Fujitsu UTY-RLRY Kasutusjuhend

Fujitsu UTY-RLRY Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
JUHTMEGA KAUGJUHTIMISPULT
Hoidke see juhend tuleviku tarbeks alles.
UTY-RLRY
UTY-RLRG
UTY-RLRX
OSA NR 9382563011
Eesti Keel
KAUGJUHTIMISPULT (JUHTMEGA TÜÜP)
KASUTUSJUHEND
OSA NR 9382563011
JUHTMEGA KAUGJUHTIMISPULT
SISUKORD
TUTVUSTUS
■■ ETTEVAATUSABINÕUD................................................. 1
■■ ÜLEVAADE SÜSTEEMIST.............................................. 2
TUTVUSTUS
■■ETTEVAATUSABINÕUD
• Käesolevas juhendis viidatud „ETTEVAATUSABINÕUD“
sisaldavad olulist teavet teie ohutuse kohta. Järgige neid
kindlasti.
• Paluge kasutajal juhend edaspidiseks kasutamiseks, nt
seadme liigutamiseks või parandamise jaoks, käeulatuses
hoida.
Terminoloogia....................................................................... 2
1.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
2.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
3.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
4.
4-1.
4-2.
5.
5-1.
5-2.
5-3.
6.
6-1.
6-2.
6-3.
Et-1
ÜLEVAADE JA PÕHITOIMINGUD............................ 3
Kuvapaneel.............................................................. 3
Sisse/välja nupp...................................................... 3
LED-lamp (Talitlusindikaator)................................... 3
REŽIIMINUPP......................................................... 3
VENTILAATORI nupp.............................................. 3
,
nupud (Temperatuuri määramise nupud)..... 3
,
nupud........................................................... 3
MENÜÜNUPP......................................................... 3
SISESTUSNUPP..................................................... 3
Toatemperatuuri andur (sees)................................. 3
MENÜÜ SEADED...................................................... 4
Õhuvoolu suuna seadistus...................................... 4
Sisselülitustaimeri seadistus.................................... 4
Väljalülitustaimeri seadistus.................................... 4
Praeguse kellaaja seadistus.................................... 5
Filtrimärgi lähtestus................................................. 5
Säästmise seadistus................................................ 5
HOIATUS
Rikke (põlemislõhn vms) korral tuleb seadme kasutamine
kohe lõpetada, kaitselüliti välja lülitada ning pidada nõu
volitatud hoolduspersonaliga.
Ärge parandage ega muutke ühtegi kahjustatud kaablit ise.
Laske seda teha volitatud hoolduspersonalil. Ebaõige töö
põhjustab elektrilöögi või tulekahju.
Seadme liigutamisel pidage selle lahtiühendamise ja paigaldamise osas nõu volitatud hoolduspersonaliga.
Ärge puudutage märgade kätega. See võib põhjustada
elektrilöögi.
Kui lapsed võivad seadmele läheneda, jälgige, et nad seadmeni ei ulatuks.
Ärge parandage ega muutke seda ise. See võib põhjustada
tõrke või õnnetuse.
Ärge kasutage seadme läheduses tuleohtlikke gaase. See
võib gaasi lekkimisel põhjustada tulekahju.
1. MENÜÜ SÄTTED (administraatorile).................. 6
Automaatse väljalülitustaimeri seadistus................. 6
Nädalataimeri seadistus.......................................... 6
Määratud temperatuurivahemiku seadistus............. 8
Määratud temperatuuri automaatse taastamise
seadistus................................................................. 8
PEAMISED LUKUD................................................... 9
Lapselukk................................................................ 9
Osade lukustus........................................................ 9
KASUTAMISE NÄPUNÄITED................................... 9
Olekuikoonide kohta................................................ 9
Valitavad režiimid (VRF-süsteemi jaoks)................. 9
Määratav temperatuurivahemik............................. 10
MUUD...................................................................... 10
Välismõõtmed........................................................ 10
Tehnilised andmed................................................. 10
Veakoodid.............................................................. 10
See märgis tähistab toiminguid, mille valesti tegemine võib põhjustada
kasutaja surma või tõsiseid vigastusi.
ETTEVAATUST
See märgis tähistab toiminguid, mille valesti sooritamisel võib tekkida
isiku- või varakahju.
Ärge pange sellele seadmele vedelikke sisaldavaid anumaid.
See põhjustab kuumenemise, tulekahju või elektrilöögi.
Ärge laske seadmel otseselt veega kokku puutuda. See
põhjustab tõrke, elektrilöögi või kuumenemise.
Visake pakkematerjal ohutult ära. Rebige pakkimisel kasutatud kilekotid katki ja visake ära, et lapsed ei saaks nendega
mängida. Kui lapsed kilekottidega mängivad, esineb lämbumisoht.
Ärge pange elektriseadmeid sellest seadmest 1 m (40 in)
ulatusse. See võib põhjustada talitlushäireid või rikkeid.
Ärge kasutage selle seadme läheduses tuld ega küttekeha.
See võib põhjustada talitlushäireid.
Ärge puudutage lüliteid teravate esemetega. See põhjustab
vigastuse, tõrke või elektrilöögi.
Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või
vaimse puudega inimesed, ega isikud, kel puuduvad seadme suhtes teadmised või kogemused, välja arvatud juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab kasutuse üle või
annab selle kasutamise kohta juhiseid.
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.
■■ÜLEVAADE SÜSTEEMIST
Terminoloogia
Süsteemiga seotud terminid (♦ on VRF-süsteemi jaoks)
(a) VRF-süsteem ♦:
VRF (muutuv külmaine läbivool) on suur multisüsteem,
mis efektiivselt konditsioneerib õhku laialdases valikus
ruumides suurtest hoonetest isiklike elukohtadeni.
(b) Muu süsteem:
Muu kui VFR-süsteemi multi- või ühte tüüpi õhukonditsioneerisüsteem.
(c) Soojustagastussüsteem ♦:
Siseseade ühendub välisseadmega selle süsteemi RBseadme (külmaine haruseadme) kaudu. Saadaval on
ühte tüüpi ja 4-süsteemse multitüüpi RB-seadmed. Erineva süsteemi RB-seadmetega ühendatud siseseadmed
teostavad jahutus- ja kütmistoimingut samaaegselt. Ilma
RB-seadet läbimata välisseadmega ühendatud siseseade on mõeldud ainult jahutamiseks.
(d) Soojuspumba süsteem:
See on standardne süsteem. Sama välisseadmega
ühendatud siseseadmed jahutus- ja kütmistoimingut
samaaegselt ei teosta.
(e) RB-grupp [soojustagastussüsteemi jaoks] ♦:
Ühte tüüpi RB-seadmega või multitüüpi RB-seadme iga
süsteemiga ühendatud siseseadmete grupp. RG-grupis
jahutus- ja kütmistoimingut samaaegselt ei teostata.
(f) R.C. grupp (kaugjuhtimispuldi grupp):
See moodustab grupi, ühendades siseseadmed kaugjuhtimiskaabli abil. Iga grupeerimata siseseade moodustab
R.C. grupi. See on minimaalne tööühik.
(g) Külmutussüsteem:
See on sama külmutustorustiku kaudu ühendatud siseja välisseadmete süsteem.
(h) Süsteem ♦:
See on 1, 2 või rohkema külmutussüsteemi ühendamine
sama ülekandekaabli abil.
(i) Keskjuhtimisseade ♦:
Keskjuhtimisseade saab juhtida mitut R.C. gruppi. Olemas on süsteemi juhtimisseade, puutepaneeli juhtimisseade ja keskne kaugjuhtimisseade.
(j) Standardne kaugjuhtimispult:
Standardne kaugjuhtimispult on kaugjuhtimispult, mis
juhib ühte R.C. gruppi. See seade vastab sellele. Seda
seadet ei saa kasutada 3-juhtmelist tüüpi juhtmega kaugjuhtimispuldiga. Selle seadmega saab kasutada juhtmevaba kaugjuhtimispulti.
Aadressiga seotud terminid
(k) Külmutussüsteemi aadress ♦:
See on igale külmutussüsteemile individuaalselt määratud ID ja seda kasutatakse kontrollimiseks.
(l) Siseseadme aadress ♦:
See on igale siseseadmele individuaalselt määratud ID.
(m) Kaugjuhtimispuldi aadress:
See on siseseadme aadressist eraldi määratud ID siseseadmetele, mis moodustavad R.C. grupi.
(n) 2-juhtmelise kaugjuhtimispuldi aadress:
Seda ID-d kasutatakse kontrollimiseks ning see on ettenähtud 2-juhtmeliste kaugjuhtimispultide ja siseseadmete
poolt moodustatavasse R.C. gruppi kuuluvate kaugjuhtimispultide jaoks. ID koosneb 3-kohalisest „Süsteemi
numbrist“ ja 2-kohalisest „Seadme numbrist“.
ID määratakse automaatselt, kui kõikide R.C. gruppi
kuuluvate siseseadmete kaugjuhtimispuldi aadressiks on
seatud „0“.
(o) Süsteemi number:
Viitab 2-juhtmelist tüüpi kaugjuhtimispultide poolt moodustatud R.C. gruppi kuuluvatele seadmetüüpidele.
001: Kaugjuhtimispult, 002: Siseseade
(p) Seadme number:
See number on ettenähtud 2-juhtmelist tüüpi kaugjuhtimispultide poolt moodustatud R.C. gruppi kuuluvatele
üksikseadmetele. Kui 2-juhtmelise kaugjuhtimispuldi
aadress on seatud käsitsi, ei saa R.C. grupis kaugjuhtimispuldi aadresse kordavaid numbreid kasutada.
Et-2
1-5. VENTILAATORI nupp
1. ÜLEVAADE JA
PÕHITOIMINGUD
[
] nupu vajutamine lülitab
ümber ventilaatori kiiruste vahel.
VRF-süsteem
1-1.
Automaatne
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
Kõrge
Keskmine
Madal
Muu süsteem
Automaatne
Kõrge
Keskmine
Madal
Vaikne
1-10.
1-1. Kuvapaneel
Märkus
Kuvatakse järgmisi kahte tüüpi ekraane.
Sätete ekraan
(Nt Õhuvoolu suuna seadistus)
Monitori režiimiekraan
Kui valitud on Kuivatus, saab ventilaatori kiiruseks seada
ainult Automaatne.
1-6.
, nupud
(Temperatuuri määramise nupud)
Temperatuur seatakse ajal, kui „Monitori režiimiekraan“ on
kuvatud.
„Monitori režiimiekraan“ on selle seadme algekraan. Põhitoiming sooritatakse ekraanikuval.
Vt Sätete ekraani individuaalsed seaded.
nupp: Tõstma
nupp: Alandama
1-2. Sisse/välja nupp
Kasutatakse sätteelementide valimiseks Sätete ekraani kuva
ajal.
Alustab või peatab toimingu.
Märkus
Nuppu Sisse/välja ei saa kasutada muudel ekraanidel peale
„Monitori režiimiekraani“.
1-3. LED-lamp (Talitlusindikaator)
Süttib siseseadme töötamise ajal. Vilgub vea ilmnemisel.
1-4. REŽIIMINUPP
Vajutage [
valida töörežiimi.
Automaatne
,
nupud
Kasutatakse sätteelemendi valimiseks sätteelemendi valikuekraani kuvamise ajal.
Vajutage [
] nuppu, et kuvada sätteelemendi valikuekraan.
Vt 2. Menüü seaded.
Kuivatus
Ventilaator
Kütmine
Märkus
Saadaval olevad režiimid erinevad sõltuvalt süsteemi konfiguratsioonist ja siseseadme tüübist/töötingimustest. Mitte
saadaval olevaid režiime ei kuvata ja need jäetakse vahele.
Et-3
1-7.
1-8. MENÜÜNUPP
] nuppu, et
Jahutus
Märkus
Kui töörežiimiks on seatud „VENTILAATOR“, ei saa temperatuuri määrata.
1-9. SISESTUSNUPP
Kasutatakse sätteelementide ja sätete sisestamiseks.
1-10. Toatemperatuuri andur (sees)
Tunnetab seadet ümbritseva keskkonna temperatuuri.
Märkused
2. MENÜÜ SEADED
(1) Vajutage [
] nuppu. Kuvatakse sätteelemendi
valikuekraan.
(2) Valige seatava elemendi ikoon [ ] või [ ] nuppu
kasutades; vajutage [
] nuppu Sätete ekraanile
lülitumiseks. Üksikasju sätete kohta vt vastava sätte
kirjeldusest.
:↑
:↓
)
2-1. Õhuvoolu suuna seadistus (
2-2. Sisselülitustaimeri seadistus (
)
2-3. Väljalülitustaimeri seadistus (
)
2-4. Praeguse kellaaja seadistus (
)
2-5. Filtrimärgi lähtestus (
2-6. Säästmise seadistus (
)
)
Märkus
Ärge suunduge ilma funktsioonita siseseadme elementide
või piiratud kasutusega elementide Sätete ekraanile.
2-1. Õhuvoolu suuna seadistus
(1) Valige Menüü seadetes
õhuvoolu suuna seadistuse
ikoon. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
• Seadke õhuvoolu suund kaugjuhtimispuldi abil. Õhuvoolu
suuna võre käsitsi eemaldada proovimine võib põhjustada valesti töötamist; sel juhul peatage töö ja taaskäivitage. Võre peaks hakkama uuesti korralikult tööle.
• Jahutus- ja kuivatustoimingu ajal ärge seadke vertikaalse õhuvoolu suuna võret allapoole asendisse pikema
aja jooksul. Väljalaskeava lähedal võib kondenseeruda
veeaur ja õhukonditsioneerilt võib tilkuda vett.
• Kui õhukonditsioneeri ventilaator ei tööta või töötades
väga madalatel kiirustel, võib kõikumistoiming ajutiselt
peatuda.
• Kõikumistoiming ei ole sõltuvalt mudelist saadaval. Siseseadme kohta palun vt Kasutusjuhendist.
2-2. Sisselülitustaimeri seadistus
(1) Valige Menüü seadetes
Sisselülitustaimeri seadistuse ikoon. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(2) Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
Kui valitud on „Luba“, jätkake punktiga (3). Kui valitud
on „Keela“, naaske „Monitori režiimiekraanile“.
: Keela
: Luba
(3) Reguleerige kellaaega [ ]
või [ ] nupuga.
(2) Seadke õhuvoolu suund.
• Vertikaalse õhuvoolu suuna reguleerimine
Seadke vertikaalne õhuvoolu suund või kõikumine [ ]
või [ ] nupuga.
:↑
:↓
(Kõikumine)
(4) [
] nupu vajutamisel naaseb kuva „Monitori
režiimiekraanile“.
2-3. Väljalülitustaimeri seadistus
• Horisontaalse õhuvoolu suuna reguleerimine
Seadke horisontaalne
õhuvoolu suund või kõikumine [ ] või [ ] nupuga.
:←
:→
Märkus
Aega saab määrata 0,5 h ühikutena vahemikus 0,5 h kuni
3,0 h, pärast 3,0 h saab seadistada 1,0 h ühikutena kuni
24,0 h.
(Kõikumine)
] nupu vajutamisel naaseb kuva „Monitori
(3) [
režiimiekraanile“.
(1) Valige Menüü seadetes Väljalülitustaimeri seadistuse
ikoon. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(2) Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
Kui valitud on „Luba“, jätkake punktiga (3). Kui valitud
on „Keela“, naaske „Monitori režiimiekraanile“.
: Keela
: Luba
Et-4
2-5. Filtrimärgi lähtestus
(3) Reguleerige kellaaega [ ]
või [ ] nupuga.
(1) Valige Menüü seadetes
filtrimärgi lähtestuse ikoon.
Seejärel vajutage
[
] nuppu.
Märkus
Aega saab määrata 0,5 h ühikutena vahemikus 0,5 h kuni
3,0 h, pärast 3,0 h saab seadistada 1,0 h ühikutena kuni
24,0 h.
] nupu vajutamisel naaseb kuva „Monitori
(4) [
režiimiekraanile“.
2-4. Praeguse kellaaja seadistus
Märkus
Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui „Praeguse kellaja
kasutamise seadistus“ on seatud olekusse „Ei kasutata“.
Selleks, et muuta olekusse „Kasutatav“, pidage nõu volitatud hoolduspersonaliga.
(1) Valige Menüü seadetes
praeguse kellaaja seadistuse ikoon. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(2)
(12:00-11:59 e.l./p.l.)
(0:00-23:59)
] nuppu.
(4) Reguleerige praegust
nädalapäeva [ ] või [ ]
nupuga. „ “ ilmub valitud
päeva ümber.
(5) Vajutage [
MO: Esmaspäev
TH: Neljapäev
TU: Teisipäev
FR: Reede
] nuppu.
(6) Valige tund või minut [ ]
või [ ] nupuga ja seadke
väärtus [ ] või [ ] nupuga.
(7) [
] nupu vajutamisel naaseb kuva „Monitori
režiimiekraanile“.
Et-5
2-6. Säästmise seadistus
(1) Valige Menüü seadetes
säästmise seadistuse ikoon.
Seejärel vajutage
[
] nuppu.
: Keela
: Luba
(0:00-11:59 e.l./p.l.)
SU: Pühapäev
WE: Kolmapäev
SA: Laupäev
Märkus
Muu süsteem:
Funktsioonid on tehases seatud passiivseks ja neid ei kuvata ekraanil. Et funktsioonid aktiveerida, pidage nõu volitatud
hoolduspersonaliga.
(2) Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga.
Valige kellaaja formaat [ ]
või [ ] nupuga.
(3) Vajutage [
(2) [
] nupu vajutamisel naaseb kuva „Monitori
režiimiekraanile“. Filtrimärk kaob.
] nupu vajutamisel naaseb kuva „Monitori
(3) [
režiimiekraanile“.
SÄÄSTMISE toimingust
Sellel seadmel saab säästmise toimingut seada.
Temperatuuri seadistust nihutatakse teatud aja jooksul automaatselt.
Tuginedes kaugjuhtimispuldil seatud temperatuurile, muutub
siseseadme temperatuur vähehaaval. Samas sel juhul kaugjuhtimispuldi temperatuurinäidik ei muutu, kuna see jätkab
temperatuuri näitamist SÄÄSTMISE toimingu seadmise ajal.
3-2. Nädalataimeri seadistus
3. 1. MENÜÜ SÄTTED
(administraatorile)
Märkus
• Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui „Praeguse kellaja
kasutamise seadistus“ on seatud olekusse „Ei kasutata“. Selleks, et muuta olekusse „Kasutatav“, pidage nõu
volitatud hoolduspersonaliga.
(1) „Monitori režiimiekraan“
kuvatud, vajutage ja hoidke
[
] ja [ ] nuppu
samaaegselt vähemalt 2
sekundi jooksul. Kuvatakse
sätteelemendi valikuekraan.
(2) Valige seatava elemendi ikoon [ ] või [ ] nuppu kasutades; vajutage [
] nuppu Sätete ekraanile lülitumiseks. Üksikasju sätete kohta vt vastava sätte kirjeldusest.
On võimalik lülitada SISSE/VÄLJA kaks korda päeva. VÄLJAS võib seada järgmisele päevale.
< Näide graafikutest >
Päeva graafik
:↑
:↓
3-1. Automaatse väljalülitustaimeri seadistus (
3-2. Nädalataimeri seadistus (
1. taimer
2. taimer
1. taimer
2. taimer
SEES
VÄLJAS SEES VÄLJAS SEES VÄLJAS SEES VÄLJAS
)
(Tund)
)
3-3. Määratud temperatuurivahemiku seadistus (
)
3-4. Määratud temperatuuri automaatse taastamise seadistus (
)
(3) Pärast seadistamist naaseb sellele ekraanile. Kui
[
] ja [ ] nuppu on vajutatud ja hoitud samaaegselt vähemalt 2 sekundi jooksul, naaske „Monitori režiimiekraanile“.
Märkus
Saadaval olevad sätteelemendid erinevad sõltuvalt seadme
seadistustest installimisel. Toiming ei liigu elementidele,
mida ei saa seada.
3-1. Automaatse väljalülitustaimeri
seadistus
(1) Valige 1. menüü sätetes
Nädalataimeri seadistuse
ikoon. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
• Seadke lubama või keelama
(2) Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
Kui valitud on „Luba“,
jätkake punktiga (3). Kui
valitud on „Keela“, naaske 1.
menüü elemendi valikuekraanile.
: Keela
: Luba
• Graafiku seadete voog
Valige nädalapäev (või kõik päevad)
(1) Valige 1. menüü sätetes
Automaatse väljalülitustaimeri seadistuse ikoon.
Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(2) Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
Kui valitud on „Luba“, jätkake punktiga (3). Kui valitud
on „Keela“, naaske „1.
menüü sätete“ ekraanile.
Järgmise päeva
graafik
Koostage 1. taimeri graafik.
Määrake SEES kellaaeg
Valige töörežiim
Reguleerige temperatuuri
Määrake VÄLJAS kellaaeg
: Keela
: Luba
(3) Reguleerige kellaaega [ ]
või [ ] nupuga.
*1
Koostage 2. taimeri graafik.
Määrake SEES kellaaeg
*2
Valige töörežiim
Reguleerige temperatuuri
Märkus
Määrake VÄLJAS kellaaeg
Kellaaega saab määrata 0,5 h ühikutena vahemikus 0,5 h
kuni 4,0 h.
] nuppu, et naasta 1. menüü elemen(4) Vajutage [
di valikuekraanile.
Naaske punkti Valige nädalapäev
* 1: Kui 1. taimer VÄLJAS kellaaeg on seatud järgmisele
päevale.
* 2: Kui te ei sea 2. taimer SEES kellaaega.
Et-6
• Valige nädalapäev (või kõik päevad)
(3)
(12) Vajutage [
] nuppu.
Valige nädalapäev [ ] või
[ ] nupuga. „ “ ilmub
valitud päeva ümber.
Märkused
(Pühap) (Esmasp) (Teisip) (Kolmap) (Neljap) (Reede) (Laup)
Kõik päevad
(4) Vajutage [
] nuppu.
• Koostage 1. taimeri graafik.
• Koostage 2. taimeri graafik.
(5) Seadke 1. taimer SEES
kellaaeg [ ] või [ ] nupuga. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(13) Seadke 2. taimer SEES
kellaaeg [ ] või [ ] nupuga.
Kui te 2. taimerit ei sea,
“ muutke.
ärge „
(6) Valige töörežiim. Vaikimisi
on seatud „Hoida“. Selle
seadistusega kuvatakse
kõikide režiimide ikoonid
samal ajal.
(14) Vajutage [
] nuppu. Kui te 2. taimerit ei sea,
naaske nädalapäeva punkti (3) valikuekraanile.
(15) Seadke 2. taimeri graafik järgides punkte (5) kuni (12)
nagu tegite seda 1. taimeri puhul.
Kui valite „Hoida“, et jätkata eelmise toimingu režiimi.
Kindla režiimi täpsustamiseks valige [ ] või [ ] nupuga.
Pärast režiimi täpsustamist olekusse „Hoida“ naasmiseks
vajutage [ ] nuppu.
Hoida
Vajutage
[
] või [
Automaatne
]
Vajutage [
]
Kütmine
Jahutus
Kuivatus
Ventilaator
(7) Vajutage [
] nuppu. Kui valitud on „Ventilaator“,
jätkake punktiga (10).
(8) Reguleerige temperatuuri.
Vaikimisi on seatud „Hoida“.
Selle seadistusega kuvatakse „
“.
Kui seate „Hoida“, et jätkata eelmise toimingu temperatuuri.
Kindla temperatuuri täpsustamiseks reguleerige [ ] või
[ ] nupuga. Pärast temperatuuri täpsustamist olekusse
„Hoida“ naasmiseks vajutage [ ] nuppu.
Hoida
Vajutage
[
] või [
Vajutage [
(9) Vajutage [
Et-7
(16) Vajutage [
] nuppu.
(17) Naaske nädalapäeva punkti
(3) valikuekraanile. „
“
lisatakse nädalapäevale,
mille graafik loodi ning
graafiku sisu kuvatakse
reas.
(18) Et määrata teist nädalapäeva, korrake toiminguid (3)
kuni (17).
(19) Vajutage [
] nuppu, et naasta 1. menüü elemendi valikuekraanile.
• Kuidas päevagraafikut kustutada
Valige nädalapäev, mille graafikut soovite nädalapäeva
punktis (3) valikuekraanil kustutada ja vajutage [ ]
nuppu.
Valitud nädalapäeva „
“
vilgub. Graafik kustutatakse, kui vajutatakse
] nuppu ja ekraan
[
naaseb nädalapäeva punkti
(3) valikuekraanile.
• Vaba päeva seadistus
Valige nädalapäev, mille graafikut soovite nädalapäeva
punktis (3) valikuekraanil tühistada ja vajutage [ ]
nuppu.
]
]
] nuppu.
(10) Seadke 1. taimer VÄLJAS
kellaaeg [ ] või [ ] nupuga. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(11) Vajutage [
• Kui 1. taimer VÄLJAS on järgmisel päeval, ei saa 2.
taimerit seadistada. Naaske nädalapäeva punkti (3) valikuekraanile.
• Kui taimeri töö on aegunud, on teil võimalik valida režiim
ja temperatuur käsitsi. Seadke vajadusel punktides (11)
ja (12).
] nuppu.
Seatud nädalapäeva alla
“ ja kuvatakse
lisatakse „
graafik.
Vajutage [
] nuppu, et naasta 1. menüü elemendi valikuekraanile.
(2)
Märkused
• Valitud nädalapäeva graafik blokeeritakse üheks nädalaks alates seatud päevast. Kui valitud päev on möödas,
selle nädalapäeva graafik on taas lubatud.
• Pidage meeles tõsiasja, et selle sätte puhul [ ] nupu
vajutamine kustutab graafiku. Kui te ettekavatsematult
vajutate [ ] nuppu ja seejärel vajutate [
] nuppu,
kustutamise tegevus tühistatakse ja kuva naaseb ekraanile (1).
3-3. Määratud temperatuurivahemiku
seadistus
(3)
(4) Vajutage [
(4) Vajutage [
Kütmine
] nuppu.
(5) Reguleerige toatemperatuuri [ ] või [ ] nupuga.
Seejärel vajutage
[
] nuppu.
: Keela
: Luba
Valige töörežiim [ ] või [ ]
nupuga. Kuvab vaheldumisi
jooksvalt valitud režiimi
ülemisi/alumisi piirväärtuseid.
Automaatne Jahutus/Kuivatus
: Keela
: Luba
Valige töörežiim [ ] või [ ]
nupuga.
Jahutus/Kuivatus
(1) Valige Määratud temperatuurivahemiku seadistus 1.
menüü sätetes. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
(2) Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
Kui valitud on „Luba“,
jätkake punktiga (3). Kui
valitud on „Keela“, naaske 1.
menüü elemendi valikuekraanile.
(3)
Seadke lubamine [ ] või
[ ] nupuga. Seejärel
vajutage [
] nuppu.
Kui valitud on „Luba“,
jätkake punktiga (3). Kui
valitud on „Keela“, naaske
1. menüü elemendi valikuekraanile.
(6) Reguleerige kellaaega [ ]
või [ ] nupuga.
Märkus
Kellaaega saab määrata 0,5 h ühikutena vahemikus 0,5 h
kuni 4,0 h.
Kütmine
(7) Vajutage [
] nuppu, et naasta 1. menüü elemendi valikuekraanile.
] nuppu.
(5) Reguleerige ülemist piirtemperatuuri [ ] või [ ]
nupuga. Seejärel vajutage
[
] nuppu.
(6) Reguleerige alumist piirtemperatuuri [ ] või [ ]
nupuga.
(7) Vajutage [
] nuppu, et naasta 1. menüü elemendi valikuekraanile.
3-4. Määratud temperatuuri automaatse
taastamise seadistus
(1) Valige Määratud temperatuuri automaatse taastamise säte 1. menüü sätetes.
Seejärel vajutage
[
] nuppu.
Et-8
4. PEAMISED LUKUD
Märkused
• Lapselukku ja osade lukustust saab avada ainult siis, kui
„Monitori režiimiekraan“ on kuvatud.
• Osade lukustuse ajal saab teostada vaid järgmisi toiminguid: Töö Sees/väljas, režiimi seadistus, temperatuuri
seadistus, ventilaatori seadistus, õhuvoolu suuna seadistus, osade lukustuse avamine.
• Kui lapselukk ja osade lukustus on sisse lülitatud samaaegselt, on prioriteet lapselukul.
4-1. Lapselukk
(1) „Monitori režiimiekraan“
kuvatud, vajutage ja hoidke
[
] ja [
]
nuppu samaaegselt vähemalt 2 sekundi jooksul ning
rakendatakse lapselukk.
(2) Lahtilukustamiseks vajutage ja hoidke [
] nuppu
ja [
] nuppu samaaegselt all vähemalt 2 sekundi
jooksul.
4-2. Osade lukustus
(1) „Monitori režiimiekraan“
kuvatud, vajutage ja hoidke
[
] ja [ ] nuppu
samaaegselt vähemalt 2
sekundi jooksul ning
rakendatakse osade
lukustus.
(2) Lahtilukustamiseks vajutage ja hoidke [
] nuppu
ja [ ] nuppu samaaegselt all vähemalt 2 sekundi jooksul.
5. KASUTAMISE NÄPUNÄITED
5-1. Olekuikoonide kohta
„Monitori režiimiekraanil“ kuvatud staatuseikooni sisu on järgnev.
Viga
Hädaseiskamine
Sunnitud seiskamine
Hoolduses
Režiimid ei ühildu
Filtrimärk
Sulatustoiming
Õlitaastuse toiming
Keskjuhitav
Toiming keelatud
Lapselukk peal
Osade lukustus peal
Elektrit juhtiv
Antifriistoiming
Proovikäivitamine
Säästmise toiming on lubatud
Määratud temperatuurivahemiku seadistus on
lubatud
Automaatne väljalülitustaimer on lubatud
Sisselülitustaimeri seadistus on lubatud
Väljalülitustaimeri seadistus on lubatud
Nädalataimeri seadistus on lubatud
Määratud temperatuuri automaatse taastamise
seadistus on lubatud
Peakaugjuhtimispult
Toiminguga juhitav
Kaugjuhtimispuldi andur on lubatud
5-2. Valitavad režiimid (VRF-süsteemi
jaoks)
Valitavatel režiimidel esineb olenevalt süsteemi konfiguratsioonist ja tööolekust piiranguid.
Soojustagastussüsteem
(a) Kui RB-seadmega on ühendatud üks siseseade, saab
valida kõiki režiime.
(b) Kui RB-grupis on seatud peasiseseade, saab kasutada
ainult peasiseseadmes (*1) valitud režiimi. (*1: Siseseadmes ei saa valida „Ventilaatorit“, sh peasiseseadmes.)
(c) Kui peasiseseadet ei ole RG-grupis valitud, vaadake
järgmist tabelit.
Et-9
Valitav
Muu siseseade on jahutustoimingus.
Jahutus,
Kuivatus
Muu siseseade on kuivatustoimingus.
Jahutus,
Kuivatus
Pole valitav
Automaatne,
Kütmine, Ventilaator
Automaatne,
Kütmine, Ventilaator
Automaatne, Jahutus, Kuivatus,
Ventilaator
Automaatne, Jahutus, Kuivatus,
Ventilaator
Muu siseseade on kütmistoimingus. Kütmine
Muu siseseade on antifriistoimingus.
Kütmine
Kui siseseade on soojustagastussüsteemis ühendatud ainult jahutamiseks
(a) Vaadake järgmist tabelit:
Olek
Valitav
Automaatne, Jahutus,
Kuivatus, Ventilaator
Igal ajal
Pole valitav
Kütmine
6. MUUD
6-1. Välismõõtmed
Ühik: mm (in)
120 (4-3/4)
120 (4-3/4)
Olek
RB-prioriteedi ühendus soojustagastussüsteemis
(a) RB-prioriteediga ühendusega siseseadmete või RB-gruppide kohta vaadake järgmisest tabelist:
Olek
Valitav
Jahutusprioriteet on seatud välise
sisendi poolt.
Jahutus,
Kuivatus
Kütmisprioriteet on seatud välise
sisendi poolt.
Kütmine
Pole valitav
Automaatne,
Kütmine, Ventilaator
Automaatne, Jahutus, Kuivatus,
Ventilaator
17 (11/16)
6-2. Tehnilised andmed
Mudeli nimi
Soojuspumba süsteem
Sisendpinge
(a) Kui külmutussüsteemis on peasiseseade seatud, saab
kasutada ainult peasiseseadmes (*2) valitud režiimi.
(*2: Siseseadmes ei saa valida „Ventilaatorit“, sh peasiseseadmes.)
(b) Kui peasiseseadet ei ole külmutussüsteemis valitud,
vaadake järgmist tabelit.
Voolutarve
Olek
Muu siseseade on jahutustoimingus või jahutus ära toimingus.
Muu siseseade on kuivatustoimingus.
Muu siseseade on kütmistoimingus või kütmine ära toimingus.
Muu siseseade on antifriistoimingus.
Valitav
Jahutus,
Kuivatus
Jahutus,
Kuivatus
Kütmine
Kütmine
Pole valitav
Automaatne, Kütmine, Ventilaator
Automaatne, Kütmine, Ventilaator
Automaatne, Jahutus,
Kuivatus, Ventilaator
Automaatne, Jahutus,
Kuivatus, Ventilaator
Välisseadme prioriteedi ühendus soojuspumba süsteemis
(a) Vaadake järgmist tabelit:
Olek
Valitav
Jahutusprioriteet on seatud Jahutus,
välise sisendi poolt.
Kuivatus
Kütmisprioriteet on seatud
Kütmine
välise sisendi poolt.
Pole valitav
Automaatne, Kütmine,
Ventilaator
Automaatne, Jahutus,
Kuivatus, Ventilaator
5-3. Määratav temperatuurivahemik
Allolevas tabelis on toodud määratavad temperatuurivahemikud töörežiimi ja siseseadme seadistuse järgi.
Jahutus/Kuivatus*
Kütmine
Automaatne*
Kuva
Kasutustemperatuuri vahemik
Kasutuse niiskusvahemik
Säilitustemperatuuri vahemik
UTY-RLRY/UTY-RLRG
Alalisvool 12 V
Max 0,2 W
Mustvalge segmendi LCD
0 kuni 46 °C
(32 kuni 114 °F)
0 kuni 90%
(kondenseerumiseta)
-20 kuni 70 °C
(-4 kuni 158 °F)
Säilitamise niiskusvahemik
0 kuni 90%
(kondenseerumiseta)
Mõõtmed
[K × L × S mm (in)]
120 × 120 × 17
(4-3/4 × 4-3/4 × 11/16)
Kaal [g (oz)]
170 (6)
6-3. Veakoodid
Vea ilmnemisel ilmub see ekraanil automaatselt.
• Kui ilmneb viga, kuvatakse ekraanil järgnevat.
(„ “ ilmub „Monitori režiimiekraanil“)
• Kui kuvatakse „ “, lõpetage koheselt õhukonditsioneeri
kasutamine ja pidage nõu volitatud hoolduspersonaliga.
Veakood
2-juhtmelise kaugjuhtimispuldi aadress
18 kuni 30°C (64 kuni 88°F) või
20 kuni 30°C (68 kuni 88°F)
VRF-süsteem: 10 kuni 30 °C (48 kuni 88 °F)
Muu süsteem: 16 kuni 30 °C (60 kuni 88 °F)
18 kuni 30°C (64 kuni 88°F) või
20 kuni 30°C (68 kuni 88°F)
Märkus
Seadistustemperatuuri alumine piirväärtus on sõltuvalt
kasutuskohast erinev.
Et-10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement