Fujitsu UTY-RSRG Kasutusjuhend

Fujitsu UTY-RSRG Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
OSA NR. 9373329411
Säilitage juhend tuleviku tarbeks.
ETTEVAATUSABINÕUD
KASUTAMISE NÄPUNÄITED
Jahutuse/kütmise prioriteet
(Ainult Soojuspumba mudelid)
• Kui sama süsteemi teine siseseade juba töötab jahutuse või kuivatuse režiimis, ei saa
kütmise režiimi seadistust teostada.
• Siseseade, mis on seadistatud kui administratiivne siseseade, võib töötada
AUTOMAATNE režiimis.
• Administratiivne siseseade:
Administratiivsel siseseadmel on jahutuse ja kütte seadistamisel prioriteet.
• Kehavigastuste ja vara kahjustamise vältimiseks lugege see peatükk enne seadme
kasutamist hoolikalt läbi ning järgige ettevaatusabinõusid.
HOIATUS
See märgis tähistab toiminguid, mille valesti tegemine võib põhjustada
kasutaja surma või tõsiseid vigastusi.
• Rikke (nt põlemislõhn vms) korral tuleb
seadme kasutamine kohe lõpetada,
kaitselüliti välja lülitada ning pidada nõu
volitatud hoolduspersonaliga.
• Ärge parandage ega muutke ühtegi
kahjustatud kaablit ise. Laske seda teha
volitatud hoolduspersonalil. Ebaõige töö
põhjustab elektrilöögi või tulekahju.
• Seadme liigutamisel pidage selle
mahavõtmise ja paigaldamise osas nõu
volitatud hoolduspersonaliga.
• Ärge puudutage seadet märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.
• Kui lapsed võivad seadmele läheneda,
jälgige, et nad seadmeni ei ulatuks.
• Ärge parandage ega muutke seda ise. See
võib põhjustada tõrke või õnnetuse.
• Ärge kasutage selle seadme läheduses
tuleohtlikke gaase. See võib gaasi
lekkimisel põhjustada tulekahju.
• Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise,
sensoorse või vaimse puudega inimesed
ega isikud, kel puuduvad seadme suhtes
teadmised või kogemused, välja arvatud
juhul, kui nende ohutuse eest vastutav
isik valvab kasutuse üle või annab
selle kasutamise kohta juhiseid. Lapsi
tuleb alati valvata, et nad ei mängiks
õhukonditsioneeriga.
TÕRKEOTSING
Enne teeninduse soovimist teostage järgmised kontrollid:
Sümptom
Ei tööta üldse.
• Ärge pange sellele seadmele vedelikke
sisaldavaid anumaid. See põhjustab
kuumenemise, tulekahju või elektrilöögi.
• Ärge laske sellel seadmel otseselt veega
kokku puutuda. See põhjustab tõrke,
elektrilöögi või kuumenemise.
• Visake pakkematerjal ohutult ära.
Rebige kilekotid katki ja visake ära, et
lapsed ei saaks nendega mängida. Kui
lapsed kilekottidega mängivad, esineb
lämbumisoht.
• Ärge pange elektriseadmeid sellest
seadmest 1 m (40 tolli) ulatusse. See võib
põhjustada rikkeid või tõrkeid.
• Ärge kasutage selle seadme lähedal tuld
ega pange selle lähedale küttekeha. See
võib põhjustada rikke.
• Ärge puudutage lüliteid teravate esemetega.
See põhjustab vigastuse, tõrke või
elektrilöögi.
Probleem
• Kas esinenud on voolukatkestus?
• Kas kaitse on läbi põlenud või kaitselüliti on rakendunud?
• Seda kontrollitakse tsentraliseeritult?
Kui probleem püsib pärast nende kontrollide tegemist või kui tunnete põlemislõhna või
kui LED-lamp vilgub, lõpetage kohe seadme kasutamine, lülitage kaitselüliti välja ja
pöörduge volitatud hoolduspersonali poole.
TEHNILISED ANDMED
UTY-RSRY
UTY-RSRG
UTY-RSRX
Mudeli nimi
See märk tähistab toiminguid, mille valesti tegemine võib põhjustada isiku-
ETTEVAATUST või varakahju.
Eesti
KAUGJUHTIMISPULT (JUHTMEGA)
Sisendpinge
Mõõtmed ja kaal
Alalisvool 12 V
Kõrgus
120 mm
Laius
75 mm
Sügavus
19 mm
Kaal
120 g
Et-1
KASUTAMINE
TÖÖREŽIIM
Kütmisjuhised ei kehti „Ainult jahutus“ mudelitele.
KÄIVITAMINE/SEISKAMINE
Töötamise ajal töörežiimi valimiseks vajutage nuppu
„
“.
*
**
***
Iga nupule „
“ vajutus vahetab töö ja seiskamise vahel.
Töötamise ajal süttib LED-lamp (roheline).
(AUTOMAATNE) (JAHUTUS) (KUIVATUS) (VENTILAATOR) (KÜTMINE)
ÕHUVOOLU SUUND
* Soojuspumba mudel, mis ei ole seadistatud kui administratiivne
siseseade, ei saa AUTOMAATNE režiimis töötada.
** Soojuspumbaga mudeli jaoks ei saa ventilaatorit valida.
*** Kütmistoimingut ei ole „Ainult jahutus“ mudelitega võimalik
teha.
• Kui prioriteedirežiim on seatud olekusse „Administratiivse
siseseadme prioriteet“, juhib teiste siseseadmete, v.a
administratiivne siseseade, töörežiimi administratiivne
siseseade.
• Kui administratiivse siseseadme töörežiim on seatud
olekusse „AUTOMAATNE“, kuvatakse teiste juhtmega
kaugjuhtimispultide, v.a administratiivsel siseseadmel, kuval
lisaks jooksvale töörežiimile „AUTOMAATNE“. Sellisel juhul
juhib teiste siseseadmete tööd administratiivne siseseade.
Nt : kui administratiivse siseseadme töörežiim on õhukonditsioneeri seadistuses seatud olekusse „AUTOMAATNE“.
(Märge teistel juhtmega kaugjuhtimispultidel, v.a administratiivne siseseade.)
Õhuvoolu suuna seadmiseks või pöördfunktsiooni valimiseks vajutage nuppu „
“.
Õhuvoolu suuna näidik
(PÖÖRD)
(ÜLES)
(ALLA)
VENTILAATORI KIIRUS
Töötamise ajal ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage nuppu
„
“ või „
“. (Saadaolevad ventilaatori kiirused
erinevad olenevalt siseseadme tüübist.)
Ventilaatori kiiruse näidik
*
(AUTOMAATNE)
Kui administratiivne siseseade on
seatud olekusse „AUTOMAATNE“.
Temperatuuri seadistusvahemik
KÜTMINE
18 kuni 30 °C
VRF süsteem: 10 kuni 30 °C
Muud süsteemid: 16 kuni 30 °C
18 kuni 30 °C
* Temperatuuri seadistust tuleks hinnata kui standardset väärtust ning see võib
mõnevõrra erineda tegelikust toatemperatuurist.
Et-2
(KÕRGE)
Märkused:
Töötamise ajal toatemperatuuri seadmiseks vajutage nuppu
“ või „
“.
„
AUTOMAATNE
(MADAL)
(Valib ventilaatori kiiruse automaatselt.)
TEMPERATUUR
JAHUTUS/KUIVATUS
(VAIKNE)
(1)
kuvatakse, kui on ilmnenud tõrge.
Lõpetage viivitamatult kasutamine ja võtke ühendust administraatoriga.
(2) Kui vajutatakse nuppu piiratud sätte muutmiseks, hakkab vilkuma .
kuvamisel esinevad funktsioonid, mille seadistamist ei saa teostada.
(3)
kuvamisel ei pruugi õhukonditsioneer ruumi jahutusrežiimis piisavalt jahutada või kütterežiimis
piisavalt soojendada. Kui
ei lülitu mõne aja pärast välja, võtke ühendust administraatoriga.
(4) Siseseadme mittetöötavat sätet ei saa määrata.
kuvatakse, kui õhukonditsioneeri töö on peatatud hädaolukorra tõttu.
(5) •
•
kuvatakse, kui õhukonditsioneer on proovikäitamises.
9373329411_OM.indb 4
2016/9/9 11:28:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement