Toro 46cm Lawn Mower Walk Behind Mower Handleiding

Toro 46cm Lawn Mower Walk Behind Mower Handleiding
Form No. 3414-178 Rev B
46 cm gazonmaaier
Modelnr.: 20942—Serienr.: 317000001 en hoger
Gebruikershandleiding
Inleiding
Deze loopmaaier met draaiende messen is bedoeld
voor gebruik door particulieren. De machine is
voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op
goed onderhouden particuliere gazons. De machine
is niet ontworpen voor het maaien van struikgewas of
voor gebruik in de landbouw.
Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet
hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken
en onderhouden en om letsel en schade aan de
machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor
het juiste en veilige gebruik van de machine.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via
www.Toro.com voor informatie over producten en
accessoires, om een dealer te vinden of om uw
product te registreren.
Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende
informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met
een erkende servicedealer of met de klantenservice
van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en
het serienummer van het product te vermelden. De
locatie van het plaatje met het modelnummer en
het serienummer van het product is aangegeven op
Figuur 1.
Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke
gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd
(Figuur 2) met de volgende waarschuwingssymbolen,
die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben
wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht
worden genomen.
g000502
Figuur 2
1. Waarschuwingssymbool
Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt
om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen.
Belangrijk attendeert u op bijzondere technische
informatie en Opmerking duidt algemene informatie
aan die bijzondere aandacht verdient.
Nettokoppel: Het bruto- en nettokoppel
van deze motor is door de motorfabrikant in
laboratoriumomstandigheden gemeten volgens
standaard J1940 van de Society of Automotive
Engineers (SAE). Omdat bij de configuratie
rekening is gehouden met de veiligheids- en
gebruiksvoorschriften, zal dit type maaiers in de
praktijk een veel lager motorkoppel hebben. Ga naar
www.Toro.com om de specificaties van uw model te
zien
Inhoud
g188341
Figuur 1
1. Plaatje met modelnummer en serienummer
U kunt het modelnummer en het serienummer noteren
in de ruimte hieronder:
Modelnr.:
Serienr.:
© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Inleiding .................................................................... 1
Veiligheid .................................................................. 2
Algemene veiligheid ........................................... 2
Veiligheids- en instructiestickers ........................ 3
Montage .................................................................... 4
1 De handgreep monteren .................................. 4
2 De startkoord aanbrengen in de
koordgeleider .................................................. 4
3 Carter met olie bijvullen.................................... 5
4 Grasvanger monteren...................................... 5
Algemeen overzicht van de machine ......................... 6
Specificaties ...................................................... 6
Gebruiksaanwijzing .................................................. 7
Voor gebruik .......................................................... 7
Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden *3414-178* B
• Houd kinderen uit de buurt van het werkgebied.
Veiligheid vóór gebruik........................................ 7
Brandstoftank vullen ........................................... 7
Het motoroliepeil controleren.............................. 8
De maaihoogte instellen ..................................... 8
Tijdens gebruik ...................................................... 9
Veiligheid tijdens gebruik .................................... 9
Motor starten ...................................................... 9
De zelfaandrijving gebruiken ............................ 10
De motor afzetten ............................................. 10
Het maaisel uitstrooien ..................................... 10
Het maaisel opvangen ...................................... 10
Het maaisel uitwerpen langs achteren ...............11
Tips voor bediening en gebruik ......................... 12
Na gebruik ........................................................... 12
Veiligheid na gebruik......................................... 12
De onderkant van de machine reinigen ............. 12
Handgreep inklappen ....................................... 13
Onderhoud .............................................................. 14
Aanbevolen onderhoudsschema ......................... 14
De machine veilig onderhouden........................ 14
Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden ................................................... 14
Bougie vervangen ............................................ 15
Het luchtfilter vervangen ................................... 15
Motorolie verversen .......................................... 15
Het maaimes vervangen................................... 16
De wielen smeren ............................................. 17
Stalling .................................................................... 18
Voorbereidingen voor stalling ........................... 18
De maaimachine uit de stalling halen ................ 18
Laat kinderen nooit de machine bedienen.
• Stop de machine en zet de motor uit voordat u
servicewerkzaamheden uitvoert, brandstof bijvult
of verstoppingen verwijdert.
Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine
kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende
veiligheidsinstructies te houden en altijd op het
veiligheidssymbool te letten, dat betekent Voorzichtig,
Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke
veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan
leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.
Bijkomende veiligheidsinformatie over een aantal
onderwerpen vindt u in de respectieve hoofdstukken
van deze handleiding.
Veiligheid
Deze machine is ontworpen in overeenstemming met
de EN-norm ISO 5395:2013.
Algemene veiligheid
Dit product kan handen of voeten afsnijden
en voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle
veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te
voorkomen.
Gebruik van dit product voor andere doeleinden dan
deze kan gevaarlijk zijn voor u of omstanders.
• Lees de Gebruikershandleiding en verzeker dat u
deze begrijpt voordat u de motor start.
• Houd uw handen en voeten uit de buurt van
bewegende onderdelen van de machine.
• Gebruik de machine niet als er schermen of
andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als
deze niet werken.
• Blijf altijd uit de buurt van afvoeropeningen.
Houd omstanders op een veilige afstand van de
machine.
2
Veiligheids- en instructiestickers
Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder
en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of
ontbrekende stickers.
decal134-0082
134-0082
1. Snelwasaansluiting
decal134-0084
134-0084
4. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Houd omstanders
uit de buurt van de machine.
5. Risico op snijden – Niet recht op een helling maaien; maai
altijd dwars op hellingen; zorg dat het maaimes tot stilstand
is gekomen en de motor uitgeschakeld is voordat u vuil in
de nabijheid van de machine opraapt; kijk altijd achterom
wanneer u de machine achteruitrijdt.
1. Waarschuwing – Lees de Gebruikershandleiding.
2. Risico op snijden – Blijf op afstand van bewegende delen;
zorg dat alle beschermende delen op hun plaats zijn.
3. Risico op snijden – Koppel de bougiekabel af en raadpleeg
de Gebruikershandleiding vóór u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
decalh295159
H295159
1. Motor – Afzetten
3
Montage
1
De handgreep monteren
Geen onderdelen vereist
g188346
Figuur 4
Procedure
1. Bevestig het onderste deel van de handgreep
aan de maaikast met de 4 bouten, 4 platte
ringen, 4 veerringen en 4 moeren (Figuur 3).
1. Handgreepknop (2)
4. Bovenste deel van de
handgreep
2. Gebogen ring (2)
5. Onderste deel van de
handgreep
3. Bout (2)
3. Steek de kabels in de kabelklem en bevestig de
kabelklem aan de handgreep; zie Figuur 5.
g188335
Figuur 3
1. Bout (4)
3. Veerring (4)
2. Platte ring (4)
4. Moer (4)
g189081
2. Bevestig de bovenste handgreep aan de
onderste handgreep met 2 handgreepknoppen,
2 gebogen ringen en 2 bouten. Draai de
handgreepknoppen met de hand stevig vast
(Figuur 4).
Figuur 5
1. Kabelklem
2
De startkoord aanbrengen
in de koordgeleider
Geen onderdelen vereist
Procedure
Belangrijk: Om de motor veilig en snel te kunnen
starten voor elk gebruik dient u de startkoord aan
te brengen in de koordgeleider.
4
Houd de bedieningsstang tegen de bovenste
handgreep (Figuur 9) en trek de startkoord door de
koordgeleider aan de handgreep (Figuur 6).
g003251
Figuur 6
1. Startkoord
2. Koordgeleider
g188326
Figuur 7
1. Vol
3. Laag
2. Hoog
3
3. Giet langzaam ongeveer ¾ van de inhoud van
het oliecarter in de vulbuis.
Carter met olie bijvullen
4. Wacht ongeveer 3 minuten tot de olie in de
motor gezakt is.
Geen onderdelen vereist
5. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.
Procedure
6. Steek de peilstok volledig in de vulbuis en
verwijder de peilstok.
7. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 7).
Belangrijk: Uw machine wordt geleverd zonder
olie in het carter. Vul het carter met olie voordat u
de motor start.
• Als het peil op de peilstok te laag staat, giet
dan voorzichtig een kleine hoeveelheid olie
in de vulbuis, wacht 3 minuten en herhaal
de stappen 3 tot en met 5 totdat de peilstok
het juiste peil aangeeft.
Motorolie capaciteit: 0,55 l
Viscositeit olie: SAE 30 of SAE 10W-30
reinigingsolie
• Als het oliepeil op de peilstok te hoog is,
tapt u de overtollige olie af tot de peilstok
het juiste oliepeil aangeeft; zie Motorolie
verversen (bladz. 15).
API-classificatie: SJ of hoger
1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Verwijder de peilstok door de dop linksom te
draaien en eruit te trekken (Figuur 7).
Belangrijk: Als het oliepeil in het motor te
hoog of te laag is en u laat de motor toch
draaien, kunt u deze beschadigen.
8. Plaats de peilstok weer stevig op zijn plaats.
5
Algemeen overzicht
van de machine
4
Grasvanger monteren
Geen onderdelen vereist
Procedure
1. Schuif het frame van de grasvanger in de
grasvanger (Figuur 8).
2. Plaats de 6 klemmen van de grasvanger op het
frame van de grasvanger (Figuur 8).
g188337
Figuur 9
1. Stang voor zelfaandrijving
6. Luchtfilter
2. Handgreep
7. Bougie
3. Bedieningsstang voor
maaimes
4. Handgreepknop
8. Maaihoogtehendel
5. Achterklep
9. Grasvanger
10. Handgreep van startkoord
Specificaties
Type
g209825
Figuur 8
1. Frame van de grasvanger
20942
2. Klem van de grasvanger
6
Gewicht
33 kg
Lengte
Breedte
Maaibreedte
Hoogte
140 cm
53 cm
46 cm
105 cm
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
Brandstof is schadelijk of dodelijk bij inname.
Langdurige blootstelling aan dampen kan
leiden tot ernstig letsel en ziekte.
• Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.
• Houd uw handen en gezicht uit de buurt
van de vulpijp en de opening van de
brandstoftank.
• Houd brandstof uit de buurt van uw ogen
en huid.
Voor gebruik
Veiligheid vóór gebruik
Algemene veiligheid
• Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en
weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
Brandstoftank vullen
• Controleer of de beschermplaten en
veiligheidsvoorzieningen zoals afdekkleppen
en/of de grasvanger op hun plaats zitten en naar
behoren werken.
• Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend
schone, verse, loodvrije benzine met een
octaangetal van 87 of hoger (indelingsmethode
(R+M)/2).
• Controleer altijd de machine om zeker te zijn dat
het mes, de mesbouten en het maaimechanisme
vrij zijn van slijtage of beschadiging.
• ETHANOL: Benzine met maximaal 10% ethanol
(gasohol) of 15% MTBE (methyl-tert-butylether)
per volume is aanvaardbaar. Ethanol en MTBE zijn
niet hetzelfde. Benzine met 15% ethanol (E15) per
volume is niet geschikt voor gebruik. Gebruik nooit
benzine die meer dan 10% ethanol per volume
bevat, zoals E15 (bevat 15% ethanol), E20 (bevat
20% ethanol), of E85 (bevat tot 85% ethanol ).
Ongeschikte benzine gebruiken kan leiden tot
verminderde prestaties en/of motorschade. Het
gebruik van ongeschikte benzine wordt niet gedekt
door de productgarantie.
• Controleer het werkgebied en verwijder alle
voorwerpen die de machine zou kunnen uitwerpen.
• Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in
aanraking komen met een bewegend mes. Dit kan
ernstig letsel veroorzaken.
– Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
– Plaats uw vingers niet onder de maaikast als u
de maaihoogte instelt.
• Geen benzine gebruiken die methanol bevat.
• Tijdens de winter geen brandstof bewaren in de
Veilig omgaan met brandstof
brandstoftank of in brandstofblikken, tenzij een
stabilizer aan de brandstof werd toegevoegd.
GEVAAR
• Meng nooit olie door benzine.
Brandstof is uiterst ontvlambaar en zeer
explosief. Brand of explosie van brandstof
kan brandwonden bij u of anderen en
materiële schade veroorzaken.
Belangrijk: Om startproblemen te vermijden
moet u het hele seizoen een stabilizer toevoegen
aan de benzine. Gebruik nooit benzine die ouder
is dan 30 dagen.
• Om te voorkomen dat een statische lading
de brandstof tot ontbranding kan brengen,
moet u het brandstofreservoir en/of de
machine op de grond plaatsen voordat u
de tank vult, niet op een voertuig of een
ander object.
• Vul de brandstoftank in de open lucht
wanneer de motor koud is. Neem eventueel
gemorste benzine op.
• Rook niet als u omgaat met brandstof, en
houd brandstof uit de buurt van open vuur
of vonken.
g189388
Figuur 10
• Bewaar brandstof in een goedgekeurd vat
of blik en buiten bereik van kinderen.
7
Het motoroliepeil
controleren
De maaihoogte instellen
WAARSCHUWING
Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks
Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in
aanraking komen met een bewegend mes. Dit
kan ernstig letsel veroorzaken.
1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Verwijder de peilstok door de dop linksom te
draaien en eruit te trekken (Figuur 11).
• Zet de motor uit en wacht totdat alle
bewegende onderdelen tot stilstand
gekomen zijn.
• Plaats uw vingers niet onder de maaikast
als u de maaihoogte instelt.
Er zijn 7 maaihoogte-instellingen, van 25 tot 70 mm.
Zet de maaihoogte op de gewenste stand. Stel de
voorwielen in op dezelfde hoogte als de achterwielen.
Om de maaihoogte in te stellen, moet u de hendel
loszetten (Figuur 12), de machine naar omhoog of
omlaag verstellen, en de hendel vastzetten.
g188326
Figuur 11
1. Vol
3. Laag
2. Hoog
3. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.
4. Steek de peilstok volledig in de vulbuis en
verwijder de peilstok.
5. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 11).
• Als het peil op de peilstok te laag staat, giet
dan langzaam een kleine hoeveelheid olie
in de vulbuis, wacht 3 minuten en herhaal
de stappen 3 tot en met 5 totdat de peilstok
het juiste peil aangeeft.
g188329
• Als het oliepeil op de peilstok te hoog is, tapt
Figuur 12
u de overtollige olie af tot de peilstok het
juiste oliepeil aangeeft. Voor het aftappen
van overtollige olie, zie Motorolie verversen
(bladz. 15).
De maaihoogtestanden worden getoond in Figuur 13.
Belangrijk: Als het oliepeil in het carter
te hoog of te laag is en u laat de motor
toch draaien, kunt u deze beschadigen.
6. Plaats de peilstok goed in de vulbuis.
8
ongevallen veroorzaken waarbij de gebruiker
wegglijdt en ten val komt.
• Stop de machine en controleer het maaimes als
u een vreemd voorwerp heeft geraakt of als de
machine abnormaal begint te trillen. Voer alle
noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine
weer in gebruik neemt.
• Voordat u de bestuurderspositie verlaat, moet u
de motor afzetten en wachten tot alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
g208642
Figuur 13
1.
2.
3.
4.
70,0
62,5
55,0
47,5
mm
mm
mm
mm
• Als de motor heeft gelopen, kan de geluiddemper
5. 40,0 mm
6. 32,5 mm
7. 25,0 mm
heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken.
Blijf uit de buurt van een hete geluiddemper.
• Controleer de onderdelen van de grasvanger en
de afvoergeleider regelmatig en vervang ze indien
nodig door onderdelen die de fabrikant heeft
aanbevolen.
Tijdens gebruik
• Gebruik alleen accessoires en werktuigen die door
The Toro® Company zijn goedgekeurd.
Veiligheid tijdens gebruik
Algemene veiligheid
De machine veilig gebruiken op
hellingen
• Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals
• Maai met de helling mee, nooit helling op en af.
oogbescherming, stevige schoenen met een
gripvaste zool en gehoorbescherming. Bind lang
haar vast, steek losse kledingstukken goed vast
en draag geen juwelen.
Ga zeer zorgvuldig te werk als u van richting
verandert op een helling.
• Maai niet op al te steile hellingen. Het niet
goed neerzetten van de voeten kan ongevallen
veroorzaken waarbij de gebruiker wegglijdt en ten
val komt.
• Gebruik de machine niet als u ziek of moe bent of
onder de invloed van alcohol of drugs bent.
• Het maaimes is scherp, contact met het maaimes
• Maai voorzichtig in de buurt van steile hellingen,
kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zet
de motor af en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de
bestuurderspositie verlaat.
greppels of dijken.
Motor starten
• Als u de bedieningsstang loslaat, moeten de motor
Belangrijk: De bougie van deze machine is
en het mes binnen 3 seconden stoppen. Als dit
niet het geval is, mag u de machine niet meer
gebruiken en moet u contact opnemen met een
erkende servicedealer.
standaard voorzien van een rubberen kap. Zorg
dat de metalen lus aan het uiteinde van de
bougiekabel (in de rubberen kap) stevig vastzit op
de metalen tip van de bougie.
• Gebruik de machine enkel bij een
1. Houd de bedieningsstang van het maaimes
tegen de handgreep (Figuur 14A).
goede zichtbaarheid en in geschikte
weersomstandigheden. Gebruik de machine niet
als het kan bliksemen.
• Als u nat gras en natte bladeren maait, kunt u
uitglijden, in aanraking komen met het mes en
ernstig letsel oplopen. Indien mogelijk, gebruik de
machine niet in vochtige omstandigheden.
• Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van blinde
hoeken, struiken, bomen en andere objecten die
uw zicht kunnen belemmeren.
• Kijk uit voor gaten, geulen, hobbels, stenen of
andere verborgen objecten. Oneffen terrein kan
9
Om de zelfaandrijving uit te schakelen laat u de stang
los.
De motor afzetten
Om de motor af te zetten, laat u de bedieningsstang
van het maaimes los.
Opmerking: Koppel de bougiekabel af en aard deze
voordat u de machine achterlaat; zo voorkomt u dat
iemand per ongeluk de motor start.
Het maaisel uitstrooien
WAARSCHUWING
Het maaimes is scherp, contact met het
maaimes kan ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
g188344
Figuur 14
1. Bedieningsstang voor maaimes
• Controleer of de mulchplug is gemonteerd
alvorens het maaisel uit te strooien.
2. Trek de starthandgreep langzaam uit totdat
u weerstand voelt, daarna krachtig uittrekken
(Figuur 14B). Wanneer de motor aanlaat, laat u
het koord langzaam terugkeren.
• Schakel het mes uitsluitend in wanneer
ofwel de mulchplug op haar plaats zit, de
grasvanger gemonteerd is of de achterklep
naar beneden staat.
De zelfaandrijving
gebruiken
Verwijder de grasvanger als deze aan de machine is
bevestigd; zie De grasvanger verwijderen (bladz. 11).
1. Zet de achterklep omhoog en houd hem in deze
stand (Figuur 16).
Om de zelfaandrijving te bedienen moet u de
aandrijfstang van de zelfaandrijving (Figuur 15)
inknijpen in de richting van de hendel en vasthouden.
g188334
Figuur 16
1. Vergrendeling
2. Mulchplug
2. Monteer de mulchplug op de maaikast en borg
de plug in de opening in de kast (Figuur 16).
g188340
3. Zet de achterklep omlaag.
Figuur 15
1. Stang voor zelfaandrijving
Het maaisel opvangen
Opmerking: De machine heeft een vaste maximale
snelheid van ongeveer 3,0 km/u.
Gebruik de grasvanger als u maaisel en bladafval wilt
verzamelen.
10
WAARSCHUWING
Een versleten grasvanger kan kleine steentjes
en andere voorwerpen uitwerpen, waardoor u
of omstanders ernstig lichamelijk of dodelijk
letsel kunnen oplopen.
Controleer de grasvanger regelmatig. Plaats
een nieuwe Toro-grasvanger als de oude is
beschadigd.
WAARSCHUWING
g188333
Het maaimes is scherp, contact met het
maaimes kan ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
Figuur 17
3. Plaats de grasvanger en zorg ervoor dat de
pennen van de zak in de inkepingen op de
handgreep rusten (Figuur 17).
• Zorg dat de grasvanger op zijn plaats zit
voordat u maaisel probeert op te vangen.
• Schakel het mes uitsluitend in wanneer
ofwel de mulchplug op haar plaats zit, de
grasvanger gemonteerd is of de achterklep
naar beneden staat.
4. Zet de achterklep omlaag.
De grasvanger verwijderen
1. Zet de achterklep omhoog en houd hem in deze
stand (Figuur 17).
WAARSCHUWING
2. Verwijder de grasvanger.
De maaimachine kan maaisel en andere
voorwerpen uitwerpen door een open
afvoertunnel. Voorwerpen die met genoeg
kracht worden weggeslingerd kunnen ernstig
lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen aan
u of aan omstanders.
3. Zet de achterklep omlaag.
Het maaisel uitwerpen
langs achteren
1. Als de grasvanger op de machine zit, moet
u die verwijderen alvorens de achteruitworp
te gebruiken; zie De grasvanger verwijderen
(bladz. 11).
Open nooit de deur van het afvoerkanaal
terwijl de motor nog draait.
Als de mulchwig op de machine aangebracht is, breng
dan de achterklep, verwijder de mulchwig en laat de
achterklep zakken.
2. Als de mulchwig op de machine aangebracht is,
breng dan de achterklep, verwijder de mulchwig
en laat de achterklep zakken.
Montage van de grasvanger
WAARSCHUWING
1. Monteer indien nodig de grasvanger; zie 4
Grasvanger monteren (bladz. 5).
Het maaimes is scherp, contact met het
maaimes kan ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
2. Zet de achterklep omhoog en houd hem in deze
stand (Figuur 17).
• Zorg dat de achterklep naar beneden staat
voordat u het maaisel langs achteren gaat
uitwerpen.
• Schakel het mes uitsluitend in wanneer
ofwel de mulchplug op haar plaats zit, de
grasvanger gemonteerd is of de achterklep
naar beneden staat.
11
Tips voor bediening en
gebruik
Bladeren fijnmaken
• Na het maaien moet altijd 50% van het gazon
zichtbaar blijven door de bladerlaag. Dit kan een of
meerdere rondgangen over de bladeren vereisen.
Algemene maaitips
• Als er een laag bladeren van meer dan 13 cm
• Controleer het werkgebied en verwijder alle
•
•
•
•
op het gazon ligt, moet u eerst met een hogere
maaihoogte werken en vervolgens nogmaals
maaien op de gewenste hoogte.
voorwerpen die de machine zou kunnen uitwerpen.
Zorg ervoor dat het mes geen vaste voorwerpen
raakt. Maai nooit met opzet over voorwerpen.
Als de maaimachine toch een voorwerp raakt en
begint te trillen, moet u meteen de motor afzetten,
de bougiekabel losmaken en de maaimachine op
beschadiging controleren.
De beste resultaten krijgt u door een nieuw mes te
monteren voordat het maaiseizoen begint.
Vervang indien nodig het maaimes door een Toro
mes.
• Als de maaimachine de bladeren niet fijn genoeg
maakt, is het beter om wat langzamer te maaien.
Na gebruik
Veiligheid na gebruik
Algemene veiligheid
Gras maaien
• Verwijder gras en vuil van de machine om brand te
voorkomen. Neem gemorste olie of brandstof op.
• U moet telkens niet meer dan ongeveer één derde
•
•
•
•
•
van de grassprieten afmaaien. Maai niet met een
stand lager dan 51 mm, tenzij de grasmat dun is,
of als het laat in het najaar is wanneer het gras
langzamer begint te groeien.
Als u gras wilt maken dat langer dan 15 cm is,
moet u maaien bij de maximale maaihoogte en
een langzamere loopsnelheid. Vervolgens gaat u
maaien bij een lagere maaihoogte om het gazon
een zo fraai mogelijk uiterlijk te geven. Als het
gras te hoog is, kan de machine verstopt raken en
de motor afslaan.
Nat gras en natte bladeren gaan aankoeken,
waardoor de maaimachine verstopt kan raken of
de motor kan afslaan. Gebruik de machine niet in
vochtige omstandigheden.
Wees bedacht op het risico van brand in zeer
droge omstandigheden; neem alle plaatselijke
brandwaarschuwingen in acht en houd de machine
vrij van droog gras en bladafval.
Maai steeds in wisselende richtingen. Hierdoor
wordt het maaisel beter over het gazon verstrooid,
zodat het gazon gelijkmatig wordt bemest.
Als u met het uiterlijk van het voltooide gazon niet
tevreden bent, probeer dan een of meer van de
volgende stappen:
– Vervang het maaimes of laat het slijpen.
– Loop langzamer tijdens het maaien.
– Stel de maaimachine in op een hogere
maaihoogte.
– Maai het gras vaker.
– Laat de maaibanen overlappen in plaats van
steeds een volledig nieuwe baan te maaien.
• Laat de motor afkoelen voordat u de machine in
een afgesloten ruimte opslaat.
• Bewaar de machine of brandstofhouder nooit bij
een open vlam, vonk of waakvlam bij bijv. een
geiser of andere apparaten.
De machine veilig vervoeren
• Wees voorzichtig bij het in- of uitladen van de
machine.
• Zet de machine vast zodat ze niet kan gaan rollen.
De onderkant van de
machine reinigen
Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks
WAARSCHUWING
Er kan materiaal losraken dat zit vastgekoekt
aan de onderkant van de maaimachine.
• Draag oogbescherming.
• Blijf in de bedieningspositie (achter de
handgreep) staan als de motor loopt.
• Houd omstanders uit de buurt.
Om de beste resultaten te verkrijgen, dient u de
machine te reinigen zodra u klaar bent met maaien.
1. Plaats de maaimachine op een vlakke en
verharde ondergrond.
12
Handgreep inklappen
2. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u
de bestuurderspositie verlaat.
WAARSCHUWING
3. Zet de machine in de laagste maaistand; zie De
maaihoogte instellen (bladz. 8).
Als de handgreep verkeerd wordt in- en
uitgeklapt, kunnen de kabels schade oplopen,
waardoor de machine niet veilig kan worden
gebruikt.
4. Reinig het gebied onder de achterklep waar het
maaisel vanuit de behuizing naar de grasvanger
gaat.
• Zorg ervoor dat u de kabels niet beschadigt
als u de handgreep in- of uitklapt.
Opmerking: Reinig het gebied met de hendel
helemaal naar voren en helemaal naar achteren.
• Indien een kabel is beschadigd, moet u
contact opnemen met een erkende Service
Dealer.
5. Bevestig een tuinslang die aangesloten is op
een kraan aan de wasaansluiting (Figuur 18).
1. Draai de 2 knoppen van de handgreep los
(Figuur 19A).
g188338
Figuur 18
1. Wasaansluiting
6. Draai de kraan open.
7. Start de motor en laat deze lopen totdat er geen
maaisel meer onder de machine vandaan komt.
8. Zet de motor af.
g188328
9. Draai de kraan dicht en maak de tuinslang los
van de maaimachine.
Figuur 19
10. Start de motor en laat deze een paar minuten
lopen om de onderzijde van de machine te
drogen zodat deze niet gaat roesten.
2. Vouw de handgreep in door deze naar voren te
draaien (Figuur 19B).
11. Laat de motor afkoelen voordat u de machine in
een afgesloten ruimte opslaat.
13
Onderhoud
Opmerking: Bepaal vanuit de normale bestuurderspositie de linker- en rechterzijde van de machine.
Aanbevolen onderhoudsschema
Onderhoudsinterval
Bij elk gebruik of dagelijks
Om de 100 bedrijfsuren
Onderhoudsprocedure
• Het motoroliepeil controleren.
• Verwijder maaisel en vuil van de onderkant van de machine.
• Bougie vervangen.
Jaarlijks
• Het luchtfilter vervangen (vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile
omstandigheden).
• Vervang het maaimes of laat het slijpen (vaker als de snijrand snel bot wordt).
• Reinig het luchtkoelsysteem; doe dit vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige
of vuile omstandigheden. Zie het handboek van de motor.
Jaarlijks of vóór stalling
• De wielen smeren.
• Laat de benzine uit de brandstoftank lopen voordat u vereiste reparaties uitvoert of
voor de jaarlijkse stalling.
De machine veilig
onderhouden
• Trek de bougiekabel los van de bougie voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
• Draag handschoenen en oogbescherming
wanneer u servicewerkzaamheden verricht.
• Het maaimes is scherp, contact met het maaimes
kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Gebruik
handschoenen als u het mes monteert.
g188342
• Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen.
Figuur 20
Controleer regelmatig of deze goed werken.
• Als u de machine kantelt, kan er benzine uit de
3. Nadat u de onderhoudswerkzaamheden hebt
uitgevoerd, moet u de kabel weer aansluiten op
de bougie.
tank lekken. Benzine is ontvlambaar en explosief
en kan lichamelijk letsel veroorzaken. Laat de
motor drooglopen of pomp de brandstof met een
handpomp uit de tank. Gebruik nooit een hevel.
Belangrijk: Voordat u de machine kantelt
om olie te verversen of het mes te vervangen,
moet u de machine gebruiken totdat de
benzinetank leeg is. Als u de machine moet
kantelen voordat de benzinetank leeg is,
dient u de benzine met een handpomp uit
de tank te pompen. Kantel de maaimachine
altijd op de zijkant, met de peilstok omlaag.
Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden
1. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Maak de bougiekabel los van de bougie (Figuur
20).
14
WAARSCHUWING
Als u de machine kantelt, kan er brandstof
uit de tank lekken. Brandstof is ontvlambaar
en explosief en kan lichamelijk letsel
veroorzaken.
Laat de motor drooglopen of pomp de
brandstof met een handpomp uit de tank.
Gebruik nooit een hevel.
1. Lippen van vergrendeling
Bougie vervangen
2. Open het deksel.
Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren
3. Verwijder het papierelement en het
schuimelement (Figuur 23).
g015983
Figuur 22
Gebruik een Champion RN9YC bougie of een bougie
van een equivalent type.
1. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Verwijder de bougiekabel van de bougie.
3. Maak de omgeving van de bougie schoon.
4. Verwijder de bougie van de motor.
g015984
Figuur 23
Belangrijk: Als de bougie gebarsten of vuil
is, moet deze worden vervangen. U mag
de elektroden niet reinigen omdat hierdoor
gruis in de motor terecht kan komen wat de
motor kan beschadigen.
1. Papierelement
2. Schuimfilter
4. Inspecteer het schuimfilter en vervang dit als het
beschadigd of heel erg vuil is.
5. Stel de opening van de nieuwe plug in op
0,76 mm zoals getoond in Figuur 21.
5. Inspecteer het papieren luchtfilterelement.
A. Als het papieren luchtfilterelement
beschadigd is of nat is van olie of brandstof,
moet u het vervangen.
B. Als het papieren luchtfilter vuil is, klop
er dan een paar keer mee op een harde
ondergrond of blaas met perslucht onder
een druk van minder dan 2,07 bar door
de zijde van het filter die naar de motor is
gericht.
Opmerking: Borstel het vuil niet uit het
filter, als u borstelt wordt het vuil in de
vezels geduwd.
g000533
Figuur 21
1. Centrale elektrode
3. Elektrodenafstand (niet op
schaal weergegeven)
6. Verwijder vuil van de luchtfilterbehuizing en het
deksel met een vochtige doek. Veeg geen vuil
in de luchtgang.
2. Massa-elektrode
6. Plaats de bougie
7. Plaats het papieren filterelement en het
schuimfilter op de juiste plaats.
7. Draai de plug vast met een torsie van 20 N∙m.
8. Plaats het deksel terug.
8. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.
Motorolie verversen
Het luchtfilter vervangen
Het is niet verplicht om de motorolie te vervangen,
maar als u dit wilt doen, volg dan de onderstaande
procedure.
Onderhoudsinterval: Jaarlijks
1. Druk de lippen van de vergrendeling bovenop
het luchtfilterdeksel omlaag (Figuur 22).
Motorolie capaciteit: 0,55 l
15
Viscositeit olie: SAE 30 of SAE 10W-30
reinigingsolie
7. Wacht ongeveer 3 minuten tot de olie in de
motor gezakt is.
API-classificatie: SJ of hoger
8. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.
Opmerking: Voordat u de olie ververst, moet u de
9. Steek de peilstok volledig in de vulbuis en
verwijder de peilstok.
motor enkele minuten laten lopen zodat de olie warm
wordt. Warme olie stroomt beter en voert vervuilingen
beter mee.
10. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 25).
• Als het peil op de peilstok te laag staat, giet
1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
dan voorzichtig een kleine hoeveelheid olie
in de vulbuis, wacht 3 minuten en herhaal de
stappen 8 tot en met 10 totdat de peilstok
het juiste peil aangeeft.
2. Zie Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden (bladz. 14).
3. Verwijder de peilstok door de dop linksom te
draaien en eruit te trekken (Figuur 24).
• Als het oliepeil op de peilstok te hoog is, tapt
u de overtollige olie af tot de peilstok het
juiste oliepeil aangeeft.
Belangrijk: Als het oliepeil in het motor te
hoog of te laag is en u laat de motor toch
draaien, kunt u deze beschadigen.
11. Plaats de peilstok weer stevig op zijn plaats.
12. Recycleer de gebruikte olie op de juiste wijze.
Het maaimes vervangen
Onderhoudsinterval: Jaarlijks
Belangrijk: U hebt een momentsleutel nodig om
het mes op correcte wijze te monteren. Als u geen
momentsleutel hebt of niet goed weet hoe u de
montage moet uitvoeren, kunt u contact opnemen
met een erkende servicedealer.
g188326
Figuur 24
1. Vol
3. Laag
Controleer het mes wanneer de brandstoftank leeg
is. Een beschadigd of gescheurd mes moet direct
worden vervangen. Als de snijrand bot is of bramen
vertoont, moet u het mes laten slijpen en balanceren
of het mes vervangen.
2. Hoog
4. Kantel de machine op de zijkant (met het
luchtfilter naar boven) om de oude olie uit de
vulbuis te laten lopen (Figuur 25).
WAARSCHUWING
Het maaimes is scherp, contact met het
maaimes kan ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
Gebruik handschoenen als u het mes
monteert.
1. Zie Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden (bladz. 14).
g015604
Figuur 25
2. Kantel de maaimachine op de zijkant, met de
peilstok omlaag.
5. Nadat de gebruikte olie is afgetapt, zet u de
maaimachine terug in de werkstand.
3. Gebruik een blok hout om het mes stil te houden
(Figuur 26).
6. Giet langzaam ongeveer ¾ van de inhoud van
het oliecarter in de vulbuis.
16
De wielen smeren
Onderhoudsinterval: Jaarlijks of vóór stalling
Breng enkele druppels nr. 2 smeervet op lithiumbasis
aan op de kogellagers van de wielen (Figuur 28).
g188339
Figuur 26
4. Verwijder het mes en bewaar alle
bevestigingselementen (Figuur 26).
g189817
Figuur 28
5. Monteer het nieuwe mes en alle
bevestigingselementen (Figuur 27).
1. Kogellagers
g188330
Figuur 27
Belangrijk: De gebogen uiteinden van
het mes moeten naar de behuizing van de
maaimachine wijzen.
6. Gebruik een momentsleutel om de mesbout vast
te draaien met 45 N·m.
Belangrijk: Een bout die is aangetrokken
tot 45 N·m zit erg vast. Zet het mes vast met
een stuk hout en plaats uw volle gewicht
achter de (dop)sleutel om de bout goed vast
te draaien. Het is erg moeilijk om deze bout
te vast te draaien.
17
Stalling
5. Controleer het oliepeil in de motor; zie Het
motoroliepeil controleren (bladz. 8).
Stal de maaimachine op een koele, schone, droge
plaats.
6. Vul de brandstoftank met verse brandstof; zie
Brandstoftank vullen (bladz. 7).
7. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.
Voorbereidingen voor
stalling
1. Voeg de laatste keer in het seizoen dat u
brandstof toevoegt ook een stabilizer (zoals Toro
Premium Fuel Treatment) toe.
2. U moet ongebruikte brandstof op de juiste wijze
afvoeren. Voer deze brandstof af volgens de
plaatselijk geldende voorschriften of gebruik
deze voor uw auto.
Opmerking: Oude brandstof in de tank is
de belangrijkste oorzaak voor startproblemen.
Bewaar benzine zonder stabilizer niet langer
dan 30 dagen en benzine waaraan stabilizer is
toegevoegd, niet langer dan 90 dagen.
3. Laat de motor lopen totdat hij afslaat door
gebrek aan brandstof.
4. Start de motor opnieuw.
5. Laat de motor lopen totdat deze afslaat. Als
de motor niet meer wil starten, is de brandstof
voldoende verbruikt.
6. Verwijder de bougiekabel van de bougie.
7. Verwijder de bougie, giet 30 ml motorolie in
het bougiegat en trek verschillende keren
langzaam aan het startkoord om de olie over de
cilinderwand te verspreiden teneinde corrosie in
de stallingsperiode te voorkomen.
8. Monteer de bougie zonder deze vast te draaien.
9. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed
aan.
De maaimachine uit de
stalling halen
1. Controleer alle bevestigingen en draai deze
vast.
2. Verwijder de bougies en laat de motor snel
draaien door aan de handgreep van het
startkoord te trekken om de overmatige olie uit
de cilinder te verwijderen.
3. Plaats de bougie en draai deze met een
momentsleutel vast met 20 N·m.
4. Voer de onderhoudsprocedures uit; zie Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden
(bladz. 14).
18
Privacyverklaring voor Europa
De informatie die Toro verzamelt
Toro Warranty Company (Toro) respecteert uw privacy. Om uw aanspraak op garantie te behandelen en contact met u op te nemen in het geval van een
terugroepactie vragen wij om bepaalde persoonlijke informatie, hetzij direct of via uw lokale Toro dealer.
Het Toro garantiesysteem wordt gehost op servers in de Verenigde Staten, waar de privacywet mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in uw land.
DOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET ONS TE DELEN STEMT U IN MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZOALS
BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.
Hoe Toro informatie gebruikt
Toro kan uw persoonsgegevens gebruiken om uw aanspraak op garantie te behandelen, contact met u op te nemen in het geval van een terugroepactie,
of voor een ander doeleinde waarvan we u op de hoogte brengen. Toro kan uw informatie delen met zijn afdelingen, dealers of andere zakenpartners in
verband met deze activiteiten. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven. We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te
delen teneinde te voldoen aan geldende wetten en verzoeken van de aangewezen autoriteiten, opdat wij onze systemen naar behoren kunnen gebruiken
of met het oog op onze eigen bescherming of die van andere gebruikers.
Behoud van uw persoonlijke informatie
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of voor andere legitieme
doeleinden (zoals naleving van voorschriften), of zo lang als vereist is door de van toepassing zijnde wet.
Toro's engagement voor de bescherming van uw persoonlijke informatie
Wij nemen redelijke voorzorgen om uw persoonlijke informatie te beschermen. We proberen bovendien de nauwkeurigheid en geldigheid van
persoonlijke gegevens te waarborgen.
Toegang tot en wijziging van uw persoonsgegevens
Als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens of deze wilt wijzigen, gelieve dan een e-mail te sturen naar legal@toro.com.
Australische consumentenwet
Australische klanten kunnen voor informatie over de Australische consumentenwet (Australian Consumer Law) terecht bij de lokale Toro verdeler of ze
kunnen deze informatie in de doos vinden.
374-0282 Rev C
Producten voor
particulieren
Toro Garantie
en
De Toro GTS-startgarantie
Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt
De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro
Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide
ondernemingen gezamenlijk de garantie dat ze het hieronder vermelde
Toro-product zullen repareren als het materiaalgebreken of fabricagefouten
vertoont of als de Toro GTS (Guaranteed to Start) motor niet start bij de
eerste of de tweede poging, op voorwaarde dat het routineonderhoud dat
vereist wordt door de Gebruikershandleiding uitgevoerd is.
Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice
Als u van mening bent dat een Toro product materiaalgebreken of
fabricagefouten vertoont, moet u deze procedure volgen:
De volgende perioden zijn van toepassing vanaf de oorspronkelijke datum
van aankoop:
Producten
Motorgazonmaaiers
•Gegoten maaidek
Garantieperiode
5 jaar thuisgebruik2
90 dagen commercieel gebruik
—Motor
5 jaar GTS-garantie, thuisgebruik3
—Accu
2 jaar
•Maaiers met stalen maaidek
2 jaar thuisgebruik2
30 dagen commercieel gebruik
—Motor
2 jaar GTS-garantie, thuisgebruik3
TimeMaster maaiers
3 jaar thuisgebruik2
90 dagen commercieel gebruik
•Motor
3 jaar GTS-garantie, thuisgebruik3
•Accu
2 jaar
Elektrische trimmers en bladblazers 2 jaar thuisgebruik2
en elektrische loopmaaiers
Geen garantie voor commercieel
gebruik
Alle onderstaande zitmaaiers
•Motor
Raadpleeg de garantie van de
motorfabrikant4
•Accu
2 jaar thuisgebruik2
•Werktuigen
2 jaar thuisgebruik2
DH gazon- en tuintractoren
2 jaar thuisgebruik2
30 dagen commercieel gebruik
3 jaar thuisgebruik2
TimeCutter
30 dagen commercieel gebruik
•Motor
3 jaar thuisgebruik2
2 jaar of 300 uur commercieel gebruik
5
TimeCutter HD
•Motor
1Oorspronkelijke
3 jaar of 300 bedrijfsuur5
3 jaar of 300 bedrijfsuren commercieel
gebruik5
5De
2.
Breng het product met uw aankoopbewijs (kwitantie) naar de
onderhoudsgarage. Als u om wat voor reden dan ook ontevreden
bent over het onderzoek van de onderhoudsgarage of de verleende
hulp, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via:
Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen
Er is geen andere uitdrukkelijke garantie behalve voor speciale
emissiesystemen en motoren van sommige producten. Buiten deze
expliciete garantie vallen:
•
•
•
•
•
•
koper: de persoon die het Toro product oorspronkelijk heeft gekocht.
Toro GTS-startgarantie is niet van toepassing op producten die commercieel gebruikt worden.
4Voor
Neem contact op met de verkoper om het product te laten nakijken
of te repareren. Als u om wat voor reden dan ook geen contact
kunt opnemen met de verkoper, neem dan contact op met een
andere erkende Toro dealer om onderhoud te laten plegen. Bezoek
http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx om een Toro
verdeler in uw buurt te vinden.
Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 VS
001–952–948–4707
2Thuisgebruik betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik
op meerdere locaties wordt beschouwd als commercieel gebruik. Hierop is de garantie voor
commercieel gebruik van toepassing.
3De
1.
•
bepaalde motoren van Toro producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.
Kosten van gewoon onderhoud of onderdelen, zoals filters,
brandstof, smeermiddelen, olieverversingen, bougies, luchtfilters,
slijpen van maaimessen, versleten maaimessen, afstelling van
kabels/overbrengingsmechanismen, afstelling van de rem en de
koppeling.
Onderdelen die het laten afweten ten gevolge van normale slijtage
Elk product of onderdeel dat is aangepast, verwaarloosd of verkeerd
gebruikt en dat moet worden vervangen of gerepareerd als gevolg van
ongelukken of gebrekkig onderhoud.
Ophaal- en afleverkosten
Reparaties of reparatiepogingen die niet zijn uitgevoerd door een
Erkende Toro Service Dealer
Vervangingen die nodig zijn door niet-naleving van de
brandstofspecificaties (raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer
informatie)
–
Verontreiniging uit het brandstofsysteem halen wordt niet gedekt
–
Gebruik van oude brandstof (meer dan een maand oud) of
brandstof die meer dan 10% ethanol of meer dan 15% MTBE
bevat
–
Het brandstofsysteem is niet goed voorbereid op een periode van
buitengebruikstelling van langer dan één maand
Reparaties of aanpassingen om startproblemen te verhelpen die zijn
veroorzaakt door de volgende zaken:
–
Niet-naleving van de juiste onderhoudsprocedures of
brandstofspecificaties
–
Draaiende messen die een object raken
optie die zich het eerst aandient moet worden aangehouden.
De garantie kan vervallen als de urenmeter is afgekoppeld of aangepast, of
als er aanwijzingen zijn dat ermee geknoeid is.
Plichten van de eigenaar
U dient uw Toro product te onderhouden zoals wordt beschreven in
de Gebruikershandleiding. Dit routineonderhoud is voor uw rekening,
ongeacht of dit wordt uitgevoerd door de dealer of uzelf.
•
Speciale omstandigheden waarbij voor het starten mogelijk vaker dan
twee keer moet worden getrokken:
–
Eerste keer starten nadat de machine een lange periode (langer
dan 3 maanden) niet is gebruikt of na de seizoensstalling
–
Starten bij koude temperaturen zoals in de vroege lente of de
late herfst
–
Onjuiste startprocedures – als u problemen hebt bij het starten
van uw machine, raadpleeg dan de Gebruikershandleiding om te
controleren of u de juiste startprocedure gebruikt. Dit kan u een
onnodig bezoek aan een erkende Toro servicedealer besparen.
Algemene voorwaarden
De koper wordt beschermd door de nationale wetgeving van elk land. De
rechten waarover de koper beschikt op grond van deze wetgeving, worden
niet beperkt door deze garantie.
374-0268 Rev K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement