Fujitsu UTY-RCRGZ1 Návod na používanie

Fujitsu UTY-RCRGZ1 Návod na používanie
DÁLKOVÝ OVLADAČ
(KABELOVÝ)
DÍL Č. 9373329657 (Cs)
PROVOZNÍ TIPY
NÁVOD K OBSLUZE
Prioritní chlazení / topení
(Pouze pro model tepelného čerpadla)
UTY-RCRYZ1
UTY-RCRGZ1
UTY-RCRXZ1
UTY-RCRGZ1K
• Vnitřní jednotka, která je nastavena jako správní vnitřní jednotka, může fungovat v automatickém
režimu.
Uložte tento návod pro budoucí použití.
• Pokud je již v provozu jiná vnitřní jednotka ve stejném systému v režimu chlazení nebo sušení, nelze
provést nastavení režimu topení.
• Administrativní vnitřní jednotka:
Administrativní vnitřní jednotka má v konfiguraci chlazení a topení přednost.
Informace o sériovém čísle, vyrobeném roku a
měsíci naleznete na identifikační štítku.
VYROBENO V ČÍNE
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento oddíl a bezpodmínečně dodržujte všechna následující
bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
Tato značka označuje postupy, které, pokud se provedou nesprávně, by mohly vést
k úmrtí nebo vážnému zranění uživatele.
• V případě závady (zápach spáleniny atd.)
okamžitě zařízení vypněte, rozpojte jistič
přívodu elektřiny a obraťte se na autorizovaný
servisní personál.
• Neopravujte ani neupravujte zařízení sami. Mohlo
by dojít k poruše nebo k úrazu.
• Neopravujte ani neupravujte jakékoli poškozené
kabely sami. Přenechejte to oprávněnému
servisnímu personálu. Nesprávné zacházení
může způsobit úraz elektrickým proudem či
požár.
• Tento přístroj není určeno k používání osobami
(včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo
mentálním postižením, nebo osobami s
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi,
pokud nepracují pod dozorem nebo pokud
nebyly poučeny o používání zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí
být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se
zařízením nebudou hrát.
• Pokud chcete zařízení umístit jinam, obraťte se
ohledně jeho demontáže a následné instalace
na autorizovaný servisní personál.
• Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
• V blízkosti zařízení nepoužívejte hořlavé plyny.
Unikající plyn by mohl způsobit požár.
Předtím než budete požadovat opravu, zkontrolujte následující věci:
Příznak
Vůbec nefunguje.
• Došlo k výpadku proudu?
• Byl přerušovač provozu vnitřní jednotky odstraněn?
• Je ovládán centrálně?
Pokud problém přetrvává i po zkontrolování těchto věcí, pokud si všimnete hořlavého zápachu nebo
pokud bliká kontrolka LED, okamžitě provoz zastavte, vypněte elektrický jistič a kontaktujte personál
autorizovaného servisu.
SPECIFIKACE
UTY-RCRYZ1
UTY-RCRGZ1
UTY-RCRXZ1
UTY-RCRGZ1K
Název modelu
Vstupní napětí
• Pokud by se měly v blízkosti zařízení zdržovat
děti, proveďte taková preventivní opatření, aby na
ně nemohly dosáhnout.
Rozměry a hmotnost
Tento symbol označuje postupy, které mohou při nesprávném provádění vést ke
UPOZORNĚNÍ zranění osob nebo poškození majetku.
• Nestavte na zařízení žádné nádoby s kapalinami.
V opačném případě dojde k zahřívání, požáru či
k úrazu elektrickým proudem.
• Chraňte zařízení před politím vodou. V opačném
případě dojde k potížím, k úrazu elektrickým
proudem nebo zahřívání.
• Obaly zlikvidujte bezpečným způsobem.
Roztrhejte a zlikvidujte plastové pytle obalu tak,
aby si s nimi nemohly hrát děti. V případě, že
by si děti hrály s neporušenými plastovými pytli,
hrozí jim nebezpečí udušení.
Problém
• Do vzdálenosti 1 metru od zařízení nepokládejte
žádné elektrické přístroje. Mohly by způsobit
závadu nebo selhání.
• Nepoužívejte v blízkosti tohoto zařízení oheň
ani poblíž neumisťuje vytápěcí zařízení. Mohlo
by dojít k poruše.
• Nedotýkejte se spínačů ostrými předměty.
V opačném případě dojde ke zranění osob,
potížím nebo k úrazu elektrickým proudem.
DC 12 V
Výška
86 mm
Šířka
86 mm
Hloubka
44 mm
Hmotnost
135 g
Výrobce
PROVOZ
Pokyny k vytápění nejsou použitelné pro modely určené „pouze k chlazení“.
PROVOZNÍ REŽIM
Příjem signálu bezdrátového dálkového
ovladače
Dotkněte tlačítko „
“ pro výběr provozního režimu během provozu.
Bezdrátový vzdálený ovladač lze použít pro ovládání vnitřní jednotky. Lze ním provádět následující operace:
• Start/Stop • Rychlost ventilátoru • Teplota
• Provozní režim • Horizontální směr proudu vzduchu
• Vertikální směr proudu vzduchu • Reset kontrolky filtru
*
Model tepelného čerpadla, který není nastaven jako správní vnitřní jednotka, nelze provozovat v
automatickém režimu.
** Ventilátor nelze vybrat pro model tepelného čerpadla.
*** Provoz topení nelze provádět u modelů „pouze chlazení“.
• Pokud je režim priority nastaven na „Priorita na správní vnitřní jednotce“, bude provozní režim
ostatních vnitřních jednotek s výjimkou správní vnitřní jednotky řízen správní vnitřní jednotkou.
• Je-li provozní režim správní vnitřní jednotky nastaven na hodnotu „AUTO“, zobrazí se „AUTO“ vedle
indikátoru aktuálního provozního režimu na ostatních kabelových dálkových ovladačích s výjimkou
správní vnitřní jednotky. V tomto případě je provoz ostatních vnitřních jednotek řízen správní vnitřní
jednotkou.
Př.: Když je provozní režim správní vnitřní jednotky nastaven na
„AUTO“ během nastavení klimatizace. (Indikace na ostatních
kabelových dálkových ovladačích s výjimkou správní vnitřní
jednotky).
START / STOP
Každé stisknutí tlačítka [
provozu se rozsvítí „
“.
] změní provoz a zastaví se. Během
RYCHLOST VENTILÁTORU
Když je správní vnitřní jednotka
nastavena na „AUTO“.
Tlačítkem [
] můžete zvolit rychlost ventilátoru. (Dostupná rychlost ventilátorů může být různá, podle typu vnitřní jednotky.)
PROVOZNÍ NABÍDKA
• Při každém doteku tlačítka [
] se obrazovka nastavení změní v následujícím pořadí.
• Po konfiguraci každého z nastavení se tlačítka dotkněte
(1) (2) (3) (4) (5)
znovu pro potvrzení. Nastavení se také potvrdí, pokud 3
sekundy neprovedete žádný krok. Po nastavení se několikrát dotkněte tohoto tlačítka pro návrat do režimu monitoru.
• Obrazovka nastavení se nezobrazí, pokud vnitřní jednotka nemá příslušné nastavení nebo pokud
je tato funkce omezena centrálním ovladačem.
Režimu
monitoru
(1) Nastavení proudu vzduchu komfort
Bliká „
“. Dotekem [ ] nebo [ ] určete, zda je proud vzduchu komfort aktivován nebo
ne. Když je proud vzduchu komfort aktivován, na obrazovce se zobrazí „
“.
(2) Nastavení horizontálního směru proudu vzduchu
Tlačítkem [
] nebo [
] nastavte úhel horizontálního proudu vzduchu. Když je horizontální směr
proudu vzduchu aktivován, na obrazovce se zobrazí stav nastavení.
(3) Nastavení vertikálního směru proudu vzduchu
Tlačítkem [
] nebo [
] nastavte úhel vertikálního proudu vzduchu. Když je vertikální směr proudu
vzduchu aktivován, na obrazovce se zobrazí stav nastavení.
(4) Nastavení časovače vypnutí
Bliká „
“. Tlačítkem [
] nebo [
] nastavte časovač [0,0 h (uvolnění)/ 0,5 h/1,0 h/ 2,0 h/ 3,0
h/6,0 h/12 h]. Když je časovač vypnutí aktivován, na obrazovce se zobrazí „
“.
(5) Resetování kontrolky filtru
] nebo [
] zobrazte „
“. Kontrolka filtru se resetuje po třech
Bliká „ “. Tlačítkem [
sekundách a „
“ se uvolní.
9373329657-01_OM_Cs.indd 1
TEPLOTA
Tlačítkem [
] nebo [
] můžete nastavit teplotu. (Nastavení teploty je třeba
považovat za standardní hodnotu, která
se ovšem může lehce lišit od skutečné
pokojové teploty.)
: Teplota v místnosti, : Nastavená teplota
Rozsah nastavení teploty
CHLAZENÍ/SUŠENÍ/
AUTO*
TOPENÍ
18 až 30°C (64 až 88 °F) nebo
20 až 30°C (68 až 88 °F)
Systém VRF: 10 až 30 °C
Další systém: 16 až 30 °C
* Spodní mez nastavené teploty se liší v závislosti na místě použití.
Poznámky:
(1) „ “ se zobrazí, pokud dojde k chybě.
Okamžitě zastavte provoz a kontaktujte
autorizovaný servisní personál.
(2) Když stisknete tlačítko pro změnu
omezeného nastavení, začne blikat „
“.
Když se zobrazí „ “, tento provoz nelze
nastavit či změnit.
(3) Když se zobrazí „ “, klimatizace v režimu
chlazení nemusí místnost dostatečně
ochladit, nebo v režimu topení dostatečně
vytopit.
Pokud se „ “ po chvíli nevypne, kontaktujte
autorizovaný servisní personál.
(4) Pokud provoz není na vnitřní jednotce
dostupný, nelze jej nastavit.
(5) • „
“ se zobrazí, když se provoz
klimatizace zastaví z důvodu výjimečné
situace.
•„
“ se zobrazí, když je klimatizace v
testovacím provozu.
9/3/2019 4:49:30 PM
Provozní tok (při provozu vnitřní jednotky vybavené funkcí proudu vzduchu komfort).
Obrazovka (během provozu)
Položky provozní nabídky
: Přejde na následující nabídku. Potvrdí zvolené nastavení.
: Zvolí položku.
Po ukončení nastavení několikrát stiskněte
pro návrat na obrazovku
monitoru.
Pokud 10 minut nic neuděláte, obrazovka se vrátí na obrazovku monitoru.
Obrazovka nastavení se nezobrazí, pokud vnitřní jednotka nemá příslušné
nastavení nebo pokud je tato funkce omezena centrálním ovladačem.
* Pokud vnitřní jednotka není vybavena
funkcí proudu vzduchu komfort, „
“
se nezobrazí.
Nastavení proudu vzduchu komfort
Bliká
<Zrušit>
<Aktivovat>
Bliká
* Je-li proud vzduchu komfort aktivován, nelze
nastavit směr proudu vzduchu. Pokračujte
na bod „4. Nastavení časovače vypnutí“.
Bliká
Nastavení horizontálního
směru proudu vzduchu
Nastavení časovače vypnutí
Nastavení horizontálního směru proudu vzduchu
Bliká
* Žaluzie se pohne 3 sekundy po volbě směru proudu vzduchu.
[hromadné HZ]
Bliká
Zkontrolujte stav zobrazení ikony.
Při nastavení „individuálního držení HZ“ se
změní ikona. Při nastavení „hromadného HZ“
se změní výstup vzduchu pro pohyb žaluzií.
Výstup vzduchu
Stav zobrazení
Levá strana
Střed
Pravá strana
Všechny ano (hromadné nastavení aktivováno)
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
[Držení individuálního HZ - vlevo]
Bliká
[Držení individuálního HZ - střed]
Bliká
[Držení individuálního HZ - vpravo]
Bliká
<Zrušit>
<Aktivovat>
<Zrušit>
<Aktivovat>
<Zrušit>
<Aktivovat>
Všechny ne (hromadné nastavení deaktivováno)
(Pro pokračování na bod „3 Nastavení vertikálního směru proudu vzduchu“ stiskněte .)
Pro nastavení „hromadného HZ“ po nastavení
„držení jednotlivých HZ“ nejdřív zrušte nastavení každí ze směrovacích žaluzií s nastavením „držení jednotlivých HZ“.
3 Nastavení vertikálního směru proudu vzduchu
Nastavení vertikálního směru proudu vzduchu
Bliká
* Žaluzie se pohne 3 sekundy po volbě směru proudu vzduchu.
Bliká
4 Nastavení časovače vypnutí
Nastavení časovače vypnutí
Bliká
<Zrušit>
Bliká
5 Resetování kontrolky filtru
Resetování kontrolky filtru
Bliká
Bliká
Bliká
<Reset>
<Neresetovat>
Bliká
* Po volbě „reset“ se kontrolka filtru po 3
sekundách resetuje.
Obrazovka monitoru
9373329657-01_OM_Cs.indd 2
9/3/2019 4:49:30 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement