Toro Flex-Force Power System 60V MAX String Trimmer Instrukcja obsługi

Toro Flex-Force Power System 60V MAX String Trimmer Instrukcja obsługi
Form No. 3432-919 Rev B
Kosa żyłkowa Flex-Force Power
System™ 60V MAX
Model nr 51835T—Numer seryjny 319000001 i wyższe
Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.
Tłumaczenie oryginału (PL)
*3432-919* B
Bezpieczeństwo
W razie potrzeby uzyskania
pomocy przed oddaniem
tego produktu zapraszamy
do odwiedzenia strony
www.Toro.com/support, na
której można znaleźć filmy
instruktażowe, lub kontakt
z infolinią 1-888-384-9939.
OSTRZEŻENIE – Podczas użytkowania elektrycznych
narzędzi ogrodowych należy przeczytać i przestrzegać
podstawowych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa,
które pozwolą ograniczyć ryzyko powstania pożaru,
porażenia prądem i obrażeń ciała. Są to w
szczególności:
WAŻNE INSTRUKCJE
INSTRUKCJA
I. Szkolenie
Wprowadzenie
1.
Kosa jest przeznaczona dla użytkowników domowych
do przycinania trawy według potrzeby. Jest ona
zaprojektowana do pracy przede wszystkim z
akumulatorem litowo-jonowym typu 81825, 81860 lub
81875. Używanie produktu w celach niezgodnych z
jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne
dla operatora i osób postronnych.
2.
3.
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby
poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji
urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń
ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.
Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących
materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa
oraz eksploatacji produktu, informacji na temat
akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego
sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.
4.
5.
Model 51835T jest dostarczany bez akumulatora i
bez ładowarki.
Operator urządzenia ponosi odpowiedzialność
za wszelkie wypadki i zagrożenia dotyczące
innych osób lub ich mienia.
Nie wolno zezwalać dzieciom na korzystanie
lub zabawę urządzeniem, akumulatorami lub
ładowarką akumulatorów, lokalne przepisy
prawa mogą ograniczać wiek operatora.
Nie wolno pozwalać, aby z urządzenia,
akumulatora lub ładowarki akumulatorów
korzystały osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych
lub osoby bez doświadczenia i wiedzy na
temat ich użytkowania, chyba że zostaną one
poinstruowane lub będą nadzorowane pod
kątem bezpiecznego użytkowania urządzenia i
zrozumieją związane z tym zagrożenia.
Przed użyciem urządzenia, akumulatora oraz
ładowarki akumulatorów należy przeczytać
wszelkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze
na tych produktach.
Należy zapoznać się z elementami sterowania i
prawidłową obsługą urządzenia, akumulatora i
ładowarki akumulatorów.
II. Przygotowanie
1.
2.
3.
4.
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na
podchodzenie w pobliże obszaru pracy.
Używaj wyłącznie akumulatora zalecanego
przez firmę Toro. Używanie innych akcesoriów
i osprzętu może zwiększyć ryzyko obrażeń i
pożaru.
Podłączenie ładowarki akumulatorów do
gniazdka o napięciu innym niż od 100 V do
240 V może spowodować pożar lub porażenie
prądem. Nie wolno podłączać ładowarki
akumulatorów do gniazdka innego niż o napięciu
od 100 do 240 V. W celu podłączenia do
gniazdka o innym napięciu należy użyć adaptera
odpowiedniego dla danego rodzaju gniazdka.
Nie wolno używać uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora ani ładowarki
akumulatorów, gdyż mogą one funkcjonować
Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Chiny
Wszelkie prawa zastrzeżone
w sposób nieprzewidziany lub nawet zapalić
się, wybuchnąć albo stworzyć zagrożenie dla
zdrowia.
5.
do urządzenia, jeżeli wyłącznik jest w pozycji
WŁĄCZONEJ.
W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego ładowarki skontaktuj się z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu w
celu jego wymiany.
4.
Używaj urządzenia wyłącznie przy świetle
dziennym lub przy dobrym oświetleniu
sztucznym.
5.
Przed wykonaniem regulacji lub zmianą
akcesoriów odłączaj akumulator od urządzenia.
6.
Nie używaj akumulatorów jednorazowego
użytku.
6.
Nie zbliżaj dłoni ani stóp do obszaru cięcia oraz
wszelkich ruchomych elementów.
7.
Do ładowania akumulatorów stosuj wyłącznie
ładowarkę zalecaną przez firmę Toro.
Ładowarka przeznaczona do jednego typu
akumulatorów może przy użyciu z innym
rodzajem akumulatora stwarzać ryzyko
wywołania pożaru.
7.
Przed wykonaniem regulacji, serwisowaniem,
czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia
do przechowywania należy je wyłączyć,
odłączyć akumulator i zaczekać do zatrzymania
wszystkich ruchomych elementów.
8.
Akumulator należy ładować wyłącznie w dobrze
wentylowanym miejscu.
8.
Akumulator należy odłączać od urządzenia
zawsze, gdy jest ono pozostawiane bez
nadzoru.
9.
Nie wystawiaj akumulatora ani ładowarki
akumulatorów na działanie ognia lub temperatur
powyżej 68°C.
9.
10.
Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami
ładowania i unikaj ładowania akumulatora,
gdy temperatura przekracza zakres podany
w instrukcjach. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia akumulatora i zagrożenia
powstaniem pożaru.
Nie należy zmuszać urządzenia do intensywnej
pracy – Urządzenie wykona zadanie lepiej i
bezpieczniej z prędkością, do której zostało
zaprojektowane.
11.
Zabronione jest używanie urządzenia bez
założonych i poprawnie funkcjonujących
wszystkich osłon oraz innych urządzeń
ochronnych.
12.
Ubierz się odpowiednio – Noś odpowiednią
odzież, w tym ochronę oczu, długie
spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą
antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy,
jeśli są długie, i nie noś zwisającej biżuterii, która
mogłaby zostać pochwycona przez poruszające
się części. Przy pracy w warunkach wysokiego
zapylenia noś maskę przeciwpyłową.
10.
Nie należy sięgać urządzeniem zbyt daleko –
Należy zawsze utrzymywać stabilną postawę
i równowagę, w szczególności na terenach
pochyłych. Podczas obsługi urządzenia nie
wolno z nim biegać.
11.
Należy zachować czujność – Podczas pracy
z użyciem urządzenia należy być czujnym i
stosować zasady zdrowego rozsądku. Nie wolno
używać urządzenia będąc chorym, zmęczonym
lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
12.
Należy utrzymywać otwory wentylacyjne w
stanie wolnym od zanieczyszczeń.
13.
W przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z akumulatorem może z niego wydostawać się
ciecz - należy unikać kontaktu z nią. W razie
przypadkowego kontaktu z tą cieczą należy
ją spłukać wodą. W razie kontaktu cieczy z
oczami należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Ciecz wydostająca się z akumulatora może
powodować podrażnienie lub poparzenie.
14.
UWAGA – Niewłaściwe obchodzenie się z
akumulatorem może stanowić ryzyko pożaru
lub poparzenia substancjami chemicznymi.
Nie demontuj akumulatora. Nie wystawiaj
akumulatora na działanie temperatury powyżej
68°C i nie wrzucaj go do ognia. Wymieniaj
akumulator tylko na oryginalny akumulator marki
Toro. Użycie akumulatora innego producenta
może spowodować pożar lub wybuch. Trzymaj
akumulatory poza zasięgiem dzieci i przechowuj
je w oryginalnym opakowaniu do momentu, gdy
będziesz gotowy do ich użycia.
III. Obsługa
1.
Unikaj niebezpiecznych warunków pracy – Nie
używaj urządzeń w wilgotnych lub mokrych
warunkach.
2.
Używaj produktu odpowiedniego do
wykonywanej pracy – Używanie produktu w
celach niezgodnych z jego przeznaczeniem
może okazać się niebezpieczne dla operatora i
osób postronnych.
3.
Zabezpiecz urządzenie przed niezamierzonym
uruchomieniem – Przed podłączeniem
akumulatora oraz przed podniesieniem lub
przenoszeniem urządzenia upewnij się, że
wyłącznik jest w pozycji WYŁĄCZONEJ. Nie
przenoś urządzenia trzymając palec na
wyłączniku ani nie podłączaj źródła zasilania
IV. Konserwacja i przechowywanie
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INSTRUKCJĘ
Należy dbać o urządzenie – Aby uzyskać
najlepsze osiągi i zmniejszyć ryzyko powstania
obrażeń, należy utrzymywać urządzenie w
czystości oraz w dobrym stanie technicznym.
Przestrzegaj instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriów. Uchwyty utrzymuj w stanie suchym,
czystym i wolnym od oleju i smarów.
Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go
z dala od metalowych przedmiotów, takich jak
spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe
i wkręty, gdyż mogłyby one spowodować
zwarcie między biegunami. Zwarcie biegunów
akumulatora może spowodować poparzenia lub
pożar.
Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w
bezpiecznej odległości od części ruchomych.
Przed wykonaniem regulacji, serwisowaniem,
czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia
do przechowywania należy je wyłączyć,
odłączyć akumulator i zaczekać do zatrzymania
wszystkich ruchomych elementów.
Należy sprawdzić urządzenie pod kątem
uszkodzonych części – w przypadku
uszkodzenia osłon lub innych części należy
określić, czy będą one spełniać właściwie
swoją rolę. Sprawdź części ruchome
pod kątem niewłaściwego ustawienia lub
zablokowania się, a pozostałe części pod kątem
uszkodzeń i zamocowania lub dowolnego
innego stanu mogącego mieć wpływ na
użytkowanie urządzenia. Jeżeli w instrukcji
nie określono inaczej, w celu naprawy lub
wymiany uszkodzonych osłon lub elementów
należy urządzenie oddać do autoryzowanego
przedstawiciela serwisowego.
W miejsce fabrycznych niemetalowych
elementów tnących nie wolno montować
metalowych elementów tnących.
Nie należy podejmować prób serwisowania
lub naprawy urządzenia, akumulatora ani
ładowarki akumulatorów, chyba że zostanie
to zalecone w instrukcji. Aby zagwarantować
utrzymanie produktu w bezpiecznym stanie,
należy oddać go do autoryzowanego
przedstawiciela serwisowego w celu wykonania
prac serwisowych z użyciem identycznych
części zamiennych.
Nieużywane urządzenie należy przechowywać w
pomieszczeniu w miejscu suchym, bezpiecznym
i znajdującym się poza zasięgiem dzieci.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, ogniwo
może wybuchnąć. Sprawdź ewentualne
szczególne wymagania dotyczące utylizacji
według obowiązujących przepisów.
NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ
4
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i
znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące
etykiety należy wymienić.
0.095” (2.4mm) diameter twisted nylon line / fi l en nylon torsadée de 2,4 mm (0.095”) de diamètre
0.08” (2.0mm) diameter nylon line / fi l en nylon de 2,0 mm (0.08”) de diamètre
60V MAX* DC
STR
ING TRIMMER/ DÉBROUSSAILLEUSEÀ FIL
*Battery manufacturer rating = 60V maximum & 54V nominal.
Actual voltage varies with load.
*Tension indiquée par le fabricant de la batterie = 60 V max.,
54 V nominale. La tension réelle varie en fonction de la charge.
Country of Orig
in: PRC / Pays d'origine : PRC
THETORO COMPANY
TORO EUROPE NV
B-2260 OEVEL-WESTERLOO
BELGIUM
PATENT: www.ttcopats.com
Model:
Modèle :
Serial Number:
Numéro de série :
Date Code:
Code de date :
51835T
decal139-5220
139-5220
1. Niewłaściwe usuwanie odpadów zakazane.
decal139-8263
139-8263
1. Ostrzeżenie – nie
dopuszczaj osób
postronnych w pobliże
urządzenia od żadnej
strony.
decal139-8262
139-8262
1. Ostrzeżenie – przeczytaj instrukcję obsługi; stosuj ochronę
oczu; stosuj ochronę słuchu; nie narażaj na działanie
deszczu.
5
2. Niebezpieczeństwo
wyrzucania przedmiotów
– należy pilnować, aby
osoby postronne nie
zbliżały się.
Montaż
Elementy luzem
Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.
Procedura
1
2
3
4
Opis
Ilość
Sposób użycia
Klucz trzpieniowy (imbusowy)
1
Rozłóż wysięgnik.
Uchwyt pomocniczy montaż
1
Zamontuj uchwyt pomocniczy.
Osłona
1
Zamontuj osłonę.
Pasek kosy żyłkowej (nie dołączony)
1
Zamontuj pasek.
Informacja: W momencie zakupu akumulator
nie jest całkowicie naładowany. Przed pierwszym
użyciem narzędzia postępuj zgodnie z Ładowanie
akumulatora (Strona 12).
6
1
Rozkładanie wysięgnika
Części potrzebne do tej procedury:
1
Klucz trzpieniowy (imbusowy)
Procedura
1.
Rozłóż uchwyt (ramka A na Rysunek 1).
2.
Ustaw przycisk blokady na dolnej części wysięgnika równo z podłużnym otworem na górnej części
wysięgnika, po czym wsuń obie części w siebie (ramki B i C na Rysunek 1).
Informacja: Po zamocowaniu obu części wysięgnika do siebie przycisk blokady powinien z kliknięciem
wskoczyć w podłużny otwór (ramka D na Rysunek 1).
3.
Za pomocą dołączonego klucza imbusowego dokręć mocno śrubę na łączniku wysięgnika (ramka E
na Rysunek 1).
7
g280969
Rysunek 1
8
2
Montaż uchwytu pomocniczego
Części potrzebne do tej procedury:
1
Uchwyt pomocniczy montaż
Procedura
1.
Odłącz uchwyt pomocniczy od płyty uchwytu, odkręcając 4 śruby za pomocą dołączonego klucza
imbusowego (ramka A na Rysunek 2).
2.
Ustaw prowadnice na płycie uchwytu pomocniczego równo z prowadnicą u spodu wysięgnika kosy
(ramka B na Rysunek 2).
3.
Przyłóż uchwyt pomocniczy z płytą uchwytu pomocniczego do wysięgnika kosy (ramka C na Rysunek 2).
4.
Zamocuj uchwyt pomocniczy do płyty uchwytu za pomocą odkręconych wcześniej 4 śrub imbusowych
(ramka D na Rysunek 2).
g292825
Rysunek 2
9
3
Montaż osłony
Części potrzebne do tej procedury:
1
Osłona
Procedura
1.
Za pomocą dołączonego klucza imbusowego odkręć od podstawy kosy 2 śruby imbusowe wraz z 2
podkładkami i 2 elementami dystansowymi (ramka A na Rysunek 3).
2.
Przyłóż osłonę do podstawy kosy (ramka B na Rysunek 3).
3.
Zamocuj osłonę do podstawy kosy używając odkręconych wcześniej 2 śrub imbusowych, 2 podkładek i 2
elementów dystansowych (ramka C na Rysunek 2).
g293134
Rysunek 3
4
Montaż paska
Części potrzebne do tej procedury:
1
Pasek kosy żyłkowej (nie dołączony)
Procedura
W przypadku użytkowania maszyny z modelami akumulatora 81860 lub 81875 zalecane jest korzystanie z
paska do kos żyłkowych.
Pasek należy zamocować zgodnie z instrukcjami producenta paska.
10
Przegląd produktu
Działanie
Specyfikacje
Uruchomienie kosy
1.
Zakresy dopuszczalnej temperatury
Akumulator należy
ładować/przechowywać w
temperaturze
od 5°C do 40°C*
Akumulator należy użytkować
w temperaturze
od -30°C do 49°C
Kosę żyłkową należy
użytkować w temperaturze
od 0°C do 49°C
Kosę żyłkową należy
przechowywać w
temperaturze
od 0°C do 49°C*
Upewnij się, że otwory wentylacyjne kosy są
wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
*Czas ładowania ulegnie zwiększeniu w przypadku
ładowania w temperaturze spoza tego zakresu.
Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę w
zamkniętym, czystym i suchym miejscu.
g293133
Rysunek 4
1. Otwory wentylacyjne na kosie
2.
Ustaw wgłębienie w akumulatorze równo z
wypustką na obudowie uchwytu (Rysunek 5).
3.
Wsuń akumulator we wgłębienie, aż akumulator
zostanie zablokowany w swoim miejscu
(Rysunek 5).
g268418
Rysunek 5
1. Zatrzask akumulatora
4.
Aby uruchomić kosę, wciśnij przycisk blokady,
a następnie naciśnij przycisk uruchamiający z
regulacją prędkości (Rysunek 6).
Informacja: Aby zmienić prędkość kosy,
przesuń przełącznik zakresu prędkości.
11
Ładowanie akumulatora
Ważne: W momencie zakupu akumulator nie jest
całkowicie naładowany. Przed pierwszym użyciem
narzędzia podłącz akumulator do ładowarki i
ładuj go, aż wskaźnik LED wskaże całkowite
jego naładowanie. Przeczytaj wszelkie zalecenia
bezpieczeństwa.
g268420
Ważne: Ładuj akumulator tylko w podanym
Rysunek 6
1. Przełącznik zakresu
prędkości
zakresie temperatur, patrz Specyfikacje (Strona
11).
3. Przycisk uruchamiający z
regulacją prędkości
Informacja: W dowolnym momencie możesz
naciskając przycisk wskaźnika stanu naładowania
sprawdzić aktualny poziom naładowania (lampki
LED).
2. Przycisk blokady
Wyłączanie kosy
1.
Aby wyłączyć kosę, zwolnij obydwa przyciski.
Upewnij się, że otwory wentylacyjne na
akumulatorze i ładowarce akumulatorów są
wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
Wyjmuj akumulator zawsze, gdy nie używasz kosy lub
przewozisz kosę do lub z obszaru roboczego.
Wyjmowanie akumulatora z
kosy
Naciśnij zatrzask akumulatora, aby zwolnić zaczep
akumulatora i wysunąć akumulator z urządzenia
(Rysunek 7).
g290533
Rysunek 8
g268419
Rysunek 7
1. Zatrzask akumulatora
1. Wgłębienie w
akumulatorze
5. Lampki LED (aktualny
poziom naładowania)
2. Otwory wentylacyjne
akumulatora
3. Styki akumulatora
6. Uchwyt
4. Przycisk wskaźnika stanu
naładowania
12
7. Lampka kontrolna LED
ładowarki
8. Otwory wentylacyjne na
ładowarce
2.
Ustaw wgłębienie w akumulatorze (Rysunek 8)
równo z wypustką ładowarki.
3.
Wsuń akumulator w ładowarkę do położenia
zamocowania (Rysunek 8).
4.
Aby wyjąć akumulator, wysuń go z ładowarki.
5.
Poniższa tabela zawiera objaśnienie stanów
lampki kontrolnej LED na ładowarce.
Lampka
kontrolna
Znaczenie
Zgaszona
Akumulator nie jest podłączony
Miganie
zielonym
światłem
Akumulator jest ładowany
Zielona
Akumulator jest naładowany
Czerwona
Temperatura akumulatora i/lub ładowarki
przekracza dopuszczalny zakres
Miganie czerwonym
światłem
Błąd ładowania akumulatora*
*Dodatkowe informacje podano w rozdziale
Rozwiązywanie problemów (Strona 17).
Wysuwanie żyłki za pomocą
wysuwania przyciskowego
1.
Uruchom narzędzie z pełną prędkością
obrotową.
2.
Stuknij przyciskiem wysuwania o podłoże, aby
wysunąć żyłkę. Żyłka jest wysuwana przy
każdym stuknięciem przycisku wysuwania. Nie
dociskaj przyciskiem do podłoża.
Informacja: Na deflektorze trawy znajduje
się ostrze odcinające, które przycina żyłkę na
odpowiednią długość.
Informacja: Jeżeli żyłka zużyje się za bardzo
i jest zbyt krótka, wysunięcie żyłki przez
stuknięcie przyciskiem może nie być możliwe.
W takim wypadku zwolnij obydwa przyciski i
postępuj zgodnie z Ręczne wysuwanie żyłki
(Strona 13).
g293135
Rysunek 9
1. Przycisk wysuwania
Ręczne wysuwanie żyłki
Aby ręcznie wysunąć żyłkę, odłącz akumulator od
kosy, a następnie naciśnij przycisk wysuwania u dołu
elementu mocującego szpulę z żyłką, jednocześnie
pociągając za żyłkę kosy.
13
Regulacja szerokości koszenia
Kosa jest dostarczana z fabrycznie ustawioną szerokością koszenia 36,6 cm, jak widać w ramce A na Rysunek
10. Za pomocą poniższych instrukcji można przestawić szerokość koszenia na 40,6 cm, jak widać w ramce
D na Rysunek 10.
1.
Odkręć ostrze skracające linkę od spodniej strony osłony, odkręcając 2 mocujące je wkręty za pomocą
dołączonego klucza imbusowego (ramka B na Rysunek 10) i przekręć ostrze skracające o 180°.
2.
Po obróceniu ostrza skracającego przykręć je do osłony za pomocą 2 odkręconych wcześniej wkrętów
(ramka C na Rysunek 10).
g293137
Rysunek 10
Rady związane z
posługiwaniem się
urządzeniem
• Trzymaj kosę przechyloną w kierunku obszaru
ścinania, zapewni to najlepszą powierzchnię
cięcia.
• Kosa żyłkowa przycina trawę w momencie
przesuwania jej od lewej do prawej strony.
Zapobiega to wyrzucaniu zanieczyszczeń przez
kosę na operatora.
g293138
• Do cięcia używaj końcówki żyłki. Nie wciskaj
Rysunek 11
głowicy tnącej na siłę w nieskoszoną trawę.
1. Kierunek obrotów
• Ogrodzenia siatkowe i sztachetowe mogą
spowodować szybkie zużycie, a nawet pęknięcie
żyłki. Mury kamienne i murowane, krawężniki i
elementy drewniane mogą spowodować szybkie
zużycie żyłki.
• Unikaj drzew i krzewów. Żyłka może łatwo
uszkodzić korę, formy i panele drewniane oraz
słupki ogrodzeniowe.
14
2. Droga przemieszczania
się żyłki
Konserwacja
aż po każdej stronie głowicy wystawać będzie
równa ilość żyłki.
Po każdym użyciu kosy wykonaj następujące
czynności:
1.
Zdemontuj akumulator z kosy.
2.
Wytrzyj kosę wilgotną ściereczką do czysta. Nie
myj kosy wężem z wodą ani nie zanurzaj jej w
wodzie.
OSTROŻNIE
Ostrze odcinające żyłkę na deflektorze
jest ostre i może spowodować zranienia.
Nie używaj rąk do oczyszczenia osłony
deflektora i ostrza.
3.
Wytrzyj lub oskrob obszar głowicy tnącej do
czysta zawsze, gdy zauważysz nagromadzenia
zanieczyszczeń.
4.
Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.
Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub
zgubione części.
5.
Zetrzyj zanieczyszczenia z obszarów wlotów
i wylotów wentylacyjnych na obudowie silnika,
aby zapobiec przegrzewaniu się silnika.
g278518
Wymiana żyłki
Używaj tylko pojedynczej żyłki o średnicy 2 mm
(część Toro nr 88611) lub pojedynczej żyłki skręcanej
o średnicy 2,4 mm (część Toro nr 88612).
1.
Wyjmij akumulator.
2.
Wyciągnij pozostałą na szpuli starą żyłkę
poprzez wielokrotne naciskanie przycisku
wysuwania z jednoczesnym wyciąganiem żyłki
jednocześnie z obu stron kosy.
3.
Odetnij 1 odcinek żyłki zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
g285202
Rysunek 12
Dla lepszej czytelności pokazano widok w stanie
rozmontowanym
• W przypadku żyłki o średnicy 2 mm odetnij
jeden odcinek o długości około 4,9 metra.
• W przypadku żyłki o średnicy 2,4 mm odetnij
jeden odcinek o długości około 3 metrów.
Informacja: Nie używaj żyłki innej grubości lub
innego rodzaju, gdyż mogłoby to spowodować
uszkodzenie kosy.
4.
5.
1. Strzałki
2. Pokrętło
4. Oczko
5. Żyłka
3. Głowica żyłkowa
6. Prowadnica
Ważne: Nie demontuj głowicy kosy.
Naciśnij i przekręć pokrętło na głowicy żyłkowej,
aż strzałka na pokrętle zrówna się ze strzałką na
głowicy żyłkowej (Rysunek 12).
Włóż jeden z końców żyłki pod kątem w otwór
i wsuń żyłkę w prowadnicę głowicy
żyłkowej, aż wysunie się z otworu po przeciwnej
stronie. Przeciągnij żyłkę przez głowicę żyłkową,
WEJŚCIOWY
15
6.
Jedną ręką przytrzymaj głowicę żyłkową. Drugą
ręką przekręć pokrętło w kierunku wskazanym
przez strzałki (w lewo).
7.
Nawiń żyłkę, pozostawiając około 102 mm
wystającej żyłki z każdego z otworów.
Przechowywanie
Ważne: Przechowuj narzędzie, akumulator i
ładowarkę tylko w podanym zakresie temperatur,
patrz Specyfikacje (Strona 11).
Ważne: W przypadku przechowywania narzędzia
przez okres roku lub dłużej należy odłączyć
akumulator od narzędzia i naładować akumulator
do momentu, gdy na akumulatorze zaświecą się
na zielono 2 lub 3 lampki LED. Nie przechowuj
całkowicie naładowanego lub całkowicie
rozładowanego akumulatora. Przed ponownym
użyciem narzędzia naładuj akumulator do
momentu, gdy lewa lampka na ładowarce zaświeci
się na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na
akumulatorze zaświecą się na zielono.
• Po użyciu odłącz produkt od zasilania (tzn. odłącz
wtyczkę z gniazdka lub wyjmij akumulator) i
sprawdź, czy nie został on uszkodzony.
• Oczyść produkt z wszelkich substancji obcych.
• Narzędzie, akumulator i ładowarkę, jeśli nie są
używane, przechowuj poza zasięgiem dzieci.
• Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę
akumulatora z dala od agresywnych substancji,
takich jak chemikalia ogrodowe lub sól do
posypywania dróg.
• Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń,
unikaj przechowywania akumulatora na zewnątrz
budynków lub wewnątrz pojazdów.
• Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę w
zamkniętym, czystym i suchym miejscu.
16
Rozwiązywanie problemów
Wykonaj tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji. Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu samemu,
wszelkie inne czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalistę.
Problem
Możliwa przyczyna
Usuwanie usterek
1. Akumulator nie jest do końca wsunięty
w narzędzie.
1. Wyjmij i ponownie włóż akumulator w
narzędzie, upewniając się, że jest on
zamontowany do końca i zablokowany
przez zatrzask.
2. Akumulator nie jest naładowany.
3. Akumulator jest uszkodzony.
4. W narzędziu występuje inny problem
natury elektrycznej.
2. Odłącz akumulator od narzędzia i
naładuj go.
3. Wymień akumulator.
4. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
1. Stan naładowania akumulatora jest
zbyt niski.
1. Odłącz akumulator od narzędzia i
naładuj go całkowicie.
2. Otwory wentylacyjne są zablokowane.
2. Udrożnij otwory wentylacyjne.
1. W obszarze bębna kosy znajdują się
zanieczyszczenia.
1. Oczyść obszar bębna z
zanieczyszczeń.
2. Żyłka nie jest prawidłowo nawinięta na
szpulę.
2. Wysuń żyłkę za pomocą przycisku
uruchamiającego i/lub odwiń żyłkę ze
szpuli i nawiń ją ponownie.
Akumulator szybko się rozładowuje.
1. Akumulator ma temperaturę
wykraczającą poza dopuszczalny
zakres temperatur.
1. Przenieś akumulator do suchego
miejsca, w którym panuje temperatura
z zakresu od 5°C do 40°C.
Ładowarka nie działa.
1. Ładowarka ma temperaturę
wykraczającą poza dopuszczalny
zakres temperatur.
1. Odłącz ładowarkę i przenieś ją do
suchego miejsca, w którym panuje
temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
2. W gniazdku, do którego jest
podłączona ładowarka nie ma
napięcia.
2. Skontaktuj się z elektrykiem
posiadającym odpowiednie
uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
Lampka kontrolna LED na ładowarce
świeci się na czerwono.
1. Temperatura ładowarki i/lub
akumulatora jest poza dopuszczalnym
zakresem.
1. Odłącz ładowarkę od zasilania i
przenieś ładowarkę oraz akumulator
do suchego miejsca, w którym panuje
temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
Lampka kontrolna LED na ładowarce miga
na czerwono.
1. Wystąpił błąd łączności między
akumulatorem a ładowarką.
1. Odłącz akumulator od ładowarki,
odłącz ładowarkę od gniazdka i
odczekaj 10 sekund. Podłącz z
powrotem ładowarkę do gniazdka i
umieść na niej akumulator. Jeżeli
lampka LED na ładowarce nadal miga
na czerwono, jeszcze raz powtórz tę
procedurę. Jeżeli po dwóch próbach
lampka LED na ładowarce nadal miga
na czerwono, należy oddać akumulator
do utylizacji w zakładzie zajmującym
się utylizacją akumulatorów.
2. Akumulator ma obniżoną pojemność.
2. Należy oddać akumulator do utylizacji
w zakładzie zajmującym się utylizacją
akumulatorów.
1. Na stykach akumulatora znajduje się
wilgoć.
1. Odczekaj, aż akumulator wyschnie lub
wytrzyj do sucha.
2. Akumulator nie jest do końca wsunięty
w narzędzie.
2. Wyjmij i ponownie włóż akumulator
w narzędzie, upewniając się, że
jest on zamontowany do końca i
przytrzymywany przez zatrzask.
Narzędzie nie daje się uruchomić.
Narzędzie nie osiąga pełnej mocy.
Narzędzie wytwarza nadmierne drgania
lub nietypowe dźwięki.
Narzędzie nie daje się uruchomić lub nie
pracuje w sposób ciągły.
17
Problem
Możliwa przyczyna
Wyjęcie akumulatora z narzędzia wymaga
znacznej siły.
1. Akumulator/narzędzie jest nowe lub
styki akumulatora i/lub styki narzędzia
są skorodowane.
1. Oczyść suchą szmatką styki
akumulatora i narzędzia. Następnie
posmaruj styki akumulatora smarem
dielektrycznym. Nie używaj innego
rodzaju smaru, gdyż może on
spowodować uszkodzenie styków.
Narzędzie generuje pikający dźwięk.
1. Wiele możliwych przyczyn.
1. Wykonaj inne czynności procedury
rozwiązywania problemów lub
skontaktuj się z autoryzowanym
przedstawicielem serwisowym.
18
Usuwanie usterek
Powiadomienie dotyczące prywatności (EOG/Wielka Brytania)
Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro
Firma The Toro Company („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Podczas zakupu naszych produktów możemy gromadzić pewne dotyczące
użytkownika informacje osobowe pochodzące zarówno od użytkownika jak i od lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro
wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy – takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgłoszeń gwarancyjnych
lub możliwość kontaktu z nabywcą w przypadku akcji wycofywania produktu – oraz w uzasadnionych celach biznesowych - na przykład do oceny
zadowolenia klientów, udoskonalania naszych produktów lub dostarczania klientom informacji o mogących ich interesować produktach. Firma Toro
może udostępniać te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy
również prawo do ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się
przedsiębiorstw. Nie sprzedamy danych osobowych naszych klientów dla celów marketingowych żadnej innej firmie.
Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro
Toro będzie przechowywać dane osobowe naszych klientów tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych celów oraz zgodnie z wymogami
prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.
Zaangażowanie firmy Toro w bezpieczeństwo
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, który może mieć mniej surowe przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj
zamieszkania. Ilekroć przenosimy Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich
zabezpieczeń w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia się, że są one traktowane w bezpieczny sposób.
Dostęp i poprawianie danych
Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. W
tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem legal@toro.com. W razie wątpliwości co do sposobu posługiwania się Twoimi informacjami
przez Toro zachęcamy do zgłoszenia wątpliwej sytuacji bezpośrednio do naszej firmy. Zwracamy uwagę na fakt, że mieszkańcy Unii Europejskiej
mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
374-0282 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement