Fujitsu UTY-RNRXZ2 Betjeningsvejledning

Fujitsu UTY-RNRXZ2 Betjeningsvejledning
BRUGSANVISNING
FJERNBETJENING MED LEDNING
Behold denne vejledning til senere reference.
UTY-RNRYZ2
UTY-RNRGZ2
UTY-RNRXZ2
VARENR. 9380859673-02
Dansk
FJERNBETJNING (LEDNINGSFØRT TYPE)
BRUGSANVISNING
3-8
VARENR. 9380859673-02
FJERNBETJENING MED LEDNING
3-8-1
3-8-2
3-8-3
3-8-4
3-8-5
3-8-6
3-8-7
Indholdsfortegnelse
INDLEDNING
Ŷ SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ........................... 3
Ŷ SYSTEMOVERSIGT ....................................................... 3
1 Terminologi ...................................................................... 3
$GJDQJVNRGHNRQ¿JXUDWLRQ .............................................. 4
3 Navne på dele ................................................................. 4
3-9
3-9-1
3-9-2
3-9-3
3-9-4
Startindstilling (for administrator) ....................... 17
Sprogindstilling ..................................................... 17
Datoindstilling ....................................................... 17
Indstilling af temperaturenhed .............................. 18
R.C.-gruppenavnsindstilling.................................. 19
R.C. Sensorindstilling ........................................... 19
Adgangskodeindstilling ......................................... 19
Skærmelementindstilling ...................................... 20
Vedligeholdelse (for administrator) ..................... 20
Fejlhistorik ............................................................ 21
Indstillingsstatusliste ............................................. 21
Filtertegn-nulstilling............................................... 21
Version.................................................................. 21
1 SKÆRM
4 DRIFTSTIPS
1-1
4-1
1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-1-4
Skærm ...................................................................... 5
Skærmtilstand-skærm ............................................ 5
Statusskærm .......................................................... 5
Børnesikring ........................................................... 6
Nødstop .................................................................. 6
2 KONTROL
2-1
Tænd og sluk ........................................................... 7
2-2
Driftsindstillinger .................................................... 7
2-2-1
2-2-2
2-2-3
Indstil driftstilstanden .............................................. 7
Indstil temperaturen ................................................ 7
Indstil blæserhastigheden....................................... 7
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
Indstillinger, der kan vælges
(til VRF-system) ..................................................... 22
Varmegenvindingssystem ..................................... 22
Når indendørsenheder kun er tilsluttet til køling i
varmegenvindingssystem ..................................... 22
RB-prioriteret tilslutning i
varmegenvindingssystem ..................................... 22
Varmepumpesystem ............................................. 22
Udendørsenhedsprioriteret tilslutning i
varmepumpesystem ............................................. 22
9HUL¿NDWLRQVVN UPHQQnULQGVWLOOLQJHQHU
færdig ..................................................................... 22
3 INDSTILLING
,QGVWLOOHOLJWWHPSHUDWXURPUnGH ............................ 22
3-1
Vælg indstillingselementerne ................................ 8
5 ANDRE
3-2
Indstilling af luftstrømmens retning ...................... 8
5-1
Udvendige dimensioner ....................................... 23
Lodret luftstrømmens retning.................................. 8
Horisontal luftstrømmens retning............................ 8
Individuelt lodret hold.............................................. 8
6SHFL¿NDWLRQHU ...................................................... 23
5-3
Fejlkode ................................................................. 23
3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-3
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-4
3-4-1
3-4-2
3-4-3
3-5
3-5-1
3-5-2
3-5-3
3-5-4
3-5-5
3-5-6
Timerindstilling ....................................................... 9
Timer til ................................................................... 9
Timer fra ................................................................. 9
Auto-sluk-timer ..................................................... 10
Indstilling af ugentlig timer (for administrator) ...11
Aktiver tidsplan ......................................................11
Indstilling af tidsplan ..............................................11
Indstilling for Dag fra............................................. 12
Specialindstilling .................................................. 13
Economy............................................................... 13
Indstil temperatur automatisk retur
(for administrator) ................................................. 13
Indstil temperature områdeindstilling
(for administrator) ................................................. 14
Frostsikring (for administrator).............................. 14
Menneskesensorindstilling (for administrator) ...... 14
Ventilatorstyring for energibesparelse
(for administrator) ................................................. 15
3-6
Indstilling af sommertid (sommertid)
(for administrator) ................................................. 15
3-7
Præference (for administrator) ............................ 15
3-7-1
3-7-2
3-7-3
Da-1
Panelkalibrering .................................................... 16
Indstilling af baggrundslys .................................... 16
Kontrastindstilling ................................................. 17
Skærmstruktur
Air Flow Direction Setting
Mode
Cool
2-2-1
Dry
Auto
Heat
3-2
Fan
HZ
Setting
1
3
Individual VT Hold
OK
Cancel
Back
Set Temp.
2-2-2
VT
Setting
Timer Setting
26.0
3-3
°C
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
Auto Off Timer
Cancel
Back
Fan
Weekly Timer Setting
2-2-3
3-4
Auto
1-1-1
Fri 10:00AM
Mode
Cool
Set Temp.
26.0
Cancel
Status
Enable Schedule
[None]
Schedule Setting
[None]
Day Off Setting
Fan
°C
[Disable]
OK
[None]
OK
Back
Auto
Special Setting
Menu
3-5
Main Manu
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Next
Page
Back
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
Page 1/ 2
Economy
3-5-2
3-5-3
3-5-4
3-5-5
Timer Setting
Special Setting
Weekly Timer
Setting
3-5-1
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Special Setting
Fan Control for
Energy Saving
3-5-6
Next
Page
Monitor
3-1
Back
Main Manu
Summer Time Setting
Page 2/ 2
Summer Time
Setting
3-6
Preference
Initial Setting
Enable
Disable
Maintenance
Cancel
Previous
Page
Monitor
Previous
Page
OK
3-7-1
Preference
3-7
Panel
Calibration
Backlight
Setting
Contrast
3-7-2
3-7-3
Back
Initial Setting
Status
Page 1/ 3
Page 1/ 4
Air Flow Direction
VT
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C. Group
Name Setting
HZ
1
Individual
Economy
3
Anti Freeze
Off
Off
Next
Page
Monitor
Next
Page
Back
Error
Information
Initial Setting
Status
Page 2/ 4
3-8
R.C. Prohibition
Special State
> 2)*5&.27*2&2(e
>35(*)734
>3)*.61&7(h
Monitor
1-1-2
Previous
Page
Page 2/ 3
Master Indoor
Unit Setting
R.C. Secsor
Setting
Display Item
Setting
Password Setting
Back
Next
Page
Previous
Page
Initial Setting
Status
Previous
Page
Status
Back
Next
Page
Monitor
3-8-3
3-8-4
3-8-5
♦
3-8-6
3-8-7
♦
♦
Previous
Page
Error
Information
Maintenance
Page 4/ 4
Special State
>81&2*2635*77.2,
>&2327530+352*5,<&9.2,
Previous
Page
Page 3/ 3
I.U. Display
Number Setting
RC Master/
Slave Setting
Page 3/ 4
Special State
>43275300*)
>*7*14.1.7*)
>2*5,<&9.2,4*5&7.32
>*+536t
>.0*(39*5<
Monitor
Next
Page
Error
Information
3-8-1
3-8-2
Filter Sign
Reset
Version
Next
Page
Maintenance
Page 1/ 5
Address
Page 2/ 3
R.C. Address
Setting
Test Run
02-01
3-9
Error Code
14,15, 41, 44
Back
Setting
Status List
Back
Error
Information
Error Information
Page 1/ 3
Error History
Next
Page
I.U. Address
Verification
Back
Function Setting
Previous
Page
Maintenance
Page 3/ 3
Installer Password
Change
Back
Next
Page
Initialization
3-9-1
3-9-2
3-9-3
3-9-4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Previous
Page
Ƈ7LOLQVWDOODW¡UHQ
Da-2
INDLEDNING
Ŷ SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
‡ De ”SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER”, der er angivet i
vejledningen, indeholder vigtige oplysninger vedrørende din
sikkerhed. Sørg for at overholde dem.
ADVARSEL
Dette mærke angiver procedurer,
som, hvis de udføres forkert, kan
føre til død eller alvorlig skade for
brugeren.
I tilfælde af en funktionsfejl (brændt lugt, osv.) skal du straks
indstille driften, slukke den elektriske afbryder og rådføre dig
med autoriseret servicepersonale.
Du må ikke reparere eller ændre nogen beskadigede kabler
selv. Lad autoriseret servicepersonale varetage det. Forkert
udført arbejde medfører elektrisk stød eller brand.
9HGÀ\WQLQJVNDOGXUnGI¡UHGLJPHGDXWRULVHUHWVHUYLFHSHUVRQDOHIRUD¿QVWDOODWLRQRJLQVWDOODWLRQDIGHQQHHQKHG
Produktet må ikke røres med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød.
Hvis børn kan komme i nærheden af enheden, skal du
træffe forebyggende foranstaltninger således, at de ikke kan
nå enheden.
Du må ikke reparere eller ændre enheden selv. Det kan
forårsage en fejl eller ulykke.
Brug ikke brændbare gasser i nærheden af enheden. Det
kan forårsage brand fra udsivende gas.
Bortskaf emballagen sikkert. Ødelæg, og bortskaf plastemballagen, så børn ikke kan lege med den. Der er fare for
kvælning, hvis børn leger med de originale plastikposer.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de
er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet
bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
FORSIGTIG
Dette mærke angiver procedurer,
som, hvis de udføres forkert, muligvis kan resultere i personlig skade
på brugeren eller skade på ejendom.
Stil ikke beholdere med væske på denne enhed.
Dette medfører opvarmning, brand eller elektrisk stød.
Denne enhed må ikke komme i direkte kontakt med vand.
Dette forårsager problemer, elektrisk stød eller varme.
Anbring ikke elektriske apparater inden for 1 m (40 in) af
denne enhed. Det kan forårsage fejlfunktion eller svigt.
Brug ikke ild i nærheden af denne enhed, og placér ikke et
varmeapparat i nærheden. Det kan forårsage funktionsfejl.
Rør ikke ved kontakterne med skarpe genstande. Dette
forvolder skade, problemer eller elektrisk stød.
Stik ikke genstande ind i slidserne på denne enhed. Dette
forvolder problemer, opvarmning eller elektrisk stød.
Da-3
Ŷ SYSTEMOVERSIGT
1 Terminologi
6\VWHPUHODWHUHGHJORVHU ƇVWnUIRU95)V\VWHP
(a) 95)V\VWHPƇ
95) ÀRZLYDULDEHOWN¡OHPLGGHO HUHWVWRUWPXOWLV\VWHP
der effektivt akklimatiserer en lang række arealer fra
store bygninger til personlige boliger.
(b) $QGHWV\VWHP
Andet klimaanlæg af enkelt- eller multitypen end VRFsystemet.
(c) 9DUPHJHQYLQGLQJVV\VWHPƇ
Indendørsenheden opretter forbindelse til udendørsenheden via en RB-enhed i dette system. RB-enheder af
enkelttypen og 4-systemsmultitypen er tilgængelige.
Når en RB Gruppe indendørsenheder kører køledrift, kan
andre RB Gruppe indendørsenheder køre varmedrift.
Der henvises til (e) for RB Gruppe. En indendørsenhed
tilsluttet til en udendørsenhed uden at passere igennem
en RB-enhed er kun til køling.
(d) 9DUPHSXPSHV\VWHP
Dette system er standard. I dette system kan indendørsenhederne ikke køre køledrift og varmedrift samtidigt.
(e) 5%JUXSSH>WLOYDUPHJHQYLQGLQJ@Ƈ
En gruppe indendørsenheder forbundet til en RB-enhed
af enkelttypen eller hvert system i en RB-enhed af multitypen. I RB Gruppen kan indendørsenheder ikke køre
køledrift og varmedrift samtidigt.
(f) 5&*UXSSH IMHUQEHWMHQLQJVJUXSSH Dette danner en gruppe ved at forbinde indendørsenheder via fjernbetjeningskabel. En indendørsenhed, som
ikke er grupperet er også en R.C. Gruppe. Det er den
mindste enhed af drift.
(g) .¡OHV\VWHP
Dette er et system, der består af indendørsenheder og
udendørsenheder forbundet med det samme kølemiddelrør.
(h) 6\VWHPƇ
'HWWHHUHOOHUHOOHUÀHUHN¡OHPLGGHOV\VWHPHUGHUHU
forbundet med det samme transmissionskabel.
(i) &HQWUDONRQWUROHQKHGƇ
(QFHQWUDOIMHUQEHWMHQLQJNDQVW\UHÀHUH5&¶HU*UXSSHU
Der er en systemcontroller, berøringspanelcontroller og
en central fjernbetjening.
(j) 6WDQGDUGIMHUQEHWMHQLQJ
En standard fjernbetjening kan kun styre én R.C. Gruppe. Denne enhed kan ikke anvendes sammen med en
fjernbetjening med ledning af 3-ledertypen. En trådløs
fjernbetjening kan bruges sammen med denne enhed.
(k) %UXJHUGH¿QHUHW$XWR &XVWRP$XWR Indstilling af både køle- og opvarmningstemperaturer.
0HGGULIWLEUXJHUGH¿QHUHW$XWRWLOVWDQGYLOQnUUXPWHPperaturen overstiger den indstillede temperatur til køling,
afkølingen gå i gang, og når rumtemperaturen falder til
under den indstillede temperatur til opvarmning, vil opvarmningen starte op. (Den kan kun bruges, når indstillingen af indendørsenheden, der er kompatibel med denne
funktion, fungerer)
(l) '¡GEnQG
Dødbånd er den mindste værdi for forskellen mellem den
indstillede temperatur for køling og den indstillede temperatur for opvarmning (= indstillet temperatur for køling
- indstillet temperatur for opvarmning) i Auto-tilstand.
Forskellen mellem den indstillede temperatur for køling
RJRSYDUPQLQJL%UXJHUGH¿QHUHW$XWRWLOVWDQGNDQLNNH
være mindre end dødbåndet. Dødbåndet bliver indstillet i
indendørsenheden. Kontakt, for at ændre dette, autoriseret servicepersonale.
Adresserelaterede termer
(m) $GUHVVHSnLQGHQG¡UVHQKHGƇ
Dette er et ID individuelt tildelt hver indendørsenhed.
(n) )MHUQEHWMHQLQJVDGUHVVH
Dette er et ID, som er individuelt tildelt separat fra indendørsenhedens adresse til indendørsenheder, som danner
en R.C. Gruppe.
3 1DYQHSnGHOH
(a)
2 $GJDQJVNRGHNRQ¿JXUDWLRQ
'HQQHHQKHGNDQLQGVWLOOHI¡OJHQGHVODJVDGJDQJVNRGHU
(a) Adgangskode
Dette er en adgangskode for administrator. Adgangskode
ønskes af indstillingen, hvilket kræver styring. For en
beskrivelse af indstilling for adgangskode og ændring,
VH>,1'67,//,1*@ĺ>6WDUWLQGVWLOOLQJ@ĺ>
Adgangskodeindstilling].
(b) Installer adgangskode
Denne adgangskode anmodes til vigtige indstillinger ved
installationen.
Bemærk
Hvis du glemmer din adgangskode, skal du kontakte din
lokale forhandler.
(b)
(c)
(d)
(a) Berøringspanelskærm
‡Når skærmen berøres, eller der trykkes på Tænd/Slukknappen, mens baggrundsbelysningen er indstillet til
Aktiver, lyser baggrundsbelysningen. Baggrundsbelysningen slukker 30 eller 60 sekunder efter den sidste
handling. Når baggrundsbelysningen er angivet til
Deaktiver, lyser den ikke. For en beskrivelse af indstilOLQJDIEDJJUXQGVEHO\VQLQJVH>,1'67,//,1*@ĺ>
3U IHUHQFH@ĺ>,QGVWLOOLQJDIEDJJUXQGVO\V@
‡%HU¡UOHWEHU¡ULQJVSDQHOHWPHG¿QJHUVSLGVHUQH(Q
kommercielt tilgængeligt styluspen kan også anvendes.
Hvis den skubbes med for stor kraft eller betjenes med
en stang, blyant eller kuglepen osv., kan skærmen blive
ridset eller beskadiget.
‡5¡ULNNHYHGHOOHUÀHUHVWHGHUSnVDPPHWLG.RUUHNW
betjening kan ikke udføres.
‡Ved rengøring af berøringspanelskærmen, forhindrer
indstilling af børnesikringen fejlagtig betjening. (Se [1
6.50@ĺ>6N UP@ĺ>%¡UQHVLNULQJ@ 9HG
rengøring skal du ikke bruge rengøringsmidler eller
alkohol, fortynder osv. Det vil medføre ulykker eller
skader på udseendet.
(b) LED-lampe (strømindikator)
Lyser, mens indendørsenheden er i drift. Blinker, når der
genereres en fejl.
(c) Tænd/Sluk-knap
(d) Stuetemperatursensor (indvendig)
Indstillingen er nødvendig for at anvende denne sensor.
6H>,1'67,//,1*@ĺ>6WDUWLQGVWLOOLQJ@ĺ>5&
Sensorindstilling].
Da-4
1 SKÆRM
Tilstandsmisforhold. Den tilstand, der ikke kan fungere samtidigt, er valgt. Se [1-1-2 Statusskærm].
Tænd-timeren, sluk-timeren eller auto-sluk-timeren
HULQGVWLOOHW6H>,1'67,//,1*@ĺ>7LPHULQGstilling].
Den ugentlige timer er indstillet. Se [3 INDSTIL/,1*@ĺ>,QGVWLOOLQJDIXJHQWOLJWLPHU@
Indstillingen for automatisk retur af temperatur er
LQGVWLOOHW6H>,1'67,//,1*@ĺ>6SHFLDOLQGVWLOOLQJ@ĺ>,QGVWLOWHPSHUDWXUDXWRPDWLVNUHWXU@
'HQYLVHUDWGHWHUWLGWLODWUHQJ¡UH¿OWHUHW6H>
,1'67,//,1*@ĺ>9HGOLJHKROGHOVH@ĺ>
Filtertegn-nulstilling].
Temperatursensoren for denne enhed bruges. Se [3
,1'67,//,1*@ĺ>6WDUWLQGVWLOOLQJ@ĺ>5&
Sensorindstilling].
1-1 Skærm
1-1-1
Skærmtilstand-skærm
Skærmindstilling-skærmen er startskærmen på denne enhed.
(a)
(d)
(i)
(b)
Office
Fri 10:00AM
Set Temp.
Mode
(i)
26.0
Cool
(c)
Fan
(e)
Auto
°C
Room Temp.
(i)
26.0°C
Status
Menu
(h)
(g)
(f)
For andre skærme end kinesiske skærme, bruger dette
produkt en Bitmap-skrifttype lavet og udviklet af Ricoh
Company, Ltd.
1-1-2
(a) 5&JUXSSHQDYQ
Navn på fjernbetjeningsgruppen, som denne enhed er
WLOVOXWWHW6H>,QGVWLOOLQJ@ĺ>6WDUWLQGVWLOOLQJ@ĺ>
R.C.-gruppenavnsindstilling].
(b) 8U
6H>,1'67,//,1*@ĺ>6WDUWLQGVWLOOLQJ@ĺ>
Datoindstilling].
(c) 0RGH
Når denne berøres, skifter skærmen til ”Tilstand”-skærPHQ6H>.21752/@ĺ>'ULIWVLQGVWLOOLQJHU@ĺ>
Indstil driftstilstand].
(d) 6HWWHPS
Når denne berøres, skifter skærmen til temperaturindstilOLQJVVN UPHQ6H>.21752/@ĺ>'ULIWVLQGVWLOOLQJHU@ĺ>,QGVWLOWHPSHUDWXUHQ@
Når driften er indstillet til [Custom
Set Temp.
Auto], vises den indstillede temperatur for køling og opvarmning.
Cool
Heat
Statusskærm
Indstillingsstatus for fjernbetjeningen og indendørsenheden
vises.
Berør [Status] på skærmtilstandskærm. ”Status”-skærm vises.
Fri 10:00AM
Mode
Cool
Status
Menu
Page 1/ 4
Air Flow Direction
VT
HZ
1
Individual
Economy
3
Anti Freeze
Off
Next
Page
Monitor
‡ $LU)ORZ'LUHFWLRQ Indstillingen for luftstrømmens retning vises. Indstillingen
vises kun for indendørsenheder, der kan indstille retninger
for luftstrømmen.
”Individual” vises kun, når denne fjernbetjening er forbundet til indendørsenheden, der understøtter den relevante
funktion. Når indstillingen er udført, vises [ 䘟 ]. Se [3
,QGVWLOLQJ@ĺ>,QGVWLOOLQJDIOXIWVWU¡PPHQVUHWQLQJ@ĺ>
Individuelt VT-hold].
‡ (FRQRP\
Økonomiindstillingen vises som TIL eller FRA.
‡ $QWL)UHH]H TIL eller FRA for indstillingen for frostsikring vises.
< Side 2 >
4
! ! !
Da-5
°C
Auto
”Status”-skærmen har 2, 3 eller 4 sider, som skiftes ved at berøre [Next Page] eller [Previous Page]. Når [Monitor] berøres,
vender skærmen tilbage til skærmtilstand-skærmen.
(OHPHQWHUVRPLQGHQG¡UVHQKHGHQLNNHXQGHUVW¡WWHUYLVHV
ikke).
< Side 1 >
Off
(QIHMORSVWRG6H>6WDWXVVN UP@ĺ)HMOLQformationsskærm >.
Betjening fra denne enhed er forbudt af den centrale controller. Se [1-1-2 Statusskærm].
26.0
Fan
Status
28.0°C
20.0°C
(e) )DQ
Når denne berøres, skifter skærmen til skærmen for
LQGVWLOOLQJDIEO VHUKDVWLJKHG6H>.21752/@ĺ>
'ULIWVLQGVWLOOLQJHU@ĺ>,QGVWLOEO VHUKDVWLJKHGHQ@
(f) 6WXHWHPS
Omgivelsestemperaturen registreret af denne enhed
YLVHV6H>,1'67,//,1*@ĺ>6WDUWLQGVWLOOLQJ@ĺ>
8-7 Skærmelementindstilling].
(g) 0HQX
Når denne berøres, skifter skærmen til ”Menu”-skærmen.
Se [3 INDSTILLING].
(h) 6WDWXV
Når denne berøres, skifter skærmen til ”Status”-skærmen. Se [1-1-2 Statusskærm].
(i) 6WDWXVLNRQHU
Set Temp.
‡ 5&3URKLELWLRQ
De funktioner, hvis drift fra denne enhed og den trådløse
type fjernbetjening er forbudt af den centrale controller,
YLVHVPHGLNRQHU,QGKROGHWDIKYHUWLNRQHUVRPI¡OJHU
$OOHKDQGOLQJHU
7 QGRJVOXN
7 QG
7LOVWDQGVLQGVWLOOLQJ
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
7LPHULQGVWLOOLQJ
+XPDQ6HQVRU6HWWLQJ
'HQQHIXQNWLRQHUDNWLYHUHW6H>,1'67,//,1*@ĺ>
6SHFLDOLQGVWLOOLQJ@ĺ>0HQQHVNHVHQVRULQGVWLOOLQJ@
)DQ&RQWUROIRU(QHUJ\6DYLQJ
Denne funktion er aktiveret. Se [3 INDSTILLING@ĺ>6SHFLDOLQGVWLOOLQJ@ĺ>%O VHUNRQWUROWLOHQHUJLEHVSDUHOVH@
)LOWHUWHJQQXOVWLOOLQJ
Når du forsøger at betjene eller
indstille den forbudte funktion, vises
følgende skærmbillede, og betjening eller indstilling er ikke mulig.
Når [Close] berøres, vender skærmen tilbage til skærmen, før handlingen blev udført.
2LO5HFRYHU\
Udendørsenheden udfører oliegenvinding. Indendørsenhedens blæser standses muligvis i dette tidsrum.
< Fejlinformationsskærm >
[Error Information] vises kun, når der er en fejlhistorik. Når
[Error Information] berøres, skifter visningen til skærmen ”Error Information”. Se [5-3 FEJLKODE] for fejlene.
Setting is prohibited.
Status
Close
! "
3
‡ Special State (side 2, 3 eller 4)
Indendørsenhedsstatus vises. Når indholdet, der skal vises,
overstiger 3, vises de på næste side (side 3 eller 4). StatusLQGKROGHWHUVRPI¡OJHU
(Kun elementer, som indendørsenheden understøtter, eller
driftselementer vises).
8QGHU0DLQWHQDQFH
Indendørsenhed inspiceres. Indendørsenhedens drift
standses i dette tidsrum.
)RUFHG6WRS
Indendørsenheden stoppes med magt af eksternt input.
1-1-3
Off
Next
Page
Error
Information
Next
Page
Back
Børnesikring
Når denne skærm vises ved at
berøre skærmtilstand-skærmen, er
enheden børnesikret.
Child Lock Valid
‡ &KLOGVDIHW\ORFNVHWUHVHW
Berør Tænd/Sluk-knappen i 4 sekunder eller mere, mens du
berører et område uden for den aktive del af skærmtilstandskærmen (intet svar, selvom rørt). Indstilling/nulstilling kan
udføres, selv mens indendørsenheden er stoppet. Indstillingen kan ikke udføres på andre skærme end skærmtilstandskærmen.
0RGH0LVPDWFK
En tilstand, som ikke kan betjenes samtidigt med en master
indendørsenhed eller anden indendørsenhed i drift er sat
i den samme RB-gruppe som et varmegenvindingsanlæg
eller i det samme kølemiddelanlæg som et varmepumpeanlæg. Da tilstanden er slået til blæsertilstanden, nulstilles
i dette tilfælde til en tilstand, der kan betjenes samtidig. Se
>'5,)767,36@ĺ>,QGVWLOOLQJHUGHUNDQY OJHV@IRUGH
indstillinger, der kan anvendes samtidigt.
2SHUDWLRQ&RQWUROOHG
Dette indhold vises i Slave-indendørsenheden når Masterindendørsenheden er indstillet i kølemiddelsystemet eller
RB-gruppen, som denne enhed er tilsluttet. Når en Masterindendørsenhed ikke er indstillet, viser dette, at der allerede
er en anden indendørsenhed i drift. Kun en tilstand indstillet
af Master-indendørsenhed eller en tilstand, der kan betjenes samtidigt med en anden indendørsenhed i drift kan
vælges. Se [4. DRIFTSTIPS] for de indstillinger, som kan
betjenes samtidigt.
Error Code
14,15, 41, 44
Monitor
02-01
Anti Freeze
Off
4
$ $ $#! $
$ !#
HZ
1
Individual
Economy
Page 1/ 5
Address
VT
< Side 2 (til 3 eller 4) >
Error Information
Page 1/ 4
Air Flow Direction
Fri 10:00AM
Mode
Cool
Set Temp.
26.0
Fan
°C
Status
1-1-4
Auto
Menu
Nødstop
Dette skærmbillede vises, når
systemet blev nødstoppet af drift
udefra. Når nødstop er nulstillet,
bliver skærmtilstand-skærmen vist.
Emergency Stop
6HW7HPS/LPLWHG
Indendørsenhedens temperaturindstilling er begrænset af
den centrale controller.
(QHUJ\6DYLQJ2SHUDWLRQ
Energibesparelsen er indstillet af energistyringen for systemcontrolleren.
'HIURVW
Ved opvarmning udfører udendørsenheden afrimning.
Indendørsenhedens blæser standses i dette tidsrum.
Da-6
2 KONTROL
2-2-2
Indstil temperaturen
(1) Berør [Set Temp.] på skærmtilstand-skærmen.
(2) Skærmen ”Set Temp.” vises. Indstil rumtemperaturen
med [ ] eller [ ].
2-1 Tænd og sluk
(1) Tryk på knappen [Til/Fra].
(1)
Fri 10:00AM
Set Temp.
Mode
26.0
Cool
°C
Status
Fan
Mode
Auto
Cool
Menu
(2)
Fri 10:00AM
Set Temp.
26.0
Set Temp.
Fan
°C
26.0
Auto
LED-lampe
Status
Tænd/Sluk-knap
Cancel
Menu
Indstil, når driftstilstanden er
indstillet til [Custom Auto],
køling- og opvarmningstemperaturer.
°C
OK
Set Temp.
Cool
Heat
28.0
20.0
°C
°C
Cancel
OK
LED-lampen fortsætter med at lyse, mens indendørsenheden er i drift.
Bemærkninger
Bemærk
Tænd/Sluk-knappen kan ikke benyttes på andre skærme
end skærmtilstand-skærmen.
2-2 Driftsindstillinger
2-2-1
Indstil driftstilstanden
(1) Berør [Mode] på skærmtilstand-skærm.
(2) ”Mode”-skærm vises. Vælg driftstilstanden.
(1)
Cool
(3) Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmtilstand-skærmen.
(2)
Fri 10:00AM
Mode
Set Temp.
26.0
2-2-3
Mode
Indstil blæserhastigheden
Fan
°C
Status
Cool
Dry
Auto
Fan
Heat
(1) Berør [Fan] på skærmtilstand-skærm.
(2) ”Fan”-skærm vises. Vælg blæserhastigheden med [ ]
eller [ ].
(1)
(2)
Auto
Menu
Afhængig af modellen på
indendørsenheden, vises
[Custom Auto] i stedet for
[Auto].
Cancel
OK
Fri 10:00AM
Mode
Custom
Auto
Mode
Set Te
Dry
Heat
26.
Cool
Custom
Auto
Fan
26.0
Fan
Fan
°C
Auto
Auto
Menu
Cancel
OK
(3) Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmtilstand-skærmen.
Bemærkninger
‡Kun valgbare tilstande vises. De valgbare tilstande kan
Y UHIRUVNHOOLJHDIK QJLJWDIV\VWHPNRQ¿JXUDWLRQRJ
GULIWVVWDWXV6H>'5,)767,36@ĺ>,QGVWLOOLQJHUGHU
kan vælges].
‡Når ”Fan” er valgt, kan temperaturen ikke indstilles.
Set Temp.
Status
OK
Fri 10:00AM
Mode
Set Temp.
Fan
Fan
Auto
Status
Menu
‡[Auto] eller [Custom Auto] tilstand kan anvendes i R.C.
Gruppen, hvor Master indendørsenhed bliver indstillet.
De vises ikke på andre R.C. Grupper.
‡Når driftstilstanden skiftes i et varmegenvindingssystem,
kan driftsforberedelser tage lidt tid, men dette er ikke en
funktionsfejl.
(3) Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmtilstand-skærmen.
Da-7
‡Det indstillelige temperaturområde er forskelligt afhængig
DIGULIWVWLOVWDQGHQ6H>'5,)767,36@ĺ>,QGVWLOOHOLJW
temperaturområde].
‡Når ”Set Temp. Range Setting” er indstillet, tilpasser den
valgbare temperatur sig til indstillingen. Se [3 INDSTIL/,1*@ĺ>6SHFLDOLQGVWLOOLQJ@ĺ>,QGVWLOWHPSHUDture områdeindstilling].
3 INDSTILLING
3-2-1
3-1 Vælg indstillingselementerne
(1) Berør [Menu] på skærmtilstand-skærmen.
Fri 10:00AM
Set Temp.
Mode
Fan
26.0
Cool
Auto
°C
Lodret luftstrømmens retning
(1) %HU¡U>976HWWLQJ@Sn´$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ´VN Umen.
(2) ´97$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ´VN UPHQYLVHV%HU¡U
[ ] eller [ @RJLQGVWLOOXIWVWU¡PPHQVUHWQLQJHOOHU´6ZLQJ´
(1)
(2)
Air Flow Direction Setting
Status
(2) ”Main Menu” vises.
Skærmen har 2 sider, som skiftes ved at berøre [Next
Page] eller [Previous Page].
(Elementer, som indendørsenheden ikke understøtter,
vises ikke).
Main Menu
Page 1/ 2
Main Menu
Page 2/ 2
Air Flow Direction
Setting
Timer Setting
Summer Time
Setting
Preference
Weekly Timer
Setting
Special Setting
Initial Setting
Maintenance
Monitor
Next
Page
Monitor
VT
Setting
Menu
Previous
Page
Når det element, der skal indstilles, berøres, bliver hver
indstillingsskærm vist. Der henvises til beskrivelsen af
hver post for detaljer. Når hver indstilling er færdig eller
annulleret, vender skærmen tilbage til denne skærm. Når
[Monitor] berøres, vender skærmen tilbage til skærmtilstand-skærmen.
VT Air Flow Direction Setting
HZ
Setting
1
1
3
4
1
Back
Cancel
(3) Når [OK] berøres efter indstilling, bliver dataene overført
til indendørsenheden, og skærmen vender tilbage til ”Air
)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ´VN UPHQ
3-2-2
Horisontal luftstrømmens retning
(1) %HU¡U>+=6HWWLQJ@Sn´$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ´VN Umen.
(2) ´+=$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ´VN UPHQYLVHV%HU¡U
[ ] eller [ @RJLQGVWLOOXIWVWU¡PPHQVUHWQLQJHOOHU´6ZLQJ´
(1)
(2)
Air Flow Direction Setting
VT
Setting
HZ Air Flow Direction Setting
HZ
Setting
1
3
1
5
3-2 Indstilling af luftstrømmens retning
(1) %HU¡U>$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWting] på ”Main Menu”-skærmen.
3
Back
Main Menu
Air Flow Direction
Setting
Timer Setting
Weekly Timer
Setting
Special Setting
OK
(3) Når [OK] berøres efter, at dataene overføres til indenG¡UVHQKHGHQYHQGHUVN UPHQWLOEDJHWLO´$LU)ORZ
Direction Setting”-skærmen.
Next
Page
3-2-3
Bemærk
For indendørsenheder uden justeringsfunktion for luftVWU¡PPHQVUHWQLQJYLVHV>$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ@LNNH
Air Flow Direction Setting
VT
Setting
HZ
Setting
1
3
Back
Når indendørsenheden ikke har en funktion for justering
af retningen for den vandrette luftstrøm, vises [HZ Setting] ikke, og luftstrømmens retning kan ikke indstilles.
Når denne fjernbetjening er forbundet til en indendørsenhed
af kassettetypen med individuel luftstrømskontrolfunktion,
vises [Individual VT Hold].
Cancel
Page 1/ 2
Monitor
(2) ´$LU)ORZ'LUHFWLRQ6HWWLQJ´
skærmen vises. Når [VT Setting] eller [HZ Setting] berøres,
bliver hver indstillingsskærm
vist.
OK
Individuelt lodret hold
”Individual VT Hold” kan kun bruges med indendørsenheder
af kassettetypen, som understøtter denne funktion. Luftstrømmens retning kan indstilles for hvert udløb af enkelte
HOOHUÀHUHLQGHQG¡UVHQKHGHUWLOVOXWWHWGHQQHIMHUQEHWMHQLQJ
(1) %HU¡U>,QGLYLGXDO97+ROG@Sn´$LU)ORZ'LUHFWLRQ
Setting”-skærmen.
(2) 1nUÀHUHLQGHQG¡UVHQKHGHUHUWLOVOXWWHWGHQQHIMHUQEHWMHQLQgen, vises skærmen for valg af indendørsenhed. Når kun
én indendørsenhed er tilsluttet, vises skærmen på (3). Når
skærmen (2) har 2 sider, kan de skiftes ved at berøre [Next
Page] eller [Previous Page]. Når denne fjernbetjening er tilVOXWWHWÀHUHLQGHQG¡UVHQKHGHUYLVHVDGUHVVHQ ;;;; IRU
hver indendørsenhed. Berør den indendørsenhed, der skal
indstilles. [ 䘟 ] vises ved de indstillede indendørsenheder.
Air Flow Direction Setting
(1)
VT
Setting
1
(2)
Air Flow Direction Setting
Individual VT Hold
Back
VT
Setting
1
Individual VT Hold
For denne funktion, se ”3-2-3 Individuelt lodret hold”.
Når [OK] eller [Cancel] berøres ved hver indstillingsskærm, vender skærmen tilbage til denne skærm. Når
[Back] berøres, vender skærmen tilbage til ”Main Menu”skærmen.
Bemærk
Når du bruger denne enhed sammen med en trådløs
fjernbetjening, matcher indendørsenhedens retning af
luftstrømmen muligvis ikke den retning, der er angivet på
denne enhed.
Back
Individual VT Hold
Page 1/ 2
Unit 1
Unit 2
Unit 3
01-01
01-02
01-03
01-04
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
01-05
01-06
01-07
01-08
Next
Page
Reset
Back
Unit 4
Bemærkninger
‡For at rydde indstillingen af luftstrømmens retning for alle
de viste indendørsenheder skal du berøre [Reset]. Når
[Yes] på bekræftelsesskærmen berøres, bliver indstillingen ryddet og skifter til indstillingen af luftstrømmens
retning for ”VT setting” (se 3-2-1).
‡Når du vil ændre rækkefølgen af de indendørsenheder,
der vises på valgskærmen for indendørsenheder, skal du
kontakte din installatør eller servicetekniker.
Da-8
(3) Valgskærmen for udgangsporte, der indstiller luftstrømmens retning, vises. Berør den udgangsport, der skal
indstilles. Kontroller positionen af hver udgangsport
baseret på ” ”-mærket på indendørsenheden.
(3)
Placering af mærket
6OnWLPHUHQWLO
(2) ”On Timer”-skærmen vises. Berør [Enable/Disable] på
”On Timer”-skærmen.
(3) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Enable].
(2)
(3)
Indoor Unit 1
Outlet 1
On Timer
Outlet 2
Enable/Disable
Outlet 3
Operation Start Time
Bemærkninger
‡Når indstillingen af luftstrømmens retning for ”VT setting”
(se 3-2-1) er indstillet ved udgangsporten, vises ”—” på
skærmen for udgangsporten.
‡)RUDWU\GGHDOOH¿UHXGJDQJVSRUWVLQGVWLOOLQJHUVNDO>5HVHW@
berøres. Når [Yes] på bekræftelsesskærmen berøres,
bliver indstillingen ryddet og skifter til indstillingen af
luftstrømmens retning for ”VT setting” (se 3-2-1).
(4) Skærmen for indstilling af
luftstrømmens retning vises.
Berør [ ] eller [ ], og indstil
luftstrømmens retning eller
´6ZLQJ´
Disable
Page 1/ 2
Weekly Timer
Setting
Special Setting
[Enable]
Operation Start Time
Fri 10:00AM
In
Cancel
OK
[In 0.5 hr]
hr
OK
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”On Timer”skærmen.
Bemærk
Kan indstilles op til 24 timer.
Anvend indstillingen.
(6) Berør [OK] på ”On Timer”skærmen. Efter ændringen
af indstillingen vises, vender
displayet tilbage til ”Timer
Setting”-skærmen.
On Timer
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Enable]
Operation Start Time
Timer Setting
Cancel
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
Auto Off Timer
[Disable]
Next
Page
Back
)¡OJHQGHWLPHULQGVWLOOLQJHUHUPXOLJH
‡2Q7LPHU
Den stoppede indendørsenhed tænder efter den indstillede tid.
‡2II7LPHU
Den tændte indendørsenhed stopper slukker efter den
indstillede tid.
‡$XWR2II7LPHU
Når indendørsenheden startes med Tænd/Sluk-knappen på denne enhed, stopper driften efter den indstillede tid.
Når det element, der skal indstilles, berøres, skifter
skærmen til hver indstillingsskærm. Når hver indstilling er
færdig eller annulleret, vender skærmen tilbage til denne
skærm. Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til
”Main Menu”-skærmen.
3-3-2
[In 0.5 hr]
OK
Timer fra
(1) Berør [Off Timer] på ”Timer
Setting”-skærmen. Når ”PassZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQ
vises, skal du indtaste adgangskoden og berøre [OK].
Timer Setting
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
Auto Off Timer
[Disable]
Back
6OnWLPHUHQIUD
(2) ”Off Timer”-skærmen vises. Berør [Enable/Disable].
(3) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Enable].
(2)
(3)
Off Timer
Enable/Disable
Operation Stop Time
Cancel
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Disable]
Enable
[In 0.5 hr]
Disable
OK
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Off Timer”skærmen.
Timer til
(1) Berør [On Timer] på ”Timer
Setting”-skærmen. Når ”PassZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQ
vises, skal du indtaste adgangskoden og berøre [OK].
Fri 10:00AM
0.5
Operation Start Time
1
(2)
Timer Setting
OK
(5)
Enable/Disable
3-3 Timerindstilling
Air Flow Direction
Setting
(4)
Outlet 1
(1) Berør [Timer Setting] på ”Main Menu”-skærmen.
(2) ”Timer Setting”-skærmen vises.
(1)
Cancel
Indstil starttiden for drift
(4) Berør [Operation Start time] på ”On Timer”-skærmen.
”Operation Start time”-skærmen vises.
(5) Indstil tiden ved at berøre [ ] eller [ ].
Indoor Unit 1
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmen på (3).
Når [Back] berøres på skærmbilledet på (3), vender
skærmen tilbage til skærmbilledet på (2).
Når [Back] berøres på skærmbilledet på (2), vender
skærmen tilbage til skærmbilledet på (1).
Timer Setting
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
Auto Off Timer
[Disable]
Back
Da-9
[In 0.5 hr]
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”On Timer”skærmen.
On Timer
Cancel
3-3-1
Enable
Reset
Cancel
Monitor
Enable/Disable
[Disable]
Outlet 4
Back
Main Menu
Fri 10:00AM
Indstil stoptiden for drift
(4) Berør [Operation Stop time] på ”Off Timer”-skærmen.
”Operation Stop Time”-skærmen vises.
(5) Indstil tiden ved at berøre [ ] eller [ ].
(4)
(5)
Off Timer
Enable/Disable
Fri 10:00AM
[Enable]
Operation Stop Time
Fri 10:00AM
In
Cancel
(7)
Enable /Disable
[In 0.5 hr]
Operation Stop Time
hr
OK
(6)
Auto Off Timer
0.5
Operation Stop Time
Indstil tidsperioden for auto-sluk-timeren
(6) Berør [Time Range Setting] på ”Auto Off Timer”-skærmen.
(7) ”Time Range Setting”-skærmen vises. Berør [Time
Range].
Cancel
OK
Bemærk
Kan indstilles op til 24 timer.
Anvend indstillingen.
(6) Berør [OK] på ”Off Timer”skærmen. Efter ændringen
af indstillingen vises, vender
displayet tilbage til ”Timer
Setting”-skærmen.
Off Timer
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Enable]
Operation Stop Time
Cancel
3-3-3
Fri 10:00AM
Time Range
[Continuous]
[In 30 min.]
Start Time
[--:--]
[ – ]
End Time
[--:--]
OK
Cancel
(8) ”Time Range” vises. Når du
angiver et tidsinterval for ”Auto
Off Timer”, skal du berøre
[Range Spec.], og ved aktivering af indstillingen hele dagen,
skal du berøre [Continuous].
OK
Time Range
Range Spec.
Continuous
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Time
Range Setting”-skærmen. Når [Continuous] er valgt, skal
du gå til (14).
OK
(9) Berør [Start Time] på ”Time Range Setting”-skærmen.
(10) ”Start Time”-skærmen vises. Indstil starttiden ved at
berøre [ ] eller [ ] på ”Start Time”-skærmen.
(9)
(10)
Time Range Setting
Timer Setting
Fri 10:00AM
On Timer
[Disable]
Time Range
Off Timer
[Disable]
Start Time
[--:--]
Auto Off Timer
[Disable]
End Time
[--:--]
Cancel
Back
Aktiver auto-sluk-timeren.
(2) ”Auto Off Timer”-skærmen vises. Berør [Enable/Disable]
på ”Auto Off Timer”-skærmen.
(3) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Enable].
(2)
Time Range Setting
[In 0.5 hr]
Auto-sluk-timer
(1) Berør [Auto Off Timer] på
”Timer Setting”-skærmen. Når
´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN Umen vises, skal du indtaste
adgangskoden og berøre [OK].
[Enable]
Time Range Setting
Cancel
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Off Timer”skærmen.
Fri 10:00AM
[Range Spec.]
Start Time
Fri 10:00AM
hour
min.
08
40
OK
Cancel
AM
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Time
Range Setting”-skærmen.
Bemærk
Indstillingsskærmens format svarer til præferencen for
”Display format Setting”.
(3)
Auto Off Timer
Enable /Disable
Operation Stop Time
Fri 10:00AM
Enable
[In 30 min.]
Time Range Setting
Cancel
(11) Berør [End Time] på ”Time Range Setting”-skærmen.
(12) ”End Time”-skærmen vises. Indstil sluttiden ved at berøre
[ ] eller [ ].
Enable/Disable
[Disable]
Disable
[ – ]
(11)
Cancel
OK
(12)
OK
Time Range Setting
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Auto Off
Timer”-skærmen.
Indstil stoptiden for drift
(4) Berør [Operation Stop time] på ”Auto Off Timer”-skærmen.
(5) ”Operation Stop Time”-skærmen vises. Indstil tiden med
[ ] eller [ ]. Tiden kan indstilles inden for et 30 til 240
min. område i 10 min. intervaller.
(4)
(5)
Auto Off Timer
Enable /Disable
Operation Stop Time
Fri 10:00AM
[Enable]
[In 30 min.]
Time Range Setting
Cancel
Operation Stop Time
After the Manual Operation
[Range Spec.]
Start Time
[08:40AM]
End Time
[--:--]
Cancel
OK
End Time
Fri 10:00AM
hour
min.
05
40
Cancel
PM
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Time
Range Setting”-skærmen.
(13) Berør [OK] på ”Time Range
Setting”-skærmen. Skærmen
vender tilbage til ”Auto Off
Timer”-skærmen.
Time Range Setting
Time Range
Start Time
End Time
Cancel
In
Fri 10:00AM
[Range Spec.]
[08:40AM]
[05:40PM]
OK
30
min.
[ – ]
OK
Fri 10:00AM
Time Range
Fri 10:00AM
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Auto Off
Timer”-skærmen.
Da-10
Anvend indstillingen.
(14) Berør [OK] på ”Auto Off Timer”skærmen. Efter ændringen
af indstillingen vises, vender
displayet tilbage til ”Timer
Setting”-skærmen.
3-4-2
Auto Off Timer
Fri 10:00AM
Enable /Disable
[Enable]
[In 30 min.]
Operation Stop Time
Time Range Setting
[08:40AM–05:40PM]
Cancel
OK
3-4 Indstilling af ugentlig timer (for administrator)
Ugentlig driftsplan kan indstilles. Der kan oprettes to tidsplansmønstre. Der kan indstilles op til 8 tidsindstillinger for
hver dag.
(1) Berør [Weekly Timer Setting] på ”Main Menu”-skærmen.
(IWHU´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQYLVHVVNDOGXLQGtaste adgangskoden og berøre [OK].
(2) ”Weekly Timer Setting”-skærmen vises.
(1)
(2)
Main Menu
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
Weekly Timer
Setting
Timer Setting
Special Setting
Weekly Timer Setting
Enable Schedule
[None]
Schedule Setting
[None]
Day Off Setting
Next
Page
Monitor
Indstilling af tidsplan
Vælg den tidsplan, der skal indstilles.
(1) Berør [Schedule Setting] på ”Weekly Timer Setting”skærmen.
(2) ”Schedule Setting”-skærmen vises. Når [Schedule 1]
eller [Schedule 2] berøres, bliver hver indstillingsskærm
vist.
(1)
(2)
Weekly Timer Setting
Schedule Setting
Enable Schedule
[Schedule 1]
Schedule Setting
[None]
Day Off Setting
[None]
Vælg den tidsplan, der skal anvendes.
(1) Berør [Enable Schedule] på ”Weekly Timer Setting”skærmen.
(2) ”Enable Schedule”-skærmen vises. Vælg og berør [Schedule 1] eller [Schedule 2].
(2)
Enable Schedule
Vælg ugedagen
(3) Vælg ved at berøre den dag i ugen, hvor tidsplanens drift
skal udføres. Indstillingerne for 4 gange vises på denne
skærm. Når indholdet er godkendt, skiftes siden ved at
trykke på [Next Page] eller [Previous Page].
(4) Når tidsplanens visningsområde berøres, skifter skærmen til indstillingsskærmen for hver dag i ugen.
(4)
[None]
Schedule 1
Schedule Setting
[None]
Schedule 2
Day Off Setting
[None]
None
Cancel
1
2
3
4
––:––
––:––
––:––
––:––
––
––
––
––
Back
Fri
Sat
––
––
––
––
Timer Clear
––°c
––°c
––°c
––°c
Next
Page
Copy
Schedule1 Setting
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
1
2
3
4
––:––
––:––
––:––
––:––
Back
––
––
––
––
Fri
––
––
––
––
Sat
––°c
––°c
––°c
––°c
Next
Page
Timer Clear
Copy
––
––
––.–°c
––
––
––.–°c
––
––
––.–°c
Next
Page
OK
Indstil tidsplanen for hver dag i ugen.
(5) Indstillingsskærmen for hver
Monday
dag i ugen har 3 sider, skiftes
1 ––:––
ved at berøre [Next Page] eller
2 ––:––
[Previous Page]. Indstilling af
3 ––:––
op til 3 tider kan vises på 1
Cancel
side.
Page 1/ 3
Ved at røre hver tid fra [1] til [8], kan detaljerede indstillinger for den tid indstilles.
(6) De elementer, der kan indstilles for én tid er [Op. Time],
[On/Off], [Mode], og [Set. Temp]. Når det element berøres, bliver hver indstillingsskærm vist. For at slette indstillingen for den valgte tid, skal du berøre [Clear]. Når det
[Clear] berøres, bliver en godkendelsesskærm vist. Når
[Yes] berøres på skærmen, slettes indstillingen.
(7) Berør [Op. Time] på skærmen på (6), og juster tiden med
[ ] eller [ ].
(6)
(7)
Monday 01
Op. Time
Op. Time
On/Off
––:––
––
Mode
Set Temp.
––
––.–°c
Clear
OK
Fri 10:00AM
hour
min.
8
40
Cancel
AM
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmen
på (6).
OK
(3) Når [OK] berøres, efter skærmen for et indstillingsskift
vises, vender skærmen tilbage til ”Weekly Timer Setting”skærmen.
Bemærk
For at deaktiverere brug af en tidsplan, som allerede er
indstillet, skal du berøre [None] ved skærmen på (2).
Da-11
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
Cancel
Enable Schedule
Back
[None]
Back
(3)
Aktiver tidsplan
Weekly Timer Setting
Schedule 2
[None]
Back
)¡OJHQGHLQGKROGHUDQJLYHW
‡(QDEOH6FKHGXOH
Den tidsplan, der skal anvendes, vælges, eller den
ugentlige timer deaktiveres midlertidigt.
‡6FKHGXOH6HWWLQJ
Den daglige driftsplan oprettes. Der kan oprettes to
tidsplansmønstre. Der kan indstilles op til 8 tidsindstillinger for hver dag.
‡'D\2II6HWWLQJ
Den ugentlige timer kan deaktiveres for enhver dag
inden for en periode på 1 uge. Dette er praktisk, når
driften ikke er nødvendig på helligdage osv. Når den
indstillede dag er gået, bliver dens indstilling ryddet.
Når det element, der skal indstilles, berøres, bliver hver
indstillingsskærm vist. Der henvises til beskrivelsen af
hver post for detaljer. Når hver indstilling er færdig eller
annulleret, vender skærmen tilbage til denne skærm. Når
[Back] berøres, vender skærmen tilbage til ”Main Menu”skærmen.
(1)
[None]
Back
Schedule1 Setting
3-4-1
Schedule 1
Bemærk
Indstillingsskærmens format svarer til præferencen for
”Display format Setting”.
(8) Berør [On/Off] på skærmen på
(6), og vælg [On], [Off] eller
[Hold].
Når du udfører en anden indstilling for andre ugedage,
skal du gentage (3) til (11).
On/Off
On
Hold
Off
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmen på (6).
Bemærk
Kopier indstillingen for hver dag i ugen.
(12) Indholdet af indstillinger udført
Schedule 1 Setting
på en bestemt ugedag kan koSun Mon Tue Wed Thu
pieres til andre ugedage. Berør 1 08:00 AM On
Dry
2 10:00 AM ––
Cool
ugedagen, der skal kopieres,
3 12:00 PM ––
––
4 03:00 PM Off
––
og berør [Copy].
Timer
Clear
Back
Når [Hold] er valgt, holdes tilstanden for indendørsenheden umiddelbart før timerdrift. Da Tænd/Sluk-funktion og
-indstilling blev ændret manuelt før timerdrift, holdes den
nye drift og de nye indstillinger.
(9) Berør [Mode] på skærmen på (6), og vælg driftstilstanden.
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmen på (6).
(10) Berør [Set. Temp] på skærmen på (6), og juster rumtemperaturen med [ ] eller [ ].
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til skærmen på (6).
(9)
(10)
Mode
Dry
Auto
Fan
Når [Yes] på godkendelsesskærmen berøres, bliver
indstillingen indsat.
Heat
26.0
Hold
Cancel
OK
For at annullere indsætning,
skal du berøre den valgte ugedag og berøre [Paste Clear].
Når [OK] berøres, vises en
godkendelsesskærm.
°C
Fri 10:00AM
Fri
––:––
––:––
––:––
––.–°c
––.–°c
––.–°c
1
2
3
––
––
––
––
––
––
:Copied
:Pasted
Cancel
Paste
Schedule 1 Setting
1 08:00 AM
2 10:00 AM
3 12:00 AM
On
––
––
:Copied
:Pasted
Paste
Clear
OK
Pastes the copied timer data to the selected data of
week. OK?
Cool
Heat
28.0
20.0
Yes
Hold
Hold
°C
OK
Indstilling for sletning af en ugedag.
For at rydde indholdet af indstil- Schedule 1 Setting
lingerne for hver ugedag skal
Sun Mon Tue Wed Thu
du vælge den ønskede ugedag 1 08:00 AM On
Dry
2 10:00 AM ––
Cool
og berøre [Timer Clear].
3 12:00 PM ––
––
03:00 PM Off
4
Timer
Clear
Back
Tid
Tænd/
sluk
Tilstand
Temp.
[1]
$0
On
Dry
28 °C
[2]
$0
Hold
Cool
26 °C
[3]
30
Hold
Hold
24 °C
[4]
30
Off
–
–
Der vises en godkendelsesskærm. Når [Yes] berøres, slettes indstillingen.
[5]
30
On
Hold
Hold
Nat
[6]
30
Hold
Hold
26 °C
[7]
30
Off
–
–
–
[8]
–
–
–
–
Afslut indstillingen for hver dag i ugen.
(11) Når [OK] berøres på skærmbilMonday 01
ledet på (6), vender skærmen tilOp. Time
08:00 AM
bage til skærmbilledet på (5). Ved
Mode
kontinuerlig indstilling af samme
Dry
ugedag gentages (5) til (11).
3-4-3
On
Set Temp.
28.0°c
OK
Monday
Page 1/ 3
1
08:00 AM
On
Dry
28.0°c
2
10:00 AM
––
Cool
26.0°c
3
12:00 PM
––
––
24.0°c
Next
Page
OK
Cancel
Schedule 1 Setting
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
08:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
03:00 PM
On
––
––
Off
Back
Timer
Clear
Next
Page
Copy
Schedule 1 Setting
The timer of the selected day of week will be
cleared. OK?
Yes
Schedule 1 Setting
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
08:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
03:00 PM
On
––
––
Off
Back
Timer
Clear
1
2
3
4
Fri
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Dry
Cool
––
––
Next
Page
Copy
Indstilling for Dag fra
Indstil ugedagen, hvor den ugentlige timer midlertidigt
VNDOGHDNWLYHUHV1nUGHQLQGVWLOOHGHGDJHUJnHWVOHWWHV
indstillingen.
(1) Berør [Day Off Setting] på ”Weekly Timer Setting”-skærmen.
(2) ”Day Off Setting”-skærmen vises. Når ugedagen, som
den ugentlige timer skal udføres for, berøres, vises et
ÀXHEHQ
(1)
(2)
Weekly Timer Setting
1
2
3
4
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
On/Off
Clear
Cancel
Afslut indstilling af tidsplanen.
Når [Back] berøres, vender
skærmen tilbage til skærmbilledet på (2).
Når [Back] berøres på skærmbilledet på (2), vender skærmen tilbage til skærmbilledet
på (1).
Fri 10:00AM
Fri
––
No
En bar vises over ugedagen
med en indstillet tidsplan.
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
Dry
Cool
––
Schedule 1 Setting
<Programeksempel>
Når [OK] berøres på skærmbilledet på (5), vender skærmen
tilbage til skærmbilledet på (3).
Fri
OK
Cancel
Eftermiddag
OK
Set Temp.
°C
Morgen
Sat
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
No
Hvis du indstiller tilstanden til
[Custom Auto] eller [Hold], skal
du indstille køling- og opvarmnings temperatur.
Next
Page
Sun Mon Tue Wed Thu
Hold
Cancel
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Copy
Schedule 1 Setting
Cancel
Set Temp.
Cool
Berør dernæst den ugedag,
der skal indsættes. Når [Paste]
berøres, vises en punkteret
bar over den ugedag, der skal
indsættes. Fortsæt med at
indsætte andre dage i ugen.
Fri 10:00AM
Fri
Dry
Cool
––
––
Copy
Fri
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Enable Schedule
Day Off Setting
[Schedule 1]
Schedule Setting
[Set]
Day Off Setting
Sun Mon Tue Wed Thu
Fri
Sat
[None]
:Day Off
Back
Cancel
OK
Next
Page
Da-12
Når indstillingen er færdig, skal du berøre [OK]. Efter
ændringen af indstillingen vises, vender skærmen tilbage
”Weekly Timer Setting”-skærmen.
3-5 Specialindstilling
(1) Berør [Special Setting] på
”Main Menu”-skærmen.
Main Menu
3-5-1
Economy
Tænd/sluk for økonomi
(1) Berør [Economy] på ”Special Setting”-skærmen.
(2) ”Economy”-skærm vises. Berør [On] eller [Off] på
”Economy”-skærmen.
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
Timer Setting
(1)
(2)
Special Setting
Weekly Timer
Setting
Special Setting
Next
Page
Monitor
(2) ´6SHFLDO6HWWLQJ´VN UPHQYLVHV1nUVN UPHQKDUÀHUH
sider, kan de skiftes ved at berøre [Next Page] eller [Previous Page].
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Back
Next
Page
Special Setting
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Fan Control for
Energy Saving
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Economy
On
Off
Next
Page
Cancel
OK
Når du trykker på [OK], overføres dataene til indendørsenheden, og skærmen vender derefter tilbage til ”Special Setting”-skærmen.
Indstil temperatur automatisk retur
(for administrator)
Previous
Page
)¡OJHQGHLQGKROGHUDQJLYHW
(OHPHQWHUVRPLQGHQG¡UVHQKHGHQLNNHXQGHUVW¡WWHU
vises ikke).
‡(FRQRP\
Temperaturindstillingen forskydes automatisk over en
vis periode. Strømforbruget undertrykkes ved at sætte
temperaturen højt under afkøling og lavt under opvarmning.
‡6HW7HPS$XWR5HWXUQ IRUDGPLQLVWUDWRU Selvom temperaturindstillingen ændres under drift af
køle- eller varmetilstand, vender temperaturen automatisk tilbage til den indstillede temperatur efter den
indstillede tid.
‡6HW7HPS5DQJH6HWWLQJ IRUDGPLQLVWUDWRU Strømforbrug ved overdreven temperaturindstilling
undertrykkes ved at begrænse temperaturindstillingens
område for hver driftstilstand for Auto, Køl/Tør eller
Varme.
‡$QWL)UHH]H IRUDGPLQLVWUDWRU Frostsikring er en funktion, der udfører opvarmningsfunktion ved lav temperatur for at forhindre frysning af
vandledninger og udstyr, når klimaanlæggets funktion
er slukket i regioner, hvor udetemperaturen kan falde
under frysepunktet.
Hvis vandledningerne er langt fra enheden eller inde i
ydervægge, kan denne funktion ikke give tilstrækkelig
frostsikringsbeskyttelse.
‡+XPDQ6HQVRU6HWWLQJ IRUDGPLQLVWUDWRU ”Human Sensor” registrerer fraværet af en person i
rummet og udfører følgende energibesparende drift.
Se indendørsenhedens brugsanvisning for nærmere
oplysninger om ”Human Sensor”.
[Auto Saving]
Når fraværet fortsætter i den indstillede tid, skifter driften til energibesparende drift.
[Auto Off]
Når fraværet fortsætter i den indstillede tid, stopper
indendørsenheden driften.
‡)DQ&RQWUROIRU(QHUJ\6DYLQJ IRUDGPLQLVWUDWRU Når den indstillede temperatur er nået under køledrift,
kører blæseren med mellemrum, og der spares strøm.
Når det element, der skal indstilles, berøres, skifter
skærmen til hver indstillingsskærm. Når hver indstilling er
færdig eller annulleret, vender skærmen tilbage til denne
skærm. Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til
”Main Menu”-skærmen.
Da-13
Economy
Back
3-5-2
Back
Page 1/ 2
(1) Berør [Set Temp. Auto Return]
på ”Special Setting”-skærmen.
1nU´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´
skærmen vises, skal du indtaste adgangskoden og berøre
[OK].
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Next
Page
Back
Aktiver den indstillede temperatur automatisk retur
(2) ”Set Temp. Auto Return”-skærmen vises. Berør [Enable/
Disable] på ”Set Temp. Auto Return”-skærmen.
(3) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Aktiver] på
”Enable/Disable”-skærmen.
(2)
(3)
Enable/Disable
Set Temp. Auto Return
Enable /Disable
[Disable]
Enable
Return Time / Return Temp.
Cool/Dry
Heat
60min.
60min.
/
/
Cancel
28.0°c
23.0°c
Disable
Cancel
OK
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Set Temp.
Auto Return”-skærmen.
Indstil returtid og temperatur
(4) Berør [Return Time/Return Temp.] på ”Set Temp. Auto
Return”-skærmen.
(5) ”Setting”-skærmen vises. Når [Cool/Dry] eller [Heat] på
”Setting”-skærmen berøres, vises indstillingsskærmen for
tid og temperatur.
(4)
(5)
Set Temp. Auto Return
Setting
Enable /Disable
[Enable]
Cool/Dry
60min.
/
28.0°c
60min.
/
23.0°c
Return Time / Return Temp.
Cool/Dry
Heat
Cancel
60min.
60min.
/
/
28.0°c
23.0°c
Heat
Back
OK
(6) Indstil tid og temperatur ved at
berøre [ ] eller [ ]. Tiden kan
indstilles inden for et 10 til 120
min. område i 10 min. intervaller.
Når [OK] berøres, vender
skærmen tilbage til ”Setting”skærmen.
Cool/Dry
Return Time
60
min.
Cancel
Return Temp.
28.0
°C
OK
(7) Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til ”Set
Temp. Auto Return”-skærmen.
Anvend indstillingen.
(8) Berør [OK] på ”Set Temp. Auto
Return”-skærmen. Efter ændringsskærmen for indstillingen
vises, vender skærmen tilbage
til ”Special Setting”-skærmen.
Set Temp. Auto Return
Enable /Disable
[Enable]
Return Time / Return Temp.
60min.
60min.
Cool/Dry
Heat
/
/
28.0°c
23.0°c
Cancel
3-5-3
OK
,QGVWLOWHPSHUDWXUHRPUnGHLQGVWLOOLQJ
(for administrator)
(1) Berør [Set Temp. Range
Setting] på ”Special Setting”VN UPHQ1nU´3DVVZRUG
9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQYLVHV
skal du indtaste adgangskoden
og berøre [OK].
3-5-4
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
$NWLYHUGHQLQGVWLOOHGHWHPSHUDWXURPUnGHLQGVWLOOLQJ
(2) Berør [Enable/Disable] på ”Set Temp. Range Setting”skærmen.
(3) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Aktiver] på
”Enable/Disable”-skærmen.
Enable /Disable
Enable/Disable
Auto
Cool/Dry
Heat
[Disable]
Lower Limit
18.0°c
18.0°c
10.0°c
Cancel
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Set Temp.
Range Setting”-skærmen.
Indstil den nedre grænse og øvre grænse
(4) %HU¡U>/RZHU/LPLW8SSHU/LPLW@Sn´6HW7HPS5DQJH
Setting”-skærmen.
(5) ”Setting”-skærmen vises. Berør [Auto], [Cool/Dry] eller
[Heat] på ”Setting”-skærmen.
Til/fra for frostsikring
(2) ”Anti Freeze” vises. Vælg [On]
eller [Off] på skærmen ”Anti
Freeze”.
Auto
Cool/Dry
Heat
Cancel
Lower Limit
18.0°c
18.0°c
10.0°c
– Upper Limit
–
30.0°c
–
30.0°c
–
30.0°c
Auto
[18.0°c – 30.0°c]
Cool/Dry
[18.0°c – 30.0°c]
Heat
[10.0°c – 30.0°c]
OK
Indstil, for indendørsenheder,
der viser [Custom Auto] i driftstilstanden, både [Cool/Dry] og
[Heat]. Denne indstilling bliver
afspejlet i hver driftstilstand for
[Custom Auto], [Cool], [Dry] og
[Heat].
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Next
Page
Anti Freeze
On
Cancel
OK
Menneskesensorindstilling (for administrator)
(1) Berør [Human Sensor Setting] på ”Special Setting”VN UPHQ1nU´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQYLVHV
skal du indtaste adgangskoden og berøre [OK].
(2) ”Human Sensor Setting”-skærmen vises. Berør [Auto
Saving] eller [Auto Off] på ”Human Sensor Setting”-skærmen.
(1)
(2)
Special Setting
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Fan Control for
Energy Saving
Back
Setting
Cool/Dry
[18.0°c – 30.0°c]
Heat
[10.0°c – 30.0°c]
Back
Auto
Upper Limit
18.0
30.0
Cancel
°C
[Disable]
Indstilling af autolagring
(3) Berør [Auto Saving] på ”Human Sensor Setting”-skærmen. ”Auto Saving”-skærmen vises. Berør [Enable/Disable] på ”Auto Saving”-skærmen.
(4) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Aktiver] på
”Enable/Disable”-skærmen.
(4)
Absence Detection Time
°C
[Disable]
Auto Off
Hver indstillingsskærm vises.
Enable/Disable
Lower Limit
Auto Saving
Back
(3)
Back
Human Sensor Setting
Previous
Page
Auto Saving
(6) Hver indstillingsskærm vises.
Indstil temperaturens øvre
grænse og nedre grænse ved
at berøre [ ] eller [ ].
Special Setting
Off
Setting
[Enable]
OK
Back
(5)
Enable /Disable
Cancel
– Upper Limit
–
30.0°c
–
30.0°c
–
24.0°c
Frostsikring (for administrator)
(1) Berør [Anti Freeze] på ”Special
Setting”-skærmen. Når ”PassZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQ
vises, skal du indtaste adgangskoden og berøre [OK].
3-5-5
Disable
OK
Set Temp. Range Setting
[Enable]
Lower Limit
18.0°c
26.0°c
18.0°c
Auto
Cool/Dry
Heat
Enable
– Upper Limit
–
30.0°c
–
30.0°c
–
30.0°c
(4)
Enable /Disable
Når der røres ved [OK], foretages der dataafsendelse,
og efter visning af skærmen for skift af indstilling vender
visningen tilbage til skærmen ”Special Setting”.
(3)
Set Temp. Range Setting
Set Temp. Range Setting
Next
Page
Back
”Set Temp. Range Setting”-skærmen vises.
(2)
Anvend indstillingen.
(7) Berør [OK] på ”Set Temp.
Range Setting”-skærmen. Efter
ændringsskærmen for indstillingen vises, vender skærmen
tilbage til ”Special Setting”skærmen.
Cancel
Fri 10:00AM
Enable/Disable
Enable
[Disable]
[In 30 min.]
OK
Disable
Cancel
OK
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Setting”skærmen. Hvis [Back] på ”Setting”-skærmen berøres,
vender skærmen tilbage til ”Temp. Range Setting”-skærmen.
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Auto
Saving”-skærmen.
Bemærk
Den indstillelige øvre grænseværdi og nedre grænseværdi
kan være forskellige afhængigt af indendørsenhedens
model, indstilling ved installationen og anvendelsessted
Da-14
(5) Berør [Absence Detection Time] på ”Auto Saving”-skærmen.
(6) ”Absence Detection Time”-skærmen vises. Indstil tiden
med [ ] eller [ ]. Tiden kan indstilles til 15, 30, 45, 60,
90, 120 eller 180 min.
(5)
(6)
Auto Saving
Enable/Disable
Fri 10:00AM
[Disable]
Absence Detection Time
Fri 10:00AM
Cancel
Ventilatorstyring for energibesparelse
(for administrator)
(1) Berør [Fan Control for Energy Saving] på ”Special
6HWWLQJ´VN UPHQ1nU´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQ
vises, skal du indtaste adgangskoden og berøre [OK].
(2) ”Fan Control for Energy Saving” vises. Berør [Enable] på
”Fan Control for Energy Saving”-skærmen.
In
(1)
30
Absence Detection Time
3-5-6
[In 30 min.]
OK
Cancel
OK
Back
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Auto
Saving”-skærmen. Og når [OK] på ”Auto Saving”-skærmen berøres, vender skærmen tilbage til ”Human Sensor
Setting”-skærmen.
Indstilling af auto-sluk
(7) Berør [Auto Off] på ”Human Sensor Setting”-skærmen.
”Auto Off”-skærmen vises. Berør [Enable/Disable] på
”Auto Off”-skærmen.
(8) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Berør [Aktiver] på
”Enable/Disable”-skærmen.
(7)
(8)
Fri 10:00AM
[Disable]
Enable
Absence Detection Time
[In 24 hr]
Disable
Cancel
OK
(9)
(10)
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Disable]
Absence Detection Time
[In 24 hr]
Absence Detection Time
Fri 10:00AM
In
hr
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Special
Setting”-skærmen.
3-6 Indstilling af sommertid (sommertid)
(for administrator)
Tidsskærmen og timerfunktionen er 1 time tidligere end sædvanligt.
(1) Berør [Summer Time Setting]
Main Menu
Page 2/ 2
på ”Main Menu”-skærmen.
Summer Time
Preference
Setting
Initial Setting
Monitor
Maintenance
Previous
Page
Cancel
OK
Når registreringstiden er den samme som eller kortere
end ”Auto Saving” er indstillet til ”Auto Off”, fungerer ”Auto
Saving” ikke.
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Auto Off”skærmen. Og når [OK] på ”Auto Off”-skærmen berøres,
vender skærmen tilbage til ”Human Sensor Setting”skærmen.
Og når [Back] på ”Human Sensor Setting” berøres, vender skærmen tilbage til ”Special Setting”-skærmen.
OK
Når [OK] berøres, efter skærmen for et indstillingsskift
vises, vender skærmen tilbage til ”Main Menu”-skærmen.
3-7 Præference (for administrator)
Indstillinger for berøringspanelskærm
(1) Berør [Preference] på ”Main Menu”-skærmen.
(2) ”Preference”-skærmen vises.
(2)
Main Menu
Bemærk
Da-15
Cancel
(1)
24
OK
Previous
Page
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Auto Off”skærmen.
(9) Berør [Absence Detection Time] på ”Auto Off”-skærmen.
(10) ”Absence Detection Time”-skærmen vises. Indstil tiden
med [ ] eller [ ]. Tiden kan indstilles fra 1 til 24 timer.
Cancel
Enable
Aktiver eller deaktiver sommertidsindstillingen
(1) ”Summer Time Setting”-skærSummer Time Setting
men vises. Vælg [Enable] eller
Enable
[Disable] på ”Summer Time
Setting”-skærmen.
Disable
Enable/Disable
Enable/Disable
Auto Off
Fan Control for Energy Saving
Fan Control for
Energy Saving
Disable
Når registreringstid er den samme som eller længere end
”Auto Off” er indstillet til ”Auto Saving”, fungerer ”Auto
Saving” ikke.
Cancel
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Bemærk
Auto Off
(2)
Special Setting
min.
Page 2/ 2
Summer Time
Setting
Initial Setting
Monitor
Previous
Page
Preference
Preference
Panel
Calibration
Maintenance
Contrast
Backlight
Setting
Back
)¡OJHQGHLQGKROGHUDQJLYHW
‡3DQHO&DOLEUDWLRQ
Når den berørte position og den tilsvarende position
ikke matcher på skærmen, skal du udføre denne indstilling.
‡%DFNOLJKW6HWWLQJ
Aktivering/deaktivering af baggrundslys, lysstyrke og
slukketid kan indstilles.
‡&RQWUDVW
Justerer kontrasten på skærmen.
Når det element, der skal indstilles, berøres, skifter
skærmen til hver indstillingsskærm. Når hver indstilling er
færdig eller annulleret, vender skærmen tilbage til denne
skærm. Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til
”Main Menu”-skærmen.
3-7-2
Indstilling af baggrundslys
(1) Berør [Backlight Setting] på
”Preference”-skærmen.
Preference
Panel
Calibration
Backlight
Setting
Contrast
3-7-1
Panelkalibrering
Back
(1) Berør [Panel Calibration] på ”Preference”-skærmen.
(2) ”Panel Calibration”-skærmen vises. Berør [Start] på ”Panel Calibration”-skærmen.
(1)
(2)
Preference
Panel
Calibration
Panel Calibration
Calibrate the touch panel screen by touching
the 3 [+] marks displayed on the screen.
Backlight
Setting
Aktiver eller deaktiver baggrundslyset
(2) ”Backlight Setting”-skærmen vises. Berør [Enable/Disable] på ”Backlight Setting”-skærmen.
(3) ”Enable/Disable”-skærmen vises. Vælg [Enable] eller
[Disable].
(2)
Contrast
Press the [Start] button to start the
calibration.
Cancel
Back
Start
(3)
Enable/Disable
Backlight Setting
Enable/Disable
[Enable]
(3) Berør midten af [+]-mærket.
(4) [+]-mærket vises nederst til venstre på skærmen. Berør
midten af dette mærke.
(3)
Brightness
Cancel
Enable
[30s]
Automatic Off Time
Disable
[2]
Cancel
OK
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Backlight
Setting”-skærmen.
(4)
Bemærk
Touch the center of the [+] mark.
Touch the center of the [+] mark.
(5) [+]-mærket vises nederst til
højre på skærmen. Berør
midten af dette mærke.
Touch the center of the [+] mark.
(6) [+]-mærkerne vises sekventielt på 3 punkter på skærmen
igen. Berør midten af hvert mærke.
Når den er indstillet til ”Disable”, er indstillingerne [Automatic Off Time] og [Brightness] unødvendige. (Kan ikke
indstilles) Gå til (8).
Indstil tiden, indtil baggrundslyset slukkes.
(4) Berør [Automatic Off Time] på ”Backlight Setting”-skærmen.
(5) ”Automatic Off Time”-skærmen vises. Vælg [60 sec.] eller
[30 sec.].
(4)
(5)
Automatic Off Time
Backlight Setting
Enable/Disable
[Enable]
For confirmation, touch the 3 [+] marks
again.
For confirmation, touch the 3 [+] marks
again.
30s
[2]
Brightness
Cancel
Touch the center of the [+] mark.
60s
[30s]
Automatic Off Time
Cancel
OK
OK
Touch the center of the [+] mark.
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Backlight
Setting”-skærmen.
Juster lysstyrken for baggrundslyset
(6) Berør [Brightness] på ”Backlight Setting”-skærmen.
(7) ”Brightness”-skærmen vises. Juster lysstyrken med [ ]
eller [ ].
For confirmation, touch the 3 [+] marks
again.
Touch the center of the [+] mark.
(6)
(7) Når kalibreringen lykkes, vender skærmen tilbage til
”Preference”-skærmen.
Hvis panelkalibreringen er mislykket
Skærmen viser, at kalibreringen mislykkedes. For at
gentage kalibreringen, skal du
berøre [Retry] og gentage (2)
til (6).
(7)
Brightness
Backlight Setting
Enable/Disable
[Enable]
[30s]
Automatic Off Time
3
2
1
[2]
Brightness
Cancel
Calibration failed. If you repeat it, press the
[Retry] button.
Cancel
Retry
OK
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Backlight
Setting”-skærmen.
Anvend indstillingen.
(8) Efter indstillingen er færdig,
skal du trykke på [OK] på
”Backlight Setting”-skærmen.
Efter ændringen af indstillingen
vises, vender displayet tilbage
til ”Preference”-skærmen.
Backlight Setting
Enable/Disable
[Enable]
[30s]
Automatic Off Time
Brightness
Cancel
[2]
OK
Da-16
3-7-3
Kontrastindstilling
(1) Berør [Contrast Setting] på ”Preference”-skærmen.
(2) ”Contrast Setting”-skærmen vises. Juster kontrasten med
[ ] eller [ ].
(1)
(2)
Preference
Contrast
Panel
Calibration
Backlight
Setting
5
4
3
2
1
Contrast
Back
Cancel
OK
Når [OK] berøres, efter skærmen for et indstillingsskift
vises, vender skærmen tilbage til ”Preference”-skærmen.
3-8 Startindstilling (for administrator)
Udfør denne indstilling ved installationen. Indstillingen kan
også ændres efter installationen.
(1) Berør [Initial Setting] på ”Main Menu”-skærmen.
(2) 1nU´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQYLVHVVNDOGX
indtaste adgangskoden (eller installatøradgangskoden)
og berøre [OK].
(1)
(2)
Main Menu
Page 2/ 2
Preference
Initial Setting
Maintenance
Monitor
Password Verification
Enter Current Password
Summer Time
Setting
Previous
Page
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CL
Cancel
OK
(3) Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, vises ”Initial
Setting”-skærmen. Skærmen har 3 sider, som skiftes ved
at berøre [Next Page] eller [Previous Page].
Initial Setting
Page 1/ 3
Initial Setting
Page 2/ 3
Master Indoor
Unit Setting
Language Setting
Date Setting
R.C. Sensor
Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Password Setting
Next
Page
Back
Initial Setting
RC Master/
Slave Setting
Back
Back
Previous
Page
Display Item
Setting
Next
Page
3-8-1
Sprogindstilling
(1) Berør [Language Setting] på
”Initial Setting”-skærmen. ”Language Setting”-skærmen vises.
Page 3/ 3
I.U. Display
Number Setting
Previous
Page
)¡OJHQGHLQGKROGHUDQJLYHW Ƈ7LOLQVWDOODW¡UHQ
(OHPHQWHUVRPLQGHQG¡UVHQKHGHQLNNHXQGHUVW¡WWHU
vises ikke).
‡/DQJXDJH6HWWLQJ
Det viste sprog er skiftet. De sprog, der kan vises,
er engelsk (fabriksindstilling), kinesisk, fransk, tysk,
spansk, polsk, russisk, italiensk, græsk, portugisisk,
tyrkisk og hollandsk.
‡'DWH6HWWLQJ
Dato- og tidsvisningsformatet er indstillet. Når strømmen er slukket, holder dato- og tidsdataene tiden ved
hjælp af et indbygget batteri i cirka 7 dage. Når strømmen er slukket i længere tid end dette, skal datoen og
tiden nulstilles.
‡7HPS8QLW6HWWLQJ
Temperaturvisningsenheden skifter til ”°C” eller ”°F”.
Fabriksindstillingen er ”°C”.
‡5&*URXS1DPH6HWWLQJ
Fjernbetjeningens gruppenavn kan indstilles eller ændres.
Da-17
‡5&6HQVRU6HWWLQJ Denne indstilling bruger sensoren i enheden til at
fornemme rumtemperaturen. Rumtemperaturen kan
mærkes ved en position tættere på personen end
indendørsenhedens sensor. Fabriksindstillingen er ”Not
Used”.
‡0DVWHU,QGRRU8QLW6HWWLQJƇ
‡3DVVZRUG6HWWLQJ
Indstilling af adgangskoden og ændringer kan udføres.
Desuden kan anmodning om adgangskode til følgende
indstillingspunkter indstilles.
‡Timer til (3-3-1)
‡Timer fra (3-3-2)
‡Auto-sluk-timer (3-3-3)
‡Indstilling af ugentlig timer (3-4)
‡Indstil temperatur automatisk retur (3-5-2)
‡Indstil temperature områdeindstilling (3-5-3)
‡Frostsikring* (3-5-4)
‡Menneskesensorindstilling* (3-5-5)
‡Ventilatorstyring for energibesparelse (3-5-6)
‡Startindstilling (3-8)
‡Vedligeholdelse (3-9)
‡'LVSOD\,WHP6HWWLQJ
9LVQLQJDI¿OWHUWHJQHWRJVWXHWHPSHUDWXUNDQVNLIWHV
mellem synlig og usynlig.
‡5&0DVWHU6ODYH6HWWLQJƇ
‡,8'LVSOD\1XPEHU6HWWLQJ Ƈ
Når det element, der skal indstilles, berøres, skifter
skærmen til hver indstillingsskærm. Når hver indstilling er
færdig eller annulleret, vender skærmen tilbage til denne
skærm. Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til
”Main Menu”-skærmen.
Initial Setting
Page 1/ 3
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Next
Page
Back
(2) Denne skærm har 2 sider, som skiftes ved at berøre [Next
Page] eller [Previous Page]. Berør det sprog, der skal
anvendes.
Language Setting
Page 1/ 2
English
Ё᭛
Deutsch
Español
Cancel
Language Setting
Français
Русский
Język
polski
Português
Next
Page
OK
Cancel
Page 2/ 2
Italiano
Ελληνικά
Türkçe
Dutch
Previous
Page
OK
(3) Når [OK] berøres, efter skærmen for et indstillingsskift vises, vender skærmen tilbage til ”Initial Setting”-skærmen.
3-8-2
Datoindstilling
(1) Berør [Date Setting] på ”Initial Setting”-skærmen. ”Date
Setting”-skærmen vises.
Initial Setting
Page 1/ 3
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Back
Next
Page
Indstil datoen og tiden
(2) Berør [Date and Time Setting] på ”Date Setting”-skærmen. ”Date and Time Setting”-skærmen vises.
(3) Berør [Date] på ”Date and Time Setting”-skærmen.
”Date”-skærmen vises.
(2)
(11) Berør [Time Format] på ”Display Format Setting”-skærmen.
(10)
(11)
Date Format
Display Format Setting
Day/Month/Year
Time Format
Date
Time
01/ 01/2017
12:00 AM
Date Format
Day/Month/Year
Time Format
12:00-11:59AM/PM
Back
Disable
Cancel
OK
Date
Sun 12:00AM
Day
Month
Year
01
01
2017
Cancel
OK
Bemærk
Indstillingsskærmens format svarer til præferencen for
”Display format Setting”.
(5) Berør [Time] på ”Date and Time Setting”-skærmen.
(6) ”Time”-skærmen vises. Indstil tiden med [ ] eller [ ].
(5)
Year/Month/Day
Sun 12:00AM
Summer Time Setting
(4) Indstil datoen ved at berøre [
] eller [ ].
Når [OK] berøres, vender
skærmen tilbage til ”Date and
Time Setting”-skærmen.
Fri 10:00AM
Date Format
Month/Dat/Year
Date and Time Setting
Date and Time Setting
Display Format Setting
Day/Month/Year
(3)
Date Setting
Fri 10:00AM
Cancel
12:00–11:59AM/PM
OK
(12) ”Time Format”-skærmen vises.
Vælg det ønskede format.
Når [OK] berøres, vender
skærmen tilbage til ”Display
Format Setting”-skærmen.
Cancel
OK
Time Format
Fri 10:00AM
12:00–11:59 AM/PM
00:00–11:59 AM/PM
00:00–23:59
Cancel
OK
(13) Når [OK] på ”Display Format Setting”-skærmen berøres,
efter en skærm for indstillingsskift vises, vender skærmen tilbage til ”Date Setting”-skærmen.
Afslut datoindstillingen
(14) Og når [Back] på ”Date Setting” berøres, vender skærmen
tilbage til ”Initial Setting”-skærmen.
Date Setting
Date and Time Setting
Display Format Setting
Back
(6)
Date and Time Setting
Date
Sun 12:00AM
Time
01/ 01/2017
Time
Sun 12:00AM
hour
min.
12
00
12:00 AM
Date Format
Day/Month/Year
Time Format
12:00-11:59AM/PM
Summer Time Setting
AM
Disable
Cancel
OK
Cancel
OK
3-8-3
Indstilling af temperaturenhed
(1) Berør [Temp. Unit Setting] på ”Initial Setting”-skærmen.
(2) ”Temp. Unit Setting”-skærmen vises. Vælg [°C] eller [°F].
(Standard er ”°C”).
(1)
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Date and
Time Setting”-skærmen.
Bemærk
Indstillingsskærmens format svarer til præferencen for
”Display format Setting”.
(7) Når [OK] på ”Date and Time Setting”-skærmen berøres,
efter en skærm for indstillingsskift vises, vender skærmen tilbage til ”Date Setting”-skærmen.
Initial Setting
(2)
Page 1/ 3
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Back
Next
Page
Temp. Unit Setting
°C
°F
Cancel
OK
Når [OK] berøres, efter skærmen for et indstillingsskift vises, vender skærmen tilbage til ”Initial Setting”-skærmen.
Indstil skærmformatet for dato og tid
(8) Berør [Display Format Setting] på ”Date Setting”-skærmen.
(9) ”Display Format Setting”-skærmen vises. Berør [Date
Format].
(8)
(9)
Date Setting
Display Format Setting
Date and Time Setting
Display Format Setting
Back
Fri 10:00AM
Date Format
Day/Month/Year
Time Format
12:00–11:59AM/PM
Cancel
OK
(10) ”Date Format”-skærmen vises. Vælg det ønskede format.
Når [OK] berøres, efter skærmen for et indstillingsskift vises, vender skærmen tilbage til ”Display Format Setting”skærmen.
Da-18
3-8-4
R.C.-gruppenavnsindstilling
(1) Berør [R.C.Group Name Setting] på ”Initial Setting”-skærmen.
”R.C.Group Name Setting”skærmen vises.
3-8-6
Initial Setting
Page 1/ 3
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Adgangskodeindstilling
(1) %HU¡U>3DVVZRUG6HWWLQJ@Sn
”Initial Setting”-skærmen.
Initial Setting
Beskrivelse af skærmen
(a)
(d)
(e)
(b)
Display Item
Setting
Password Setting
Next
Page
Back
Page 2/ 3
Master Indoor
Unit Setting
R.C. Sensor
Setting
Previous
Page
Back
Next
Page
Skift adgangskoden
(2) ´3DVVZRUG6HWWLQJ´VN UPHQYLVHV%HU¡U>&KDQJH
3DVVZRUG@
(3) ´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQYLVHV,QGWDVWGHQDNWXelle adgangskode, og berør [OK].
(2)
(3)
Password Setting
Password Verification
Enter Current Password
Change Password
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CL
Change Setting
Cancel
Back
OK
(f)
(c)
(a) ,QGWDVWQLQJVRPUnGH
Når det tilgængelige antal tegn er overskredet, vises
”Over” i højre ende. (Alfabet 12 tegn, kinesisk 8 tegn)
(b) 7DVWHUPHGWHJQ
Berør den samme tast, indtil det tegn, der skal bruges,
vises.
(c) 7DVWHQ)L[HG3KUDVH
>)ORRU&RUULGRU2I¿FH&RQI5RRP5HFHLSW5RRP
Room, Room No., Front, Side, Entrance, Outlet, East,
:HVW6RXWK1RUWK:LQGRZ@HUUHJLVWUHUHW%HU¡UWDVWHQ
[Fixed Phrase], indtil den sætning, der skal bruges, vises.
(d) Mellemrumstast
(e) Backspace-tast
(f) Markørtaster
Skift R.C.- Gruppenavnet
(2) Berør hver tast, og indtast navnet. Når [OK] berøres,
efter skærmen for et indstillingsskift vises, vender skærmen tilbage til ”Initial Setting”-skærmen.
Bemærk
Standardadgangskoden er ”0000” (4 cifre).
(4) Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, vises ”Change
3DVVZRUG´VN UPHQ
Change Password
Enter New Password
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CL
Cancel
OK
Når den nye adgangskode indtastes, og [OK] berøres,
efter skærmen for ændring af indstillingen vises, vender
VN UPHQWLOEDJHWLO´3DVVZRUG6HWWLQJ´VN UPHQ
Anmodning om adgangskode til indstillingspunktet
Tænd/Sluk er indstillet.
(5) Berør [Change Setting] på
Password Setting
´3DVVZRUG6HWWLQJ´VN UPHQ
Change Password
Change Setting
Back
3-8-5
R.C. Sensorindstilling
(1) Indstil [R.C. Sensor Setting] på ”Initial Setting”-skærmen.
(2) ”R.C. Sensor Setting”-skærmen vises. Berør [Used].
(1)
Change Setting
(2)
Initial Setting
Page 2/ 3
R.C. Sensor Setting
R.C. Sensor
Setting
Master Indoor
Unit Setting
Used
Password Setting
Display Item
Setting
Not Used
Back
Previous
Page
Next
Page
”Change Setting”-skærmen vises. Skærmen har 3 eller 4
sider, som skiftes ved at berøre [Next Page] eller [Previous Page].
Cancel
Page 1/ 4
Change Setting
Page 2/ 4
On Timer
[Off]
Weekly Timer
[On]
Off Timer
[Off]
Set Temp. Auto Return
[On]
Auto Off Timer
[On]
Set Temp. Range Setting
Next
Page
Cancel
OK
Når [OK] berøres, efter at data er overført
til indendørsenheden, vender skærmen tilbage til ”Initial
Setting”-skærmen.
Change Setting
OK
Cancel
Previous
Page
Next
Page
[On]
OK
Page 3/ 4
Change Setting
Page 4/ 4
Anti Freeze
[On]
Initial Setting
[On]
Human Sensor Setting
[On]
Maintenance
[On]
Fan Control for Energy Saving
[On]
Cancel
Previous
Page
Next
Page
OK
Cancel
Previous
Page
OK
Bemærk
Elementer, som indendørsenheden ikke understøtter, vises
ikke.
Da-19
(6) Når punktet for adgangskodeanmodning, der skal indstilles eller slettes berøres, bliver hver indstillingsskærm
vist.
(7) Berør [On] eller [Off].
On Timer
(Eksempel ”On Timer”-skærm)
On
Når [OK] berøres, vender
Off
skærmen tilbage til ”Change
Setting”-skærmen.
Cancel
OK
Anvend indstillingen.
(6) Når indstillingen er færdig, skal
du berøre [OK] på ”Display
Item Setting”-skærmen.
Efter skærmen for ændring
af indstillingen vises, vender
skærmen tilbage til ”Initial
Setting”-skærmen.
Display Item Setting
Filter Sign
[Visible]
Room Temp.
[Visible]
Cancel
OK
3-9 Vedligeholdelse (for administrator)
Anvend indstillingen.
(8) Når indstillingen er færdig, skal
du berøre [OK] på ”Change
Setting”-skærmen.
(Eksempel side 1/4)
Change Setting
Page 1/ 4
On Timer
[Off]
Off Timer
[Off]
Auto Off Timer
[On]
Next
Page
Cancel
OK
Efter skærmen for ændring af indstillingen vises, vender
VN UPHQWLOEDJHWLO´3DVVZRUG6HWWLQJ´VN UPHQ
(9) 1nU>%DFN@Sn´3DVVZRUG
Setting”-skærmen berøres,
vender skærmen tilbage til
”Initial Setting”-skærmen.
Password Setting
Change Password
Change Setting
(2)
Main Menu
Page 2/ 2
Preference
Initial Setting
Maintenance
Previous
Page
Maintenance
Initial Setting
Page 2/ 3
R.C. Sensor
Setting
Master Indoor
Unit Setting
Password Setting
Display Item
Setting
Previous
Page
(3)
Filter Sign
Room Temp.
Cancel
Filter Sign
[Visible]
Visible
[Invisible]
Invisible
OK
Cancel
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Display
Item Setting”-skærmen.
Rumtemp. synlig/usynlig
(4) Berør [Room Temp.] på ”Display Item Setting”-skærmen.
(5) ”Room Temp.”-skærmen vises. Vælg [Visible] eller [Invisible].
(4)
(5)
Room Temp.
Display Item Setting
Filter Sign
Room Temp.
Cancel
[Visible]
Visible
[Invisible]
Invisible
OK
Cancel
2
3
4
6
7
8
9
Cancel
OK
Page 1/ 3
Maintenance
Test Run
Filter Sign
Reset
Version
I.U. Address
Verification
Next
Page
Back
Page 2/ 3
R.C. Address
Setting
Function Setting
Previous
Page
Next
Page
Next
Page
Filtertegn synligt/usynligt
(2) ”Display Item Setting”-skærmen vises. Berør [Filter Sign]
på ”Display Item Setting”-skærmen.
(3) ”Filter Sign”-skærmen vises. Berør [Visible] eller [Invisible].
Display Item Setting
1
5
Setting
Status List
Maintenance
(2)
0
CL
Error History
Back
Back
Password Verification
Enter Current Password
Summer Time
Setting
(3) Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, vises
”Maintenance”-skærmen. Skærmen har 3 sider, som
skiftes ved at berøre [Next Page] eller [Previous Page].
Skærmelementindstilling
(1) Berør [Display Item Setting] på
”Initial Setting”-skærmen.
(1)
Monitor
Back
3-8-7
9HUL¿NDWLRQGULIWRJLQGVWLOOLQJDIDGPLQLVWUDWRURSO\VQLQJHU
udføres.
(1) Berør [Maintenance] på ”Main Menu”-skærmen.
(2) 1nU´3DVVZRUG9HUL¿FDWLRQ´VN UPHQYLVHVVNDOGX
indtaste adgangskoden (eller installatøradgangskoden)
og berøre [OK].
OK
Når [OK] berøres, vender skærmen tilbage til ”Display
Item Setting”-skærmen.
Page 3/ 3
Installer Password
Change
Back
Initialization
Previous
Page
9HUL¿NDWLRQGULIWRJLQGVWLOOLQJDII¡OJHQGHLQGKROGXGI¡UHV Ƈ7LOLQVWDOODW¡UHQ
(OHPHQWHUVRPLQGHQG¡UVHQKHGHQLNNHXQGHUVW¡WWHU
vises ikke).
‡(UURU+LVWRU\
)HMOKLVWRULNNHQNDQYHUL¿FHUHVU\GGHV
‡6HWWLQJ6WDWXV/LVW
6WDWXVIRUKYHULQGVWLOOLQJNDQYHUL¿FHUHVVRPHQOLVWH
‡)LOWHU6LJQ5HVHW (IWHULQGHQG¡UVHQKHGHQV¿OWHUHUUHQVHWNDQ¿OWHUWHJnet nulstilles.
‡9HUVLRQ
6RIWZDUHYHUVLRQVQXPPHUHWIRUGHQQHHQKHGNDQYHUL¿ceres.
‡7HVW5XQƇ
‡5&$GGUHVV6HWWLQJƇ
‡,QGRRU8QLW$GGUHVV9HUL¿FDWLRQƇ
‡)XQFWLRQ6HWWLQJƇ
‡,QVWDOOHU3DVVZRUG&KDQJHƇ
‡,QLWLDOL]DWLRQƇ
Når [Back] berøres på andre indstillinger end initialisering, vender skærmen tilbage til ”Main Menu”-skærmen.
Når initialiseringen er udført, bliver indstillingsskærmen
ved første start vist.
Da-20
3-9-1
Fejlhistorik
3-9-3
(1) Berør [Error History] på
”Maintenance”-skærmen.
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Next
Page
Back
(2) ´(UURU+LVWRU\´VN UPHQYLVHV1nUVN UPHQKDUÀHUH
sider, kan de skiftes ved at berøre [Next Page] eller [Previous Page].
Filtertegn-nulstilling
(1) Berør [Filter Sign Reset] på ”Maintenance”-skærmen.
Efter dataoverførselsskærmen vises, vises ”Filter Sign
Reset”-skærmen.
(2) 1nU>2.@EHU¡UHVVOXNNHVLQGHQG¡UVHQKHGHQV¿OWHUWHJQ
og skærmen vender tilbage til ”Maintenance”-skærmen.
(1)
(2)
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Filter Sign Reset
The filter sign will be reset. OK?
Error History
No.
1
2
3
4
5
6
Date
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
8/ 1
7/30
7/25
7/22
7/22
7/21
Time
11:00 AM
2:53 AM
8:53 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
Address
002-01
002-02
002-02
002-01
002-01
002-01
Next
Page
Back
Page 1/ 2
Code
141
143
143
141
141
141
Erase
All
Error History
No.
7
8
9
10
11
Date
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
7/ 1
7/10
7/ 5
7/ 2
7/ 2
Time
11:00 AM
2:53 AM
8:53 AM
11:00 AM
11:00 AM
Page 2/ 2
Code
141
143
143
141
141
Address
002-01
002-02
002-02
002-01
002-01
Previous
Page
Back
Erase
All
(3) Når [Back] berøres efter kontrol, vender displayet tilbage
til ”Maintenance”-skærmen.
Slet fejlhistorik
(1) Berør [Erase All] på ”Error History”-skærmen.
(2) Der vises en godkendelsesskærm. Når [Yes] berøres,
efter at historien er ryddet, vender displayet tilbage til
”Error History”-skærmen.
(1)
(2)
Error History
No.
1
2
3
4
5
6
Date
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
8/ 1
7/30
7/25
7/22
7/22
7/21
Time
11:00 AM
2:53 AM
8:53 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
Next
Page
Back
3-9-2
Address
002-01
002-02
002-02
002-01
002-01
002-01
Page 1/ 2
Code
141
143
143
141
141
141
Erase
All
Delete entire error history?
No
Yes
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Next
Page
Back
(2) ”Setting Status List”-skærmen vises. Skærmen har 5 sider, som skiftes ved at berøre [Next Page] eller [Previous
Page].
(Elementer, som indendørsenheden ikke understøtter,
vises ikke).
Setting Status List
Page 1/ 5
Setting Status List
On Timer
– Operation Start Time
Off Timer
– Operation Stop Time
Auto Off Timer
– Operation Stop Time
– Time Range
[Disable]
[0.5hr]
[Disable]
[0.5hr]
[Disable]
[30min.]
[–]
Weekly Timer
Set Temp. Auto Return
– Cool
– Heat
Next
Page
Back
Setting Status List
Set Temp. Range Setting
– Auto
– Cool/Dry
– Heat
Date Format
Time Format
Back
Previous
Page
Setting Status List
R.C. Master/Slave Setting
Backlight Setting
– Automatic Off Time
– Brightness
Contrast
Back
Page 3/ 5
[Disable]
[18.0°c – 30.0°c]
[18.0°c – 30.0°c]
[10.0°c – 30.0°c]
[Day/Month/Year]
[12:00–11:59AM/PM]
Next
Page
Back
Previous
Page
Setting Status List
Summer Time Setting
Temp. Unit Setting
R.C. Sensor Setting
Display Item Setting
– Filter Sign
– Room Temp.
Back
Page 2/ 5
[Disable]
[Disable]
[60min. / 28.0°c]
[60min. / 23.0°c]
Next
Page
Page 4/ 5
[Disable]
[°C]
[Not Used]
[Visible]
[Invisible]
Previous
Page
Page 5/ 5
[Master]
[Enable]
[30s]
[2]
[3]
Previous
Page
Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til
”Maintenance”-skærmen.
Da-21
3-9-4
Next
Page
Next
Page
Cancel
OK
Version
(1) Berør [Version] på ”Maintenance”-skærmen.
(2) ”Version”-skærmen vises.
Når [Back] berøres, vender skærmen tilbage til
”Maintenance”-skærmen.
(1)
(2)
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Version
E000V00P00L00
Back
Error History
Indstillingsstatusliste
(1) Berør [Setting Status List] på
”Maintenance”-skærmen.
Back
Next
Page
Back
4 DRIFTSTIPS
4-1-4
(a) 6HI¡OJHQGHWDEHO
4-1 Indstillinger, der kan vælges
(til VRF-system)
Status
Der er restriktioner på de indstillinger, der kan vælges, alt
HIWHUV\VWHPNRQ¿JXUDWLRQRJGULIWVVWDWXV
4-1-1
Varmegenvindingssystem
(a) Når én indendørsenhed er tilsluttet til RB-enhed
Alle indstillinger kan vælges.
(b) Når en master-indendørsenhed er indstillet i en RBgruppe, kan kun den indstilling, der er valgt i masterLQGHQG¡UVHQKHGHQ DQYHQGHV ´)DQ´NDQLNNH
vælges på indendørsenheden, herunder master-indendørsenheden).
(c) Når en master-indendørsenhed ikke er indstillet i RBgruppen, se nedenstående tabel.
Status
Andre indendørsenheder er
i køledrift.
Andre indendørsenheder er
i affugtningsdrift.
Andre indendørsenheder er
i varmedrift.
Andre indendørsenheder er
i frostsikringsdrift.
4-1-2
Kan vælges
Kan ikke vælges
Cool, Dry
Auto eller
Custom Auto,
Heat, Fan
Cool, Dry
Auto eller
Custom Auto,
Heat, Fan
Heat
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Heat
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
1nULQGHQG¡UVHQKHGHUNXQHUWLOVOXWWHWWLON¡ling i varmegenvindingssystem
(a) 6HI¡OJHQGHWDEHO
Status
Når som helst
4-1-3
Kan vælges
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Varmepumpesystem
Kan ikke vælges
Heat
Kan vælges
Kan ikke vælges
Andre indendørsenheder er
i køledrift.
Cool, Dry
Auto eller
Custom Auto,
Heat, Fan
Andre indendørsenheder er
i affugtningsdrift.
Cool, Dry
Auto eller
Custom Auto,
Heat, Fan
Andre indendørsenheder er
i varmedrift.
Heat
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Andre indendørsenheder er
i frostsikringsdrift.
Heat
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
(b) Når en master-indendørsenhed er indstillet i et kølesystem,
kan kun den indstilling, der er valgt i master-indendørVHQKHGHQ DQYHQGHV ´)DQ´NDQLNNHY OJHVSn
indendørsenheden, herunder master-indendørsenheden).
4-1-5
Udendørsenhedsprioriteret tilslutning i varmepumpesystem
(a) 6HI¡OJHQGHWDEHO
Status
Kan vælges
Køleprioritet indstilles ved
ekstern indgang.
Varmeprioritet indstilles ved
ekstern indgang.
Kan ikke vælges
Cool, Dry
Auto eller
Custom Auto,
Heat, Fan
Heat
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
4-2 9HUL¿NDWLRQVVN UPHQQnULQGVWLOOLQgen er færdig
9HUL¿NDWLRQVVN UPHQVRPYLVHV
når en indstilling er fuldført, vises i
ca. 3 sekunder. Når denne skærm
berøres, skifter skærmen til den
næste skærm.
(Eksempel på skærm)
On Timer
Setting changed.
RB-prioriteret tilslutning i varmegenvindingssystem
(a) For indendørsenheder eller RB-grupper ved RB-prioriteUHWWLOVOXWQLQJVHI¡OJHQGHWDEHO
Status
Køleprioritet indstilles ved
ekstern indgang.
Varmeprioritet indstilles ved
ekstern indgang.
Kan vælges
Kan ikke vælges
4-3 ,QGVWLOOHOLJWWHPSHUDWXURPUnGH
Det indstillelige temperaturområde ved driftstilstand og indendørsenhedsindstilling vises i tabellen nedenfor.
Cool, Dry
Auto eller
Custom Auto,
Heat, Fan
Cool/Dry*
Heat
Auto eller
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Heat
Custom
Auto
Auto*
18 til 30°C (64 til 88°F) eller
20 til 30°C (68 til 88°F)
95)V\VWHPWLOƒ& WLOƒ)
$QGHWV\VWHPWLOƒ& WLOƒ)
Samme som det ovennævnte område, men der er
temperaturer, der ikke kan indstilles på grund af
dødbåndet.
18 til 30°C (64 til 88°F) eller
20 til 30°C (68 til 88°F)
Bemærk
* Den nedre grænse for indstillingstemperaturen varierer
alt efter anvendelsessted.
Da-22
5 ANDRE
5-1 Udvendige dimensioner
(QKHGPP LQ
120 (4-3/4)
120 (4-3/4)
20,4 (13/16)
5-2 6SHFL¿NDWLRQHU
Modelnavn
UTY-RNR¿Z2
Indgangsspænding
Jævnstrøm 12 V
Strømforbrug
Max. 0,3 W
Skærm
3,8 tommer FSTN LCD-skærm
(255 × 160 pixels)
med berøringspanel
Brugstemperaturområde
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Brugsfugtighedsområde
20 til 90 % (ingen kondens)
Opbevaringstemperaturområde
-10 til 60 °C (14 til 140 °F)
Opbevaringsfugtighedsområde
20 til 90 % (ingen kondens)
Dimensioner
[H × B × D mm (in)]
120 × 120 × 20,4
(4-3/4 × 4-3/4 × 13/16)
Vægt [g (oz)]
220 (7,76)
5-3 Fejlkode
For detaljerne om fejlen i indendørsenheden eller udendørsenheden, når du kontrollerer fejlindholdet, henvises der til
fejlkoderne i hver installationsvejledning.
Fejlkode
CC.1
Indholdsfortegnelse
Sensorfejl
C2.1
Transmissions-PCB-fejl
12.1
Kommunikationsfejl i fjernbetjening med ledning
12.3
Antal overskud af enheden i systemet for fjernbetjening med ledning
12.4
Opstartsfejl i systemet for fjernbetjening med ledning
26.4
Adresseduplikering i systemet for fjernbetjening med
ledning
26.5
Adresseindstillingsfejl i systemet for fjernbetjening
med ledning
15.4
Dataopsamlingsfejl
Da-23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement