Fujitsu UTY-TFSXZ1 Navodila za uporabo

Fujitsu UTY-TFSXZ1 Navodila za uporabo
Brezžično LAN upravljanje klimatske naprave
Št. DELA 9382758004
NAVODILA ZA NASTAVITEV
Z navodili za namestitev (Samo za pooblaščene serviserje.)
Pred uporabo tega izdelka, natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljno pomoč.
Postavke, ki jih morate preveriti
* Pripravite naslednje predmete pred uporabo tega izdelka.
Ta izdelek uporablja brezžični usmerjevalnik, ki podpira IEEE802.11b/g/
n standard brezžičnega LAN. Nastavite povezavo z brezžičnim usmerBrezžični
jevalnikom z WPS za izvedbo komunikacije preko brezžičnega LAN.
usmerjevalnik
Glejte navodila za uporabo brezžičnega usmerjevalnika, ki ga želite
uporabiti, če podpira IEEE802.11b/g/n ali WPS.
Pametni telefon ali tablični
računalnik
Potrebna različica OS-a:
Android OS 4.1 ali novejši
iOS OS 8.0 ali novejši
Android in Google Play sta registrirani blagovni znamki podjetja Google Inc.
App store je storitvena znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih
državah.
IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA
in drugih državah in se uporablja v skladu z licenco.
Za informacije o brezžičnem LAN krmiljenju (WLAN) in celotno besedilo z naslednjo izjavo EU o skladnosti najdete na naslednji spletni strani.
http://www.fujitsu-general.com/global/support/
POENOSTAVLJENA EU IZJAVA O SKLADNOSTI
Poenostavljena EU izjava o skladnosti iz člena 10 (9) se zagotovi na naslednji način:
S tem, FUJITSU GENERAL LIMITED izjavlja, da je radijska oprema tipa UTY-TFSXZ1
(AP-WC1E) v skladu z Direktivo 2014/53 / EU.
Sl-1
Vsebina
1. VARNOSTNI UKREPI............................................. 3
2. VARNOSTNI UKREPI MED UPORABO................. 4
3.PREVIDNOSTI UKREPI PRI UPORABI
BREZŽIČNEGA LAN............................................... 5
4. PRIPRAVE ZA UPORABO...................................... 7
5. INICIALIZACIJA (Ponastavi)................................... 11
6. NASVETI ZA UPORABO........................................ 12
7. SPECIFIKACIJE..................................................... 12
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV........................................ 13
9. PODROBNOSTI NASTAVLJANJA.......................... 15
10.NAMESTITEV WLAN ADAPTERJA
(Samo za pooblaščene serviserje.)...................... 16
Imena delov
Dodatna oprema
Pokazatelj brezžičnega
LAN in tipka na WLAN adapterju
Priložena je naslednja dodatna oprema
za namestitev.
Ime in oblika
Količina
Ročna Nastavitev
(ta priročnik)
1
WLAN adapter s kablom
(z nameščeno brezžični
LAN oznako)
1
Vijaki za pričvrščevanje
(M4, 25 mm)
2
MAC: 
SSID: AC-UTY-/
PIN: 
Navodila za uporabo
(CD-ROM)
1*1
PIN koda za nekatere modele ni na voljo.
Preverite nalepko brezžičnega LAN-a.
Jedro EMI
LED 1
(zelena)
LED 2
(oražna)
Tipka
nastavitev
Oznaka brezžični LAN
*1
*2
1*2
Samo za tip UTY-TFSXZ1 (AP-WC1E).
Z
a podrobnosti o uporabi in načinu
montaže glejte navodila za montažo
notranje enote.
OPOMBE
• Oznaka brezžičnega LAN-a, pritrjena na WLAN adapter, je potrebna za namestitev LAN-a
• Zagotovite, da ohranite oznako brezžičnega LAN, ter si zapišite podrobnosti ali oznako
prilepite na seznam v "9. PODROBNOSTI NASTAVLJANJA".
• Oblika LED zaslona in tipka Nastavitev se lahko razlikujeta od prikazane na zgornji sliki,
odvisno od izdelka.
Sl-2
1. VARNOSTNI UKREPI
¡¡ Da bi preprečili telesne poškodbe in škodo na lastnini, pred uporabo pozorno
preberite navodila in se prepričajte, da izpolnjujete naslednje varnostne ukrepe.
¡¡ Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil, lahko povzroči
poškodbe ali škodo, katerih resnost je razvrščena na:
OPOZORILO
Ta simbol označuje postopke, ki lahko ob nepravilni izvedbi
privedejo do smrti ali resnih poškodb uporabnika.
POZOR
Ta simbol označuje postopke, ki lahko ob nepravilni izvedbi
povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali škodo na lastnini.
Ta simbol označuje postopke, ki
so PREPOVEDANI.
Ta simbol označuje postopke, ki
so OBVEZNI.
OPOZORILO
• Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki bi jih lahko uporabnih popravil
sam. Obrnite se na Pooblaščeni serviserji za popravilo, montažo ali premestitev
naprave. V primeru napačne montaže lahko pride do puščanja vode, električnega
udara ali požara.
• Če zaznate kakršnekoli nepravilnosti, kot je vonj po zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske naprave in izključite vse napajanje z izklopom električne varovalke ali odklopom napajalnega kabla. Nato se posvetujte s pooblaščeni
serviserji.
•
•
•
•
Izdelka ne popravljajte, razstavljajte ali preoblikujte.
Izdelek se ne sme zmočiti, ter ga ne smete uporabljati na lokacijah z veliko vlage.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
Ne nameščajte tega izdelka na krajih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. bolnišnice).
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini oseb, ki imajo srčni spodbujevalnik ali podobne naprave.
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini samodejne opreme za nadzor (npr. avtomatska vrata in požarni alarmi).
POZOR
• Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite iz električnega toka.
• Med uporabo enote ne stojte na spolzkih, neravnih ali nestabilnih površinah.
• Tipk na izdelku ne pritiskajte močneje, kot je potrebno.
Sl-3
2. VARNOSTNI UKREPI MED UPORABO
zz Ko uporabljate ta izdelek, boste lahko upravljali s klimatsko napravo iz lokacij,
kjer je neposredno ne vidite. To pomeni, da so ljudje v prostoru lahko izpostavljeni nenamernemu delovanju klimatske naprave. Pred uporabo tega izdelka
preverite stanje v prostoru.
xxPoskrbite, da redno preverjajte, ali je napajanje klimatske naprave varno povezano, in da se v okolici ni nabral prah.
To lahko povzroči segrevanje ali požar.
xxPredhodno preverite, da niso prisotne motnje delovanja klimatske naprave.
xxPreverite, da pretok zraka iz klimatske naprave ne bo povzročil škodljivih učinkov.
Predmeti lahko padejo in povzročijo telesne poškodbe, požar ali materialno škodo.
xxČe veste, da so ljudje v bližini klimatske naprave, jih vnaprej obvestite, da boste
klimatsko napravo upravljali in ustavili iz oddaljene lokacije.
Nenadno delovanje ali ustavitev klimatske naprave lahko preseneti osebo in povzroči,
da oseba, pade ali se prevrne, če je na stojalu. Poleg tega lahko hitre spremembe v
zunanji temperaturi/temperaturi prostora povzročijo poslabšanje fizičnega stanja posameznika. Izdelka ne uporabljajte, če so v prostoru ljudje, ki niso sami sposobni nadzirati
temperature (na primer dojenčki, otroci, osebe z motnjami v telesnem razvoju, starejše
in bolne osebe.).
xxPopolnoma se seznanite s pridržanimi nastavitvami časovnika in drugimi dejavnostmi pred uporabo tega izdelka.
Nepričakovano delovanje ali ustavitev klimatske naprave lahko povzroči poslabšanje
fizičnega stanja posameznika ali škodljivo vpliva na živali ali rastline.
xxPri uporabi tega izdelka iz oddaljenosti pogosto preverite nastavitve in stanje
delovanja klimatske naprave.
Hitre spremembe zunanje temperature/temperature prostora lahko povzročijo poslabšanje fizičnega stanja posameznika ali škodljivo vpliva na živali ali rastline.
zz Če upravljate klimatsko napravo s tem izdelkom, lučke pokazateljev ne bodo
utripale, prav tako ne bo zvokov sprejema iz klimatske naprave.
zz Če je slab sprejem med izdelkom in brezžičnim usmerjevalnikom, lahko izbolj-
šate sprejem s prilagajanjem položaja brezžičnega usmerjevalnika ali usmerjenostjo antene. Izboljšanje sprejema je možno tudi s premikanjem brezžičnega
usmerjevalnika bližje k izdelku ali z uporabo brezžičnega LAN repetitorja.
Sl-4
3. PREVIDNOSTI UKREPI PRI UPORABI BREZŽIČNEGA LAN
Če uporabljate omrežje WLAN, obstajajo previdnostni ukrepi, ki jih morate upoštevati v zvezi z radijskimi valovi, osebnimi podatki in tako naprej. Za pravilno uporabo tega izdelka, zagotovo preberite naslednje varnostne ukrepe in navodila za
uporabo brezžične LAN opreme, ki jo uporabljate. Ne prevzemamo odgovornosti,
razen če je priznana pravna obveznost, v zvezi z napakami, drugimi okvarami in
poškodbami, ki nastanejo z uporabo tega izdelka, ki se pojavljajo zaradi nepravilne
uporabe ali med uporabo, vas ali tretje osebe.
3.1. Opozorila za uporabo radijskih valov
POZOR
Spremembe ali modifikacije, ki jih izrecno ne odobri stranka, odgovorna za skladnost,
lahko izničijo pooblastila uporabnika za uporabo opreme.
Ta oddajnik ne sme biti sočasno nameščen oziroma obratovati v povezavi s katero koli
drugo anteno ali oddajnikom.
Ta oprema je v skladu z FCC/IC mejami izpostavljenosti sevanju, postavljenimi za nenadzorovano okolje in v skladu s smernicami FCC radiofrekvenčne (RF) izpostavljenosti in
RSS-102 pravil IC za radiofrekvenčno (RF) izpostavljenost. Ta oprema mora biti nameščena in delovati tako, da je radiator vsaj 20 cm ali več oddaljen od telesa osebe.
OPOMBE
Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in je v skladu s standardi RSS, ki so izvzeti
iz dovoljenja agencije Industry Canada.
Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:
(1) naprava ne sme povzročati motenj in
(2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno
delovanje te naprave.
zz Izdelka ne uporabljajte na naslednjih mestih. Uporaba tega izdelka v teh lokaci-
jah lahko povzroči nestabilnost ali onemogočanje komunikacije.
xxV bližini brezžične komunikacijske opreme, ki uporablja isti frekvenčni pas (2,4 GHz),
kot ta izdelek.
xxKraji, kjer obstajajo magnetna polja iz naprav, kot so mikrovalovne pečice, ali kjer se
pojavlja statična elektrika ali motnje zaradi radijskih valov.
(Radijski valovi ne morejo doseči cilja glede na okolje.)
Sl-5
3.2. Opozorila za uporabo osebnih podatkov (povezano z varnostjo)
zz Če uporabljate brezžično opremo LAN zaradi uporabe radijskih valov obstaja
možnost prestrezanja, ne glede na to, ali uporabljate šifriranje ali ne.
zz Brezžični LAN uporablja radijske valove za izmenjavo informacij med tem izdel-
kom in brezžičnim usmerjevalnikom. To pomeni, da ima prednost, da samostojno vzpostavi povezavo LAN, če so dosegu radijski valovi. Na drugi strani, če so
radijski valovi v določenem območju, bodo dosegli vse lokacije izven ovire (npr.
stene). Zato je mogoče, da bo vaša komunikacija prestrežena in prebrana ali
deležna nezakonitega vdora.
zz Ne povezujte opreme in omrežij, ki nimajo dovoljenja za uporabo pri nastavitvi
brezžične povezave.
zz Inicializirajte nastavitve tega izdelka, ko ga zavržete, ali prenesete na tretjo ose-
bo.
3.3. Drugo
zz Uporabljajte ta izdelek kot navadno brezžično opremo LAN.
xxTega izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali v/blizu lokacij z medicinsko opremo.
xxTega izdelka ne uporabljajte v letalu.
xxNe uporabljajte blizu elektronske opreme, ki izvaja visoko natančno upravljanje ali ima
šibke signale.
Primeri elektronske opreme pri kateri morate biti previdni:
slušni aparati, spodbujevalniki, požarni alarmi, avtomatska vrata in druge avtomatske
opreme za nadzor
zz To ni jamstvo za brezžično povezavo in zmogljivost z vsemi brezžičnimi usmer-
jevalniki in v vseh stanovanjskih okoljih. Radijski valovi ne morejo doseči ali so
lahko prekinjeni v naslednjih primerih.
xxPri uporabi v stavbah, izdelanih iz betona, betonskega jekla in kovine
xxNamestitev v bližini ovir
xxPoseg v brezžično komunikacijsko opremo, ki uporablja isto frekvenco
xxKraji, kjer obstajajo magnetna polja iz naprav, kot so mikrovalovne pečice, ali je prisotna
statična elektrika ali motnje radijskih valov
zz Namestite in nastavite ta izdelek le, ko preberete navodila za uporabo brezžič-
nega usmerjevalnika.
Sl-6
4. PRIPRAVE ZA UPORABO
4.1. Namestitev programske opreme aplikacije
1
Odprite "Google Play" ali "App Store" glede na vrsto vašega pametnega
telefona ali tabličnega računalnika.
2
Poiščite "FGLair".
3
Namestite programsko opremo aplikacije (mobilna aplikacija), sledite
navodilom na zaslonu.
4.2. Registracija uporabnika
1
Odprite nameščeno aplikacijo za mobilne naprave.
2
Registrirajte uporabnika (s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom) v skladu z navodili v razdelku ustvari račun v mobilni aplikaciji.
4.3. Registracija klimatske naprave
Izbirate lahko med naslednjimi načini za povezavo klimatske naprave z
brezžičnim usmerjevalnikom.
OPOMBE:
zz Pred začetkom te nastavitve, počakajte 60 sekund ali več, po tem, ko priključite napajalnik na klimatsko napravo (prek odklopnika ali vtiča). Prepričajte se, da LED 1 ne
utripa.
zz Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan z brezžičnim usmerjevalnikom, ki ga povezujete s klimatsko napravo. Nastavitev ne bo delovala, če ni povezan
z istim brezžičnim usmerjevalnikom.
zz Za nadzor 2 ali več klimatskih naprav z istim pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ponovite nastavitev izbranega načina.
zz Vsebina na zaslonu se lahko spremeni zaradi posodobitve aplikacije za mobilne naprave in se morda ne ujema z dejanskim zaslon.
Sl-7
4.3.1 Tipka način
*Vzorec osvetlitve:
Izklop
Vklop
Utripanje
1
Zaženite mobilno aplikacijo.
2
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom
in geslom (kot je registrirano v "4.2. Registracija uporabnika") v skladu z navodili na
zaslonu mobilne naprave.
john@fgl.com

Sign in
3
Pritisnite tipko [+], da dodate novo klimatsko napravo.
+
4
Preverite, ali LED 2 utripa. (Vklop/izklop
na 2-sekundnih intervalih.) Nato izberite
[Button mode] (tipka način) na zaslonu.
Button mode
Manual mode
(vklop/izklop=2 s/2 s)
5
Pritisnite gumb WPS na brezžičnem usmerjevalniku, ki ga povezujete.
Glejte navodila za uporabo brezžičnega
usmerjevalnika za lokacijo tipke in kako jo pritisnete.
Sl-8
Brezžični usmerjevalnik
6
Preverite, ali LED 2 utripa.
(Vklop/izklop na 2-sekundnih intervalih.)
Nato pritisnite in 3 sekunde držite tipko
Nastavitev na adapterju WLAN.
(vklop/izklop=2 s/2 s)
Osvetlitev LED 2 se bo spremenila.
(vklop/izklop: 2 s/2 s → 2 s/0,5 s)
Preden nadaljujete potrdite, da sta LED 1 in
2 vključeni.
7
(vklop/izklop=2 s/0,5 s)
Pritisnite [Register] (registracija), da začnete povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom.
Register
LED 1 in 2 bosta 2-krat utripnili, in ko je
namestitev končana se prikaže sporočilo.
Za prikaz sporočila na zaslonu je lahko potrebno
nekaj minut.
Registration
Successful!
(2-krat)
4.3.2 Ročni način
*Vzorec osvetlitve:
1~3
4
Izklop
Vklop
Utripanje
Glejte korake 1 do 3 v "4.3.1. Tipka način"
Izberite [Manual mode] (Ročni način).
Button mode
Manual mode
Sl-9
[Za Android]
5
Izberite SSID klimatske naprave, s katero
se povezujete.
AC-UTY-xxxxxxxxxx
6
Vnesite PIN kodo napisano na etiketi
WLAN. (Glejte "Imena delov")
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Enter
password

Connect device
7
8
Izberite SSID brezžičnega usmerjevalnika, s
katerim se povezujete.
Vnesite geslo brezžičnega usmerjevalnika
(dostopna točka WLAN) in pritisnite [Connect device] (poveži napravo).
Select the WLAN
Access Point
Home AP
XYZ AP
ABC123
Enter
password

Connect device
LED 1 in 2 bosta 2-krat utripnili, in ko je
namestitev končana se prikaže sporočilo.
Registration
Successful!
(2 times)
[Za iOS]
5
6
Izberite [Open WLAN setting] (odpri
nastavitev WLAN) ali aktivirajte brezžično omrežje LAN s pritiskom tipke ->
[Setting] (nastavitev) -> [Wi-Fi].
Izberite SSID klimatske naprave, s katero
se povezujete.
Open WLAN setting
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Vnesite PIN kodo napisano na etiketi
WLAN. (Glejte "Imena delov")
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Enter
password

Connect device
Sl-10
7
8
Izberite SSID brezžičnega usmerjevalnika, s katerim se povezujete.
Vnesite geslo brezžičnega usmerjevalnika (dostopna točka WLAN) in pritisnite
[Connect device] (poveži napravo).
Select the WLAN
Access Point
Home AP
XYZ AP
ABC123
Enter
password

Connect device
LED 1 in 2 bosta 2-krat utripnili, in ko je
namestitev končana se prikaže sporočilo.
Registration
Successful!
(2 times)
5. INICIALIZACIJA (Ponastavi)
Inicializirati (ponastavite) ta izdelek v naslednjih situacijah:
- Menjava brezžičnega usmerjevalnika
- Odlaganje izdelka v odpad
- Prenos izdelka tretji osebi
■ Preklic registracije klimatske naprave
Registracijo klimatske naprave prekličite s pomočjo mobilne aplikacije. (Glejte
navodila za uporabo mobilne aplikacije.)
■ Inicializacija adapterja WLAN
*Vzorec osvetlitve:
Izklop
Vklop
Utripanje
1
Pritisnite in 10 sekund držite gumb za nastavitev.
2
Inicializacija bo zaključena, ko vse LED lučke 3-krat istočasno utripajo (vklop/izklop v 0,5 sekundnih intervalih).
LED 1 utripa. (vklop/izklop=2 s/0,5 s)
Po 60 sekundah, se lučke LED vrnejo v običajni vzorec
osvetlitve. (LED1: vklop, LED 2: vklop/izklop=2 s/2 s)
LED1: Vklop
LED2: 2 s/vklop
2 s/izklop
Sl-11
■ Za nadaljevanje uporabe
Če vi ali tretja oseba želite nadaljevati z uporabo izdelka, sledite postopku "4. PRIPRAVE ZA UPORABO", da se znova povežete z drugim brezžičnim usmerjevalnikom.
OPOMBE:
Namestitev brezžičnega WLAN-a ni mogoča, če prejšnji lastnik ni preklical registracije ali znova inicializiral ta izdelek. V tem primeru se obrnite na osebje pooblaščenega servisa.
6. NASVETI ZA UPORABO
zz Za delovanje mobilne aplikacije si oglejte priročnik za uporabo mobilne aplikacije.
zz Na WLAN adapter lahko registrirate samo 1 e-poštni naslov in geslo. Če želite
dodati druge uporabnike (pametni telefon ali tablični računalnik) na istem WLAN
adapterju, uporabite isti e-poštni naslov in geslo.
zz Nastavitve klimatske naprave iz mobilne aplikacije ne bodo prikazane v brezžič-
nem daljinskem upravljalniku.
zz Dajanje navodil za uporabo ali izvajanje nadzora iz mobilne aplikacije, medtem
ko je napajalnik odklopljen iz klimatske naprave (prek odklopnika ali vtiča) ni
možno.
zz Temperatura prostora bo med obratovanjem prikazana v mobilni aplikaciji. Ven-
dar prikazana temperatura v prostoru morda ne bo pravilna glede na razmere v
prostoru ali stanje delovanja klimatske naprave. To uporabite le kot referenco.
zz Če se mobilna aplikacija in nastavitve daljinskega upravljalnika razlikujejo, bo
imelo prednost zadnje izvedeno dejanje.
* Če nastavitve časovnika opravite v mobilni aplikaciji in iz brezžičnega ali žičnega daljinskega upravljalnika, bosta aktivni obe nastavitvi časovnika.
7. SPECIFIKACIJE
Združljiv standard brezžičnega LAN
IEEE802.11b/g/n
Frekvenčni pasovi
2,4 GHz (1ch~13ch)
Največja radiofrekvenčna moč
32mW
Delovna temperatura
0 - 46 °C (32 - 114 °F)
Sl-12
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Pred zahtevo za popravilo tega izdelka preverite naslednje postavke.
Deli/elementi
Situacija
Mobilna aplikacija
(Prenos in registracija računa)
Ne vem, kako prenesem mobilno aplikacijo.
Glejte "4.1. Namestitev programske opreme
aplikacije".
Ne morem uporabljati
mobilne aplikacije
Preverite, ali je različica operacijskega sistema podprta na vaši mobilni napravi.
Glejte "Postavke, ki jih morate preveriti".
Ob registraciji računa
nisem prejel/-a e-pošte
Nastavite dovoljenja domene, tako da ne bo
zavrnjena kot neželena pošta.
Metoda registracije
dodatnih uporabnikov ni
jasna
Na WLAN adapter lahko registrirate samo 1
e-poštni naslov in geslo. Uporabite isti e-poštni naslov in geslo za druge uporabnike, ki
želijo uporabljati isti WLAN adapter.
Metoda registracije
dodatnih klimatskih
naprav ni jasna
Za registracijo dodatne klimatske naprave
ponovite nastavitev izbranega načina v "4.3.
Registracija klimatske naprave" za vsako
klimatsko napravo.
Namestitev brezžičnega
LAN ni mogoča
Preverite, ali vaš brezžični usmerjevalnik
podpira "WPS funkcijo". (Tipka Način)
Namestitev in
začetne nastavitve brezžičnega LAN
Rešitve
Preverite, ali je kakšen predhodni lastnik
uporabljal to krmiljenje z brezžičnim LAN. V
primeru prisotnosti prejšnjega lastnika, se
obrnite na pooblaščeni servis.
Nastavitev brezžičnega
LAN adapterja ni mogoča (nastavitve povezave WLAN adapterja
in usmerjevalnika niso
zaključene)
Preverite, ali vaš brezžični usmerjevalnik podpira "IEEE802.11b/g/n". (Preverite v navodilih
za uporabo brezžičnega usmerjevalnika.)
Preverite, ali je WLAN adapter notranje enote
vključen. (Preverite, ali LED lučka na WLAN
adapterju sveti ali utripa.)
* Če LED lučka v mobilni aplikaciji ni nastavljena na izklop, ne bo zasvetila ali utripala.
Sl-13
Deli/elementi
Operacije iz
mobilne aplikacije
Situacija
Rešitve
Upravljanje izdelka iz
mobilne aplikacije ni
možno
Preverite, ali je vključeno napajanje notranje
enote.
Preverite, ali je vključeno napajanje brezžičnega
usmerjevalnika.
Preverite, ali vaš pametni telefon ni v načinu
polet.
Preverite, ali se ne nahajate na kraju, kjer je
težko vzpostaviti povezavo z radijskimi valovi.
„„ Stanje pokazateljev brezžičnega LAN
*Vzorec osvetlitve:
Stanje lučk
Vse lučke so izključene
Izklop
Vklop
Utripanje
Vzroki in rešitve
Napajanje WLAN adapterja ni povezano.
´´ Preverite, ali je napajanje klimatske naprave
vključeno in ali ni pregorel odklopnik klimatske
naprave.
LED lučke so izključene z nastavitvijo v mobilni aplikaciji.
´´ Glejte navodila za uporabo mobilne aplikacije.
LED 2 je izključena
ali hitro utripa (ponavljanje 0,5 sekund
vklop/0,5 sekunde
izklop)
Napajanje brezžičnega usmerjevalnika ni vključeno.
´´ Preverite, ali je vključeno napajanje brezžičnega
usmerjevalnika.
LED 1 hitro utripa
(ponavljanje 0,5
sekund vklop/0,5
sekunde izklop)
Komunikacija s klimatsko napravo ni možna.
´´ Če utripa več kot nekaj minut, morda obstajajo
napake napeljave v klimatski napravi. Obrnite se
na pooblaščene serviserje.
Vse lučke hitro
utripajo (ponavljanje
0,5 sekund vklop/0,5
sekunde izklop)
Prišlo je do težave z WLAN adapterjem.
´´ Odklopite napajanje klimatske naprave (prek
odklopnika ali vtiča), in nato ponovno povežite.
Znova namestite brezžični LAN v skladu s postopki v "4. PRIPRAVE ZA UPORABO".
Obstaja možnost, da WLAN adapter ni pravilno
povezan z brezžičnim usmerjevalnikom.
´´ Odklopite napajanje klimatske naprave (prek
odklopnika ali vtiča), in nato ponovno povežite.
Če se težave nadaljujejo tudi po izvedbi teh pregledov ali diagnostiko, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
Sl-14
9. PODROBNOSTI NASTAVLJANJA
Zabeležite podrobnosti nastavitev v spodnjo preglednico.
„„ Informacije nastavitev
SSID
MAC naslov (MAC)
PIN
Datum zagon sistema
„„ Kontaktni podatki monterja
Ime
Telefonska št.
Sl-15
10. NAMESTITEV WLAN ADAPTERJA
(Samo za pooblaščene serviserje.)
10.1. Pred nameščanjem WLAN adapterja
OPOZORILO
•Z
a zadovoljivo delovanje klimatske naprave jo namestite, kot je opisano v navodilih za vgradnjo.
• Namestitev mora biti izvedena v skladu z nacionalnimi standardi ožičenja, samo s strani
pooblaščenih oseb.
POZOR
• Ne združite ožičenja WLAN adapterja s priključnim kablom, ki je napeljan med notranjo
in zunanjo enoto, ali napajalnim kablom.
• Postavite WLAN adapter blizu brezžičnega usmerjevalnika. (Povezava postane nestabilna, če je nameščen oddaljen, zaradi česar bo uporaba sistema težja.)
• Postavite WLAN adapter med notranjo enoto in brezžični usmerjevalnik.
• Določeni tipi materialov sten lahko prekinejo brezžično komunikacijo.
• Ne dotikajte se izmenjevalnika toplote.
• Med nameščanjem ali odstranjevanjem pazite, da se žica ne zatakne za kakšne dele ter
je ne vlecite premočno. To lahko povzroči motnje delovanja klimatske naprave.
• Ne postavite WLAN adapterja na naslednja mesta. V nasprotnem primeru lahko pride
do motenj radijske komunikacije.
- Mesta izpostavljena neposredni sončni svetlobi
- Lokacije, kjer se pojavljajo izredno visoke in nizke temperature, na primer v bližini
izstopnega kanala glavnega ohišja klimatske naprave
- V bližini dovoda ali izhoda zraka klimatske naprave
- Na lokacijah z visoko vlažnostjo
- Na lokacijah v bližini gibljivih delov glavnega ohišja klimatske naprave
- Na lokacijah v bližini spodnjega dela glavnega ohišja klimatske naprave
- Na lokacijah v bližini strani glavnega ohišja klimatske naprave
- V bližini mikrovalovne pečice
- V območju 1 m (40 palcev) od televizorja ali radia
- Na lokacijah v dosegu otrok
- V bližini samodejnih krmilnih naprav, kot so avtomatski senzorji vrat ali požarni detektorji
- Na lokacijah z oljem, hlapi ali vnetljivimi plini
- V bližini medicinske opreme, spodbujevalnikov, defibrilatorjev ali drugih naprav
- Na lokacijah, kjer bi se WLAN adapter lahko zmočil, na primer v kopalnici
- Na lokacijah, kjer je WLAN adapter težko dostopen za vzdrževanje
• Namestite WLAN adapter na lokaciji, na katerih lahko upravljate s stikali in gumbi in lahko
potrdite LED prikaz. (Na spodaj prikazanih območjih.)
Sl-16
10.1.1 Diagram sistema
Na vsako notranjo enoto je mogoče priključiti en vmesnik WLAN.
Ena povezava
Več povezav
Zunanja enota
Zunanja enota
Notranja enota
Notranja enota
A
Notranja enota
B
WLAN adapter
C
WLAN adapter
WLAN adapter
A, B in C: Kabel adapterja, povezan s tem izdelkom.
Nedovoljene uporabe:
(1) Skupna povezava notranjih enot z žičnim daljincem
Notranja enota
Notranja enota
Notranja enota
3 žice
Notranja enota
2 žici
Žični
daljinec s 3
žice
Žični
daljinec
s 2 žici
(2) Skupna povezava notranjih enot
Notranja enota
Notranja enota
3 žice
Notranja enota
Notranja enota
2 žici
Sl-17
Nedovoljene uporabe (nadaljevanje):
(3) Skupna povezava notranjih enot s (4) Podaljšanje kablov
kablom adapterja WLAN.
Podaljševanje kabla je prepovedano.
Indoor unit
Indoor unit
Notranja enota
Kabel adapterja
Razdelilna omarica
Razdelilna omarica
10.2. Namestitev
OPOZORILO
• Pred začetkom del odklopite napajanje ali izklopite varovalko. V kolikor napajanja ne
prekinete, lahko pride do električnega udara ali požara.
• Ne vklopite, dokler vsa namestitvena dela niso končana.
• Uporabite dodatno opremo ali določene povezovalne kable.
Povezovalnih kablov, razen navedenih, ne spreminjajte, ne uporabljajte podaljškov in
ne uporabljajte neodvisne veje ožičenja. Dovoljen tok bo presežen in povzroči električni
udar ali požar.
• Ko napravo nameščate se prepričajte, da v bližini ni otrok.
V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb ali električnega udara.
POZOR
• Razelektrite statične elektrike v telesu pred začetkom dela. Če statična elektrika ni razelektrena, obstaja nevarnost poškodb tiskanega vezja.
• Pri napeljevanju ožičenja pazite, da ne poškodujete kabla ali sebe. Priključke trdno povežite. Zrahljani priključki lahko povzročijo težave, segrevanje, požar ali električni udar.
• Ožičenje napeljite tako, da voda ne vstopi v enoto ob zunanjem ožičenju. Na ožičenje
vedno namestite zanko ali sprejmite druge protiukrepe. V nasprotnem primeru lahko to
povzroči težave, električni udar ali požar.
• Tiskanega vezja in delov tiskanega vezja se ne dotikajte neposredno z rokami. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb ali električnega udara.
Sl-18
10.2.1 Žična povezava
Za podrobnosti o vzorcu povezovanja si oglejte priročnik za namestitev notranje enote.
Priključek priključite naravnost na tiskano vezje.
Notranja enota
PCB
WLAN adapter
kabel s konektorjem
CN65
*Opombe: Možnosti povezovanja na CN65 se ne morejo uporabljati istočasno.
10.2.2 Nameščanje WLAN adapterja
Namestite WLAN adapter v smeri, kot je prikazano
na sliki.
Če je WLAN adapter nameščen v napačni smeri,
lahko voda pride v adapter skozi žico, kar povzroči
okvaro.
DOBRO
Vijaki za pričvrščevanje (dodatna oprema)
PREPOVEDANO
Vzvratna smer
Na tleh
Na zakrivljeni površini
Ne polagajte kabla WLAN na tla. Lahko se na njih spotaknete.
DOBRO
PREPOVEDANO
Sl-19
10.3. Nastavitev funkcij
Dodatno k metodi v priročniku za namestitev notranje enote, lahko nastavitev funkcije opravite tudi iz mobilne naprave.
(Ta postopek lahko izvede samo pooblaščeno servisno osebje.)
10.3.1 Metoda
Izvedite nastavitev funkcije v skladu s pogoji za vgradnjo z mobilno aplikacijo. Za
podrobnosti o številki funkcije in vrednosti nastavitve si oglejte priročnik za namestitev notranje enote.
Izvedite nastavitev funkcije, medtem ko je delovanje klimatske naprave ustavljeno.
1)Odprite stranski meni mobilne aplikacije in se dotaknite "Installer" (namestitveni)
2)Vnesite kodo "5679", nato pritisnite "Function Setting" (nastavitev funkcij) na
naslednjem zaslonu.
3)Nastavite potrebno številko funkcije in vrednosti nastavitev (številka).
4)Dotaknite se možnosti "Save" (shrani), da dokončate nastavitev za vsako funkcijo.
*Dotaknite se "Back" (nazaj), da se vrnete v stranski meni.
OPOMBE: Č
e je odprt zaslon "Function settting" (nastavitev funkcije) in 1 minuto
ne pritisnete poljubne tipke, se zaslon vrne na "Installer" (namestitveni).
Sl-20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement