Fujitsu UTY-TFSXF2 Brugermanual

Fujitsu UTY-TFSXF2 Brugermanual
Trådløs LAN-kontroller til klimaanlæg
VARENR. 9383636004-03
INDSTILLINGS VEJLEDNING
Med installationsinstruktioner
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner grundigt og beholde denne
vejledning til senere reference.
Elementer der skal tjekkes
* Klargør følgende dele før dette produkt anvendes.
Trådløs
router
Dette produkt bruger en trådløs router der understøtter IEEE802.11b/g/
n trådløs LAN-standard. Indstil forbindelsen til den trådløse router med
WPS til at give kommunikation ved trådløs LAN. Se betjeningsvejledningen
til den trådløse router du ønsker at bruge, for at se om den understøtter
IEEE802.11b/g/n eller WPS.
Smartphone
eller Tablet-PC
Understøttet OS:
• Android OS
• iOS
Se venligst den seneste understøttede OS-version i
Google Play eller App Store.
Android og Google Play er registrerede varemærker af Google Inc.
App store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og
bruges under licens.
Da-1
For information om trådløs LAN (WLAN) kontrol, og den fulde ordlyd af følgende EU-overensstemmelseserklæringen, henvises til følgende websted.
www.fujitsu-general.com/global/support/
FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Den forenklede EU-overensstemmelseserklæring som nævnt i artikel 10 (9), skal gives
på følgende måde: Hermed erklærer FUJITSU GENERAL LIMITED, at radioudstyrstypen
UTY-TFSXF1 (AP-WF1E), UTY-TFSXF2 (AP-WF2E) og UTY-TFSXF3 (AP-WF3E) overholder direktiv 2014/53 / EU."
Indholdsfortegnelse
1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER............................................................................. 4
2. FORHOLDSREGLER VED BRUG................................................................................... 6
3. TRÅDLØS LAN FORHOLDSREGLER TIL BRUG........................................................... 7
4. WLAN ADAPTER INSTALLATION................................................................................... 10
5. KLARGØRING TIL BRUG................................................................................................ 13
6. MIDLERTIDIG DEAKTIVERING AF TRÅDLØS LAN....................................................... 15
7. INITIALISERING (Nulstilling)............................................................................................ 15
8. BETJENINGSTIPS........................................................................................................... 16
9. SPECIFIKATIONER......................................................................................................... 17
10.FEJLFINDING.................................................................................................................. 18
11. INDSTILLINGSDETALJER............................................................................................... 20
Da-2
Navn på delene
WLAN adapter
Trådløst LAN-mærkat
Tilslutningsport
Tilbehør
Følgende installationstilbehør medleveres.
Navn og Form
Indstillings Vejledning
(Denne vejledning)
Hjemmeside manual
Antal
Navn og Form
Antal
1
Cd-rom (27 sprog
pdf af indstillingsmanual)
1
1
WLAN-adapter
(med tilsluttet trådløst LAN-mærkat)
1
BEMÆRKNINGER
• Indholdet af trådløst LAN-mærke er nødvendigt til opsætning af trådløst LAN.
• Sørg for at skrive detaljerne på den trådløse LAN-etiket ned på listen i “11. INDSTILLINGSDETALJER”.
• Dette produkt har ikke betjeningsknapper og indikatorlamper. Indstil med klimaanlæggets
fjernbetjening, og kontroller med klimaanlæggets indikatorlamper.
• Formen på indikatorlampen og klimaanlæggets fjernbetjening kan variere afhængigt af
modellen.
Da-3
1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
¡¡ For at undgå personskader eller skader på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt
inden dette produkt tages i brug, og sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.
¡¡ Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader, som er klassificeret her:
ADVARSEL
Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til dødsfald eller
alvorlig personskade af brugeren, hvis de udføres forkert.
FORSIGTIG
Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til personskade
eller skade på ejendom, hvis de udføres forkert.
Dette mærke angiver en handling, der er FORBUDT.
Da-4
Dette mærke angiver en handling,
der er OBLIGATORISK.
ADVARSEL
• Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren selv. Kontakt
altid autoriseret servicepersonale til reparation af dette produkt. Forkert håndtering vil forårsage lækage, elektrisk stød eller brand.
• I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal du straks holde op med
at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder
eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter en autoriseret servicetekniker.
•
•
•
•
Dette produkt må ikke repareres, adskilles eller ombygges.
Dette produkt må ikke blive vådt, eller anvendes på placeringer med megen fugt.
Produktet må ikke betjenes med våde hænder.
Dette produkt må ikke installeres på steder, hvor brugen af trådløse udstyr er
forbudt (f.eks. hospitaler).
• Brug ikke dette produkt i nærheden af personer med en pacemaker eller lignende
anordninger.
• Brug ikke dette produkt nær automatisk kontroludstyr (f.eks. automatiske døre og
brandalarmer).
FORSIGTIG
• Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal bruges i længere tid.
• Ved rengøring af klimaanlægget skal du sørge for at stoppe driften og slukke for
strømmen. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller skade.
• Stå ikke på glatte, ujævne eller ustabile overflader, når du installerer dette produkt.
• Sæt ikke fingre, pinde osv. i forbindelsesdelen af dette produkt og indlægssporet
på klimaanlægget.
• Translation Dette er ikke en USB-enhed. Bør ikke tilsluttes andet udstyr end det
der er angivet. Ellers kan der opstå funktionsfejl eller brand.
Da-5
2. FORHOLDSREGLER VED BRUG
zz Når du bruger dette produkt, vil det blive muligt at betjene klimaanlægget fra steder, hvor
du ikke kan se det direkte. Det betyder, at mennesker i lokalet kan blive udsat for utilsigtede betjening af klimaanlægget. Kontrollér lokalets tilstand, før du bruger dette produkt.
xxHusk at kontrollere med jævne mellemrum, at støv ikke er ophobet omkring klimaanlægget til dette produkt.
Det kan forårsage opvarmning, eller brand.
xxSørg for på forhånd at kontrollere, at der ikke er fejl på klimaanlægget.
xxVær sikker på, at luftstrømmen fra klimaanlægget ikke vil forårsage nogen bivirk-
ninger.
Objekter kan falde ned og forårsage personskade, brand eller skade på ejendom.
xxHvis du ved, at der er mennesker i nærheden af klimaanlægget, skal du informere
dem på forhånd om, at du vil betjene det fra et fjernt sted.
Pludselig drift af klimaanlægget kan overraske en person og få personen til at falde ned
eller vælte, hvis personen er på et trin, en stige osv. Desuden kan hurtige ændringer
i stuetemperatur forårsage forringelse af en persons fysiske tilstand. Brug ikke dette
produkt, når der er personer i rummet, som ikke er i stand til selv at kontrollere temperaturen (for eksempel, spædbørn, børn, personer med fysiske handicap, ældre eller syge
personer.).
xxForstå fuld ud de reserverede timer-indstillinger og andre operationer, før du bruger dette produkt.
Uventet betjening af klimaanlægget kan forårsage forværring i en persons fysiske
tilstand, eller have en negativ indvirkning på dyr eller planter.
xxKontrollér klimaanlæggets indstillinger og driftssituation ofte, når dette produkt
anvendes fra et fjerntliggende sted.
Hurtig ændring af stuetemperaturen kan forårsage forværring i en persons fysiske
tilstand, eller have en negativ indvirkning på dyr eller planter.
Da-6
zz Hvis du bruger klimaanlægget fra dette produkt, fungerer indikatorlamperne og modtagelyden på klimaanlægget ikke.
zz Justering af den trådløse routers position eller antennes retning kan forbedre modtagelsen, hvis der er dårlig modtagelse mellem dette produkt og den trådløse router. Det kan
også være muligt at forbedre modtagelsen ved at flytte den trådløse router tættere på
dette produkt, eller bruger en trådløs LAN repeater.
3. TRÅDLØS LAN FORHOLDSREGLER TIL BRUG
Når du bruger et trådløst LAN er der forholdsregler der skal følges i forhold til radiobølger,
personlige oplysninger, og så videre. For at bruge dette produkt korrekt, skal følgende
forholdsregler læses, og brugsvejledning til det trådløse LAN-udstyr, du bruger. Vi påtager
os intet ansvar, medmindre juridisk forpligtelse accepteres, i forhold til svigt, andre fejl og
skader, som opstår ved brug af dette produkt, der opstår på grund af forkert brug eller under
brug af dig selv eller en tredjepart.
3.1. Radiobølge forholdsregler til brug
FORSIGTIG
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for
overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.
Denne sender må ikke placeres sammen med, eller bruges sammen med, nogen anden
antenne eller sender.
Dette udstyr overholder FCC/IC grænserne for strålingseksponering, der er fastsat for
et ukontrolleret miljø, og opfylder FCC Radiofrekvens (RF) Eksponeringsretningslinjer
og RSS-102 i IC Radiofrekvens (RF) Eksponeringsregler. Dette udstyr skal installeres
og anvendes hvor radiatoren holdes mindst 20 cm eller mere væk fra en persons krop.
(UTY-TFSXF1 (AP-WF1E) og UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) modeller er i overensstemmelse
med IC (Industry Canada) standard.)
Da-7
BEMÆRKNINGER
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-regler og Industry Canada licensfritagede
RSS-standard(er).
Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.
(UTY-TFSXF1 (AP-WF1E) og UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) modeller er i overensstemmelse
med IC (Industry Canada) standard.)
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en
klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.
zz Anvend ikke dette produkt på følgende lokationer. Brug af dette produkt på sådanne steder kan forårsage at kommunikation bliver ustabil eller ikke er mulig.
xxI nærheden af trådløst kommunikationsudstyr, der bruger det samme frekvensbånd (2,4
GHz) som dette produkt.
xxSteder, hvor der er magnetfelter fra udstyr, såsom mikrobølgeovne, eller statisk elektricitet eller hvor der forekommer radiobølge-interferens.
(Radiobølger kan muligvis ikke nå frem afhængigt af miljøet.)
3.2. Personlig Information (Sikkerhedsrelateret) Forholdsregler til brug
zz Der er mulighed for aflytning, hvis du bruger trådløst LAN-udstyr på grund af brugen af
radiobølger, uanset om du bruger kryptering eller ej.
zz Trådløs LAN bruger radiobølger til at udveksle oplysninger mellem dette produkt og den
trådløse router. Det betyder, at det har den fordel, frit at kunne oprette en LAN-forbindelse, hvis inden for rækkevidde af radiobølger. På den anden side, hvis radiobølgerne er
inden for et bestemt interval, vil de nå alle placeringer uden forhindringer (f.eks. vægge).
Derfor er det muligt, din kommunikation kan opfanges og læst, eller ulovligt trængt ind på.
zz Tilslut ikke til udstyr og netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge under opsætning af
din trådløse forbindelse.
zz Initialiser indstillingerne for dette produkt, når det bortskaffes, eller overføres til en tredjepart.
Da-8
3.3. Andet
zz Brug dette produkt som almindelig trådløs LAN-udstyr.
xxBrug ikke dette produkt på hospitaler eller på/nær steder med medicinsk udstyr.
xxBrug ikke dette produkt i fly.
xxBrug ikke dette produkt i nærheden af elektronisk udstyr, der håndterer højpræcision
kontrol eller svage signaler.
Eksempler på elektronisk udstyr man skal være forsigtig med:
Høreapparater, pacemakere, brandalarmer, automatiske døre og andet automatisk
kontroludstyr
zz Dette er ikke en garanti for trådløs forbindelse og ydelse med alle trådløse routere og i
alle boligmiljøer. Radiobølger kan måske ikke nå frem, eller kan blive afbrudt i følgende
situationer.
xxAnvendelse i bygninger lavet af beton, armeringsjern eller metal
xxInstallation nær forhindringer
xxInterferens med trådløs kommunikationsudstyr med samme frekvens
xxSteder, hvor der er magnetfelter fra udstyr, såsom mikrobølgeovne, eller statisk elektricitet eller hvor der forekommer radiobølge-interferens
zz Installer og opsæt først dette produkt efter at have læst brugsvejledningen for den trådløse router.
Da-9
4. WLAN ADAPTER INSTALLATION
4.1. Før WLAN-adapteren installeres
ADVARSEL
•F
or at klimaanlægget fungerer tilfredsstillende, skal du følge procedurerne beskrevet i
denne vejledning og brugsanvisningen til indendørsenheden.
FORSIGTIG
• Installér WLAN-adapteren tæt på den trådløse router. (Forbindelsen bliver ustabil, hvis
den placeres længere væk, hvilket gør anvendelsen af systemet vanskeligere).
• Visse typer vægmateriale lukker af for den trådløse kommunikation.
• Rør ikke varmeveksleren.
• Installér venligst ikke WLAN-adapteren følgende steder. Ellers kan der opstå interferens
i radiokommunikationen.
- Steder, hvor der er høj fugtighed
- Steder hvor det bliver ekstremt varmt eller koldt
- Nær mikrobølgeovne
- Inden for 1 m (40 in) fra et tv eller en radio
- Steder, hvor børn kan nå
- Nær automatiske styreenheder, såsom en automatisk dørsensor eller branddetektorer
- Steder, hvor der forekommer oliedampe eller brandbare gasser
- Nær medicinsk udstyr, pacemakere, defibrillatorer og andre enheder
- Steder, hvor WLAN-adapteren kan blive våd, såsom på et badeværelse
- Steder, hvor WLAN-adapteren er svært at komme til at vedligeholde
Da-10
4.1.1 Systemdiagram
Én WLAN-adapter kan
tilsluttes hver indendørs
enhed.
Enkel forbindelse
Flere forbindelser
Udendørsenhed
Udendørsenhed
Indendørsenhed
Indendørsenhed
WLAN adapter
Indendørsenhed
WLAN adapter
WLAN adapter
Forbudte anvendelser:
Dette produkt kan ikke bruges med følgende klimaanlægssystemkonfiguration. Hvis du ikke
kender systemkonfigurationen af dit klimaanlæg, skal du kontakte din forhandler eller installatør.
(1) Gruppeforbindelse
af indendørs enheder med kabelbaseret fjernbetjening
WLAN adapter
Indendørsenhed
WLAN adapter
Indendørsenhed
Indendørsenhed
3 ledninger
2 ledninger
3 ledningstype
fjernbetjening
(2) Gruppetilslutning af
indendørs enheder
WLAN adapter
Indendørsenhed
WLAN adapter
Indendørsenhed
3 ledninger
Indendørsenhed
2 ledningstype
fjernbetjening
WLAN adapter
Indendørsenhed
WLAN adapter
Indendørsenhed
2 ledninger
Da-11
4.2. Installationsarbejde
ADVARSEL
• Frakobl strømforsyningen eller slå kredsløbet fra før arbejdet påbegyndes. Hvis strømmen ikke slås fra kan det forårsage elektrisk stød eller brand.
• Tænd ikke for strømmen, før alt installationsarbejde er færdigt.
• Sørg for, at der ikke er nogen børn i nærheden ved installation af denne enhed.
Ellers kan det medføre skade eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
• Aflad statisk elektricitet før arbejdet påbegyndes. Hvis den statiske elektricitet ikke aflades, er der risiko for at bundkortet vil blive beskadiget.
• Sørg også for at forbinde stikkene forsvarligt. Løse stik kan forårsage problemer, overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Rør ikke ved printkortet og printkortdele direkte med hænderne. Ellers kan det medføre
skade eller elektrisk stød.
Da-12
4.2.1 Installering af WLAN-adapteren
FORSIGTIG
• Undlad at sætte fingre, pinde osv. I forbindelsesdelen af dette produkt og tilslutningsporten på indendørsenheden. Ellers kan der opstå elektrisk stød eller beskadigelse af
produktet.
• For at undgå risiko for elektrisk stød, skal du sørge for at slukke for klimaanlæggets
strømforsyning, når du installerer eller fjerner dette produkt.
• For at undgå beskadigelse må du ikke stå på en ustabil platform, når du installerer eller
fjerner dette produkt.
Slut WLAN-adapteren til tilslutningsporten på
indendørsenheden. Formen på indendørsenheden, installationsmetoden og placeringen
af tilslutningsporten kan variere afhængigt af
WLAN
adapter
modellen.
Se venligst brugsanvisningen til indendørsenheden.
Eksempel
Indendørsenhed
5. KLARGØRING TIL BRUG
5.1. Applikation-softwareinstallation
1
2
3
Åbn "Google Play” eller “App Store” afhængigt af typen af din smartphone eller
tablet-PC.
Søg efter “FGLair”.
Installér applikationssoftwaren (mobil app) ved at følge vejledningen på skærmen.
Da-13
5.2. Brugerregistrering
1
2
Åbn den installerede mobile app.
Registré brugeren (med enten en smartphone eller tablet-pc) ved at følge instruktionerne i oprettelse af en konto-sektionen i den mobile app.
5.3. Airconditionregistrering (parring af WLAN-adapter)
Fremgangsmåden i dette kapitel afhænger af indendørsenheden. Se venligst brugsanvisningen til indendørsenheden.
BEMÆRKNINGER:
zz Før du starter denne indstilling, skal du vente 60 sekunder eller mere efter at strømforsyningen er sluttet til klimaanlægget (via afbryder eller stik).
zz Kontrollér, at smartphone eller tablet er på det trådløse netværk, når du tilslutter klimaanlægget. Indstillingen fungerer ikke, hvis det ikke er sluttet til samme trådløse router.
zz For at styre 2 eller flere klimaanlæg med samme smartphone eller tablet-pc, skal du
gentage opsætningen af den valgte tilstand.
zz Displayets indhold kan ændres som følge af opdateringer i den mobile app og matcher
måske ikke den faktiske skærm.
Da-14
6. MIDLERTIDIG DEAKTIVERING AF TRÅDLØS LAN
Du kan midlertidigt deaktivere det trådløse LAN.
Fremgangsmåden i dette kapitel afhænger af indendørsenheden. Se venligst brugsanvisningen til indendørsenheden.
7. INITIALISERING (Nulstilling)
Fremgangsmåden i dette kapitel afhænger af indendørsenheden. Se venligst brugsanvisningen til indendørsenheden.
Initialisering (nulstilling) af dette produkt i følgende situationer:
- Ændring af den trådløse router
- Bortskaffelse af produktet
- Overførsel af produktet til tredjepart
■ Afregistrering af klimaanlægget
Afregistrering af klimaanlægget ved hjælp af mobil app'en. (Se brugsvejledningen til mobil
app'en for oplysninger).
■ For fortsat anvendelse
Hvis du eller en tredjepart ønsker at fortsætte brugen af produktet, skal du følge procedurer
ne “5. KLARGØRING TIL BRUG” for at genoprette forbindelse til en anden trådløs router.
BEMÆRKNINGER:
Opsætning af trådløs LAN er ikke mulig, hvis den forrige ejer ikke afregistrerede eller initialiserede dette produkt. I det tilfælde kontakt venligst dit autoriserede servicepersonale.
Da-15
8. BETJENINGSTIPS
zz For betjening af den mobile app, henvises til brugsvejledningen til den mobile app.
zz Du kan kun registrere 1 e-mailadresse og adgangskode pr. WLAN-adapter. For at tilføje
andre brugere (smartphone eller tablet-pc) til den samme WLAN-adapter, skal du bruge
den samme e-mailadresse og adgangskode.
zz Klimaanlæggets indstillinger fra mobile app vil ikke blive afspejlet i den trådløse fjernbetjening.
zz Det er ikke muligt at betjene og overvåge af mobilenheden, mens klimaanlæggets strømforsyning afbrydes (via afbryder eller stik).
zz Rumtemperaturen vises i den mobile app under drift. Dog er den viste rumtemperatur
muligvis ikke korrekt, afhængigt af situationen i rummet, eller klimaanlæggets driftsstatus.
Brug dette kun som en reference.
zz Hvis den mobile app og fjernbetjeningens indstillinger er forskellige, vil den nyeste operation have prioritet.
zz Hvis timerindstillingerne sker fra den mobile app og fra den trådløse eller kablede fjernbetjening med ledning, vil begge timerindstillingerne være aktive.
Da-16
9. SPECIFIKATIONER
Trådløs LAN-kompatibel standard
IEEE802.11b/g/n
Frekvensbånd
2.4GHz
(i USA eller Canada: 1ch~11ch)
(i de andre områder: 1ch~13ch)
Maksimal radio-frekvenskraft
40mW
Trådløs LAN-sikkerhed
Åben
WEP
WPA (PSK)
WPA2_Personal (PSK)
WPS for samme LAN-registrering
Driftstemperatur
0 - 46 °C (32 - 114 °F)
Da-17
10.FEJLFINDING
Kontrollér følgende punkter, før du anmoder om reparation af dette produkt.
Dele/Elementer
Situation
Mobil app
Jeg ved ikke, hvordan jeg
(Download og henter den mobile app.
kontoregistreMobilappen virker ikke
ring)
Løsninger
Henvis til “5.1. Applikation-softwareinstallation”.
Kontrollér, at OS-versionen på din mobile
enhed er understøttet.
Se “Elementer der skal kontrolleres”.
Jeg har ikke modtaget e-mai- Indstil domænetilladelser, så den ikke bliver
len, da jeg registrerede min afvist som spam.
konto
Fremgangsmåden til at registrere yderligere brugere er
uklar
Du kan kun registrere 1 e-mailadresse og
adgangskode pr. WLAN-adapter. Brug den
samme e-mailadresse og adgangskode for
at andre brugere kan operere gennem den
samme WLAN-adapter.
Fremgangsmåden til at regi- For at registrere yderligere klimaanlæg
strere yderligere klimaanlæg gentages opsætningen af den valgte tilstand
er uklar
i “5.3. Airconditionregistrering (parring af
WLAN-adapter)” for hver klimaanlæg.
Trådløs
LAN-opsætning og
indledende
indstillinger
Da-18
Opsætning af trådløs LAN
ikke mulig
Kontrollér, at din trådløse router understøtter
“WPS-funktion”. (Knap-tilstand)
Kontrollér om der var en tidligere ejer, der
brugte denne trådløse LAN-kontrol. Hvis der
var en tidligere ejer, kontakt venligst autoriseret servicepersonale.
Dele/Elementer
Situation
Løsninger
Trådløs
LAN-opsætning og
indledende
indstillinger
Opsætning af trådløs LAN
er ikke mulig (Forbindelsesindstillinger til WLAN-adapteren og routeren er ikke
fuldførte)
Kontrollér, at din trådløse router understøtter
“IEEE802.11b/g/n”. (Se brugsvejledningen til
den trådløse router.)
Operationer
fra mobile
app
Jeg er ikke i stand til at
Kontrollér, at strømmen til den indendørsenbetjene dette produkt fra den hed er tændt.
mobile app
Kontrollér, at strømmen til den trådløse router er
tændt.
Kontrollér, at WLAN-adapteren til indendørsenheden er tændt.
Kontrollér, at din smartphone ikke er i flytilstand.
Kontrollér, at du ikke er et sted, hvor det er
svært at oprette en forbindelse med radiobølger.
BEMÆRKNINGER:
• For betydningen af klimaanlæggets indikatorlampe og hvordan man skal reagere henvises
til betjeningsvejledningen til klimaanlægget.
• Hvis problemet fortsætter, selv efter disse kontroller eller diagnostik er udført, konsultere
autoriseret servicepersonale.
Da-19
11. INDSTILLINGSDETALJER
Registrér indstillingsdetaljerne i den følgende tabel.
„„ Indstillingsinformation
SSID
MAC-adresse (MAC)
PIN
System idriftsættelsesdato
„„ Kontaktoplysninger til forhandler mv.
Navn
Telefonnummer
TRA
Da-20
(AP-WF1E)
RESISTERD No. ER66280/18
DEALER No. DA77717/18
(AP-WG1E)
RESISTERD No. ER66281/18
DEALER No. DA77717/18
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement