Fujitsu UTY-RLRY Operativne instrukcije

Fujitsu UTY-RLRY Operativne instrukcije
PRIRUČNIK ZA UPORABU
ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
UTY-RLRY
UTY-RLRG
UTY-RLRX
SASTAVNI DIO 9382563011
Hrvatski
DALJINSKI UPRAVLJAČ (žičani tip)
PRIRUČNIK ZA UPORABU
SASTAVNI DIO 9382563011
ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ
KAZALO
UVOD
■■ MJERE OPREZA............................................................. 1
UVOD
■■MJERE OPREZA
• “MJERE OPREZA” navedene u priručniku sadrže važne
informacije koje se odnose na Vašu sigurnost. Obavezno ih
proučite.
• Zatražite od korisnika da zadrži priručnik pri ruci za buduću
upotrebu, kao što je za premještanje ili popravak jedinice.
■■ SKICA SUSTAVA............................................................. 2
Terminologija........................................................................ 2
1.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
2.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
3.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
4.
4-1.
4-2.
5.
5-1.
5-2.
5-3.
6.
6-1.
6-2.
6-3.
Hr-1
PREGLED I OSNOVNE RADNJE............................. 3
Ekran zaslona.......................................................... 3
Tipka Uključivanje/Isključivanje............................... 3
LED žarulja (Indikator rada)..................................... 3
Tipka NAČIN............................................................ 3
Tipka VENTILATOR................................................. 3
,
Tipke (tipke Postavi temperaturu)................. 3
,
Tipke............................................................. 3
Tipka IZBORNIK...................................................... 3
Tipka ODABIR......................................................... 3
Osjetnik sobne temperature (iznutra)...................... 3
POSTAVKE IZBORNIKA........................................... 4
Postavka smjera protoka zraka............................... 4
Postavka Mjeritelj vremena uključen....................... 4
Postavka Mjeritelj vremena isključen....................... 4
Postavka trenutnog vremena................................... 5
Resetiranje znaka filtra............................................ 5
Postavka Ekonomični rad........................................ 5
UPOZORENJE
U slučaju kvara (miris paljevine, itd.), odmah zaustavite rad,
isključite električnu sklopku i konzultirajte ovlaštenog servisera.
Nemojte vlastoručno popravljati ili mijenjati oštećeni kabel.
Neka to napravi za to ovlašteni serviser. Nepravilan rad će
uzrokovati strujni udar ili požar.
Prilikom pomicanja, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju za deinstalaciju i instalaciju ovog uređaja.
Ne dodirujte uređaj mokrim rukama. To može uzrokovati
električni udar.
Ako djeca mogu pristupiti jedinici, poduzmite preventivne
mjere, tako da oni ne mogu doseći do jedinice.
Nemojte sami popravljati ili mijenjati. To može uzrokovati
kvar ili nezgodu.
Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini jedinice. Curenje plina može uzrokovati požar.
POSTAVKE IZBORNIKA 1 (za administratora)....... 6
Postavka automatsko isključivanje mjeritelja
vremena................................................................... 6
Postavka tjedna mjeritelja vremena......................... 6
Postavka postavljanja raspona temperature........... 8
Postavka postavljanja automatskog vraćanja
temperature............................................................. 8
ZAKLJUČAVANJE.................................................... 9
Blokada za djecu..................................................... 9
Djelomično zaključavanje........................................ 9
SAVJETI ZA RAD...................................................... 9
O ikonama statusa................................................... 9
Dostupni načini rada (za VRF sustav)..................... 9
Raspoloživi raspon temperature............................ 10
OSTALO.................................................................. 10
Vanjske dimenzije.................................................. 10
Specifikacije........................................................... 10
Kodovi pogreške.................................................... 10
Ova oznaka označava postupke
koji, ako se nepropisno izvedu,
mogu dovesti do smrti ili ozbiljne
ozljede korisnika.
OPREZ
Ova oznaka označava postupke
koji, ako se nepropisno izvedu,
eventualno mogu rezultirati osobnom ozljedom korisnika ili oštećenjem imovine.
Ne postavljajte posude koje sadrže tekućinu na ovaj uređaj.
To će uzrokovati grijanje, požar ili strujni udar.
Ne izlažite ovu jedinicu izravno vodi. To može dovesti do
problema, strujnog udara ili grijanja.
Sigurno odložite ambalažu. Potrgajte i odložite plastične
vreće ambalaže, kako se djeca ne bi mogla s njima igrati.
Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećama.
Ne stavljajte električne uređaje u krugu od 1 m (40 in) od
ovog uređaja. To može uzrokovati neispravnost ili kvar.
Nemojte koristiti vatru u blizini ove jedinice ili postavljati
uređaje za grijanje u blizinu. To može uzrokovati kvar.
Nemojte dirati prekidače s oštrim predmetima. To može
dovesti do ozljede, problema ili strujnog udara.
Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu)
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga
ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrala
s uređajem.
■■SKICA SUSTAVA
Terminologija
Uvjeti se odnose na sustav (♦ je za VRF sustav)
(a) VRF ♦ sustav:
VRF (Izmjenjivi rashladni protok) je veliki višenamjenski
sustav, koji učinkovito prozračuje široku paletu prostora
od velikih zgrada do privatnih stanova.
(b) Drugi sustav:
Višenamjenski ili pojedinačni klima uređaj različit od VRF
sustava.
(c) Sustav toplinske obnove ♦:
Unutrašnja jedinica spaja se na vanjsku jedinicu putem
RB jedinice (Rashladna područna jedinica) u ovom sustavu. RB jedinica pojedinačnog tipa i 4-višenamjenskog
tipa su na raspolaganju. Unutrašnje jedinice spojene na
RB jedinice drugačijeg sustava izvode operacije hlađenja
i grijanja istovremeno. Unutrašnja jedinica koja je spojena na vanjsku jedinicu bez prolaza kroz RB jedinicu je
samo za hlađenje.
(d) Sustav toplinske pumpe:
Ovo je standardni sustav. Unutrašnje jedinice spojene
na istu vanjsku jedinicu ne izvode operacije hlađenja i
grijanja istovremeno.
(e) RB Grupa [za sustav povrata topline] ♦:
Grupa unutrašnjih jedinica spojenih na pojedinačnu RB
jedinicu ili svaki sustav s više vrsta RB jedinica. Hlađenje
i grijanje se ne provode istovremeno u RB Grupi.
(f) R.C. Grupa (Grupa daljinskog upravljača):
Ovo čini grupu spajanjem unutrašnjih jedinica pomoću
kabela daljinskog upravljača. Svaka pojedinačna jedinica
negrupirane unutrašnje jedinice čini R.C. Grupu. To je
minimalna jedinica za rad.
(g) Sustav hlađenja:
Ovo je sustav sastavljen od unutrašnjih jedinica i vanjskih
jedinica povezanih istim rashladnim cijevima.
(h) Sustav ♦:
Ovo je 1, 2 ili više Rashladnih sustava povezanih istim
prijenosnim kablom.
(i) Središnji upravljač ♦:
Središnji daljinski upravljač može upravljati s više R.C.
Grupe. Postoji Upravljač sustava, Upravljač na ploči na
dodir i Središnji daljinski upravljač.
(j) Standardni daljinski upravljač:
Standardni daljinski upravljač je daljinski upravljač koji
upravlja jednom R.C. grupom. Ova jedinica odgovara
na ovo. Ova jedinica se ne može koristiti skupa s vrstom
Žičnog daljinskog upravljača s 3 žice. Bežični daljinski
upravljač se može koristiti skupa s ovom jedinicom.
Pojmovi vezani za adresu
(k) Adresa rashladnog kruga ♦:
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen svakom rashladnom
sustavu i koristi se za kontrolu.
(l) Adresa unutrašnje jedinice ♦:
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen svakoj unutrašnjoj jedinici.
(m) Adresa daljinskog upravljača:
Ovo je ID pojedinačno dodijeljen odvojeno od adrese
unutrašnje jedinice unutrašnjim jedinicama koje čine R.C.
Grupu.
(n) Adresa 2-žičnog daljinskog upravljača:
Ovaj ID se koristi za upravljanje te je izdvojen za daljinske upravljače u R.C. Grupa formirana od 2-žičnog tipa
daljinskog upravljača i unutrašnjih jedinica. ID se sastoji
od 3-znamenkastog “sustavnog broja” i 2-znamenkastog
“broja jedinica”.
ID-ovi se automatski dodjeljuju ako je adresa daljinskih
upravljača svih unutrašnjih jedinica u RH. Grupi postavljena na “0”.
(o) Broj sustava:
Označava vrste jedinica u R.C. Grupa formirana od 2-žičnog tipa daljinskih upravljača.
001: Daljinski upravljač, 002: Unutrašnja jedinica
(p) Broj jedinice:
Ovaj broj dodijeljen individualnim jedinicama u R.C.
Grupa formirana od 2-žičnog tipa daljinskih upravljača.
Ako je adresa 2-žičnog daljinskog upravljača podešena
ručno, brojevi koji dupliciraju adrese daljinskih upravljača
u RH. Grupa se ne može koristiti.
Hr-2
1-5. Tipka VENTILATOR
1. PREGLED I OSNOVNE
RADNJE
Pritiskom na [
] tipku
promijenit će se brzina ventilatora.
VRF sustav
1-1.
Automatski
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
Visok
Srednji
Nizak
Drugi sustav
Automatski
Visok
Srednji
Nizak
Tih
1-10.
1-1. Ekran zaslona
Sljedeće 2 vrste ekrana su prikazane.
Podešavanje zaslona
Zaslon načina monitora
(Pr. Postavka smjera protoka
zraka)
Bilješke
Ako je odabrano Suho, brzina ventilatora može se postaviti
samo na Auto.
1-6.
“Zaslon načina monitora” je početni zaslon ove jedinice.
Osnovni postupak se izvodi u zaslonu monitora.
Pogledajte pojedinačne postavke za Podešavanje zaslona.
Temperatura je postavljena dok se prikazuje “Zaslon načina
monitora”.
tipka: Podizanje
tipka: Spuštanje
1-2. Tipka Uključivanje/Isključivanje
Pokreće ili zaustavlja rad.
, Tipke
(tipke Postavi temperaturu)
Koristi se za odabir postavljanja predmeta tijekom Podešavanja prikaza na zaslonu.
Bilješke
Uključeno/Isključeno tipka se ne može koristiti na zaslonima osim na “Zaslonu načina monitora”.
1-3. LED žarulja (Indikator rada)
Svijetli dok unutrašnja jedinica radi. Treperi kada se pojavi
kvar.
1-4. Tipka NAČIN
Bilješke
Kada je način rada postavljen na “VENTILATOR”, temperatura se ne može podesiti.
1-7.
,
Tipke
Koristi se za odabir postavljanja stavki dok je prikazan ekran
za odabir postavljanja stavki.
1-8. Tipka IZBORNIK
Pritisnite [
] tipku za
odabir načina rada.
Pritisnite [
] tipku za prikaz izbornika za odabir
postavki.
Pogledajte 2. Postavke izbornika.
1-9. Tipka ODABIR
Automatski
Hlađenje
Sušenje
Ventilator
Grijanje
Koristi se za unos postavki stavki i postavki.
1-10. Osjetnik sobne temperature (iznutra)
Bilješke
Dostupni načini se razlikuju prema konfiguraciji sustava i
vrsti/uvjetima rada unutrašnje jedinice. Nedostupni načini
rada nisu prikazani i preskaču se.
Hr-3
Osjeti ambijentalnu temperaturu jedinice.
Bilješke
2. POSTAVKE IZBORNIKA
(1) Pritisnite [
] tipku. Prikazan je ekran za odabir
Postavki stavke.
(2) Odaberite ikonu stavke koju treba postaviti s [ ] ili [ ]
tipkom; pritisnite [
] tipku za prebacivanje na
Postavke zaslona. Za pojedinosti o postavkama, vidi opis
postavke u pitanju.
:↑
:↓
)
2-1. Postavka smjera strujanja zraka (
2-2. Postavka Mjeritelj vremena uključen (
)
2-3. Postavka Mjeritelj vremena isključen (
)
2-4. Postavka trenutnog vremena (
2-5. Resetiranje znaka filtra (
)
)
2-6. Postavka Ekonomični rad (
)
Bilješke
Ne prelazite na Postavke zaslona za stavke bez funkcije
koja se odnosi na unutrašnju jedinicu ili predmete s ograničenom upotrebom.
2-1. Postavka smjera protoka zraka
(1) Odaberite ikonu postavke
smjera strujanja zraka
postavke u Izborniku. Zatim
Pritisnite [
] tipku.
• Postavljanje smjera strujanja zraka pomoću daljinskog
upravljača. Pokušaj ručnog pomicanja smjera otvora
protoka zraka može dovesti do nepravilnog rada; u ovom
slučaju, zaustavite rad i pokrenite ponovo. Otvor za zrak
bi trebao početi raditi ispravno opet.
• Tijekom hlađenja i suhog rada, ne postavljajte otvor okomitog strujanja zraka u silazni položaj na dulje razdoblje.
Vodena para može kondenzirati u blizini izlaznog otvora i
kapi vode mogu iscuriti iz klima uređaja.
• Radnja njihanja može se nakratko zaustaviti kada ventilator klima uređaja ne radi, ili kada radi na vrlo niskim
brzinama.
• Radnja njihanja nije dostupna, ovisno o modelu. Molimo
pogledajte Priručnik za uporabu za unutrašnju jedinicu.
2-2. Postavka Mjeritelj vremena uključen
(1) Odaberite ikonu postavke
Mjeritelj vremena uključen u
izborniku. Zatim pritisnite
[
] tipku.
(2) Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama. Zatim
pritisnite [
] tipku.
Ako je postavljeno na
“Omogući”, nastavite do
(3). Ako je postavljeno na
“Onemogući”, vratite se u
“Zaslon načina monitora”.
: Onemogući
: Omogući
(3) Podesite vrijeme s [ ] ili
[ ] tipkama.
(2) Postavite smjerove strujanja zraka.
• Podešavanje smjera vertikalnog strujanja zraka
Postavite okomiti smjer
strujanja zraka ili zaljuljajte
s tipkama [ ] ili [ ].
:↑
:↓
(Njihanje)
] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na
(4) Kada je [
“Zaslon načina monitora”.
2-3. Postavka Mjeritelj vremena isključen
• Podešavanje smjera horizontalnog strujanja zraka
Postavite vodoravan smjer
strujanja zraka ili zaljuljajte
s tipkama [ ] ili [ ].
:←
:→
Bilješke
Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 3,0
sata, nakon 3,0 sata može se postaviti na 24,0 sata u 1,0 H
jedinici.
(Njihanje)
] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na
(3) Kada je [
“Zaslon načina monitora”.
(1) Odaberite ikonu postavke
Mjeritelj vremena isključen
u izborniku. Zatim pritisnite
[
] tipku.
(2) Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama. Zatim
pritisnite [
] tipku.
Ako je postavljeno na
“Omogući”, nastavite do
(3). Ako je postavljeno na
“Onemogući”, vratite se u
“Zaslon načina monitora”.
: Onemogući
: Omogući
Hr-4
2-5. Resetiranje znaka filtra
(3) Podesite vrijeme s [ ] ili
[ ] tipkama.
(1) Odaberite ikonu resetiranja
znaka filtra u postavkama
izbornika. Zatim Pritisnite
[
] tipku.
Bilješke
Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 3,0
sata, nakon 3,0 sata može se postaviti na 24,0 sata u 1,0 H
jedinici.
] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na
(4) Kada je [
“Zaslon načina monitora”.
2-4. Postavka trenutnog vremena
Bilješke
Ova funkcija ne može se koristiti ako je “Postavka korištenja
trenutnog vremena” podešena na “Ne koristi”. Za promjenu
na “Koristi”, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
(1) Odaberite ikonu postavke
trenutnog vremena u
izborniku. Zatim Pritisnite
[
] tipku.
(2)
(12:00-11:59 AM/PM)
(0:00-23:59)
] tipku.
(4) Podesite trenutni dan u
tjednu s [ ] ili [ ] gumbima. “ ” će se pojaviti oko
odabranog dana.
(5) Pritisnite [
MO: Ponedjeljak
TH: Četvrtak
TU: Utorak
FR: Petak
] tipku.
(6) Odaberite sat ili min. s [ ]
ili [ ] gumbima i postavite
vrijednost s [ ] ili [ ]
gumbima.
(7) Kada je [
] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na
“Zaslon načina monitora”.
Hr-5
2-6. Postavka Ekonomični rad
(1) Odaberite ikonu postavke
Ekonomični rad u izborniku.
Zatim pritisnite [
]
tipku.
: Onemogući
: Omogući
(0:00-11:59 AM/PM)
SU: Nedjelja
WE: Srijeda
SA: Subota
Bilješke
Drugi sustav:
Funkcije su postavljene na neaktivne u tvornici, te se ne
prikazuju na ekranu. Za uključivanje funkcija, obratite se
ovlaštenom servisnom osoblju.
(2) Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama.
Odaberite format vremena
s tipkama [ ] ili [ ].
(3) Pritisnite [
(2) Kada je [
] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na
“Zaslon načina monitora”. Znak filtra će nestati.
] tipka pritisnuta, prikaz se vraća na
(3) Kada je [
“Zaslon načina monitora”.
O ekonomičnom načinu rada
Ekonomični način rada može se podesiti pomoću ovog uređaja.
Postavka temperature se postavlja automatski nakon određenog vremena.
Na temelju temperature podešene u daljinskom upravljaču, temperatura unutrašnje jedinice varira malo po malo.
Međutim, u ovom slučaju, pokazatelj temperature daljinskog
upravljača ne odstupa iako se i dalje pokazuje temperatura
kad je bio postavljen ekonomični način rada.
3-2. Postavka tjedna mjeritelja vremena
3. POSTAVKE IZBORNIKA 1
(za administratora)
Bilješke
• Ova funkcija ne može se koristiti ako je “Postavka korištenja trenutnog vremena” podešena na “Ne koristi”. Za
promjenu na “Koristi”, obratite se ovlaštenom servisnom
osoblju.
(1) S prikazanim “Zaslon
načina monitora”, pritisnite i
držite [
] i [ ] tipku
istovremeno najmanje 2
sekunde. Prikazan je ekran
za odabir Postavki stavke.
(2) Odaberite ikonu stavke koju treba postaviti s [ ] ili [ ]
tipkom; pritisnite [
] tipku za prebacivanje na
Postavke zaslona. Za pojedinosti o postavkama, vidi opis
postavke u pitanju.
Može se uključiti/isključiti dva puta dnevno. ISKLJUČENO se
može postaviti sljedeći dan.
< Primjer rasporeda >
Raspored dana
:↑
:↓
3-1. Postavka automatsko isključivanje mjeritelja vremena (
3-2. Postavka tjedna mjeritelja vremena (
)
)
3-3. Postavka određivanja raspona temperature (
)
3-4. Postavka postavljanja automatskog vraćanja temperature (
)
(3) Povratak na ovaj zaslon nakon postavljanja. Povratak na
“Zaslon načina monitora” ako se [
] i [ ] tipke
pritisnu i drže istovremeno najmanje 2 sekunde.
Bilješke
Dostupne postavke razlikuju se u odnosu na postavke postavljene opreme. Radnje koje se ne mogu postaviti neće
se odraditi.
3-1. Postavka automatsko isključivanje
mjeritelja vremena
(1) Odaberite ikonu postavka
automatsko isključivanje
mjeritelja vremena u
Izborniku 1. Zatim pritisnite
[
] tipku.
(2) Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama. Zatim
Pritisnite [
] tipku.
Ako je postavljeno na
“Omogući”, nastavite do
(3). Ako je postavljen na
“Onemogući”, vratite se na
“POSTAVKE IZBORNIKA
1”.
Mjeritelj vremena 1
Uključeno
Isključeno
Raspored sljedećeg dana
Mjeritelj vremena 2
Uključeno
Isključeno
Mjeritelj vremena 1
Uključeno
Mjeritelj vremena 2
Isključeno Uključeno Isključeno
(Sat)
(1) Odaberite ikonu postavka
tjedna mjeritelja vremena u
Izborniku 1. Zatim pritisnite
[
] tipku.
• Odaberite omogućeno ili onemogućeno
(2) Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama. Zatim
pritisnite [
] tipku.
Ako je postavljeno na
“Omogući”, nastavite do
(3). Ako je postavljeno na
“Onemogući”, vratite se na
izbornik 1 postavke zaslona.
: Onemogući
: Omogući
• Tijek postavke rasporeda
Odaberite dan u tjednu (ili sve dane)
Napravite raspored za Mjeritelj vremena 1
Postavite vrijeme Uključeno
Odaberite način rada
Podesite temperaturu
Postavite vrijeme Isključeno
: Onemogući
: Omogući
(3) Podesite vrijeme s [ ] ili
[ ] tipkama.
*1
Napravite raspored za Timer 2
Postavite vrijeme Uključeno
*2
Odaberite način rada
Podesite temperaturu
Bilješke
Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 4,0
sata.
] tipku za povratak na Izbornik 1 na
(4) Pritisnite [
zaslonu za odabir stavke.
Postavite vrijeme Isključeno
Povratak na Odaberite dan u tjednu
* 1: Ako je isključeno vrijeme Mjeritelj vremena 1 postavljeno na sljedeći dan.
* 2: Ako ne postavite na uključeno vrijeme Mjeritelj vremena 2.
Hr-6
• Odaberite dan u tjednu (ili sve dane)
(3)
(12) Pritisnite [
] tipku.
Odaberite dan u tjednu s
[ ] ili [ ] tipkama. “ ” će
se pojaviti oko odabranog
dana.
Bilješke
(Ned)
(Pon)
(Uto)
(Sri)
(Čet)
(Pet)
(Sub)
Svi dani
(4) Pritisnite [
] tipku.
• Napravite raspored za Timer 1
• Napravite raspored za Mjeritelj vremena 2
(5) Postavite na Uključeno
vrijeme Timera 1 uz [ ] ili
[ ] tipke. Zatim pritisnite
[
] tipku.
(13) Postavite na Uključeno
vrijeme Timera 2 uz [ ] ili
[ ] tipke.
Ako ne postavljate Mjeritelj
vremena 2, ne mijenjajte
“
”.
(6) Odaberite način rada.
“Zadrži” tipka je zadana.
S ovom postavkom, ikone
svih načina prikazuju se u
isto vrijeme.
(14) Pritisnite [
] tipku. Ako ne postavljate Mjeritelj
vremena 2, vratite se u dan u tjednu na zaslonu za
odabir tjedna od (3).
Ako odaberete “Zadrži”, nastavit će se prethodna radnja.
Kako biste odabrali određeni način, odaberite s tipkama
[ ] ili [ ]. Za povratak na “Zadrži”, nakon određivanja
načina, pritisnite [ ] tipku.
Zadrži
Pritisnite
[
] ili [
Automatski
]
Pritisnite [
]
Grijanje
Hlađenje
Sušenje
Ventilator
(7) Pritisnite [
] tipku. Ako je postavljeno na “Ventilator”, nastavite do (10).
(8) Podesite temperaturu.
“Zadrži” tipka je zadana. S
ovom postavkom prikazuje
se “
”.
Ako odaberete “Zadrži”, nastavit će se temperatura iz
prethodne radnje.
Kako biste odabrali određenu temperaturu, prilagodite je
s tipkama [ ] ili [ ]. Za povratak na “Zadrži”, nakon
određivanja temperature, pritisnite [ ] gumb.
Zadrži
Pritisnite
[
] ili [
Pritisnite [
(9) Pritisnite [
Hr-7
(15) Postavite raspored za Mjeritelj vremena 2 izvođenjem (5)
do (12) kao i za Timer 1.
(16) Pritisnite [
] tipku.
(17) Povratak na zaslon za
odabir dana u tjednu (3).
“
” vezan je za dan u
tjednu za koji je izrađen
raspored, a sadržaj rasporeda prikazuje se u nizu.
(18) Kako biste postavili drugi dan u tjednu, ponovite radnje (3)
do (17).
(19) Pritisnite [
] tipku za povratak na Izbornik 1 na
zaslonu za odabir stavke.
• Kako izbrisati raspored dana
Odaberite dan u tjednu za koji raspored treba izbrisati na
zaslonu za odabir tjedna (3) i pritisnite tipku [ ].
“
” odabranog dana u
tjednu trepće. Raspored se
briše kada pritisnete
[
] i zaslon se vraća
na zaslon za odabir dana u
tjednu od (3).
• Postavka Slobodan dan
Odaberite dan u tjednu za koji raspored treba izbrisati na
zaslonu za odabir dana u tjednu (3) i pritisnite tipku [ ].
]
]
” je priložen ispod
“
postavke dana u tjednu i
raspored je onemogućen.
] tipku.
(10) Postavite na Isključeno
vrijeme Timera 1 uz [ ] ili
[ ] tipke. Zatim pritisnite
[
] tipku.
(11) Pritisnite [
• Ako je Mjeritelj vremena 1 Isključeno sljedeći dan, Mjeritelj vremena 2 ne može se podesiti. Povratak na zaslon
za odabir dana u tjednu (3).
• Kada operacija timera istekne, možete postaviti način
rada i temperaturu ručnim upravljanjem. Postavite (11) i
(12), ako je potrebno.
] tipku.
Pritisnite [
] tipku za povratak na Izbornik 1 na
zaslonu za odabir stavke.
(2)
Bilješke
• Raspored odabranog dana u tjednu je onemogućen u
trajanju od 1 tjedna od određenog dana. Kada je prošao
odabrani dan, raspored za taj dan u tjednu ponovno je
omogućen.
• Trebali biste imati na umu činjenicu kako, u ovoj postavci,
pritiskom na tipku [ ], brišete raspored. Ako nenamjerno
pritisnete [ ] tipku i zatim pritisnete [
] tipku,
radnja brisanja bit će poništena, a zaslon se vraća na
zaslon (1).
3-3. Postavka postavljanja raspona
temperature
(1) Odaberite ikonu postavke
postavljanja raspona temp.
u postavkama Izbornik 1.
Zatim pritisnite [
]
tipku.
(2) Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama. Zatim
pritisnite [
] tipku.
Ako je postavljeno na
“Omogući”, nastavite do
(3). Ako je postavljeno na
“Onemogući”, vratite se na
izbornik Izbornik 1 postavke
zaslona.
(3)
(4) Pritisnite [
: Onemogući
: Omogući
Odaberite način rada s [ ]
ili [ ] tipkama.
Hlađenje/Sušenje
(4) Pritisnite [
Grijanje
] tipku.
(5) Prilagodite temperaturu
pomoću [ ] ili [ ] tipki.
Zatim pritisnite [
]
tipku.
(6) Podesite vrijeme s [ ] ili
[ ] tipkama.
: Onemogući
: Omogući
Odaberite način rada s [ ]
ili [ ] tipkama. Naizmjence
prikazuje gornje/donje
granične vrijednosti
trenutno odabranog načina
rada.
Automatski Hlađenje/Sušenje
(3)
Postavite omogućeno s [ ]
ili [ ] tipkama. Zatim
pritisnite [
] tipku.
Ako je postavljeno na
“Omogući”, nastavite do
(3). Ako je postavljeno na
“Onemogući”, vratite se na
izbornik Izbornik 1 postavke
zaslona.
Bilješke
Vrijeme se može postaviti u jedinici od 0,5 H od 0,5 do 4,0
sata.
Grijanje
] tipku za povratak na Izbornik 1 na
(7) Pritisnite [
zaslonu za odabir stavke.
] tipku.
(5) Postavite gornju graničnu
temperaturu s [ ] ili [ ]
tipkama. Zatim pritisnite
[
] tipku.
(6) Postavite donju graničnu
temperaturu s [ ] ili [ ]
tipkama.
(7) Pritisnite [
] tipku za povratak na Izbornik 1 na
zaslonu za odabir stavke.
3-4. Postavka postavljanja automatskog
vraćanja temperature
(1) Odaberite ikonu postavke
postavljanja automatskog
vraćanja temperature u
Izbornik 1 postavkama.
Zatim pritisnite [
]
tipku.
Hr-8
4. ZAKLJUČAVANJE
5. SAVJETI ZA RAD
5-1. O ikonama statusa
Bilješke
• Blokada za djecu i djelomično zaključavanje se može otključati samo kada se prikaže “Zaslon načina monitora”.
• Samo sljedeće radnje mogu se izvršiti tijekom djelomičnog zaključavanja: Rad za uključivanje/isključivanje,
postavka načina, postavka temperature, postavljanje
ventilatora, postavka smjera strujanja zraka, otključavanje dijela brave.
• Ako su blokada za djecu i djelomično zaključavanje omogućeni istovremeno, blokada za djecu imat će prioritet.
Sadržaj ikone statusa prikazan na “Zaslonu načina monitora”
slijedi.
Greška
Zaustavljanje u slučaju nužde
Prisilno zaustavljanje
Održavanje u tijeku
Neslaganje u načinu
4-1. Blokada za djecu
Znak filtra
(1) S prikazanim “Zaslonom
načina monitora”, pritisnite i
držite [
]i
[
] tipku istovremeno najmanje 2 sekunde, i
blokada za djecu bit će
primijenjena.
(2) Za otključavanje pritisnite i držite [
tipku istovremeno najmanje 2 sekunde.
Radnja odmrzavanja
Radnja čišćenja ulja
Centralno kontrolirano
Zabranjena radnja
]i[
Uključena blokada za djecu
Uključeno djelomično zaključavanje
Provodi elektricitet
4-2. Djelomično zaključavanje
Odmrzavanje
(1) S prikazanim “Zaslonom
načina monitora”, pritisnite i
držite [
] i [ ] tipku
istovremeno najmanje 2
sekunde, i djelomično
zaključavanje bit će primijenjeno.
(2) Za otključavanje pritisnite i držite [
istovremeno najmanje 2 sekunde.
]
Probni rad
Postavka Economy je omogućena
Postavka postavljanja raspona temperature je omogućena
] i [ ] tipku
Automatsko isključivanje postavke vremena je omogućeno
Postavka Mjeritelj vremena uključen je omogućena
Postavka Mjeritelj vremena isključen je omogućena
Postavka Tjedna mjeritelja vremena je omogućena
Postavka postavljanja automatskog vraćanja temperature je omogućena
Glavni daljinski upravljač
Radnja kontrolirana
Senzor daljinskog upravljača je omogućen
5-2. Dostupni načini rada (za VRF sustav)
Postoje ograničenja na dostupnim načinima rada, ovisno o
konfiguraciji sustava i stanju rada.
Sustav toplinske obnove
(a) Kad je jedna unutrašnja jedinica spojena na RB jedinicu,
svi načini mogu biti odabrani.
(b) Kad je glavna unutrašnja jedinica postavljena u RB
grupu, samo se načini odabrani na glavnoj unutrašnjoj
jedinici (*1) mogu koristiti. (*1: “Ventilator” se ne može
odabrati na unutrašnjoj jedinici, uključujući glavnu unutrašnju jedinicu.)
(c) Kad glavna unutrašnja jedinica nije postavljena u RB grupu, pogledajte u sljedeću tablicu.
Hr-9
Druga unutrašnja jedinica hladi.
Druga unutrašnja jedinica radi
isušivanje.
Druga unutrašnja jedinica radi grijaGrijanje
nje.
Druga unutrašnja jedinica radi
hlađenje.
Grijanje
Ne može se
odabrati
Automatski, Grijanje, Ventilator
Automatski, Grijanje, Ventilator
Automatski, Hlađenje, Sušenje,
Ventilator
Automatski, Hlađenje, Sušenje,
Ventilator
Kada je unutrašnja jedinica povezana samo za hlađenje u sustavu za povrat topline
(a) Pogledajte sljedeću tablicu:
Status
U bilo koje vrijeme
Ne može se
odabrati
Može se odabrati
Automatski, Hlađenje,
Sušenje, Ventilator
6. OSTALO
6-1. Vanjske dimenzije
Jedinica: mm (in)
120 (4-3/4)
120 (4-3/4)
Može se
odabrati
Hlađenje,
Sušenje
Hlađenje,
Sušenje
Status
Grijanje
RB prioritetna veza u sustavu za povrat topline
(a) Za unutrašnje jedinice ili RB grupe po RB prioritetnoj
vezi, pogledajte sljedeću tablicu:
Status
Prioritetno hlađenje postavljeno je
od vanjskog ulaza.
Prioritetno grijanje određeno je
vanjskim ulazom.
Može se
odabrati
Hlađenje,
Sušenje
Grijanje
Ne može se
odabrati
Automatski, Grijanje, Ventilator
Automatski, Hlađenje, Sušenje,
Ventilator
Sustav toplinske pumpe
(a) Kad je glavna unutrašnja jedinica postavljena u sustav
hlađenja, mogu se koristiti samo načini odabrani na
glavnoj unutrašnjoj jedinici (*2). (*2: “Ventilator” se ne
može odabrati na unutrašnjoj jedinici, uključujući glavnu
unutrašnju jedinicu.)
(b) Kad glavna unutrašnja jedinica nije postavljena u sistem
hlađenja, pogledajte sljedeću tablicu.
Status
Druga unutrašnja jedinica radi
hlađenje ili rashlađivanje.
Druga unutrašnja jedinica radi
isušivanje.
Druga unutrašnja jedinica radi
grijanje ili heating away.
Druga unutrašnja jedinica radi
hlađenje.
Može se
odabrati
Hlađenje,
Sušenje
Hlađenje,
Sušenje
Grijanje
Grijanje
Ne može se
odabrati
Automatski, Grijanje,
Ventilator
Automatski, Grijanje,
Ventilator
Automatski, Hlađenje,
Sušenje, Ventilator
Automatski, Hlađenje,
Sušenje, Ventilator
Prioritetna veza vanjske jedinice u sustavu toplinske crpke
(a) Pogledajte sljedeću tablicu:
Status
Prioritetno hlađenje postavljeno je od vanjskog ulaza.
Prioritetno grijanje određeno
je vanjskim ulazom.
Može se
odabrati
Hlađenje,
Sušenje
Grijanje
Ne može se
odabrati
Automatski, Grijanje,
Ventilator
Automatski, Hlađenje,
Sušenje, Ventilator
17 (11/16)
6-2. Specifikacije
Naziv modela
Ulazna voltaža
Potrošnja energije
Prikaz
Raspon temperature korištenja
Raspon vlažnosti kod korištenja
Raspon temperature skladištenja
Raspon vlažnosti kod skladištenja
Dimenzije
[V × Š × D mm (in)]
Težina [g (oz)]
UTY-RLRY/UTY-RLRG
DC 12 V
Maks. 0,2 W
LCD Monokromni segment
0 do 46 °C
(32 do 114 °F)
0 do 90%
(bez kondenzacije)
-20 do 70 °C
(-4 do 158 °F)
0 do 90%
(bez kondenzacije)
120 × 120 × 17
(4-3/4 × 4-3/4 × 11/16)
170 (6)
6-3. Kodovi pogreške
Pojavljuje se automatski na zaslonu ako dođe do pogreške.
• Ukoliko dođe do pogreške, sljedeći zaslon će biti prikazan.
(“ ” će se pojaviti na “Zaslonu načina monitora”)
• Ako je “ ” prikazan, odmah prekinite rad klima uređaja i
posavjetujte se s ovlaštenim serviserom.
Kod pogreške
Adresa 2-žičnog daljinskog upravljača
5-3. Raspoloživi raspon temperature
Raspoloživi raspon temperature po načinu rada i postavki
unutrašnje jedinice je prikazan u tablici ispod.
Hlađenje/Sušenje*
Grijanje
Automatski*
18 do 30°C (64 do 88°F) ili
20 do 30°C (68 do 88°F)
VRF sustav: 10 do 30 °C (48 do 88 °F)
Drugi sustav: 16 do 30 °C (60 do 88 °F)
18 do 30°C (64 do 88°F) ili
20 do 30°C (68 do 88°F)
Bilješke
*Donja granica temperature podešavanja razlikuje se ovisno o mjestu uporabe.
Hr-10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement