Toro 55cm Recycler Lawn Mower Walk Behind Mower Používateľská príručka

Toro 55cm Recycler Lawn Mower Walk Behind Mower Používateľská príručka
Form No. 3428-125 Rev A
55cm sekačka na trávu
skladování SmartStow®
Recycler®
se systémem
Číslo modelu 20961—Výrobní číslo 404320000 a vyšší
Návod k obsluze
Úvod
Tato rotační, ručně vedená sekačka na trávu je
vhodná pro soukromé majitele pozemků. Je určena
primárně k sečení trávy na dobře udržovaných
trávnících soukromých pozemků. Používání tohoto
výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může
být nebezpečné uživateli a okolostojícím.
Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste
věděli, jak máte správně používat a pečovat o
svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození
výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese
odpovědnost majitel.
Více informací naleznete na stránce www.Toro.com
včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení
a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat
prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.
Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro
nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované
servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a
uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek
1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na
výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.
Důležité: Potřebujete-li informace o záruce,
náhradních dílech a jiných údajích o výrobku,
pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na
štítku sériového čísla.
riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení,
nebudete-li dodržovat doporučená opatření.
g000502
Obrázek 2
Varovný bezpečnostní symbol
V této příručce jsou pro zdůraznění informací
používána dvě slova. Důležité upozorňuje na
speciální technické informace a Poznámka
zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní
pozornost.
Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice
Evropské unie. Podrobné informace naleznete v
Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.
Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý
točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven
výrobcem motoru v souladu se specifikacemi
SAE (Society of Automotive Engineers, Asociace
automobilových inženýrů) J1940 a J2723. V souladu
s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky
byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této
třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte
si příručku výrobce motoru dodávanou se strojem.
Nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními na stroji,
nevypínejte je a pravidelně kontrolujte jejich funkci.
Nepokoušejte se nastavovat nebo upravovat regulátor
otáček motoru. Mohou tak vzniknout nebezpečné
provozní podmínky, což může vést ke zranění.
g274803
Obrázek 1
1. Umístění štítku s číslem modelu a výrobním číslem
Číslo modelu
Výrobní číslo
Tato příručka identifikuje potenciální rizika a
obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným
bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím
© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.Toro.com.
Překlad originálu (CS)
Vytištěno v Mexiku
Všechna práva vyhrazena
*3428-125* A
Obsah
Bezpečnost
Úvod ......................................................................... 1
Bezpečnost ............................................................... 2
Obecné bezpečnostní informace ........................ 2
Bezpečnostní a instrukční štítky ......................... 3
Nastavení ................................................................. 5
1 Rozložení rukojeti ............................................ 5
2 Instalace lanka ručního startéru do vodiče
lanka ............................................................... 6
3 Doplnění oleje do klikové skříně ....................... 7
4 Montáž sběracího koše.................................... 7
Součásti stroje .......................................................... 8
Technické údaje ................................................. 8
Přídavná zařízení / příslušenství......................... 8
Obsluha .................................................................... 9
Před provozem ...................................................... 9
Bezpečnostní kroky před použitím ...................... 9
Doplňování paliva do nádrže .............................. 9
Kontrola hladiny motorového oleje.................... 10
Nastavení výšky rukojeti ................................... 10
Nastavení výšky sekání .....................................11
Během provozu ....................................................11
Bezpečnostní kroky během použití ....................11
Spuštění motoru ............................................... 12
Použití ručního pohonu..................................... 12
Vypnutí motoru ................................................. 12
Mulčování ......................................................... 13
Sbírání trávy ..................................................... 13
Ovládání páky nastavitelného koše .................. 13
Vyhazování kousků trávy bočním
otvorem......................................................... 14
Provozní tipy .................................................... 14
Po provozu .......................................................... 15
Bezpečnostní kroky po použití .......................... 15
Čištění spodní části stroje................................. 15
Složení rukojeti ................................................. 16
Skladování stroje ve svislé skladovací
poloze ........................................................... 16
Údržba .................................................................... 18
Doporučený harmonogram údržby ...................... 18
Bezpečnost při provádění úkonů údržby ........... 18
Příprava na údržbu ........................................... 18
Údržba vzduchového filtru ................................ 19
Výměna motorového oleje ................................ 19
Výměna žacího nože ........................................ 20
Seřízení mechanismu ručního pohonu ............. 21
Uskladnění .............................................................. 22
Bezpečnost při odstavení ................................. 22
Příprava stroje k uskladnění ............................. 22
Použití stroje po uskladnění.............................. 22
Tento stroj byl vyroben v souladu s normou
EN ISO 5395.
Obecné bezpečnostní
informace
Tento výrobek může amputovat ruce a nohy
a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny
bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.
• Před nastartováním motoru si prostudujte pokyny
a upozornění uvedené v provozní příručce, na
stroji a na přídavných zařízeních a řiďte se jimi.
• Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti
od rotujících částí stroje a nedávejte je pod stroj.
Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech
vyhazovacích otvorů.
• Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny
jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou
řádně funkční další bezpečnostní ochranná
zařízení.
• Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo
pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj
obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby,
které jsou zodpovědné, k tomu proškolené,
obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.
• Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo
uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj,
vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví
všechny pohyblivé součásti.
Nesprávné používání nebo údržba této sekačky
mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení možného
rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny
a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu ,
který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí
– pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení
těchto pokynů může mít za následek zranění osob
nebo jejich usmrcení.
2
Bezpečnostní a instrukční štítky
Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti
každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození
původní nálepky nahraďte nálepku novou.
decaloemmarkt
Ochranná známka výrobce
1. Tato značka označuje, že žací nůž pochází od výrobce
originálního zařízení.
decal112-8760
112-8760
1. Nebezpečí zranění odlétávajícími předměty – přihlížející
osoby musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti.
decal125-5026
2. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky nebo nohy žacím nožem
– nepřibližujte se k pohyblivým součástem.
125-5026
1. Režim mulčování
2. Režim sběru
decal133-8198
133-8198
1. Výstraha – přečtěte si provozní příručku. 1) Doplňte palivo
na označenou úroveň. 2) Překlopte stroj dopředu za
účelem uskladnění.
3
decal131-4514
131-4514
1. Výstraha – Přečtěte si provozní příručku.
2. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky žacím nožem –
nepřibližujte se k pohybujícím se součástem a ponechte
všechny ochranné kryty a štíty na místě.
3. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky žacím nožem – před
prováděním údržby odpojte kabelovou koncovku od
zapalovací svíčky.
4. Nebezpečí zranění odlétávajícími předměty – přihlížející
osoby musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti.
5. Nebezpečí pořezání, useknutí nohy žacím nožem – na
svahu nepracujte se strojem po spádnici; pracujte po
vrstevnici; před opuštěním stroje vypněte motor, před
sečením odstraňte veškeré nečistoty a při sečení jízdou
vzad se dívejte za sebe.
decal137-9196
137-9196
1. Uzamknout
2. Odemknout
4
Nastavení
Důležité: Sejměte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii, která zakrývá motor, i všechny další plastové
nebo obalové materiály na stroji.
1
Rozložení rukojeti
Nejsou potřeba žádné díly
Postup
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nesprávným rozložením rukojeti se mohou poškodit lanka, což může ohrozit bezpečí provozu.
• Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškoďte lanka.
• Přesvědčte se, zda jsou lanka vedena po vnější straně rukojeti.
• Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Důležité: Při zamykání zámků držte rukojeť, abyste si nepřiskřípli ruce.
g272938
Obrázek 3
5
2
Instalace lanka ručního startéru do vodiče lanka
Nejsou potřeba žádné díly
Postup
Důležité: Aby bylo při každém použití stroje možné bezpečně a snadno spouštět jeho motor, je třeba
nainstalovat lanko ručního startéru do vodiče lanka.
g230719
Obrázek 4
6
3
Doplnění oleje do klikové skříně
Nejsou potřeba žádné díly
Postup
Důležité: Je-li hladina oleje v klikové skříni příliš nízká nebo příliš vysoká a vy spustíte motor, můžete
ho tím poškodit.
g222533
Obrázek 5
4
Montáž sběracího koše
Nejsou potřeba žádné díly
Postup
g230447
Obrázek 6
7
Technické údaje
Součásti stroje
Model
20961
Hmotnost
35 kg
Délka
Šířka
Výška
152 cm
58 cm
104 cm
(60 palců)
(23 palců)
(41 palců)
Přídavná zařízení / příslušenství
Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení
a příslušenství schválených firmou Toro, která
vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam
schválených přídavných zařízení a příslušenství
můžete získat u svého autorizovaného prodejce nebo
distributora nebo na stránkách www.Toro.com.
K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků
na bezpečnost stroje je nutné používat pouze
originální náhradní díly a příslušenství od společnosti
Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců
mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za
následek zneplatnění záruky.
g272915
Obrázek 7
1. Rukojeť
9. Páka pro nastavení výšky
sekání (4)
2. Tyč ručního pohonu
10. Zapalovací svíčka
3. Ovládací tyč žacího nože
11. Boční deflektor
4. Seřízení ručního pohonu
12. Olejová plnicí trubka /
měrka hladiny oleje
5. Zadní deflektor
(nezobrazeno)
13. Páka nastavitelného koše
6. Proplachovací otvor (není 14. Pojistka rukojeti (2)
zobrazen)
7. Víčko palivové nádrže
15. Ruční startovací rukojeť
8. Vzduchový filtr
g036586
Obrázek 8
1. Sběrací koš
2. Boční vyhazovací kanál
8
Obsluha
– Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit
motor. Dokud se neodpaří palivové výpary,
zabraňte vzniku jiskření.
Poznámka: Levou a pravou stranu stroje určete
– Palivo skladujte ve schválených nádobách
a odstraňte je z dosahu dětí.
z normálního místa obsluhy.
• Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo
Před provozem
úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit
vážné újmy na zdraví a onemocnění.
Bezpečnostní kroky před
použitím
– Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru
palivové nádrže.
Obecné bezpečnostní informace
– Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí
a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.
– Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.
• Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo
skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud
se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a
nechejte jej vychladnout.
Doplňování paliva do
nádrže
• Dobře se seznamte s bezpečným použitím
• Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete
zařízení, ovládacími prvky a významem
bezpečnostních nápisů.
používat pouze čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s
oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda
stanovení (R+M)/2).
• Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny ochranné
kryty a bezpečnostní prvky, jako například
deflektory a sběrací koš, na svém místě a správně
fungují.
• Přijatelná jsou i okysličená paliva až s 10 %
etanolu nebo 15 % MTBE.
• Nepoužívejte etanolové směsi benzínu, např.
• Vždy kontrolujte stroj a přesvědčte se, zda žací
E15 nebo E85 s více než 10 % etanolu. Pokud
tyto směsi použijete, můžete snížit výkon motoru
či jej poškodit, na což se nevztahuje záruka.
nože šrouby žacího nože nejsou opotřebené nebo
poškozené.
• Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat,
• Nepoužívejte benzín obsahující metanol.
• Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži
a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit
provozu stroje nebo jež mohou být strojem
vymrštěny.
nebo nádobách na palivo, aniž byste do něj přidali
stabilizátor paliva.
• Kontakt s pohybujícím se žacím nožem může
způsobit vážné zranění. Při nastavování výšky
sekání nestrkejte prsty pod kryt.
• Nepřidávejte do benzínu olej.
Natankujte do nádrže čerstvý normální bezolovnatý
benzín ze značkové čerpací stanice (Obrázek 9).
Bezpečnost týkající se paliva
Důležité: Abyste předešli problémům při
startování, do čerstvého paliva přidejte určité
množství stabilizačního aditiva paliva podle
pokynů výrobce stabilizátoru paliva.
• Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné.
Požár nebo výbuch způsobený palivem může
popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na
majetku.
– Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického
náboje, položte před tankováním nádobu
s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli
na vozidlo nebo jiný předmět.
Dodatečné informace naleznete v návodu k obsluze
motoru.
– Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném
prostranství a při studeném motoru. Rozlité
palivo utřete.
– Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného
ohně či jisker, nebo když kouříte.
g230458
– Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani
nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo
je-li motor horký.
Obrázek 9
9
Kontrola hladiny motorového oleje
Servisní interval: Při každém použití nebo denně
Důležité: Je-li hladina oleje v klikové skříni příliš nízká nebo příliš vysoká a vy spustíte motor, můžete
ho tím poškodit.
g231765
Obrázek 10
Nastavení výšky rukojeti
Rukojeť musíte zvednout nebo spustit dolů do polohy pohodlné pro Vaši práci.
Otočte pojistkou rukojeti, posuňte rukojeť do jedné ze dvou poloh a zajistěte rukojeť ve vybrané poloze
(Obrázek 11).
g272926
Obrázek 11
10
Nastavení výšky sekání
VÝSTRAHA
Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení.
Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.
Nastavte výšku sekání podle potřeby. Nastavte všechna kola do stejné výšky sekání (Obrázek 12).
g254131
Obrázek 12
Během provozu
• Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít
k vážnému poranění. Před opuštěním provozní
pozice vypněte motor a počkejte, dokud se
všechny pohyblivé součásti nezastaví.
Bezpečnostní kroky během
použití
• Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor
i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se
nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat
a kontaktujte autorizované servisní středisko.
Obecné bezpečnostní informace
• Ostatní osoby se musejí zdržovat v bezpečné
• Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně
vzdálenosti od pracovního prostoru. Malé děti
se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od
provozního prostoru a musejí být pod stálým
dohledem zodpovědné dospělé osoby, která stroj
neobsluhuje. Pokud někdo do tohoto prostoru
vstoupí, stroj zastavte.
ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné
protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si
dlouhé vlasy a nenoste volný oděv či volně se
pohybující šperky.
• Při práci se strojem věnujte jeho provozu
maximální pozornost. Neprovádějte žádné
činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět.
V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo
poškození majetku.
• Před rozjetím se strojem vzad se vždy podívejte
dolů a za sebe.
• Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za
• Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo
dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud
hrozí nebezpečí zásahu bleskem.
pod vlivem alkoholu nebo drog.
11
Spuštění motoru
• Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout,
dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si
vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.
• Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným
zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným
objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.
• Nesměřujte výhoz posekané trávy na nějakou
1.
Přidržte ovládací tyč žacího nože u držadla (A,
viz Obrázek 13).
2.
Zlehka zatáhněte za rukojeť ručního startéru,
dokud neucítíte odpor; poté za ni prudce
zatáhněte a pomalu ji nechejte vrátit na vodič
lanka na rukojeti (B, viz Obrázek 13).
osobu. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti
zdi nebo jiné překážce. Materiál se může odrážet
zpět na vás. Před přejížděním štěrkových povrchů
zastavte žací nůž (nože).
• Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly,
kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném
terénu můžete ztratit rovnováhu či stabilní postoj.
• Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo
začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, počkejte,
dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti,
odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte,
zda stroj není poškozený. Před obnovením
provozu proveďte všechny nezbytné opravy.
g230459
Obrázek 13
Poznámka: Jestliže se sekačka nenastartuje ani
po několika pokusech, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
• Než opustíte provozní pozici, vypněte motor
a počkejte, až se všechny pohybující se části
zastaví.
Použití ručního pohonu
• Pokud byl spuštěný motor, bude horký a může
způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se k
teplému motoru.
V případě použití ručního pohonu se jednoduše
pohybujte volnou chůzí a tlačte stroj před sebou, s
rukama na horním držadle a s lokty u těla (Obrázek
14).
• Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném
prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý,
který má při vdechnutí smrtelné účinky.
• Pravidelně kontrolujte, zda součásti sběracího
koše a vyhazovací kanál nejsou opotřebené či
poškozené, a v případě potřeby je vyměňte za
originální náhradní díly Toro.
Bezpečnost při práci ve svahu
• Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při
změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní.
• Nesekejte na příliš strmých svazích. Špatný postoj
g233423
Obrázek 14
nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou
uklouznutí a pádu.
• Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů,
Poznámka: Pokud se stroj nepohybuje volně zpět
příkopů nebo náspů.
po práci s ručním pohonem, zastavte se, přidržte ruce
na místě a nechejte stroj popojet několik centimetrů
dopředu, aby došlo k odpojení pohonu kol. Můžete
také zkusit dosáhnout na kovovou rukojeť těsně
pod horní rukojetí a zatlačit stroj několik centimetrů
dopředu. Pokud se stroj stále nepohybuje vzad volně,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Vypnutí motoru
Servisní interval: Při každém použití nebo denně
12
Chcete-li vypnout motor, uvolněte ovládací tyč žacího
nože.
Pokud je ke stroji připevněn koš na trávu a páka
nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy,
posuňte páku do polohy pro mulčování (viz Ovládání
páky nastavitelného koše (strana 13)). Pokud je na
sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte
jej; viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu (strana
14).
Důležité: Po uvolnění ovládací tyče žacího nože
by se motor i nůž měly do 3 sekund zastavit.
Pokud se řádně nezastaví, přestaňte sekačku
okamžitě používat a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Mulčování
Stroj je podle továrního nastavení schopen vtlačovat
jemně posekanou trávu a listí zpět do trávníku.
Sbírání trávy
Chcete-li posekanou trávu a listí z trávníku sesbírat, použijte sběrací koš.
Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte jej, viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu
(strana 14). Pokud je páka nastavitelného koše v poloze pro mulčování, posuňte ji do polohy pro sběr trávy
(viz Ovládání páky nastavitelného koše (strana 13)).
Připevnění sběracího koše
1.
Nadzvedněte a podržte zvednutý zadní deflektor (A, viz Obrázek 15).
2.
Upevněte koš na trávu a dbejte na to, aby kolíky na koši zapadaly do zářezů na rukojeti (B, viz Obrázek 15).
3.
Spusťte zadní deflektor dolů.
g233434
Obrázek 15
Vyjmutí sběracího koše
Opačným postupem můžete sběrací koš vyjmout, viz Připevnění sběracího koše (strana 13).
Ovládání páky
nastavitelného koše
Funkce nastavitelného koše umožňuje buď sbírat,
nebo mulčovat posečenou trávu a listí, zatímco je koš
na trávu připevněný ke stroji.
• Chcete-li sbírat trávu a listí, stiskněte tlačítko
na páce nastavitelného koše a posunujte páku
dopředu, dokud tlačítko na páce nevyskočí
(Obrázek 16).
13
posuňte páku do polohy pro mulčování (viz Ovládání
páky nastavitelného koše (strana 13)).
Montáž bočního vyhazovacího
kanálu
Odjistěte a nadzvedněte boční deflektor a upevněte
boční vyhazovací kanál (Obrázek 18).
g198723
Obrázek 16
1. Páka nastavitelného koše (v poloze pro sběr trávy)
• Chcete-li mulčovat trávu a listí, stiskněte tlačítko
na páce nastavitelného koše a posunujte páku
dozadu, dokud tlačítko na páce nevyskočí.
Důležité: V zájmu zajištění správné funkce
vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví
všechny pohybující se součásti, poté odstraňte
z dvířek nastavitelného koše a z okolního
otvoru zbytky posečené trávy a nečistoty
(Obrázek 17), teprve poté posuňte páku
nastavitelného koše z jedné polohy do druhé.
g235646
Obrázek 18
Vyjmutí bočního vyhazovacího
kanálu
Chcete-li boční vyhazovací komín odstranit,
nadzvedněte boční deflektor, sejměte boční
vyhazovací komín a spusťte boční deflektor dolů tak,
aby se zajistil na západku.
Provozní tipy
Všeobecná doporučení k sekání
• Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat,
g198734
a odstraňte všechny předměty, jež mohou být
strojem vymrštěny.
Obrázek 17
1. Vyčistěte zde
• Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty.
Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný
předmět.
Vyhazování kousků trávy
bočním otvorem
• Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo
začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, vytáhněte
klíč (dle výbavy), odpojte koncovku zapalovací
svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený.
Při sekání velmi vysoké trávy použijte boční
vyhazovací otvor.
• Pro dosažení maximální výkonnosti namontujte
před začátkem sezóny nový žací nůž.
Pokud je ke stroji připevněn koš na trávu a páka
nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy,
• V případě potřeby vyměňte žací nůž za náhradní
nůž Toro.
14
Sekání trávy
• Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu
a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo
palivem vždy očistěte.
Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem
v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo
tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.
• Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky
•
•
•
•
•
trávy. Nenastavujte výšku na méně než 51 mm,
pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní
podzim, kdy se růst trávy zpomaluje.
Při sekání trávy vyšší než 15 cm nastavte
maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji;
potom sekání zopakujte s menší nastavenou
výškou pro co možná nejlepší vzhled trávníku.
Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a
motor se zastaví.
Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče
a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor.
Nesekejte za mokrých podmínek.
Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku
požáru, dodržujte všechny místní protipožární
pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy
a listí.
Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat
posekanou trávu po trávníku a dosáhnout
rovnoměrného hnojení.
Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý,
vyzkoušejte následující:
– Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.
– Pohybujte se při sekání pomaleji.
– Nastavte na stroji větší výšku sekání.
– Sekejte trávu častěji.
– Postupujte v překrývajících se pruzích místo
plných pruhů při každém průchodu.
•
Bezpečnost při přepravě
• Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.
• Zabezpečte stroj tak, aby se nemohl pohybovat.
Čištění spodní části stroje
Servisní interval: Při každém použití nebo denně
Čištění spodní části stroje
prostřednictvím proplachovacího
otvoru
Pro dosažení nejlepších výsledků stroj co nejdříve po
dokončení sekání vyčistěte.
1. Přemístěte stroj na rovnou dlážděnou plochu.
2. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor
a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti
nezastaví.
3. Spusťte stroj dolů do nastavení pro nejnižší
výšku sekání; viz Nastavení výšky sekání
(strana 11).
4. Prostor pod zadními dvířky, kudy posečená
tráva vychází ze spodní části sekačky do koše
na trávu, vypláchněte vodou.
Sekání listí
• Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své
•
•
Poznámka: Vypláchněte tento prostor s
výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete
muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.
Pokud vrstva listí na trávníku přesahuje 13 cm,
sekejte s větší výškou sekání a poté nastavte
požadovanou výšku sekání.
Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno,
zpomalte.
5.
nastavitelným košem (je-li ve výbavě) v krajní
přední poloze i v krajní zadní poloze.
Připevněte zahradní hadici napojenou na zdroj
vody k proplachovacímu otvoru (Obrázek 19).
Po provozu
Bezpečnostní kroky po
použití
Obecné bezpečnostní informace
g186136
• Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo
Obrázek 19
skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud
se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a
nechejte jej vychladnout.
1. Proplachovací otvor
15
6.
Pusťte vodu.
7.
Nastartujte motor a nechejte jej pracovat,
dokud nepřestanou být ze spodní části stroje
vyhazovány zbytky trávy.
8.
Vypněte motor.
9.
Zastavte vodu a odpojte zahradní hadici od
stroje.
10.
Nastartujte motor a nechte jej několik minut
běžet, aby mohla vyschnout spodní strana
sekačky a nedocházelo ke vzniku koroze.
11.
Než stroj uložíte v uzavřeném prostoru, vypněte
motor a nechejte jej vychladnout.
Čištění spodní části stroje ve
svislé skladovací poloze
1.
Umístěte stroj do svislé skladovací polohy, viz
Skladování stroje ve svislé skladovací poloze
(strana 16).
2.
Ze spodní strany stroje odstraňte zbytky
posečené trávy.
g186137
Obrázek 20
4.
Složení rukojeti
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Skladování stroje ve svislé
skladovací poloze
Nesprávným složením a rozložením rukojeti
se mohou poškodit kabely, což může způsobit
nebezpečí při provozu.
V období žací sezóny nebo mimo sezónu můžete stroj
skladovat ve svislé poloze, aby zabíral co nejméně
skladovacího místa.
• Při skládání nebo rozkládání rukojeti
nepoškoďte kabely.
• Je-li lanko poškozené, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
1.
Při odemykání zámků držte rukojeť, abyste si
nepřiskřípli ruce.
2.
Uvolněte zámky rukojeti tak, aby se horní část
rukojeti volně pohybovala.
3.
Sklopte rukojeť dopředu buď do svislé polohy,
nebo zcela dopředu; viz Obrázek 20.
Rozložení rukojeti viz 1 Rozložení rukojeti
(strana 5).
Důležité: Při sklápění rukojeti nasměrujte
lanka po vnější straně zámků rukojeti.
16
NEBEZPEČÍ
Palivo je extrémně hořlavé a výbušné. Požár
nebo výbuch způsobený palivem může popálit
vás i jiné osoby.
• Pokud je při skladování stroje ve svislé
poloze nadměrné množství paliva v
palivové nádrži, může palivo z palivové
nádrže vytékat. Palivo je extrémně hořlavé
a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený
palivem může popálit vás i jiné osoby.
• Stroj skladujte ve svislé poloze jen, když
hladina paliva v palivové nádrži není výše,
než je doporučeno v této provozní příručce.
• Neskladujte stroj v takové poloze, která
překračuje hodnoty pro svislou polohu
(90°); v takovém případě by mohlo palivo
z palivové nádrže vytékat.
• Ve svislé skladovací poloze stroj
nepřepravujte.
• Ve svislé skladovací poloze se stroj
nepokoušejte nastartovat.
• Ve svislé poloze se nepokoušejte skladovat
žádný stroj naplněný palivem a olejem,
který není k takovému účelu určen.
Přesvědčte se, zda je výška sečení nastavena
na 92 mm nebo níže; pokud tomu tak není,
upravte ji; viz Nastavení výšky sekání (strana
11).
3.
Uvolněte zámky rukojeti (Obrázek 22).
g186012
Obrázek 22
1. Polohy uvolněného zámku
rukojeti
4.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
2. Poloha uzamčeného
zámku rukojeti
Sklopte rukojeť úplně dopředu (Obrázek 22).
Důležité: Při sklápění rukojeti nasměrujte
Nesprávným složením a rozložením rukojeti
se mohou poškodit kabely, což může způsobit
nebezpečí při provozu.
• Při skládání nebo rozkládání rukojeti
nepoškoďte kabely.
• Je-li lanko poškozené, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
1.
2.
kabely vně knoflíků rukojeti.
5.
Uzamkněte zámky rukojeti.
6.
Zvedněte přední stranu stroje za rukojeť a stroj
přemístěte na skladovací místo (Obrázek 23).
Přesvědčte se, že hladina paliva v palivové
nádrži nedosahuje výše, než doporučuje
výrobce motoru; viz typový štítek výrobce na
motoru (Obrázek 21).
Poznámka: Je-li hladina paliva v palivové
nádrži příliš vysoká, vypusťte z ní palivo do
schválené nádoby na palivo tak, aby hladina
v nádrži sahala pod úroveň doporučenou
výrobcem motoru nebo k ní.
g186013
Obrázek 23
decal133-8198
Obrázek 21
17
Údržba
Důležité: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.
Doporučený harmonogram údržby
Servisní interval
Postup při údržbě
Při každém použití nebo
denně
• Zkontrolujte hladinu motorového oleje a v případě potřeby olej doplňte.
• Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího
nože.
• Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
Každý rok
• Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte
údržbu častěji.
• Vyměňte motorový olej (v případě potřeby).
• Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
• Odstraňte nečistoty z horní části a bočních stran motoru. Motor čistěte častěji
v prašných provozních podmínkách.
Každý rok nebo před
uskladněním
• Před prováděním oprav podle uvedených pokynů a před každoročním uskladněním
sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
Příprava na údržbu
Bezpečnost při provádění
úkonů údržby
• Před prováděním údržby odpojte koncovku
zapalovací svíčky.
1.
Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny
pohyblivé součásti nezastaví.
2.
Odpojte kabel zapalovací svíčky (Obrázek 24).
• Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné
brýle.
• Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít
k vážnému poranění. Při manipulaci se žacím
nožem používejte rukavice. Nesnažte se nože
opravovat nebo upravovat.
• Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními.
Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.
• Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva.
g186014
Obrázek 24
Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit
zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je
odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.
1. Kabel zapalovací svíčky
• K zajištění optimální výkonnosti stroje je
3.
nutné používat pouze originální náhradní díly
a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní
díly a příslušenství jiných výrobců mohou být
nebezpečné a jejich použití může mít za následek
zneplatnění záruky.
Jakmile dokončíte údržbu, připojte koncovku
zpět k zapalovací svíčce.
Důležité: Abyste stroj mohli naklonit kvůli
výměně oleje nebo žacího nože, spotřebujte
nejprve během normálního provozu palivo
v nádrži. Je-li nezbytné naklonit stroj před
spotřebováním paliva, odčerpejte palivo
ručním palivovým čerpadlem. Naklánějte
sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje
byla dole.
18
Údržba vzduchového filtru
Výměna motorového oleje
Servisní interval: Každý rok
Servisní interval: Každý rok
1.
Výměna motorového oleje není nutná, pokud jej
však chcete vyměnit, postupujte následovně.
Uvolněte horní část krytu vzduchového filtru
(Obrázek 25).
Poznámka: Několik minut před výměnou oleje
spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má
lepší viskozitu a odnáší více nečistot.
Specifikace motorového oleje
Množství motorového oleje
0,44 l
Viskozita oleje
detergentní olej SAE 30 nebo
SAE 10W-30
API klasifikace
SJ nebo vyšší
1.
Umístěte sekačku na rovnou plochu.
2.
Viz Příprava na údržbu (strana 18).
3.
Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením
vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 26).
g186256
Obrázek 25
1. Spona
2. Kryt vzduchového filtru
3. Vzduchový filtr
2.
Vyjměte vzduchový filtr (Obrázek 25).
3.
Zkontrolujte vzduchový filtr.
Poznámka: Je-li vzduchový filtr nadměrně
g187518
znečištěný, vyměňte jej za nový. Pokud není
výměna nutná, lehce poklepejte vzduchovým
filtrem o tvrdý povrch, abyste uvolnili nečistoty.
1. Měrka hladiny oleje
4.
Namontujte vzduchový filtr.
2. Doplnit
5.
Kryt vzduchového filtru namontujte pomocí
spony.
4.
Obrázek 26
19
3. Maximální hladina
Nakloňte stroj na stranu (vzduchový filtr musí
směřovat nahoru) a nechte vytéct olej plnicí
trubicí (Obrázek 27).
Výměna žacího nože
Servisní interval: Každý rok
Důležité: Pro správné namontování žacího
nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud
nemáte momentový klíč nebo si provedením
montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Po každém spotřebování paliva zkontrolujte žací nůž.
Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej
vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má
vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může
dojít k vážnému poranění.
g186039
Obrázek 27
5.
Po vypuštění vyjetého oleje umístěte stroj znovu
do provozní polohy.
6.
Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej
v množství přibližně ¾ objemu motoru.
7.
Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.
8.
Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.
9.
Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice
a opět ji vyjměte.
10.
Při manipulaci se žacím nožem používejte
rukavice.
1.
Viz Příprava na údržbu (strana 18).
2.
Nakloňte stroj ke straně tak, aby vzduchový filtr
směřoval nahoru.
3.
K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek
(Obrázek 28).
Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek
26).
• Pokud je hladina oleje na měrce příliš
nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé
množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte
kroky 8 až 10, dokud nebude dosaženo
správné hladiny oleje na měrce.
• Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte
přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné
výšky oleje na měrce.
Důležité: Pokud spustíte motor s příliš
nízkou nebo vysokou hladinou motorového
oleje, můžete ho poškodit.
11.
Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.
12.
Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.
g231389
Obrázek 28
20
4.
Sundejte žací nůž a uložte si veškeré
upevňovací součástky (Obrázek 28).
5.
Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací
součástky (Obrázek 29).
Seřízení mechanismu
ručního pohonu
Pouze pro modely s vlastním
pohonem
Při každé instalaci nového lanka ručního pohonu
nebo v případě, že ruční pohon není správně seřízen,
proveďte jeho seřízení.
1.
Nastavení lanka povolte otáčením seřizovací
matice proti směru hodinových ručiček (Obrázek
30).
g231390
Obrázek 29
Důležité: Zakřivené konce žacího nože musí
g269307
směřovat ke krytu stroje.
6.
Obrázek 30
Momentovým klíčem utáhněte upevňovací
šroub žacího nože na utahovací moment
82 N·m.
1. Rukojeť (levá strana)
Důležité: Při použití momentu 82 N·m je
šroub pevně utažen. Zajistěte žací nůž
dřevěným špalkem a utahovákem nebo
klíčem šroub pevně utáhněte. Přetáhnout
šroub je velmi obtížné.
2. Stavěcí matice
4. Otáčením seřizovací
matice ve směru
hodinových ručiček
utáhněte nastavení.
5. Otáčením matice proti
směru hodinových ručiček
povolte nastavení.
3. Lanko ručního pohonu
2.
Napnutí lanka (Obrázek 30) nastavte jeho
zatažením dozadu nebo posunutím dopředu a
jeho zajištěním v dané poloze.
Poznámka: Chcete-li tahovou sílu zvýšit,
posuňte lanko směrem k motoru; chcete-li
tahovou sílu snížit, posuňte lanko směrem od
motoru.
3.
Nastavení lanka utáhněte otáčením seřizovací
matice ve směru hodinových ručiček.
Poznámka: Pomocí nástrčného klíče nebo
obyčejného klíče matici pevně utáhněte.
21
Uskladnění
5.
Zkontrolujte hladinu oleje motoru; viz Kontrola
hladiny motorového oleje (strana 10).
Stroj uskladněte na chladném, čistém a suchém
místě.
6.
Palivovou nádrž naplňte čerstvým palivem, viz
Doplňování paliva do nádrže (strana 9).
7.
Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.
Bezpečnost při odstavení
Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo
skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se
nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej
vychladnout.
Příprava stroje k uskladnění
1.
Při posledním doplňování paliva v roce přidejte
do paliva stabilizátor paliva (např. přípravek
Toro Premium Fuel Treatment), jak je uvedeno
na štítku.
2.
Veškeré nespotřebované palivo řádně zlikvidujte.
Palivo recyklujte v souladu s místními předpisy
nebo je použijte ve svém automobilu.
Poznámka: Staré palivo v palivové nádrži
je hlavní příčinou obtížného startování.
Neskladujte palivo bez stabilizátoru paliva déle
než 30 dnů a palivo se stabilizátorem déle než
90 dnů.
3.
Nechte stroj pracovat, dokud se palivo
nespotřebuje a motor se nezastaví.
4.
Spusťte znovu motor a nechte jej pracovat,
dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde
nastartovat, je dostatečně suchý.
5.
Odpojte koncovku zapalovací svíčky a
připevněte ji na přídržný kolík (je-li ve výbavě).
6.
Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku
nalijte 30 ml motorového oleje a několikrát
pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej
rozprostřel po celém válci a v období mimo
sezónu tak ve válci nevznikala koroze.
7.
Namontujte volně zapalovací svíčku.
8.
Utáhněte všechny matice a šrouby.
Použití stroje po uskladnění
1.
Zkontrolujte a utáhněte všechny upevňovací
součásti.
2.
Vyjměte koncovku zapalovací svíčky a natočte
rychle motor zatažením za držadlo ručního
startéru, abyste z válce vyhnali přebytečný olej.
3.
Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji
momentovým klíčem na utahovací moment
20 N·m.
4.
Proveďte veškeré postupy údržby; viz Údržba
(strana 18).
22
Oznámení o ochraně soukromí EEA / UK
Způsob, jakým společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji
Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když zakoupíte naše produkty, můžeme shromažďovat určité vaše osobní informace
poskytnuté buď přímo vámi, nebo vaším místním prodejcem nebo společností Toro. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních
povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku – a pro legitimní obchodní účely
– jako např. zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobku, jež mohou být zajímavé. Společnost
Toro může sdílet vaše údaje se svými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery v souvislosti
s kteroukoli z těchto činností. Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo
sloučením podniku. Vaše osobní informace nebudeme nikdy prodávat žádné další společnosti pro marketingové účely.
Zachování osobních údajů
Společnost Toro uchová vaše osobní údaje, pokud jsou relevantní pro výše uvedené účely a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další
informace o platných lhůtách uchovávání, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.
Závazek společnosti Toro k bezpečnosti
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu dat než vaší zemi bydliště.
Pokaždé, když převedeme vaše údaje mimo zemi vašeho bydliště, přijmeme zákonem požadovaná opatření, abychom zajistili, že budou zavedeny
příslušné záruky, které ochrání vaše informace a zajistí šetrné nakládání s nimi.
Přístup a oprava
Můžete mít právo své osobní údaje upravovat nebo kontrolovat a můžete mít námitky nebo omezovat zpracování svých dat. Za tímto účelem nás
kontaktujte e-mailem legal@toro.com. Máte-li pochybnosti ohledně způsobu, jakým společnost Toro zpracovala vaše informace, doporučujeme, abyste
tuto otázku vznesli přímo u nás. Vezměte prosím na vědomí, že evropští občané mají právo podat stížnost na úřadě pro ochranu údajů.
374-0282 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement