Fujitsu UTY-RVNGM Kullanma talimatları

Fujitsu UTY-RVNGM Kullanma talimatları
AIR CONDITIONER
OPERATING MANUAL
WIRED REMOTE CONTROLLER
BEDIENUNGSANLEITUNG
KABEL-FERNBEDIENUNG
MODE D’EMPLOI
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
UTY-RVN*M
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANDO A DISTANCIA CON CABLE
MANUALE DI ISTRUZIONI
TELECOMANDO A FILO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
CONTROLO REMOTO COM FIOS
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ
KULLANIM KILAVUZU
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
EλληvIkά
Português
Русский
Türkçe
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
[Original instructions]
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ
PART No. 9380221043-02
BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
KULLANIM KILAVUZU
PARÇA No. 9380221043-02
UZAKTAN KUMANDA (KABLOLU TİP)
İçindekiler
1. GİRİŞ ............................................................................. 2
1-1. Güvenlik Talimatları ................................................. 2
1-2. Uzaktan kumandaya genel bakış ............................ 3
1-3. “Ekran” ekranı hakkında.......................................... 4
5-4. Filtre işareti ayarı.................................................... 19
5-4-1. Filtre işareti sıfırlama ayarı ................................... 20
5-4-2. Gösterim ayarı ...................................................... 20
5-5. Uzaktan kumanda sensörü kontrolü ayarı ........... 21
5-6. Oda sıc. gösterimi ayarı ......................................... 21
2. TEMEL İŞLEMLER ........................................................ 5
5-7. Tuş kilidi seçimi ayarı ............................................ 21
2-1. Çalışmayı başlatma .................................................. 5
5-8. Başlangıç ayarı ....................................................... 22
2-1-1. Açık/Kapalı ayarı..................................................... 5
5-8-1. Lisan ayarı ............................................................ 22
2-1-2. Çalışma modu ayarı ............................................... 5
5-8-2. Sıcaklık birimi ayarı .............................................. 23
2-1-3. Ayarlı sıcaklık ayarı ................................................. 5
2-1-4. Fan hızı ayarı.......................................................... 5
2-2. Menü kısmında öğeleri ayarlama ........................... 6
6. TEMİZLİK VE BAKIM .................................................. 23
7. ÖZELLİK ...................................................................... 23
2-3. Alt menü kısmında öğeleri ayarlama ...................... 7
8. DİĞER .......................................................................... 23
3. İŞLEV AYARI ................................................................. 8
3-1. “Fonksiyon” ekranına geçme.................................. 8
8-1. Hata kodu ................................................................ 23
8-2. Sorun giderme ........................................................ 24
3-2. Fonksiyon ayarı öğeleri ........................................... 8
3-2-1. Hava akış yönü ayarı .............................................. 8
3-2-2. Tasarruf ayarı .......................................................... 9
3-2-3. Sıc. otom. dönüş. ayarla ayarı ................................ 9
3-2-4. Ayarlı sıc. aralık sınırlaması ayarı......................... 10
4. ZAMANLAYICI AYARI ................................................. 11
4-1. “Zamanlayıcı” ekranına geçme ............................. 11
4-2. Zamanlayıcı ayarı öğeleri....................................... 11
4-2-1. Açma zamanlayıcısı ayarı..................................... 11
4-2-2. Kapatma zamanlayıcısı ayarı ............................... 12
4-2-3. Haftalık zamanlayıcı ayarı .................................... 13
4-2-4. Otomatik kapanma zamanlayıcı ayarı .................. 15
5. ALT MENÜ AYARI ........................................................ 17
5-1. “Alt menü” ekranına geçme .................................. 17
5-2. Tarih/Saat ayarı ....................................................... 17
5-2-1. Tarih ayarı ............................................................. 17
5-2-2. Saat ayarı ............................................................. 17
5-2-3. Yaz saati ayarı ...................................................... 18
5-2-4. Gösterim biçimi ayarını değiştirin ......................... 18
5-3. Ekran ayarı .............................................................. 19
5-3-1. Otomatik kapanma zamanı ayarı.......................... 19
5-3-2. Parlaklık ayarı ....................................................... 19
5-3-3. Kontrast ayarı ....................................................... 19
Bu ürün, Ricoh Co.,Ltd. tarafından yapılıp geliştirilmiş bir
bit eşlem yazı tipi kullanır.
Tr-1
1. GİRİŞ
1-1. Güvenlik Talimatları
• Kişisel yaralanmaları veya mal hasarını önlemek için bu
üniteyi kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun ve
aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulduğundan emin olun.
UYARI
Bu işaret, yanlış bir şekilde
gerçekleştirilmesi durumunda
kullanıcının ölümüne veya ciddi biçimde
yaralanmasına neden olabilecek
prosedürleri göstermektedir.
Bu ünite, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parçalar içermez. Bu ünitenin tamiri, kurulumu veya
yerdeğiştirilmesi için daima yetkili servis personeline
danışın. Düzgün olmayan kurulum veya kullanım
sızıntıya, elektrik çarpmasına veya yangına sebep
olacaktır.
Yanık kokusu gibi bir arıza olması durumunda derhal
klimayı çalıştırmayı durdurun ve elektrik devre kesicisini
kapatarak veya elektrik fişini çekerek tüm güç kaynağını
kesin. Sonrasında yetkili servis personeline danışın.
Hiçbir hasarlı kabloyu kendi kendinize onarmayın veya
değiştirmeyin. Hasar gördüyse, sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
Islak ellerle çalıştırmayın. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Ünite yakınında yanıcı gazlar kullanmayın. Yangına
neden olabilir.
Ambalaj malzemelerini emniyetli bir şekilde atın. Plastik ambalaj torbalarını yırtın ve çocukların oynamaması
için bertaraf edin. Çocukların orijinal plastik torbalarla
oynaması halinde boğulma tehlikesi ortaya çıkar.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili denetim veya talimatlar
sunulmadığı sürece, (çocuklar da dahil) fiziksel, algısal
veya zihinsel yetileri sınırlı olan ya da deneyim ve bilgi
bakımından yetersiz kişiler tarafından kullanılmaya uygun
değildir.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocukların
denetim altında bulundurulması gerekir.
DİKKAT
Bu iþaret, hatalý bir þekilde gerçekleþtirilmesi durumunda kullanýcýda
kiþisel zarara veya mal zararýna neden
olabilecek prosedürlere iþaret eder.
Bu ünitenin üzerine eşya koymayın, üniteye tırmanmayın
veya üzerine eşya asmayın. Isınmaya, elektrik
çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Bu üniteyi doğrudan suya maruz bırakmayın. Isınmaya,
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Herhangi bir elektrikli cihazın bu ünitenin en az 1 m (40
inç) uzağında olduğundan emin olun. Arıza veya hataya
neden olabilir.
Bu ünitenin yakınında ateş kullanmayın veya yakınına bir
ısıtma cihazı yerleştirmeyin. Arızaya neden olabilir.
Anahtarlara keskin nesnelerle dokunmayın. Elektrik
çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
Bu ünitenin kesik parçalarına herhangi bir nesne
yerleştirmeyin. Isınmaya, elektrik çarpmasına veya hataya neden olabilir.
]
1
Tr-2
(4) İptal düğmesi
Geçerli seçimi iptal edip önceki ekrana döner.
1-2. Uzaktan kumandaya genel bakış
DİKKAT
Düğmeye parmakla hafifçe basın. Aşırı güçle basılırsa bir
arızaya neden olabilir.
Ekrana çok sert basmayın. Bir arızaya neden olabilir.
Ayardaki uygulanabilir kontrol, her bir ayar ekranının sol
altında şu şekilde görüntülenir:
• Ayar sırasında bu düğmeye bastığınızda, ayar iptal edilir
ve önceki ekrana geri döner.
Iptal:
Tamam:
XXXXXX
• Ayar sonrasında (ya da öncesinde) bu düğmeye basıldığında, önceki ekrana geri döner.
(1)
(2)
Geri:
Ayar:
XXXXXX
(3)
(7)
(4)
(8)
(5)
(6)
(1) Gösterge paneli (arka aydınlatmalı)
• Herhangi bir düğmeye bastığınızda arka aydınlatma
yanar.
• Çalışmaya ya da ayara bağlı olarak içerik değişir.
• Arka aydınlatmanın parlaklığı, kontrastı ve otomatik sönme ayarı değiştirilebilir.
“5. ALT MENÜ AYARI” kısmına başvurun.
NOT: Arka aydınlatma otomatik sönmeyle kapandığında, basılan ilk düğme etkili olmaz, arka aydınlatma yanar. (Açık/Kapalı düğmesi hariç.)
Arka aydınlatma [Kaplı] olarak ayarlı olduğunda, basılan ilk düğme etkili olur.
(2) Ekran geçişi düğmesi (Sol/Sağ)
Ekranı önceki ayar öğesine geri getirir ya da sonraki ayar
öğesine ilerletir.
Örn.) “Tarih” ekranı
Iptal:
Ekran geçişi
düğmesi (Sol)
Iptal:
Tarih
XXXXXX
(5) İmleç düğmesi
Ekranda yukarı/aşağı
ya da sol/sağ
okları görüntülendiğinde, seçili öğeyi değiştirmek için imleci taşıyabilirsiniz.
Ayar öğesi ayarlanabilir veya değiştirilebilir olduğunda yukarı/aşağı
okları da görüntülenir.
NOT: [İmleç düğmesi] üzerindeki işaretli kısma basın.
Çapraz olarak çalıştırıldığında doğru biçimde yanıt
vermez.
(6) Giriş düğmesi
Vurgulanan öğeyi seçer veya ayarı bitirir.
NOT: Ayar tamamlanmadan önce başka bir ayar ekranına
geçildiğinde, iptal onayı ekranı görüntülenir. Ayarı
iptal ederken, [İmleç düğmesiyle (Sol/Sağ)] [Evet]
öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Ayar değişimi engellenecek.
Tamam mı?
Hayır
Tamam:
Evet
Saat
Görüntü şeklini değiştir
Ekran geçişi
düğmesi (Sağ)
Tamam:
Görüntü şeklini değiştir
NOT: Bu düğmeler yalnızca,
ya da
düğmelerinin
herhangi bir bileşimi ve ilgili ekran adları, ekranın
altındaki siyah alanda görüntülendiğinde etkin olur.
(3) Menü düğmesi
“Ekran” ekranı görüntülenirken bu düğmeye bastığınızda
“Menü” ekranına geçer.
“Menü” ekranında düğmeye tekrar bastığınızda “Alt menü”
ekranına geçer.
Tr-3
XXXXXX
(7) Güç göstergesi
Ünite açıldığında yeşil renkte yanar, ünite kapatıldığında
söner.
NOT: Bir hata meydana geldiğinde yanıp söner.
(8) Açık/Kapalı düğmesi
Çalışmayı başlatır ya da durdurur.
1-3. “Ekran” ekranı hakkında
“Ekran” ekranı, klimanın çalışma durumu, işlev ayarı veya geçerli çalışma koşulları gibi çeşitli durumları gösterir.
(1)
Ekran
Oda 28˚C
Pt 10:00
(2)
Mod
Fan
Sıcaklık.ayarı
Soğutma
26
(3)
°C
NOT: Bu işlev yalnızca, simge gösteriminde en az 1 simge
görüntülendiğinde kullanılabilir.
• [Giriş düğmesine] basıp [İmleç düğmesini] kullanarak
simgeyi seçtiğinizde, işlev adını içeren mesaj balonu görülür.
• Bir zamanlayıcı işlevi olan öğe, zamanlayıcı sona erene
kadar kalan süre de görüntülenir.
Ekran
Yüksek
Simge kontr.:
(5)
“Simge kontrolü” işlevi:
“Ekran” ekranında, geçerli olarak ayarlanmış işlevi belirten
simgenin adını kontrol edebilirsiniz.
(4)
Menü
Kapatma zamanlayıcısı: Kalan 1.0 saat
(1) Ekran durumu ve geçerli koşullar
Geçerli ekran adını, oda sıcaklığını, haftanın gününü ve
saati gösterir.
NOTLAR:
• Saat, 24 saatlik, AM/PM (12 saatlik: 12:00–11:59 ya da
0:00–11:59) gösterime. (“5-2-4. Gösterim biçimi ayarını
değiştirin” kısmına başvurun.)
• Oda sıcaklığı belirtimi, yalnızca “Oda sıc. gösterimi”
işlevi etkinleştirildiğinde gösterilir. (“5-6. Oda sıc.
gösterimi ayarı” kısmına başvurun.)
(2) Simge gösterimi
O anda çalışan ya da ayarlanan işlevi gösterir.
NOT: Bu kısımda, açıklama amacıyla olası tüm simgeler
görüntülenmektedir.
Simge
Fonksiyon adı
-
-
Bkz.
sayfa
Tasarruf
9
Sıc. [sıcaklık] otom. [otomatik]
dönüş. ayarla
9
Sıc. [sıcaklık] aralığını ayarla
10
Açma zamanlayıcısı
11
Kapatma zamanlayıcısı
12
Oto. [Otomatik]-kapatma zamanl. [zamanlayıcı]
15
Haftalik zamanlayicı
13
Uz. kum. ısı sens. kont. (Uzaktan
kumanda sensörü kontrolü)
Otomatik çözdürme, yağ geri
kazanımı veya mod uyumsuzluğu
Filtre temizliği bildirimi
-
Pt 10:00
Uzaktan kumanda yasaklama
21
24
20
Soğutma
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Menü
• Birden fazla zamanlayıcı ayarlanmışsa, mesaj balonungörüntülenir. Hedef zamanlada yukarı/aşağı oklar
yıcı işlevini kontrol etmek için [İmleç düğmesine (Yukarı/
Aşağı)] basın.
Kapatma zamanlayıcısı: Kalan 1.0 saat
• “Ekran” ekranında çeşitli simgeler görüntülendiğinde,
[İmleç düğmesine (Sol/Sağ)] basarak diğer simge işlevlerini kontrol edebilirsiniz.
• [Giriş düğmesine] tekrar bastığınızda mesaj balonu kapatılır.
• 3 saniye boyunca hiçbir düğme çalışması olmazsa, simge kontrolü işlevi sonlandırılır.
(3) Çalışma koşulu gösterimi
O anda geçerli olan ya da ayarlanan çalışma modunu,
ayarlı sıcaklığı ve fan hızını gösterir.
• Mod gösterimi: Çalışma modu görüntülenir.
• Ayarlı sıc. gösterimi: Ayarlı sıcaklık görüntülenir.
• Fan gösterimi: Fan hızı görüntülenir.
(4) Çalışma kılavuzu gösterimi
Geçerli uygulanabilir öğeleri ve basılacak düğmeyi gösterir.
(5) Ekran geçişi kılavuzu gösterimi
[Menü düğmesine] basılarak, geçiş yapılabilir ekranın
adıyla [Menü düğmesi] işaretinin (
) veya [Ekran geçişi düğmesine (Sol/Sağ)] basılarak, geçiş yapılabilir ekranın adıyla [Ekran geçişi düğmesi (Sol/Sağ)] işaretinin (
ya da
) bir bileşimi görüntülenir.
-
Siyah arka alanda beyaz simge:
İşlevin geçerli olduğunu ve işlevin gerçekleştirildiğini ya
da bekleme durumunu belirtir.
Beyaz arka alanda siyah simge:
Birincil ünitede Uzaktan kumanda yasaklama işlevi çalıştığından denetleyicinin çalışmaz durumda olduğunu veya
işlevin geçerli olmasına karşın zamanlayıcının ayarlanmış olduğunu belirtir.
Tr-4
2-1-3. Ayarlı sıcaklık ayarı
2. TEMEL İŞLEMLER
“Ekran” ekranında [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak
[Sıcaklık.ayarı] öğesini seçin ve [İmleç düğmesiyle (Yukarı/
Aşağı)] oda sıcaklığını ayarlayın.
2-1. Çalışmayı başlatma
HAZIRLIK:
Geçerli zamanın ekranda doğru biçimde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Zamanı değiştirirken veya yaz saatine yönelik ayara geçiş yaparken (yaz saati uygulaması), “5-2.
Tarih/Saat ayarı” kısmındaki talimatları izleyin.
Ekran
Ekran
Mod
Pt 10:00
Otomatik
• Sıcaklık, [Sıc. aralığını ayarla] ayarında yapılandırılan
aralığın dışındaysa, sıcaklığın kısıtlandığını bildiren
mesaj ekranda görüntülenir.
2-1-2. Çalışma modu ayarı
Ayarlanan sıc. aralığı sınırl. taraf. sınırlanmış.
Menü
“Ekran” ekranında [Mod] öğesini seçin ve [İmleç düğmesiyle
(Yukarı/Aşağı)] istenen çalışma moduna geçiş yapın.
Ekran
Pt 10:00
Sıcaklık.ayarı
°C
11
2-1-4. Fan hızı ayarı
“Ekran” ekranında [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [Fan]
öğesini seçin ve [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)] fan hızını
ayarlayın.
Fan
Ekran
Mod
Çalışma modu işaretleri
Nem
Alma
Pt 10:00
Yüksek
Menü
Soğutma
Yüksek
• Çalışma modu [Fan] olarak ayarlandığında, ayarlı
sıcaklık ayarlanamaz. ([Sıcaklık.ayarı] öğesi
seçilemez.)
[Açık/Kapalı düğmesine] basın.
Güç göstergesi (yeşil) yanar ve klima çalışmaya başlar.
Düğmeye tekrar basıldığında çalışma durdurulur ve güç göstergesi söner.
Otomatik
°C
• Çalışma modundaki olası sıcaklık ayarı aralıkları şu
şekildedir:
Soğutma, Nem Alma,
Otomatik ............................ 18 - 30 °C (64 - 88 °F)
Isıtma ................................ 16 - 30 °C (60 - 88 °F)
2-1-1. Açık/Kapalı ayarı
26
26
Fan
Notlar
Menü
Otomatik
Sıcaklık.ayarı
Menü
Kapalı
Mod
Pt 10:00
Soğutma
Fan
Sıcaklık.ayarı
26
°C
Fan
Yüksek
Menü
Isıtma
Fan hızı işaretleri
Not
Yalnızca ayarlanabilir çalışma modu görüntülenir.
Değiştirilecek başka bir çalışma ayarı varsa yapılandırmaya
devam edebilirsiniz. [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak
istenen öğeye gidin.
Otomatik
Not
Yüksek
Orta
Düşük
Sessiz
Çalışma modu [Nem] olarak ayarlandığında Fan hızı
[Otomatik] ayarına geçer. (Fan hızı seçilemez.)
Tr-5
2-2. Menü kısmında öğeleri ayarlama
Ekran
Menü
Pt 10:00
Mod
Soğutma
Fan
Sıcaklık.ayarı
26
°C
Pt 10:00
Yüksek
Ayar:
Geri:
Geri:
Alt menü
Menü
Alt menü [1/2]
Pt 10:00
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Fonksiyon
Zamanlayıcı
Kaplı
Kaplı
Ayar:
Ekran
Aşağıdaki öğeler Menü kısmında ayarlanabilir.
NOTLAR:
• “İkincil ünite” sütununda “–” işaretli öğeler, ikincil kontrol ünitesi olarak belirlenmiş uzaktan kumandadan ayarlanamaz. İşlevi
birincil ünitede ayarlayın.
• İç ünitenin tipine bağlı olarak bazı özellikler ayarlanamaz.
Ayarlar ve Ekran Öğeleri
F o n k s i - Hava akış yönü
yon
Çalıştırma
İkincil ünite
(Bkz. sayfa)
Hava akış yönünü ayarlar.
Hava akış yönü konum ayarı ve salınım ayarı yapılabilir.
8
O
Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklıktan, soğutma modu altında biraz
yüksek, ısıtma modu altında da biraz düşük olacaktır. Bundan
dolayı, ekonomi modu, normal moddan daha fazla enerji
tasarrufu yapabilir.
9
O
Sıc. [sıcaklık] otom.
[otomatik] dönüş.
ayarla
Ayarlı sıcaklığın değiştirilmesinden itibaren belirli bir süre
geçtikten sonra, sıcaklık otomatik olarak önayarlı değere döner.
Ayarlı süre, 30 ile 120 dakika arasında 10 dakikalık birimlerle
ayarlanabilir.
9
–
Sıc. [sıcaklık] aralığını
ayarla
Ayarlı sıcaklık aralığını sınırlar.
Sıcaklık aralığı, çalışma modu aracılığıyla sınırlanabilir.
10
–
Açma zamanlayıcısı
Klima çalışmasını başlatmak için bu zamanlayıcı işlevini kullanın.
Zamanlayıcı çalışır ve ayarlı süre geçtikten sonra klima çalışması başlar. Zamanlayıcı 24 saat öncesinden ayarlanabilir.
30 dakikalık birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.
11
–
Kapatma zamanlayıcısı
Klima çalışmasını durdurmak için bu zamanlayıcı işlevini kullanın. Zamanlayıcı çalışır ve ayarlı süre geçtikten sonra klima
çalışması durur. Zamanlayıcı 24 saat öncesinden ayarlanabilir.
30 dakikalık birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.
12
–
Haftalık zamanlayıcı
Çalışma başlama ve bitiş zamanları 1 haftaya ayarlanabilir.
1 gün içinde 8 taneye kadar Açılma/Kapanma, çalışma modu, ve
sıcaklık ayarı yapılabilir.
[Haftalık 1] ve [Haftalık 2] olmak üzere 2 tane haftalık zamanlayıcı ayarlanabilir.
Örneğin, [Haftalık 1] ayarını yaz için, [Haftalık 2] ayarını da kış
için atayabilirsiniz. Ardından, mevsime göre yalnızca [Haftalık 1]
ve [Haftalık 2] ayarına geçmeniz yeterlidir.
13
–
Klima çalışması, bu uzaktan kumandanın [Açık/Kapalı düğmesiyle] başlatılmışsa, çalışma bitimi zamanı ayarlanabilir.
Ayarlı zaman, 10 dakikalık birimlerde 30 ile 240 dakika arasında
ayarlanabilir.
Bu zamanlayıcı için bir gündeki geçerli saati de belirleyebilirsiniz.
15
–
Tasarruf
Zamanlayıcı
Ayrıntılar
Oto. [Otomatik]kapatma zamanl.
[zamanlayıcı]
NOT: Seçtiğiniz işlev, [Yönetim] işleviyle kısıtlanırsa, çalışma kılavuzu gösteriminde aşağıdaki mesaj görüntülenir.
Geri:
XXXXXX
Yönetim işlevi tarafından sınırlanmış.
XXXXXX
Tr-6
2-3. Alt menü kısmında öğeleri ayarlama
Ekran
Mod
Soğutma
Menü
Pt 10:00
Fan
Sıcaklık.ayarı
26
°C
Pt 10:00
Yüksek
Geri:
Alt menü [1/2]
Ayar:
Kaplı
Kaplı
Ayar:
Geri:
Alt menü
Menü
Pt 10:00
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Fonksiyon
Zamanlayıcı
Ekran
Alt menü 2/2
Pt 10:00
Tuş kilidi seçimi
Başlangıç
Yönetim
Geri:
Çoc. kilidi
Ayar:
Ekran
Aşağıdaki öğeler Alt menü kısmında ayarlanabilir.
NOT: İç ünitenin tipine bağlı olarak bazı özellikler ayarlanamaz.
Ayarlar ve Ekran Öğeleri
Tarih ve
Saat
Çalıştırma
İkincil ünite
(Bkz. sayfa)
Tarih
Tarihi ayarlar ve düzeltir.
17
O
Saat
Saati ayarlar ve düzeltir.
17
O
Yaz saati
Yaz saati uygulamasını ayarlar ya da iptal eder.
18
O
Tarih ve saate yönelik gösterim biçimi değiştirilebilir.
18
O
LCD arka aydınlatması, arka aydınlatma parlaklığı ve LCD
kontrastı değiştirilebilir.
19
O
20
O
Görüntü şeklini değiştir
Ekran
Filtre
işareti*
Ayrıntılar
Filtre iş. [işareti]
sıfırlama
Filtre işaretini kaldırır.
Gösterge
Filtre işaretini görüntüleme ve görüntülememe arasında geçiş yapar.
20
O
Uz. kum. [Uzaktan kumanda] ısı
sens. kont. [sensörü kontrolü]*
İç ünitenin oda sıcaklığı sensörü, bu uzaktan kumandada
yerleşik olan oda sıcaklığı sensörüne geçirilebilir.
NOT: Bu ayar, birincil ünite ya da ikincil üniteden birinde
yapılabilir.
21
O
Oda sıc. [sıcaklığı] göstergesi
Oda sıcaklığını görüntüleme ve görüntülememe arasında geçiş yapar.
Görüntülenen oda sıcaklığı, uzaktan kumanda etrafındaki sıcaklıktır.
21
O
Tuş kilidi
seçimi
Başlangıç
Yönetim
Çocuk kilidi
Tüm düğme çalışmasını kısıtlar.
21
O
Parça kilidi
[Menü düğmesi] çalışmasını kısıtlar.
21
O
Lisan
Uzaktan kumandanın gösterim dilini değiştirir.
Şu diller seçilebilir: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca,
İtalyanca, Yunanca, Rusça, Portekizce ve Türkçe.
22
O
Isı Unitesi
Ayarlı sıcaklık ve oda sıcaklığı gösterimini Derece ve
Fahrenhayt arasında değiştirir.
23
O
Parola ayarı
“Yönetim” işlevi ayarı için şifre ayarlanabilir.
(Montaj kılavuzuna başvurun.)
-
O
Bazı işlevlerin yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını kısıtlar.
Şifre kontrolüyle, işlev ayarına yalnızca yönetici erişebilir.
(Montaj kılavuzuna başvurun.)
-
O
*: İşlevler fabrikada etkin olmayan duruma ayarlanır ve “Alt menü” ekranında görüntülenmezler. Bu işlevleri etkinleştirmek için
yetkili servis personeline danışın.
Tr-7
2
3. İŞLEV AYARI
3-1. “Fonksiyon” ekranına geçme
1
“Hava akış yönü” ekranı açılır. “Hava akış yönü” ekranında, ilgili iç ünitedeki ayarlanabilir hava akış yönü ve
belirlenmiş geçerli hareketi görüntülenir.
[İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [Dikey] ya da
[Yatay] öğesini seçin.
“Menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak [Fonksiyon] öğesini seçip [Giriş düğmesine]
basın.
Menü
Hava akış yönü
Pt 10:00
Dikey
Yatay
Konum ayarı
Çevir
Pt 10:00
Fonksiyon
Zamanlayıcı
Ayarla:
Geri:
Sıc. aralığını...
Geri:
Ayar:
Not
Alt menü
2
Ayarlanabilir hava akış yönü, iç üniteye göre değişir.
“Fonksiyon” ekranı görüntülenir. “Menü” ekranına geri
dönmek için [İptal düğmesine] basın.
Fonksiyon
Pt 10:00
Hava akış yönü
Tasarruf
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Sıc. aralığını ayarla
Geri:
Sıc. otom. dö...
3
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Çevir]
(Çevir Açık) ya da [Konum ayarı] (Çevir Kapal) öğesini
seçip [Giriş düğmesine] basın.
Kaplı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dikey
Dikey
Çevir
Açık
Çevir
Kapal
Ayar:
Zamanlayıcı
[Çevir] seçildiğinde:
Salınım çalışmasını başlatır.
Hava akış yönü
3-2. Fonksiyon ayarı öğeleri
Pt 10:00
Dikey
Yatay
Çevir
Çevir
“Fonksiyon” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak hedef işlevi seçip [Giriş düğmesine] basın. Seçilen
işlevin ayar ekranı görüntülenir.
3-2-1. Hava akış yönü ayarı
1
Geri:
[Fonksiyon] ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Hava akış yönü] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Fonksiyon
Pt 10:00
Hava akış yönü
Tasarruf
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Sıc. aralığını ayarla
Geri:
Kaplı
Dvr dışı
Dvr dışı
Sıc. aralığını...
Sıc. otom. dö...
[Konum ayarı] seçildiğinde:
[Giriş düğmesine] basarak istenen hava akış yönünü
ayarlayın.
[Giriş düğmesine] basıldığında, Konum ayarı belirtimi
yanıp söner ve ok, hava akış yönü hareketlerini bir
adım belirtir.
Hava akış yönü
Pt 10:00
Dikey
Yatay
Konum ayarı
Çevir
Ayar:
Zamanlayıcı
Geri:
Ayarla:
Sıc. aralığını...
Sıc. otom. dö...
[İptal düğmesine] basarsanız, ekran, “Fonksiyon” ekranına geri döner.
Tr-8
3-2-2. Tasarruf ayarı
1
2
“Fonksiyon” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Tasarruf] öğesini seçin.
Fonksiyon
Geri:
Geri:
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde simge görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Soğutma
Pt 10:00
Soğuk/NemAl
Isıtma
Iptal:
30dakika /
30dakika /
Tamam:
Hava akış yönü
4
26°C
26°C
Sıc. aralığını...
[Dönüş zamanı ve sıcaklık ayarı] için, [İmleç düğmesini
(Yukarı/Aşağı)] kullanarak çalışma modunu seçip [Giriş
düğmesine] basın. [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)]
değeri ayarlayın.
[İmleç düğmesi (Sol/Sağ)] kullanılarak imleç [Saat] ve
[Sıc.] öğesine geçirilebilir.
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Pt 10:00
Saat / Sıcaklık
°C
Yüksek
Bitiş:
30dakika
30dakika
Soğuk/NemAl
Isıtma
Iptal:
“Fonksiyon” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Sıc. otom. dönüş. ayarla] öğesini seçin.
Fonksiyon
Pt 10:00
Hava akış yönü
Tasarruf
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Sıc. aralığını ayarla
Kaplı
Dvr dışı
Dvr dışı
Ayar:
Zamanlayıcı
Ayarı değiştirmek için [Giriş düğmesine] basın.
26°C
26°C
Tamam:
Hava akış yönü
3-2-3. Sıc. otom. dönüş. ayarla ayarı
Tr-9
Pt 10:00
Devrede
Devrede/Dvr dışı ayarı
Dönüş zamanı ve sıcaklık ayarı
Menü
Geri:
[Devrede/Devre dışı ayarı] için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Devrede] ya da [Devre dışı] öğesini seçip, [Giriş düğmesine] basarak ayarı tamamlayın.
Devrede
Devrede/Dvr dışı ayarı
Dönüş zamanı ve sıcaklık ayarı
Açık
Dvr dışı
Dvr dışı
Tamam:
26
Sıc. aralığını...
Saat / Sıcaklık
Zamanlayıcı
Tasarruf
Ayar:
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Pt 10:00
Hava akış yönü
Tasarruf
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Sıc. aralığını ayarla
1
3
[İmleç düğmesine (Yukarı/Aşağı)] basarak [Açık] ya da
[Kaplı] öğesini seçip, ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Iptal:
26°C
26°C
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak öğeyi seçip
[Giriş düğmesine] basın.
Ayar:
Fonksiyon
30dakika /
30dakika /
Hava akış yönü
Zamanlayıcı
2
Pt 10:00
Saat / Sıcaklık
Soğuk/NemAl
Isıtma
Kaplı
Dvr dışı
Dvr dışı
Ayarı değiştirmek için [Giriş düğmesine] basın.
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Devrede/Dvr dışı ayarı
Dvr dışı
Dönüş zamanı ve sıcaklık ayarı
Pt 10:00
Hava akış yönü
Tasarruf
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Sıc. aralığını ayarla
“Sıc. otom. dönüş. ayarla” ekranı görüntülenir.
Sıc. aralığını...
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın. “Fonksiyon” ekranına geri dönmek için [İptal düğmesine] basın.
Notlar
• Ayarlı süre, 30 ile 120 dakika arasında 10 dakikalık
birimlerle ayarlanabilir.
• Çalışma modundaki olası sıcaklık ayarı aralıkları şu
şekildedir:
Soğutma, Nem Alma ......... 18 - 30 °C (64 - 88 °F)
Isıtma ................................ 16 - 30 °C (60 - 88 °F)
• [Sıc. aralığını ayarla] ayarında herhangi bir aralık
ayarlanmışsa, bu ayardaki ayarlanabilir sıcaklık aralığı kısıtlanan aralığı izler.
• [Sıc. otom. dönüş. ayarla] ayarını yaptıktan sonra [Sıc.
aralığını ayarla] ayarında herhangi bir aralık belirlerseniz, [Sıc. aralığını ayarla] kısmındaki kısıtlı aralık
[Sıc. otom. dönüş. ayarla] ayarını da geçersiz kılar.
• İkincil uzaktan kumandada sıcaklık ayarı değişikliği
yapılsa bile, birincil uzaktan kumandada [Sıc. otom.
dönüş. ayarla] kısmındaki ayarlı değere döner.
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde simge görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Pt 10:00
Sıc. otom. dönüş. ayarla: Kalan 30 dakika
Soğutma
24
°C
Yüksek
Menü
3-2-4. Ayarlı sıc. aralık sınırlaması ayarı
“Fonksiyon” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Sıc. aralığını ayarla] öğesini seçin.
Fonksiyon
Pt 10:00
Hava akış yönü
Tasarruf
Sıc. otom. dönüş. ayarla
Sıc. aralığını ayarla
Geri:
Kaplı
Dvr dışı
Dvr dışı
Ayar:
Zamanlayıcı
Ayarı değiştirmek için [Giriş düğmesine] basın.
2
“Sıc. aralığını ayarla” ekranı görüntülenir.
Sıc. aralığını ayarla
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Sıcaklık ayarı
Soğuk/NemAl
Isıtma
Otomatik
Geri:
Dvr dışı
Alt
Üst
18°C
16°C
18°C
30°C
30°C
30°C
Hava akış yönü
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak öğeyi seçip
[Giriş düğmesine] basın.
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Sıcaklık ayarı
Soğuk/NemAl
Isıtma
Otomatik
Iptal:
Devrede
Alt
Üst
18°C
16°C
18°C
30°C
30°C
30°C
Tamam:
Sıc. otom. dö...
Hava akış yönü
Notlar
• Çalışma modundaki olası sıcaklık ayarı aralıkları şu
şekildedir:
Soğutma, Nem Alma,
Otomatik........................... 18 - 30 °C (64 - 88 °F)
Isıtma ............................... 16 - 30 °C (60 - 88 °F)
• S e t t e m p . r a n g e l i m i t a t i o n ( Ay a r l ı s ı c . a r a l ı k
sınırlaması) dışında bir sıcaklık ayarlanırsa, aralık
içindeki en yakın sıcaklığa getirilecektir.
• İkincil uzaktan kumandada sıcaklık ayarı değişikliği
yapılsa bile, birincil uzaktan kumandada [Sıc. aralığını
ayarla] kısmındaki sıcaklığa döner.
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde simge görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Pt 10:00
Sıc. aralığını ayarla
Ayar:
Sıc. otom. dö...
3
[Sıcaklık ayarı] için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak modu seçip [Giriş düğmesine] basın.
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Alt] ve [Üst]
değerini ayarlayın.
[İmleç düğmesi (Sol/Sağ)] kullanılarak imleç [Alt] ve [Üst]
öğesine geçirilebilir.
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Sıc. aralığını ayarla
Bitiş:
1
4
Soğutma
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Menü
[Devrede/Devre dışı ayarı] için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Devrede] ya da [Devre dışı] öğesini seçip, [Giriş düğmesine] basarak ayarı tamamlayın.
Sıc. aralığını ayarla
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Sıcaklık ayarı
Soğuk/NemAl
Isıtma
Otomatik
Iptal:
Devrede
Alt
Üst
18°C
16°C
18°C
30°C
30°C
30°C
Tamam:
Sıc. otom. dö...
Hava akış yönü
Tr-10
3
4. ZAMANLAYICI AYARI
4-1. “Zamanlayıcı” ekranına geçme
1
[Devrede/Devre dışı ayarı] için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Devrede] ya da [Devre dışı] öğesini seçip, [Giriş düğmesine] basarak ayarı tamamlayın.
Açma zamanlayıcısı
“Menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak [Zamanlayıcı] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Menü
Pt 10:00
Fonksiyon
Zamanlayıcı
Iptal:
Tamam:
Oto.-kapatma...
Geri:
4
Ayar:
Alt menü
2
Açma zamanlayıcısı
Zamanlayıcı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Devrede/Dvr dışı ayarı
Devrede
6.0 saat sonra
Zaman ayarı
Tamam:
Iptal:
Oto.-kapatma...
[Zaman ayarı], 30 dakikalık birimlerle 24 saate kadar
ayarlanabilir.
4-2. Zamanlayıcı ayarı öğeleri
4-2-1. Açma zamanlayıcısı ayarı
“Zamanlayıcı” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Açma zamanlayıcısı] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Zamanlayıcı
Pt 10:00
Açma zamanlayıcısı
Kapatma zamanlayıcısı
Haftalik zamanlayicı
Oto.-kapatma zamanl.
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde simge görüntülenir.
Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, zamanlayıcının dolmasına
kadar kalan süre mesaj balonunda görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Ayar:
Fonksiyon
“Açma zamanlayıcısı” ekranı görüntülenir.
Açma zamanlayıcısı
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Dvr dışı
0.5 saat sonra
Zaman ayarı
Geri:
Ayar:
Oto.-kapatma...
Kapatma zama...
Ayarı değiştirmek için [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak öğeyi seçip [Giriş düğmesine] basın.
Tr-11
Pt 10:00
Açma zamanlayıcısı: Kalan 6.0 saat
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Kapalı
Bitiş:
Menü
2
Kapatma zama...
Not
Ayar:
Fonksiyon
Geri:
Pt 10:00
Pt 10:00
Açma zamanlayıcısı
Kapatma zamanlayıcısı
Haftalik zamanlayicı
Oto.-kapatma zamanl.
1
Kapatma zama...
[Zaman ayarı] için [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak saati ayarlayıp, [Giriş düğmesine] basarak
ayarı tamamlayın.
“Zamanlayıcı” ekranı görüntülenir. “Menü” ekranına geri
dönmek için [İptal düğmesine] basın.
Geri:
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Devrede
0.5 saat sonra
Zaman ayarı
4-2-2. Kapatma zamanlayıcısı ayarı
1
“Zamanlayıcı” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Kapatma zamanlayıcısı] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Zamanlayıcı
Kapatma zamanlayıcısı
Ayar:
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Devrede
1.0 saat sonra
Zaman ayarı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Iptal:
Tamam:
Açma zamanla...
Haftalik zama...
Not
Fonksiyon
2
[Zaman ayarı] için [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak saati ayarlayıp, [Giriş düğmesine] basarak
ayarı tamamlayın.
Pt 10:00
Açma zamanlayıcısı
Kapatma zamanlayıcısı
Haftalik zamanlayicı
Oto.-kapatma zamanl.
Geri:
4
“Kapatma zamanlayıcısı” ekranı görüntülenir.
Kapatma zamanlayıcısı
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Dvr dışı
1.0 saat sonra
Zaman ayarı
[Zaman ayarı], 30 dakikalık birimlerle 24 saate kadar
ayarlanabilir.
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde simge görüntülenir.
Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, zamanlayıcının dolmasına
kadar kalan süre mesaj balonunda görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Geri:
Ayar:
Açma zamanla...
Haftalik zama...
Kapatma zamanlayıcısı: Kalan 1.0 saat
Ayarı değiştirmek için [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak öğeyi seçip [Giriş düğmesine] basın.
3
Pt 10:00
[Devrede/Devre dışı ayarı] için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Devrede] ya da [Devre dışı] öğesini seçip, [Giriş düğmesine] basarak ayarı tamamlayın.
Kapatma zamanlayıcısı
Soğutma
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Menü
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Devrede
1.0 saat sonra
Zaman ayarı
Iptal:
Tamam:
Oto.-kapatma...
Kapatma zama...
Tr-12
4-2-3. Haftalık zamanlayıcı ayarı
1
Boş gün ayarı:
“Zamanlayıcı” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Haftalık zamanlayıcı] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Zamanlayıcı
Pt 10:00
Açma zamanlayıcısı
Kapatma zamanlayıcısı
Haftalik zamanlayicı
Oto.-kapatma zamanl.
Geri:
Haftalık zamanlayıcı çalışmasını atlamak istediğiniz günler
varsa, [Boş gün] ayarında haftanın uygulanmayacak günlerini
seçin.
1. [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Boş gün] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Haftalik zamanlayicı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Haftalık zam. seçimi
İzin günü
Pz Pt Sa Ça
Haftalik zamanlayicı
Pt 10:00
Dvr dışı
Haftalık zam. seçimi
İzin günü
Pz Pt Sa Ça
Kapatma zama...
Pe
Cu
Ct
Oto.-kapatma...
Haftalık zamanlayıcı seçimi:
[Haftalık zam. ayar] kısmında, [Haftalık 1], [Haftalık 2] ya da
[Devre dışı] öğelerinden birini seçebilirsiniz.
[Haftalık 1] ve [Haftalık 2] öğelerinin her biri, [Haftalık zam.
ayar] kısmında yapılandırılan planlı zamanlayıcı ayarına sahiptir.
1. [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Haftalık zam.
seçimi] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Haftalik zamanlayicı
Pt 10:00
Dvr dışı
Haftalık zam. seçimi
İzin günü
Pz Pt Sa Ça
Pe
Cu
Ct
Pt 10:00
Haftalık1
Haftalık zam. seçimi
İzin günü
Pz Pt Sa Ça
Ayar:
Haftalık zamanlayıcıyı ayarlayıp etkinleştirmek için en
az aşağıdaki 2 öğeye ihtiyacınız vardır:
• Haftalık zamanlayıcı seçimi
• Haftalık zamanlayıcı ayarı
Oto.-kapatma...
Haftalik zamanlayicı
Ct
Pe
Cu
Ct
Haftalık zam. ayar
Ayarı değiştirmek için [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak öğeyi seçip [Giriş düğmesine] basın.
3
Cu
2. [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak haftanın gününü seçip, [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)] onay işareti girin.
Ayarı onaylamak için [Giriş düğmesine] basın.
Haftalık zam. ayar
Kapatma zama...
Pe
Ayar:
Geri:
“Haftalık zamanlayıcı” ekranı görüntülenir.
Geri:
Haftalık1
Haftalık zam. ayar
Ayar:
Fonksiyon
2
Pt 10:00
Iptal:
Tamam:
Kapatma zama...
Oto.-kapatma...
Not
Haftalık zamanlayıcı, işaretlenen günü yalnızca bir kez atlar.
Sonraki hafta için, [Haftalık zam. ayar] kısmında yapılandırılan planlı haftalık zamanlayıcıyı yerine getirecektir.
Haftalık zamanlayıcı ayarı:
“Haftalık zam. ayar” ekranında, [Haftalık 1] ve [Haftalık 2] öğelerinin her biri için plan ayarlayabilirsiniz.
1. [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Haftalık zam.
ayar] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Haftalik zamanlayicı
Haftalık zam. seçimi
İzin günü
Pz Pt Sa Ça
Pt 10:00
Haftalık1
Pe
Cu
Ct
Haftalık zam. ayar
Geri:
Haftalık zam. ayar
Ayar:
Kapatma zama...
Oto.-kapatma...
2. [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Haftalık 1],
[Haftalık 2] ya da [Devre dışı] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Haftalik zamanlayicı
Pt 10:00
Haftalık1
Haftalık zam. seçimi
İzin günü
Pz Pt Sa Ça
Cu
Ct
Tamam:
Kapatma zama...
Tr-13
Oto.-kapatma...
Oto.-kapatma...
2. “Haftalık zam. ayar” ekranı (Saat 1-4) açılır.
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
Saat
Bitiş
Haftalık zam. ayar
Iptal:
Kapatma zama...
Gün
Pe
Ayar:
Geri:
Geri:
Pz Pt
Pt 10:00
Sa Ça Pe Cu Ct
1
2
3
4
Ayar:
Saat 5-8
Not
“Haftalık zam. ayar” ekranı, “Saat 1-4” ve “Saat 5-8”
olmak üzere 2 sayfadan oluşur. Sayfa başına 4 düzen
ayarlayabilir ve ayar sırasında [Ekran geçişi düğmesine
(Sol/Sağ)] basıldığında, ekran, “Saat 1-4” ve “Saat 5-8”
arasında geçiş yapar.
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
Gün
Saat
Bitiş
Pz Pt
Pt 10:00
Sa Ça Pe Cu Ct
5
(3) [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] uygulanabilir haftanın gününü seçip [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] basın.
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
Gün
Saat
Bitiş
Ayar:
Haftalık zam. ayar
Pz Pt
Pt 10:00
Sa Ça Pe Cu Ct
4
Tamam:
Haftalık zam. ayar
Bitiş
Pz Pt
Pt 10:00
Sa Ça Pe Cu Ct
1
Iptal:
Ayar:
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
4
Bitiş
Ayar:
Haftalık zam. ayar
Bitiş
4
(1) [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Saat] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Saat
(2) Geçerli iş gününe yönelik ayar ekranı açılır.
Saat
3
5. Zamanlayıcıda, Açılma/Kapatma zamanlayıcısı zaman ayarı, Açık/Kaplı, çalışma modu (yalnızca Açma zamanlayıcısı
için) ve sıcaklık (yalnızca Açma zamanlayıcısı için) gibi istenen koşulları, seçilen gün başına 8 taneye kadar düzeni şu
şekilde ayarlayın:
3
Saat 5-8
Gün
2
Geri:
Gün
2
Geri:
Haftalık1
Bitiş
Pz Pt
1
Burada [İptal düğmesine] basarsanız, günün seçimi iptal
edilecektir.
3
4. Haftanın uygun günlerini şu şekilde seçin:
(1) [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Gün] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Saat
Saat
Pz
Pt 10:00
Saat 5-8
2
Saat 5-8
Gün
Gün
1
Iptal:
Haftalık1
Tamam:
Haftalık zam. ayar
3. [Giriş düğmesine] basın. Ardından [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Haftalık 1] ya da [Haftalık 2] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Bitiş
4
[Giriş düğmesine] bastığınızda yalnızca haftanın seçilen
günleri görüntülenir.
8
Haftalık1
Saat
3
Saat 5-8
Saat 1-4
Gün
2
7
Geri:
Haftalık1
1
Iptal:
6
Pt 10:00
Sa Ça Pe Cu Ct
Pz Pt
Pt
Pt 10:00
Sa Ça Pe Cu Ct
1
2
1
2
3
4
Ayar:
Geri:
Saat 5-8
(2) [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak her bir düzen numarası arasında imleci taşıyıp, her düzen yönelik
Açılma/Kapatma zamanlayıcısı zaman ayarını, Açık/
Kapalı ayarını, çalışma modunu ve sıcaklığı ayarlamak
için [İmleç düğmesine (Sol/Sağ)] basın.
Haftalık zam. ayar
3
Haftalık1
4
Gün
Tamam:
Saat 5-8
Pt 10:00
Pz Pt
Saat
Bitiş
Sil:Basın
Pt 10:00
Pz Pt
1
2
3
4
iki saniye.
Tamam:
Saat 5-8
Notlar
Ayarı silmek için, imleci düzen numarasına taşıyıp,
2 saniye boyunca [İptal düğmesine] basın.
Tr-14
(3) [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)] Açık/Kapalı zamanlayıcının zaman ayarını yapın.
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
Gün
Saat
Bitiş
Pz
1
Pt 10:00
Pt
5 00
(7) [Saat] ayarını tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Haftanın diğer günlerini ayarlamaya devam ederken, 4
ve 5 adımlarındaki prosedürleri gerçekleştirin.
6. 5 adımında yaptığınız ayarı onaylamak için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Bitiş] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
2
Haftalık zam. ayar
3
4
Iptal:
Haftalık zam. ayar
Gün
Saat
Bitiş
Pt
1
5:00
2
Saat
(4) [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Açık] (Açma
zamanlayıcısı) ya da [Kaplı] (Kapatma zamanlayıcısı) öğesini seçin. Burada [Kaplı] (Kapatma zamanlayıcısı) öğesini
seçtiğinizde (5) ve (6) adımlarını atlayın.
Pz
1
Gün
Tamam:
Saat 5-8
Haftalık1
Pz
Haftalık1
Pt 10:00
Açk
2
3
3
Bitiş
Pt 10:00
Pt
5:00
10:00
17:00
Açk Isı
Kpl
Açk Isı
20°C
23°C
4
Ayar:
Geri:
Saat 5-8
Burada [İptal düğmesine] basarsanız, günün seçimi iptal
edilecektir. 5 adımındaki ayarda herhangi bir değişiklik
yapmışsanız ve [İptal düğmesine] tekrar basarsanız,
aşağıdaki iptal onaylama ekranı görüntülenir.
[İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [Evet] ya da [Hayır]
öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
4
Iptal:
Tamam:
Ayar değişimi engellenecek.
Tamam mı?
Saat 5-8
(5) Açma zamanlayıcısı öğesini seçtiğinizde, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak çalışma modunu seçin.
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
Gün
Saat
Bitiş
Pz
Pt
1
5:00
Açk Isı
°C
2
Not
3
4
Iptal:
Tamam:
Saat 5-8
(6) Açma zamanlayıcısı öğesini seçtiğinizde, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak istenen sıcaklığı ayarlayın.
Haftalık zam. ayar
Haftalık1
Gün
Saat
Bitiş
Iptal:
Pz
Pt
1
5:00
[İptal düğmesine], “Haftalık zamanlayıcı ayarı” onayından önce basarsanız, 5 adımında ayarlanan tüm öğeler
iptal edilecektir.
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde simge görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Pt 10:00
Açk Isı
2
3
Soğutma
4
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Tamam:
• “Açma zamanlayıcısı” ayarını yaparken, hem çalışma modunu hem de sıcaklığı kesin olarak ayarlamanız gerekir.
Bu yapılandırmalar olmadan zamanlayıcı çalışmayacaktır.
• Çalışma modundaki olası sıcaklık ayarı aralıkları şu
şekildedir:
Soğutma, Nem Alma,
Otomatik............................ 18 - 30 °C (64 - 88 °F)
Isıtma ............................... 16 - 30 °C (60 - 88 °F)
• Set temp. range limitation (Ayarlı sıc. aralık sınırlaması)
dışında bir sıcaklık ayarlanırsa, aralık içindeki en yakın
sıcaklığa getirilecektir. Ancak, bu ayarda belirlenen
değer otomatik olarak düzeltilmeyecektir.
Tr-15
Pt 10:00
Haftalik zamanlayicı : Haftalık1
20°C
Menü
Saat 5-8
Notlar
Evet
Hayır
Pt 10:00
4-2-4. Otomatik kapanma zamanlayıcı ayarı
1
“Zamanlayıcı” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Oto.-kapatma zamanl.] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Zamanlayıcı
Pt 10:00
Açma zamanlayıcısı
Kapatma zamanlayıcısı
Haftalik zamanlayicı
Oto.-kapatma zamanl.
Geri:
Fonksiyon
Ayar:
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
Dvr dışı
2
“Oto.-kapatma zamanl.” ekranı görüntülenir.
Oto.-kapatma zamanl.
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Durma
Başlat
0:00
Etkinl. saat
Geri:
Dvr dışı
30dakika
Bitiş
Otomatik-kapatma zamanlayıcısı başlangıcı
Açma zamanla...
Ayarı değiştirmek için [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak öğeyi seçip [Giriş düğmesine] basın.
[Devrede/Devre dışı ayarı] için, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Devrede] ya da [Devre dışı] öğesini seçip, [Giriş düğmesine] basarak ayarı tamamlayın.
Oto.-kapatma zamanl.
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Durma
0:00
Bitiş
Açma zamanla...
[Durma] için [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)] zamanlayıcıyı ayarlayın. Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Oto.-kapatma zamanl.
Iptal:
Devrede
120dakika
Başlat
0:00
Bitiş
0:00
• O anki zaman, geri sayım sırasında geçerli saatin
dışında olsa bile, zamanlayıcı, işlevin geçerli saati
içinde geri sayımı başlattığında işlev çalışır.
• Otomatik kapanma zamanlayıcının geri sayımı başladıktan sonra klima çalışması Haftalık zamanlayıcıyla
Açık durumuna gelirse, Otomatik kapanma zamanlayıcı çalışmayacaktır.
“Ekran” ekranına geri döndüğünüzde ve bulunulan zaman geçerli saat içinde olduğunda, simge aşağıdaki gibi görüntülenir.
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Oto.-kapatma zamanl.
Soğutma
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Menü
Açma zamanla...
Ekran
Not
Pt 10:00
Oto.-kapatma zamanl.
Ayarlı süre, 30 ile 240 dakika arasında 10 dakikalık
birimlerle ayarlanabilir.
5
Pt 10:00
Var olan zaman geçerli saatin dışındaysa, simge aşağıdaki
gibi görüntülenir.
Tamam:
Haftalik zama...
• Otomatik kapanma zamanlayıcı çalışması sırasında
geçerli saat sona erse bile, işlev, [Durma] kısmında
ayarlı zamandan sonra çalışacaktır.
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Durma
Etkinl. saat
Menü
0:00
Tamam:
Haftalik zama...
4
Devrede
30dakika
Başlat
Etkinl. saat
Iptal:
• Otomatik kapanma zamanlayıcının geri sayımı
yalnızca klima çalışması bu uzaktan kumandanın [Açık/
Kapalı düğmesiyle] başlatılmışsa geçerlidir. Otomatik
kapanma zamanlayıcı etkin olduğunda, ekranda
aşağıdaki mesaj görüntülenir.
0:00
Ayar:
Haftalik zama...
3
Notlar
[Geçerli saat] için, Otomatik kapanma zamanlayıcı ayarına yönelik uygun zaman aralığı ayarlanabilir.
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak zamanı
ayarlayıp [Giriş düğmesine] basın.
Oto.-kapatma zamanl.
Pt 10:00
Devrede/Dvr dışı ayarı
Durma
Başlat
6 00
Etkinl. saat
Iptal:
Devrede
120dakika
Bitiş
0:00
Tamam:
Haftalik zama...
Açma zamanla...
Görüntülenen simge rengi ve mesaj aşağıdaki koşula göre
değişir.
• O anki zaman geçerli saat içindedir ve çalışma, [Açık/Kapalı
düğmesine] basılarak başlatılmıştır:
Otomatik kapanma zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, siyah arka
alanda beyaz simge ve zamanlayıcının sona ermesine kadar
kalan süreyi içeren mesaj balonu görüntülenir.
Ekran
Pt 10:00
Oto.-kapatma zamanl.: Kalan 120 dakika
Soğutma
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Menü
Tr-16
2
5. ALT MENÜ AYARI
“Tarih” ekranı görüntülenir.
Tarih
Pt 10:00
5-1. “Alt menü” ekranına geçme
“Ekran” ekranı görüntülenirken [Menü düğmesine] basıldığında “Alt menü” ekranına geçer. (“Alt menü” ekranı görüntülenirken [Menü düğmesine] basılırsa “Ekran” ekranına geri
dönülür.)
Alt menü
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Yıl
20
08
2012
Iptal:
Tamam:
Görüntü şeklini değiştir
Saat
[İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak ayar öğelerini
(Gün, Ay ya da Yıl) seçip, [İmleç düğmesiyle (Yukarı/
Aşağı)] değeri ayarlayın.
Kaplı
Kaplı
Ayar:
Geri:
Ay
Pazartesi
Pt 10:00
[1/2]
Gün
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın. Ekran,
“Tarih ve Saat” ekranına geri dönülür.
Not
Ekran
Tarih gösterim biçimi ayara bağlıdır. “5-2-4. Gösterim
biçimi ayarını değiştirin” kısmına başvurun.
5-2. Tarih/Saat ayarı
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Tarih ve Saat] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü
Pt 10:00
[1/2]
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Geri:
5-2-2. Saat ayarı
1
Tarih ve Saat
Pt 10:00
Pt, 20/08/2012
10:00
Tarih
Saat
Kaplı
Kaplı
Açık
Yaz saati
Ayar:
Ekran
Görüntü şeklini değiştir
Geri:
“Tarih ve Saat” ekranı görüntülenir.
Tarih ve Saat
Pt, 20/08/2012
Saat
10:00
Açık
Yaz saati
Görüntü şeklini değiştir
2
Ekran
“Saat” ekranı görüntülenir. [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)]
kullanarak ayar öğelerini (saat, dak ya da AM/PM) seçip, [İmleç düğmesiyle (Yukarı/Aşağı)] değeri ayarlayın.
Dakikayı ayarlarken düğmeye sürekli basılırsa ayar hızla tamamlanabilir.
Saat
Ayar:
Yönetim
Ayar:
Yönetim
Pt 10:00
Tarih
Geri:
“Tarih ve Saat” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Saat] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Pt 10:00
Ekran
saat
5-2-1. Tarih ayarı
1
“Tarih ve Saat” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Tarih] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Tarih ve Saat
Pt 10:00
Tarih
Pt, 20/08/2012
Saat
10:00
Açık
Yaz saati
Görüntü şeklini değiştir
Geri:
Yönetim
Tr-17
dakika
10: 00
Ayar:
Ekran
Iptal:
Tarih
Tamam:
Görüntü şeklini değiştir
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Ekran, “Tarih ve Saat” ekranına geri dönülür.
Notlar
• Saat gösterim biçimi ayara bağlıdır. “5-2-4. Gösterim
biçimi ayarını değiştirin” kısmına başvurun.
• Yaz saati uygulandığında da standart saati burada
ayarlayın.
“5-2-3. Yaz saati ayarı” kısmıyla Açık/Kaplı ayarını
yapın.
5-2-3. Yaz saati ayarı
5-2-4. Gösterim biçimi ayarını değiştirin
1
Not
Yalnızca yaz saati geçerli olan bir bölgedeki kullanıcılar
için ayarlayın.
1
Geri:
Ekran
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Açık] ya
da [Kaplı] öğesini seçin.
Tarih ve Saat
Görüntü şeklini değiştir
Tarih formatı
Pt 10:00
Saat formatı
0:00–23:59
Gün/Ay/Yıl
10:00
Açık
Görüntü şeklini değiştir
Tamam:
Ekran
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Onaylandığında, ekran, “Tarih ve Saat” ekranına geri
dönülür.
Not
“Görüntü şeklini değiştir” ekranı görüntülenir. [İmleç
düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak ayar öğelerini (Tarih
formatı ya da Saat formatı) seçip, [İmleç düğmesiyle
(Yukarı/Aşağı)] değeri ayarlayın.
Pz, 31/03/2013
Yaz saati
Yönetim
Ekran
Pz 10:00
Tarih
Saat
Iptal:
Yönetim
2
Ayar:
Ayar:
Geri:
Kaplı
Yönetim
Açık
Görüntü şeklini değiştir
10:00
Görüntü şeklini değiştir
Pt, 20/08/2012
10:00
Yaz saati
Pz, 31/03/2013
Yaz saati
Pt 10:00
Tarih
Saat
Pz 10:00
Tarih
Saat
2
Tarih ve Saat
“Tarih ve Saat” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Yaz saati] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Tarih ve Saat
“Tarih ve Saat” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/
Aşağı)] kullanarak [Görüntü şeklini değiştir] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
[Açık] olarak ayarlandığında, standart saatten 1 saat
önceki saat görüntülenir. [Kaplı] olarak ayarlandığında,
standart saat görüntülenir.
Iptal:
Saat
Tamam:
Tarih
Kullanılabilir gösterim biçimleri şu şekildedir:
Tarih formatı:
Saat formatı:
• Gün/Ay/Yıl
• 0:00-23:59
• Ay/Gün/Yıl
• 0:00-11:59 AM/PM
• Yıl/Ay/Gün
• 12:00-11:59 AM/PM
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basın.
Ekran, “Tarih ve Saat” ekranına geri dönülür.
Tr-18
5-3-2. Parlaklık ayarı
5-3. Ekran ayarı
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Ekran] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü
1
Pt 10:00
[1/2]
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
“Ekran” ekranında, [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [Aydınlık] öğesini seçip, [İmleç düğmesiyle (Yukarı/
Aşağı)] ayarlayın.
Ekran
OtoKapa
Zamanı
Kaplı
Kaplı
Pt 10:00
Aydınlık
Kontrast
30S
Ayar:
Geri:
Ekran
Tarih ve Saat
“Ekran” ekranı görüntülenir.
Ekran
OtoKapa
Zamanı
Pt 10:00
Aydınlık
Kontrast
30S
Tarih ve Saat
Filtre işareti
Notlar
• Ayar yapılırken sonucu yansıtılır.
• Otomatik kapanma zamanı ayarı “Kaplı” olarak ayarlandığında, Parlaklık ayarı görüntülenmez (ayarlamak
mümkün değildir).
2
Tamam:
Iptal:
Tamam:
Iptal:
Filtre işareti
Diğer ekran ayarlarının yapılmasına devam edilebilir.
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basarak
onaylayın.
Onaylandığında, ekran, “Alt menü” ekranına geri dönülür.
5-3-1. Otomatik kapanma zamanı ayarı
1
“Ekran” ekranında, [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [OtoKapa Zamanı] öğesini seçip, [İmleç düğmesiyle
(Yukarı/Aşağı)] ayarlayın.
Ekran
OtoKapa
Zamanı
5-3-3. Kontrast ayarı
1
“Ekran” ekranında, [İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [Kontrast] öğesini seçip, [İmleç düğmesiyle (Yukarı/
Aşağı)] ayarlayın.
Pt 10:00
Aydınlık
Ekran
OtoKapa
Zamanı
Kontrast
30S
Iptal:
Tarih ve Saat
Tamam:
Iptal:
Filtre işareti
Not
Arka aydınlatma, [OtoKapa Zamanı] ayarıyla kapatılırsa,
basılan ilk düğme etkili olmaz, arka aydınlatmayı açar.
[OtoKapa Zamanı] [Kaplı] olarak ayarlandığında, basılan
ilk düğme etkili olur.
Diğer ekran ayarlarının yapılmasına devam edilebilir.
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basarak
onaylayın.
Onaylandığında, ekran, “Alt menü” ekranına geri dönülür.
Tr-19
Kontrast
30S
[OtoKapa Zamanı] kısmının yapılandırılabilir değerleri şu
şekildedir:
• 30s (30 sn)
• 60s (60 sn)
• Kaplı (Aydınlatma yok)
2
Pt 10:00
Aydınlık
Tamam:
Tarih ve Saat
Filtre işareti
Not
Ayar yapılırken sonucu yansıtılır.
2
Diğer ekran ayarlarının yapılmasına devam edilebilir.
Ayarı tamamlamak için [Giriş düğmesine] basarak
onaylayın.
Onaylandığında, ekran, “Alt menü” ekranına geri dönülür.
5-4. Filtre işareti ayarı
Not
Bu işlev, yalnızca ayar montajda etkinleştirilirse kullanılabilir. Bu işlevi etkinleştirmek için yetkili servis personeline danışın.
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Filtre işareti] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü
Pt 10:00
[1/2]
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
11
Kaplı
Kaplı
Ayar:
Geri:
2
[İmleç düğmesini (Sol/Sağ)] kullanarak [Evet] ya da
[Hayır] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
[Evet] seçildiğinde, ekrandaki filtre işareti simgesi kaybolur.
5-4-2. Gösterim ayarı
Filtre işareti simgesi belirtimi için [Açık] (göster) ya da [Kaplı]
(gösterme) öğesini seçebilirsiniz.
Not
Ekran
“Filtre işareti” ekranı görüntülenir.
Filtre işareti
Pt 10:00
Filtre iş. sıfırlama
Gösterge
Kaplı
Bu ayarı [Kaplı] olarak yaptığınızda, filtre işareti simgesi,
iç ünitede filtre temizliği gerektiğine bakılmaksızın görüntülenmeyecektir.
1
“Filtre işareti” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Gösterge] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Filtre işareti
Ayar:
Geri:
Ekran
Pt 10:00
Filtre iş. sıfırlama
Gösterge
Başlangıç
Kaplı
5-4-1. Filtre işareti sıfırlama ayarı
“Ekran” ekranında filtre işareti simgesi
görüntülenirse,
Geri:
Not
Filtre işaretini bu uzaktan kumanda da sıfırlamadan
önce, kullanım kılavuzuna başvurarak ilgili iç ünitede
hava filtresini temizleyin.
1
“Filtre işareti” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Filtre iş. sıfırlama] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Filtre işareti
Ayar:
Ekran
önce ilgili iç ünitedeki hava filtresini temizleyin, ardından filtre
işaretini şu şekilde sıfırlayın:
2
Başlangıç
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Açık] ya
da [Kaplı] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Filtre işareti
Pt 10:00
Filtre iş. sıfırlama
Gösterge
Açık
Pt 10:00
Filtre iş. sıfırlama
Gösterge
Iptal:
Açık
Tamam:
Ekran
Başlangıç
Bu ayarı [Açık] olarak yaptığınızda ve iç ünitede hava filtresi
temizliği gerektiğinde, simge, “Ekran” ekranında görüntülenir.
Ayar:
Geri:
Ekran
Başlangıç
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
Filtre işareti
Filtre iş. sıfırlanacak. Tamam mı?
Soğutma
Hayır
Evet
Pt 10:00
26
°C
Yüksek
Bitiş:
Menü
Tr-20
11
5-5. Uzaktan kumanda sensörü kontrolü
ayarı
5-6. Oda sıc. gösterimi ayarı
1
Not
Bu işlev, yalnızca ayar montajda etkinleştirilirse kullanılabilir. Bu işlevi etkinleştirmek için yetkili servis personeline danışın.
1
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak [Oda sıc. göstergesi] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Alt menü
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak [Uz. kum. ısı sens. kont.] öğesini seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Alt menü
Pt 10:00
[1/2]
Ekran
Kaplı
Kaplı
2
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Açık] ya
da [Kaplı] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü
Ayar:
Geri:
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Açık] ya
da [Kaplı] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü
Pt 10:00
[1/2]
Ekran
Açık
Kaplı
Bu ayarı [Açık] olarak yaptığınızda, oda sıcaklığı ekranda
görüntülenir.
Ekran
Tamam:
Iptal:
Kaplı
Açık
Tamam:
Iptal:
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Pt 10:00
[1/2]
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Ekran
2
Kaplı
Kaplı
Ayar:
Geri:
Tarih ve Saat
Ekran
Filtre işareti
Uz. kum. ısı sens. kont.
Oda sıc. göstergesi
Pt 10:00
[1/2]
Oda 28˚C
Pt 10:00
Ekran
Mod
Bu ayarı [Açık] olarak yaptığınızda, simge, “Ekran” ekranında
görüntülenir.
Soğutma
İşlevi kontrol etmek için [Giriş düğmesine] basıp simgeyi seçin.
Ekran
26
26
°C
Fan
Yüksek
Menü
Pt 10:00
Not
Uz. kum. ısı sens. kont.
Soğutma
Sıcaklık.ayarı
°C
Yüksek
Görüntülenen oda sıcaklığı, bu uzaktan kumandanın
etrafında algılanan yaklaşık sıcaklıktır ve asıl oda sıcaklığından farklı olabilir. Uzaktan kumandanın montaj
ortamından da etkilenebilir.
Bitiş:
Menü
5-7. Tuş kilidi seçimi ayarı
Çocuklar ya da yabancıların dikkatsiz işlem yapmasını önlemek için bir kilitleme işlevi sağlanmıştır. Çalıştırırken, kilidi
“Ekran” ekranında açın.
Kilitlemek için:
“Ekran” ekranında [İptal düğmesine] yaklaşık 3 saniye ya da
daha uzun süre aralıksız basıldığında.
Kilidi açmak için:
“Ekran” ekranında [İptal düğmesine] yaklaşık 3 saniye ya da
daha uzun süre aralıksız basıldığında kilit açılır ve ekrandaki
her bir uygun kilit adı kaybolur.
Tr-21
Aşağıdaki tuş kilidi işlevleri kullanılabilir:
•Çocuk kilidi: Tüm düğme çalışmasını kısıtlar.
•Parça kilidi: [Menü düğmesi] çalışmasını kısıtlar.
[Çocuk kilidi] ayarlandığında
Ekran
5-8. Başlangıç ayarı
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Başlangıç] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü 2/2
Pt 10:00
Mod
Otomatik
Sıcaklık.ayarı
26
°C
Tuş kilidi seçimi
Başlangıç
Yönetim
Fan
Geri:
Ekran
“Başlangıçl” ekranı görüntülenir.
Başlangıç
Pt 10:00
Sıcaklık.ayarı
26
°C
Ayar:
Filtre işareti
Not
Kısıtlanan düğme işlemi gerçekleştirildiğinde [Çocuk kilidi] ya da [Parça kilidi] göstergesi yanıp söner.
1
Geri:
Ayar:
Filtre işareti
2
Ekran
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Çocuk kilidi] ya da [Parça kilidi] öğesini seçip [Giriş düğmesine]
basın.
Pt 10:00
Tuş kilidi seçimi
Başlangıç
Yönetim
Türkçe
°C
Çoc. kilidi
Ayar:
Alt menü 2/2
Pt 10:00
Lisan
Isı Unitesi
Parola ayarı
Pt 10:00
Tuş kilidi seçimi
Başlangıç
Yönetim
“Başlangıçl” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Lisan] öğesini seçip [Giriş düğmesine]
basın.
Başlangıç
“Alt menü” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)]
kullanarak [Tuş kilidi seçimi] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Alt menü 2/2
Yönetim
5-8-1. Lisan ayarı
[Çocuk kilidi] ve [Parça kilidi] arasında geçiş yaparken:
2
Türkçe
°C
Yüksek
Geri:
Geri:
Pt 10:00
Lisan
Isı Unitesi
Parola ayarı
Fan
Parça kilidi
1
Ayar:
Ekran
[Parça kilidi] ayarlandığında
Otomatik
Çoc. kilidi
Yüksek
Çocuk kilidi
Mod
Pt 10:00
Çoc. kilidi
Yönetim
[İmleç düğmesini] kullanarak istenen dili seçip [Giriş
düğmesine] basın.
Ekran, “Başlangıç” ekranına geri dönülür ve seçilen dili
görüntüler.
Lisan
Pt 10:00
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Ελληνικά
Русский
Português
Türkçe
Iptal:
Tamam:
Isı Unitesi
Iptal:
Tamam:
Ekran
Tr-22
5-8-2. Sıcaklık birimi ayarı
1
7. ÖZELLİK
“Başlangıçl” ekranında, [İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [Isı Unitesi] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Başlangıç
Pt 10:00
Lisan
Isı Unitesi
Parola ayarı
Türkçe
°C
İç sıcaklık
İç nem
(Bağıl Nem)
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C - 46 °C (32 °F - 114 °F)
%90 ya da daha az
8. DİĞER
8-1. Hata kodu
Geri:
Ayar:
Filtre işareti
2
Yönetim
[İmleç düğmesini (Yukarı/Aşağı)] kullanarak [°C] ya da
[°F] öğesini seçip [Giriş düğmesine] basın.
Ekran, “Başlangıçl” ekranına geri dönülür.
Isı Unitesi
Bir hata meydana geldiğinde, güç göstergesi (yeşil) yanıp söner ve aşağıdaki ekran görüntülenir.
“Hata” ibaresi görüntülenirse, hemen klima çalışmasını durdurun ve yetkili servis personeline danışın.
• Bu uzaktan kumandada bir hata olduğunda:
Hata
Pt 10:00
Pt 10:00
Isı Unitesi
Uzaktan kumanda
Kod : XXXXXX
°c
Iptal:
Hata
kodu
Tamam:
Lisan
6. TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT
Üniteyi temizlemeden önce çalışmasını durdurduğunuzdan
ve güç beslemesini kestiğinizden emin olun.
Doğrudan ünite üzerine su ya da temizlik çözücüsü
dökmeyin veya üniteyi bunlarla yıkamayın.
Ünitenin gövdesini sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.
Hata kodu
İçindekiler
Er 12.1
EE 1c
Kablolu uzaktan kumanda iletişim hatası
Er 15.4
EE 1d
İç ünite veri alma hatası
Er CC.1
EE CC.1
Uzaktan kumanda sensörü hatası
• İç ünitede bir hata olduğunda:
İlgili iç ünitenin adres numarası
Hata
Pt 10:00
Üniteyi, yumuşak, kuru bez kullanarak silin.
Uzakt. kum. adresi : 00
Kod : XXXXXX
Not
Hata
kodu
Aşındırıcı temizlik maddesi, benzin ya da tiner gibi uçucu çözücüler kullanmayın.
Ekran
Tr-23
8-2. Sorun giderme
UYARI
Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını hemen durdurun, elektrik sigortasını kapatın ve yetkili servis
personeline danışın.
Tek başına cihazın güç düğmesini kapatmanız, cihazın güç kaynağı bağlantısını tümüyle kesmeyecektir. Gücün tamamen
kesilmesini sağlamak için her zaman elektrik sigortasını kapattığınızdan emin olun.
Servis hizmeti istemeden önce aşağıdaki kontrolleri yapın:
Belirti
BİR KEZ DAHA
KONTROL EDİN
Hiç çalışmıyor:
Aşağıdaki işlevler
ayarlanamaz:
•Tasarruf
•Sıc. otom. dönüş. ayarla
•Sıc. aralığını ayarla
•Açma zamanlayıcısı
•Kapatma zamanlayıcısı
•Haftalık zamanlayıcı
•Oto.-kapatma zamanl.
Bkz.
Sayfa
Kontrol edilecek noktalar
• Sigorta kapatılmış mı?
• Elektrik kesintisi var mı?
• Bir sigorta patlamış veya atmış mı?
─
Zamanlayıcı çalışıyor mu?
─
Tuş kilidi etkin mi?
21
Seçtiğiniz işlev, [Yönetim] işleviyle kısıtlanırsa, çalışma kılavuzu
gösteriminde aşağıdaki mesaj görüntülenir.
7
Geri:
Yönetim işlevi tarafından sınırlanmış.
XXXXXX
XXXXXX
Fonksiyon ayarı [Etkin] ya da [Açık] olarak mı ayarlanmış?
─
Açma zamanlayıcısı ya
Elektrik kesintisi oldu mu? Elektrik kesintisi, Açma ya da Kapanma zada Kapatma zamanlayıcı- manlayıcısını iptal eder.
Güç beslemesi devam ettirildikten sonra, [Devrede/Devre dışı ayarını]
sı çalışmıyor:
tekrar [Devrede] olarak ayarlayın.
Çalışma otomatik olarak
durduruluyor:
Otomatik kapanma
zamanlayıcı ayarlanmış
olduğunda bile çalışma
durmuyor:
NORMAL
İŞLEV
Kapatma zamanlayıcısı ayarlanmış mı?
12
Haftalık zamanlayıcı ayarlanmış mı?
13
Otomatik kapanma zamanlayıcı ayarlanmış mı?
15
Çalışma, bu uzaktan kumanda da [Açık/Kapalı düğmesine] basılarak
mı başlatılmış?
16
Çalışma, haftalık zamanlayıcı ya da açılma zamanlayıcısıyla mı
başlatılmış?
16
Otomatik kapanma zamanlayıcının geri sayımı sırasında haftalık
zamanlayıcı açık mıydı?
16
Geçerli saat içinde miydi?
16
Elektrik kesintisi oldu mu? Elektrik kesintisi, Otomatik kapanma
zamanlayıcısını iptal eder.
─
[Uzaktan kumanda yasaklama (Tümü, açık/kapalı)] mesajı ve
simgesi görüntüleniyor mu?
4
Ayarlı sıcaklık otomatik
olarak değişiyor:
Sıc. otom. dönüş. ayarla ayarlanmış mı?
Ayarlı sıcaklığa dönmüyor:
Ayarlı sıc. aralık sınırlaması ayarlanmış mı?
Ayarlı sıcaklık değiştirilemiyor:
Ayarlı sıc. aralık sınırlaması ayarlanmış mı?
Hava akışı durduruluyor
ve “Ekran” ekranının simge gösteriminde
görüntüleniyor:
11, 12
[Uzaktan kumanda yasaklama (Ayarlı sıc. tümü)] mesajı ve
si görüntüleniyor mu?
9
10
10
simge-
Hava akışı, otomatik çözdürme, yağ geri kazanımı veya mod uyumsuzluğundan dolayı durdurulur. İlgili iç ünitenin kullanım kılavuzuna
başvurun.
4
─
Tr-24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement