Fujitsu UTY-TFSXZ1 Brugermanual

Fujitsu UTY-TFSXZ1 Brugermanual
Trådløs LAN-kontroll for klimaanlegg
Delenummer 9382758004-02
INNSTILLINGSVEILEDNING
Med installasjonsveiledning (Kun for autorisert servicepersonell.)
Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene grundig og
ta vare på instruksjonene for senere bruk.
Elementer som skal kontrolleres
* Forbered følgende elementer før du bruker dette produktet.
Trådløs ruter
Dette produktet bruker en trådløs ruter som støtter IEEE802.11b/g/n
trådløs LAN standard. Still inn forbindelsen til den trådløse ruteren
med WPS for å utføre kommunikasjon via trådløs LAN. Se bruksanvisningen til den trådløse ruteren du ønsker å bruke, hvis den støtter
IEEE802.11b/g/n eller WPS.
Smarttelefon
eller nettbrett
Nødvendig OS-versjon:
Android OS 4.1 eller nyere
iOS 8.0 eller nyere
Android og Google Play er registrerte varemerker for Google Inc.
App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og
brukes under lisens.
For informasjon om trådløst LAN (WLAN)-kontroll, og den fullstendige teksten til
den påfølgende EU-samsvarserklæringen, vennligst referer til følgende nettsted.
http://www.fujitsu-general.com/global/support/
FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING
Den forenklede EU-samsvarserklæringen som er nevnt i artikkel 10(9) skal gis som
følger: FUJITSU GENERAL LIMITED erklærer herved at radioutstyrstypen UTY-TFSXZ1 (AP-WC1E) er i samsvar med direktivet 2014/53/EU.
No-1
Innhold
1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER...................... 3
2. FORHOLDSREGLER VED BRUK.......................... 4
3. FORHOLDSREGLER VED BRUK AV TRÅDLØS
LAN......................................................................... 5
4. FORBEREDELSER FOR BRUK............................. 7
5. INITIALISERING (NULLSTILLING)........................ 11
6. RÅD TIL DRIFTEN.................................................. 12
7. SPESIFIKASJONER............................................... 12
8. FEILSØKING.......................................................... 13
9. INNSTILLINGSDETALJER..................................... 15
10. WLAN-ADAPTER INSTALLASJON
(Kun for autorisert servicepersonell)..................... 16
Navn på deler
Tilbehør
Trådløs LAN-indikator og
knapp på WLAN-adapter
Det følgende installasjonsutstyret medfølger.
Navn og form
LED 1
(grønn)
LED 2
(oransje)
Innstillingsknapp
Trådløs LAN-etikett
MAC: 
SSID: AC-UTY-/
PIN: 
PIN-kode er ikke tilgjengelig for enkelte
modeller. Vennligst kontroller den trådløse
LAN-etiketten.
Antall
Innstillingsmanual
(Denne håndboken)
1
WLAN-adapter med kabel
(med trådløs LAN-etikett
festet)
1
Plateskruer
(M4, 25mm)
2
Bruksanvisning
(CD-ROM)
1*1
EMI-kjerne
*1
*2
1*2
Kun for type UTY-TFSXZ1 (AP-WC1E).
For detaljer om bruk og installasjons-
metode, se installasjonsveiledningen for
innendørsenheten.
MERKNADER
• Den trådløse LAN-etiketten festet til WLAN-adapteren er nødvendig for oppsett av trådløst LAN.
• Sørg for å beholde den trådløse LAN-etiketten ved å skrive ned detaljene eller lime den
på listen i «9. INNSTILLINGSDETALJER».
• Formen på LED-displayet og innstillingsknappen (Setting-knappen) kan avvike fra
illustrasjonen ovenfor, avhengig av produktet.
No-2
1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
¡¡ For å unngå personskader eller materielle skader, skal dette avsnittet leses
nøye før du bruker dette produktet, og du må sørge for å overholde de følgende
sikkerhetsforholdsreglene.
¡¡ Feil bruk grunnet unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller
ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:
ADVARSEL
Dette merket indikerer prosesser som, hvis feil utført, kan
føre til død eller alvorlig personskade på brukeren.
FORSIKTIG
Dette merket indikerer prosesser som, hvis feil utført, kan
føre til personskade på brukeren eller materielle skader.
Dette merket angir en handling
som er FORBUDT.
Dette merket angir en handling
som er OBLIGATORISK.
ADVARSEL
• Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres. Ta alltid kontakt med
autorisert servicepersonale for reparasjon, installasjon og flytting av dette produktet. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller
brann.
• I følgende tilfeller som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og
koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut
støpselet. Ta deretter kontakt med autorisert servicepersonale.
•
•
•
•
Dette produktet må ikke repareres, demonteres eller renoveres.
Dette produktet må ikke gjøres vått eller brukes på steder med mye fuktighet.
Enheten skal ikke opereres med våte fingre.
Ikke installer dette produktet på steder hvor bruken av trådløst utstyr er ulovlig
(f.eks. sykehus).
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av personer med pacemaker eller lignende
apparater.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av automatisk kontrollutstyr (f.eks. automatiske dører og brannalarmer).
FORSIKTIG
• Koble fra alle strømforsyning når du ikke bruker produktet i lengre perioder.
• Ikke stå på glatt, ujevnt eller ustabilt underlag når du betjener enheten.
• Ikke trykk knappene på dette produktet sterkere enn nødvendig.
No-3
2. FORHOLDSREGLER VED BRUK
zz Når du bruker dette produktet, vil det bli mulig å drive klimaanlegget fra steder
hvor du ikke kan se det direkte. Dette betyr at folk i rommet kan bli utsatt for
uønsket bruk av klimaanlegget. Sjekk tilstanden til rommet før du bruker dette
produktet.
xxPass på å sjekke med jevne mellomrom at strømforsyningen til klimaanlegget er
sikkert festet, og at støv ikke har bygget seg opp i det omliggende området.
Det kan forårsake oppvarming eller brann.
xxPass på å sjekke på forhånd at det ikke er noen feil på klimaanlegget.
xxPass på at luftstrømmen fra klimaanlegget ikke vil føre til noen bivirkninger.
Gjenstander kan falle ned og forårsake personskade, brann eller skade på eiendom.
xxHvis du vet at det er folk i nærheten av klimaanlegget, informer dem på forhånd
om at du vil betjene og stoppe det fra et fjernt sted.
Plutselig drift eller stopp av klimaanlegget kan overraske en person og føre til at personen faller ned eller ramler hvis personen er på et fjerntliggende stativ. I tillegg kan raske
endringer i ute-/romtemperatur forårsake en forverring av en persons fysiske tilstand.
Ikke bruk dette produktet når det er mennesker i rommet som ikke er i stand til å kontrollere temperaturen av seg selv (for eksempel spedbarn, barn, personer med fysiske
funksjonshemminger, eldre eller syke personer.).
xxSørg for at du fullt ut forstår de reserverte tidsinnstillingene og andre funksjoner
før du bruker dette produktet.
Uventet drift eller stopp av klimaanlegget kan føre til forverring i en persons fysiske
tilstand eller negativ effekt på dyr eller planter.
xxKontroller innstillinger og driftssituasjonen for klimaanlegget regelmessig når du
bruker dette produktet fra et fjerntliggende sted.
Raske endringer i ute-/romtemperatur forårsake forverring av en persons fysiske tilstand
eller en negativ innvirkning på dyr eller planter.
zz Hvis du bruker klimaanlegget til dette produktet, vil det ikke være noen blinken-
de indikatorlamper, og heller ikke noen mottakslyder fra klimaanlegget.
zz Hvis det er dårlig mottak mellom dette produktet og den trådløse ruteren, kan
justering av den trådløse ruterens posisjon eller retning av antennen forbedre
mottaket. Det kan også være mulig å forbedre mottaket ved å flytte den trådløse ruteren nærmere dette produktet, eller ved hjelp av en trådløs LAN-repeater.
No-4
3. FORHOLDSREGLER VED BRUK AV TRÅDLØS LAN
Når du bruker et trådløst LAN er det forholdsregler som du må følge i forbindelse
med radiobølger, personlig informasjon og så videre. For å bruke dette produktet
på riktig måte, må du lese følgende forholdsregler og bruksanvisningen for det
trådløse LAN-utstyret du bruker. Vi påtar oss ingen ansvar, med mindre juridisk
forpliktelse vedkjennes, i forhold til feil, andre mangler og skader som er påført
ved bruk av dette produktet gjennom feil bruk eller under bruk av deg selv eller en
tredjepart.
3.1. Forholdsregler ved bruk av radiobølger
FORSIKTIG
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig
for samsvar, kan annullere brukerens rett til å bruke utstyret.
Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender.
Dette utstyret er i samsvar med FCC/IC-grensene for strålingstoleranser som er oppgitt for
et ukontrollert miljø og oppfyller FCC-retningslinjene for eksponering for radiofrekvens fra
RSS-102 av IC-eksponeringsreglene for radiofrekvens (RF). Dette utstyret bør installeres
og brukes med stråleren på en avstand på minst 20 cm eller mer fra personers kropper.
MERKNADER
Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-regler og Industry Canada lisensfritatte
RSS-standard(er).
Drift er underlagt de følgende to betingelser:
(1) denne enheten må ikke forårsake interferens, og
(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan føre til
uønsket drift av denne enheten.
zz Ikke bruk dette produktet på følgende steder. Bruk av dette produktet i slike
steder kan føre til at kommunikasjon blir ustabil eller ikke mulig.
xxI nærheten av trådløs kommunikasjonsutstyr som benytter samme frekvensbånd (2,4
GHz) som dette produktet.
xxSteder hvor det er magnetiske felt fra utstyr som for eksempel mikrobølgeovner eller
hvor det oppstår statisk elektrisitet eller radiobølgeforstyrrelser.
(Det er mulig at radiobølger ikke når frem avhengig av miljøet.)
No-5
3.2. Personlig informasjon (sikkerhetsrelatert) Forholdsregler
ved bruk
zz Det er en mulighet for avskjæring hvis du bruker trådløst LAN-utstyr på grunn
av bruken av radiobølger, uavhengig av om du bruker kryptering eller ikke.
zz Trådløst LAN bruker radiobølger til å utveksle informasjon mellom dette produk-
tet og den trådløse ruteren. Dette betyr at det har fordelen av fritt å kunne gjøre
en LAN-tilkobling hvis det er innen rekkevidde for radiobølger. På den andre
siden, hvis radiobølger er innenfor en viss rekkevidde, vil de nå alle steder bakenfor hindringer (f.eks. vegger). Derfor er det mulig at din kommunikasjon kan
bli fanget opp og lest eller ulovlig forstyrret.
zz Du må ikke koble opp mot utstyr og nettverk som du ikke er autorisert til å bru-
ke, når du setter opp din trådløse forbindelse.
zz Initialiser innstillingene for dette produktet når du kaster det, eller overfør det til
en tredjepart.
3.3. Andre
zz Bruk dette produktet som vanlig trådløst LAN-utstyr.
xxIkke bruk dette produktet i sykehus eller på/nære steder med medisinsk utstyr.
xxIkke bruk dette produktet i fly.
xxIkke bruk dette produktet i nærheten av elektronisk utstyr som håndterer kontroll med
høy presisjon eller svake signaler.
Eksempler på elektronisk utstyr som det må tas hensyn til:
Høreapparater, pacemakere, brannalarmer, automatiske dører og annet automatiske
kontrollutstyr
zz Dette er ikke en garanti for trådløs tilkobling og ytelse med alle trådløse rutere
og i alle bomiljø. Det er mulig at radiobølger ikke når frem eller kan bli avbrutt i
følgende situasjoner.
xxBruk i bygninger laget av betong, armeringsjern eller metall
xxInstallasjon i nærheten av hindringer
xxInterferens med trådløs kommunikasjonsutstyr som bruker den samme frekvensen
xxSteder hvor det er magnetiske felt fra utstyr som for eksempel mikrobølgeovner eller
hvor det oppstår statisk elektrisitet eller radiobølgeforstyrrelser
zz Dette produktet må kun installeres og konfigureres etter å ha lest bruksanvis-
ningen til den trådløse ruteren.
No-6
4. FORBEREDELSER FOR BRUK
4.1. Installasjon av applikasjonsprogramvare
1
Åpne «Google Play» eller «App Store», avhengig av typen smarttelefon
eller nettbrett.
2
Søk etter «FGLair».
3
Installer applikasjonsprogramvaren (mobil app) ved å følge instruksjonene på skjermen.
4.2. Brukerregistrering
1
Åpne den installerte mobilappen
2
Registrer brukeren (med enten en smarttelefon eller et nettbrett) ved å
følge instruksjonene i opprette en konto delen av mobilappen.
4.3. Registrering av klimaanlegg
Velg mellom følgende moduser for å koble klimaanlegget til den trådløse
ruteren.
MERKNADER:
zz Før du starter denne innstillingen, vent i 60 sekunder eller mer etter at strømforsyningen er koblet til klimaanlegget (via strømbryter eller plugg). Bekreft at LED 1 ikke
blinker.
zz Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til den trådløse ruteren som du
kobler til klimaanlegget. Innstillingen vil ikke fungere, hvis den ikke er koblet til den
samme trådløse ruteren.
zz For å kontrollere 2 eller flere klimaanlegg med den samme smarttelefonen eller det
samme nettbrettet, gjenta oppsettet av den valgte modusen.
zz Displayinnholdet kan endres som følge av oppdateringer i mobilappen og er muligens
ikke identiske med den aktuelle skjermen.
No-7
4.3.1 Knapp-modus
*Belysningsmønster:
Av
På
Blinker
1
Start mobilappen
2
Logg deg på med din e-postadresse og ditt
passord (som registrert i «4.2. Brukerregistrering») ved å følge skjermen på mobilappen.
john@fgl.com

Sign in
3
Trykk på [+]-knappen for å legge til ett nytt
klimaanlegg.
+
4
Bekreft at LED 2 blinker. (På/av med 2-sekunders intervaller.) Velg deretter [Button
mode] (knapp-modus) på skjermen.
Button mode
Manual mode
(på/av=2sek/2sek)
5
Trykk på WPS-knappen på den trådløse
ruteren som du kobler til.
Se bruksanvisningen til den trådløse
ruteren for plasseringen av knappen og hvordan du
trykker på den.
No-8
Trådløs ruter
6
Bekreft at LED 2 blinker.
(På/av med 2-sekunders intervaller.)
Trykk og hold på innstillingsknappen
(Setting-knappen) på WLAN-adapteren i 3
sekunder.
(på/av = 2sek/2sek)
Belysningen LED 2 vil endre seg.
(på/av: 2sek/2sek → 2sek/0,5sek)
Bekreft at LED 1 og 2 er begge på, for å
fortsette.
7
(på/av=2sek/0,5sek)
Trykk [Register] (registrer) for å starte tilkoblingen med den trådløse ruteren.
Register
LED 1 og 2 vil begge blinke 2 ganger, og en
melding vises når oppsett er fullført.
Det kan ta noen minutter før meldingen vises på
skjermen.
Registration
Successful!
(2 ganger)
4.3.2 Manuell modus
*Belysningsmønster:
1~3
4
Av
På
Blinker
Se trinnene 1 til 3 i «4.3.1. Knapp-modus»
Velg [Manual mode] (manuell modus).
Button mode
Manual mode
No-9
[For Android]
5
Velg SSID til klimaanlegget som du kobler
til.
AC-UTY-xxxxxxxxxx
6
Angi PIN-koden som er skrevet på
WLAN-etiketten. (Se «Navn på deler»)
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Enter
password

Connect device
7
8
Velg SSID til den trådløse ruteren som du
kobler til.
Angi passordet for den trådløse ruteren
(WLAN-tilgangspunkt) og trykk deretter
koble til enhet [Connect device] (koble til
enhet).
Select the WLAN
Access Point
Home AP
XYZ AP
ABC123
Enter
password

Connect device
LED 1 og 2 vil begge blinke 2 ganger, og en
melding vises når oppsett er fullført.
Registration
Successful!
(2 times)
[For iOS]
5
6
Velg åpen WLAN-innstilling [Open WLAN
setting] (åpne WLAN-innstilling) eller
aktiver det trådløse LAN ved å trykke
Home-knappen -> [Setting] (innstilling) ->
[Wi-fi].
Velg SSID til klimaanlegget som du
kobler til.
Open WLAN setting
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Angi PIN-koden som er skrevet på
WLAN-etiketten. (Se «Navn på deler»)
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Enter
password

Connect device
No-10
7
8
Velg SSID til den trådløse ruteren som du
kobler til.
Angi passordet for den trådløse ruteren
(WLAN-tilgangspunkt) og trykk deretter
koble til enhet [Connect device] (koble til
enhet).
Select the WLAN
Access Point
Home AP
XYZ AP
ABC123
Enter
password

Connect device
LED 1 og 2 vil begge blinke 2 ganger, og
en melding vises når oppsett er fullført.
Registration
Successful!
(2 times)
5. INITIALISERING (nullstilling)
Initialiser (nullstille) dette produktet i de følgende situasjonene:
- Ved skifte av den trådløse ruteren
- Når du kaster dette produktet
- Når du overfører dette produktet til tredjepart
■ Avregistrere klimaanlegget
Avregistrere klimaanlegget ved hjelp av mobilappen. (Se bruksanvisningen for
mobilappen for detaljer.)
■ Initialisering av WLAN-adapteren
*Belysningsmønster:
Av
På
Blinker
1
Trykk og hold på innstillingsknappen (Setting-knappen) i 10 sekunder.
2
Initialiseringen vil være komplett når alle LED-lampene
blinker 3 ganger samtidig (på/av med 0,5-sekunders intervaller).
LED 1 vil blinke. (på/av=2sek/0,5sek)
Etter 60 sekunder vil LED-lampen gå tilbake til det opprinnelige belysningsmønsteret. (LED1: på, LED 2: på/av=2sek/2sek)
LED1: På
LED2: 2sek/på
2sek/av
No-11
■ For å fortsette bruk
Hvis du eller en tredjepart ønsker å fortsette bruken av produktet, følg prosedyrene i «4. FORBEREDELSER FOR BRUK» for å koble til en annen trådløs ruter.
MERKNADER:
Oppsett av trådløst LAN er ikke mulig hvis den forrige eieren ikke avregistrere
eller initialiserer dette produktet. I dette tilfellet, vennligst ta kontakt med ditt autorisert servicepersonell.
6. RÅD TIL DRIFTEN
zz For hvordan du bruker mobilappen, se bruksanvisningen for mobilappen.
zz Du kan bare registrere 1 e-postadresse og passord per WLAN-adapter. For å
legge til andre brukere (smarttelefon eller nettbrett) til den samme WLAN-adapteren, må du bruke samme e-postadresse og passord.
zz Klimaanleggets innstillinger fra mobilappen vil ikke bli reflektert i den trådløse
fjernkontrollen.
zz Det vil ikke være mulig å gi driftsinstrukser eller utføre overvåkning fra mobilap-
pen mens strømforsyningen er koblet fra klimaanlegget (via strømbryter eller
plugg).
zz Romtemperaturen vil bli vist i mobilappen under drift. Men, det er mulig et den
viste romtemperaturen ikke er riktig avhengig av situasjonen i rommet, eller
driftsstatusen til klimaanlegget. Bruk dette kun som referanse.
zz Hvis innstillingene fra mobilappen og fjernkontrollen er forskjellige, vil den siste
driften som ble utført bli prioritert.
* Hvis tidsinnstillingene er gjort fra mobilappen og fra den trådløse eller kablede fjernkontrollen, vil begge tidsinnstillingene være aktive.
7. SPESIFIKASJONER
Trådløs LAN-kompatibel standard
IEEE802.11b/g/n
Frekvensbånd
2.4GHz (1ch~13ch)
Maksimal radiofrekvens-styrke
80mW
Driftstemperatur
0 - 46 °C (32 - 114 °F)
No-12
8. FEILSØKING
Kontroller de følgende elementene før du ber om reparasjon på dette produktet.
Deler/elementer
Mobilapp
(Nedlasting og
kontoregistrering)
Oppsett og
innledende
innstillinger for
trådløst LAN
Situasjon
Løsninger
Jeg vet ikke hvordan du
laster ned appen.
Se «4.1. Installasjon av applikasjonsprogramvare».
Jeg er ikke i stand til å
bruke mobilappen
Kontroller at versjonen til operativsystemet
på din mobilenhet støttes.
Se «Elementer som skal kontrolleres»
Jeg har ikke mottatt
e-posten når jeg registrerte kontoen min
Sett domene-tillatelsene slik at den ikke blir
avvist som spam.
Metoden for å registrere
flere brukere er uklart
Du kan bare registrere 1 e-postadresse og
passord per WLAN-adapter. Bruk den samme
e-postadressen og det samme passordet for
andre brukere for drift gjennom den samme
WLAN-adapteren.
Metoden for å registrere
ekstra klimaanlegg er
uklar
For å registrere flere klimaanlegg, gjenta oppsettet for den valgte modusen «4.3. Registrering av klimaanlegg» for hvert klimaanlegg.
Oppsett av trådløst LAN
er ikke mulig
Kontroller at din trådløse ruter støtter
«WPS-funksjon». (Knapp-modus (Button
mode))
Kontroller om en tidligere eieren å brukte
denne trådløse LAN-kontrollen. Hvis det var
en tidligere eier, ta kontakt med autorisert
servicepersonell.
Oppsett av trådløst LAN
er ikke mulig (innstillingene for tilkobling for
WLAN-adapteren og ruteren er ikke komplett)
Kontroller at din trådløse ruter støtter «IEEE802.11b/g/n». (Sjekk med bruksanvisningen til den trådløse ruteren.)
Kontroller at WLAN-adapteren på innendørsenheten er på. (Kontroller at LED for
WLAN-adapteren lyser eller blinker.)
* Hvis LED-en er satt til å slå av i den mobilappen, vil den ikke lyse eller blinke.
No-13
Deler/elementer
Drift fra mobilappen
Situasjon
Løsninger
Jeg er ikke i stand til å
betjene dette produktet
fra mobilappen
Kontroller at strømmen til innendørsenheten
er på.
Kontroller at strømmen til den trådløse ruteren er på.
Kontroller at din smarttelefon ikke er i flymodus.
Kontroller at du ikke er på et sted der det er
vanskelig å lage en forbindelse med radiobølger.
„„ Status til de trådløse LAN-indikatorene
*Belysningsmønster:
Av
Lampenes status
Alle lampene er av
På
Blinker
Årsaker og løsninger
Strømmen til WLAN-adapteren er ikke på.
´´ Kontroller at strømmen til klimaanlegget er på og
at klimaanleggets strømbryter ikke har gått.
LED-lampene er slått av via innstilling fra mobilappen.
´´ Se bruksanvisningen til mobilappen.
LED 2 er av eller
blinker raskt (med
repetisjon 0,5
sekunder på / 0,5
sekunder av)
Strømmen til den trådløse ruteren er ikke på.
´´ Kontroller at strømmen til den trådløse ruteren er
på.
LED 1 blinker raskt
(med repetisjon 0,5
sekunder på / 0,5
sekunder av)
Det er ikke mulig å kommunisere med klimaanlegget.
´´ Hvis blinkingen fortsetter i mer enn noen få minutter, kan det være en kablingsfeil i klimaanlegget . Ta kontakt med autorisert servicepersonell.
Alle lampene blinker
raskt (med repetisjon
0,5 sekunder på / 0,5
sekunder av)
Det er et problem med WLAN-adapteren.
´´ Koble fra strømforsyningen til klimaanlegget (via
strømbryter eller plugg), og koble deretter til på
nytt. Sett opp det trådløse LAN på nytt i henhold
til prosedyrene i «4. FORBEREDELSER FOR
BRUK».
Det er mulig at WLAN-adapteren ikke er riktig koblet
til den trådløse ruteren.
´´ Koble fra strømforsyningen til klimaanlegget (via
strømbryter eller plugg), og koble deretter til på nytt.
Dersom problemet vedvarer etter at du har utført disse kontrollene eller diagnostikkene, konsulter autorisert servicepersonell.
No-14
9. INNSTILLINGSDETALJER
Skriv ned innstillingsdetaljene i den følgende tabellen.
„„ Innstillingsinformasjon
SSID
MAC-adresse (MAC)
PIN
System-kommisjonering dato
„„ Kontaktdetaljer for installatør
Navn
Telefonnr.
No-15
10. WLAN-ADAPTER INSTALLASJON
(Kun for autorisert servicepersonell)
10.1. Før installasjon av WLAN-adapter
ADVARSEL
•F
or klimaanlegget skal kunne fungere tilfredsstillende, må du installere det som fremstilt
i denne installasjonsveiledningen.
• Installasjonsarbeider må utføres i samsvar med nasjonale koblingsstandarder, kun ved autorisert personell.
FORSIKTIG
• Ikke pakk WLAN-adapterens kabling sammen med tilkoblingskabelen mellom innendørsog utendørsenheten, eller strømkabelen.
• Installer WLAN-adapteren nære den trådløse ruteren. (Tilkoblingen vil bli ustabil hvis den
er plassert lengre unna, noe som vil gjøre bruk av systemet vanskeligere.)
• Installer WLAN-adapteren mellom innendørsenheten og den trådløse ruteren.
• Enkelte typer veggmateriale kan stenge ute trådløs kommunikasjon.
• Ikke ta på varmeveksleren.
• Under installasjon eller fjerning, pass på at ledningen ikke fanges av noen deler eller
trekkes for hardt. Det kan føre til funksjonsfeil på klimaanlegget.
• Vennligst ikke installer WLAN-adapteren på følgende steder. Ellers kan radiokommunikasjon bli forstyrret.
- Steder som er utsatt for direkte sollys
- Steder som er utsatt for ekstremt høye og lave temperaturer, som f.eks. nære utløpsporten på klimaanleggets hovedelement
- Nære klimaanleggets luftinntak eller -utløp
- Steder med høy luftfuktighet
- Steder i nærheten av bevegelige deler av klimaanleggets hovedelement
- Steder i nærheten av underdelen av klimaanleggets hovedelement
- På innsiden av siden til klimaanleggets hovedelement
- I nærheten av mikrobølgeovner
- Innen 1 m (40 in) fra en TV eller radio
- Steder som er i barns rekkevidde
-N
ære automatiske kontrollenheter som f.eks. automatiske dørersensorer eller branndetektorer
-S
teder med olje, damp eller brennbare gasser
- I nærheten av medisinsk utstyr, pacemaker, defibrillatorer eller andre enheter
-S
teder der WLAN-adapteren kan bli våt, som f.eks. på badet
-S
teder der WLAN-adapteren er vanskelig tilgjengelig for vedlikehold
• Vennligst installer WLAN-adapteren på et sted der bryterne og knappene kan betjenes
og hvor LED-displayet kan bekreftes. (I områdene vist nedenfor.)
No-16
10.1.1 Systemdiagram
En WLAN-adapter kan kobles til hver innendørsenheten.
Enkel kobling
Flerkobling
Utendørsenhet
Utendørsenhet
Innendørsenhet
Innendørsenhet
A
Innendørsenhet
B
C
WLAN-adapter
WLAN-adapter
WLAN-adapter
A, B, og C: Adapterkabel festet til dette produktet.
Forbudte bruksområder:
(1) Gruppe-tilkobling av innendørsenheter med kablet fjernkontroll
Innendørsenhet
Innendørsenhet
Innendørsenhet
3-leder
Innendørsenhet
2-leder
3-leder
type fjernkontroll
2-leder
type fjernkontroll
(2) Gruppe-tilkobling av innendørsenheter
Innendørsenhet
Innendørsenhet
3-leder
Innendørsenhet
Innendørsenhet
2-leder
No-17
Forbudte bruksområder(fortsettelse):
(3) Gruppe-tilkobling av innendørsen- (4) Utvidet ledningsnett
heter med WLAN-adapterkabel
Å utvide kabelen er forbudt.
Innendørsenhet
Innendørsenhet
Innendørsenhet
Adapterkabel
koblingsboks
koblingsboks
10.2. Installasjonsarbeide
ADVARSEL
• Koble fra strømforsyningen eller slå av bryteren før du starter arbeidet. Unnlatelse av å
koble fra strømforsyningen kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Ikke slå på strømmen før alt installasjonsarbeidet er avsluttet.
• Bruk tilbehør eller spesifiserte tilkoblingskabler.
Tilkoblingskabler andre enn de som er spesifisert må ikke endres, ikke bruk skjøteledninger og ikke bruke uavhengig grenledningsnett. Den tillatelige strømmen vil bli overskredet og forårsake elektrisk støt eller brann.
• Når du installerer denne enheten, må du sørge for at det ikke er barn i nærheten.
Ellers kan det resultere i skade eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
• Utlad statisk elektrisitet på kroppen din før du starter arbeidet. Hvis statisk elektrisitet
ikke er utladet, er det risiko for at deler av kretskortet kan skades.
• Når du utfører kablingsarbeid, være forsiktig så du ikke skader kabelen eller skader deg
selv. Sørg dessuten for å koble konnektorene sikkert. Løse konnektorer vil føre til problemer, oppvarming, brann eller elektrisk støt.
• Utfør ledningsnettet slik at vann ikke kommer inn denne enheten langs eksterne kabler.
Installer alltid en vannlås til ledningene eller ta andre mottiltak. Ellers vil det føre til problemer eller elektrisk støt eller brann.
• Ikke berør kretskortet og kretskortets deler direkte med hendene. Ellers kan det resultere
i skade eller elektrisk støt.
No-18
10.2.1 Trådforbindelse
For tilkoblingsdetaljene, se installasjonsveiledningen for innendørsenheten.
Fest tilkoblingen direkte til kretskortet.
Innendørsenhet
PCB
WLAN-adapterkabel
med konnektor
CN65
*Merknader: Alternativer som kobler seg til CN65 kan ikke brukes samtidig.
10.2.2 Installasjon av WLAN-adapteren
Installer WLAN-adapteren i retningen som vist i
figuren.
Hvis WLAN-adapteren er installert i feil retning, kan
vann komme inn i adapteren gjennom ledningen og
forårsake svikt.
RIKTIG
Plateskruer
(tilbehør)
FORBUDT
Motsatt retning
På gulvet
På en krum flate
Ikke legg den trådløse LAN kabelen på gulvet. Du kan snuble i kablene.
RIKTIG
FORBUDT
No-19
10.3. Funksjonsinnstilling
I tillegg til metoden i installasjonsveiledningen for innendørsanlegget, kan funksjonsinnstillingen også gjøres fra mobilappen.
(Denne prosedyren skal kun utføres av autorisert servicepersonell.)
10.3.1 Metode
Utfør funksjonsinnstillingen i henhold til installasjonsforholdene ved hjelp av mobilappen. For detaljer om funksjonsnummeret og innstillingsverdien, se installasjonsveiledningen for innendørsenheten.
Utfør funksjonsinnstillingen mens klimaanlegget er stoppet.
1) Åpne sidemenyen på mobilappen og trykk deretter «Installer» (installatør)
2) Tast inn passkoden «5679», trykk deretter «Function Setting» (funksjonsinnstilling) på den neste skjermen.
3) Sett funksjonsnummeret og innstillingsverdien (nummer) som påkrevd.
4) Trykk «Save» (lagre) .
*Trykk «Back» (tilbake) for å gå tilbake til sidemenyen.
MERKNADER: Når du er på «Function setting» (funksjonsinnstilling)-skjermen og
ingen knapper betjenes i 1 minutt, vil den gå tilbake til «Installer»
(installatør)-skjermen.
No-20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement