Toro Reelmaster 3100-D Traction Unit With Sidewinder User manual

Toro Reelmaster 3100-D Traction Unit With Sidewinder User manual

Form No. 3426-734 Rev A

Reelmaster

®

3100-D -ajoyksikkö

Mallinro: 03170—Sarjanro: 403406001 tai suurempi

Mallinro: 03171—Sarjanro: 403406001 tai suurempi

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

*3426-734* A

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä

4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on USA:n ympäristönsuojeluelimen EPA:n

(Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjen hallintaa koskevien määräysten päästöjärjestelmiä, kunnossapitoa ja takuuta koskevia tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun.

Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin.

Kuva 1

näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Tärkeää:

Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kuva 1

1.

Malli- ja sarjanumeron sijainti

Mallinro:

Sarjanro:

g259773

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä

(

Kuva 2

) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse

© 2019—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Kuva 2

Varoitusmerkintä g000502

2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.

Painettu Yhdysvalloissa

Kaikki oikeudet pidätetään

Sisältö

Turvaohjeet ............................................................... 4

Yleinen turvallisuus............................................ 4

Turva- ja ohjetarrat ............................................. 4

Käyttöönotto ............................................................11

1 Pyörien asennus ............................................ 12

2 Ohjauspyörän asennus.................................. 12

3 Akun käyttöönotto, lataus ja kytkentä ............. 12

4 Kulman osoittimen tarkistus ........................... 13

5 Konepellin salvan (vain CE) asennus ............. 14

6 Äänenvaimentimen suojuksen asennus

(vain CE) ....................................................... 15

7 Turvakaaren asennus .................................... 16

8 Etunostovarsien asennus .............................. 16

9 Kannattimien asennus leikkuuyksiköihin ................................................................. 17

10 Leikkuuyksiköiden asennus ......................... 19

11 Leikkuuyksikön käyttömoottorien asennus ........................................................ 20

12 Nostovarsien säätö ...................................... 20

13 Kipin rullasarjan (lisävaruste) asennus ........................................................ 21

14 CE-tarrojen asennus.................................... 22

Laitteen yleiskatsaus .............................................. 23

Ohjauslaitteet .................................................. 23

Tekniset tiedot .................................................. 25

Lisätarvikkeet/lisävarusteet .............................. 25

Ennen käyttöä ..................................................... 26

Turvallisuus ennen käyttöä ............................... 26

Päivittäisen huollon suorittaminen .................... 26

Polttoainesäiliön täyttö...................................... 26

Pyöränmutterien kiristäminen ........................... 27

Käytön aikana ..................................................... 27

Turvallisuus käytön aikana................................ 27

Moottorin käynnistys......................................... 28

Moottorin sammutus ......................................... 29

Polttoainejärjestelmän ilmaus........................... 29

Turvakytkinjärjestelmän tarkastus .................... 29

Ohjausyksikön (Standard Control Module,

SCM) käyttö .................................................. 30

Käyttövihjeitä ................................................... 31

Käytön jälkeen ..................................................... 33

Turvallisuus käytön jälkeen............................... 33

Kiinnityspisteiden sijainti................................... 33

Koneen kuljetus ................................................ 33

Koneen hinaus ................................................. 34

Kunnossapito .......................................................... 35

Turvallisuus huollon aikana............................... 35

Kunnossapitotaulukko ......................................... 35

Päivittäisen huollon tarkastuslista ..................... 37

Huoltoa edeltävät toimenpiteet ............................ 38

Konepellin irrotus.............................................. 38

Voitelu ................................................................. 38

Laakerien ja holkkien rasvaus........................... 38

Kestovoideltujen laakerien tarkastus ................ 41

Moottorin huolto .................................................. 41

Moottorin turvallinen käyttö............................... 41

Ilmanpuhdistimen huolto................................... 41

Moottoriöljyn määrän tarkistus .......................... 42

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto............ 43

Polttoainejärjestelmän huolto .............................. 44

Polttoainesäiliön huolto..................................... 44

Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus ....................................................... 44

Vedenerottimen tyhjennys ................................ 44

Polttoainesuodattimen kotelon vaihto ............... 44

Ruiskuttimien ilmaus......................................... 44

Sähköjärjestelmän huolto .................................... 45

Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö ................ 45

Akun huolto ...................................................... 45

Sulakkeiden tarkastus ...................................... 46

Vetojärjestelmän huolto ....................................... 46

Rengaspaineen tarkistus .................................. 46

Vetopyörän säätö vapaalle ............................... 46

Jäähdytysjärjestelmän huolto .............................. 47

Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö ............................................................ 47

Jäähdytysjärjestelmän tarkistus........................ 47

Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...................................................... 48

Jarrujen huolto .................................................... 49

Seisontajarrun säätö......................................... 49

Hihnan huolto ...................................................... 49

Moottorin hihnojen huolto ................................. 49

Ohjausjärjestelmän huolto ................................... 50

Kaasun säätö ................................................... 50

Hydraulijärjestelmän huolto ................................. 51

Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö ............. 51

Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus................. 51

Hydraulinesteen määrän tarkistus .................... 51

Hydraulinesteen laatuvaatimukset.................... 51

Hydraulinestetilavuus ....................................... 52

Hydraulinesteen vaihto ..................................... 52

Hydraulisuodattimen vaihto .............................. 53

Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen ............. 54

Terien turvallinen käyttö .................................... 54

Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus ........................................................ 54

Leikkuuyksiköiden läppäys ............................... 54

Puhdistus ............................................................ 55

Koneen pesu .................................................... 55

Varastointi ............................................................... 56

Turvallisuus varastoinnin aikana....................... 56

Ajoyksikön valmistelu ....................................... 56

Moottorin valmistelu.......................................... 56

3

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO

5395 mukaisesti (kun asetustoimet on suoritettu) ja standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

Lue ja sisäistä tämän

käyttöoppaan

sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion.

Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki , joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-6681

93-6681

1.

Loukkaantumisvaara, tuuletin: pysy etäällä liikkuvista osista.

decal99-3444

1.

Kuljetusnopeus: nopea

99-3444

2.

Leikkuunopeus: hidas decal93-7276

93-7276

1.

Räjähdysvaara: käytä silmäsuojaimia.

2.

Syövyttävien nesteiden / kemiallisten palovammojen vaara: huuhtele ensiavuksi vedellä.

3.

Tulipalon vaara: ei tulta, liekkejä eikä tupakointia.

4.

Myrkytysvaara: pidä lapset loitolla akusta.

94-3353

1.

Käsien ruhjoutumisvaara: pidä kädet poissa.

decal94-3353

4

1.

Tulot

2.

Kelat – käytössä

5.

Istuimessa

6.

Voimanulosotto (PTO)

3.

Moottorin ylikuumenemisesta johtuva sammuminen

7.

Seisontajarru – vapautettuna

4.

Korkean lämpötilan varoitus 8.

Vapaa

106-9290

9.

Lähdöt

10.

Voimanulosotto (PTO)

11.

Moottori – käynnistys

12.

Moottori – käynnissä decal106-9290

13.

Moottori – käynnistys

14.

Virta decal117-3270

117-3270

1.

Vaara: älä kosketa kuumaa pintaa.

2.

Käsien loukkaantumisvaara; takertumisvaara, hihna: Pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

decal121-3598

121-3598

Huomaa:

Tämä kone on teknisen standardin vakaustestin mukainen staattisten lateraalisten ja pituussuuntaisten testien osalta tarran osoittamalla suositellulla enimmäiskaltevuudella.

Tutustu

käyttöoppaan

ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa.

Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

1.

Kaatumisvaara: älä aja poikittain rinteissä, joiden kaltevuus on yli 17 astetta.

5

decal121-3628

121-3628

Huomaa:

Tämä kone on teknisen standardin vakaustestin mukainen staattisten lateraalisten ja pituussuuntaisten testien osalta tarran osoittamalla suositellulla enimmäiskaltevuudella.

Tutustu

käyttöoppaan

ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa.

Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

1.

Kaatumisvaara: älä aja poikittain rinteissä, joiden kaltevuus on yli 25 astetta.

133-8062

decal133-8062 decalbatterysymbols

Akkusymbolit

Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista.

1.

Räjähdysvaara

2.

Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia

3.

Syövyttävien nesteiden / kemiallisten palovammojen vaara

4.

Käytä silmäsuojaimia.

5.

Lue

käyttöopas

.

6.

Vaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä akusta.

7.

Käytä silmäsuojaimia: räjähtävät kaasut voivat sokeuttaa ja aiheuttaa muita vammoja.

8.

Akkuhappo voi sokeuttaa tai aiheuttaa vakavia syöpymiä.

9.

Huuhtele silmät heti vedellä ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.

10.

Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.

6

1.

Voimanulosotto – pois käytöstä

2.

Voimanulosotto – käytössä

3.

Laske leikkuuyksiköt.

4.

Nosta leikkuuyksiköt.

5.

Lukitus

121-3619

6.

Moottori – sammutus

7.

Moottori – käynnissä

8.

Moottori – käynnistys

9.

Nopea

10.

Hidas decal121-3619

7

1.

Voimanulosotto – pois käytöstä

2.

Voimanulosotto – käytössä

3.

Siirrä leikkuuyksikköjä oikealle.

4.

Siirrä leikkuuyksikköjä vasemmalle.

5.

Laske leikkuuyksiköt.

6.

Nosta leikkuuyksiköt.

121-3620

7.

Lukitus

8.

Moottori – sammutus

9.

Moottori – käynnissä

10.

Moottori – käynnistys

11.

Nopea

12.

Hidas decal121-3620

8

decal121-3623

121-3623

5.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset loitolla.

1.

Vaara: Lue

käyttöopas

. Älä käytä konetta, jos et ole saanut koulutusta.

2.

Vaara: lue

käyttöopas

ennen kuin hinaat konetta.

3.

Kaatumisvaara: Hidasta konetta ennen kääntymistä. Kun ajat rinteessä, pidä leikkuuyksiköt ala-asennossa ja käytä turvavyötä.

4.

Vaara: Älä pysäköi rinteeseen. Kytke seisontajarru, pysäytä leikkuuyksiköt, laske lisälaitteet, sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta ennen kuin poistut koneen luota.

6.

Vaara: käytä kuulosuojaimia.

7.

Takertumisvaara: pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

9

1.

Lue

käyttöopas

.

138-6979

decal138-6979

10

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet

1

2

3

4

Kuvaus

Etupyöräkokoonpano

Takapyöräkokoonpano

Ohjauspyörä

Ohjauspyörän keskiö

Iso aluslaatta

Vastamutteri

Ruuvi

Akkuneste

5

6

7

8

Kaltevuusmittari

Lukitustuki

Niitti

Aluslaatta

Ruuvi (¼ × 2 tuumaa)

Lukkomutteri (¼ tuumaa)

Äänenvaimentimen suojus

Itsekierteittävä ruuvi

Turvakaarikokoonpano

Laippakantapulttia

Lukkomutteria

Letkunkiristin

Nostovarret

Saranatappi

Pultti (5/16 × ⅞ tuumaa)

Mitään osia ei tarvita

9

10

11

12

13

Mitään osia ei tarvita

Mitään osia ei tarvita

Mitään osia ei tarvita

14

Kipin rullasarja (ei sisälly toimitukseen)

Varoitustarra (121-3598)

CE-tarra

Valmistusvuoden tarra

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

4

1

2

4

1

4

Määrä

1

1

2

1

1

1

1

Käyttökohde

Pyörien asennus.

Ohjauspyörän asennus

Akun käyttöönotto, lataus ja kytkentä.

Kulman osoittimen tarkistus.

Konepellin salvan (CE) asennus

Asenna äänenvaimentimen suojus (CE).

Turvakaaren asennus

Etunostovarsien asennus. (Osat toimitetaan nostovarsisarjan mukana.)

Kannattimien asennus leikkuuyksiköihin.

Leikkuuyksiköiden asennus.

Leikkuuyksikön käyttömoottorien asennus.

Nostovarsien säätö.

Asenna lisävarusteena saatava kipin rullasarja..

CE-tarrojen asennus

11

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus

Virta-avain

Käyttöopas

Moottorin käyttöopas

Käyttäjän koulutusmateriaali

Luovutustarkastuslomake

Tyyppihyväksyntä

Määrä

2

1

1

1

1

1

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Käyttökohde

Moottorin käynnistys

Lue ennen koneen käyttöönottoa.

Katsotaan ennen koneen käyttöönottoa.

Luetelluilla tarkistuksilla varmistetaan, että kone on otettu käyttöön asianmukaisesti.

Varmistetaan CE-vaatimustenmukaisuus.

1

Pyörien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2

1

Etupyöräkokoonpano

Takapyöräkokoonpano

1.

Ohjauspyörä

2.

Aluslaatta

Kuva 3

3.

Vastamutteri

4.

Keskiö g010834

Ohjeet

1.

Asenna pyöräkokoonpano kuhunkin pyörän napaan venttiilinvarsi ulospäin.

Tärkeää:

Takarenkaiden vanne on kapeampi kuin eturenkaiden.

2.

Asenna pyöränmutterit ja kiristä momenttiin

61–88 N·m.

2.

Liu’uta aluslaatta ohjausakseliin ( Kuva 3

).

3.

Kiinnitä ohjauspyörä akseliin vastamutterilla ja kiristä se momenttiin 27–35 N·m (

Kuva 3

).

4.

Asenna keskiö ohjauspyörään ja kiinnitä se

ruuvilla ( Kuva 3

).

2

Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1

1

1

1

1

Ohjauspyörä

Ohjauspyörän keskiö

Iso aluslaatta

Vastamutteri

Ruuvi

Ohjeet

1.

Liu’uta ohjauspyörä ohjausakseliin ( Kuva 3

).

3

Akun käyttöönotto, lataus ja kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Akkuneste

Ohjeet

Huomaa:

Jos akkua ei ole täytetty akkunesteellä tai sitä ei ole otettu käyttöön, paikallisesta akkutarvikeliikkeestä on ostettava akkunestettä

(ominaispaino 1,260), joka lisätään akkuun.

12

HENGENVAARA

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

• Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

• Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

1.

Hanki paikallisesta akkutarvikeliikkeestä akkunestettä, jonka ominaispaino on 1,260.

2.

Avaa konepelti.

3.

Irrota akun kansi ( Kuva 4

).

seurauksena voimakasta ruostumista ja muita vaurioita.

8.

Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan

(+) ja miinuskaapeli (musta) miinusnapaan (–) ja kiinnitä ne pulteilla ja muttereilla (

Kuva 5 ).

Varmista, että plusnavan (+) akkukenkä on kunnolla kiinni akun navassa ja että kaapeli on tiiviisti akkua vasten. Kaapeli ei saa koskettaa akun kantta.

VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

• Kytke aina akun pluskaapeli

(punainen) ennen miinuskaapelia

(musta).

g008874

Kuva 4

1.

Akun kansi

4.

Avaa akun täyttöaukkojen korkit ja lisää akkunestettä, kunnes sen pinta on juuri levyjen pinnan yläpuolella.

5.

Asenna täyttöaukkojen korkit ja kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

VAARA

Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

• Kipinöitä ja avotulta ei saa käsitellä akun lähettyvillä.

• Akun lähettyvillä ei saa tupakoida.

6.

Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

7.

Irrota täyttöaukkojen korkit ja lisää jokaiseen kennoon hitaasti akkunestettä, kunnes nesteen pinta ulottuu täyttöviivaan asti. Asenna täyttöaukkojen korkit sitten paikoilleen.

Tärkeää:

Älä ylitäytä akkua. Akkuneste vuotaa yli muihin koneen osiin, mistä on

1.

Akun pluskaapeli (+)

Kuva 5

2.

Akun miinuskaapeli (–) g011213

Tärkeää:

Jos akku otetaan pois paikaltaan, akun kiristyspultit on asennettava niin, että pulttien päät ovat alapuolella ja mutterit yläpuolella. Jos kiristyspultit ovat väärin päin, ne voivat osua hydrauliputkiin, kun leikkuuyksikköjä liikutetaan.

9.

Voitele molemmat akkuliitännät Grafo

112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi.

10.

Työnnä kumisuojus plusnavan päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

11.

Asenna akun kansi.

13

4

Kulman osoittimen tarkistus

5

Konepellin salvan (vain CE) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1 Kaltevuusmittari

Ohjeet

1.

Pysäköi kone tasaiselle, vaakasuoralle alustalle.

2.

Varmista, että kone on suorassa, asettamalla irrallinen kaltevuusmittari (tulee koneen mukana) polttoainesäiliön viereen rungon poikkikaiteen

päälle ( Kuva 6

). Kaltevuusmittarin lukeman on oltava nolla astetta, kun sitä katsotaan kuljettajan paikalta.

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1

2

1

1

1

Lukitustuki

Niitti

Aluslaatta

Ruuvi (¼ × 2 tuumaa)

Lukkomutteri (¼ tuumaa)

Ohjeet

1.

Irrota konepellin salpa sen tuesta.

2.

Irrota niitit (2), joilla konepellin salvan tuki on

kiinnitetty konepeltiin ( Kuva 7 ). Irrota konepellin

salvan tuki konepellistä.

g008873

Kuva 6

1.

Kulman osoitin

3.

Jos kaltevuuslukema ei ole nolla astetta, siirrä kone paikkaan, jossa lukema on nolla.

Koneeseen kiinnitetyn kulman osoittimen on myös näytettävä nollaa astetta.

4.

Jos kulman osoittimen lukema ei ole nolla astetta, löysää kahta pulttia ja mutteria, joilla kulman osoitin on kiinnitetty kiinnitystelineeseen, säädä osoittimen lukemaksi nolla ja kiristä pultit.

g012628

1.

Konepellin salvan tuki

Kuva 7

2.

Niitit

3.

Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin. Lukitustuen on oltava konepeltiä

vasten ( Kuva 8

). Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

14

Kuva 8

1.

CE-vaatimusten mukainen lukitustuki

2.

Pultti- ja mutterikokoonpano g012629

4.

Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

5.

Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (

Kuva 8

).

6.

Kiinnitä salpa sen tukeen ( Kuva 9 ).

1.

Pultti

2.

Mutteri

Kuva 10

3.

Konepellin lukitustuen varsi g012631

6

Äänenvaimentimen suojuksen asennus (vain

CE)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1

4

Äänenvaimentimen suojus

Itsekierteittävä ruuvi

1.

Konepellin salpa

Kuva 9

g012630

Ohjeet

1.

Aseta suojus äänenvaimentimen ympärille niin, että asennusreiät tulevat rungon reikien kohdalle

(

Kuva 11 ).

7.

Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (

Kuva 10

).

Huomaa:

Kiristä pultti huolellisesti, mutta älä kiristä mutteria.

15

Kuva 11

1.

Äänenvaimentimen suojus

2.

Kiinnitä äänenvaimentimen suojus runkoon

neljän itsekierteittävän ruuvin avulla ( Kuva 11

).

7

Turvakaaren asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4

1

1

4

Turvakaarikokoonpano

Laippakantapulttia

Lukkomutteria

Letkunkiristin g008875 g011160

1.

Turvakaari

2.

Asennuskannake

3.

Ilmaputki

Kuva 12

4.

Polttoaineputken ilmaputken letku

5.

Letkunkiristin

2.

Kiinnitä turvakaaren molemmat puolet asennuskannakkeisiin kahdella laippakantaruuvilla ja lukkomutterilla (

Kuva 12

). Kiristä kiinnikkeet momenttiin 81 N·m.

3.

Kiinnitä polttoaineputken ilmaletku turvakaaren ilmaputkeen letkunkiristimellä.

VAROITUS

Jos moottori käynnistetään niin, että polttoaineputken ilmaletku on irti ilmaputkesta, letkusta virtaa polttoainetta. Tämä lisää tulipaloja räjähdysvaaraa. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

Polttoaineputken ilmaletku on kytkettävä ilmaputkeen ennen moottorin käynnistämistä.

Ohjeet

Tärkeää:

Älä hitsaa tai muokkaa kaatumissuojausjärjestelmää (ROPS). Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

1.

Laske turvakaari vetoyksikön asennuskannakkeisiin siten, että asennusaukot ovat kohdakkain.

Varmista, että turvakaaren tyhjennysventtiili on

koneen vasemmalla puolella ( Kuva 12 ).

16

8

Etunostovarsien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2

2

2

Nostovarret

Saranatappi

Pultti (5/16 × ⅞ tuumaa)

Ohjeet

1.

Irrota kaksi pulttia, joilla nostovarren tappien kiinnitin on kiinni nostovarsissa ja irrota nostovarren tappien kiinnitin nostovarsista.

Säilytä kiinnitin ja pultit ( Kuva 13 ).

4.

Asenna nostovarret nostovarren tappeihin

(

Kuva 15 ) ja kiinnitä ne aikaisemmin irrotetuilla

nostovarren tappien kiinnittimellä ja pulteilla.

Huomaa:

Kiristä pultit momenttiin 95 N·m.

g011966

1.

Nostovarsi, oikea

2.

Pidätinrengas

3.

Nostovarsi, vasen

Kuva 15

4.

Nostosylinteri

5.

Välikappaleet (2)

6.

Kiinnitystappi

5.

Irrota taemmat pidätinrenkaat, joilla kiinnitystapit ovat kiinni nostosylinterin kummassakin päässä.

6.

Kiinnitä nostosylinterin oikea pää oikeaan nostovarteen tapilla ja kahdella välikappaleella

(

Kuva 15

). Kiinnitä se pidätinrenkaalla.

7.

Kiinnitä nostosylinterin vasen pää vasempaan nostovarteen tapilla. Kiinnitä se pidätinrenkaalla.

g011161

1.

Nostovarren tappien kiinnitin

Kuva 13

2.

Nostovarren tappi

2.

Asenna saranatappi molempiin nostovarsiin ja

kohdista asennusaukot ( Kuva 14 ).

9

Kannattimien asennus leikkuuyksiköihin

1.

Nostovarsi

Kuva 14

2.

Saranatappi

3.

Kiinnitä saranatapit nostovarsiin kahdella pultilla

(5/16 × ⅞ tuumaa).

Mitään osia ei tarvita

g011162

Ohjeet

1.

Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista. Säädä ne leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

2.

Aseta etukannatin ( Kuva 16

) etuleikkuuyksikköjen päälle.

17

g011968

Kuva 16

1.

Etukannatin

3.

Kiinnitä asennusohjaimet

etu

kannattimiin seuraavasti:

Kiinnitä etuasennusohjaimet kannattimien keskimmäisiin reikiin pultilla (⅜ ×

2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (

Kuva

17

). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

Kiinnitä taka-asennusohjaimet kannattimien keskimmäisiin reikiin pultilla (⅜ ×

2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (

Kuva

17

). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

g012688

1.

Etukannatin

2.

Etuasennusohjain

3.

Taka-asennusohjain

Kuva 17

4.

Aseta takakannatin (

Kuva 18

) takaleikkuuyksikköön.

18 g012003

Kuva 18

1.

Takakannatin

5.

Kiinnitä asennusohjaimet

taka

kannattimiin seuraavasti:

Kiinnitä etuasennusohjaimet kannattimien reikiin pultilla (⅜ × 2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan

mukaisesti ( Kuva 19

). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen

aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin

42 N·m.

Kiinnitä taka-asennusohjaimet kannattimien taempiin reikiin pultilla (⅜ × 2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (

Kuva 19

). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

1.

Takakannatin

2.

Etuasennusohjain

Kuva 19

3.

Taka-asennusohjain g012689 g012016

1.

Painealuslaatta

2.

Kannatin

Kuva 20

3.

Lukitussokka

3.

Rasvaa kaikki nostovarsien ja kannattimien nivelet.

Tärkeää:

Varmista, etteivät letkut ole kiertyneet tai taittuneet ja että takaleikkuuyksikön letkut on viety kuvan

(

Kuva 21

) mukaisesti. Nosta leikkuuyksiköt ja siirrä ne vasemmalle (malli 03171).

Takaleikkuuyksikön letkut eivät saa koskea vetokaapelin kannattimeen. Säädä tarvittaessa kiinnittimien ja/tai letkujen asentoa.

10

Leikkuuyksiköiden asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1.

Liu’uta painealuslaatta etunostovarsien saranatappien päälle.

2.

Liu’uta leikkuuyksikön kannatin saranatapin

päälle ja kiinnitä lukitussokalla ( Kuva 20 ).

Huomaa:

Takaleikkuuyksikössä painealuslaatta asennetaan kannattimen takaosan ja lukitussokan väliin.

g011965

Kuva 21

4.

Vie kippiketju ylös kannattimien päässä olevien aukkojen läpi. Kiinnitä kippiketju kannattimen yläosaan pultilla, aluslaatalla ja lukkomutterilla

(

Kuva 22

).

19

g011218

3.

Irrota oikeanpuoleisen leikkuuyksikön ulkopuolella olevan laakeripesän tulppa ja asenna painot ja tiiviste.

4.

Irrota kuljetustulppa muiden leikkuuyksiköiden laakeripesistä.

5.

Asenna O-rengas (toimitetaan leikkuuyksikön

mukana) käyttömoottorin laippaan ( Kuva 24 ).

Kuva 22

1.

Kippiketju

11

Leikkuuyksikön käyttömoottorien asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1.

Aseta leikkuuyksiköt nostovarsien saranatappien eteen.

2.

Irrota paino ja O-rengas ( Kuva 23

) oikeanpuoleisen leikkuuyksikön sisäpäädystä.

g012025

Kuva 24

2.

Kelamoottori

1.

O-rengas

6.

Asenna moottori leikkuuyksikön käyttöpäähän ja kiinnitä kahdella leikkuuyksikön mukana

toimitetulla kantaruuvilla ( Kuva 24

).

12

Nostovarsien säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1.

Käynnistä moottori, nosta nostovarret ja varmista, että jokaisen nostovarren ja lattialevykiinnikkeen välillä on 5–8 mm:n välys

(

Kuva 25

).

g011964

Kuva 23

3.

Kiinnityspultit

1.

O-rengas

2.

Paino

20

Kuva 25

Leikkuuyksiköt poistettu selkeyden vuoksi

1.

Nostovarsi

2.

Lattialevykiinnike

3.

Välys g008876

Huomaa:

Jos välys ei ole oikea, säädä sylinteriä seuraavasti:

A.

Löysää pysäytinpultteja ja säädä sylinteriä,

kunnes välys on oikea ( Kuva 26 ).

C.

Irrota tappi tangon päästä ja kierrä haarukkaa.

D.

Asenna tappi ja tarkista välys.

E.

Toista vaiheet

A – D

tarvittaessa.

F.

Kiristä haarukan vastamutteri.

Huomaa:

Jos takanostovarsi kolisee kuljetuksen aikana, vähennä välystä.

2.

Varmista, että jokaisen nostovarren ja pysäytinpultin välys on 0,13–1,02 mm (

Kuva 26

).

Huomaa:

Jos välys ei ole oikea, säädä oikea välys pysäytinpulteilla.

3.

Käynnistä moottori, nosta nostovarret ja varmista, että takaleikkuuyksikön kantopalkin päällä olevan kannattimen ja puskuriliuskan

välys on 0,51–2,54 mm kuvan mukaisesti ( Kuva

28 ).

g008877

1.

Pysäytinpultti

2.

Nostovarsi

Kuva 26

3.

Välys

B.

Löysää sylinterin vastamutteria ( Kuva 27 ).

1.

Kantopalkki

Kuva 28

2.

Puskurin hihna

Jos välys ei ole oikea, säädä takasylinteriä seuraavasti:

A.

Laske leikkuuyksiköt ja löysää sylinterin

vastamutteria ( Kuva 29

).

g008879

1.

Etusylinteri

Kuva 27

2.

Vastamutteri g008880

1.

Takasylinteri

Kuva 29

2.

Säätömutteri g008878

B.

Ota sylinterin tangosta kiinni mutterin läheltä pihdeillä ja rätillä ja kierrä tankoa.

C.

Nosta leikkuuyksiköt ja tarkista välys.

D.

Toista vaiheet

A – C

tarvittaessa.

E.

Kiristä haarukan vastamutteri.

Tärkeää:

Jos etupysäyttimissä tai takakantopalkissa on liian pieni välys, nostovarret voivat vahingoittua.

21

13

Kipin rullasarjan

(lisävaruste) asennus

14

CE-tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1 Kipin rullasarja (ei sisälly toimitukseen)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1

1

1

Varoitustarra (121-3598)

CE-tarra

Valmistusvuoden tarra

Ohjeet

Jos leikkaat suuremmilla leikkuukorkeuksilla, asenna kipin rullasarja.

1.

Nosta leikkuuyksiköt täysin ylös.

2.

Paikanna keskimmäisen leikkuuyksikön yläpuolella oleva rungon kannatin (

Kuva 30

).

3.

Paina keskimmäisen leikkuuyksikön eturullaa alas ja tarkasta samalla, mitkä kippikannakkeen reiät kohdistuvat rungon kannattimen reikiin, jotta rullan kosketus pysyisi samana kippikannakkeen

ollessa asennettuna ( Kuva 30

).

Ohjeet

Koneissa, joiden on täytettävä CE-vaatimukset, valmistusvuoden tarra (osanro 133-5615) on asennettava lähelle sarjanumerokilpeä, CE-tarra

(osanro 93-7252) lähelle konepellin lukkoa ja

CE-varoitustarra (osanro 121-3598) tavallisen varoitustarran (osanro 121-3628) päälle.

1.

Rungon kannatin

Kuva 30

2.

Kippikannake

4.

Laske leikkuuyksiköt alas ja asenna kippikannake runkoon sarjan mukana toimitetulla kahdella lukkopultilla ja kahdella mutterilla (

Kuva 30 ).

g016925

22

Laitteen yleiskatsaus

Ohjauslaitteet

Ohjauspyörän kallistusvipu

Vedä ohjauspyörän kallistusvipu (

Kuva 31 ) taakse,

kun haluat säätää ohjauspyörän toivottuun asentoon.

Työnnä sitten vipu eteen, jotta ohjauspyörä kiristyy.

Leikkuu-/kuljetusliukuvipu

Siirrä kantapäälläsi leikkuu-/kuljetusliukuvipu

(

Kuva 31 ) vasemmalle kuljetusta varten ja oikealle

leikkuuta varten.

Leikkuuyksiköt toimivat vain leikkuuasennossa.

Tärkeää:

Leikkuunopeudeksi on asetettu tehtaalla 9,7 km/h. Sitä voidaan lisätä tai vähentää

nopeudensäätöruuvia säätämällä ( Kuva 32

).

Osoitinura

Käyttäjän tasossa oleva ura ( Kuva 31

) ilmaisee, milloin leikkuuyksiköt ovat keskiasennossa.

Kulman osoitin

Kulman osoitin ( Kuva 31 ) ilmoittaa rinteen kaltevuuden

astelukuna.

Kuva 31

1.

Ajopoljin

2.

Peruutuspoljin

4.

Ohjauspyörän kallistusvipu

5.

Osoitinura

3.

Leikkuu/kuljetusliukuvipu 6.

Kulman osoitin g008887

Ajopolkimet

Aja eteenpäin painamalla ajopoljinta (

Kuva 31 ).

Peruutuspoljinta ( Kuva 31 ) painamalla voidaan

peruuttaa tai eteenpäin ajettaessa tehostaa jarrutusta.

Kun päästät tai siirrät polkimen

VAPAALLE

, kone pysähtyy.

Virtalukko

Virtalukossa (

Kuva 33

), josta moottori käynnistetään, sammutetaan ja esilämmitetään, on kolme asentoa:

P

YSÄYTYS

, K

ÄYNNISSÄ

/E

SILÄMMITYS ja K

ÄYNNISTYS

.

Pidä avainta K

ÄYNNISSÄ

/E

SILÄMMITYS

-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin

7 sekuntia), ja käynnistä moottori kääntämällä avain K

ÄYNNISTYS

-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy automaattisesti

K

ÄYNNISSÄ

-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain P

YSÄYTYS

-asentoon. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei pääse käynnistymään vahingossa.

g191213

Kuva 33

1.

Kaasuvipu 7.

Leikkuuyksikön käyttökytkin

2.

Tuntilaskuri 8.

Leikkuuyksikön ohjausvipu

9.

Virtalukko 3.

Ylikuumenemisen merkkivalo

4.

Öljynpaineen valo

10.

Seisontajarru

5.

Hehkutulppien merkkivalo 11.

Nostovivun lukko

6.

Laturin merkkivalo g008888

1.

Nopeudensäätöruuvi

Kuva 32

23

Kaasuvipu

Työnnä kaasuvipua (

Kuva 33

) eteenpäin, kun haluat lisätä nopeutta, ja vähennä nopeutta vetämällä vipua taaksepäin.

Leikkuuyksikön käyttökytkin

Leikkuuyksikön käyttökytkimessä ( Kuva 33 ) on kaksi

asentoa: K

YTKETTY ja V

APAUTETTU

. Keinukytkimellä ohjataan venttiilirivissä sijaitsevaa solenoidiventtiiliä, joka käyttää leikkuuyksiköitä.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri ( Kuva 33 ) ilmoittaa koneen käyttötuntien

kokonaismäärän. Tuntilaskuri on toiminnassa aina, kun virta-avain on Käynnissä-asennossa.

Leikkuuyksikön ohjausvipu

Kun haluat laskea leikkuuyksiköt maahan, siirrä

leikkuuyksikön ohjausvipua ( Kuva 33

) eteenpäin.

Leikkuuyksiköt eivät laskeudu, ellei moottori ole käynnissä, eivätkä ne toimi nostetussa asennossa.

Kun haluat nostaa leikkuuyksiköt, vedä ohjausvipu taaksepäin N

OSTO

-asentoon.

Siirrä vipua vasemmalle tai oikealle, kun haluat siirtää leikkuuyksiköitä vasemmalle tai oikealle. Näin tulee tehdä vain leikkuuyksikköjen ollessa nostettuina tai niiden ollessa maassa ja koneen liikkuessa (vain malli

03171).

Huomaa:

Vipua ei tarvitse pitää etuasennossa, kun leikkuuyksiköt ovat lasketussa asennossa.

HENGENVAARA

Leikkuuyksiköiden liikuttaminen alamäkeen kuljettaessa vähentää koneen tasapainoisuutta. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

Siirrä leikkuuyksiköitä ylämäen puolelle sivuttain rinteessä ajettaessa.

Moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen varoitusvalo

Ylikuumenemisen varoitusvalo ( Kuva 33 ) palaa, jos

moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea.

Jos ajoyksikköä ei pysäytetä ja jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä 5,5 °C, moottori sammuu.

Öljypaineen varoitusvalo

Öljypaineen varoitusvalo ( Kuva 33 ) palaa, jos

moottorin öljypaine laskee turvallisen tason alapuolelle.

Laturin merkkivalo

Laturin merkkivalo (

Kuva 33

) ei saa palaa, kun moottori on käynnissä. Jos se kuitenkin palaa, latausjärjestelmä on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava.

Hehkutulppien merkkivalo

Hehkutulppien merkkivalo ( Kuva 33

) palaa hehkutuksen aikana.

Seisontajarru

Aina kun sammutat moottorin, kytke seisontajarru,

(

Kuva 33

) jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa.

Kytke jarru vetämällä vivusta. Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

Nostovivun lukko

Siirrä nostovivun lukkoa ( Kuva 33

) taaksepäin, kun haluat estää leikkuuyksiköiden laskeutumisen.

Kelan nopeuden säädin

Kelan nopeuden säädin on kojetaulun kannen alla

(

Kuva 34

). Säädä haluttu leikkuunopeus (kelan nopeus) asettamalla kelan nopeuden säädin haluttuun leikkuukorkeuden ja leikkurin nopeuden asetukseen.

Katso kohta

Leikkuunopeuden valitseminen

(kelanopeus) (sivu 32)

.

Kuva 34

1.

Kelan nopeuden säädin 2.

Läppäyssäätö g011168

24

Läppäyssäätö

Läppäyksen säädin on kojetaulun kannen alla (

Kuva

34 ). Säätimen asento R vastaa läppäystä. Asento

F vastaa leikkuuta. Älä kierrä säädintä kelojen pyöriessä.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista ( Kuva 35

) näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta.

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun

Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

1.

Istuimen säätövipu

Kuva 35

2.

Polttoainemittari g008890

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen sivulla olevaa vipua ( Kuva 35 )

eteenpäin, liu'uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa.

Tekniset tiedot

Huomaa:

Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Kuljetusleveys

Leikkuuleveys

Pituus

Korkeus

Nettopaino*

Polttoainesäiliön tilavuus

203 cm (leikkuuleveys 183 cm)

234 cm (leikkuuleveys 216 cm)

183 cm tai 216 cm

236 cm

193 cm kaatumissuojausjärjestelmä asennettuna

844 kg

28 litraa

Ajonopeus Leikkuu: 0–10 km/h; kuljetus:

0–14 km/h; peruutus:

0–6 km/h

* Leikkuuyksiköiden ja nesteiden kanssa

25

Käyttö

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

Tarkasta aina ennen leikkaamista, että leikkuuyksiköt ovat hyvässä käyttökunnossa.

Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki

(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Suorita kohdan

Kunnossapito (sivu 35)

osassa

”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Polttoainesäiliön täyttö

Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen

(<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm).

Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Polttoainesäiliön tilavuus on noin 28 litraa.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D

-seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodieselille sopiva

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM

D6751:n tai EN14214:n mukainen.

Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM

D975:n tai EN590:n mukainen.

Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta

(biodieselpitoisuus 5 %).

Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

Lisätietoja biodieselsekoituksista saa jälleenmyyjältä.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.

26

2.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö

(

Kuva 36

).

1.

Polttoainesäiliön korkki

Kuva 36

3.

Irrota polttoainesäiliön korkki.

4.

Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti.

Huomaa:

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

5.

Asenna korkki.

6.

Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Pyöränmutterien kiristäminen

Huoltoväli:

Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

200 käyttötunnin välein

Kiristä pyöränmutterit momenttiin 61–88 N·m.

VAARA

Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

Varmista, että pyöränmutterit on kiristetty momenttiin 61–88 N·m.

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä g191214 kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion.

Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä.

Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.

Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

– Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

– Vapauta leikkuuyksiköt ja laske lisälaitteet alas.

– Kytke seisontajarru.

– Sammuta moottori ja irrota virta-avain (jos on).

– Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

Kaatumissuojausjärjestelmän

(ROPS) turvallisuus

Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

27

Käytä aina turvavyötä.

Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

Vaihda kaikki vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

Turvallisuus rinteissä

Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet. Ennen kuin aloitat koneen käytön, tarkista työskentelyalueen olosuhteet ja arvioi, voitko käyttää konetta kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

– Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

– Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

– Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat.

Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

– Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen.

– Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

– Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

– Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas, kun käytät konetta rinteissä.

Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

Kolmikelaisessa leikkurissa on ainutlaatuinen vetojärjestelmä, jolla saadaan erinomainen pito rinteissä. Ylämäen pyörä ei luista ja heikennä pitoa, kuten perinteisissä kolmikelaisissa leikkureissa. Jos konetta käytetään sivuttain liian jyrkällä rinteellä, kone kaatuu ennen pidon menettämistä.

Leikkaa rinne suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista.

Siirrä leikkuuyksiköitä ylämäen puolelle sivuttain rinteessä ajettaessa (jos varusteina).

Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti ja suoraan rinnettä alas.

Jos sinun on kuitenkin pakko kääntyä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen.

Moottorin käynnistys

Polttoainejärjestelmä voi olla tarpeen ilmata seuraavien tilanteiden yhteydessä; katso kohta

Polttoainejärjestelmän ilmaus (sivu 29)

:

Käynnistettäessä uutta moottoria ensimmäisen kerran.

Moottori on sammunut polttoaineen loppumisen vuoksi.

Polttoainejärjestelmän osia on huollettu

(suodatin on vaihdettu, yms.).

1.

Varmista, että seisontajarru on kytketty ja että kelan vetokytkin on V

APAUTETTU

-asennossa.

2.

Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että se on vapaalla.

3.

Siirrä kaasuvipu ½-asentoon.

4.

Työnnä avain virtalukkoon ja pidä sitä

K

ÄYNNISSÄ

/E

SILÄMMITYS

-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin

7 sekuntia), ja käynnistä moottori kääntämällä avain K

ÄYNNISTYS

-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

Huomaa:

Avain siirtyy automaattisesti

K

ÄYNNISSÄ

-asentoon.

Tärkeää:

Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 15 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

5.

Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun moottori on huollettu, aja koneella eteenja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Tarkasta samalla kaikkien osien toiminta käyttämällä nostovipua ja leikkuuyksikön käyttökytkintä.

Huomaa:

Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja

28

oikealle. Sammuta seuraavaksi moottori ja tarkista, onko öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita huomattavia vikoja havaittavissa.

VAROITUS

Öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen tarkistaminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

Moottorin sammutus

Siirrä kaasuvipu J

OUTOKÄYNTI

-asentoon, aseta kelan käyttökytkin V

APAUTETTU

-asentoon ja käännä virta-avain P

YSÄYTYS

-asentoon.

Huomaa:

Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

Polttoainejärjestelmän ilmaus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

2.

Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

3.

Irrota salpa ja nosta konepelti.

4.

Avaa polttoaineen ruiskutuspumpussa oleva

ilmausruuvi ( Kuva 37

).

5.

Käännä avain virtalukossa P

ÄÄLLÄ

-asentoon.

Sähkötoiminen polttoainepumppu käynnistyy, jolloin se työntää ilmaa ulos ilmausruuvin kautta.

Huomaa:

Anna virta-avaimen olla

K

ÄYNNISSÄ

-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

6.

Kiristä ruuvi ja käännä avain Pysäytys-asentoon.

Huomaa:

Moottori käynnistyy yleensä yllä kuvattujen ilmaustoimenpiteiden jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä polttoainepumpun ja ruiskuttimien väliin. Katso

Ruiskuttimien ilmaus (sivu

44)

.

g008891

Turvakytkinjärjestelmän tarkastus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

VAROITUS

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä kajoa turvakytkimiin.

• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

1.

Varmista, että työskentelyalueella ei ole sivullisia.

Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuuyksiköistä.

2.

Jos istuimella istutaan, niin moottori ei saa käynnistyä, jos leikkuuyksikön kytkin on Kytketty-asennosta tai ajopoljinta painetaan. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

3.

Istu istuimelle, siirrä ajopoljin vapaalle, vapauta seisontajarru ja aseta leikkuuyksikön kytkin

P

OIS

-asentoon. Moottorin pitäisi käynnistyä.

Nouse istuimelta ja paina hitaasti ajopoljinta.

Moottorin pitäisi sammua 1–3 sekunnin kuluessa. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

Huomaa:

Koneessa on turvajärjestelmä, jonka kytkin on seisontajarrussa. Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

Kuva 37

1.

Polttoaineen ruiskutuspumpun ilmausruuvi

29

Ohjausyksikön (Standard

Control Module, SCM) käyttö

Ohjausyksikkö on monikäyttöinen, suojattu elektroninen laite. Yksikkö valvoo ja säätää mekaanisten ja puolijohdekomponenttien sähköisiä toimintoja tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Ohjausyksikkö valvoo muun muassa vapaa-asennon, seisontajarrun, voimanulosoton, käynnistyksen, läppäyksen ja ylikuumenemisen sisääntuloja. Yksikkö syöttää virtaa muun muassa voimanulosotolle, käynnistysmoottorille ja ETR (energize to run)

-solenoidille.

Ohjausyksikkö jakaantuu sisään- ja ulostulopuoleen.

Sisään- ja ulostulot osoitetaan piirilevyyn asennetuilla vihreillä merkkivaloilla.

Käynnistyspiirin herätevirta on 12 V DC. Muut sisääntulot heräävät, kun virtapiiri suljetaan. Kullakin sisääntulolla on oma merkkivalonsa, joka palaa, kun tietylle piirille syötetään virtaa. Käytä sisääntulon merkkivaloja kytkinten ja tulovirtapiirin vianetsintään.

Ulostuloille ohjataan virtaa tiettyjen syöttöehtojen täyttyessä. Ulostuloja on kolme: PTO

(voimanulosotto), ETR ja START (käynnistys).

Ulostulon merkkivalot valvovat releen tilaa ja ilmaisevat, jos jokin kolmesta ulostuloliittimestä on jännitteinen.

Lähtövirtapiirit eivät määritä kohdelaitteen kuntoa, joten sähkövikojen etsintä rajoittuu ulostulojen merkkivalojen, laitteiden ja johdotusten kytkentöjen tarkastamiseen. Mittaa irtikytkettyjen komponenttien impedanssi, johdinsarjojen impedanssi (kytke irti yksiköstä) tai testaa komponentti syöttämällä siihen virtaa erillisestä lähteestä.

Ohjausyksikköä ei voida kytkeä ulkopuoliseen tietokoneeseen tai kannettavaan laitteeseen, sitä ei voida ohjelmoida uudelleen, eikä se tallenna tietoja ohimenevistä vioista.

Yksikön tarrassa on vain symboleita. Kolme ulostulojen merkkivaloa on ulostulolaatikossa. Kaikki muut merkkivalot ovat sisääntuloille. Alla oleva taulukko selittää symbolien merkityksen.

1.

Sisääntulot

2.

Läppäys

3.

Korkea lämpötila

4.

Istuimella

5.

Voimanulosoton kytkin

6.

Seisontajarru pois

Kuva 38

7.

Vapaa

8.

Voimanulosotto (PTO)

9.

Käynnistys

10.

ETR

11.

Virta

12.

Lähdöt g190826

Seuraavassa esitellään ohjausyksikön vianetsinnän vaiheet.

1.

Määritä ulostulovirhe, jota yrität selvittää

(Voimanulosotto [PTO], Käynnistys tai ETR).

2.

Käännä avain K

ÄYNNISSÄ

-asentoon ja varmista, että punainen virran merkkivalo palaa.

3.

Käytä kaikkia sisääntulokytkimiä ja varmista, että kaikki merkkivalot toimivat.

4.

Säädä sisääntulon laitteet niin, että saat aikaan halutunlaisen ulostulon. Päättele kyseessä oleva sisääntulotila oheisen taulukon perusteella.

5.

Jos jokin ulostulon merkkivaloista palaa, vaikka vastaavaa ulostulotoimintoa ei tapahdukaan, tarkasta ulostulon johdotus, liitännät ja komponentit. Korjaa tarpeen mukaan.

6.

Jos jokin ulostulon merkkivaloista ei syty, tarkasta molemmat sulakkeet.

7.

Jos tietty ulostulon merkkivalo ei syty, vaikka sisääntulot toimivat oikein, asenna uusi ohjausyksikkö ja tarkista, korjaantuuko vika.

Kukin alla olevan taulukon (vaaka) rivi ilmaisee sisäänja ulostuloilta vaadittavat tilat kutakin laitteen toimintoa varten. Laitetoiminnot näkyvät vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. Symbolit kuvaavat tiettyjä virtapiirin toimintoja, esim. jännitteellinen, suljettu virtapiiri ja avoin virtapiiri.

30

Toiminto Virta

PÄÄLLÄ

Käynnistys

Ajo

(pois yksiköstä)

Ajo (yksikössä)

Leikkuu

Läppäys

Ylikuumentuminen

Vapaalla Käynnistys

PÄÄLLÄ

SISÄÄNTULOT

Jarru

PÄÄLLÄ

Voimanulosotto

PÄÄLLÄ

+

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(–) Ilmaisee, että virtapiiri on suljettu. Merkkivalo palaa.

(O) Ilmaisee, että virtapiiri on avoin tai jännitteetön.

Merkkivalo ei pala.

(+) Ilmaisee, että piirissä on jännite (kytkinkäämi, solenoidi tai herätevirta). Merkkivalo palaa.

Tyhjä ilmaisee, että piiri ei ole mukana toiminnassa.

Aloita vianetsintä kääntämällä avainta mutta käynnistämättä moottoria. Selvitä, mikä nimenomainen toiminto ei toimi, ja käy sitten läpi taulukko. Tarkasta kunkin sisääntulon merkkivalon toiminta ja varmista, että se vastaa taulukkoa.

Jos sisääntulojen merkkivalot toimivat, tarkasta ulostulojen merkkivalot. Jos ulostulon merkkivalo palaa, mutta laite ei saa virtaa, mittaa kohdelaitteeseen tuleva jännite, pois kytketyn laitteen jännitteen saanti ja maadoituspiirin jännite (kelluva maadoitus).

Vaadittavat korjaukset riippuvat vianmäärityksen lopputuloksesta.

Käyttövihjeitä

Leikkuutekniikat

Kun aloitat leikkuun, kytke leikkuuyksiköt ja lähesty leikkuualuetta hitaasti. Laske leikkuuyksiköt, kun ne ovat leikkuualueella.

Jotta nurmeen saadaan ammattimaisen suorat linjat ja raidat, joita tietyt käyttökohteet edellyttävät, etsi puu tai muu kaukana oleva kohde ja ajaa suoraan sitä kohti.

Heti, kun etuleikkuuyksiköt tulevat leikkuualueen reunaan, nosta leikkuuyksiköt ja tee pisaran muotoinen käännös, jotta olet valmiina seuraavaan ajoon.

Käytä sivuleikkuria ja siirrä ohjausvipua vasemmalle tai oikealle käyttökohteen mukaan,

Istuin

O

O

Ylikuumentuminen

O

O

O

O

O

käynnissä.

sulkemista.

Läppäys Käynnistys

ULOSTULOT

ETR Voimanulosotto

(PTO)

O

+ +

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

+

+

+

O

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen

O

O

+

+

O jotta hiekkaesteiden, lampien ja muitten epätasaisten kohteiden ympäriltä on helppo leikata. Leikkuuyksiköitä voidaan myös siirtää, jotta renkaanjälkiin tulisi vaihtelua.

Leikkuuyksiköt heittävät ruohon yleensä koneen eteen tai taakse. Jätteet tulisi heittää eteen leikattaessa pieniä määriä ruohoa, jolloin leikkuujäljestä tulee paremman näköinen.

Leikkuujätteet heitetään eteen sulkemalla leikkuuyksikköjen takasuojukset.

VAROITUS

Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi leikkuuyksiköiden suojuksia ei saa avata tai sulkea moottorin ollessa leikkuuyksikköjen suojusten avaamista tai

Kun leikkaat suuria ruohomääriä, suojusten pitää olla hieman alaspäin.

Älä avaa suojuksia liiaksi, sillä muuten runkoon, takajäähdyttimen säleikköön ja moottorin alueelle saattaa kertyä suuria määriä leikkuujätteitä.

Leikkuuyksiköissä on vastapainot moottorin vastakkaisessa päässä. Näin leikkuujäljestä saadaan tasaisempi. Jos leikkuujälki on epätasainen, painoja voidaan lisätä tai vähentää.

Leikkuun jälkeen

Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuttaisi veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioittaisi tiivisteitä tai laakereita.

Varmista, että jäähdyttimessä ja öljynjäähdyttimessä

31

ei ole likaa tai ruohosilppua. Tarkasta puhdistuksen jälkeen, että koneessa ei ole hydraulinestevuotoja ja että hydrauliosat tai mekaaniset osat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Tarkista, että leikkuuyksikön terät ovat terävät ja että kelan ja kiinteän terän kosketus on säädetty oikein.

Tärkeää:

Kun olet pessyt koneen, siirrä sivuleikkurimekanismia useita kertoja vasemmalta oikealle, jotta laakeripukkien ja poikkiputken välissä oleva vesi poistuu (vain malli 03171).

Leikkuunopeuden valitseminen (kelanopeus)

Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja yhtenäisen leikkuujäljen saavuttamisessa on tärkeää, että kelanopeus on säädetty leikkuukorkeutta vastaavaksi.

Tärkeää:

Jos kelanopeus on liian alhainen, ruohossa saattaa näkyä ”aaltoja”. Jos kelanopeus on liian suuri, leikkuujälki saattaa olla epätarkka.

KELANOPEUDEN VALINTATAULUKKO

5-teräinen kela 8-teräinen kela 11-teräinen kela

Leikkuukorkeus

8 km/h 9,6 km/h 8 km/h 9,6 km/h 8 km/h 9,6 km/h

63,5 mm

60,3 mm

57,2 mm

54,0 mm

50,8 mm

47,6 mm

44,5 mm

41,3 mm

38,1 mm

34,9 mm

31,8 mm

28,8 mm

25 mm

22,2 mm

19,1 mm

15,9 mm

12,7 mm

9,5 mm

2½ tuumaa

2⅜ tuumaa

2¼ tuumaa

2⅛ tuumaa

2 tuumaa

1⅞ tuumaa

1¾ tuumaa

1⅝ tuumaa

1½ tuumaa

1⅜ tuumaa

1¼ tuumaa

1⅛ tuumaa

1 tuuma

⅞ tuumaa

¾ tuumaa

⅝ tuumaa

½ tuumaa

⅜ tuumaa

6

8

9

5

5

9*

9*

9*

9*

9*

3

4

4

5

3

3

3

3

3

4

4

5

3*

3*

3*

3

3*

3*

3*

3*

3*

9

9

9

5

7

5

6

7

4

5

3

4

4

4

8

9

9*

9*

9*

9*

9*

9*

9*

8

9

7

7

8

9

6

7

6

7

4

5

3*

4

4

9

9*

9*

9*

3*

3*

3*

3*

3*

3*

3*

Leikkuunopeus (kelanopeus) säädetään seuraavasti:

1.

Tarkista leikkuuyksiköiden leikkuukorkeusasetus. Katso käyttämääsi kelaa (5- tai 8-teräinen) vastaavasta taulukon sarakkeesta käytettyä leikkuukorkeutta lähinnä vastaava leikkuukorkeus. Katso taulukosta tätä leikkuukorkeutta vastaava numero.

* Toro ei suosittele tätä leikkuukorkeuden ja/tai leikkuunopeuden yhdistelmää.

Huomaa:

Mitä suurempi numero, sitä suurempi nopeus.

2.

Käännä kelanopeuden säädin (

Kuva 39 ) vaiheessa

1

valittuun asetukseen.

3.

Käytettyäsi konetta useamman päivän ajan voit tutkia leikkuujäljen ja varmistua leikkuulaadusta.

Kelanopeuden säädin voidaan säätää myös taulukon antamaa arvoa pykälän verran pienemmäksi tai suuremmaksi nurmen kunnon, ruohon pituuden tai käyttäjän mieltymysten mukaan.

32

g011168

1.

Kelan nopeuden säädin

Kuva 39

2.

Läppäyssäätö

Käytön jälkeen

Kiinnityspisteiden sijainti

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä,

äänenvaimentimista, jäähdytyssäleiköistä ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi.

Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki

(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

1.

Kiinnityssilmukat

Kuva 40

Koneen kuljetus

Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

Kiinnitä kone tiukasti.

g190824

33

Koneen hinaus

Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa, mutta Toro ei suosittele sitä normaalikäytännöksi.

Tärkeää:

Koneen suurin hinausnopeus on

3–4 km/h, jotta vetojärjestelmä ei vahingoitu. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, suorita kuljetus kuorma-autolla tai perävaunulla.

1.

Paikanna pumpusta ohitusventtiili ( Kuva 41

) ja kierrä sitä 90°.

g008892

Kuva 41

1.

Ohitusventtiili

2.

Sulje ohitusventtiili kiertämällä sitä 90°

(¼-kierros) ennen kuin käynnistät moottorin. Älä käynnistä moottoria venttiilin ollessa auki.

34

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus huollon aikana

Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

– Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

– Vapauta leikkuuyksiköt ja laske lisälaitteet alas.

– Kytke seisontajarru.

– Sammuta moottori ja irrota virta-avain (jos on).

– Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitystarvikkeet tiukalla.

Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Kiristä pyöränmutterit.

• Kiristä pyöränmutterit.

• Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.

• Vaihda öljy ja öljynsuodatin.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

25 käyttötunnin välein

50 käyttötunnin välein

100 käyttötunnin välein

150 käyttötunnin välein

200 käyttötunnin välein

400 käyttötunnin välein

500 käyttötunnin välein

• Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.

• Turvakytkinjärjestelmän tarkastus.

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Tyhjennä vedenerotin.

• Tarkista rengaspaine.

• Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.

• Puhdista jäähdytin ja öljynjäähdytin.

• Tarkista hydrauliletkut ja -putket

• Tarkista hydraulinesteen määrä.

• Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.

• Tarkista akkunesteen määrä. (Jos kone on varastossa, tarkista 30 päivän välein.)

• Voitele kaikki laakerit ja holkit (voitele kaikki laakerit ja holkit päivittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.

• Vaihda öljy ja öljynsuodatin.

• Kiristä pyöränmutterit.

• Huolla ilmanpuhdistin (useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista seisontajarrun säätö.

• Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.

• Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.

• Rasvaa taka-akselin laakerit.

35

Huoltoväli

800 käyttötunnin välein

1000 käyttötunnin välein

2000 käyttötunnin välein

Kahden vuoden välein

Huoltotoimenpide

• Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.

• Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin.

• Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin.

• Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.

• Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.

• Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä (toimita kone valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle tai katso lisätietoja huolto-oppaasta).

36

Päivittäisen huollon tarkastuslista

Ota tästä sivusta kopioita.

Viikolle:

Ma Ti Ke Tarkistettavat kohdat

Tarkista turvajärjestelmän toiminta.

To Pe La

Tarkista jarrujen toiminta.

Tarkista polttoaineen määrä.

Tarkista moottoriöljyn määrä.

Tarkista jäähdytysnesteen määrä.

Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.

Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.

Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia

ääniä.

1

Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia

Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.

Tarkista hydraulijärjestelmän nestepinnan taso.

Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.

Tarkista nestevuodot.

Tarkista polttoaineen määrä.

Tarkista rengaspaine.

Tarkista mittareiden toiminta.

Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketuksen säätö.

Tarkista leikkuukorkeussäätö.

Voitele kaikki rasvanipat.

2

Korjaa maalipinnan vauriot.

Pese kone.

1 Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

2 Välittömästi

jokaisen pesun jälkeen

luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

Tärkeää:

Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

Huomaa:

Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

Su

37

Todetut viat

Tarkastuksen suoritti:

Vika Päivämäärä Huomio

Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Konepellin irrotus

Konepelti voidaan kätevästi irrottaa koneen moottoritilassa tehtävien huoltojen helpottamiseksi.

1.

Irrota salpa ja nosta konepelti.

2.

Irrota sokka, jolla konepellin saranatappi on kiinnitetty asennuskannattimiin (

Kuva 42

).

g008908

Kuva 42

1.

Sokka

3.

Liu’uta konepeltiä oikealle, nosta toista päätä ja vedä pelti kannattimistaan.

Huomaa:

Asenna konepelti takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Voitelu

Laakerien ja holkkien rasvaus

Huoltoväli:

50 käyttötunnin välein (voitele kaikki laakerit ja holkit päivittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

500 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan ensin)

Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2. Voitele laakerit ja holkit päivittäin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset ja likaiset. Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista.

Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

Takaleikkuuyksikön kääntölaakeri ( Kuva 43 )

g008894

Kuva 43

Etuleikkuuyksikön kääntölaakeri ( Kuva 44 )

38

g008895

Kuva 44

Sivuleikkurin sylinterien päät (2; vain malli 03171)

( Kuva 45

)

Kuva 47

Vasemman etunostovarren kääntölaakeri ja

nostosylinteri (2) ( Kuva 48

) g008898

Kuva 45

Ohjauslaakeri (

Kuva 46 )

g008896

Kuva 48

Oikean etunostovarren kääntölaakeri ja

nostosylinteri (2) ( Kuva 49

) g008899

Kuva 49

Kuva 46

Takanostovarren kääntölaakeri ja nostosylinteri

(2) (

Kuva 47 )

g190873

Vapaa-asennon säätömekanismi ( Kuva 50 )

g008900

39

Kuva 50

Leikkuu-/kuljetusliukuvipu ( Kuva 51

) g008901 g008904

Kuva 53

Huomaa:

Ohjaussylinterin toiseen päähään voidaan haluttaessa asentaa ylimääräinen rasvanippa. Irrota rengas, asenna nippa, rasvaa

nippa, irrota nippa ja asenna tulppa ( Kuva 54

).

Kuva 51

Hihnan kireyden kääntölaakeri (

Kuva 52

) g008902 g190872

Kuva 54

Kuva 52

Ohjaussylinteri ( Kuva 53 )

g008903

40

Kestovoideltujen laakerien tarkastus

Laakerien materiaali- ja valmistusvioista johtuvat ongelmat ovat harvinaisia. Yleisimmin viat johtuvat suojatiivisteiden läpi kulkeutuvasta kosteudesta ja liasta. Rasvattavat laakerit on huollettava säännöllisesti, jotta laakeripinnalle ei kerry laakeria vaurioittavia epäpuhtauksia.

Tiivistetyt

laakerit on täytetty tehtaalla erikoisrasvalla. Laakereissa on vahva sisäinen tiiviste, joka pitää epäpuhtaudet ja kosteuden pois pyörivistä osista.

Tiivistetyt laakerit eivät tarvitse voitelua tai lyhyen aikavälin huoltoa. Näin minimoidaan tarvittavat rutiinihuollot ja vähennetään rasvan aiheuttamien nurmivaurioiden mahdollisuutta. Nämä tiivistetyt laakerijärjestelmät toimivat hyvin ja pitkään normaalissa käytössä. Laakereiden kunto ja tiivisteiden eheys on kuitenkin tarkistettava aika ajoin seisokkiajan välttämiseksi. Nämä laakerit on tutkittava kausittain, ja vaurioituneet tai kuluneet laakerit on vaihdettava. Laakerien on toimittava tasaisesti, eivätkä ne saa esimerkiksi kuumentua, pitää ääntää, väljentyä tai ruostua.

Näiden laakeri-/tiivistesarjojen käyttöolosuhteista

(esim. hiekka, nurmikemikaalit, vesi, iskut) johtuen ne ovat normaaleja kuluvia osia. Jos laakereihin tulee vika muusta syystä kuin materiaali- tai valmistusvirheiden takia, ne eivät yleensä ole takuun alaisia.

Huomaa:

Laakereiden käyttöikä saattaa lyhentyä väärien pesukäytäntöjen takia. Älä pese konetta sen ollessa vielä kuuma ja vältä laakereiden suihkuttamista korkealla paineella tai suurella määrällä nestettä.

Moottorin huolto

Moottorin turvallinen käyttö

Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli:

200 käyttötunnin välein (useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).

Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon.

Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

Huolla ilmanpuhdistin suositelluin väliajoin tai useammin, jos moottorin suorituskyky heikkenee erittäin pölyisten ja likaisten olosuhteiden vuoksi.

Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

1.

Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa

(

Kuva 55

).

41 g027707

Kuva 55

1.

Ilmanpuhdistimen suojus 2.

Ilmanpuhdistimen lukitsin

2.

Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

3.

Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

4.

Irrota ja vaihda pääsuodatin ( Kuva 56 ).

Huomaa:

Käytetyn elementin puhdistus voi vaurioittaa suodatinelementin materiaalia.

Kuva 56

g008910

Suositus: SAE 15W-40 (yli –17 °C)

Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

Huomaa:

Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30).

Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta.

Huomaa:

Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna

öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun

Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.

Älä täytä liikaa.

Jos öljyn pinta on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

2.

Irrota mittatikku ( Kuva 57 ) ja pyyhi se puhtaalla

liinalla.

1.

Pääsuodatin

5.

Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita. Tarkista myös suodattimen tiivistetty pää ja runko.

Älä käytä viallista elementtiä.

6.

Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon.

Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

7.

Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

8.

Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

9.

Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

10.

Kiinnitä suojuksen salvat.

g008881

Kuva 57

1.

Mittatikku

3.

Työnnä mittatikku putkeen pohjaan saakka, vedä se ulos ja tarkista öljypinnan taso.

4.

Jos öljyä on liian vähän, irrota öljyntäyttökorkki

(

Kuva 58

) ja lisää öljyä pieninä annoksina vähitellen. Tarkista taso usein, kunnes pinta saavuttaa mittatikun Full-merkinnän.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

Kampikammion ja suodattimen yhteistilavuus on noin

3,8 litraa.

Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

Vaadittu API-luokitus: CH-4, CI-4 tai korkeampi.

1.

Öljyntäyttökorkki

Kuva 58

g008882

42

5.

Asenna öljyntäyttökorkki paikalleen ja sulje konepelti.

Tärkeää:

Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottoriöljyä on liikaa tai liian vähän, seurauksena voi olla moottorivika.

Moottoriöljyn ja

öljynsuodattimen vaihto

Huoltoväli:

50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

150 käyttötunnin välein

1.

Irrota kumpikin tyhjennystulppa ( Kuva 59

) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

3.

Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ja asenna

öljynsuodatin.

Huomaa:

Älä kiristä suodatinta liikaa.

4.

Lisää öljyä kampikammioon. Katso

Moottoriöljyn määrän tarkistus (sivu 42)

.

Kuva 59

1.

Tyhjennystulpat

2.

Irrota öljynsuodatin ( Kuva 60 ).

g008911

1.

Öljynsuodatin

Kuva 60

g008912

43

Polttoainejärjestelmän huolto

HENGENVAARA

Tietyissä olosuhteissa polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa moottorin ollessa sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on

25 mm säiliön (ei täyttökaulan) yläreunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

• Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

• Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä.

Pidä korkki suljettuna.

Polttoainesäiliön huolto

Huoltoväli:

Kahden vuoden välein—Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.

Tyhjennä ja puhdista säiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai kone on ollut varastoituna pitkän ajan.

Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

1.

Vedenerottimen suodatinkotelo

2.

Ilmanpoistotulppa

Kuva 61

3.

Tyhjennysventtiili

3.

Kiristä venttiili tyhjennyksen jälkeen.

g009880

Polttoainesuodattimen kotelon vaihto

Huoltoväli:

400 käyttötunnin välein

1.

Puhdista suodatinkotelon kiinnitysalueen

ympäristö ( Kuva 61

).

2.

Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

3.

Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

4.

Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

Huoltoväli:

400 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan ensin)

Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

Ruiskuttimien ilmaus

Huomaa:

Suorita tämä toimenpide vain, kun ilma on tyhjennetty polttoainejärjestelmästä normaalin esitäyttömenetelmän avulla, eikä moottori käynnisty.

Katso kohta

Polttoainejärjestelmän ilmaus (sivu 29)

.

1.

Löysää ruiskutussuuttimen nro 1 ja pidikejärjestelmän putkiliitäntää.

Vedenerottimen tyhjennys

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

1.

Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle.

2.

Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä (

Kuva 61

).

1.

Polttoaineruiskut

Kuva 62

g008913

44

2.

Siirrä kaasuvipu N

OPEA

-asentoon.

3.

Käännä virta-avain K

ÄYNNISTYS

-asentoon ja tarkista, että polttoainetta virtaa liittimen ympäriltä. Käännä virta-avain

P

YSÄYTYS

-asentoon, kun polttoainevirta on yhtenäinen.

4.

Kiristä putkiliitin huolellisesti.

5.

Toista edellä mainitut toimenpiteet kaikille muille suuttimille.

Sähköjärjestelmän huolto

Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta.

Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta.

Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

Akun huolto

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista akkunesteen määrä. (Jos kone on varastossa, tarkista 30 päivän välein.)

Akkunesteen määrää on seurattava säännöllisesti ja akun päällys on pidettävä puhtaana. Jos kone varastoidaan erityisen lämpimään paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

HENGENVAARA

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

• Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

• Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

• Lataa akku hyvin ilmastoidussa paikassa, jotta latauksen aikana syntyvät kaasut pääsevät haihtumaan.

• Koska kaasut ovat räjähdysherkkiä, pidä avotuli ja sähkökipinät poissa akun lähettyviltä. Älä tupakoi.

• Kaasujen hengittäminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia.

• Irrota laturi virtalähteestä ennen kuin kytket tai irrotat laturin johtimet akun navoista.

Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä

45

kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

Asenna täyttöaukkojen korkit niin, että tuuletusaukot osoittavat taakse (polttoainesäiliötä kohti).

Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota akun täyttöaukkojen korkkeja puhdistuksen ajaksi.

Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

Jos navat ruostuvat, irrota kaapelit miinuskaapeli (–) ensin ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

Sulakkeiden tarkastus

Sulakkeet sijaitsevat koneen kojetaulun kannen alla.

Vetojärjestelmän huolto

Rengaspaineen tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Vapauta siksi renkaista hieman ilmaa, jotta paine laskee. Renkaiden oikea ilmanpaine on 0,97–1,24 bar.

Huomaa:

Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.

HENGENVAARA

Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

Vetopyörän säätö vapaalle

Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on V

APAA

-asennossa, vetonokka kaipaa säätöä.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

2.

Kohota toinen etupyörä ja takapyörä irti maasta ja laita tuet rungon alle.

VAARA

Jos konetta ei tueta asianmukaisesti, se saattaa kaatua ja vahingoittaa alla työskentelevää henkilöä.

Toisen etupyörän

ja

takapyörän on kohottava maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana.

3.

Löysää vedon säätönokan lukkomutteria (

Kuva

63 ).

46

Jäähdytysjärjestelmän huolto

1.

Vedon säätönokka

Kuva 63

2.

Lukkomutteri

VAARA

Moottorin on oltava käynnissä vedon säätönokan lopullista säätöä varten. Kuumien tai liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista moottorin kuumista tai liikkuvista osista.

4.

Käynnistä moottori ja kierrä nokan päätä kumpaankin suuntaan, jotta löydät vapaa-alueen keskikohdan.

5.

Lukitse säätö kiristämällä lukkomutteri.

6.

Sammuta moottori.

7.

Poista tuet ja laske kone alas. Koeaja kone ja varmista, ettei se kulje, kun ajopoljin on vapaalla.

g008922

Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

– Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

– Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Puhdista lika jäähdyttimen päältä päivittäin (

Kuva

64 ). Puhdista jäähdytin tunnin välein, jos työolot ovat

erittäin pölyiset ja likaiset. Katso kohta

Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistus (sivu 48)

.

47 g190823

Kuva 64

1.

Jäähdytin

Jäähdytysjärjestelmä on täytetty veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde

50:50). Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa ennen moottorin käynnistämistä.

Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on noin 5,7 litraa.

VAROITUS

Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

• Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

• Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.

2.

Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (

Kuva 65 ).

2.

Nosta konepelti.

3.

Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

4.

Irrota huoltopaneeli.

5.

Puhdista jäähdyttimen molemmat sivut

perusteellisesti vedellä tai paineilmalla ( Kuva

66 ).

g027618

Kuva 65

1.

Paisuntasäiliö

Huomaa:

Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen tason on oltava suunnilleen säiliön sivussa olevien merkkien puolivälissä.

3.

Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää nestettä.

Älä täytä liikaa.

4.

Asenna paisuntasäiliön korkki.

Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Poista lika öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä päivittäin. Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

48

Kuva 66

1.

Jäähdytin

6.

Asenna huoltopaneeli ja sulje konepelti.

g190823

Jarrujen huolto

Seisontajarrun säätö

Huoltoväli:

200 käyttötunnin välein—Tarkista seisontajarrun säätö.

1.

Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin

seisontajarruvipuun ( Kuva 67

).

Hihnan huolto

Moottorin hihnojen huolto

Huoltoväli:

10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.

100 käyttötunnin välein—Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.

Laturin/tuulettimen hihnan kiristys

1.

Avaa konepelti.

2.

Tarkista kireys painamalla laturin/tuulettimen hihnaa laturin ja kampiakselin hihnapyörien puolivälistä 30 N·m:n voimalla (

Kuva 68 ).

Huomaa:

Hihnan pitäisi painua 11 mm.

1.

Seisontajarruvipu

2.

Nuppi

Kuva 67

3.

Säätöruuvi

2.

Kierrä nuppia, kunnes vivun käyttämiseen tarvitaan 41–68 N·m:n voima.

3.

Lukitse säätö kiristämällä säätöruuvi.

g008923 g008916

Kuva 68

1.

Laturin/tuulettimen hihna

3.

Jos painuma on väärä, kiristä hihna seuraavien ohjeiden mukaan:

A.

Löysää pulttia, joka kiinnittää kannattimen moottoriin ja pulttia, joka kiinnittää laturin kannattimeen.

B.

Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja väännä laturia.

C.

Kun kireys on oikea, kiristä laturin ja kannattimen pultit.

Hydrostaatin käyttöhihnan vaihto

1.

Asenna mutteriavain tai pieni putki hihnan kiristysjousen päähän.

VAARA

Ole varovainen löysätessäsi jousta, sillä se kannattaa suurta kuormaa.

2.

Irrota jousi kannattimesta ja poista sen jännitys

työntämällä jousen päätä ( Kuva 69 ) alas

eteenpäin.

49

Kuva 69

1.

Hydrostaatin käyttöhihna 2.

Jousen pää

3.

Vaihda hihna.

4.

Jännitä jousi tekemällä äskeiset vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

g008917

Ohjausjärjestelmän huolto

Kaasun säätö

1.

Työnnä kaasuvipua taaksepäin ohjauspaneelin uraa vasten.

2.

Löysää kaasuvaijerin liitintä ruiskutuspumpun

vipuvarressa ( Kuva 70

).

g008918

Kuva 70

1.

Ruiskutuspumpun vipuvarsi

3.

Pidä ruiskutuspumpun vipuvartta alhaisen joutokäynnin pysäytintä vasten ja kiristä vaijerin liitin.

4.

Löysää ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

5.

Työnnä kaasuvipu aivan eteen.

6.

Liu’uta pysäytyslevyä, kunnes se koskettaa kaasuvipua ja kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

7.

Jos kaasuvipu ei pysy oikeassa asennossa käytön aikana, kiristä kitkalaitteen kaasuvipuun kiinnittävä lukkomutteri momenttiin 5–6 N·m.

Huomaa:

Kaasuvivun käyttöön tarvittava voima saa olla enintään 27 N·m.

50

Hydraulijärjestelmän huolto

Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

Hydraulinesteen määrän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista hydraulinesteen määrä.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Puhdista hydraulinestesäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (

Kuva 71

) ja irrota korkki.

Kuva 71

1.

Hydraulinestesäiliön korkki g008886

3.

Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

4.

Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinta.

Huomaa:

Nesteen pinta saa poiketa mittatikun merkistä korkeintaan 6 mm.

5.

Jos nestettä on liian vähän, lisää sopivaa nestettä riittävästi, jotta pinta nousee

Full-merkkiin saakka. Katso kohta

Hydraulinesteen laatuvaatimukset (sivu

51)

.

6.

Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

Hydraulinesteen laatuvaatimukset

Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta

Hydraulinesteen määrän tarkistus (sivu 51)

.

Suositeltu hydraulineste:

Toro PX Extended Life

Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai

208 litran tynnyreissä).

Huomaa:

Kun koneessa käytetään suositeltua nestettä, neste ja suodatin voidaan vaihtaa harvemmin.

Vaihtoehtoiset hydraulinesteet:

Jos Toro PX

Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia,

öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

51

Huomaa:

Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

Ominaisuudet:

Viskositeetti, ASTM D445

Viskositeetti-indeksi,

ASTM D2270

Jähmepiste, ASTM D97

Standardit: cSt / 40 °C 44–48

140 tai korkeampi

–37 °C...–45 °C

Eaton Vickers 694 (I-286-S,

M-2950-S/35VQ25 tai

M-2952-S)

Huomaa:

Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista.

Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää

15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta

Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

Tärkeää:

Toro Premium Synthetic Biodegradable

Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana

19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Hydraulinestetilavuus

13,2 l. Katso kohta

Hydraulinesteen laatuvaatimukset

(sivu 51)

Hydraulinesteen vaihto

Huoltoväli:

2000 käyttötunnin välein—

Jos käytät suositeltua hydraulinestettä,

vaihda hydraulineste.

800 käyttötunnin välein—

Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä,

vaihda hydraulineste.

Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään, sillä hydraulijärjestelmä on huuhdeltava. Saastunut hydraulineste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Nosta konepelti.

3.

Irrota hydrauliputki (

Kuva 72 ) tai poista hydraulisuodatin ( Kuva 73

) ja anna hydraulinesteen virrata tyhjennysastiaan.

1.

Hydrauliputki

Kuva 72

g008919 g190871

Kuva 73

1.

Hydraulisuodatin

4.

Asenna hydrauliputki, kun hydraulineste lakkaa virtaamasta.

5.

Täytä säiliö hydraulinesteellä ( Kuva 74 ). Katso

kohta

Hydraulinesteen määrän tarkistus (sivu

51)

.

Tärkeää:

Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet voivat vahingoittaa hydraulijärjestelmää.

52

g008886

Kuva 74

1.

Hydraulisäiliön täyttökorkki

6.

Asenna säiliön korkki, käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

7.

Varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

8.

Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun

Full-merkintään saakka.

Älä täytä liikaa.

Hydraulisuodattimen vaihto

Huoltoväli:

1000 käyttötunnin välein—

Jos käytät suositeltua hydraulinestettä,

vaihda hydraulisuodatin.

800 käyttötunnin välein—

Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä,

vaihda hydraulisuodatin.

Käytä alkuperäistä Toro-vaihtosuodatinta (osanro

54-0110).

Tärkeää:

Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Purista suodattimen kiinnityslevyn letku kiinni.

3.

Puhdista suodattimen kiinnityskohdan ympäristö.

4.

Aseta tyhjennysastia suodattimen ( Kuva 73 ) alle

ja irrota suodatin.

5.

Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

6.

Varmista, että suodattimen asennuskohta on puhdas. Kierrä suodatinta paikalleen, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatin kääntämällä puoli kierrosta.

7.

Vapauta suodattimen asennuslevyn letku.

53

8.

Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

9.

Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen

Terien turvallinen käyttö

Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjää tai ohikulkijaa päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

Leikkuuyksiköt on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.

Ole varovainen, kun tarkastat leikkuuyksiköitä.

Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja ja kiinteitä teriä huoltaessasi. Kelat ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

Ole varovainen käsitellessäsi monen leikkuuyksikön koneita, sillä yhden kelan kääntäminen saattaa kääntää myös muiden leikkuuyksiköiden keloja.

Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus, vaikka leikkuujälki olisikin ollut tyydyttävä. Kelan ja kiinteän terän tulee koskettaa toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaan kohdasta Kelan kohdistaminen kiinteään terään.

Leikkuuyksiköiden läppäys

HENGENVAARA

Kosketus keloihin voi aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

• Älä koskaan vie käsiä tai jalkoja kelan alueelle, kun moottori on käynnissä.

• Läppäyksen aikana kelat saattavat pysähtyä ja käynnistyä sitten uudelleen.

• Älä yritä käynnistää keloja uudelleen kädellä tai jalalla.

• Älä säädä keloja moottorin käydessä.

• Jos kela pysähtyy, sammuta moottori ennen kuin yrität saada kelan uudelleen liikkeelle.

1.

Pysäköi kone puhtaalle ja tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

2.

Irrota kojetaulun kansi, niin pääset käsiksi ohjaimiin.

3.

Käännä läppäyssäädin läppäysasentoon (R).

Käännä kelan nopeussäädin asentoon 1 ( Kuva

75 ).

g011168

Kuva 75

1.

Kelan nopeuden säädin 2.

Läppäyssäätö

Huomaa:

Istuinkytkin ohitetaan, kun läppäyssäädin on läppäysasennossa. Käyttäjän ei tarvitse olla istuimella, mutta seisontajarrun on oltava kytkettynä. Muuten moottori ei käy.

Tärkeää:

Älä käännä läppäyssäädintä leikkuuasennosta läppäysasentoon moottorin käydessä. Tämä voi vahingoittaa keloja.

4.

Tee kaikille leikkuuyksikölle asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Käynnistä moottori ja aseta se alhaiselle joutokäynnille.

5.

Kytke kelat kytkemällä ohjauspaneelin

PTO-kytkin.

6.

Lisää läppäysainetta pitkävartisella harjalla.

7.

Jos haluat tehdä leikkuuyksiköihin säätöjä läppäyksen aikana, kytke kelat pois käytöstä ja sammuta moottori. Kun säädöt on tehty, toista vaiheet

4 – 6

.

8.

Kun läppäys on valmis, sammuta moottori, käännä läppäyssäädin leikkuuasentoon

(F), aseta kelojen nopeussäätimet halutulle leikkuunopeudelle ja pese läppäysaine pois leikkuuyksiköistä.

54

Huomaa:

Lisäohjeita läppäyksestä ja siihen liittyvistä menettelyistä löytyy Toro Reel Mower

Basics -oppaasta (sisältää teroitusohjeet), lomake 09168SL.

Huomaa:

Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen. Tämä poistaa mahdolliset jäysteet ja epätasaisuudet, joita on saattanut muodostua leikkuusärmään.

Puhdistus

Koneen pesu

Pese kone tarpeen mukaan. Käytä pesuun pelkkää vettä tai vettä ja mietoa pesuainetta. Koneen voi pestä liinalla.

Tärkeää:

Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

Tärkeää:

Älä pese konetta painepesurilla.

Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

Tärkeää:

Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Koneen peseminen moottorin käydessä voi vaurioittaa moottorin sisäosia.

55

Varastointi

Turvallisuus varastoinnin aikana

Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki

(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Ajoyksikön valmistelu

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

3.

Tarkista rengaspaineet. Katso

Rengaspaineen tarkistus (sivu 46)

.

4.

Tarkista, että kiinnikkeet eivät ole löysällä, ja kiristä ne tarvittaessa.

5.

Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet.

Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

6.

Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

7.

Huolla akku ja kaapelit seuraavasti. Katso kohta

Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö (sivu 45)

.

A.

Irrota akkuliittimet akun navoista.

B.

Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

C.

Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo

112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

D.

Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein

24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

3.

Lisää moottoriin määrityksen mukaista moottoriöljyä.

4.

Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

5.

Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

6.

Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

7.

Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

8.

Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

9.

Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

10.

Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

Moottorin valmistelu

1.

Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

2.

Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi

öljynsuodatin.

56

Huomautuksia:

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company (”Toro”) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä.

Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle.

374-0282 Rev C

Tietoa Kalifornian osavaltion antamasta varoituksesta (Kalifornian lakiesitys 65)

Mikä tämä varoitus on?

Myytävässä tuotteessa saattaa olla seuraava varoitusmerkki:

VAROITUS:

Syöpä ja lisääntymiseen liittyvä haitta – www.p65Warnings.ca.gov.

Mikä on lakiesitys 65?

Lakiesitys 65 koskee kaikkia yrityksiä, jotka toimivat tai myyvät tuotteita Kaliforniassa tai valmistavat tuotteita, joita voidaan myydä Kaliforniassa tai tuoda

Kaliforniaan. Se määrää, että Kalifornian kuvernööri ylläpitää ja julkaisee luettelon kemikaaleista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää, synnynnäisiä vikoja ja / tai muita lisääntymishäiriöitä. Vuosittain päivitettävä luettelo sisältää satoja kemikaaleja, joita monet jokapäiväisessä käytössä olevat tuotteet sisältävät. Lakiesityksen 65 tarkoituksena on tiedottaa yleisöä näille kemikaaleille altistumisesta.

Lakiesitys 65 ei kiellä näitä kemikaaleja sisältävien tuotteiden myyntiä, mutta se vaatii varoitusten esittämistä tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuoteasiakirjoissa. Lakiesityksen 65 mukainen varoitus ei tarkoita, että tuote rikkoisi tuoteturvallisuusvaatimuksia tai -standardeja. Itse asiassa

Kalifornian hallitus on selventänyt, että lakiesityksen 65 mukainen varoitus ”ei ole sääntelyyn liittyvä päätös siitä, onko tuote turvallinen vai vaarallinen”.

Monia näistä kemikaaleista on käytetty jokapäiväisessä käytössä olevissa tuotteissa vuosia ilman dokumentoitua haittaa. Lisätietoja on osoitteessa https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus tarkoittaa, että yritys on joko (1) arvioinut altistuksen ja tullut siihen tulokseen, että se ylittää ”ei-merkittävän riskitason” tai (2) on päättänyt antaa varoituksen perustuen tietoihinsa luettelossa olevan kemiallisen aineen olemassaolosta, mutta ei arvioi altistusta.

Sovelletaanko tätä lakia kaikkialla?

Lakiesityksen 65 mukaiset varoitukset vaaditaan vain Kalifornian lainsäädännössä. Varoituksia on esillä Kaliforniassa erilaisissa ympäristöissä, muun muassa ravintoloissa, päivittäistavarakaupoissa, hotelleissa, kouluissa ja sairaaloissa sekä monenlaisissa tuotteissa. Lisäksi jotkut verkko- ja postimyyntiyritykset antavat lakiesityksen 65 mukaisia varoituksia verkkosivustoillaan tai myyntiluetteloissaan.

Miten Kalifornian varoitukset eroavat Yhdysvaltain liittovaltion rajoituksista?

Lakiesityksen 65 vaatimukset ovat usein tiukempia kuin Yhdysvaltain liittovaltion vaatimukset ja kansainväliset vaatimukset. Useat aineet edellyttävät lakiesityksen 65 mukaisen varoituksen, vaikka aineen pitoisuus on huomattavasti pienempi kuin liittovaltion rajoituksissa. Esimerkiksi lyijyä koskeva rajoitus lakiesityksen 65 mukaisen varoituksen puitteissa on 0,5 µg/vrk, mikä on selvästi liittovaltion ja kansainvälisiä vaatimuksia vähemmän.

Miksi kaikissa vastaavissa tuotteissa ei ole varoitusta?

Kaliforniassa myytäviin tuotteisiin vaaditaan lakiesityksen 65 mukainen merkintä, vaikka sitä ei vaadita muualla myytäviin vastaaviin tuotteisiin.

Lakiesitystä 65 koskevassa oikeudenkäynnissä voidaan päättää, että yritys voi joutua käyttämään tuotteissaan lakiesityksen 65 mukaisia varoituksia, mutta muihin vastaavia tuotteita valmistaviin yrityksiin ei välttämättä sovelleta kyseistä vaatimusta.

Lakiesityksen 65 täytäntöönpano on epäjohdonmukaista.

Yritys voi päättää olla antamatta varoituksia, koska se on tullut siihen tulokseen, ettei lakiesitys 65 edellytä sitä. Se, ettei tuotteessa ole varoitusta, ei tarkoita sitä, että tuotteella ei olisi samoja kemikaalipitoisuuksia.

Miksi tämä varoitus on Toro-tuotteissa?

Toro on päättänyt tarjota kuluttajille mahdollisimman paljon tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ostamistaan ja käyttämistään tuotteista. Toro antaa varoituksia tietyissä tapauksissa, kun se tietää, että tuotteessa on yhtä tai useampaa luettelossa olevaa kemikaalia, mutta ei arvioi altistustasoa, koska kaikista luettelon kemikaaleista ei ole olemassa altistuksen raja-arvoja. Toro on varmuuden vuoksi päättänyt antaa lakiesityksen 65 mukaiset varoitukset, vaikka Toro-tuotteista saatu altistus voi olla vähäinen tai selvästi ”ei-merkittävällä riskitasolla”. Lisäksi jos Toro ei anna näitä varoituksia, Kalifornian osavaltio tai lakiesityksen 65 toimeenpanoa vaativat yksityiset tahot voivat haastaa Toron oikeuteen, mistä voi aiheutua huomattavia rangaistuksia.

Rev A

Toron takuu

Kahden vuoden tai 1 500 tunnin rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet Osat

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle

(”tuote”) kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmastajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselma). Jos takuuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tuntilaskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Huoltoaikataulun mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla.

Huomautus: (vain litium-ioniakku): Suhteellisesti kahden vuoden jälkeen.

Lisätietoja on akun takuussa.

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

+1 952 888 8801 tai +1 800 952 2740

Sähköpostiosoite: [email protected]

Kampiakselin elinikäinen takuu (vain ProStripe 02657

-malli)

Elinikäinen takuu kattaa moottorin kampiakselin taipumisen

Prostripe-mallissa, johon on asennettu alkuperäinen Toro-kitkalevy ja käynnistyksen suhteen turvallinen teräjarrukytkin (BBC) (integroitu teräjarrukytkimen ja kitkalevyn kokoonpano) ja jota alkuperäinen ostaja käyttää noudattaen suositeltuja käyttö- ja huoltotoimenpiteitä. Kampiakselin elinikäinen takuu ei kata koneita, joihin on asennettu kitka-aluslaatat, teräjarrukytkimiä (BBC) tai muita vastaavia laitteita.

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia

käyttöoppaassa

esitetyistä huolloista ja säädöistä. Tämä takuu ei kata korjauksia tuotevioille, jotka aiheutuvat vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönnistä.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuaikana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaalivirheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja tuotteiden asennuksesta ja käytöstä.

Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä.

Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.

Käytössä kuluneet osat, jotka eivät ole viallisia. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päällysteet, kytkimen päällysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit.

Viat, jotka aiheutuvat ulkopuolisista tekijöistä, kuten säästä, varastointikäytännöistä, likaantumisesta tai hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien käytöstä.

Soveltuvista vaatimuksista poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.

Normaali melu, tärinä, kuluminen ja haurastuminen. Normaali kuluminen kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen sekä naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia.

Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Päästötakuuta koskeva huomautus

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agencyn EPA:n ja/tai

California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tuntirajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta.

Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaisiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa

(Engine Emission Control Warranty Statement).

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos olet jostakin syystä tyytymätön jälleenmyyjän palveluun tai jos tämä ei pysty toimittamaan takuuehtoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.

374-0253 Rev F

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents