Fujitsu UTY-RNRYZ2 取扱説明書

Fujitsu UTY-RNRYZ2 取扱説明書
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO (simple)
UTY-RNRYZ2
UTY-RNRGZ2
UTY-RNRXZ2
MANDO A DISTANCIA CON CABLE
Conserve este manual para posibles consultas futuras.
MANUALE DI ISTRUZIONI (semplice)
UNITÀ DI CONTROLLO A FILO
Conservare questo manuale per consultazione futura.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (απλό)
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
MANUAL DE FUNCIONAMENTO (simples)
CONTROLO REMOTO COM FIOS
Guarde este manual para consulta futura.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (простой)
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сохраните данное руководство для последующего использования.
KULLANIM KILAVUZU (basit)
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
使用说明书(简易)
有线遥控器
使用产品前请仔细阅读本使用说明书
请保留本说明书以供今后参考
Deutsch
Français
Español
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.
Italiano
(simple)
EλληvIkά
MODE D’EMPLOI
Português
KABEL-FERNBEDIENUNG
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.
Русский
BEDIENUNGSANLEITUNG (Einfach)
Türkçe
WIRED REMOTE CONTROLLER
Keep this manual for future reference.
文
(simple)
中
OPERATING MANUAL
English
REMOTE CONTROLLER (WIRED TYPE)
[Original instructions]
PART NO. 9382729004
9382729004-01_OM.indb 2
2/22/2017 13:26:25
使用说明书 ( 简易 )
部件编号 9382729004
有线遥控器
内容
■ 安全注意事项 ................................................................... 1
■ 部件名称
....................................................................... 2
1 监视屏
1-1
1-1-1
监视屏 ....................................................................... 2
监视屏模式画面 ........................................................ 2
2 控制
2-1
开和停 ........................................................................
........................................................................3
3
2-2
运行设定
运行设定....................................................................
.................................................................... 3
2-2-1
2-2-2
2-2-3
设置运行模式 ........................................................... 3
设置温度 ................................................................... 3
设置送风速度 ........................................................... 3
3 设定
3-1
选择设定项目 ............................................................ 4
3-2
送风方向设定 ............................................................ 4
3-2-1
3-2-2
3-3
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-4
3-4-1
上下送风方向 ........................................................... 4
左右送风方向设定 .................................................... 4
定时器设定 ................................................................ 4
开机定时器 ............................................................... 5
关机定时器 ............................................................... 5
自动关机定时器 :..................................................... 5
特别设定.................................................................... 6
节能
...................................................................... 6
本手册中未载明的设定及规格可参考本机所附光
盘上的使用说明书。建议管理人员在必要时参考
该使用手册。
■ 安全注意事项
• 说明书中所示意的 “安全注意事项” 包含了与用户安
全有关的重要内容。
请务必遵守。
此标记表示如不遵守本说明书
操作会导致使用人员死亡或重
伤。
如发生故障(烧焦味等)
,请立即停止运行并关闭
断路器,向专门服务人员咨询。
请不要自行修理或更改任何损坏的电缆。请让授
权的服务人员完成。错误操作将会引起触电或火
灾。
当移动时,关于该单元的拆卸和安装,请咨询授权
的服务人员。
请不要用湿手触摸。该行为可能会引起触电。
如儿童有可能靠近本装置、
或能用手接触本装置时,
请采取预防措施。
请不要自行修理或更改设备。该行为可能会导致故
障或事故。
请不要在该单元附近使用易燃气体。该行为可能会
导致漏气起火。
请安全地处理包装材料。把塑料包装袋剪破后处
理以防止小孩玩耍塑料袋。如果小孩玩耍这些原装
包装袋会有窒息的危险。
除非有专人负责在身体、感官或心智能力方面有残
疾的人群(包括儿童)或缺少相关经验和知识的人
群有关安全使用设备的监督或指导工作,否则该设
备不应由该类人群使用。
儿童应得到监管以保证他们不将设备拿来玩耍。
警告
此标记表示如不正确操作有可
能导致使用者负伤或造成设备
注意
损坏。
请不要在单元上放置含有液体的容器。
这样做会引起发热、火灾或触电。
请不要将单元直接暴露于水。这样做会引起故障、
触电或发热。
请不要将电子设备放置在距本机 1 米(40 英寸)范
围以内。该行为将导致故障或失效。
请不要在该单元附近用火或在周围放置加热设备。
该行为将导致故障。
请不要用尖锐的物体碰触开关。这样做会造成破
损、出故障或引起触电。
请勿将物品放入本机的狭缝部分中。这样做会造
成故障、发热或引起触电。
Sc-1
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 1
2/7/2017 4:08:27 PM
(a) 遥控器群组名称 :该单元连接到的遥控器群组
名称。
(b) 时钟
(c) 模式 :当该项被触摸时,
显示屏将转换至“模式”
画面。
请参看 [2 控制 ] → [2-2 运行设定 ] → [2-2-1
设置运行模式 ]。
■ 部件名称
(a)
运行模式设为 [ 自定义自动 ]
时,会显示制冷和制热的设
定温度。
(b)
(c)
(d)
(a) 触摸显示屏
• 当背景光被设置为启用并且屏幕被触摸或开 /
停按钮被按下时,背景光将点亮。背景光将在
最近一次操作 30 或 60 秒后关闭。当背景光
设置为不启用时,背景光将不会点亮。
• 请用指尖轻触触摸屏。一个市售的手写笔可以
使用。如果使用了过大的力按压或使用棒、铅
笔、或圆珠笔等操作,显示屏可能会被划伤或
损坏。
• 请不要同时触摸 2 个或更多位置。更正操作
不能执行。
• 当清洁时,请不要使用洗涤剂或酒精、油漆稀
释剂等。 这将会引起事故或设备外观损坏。
(b) LED 灯(电源指示灯)
当室内机运行时点亮。
当错误产生时闪烁。
(c) 开/ 停按钮
(d) 室内温度传感器(内部)
1 监视屏
1-1 监视屏
1-1-1 监视屏模式画面
监视屏模式画面是本机的主画面。
(a)
(d)
(i)
࡬߭
࡬✣
28.0°C
20.0°C
(d) 设温 :当该项被触摸时,
显示屏将转换至温度设
定画面。
请参看 [2 控制 ] → [2-2 运行设定 ] → [22-2 设置温度 ]。
(e) 送风 :当该项被触摸时,
显示屏将转换至送风设
定画面。
请参看 [2 控制 ] → [2-2 运行设定 ] → [22-3 设置送风速度 ]。
(f) 室内温度:显示由该单元检测的环境温度。
(g) 菜单 :当该项被触摸时,
显示屏将转换至“菜单”
画面。
请参看 [3 设定 ]。
(h) 状态 ( 用于管理人员 )
(i) 状态图标 :
错误发生。( 用于管理人员 )
来自该单元的操作被中央控制器禁用。( 用
于管理人员 )
模式匹配错误。
不能同时操作的模式被选择。
( 用于管理人员 )
开机定时器、停止定时、或自动关机定时器
被设置。请参看 [3 设定 ] → [3-3 定时器设定 ]。
每星期定时被设置。( 用于管理人员 )
设置温度自动复位设定被设置。( 用于管理
人员 )
显示该清洁滤网。( 用于管理人员 )
该单元的温度传感器被使用。( 用于管理人
员)
关于中文以外的屏幕显示,本产品使用由 Ricoh
Company, Ltd. 制作并开发的位图字体。
(b)
Ѩ 10:00 Ϟज
ࡲ݀ᅸ
䆒⏽
῵ᓣ
26.0
(i)
(c)
䇴⑟
ࠊ‫ދ‬
°C
ᅸ‫⏽ݙ‬ᑺ
(i)
䗕亢
㞾ࡼ
(e)
26.0°C (f)
⢊ᗕ
㦰ऩ
(h)
(g)
Sc-2
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 2
2/7/2017 4:08:28 PM
2 控制
2-2-2 设置温度
(1) 触摸监视屏模式画面的 [设温]。
(2) “设温”画面被显示。
使用[ ]或[ ]调节室内温度。
(1)
(2)
2-1 开和停
(1) 按下 [ 开/ 停 ] 按钮。
Ѩ 10:00 Ϟज
῵ᓣ
Ѩ 10:00 Ϟज
䆒⏽
῵ᓣ
26.0
ࠊ‫ދ‬
䗕亢
°C
⢊ᗕ
ࠊ‫ދ‬
㞾ࡼ
㦰ऩ
䆒⏽
26.0
°C
⢊ᗕ
LED 灯
㞾ࡼ
26.0
°C
প⍜
㦰ऩ
运行模式设为 [ 自定义自
动 ] 时,请设置制冷和制
热温度。
开 / 停按钮
䆒⏽
䗕亢
䇴⑟
࡬߭
࡬✣
28.0
20.0
°C
°C
਌⎾
当室内机运行时,LED 灯将持续点亮。
备注
在除了监视屏模式画面以外的画面中,开 / 停按
钮不能被操作。
2-2 运行设定
2-2-1 设置运行模式
Ѩ 10:00 Ϟज
ࠊ‫ދ‬
䆒⏽
26.0
䗕亢
°C
⢊ᗕ
ࠊ‫ދ‬
䰸⑓
㞾ࡼ
䗕亢
ࠊ⛁
㞾ࡼ
根据室内机型号,会显示
[ 自定义自动 ] 而取代 [ 自
动 ]。
প⍜
⁗ᕅ
㠠ᇐѿ
㠠ࣞ
备注
• 可设置的温度范围根据运行模式的不同。请参阅
附件 CD-ROM 上使用说明书中的 “4-3 可设置的
温度范围”。
• 当设置了 “温度范围设定” 时,请确认设定了可
选择的温度。请参阅附件 CD-ROM 上使用说明
书中的 “3-5-3 温度范围设定”。
2-2-3 设置送风速度
῵ᓣ
㦰ऩ
⺤ᇐ
(3) 当[ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至监视屏模式
画面。
(1) 触摸监视屏模式画面的 [ 模式 ]。
(2) “模式” 画面被显示。
选择运行模式。
(1)
(2)
῵ᓣ
⹂ᅮ
⹂ᅮ
䇴⑟
䲚⒵
26.0
26.
䘷伄
࡬✣
°C 㠠ᇐѿ
㠠ࣞ
(1) 触摸监视屏模式画面的 [ 送风]。
(2) “送风” 画面被显示。
使用[ ] 或 [
度。
(1)
(2)
Ѩ 10:00 Ϟज
῵ᓣ
ࠊ‫ދ‬
䆒⏽
26.0
] 设置送风速
䘷伄
䗕亢
°C
㞾ࡼ
㠠ࣞ
㦰ऩ
਌⎾
⺤ᇐ
⢊ᗕ
备注
• 只有可选模式将被显示。取决于系统的配置和
运行状态,可选模式可能不同。请参阅附件 CDROM 上使用说明书中的 “4-1 可选模式”。
• 当选择了 “送风” 时,将不
䆒⏽
῵ᓣ
䗕亢
能设置温度。
䗕亢
㞾ࡼ
⺤ᇐ
(3) 当[ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至监视屏模式
画面。
Ѩ 10:00 Ϟज
⢊ᗕ
㦰ऩ
• [ 自动 ] 或 [ 自定义自动 ] 模式可在设置了主室
内机的 R.C. 组中使用。不会在其它 R.C. 组中
显示。
• 当在热回收型系统中切换运行模式时,运行准备
可能会需要一定时间,但是这并不是故障。
(3) 当[ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至监视屏模式
画面。
Sc-3
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 3
2/7/2017 4:08:28 PM
3 设定
3-2-1 上下送风方向
3-1 选择设定项目
(1) 触 摸 监 视 屏 模 式 画 面的
[ 菜单]。
Ѩ 10:00 Ϟज
䆒⏽
῵ᓣ
26.0
ࠊ‫ދ‬
䗕亢
㞾ࡼ
°C
㦰ऩ
(2) “主菜单” 画面被显示。
此画面有2页可以通过触摸[ 下一页]或[上一页]
进行转换。
(*: 不显示室内机不支持的项目。)
义 1/ 2
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
໣Ҹᯊ䆒ᅮ
⦃๗䆒ᅮ
ϔ਼乘㑺ᅮᯊ఼
䆒ᅮ
⡍߿䆒ᅮ
߱ྟ䆒㕂
㓈ׂ
ϟϔ义
Ꮊে
䆒ᅮ
1
1
প⍜
䖨ಲ
(3) 当设置后 [ 确定 ] 被触模时,数据将传送至室内
机,
并且显示将返回 “送风方向设定” 画面。
ⲥ㾚ሣ
Ϟϔ义
(1) 触摸 “送风方向设定” 画面的 [ 左右设定 ]。
(2) “左右送风方向设定” 画面被显示。触摸 [ ] 或 [
并且设置送风方向或 “摆动”。
(1)
(2)
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
Ϟϟ
䆒ᅮ
Ꮊে䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
1
3
3
䖨ಲ
义 1/ 2
Џ㦰ऩ
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
ϔ਼乘㑺ᅮᯊ఼
䆒ᅮ
⡍߿䆒ᅮ
ⲥ㾚ሣ
ϟϔ义
备注
对应没有调整送风方向功能的室内机,不显示 [ 送
风方向设定 ]。
প⍜
3-3 定时器设定
(1) 触摸 “主菜单” 画面的 [ 定时器设定 ]。
(2) “定时器设定” 画面被显示。
(1)
(2)
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
义 1/ 2
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
Ϟϟ
䆒ᅮ
ϔ਼乘㑺ᅮᯊ఼
䆒ᅮ
Ꮊে
䆒ᅮ
1
3
䖨ಲ
当室内机没有水平送风方向调节功能时,[ 左右
设定 ] 将不能显示并且送风方向将不能设置。
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
Ϟϟ
䆒ᅮ
1
ऩ⣀Ϟϟ೎ᅮ
䖨ಲ
对于该操作,请参阅附件 CD-ROM 上使用说
明书中的 “3-2-3 单独上下固定”。
当 [ 确定 ] 或 [ 取消 ] 在每一个设定画面被触摸
时,显示将返回此画面。当 [ 返回 ] 被触摸时,
显示将返回 “主菜单” 画面。
备注
与无线遥控器同时使用本单元时,室内机的送风
方向有可能与本机组显示的方向不匹配。
⹂ᅮ
(3) 当设置后 [ 确定 ] 被触模时,数据将传送至室内
机,
并且显示将返回 “送风方向设定” 画面。
Џ㦰ऩ
当该遥控器连接至带单独
送风控制功能的卡式室内
机时,显示 [ 单独上下固
定 ]。
]
Ꮊে
䆒ᅮ
3-2 送风方向设定
(2) 显示“送风方向设定”画面。
当 [ 上下设 定 ] 或 [ 左右设
定 ] 被触摸时,每一个设定
界面被显示。
⹂ᅮ
3-2-2 左右送风方向设定
当要设置的项目被触摸时,每一个设定画面被
显示。请参看每一个项目的描述以了解更多细
节。当设定完成或取消时,显示将返回此画面。
当 [ 监视屏 ] 被触摸时,显示将返回至监视屏模
式画面。
(1) 触摸 “主菜单” 画面的 [ 送风
方向设定 ]。
3
义 2/ 2
Џ㦰ऩ
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
ⲥ㾚ሣ
Ϟϟ
䆒ᅮ
]
Ϟϟ䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
⢊ᗕ
Џ㦰ऩ
(1) 触摸 “送风方向设定” 画面的 [上下设定 ]。
(2) “上下送风方向设定” 画面被显示。触摸 [ ] 或 [
并且设置送风方向或 “摆动”。
(1)
(2)
ⲥ㾚ሣ
⡍߿䆒ᅮ
ϟϔ义
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
ᓔᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
݇ᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
[ ϡਃ⫼ ]
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
䖨ಲ
以下定时器设定将可用 :
• 开机定时器 :
在设置的时间之后,停止的室内机将开始运行。
• 关机定时器 :
在设置的时间之后,室内机将停止运行。
• 自动关机定时器 :
当室内机运行通过该单元的开 / 停按钮开始时,
运行将在设置的时间之后停止。
当要设置的项目被触摸时,显示将切换至每一
个设定的屏幕。当设定完成或取消时,显示将
返回此画面。当 [ 返回 ] 被触摸时,
显示将返回“主
菜单” 画面。
Sc-4
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 4
2/7/2017 4:08:28 PM
3-3-1 开机定时器
(2)
(1) 触摸 “定时器设定” 画面的
[ 开机定时器 ]。当 “密码确
认” 画面显示时,输入密码
并触摸 [ 确定 ]。
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
ᓔᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
݇ᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
Ѩ 10:00 Ϟज
ᓔྟ䖤㸠ᯊ䯈
প⍜
ਃ⫼ ϡਃ⫼
ਃ⫼
[ ৢ 0.5 ᇣᯊ ]
প⍜
设置开始运行时间。
(4) 触摸 “开机定时器” 画面的 [ 开始运行时间 ]。“开
始运行时间” 画面被显示。
(5) 通过触摸 [ ] 或 [ ]以设置时间。
(4)
(5)
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
ᓔྟ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 0.5 ᇣᯊ ]
Ѩ 10:00 Ϟज
ᓔྟ䖤㸠ᯊ䯈
ৢ
0.5
প⍜
⹂ᅮ
ᇣᯊ
প⍜
备注
最多可以设置 24 个小时。
Ѩ 10:00 Ϟज
ᓔᴎᅮᯊ఼
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
ᓔྟ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 0.5 ᇣᯊ ]
প⍜
⹂ᅮ
3-3-2 关机定时器
(1) 触摸 “定时器设定” 画面的
[关机定时器 ]。当 “密码确
认” 画面显示时,输入密码
并触摸 [ 确定 ]。
ਃ⫼
ϡਃ⫼
প⍜
⹂ᅮ
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,
显示将返回至“关机定时器”
画面。
设置停止运行时间。
(4) 触摸 “关机定时器” 画面的 [停止运行时间 ]。“停
止运行时间” 画面被显示。
(5) 通过触摸 [ ] 或 [ ]以设置时间。
(4)
(5)
Ѩ 10:00 Ϟज
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 0.5 ᇣᯊ ]
Ѩ 10:00 Ϟज
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
ৢ
প⍜
⹂ᅮ
ᇣᯊ
প⍜
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,
显示将返回至“关机定时器”
画面。
备注
最多可以设置 24 个小时。
应用此设定。
(6) 触摸 “关机定时器” 画面的
[ 确定 ]。在设定更改屏幕
显示时,显示将返回 “定时
器设定” 画面。
Ѩ 10:00 Ϟज
݇ᴎᅮᯊ఼
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 0.5 ᇣᯊ ]
প⍜
⹂ᅮ
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,
显示将返回至“开机定时器”
画面。
应用此设定。
(6) 触摸 “开机定时器” 画面的
[ 确定 ]。在设定更改屏幕
显示后,显示将返回 “定时
器设定” 画面。
[ ৢ 0.5 ᇣᯊ ]
ਃ⫼ ϡਃ⫼
0.5
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,
显示将返回至“开机定时器”
画面。
Ѩ 10:00 Ϟज
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
݇ᴎᅮᯊ఼
ϡਃ⫼
⹂ᅮ
ᓔᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
䖨ಲ
[ ϡਃ⫼ ]
ਃ⫼ ϡਃ⫼
Ѩ 10:00 Ϟज
ਃ⫼ ϡਃ⫼
প⍜
启用开机定时器。
(2) “开机定时器” 画面被显示。
触摸 “开机定时器” 画
面的 [启用/ 不启用]。
(3) “启用/ 不启用” 画面被显示。
触摸 [启用]。
(2)
(3)
ᓔᴎᅮᯊ఼
(3)
݇ᴎᅮᯊ఼
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
ᓔᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
݇ᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
[ ϡਃ⫼ ]
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
䖨ಲ
启用关机定时器。
(2) “关机定时器” 画面被显示。
触摸 [启用/ 不启用]。
(3) “启用/ 不启用” 画面被显示。
触摸 [启用]。
3-3-3 自动关机定时器 :
(1) 触摸 “定时器设定” 画面的
[自动关机定时器 ]。当 “密
码确认” 画面显示时,输入
密码并触摸 [ 确定 ]。
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
ᓔᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
݇ᴎᅮᯊ఼
[ ϡਃ⫼ ]
[ ϡਃ⫼ ]
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
䖨ಲ
启用自动关机定时器。
(2) “自动关机定时器” 画面被显示。
触摸 “自动关机
定时器” 画面的 [启用/ 不启用]。
(3) “启用/ 不启用” 画面被显示。
触摸 [启用]。
(2)
(3)
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
Ѩ 10:00 Ϟज
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ϡਃ⫼ ]
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 30 ߚ䩳 ]
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
[ – ]
প⍜
⹂ᅮ
ਃ⫼ ϡਃ⫼
ਃ⫼
ϡਃ⫼
প⍜
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至 “自动关机
定时器” 画面。
设置停止运行时间。
(4) 触摸 “自动关机定时器” 画面的 [停止运行时间 ]。
(5) “停止运行时间” 画面被显示。
通过 [ ] 或 [ ] 设
置时间。时间可以被设置在 30 分钟到 240 分钟
范围内,
以每10 分钟为单位。
Sc-5
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 5
2/7/2017 4:08:29 PM
(4)
(5)
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
Ѩ 10:00 Ϟज
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
㒣䖛᠟ࡼ᪡԰
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 30 ߚ䩳 ]
30
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
[ – ]
প⍜
Ѩ 10:00 Ϟज
ৢ
⹂ᅮ
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
Ѩ 10:00 Ϟज
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
ᯊ䯈㣗ೈ
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 30 ߚ䩳 ]
ᓔྟᯊ䯈
[--:--]
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
[ – ]
㒧ᴳᯊ䯈
[--:--]
Ѩ 10:00 Ϟज
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
[ 䖲㓁 ]
প⍜
Ѩ 10:00 Ϟज
[ ᣛᅮ㣗ೈ ]
ᓔྟᯊ䯈
[--:--]
㒧ᴳᯊ䯈
[--:--]
প⍜
ᣛᅮ㣗ೈ
প⍜
Ѩ 10:00 Ϟज
ᓔྟᯊ䯈
ᇣᯊ
ߚ䩳
08
40
প⍜
Ϟज
⹂ᅮ
(11) 触摸 “时间范围设定” 画面的 [结束时间 ]。
(12)“结束时间” 画面被显示。
通过触摸 [ ] 或 [
设置结束时间。
(11)
(12)
Ѩ 10:00 Ϟज
ᓔྟᯊ䯈
[08:40 Ϟज ]
㒧ᴳᯊ䯈
[--:--]
প⍜
⹂ᅮ
]以
Ѩ 10:00 Ϟज
㒧ᴳᯊ䯈
ᇣᯊ
ߚ䩳
05
40
প⍜
(1) 触摸 “主菜单” 画面的 [ 特别
设定 ]。
义 1/ 2
㡖㛑
䆒ᅮ⏽ᑺ
㞾ࡼ໡ԡ
⏽ᑺ㣗ೈ䆒ᅮ
䰆‫ޏ‬㒧
⹂ᅮ
备注
设定与优先的 “日期和时间的格式设定” 相应的
画面格式。
[ ᣛᅮ㣗ೈ ]
[05:40 ϟज ]
⹂ᅮ
Ѩ 10:00 Ϟज
㞾ࡼ݇ᴎᅮᯊ఼
ਃ⫼ ϡਃ⫼
[ ਃ⫼ ]
‫ذ‬ℶ䖤㸠ᯊ䯈
[ ৢ 30 ߚ䩳 ]
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
[08:40 Ϟज–05:40 ϟज ]
প⍜
⹂ᅮ
䗕亢ᮍ৥䆒ᅮ
ᅮᯊ఼䆒ᅮ
ϔ਼乘㑺ᅮᯊ఼
䆒ᅮ
⡍߿䆒ᅮ
3-4 特别设定
⡍߿䆒ᅮ
䖲㓁
⹂ᅮ
ᯊ䯈㣗ೈ
[08:40 Ϟज ]
㒧ᴳᯊ䯈
义 1/ 2
Џ㦰ऩ
ϟϔ义
(2) “特别设定” 画面被显示。 当屏幕中有显示多重
画页时,
请触摸 [ 下一页 ] 或 [上一页 ] 转换画页。
ᯊ䯈㣗ೈ
当 [ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至 “时间范围
设定” 画面。
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
ᓔྟᯊ䯈
ⲥ㾚ሣ
(9) 触摸 “时间范围设定” 画面的 [ 开始时间 ]。
(10) “开始时间” 被显示。
通过触摸 “开始时间” 画面的
[ ] 或 [ ] 设置开始时间。
(9)
(10)
ᯊ䯈㣗ೈ
应用此设定。
(14) 触摸 “自动关机定时器” 画
面的 [ 确定 ]。在设定更改
屏幕显示后,显示将返回
“定时器设定” 画面。
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至 “时间范围
设定” 画面。当 [ 连续 ] 被选择时,
请参看(14)
。
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
[ ᣛᅮ㣗ೈ ]
⹂ᅮ
设置自动关机定时器的时间范围。
(6) 触摸 “自动关机定时器” 画面的 [ 时间范围设定 ]。
(7) “时间范围设定” 画面被显示。
触摸 [ 时间范围 ]。
(6)
(7)
(8) “时间范围” 画面被显示。
当指定 “自动关机定时器”
的时间范围时,触摸 [ 指定
范围 ],并在启用设置全天
时,
触摸 [ 连续 ]。
ᯊ䯈㣗ೈ
প⍜
প⍜
⹂ᅮ
Ѩ 10:00 Ϟज
ᯊ䯈㣗ೈ䆒ᅮ
ߚ䩳
当 [ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至 “自动关机
定时器” 画面。
প⍜
(13) 触摸 “时间范围设定” 画面
的 [ 确定 ]。
画面将返回 “自
动关机定时器” 画面。
ϟज
䖨ಲ
Ҏԧᛳⶹ఼䆒ᅮ
ϟϔ义
䖨ಲ
亢᠛㡖㛑䆒ᅮ
Ϟϔ义
以下内容将被设置 :
(*: 不显示室内机不支持的项目。)
• 节能 :
经过一段时间后,温度设定会自动偏移。能源
消耗在制冷时设定高温、在制热时设定低温
时被抑制。
• 设定温度自动复位 ( 适用于管理人员 )
• 温度范围设定(适用于管理人员)
• 防冻结 *(适用于管理人员)
• 人体感知器设定 *( 适用于管理人员)
• 风扇节能设定 *(适用于管理人员)
当要设置的项目被触摸时,显示将切换至每一
个设定的屏幕。当设定完成或取消时,显示将
返回此画面。当 [ 返回 ] 被触摸时,
显示将返回“主
菜单” 画面。
3-4-1 节能
节能的开 / 停
(1) 触摸 “特别设定” 画面的 [ 节能 ]。
(2) “节能”画面被显示。
触摸“节能”画面的[开]或[停]。
(1)
(2)
义 1/ 2
⡍߿䆒ᅮ
㡖㛑
㡖㛑
䆒ᅮ⏽ᑺ
㞾ࡼ໡ԡ
ᓔ
⏽ᑺ㣗ೈ䆒ᅮ
䰆‫ޏ‬㒧
‫ذ‬
⹂ᅮ
当 [ 确定 ] 被触摸时,显示将返回至 “时间范围
设定” 画面。
义 2/ 2
⡍߿䆒ᅮ
䖨ಲ
ϟϔ义
প⍜
⹂ᅮ
当触摸 [ 确定 ] 时,数据将被传输至室内机,然
后将返回 “特别设定” 画面。
Sc-6
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 6
2/7/2017 4:08:29 PM
原产地
泰国
制造商
富士通将军有限公司
日本川崎市高津区末长 3 丁目 3 番 17 号
销售商
富士通将军中央空调(无锡)有限公司
中国江苏省无锡市新区漓江路 10 号
电话 :510-8527-0900"
Sc-7
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 7
2/7/2017 4:08:29 PM
9382729004-01_OM_simple.indd 1
2/9/2017 10:28:09
9382729004-01_OM_simple_Sc.indd 8
2/7/2017 4:08:29 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement