Fujitsu UTY-RHRG Valdymo instrukcijos

Fujitsu UTY-RHRG Valdymo instrukcijos
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
DALIES NR. 9373329428
Saugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Siekdami išvengti susižalojimo arba turto apgadinimo, prieš pradėdami naudoti įrenginį atidžiai
perskaitykite šią dalį ir būtinai atsižvelkite į toliau pateiktas saugos atsargumo priemones.
Šis ženklas nurodo veiksmus, kurie, netinkamai atlikti, gali sukelti vartotojo
ĮSPĖJIMAS mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą.
• Gedimo (užuodę degėsius ir pan.) atveju
nedelsdami nutraukite darbą, išjunkite
elektros jungiklį ir kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros personalą.
• Negalima remontuoti ar keisti pažeistą kabelį
patiems. Tai turi padaryti įgaliotas aptarnaujantis
personalas. Netinkamai veikiantis įrenginys gali
sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
• Jei įrenginys juda, kreipkitės į įgaliotą
techninės priežiūros atstovą, kad šis
atjungtų ir vėl prijungtų įrenginį.
• Nelieskite šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti
elektros šoką.
• Jei vaikai gali prieiti prie įrenginio, imkitės prevencinių
priemonių, kad jie jo negalėtų pasiekti.
• Neremontuokit ir nekeiskit įrenginio patys.
Tai gali sukelti gedimą ar avariją.
• Šalia šio įrenginio nenaudokite degiųjų
dujų. Išsiveržusios dujos gali sukelti gaisrą.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims
(įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais,
jutiminiais arba protiniais gebėjimais, taip
pat – asmenims, neturintiems patirties ir
žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba
apmoko naudotis prietaisu už jų saugumą
atsakingas asmuo. Vaikai turi būti tinkamai
prižiūrimi, kad nežaistų su buitiniu prietaisu.
Šis ženklas nurodo veiksmus, kuriuos netinkamai atlikus gali būti sužalotas
• Ant įrenginio negalima statyti indų su
skysčiais. Tai gali sukelti perkaitimą, gaisrą
arba elektros šoką.
• Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens
poveikio. Tai gali sukelti problemų, elektros
smūgį arba perkaitimą.
• Išmeskite pakavimo medžiagas saugiai.
Suplėšykite ir išmeskite plastikinius
pakavimo maišelius taip, kad vaikai
negalėtų su jais žaisti. Yra pavojus uždusti,
jei vaikai žais su originaliais plastikiniais
maišeliais.
NAUDOJIMO PATARIMAI
Vėsinimo/šildymo pirmumas
(tik modelis su šilumos siurbliu)
• Jei toje pačioje sistemoje kitas patalpos blokas jau veikia vėsinimo režimu ar sausuoju
režimu, neleidžiama nustatyti šildymo režimo parametrų.
• Patalpos blokas, nustatytas kaip vykdantysis patalpos blokas, gali veikti AUTO režimu.
• Vykdantysis patalpos blokas:
pirmenybė teikiama vykdančiajam patalpos blokui, o ne vėsinimo ir šildymo konfigūracijoms.
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, atlikite šiuos patikrinimus:
Simptomas
Neveikia.
Problema
• Ar buvo dingusi elektra?
• Ar neperdegė saugiklis, gal suveikė grandinės pertraukiklis?
• Ar jis valdomas centralizuotai?
Jei atlikus šiuos patikrinimo darbus problema išlieka, jei užuodžiate degėsius arba jei
mirksi šviesos diodų lemputė, nedelsdami sustabdykite, išjunkite elektros jungiklį ir
kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros specialistą.
SPECIFIKACIJOS
Modelio pavadinimas
ATSARGIAI vartotojas ar sukelta kitokia žala.
• Nedėkite elektros prietaisų arčiau nei 1 m
(40 col.) atstumu nuo šio įrenginio. Tai gali
sukelti gedimų ar sutrikimų.
• Šalia šio įrenginio nenaudokite ugnies
ir nestatykite šildytuvo. Tai gali sukelti
veikimo sutrikimus.
• Nelieskite jungiklių aštriais daiktais.
Tai gali sukelti sužeidimą, nelaimę arba
elektros šoką.
Lietuvių
NUOTOLINIS VALDIKLIS (LAIDINIS)
Įėjimo įtampa
Matmenys ir svoris
UTY-RHRY
UTY-RHRG
12 V nuolatinė srovė
Aukštis
120 mm
Plotis
75 mm
Ilgis
19 mm
Svoris
120 g
Lt-1
OPERACIJA
Pastabos:
Nurodymai dėl šildymo netaikomi tik vėsinantiems modeliams.
PALEIDIMAS / SUSTABDYMAS
Darbo režimo indikatorius.
Kiekvienas mygtuko „
“ paspaudimas pakeičia arba sustabdo įrenginio režimą.
Eksploatuojant dega šviesos diodų lemputė (žalia).
(AUTO) (VĖSINIMAS) (SAUSINIMAS) (VENTILIATORIUS) (ŠILDYMAS)
• Jei kaip pirmumo režimas nustatyta „Priority on Administrative
indoor unit“, vykdantysis patalpos blokas valdys kitų patalpų
blokų darbo režimus (išskyrus vykdantįjį patalpos bloką).
• Jei nustatytas vykdančiojo patalpos bloko darbo režimas
AUTO, kituose laidiniuose nuotoliniuose valdikliuose (išskyrus
vykdantįjį patalpos bloką) su dabartiniu darbo režimu rodomas
užrašas AUTO. Šiuo atveju kitų patalpos blokų darbą valdo
vykdantysis patalpos blokas.
ORO SRAUTO KRYPTIS
Norėdami nustatyti oro srauto kryptį arba sukiojimo režimą, spauskite
mygtuką „
“.
Oro srauto krypties indikatorius
(SUKIOTI)
Pvz.: nustačius oro kondicionavimą, kai pasirinktas vykdančiojo patalpos bloko darbo režimas AUTO
(indikacija kituose laidiniuose nuotoliniuose valdikliuose,
išskyrus vykdantįjį patalpos bloką).
(AUKŠTYN)
(ŽEMYN)
VENTILIATORIAUS GREITIS
Norėdami eksploatavimo metu pasirinkti ventiliatoriaus greitį,
spauskite mygtuką „
“ arba „
“. (Ventiliatoriaus
greitis priklauso nuo patalpos bloko tipo.)
Ventiliatoriaus greičio indikacija
Kai vykdančiajam patalpos
blokui priskirta parinktis AUTO
*
(AUTO)
(TYLUS)
(MAŽAS)
(DIDELIS)
* Ventiliatoriaus greitis parenkamas automatiškai.
TEMPERATŪRA
Pastabos:
Norėdami eksploatavimo metu pasirinkti patalpos temperatūrą,
“ arba „
“.
spauskite mygtuką „
Temperatūros nustatymo intervalas
VĖSINIMAS/SAUSINIMAS
ŠILDYMAS
AUTO
18–30 °C
VRF sistema: 10–30 °C
Kita sistema: 16–30 °C
18–30 °C
* Temperatūros nustatymas turėtų būti laikomas standartine verte, jis gali šiek
tiek skirtis nuo faktinės patalpos temperatūros.
Lt-2
(1) Jei atsirado klaida, rodomas
simbolis.
Nedelsdami išjunkite ir kreipkitės į administratorių.
(2) Jei mygtukas paspaudžiamas norint pakeisti ribojamą nustatymą, mirksi .
Kai rodoma , yra funkcijų, kurių nustatyti negalima.
(3)
nurodo, kad oro kondicionierius galbūt nepakankamai vėsina patalpą veikdamas vėsinimo
režimu arba nepakankamai šildo patalpą veikdamas šildymo režimu. Jei
simbolis nepranyksta
po kurio laiko, kreipkitės į administratorių.
(4) Negalima pasirinkti patalpos bloko neveiksnaus nustatymo.
(5) •
rodomas, jei oro kondicionierius nustojo veikti susidarius avarinei situacijai.
•
rodomas, kai oro kondicionierius veikia bandymo režimu.
9373329428_OM.indb 4
9/12/2016 10:13:29 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement