
 3-9 Postavka vremenske zone
* 3-9-1
Postavljanje vremenske zone ....................100
 3-10 Postavljanje prikaza stavki ...... 101
Poglavlje 4 POSTAVKA PREFERENCIJA
Poglavlje 6 OSTALI
 6-1 Vanjske dimenzije ......................115
 6-2 Specifikacije ...............................116
 6-3 Kod pogreške .............................116
 4-1 Postavka preferencija
4-1-1
Glavni zasloni postavke preferencija .........102
4-1-2
Namještanje razmaka položaja ploče na
dodir ............................................................103
Hr-3
UVOD
 MJERE OPREZA
• “MJERE OPREZA” navedene u priručniku sadrže važne podatke koji se odnose na vašu sigurnost.
Budite sigurni da ih pratite.
• Za detalje o metodama rada, pogledajte ovaj priručnik.
• Zatražite korisnika da zadrži priručnik za buduću upotrebu, kao što je premještanje ili popravak jedinice.
UPOZORENJE
Ova oznaka pokazuje postupke koji, ako se nepropisno obavljaju, mogu dovesti
do smrti ili ozbiljne ozljede
korisnika.
OPREZ
Ova oznaka pokazuje postupke
koji, ako se nepropisno obavljaju, mogu rezultirati osobnom
ozljedom korisnika ili oštećenjem imovine.
• U slučaju kvara (miris paljevine, itd.), odmah zaustavite rad, isključite električni prekidač i obratite se
ovlaštenom serviseru.
• Ne postavljajte posude koje sadrže tekućinu na ovaj
uređaj. To može izazvati zagrijavanje, požar ili strujni
udar.
• Nemojte sami popravljati ili mijenjati bilo koji oštećeni
kabel. Neka ovlašteni serviser to učini. Nepravilni rad
će izazvati strujni udar ili požar.
• Ne izlažite jedinicu izravno vodi. To će izazvati problem, strujni udar ili zagrijavanje.
• Ova jedinica ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek se obratite ovlaštenom osoblju
za popravke.
• Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite
plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne
mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako
se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.
• Prilikom pomicanja, savjetujte se s ovlaštenim serviserom za odvajanje i instalaciju ove jedinice.
• Ne stavljajte električne uređaje unutar 1 metra od ove
jedinice. To može prouzročiti pogrešku ili kvar.
• Ne dirajte mokrim rukama. To može uzrokovati strujni
udar.
• Nemojte koristiti vatru u blizini ovog uređaja ili postavljati aparate za grijanje u blizinu. To može prouzročiti
kvar.
• Ako djeca mogu pristupiti jedinici, poduzmite preventivne mjere tako da oni ne mogu doći do uređaja.
• Nemojte sami popravljati ili mijenjati. To može uzrokovati kvar ili nesreću.
• Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini jedinice.
Curenje plina može izazvati požar.
Hr-4
• Ne dirajte sklopke s oštrim predmetima. To će izazvati ozljedu, problem ili strujni udar.
• Nemojte umetati stvari u utore ove jedinice. To će
izazvati problem, zagrijavanje ili strujni udar.
• Nemojte dodirivati ploču na dodir s ničim osim s
olovkom za dodir ili vašim prstom. To će izgrepsti
površinu i uzrokovati problem.
 PRIKAZ SUSTAVA
1 Sastav osnovnih zaslona
Zasloni upravljača s pločom na dodir sastoje se od 3 funkcije; nadgledanje, upravljanje i postavljanje.
MONITOR (Poglavlje 1)
(Način monitora)
Ikona
Popis
UPRAVLJANJE (Poglavlje 2)
(Upravljanje radom)
Postavka rada
Dodatna postavka
POSTAVKA
(Postavka rada)
POSTAVKA (Poglavlje 3)
POSTAVKA PREFERENCIJE (Poglavlje 4)
POSTAVKA
POSTAVKA PREFERENCIJA
* 3-1 Postavka jezika
4-1 Postavka preferencija
POVIJEST (Poglavlje 5)
POVIJEST
5-1 Prikaz povijesti
* 3-2 Postavljanje datuma/
vremena
3-3 Postavka grupe
3-4 Postavka rasporeda
3-5 Postavka lozinke
* 3-6 Postavka instalatera
3-7 Postavka mreže
3-8 Rad s niskom razinom buke
* 3-9 Postavka vremenske zone
3-10 Postavljanje prikaza stavki
*: Includes initialization.
Hr-5
2 Naziv dijelova
UPRAVLJAČ S PLOČOM NA DODIR (UTY-DTGZ1)
Olovka za dodir
Koristi se za upravljanje
pločom na dodir.
Ladica olovke za dodir
Mjesto za skladištenje
kada se olovka za dodir
ne koristi.
LCD u boji s pločom *1
na dodir
Prikazuje zaslone
potrebne za radnje nadzora i kontrole. Pločama
na dodir na zaslonu
upravlja se pomoću
olovke za dodir.
Stražnji poklopac
Tipka za resetiranje
Indikator napajanja
USB priključak
Prikazuje da je upravljač s pločom na dodir
pod naponom.
*2
Terminal za spajanje
USB memorije (na
strani kutije)
*1
*2
Hr-6
Bilješka
Prednji poklopac
Mjere opreza kod rada sa zaslonom ploče na dodir: Radite sa zaslonom ploče na dodir tako da se
dodiruje i otpušta pod pravim kutom pomoću olovke za dodir (ili vašeg prsta). Ako se otpušta ukoso,
možda neće pravilno raditi.
Bilješke
• Neke USB memorije upravljač s pločom na dodir možda neće prepoznati. Kada nije prepoznato,
pritisnite tipku za resetiranje nakon što odvojite USB memoriju od upravljača s pločom na dodir.
• Koristite USB memoriju bez “Prekidača za zabranu ispisivanja”.
• Koristite FAT16 ili FAT32 formate USB memorije.
3 Terminologija
● Pojmovi vezani za upravljač
Kabel za prijenos
R.C.Grupa
Grupa
Sustav
Vanjska jedinica
Unutrašnja jedinica
Kabel daljinskog upravljača
Upravljač s pločom na dodir
Standardni daljinski upravljač
Rashladni sustav
A
R.C. Grupa:
To je grupa unutrašnjih jedinica koje su povezane s kabelom daljinskog
upravljača ili jedna unutrašnja jedinica.
B
Grupa:
Skupina za kolektivno upravljanje 1 ili više R.C Grupa.
C
Rashladni sustav:
To je sustav koji se sastoji od unutrašnjih jedinica, vanjske jedinice kao i relevantne opreme za upravljanje. Sve jedinice i oprema su povezani cijevima s
istim hladnjakom.
D
Sustav:
To su sve unutrašnje jedinice, vanjska jedinica kao i relevantna upravljačka
oprema (Upravljač s pločom na dodir, standardni daljinski upravljači) koji su
povezani s istim prijenosnim kabelom.
Hr-7
E
F
Upravljač s pločom na dodir:
Upravljač s pločom na dodir je daljinski upravljač koji omogućuje centralizirano upravljanje s više unutrašnjih jedinica. Upravljač s pločom na dodir
može kontrolirati rad unutrašnjih jedinica i brojača u 3 jedinice: Sve, Grupno i
Pojedinačno. Štoviše, 1 upravljač s pločom na dodir može upravljati s do 400
unutrašnjih jedinica i 64 grupe.
Standardni daljinski upravljač:
Standardni daljinski upravljač je daljinski upravljač koji kontrolira unutrašnje
jedinice koje su formirane u R.C. Grupe. Postoje 4 vrste standardnih daljinskih upravljača: žičani daljinski upravljač, bežični daljinski upravljač, jednostavni daljinski upravljač i vanjski upravljač prekidača.
● Pojmovi vezani za adresu
Adresa rashladnog
sustava
00
Adresa
grupe
daljinskog
upravljača
00 00 0
00 01 1
00 02 2
00 03 0
00 13
0
00 14 1
00 15 0
Adresa daljinskog upravljača
Adresa unutrašnje jedinice
Hr-8
G
Adresa daljinskog upravljača (0-15):
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen unutrašnjim jedinicama koje čine svaku R.C.
Grupu i koristi se za upravljanje.
H
Adresa unutrašnje jedinice (00 - 63):
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen svakoj unutrašnjoj jedinici i koristi se za
upravljanje.
I
Adresa rashladnog sustava (0 - 99):
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen svakom rashladnom sustavu i koristi se za
upravljanje.
J
Adresa grupe daljinskog upravljača:
Adresa grupe daljinskog upravljača (Adresa R.C. Grupe) se sastoji od
adrese daljinskog upravljača “0”, adrese rashladnog sustava i adrese unutrašnje jedinice.
4 Upravljačka jedinica
Jedinice koje se mogu kontrolirati pomoću upravljača s pločom na dodir imaju sastav prikazan na
slici ispod.
Sustav
Rashladni
sustav
Vanjska jedinica
1
R.C.Grupa
2
Grupa
Unutrašnja jedinica
Kabel za prijenos
Upravljač s pločom na dodir
Standardni daljinski upravljač
Kabel daljinskog upravljača
1
R.C.Grupa
Grupa unutrašnjih jedinica spojenih kabelom daljinskog
upravljača standardnog daljinskog upravljača. Ova
grupa djeluje pod istim uvjetima na temelju naredbe
standardnog daljinskog upravljača.
2
Grupa
Jedinica čijom kompozicijom upravlja (nadzor, kontrola)
1 ili više grupa daljinskog upravljača i grupa.
5 Konfiguracija lozinke
Vrste i odnosi lozinki koje se mogu postaviti na ovom upravljaču su kako slijedi:
Način monitora
P.W.1
Korisnička
postavka /
Povijest
P.W.3
Postavka
instalatera
P.W.2
Postavka rada
P.W.1
Postavka rasporeda
P.W.1
Postavka grupe
P.W.1
Rad s niskom razinom buke
P.W.1
Postavljanje datuma/vremena
P.W.1
Postavljanje vremenske zone
P.W.1
Postavljanje mreže
P.W.1
Povijest
P.W.1 : Lozinka korisničke postavke / povijesti.. Pogledajte 3-5-2.
P.W.2 : Lozinka postavke rada ........................... Pogledajte 3-5-4.
P.W.3 : Lozinka postavke instalatera ................. Pogledajte 3-6-19.
Hr-9
6 Organizacija grupa
Konfiguracije kojima se može upravljati upravljačem s pločom na dodir su kako slijedi:
Jedinice grupe kojima se može upravljati upravljačem s pločom na dodir imaju do 3 hijerarhije R.C.
Grupe i grupe kao što je prikazano ispod.
Preko 4 hijerarhije se ne mogu kontrolirati
Grupa (Grupa od grupa)
Grupa
R.C.Grupa
R.C.Grupa
Grupa
Grupa
(Grupa od grupa)
Hr-10
POKRETANJE
 Postupak pokretanja
Nakon što je instaliranje upravljača s pločom na dodir završeno, obavite pokretanje koristeći sljedeće postupke prije početka korištenja sustava.
Uključivanje napajanja
Postavka datuma
Uvijek postavite stavke prikazane ispod.
3-1
Postavka jezika
3-1-1
Pokretanje sustava .......................................................................... 27
3-1-2
Nakon pokretanja sustava .............................................................. 28
3-2
Postavka datuma
3-2-2
Postavljanje trenutnog datuma i vremena ...................................... 30
3-2-3
Odabir formata prikaza datuma ...................................................... 30
3-2-4
Odabir formata prikaza vremena .................................................... 30
3-9
Postavka vremenske zone
3-9-1
Postavljanje vremenske zone ....................................................... 100
Postavka instalatera
Uvijek postavite stavke prikazane ispod.
3-6
Postavka instalatera
3-6-2
Postavka instalatera ........................................................................ 72
3-6-3
Postavljanje adrese glavne jedinice upravljača s pločom na dodir .... 73
3-6-4
Postavljanje naziva na glavnoj jedinici upravljača s pločom na dodir .. 73
*Registrirajte unutrašnju jedinicu jednom od metoda od 3-6-5 do 3-6-8.
3-6-5
Registriranje jedinica........................................................................74
3-6-6
Registriranje unutrašnjih jedinica po redoslijedu adrese rashladnog
sustava ............................................................................................ 75
3-6-7
Registriranje unutrašnjih jedinica po redoslijedu rada ................... 77
3-6-8
Promjena redoslijeda registriranih unutrašnjih jedinica ................. 79
3-6-9
Dodavanje registracije unutrašnje jedinice..................................... 79
Kraj pokretanja
Kada pokretanje završi, prikazat će se zasloni korisničke postavke i
povijesti.
Početak rada pripreme dovršene
Hr-11
Poglavlje 1 MONITOR
1-1 Monitor
1-1-1 Glavni zasloni načina monitora
Monitor Mode (Icon)
Prikaz hijerarhije grupe
“Top” tipka
“Up” tipka
“Down” tipka
“List” tipka
Prikaz statusa
“Setting” tipka
“Schedule” tipka
“Select All” tipka
“Clear All” tipka
“Operation” tipka
“On” tipka
“Off” tipka
Tipka za pomicanje (gore/dolje) prikaza
zaslona
Prikaz ikona
Bilješke
“Status” popis prikaza stanja
Status On
Unutrašnje jedinice u sustavu rade.
Status Off
Sve unutrašnje jedinice u sustavu su zaustavljene.
Status Error
Pojavila se pogreška na 1 ili više jedinica u sustavu.
Emergency Stop
1 ili više unutrašnjih jedinica u sustavu su zaustavljene za slučaj nužde.
Monitor Mode (List)
“Icon” tipka
Tipka za pomicanje (gore/dolje) prikaza
zaslona
Prikaz popisa
Hr-12
1-1-2 Prebacivanje formata prikaza “Monitor Mode” zaslona
Monitor Mode (Icon)
1
● Prebacuje “Monitor Mode” zaslon na “Icon” ili
“List”.
Kada je “Monitor Mode” zaslon u “Icon” prikazu zasloa na,
kliknite “List” tipku.
 “Monitor Mode” zaslon postaje “List” prikaz.
Monitor Mode (List)
2
Kada je “Monitor Mode” zaslon u “List” prikazu zaslob na,
kliknite “Icon” tipku.
 “Monitor Mode” zaslon postaje “Icon” prikaz.
Bilješke
Opis “Icon” prikaza
“R.C. Grupa” / “Grupa” naziv
Schedule
Filter Sign
Grupa
Op. Controlled
On/Off
Op. Restricted
Operation Mode
“R.C. Grupa” / “Grupa” ikona
Postavljena temperatura
Bilješke
Popis “Icon” prikaza
Ikona
Naziv
Sadržaj
Ikona
Naziv
Sadržaj
Group
Grupa
Mode
Način rada
Error
Pogreška
Set. Temp.
Postavljena temperatura
Hlađenje ili Sušenje
All
Standardni daljinski upravljač sve radnje zabranjene
Automatski ili rad ventilatora
On/Off
Standardni daljinski upravljač radnja
Uključivanja/Isključivanja zabranjena
Grijanje
On
Standardni daljinski upravljač radnja
UKLJUČIVANJA zabranjena
Više načina rada je pomiješano u istu
grupu.
Mode
Standardni daljinski upravljač postavka
načina rada zabranjena
Schedule
Brojač rasporeda je postavljen.
Temp.
Standardni daljinski upravljač radnja
postavljanja temperature zabranjena
Filter Sign
Znak upozorenja čišćenja filtra
Timer
Standardni daljinski upravljač radnja
postavljanja brojača zabranjena
Op. Controlled
Način rada unutrašnjih jedinica i vanjskih jedinica je pod kontrolom.
Filter
Standardni daljinski upravljač radnja
resetiranja filtra zabranjena
Op. Restricted
Rad je ograničen bilo kojom funkcijom.
Cool/Dry
(Light blue)
Auto/Fan
(Light Purple)
Heat
(Light Pink)
Mixed
(Light Gray)
Hr-13
1-1-3 Mijenjanje hijerarhije prikaza grupe
Monitor Mode (Icon)
1
Koristite prilikom promjene hijerarhije prikaza grupe na
a “Monitor
Mode” zaslonu.
Bilješke
Sljedeće 3 tipke pomiču zaslon hijerarhije grupe.
Pomiče hijerarhiju na vrh zaslona
Pomiče zaslon na sljedeću veću hijerarhiju
Pomiče zaslon na sljedeću nižu hijerarhiju
1-1-4 Promjena raspona prikaza “Monitor Mode” zaslona
Monitor Mode (Icon)
Pomaknite zaslon pomoću gore/dolje i lijevo/desno
a tipki
na “Monitor Mode” zaslonu. Provjerite stavke koje
se ne mogu prikazati na 1 zaslonu pomicanjem.
1
Bilješke
Sljedećih 6 tipki pomiče zaslon.
Pomiče zaslon gore u jedinicama stranice.
Pomiče zaslon dolje u jedinicama stranice.
Monitor Mode (List)
Pomiče zaslon gore po 1 liniju.
Pomiče zaslon dolje po 1 liniju.
Pomiče zaslon ulijevo po 1 članak.
(Učinkovito samo za prikaz popisa)
1
Pomiče zaslon udesno po 1 članak.
(Učinkovito samo za prikaz popisa)
1-1-5 Odabiranje i uklanjanje R.C. Grupe / Grupe
Monitor Mode (Icon)
a Odaberite relevantnu R.C. Grupu / Grupu.
1
 Odabrana R.C. Grupa / Grupa postaje odabrana (plavo).
● Kada se ponovno odabere kada je već odabrana (plavo), odabir se uklanja.
Hr-14
1-1-6 Odabir svih R.C. Grupa / Grupa
Monitor Mode (Icon)
● Odaberi sve R.C. Grupe / Grupe na “Monitor Mode”
zaslonu.
1
a Kliknite “Select All” tipku.
 Sve odabrane R.C. Grupe / Grupe postaju odabrane
(plavo).
1-1-7 Uklanjanje svih R.C. Grupa / Grupa
Monitor Mode (Icon)
● Uklonite sve R.C. Grupe / Grupe na “Monitor Mode”
zaslonu.
a Kliknite “Clear All” tipku.
1
 Sve odabrane R.C. Grupe / Grupe se uklanjaju.
1-1-8 Pokretanje (Uključeno) rada svih R.C. Grupa / Grupa
Monitor Mode (Icon)
a Kliknite “Select All” tipku.
 Sve R.C. Grupe /Grupe na “Monitor Mode” zaslonu su
odabrane (plavo).
1
b Kliknite “On” tipku.
 Rad svih odabranih R.C. Grupa / Grupa počinje.
2
Bilješka
Kada je lozinka postavljena na “Operating Setting”, lozinka se mora unijeti.
1-1-9 Zaustavljanje (Isključeno) rada svih R.C. Grupa / Grupa
Monitor Mode (Icon)
a Kliknite “Select All” tipku.
 Sve R.C. Grupe /Grupe na “Monitor Mode” zaslonu su
odabrane (plavo).
1
b Kliknite “Off” tipku.
 Rad svih odabranih R.C. Grupa / Grupa se zaustavlja
Bilješka
2
Kada je lozinka postavljena na “Operating Setting”, lozinka se mora unijeti.
Hr-15
1-1-10 Pokretanje (Uključeno) rada odabrane R.C. Grupe / Grupe
Monitor Mode (Icon)
● Odaberite relevantne R.C. Grupe / Grupe od R.C. Grupe / Grupe na “Monitor Mode” zaslonu.
 R.C. Grupe / Grupe postaju odabrane (plavo).
a Kliknite “On” tipku.
 Unutarnje jedinice počinju raditi pod unaprijed postavljenim uvjetima.
1
Bilješka
Kada je lozinka postavljena na “Operating Setting”, lozinka se mora unijeti.
1-1-11 Zaustavljanje (Isključeno) rada odabranih R.C. Grupa / Grupa
Monitor Mode (Icon)
 Odaberite relevantne R.C. Grupe / Grupe od R.C. Grupe / Grupe koja radi na “Monitor Mode” zaslonu.
 R.C. Grupe / Grupe postaju odabrane (plavo).
a Kliknite “Off” tipku.
 Rad odabranih R.C. Grupa / Grupa se zaustavlja.
Bilješka
1
Kada je lozinka postavljena na “Operating Setting”, lozinka se mora unijeti.
1-1-12 Proširivanje prikaza naziva R.C. Grupe / Grupe
Monitor Mode (List)
1
● Kada je naziv R.C. Grupe / Grupe duži od područja prikaza na “List” zaslonu, proširite okvir prikaza da biste
prikazali cijeli naziv.
a Kliknite “Expand” tipku.
● Okvir prikaza naziva je proširen i cijeli naziv se prikazuje.
Da biste vratili prikaz na njegovo originalno stanje,
kliknite “Reduce” tipku.
1-1-13 Provjeravanje popisa pogreški kada se pogreška pojavi
Monitor Mode (Icon) / Error List
Kada se pojavi pogreška, “Error List” prozor se otvara
a na
dnu zaslona načina monitora.
Bilješka
3 stavke “Name”, “Address” i “Error Code” se prikazuju
na “Error List” prozoru. Stavke su prikazane i na “Icon”
zaslonu i “List” zaslonu. Međutim, ako ne postoji niti
jedna pogreška, “Error List” prozor se ne prikazuje.
1
Hr-16
Monitor Mode (List) / Error List
Kada postoji prikaz skriven na vrhu ili dnu “Error List”
b prozora,
pomaknite prikaz popisa gore ili dolje tako da
c
kliknete “” ili “” tipku.
Da biste zatvorili “Error List” prozor, kliknite “
” tipku.
2
3
Monitor Mode (List) / Error List
Kada je “Error List” tipka kliknuta, “
d otvara.
” prozor se ponovno
Bilješka
“Error List” tipka se prikazuje kada se “Error List” prozor
zatvori.
4
● “Error List” tipka se neprekidno prikazuje dok se pogreška ne riješi.
1-1-14 Odabir R.C. Grupa / Grupa kojima će se upravljati
● Upravljajte R.C. Grupama / Grupama na “Monitor
Mode” zaslonu.
Monitor Mode (Icon)
relevantne R.C. Grupe / Grupe od R.C. Grupe
a Odaberite
/ Grupe koja radi na “Monitor Mode” zaslonu.
1
 R.C. Grupe / Grupe postaju odabrane (plavo).
Bilješka
2
Kada je lozinka postavljena na “Operation Setting”, lozinka se mora unijeti.
b Kliknite “Operation” tipku.
 “Operation Setting” zaslon se otvara.
Monitor Mode (List)
1
2
Hr-17
Poglavlje 2 UPRAVLJANJE
2-1 Upravljanje
2-1-1 Glavni zasloni upravljanja
Operation Setting
“On/Off” tipka
Tipka načina
Prikaz objekta upravljanja
Prikaz postavljene temp.
Tipka prikaza naziva kontrolirane grupe
Prikaz ventilatora
Tipka R.C. zabrane
“OK” tipka
Tipka ventilatora
Prikaz ograničeni
Tipka za postavljanje temp.
Kontrolirani rad*1
“Optional Setting” tipka
“Cancel” tipka
*1. Prikazuje se kada se način rada kontrolira glavnom jedinicom.
Optional Setting
Prikaz postavke njihanja gore/dolje
Tipka postavljanja njihanja gore/dolje
“On/ Off” tipka
“On/ Off” tipka
“Reset” tipka
“Start” tipka
Tipka pomicanja (gore/dolje) prikaza zaslona posebnog stanja
“OK” tipka
Prikaz posebnog stanja
Tipka postavljanja njihanja lijevo/desno
“Individual Setting Reset” tipka
Prikaz postavke njihanja lijevo/desno
“Cancel” tipka
Hr-18
2-1-2 Postavljanje Uključivanje/Isključivanja rada
Kliknite “On” tipku.
a● Postavka
pokretanja rada odabranih (plavo) unutraš-
Operation Setting
1
njih jedinica se izvodi. Kada je “Off” tipka kliknuta,
izvodi se postavka zaustavljanja rada.
b Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaji se izvode.
Bilješka
2
Kada se “” tipka na “Control Unit” na “Operation
Setting” zaslonu klikne, odabrana R.C. Grupa / Grupa
se prikazuje (Kada se dvije ili više “R.C.Group” i “Group”
odabere, rad se može izvršiti.).
2-1-3 Postavljanje načina rada
Operation Setting
a Kliknite tipku načina koji će se odabrati.
Bilješka
1
Kad funkcija ne postoji u ciljanoj jedinici, postavku nije
moguće odabrati.
Tipke sa zabranjenim radom se ne mogu kliknuti.
Bilješka
Kada se “Operation Controlled” prikazuje, odabir hlađenja i grijanja nije moguć.
Hr-19
2-1-4 Postavljanje temperature
Operation Setting
Odaberite postavljenu temperaturu pomoću “” tipke i
a “”
tipke. Provjerite postavljenu temperaturu na sekciji
zaslona.
1
Bilješka
Kada se “” tipka ili “” tipka pritisne, prikaz Celzijusa
se povećava i smanjuje po 0,5 °C i prikaz Fahrenheita
se povećava i smanjuje po 1 °F.
Bilješke
Raspoloživi raspon temperature je različit za svaki način
rada.
Raspoloživi raspon temperature
Cool/Dry*
Bilješka
Raspon postavljene temperature grijanja od 10 °C do 15 °C (48 °F do 58
°F) možda neće biti podesiv, ovisno o
modelu unutrašnje jedinice.
18 do 30°C (64 do 88°F) ili
20 do 30°C (68 do 88°F)
Heat
10 do 30°C (48 do 88°F)
Auto*
18 do 30°C (64 do 88°F) ili
20 do 30°C (68 do 88°F)
*Donja granica temperature podešavanja razlikuje se
ovisno o mjestu uporabe.
2-1-5 Postavljanje ventilatora (protok zraka)
Operation Setting
Postavite ventilator (strujanje zraka) pomoću “” tipke,
a “”
tipke i “Auto” tipke.
Bilješka
1
Hr-20
U “Fan” sekciji rada, koraci promjene strujanja zraka su
različiti ovisno o vrsti unutrašnje jedinice koja će raditi.
Za detalje pogledajte priručnik za uporabu unutrašnje
jedinice.
2-1-6 Postavljanje R.C. Zabrane
Operation Setting
● Ova postavka centralno upravlja opremom klima uređaja zabranom rada sa standardnih daljinskih upravljača spojenih na svaku R.C. Grupu / Grupu.
1
Odaberite upravljačku stavku čiji će se rad s daljinskog
a upravljača
zabraniti i kliknite tipku.
Bilješka
Stavke koje se mogu odabrati su 7 stavki “All”, “On/OFF”,
“On”, “Mode”, “Temp.”, “Timer” i “Filter”.
Bilješka
U stanju kada se tipka upravljačke stavke ne može pritisnuti, ne postoji ovlast za postavku. Provjerite s menadžerom.
Bilješke
Funkcija koja se može ovdje postaviti ima sljedeći sadržaj.
R.C. zabrana
Kazalo
R.C. zabrana
Kazalo
All
Rad svih upravljačkih funkcija je omogućen ili onemogućen.
Mode
“Operation mode setting” rad je omogućen ili onemogućen.
On/Off
“On/Off” rad je omogućen ili onemogućen.
Timer
“Timer setting” rad daljinskog upravljača je omogućen ili onemogućen.
On
“On” rad je omogućen ili onemogućen.
Filter
Temp.
“Temperature setting” rad je omogućen
ili onemogućen.
“Filter reset” rad je omogućen ili onemogućen.
2-1-7 Prikazuje “Optional Setting” zaslon
Optional Setting
a Kliknite “Optional Setting” tipku.
 “Optional Setting” zaslon se otvara.
1
Hr-21
2-1-8 Postavljenje smjera strujanja zraka (gore/dolje)
Optional Setting
gornji i donji kut njihanja pomoću “” tipke i
a Postavite
“” tipke.
1  2  3  4  NJIHANJE
1
Bilješka
Kad funkcija ne postoji u ciljanoj jedinici, postavku nije
moguće odabrati.
Bilješka
4 kuta njihanja (1 do 4) se mogu odabrati na “Up/Down
Swing” sekciji rada.
2-1-9 Postavljenje smjera strujanja zraka (Desno/Lijevo)
Postavite desni i lijevi kut njihanja pomoću “” tipke i
a “”
tipke.
Optional Setting
1  2  3  4  5  NJIHANJE
Bilješka
1
Kad funkcija ne postoji u ciljanoj jedinici, postavku nije
moguće odabrati.
Bilješka
5 kutova njihanja (1 do 5) se mogu odabrati na “Right/
Left Swing” sekciji rada.
2-1-10 Postavljanje ekonomičnog rada
Optional Setting
Kliknite “On” tipku ili “Off” tipku. Postavljanje/resetiraa nje
“Economy” rada se izvodi.
1
Bilješka
Kad funkcija ne postoji u ciljanoj jedinici, postavku nije
moguće odabrati.
2-1-11 Postavljanje rada protiv smrzavanja
Optional Setting
Kliknite “On” tipku ili “Off” tipku. Postavljanje/resetiraa nje
“Anti Freeze” rada se izvodi.
Bilješka
1
Hr-22
Kad funkcija ne postoji u ciljanoj jedinici, postavku nije
moguće odabrati.
Bilješka
Funkcija Anti Freeze obavlja radnju grijanja niskom temperaturom kako bi se spriječilo smrzavanje cijevi od vode
i opreme, kada je rad klima uređaja isključen, u područjima gdje vanjska temperatura može pasti ispod nule.
Ako su cijevi od vode daleko od jedinice ili unutar vanjskih zidova, ova funkcija možda neće pružiti dovoljnu
zaštitu od smrzavanja.
2-1-12 Resetiranje znaka filtra
Optional Setting
a Kliknite “Reset” tipku
1
Bilješka
Kad funkcija ne postoji u ciljanoj jedinici, postavku nije
moguće odabrati.
Bilješka
“Filter Sign” označuje interval čišćenja filtra čišćenja
zraka postavljen na unutrašnjoj jedinici.
Resetirajte znak kada se filtar očisti.
2-1-13 Testni rad
Optional Setting
a Kliknite “Start” tipku.
Bilješka
1
Testni rad unutrašnje jedinice odabrane na “Operation
Setting” zaslonu počinje.
Bilješke
Postoje sljedeće 2 metode resetiranja testnog rada.
Automatsko resetiranje kada prođe 60 minuta.
Resetiranje kada se izvrši zaustavljanje rada.
2-1-14 Provjeravanje posebnog stanja R.C. Grupa / Grupa
Optional Setting
Trenutno posebno stanje sustava se prikazuje na
a “Special
State” sekciji prikaza “Optional Setting” zaslona.
1
Hr-23
Bilješke
Sljedeće se prikazuje na “Special State” sekciji prikaza.
Stavke prikaza “Special State”
Stand by (Defrost)
Stand by (Oil Recovery)
Under Maintenance
Master indoor unit
Master controlled (indoor unit)
Outer controlled (indoor unit)
Test Operation
Mode Mismatch
Automatic Addressing
Kazalo
Radnja odmrzavanja
Radnja povrata ulja
Sustav je u načinu održavanja i oprema ne može raditi.
Unutrašnja jedinica ima pravo odabira hlađenja i grijanja.
Unutrašnjom jedinicom upravlja unutrašnja jedinica sa pravom odabira hlađenja i
grijanja.
Unutrašnjom jedinicom upravlja vanjska jedinica s pravom odabira hlađenja i grijanja.
Testni rad
Različit način
Izvršava funkciju automatske adrese.
2-1-15 Individualna postavka resetiranja za smjer protoka zraka
“Individual Setting Reset” tipku na “Optional
a Kliknite
Setting” zaslonu. “Individual Setting” za “Air Flow Direction” može se resetirati.
1
2-1-16 Završavanje postavljanja “Optional Setting” zaslona
Optional Setting
a Ako je “Optional Setting” završen, kliknite “OK” tipku.
● Postavljena radnja se izvodi.
 “Optional Setting” zaslon se zatvara.
1
2-1-17 Završavanje “Operation Setting”
Operation Setting
a Ako je “Operation Setting” završen, kliknite “OK” tipku.
● Postavljena radnja se izvodi.
 “Monitor Mode” zaslon se otvara.
1
Hr-24
2-1-18 Prikazivanje zaslona Korisničke postavke/ povijesti
Monitor Mode (Icon)
1
● Prebacite “Monitor Mode” zaslon na “User Setting/History” zaslon.
a Kliknite “Setting” tipku.
Bilješka
Kada lozinka nije postavljena kod prava pristupa na “User
Setting/History”, radnja ide direktno na “User Setting/History” zaslon.
User setting/ History password Verification
2
 “User setting/ History password Verification” zaslon s
tipkovnicom se otvara.
Unesite “User setting/ History password” koja će se
b registrirati.
User Setting/History
 “User Setting/History” zaslon se otvara.
Bilješka
Postoje 3 tipke izbornika “System Setting”, “Preference” i
“History” na “User Setting/History” zaslonu.
Hr-25
2-1-19 Prikazivanje zaslona Postavka rasporeda
Monitor Mode (Icon)
● Prebacite “Monitor Mode” zaslon na “Schedule Setting”
zaslon.
1
a Kliknite “Schedule” tipku.
Bilješka
Kada lozinka nije postavljena kod prava pristupa na
“Schedule Setting”, radnja ide direktno na “Schedule
Setting” zaslon.
User Setting/ History Password Verification
2
 “User setting/ History password Verification” zaslon s
tipkovnicom se otvara.
Unesite “User setting/ History password” koja će se
b registrirati.
Schedule Setting
 “Schedule Setting” zaslon se otvara.
Bilješka
Korištenje rada preko godišnjeg kalendara, “Custom Day”
rada i cijeli niz drugih rasporeda rada pomoću “Schedule
Setting”.
Hr-26
Poglavlje 3 POSTAVKA
● Format prikaza datuma i vremena se razlikuje ovisno o “Date Format” i “Time Format” u “Date and Time
Setting”.
3-1 Postavka jezika
3-1-1 Pokretanje sustava
● Prikaz postavke jezika kada unutrašnja jedinica
nije registrirana.
Installer Setting (Language Setting)
● Uključite napajanje upravljača s pločom na dodir.
1
2
 “Language Setting” zaslon od “Installer Setting” se
otvara.
a Kliknite tipku jezika koji će se odabrati.
b Kliknite “OK” tipku.
 “Time Zone Setting” zaslon se otvara.
Bilješke
• Kada se prebaci na “Time Zone Setting” zaslon,
prebacuje se na zaslon odabranog jezika prikaza.
Time Zone Setting
● Pogledajte “3-9 Postavka vremenske zone” za
detaljan opis “Time Zone Setting”.
Installer Setting
● Pogledajte “3-2 Postavka datuma” za detaljan
opis “Date and Time Setting”.
Obavijest
Izvedite pokretanje u stanju kada su svi poslovi instaliranja završeni i sustav se može pokrenuti.
Izvedite poslove instaliranja u skladu s priručnikom za
postavljanje opreme koja će se instalirati.
Hr-27
3-1-2 Nakon pokretanja sustava
● Prikaz postavke jezika kada je unutrašnja jedinica registrirana.
User Setting / History
1
a Kliknite “System Setting” tipku.
 “System Setting” zaslon se otvara.
System Setting
b Kliknite “Language” tipku.
 “Language Setting” zaslon se otvara.
2
Language Setting
3
c Kliknite tipku jezika koji će se odabrati.
d Kliknite “OK” tipku.
 “System Setting” zaslon se otvara.
Bilješka
Kada se prebaci na “System Setting” zaslon, prebacuje
se na zaslon odabranog jezika prikaza.
4
Hr-28
3-2 Postavka datuma
3-2-1 Glavni zasloni postavke datuma
Date and Time Setting
Postavke postavljene na tvornički zadano.
Izvedite inicijalnu postavku.
“–” tipka
“+” tipka
Automatsko namještanje sata sustava
“Edit” tipka
“Execute” tipka
“OK ili Send” tipka
“Edit” tipka
Format datuma
Format vremena
Ljetno vrijeme
“Cancel” tipka
Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)
“Disable” tipka
“Master” tipka
“Slave” tipka
Datum periodičnog ažuriranja
“OK” tipka
“On” tipka
“Off” tipka
“Cancel” tipka
Hr-29
3-2-2 Postavljanje trenutnog datuma i vremena
Date and Time Setting
1
Odaberite “stavku koja će se postaviti” pomoću “” i
a “”
tipki.
biste povećali postavljenu vrijednost, kliknite “+” tipku.
b Da
Da biste smanjili postavljenu vrijednost, kliknite “–”
tipku.
2
Bilješka
Kalendar obuhvaća razdoblje do 2037. godine.
Bilješka
Kada se vrijeme postavi, brojanje vremena se zaustavlja.
Uvijek provjerite postavljeno vrijeme.
3-2-3 Odabir formata prikaza datuma
Date and Time Setting
a 1 Kliknite “” tipku na “Date Format”.
 Popis formata prikaza se otvara.
1
2
b Kliknite format prikaza koji će se odabrati.
 Provjerite odabrani format prikaza na zaslonu.
Bilješka
“Day/Month/Year” ili “Month/Day/Year”, “Year/Month/Day”
se može odabrati.
3-2-4 Odabir formata prikaza vremena
Date and Time Setting
a Kliknite “” tipku na “Time Format”.
 Popis formata prikaza se otvara.
b Kliknite format prikaza koji će se odabrati.
 Provjerite odabrani format prikaza na zaslonu.
1
2
Hr-30
Bilješka
“12:00 - 11:59 AM/PM”, “00:00-11:59 AM/PM” ili “0:0023:59” se može odabrati.
3-2-5 Postavljanje ljetnog vremena
 Prilikom ručnog postavljanja ljetnog vremena
Date and Time Setting
a Kliknite “Edit” tipku na “Summer Time”.
 “Summer Time Setting” zaslon se otvara.
Kliknite “” tipku na “Summer time”.
b Kada
se popis stavki otvori, odaberite “Summer time”.
Bilješka
1
Pogledajte tablicu prikazanu ispod za stavke koje se
mogu odabrati.
Stavka
Summer Time Setting
2
Sadržaj zaslona
Summer time
Prikazuje vrijeme unaprijed za “Time
Range” sate od trenutnog vremena.
Standard time
Prikazuje trenutno vrijeme.
3
Kliknite “” tipku na “Time Range”. Zatim, kliknite
c namješteno
vrijeme koje želite odabrati.
4
Bilješka
Vrijeme se može odabrati između 4 stavke “0,5hr”, “1hr”,
“1,5hr” ili “2hr”.
d Kada je postavka dovršena, kliknite “OK” tipku.
Hr-31
 Prilikom automatskog postavljanja ljetnog vremena
a Kliknite “Edit” tipku na “Summer Time”.
Date and Time Setting
 “Summer Time Setting” zaslon se otvara.
1
Summer Time Setting
3
Kliknite “” tipku na “Schedule”.
b Kada
se popis stavki otvori, odaberite “On”.
2
Kliknite “” tipku na “Time Range”. Zatim, kliknite
c namješteno
vrijeme koje želite odabrati.
Bilješka
4
Vrijeme se može odabrati između 4 stavke “0,5hr”, “1hr”,
“1,5hr” ili “2hr”.
Kliknite “Edit” tipku na prikazu postavke datuma na
d “Schedule”.
 “Schedule” zaslon se otvara.
Summer Time Setting (Schedule)
Postavite “Month”, “Day of week” i “Time” na “Start”
e pomoću
“” tipke ili “” tipke.
5
6
7
Summer Time Setting
Postavite “Month”, “Day of week” i “Time” na “End”
f pomoću
“” tipke ili “” tipke.
g Kada je postavka dovršena, kliknite “OK” tipku.
 Schedule” zaslon se zatvara.
 “Standard Time” i “Summer Time” se prebacuju automatski prema postavljenom rasporedu.
h Kada je postavka dovršena, kliknite “OK” tipku.
8
Hr-32
3-2-6 Postavljanje automatskog namještanja sata sustava.
● Postavka koja namješta prikaz vremena opreme
unutar sustava
Date and Time Setting
Kliknite “Edit” tipku na “Automatic System Clock Adjusa tment”.
 “Automatic System Clock Adjustment” zaslon se otvara.
1
Kliknite prikladnu tipku između “Disable”, “Master” i
b “Slave”
tipki.
Bilješke
Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)
2
3
4
Disable: Funkcija automatskog namještanja sata se ne
izvodi.
Nepromijenjen postavkom glavnog sata.
Master: Postavka automatskog namještanja sata glavne
jedinice
Usklađuje satove drugih jedinica sa satom glavne jedinice.
Slave: Ispravljen da bi se uskladio sa satom glavne
jedinice automatskim namještanjem sata.
“Master” je postavka 1 jedinice u sustavu.
*“Master” je jedinica u sustavu i postaje postavka 1 jedinice.
Datum u tjednu i vrijeme postavljeni automatskim nac mještanjem
sata sustava se prikazuju.
 Kada je Glavni postavljen, obavite postavku prikazanu
ispod.
Postavite datum u tjednu i vrijeme koje izvodi automatsko namještanje sata sustava pomoću “” i “” tipki.
d
Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)
povezivanja na “Summer time schedule”, kliknite
e Prilikom
“On” tipku na “System time linked to summer time”
f Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 “Automatic System Clock Adjustment” zaslon se zatvara.
Obavijest
6
5
• Mjera predostrožnosti kod postavke vremena:Kada se
sat namješta automatski, odredite vrijeme kasno u noći,
itd. kada se rad ne izvodi i kada brojač ne radi.
Hr-33
3-2-7 Ručno namještanje sata sustava
Date and Time Setting
● Kada želite izvršiti postavku vremena odmah u
tom trenutku
1
na područje postavke pomoću tipki strelica
a iPomaknite
promijenite vrijeme pomoću “+” i “–” tipki.
b Nakon promjene vremena, kliknite “Execute” tipku.
Obavijest
2
Ova funkcija je učinkovita samo kada je “Master” za “Master/
Slave” postavku od “Automatic System Clock Adjustment”
zaslona postavljena.
Manual System Clock Adjustment
 “Manual System Clock Adjustment” zaslon potvrde se
otvara.
c Kliknite “OK” tipku.
3
Transferring Data Screen
 “Transferring Data” zaslon se otvara.
 Na kraju prijenosa, “Transferring Data” zaslon se zatvara.
Bilješke
Kada se vrijeme promijeni dok je postavljeno na “Master”
na “Automatic System Clock Adjustment” zaslonu, “OK”
tipka “Date and Time Setting” zaslona se mijenja u “Send”
tipku.
Kada se “Send” tipka klikne, vrijeme se unosi i “Manual
System Clock Adjustment” zaslon se otvara.
Hr-34
3-3 Postavka grupe
● Mjera predostrožnosti postavke grupe:
Promjene postavke grupe također utječu na grupe registrirane na postavki rasporeda i naziv i
kompoziciju grupa daljinskog upravljača. Kada se postavka grupe promijeni, provjerite postavku
rasporeda.
3-3-1 Glavni zasloni postavke grupe
Group Setting
Konfiguracija sustava
Popis grupa daljinskog upravljača
“New” tipka
“Property” tipka (Grupa)
“Up” tipka
“Select All” tipka
“Clear All” tipka
“Add” tipka
“Property” tipka (R. C. grupa)
“Down” tipka
“Close” tipka
“Import Data” tipka
“Export Data” tipka
“Move” tipka
“Delete” tipka
Group Details Setting
Naziv
“Rename” tipka
Ikona
Sastav grupe
“Change” tipka
“Close” tipka
Hr-35
Detalji postavka za grupa daljinskog upravljača
Naziv
“Rename” tipka
Ikona
Sastav R.C. grupe
“Change” tipka
“Close” tipka
Postavke postavljenog raspona temperature
"Limited" tipku
"Not Limited" tipku
“Upper Limit” tipka
“Lower Limit” tipka
“OK” tipka
“Cancel” tipka
3-3-2 Postavljanje nove grupe
Group Setting
● Stvaranje grupe
Kliknite “New” tipku nakon odabira “Top” ili “Group” na
a “System
Configuration” zaslonu.
 “Group Details Setting” zaslon se otvara.
1
Hr-36
Bilješke
• Hijerarhija grupe se može sastojati od najviše 3 hijerarhije.
Broj sastava grupa je najviše 400 grupa uključujući
sve hijerarhije.
• Do najviše 800 grupa daljinskih upravljača može se
registrirati u sastav grupe.
Group Details Setting
2
Sastav grupe:
• Sastav grupe je prikazan. Kada je grupa postavljena,
taj sastav grupe se prikazuje.
• Zadane su samo “Top” grupe.
Grupa daljinskog upravljača:
• Sve grupe daljinskog upravljača registrirane na upravljaču s pločom na dodir su prikazane.
• Za grupe daljinskog upravljača već registrirane u grupu, područje broja popisa se prikazuje osjenčano kao
registrirani prikaz.
b Kliknite “Rename” tipku.
 “Group Name” zaslon se otvara.
Group Name
3
4
“New Group Name” ili kliknite “” tipku i odac Unesite
berite “New group name” iz padajućeg popisa.
Bilješke
Metoda rada tipkovnice:
• Kada se “” tipka na tipkovnici pritisne, popis se pojavljuje i vrsta znakova se prikazuje.
• Kada se “a/A” tipka pritisne, prebacuju se velika slova/
mala slova.
• Kada se “Space” tipka pritisne, razmak se umeće.
• Kada se “←” ili “→” tipka pritisne; mjesto unosa znaka
se mijenja.
• Kada se “BS” tipka klikne; 1 uneseni znak se briše.
• Kada se “CL” tipka klikne; svi uneseni znakovi se
brišu.
Bilješke
• Može se unijeti najviše 12 znakova.
• Znakovi koji prelaze “Display Range” se možda neće
prikazivati, ovisno o zaslonu.
d Kliknite “OK” tipku.
Group Details Setting
5
 “Group Details Setting” zaslon se otvara.
Odaberite klikom na ikonu prikazanu na monitoru.
e Prebacite
prikaz pomoću “” i “” tipki.
f Kliknite “Close” tipku.
 “Group Setting” zaslon se otvara.
6
Hr-37
3-3-3 Promjena postavke grupe ili grupe daljinskog upravljača
Group Setting
● Promjena postavke grupe.
Kliknite grupu čiju postavku želite promijeniti na “Sya stem
Configuration” zaslonu.
1
b Kliknite “Property” tipku.
 “Group Details Setting” zaslon se otvara.
2
Bilješka
Kada je grupa daljinskog upravljača odabrana, “Property” tipka na “System Configuration” zaslonu se ne može
odabrati.
Obavijest
Imajte na umu da kada se postavka grupe promijeni, to
utječe i na postavku rasporeda.
● Promjena naziva grupe
Group Details Setting
3
c Kliknite “Rename” tipku.
 “Group Name (Rename)” zaslon se otvara.
Unesite “Group Name” ili kliknite “” tipku i odaberite
d “Group
name” iz padajućeg popisa.
Bilješke
6
• Može se unijeti najviše 12 znakova.
• Znakovi koji prelaze “Display Range” se možda neće
prikazivati, ovisno o zaslonu.
Group Name (Rename)
4
e Kliknite “OK” tipku.
 “Group Name (Rename)” zaslon se zatvara.
Bilješka
Da biste prekinuli promjenu, kliknite “Cancel” tipku.
5
Group Name (Change Group Name)
● Promjena postavke gornje/donje granice temperature unutrašnje jedinice
 Podesivi raspon temperature unutrašnjih jedinica registriranih u grupu je zabranjen.
4
f Kliknite “Change” tipku.
Promjena postavke gornje i donje granice temperatura unutrašnje jedinice
Pogledajte dio “3-6-17” za opis metoda postavke.
5
Hr-38
*Kada se “OK” tipka pritisne nakon kraja postavljanja, prikaz se vraća
na “Group Details Setting” zaslon.
Bilješke
Temperature Setting
Group Setting
1
• Postavite gornje i donje postavke granice temperatura
na registriranoj unutrašnjoj jedinici.
*Postavke temperature preko standardnog daljinskog
upravljača su zabranjene.
• Kada je zaslon plav, vrijednost postavke s upravljača s
pločom na dodir se prikazuje. Kada je zaslon bijel, vrijednost nadgledanja s unutrašnje jedinice se prikazuje.
• Kad se neprimjerena postavka obavi, vrijednosti se
prikazuju u crvenom. Prikazani sadržaji nisu učinkoviti.
Ponovno ih unesite.
• Samo postavka donje granice ili gornje granice se ne
može utvrditi. Odredite postavljene sadržaje nakon
unosa obiju vrijednosti.
• Pogledajte dio “3-6-17” za postavljanje postavke
gornje i donje granice temperature s glavne jedinice upravljača s pločom na dodir.
● Promjena postavke grupe daljinskog upravljača
2
Kliknite grupu daljinskog upravljača čiju postavku želite
a promijeniti
iz “Remote Control Group List”.
Kliknite “Property” tipku na “Remote Control Group
b List”
strani.
Remote Controller Group Details Setting
Bilješka
3
Kada grupa daljinskog upravljača nije odabrana ili se više
grupa daljinskog upravljača odabere na “Remote Control
Group List”, “Property” tipka na “Remote Control Group
List” se ne može kliknuti.
 “Remote Control Group Details Setting” zaslon se
otvara.
6
● Promjena naziva grupe daljinskog upravljača
c Kliknite “Rename” tipku.
R.C. Group Name (Rename)
4
 “R.C. Group Name (Rename)” zaslon se otvara.
“Remote Controller Name” ili kliknite “” tipd Unesite
ku i odaberite “Remote Controller Name” iz padajućeg
popisa.
Bilješke
5
R.C. Group Name (Change Group Name)
4
• Broj znakova koji se mogu unijeti je 12 znakova.
• Znakovi koji prelaze raspon “Display Range” možda
neće biti prikazani, ovisno o zaslonu.
e Kliknite “OK” tipku.
 “R.C. Group Name (Rename)” zaslon se zatvara.
“Remote Controller Name” je promijenjen.
Bilješka
Da biste prekinuli promjenu, kliknite “Cancel” tipku.
5
Hr-39
● Promjena postavke gornje/donje granice temperature unutrašnje jedinice
 Odabrani podesivi raspon temperature unutrašnjih
jedinica je zabranjen.
Temperature Setting
Kliknite “Change” tipku.
f Promjena
postavke gornje i donje granice temperatura unutrašnje jedinice
Pogledajte dio “3-6-17” za opis metoda postavke.
*Kada se “OK” tipka pritisne nakon kraja postavljanja, prikaz se vraća
na “R.C. Group Details Setting” zaslon.
Bilješke
• Postavite gornje i donje postavke granice temperatura
na registriranoj unutrašnjoj jedinici.
*Postavke temperature preko standardnog daljinskog
upravljača su zabranjene.
• Kada je zaslon plav, vrijednost postavke s upravljača s
pločom na dodir se prikazuje. Kada je zaslon bijel, vrijednost nadgledanja s unutrašnje jedinice se prikazuje.
• Kad se neprimjerena postavka obavi, vrijednosti se
prikazuju u crvenom. Prikazani sadržaji nisu učinkoviti.
Ponovno ih unesite.
• Samo postavka donje granice ili gornje granice se ne
može utvrditi. Odredite postavljene sadržaje nakon
unosa obiju vrijednosti.
• Pogledajte dio “3-6-17” za postavljanje postavke
gornje i donje granice temperature s glavne jedinice upravljača s pločom na dodir.
3-3-4 Dodavanje grupe daljinskog upravljača u grupu
Group Setting
1
2
grupu u koju je grupa daljinskog upravljača
a Kliknite
dodana sa “System Configuration”.
 Odabrani zaslon postaje plav.
Kliknite grupu daljinskog upravljača koja će se dodati
b sa
“Remote Control Group List”
 Odabrani zaslon postaje plav.
3
c
Kliknite “Add” tipku.
 “Remote Controller Group” se dodaje grupi odabranoj na
“System Configuration” zaslonu.
3-3-5 Pomicanje grupe ili grupe daljinskog upravljača unutar iste grupe
Group Setting
Kliknite grupu ili grupu daljinskog upravljača koju želite
a pomaknuti
sa “System Configuration” zaslona.
1
 Prikaz odabrane grupe ili grupe daljinskog upravljača
postaje plav.
b Kliknite “ x Up” tipku ili “ w Down” tipku.
2
Hr-40
3-3-6 Pomicanje grupe ili grupe daljinskog upravljača u drugu grupu
Group Setting
1
Kliknite grupu ili grupu daljinskog upravljača koju želite
a promijeniti
sa “System Configuration” zaslona.
 Odabrani zaslon postaje plav.
b Kliknite “Move” tipku.
 Grupa ili grupa daljinskog upravljača odabrana u koraku a je odabrana i prikazana.
2
3
c Kliknite mjesto na koje želite pomaknuti grupu.
Bilješka
Grupa s najviše 2 hijerarhije se može stvoriti. Treća hijerarhija je samo grupa daljinskog upravljača.
Bilješke
Prikažite popis skriven na zaslonu konfiguracije grupe
pomicanjem zaslona gore i dolje pomoću “v”, “”, “” i
“u” tipki.
Move Confirmation Screen
Bilješke
4
Otkazivanje pomicanja
 Ponovno kliknite “Move” tipku.
 Kliknite istu grupu ili grupu daljinskog upravljača.
 “Move confirmation” zaslon se otvara.
Group Hierarchy exceeded Screen
d Kada se “OK” tipka klikne, grupa se pomiče.
● NG:
 “Group Hierarchy exceeded” zaslon se otvara.
5
e Kliknite “Close” tipku.
 “Group Hierarchy exceeded” zaslon se zatvara.
3-3-7 Brisanje grupe ili grupe daljinskog upravljača
Group Setting
naziv grupe koji želite obrisati na “System Cona Kliknite
figuration” zaslonu.
 Odabrani zaslon postaje plav.
1
b Kliknite “Delete” tipku.
 “Deletion confirmation” zaslon se otvara.
2
Hr-41
c Ako je u redu da se grupa obriše, kliknite “OK” tipku.
 Obrisani “Group Name” nestaje sa zaslona.
Deletion Confirmation Screen
Obavijest
Kada je grupa obrisana, sve konfiguracije u grupi su
također obrisane.
Bilješka
3
Kada se “Remote Controller Group” odabere, grupa se
briše bez otvaranja “Deletion confirmation” zaslona.
3-3-8 Izvoz datoteke popisa sastava grupe na vanjsku memoriju
Group Setting
● Spojite USB memoriju na priključak za vanjsku memoriju.
a Kliknite “Export Data” tipku
 “Exporting USB” zaslon se otvara.
Bilješka
Naziv datoteke se izvozi u “Gr, date, time” obliku.
1
Exporting USB Screen
 “USB Exporting complete” zaslon se otvara.
USB Exporting Complete Screen3
b Kliknite “Close” tipku.
● Uklonite USB memoriju sa priključka za vanjsku memoriju.
2
3-3-9 Uvoz datoteke popisa sastava grupe s vanjske memorije
Group Setting
● Spojite USB memoriju na priključak za vanjsku memoriju.
a Kliknite “Import Data” tipku.
1
Hr-42
Importing Confirmation Screen
 “Importing” zaslon potvrde se otvara.
b Kliknite “OK” tipku.
2
File Loading
 “File Loading” zaslon se otvara.
3
c Odaberite datoteku koja će se uvoziti.
d Kliknite “OK” tipku.
4
Importing USB Screen
 “Importing USB” zaslon se otvara.
Importing USB complete Screen
 “Importing USB complete” zaslon se otvara.
e Kliknite “Close” tipku.
● Uklonite USB memoriju sa priključka za vanjsku memoriju.
5
3-3-10 Uređivanje datoteke konfiguracije grupe upravljača s pločom na dodir
preko osobnog računala
●“Group configuration file” se izvozi na USB memoriju sa “Export Data” tipkom na “Group
Setting” zaslonu upravljača s pločom na dodir.
1
● “Group Setting File Making Sheet” se otvara na računalu.
a Kliknite “Group Setting 1” list kartice.
2
3
● Spojite USB memoriju na osobno računalo.
b Kliknite “Import data” tipku.
datoteku koja će se uvesti na “Group Setting
c 1”Odaberite
list.
Hr-43
Obavijest
Prilikom uređivanja na listu stvaranja datoteke i uvozu
podataka na upravljač s pločom na dodir, obratite pozornost na sljedeće točke.
Kako su podatci registrirane unutrašnje jedinice presnimljeni i sljedeći podatci su promijenjeni kada se podatci
uvoze, ponovno potvrdite podatke.
• Podatci rasporeda (postavka jedinice)
Obavijest
U sljedećim slučajevima postaje NG kada su podatci
uvezeni na upravljač s pločom na dodir čak i kada je provjera na listu stvaranja datoteke iznad OK.
• Kada uvezeni podatci sadrže adresu grupe daljinskog
upravljača koja ne postoji na upravljaču s pločom na
dodir
Postavka grupe 1
1
2
● RC Grupe registrirane na upravljaču s pločom na dodir
su prikazane na postavki grupe 1.
Uredite 3 sadržaja “Address”, “RCG Name” i “Icon
a Data”.
Bilješke
Sadržaji koji se mogu postaviti
Refrigerant Circuit
Address
Unosi adresu rashladnog sustava (0-99).
Indoor Unit Address
Unosi adresu unutrašnje jedinice (0-63).
RCG Name
Unesite naziv grupe daljinskog upravljača
unutar 12 znakova.
Icon Data
Unesite broj ikone (0-99) odabran sa popisa
ikona.
4
Bilješke
Ulaz adresa
A
B
C
1 Group Setting File Making Sh
2
Adresa3
Adresa unurashladnog
trašnje jedinice
4
Address RCG Name
5
1 0_0
Cafe
6
2 0_1
Cafe
7
3 1_5
Restaurant
Bilješka:
1) “_” (donja crta) je potrebna između adrese rashladnog
sustava i adrese unutrašnje jedinice.
2) Samo polu-veliki znakovi se mogu unijeti.
b Na kraju cijelog uređivanja, kliknite “Check” tipku.
Hr-44
Bilješke
Kada se “Check” tipka klikne, postojanje ili ne postojanje pogreške u unesenoj adresi se automatski provjerava i pogreška se stvara. Ako pogreška ne postoji, datoteka se izvozi.
Poruka pogreške
Problem
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct
data.
Adresa je duplicirana
Entered data error. The address is blank or 400 or more
are entered. Enter correct data.
Adresa je prazna ili 400 ili više.
Entered data error. RCG Name is 12 or more characters.
Enter correct data.
RCG naziv je 12 znakova ili više.
Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is
entered at Icon Data. Enter correct data.
Podatci ikone su prazni ili je broj osim brojeva 0-99 unesen.
Entered data error. The format of address is different.
Enter correct data.
Format adrese je netočan.
Check finished
 “Check finished” zaslon je otvoren i poruka je potvrđena.
3
c Kliknite “OK” tipku.
d Odaberite “Group Setting 2” list kartice.
Postavka grupe 2
● Na “Group Setting 2”, grupa stvorena postavkom grupe upravljača s pločom na dodir se prikazuje.
Uređuje 4 stavke “Directory”, “Group Name”, “Icon
a Data”
i “Address”.
4
Bilješke
2
1
Directory
Znači hijerarhija.
Obilježeno s  ili _.  znači prvu hijerarhiju a 
znači drugu hijerarhiju.
:Br. grupe prve hijerarhije
“0”:Vrh
“1 do 400”:Br. grupe
:Br. hijerarhije druge grupe
“_1 do 400”:Br. grupe
*Hijerarhija je do 2 hijerarhije.
*Ukupni broj grupa je do 400 grupa.
Group
Name
Ovo je naziv grupe.
Može se unijeti najviše 12 znakova.
*Naziv grupe je nepotreban na 0.
*Kada se br. prve “Directory” hijerarhije duplicira, samo naziv
“Directory” grupe najvišeg reda se unosi.
Ovo je br. ikone prikaza grupe
Br. ikona od 0-99 su uneseni.
Icon Data
*Br. ikone je nepotreban na 0.
*Kada se br. prve “Directory” hijerarhije duplicira, samo br.
“Directory” ikone najvišeg reda se unosi.
*Referenca sa tablice ikona odvojenog lista.
Ovo je adresa RCG-a konfigurirana u grupi.
Address
*Samo RCG adresa korištena u “Group Setting 1” se može
unijeti.
*RCG adrese se ne mogu duplicirati u istoj grupi.
Hr-45
Primjer stvaranja podataka u postavki grupe 2.
1) Stvorite podatke postavke grupe 2 prema primjeru
instalacije zgrade s 3 kata kao što je prikazano na slici
desno.
Primjer instalacije
2_6
2_7
Ured F
2_0, 2_1
2_2, 2_3
Ured E
2) Menadžerska konfiguracija slike ispod stvara podatke na
postavki grupe 2 desno.
Hijerarhija 1
1_4
1_5
Hijerarhija 2 Hijerarhija 3
0:Vrh
1:1F
1_0
1_1
0_4
0_5
Predvorje
[0_0]
1_1 Restoran
Kafić 1
0_1, 0_2
0_3
Grupa
3
Restoran
[0_1]
RCG
Ured D
0_6
0_7
2F
Kafić 2
1F
0_0
Predvorje
Restoran
3) Stvaranje podataka iz postavke grupe 2
Restoran
[0_2]
Restoran
[0_3]
1_2 Kafić 1
4
Kafić 1
[0_4]
Kafić 1
[0_5]
3:3F
11
3_1 Ured E
Br. linije
12
Ured F
[2_0]
Ured F
[2_1]
Ured F
[2_2]
Ured F
[2_3]
3_2 Kafić 3
Bilješke
13
Kafić 3
[2_4]
Pravila stvaranja podataka (NG primjer)
• 0 se ne može postaviti u grupi.
Kafić 3
[2_5]
3_3 Ured F
Directory
14
Group Name
Icon Data
Address
0
Ured F
[2_6]
1
Ured F
[2_7]
1_1
1F
8
0_0
Restaurant
65
0_1
0_2
Cafe 1
52
0_4
0_5
0
1_2
• Različite grupe se ne mogu miješati i postaviti.
Directory
Group Name
Icon Data
Address
0
1
1_1
1F
8
0_0
Restaurant
65
0_1
• Grupa prve hijerarhije mora se prva postaviti.
(Druga hijerarhija se ne može postaviti ako ne
postoji prva hijerarhija.)
Directory
0_2
2_1
Office A
9
1_0
1_1
1_2
Cafe 1
52
0_4
0_5
Icon Data
Address
0
2_3
Office A
9
1_0
1_1
2_1
Office B
9
1_2
1_3
2F
8
Office C
9
1_4
1_5
2
2_2
Hr-46
Group Name
3F
Ured B
1_2
1_3
Ured A
RCG
2
1_6
1_7
Ured C
1
Kafić 3
2_4
2_5
b Kada se cijelo uređivanje dovrši, kliknite “Check” tipku.
Bilješke
Kada se “Check” tipka klikne, ako postoje pogreške u unesenim podacima, pogreška se
stvara.
Ako pogreške ne postoje, zaslon provjera OK se prikazuje.
Poruka pogreške
Problem
Entered data error. Group name is 12 or more characters.Enter correct data.
Naziv grupe je 12 ili više znakova.
Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is
entered at IconData.Enter correct data.
Praznina ili broj koji nije od 0-99 je unijet u ikonu podataka.
Entered data error. Data entered at Address is not entered at “Group Setting1” sheet. Enter correct data.
Nemojte unositi podatke unesene u adresu na “Group Setting 1” list.
Entered data error. Blank or a number other than 1-400
is entered at Directory. Enter correct data.
Praznina ili broj koji nije od 1-400 je unijet u direktorij.
Entered data error. Address is duplicated in the same
Group. Enter correct data.
Adresa je duplicirana u istoj grupi.
Entered data error. Directory is duplicated in second
hierarchy. Enter correct data.
Direktorij je dupliciran u drugoj hijerarhiji.
Entered data error. The format of Directory is different.
Enter correct data.
Format direktorija je netočan.
Check finished
 “Check finished” zaslon je otvoren i poruka je potvrđena.
3
5
c Kliknite “OK” tipku.
d Kliknite “Export Data” tipku.
 Prozor odredišta spremanja se otvara.
e Odaberite USB memoriju.
Bilješke
Da biste uvezli preko upravljača s pločom na dodir, uvijek izvezite i spremite datoteku preko “Export Data”.
Save finished
f Kliknite “OK” tipku.
 “Save finished” zaslon se otvara.
6
Hr-47
3-4 Postavka rasporeda
3-4-1 Glavni zasloni postavke rasporeda
Schedule Setting
Popis rasporeda
Postavka jedinica rasporeda
Trenutni raspored
“Close” tipka
“Up” tipka
“Down” tipka
“Copy” tipka
“Rename” tipka
“New” tipka
“Delete” tipka
On/Off tipka
Schedule Units Setting
Naziv rasporeda
Popis jedinica
“OK” tipka
Raspoređene jedinice rada
“Cancel” tipka
Hr-48
Calendar (Calendar Setting)
“Calendar Setting” tipka
Uzorak rasporeda
“Close” tipka
“Edit” tipka
“Next” tipka
“Back” tipka
Calendar (Custom Setting)
“Custom Setting” tipka
Uzorak rasporeda
“Close” tipka
“Edit” tipka
“Down” tipka
“Up” tipka
“Del” tipka
“Edit” tipka
“New” tipka
Schedule Pattern Setting
“Schedule Pattern” tipka
“Copy” tipka
“Paste” tipka
“New” tipka
“Edit” tipka
“Delete” tipka
“Close” tipka
Hr-49
Operation Setting
Vrijeme rada
R.C. zabrana
Rad
Mode
Postavljena temp.
“OK” tipka
“Hold” tipka
“Cancel” tipka
Custom Setting
Godišnje / Jednom
Naziv rasporeda
Uzorak rasporeda
Mjesec.
Datum
Tjedan
Dan u tjednu
“OK” tipka
“Cancel” tipka
3-4-2 Postavljanje novog rasporeda
Schedule Setting
Popis raspoređenih
jedinica
a Kliknite “New” tipku na “Schedule Setting” zaslonu.
 “(Change Schedule Name)” zaslon s tipkovnicom se
otvara.
Bilješka
Do 30 rasporeda se može stvoriti. Ako je 30 rasporeda
već stvoreno, “New” tipka se ne može kliknuti.
Bilješke
1
Hr-50
Popis trenutnog rasporeda
Popis rasporeda
Popis rasporeda:
Prikazuje postavljene rasporede.
Popis raspoređenih jedinica:
Prikazuje raspoređene jedinice.
Popis trenutnog rasporeda:
Prikazuje raspored trenutnog dana.
Schedule Name
Bilješka
2
Pri pokretanju, “Schedule List” ili “Schedule Setting” zaslon je prazan.
b Unesite “Schedule Name” pomoću tipkovnice.
Bilješka
Pogledajte dio “3-3-2” za opis metoda rada tipkovnice.
3
Bilješke
Schedule Setting
Najviše 24 znaka se može unijeti u “Schedule Name”.
Znakovi koji prelaze raspon “Display Range” možda
neće biti prikazani, ovisno o zaslonu.
c Kliknite “OK” tipku.
 “Schedule Name” se registrira i “Schedule Setting”
zaslon se otvara.
3-4-3 Postavljanje omogućavanja/onemogućavanja rasporeda
Schedule Setting
Kliknite “Schedule Name” čiju postavku želite promijea niti
na “Schedule List” zaslonu.
 Odabrani “Schedule” zaslon postaje plav.
1
b Kliknite “On/Off” tipku.
Obavijest
2
Kada je “On/Off” status na “Schedule List” zaslonu “On”,
taj popis jedinica rasporeda se izvršava. Ako je “Schedule
List” na “Off”, taj popis rasporeda jedinica se ne izvršava.
Bilješka
Kada se novi raspored postavi, zadano je “On”.
3-4-4 Promjena naziva rasporeda
Schedule Setting
Kliknite “Schedule Name” koji želite promijeniti na
a “Schedule
List” zaslonu.
1
 Odabrani “Schedule” zaslon postaje plav.
b Kliknite “Rename” tipku.
 “(Change Schedule Name)” zaslon s tipkovnicom se
otvara.
2
“Schedule Name” ili kliknite “” tipku i odabec Unesite
rite sa popisa koji je prikazan.
Hr-51
Schedule Name
3
Bilješka
Pogledajte dio “3-3-2” za opis metoda rada tipkovnice.
Bilješke
4
Najviše 24 znaka se može unijeti u “Schedule Name”.
Znakovi koji prelaze raspon “Display Range” možda
neće biti prikazani, ovisno o zaslonu.
Kod potvrde unesenog imena, kliknite “OK” tipku.
d “Schedule
Setting” zaslon se otvara izvođenjem promijenjenog sadržaja.
3-4-5 Kopiranje rasporeda
Kliknite “Schedule Name” koji želite kopirati na “Schea dule
List” zaslonu.
Schedule Setting
1
 Odabrani zaslon postaje plav.
Kliknite “Copy” tipku.
b
 “Schedule Name” kopiran pod “Schedule Name” odabran na “Schedule List” se stvara i “Change Schedule
Name” zaslon se otvara.
2
Bilješka
“Schedule Name” postaje isti “Schedule Name” kao izvor
kopiranja “Schedule Name”.
Bilješka
Pogledajte dio 3-3-3 za metodu rada s tipkovnicom prilikom promjene naziva
3-4-6 Brisanje rasporeda
Schedule Setting
Kliknite “Schedule Name” koji želite obrisati na “Schea dule
List” zaslonu.
1
 Odabrani zaslon postaje plav.
b Kliknite “Delete” tipku.
 “Delete Confirmation” zaslon se otvara.
2
Delete Confirmation Screen
Kada se “OK” tipka pritisne, odabrani raspored se
c briše.
Bilješka
3
Hr-52
Kada se “Cancel” tipka pritisne, brisanje se prekida i
“Delete Confirmation” zaslon se zatvara.
3-4-7 Postavljanje grupe ili grupe daljinskog upravljača koja će raditi po
rasporedu
● Promijenite jedinice koje rade po rasporedu sa
“Schedule List”.
Schedule Setting
1
Kliknite “Schedule Name” čija će se postavka promijea niti
na “Schedule List”.
2
b Kliknite “Edit” tipku na “Schedule Units Setting”.
 “Schedule Units Setting” zaslon se otvara.
i kliknite grupu ili grupu daljinskog upravljača
c Odaberite
s kojom želite raditi sa “Unit List”.
Scheduled Units Setting
Popis jedinica
 Odabrani zaslon postaje plav.
d Kliknite “Add” tipku.
 Nazivi grupa ili grupa daljinskog upravljača dodanih
na popis “Schedule Operation Units” na lijevoj strani
zaslona se prikazuju.
3
4
5
Obavijest
e Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj je registriran i “Schedule Setting”
zaslon se otvara.
Raspored jedinica rada
Rukovanje miješanjem grupa:
Grupa daljinskog upravljača
Grupa
Dodavanje na popis raspoređenih jedinica rada je moguć.
• Kombinacija istih grupa (grupe B+C, grupe B+C)
• Kombinacija različite pojedinačne grupe daljinskog upravljača (pojedinačno A, pojedinačno B)
• Pojedinačna grupa daljinskog upravljača i grupa (pojedinačno A,
grupe A+B)
• Pojedinačna grupa daljinskog upravljača i grupa (pojedinačno A,
grupe B+C)
A A
C C
A B
A A B
B C
B C
A B C
Dodavanje na popis raspoređenih jedinica rada nije moguć.
• Kombinacija iste pojedinačne grupe daljinskog upravljača (pojedinačno A, pojedinačno A) (pojedinačno C, pojedinačno C)
Bilješka
Da biste otkazali postavljeni sadržaj, kliknite “Cancel” tipku.
Bilješka
Kada je popis na zaslonu skriven i ne može se vidjeti, napravite ga vidljivim pomicanjem zaslona pomoću
“v” , “” , “” , “u” tipki.
Bilješka
Sve jedinice i grupe postavljene u postavci grupe registrirane na upravljaču s pločom na dodir su popisane u “Units List” prikazanom na c.
Bilješka
Kada želite registrirati jedinice u grupi, proširite zaslon klikom na “+” tipku pored “Group Name”.
Hr-53
3-4-8 Brisanje unutrašnjih jedinica grupe koje rade po rasporedu
● Obrišite jedinice koje rade po rasporedu sa “Schedule
List”.
Schedule Setting
1
2
Kliknite “Schedule Name” koji želite obrisati sa “Schea dule
List”.
b Kliknite “Edit” tipku na “Scheduled Units Setting”.
 “Scheduled Units Setting” zaslon se otvara.
Odaberite i kliknite grupu ili grupu daljinskog upravljac ča
koju želite obrisati sa “Scheduled Operation Units”
Scheduled Units Setting
popisa.
 Odabrani zaslon postaje plav.
d Kliknite “Delete” tipku.
3
4
5
 Grupe ili grupa daljinskog upravljača na popisu “Scheduled
Operation Units” se brišu.
e Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj je registriran i “Schedule Setting”
zaslon se otvara.
3-4-9 Postavljanje novog uzorka rada
Schedule Setting
Kliknite “Schedule Name” čiji će se uzorak postaviti sa
a “Schedule
List”.
1
b Kliknite “Edit” tipku na “Current Schedule”.
 “Calendar” zaslon se otvara.
Bilješke
2
Postupak postavke:
Postavite uzorak rasporeda rada.
(Maksimalno 8 vrsta)
→ •Postavka uzorka rasporeda “3-4-10”
•Postavka rada“3-4-10”
Odaberite postavljeni uzorak rasporeda između 2
metode i postavite ga kao korisnički dan.
→ •Postavka kalendara “3-4-13”
•Korisnička postavka “3-4-13”
Calendar (Calendar Setting)
c Kliknite “Edit” tipku.
 “Schedule Pattern Setting” zaslon se otvara.
3
Hr-54
Schedule Pattern Setting
4
● Sljedeće je opisano pomoću primjera odabranog uzorka [C].
Kliknite “Schedule Pattern” kojeg želite postaviti.
d Kliknite
uzorak [C].
5
e Kliknite “New” tipku.
 “Operation Setting” zaslon se otvara.
Bilješke
Operation Setting
6
Bilješke
Primjer postavke : Rad hlađenja na
26 °C u 8:00 i dopustite postavku daljinskog upravljača.
Time
08:00 AM
Operation
On
Mode
Cool
Set Temp.
26,0°C
R.C. Prohibition
All
→
On/Off →
On
→
Mode
→
Temp →
Timer
→
Filter →
Primjer postavke : Promijenite postavljenu temperaturu samo na 28 °C u
15:00.
Time
03:00 PM
Operation
Hold
Mode
Hold
Set Temp.
28,0 °C
R.C. Prohibition
Hold
• Izvedite sljedeće postavke:
Postavljanje stavki na “Operation Setting” zaslonu
Vrijeme početka ili vrijeme zaustavljanja rada: Koji
sat i koja minuta od AM ili PM
Postavka rada: “ON”, “OFF”, i “Hold*”
Način rada: “Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan”, “Heat” i “Hold*”
Postavka temperature: Vrijednosti temperature ili
“Hold*”
Postavke ograničenja rada daljinskog upravljača:
Sve funkcije, rad na “On”, rad “On/Off”, “Set Temp.”,
način rada,
Zabrana brojača (zabrana brojača standardnog daljinskog upravljača), resetiranje alarma filtra (resetiranje
filtra standardnog daljinskog upravljača) “Hold*”
Kad se postavka osim Drži odabere, obavite postavku zabrane/dopuštenja za svaku funkciju. Međutim,
kada je “All” zabranjeno, ostale postavke (“On/Off”,
“On”, “Mode”, “Temp”, “Timer”, i “Filter”) se ne mogu
izvesti. Kada je “On/Off” zabranjeno, “On” postavka
se ne može izvesti. Stoga, prilikom postavljanja svake
funkcije, dopustite “All” postavku.
*Kada se “Hold” odabere, stanje postavljeno kada je raspored izvršen
se zadržava.
Bilješka
Najviše 20 stavki se može postaviti po danu u “Operation
Setting”.
Bilješke
1 uzorak je postavljen od 00:00 do 23:59.
Kada želite obaviti postavku koja prelazi datum, stvorite
zaseban uzorak ili stvorite uključujući postavku nakon
00:00.
f Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 “Schedule Pattern Setting” zaslon se otvara.
Hr-55
3-4-10 Promjena uzorka rada
Calendar (Calendar Setting)
● Ova radnja je opisana pomoću primjera koji mijenja uzorak [C].
a Kliknite “Edit” tipku.
 “Schedule Pattern Setting” zaslon se otvara.
1
Schedule Pattern Setting
2
b Kliknite uzorak [C].
c Kliknite “Edit” tipku.
 “Operation Setting” zaslon se otvara.
3
Operation Setting
● Promijenite “Operation Setting”.
d Na kraju promjene postavke, kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj se izvršava i “Schedule Pattern
Setting” zaslon se otvara.
4
Schedule Pattern Setting
1
4
3
2
5
Paste confirmation screen
● Kopiranje uzorka rasporeda
Svi brojači odabranog uzorka rasporeda se
mogu kopirati na drugi uzorak rasporeda.
a Odaberite uzorak rasporeda [A] kojeg želite kopirati.
b Kliknite “Copy” tipku.
c “A” se prikazuje na “Copy/paste” zaslonu.
d Odaberite uzorak rasporeda [C] odredišta kopiranja.
e Kliknite “Paste” tipku.
f Kliknite “OK” tipku.
 Odabrani uzorak rasporeda je zalijepljen.
6
Hr-56
3-4-11 Brisanje uzorka rada
Calendar (Calendar Setting)
a Kliknite “Edit” tipku.
 “Schedule Pattern Setting” zaslon se otvara.
1
Schedule Pattern Setting
2
Kliknite uzorak rasporeda koji će se obrisati na uzorku
b rada.
Kliknite uzorak rada koji će se obrisati na “Schedule
c Pattern
List”.
3
4
 Zaslon odabranog popisa postaje plav.
d Kliknite “Delete” tipku.
 “Delete confirmation” zaslon se otvara.
Delete Confirmation Screen
e Kliknite “OK” tipku.
 Odabrani popis se briše
5
3-4-12 Postavljanje uzorka rada
Calendar (Calendar Setting)
1
3
2
● Postavljeno kalendarom.
a Kliknite “Calendar Setting” tipku.
Odaberite kalendar godine/mjeseca kojeg želite postab viti
klikom na “Back” ili “Next” tipku.
Bilješka
4
Donja granica mjeseca koji se može odabrati je trenutni
mjesec a gornja granica je unutar 12 mjeseci uključujući
trenutni mjesec.
c Kliknite “Schedule Pattern” kojeg želite postaviti.
Postavite kada je dan ili dan u tjednu kojeg želite pod staviti
kliknut.
Hr-57
Bilješke
Svaki put kada se datum ili dan u tjednu na
“Calendar” zaslonu klikne, postavka
se prebacuje kao što je prikazano ispod.
9
A
9
( A)
9
Kada se “Custom Setting” postavi, prikaz
se prebacuje kao što je prikazano ispod.
9
A
9
( A)
9
A
ili
9
( A)
Calendar (Calendar Setting)
1
Prikaz
Postavka
Sadržaj
A
Annual
Svaka godina s odabranim uzorkom
rasporeda se izvršava.
(A)
1 Time
Samo postavljena godina s odabranim uzorkom rasporeda se izvršava.
A
Custom Day
(Annual)
Dan postavljen na “Custom Setting”
izvršen svake godine.
(A)
Custom Day
(1 Time)
Dan postavljen na “Custom Setting”
izvršen samo postavljene godine.
Prazno
No Schedule
No Schedule
● Postavljeno specifikacijom datuma.
(Korisnička postavka)
a Kliknite “Custom Setting” tipku.
 “Custom Setting” zaslon se otvara.
Kliknite “New” tipku na “Custom Setting List” odabirom
b “Schedule
Pattern” postavke.
Bilješke
Calendar (Custom Setting)
Uzorak rasporeda
2
Sljedeći sadržaji se mogu postaviti na “Custom Setting”
zaslonu.
Year setting: Godišnje, samo 1 godina
Month setting: Svaki mjesec, samo 1 mjesec.
Day setting: Svaki dan, samo 1 dan
Week setting: Svaki tjedan, određeni tjedan
Day of week setting: Svaki tjedan, svaki određeni
dan
c Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj se izvršava i “Custom Setting List”
zaslon se otvara.
Custom Setting
Bilješka
Vrijednost postavljena na “Custom Setting List” se prikazuje i uzorak rasporeda se prikazuje na kalendaru.
 Dodano na popis korisničkih postavki.
Bilješka
3
Calendar (Custom Setting)
Hr-58Popis korisničke postavke
Najviše 12 mjeseci od trenutnog mjeseca može se prikazati na kalendaru rasporeda.
Prošli mjeseci se ne mogu postaviti kao korisnička postavka. Za prošle datume trenutnog mjeseca, “1 time” se
ne može postaviti kao korisnička postavka, ali “annual” se
može postaviti kao korisnička postavka.
Na primjer, razdoblje od 1. lipnja do 5. rujna od “annual”
je postavljeno na hlađenje korisničkom postavkom 17.
srpnja trenutne godine 2009. U ovom slučaju, od 1. lipnja
do 16. srpnja ove godine se automatski ignorira kao prošla postavka. Hlađenje se izvodi od 17. srpnja do 5. rujna.
Zatim, od sljedeće godine, hlađenje se obavlja od 1. lipnja
do 5. rujna pod “annual”.
3-4-13 Promjena korisničke postavke
Calendar (Calendar Setting)
1
a Kliknite “Custom Setting” tipku.
 “Custom Setting List” zaslon se otvara.
Calendar (Custom Setting)
Kliknite “Edit” tipku na “Custom Setting List” odabirab njem
popisa u kojem mijenjate postavku.
2
● Promijenite postavljeni sadržaj na “Custom
Setting” zaslonu.
Custom Setting
c Na kraju promjene postavke, kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj se izvršava i “Custom Setting List”
zaslon se otvara.
Bilješka
Kada se “Cancel” tipka klikne, postavljanje sadržaja se
prekida i “Custom Setting” zaslon se zatvara i prikaz se
vraća na “Custom Setting List”.
3
● Promjena uzorka rasporeda
Custom Setting
2
“Custom Setting List” kojeg želite promijeniti
a uOdaberite
“Schedule Pattern”.
b Odaberite “Schedule Pattern” kojeg želite promijeniti.
c Kliknite odabrani “Custom Setting List” ponovno.
1
3
 Promijenjeno u “Schedule Pattern” odabran u koraku
b.
Hr-59
3-4-14 Brisanje korisničkog dana
Calendar (Calendar Setting)
1
a Kliknite “Custom Setting” tipku.
 “Custom Setting List” zaslon se otvara.
Calendar (Custom Setting)
b Kliknite “Custom Setting” popis koji želite obrisati.
 Odabrani naziv se odabire i zaslon postaje plav.
2
c Kliknite “Del.” tipku.
3
 “Delete Confirmation” zaslon se otvara.
d Kliknite “OK” tipku.
Delete Confirmation Screen
 Odabrani “Custom Setting” popis je obrisan.
Bilješka
4
Hr-60
Kada se “Cancel” tipka klikne, postavljanje sadržaja se
prekida i “Custom Setting” zaslon se zatvara i prikaz se
vraća na “Schedule Unit List”.
3-4-15 Promjena poredak prioriteta korisničke postavke
Calendar (Calendar Setting)
1
a Kliknite “Custom Setting” tipku.
 “Custom Setting List” zaslon se otvara
Kliknite postavke čiji poredak prioriteta želite promijeb niti
na popisu radnji na “Custom Setting”.
 Prikaz naziva na prikazanom popisu postaje plav.
Pomaknite popis radnji prema gore i dolje pomoću “ w
c Down”
tipke ili “ x Up” tipke.
Bilješka
Calendar (Custom Setting)
Za redoslijed prioriteta popisa, gornji su visokog prioriteta a donji su niskog prioriteta.
Bilješka
2
Kada se postavka kalendara (tjedan, dan) i korisnička
postavka (godina, mjesec, tjedan) preklapaju, redoslijed
prioriteta je kako slijedi:
3
Redoslijed prioriteta
Postavka
Kazalo
1
Postavka kalendara
Dan
2
Korisnička postavka
Sve
3
Postavka kalendara
Tjedan
3-4-16 Primjer postavke rasporeda
● Opišite sljedeći primjer postavke kada je raspored prikazan ispod na rasporedu 1 postavljen.
Schedule Setting
Mon-Fri
Sat
Sun
Holiday (January 1)
(2nd Monday of October)
Custom day (4th Friday)
Raspored1
8:40~17:30 Radni sati
12:00~13:00 Sat za ručak
17:30~23:00 Prekovremeno
23:00
Zatvaranje
Neradni dan
Neradni dan
Neradni dan
8:40~17:30 Radni sati
12:00~13:00 Sat za ručak
17:30 Zatvaranje
1. Postavka uzorka rasporeda, postavka uzorka rada
Calendar (Calendar Setting)
● Postavka uzorka rasporeda
Kliknite “Edit” tipku na uzorku rasporeda.
a Pogledajte
dio “3-4-10” i izvedite postavku rada kao
što je prikazano u tablici ispod na uzorcima rasporeda
od A do H.
1
Hr-61
Uzorak rasporeda “A”
Uzorak rasporeda “B”
Time
On/Off
Mode
Temp
8:40
12:00
13:00
17:30
23:00
On
Hold
Hold
Hold
Off
Cool
Hold
Hold
Hold
──
26°C
28°C
26°C
28°C
--°C
R.C.
Prohibition
Hold
Hold
Hold
Hold
──
Uzorak rasporeda “C”
On/Off
Mode
Temp
8:40
12:00
13:00
17:30
On
Hold
Hold
Off
Cool
Hold
Hold
──
26°C
28°C
26°C
--°C
Mode
Temp
R.C.
Prohibition
Hold
Hold
Hold
──
Uzorak rasporeda “H”
On/Off
No Setting
Hr-62
On/Off
Mode
Temp
8:40
12:00
13:00
17:30
23:00
On
Hold
Hold
Hold
Off
Heat
Hold
Hold
Hold
──
24°C
22°C
24°C
22°C
--°C
R.C.
Prohibition
Hold
Hold
Hold
Hold
──
Uzorak rasporeda “D”
Time
Time
Time
R.C.
Prohibition
Time
On/Off
Mode
Temp
8:40
12:00
13:00
17:30
On
Hold
Hold
Off
Heat
Hold
Hold
──
24°C
22°C
24°C
--°C
R.C.
Prohibition
Hold
Hold
Hold
──
2. Dodjela uzoraka rasporeda
Postavljeni uzorci rasporeda se dodjeljuju pomoću 2 metode.
● Postavka kalendara
Calendar (Calendar Setting)
Kliknite “Calendar” tipku.
b Svaki
postavljeni uzorak rasporeda se lijepi kao što je
prikazano ispod.
Calendar
2
Pattern
Lip-Ruj
Mon-Fri
Lis-Svi
Mon-Fri
1. siječnja + Sub, Ned
Uzorak “A
Uzorak “B”
Uzorak “H”
Bilješka
Postoji sljedeća metoda postavljanja uzorka rasporeda
na postavci kalendara.
• Postavka se izvodi klikanjem na dane, jedan po jedan
za svaki mjesec.
(U primjeru postavke, uzorak
A se postavlja za svaki dan od Pon do Pet od Lip do
Ruj i uzorak B se postavlja od Pon do Pet od Lis do
Svi.)
* Međutim, prioritet je veći nego postavljanjem korisničkom postavkom. Nemojte
izvršavati postavku kalendara kada želite izvršiti postavku korisničke postavke.
● Korisnička postavka
Calendar (Custom Setting)
3
c Kliknite “Custom Setting” tipku drugu.
 “Custom Setting List” zaslon se otvara.
“New” tipku.
d Kliknite
Pogledajte dio “3-4-14” i izvedite postavku kao što je
prikazano ispod.
4
Stavke
Pattern
Annual/1 Time
Month
Week
Day of week
Postavka
C
Annual
Mjesečno
Tjedan-4. tjedan
Dan -Pet
Stavke
Pattern
Annual/1 Time
Month
Week
Day of week
Postavka
D
Annual
Mjesečno
Tjedan-4. tjedan
Dan -Pet
Stavke
Pattern
Annual/1 Time
Month
Week
Day of week
Postavka
H
Annual
Mjesec-10
Tjedan-2. tjedan
Dan -Pon
(Primjer) Za ljeto, postavite uzorak C kao visoki prioritet, a za zimu postavite uzorak D kao visoki prioritet.
Bilješke
Gornje je metoda postavke rasporeda.
U primjeru postavke, uzorci rasporeda se dodjeljuju pomoću 2 metode, ali postavljanje je moguće
bilo kojim dodjeljivanjem.
Hr-63
3-5 Postavka lozinke
3-5-1 Glavni zasloni postavke lozinke
Password Setting
User Setting/History Password
“Change Password” tipka
“Change Setting” tipka
Lozinka postavke rada
“Change Password” tipka
“Change Setting” tipka
“Close” tipka
User Setting / History Password Verification
Lozinka korisničke postavke/povijesti ili
lozinka postavke rada
3-5-2 Upravljanje pravom pristupa korisničke postavke
● Otvorite “Password Setting” zaslon na “Monitor Mode”
zaslonu.
Kliknite “Setting” tipku.
Monitor Mode(Icon)
1
a
 “User Setting/History” zaslon izbornika se otvara.
Bilješka
Postoje 3 uzorka izbornika “System Setting”, “Preference”
i “History” na “User Setting/History” zaslonu.
Hr-64
User Setting / History
b Kliknite “System Setting” tipku.
 “System Setting” zaslon izbornika se otvara
2
Bilješka
• Postoji 10 obrazaca izbornika za “Date/Time
Setting”, “Group Setting”, “Schedule Setting”, “Password Setting”, “Installer Setting”, “Language
Setting”, “Network Setting”, “Low Noise Operation”,
“Time Zone Setting” i “Display Item Setting” na “System Setting” zaslonu.
• Kada se dodatni sastavni dijelovi registriraju, nazivi
dodatnih dijelova se prikazuju.
c Kliknite “Password Setting” tipku.
System Setting
 “Password Setting” zaslon se otvara.
Kliknite “Change Setting” tipku na lozinki korisničke
d postavke
/ povijesti.
3
 “(Password Verification)” zaslon s pločom s ključem se
otvara.
Bilješka
Sadržaj postavke 4 stavke “All”, “Schedule Setting”,
“Group Setting” i “Low Noise Operation” se prikazuje na
“Password Setting” zaslonu.
Password Setting
Bilješka
4
Postoje 3 postavke za koje se lozinka (Installer Setting Password, User Setting/History Password i Operation Setting
Password) traži.
e Unesite lozinku na “User Setting / History Password”.
Bilješka
“VRFVRF” je postavljeno kao zadana lozinka.
User Setting / History Password Verification
5
f Kliknite “OK” tipku.
 “Change Password Setting” zaslon se otvara
6
Hr-65
Password Setting
Za stavke za koje želite postaviti lozinku, prije postavg ljanja
označite kućicu na gumbu na “Password Setting”
7
zaslonu.
h Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 Sadržaj podešavanja je određen i zaslon se vraća na
prikaz “Password Setting”.
8
Bilješke
Bilo da je lozinka potrebna ili ne za “Schedule Setting”, “Group Setting”, “Low Noise Operation”, “Date/
Time Setting”, “Time Zone Setting”, “Network Setting” ili “History” može se postaviti skupno za svaku
stavku “All” ili pojedinačno.
Način
monitora
P.W.1
Korisnička
postavka
/ Povijest
P.W.1 : Lozinka korisničke postavke / povijesti
P.W.1
Postavka rasporeda
P.W.1
Postavka grupe
P.W.1
Rad s niskom
razinom buke
P.W.1
Postavljanje datuma/
vremena
P.W.1
Postavljanje
vremenske zone
P.W.1
Postavljanje mreže
P.W.1
Povijest
• Za konfiguraciju postavljanja zaporke na kontroloru zaslona osjetljivog na dodir, pogledajte par. 5 “Konfiguracija zaporke” u “KRATKOM PREGLEDU SUSTAVA”.
*1 Ako je “ALL” postavljeno na “Require” na “User Setting / History Password”, unos lozinke je potreban za prijenos “Monitor Mode” na “User Setting” ili
“Schedule Setting”.
3-5-3 Promjena lozinke korisničke postavke
Password Setting
a Kliknite “Change Password” tipku.
1
Hr-66
 “(Password Verification)” zaslon s tipkovnicom se otvara.
User Setting / History Password Verification
2
Unesite lozinku na “User Setting / History Password
b Verification”.
c Kliknite “OK” tipku.
 “(Change User Setting / History Password)” zaslon s
tipkovnicom se otvara.
3
Change User Setting / History Password
4
d Unesite “New Password”.
e Kliknite “OK” tipku.
 “User setting / History password Verification” zaslon
se otvara.
5
User Setting / History Password Verification
6
f Unesite istu lozinku kao u koraku d ponovno.
g Kliknite “OK” tipku.
 “Password Setting” zaslon se otvara.
h Na kraju promjene postavke, kliknite “Close” tipku.
7
 Postavljeni sadržaj je određen i “System Setting” zaslon se otvara.
Bilješke
Password Setting
Ako zaboravite lozinku nakon što je postavka lozinke
provedena, naknadna “User Setting” će biti nemoguća.
Pribilježite lozinku kako je ne bi zaboravili. Ako zaboravite lozinku, obratite se lokalnom zastupniku.
8
Hr-67
3-5-4 Upravljanje pravom pristupa postavke upravljanja radom
Password Setting
“Change Setting” na “Operation Setting Paa Kliknite
ssword”.
 “Operation Setting Password Verification” zaslon se
otvara.
Bilješka
1
Neispravno je postavljeno kao zadano.
2
Postavite drugačiju lozinku za “Installer Setting Password”,
“User Setting/History Password” i “Operation Setting Password”.
Bilješka
Operation Setting Password Verification
b Unesite lozinku na “Operation Setting Password”.
Bilješka
“VRFVRF” je postavljeno kao zadana lozinka.
3
c Kliknite “OK” tipku.
 “Password Setting (Operation Setting)” zaslon se otvara.
Password Setting (Operation Setting)
4
Kliknite “Do Not Require” tipku ili “Require” tipku na
d “Operation
Setting Password”.
e Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj je određen i “Password Setting”
zaslon se otvara.
Bilješka
5
Ako se stavka postavke na “Password Setting (Operation
Setting)” zaslonu postavi na “Require”, unos lozinke je
potreban da bi se pristupilo “Operation Setting” zaslonu.
Bilješka
Lozinka postavke rada se traži kada se “Operation”, “On”
ili “Off” tipka na načinu monitora klikne. Ne traži se 10
minuta nakon provjere autentičnosti. Kada se ove tipke
kliknu nakon što je 10 minuta ili više prošlo od provjere
autentičnosti, lozinka se ponovno traži.
Hr-68
3-5-5 Promjena lozinke postavke rada
Password Setting
Kliknite “Change Password” tipku na “Operation
a Setting
Password”.
 “Operation Setting Password Verification” zaslon se
otvara.
1
Operation Setting Password Verification
2
b Unesite “Operation Setting Password”.
c Kliknite “OK” tipku.
3
Change Operation Setting Password
4
d Unesite novu lozinku.
e Kliknite “OK” tipku.
 “Operation Setting Password Verification” zaslon se
otvara.
5
Operation Setting Password Verification
6
f Unesite istu lozinku kao u koraku d ponovno.
g Kliknite “OK” tipku.
 “Password Setting” zaslon se otvara
7
h Na kraju promjene postavke, kliknite “Close” tipku.
Password Setting
 Postavljeni sadržaj je određen i “System Setting” zaslon se otvara.
Bilješka
Ako zaboravite lozinku nakon što je postavka lozinke
provedena, naknadna “Operation Setting” će biti nemoguća. Pribilježite lozinku kako je ne bi zaboravili. Ako
zaboravite lozinku, obratite se lokalnom zastupniku.
8
Hr-69
3-6 Postavka instalatera
3-6-1 Glavni zasloni postavke instalatera
Installer Setting
“Change” tipka
“Change” tipka
“Register” tipka
“Change” tipka
“Change” button
“Change” tipka
“Change” tipka
“Check USB” tipku
“End” tipka
“Error History” tipka
“Register” tipka
Installer Setting (Touch Panel Controller Address Setting)
“Touch Panel Controller Address Setting”
“OK” tipka
“Cancel” tipka
Installer Setting (Touch Panel Controller Name)
Hr-70
Installer Setting (Unit Registration)
“Select” tipka
“Select” tipka
“Select” tipka
“Select” tipka
“Select” tipka
“Close” tipka
Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)
“Emergency Stop” tipka
“Edge” tipka
“All On / All Off” tipka
“Pulse” tipka
“Electricity Meter” tipka
“Not Used” tipka
“OK” tipka
“Cancel” tipka
Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)
“Celsius” tipka
“Fahrenheit” tipka
“Not Limited” tipku
“Limited” tipku
“Temperature Range Setting” tipka
“OK” tipka
“Cancel” tipka
Hr-71
Installer Setting (Function Setting/R.C. Prohibition Setting)
“Used” tipka
“Not Used” tipka
“OK” tipka
“Cancel” tipka
3-6-2 Postavka instalatera
Installer Setting Password Verification
1
● Lozinka se postavlja da bi se spriječio nemaran
rad.
a Unesite lozinku na “Installer Setting Password”.
Bilješka
“VRFVRF” je postavljeno kao zadana lozinka.
2
b Kliknite “OK” tipku.
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
Bilješka
Ako se lozinka promijeni, pogledajte dio “3-6-19”.
Hr-72
3-6-3 Postavljanje adrese glavne jedinice upravljača s pločom na dodir
Installer Setting
Kliknite “Change” tipku na “Touch panel controller
a address
setting”.
1
 “Touch Panel Controller Address Setting” zaslon se
otvara.
Obavijest
Kada se 2 ili više upravljača* instaliraju na sustav, postavite brojeve adresa tako da se adrese (brojevi) upravljača ne dupliciraju.
*Upravljač s pločom na dodir, mrežni pretvarač (daljinski upravljač grupe).
Installer Setting (Touch Panel Controller Address Setting)
Odaberite “Address” od 00 do 15 na zaslonu i kliknite
b tipku.
c Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
2
3
3-6-4 Postavljanje naziva na glavnoj jedinici upravljača s pločom na dodir
Installer Setting
Kliknite “Change” tipku na “Name” na “Touch panel
a controller
setting”.
1
 “Touch Panel Controller Name” zaslon se otvara.
Installer Setting (Touch Panel Controller Name)
2
b Unesite “Name” na “Touch Panel Controller Name”.
Bilješka
Kada se ovaj upravljač koristi daljinskim spajanjem preko
osobnog računala, postavljeni “Name” se prikazuje na
kartici pretraživača prikazanoj na zaslonu osobnog računala.
3
c Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
Hr-73
3-6-5 Registriranje jedinica
Installer Setting
● Registriranje jedinice:
1
 Izvedite registraciju unutrašnje jedinice nakon što prođe 5 minuta ili više od uključivanja napajanja unutrašnje jedinice i vanjske jedinice.
Kliknite “Register” tipku na “Unit Registration”.
a
 “Unit Registration” zaslon se otvara.
Installer Setting (Unit Registration)
Obavijest
Registracija i brisanje unutrašnje jedinice može utjecati
na postavke grupe i postavku rasporeda.
Uvijek potvrdite nakon završetka postavljanja kada su
postavka grupe i postavka rasporeda već provedene.
Bilješke
Pogledajte tablicu ispod za stavke koje se mogu odabrati.
Stavke
Hr-74
Kazalo
Register the address number from small ones. 3-6-6
Jedinice se automatski registriraju uzlaznim rasporedom adresa rashladnog sustava.
Register by operation order. 3-6-7
Jedinice se registriraju redoslijedom rada unutrašnjih jedinica.
Register by manual setting. 3-6-8, 3-6-9, 3-6-10
Jedinice sa specificiranim adresama se registriraju. Ili brišu.
Register by importing external data. 3-6-11
Podatci registracije unutrašnjih jedinica se uvoze s vanjske memorije.
Export registered data to external memory. 3-6-12
Podatci registracije unutrašnjih jedinica se izvoze na vanjsku memoriju.
Registering the Electricity Meter. 3-6-13
Brojilo električne energije se registrira.
3-6-6 Registriranje unutrašnjih jedinica po redoslijedu adrese rashladnog
sustava
Installer Setting (Unit Registration)
● Unutrašnje jedinice se registriraju uzlaznim
redoslijedom adresa.
1
a Kliknite “Select” tipku.
 “Address Order Registration Setting” otvara zaslon.
Kliknite “Priority Mode” tipku ili “Normal” tipku na
b “Setting
of Network Priority Mode”.
Installer Setting
2
4
3
5
6
Priority Mode: Zaustavlja rad svih unutarnjih jedinica te
izvodi skeniranje.
Normal: Izvodi skeniranje bez zaustavljanja rada unutarnje jedinice.
Bilješka
Za sigurno skeniranje se preporučuje da se odabere
"Priority Mode". Ako ne zaustavite operacijsku unutarnju
jedinicu, odaberite "Normal".
Postavite “Raspon rashladnog sustava” koji želite da
c biste
se registrirali na kontroloru zaslona osjetljivog na
dodir koristeći “” i “”.
Kliknite “Normal” ili “High Speed” na “Transmission
d Rate”.
Normal: Izvodi skeniranje na normalnoj brzini.
High Speed: Izvodi skeniranje na visokoj brzini.
Ako je kliknut “Perform” tipku na “Electricity Meter
e Registration”,
u isto vrijeme se izvodi skeniranje električnog brojila.
f Kliknite “OK” tipku.
 “Address Order Registration Confirmation” otvara
zaslon.
Obavijest
Imajte na umu da kada se registracija rasporeda adrese
izvodi, trenutno registrirane unutrašnje jedinice, postavka
grupe, podatci postavke rasporeda (postavka jedinice) i
povijest (abnormalnosti i rad vanjskih jedinica i unutrašnjih jedinica) se brišu.
Hr-75
Address Order Registration Confirmation Screen
g Kliknite “OK” tipku.
 “Registration of indoor unit is progressing” zaslon se
otvara.
7
 Kada je registracija uspješna; “Indoor Unit Registration
List” zaslon se otvara.
Registration of indoor unit is progressing
Obavijest
Kada postoji nepravilnost u sustavu, zaslon pogreške se
prikazuje i registracija se zaustavlja.
Installer Setting (Indoor Unit Registration)
Hr-76
Bilješke
Nepravilnost sustava
Sadržaj nepravilnosti
Uzrok
No outdoor unit
Nema vanjske jedinice iste adrese rashladnog sustava kao unutrašnja jedinica.
No indoor unit
Čak niti 1 unutrašnja jedinica na istoj adresi rashladnog sustava kao vanjska
jedinica.
There is an abnormality in communications.
Nije moguće komunicirati. Ne postoji niti jedna jedinica.
There is an abnormality in unit setting.
Postoji nepravilnost u postavki podataka jedinice.
There is an abnormality in RCG address.
Postoji nepravilnost u postavki DUG adrese.
No master unit at outdoor units.
Nema glavne jedinice na vanjskim jedinicama.
Initializing
Ne može se izvršiti zbog pokretanja na drugoj jedinici.
Specified indoor unit does not exist.
Ne postoje specificirani podatci unutrašnje jedinice.
No electricity meter found.
Ne postoji specificirani broj ili brojilo električne energije.
Failed acquiring data. Perform registration
again.
Informacija nije ispravno dobivena.
3-6-7 Registriranje unutrašnjih jedinica po redoslijedu rada
Installer Setting (Unit Registration)
a Kliknite “Select” tipku.
 “Unit Registration” zaslon s popisom se otvara.
1
Installer Setting (Unit Registration)
2
4
b Kliknite “Indoor Unit” tipku.
Odaberite popis br. grupe daljinskog upravljača s kojeg
c će
registracija početi.
Prilikom pokretanja nove registracije, odaberite br. 001.
Bilješke
3
Prilikom promjene već registrirane konfiguracije registracije unutrašnje jedinice, odaberite unutrašnju jedinicu
koju želite promijeniti.
Odabrana unutrašnja jedinica i unutrašnje jedinice registrirane nakon nje se brišu.
d Kliknite “Op. Order Registration” tipku.
 “Register by operation order” zaslon se otvara.
Hr-77
Register by operation order
e Kliknite “OK” tipku.
 “Performing system check” zaslon se otvara.
● Na kraju potvrde sustava, otvorite “Indoor Unit Registration” zaslon s popisom (stanje čekanja rada).
5
Obavijest
Kada postoji nepravilnost u sustavu, zaslon pogreške se
prikazuje i registracija se zaustavlja.
Pogledajte stavke na 3-6-6.
Scanning
● Rad unutrašnje jedinice počinje (Uključeno) po
redoslijedu kojeg želite registrirati.
 “Indoor Unit Registration” zaslon s popisom se otvara
 Grupe daljinskog upravljača po redoslijedu kako su pokretane se prikazuju na “Indoor Unit Registration List”
zaslonu.
Na kraju “Register by operation order”, kliknite “Regif stration
End” tipku.
Installer Setting (Indoor Unit Registration)
6
g Kliknite “OK” tipku da biste zatvorili podređeni prozor.
“Close” tipku da biste odredili postavljeni sadrh Kliknite
žaj.
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
Bilješka
Registracija je moguća čak i kada se prebaci sa druge
radnje osim registracije rada.
Confirmation Screen
7
Installer Setting (Indoor Unit Registration)
8
Hr-78
3-6-8 Promjena redoslijeda registriranih unutrašnjih jedinica
Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion
1
Kada želite promijeniti redoslijed unutrašnje jedinice,
a kliknite
relevantnu unutrašnju jedinicu.
 Prikaz odabranih naziva postaje plav.
2
3
b Pomaknite pomoću “Up” i “Down” tipki.
c Na kraju, kliknite “Close” tipku.
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
Obavijest
Prilikom postavljanja grupe daljinskog upravljača, samo
glavna unutrašnja jedinica se može odabrati. Podređene
jedinice se uvijek pomiču kada se postavljaju s glavnom
jedinicom.
3-6-9 Dodavanje registracije unutrašnje jedinice
Installer Setting (Unit Registration)
Kliknite “Select” tipku na “Register by manual setting”.
a “Indoor
Unit Registration (Add/Delete)” zaslon se otvara.
1
Odaberite popis br. grupe daljinskog upravljača na
b kojemu
će se dodavanje registracije pokrenuti.
Bilješka
“Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/
Deletion” zaslon je isti kao “Installer Setting (Indoor Unit
Registration)” zaslon koji se otvara kada se “Select” tipka
klikne na koraku a na 3-6-7.
Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion
2
c Kliknite “Add” tipku.
 “Add Indoor Unit” zaslon se otvara.
3
Hr-79
Postavite broj “Ref. Address” i “In. Address” R.C. grupe
d koju
želite dodati pomoću “” i “” tipki.
Obavijest
Kada postoji podređeni (Rc. adresa 01 ili veća) u R.C.
grupi, registrirajte samo glavnu jedinicu (Rc. adresa 00).
Kada je glavna jedinica registrirana, podređena unutrašnja jedinica se automatski registrira.
e Kliknite “Add” tipku.
Installer Setting (Add Indoor Unit)
 Registrirane unutrašnje jedinice su prikazane na “Registration List”.
4
Kada se unutrašnja jedinica na “Registration List”
f odabere
i “Delete” tipka klikne, odabrana unutrašnja
jedinica se briše.
5
6
7
g Na kraju, kliknite “OK” tipku.
 Kada se “Indoor Unit Registering” zaslon otvori i
registracija normalno završi, “Indoor Unit Registration
(Add/Delete)” zaslon se otvara.
Obavijest
Kada postoji nepravilnost u sustavu, zaslon pogreške se
prikazuje i registracija se zaustavlja.
Pogledajte stavke na 3-6-6.
3-6-10 Brisanje registriranih unutrašnjih jedinica
Installer Setting (Unit Registration)
Kliknite “Select” tipku na “Register by manual setting”.
a “Indoor
Unit Registration (Add/Delete)” zaslon se otvara.
1
Kliknite naziv grupe daljinskog upravljača koji želite
b obrisati.
 Odabrani naziv grupe daljinskog upravljača se odabire
i prikaz postaje plav.
c Kliknite “Del” tipku.
Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion
2
 “Delete Confirmation” zaslon se otvara.
d Na kraju, kliknite “Close” tipku.
 Odabrana grupa daljinskog upravljača se briše.
3
4
Hr-80
Bilješka
Brisanje je moguće čak i kada se prebaci sa druge radnje osim “Register by manual setting”.
3-6-11 Registriranje unutrašnjih jedinica vanjskim unosom podataka
Installer Setting (Unit Registration)
● Spojite USB memoriju s podacima za registraciju unutrašnje jedinice na priključak.
Kliknite “Select” tipku na “Indoor unit registration by
a importing
external memory data”.
 “Data Importing Confirmation” zaslon se otvara.
1
Data Importing Confirmation
b Kliknite “OK” tipku.
 “File Loading” zaslon se otvara.
2
File Loading
c Kliknite naziv datoteke koja će se uvoziti.
3
 Odabrani naziv datoteke se odabire i prikaz postaje
plav.
d Kliknite “OK” tipku.
 “Importing Data” zaslon se otvara.
4
Importing Data
 “Importing from external memory is complete” zaslon
se otvara.
Importing from external memory is complete.
e Kliknite “Close” tipku.
● Izvucite vanjsku memoriju iz USB priključka.
Bilješka
5
Kada se “Close” tipka klikne, automatski se provjerava
da li je unutrašnja jedinica koja uvozi podatke u sustavu.
Hr-81
3-6-12 Izvoz podataka registracije unutrašnje jedinice
Installer Setting (Unit Registration)
● Spojite USB memoriju na koju će se spremati podatci
registracije unutrašnje jedinice na priključak.
“Select” tipku na “Export registered data to extera Kliknite
nal memory”.
 Poruka “Exporting data” se pojavljuje na zaslonu.
 Na kraju izvoza, zaslon s porukom nestaje.
1
 “Exporting to external memory is complete.” zaslon se
otvara.
Exporting Data
“Exporting to external memory is complete.”
b Kliknite “Close” tipku.
● Izvucite USB memoriju iz priključka.
Obavijest
2
Hr-82
Podatci se spremaju pod sljedećim nazivom na USB
direktorij. In + datum + vrijeme
Primjer: In0901011200
2009/01/01/12:00
3-6-13 Registriranje brojila električne energije
Installer Setting (Unit Registration)
a Kliknite “Select” tipku na “Register by manual setting”.
 “Unit Registration” zaslon se otvara.
Bilješka
1
“Installer Setting (Unit Registration)” zaslon je isti kao
“Installer Setting (Unit Registration) Addition/Deletion”
zaslon koji se otvara kada se “Select” tipka klikne na
koraku [1] od 3-6-7.
Installer Setting (Unit Registration)
2
3
b Kliknite “Electricity Meter” tipku.
c Kliknite “Add” tipku.
 “Add Electricity Meter” zaslon se otvara.
Installer Setting (Add Electricity Meter)
Kliknite “Priority Mode” ili “Normal” na “Setting of
d Network
Priority Mode”.
4
5
6
7
Bilješka
Kada se skeniranje obavlja u “Priority Mode”, rad svih
jedinica u sustavu se zaustavlja. (Preporučena postavka)
Kada ne želite zaustaviti rad, obavite skeniranje u normalnom načinu.
Postavite “Electricity Meter Start No.” i “Electricity Mee ter
End No.” pomoću “” ili “” tipke.
f Kada je postavka dovršena, kliknite “Add” tipku.
g Kada je postavka potvrđena, kliknite “OK” tipku.
 “Add Electricity Meter” zaslon se zatvara.
Hr-83
3-6-14 Uređivanje datoteke konfiguracije sustava upravljača s pločom na dodir
preko osobnog računala
● Stvorite datoteku registracije unutrašnje jedinice preko osobnog računala i registrirajte je na upravljaču s pločom na dodir.
● Koristite “File Making Sheet” kopiranjem iste s isporučenog CD-ROM-a.
● Prilikom ispravljanja podataka registracije upravljača s pločom na dodir, pogledajte dio
3-6-11.
1
2
● Otvorite “System Form File Making Sheet” datoteku.
Kliknite “System Form” list kartice.
a
● Spojite USB memoriju koja sadrži “Indoor unit registration data” na osobno računalo.
b Kliknite “Import Data” tipku.
● Odaberite datoteku koja će se uvesti na “System
Form” list.
Bilješka
Prikaz zaslona kod odabira datoteke je drugačiji ovisno o
softveru rada.
 Podatci se uvoze na “System Form” list.
Bilješka
Prilikom stvaranja novih podataka s osobnog računala,
registrirajte ih direktno na list stvaranja podataka.
● Nova datoteka sastava sustava se stvara s osobnog
računala i registrira na upravljač s pločom na dodir.
Obavijest
Prilikom uređivanja na listu stvaranja datoteke i uvozu
podataka na upravljač s pločom na dodir, obratite pozornost na sljedeće točke.
Kako su podatci registrirane unutrašnje jedinice presnimljeni i sljedeći podatci su promijenjeni kada se podatci
uvoze, uvijek potvrdite podatke nakon postavljanja.
• Podatci postavke grupe
• Podatci rasporeda (postavka jedinice)
• Povijest (pogreške i rad vanjske jedinice i unutrašnje
jedinice)
Hr-84
1
Uredite sadržaj od “RCG No.”, “Refrigerant Circuit
a Address”,
“Indoor Unit Address” i “Remote Controller
Address”.
Bilješke
Sadržaji koji se mogu postaviti
2
RCG No.
(Remote Controller
Group No.)
Bilješke
Unos broja adrese
Adresa
rashladnog kruga
RCG No.
Odaberite i unesite grupu daljinskog upravljača uzastopnim br. od 1.
Međutim, neka ista grupa daljinskog upravljača ima isti broj.
(Međutim, RCG br.:1 se ne može promijeniti.)
Refrigerant Circuit
Address
Unesite adresu rashladnog sustava (0-99).
Unit Address
Unesite adresu unutrašnje jedinice (0-63).
Remote Controller
Address
Unesite adresu daljinskog upravljača (0-15).
Unesite uzastopno počevši od 0.
● Na kraju cijelog uređivanja, spremite datoteku.
Adresa unutrašnje jedinice
Remote Controller Address
b Kliknite “Export Data” tipku.
Napomena: Samo polu-veliki znakovi se mogu
unijeti.
Bilješka
Kada se redoslijed adrese mora
promijeniti, “Sort” tipka na “System
Form” listu se može koristiti.
Bilješke
Kada se “Sort” / “Export Data” tipka klikne i ako postoji pogreška u unesenoj adresi, to se automatski
provjerava i pogreška se stvara. Ako pogreška ne postoji, datoteka se izvozi.
Poruka pogreške
Problem
Entered data error. RCG No. is a value other than blank or
1-400. Enter correct data.
∙RCG br. je prazan ili je vrijednost osim 1-400.
Entered data error. Refrigerant Circuit Address is a value other
than blank or 0-99. Enter correct data.
∙Adresa rashladnog kruga je prazna ili je vrijednost osim 0-99.
Entered data error. Indoor Unit Address is a value other than
blank or 0-63. Enter correct data.
∙Adresa unutrašnje jedinice je prazna ili je vrijednost osim
0-63.
Entered data error. Remote Controller Address is a value other
than blank or 0-15. Enter correct data.
∙Adresa daljinskog upravljača je prazna ili je vrijednost osim
0-15.
Entered data error. RCG No. is not sequential. Enter correct data.
∙RCG br. nije uzastopan.
Entered data error. Remote Controller Address of master unit is
not 0. Enter correct data.
∙Adresa glavnog daljinskog upravljača nije 0.
Entered data error. Remote Controller Address of slave units is
not sequential. Enter correct data
∙Adresa podređenog daljinskog upravljača nije uzastopna.
Entered data error. Remote Controller Address of slave units is
incorrect. Enter correct data.
∙Adresa podređenog rashladnog kruga je netočna.
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.
∙Adresa je duplicirana.
Hr-85
3
 Prozor odredišta spremanja se otvara.
Odaberite USB memoriju.
c● Na
kraju uvoza datoteke, “Save finished” zaslon se
d
otvara i poruka se potvrđuje.
Kliknite “OK” tipku.
 Zatvorite zaslon.
● Uklonite USB memoriju s priključka.
Bilješka
4
Hr-86
Da biste uvezli preko upravljača s pločom na dodir, uvijek izvezite i spremite datoteku preko “Export Data”.
3-6-15 Postavljanje signala vanjskog ulaza
Installer Setting
● Postavite signal vanjskog ulaza.
a Kliknite “Change” tipku na “External Input Setting”.
 “External Input Setting” zaslon se otvara.
1
 Postavljanje opasnosti koja zaustavlja sustav signalom vanjskog ulaza
Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)
1
a Kliknite “Emergency Stop” tipku.
“Edge” ili “Pulse” tipku, ovisno o vrsti signala
b Kliknite
koji će se unositi.
2
c Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj se unosi i “Installer Setting” zaslon
se otvara.
3
 Postavka koja mijenja sustav na “All On/All Off” signalom vanjskog ulaza
Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)
1
a Kliknite “All On/All Off” tipku.
Kliknite “Edge” ili “Pulse” tipku, ovisno o vrsti signala
b koji
će se unositi.
2
c Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj se unosi i “Installer Setting” zaslon
se otvara.
3
Hr-87
 Postavljanje brojila električne energije signalom vanjskog ulaza
● Postavite stanje signala poslanog s brojila električne energije na ovu jedinicu.
Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)
2
a Kliknite “Electricity Meter” tipku.
b Kliknite “Change” tipku.
 “Palse Value” zaslon se otvara.
1
Unesite vrijednosti u “Pulse Value” pomoću brojčanih
c tipki.
Installer Setting (Pulse Value)
Bilješka
3
• “Pulse Value” : potrošnje električne energije (kWh) po
jednom pulsu poslanom s brojila električne energije
• Raspon unosa:0.000001 do 100
d Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
4
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
 Onemogućavanje postavljanja rada signalom vanjskog ulaza
Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)
a Kliknite “Not Used” tipku.
b Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj se unosi i “Installer Setting” zaslon
se otvara.
1
2
Hr-88
3-6-16 Postavljanje jedinice prikaza temperature
● Ova funkcija ograničava širinu preko koje se
temperatura može postaviti s upravljača s pločom na dodir na unutrašnju jedinicu.
Installer Setting
a Kliknite “Change” tipku na “Temperature Setting”.
1
 “Temperature Setting” zaslon se otvara.
 Postavljanje jedinice prikaza temperature
● Postavite jedinicu temperature koja se koristi u
regiji u kojoj će se sustav instalirati.
Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)
1
a Kliknite “Celsius(°C)” ili “Fahrenheit(°F)” tipku.
b Kliknite “OK” tipku.
2
3-6-17 Postavljanje podesivog raspona temperature
Installer Setting
● Ova funkcija ograničava širinu preko koje se
temperatura može postaviti s upravljača s pločom na dodir na unutrašnju jedinicu.
a Kliknite “Change” tipku na “Temperature Setting”.
1
 “Temperature Setting” zaslon se otvara.
Hr-89
 Postavljanje podesivog raspona temperature za svaki način rada
● Postavite podesivi raspon temperature za svaki
način rada.
Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)
● Postavite temperaturu “Auto”, “Cool/Dry” i
“Heat” načina rada.
1
2
3
a Kliknite na “Limited” tipku u “Temperature Range”.
Odaberite “Lower Limit” i “Upper Limit” klikom na “”
b tipku
za svaki način rada.
c Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj je određen i “Installer Setting” zaslon se otvara.
Bilješke
• Postavite visoke i niske granične vrijednosti raspoložive temperature. (temperatura
se ne može postaviti preko gornje vrijednosti ili ispod donje vrijednosti.)
Raspoloživi raspon temperature
Cool/Dry*
18 do 30°C (64 do 88°F) ili
20 do 30°C (68 do 88°F)
Heat
10 do 30°C (48 do 88°F)
Auto*
18 do 30°C (64 do 88°F) ili
20 do 30°C (68 do 88°F)
*Donja granica temperature podešavanja razlikuje se
ovisno o mjestu uporabe.
Bilješke
• Postavite gornju i donju granicu postavke temperature koja se izvodi na upravljaču s pločom na dodir.
*Gornja i donja granica postavke temperature sa standardnih daljinskih upravljača nije ograničena.
• Pogledajte dio “3-3-3” za postavljanje gornje i donje postavke granice temperatura na registriranoj unutrašnjoj jedinici.
 Onemogućavanje postavke podesivog raspona temperature
● Onemogućavanje postavke podesivog raspona
temperature.
Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)
1
a Kliknite “No Limited” tipku.
b Kliknite “OK” tipku.
 Postavljeni sadržaj je određen i “Installer Setting” zaslon se otvara.
2
Hr-90
3-6-18 Postavljanje zabrane rada daljinskog upravljača
Installer Setting
a Kliknite “Change” tipku na postavci R.C. zabrane.
 “R.C. Prohibition Setting” zaslon se otvara.
1
Installer Setting (Function Setting/R.C. Prohibition Setting)
Da biste omogućili postavku R.C. zabrane kliknite
b “Used”
tipku, da biste onemogućili postavku R.C. zabrane kliknite “Not Used” tipku.
c Kliknite “OK” tipku.
2
 Postavljeni sadržaj je određen i “Installer Setting” zaslon se otvara.
3
Operation Setting (Monitor Mode)
Bilješka
Kada se postavka zabrane postavi na onemogućeno
(“Not Used”), tipka ograničenja rada daljinskog upravljača na “Operation Setting” zaslonu se ne prikazuje na
zaslonu.
Operation Setting (Schedule)
Kada se “Not Used” postavi, tipka ograničenja rada daljinskog upravljača
na “Operation Setting” zaslonu se ne prikazuje na zaslonu.
Hr-91
3-6-19 Promjena lozinke postavke instalatera
Installer Setting
a Kliknite “Change” tipku na “Change Password”.
 “Keyboard (Change Installer Setting Password)” zaslon
se otvara.
1
Change Installer Setting Password
2
b Unesite “New Password”.
c Kliknite “OK” tipku.
 “Installer Setting Password Verification” zaslon se
otvara.
3
Installer Setting Password Verification
4
d Unesite istu lozinku kao u koraku b ponovno.
e Kliknite “OK” tipku.
 “Installer Setting” zaslon se otvara.
Bilješke
5
Hr-92
Ako zaboravite lozinku, naknadna postavka instalatera
će biti nemoguća.
Pribilježite lozinku kako je ne bi zaboravili.
3-6-20 Provjera dodatne registracije
● Registrirani sadržaj dodatne USB memorije koja
se umeće na kontrolora zaslona osjetljivog na
dodir može se provjeriti.
Umetnite dodatnu USB memoriju na kontrolora zasloa na
osjetljivog na dodir.
b Kliknite “USB Check” tipku.
Kada se pod-zaslon pojavi, kliknite “OK” tipku.
c Funkcijski
naziv i “Used” ili “Not used” dodatne USB
2
memorije može se provjeriti. Ako se koristi od strane
drugog kontrolora zaslona osjetljivog na dodir, prikazuje se registrirana MAC adresa kontrolora zaslona
osjetljivog na dodir.
3-6-21 Postavljanje dodatne registracije
Installer Setting
a Kliknite “Register” tipku na “Option Registration”.
Bilješka
Ovu stavku mogu izvesti samo korisnici koji kupe dodatni
dio.
1
4
Installer Setting
Unesite dodatnu USB memoriju na ovu jedinicu.
b Kada
se pod-zaslon pojavi, kliknite “OK” tipku.
2
Installer Setting
c Kliknite “Close” tipku.
Kada se registracija dovrši, naziv dodatnih dijelova se
d prikazuje
na “Optional parts”. Stoga, provjerite ga.
3
Hr-93
3-7 Postavka mreže
3-7-1 Glavni zasloni postavke mreže
Network Setting
1
● Kada se funkcija daljinskog upravljača, funkcija
E-mail obavijesti za kvar ili opcija raspodjele
punjenja električne energije koristi preko LAN-a,
sljedeće postavke su potrebne. Za informacije
potrebne za postavljanje, provjerite s vašim
mrežnim administratorom.
(1) “IP Address”,
(2) “Subnet Mask”
(3) “Default Gateway”
(4) “Primary DNS”
(5) “Secondary DNS”
Address setting (for IP Address setting)
a Kliknite “Change” tipku na stavci koju želite postaviti.
Unesite podatke stavke pomoću brojčanih tipki. Na isti
b način,
unesite podatke drugih stavki.
2
3
Hr-94
c Kada je postavka dovršena, kliknite “OK” tipku.
Dodatak mrežnih postavki
Mrežne postavke potrebne za tipično okruženje uporabe s kontrolorom zaslona osjetljivog na dodir su prikazane u nastavku.
1 Ako koristite kućni intranet
A Za uporabu u intranetu (PC → TPC u sljedećem dijagramu)
[Potrebne postavke]
1) Postavke mrežne adrese TPC
B Za korištenje s udaljenog mjesta putem interneta (PC → TPC u sljedećem dijagramu)
[Priprema unaprijed]
a) Stjecanje (ugovorom) globalnog IP-a ili stjecanje fiksnog naziva domaćina DDNS-ovim ugovorom o
pružanju usluga
[Potrebne postavke]
1) Postavke mrežne adrese TPC
2) Port forward postavke rutera
3) Stjecanje (ugovorom) globalnog IP-a ili stjecanje fiksnog naziva domaćina DDNS-ovim ugovorom o
pružanju usluga
2 Ako se koristi namjenska internet linija
C Za uporabu u intranetu (PC → TPC u sljedećem dijagramu)
[Potrebne postavke]
1) Postavke mrežne adrese TPC
D Za korištenje s udaljenog mjesta putem interneta (PC → TPC u sljedećem dijagramu)
[Priprema unaprijed]
a) Stjecanje (ugovorom) globalnog IP-a ili stjecanje fiksnog naziva domaćina DDNS-ovim ugovorom o
pružanju usluga
b) Ugovor s davateljem internetskih usluga
[Potrebne postavke]
1) Postavke mrežne adrese TPC
2) Port forward postavke rutera
3) Stjecanje (ugovorom) globalnog IP-a ili stjecanje fiksnog naziva domaćina DDNS-ovim ugovorom o
pružanju usluga
Internet
VRF mjesto
Udaljeno mjesto
1. Intranet
B ili D
2. Namjenska internet
linija
Ruter 
Ruter 
PC 
SREDIŠTE
SREDIŠTE
A
TPC 
PC 
C
TPC 
PC 
Hr-95
1) Postavke TPC mrežne adrese
Stavka
IP adresa
A ili C
B
D
Za uporabu u intranetu
(PC → TPC)
(PC → TPC)
Za korištenje s udaljenog
mjesta putem interneta
(PC → TPC)
Za korištenje s udaljenog
mjesta putem interneta
(PC → TPC)
IP adresa koja ne preklapa s drugom opremom (lokalna IP adresa)
Maska podmreže
Zadani pristupnik
255.255.255.0 (ako ne postoje posebne oznake)
Nepotrebno (0.0.0.0)
IP adresa (lokalna) rutera 
IP adresa (lokalna) rutera 
2) Postavke port forward rutera (sljedeći sadržaji ukazuju na primjere slučajeva i detalji bi trebali biti potvrđeni mrežnom administratoru prije postavljanja.)
Stavka
A ili C
B
D
Za uporabu u intranetu
(PC → TPC)
(PC → TPC)
Za korištenje s udaljenog
mjesta putem interneta
(PC → TPC)
Za korištenje s udaljenog
mjesta putem interneta
(PC → TPC)
IP adresa (globalna)
IP adresa (lokalna)
Port forward (preporučeno)
Port forward
Hr-96
162.239.24.44 (razlikuje se ovisno o okruženju)
Nije obavezno
192.168.1.254 (razlikuje se ovisno o okruženju)
Port 443 forward do TPC IP adresa
Port 443 forward do TPC IP adresa
Port 80 forward do TPC-a IP adresa
Port 80 forward do TPC-a IP adresa
3-8 Rad s niskom razinom buke
3-8-1 Glavni zasloni rada s niskom razinom buke
Operation Setting-Monitor
Niska razina buke
Raspored
Level
Stanje
Prioritet
“Schedule” tipka
“Operation” tipka
“Close” tipka
Operaiton Setting (manual setting)
“Disable” tipka
“Enable” tipka
Stanje
Tipka prioriteta
Level tipka
“OK” tipka
Operation Setting (schedule setting)
Prikaz rasporeda
“On” tipka
“Off” tipka
Popis rasporeda
“New” tipka
“Erase All” tipka
“Close” tipka
“Delete” tipka
“Edit” tipka
Hr-97
3-8-2 Postavljanje rada za postavku s niskom razinom buke
Operation Setting-Monitor (Outdoor Unit-All)
● Smanjite radni zvuk vanjske jedinice.
● “Low noise operation” se postavlja na sve vanjske
jedinice registrirane ovim upravljačem.
● Kada je “Low noise operation” funkcija postavljena na
“On”, maksimalna učinkovitost hlađenja ili grijanja je
ograničena.
1
Kliknite “Operation” tipku na “Operation Setting-Monia tor”.
 “Operation Setting” zaslon se otvara.
Operation Setting (Outdoor Unit-All)
3
4
b Kliknite “Enable” tipku na “Low Noise”.
Kliknite tipku koju želite postaviti između “1”, “2” ili “3”
c tipke
na “Level”.
Bilješke
2
5
Level 1 : Učinak smanjenja vanjskog zvuka je malen.
Level 2 : Učinak smanjenja vanjskog zvuka je normalan.
Level 3* : Učinak smanjenja vanjskog zvuka je velik.
(*Level 3 možda neće biti prikazan, ovisno o
spojenoj vanjskoj jedinici.)
tipku koju želite postaviti između “Low Noise”
d iliKliknite
“Performance” tipke na “Priority”.
Bilješke
Low Noise : Daje prioritet radu s niskom bukom.
Performance : Daje prioritet efektivnom radu.
e Kada je postavka dovršena, kliknite “OK” tipku.
Bilješke
Kada se vanjske jedinice s 2 razine postavke i vanjske
jedinice s 3 razine postavke miješaju u jedan rashladni
sustav, prikazuje se zaslon izbornika u kojemu se mogu
postaviti 3 razine postavke. U tom slučaju, čak i ako
je vanjska jedinica s 2 razine postavke postavljena na
Level 3, stvarna postavka će biti Level 2.
Hr-98
3-8-3 Postavljanje rasporeda postavke niske razine buke
Operation Setting-Monitor (Outdoor Unit-All)
Kliknite “Schedule” tipku na “Operation Setting-Monia tor”.
 “Schedule Setting” zaslon se otvara.
1
Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)
2
3
b Kliknite “On” tipku na “Schedule On/Off”.
Kada se novi raspored postavi, kliknite “New” tipku.
c Idite
na korak f.
Prilikom promjene već unešenog rasporeda, kliknite
d “Edit”
tipku. Idite na korak f.
Prilikom brisanja već unešenog rasporeda, kliknite
e “Delete”
tipku.
Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)
5
4
Postavite “Start Time” i “End Time” rada s niskom
f razinom
buke pomoću “” i “” tipki. Zatim, postavite
8
7
6
9
“Level” i “Priority”.
Kliknite tipku koju želite postaviti između “1”, “2” ili “3”
g tipke
na “Level”.
tipku koju želite postaviti između “Low Noise”
h iliKliknite
“Performance” tipke na “Priority”.
i Kada je postavka dovršena, kliknite “OK” tipku.
Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)
Provjerite postavljeni sadržaj. Ako je postavka točna,
j kliknite
“Close” tipku.
Bilješka
Kada je postavka brojača dovršena, ako je stavka “On/
Off” postavke postavljena na “On”, rad počinje prema
postavljenom rasporedu.
10
Hr-99
3-9 Postavka vremenske zone
3-9-1 Postavljanje vremenske zone
Time zone setting
● Postavite vremensku zonu područja na kojemu se ova
jedinica koristi.
1
a Kliknite “” tipku na “Time Zone”.
 Popis vremenskih zona se otvara.
Time zone setting
Prikažite “Time zone” područja na kojemu se ova jedib nica
koristi pomoću tipke Gore ili tipke Dolje.
2
3
4
Hr-100
Kliknite “Time zone” područja na kojemu se ova jedinic ca
koristi
d Kliknite “OK” tipku.
3-10
Postavljanje prikaza stavki
● Sobna temperatura se može prikazati na “Monitor
Mode (Popis)”.
1
“Visible” tipku na “Display Item Setting” zasloa Kliknite
nu. Sobna temperatura se može prikazati na “Monitor
Mode (List)”.
Hr-101
Poglavlje 4 POSTAVKA PREFERENCIJA
4-1 Postavka preferencija
4-1-1 Glavni zasloni postavke preferencija
Panel Calibration
Točke koje se klikaju (5 točki)
+ Oznaka koja pokazuje mjesto gdje će se
kliknuti.
“Start” tipka
Prozor brojanja (broj klikova)
“Cancel” tipka
Backlight Setting
“Enable” tipka
“Brightness” tipka
“Disable” tipka
“Automatic Off Time” tipka
“OK” tipka
“Cancel” tipka
Sound Setting
“Enable” tipka
“Disable” tipka
“OK” tipka
“Cancel” tipka
Hr-102
Panel Cleaning (Left Side)
“Next Page” tipka
“Cancel” tipka
Panel Cleaning (Right Side)
“Close” tipka
4-1-2 Namještanje razmaka položaja ploče na dodir
User Setting/History
a Kliknite “Preference” tipku.
1
 “Preference” zaslon se otvara.
Bilješka
Postoje 4 stavke na “Preference” zaslonu: “Panel Calibration”, “Backlight Setting”, “Sound Setting” i “Panel Cleaning”.
b Kliknite “Panel Calibration” tipku.
Preference
 “Panel Calibration” zaslon se otvara.
2
Hr-103
Panel Calibration
c Da biste započeli kalibraciju, kliknite “Start” tipku.
Kliknite svaku od 5 točaka po 1 sekundu ili duže u
d skladu
s uputama na zaslonu pomoću olovke za dodir
4
u skladu s porukom na zaslonu.
 Kada se 5 točaka klikne, zaslon se mijenja na “Panel Calibration (Confirmation)” zaslon.
3
Panel Calibration (Confirmation)
Kliknite 5 točaka u skladu s uputama na zaslonu poe moću
olovke za dodir.
 Na kraju kalibracije, “Preference” zaslon se otvara.
5
Bilješka
Kada kalibracija ne uspije, prikaz se vraća na “Panel
Calibration” zaslon koraka d.
Ponavljajte ovo dok se pravilna kalibracija ne izvede.
4-1-3 Postavljanje vremena automatskog gašenja stražnjeg svjetla
Preference
a Kliknite “Backlight Setting” tipku.
 “Backlight Setting” zaslon se otvara.
1
Backlight Setting
Namjestite vrijeme nakon kojeg se stražnje svjetlo
b automatski
gasi nakon kraja rada ploče na dodir od 1
minute do 60 minuta (interval od 1 minute) pomoću “”
i “” tipki na “Automatic Off Time”.
2
c Na kraju postavljanja, kliknite “OK” tipku.
 “Preference” zaslon se otvara.
3
Hr-104
4-1-4 Postavljanje automatskog uključivanja stražnjeg svjetla kada se pojavi
pogreška
Preference
a Kliknite “Backlight Setting” tipku.
 “Backlight Setting” zaslon se otvara.
1
“Enable” na “Automatic Lighting ON (On error)”
b Kliknite
tipki.
Obavijest
Kada se postavi na Onemogućeno, stražnje svjetlo se
ne pali automatski čak i kada se pojavi pogreška.
Backlight Setting
Obavijest
2
3
Kada se stražnje svjetlo uključi kada se pojavi pogreška,
ono se ne isključuje dok se zaslon ne dodirne.
(Kada se zaslon dodirne, stražnje svjetlo se gasi nakon
postavljenog automatskog vremena isključivanja.)
c Na kraju promjene postavke, kliknite “OK” tipku.
 “Preference” zaslon se otvara.
4-1-5 Postavljanje svjetline stražnjeg svjetla
Preference
a Kliknite “Backlight Setting” tipku.
 “Backlight Setting” zaslon se otvara.
1
Backlight Setting
svjetlinu između 3 koraka pomoću “” i “”
b Odaberite
tipki na “Brightness”.
1 
Tamno
2
2
 3
Svijetlo
c Na kraju promjene postavke, kliknite “OK” tipku.
 “Preference” zaslon se otvara.
3
Hr-105
4-1-6 Postavljanje zvučnog signala potvrde rada
Preference
a Kliknite “Sound Setting” tipku.
 “Sound Setting” zaslon se otvara.
1
Sound Setting
Da biste oglasili zvučni signal, kliknite “Enable” tipku
b na
“Operation Sound”.
2
Da se zvučni signal ne bi oglašavao, kliknite “Disable”
tipku.
c Na kraju promjene postavke, kliknite “OK” tipku.
 “Preference” zaslon se otvara.
3
4-1-7 Postavljanje zvučnog signala alarma pogreške
Preference
a Kliknite “Sound Setting” tipku.
 “Sound Setting” zaslon se otvara.
1
Sound Setting
Da biste oglasili zvuk alarma pogreške, kliknite “Enab ble”
tipku na “Error Alarm Sound”.
2
Da se zvuk alarma pogreške ne bi oglašavao, kliknite
“Disable” tipku.
Bilješka
3
Kada je postavljeno na Omogućeno, zvučni signal se čuje
kada se pojavi pogreška, čak i ako je “Operation Sound” postavljen na Onemogućeno. Zvučni signal alarma pogreške
se čuje sve dok pogreška ne nestane ili se zaslon dodirne.
c Na kraju promjene postavke, kliknite “OK” tipku.
 “Preference” zaslon se otvara.
Hr-106
4-1-8 Brisanje površine ploče na dodir
Preference
a Kliknite “Panel Cleaning” tipku.
 “Panel Cleaning” zaslon se otvara.
1
Panel Cleaning (Left Side)
b Obrišite lijevu polovicu ploče na dodir.
2
c Nakon brisanja, kliknite “Next page” tipku.
3
Panel Cleaning (Right Side)
d Obrišite desnu polovicu ploče na dodir.
4
e Nakon brisanja, kliknite “Close” tipku.
 “Preference” zaslon se otvara.
5
Hr-107
Poglavlje 5 POVIJEST
5-1 Prikaz povijesti
5-1-1 Glavni zasloni postavke povijesti
Error History
Zaslon s popisom povijesti pogreški
Tipka za pomicanje (gore/dolje) prikaza
zaslona
Tipka za pomicanje (lijevo/desno) prikaza
zaslona
“Close” tipka
“Export Data” tipka
“Erase All” tipka
Status History
Tipka pomicanja (gore/dolje) zaslona grupe
daljinskog upravljača
Tipka za pomicanje (gore/dolje) zaslona
povijesti
Zaslon prikaza povijesti
“Close” tipka
“Export Data” tipka
“Erase All” tipka
Zaslon prikaza grupe daljinskog upravljača
Hr-108
Operation History
Zaslon s popisom povijesti rada
Tipka za pomicanje (gore/dolje) prikaza
zaslona
“Close” tipka
“Export Data” tipka
“Erase All” tipka
Version
Zaslon verzije
“Close” tipka
5-1-2 Prikazivanje povijesti pogreški
Monitor Mode (Icon)
1
● Od zaslona načina monitora do zaslona povijesti pogreški
a Kliknite “Setting” tipku.
 “User Setting/History” zaslon se otvara.
Bilješka
Također isto kao kada se “Setting” tipka klikne sa zaslona načina monitora (popis).
User Setting/History
b Kliknite “History” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
2
Bilješka
Postoje 4 tipke na “History” zaslonu: “Error History”, “Status History”, “Operation History” i “Version”.
Hr-109
History
c Kliknite “Error History” tipku.
 “Error History” zaslon se otvara.
3
● “Error History” svake unutrašnje jedinice, vanjske jedinice i upravljača s pločom na dodir se prikazuje.
Bilješka
Adresa rashladnog sustava, adresa unutrašnje jedinice,
adresa daljinskog upravljača, datum/vrijeme stvaranja
pogreške i kod pogreške do zadnjih 10 pogreški se prikazuju za svaku unutrašnju jedinicu.
Error History
d Kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
4
5-1-3 Izvoz podataka povijesti pogreški na vanjsku memoriju
Error History
● Spojite USB memoriju na priključak za vanjsku memoriju.
a Kliknite “Export Data” tipku.
 “Exporting data” zaslon se otvara.
1
 “Exporting to external memory is complete” zaslon se
otvara.
 Izvoz datoteke završava.
3
Exporting Data Screen
Obavijest
Datoteka je spremljena pod sljedećim nazivom na direktorij USB memorije.
Er + datum + vrijeme
Exporting to External Memory is complete
b Kliknite “Close” tipku.
 “Error History” zaslon se otvara.
2
● Uklonite USB memoriju sa priključka za vanjsku memoriju.
Kliknite “Close” tipku.
c
 “History” zaslon se otvara.
Hr-110
5-1-4 Brisanje svih podataka povijesti pogreški
Error History
a Kliknite “Erase All” tipku.
 “Erase All” zaslon se otvara.
1
3
Erase All
b Kliknite “OK” tipku.
 Sva spremljena povijest pogreški se briše.
c Kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
2
5-1-5 Prikazivanje povijesti stanja
History
a Kliknite “Status History” tipku.
 “Status History” zaslon se otvara.
1
● “Status History” svake unutrašnje jedinice se prikazuje.
Status History
Kliknite naziv R.C. grupe koju želite potvrditi s popisa
b RC
grupa.
 Prikaz odabranog naziva postaje plav.
2
 Bilješka “Status History” te RC grupe se prikazuje na
desnoj strani zaslona.
Bilješka
3
Podatci zadnjih 100 stavki datuma, vremena i stanja
rada (uključeno/isključeno, način rada, postavljena temperatura, protok zraka) odabrane RC grupe se prikazuju.
c Na kraju potvrde, kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
Hr-111
5-1-6 Izvoz podataka povijesti stanja na vanjsku memoriju
Status History
● Spojite USB memoriju na priključak za vanjsku memoriju.
a Kliknite “Export Data” tipku.
1
 “Exporting data” zaslon se otvara.
 “Exporting to external memory is complete” zaslon se
otvara.
 Izvoz datoteke završava.
3
Obavijest
Datoteka je spremljena pod sljedećim nazivom na direktorij USB memorije.
Dr + datum + vrijeme
Exporting Data Screen
Exporting to External Memory is complete
b Kliknite “Close” tipku.
 “Status History” zaslon se otvara.
● Uklonite USB memoriju sa priključka za vanjsku memoriju.
2
c Kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
5-1-7 Brisanje svih podataka povijesti stanja
● Brisanje “Status History” podataka.
Status History
a Kliknite “Erase All” tipku.
 “Erase All” zaslon se otvara.
1
3
Erase All
b Kliknite “OK” tipku.
 Sva spremljena povijest stanja se briše.
c Kliknite “Close” tipku.
2
Hr-112
 “History” zaslon se otvara.
5-1-8 Prikaz povijesti rada
History
a Kliknite “Operation History” tipku.
 “Operation History” zaslon se otvara.
● Sadržaj rada druge opreme s upravljača s pločom na
dodir i sadržaj promjena postavke napravljenih upravljačem s pločom na dodir se može provjeriti.
1
Bilješka
Datum i vrijeme izvođenja radnje, jedinice koje su izvele promjenu i sadržaj rada se prikazuje za zadnjih 100
stavki.
Operation History
 Potvrda završava.
b Kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
2
5-1-9 Izvoz podataka povijesti rada na vanjsku memoriju
Operation History
● Spojite USB memoriju na priključak za vanjsku memoriju.
a Kliknite “Export Data” tipku.
1
 “Exporting data” zaslon se otvara.
 “Exporting to external memory is complete” zaslon se
otvara.
 Izvoz datoteke završava.
3
Obavijest
Datoteka je spremljena pod sljedećim nazivom na direktorij USB memorije.
Op + datum + vrijeme
Exporting to External Memory is complete
b Kliknite “Close” tipku.
 “Operation History” zaslon se otvara.
● Uklonite USB memoriju sa priključka za vanjsku memoriju.
Exporting Complete Screen
c Kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
2
Hr-113
5-1-10 Brisanje svih podataka povijesti rada
Operation History
● Brisanje “Operation History” podataka.
a Kliknite “Erase All” tipku.
 “Erase All” zaslon se otvara.
1
3
Erase All
b Kliknite “OK” tipku.
 Sva spremljena povijest rada se briše.
c Kliknite “Close” tipku.
2
 “History” zaslon se otvara.
5-1-11 Prikazivanje informacija o verziji
History
a Kliknite “Version” tipku.
 “Version” zaslon se otvara.
● Provjerite sadržaj verzije softvera upravljača s pločom
na dodir.
1
Bilješka
Naziv kontrolora zaslona osjetljivog na dodir, MAC adresa i informacije o verziji softvera mogu se provjeriti na
“Version” zaslonu.
 Potvrda završava.
Version
b Kliknite “Close” tipku.
 “History” zaslon se otvara.
2
Hr-114
Poglavlje 6 OSTALI
6-1 Vanjske dimenzije
Jedinica : mm (in)
54 (2-1/8)
260 (10-1/4)
246 (9-11/16)
Hr-115
6-2 Specifikacije
Naziv modela
UTY-DTGZ1
Voltaža izvora napajanja
1 ø AC100 - 240 V
Frekvencija izvora napajanja
50 / 60 Hz
Potrošnja struje
22 W
Prikaz
7,5-inčni TFT LCD zaslon u boji (640 x 480 piksela),
s pločom na dodir
LED indikator
LED napajanja (zeleno)
USB 2,0
Prijenos
Ethernet priključak
(Ethernet priključak je potreban za daljinsko spajanje preko interneta.)
Vanjsko sučelje
VANJSKI ULAZ: (Ili zaustavljanje u slučaju nužde ili skupno rad/zaustavljanje, brojilo električne energije)
(Ili kontakti bez napona ili kontakti pod naponom se mogu odabrati)
VANJSKI IZLAZ: (Stanje rada, stanje pogreške)
Resetiranje SW
Raspon temperature kod korištenja
°C (°F)
0 do 40 (32 do 104)
Raspon vlažnosti kod korištenja (%)
0 do 85 (bez kondenzacije)
Raspon temperature skladištenja °C
(°F)
-20 do 70 (-4 do 158)
Raspon vlažnosti kod skladištenja (%)
0 do 85 (bez kondenzacije)
Dimenzije [V x Š x D] mm (in)
260 x 246 x 54 (10-1/4 x 9-11/16 x 2-1/8)
Težina g (oz)
2150 (76)
* Zaslon od tekućeg kristala se proizvodi pomoću visoko precizne tehnologije, ali možda postoji
0,01% ili manje miješanja piksela ili trajno osvijetljenih piksela. Ovo nije problem.
6-3 Kod pogreške
•Za detalje o pogreškama unutrašnje jedinice ili vanjske jedinice prilikom provjere sadržaja pogreške, pogledajte kodove pogrešaka u svakom priručniku za postavljanje.
Kod pogreške
Hr-116
Kazalo
16.1
Pogreška spajanja PCB prijenosa
16.3
Pogreška LAN komunikacije
16.4
Pogreška mrežne komunikacije perifernog uređaja
17.1
Pogreška dijeljenja punjenja električne energije
C1.1
Glavna PCB pogreška
C2.1
PCB pogreška prijenosa
C3.1
PCB 1 pogreška
C8.1
Pogreška unosa uređaja
CF.1
Pogreška vanjskog spajanja (USB memorija)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement