Toro Reelmaster 3100-D Traction Unit With Sidewinder Riding Product Instrukcja obsługi

Toro Reelmaster 3100-D Traction Unit With Sidewinder Riding Product Instrukcja obsługi
Form No. 3426-740 Rev A
Jednostka samojezdna
Reelmaster® 3100-D
Model nr 03170—Numer seryjny 403406001 i wyższe
Model nr 03171—Numer seryjny 403406001 i wyższe
Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.
Tłumaczenie oryginału (PL)
*3426-740* A
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby
poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji
urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń
ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.
Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych
dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje
można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności
(DOC) dołączonej do produktu.
Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach
zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych
silnika bez działającego tłumika z iskrochronem
według punktu 4442 kodeksu dotyczącego
ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub
silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie
przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz
utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub
4443 tegoż kodeksu.
Odwiedź www.Toro.com, aby uzyskać więcej
informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa,
materiałów szkoleniowych, informacji na temat
akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego
sprzedawcy lub rejestracji produktu.
Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części
Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj
się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub
biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj
numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek
1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru
seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym
na to miejscu.
Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera
informacje dotyczące wymagań amerykańskiej
Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu
Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach
emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne
można zamówić u producenta silnika.
Ważne: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR
na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje),
aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach
zamiennych i innych kwestiach związanych z
produktem.
OSTRZEŻENIE
KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzeżenie
Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być
przyczyną powstawania raka, chorób
układu oddechowego i innych schorzeń.
Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i
podobne elementy zawierają ołów i związki
ołowiu, substancje chemiczne uznane
przez stan Kalifornia za rakotwórcze i
powodujące zaburzenia rozrodu. Myj
ręce po kontakcie z nimi.
Użycie tego produktu może skutkować
narażeniem się na działanie związków
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywołujące raka, uszkodzenia płodu
lub działające szkodliwie dla rozrodczości.
g259773
Rysunek 1
1. Lokalizacja modelu i numeru seryjnego
Model nr
Numer seryjny
Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały
oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek
2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące
spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie
zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.
Niniejsza maszyna to samojezdna wirnikowa
kosiarka do trawy przeznaczona do użytku przez
profesjonalnych operatorów do zastosowań
komercyjnych. Kosiarka jest przeznaczona głównie
do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach.
Używanie produktu w celach niezgodnych z jego
przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla
operatora i osób postronnych.
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Używanie standardowego modułu
sterowania (SCM – Standard Control
Module)......................................................... 32
Rady związane z posługiwaniem się
urządzeniem ................................................ 33
After Operation .................................................... 35
Bezpieczeństwo po skończonej pracy .............. 35
Lokalizacja punktów mocowania
maszyny........................................................ 36
Przewożenie maszyny na przyczepie ............... 36
Holowanie maszyny.......................................... 36
Konserwacja ........................................................... 37
Zasady bezpieczeństwa podczas
konserwacji ................................................... 37
Zalecany harmonogram konserwacji ................... 37
Lista kontrolna codziennych czynności
konserwacyjnych .......................................... 39
Przed wykonaniem konserwacji ........................... 40
Demontaż maski............................................... 40
Smarowanie ........................................................ 41
Smarowanie łożysk i panewek .......................... 41
Sprawdzanie łożysk uszczelnionych................. 43
Konserwacja silnika ............................................. 44
Bezpieczeństwo obsługi silnika ........................ 44
Konserwacja oczyszczacza powietrza.............. 44
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego........... 44
Wymiana oleju silnikowego wraz z
filtrem ............................................................ 45
Konserwacja układu paliwowego ......................... 46
Serwisowanie zbiornika paliwa ......................... 46
Przegląd przewodów paliwowych i ich
połączeń ....................................................... 46
Osuszanie separatora wody ............................. 47
Wymiana obudowy filtra paliwa......................... 47
Odpowietrzanie wtryskiwaczy........................... 47
Konserwacja instalacji elektrycznej ..................... 48
Bezpieczeństwo obsługi układu
elektrycznego................................................ 48
Konserwacja akumulatora ................................ 48
Sprawdzanie bezpieczników ............................ 48
Konserwacja układu napędowego ....................... 49
Sprawdzanie ciśnienia w oponach .................... 49
Regulacja położenia neutralnego ..................... 49
Konserwacja układu chłodzenia .......................... 50
Bezpieczeństwo obsługi układu
chłodzenia..................................................... 50
Sprawdzanie układu chłodzenia ....................... 50
Czyszczenie układu chłodzenia silnika ............. 51
Konserwacja hamulców ....................................... 51
Regulacja hamulca postojowego ...................... 51
Konserwacja pasków napędowych ...................... 52
Serwisowanie pasków w komorze
silnika............................................................ 52
Konserwacja elementów sterowania ................... 53
Regulacja przepustnicy .................................... 53
Konserwacja instalacji hydraulicznej ................... 53
Bezpieczeństwo obsługi układu
hydraulicznego.............................................. 53
g000502
Rysunek 2
Symbol ostrzegawczy
W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające
wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne
informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje
ogólne, wymagające szczególnej uwagi.
Spis treści
Bezpieczeństwo ........................................................ 4
Ogólne zasady bezpieczeństwa......................... 4
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze ................. 5
Montaż .................................................................... 12
1 Instalacja kół.................................................. 13
2 Instalacja kierownicy. ..................................... 13
3 Zalewanie elektrolitem, ładowanie i
podłączanie akumulatora .............................. 13
4 Kontrola/kalibracja wskaźnika
nachylenia..................................................... 15
5 Montaż zatrzasku maski (dotyczy tylko
WE)............................................................... 15
6 Montaż osłony wydechu (dotyczy tylko
WE)............................................................... 16
7 Montaż pałąka zabezpieczającego ................ 17
8 Montaż przednich ramion podnoszących .............................................................. 17
9 Montaż ram nośnych na zespołach
tnących ......................................................... 18
10 Montaż zespołów tnących ............................ 20
11 Montaż napędu zespołów tnących................ 21
12 Regulacja ramion podnoszących ................. 21
13 Montaż zestawu do odchylania rolek
(opcjonalny) .................................................. 23
14 Naklejanie etykiet CE................................... 23
Przegląd produktu ................................................... 24
Elementy sterowania ....................................... 24
Specyfikacje .................................................... 26
Osprzęt/akcesoria ............................................ 26
Before Operation ................................................. 27
Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem
pracy ............................................................. 27
Wykonywanie codziennych czynności
konserwacyjnych .......................................... 28
Uzupełnianie paliwa.......................................... 28
Dociąganie nakrętek kół ................................... 28
Before Operation ................................................. 29
Bezpieczeństwo w czasie pracy........................ 29
Uruchamianie silnika ........................................ 30
Zatrzymywanie silnika ...................................... 31
Płukanie układu paliwowego............................. 31
Kontrola systemu zabezpieczeń ....................... 31
3
Bezpieczeństwo
Sprawdzanie przewodów i węży
hydraulicznych. ............................................. 53
Sprawdzenie poziomu płynu hydraulicznego.............................................................. 53
Specyfikacja oleju hydraulicznego .................... 54
Objętość oleju hydraulicznego.......................... 54
Wymiana oleju hydraulicznego ......................... 54
Wymiana filtra oleju hydraulicznego.................. 55
Konserwacja układu zespołów tnących ................ 56
Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku
postępowania z ostrzami............................... 56
Sprawdzanie styku pomiędzy wirnikiem a
nożem dolnym .............................................. 56
Ostrzenie zespołów tnących ............................. 57
Czyszczenie ........................................................ 58
Mycie pojazdu .................................................. 58
Przechowywanie ..................................................... 58
Bezpieczeństwo przy przechowywaniu............. 58
Przygotowanie zespołu trakcyjnego.................. 58
Przygotowanie silnika ....................................... 59
Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami
EN ISO 5395 (po dopełnieniu procedur konfiguracji)
oraz ANSI B71.4–2017.
Ogólne zasady
bezpieczeństwa
Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz
wyrzucać przedmioty.
• Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
• Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne
skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających
czynności, w przeciwnym razie możesz
spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w
mieniu.
• Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części
maszyny.
• Zabronione jest używanie maszyny bez
założonych i poprawnie działających wszystkich
osłon oraz innych urządzeń ochronnych.
• Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na
podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie
pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.
• Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz
silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i
zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się
zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji,
obsługi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.
Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa
konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia
ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy
postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami
bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol
dotyczący bezpieczeństwa , który oznacza:
uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo –
instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może
doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
4
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i
znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące
etykiety należy wymienić.
decal94-3353
decal93-6681
94-3353
93-6681
1. Ryzyko zmiażdżenia ręki – nie zbliżaj rąk.
99-3444
1. Ryzyko skaleczenia / utraty kończyny; wentylator – należy
trzymać się z dala od części ruchomych.
decal99-3444
99-3444
decal93-7276
1. Prędkość transportowa –
szybko
93-7276
2. Prędkość koszenia –
wolno
1. Zagrożenie wybuchem – należy zastosować środki ochrony
oczu.
2. Ryzyko poparzenia żrącymi płynami/substancjami
chemicznymi – w ramach pierwszej pomocy należy
przepłukać wodą.
3. Zagrożenie pożarowe – należy zadbać o nierozpalanie
ognia, należy trzymać się z dala od otwartych płomieni i nie
należy palić w pobliżu maszyny.
4. Zagrożenie zatruciem – dzieci na mogą przebywać w
pobliżu akumulatora.
decal106-9290
106-9290
1. Wejścia
5. W fotelu
9. Wyjścia
2. Wirniki – włączone
6. Włącz napęd PTO
10. Włącz napęd PTO
3. Wyłączenie z powodu
wysokiej temperatury
7. Hamulec postojowy –
zwolniony
11. Silnik – Start
(Uruchamianie)
4. Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
8. Bieg jałowy
12. Silnik – Run (Praca)
5
13. Silnik – Start
(Uruchamianie)
14. Zasilanie
decal121-3628
121-3628
Informacja:
Maszyna jest spełnia wymagania standardowego
branżowego testu stabilności w statycznych testach wzdłużnych
i poprzecznych przy maksymalnym nachyleniu wskazanym
na etykiecie. Aby określić, czy maszynę można obsługiwać
w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu
zapoznaj się w instrukcjami dotyczącymi obsługi maszyny na
zboczach, zawartymi w instrukcji obsługi oraz z warunkami, w
których maszyna jest obsługiwana. Zmiany terenowe mogą
skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny. W miarę
możliwości podczas pracy na zboczach jednostki tnące powinny
być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na
zboczu może powodować niestabilność maszyny.
decal117-3270
117-3270
1. Ostrzeżenie – nie dotykaj gorącej powierzchni.
2. Ryzyko zranienia/odcięcia dłoni; ryzyko wciągnięcia, pasek
– zachowaj odpowiednią odległość od części ruchomych;
wszystkie zabezpieczenia i osłony muszą znajdować się na
swoim miejscu.
1. Niebezpieczeństwo przewrócenia maszyny – nie
wolno jechać kosiarką w poprzek zboczy o nachyleniu
przekraczającym 25 °.
decal121-3598
121-3598
Informacja:
Maszyna jest spełnia wymagania standardowego
branżowego testu stabilności w statycznych testach wzdłużnych
i poprzecznych przy maksymalnym nachyleniu wskazanym
na etykiecie. Aby określić, czy maszynę można obsługiwać
w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu
zapoznaj się w instrukcjami dotyczącymi obsługi maszyny na
zboczach, zawartymi w instrukcji obsługi oraz z warunkami, w
których maszyna jest obsługiwana. Zmiany terenowe mogą
skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny. W miarę
możliwości podczas pracy na zboczach jednostki tnące powinny
być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na
zboczu może powodować niestabilność maszyny.
decal133-8062
133-8062
1. Niebezpieczeństwo przewrócenia maszyny – nie
wolno jechać kosiarką w poprzek zboczy o nachyleniu
przekraczającym 17 °.
6
decalbatterysymbols
Symbole akumulatora
Na akumulatorze umieszczone są niektóre lub wszystkie z
wymienionych poniżej symbole.
1. Zagrożenie wybuchem.
2. Unikać ognia, otwartego
płomienia lub palenia
tytoniu
3. Zagrożenie oparzeniem
substancją żrącą lub
chemiczną
4. Stosuj środki ochrony
oczu.
5. Przeczytaj Instrukcję
obsługi.
6. Nie pozwalaj osobom
postronnym zbliżać się do
akumulatora.
7. Stosuj środki ochrony
oczu; gazy wybuchowe
mogą spowodować utratę
wzroku i inne obrażenia.
8. Kwas akumulatora może
spowodować utratę
wzroku lub poważne
oparzenia.
9. Należy natychmiast
przemyć oczy wodą i
niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza.
10. Zawiera ołów, nie
wyrzucać
7
decal121-3619
121-3619
6. Wyłączenie silnika
1. PTO – odłączenie
2. PTO – załączenie
7. Silnik – Run (Praca)
3. Opuść zespoły tnące.
8. Silnik – Start (Uruchamianie)
4. Podnieś zespoły tnące.
5. Blokada
9. Wysoka
10. Niska
8
decal121-3620
121-3620
1. PTO – odłączenie
7. Blokada
2. PTO – załączenie
8. Wyłączenie silnika
3. Przesuń zespoły tnące w prawo.
9. Silnik – Run (Praca)
4. Przesuń zespoły tnące w lewo.
10. Silnik – Start (Uruchamianie)
5. Opuść zespoły tnące.
11. Wysoka
6. Podnieś zespoły tnące.
12. Niska
9
decal121-3623
121-3623
1. Ostrzeżenie – patrz instrukcja obsługi; nie należy obsługiwać
maszyny bez wcześniejszego przeszkolenia.
5. Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów – należy
pilnować aby osoby postronne nie zbliżały się.
2. Ostrzeżenie – przeczytaj instrukcję obsługi przed
przystąpieniem do holowania maszyny.
6. Ostrzeżenie – należy stosować ochronniki słuchu.
3. Ryzyko przewrócenia – przed wykonaniem skrętu zwolnij,
podczas jazdy po zboczu utrzymuj zespoły tnące w niskim
położeniu i miej zapięty pas bezpieczeństwa.
7. Ryzyko wciągnięcia – zabrania się zbliżania do ruchomych
części; wszystkie osłony muszą znajdować się na swoich
miejscach.
4. Ostrzeżenie – nie parkuj maszyny na zboczu. Przed
opuszczeniem maszyny załącz hamulec postojowy, zatrzymaj
zespoły tnące, obniż osprzęt, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk
zapłonu.
10
decal138-6979
138-6979
1. Przeczytaj Instrukcję obsługi.
11
Montaż
Elementy luzem
Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.
Procedura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Opis
Ilość
Sposób użycia
Zespół przedniego koła
Zespół tylnego koła
Kierownica
Kołpak kierownicy
Duża podkładka
Nakrętka kontrująca
Wkręt
2
1
1
1
1
1
1
Elektrolit
–
Zalej elektrolitem, naładuj i podłącz
akumulator.
Inklinometr (miernik nachylenia)
1
Sprawdź/skalibruj wskaźnik nachylenia.
Uchwyt blokady
Nit
Podkładka
1
2
1
1
1
1
4
Śruba (¼ x 2 cale)
Nakrętka zabezpieczająca (¼ cala)
Osłona wydechu
Blachowkręt
Zespół pałąka chroniącego przed
skutkami wywrotki
Zainstaluj koła.
Instalacja kierownicy.
Zamontuj zatrzask maski (WE).
Zamontuj osłonę wydechu (WE)
1
Zamontuj pałąk chroniący przed
skutkami wywrotki
Śruba (5/16 x ⅞ cala)
4
4
1
2
2
2
Nie są potrzebne żadne części
–
Zamontuj ramy nośne na zespołach
tnących.
Nie są potrzebne żadne części
–
Zamontuj zespoły tnące.
Nie są potrzebne żadne części
–
Zamontuj napęd zespołów tnących.
Nie są potrzebne żadne części
–
Wyreguluj ramiona podnoszące
Zestaw do odchylania rolek (dostępny
osobno)
1
Zamontuj opcjonalny zestaw do
odchylania rolek.
Etykieta ostrzegawcza (121-3598)
Etykieta CE
Etykieta z rokiem produkcji
1
1
1
Naklej etykiety CE.
Śruby kołnierzowe
Nakrętki kontrujące
Zacisk przewodu
Ramiona podnoszące
Oś
12
Zamontuj przednie ramiona podnoszące
(Elementy składające się na zestaw
ramienia podnoszącego)
Nośniki i dodatkowe części
Opis
Ilość
Sposób użycia
Kluczyk zapłonu
2
Uruchom silnik.
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi silnika
1
1
Zapoznaj się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi
maszyny.
Materiały szkoleniowe dla operatorów
1
Przeczytaj przed przystąpieniem do obsługi maszyny.
Lista kontrolna przed dostawą
1
Należy upewnić się, że maszyna została prawidłowo
skonfigurowana.
Certyfikat zgodności
1
Gwarantuje zgodność z wymaganiami WE
Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze
standardowego stanowiska operatora.
1
Instalacja kół
Części potrzebne do tej procedury:
2
1
Zespół przedniego koła
g010834
Rysunek 3
Zespół tylnego koła
Procedura
1.
Załóż zespół koła na piastę trzonkiem zaworu
na zewnątrz.
1. Kierownica
3. Przeciwnakrętka
2. Podkładka
4. Zatyczka
2.
3.
Wsuń podkładkę na wał kierownicy (Rysunek 3).
Zamocuj kierownicę do wału nakrętką
zabezpieczającą i dokręć ją z momentem od 27
do 35 N∙m (Rysunek 3).
Zakładamy pokrywkę kierownicy i przykręcamy
ją śrubą (Rysunek 3).
Ważne: Felgi kół tylnych są węższe niż kół
przednich.
2.
Przykręć nakrętki kół i dokręć je z momentem
od 61 do 88 N·m.
4.
3
2
Zalewanie elektrolitem,
ładowanie i podłączanie
akumulatora
Instalacja kierownicy.
Części potrzebne do tej procedury:
1
Kierownica
1
Kołpak kierownicy
1
Duża podkładka
1
Nakrętka kontrująca
1
Wkręt
Części potrzebne do tej procedury:
–
Procedura
Informacja: Akumulator suchy winien być
Procedura
1.
Elektrolit
zalany elektrolitem o masie właściwej 1,260 g/cm3
zakupionym w sklepie z akumulatorami.
Wsuń kierownicę na wał kierownicy (Rysunek 3).
13
7.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy,
którego spożycie może być śmiertelne i który
powoduje poważne poparzenia.
Ważne: Nie wolno przepełnić akumulatora.
Elektrolit rozlany na inne części maszyny
może spowodować silną korozję tych części
i ich uszkodzenie.
• Nie próbuj pić elektrolitu i unikaj kontaktu
ze skórą, oczami i odzieżą. Używaj
okularów ochronnych i gumowych rękawic
chroniących dłonie.
8.
• Uzupełniaj akumulator w miejscu z ciągłym
dostępem do wody, aby móc opłukać
skórę.
1.
Zalecany jest zakup elektrolitu o masie właściwej
1,260 g/cm3 w sklepie z akumulatorami.
2.
Otwórz maskę.
3.
Zdejmij pokrywę akumulatora (Rysunek 4).
Odkręć korki wlewu akumulatora i powoli
napełniaj każde ogniwo elektrolitem aż sięgnie
linii napełnienia. Załóż korki z powrotem.
Zakładamy klemę czerwonego kabla na biegun
dodatni (+) i przykręcamy ją śrubą z nakrętką
(Rysunek 5) a klemę czarnego kabla na biegun
ujemny (–). Upewnij się, czy klema dodatnia
(+) całkowicie weszła na swój biegun i czy
czerwony kabel jest ułożony wzdłuż obudowy
akumulatora. Kabel nie może dotykać pokrywy
akumulatora.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe ułożenie kabla może
doprowadzić do jego uszkodzenia, w
konsekwencji czego będzie iskrzył.
Iskrzenie może spowodować wybuch
gazów akumulatora, co będzie
skutkowało obrażeniami ciała.
• Przed odłączeniem dodatniego
(czerwonego) przewodu należy
zawsze odłączać ujemny (czarny)
przewód akumulatora.
g008874
• Przed podłączeniem ujemnego
(czarnego) przewodu należy zawsze
podłączyć dodatni (czerwony)
przewód akumulatora.
Rysunek 4
1. Pokrywa akumulatora
4.
Należy odkręcić korki z cel akumulatora i do
każdej z nich powoli wlewać elektrolit dopóki
jego poziom nie zakryje płyt.
5.
Wkręć korki wlewu i podłącz do biegunów
akumulatora ładowarkę o natężeniu prądu od 3
do 4 A. Ładuj akumulator przez 4 do 8 godzin
prądem od 3 do 4 A .
OSTRZEŻENIE
Podczas ładowania akumulatora
wytwarzają się gazy o charakterze
wybuchowym.
• Nie wolno dopuścić do powstania
w pobliżu ładowanego akumulatora
żadnych iskier ani otwartego ognia.
g011213
Rysunek 5
1. Kabel połączony z
dodatnim (+) biegunem
akumulatora
• Palenie tytoniu w pobliżu akumulatora
jest zabronione.
6.
Po naładowaniu akumulatora należy wyłączyć
prostownik z sieci i odłączyć jego przewody od
biegunów akumulatora.
2. Kabel połączony z
ujemnym (–) biegunem
akumulatora
Ważne: Przy demontażu akumulatora należy
zwrócić uwagę, aby śruby mocujące klemy
14
miały łby ustawione od dołu a nakrętki od
góry. Założone odwrotnie śruby te mogłyby
kolidować z przewodami hydraulicznymi w
trakcie przesuwania jednostek tnących.
9.
4.
Aby zapobiec korozji, pokryj oba połączenia
akumulatora smarem Grafo 112X (zewnętrznym)
(nr części Toro 505-47), wazeliną lub lekkim
smarem.
10.
Na dodatni biegun akumulatora nasuwamy
gumowy kapturek wykluczający możliwość
zwarć.
11.
Załóż pokrywę akumulatora.
Jeśli wskaźnik nie pokazuje zera, poluzuj 2
śruby z nakrętkami mocujące go do wspornika,
przekręć go tak, aby wskazywał zero, i dokręć
obie śruby.
5
Montaż zatrzasku maski
(dotyczy tylko WE)
Części potrzebne do tej procedury:
4
Kontrola/kalibracja
wskaźnika nachylenia
1
Uchwyt blokady
2
Nit
1
Podkładka
1
Śruba (¼ x 2 cale)
1
Nakrętka zabezpieczająca (¼ cala)
Części potrzebne do tej procedury:
1
Procedura
Inklinometr (miernik nachylenia)
Procedura
1.
Należy parkować maszynę na płaskich równych
powierzchniach.
2.
Sprawdź ręcznym inklinometrem (dostarczanym
z maszyną) umieszczonym na poprzecznej
belce ramy obok zbiornika paliwa, czy maszyna
stoi płasko (Rysunek 6). Odczytywany z fotela
operatora inklinometr winien wskazywać zero.
1.
Odepnij zatrzask maski z jego uchwytu.
2.
Usuń nity (2) mocujące uchwyt zatrzasku
do maski (Rysunek 7). Zdemontuj uchwyt
zatrzasku z maski.
g012628
Rysunek 7
1. Uchwyt zatrzasku
2. Nity
g008873
Rysunek 6
3.
1. Wskaźnik nachylenia
3.
Jeśli inklinometr nie wskazuje zera, należy
przejechać kosiarką w miejsce, w którym odczyt
będzie zerowy. Zamontowany na maszynie
wskaźnik nachylenia powinien teraz pokazywać
zero.
15
Ustaw otwory montażowe w uchwycie blokady
(WE) i w uchwycie zatrzasku maski równo z
otworami montażowymi w masce. Uchwyt
blokady musi znaleźć się między maską a
uchwytem zatrzasku maski (Rysunek 8). Nie
wyjmuj śruby z nakrętką z ramienia uchwytu
blokady.
g012631
Rysunek 10
g012629
1. Śruba
Rysunek 8
1. Uchwyt blokady WE
3. Ramię uchwytu blokady
maski
2. Nakrętka
2. Śruba z nakrętką
4.
Od wewnętrznej strony maski należy zgrać
podkładki z otworami montażowymi.
5.
Przynituj uchwyty i podkładki do maski (Rysunek
8).
6.
Zatrzaśnij zatrzask maski na jego uchwycie
(Rysunek 9).
6
Montaż osłony wydechu
(dotyczy tylko WE)
Części potrzebne do tej procedury:
1
Osłona wydechu
4
Blachowkręt
Procedura
1.
g012630
Rysunek 9
1. Zatrzask maski
7.
Wkręć śrubę w drugie ramię uchwytu blokady
maski, blokując w ten sposób zatrzask na swoim
miejscu (Rysunek 10).
Informacja: Dokręć śrubę do oporu, ale nie
dokręcaj nakrętki.
16
Należy zgrać otwory montażowe osłony
wydechu z otworami w ramie (Rysunek 11).
g011160
Rysunek 12
1. Pałąk
4. Przewód odpowietrzania
układu paliwa
2. Uchwyt montażowy
5. Zacisk przewodu
3. Rurka odpowietrzająca
g008875
2.
Każdy z końców pałąka przykręcamy do jego
wspornika montażowego dwoma śrubami
kołnierzowymi i zabezpieczamy nakrętkami
kontrującymi (Rysunek 12). Dokręć elementy
mocujące z momentem 81 N∙m.
3.
Obejmą mocujemy przewód odpowietrzania
układu paliwa na rurce wentylacyjnej.
Rysunek 11
1. Osłona wydechu
2.
Przykręć osłonę do ramy czterema
blachowkrętami (Rysunek 11).
7
OSTROŻNIE
Uruchomienie silnika przed
zamocowaniem przewodu
odpowietrzania układu paliwa do
rurki odpowietrzającej spowoduje, że
z przewodu zacznie wypływać paliwo,
zwiększając zagrożenie pożarem lub
wybuchem. Pożar lub wybuch paliwa
może skutkować poważnymi oparzeniami
ciała oraz zniszczeniem mienia.
Montaż pałąka
zabezpieczającego
Części potrzebne do tej procedury:
1
Zespół pałąka chroniącego przed skutkami wywrotki
4
Śruby kołnierzowe
4
Nakrętki kontrujące
1
Zacisk przewodu
Przed uruchomieniem silnika podłącz
przewód odpowietrzania układu
paliwowego do rurki odpowietrzającej.
Procedura
Ważne: Nigdy nie wolno spawać ani przerabiać
pałąka zabezpieczającego przed skutkami
wywrotki (ROPS). Uszkodzony układ ROPS należy
wymienić, nie wolno go naprawiać ani prostować.
1.
Należy opuścić pałąk na uchwyty montażowe
kosiarki i zgrać otwory montażowe. Trzeba
upewnić się, czy rurka odpowietrzająca na
pałąku znalazła się z lewej strony maszyny
(Rysunek 12).
17
8
Montaż przednich ramion
podnoszących
Części potrzebne do tej procedury:
2
Ramiona podnoszące
2
Oś
2
Śruba (5/16 x ⅞ cala)
g011162
Rysunek 14
1. Ramię podnoszące
Procedura
1.
2. Wałek
3.
Przykręć każdy wałek do jego tulei 2 śrubami
(5/16 x ⅞ cala).
4.
Należy założyć ramiona podnoszące na ich
osie (Rysunek 15) i zabezpieczyć uprzednio
zdemontowanym łącznikiem osi (przykręcamy
łącznik uprzednio odkręconymi śrubami).
Należy odkręcić 2 śruby mocujące i
zdemontować łącznik osi obu ramion
podnoszących (Rysunek 13). Zachować śruby i
łącznik.
Informacja: Dokręć śruby z momentem 95
N∙m.
g011161
Rysunek 13
1. Łącznik osi obu ramion
podnoszących
2.
g011966
Rysunek 15
2. Oś ramienia
podnoszącego
W tuleję każdego ramienia podnoszącego
należy wetknąć jego wałek i zgrać otwory
montażowe (Rysunek 14).
18
1. Prawe ramię podnoszące
4. Siłownik napędzający
ramiona podnoszące
2. Pierścień sprężysty
5. Podkładki (2)
3. Lewe ramię podnoszące
6. Kołek montażowy
5.
Demontujemy tylne pierścienie sprężyste
zabezpieczające kołki montażowe na obu
końcach siłownika napędzającego ramiona
podnoszące.
6.
Kołkiem montażowym i 2 podkładkami
należy połączyć prawy koniec siłownika z
prawym ramieniem (Rysunek 15). Zabezpiecz
połączenie pierścieniem sprężystym.
7.
Kołkiem montażowym połącz lewy koniec
siłownika z lewym ramieniem. Zabezpiecz
połączenie pierścieniem sprężystym.
9
Montaż ram nośnych na
zespołach tnących
Nie są potrzebne żadne części
Procedura
1.
2.
Wyjmij zespoły tnące z ich kartonów. Wyreguluj,
jak przedstawiono w podręczniku użytkownika
jednostki tnącej.
g012688
Rysunek 17
Na każdy z przednich zespołów tnących
zakładamy przednią ramę nośną (Rysunek 16).
1. Przednia rama nośna
2. Przedni zaczep
3. Tylny zaczep
4.
Na tylny zespół tnący zakładamy tylną ramę
nośną (Rysunek 18).
g011968
Rysunek 16
1. Przednia rama nośna
3.
Połącz przednie ramy nośne z ich zespołami
tnącymi następującymi zaczepami:
• Przedni zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x
2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do
otworów montażowych z przodu ramy
i w środkowej części zespołu tnącego
jak pokazano na Rysunek 17. Umieść
podkładkę z każdej strony zaczepu. Dokręć
elementy mocujące z momentem 42 N∙m.
g012003
Rysunek 18
1. Tylna rama nośna
5.
• Tylny zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x
2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do
otworów montażowych z przodu ramy i
w środkowej części zespołu tnącego jak
pokazano na Rysunek 17. Umieszczamy
podkładkę z każdej strony zaczepu. Dokręć
elementy mocujące z momentem 42 N∙m.
Należy połączyć tylną ramę nośną z jej
zespołem tnącym następującymi zaczepami:
• Przedni zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x
2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do
otworów montażowych w ramie i w zespole
tnącym jak pokazano na Rysunek 19.
Umieść podkładkę z każdej strony zaczepu.
19
Dokręć elementy mocujące z momentem 42
N∙m.
• Tylny zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x
2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do
otworów montażowych w ramie i w zespole
tnącym jak pokazano na Rysunek 19.
Umieść podkładkę z każdej strony zaczepu.
Dokręć elementy mocujące z momentem 42
N∙m.
g012016
Rysunek 20
1. Tarcza oporowa
3. Zawleczka
2. Rama nośna
3.
Należy nasmarować wszystkie obrotowe złącza
w ramieniu podnoszącym i ramie nośnej.
Ważne: Konieczne jest upewnienie się,
czy węże hydrauliczne nie są skręcone ani
załamane i czy węże tylnego zespołu tnącego
są ułożone jak na (Rysunek 21). Należy
podnieść zespoły tnące i przesunąć je w
lewo (model 03171). Węże tylnego zespołu
tnącego nie mogą dotykać uchwytu kabli
trakcyjnych. W razie potrzeby konieczna
jest zmiana położenia złączek/węży
hydraulicznych.
g012689
Rysunek 19
1. Tylna rama nośna
3. Tylny zaczep
2. Przedni zaczep
10
Montaż zespołów tnących
Nie są potrzebne żadne części
Procedura
1.
Na oś każdego przedniego ramienia
podnoszącego zakładamy tarczę oporową.
2.
Na oś należy nasunąć ramę nośną z zespołem
tnącym i zabezpieczyć ją przed spadnięciem
zawleczką (Rysunek 20).
g011965
Rysunek 21
Informacja: W przypadku tylnego zespołu
tnącego tarczę oporową zakłada się między
tył ramy nośnej z zespołem a zawleczkę
zabezpieczającą.
4.
20
Przewlekamy łańcuch zabezpieczający przez
wycięcie na końcu każdej ramy nośnej. Koniec
łańcucha przykręcamy na górze ramy śrubą z
podkładką i nakrętką (Rysunek 22).
3.
Wykręć korek z gniazda łożyska na zewnętrznym
końcu prawego zespołu tnącego i zamocuj tam
przeciwwagi i uszczelkę.
4.
Z pozostałych gniazd łożysk zespołów
napędowych wykręcamy korki wkręcone tam na
czas transportu.
5.
Na kołnierz silnika hydraulicznego zakładamy
o-ring dostarczony z zespołem tnącym (Rysunek
24).
g011218
Rysunek 22
1. Łańcuch zabezpieczający
11
Montaż napędu zespołów
tnących
Nie są potrzebne żadne części
Procedura
g012025
1.
Przesuń zespoły tnące na przód osi ich ramion
podnoszących.
2.
Z wewnętrznej strony prawego zespołu tnącego
należy zdemontować przeciwwagę i o-ring
(Rysunek 23).
Rysunek 24
1. O-ring
6.
2. Hydrauliczny silnik napędu
wrzecion.
Zamocuj silnik na napędzanym końcu
zespołu tnącego i przykręć go 2 śrubami
niewypadającymi dostarczonymi z zespołem
tnącym (Rysunek 24).
12
Regulacja ramion
podnoszących
Nie są potrzebne żadne części
Procedura
1.
g011964
Rysunek 23
1. O-ring
3. Śruby montażowe
2. Przeciwwaga
21
Uruchomić silnik, podnieść ramiona i
skontrolować luz między każdym ramieniem a
uchwytem płyty podłogowej – winien on mieścić
się w zakresie 5-8 mm (Rysunek 25).
g008878
Rysunek 27
g008876
Rysunek 25
Dla klarowności na ilustracji pokazano fragment maszyny
ze zdjętym zespołem napędowym
1. Ramię podnoszące
1. Przedni siłownik
Informacja: Jeśli luz nie mieści się w
podanym zakresie, trzeba wyregulować siłownik
następująco:
A.
C.
Zdejmij zawleczkę na końcu tłoka i obróć
strzemiączko.
D.
Załóż zawleczkę i skontroluj luz.
E.
W razie potrzeby powtórz kroki A – D.
F.
Dociągnij nakrętkę kontrującą strzemiączka.
3. Luz
2. Uchwyt płyty podłogowej
2. Nakrętka kontrująca
Informacja: Gdyby w trakcie transportu tylne
ramie podnoszące klekotało, należy zmniejszyć
jego luz.
Należy poluzować nakrętkę oporową i
regulując położenie siłownika sprowadzić
luz do zalecanego zakresu (Rysunek 26).
2.
Konieczne jest skontrolowanie, czy luz między
ramieniem podnoszącym a jego nakrętką
oporową mieści się w zakresie 0,13-1,02 mm
(Rysunek 26).
Informacja: Jeśli luz nie mieści się w podanym
zakresie, trzeba przekręcić nakrętkę oporową
tak, aby sprowadzić go do zalecanego zakresu.
3.
g008877
Rysunek 26
1. Nakrętka oporowa
Uruchom silnik, podnieś ramiona i sprawdź,
czy odstęp między listwą a taśmą zderzaka u
góry tylnego zespołu napędowego mieści się w
zakresie od 0,51 do 2,54 mm, jak pokazano na
Rysunek 28.
3. Luz
2. Ramię podnoszące
B.
Poluzuj nakrętkę kontrującą na przednim
siłowniku (Rysunek 27).
g008879
Rysunek 28
1. Listwa zderzaka
2. Taśma zderzaka
Jeśli luz nie mieści się w podanym zakresie
wyreguluj tylny siłownik następująco:
A.
22
Należy opuścić zespoły tnące i poluzować
nakrętkę kontrującą siłownika (Rysunek
29).
g008880
Rysunek 29
1. Tylny siłownik
g016925
Rysunek 30
2. Nakrętka kontrująca
1. Uchwyt na ramie
B.
W pobliżu nakrętki chwyć szczypcami przez
szmatę tłoczysko siłownika i przekręć je.
C.
Podnieś zespoły tnące i skontroluj luz.
D.
W razie potrzeby powtórz kroki A – C.
E.
Dociągnij nakrętkę kontrującą strzemiączka.
4.
Naklejanie etykiet CE
13
Części potrzebne do tej procedury:
Montaż zestawu do
odchylania rolek
(opcjonalny)
Procedura
W przypadku koszenia z wyższą wysokością koszenia
zamontuj zestaw do odchylania rolek.
2.
Zlokalizuj uchwyt na ramie powyżej centralnej
jednostki tnącej (Rysunek 30).
3.
Naciskając w dół przednią rolkę centralnej
jednostki tnącej ustal, które otwory we wsporniku
odchylania pasują do otworów w uchwycie
na ramie, dzięki czemu po zamontowaniu
wspornika odchylania zachowany zostanie ten
sam punkt kontaktu z rolką (Rysunek 30).
Etykieta ostrzegawcza (121-3598)
1
Etykieta CE
1
Etykieta z rokiem produkcji
W maszynach wymagających zgodności z wymogami
WE naklej etykietę z rokiem produkcji (część
nr 133-5615) z pobliżu tabliczki z numerem seryjnym,
etykietę CE (część nr 93-7252) w pobliżu blokady
pokrywy silnika oraz etykietę ostrzegawczą CE
(część nr 121-3598) na standardowej etykiecie
ostrzegawczej (część nr 121-3628).
Zestaw do odchylania rolek (dostępny osobno)
Unieś jednostki tnące do maksymalnej pozycji.
1
Procedura
Części potrzebne do tej procedury:
1.
Opuść jednostki tnące i przykręć do ramy
wspornik odchylania za pomocą 2 śrub
zamkowych i 2 nakrętek dostarczonych w
zestawie (Rysunek 30).
14
Ważne: Zbyt mały luz przednich oporów lub
tylnej listwy zderzaka może doprowadzić do
uszkodzenia ramion podnoszących.
1
2. Wspornik odchylania
23
Przegląd produktu
Elementy sterowania
g008888
Rysunek 32
1. Śruba regulacji szybkości
Dźwignia regulacji kierownicy
Pociągnij dźwignię regulacji kierownicy (Rysunek 31)
do tyłu, ustaw kolumnę kierownicy w pożądanym
położeniu, popchnij dźwignię do przodu, aby
zablokować kierownicę w tym położeniu.
g008887
Rysunek 31
1. Pedał jazdy do przodu
4. Dźwignia regulacji
kierownicy
2. Pedał jazdy do tyłu
5. Szpara obserwacyjna
3. Przełącznik
koszenie/transport
6. Wskaźnik kąta
Szpara obserwacyjna
Szpara (Rysunek 31) w podłodze pozwala wzrokowo
sprawdzić, czy zespoły tnące znajdują się w pozycji
środkowej.
Wskaźnik kąta
Wskaźnik kąta (Rysunek 31) pokazuje bieżący kąt
nachylenia terenu w stopniach.
Pedały trakcyjne
Wciśnij pedał jazdy do przodu (Rysunek 31), aby
ruszyć do przodu. Wciśnij pedał jazdy do tyłu
(Rysunek 31), aby ruszyć do tyłu albo wspomóc
zatrzymywanie podczas jazdy do przodu. Aby
zatrzymać kosiarkę, należy zwolnić oba pedały albo
aktywnie przestawić je w położenie NEUTRALNE.
Wyłącznik zapłonu (stacyjka)
Wyłącznik zapłonu (Rysunek 33) posiada trzy pozycje
używane do uruchomienia silnika, nagrzania świec
żarowych i do jego zatrzymania, są to: pozycja
WYŁĄCZENIA, ZAPŁONU/PODGRZEWANIA oraz ROZRUCHU.
Aby uruchomić rozrusznik, przekręć kluczyk do pozycji
ZAPŁON/PODGRZEWANIE , odczekaj (ok. 7 sekund) aż
zgaśnie kontrolka świecy żarowej, następnie przekręć
kluczyk do pozycji ROZRUCH. Gdy silnik zaskoczy,
zwolnij kluczyk. Kluczyk automatycznie przejdzie
w położenie ZAPŁON/PRACA. Aby wyłączyć silnik,
przekręć kluczyk do pozycji WYŁĄCZENIA, po czym
wyjmij go ze stacyjki, aby zapobiec uruchamianiu
silnika przez nieupoważnione osoby.
Przełącznik koszenie/transport
Piętą przesuń przełącznik koszenie/transport
(Rysunek 31) w lewo, aby przejść do jazdy bez
koszenia lub w prawo, aby przejść do koszenia.
Zespoły tnące pracują tylko wtedy, gdy
przełącznik koszenie/transport znajduje się w
pozycji koszenie.
Ważne: Szybkość jazdy podczas koszenia jest
fabrycznie ustawiona na 9,7 km/h (6 MPH). Można
ją jednak regulować śrubą (Rysunek 32).
24
Aby przesunąć zespoły tnące w lewo/w prawo,
przesuwamy dźwignię w lewo/w prawo. Zespoły
powinno się przesuwać w lewo/w prawo, gdy są
podniesione albo gdy są opuszczone i kosiarka jedzie
(dotyczy tylko modelu 03171).
Informacja: Nie trzeba trzymać dźwigni w pozycji
„do przodu” przez cały czas opuszczania zespołów
tnących.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
1. Przepustnica
7. Przełącznik napędu
zespołów tnących
Przy jeździe w dół zbocza przesunięcie
zespołów tnących obniża stabilność kosiarki.
Może to przyczynić się do wywrotki i w
konsekwencji do obrażeń lub śmierci
operatora.
2. Licznik godzin
8. Dźwignia
opuszczania/podnoszenia
zespołów tnących
Na zboczu przesuwamy zespoły tnące w
kierunku, gdzie jest wyżej.
9. Stacyjka
Kontrolka temperatury chłodziwa
g191213
Rysunek 33
3. Kontrolka temperatury
4. Kontrolka ciśnienia oleju
10. Hamulec postojowy
Kontrolka temperatury (Rysunek 33) zapali się,
gdy płyn w chłodnicy silnika przegrzeje się. Jeśli
maszyna nie zostanie zatrzymana, a temperatura
płynu chłodzącego wzrośnie o kolejne 5,5 °C, silnik
zostanie automatycznie wyłączony.
5. Wskaźnik świecy żarowej 11. Blokada dźwigni
podnoszenia
6. Kontrolka alternatora
Przepustnica
Kontrolka ciśnienia oleju
Przesuń przepustnicę (Rysunek 33) do przodu, aby
zwiększyć obroty silnika lub do tyłu, aby zmniejszyć
obroty.
Kontrolka oleju (Rysunek 33) zapali się, gdy ciśnienie
oleju w silniku spadnie poniżej bezpiecznego progu.
Kontrolka alternatora
Przełącznik napędu zespołów
tnących
Kontrolka alternatora (Rysunek 33) winna być
zgaszona, gdy pracuje silnik. Jej zapalenie się
sygnalizuje konieczność sprawdzenia i naprawy
układu ładowania akumulatora.
Przełącznik napędu zespołów tnących (Rysunek
33) ma 2 pozycje: WŁĄCZONE i WYŁĄCZONE.
Uchylnym przełącznikiem steruje się elektrozaworem
włączającym hydrauliczny napęd zespołów tnących.
Kontrolka świecy żarowej
Licznik godzin
Kontrolka świecy żarowej (Rysunek 33) pali się, gdy
świece żarowe są włączone.
Licznik godzin (Rysunek 33) wskazuje łączną liczbę
godzin pracy maszyny. Licznik godzin uruchamia się
z chwilą przekręcenia kluczyka w stacyjce do pozycji
pracy.
Hamulec postojowy
Aby zapobiec niekontrolowanemu przesuwaniu się
kosiarki, po każdym wyłączeniu jej silnika zaciągnij
hamulec postojowy (Rysunek 33). Aby zaciągnąć
hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do góry.
Jeśli naciśniesz pedał jazdy przy załączonym hamulcu
postojowym, silnik zgaśnie.
Dźwignia opuszczania/podnoszenia zespołów tnących
Aby opuścić zespoły tnące, przesuń dźwignię
(Rysunek 33) do przodu. Jeśli silnik nie pracuje,
zespoły tnące nie zostaną opuszczone, a w
podniesionej pozycji nie będą pracować. Aby
podnieść zespoły tnące, przesuń dźwignię do tyłu w
pozycję UNIESIENIA.
Blokada dźwigni podnoszenia
Aby uniemożliwić opuszczenie zespołów tnących,
przesuń blokadę dźwigni podnoszenia (Rysunek 33)
do tyłu.
25
Pokrętło regulacji obrotów
wrzecion
Pokrętło regulacji obrotów wrzecion znajduje się pod
pokrywą konsoli (Rysunek 34). Aby wyregulować
pożądane obroty wrzecion (tj. tempo koszenia),
obróć pokrętło do pozycji wynikającej z nastawionej
wysokości cięcia trawy i szybkości jazdy kosiarki.
Patrz Obroty wrzecion (Strona 34).
g008890
Rysunek 35
1. Dźwignia regulacji fotela
2. Wskaźnik poziomu paliwa
Dźwignia regulacji fotela
Przesuń dźwignię (Rysunek 35) z boku fotela na
zewnątrz, przesuń fotel do pożądanego położenia,
zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w tym
położeniu.
g011168
Rysunek 34
1. Pokrętło regulacji obrotów
wrzecion
Specyfikacje
2. Przełącznik kierunku
obrotów wrzecion
Informacja: Dane techniczne i konstrukcja mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
Przełączanie kierunku obrotów
wrzecion
Szerokość jednostki jezdnej
203 cm przy szerokości
koszenia 183 cm
234 cm przy szerokości
koszenia 216 cm
Przełącznik kierunku obrotów wrzecion znajduje
się pod pokrywą konsoli (Rysunek 34). Przestaw
przełącznik kierunku obrotów wrzecion w pozycję R
(ostrzenie wrzecion), bądź w pozycję F (koszenie).
Nie należy przestawiać przełącznika kierunku obrotów
wrzecion, gdy wrzeciona obracają się.
Szerokość koszenia
183 cm lub 216 cm
Długość
248 cm
Wysokość
193 cm z pałąkiem ROPS
Masa netto*
844 kg (1,860 funtów)
Pojemność zbiornika paliwa
28 litrów.
Wskaźnik paliwa
Szybkość jazdy
Koszenie: od 0 do 10 km/h;
jazda transportowa: od 0 do
14 km/h. Jazda do tyłu: od 0
do 6 km/h
Wskaźnik paliwa (Rysunek 35) pokazuje ilość paliwa
w baku.
*z zamontowanymi zespołami tnącymi i płynami
eksploatacyjnymi
Osprzęt/akcesoria
Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro
sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania
z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj
się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com,
26
aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych
akcesoriów i osprzętu.
Działanie
Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować
certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie
oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy
Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące
od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może
spowodować utratę gwarancji maszyny.
Informacja: Określaj lewą i prawą stronę maszyny
ze standardowego stanowiska operatora.
Before Operation
Bezpieczeństwo przed
rozpoczęciem pracy
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez
•
•
•
•
•
•
dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.
Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora.
Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada
właściciel.
Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego
użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz
symbolami bezpieczeństwa.
Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz
silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i
zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się
zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji,
obsługi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.
Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i
wyłączyć silnik.
Zabronione jest używanie maszyny bez
założonych i poprawnie działających wszystkich
osłon oraz innych urządzeń ochronnych.
Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy
jednostki tnące są w dobrym stanie technicznym.
Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać
maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby
zostać podrzucone przez maszynę.
Bezpieczeństwo związane z
paliwem
• Podczas posługiwania się paliwem zachowaj
•
•
•
•
27
szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne,
a jego opary mają właściwości wybuchowe.
Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła
zapłonu.
Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na
paliwo.
Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie
uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy
jest on rozgrzany.
Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym
pomieszczeniu.
• Przy niskich temperaturach udział olejów
• Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
•
roślinnych nie powinien przekroczyć 5% (biodiesel
B5).
w miejscach występowania otwartego ognia,
tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany
jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach
gazowych lub innych urządzeniach.
W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać
silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu
do czasu rozproszenia oparów paliwa.
• Monitorujemy stan uszczelek, węży i podkładek
uszczelniających stykających się paliwem,
ponieważ z czasem mogą się one degradować.
• Jakiś czas po przejściu na mieszankę paliwową
z udziałem olejów roślinnych można oczekiwać
zatkania filtra paliwa.
Wykonywanie
codziennych czynności
konserwacyjnych
• Więcej informacji o mieszankach paliwowych typu
biodiesel można uzyskać u dystrybutora.
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
1.
Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2.
Oczyść obszar wokół korka zbiornika paliwa
(Rysunek 36).
Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny
wykonuj wymienione w rozdziale Konserwacja (Strona
37) czynności kontrolne wykonywane codzienne lub
przy każdym użyciu.
Uzupełnianie paliwa
Należy używać wyłącznie czystego, świeżego
oleju napędowego lub oleju napędowego bio o
niskiej (< 500 ppm) albo bardzo niskiej (< 15 ppm)
zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa powinna
wynosić 40. Aby zachować świeżość oleju, kupujemy
go w ilościach, które zostaną zużyte w ciągu 180 dni.
Zbiornik paliwa mieści ok. 28 litrów paliwa.
g191214
Rysunek 36
Używaj letniego oleju napędowego (nr 2-D) przy
temperaturze powyżej -7 °C oraz zimowego (nr 1-D
lub mieszanki paliw 1-D/2-D) poniżej tej temperatury.
Dzięki niższemu punktowi zapłonu i niższej lepkości
olej zimowy ułatwi rozruch silnika w niskich
temperaturach i zredukuje zapychanie się filtra paliwa.
1. Korek zbiornika paliwa
3.
Odkręć korek zbiornika paliwa.
4.
Napełniaj zbiornik, aż poziom paliwa sięgnie
dolnej krawędzi szyjki wlewu.
Stosowanie letniego oleju napędowego w
temperaturze wyższej niż -7 °C przyczynia się do
wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia
mocy w porównaniu z olejem zimowym.
Informacja: Nie wlewaj nadmiernej ilości
paliwa do zbiornika.
Możliwość stosowania paliwa typu „biodiesel”
Maszyna może być napędzana paliwem typu biodiesel
klasy do B20 (20% oleju pochodzenia roślinnego,
80% oleju pochodzenia mineralnego). Zawartość
siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna
być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o
następujących zastrzeżeniach:
• Komponent oleju napędowego bio musi spełniać
normę ASTM D6751 lub EN14214.
• Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM
D975 lub EN590.
• Mieszanka paliwowa z dodatkiem olejów
roślinnych może uszkadzać powłoki malarskie.
5.
Zakręć korek wlewu paliwa.
6.
Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.
Dociąganie nakrętek kół
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszej
godzinie
Po pierwszych 10 godzinach
Co 200 godzin
Dokręć nakrętki kół z momentem od 61 do 88 N·m
28
• Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych
OSTRZEŻENIE
miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla (czad),
którego wdychanie prowadzi do śmierci.
Utrzymywanie nieprawidłowego momentu
dokręcania nakrętek kół może spowodować
obrażenia ciała.
• Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny
Upewnij się, że nakrętki kół dokręcone są z
momentem od 61 do 88 N·m.
• Przed opuszczeniem stanowiska operatora:
bez nadzoru.
– Zaparkuj maszynę na równym podłożu.
– Odłącz jednostki tnące i opuść osprzęt.
Before Operation
– Załącz hamulec postojowy.
– Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli
występuje).
Bezpieczeństwo w czasie
pracy
– Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów
roboczych.
• Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej
Ogólne zasady bezpieczeństwa
widoczności i odpowiednich warunkach
pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli
występuje ryzyko wystąpienia wyładowań
atmosferycznych.
• Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób
i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.
Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu,
długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą
antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż
włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani
zwisającej biżuterii.
Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym
lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne
skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających
czynności, w przeciwnym razie możesz
spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w
mieniu.
Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że
wszystkie napędy są w położeniu neutralnym,
hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz
w fotelu operatora.
Nie przewoź pasażerów na maszynie ani
nie pozwalaj osobom postronnym i dzieciom
przebywać w pobliżu obszaru roboczego.
Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń,
korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej
widoczności.
Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona
przyczepność może być przyczyną poślizgu.
Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołów tnących.
Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby
upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.
Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do
zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które
mogą utrudniać widoczność.
Zatrzymuj jednostki tnące zawsze, gdy nie
wykonujesz koszenia.
Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania
i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze
ustępujemy drogi takim pojazdom.
Układ zabezpieczający przed
przewróceniem (ROPS)
• Zabrania się demontażu z maszyny elementów
układu ROPS.
• Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest pewnie
zamontowany i sprawdź, czy możesz go szybko
odpiąć w sytuacji awaryjnej.
• Podczas prowadzenia kosiarki operator winien
mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.
• Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie
znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj
dotykania ich.
• Należy utrzymywać ROPS w dobrym stanie,
przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole
układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia
łączników.
• Uszkodzone części układu zabezpieczającego
przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania
się naprawiania lub modyfikowania ich.
Bezpieczeństwo pracy na zboczu
• Zbocza są głównym czynnikiem powodującym
utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub
śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną
pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny
na terenach pochyłych i zboczach wymaga
dodatkowej uwagi.
• Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w
tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca
maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas
dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze
29
• Na zboczu należy przesunąć zespoły tnące w
kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością
oceny sytuacji.
kierunku szczytu wzniesienia (jeżeli konfiguracja
maszyny na to pozwala).
• Aby użytkować maszynę na zboczach, powinieneś
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dla
pracy na zboczach. Zanim rozpoczniesz pracę,
oceń warunki w danym miejscu, aby określić,
czy możesz użytkować maszynę w warunkach
występujących danego dnia w danym miejscu.
Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą
kierunku zbocza dla maszyny.
• Jeżeli opony tracą przyczepność, odłącz ostrza i
powoli jedź prosto w dół terenu pochyłego.
• Jeżeli musisz skręcić, rób to powoli i stopniowo
w dół.
Uruchamianie silnika
– Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania
na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian
prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i
stopniowo.
W niżej podanych sytuacjach może zajść potrzeba
odpowietrzania układu paliwowego (więcej
informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale
Płukanie układu paliwowego (Strona 31):
– Nie używaj maszyny w warunkach, w których
przyczepność, sterowanie lub stabilność są
niepewne.
• Pierwsze uruchomienie nowego silnika.
• Silnik zatrzymał się wskutek wyczerpania
– Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy,
dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte
zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w
wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje
ryzyko przewrócenia się maszyny.
paliwa.
• Wykonano roboty dotyczące układu
paliwowego, takie jak wymiana filtra paliwa itp.
– Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej
trawie, w poprzek lub w dół zbocza może
skutkować utratą przyczepności przez
maszynę.
– Zachowaj szczególną ostrożność podczas
użytkowania maszyny w pobliżu stromych
zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc
niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem
przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża
może spowodować wywrócenie się maszyny.
Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od
wszelkich zagrożeń.
1.
Należy upewnić się, że hamulec postojowy
został załączony i że przełącznik napędu
wrzecion znajduje się w pozycji ODŁĄCZONEJ.
2.
Zwolnij pedał trakcyjny i sprawdź, czy znalazł
się w pozycji neutralnej.
3.
Przepustnicę ustaw w połowie zakresu.
4.
Przekręć kluczyk zapłonu w położenie
przytrzymaj go aż zgaśnie
kontrolka świecy żarowej (ok. 7 sekund), po
czym przekręć go w położenie ROZRUCH, co
uruchomi rozrusznik. Gdy tylko silnik, zaskoczy
zwolnij kluczyk.
ZAPŁON/PODGRZANIE,
– Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie
zbocza. W przypadku występowania
zagrożenia, zbocza należy kosić za pomocą
kosiarki obsługiwanej przez stojącego
operatora.
Informacja: Kluczyk automatycznie przejdzie
do pozycji
ZAPŁON/PRACA.
Ważne: Aby zapobiec przegrzaniu
rozrusznika, nie włączaj go na dłużej niż
15 s. Jeśli po 10 sekundach ciągłej pracy
rozrusznika silnik nie zaskoczy, przed
następnym skorzystaniem z rozrusznika
odczekaj 60 sekund.
– W miarę możliwości podczas pracy na
zboczach, jednostki tnące maszyny powinny
być obniżone. Podniesienie jednostek tnących
podczas pracy na zboczu może powodować
niestabilność maszyny.
5.
Ta trójjednostkowa kosiarka posiada unikalny układ
napędowy zapewniający najlepszą przyczepność na
wzniesieniach. Inaczej niż w typowych kosiarkach
trójjednostkowych koło znajdujące się bliżej szczytu
nie wpada w poślizg, ograniczając przyczepność.
Nie wolno kosić zbyt stromych zboczy wzgórz, gdyż
grozi to przewróceniem się maszyny zanim dojdzie
do utraty przyczepności.
Po pierwszym uruchomieniu silnika, a także po
remoncie silnika, jedź do przodu i do tyłu przez
jedną do dwóch minut. Uruchom też podnośnik
oraz napęd zespołów tnących i upewnij się, czy
wszystkie podzespoły działają poprawnie.
Informacja: Pokręcając kierownicą w lewo i w
prawo sprawdź reakcję układu kierowniczego.
Wyłącz silnik i przejrzyj całą maszynę w
poszukiwaniu przecieków, obluzowanych części,
bądź innych rzucających się w oczy objawów
nieprawidłowości.
• Gdy tylko to możliwe, należy kosić, jadąc pod górę
lub w dół zbocza i unikać koszenia w poprzek
zbocza.
30
Informacja: Pozostaw kluczyk w położeniu
OSTROŻNIE
ZAPŁONU, aż spod śruby odpowietrzania będzie
wyciekać ciągły strumień paliwa.
Sprawdzenie, czy nie ma wycieków,
obluzowanych części lub innych usterek
może wiązać się z ryzykiem zranienia.
6.
Przed przeprowadzeniem kontroli pod
kątem wycieków oleju, poluzowanych
części i innych usterek należy wyłączyć
silnik i poczekać, aż wszystkie części
ruchome zatrzymają się.
Dokręć śrubę odpowietrzania i przekręć kluczyk
zapłonu w położenie wyłączenia.
Informacja: Zazwyczaj po odpowietrzeniu
układu paliwowego silnik startuje bez problemów.
Gdyby jednak silnik nie dał się uruchomić, między
pompą wtryskową a wtryskiwaczami może być
uwięzione powietrze, patrz rozdział Odpowietrzanie
wtryskiwaczy (Strona 47).
Zatrzymywanie silnika
Kontrola systemu
zabezpieczeń
Przestaw przepustnicę w pozycję OBROTÓW
JAŁOWYCH, przełącznik napędu wrzecion w pozycję
ODŁĄCZONĄ i przekręć kluczyk zapłonu w pozycję
WYŁĄCZENIA.
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Informacja: Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec
uruchamianiu silnika przez nieupoważnione osoby.
OSTROŻNIE
Płukanie układu
paliwowego
1.
Jeżeli przełączniki blokad bezpieczeństwa są
odłączone lub uszkodzone, maszyna może
nieoczekiwanie uruchomić się, co może
doprowadzić do obrażeń ciała.
Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść
zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec
postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.
2.
Upewnij się, że zbiornik paliwa jest napełniony
co najmniej w połowie.
3.
Należy odpiąć zatrzask maski i podnieść maskę.
4.
Odkręć śrubę odpowietrzania na pompie
wtryskowej paliwa (Rysunek 37).
• Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.
• Codziennie, przed przystąpieniem do
obsługi maszyny, sprawdzaj działanie
przełączników blokad i wymieniaj
wszystkie uszkodzone przełączniki.
g008891
Rysunek 37
1. Wkręt odpowietrzający pompy wtryskowej paliwa
5.
1.
Dbamy, aby osoby postronne nie zbliżały się
do rejonu pracy kosiarki. Ręce i nogi należy
trzymać z dala od jej zespołów tnących.
2.
Silnik nie powinien dać się uruchomić, gdy
przełącznik napędu zespołów tnących znajduje
się w pozycji On bądź jest wciśnięty pedał jazdy.
Jeśli zabezpieczenie nie działa poprawnie,
należy skorygować problem.
3.
Siedząc na fotelu operatora, przestaw pedał w
pozycję neutralną, zwolnij hamulec postojowy
i/lub przestaw przełącznik napędu zespołów
tnących w pozycję WYŁĄCZENIA. Silnik powinien
dać się uruchomić. Podnieś się z fotela i powoli
wciśnij pedał jazdy – silnik powinien zatrzymać
się w ciągu 1 do 3 sekund. Jeśli zabezpieczenie
nie działa poprawnie, skoryguj problem.
Informacja: Hamulec postojowy kosiarki jest
wyposażony w przełącznik. Jeśli naciśniesz pedał
jazdy przy załączonym hamulcu postojowym, silnik
zgaśnie.
Przekręć kluczyk zapłonu w położenie ZAPŁONU.
Elektrycznie napędzana pompa paliwa
zacznie pracę, wypychając powietrze z układu
paliwowego przez szpary wokół odkręconej
śruby odpowietrzania.
31
Używanie standardowego
modułu sterowania (SCM –
Standard Control Module)
opisujące diody sygnalizujące wyjścia są obwiedzione
wyróżniającą obwódką. Pozostałe symbole opisują
diody sygnalizujące stan wejść. Symbole objaśniono
na ilustracji poniżej.
Moduł SCM to hermetycznie zamknięte urządzenie
elektroniczne o uniwersalnej budowie, pasujące do
każdej konfiguracji kosiarki. Dzięki swym elementom
półprzewodnikowym i mechanicznym moduł pozwala
monitorować sygnały elektryczne z zabezpieczeń
zapewniających bezpieczną eksploatację kosiarki i
sterować określonymi funkcjami kosiarki.
g190826
Rysunek 38
Moduł monitoruje stan wejść: pedał jazdy w pozycji
neutralnej, stan hamulca postojowego, stan napędu
hydraulicznego, silnik uruchomiony, kierunek obrotów
wrzecion, za wysoka temperatura. Moduł wystawia
sygnały wyjściowe: włącz napęd hydrauliczny (PTO),
włącz rozrusznik (START), uaktywnij elektrozawór
(ETR).
1. Wejścia
7. Bieg jałowy
2. Ostrzenie wrzecion
8. Włącz napęd PTO
3. Wysoka temperatura
4. W fotelu
5. Przełącznik PTO
6. Hamulec postojowy
wyłączony
Moduł dzieli się na część obsługującą sygnały
wejściowe i część obsługującą sygnały wyjściowe.
Sygnały wejściowe i wyjściowe są identyfikowane
zielonymi diodami LED na płytce drukowanej.
9. Uruchom silnik
10. Uaktywnij elektrozawór
ETR
11. Zasilanie
12. Wyjścia
Poniżej kroki procedury wyszukiwania przyczyn
diagnozowanych problemów za pomocą modułu
SCM.
Sygnałem wejściowym „silnik uruchomiony” jest
napięcie 12 VDC. Na wszystkich innych wejściach
sygnałem jest zwarcie linii do masy. Z każdym
wejściem jest stowarzyszona dioda LED, która
zapala się w obecności danego sygnału. Obserwując
stan diod LED można łatwiej odszukać przyczynę
diagnozowanego problemu.
Sygnały wyjściowe pojawiają się, gdy są spełnione
odpowiednie kombinacje warunków wejściowych.
Trzy sygnały wyjściowe to: włącz napęd hydrauliczny
(PTO), uaktywnij elektrozawór (ETR), uruchom silnik
(START). Z każdym wyjściem jest stowarzyszona
dioda LED monitorująca stan odpowiedniego
przekaźnika i sygnalizująca obecność napięcia na
jednym z trzech wyjść.
Układy wyjściowe nie określają integralności
urządzeń wyjściowych, zatem wyszukiwanie przyczyn
diagnozowanych problemów obejmuje inspekcję
stanu diod sygnalizacyjnych oraz konwencjonalne
sprawdzanie stanu tych urządzeń i integralności ich
okablowania. Służą do tego pomiary impedancji
odłączonych elementów, pomiary rezystancji
kabli (odłączonych od modułu SCM) lub testowe
pobudzanie określonych komponentów.
Moduł SCM nie jest przystosowany do połączenia z
żadnym zewnętrznym komputerem ani urządzeniem
naręcznym, nie można go przeprogramować ani nie
rejestruje sporadycznie pojawiających się sygnałów
awarii.
1.
Określ czy problem dotyczy napędu (PTO),
rozruchu (START), czy elektrozaworu (ETR).
2.
Przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ZAPŁON
i sprawdź, czy zapaliła się czerwona kontrolka
LED.
3.
Przestaw wszystkie przełączniki wejściowe i
sprawdź, że wszystkie kontrolki LED zmieniły
swój stan.
4.
Ustaw urządzenia wejściowe w pozycjach
odpowiednich dla osiągnięcia zamierzonego
stanu wyjściowego. Odpowiednie pozycje
urządzeń wejściowych można określić,
posiłkując się poniższą tabelą zależności
logicznych.
5.
Jeśli jedna z diod wyjściowych LED zapala się
bez uaktywnienia odpowiedniej dla niej funkcji
wyjściowej, sprawdź wchodzące w grę kable,
połączenia i podzespoły. Należy naprawić
uszkodzone elementy.
6.
Jeśli oczekiwana dioda wyjściowa LED nie
zapala się, sprawdź oba bezpieczniki.
7.
Jeśli oczekiwana dioda wyjściowa LED nie
zapala się, mimo iż wejścia znajdują się w
odpowiednich stanach, podłącz inny moduł SCM
i sprawdź, czy błąd nie zniknie.
Każdy wiersz w poniższej tabeli zależności logicznych
identyfikuje wymagane stany wejść i wyjść dla każdej
określonej funkcji produktu. Funkcje produktu są
Naklejka umieszczona na module SCM zawiera
wyłącznie symboliczny opis diod LED. Trzy symbole
32
wymienione w lewej kolumnie. Symbolami oznaczono
określone warunki obwodów elektrycznych: pod
napięciem, zwarty z masą, rozwarty.
SYGNAŁY WEJŚCIOWE
Funkcja
Zasilanie podane
Pedał
jazdy w
pozycji
neutralnej
Silnik
uruchomiony
Hamulec zaciągnięty
SYGNAŁY WYJŚCIOWE
Napęd
hydrauliczny
włączony
Operator w fotelu
Za wysoka
temperatura
Ostrzenie
wrzecion
Uruchom
silnik
Uaktywnij elektrozawór
ETR
Włącz
napęd
PTO
Uruchomienie
silnika
—
—
+
O
O
—
O
O
+
+
O
Praca
(zespoły
tnące
wyłączone)
—
—
O
O
O
O
O
O
O
+
O
Praca
(zespoły
tnące
uaktywnione)
—
O
O
—
O
—
O
O
O
+
O
Koszenie
—
O
O
—
—
—
O
O
O
+
+
Ostrzenie
wrzecion
—
—
O
O
—
O
O
—
O
+
+
Reakcja
na przegrzanie
—
O
O
O
—
O
• (–) – tak oznaczono obwody zwarte do masy –
koniecznych napraw będzie uzależniony od wyników
powyższych pomiarów.
odpowiednie diody świecą się.
• (O) – tak oznaczono obwody odłączone od masy
Rady związane z
posługiwaniem się
urządzeniem
lub nieaktywne – odpowiednie diody nie świecą
się.
• (+) – tak oznaczono obwody pod napięciem
(cewka sprzęgła, elektrozawór, sygnał wejściowy
„silnik uruchomiony”) – odpowiednie diody świecą
się.
Techniki koszenia
• ( ) – tak oznaczono obwody niebiorące udziału w
• Włącz napęd zespołów tnących i powoli zbliż
realizacji danej funkcji.
Aby rozpocząć poszukiwanie przyczyn problemów,
przekręć kluczyk w stacyjce nie uruchamiając silnika.
Ustalamy, która funkcja nie działa i należy zajrzeć do
tabeli zależności logicznych. Po kolei sprawdź diody
sygnalizujące wchodzące w grę sygnały wejściowe
i upewnij się, czy ich stan odpowiada stanowi
określonemu w tabeli.
•
•
Jeśli wszystkie diody wejściowe są w prawidłowym
stanie, sprawdź stan diod wyjściowych. Jeśli dioda
wyjściowa jest zapalona lecz odpowiednie urządzenie
wyjściowe nie jest uaktywnione, zmierz napięcie
dochodzące do tego urządzenia, sprawdź ciągłość
jego obwodów po odłączeniu go od maszyny i
potencjał jego masy (masa „pływająca”). Zakres
•
33
się do obszaru koszenia. Gdy przednie zespoły
tnące znajdą się nad obszarem koszenia, należy
je opuścić.
Aby uzyskać profesjonalnie wyglądające proste
pokoszone pasy (pożądane w niektórych
zastosowaniach), znajdź w oddali jakieś
drzewo/inny obiekt i stale kieruj się na nie/niego.
Gdy przednie zespoły tnące dotrą do krawędzi
obszaru koszenia podnieś je i zawróć kosiarkę
przebywając drogę o kształcie odrywającej się
kropli. Taka droga pozwala szybko ustawić
kosiarkę na torze jazdy wymaganym do zgrania
następnego pasa koszenia z poprzednim.
Obszary przylegające do bunkrów, oczek
wodnych, stawów, lub innych nieregularnych
•
konturów koś lewym lub prawym bocznym
zespołem tnącym (przesuń dźwignię napędu w
lewo lub w prawo, zależnie od sytuacji). Zespoły
tnące można też przesuwać w poziomie, aby
dopasować je do toru jazdy.
Trawa skoszona przez zespoły tnące może być
wyrzucana przed lub za kosiarkę. Wyrzucanie do
przodu stosuj kosząc niewysoką trawę. Przy tej
metodzie uzyskuje się lepszy wygląd skoszonych
powierzchni. Aby ścinki zostały skierowane do
przodu po prostu, zamknij tylną osłonę zespołów
tnących.
ścinków na ramie, ekranie tylnej chłodnicy i w
obszarze silnika.
• Aby zapewnić równe cięcie, zespoły tnące są
wyposażone w przeciwwagi zamontowane od
strony przeciwnapędowej. Gdyby na koszonej
murawie zrównoważenie nie było wystarczające,
możesz dodawać/ujmować ciężary przeciwwagi.
Po koszeniu
Przed otwarciem/zamknięciem osłon
zespołów tnących wyłącz silnik i odczekaj aż
wszystkie ruchome części kosiarki zatrzymają
się.
Po koszeniu dokładnie umyj maszynę wężem
ogrodowym niezakończonym dyszą (aby zapobiec
nadmiernemu ciśnieniu wody, które mogłoby
doprowadzić do zanieczyszczenia/uszkodzenia
uszczelek i/lub łożysk). Oczyść dokładnie chłodnicę
silnika i chłodnicę oleju z brudu i ścinków trawy.
Po czyszczeniu przejrzyj maszynę w poszukiwaniu
przecieków oleju hydraulicznego i śladów
uszkodzeń/zużycia elementów hydraulicznych bądź
mechanicznych. Skontroluj wrzeciona i noże w
zespołach tnących (czy są ostre i czy prawidłowo się
stykają).
• Przystępując do koszenia większej ilości trawy
Ważne: Po umyciu maszyny kilka razy przesuń
OSTROŻNIE
Aby zapobiec obrażeniom i/lub uszkodzeniom
maszyny, nie otwieraj ani nie zamykaj osłon
zespołów tnących podczas pracy silnika.
boczny zespół tnący ze strony lewej na prawą,
aby pozbyć się wody z bloku łożysk i poprzecznej
rurki (dotyczy tylko modelu 03171).
przestaw osłony do pozycji tuż pod horyzontalnych.
Osłon nie otwieraj za szeroko, gdyż może to
doprowadzić do akumulacji nadmiernej ilości
Obroty wrzecion
Aby stale uzyskiwać wysoką jakość koszenia i jednorodny wygląd po koszeniu ważne jest, aby prawidłowo
dobierać obroty wrzecion do wysokości cięcia.
Ważne: Przy zbyt niskich obrotach będzie widać ślady „uszczypnięć”. Przy zbyt wysokich obrotach
skoszona powierzchnia może mieć „rozmyty” wygląd.
TABELA OBROTÓW WRZECION
Wysokość koszenia
Bęben z 5 wrzecionami
Bęben z 8 wrzecionami
Bęben z 11 wrzecionami
8 km/h
9,6 km/h
8 km/h
9,6 km/h
8 km/h
9,6 km/h
63,5 mm
2½ cala
3
3
3*
3*
–
–
60.3 mm
2⅜ cala
3
4
3*
3*
–
–
57.2 mm
2¼ cala
3
4
3*
3*
–
–
54.0 mm
2⅛ cala
3
4
3*
3*
–
–
50,8 mm
2 cale
3
4
3*
3*
–
–
47.6 mm
1⅞ cala
4
5
3*
3*
–
–
44.5 mm
1¾ cala
4
5
3*
3*
–
–
41.3 mm
1⅝ cala
5
6
3*
3*
–
–
38.1 mm
1½ cala
5
7
3
4
–
–
34.9 mm
1⅜ cala
5
8
3
4
–
–
31.8 mm
1¼ cala
6
9
4
4
–
–
28.8 mm
1⅛ cala
8
9*
4
5
–
–
34
25 mm
1 cal
9
9*
5
6
–
–
22.2 mm
⅞ cala
9*
9*
5
7
–
–
19.1 mm
¾ cala
9*
9*
7
9
6
7
15.9 mm
⅝ cala
9*
9*
9
9*
7
7
12.7 mm
½ cala
9*
9*
9
9*
8
8
9.5 mm
⅜ cala
9*
9*
9
9*
9
9
Procedura regulacji obrotów wrzeciona:
1.
Zweryfikuj ustawienie wysokości cięcia w zespołach tnących. Odszukaj kolumnę tabeli dotyczącą 5 lub 8
wrzecion i wiersz dotyczący ustawionej wysokości cięcia. Na przecięciu odszukanej kolumny i wiersza
odczytaj liczbę.
* Firma Toro nie zaleca tej kombinacji wysokości cięcia lub szybkości jazdy kosiarki.
Informacja: Im wyższa liczba, tym wyższe obroty wrzecion.
2.
Pokrętem regulacji obrotów wrzecion (Rysunek 39) ustaw obroty oznaczone liczbą odczytaną w kroku1.
3.
Po kilku dniach eksploatacji maszyny, należy sprawdzić jakość koszenia. Obroty wrzeciona można
nastawić jedną pozycję wyżej lub niżej niż pozycja odczytana z tabeli, aby uwzględnić różny stan trawy,
różną wielkość ścinków i preferencje osobiste.
g011168
Rysunek 39
1. Pokrętło regulacji obrotów wrzecion
2. Przełącznik kierunku obrotów wrzecion
After Operation
obsługi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.
Bezpieczeństwo po
skończonej pracy
• Usuń trawę i pozostałości z jednostek tnących,
napędów, tłumików, siatek układu chłodzenia
i komory silnika, aby nie dopuścić do pożaru.
Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane
paliwo.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Podczas magazynowania lub transportowania
• Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz
urządzenia należy odciąć dopływ paliwa.
silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i
zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się
zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji,
• Na czas transportu lub przerwy w użytkowaniu
maszyny odłącz napęd sprzętu.
35
• Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa
przeprowadzaj wedle potrzeb.
• Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach występowania otwartego ognia, tam
gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest
płomień pilotowy, na przykład przy piecykach
gazowych lub innych urządzeniach tego typu.
g008892
Lokalizacja punktów
mocowania maszyny
Rysunek 41
1. Zawór obejścia
2.
g190824
Rysunek 40
1. Ucha mocujące
Przewożenie maszyny na
przyczepie
• Do załadunku maszyny na przyczepę
i zdejmowania jej z przyczepy używaj
jednoczęściowych podestów o pełnej szerokości.
• Zamocuj maszynę w pewny sposób.
Holowanie maszyny
W sytuacjach nadzwyczajnych kosiarkę można
holować na krótkich dystansach, jednak firma Toro nie
zaleca holowania jako procedury standardowej.
Ważne: Pod groźbą uszkodzenia napędu jazdy
zabrania się holować kosiarkę z prędkością
większą niż 3-4 km/h. Maszynę, która wymaga
przemieszczenia na jakieś dalsze odległości
należy transportować na ciężarówce lub
przyczepie.
1.
Odszukaj zawór obejścia na pompie (Rysunek
41) i przekręć go o 90°.
36
Przed uruchomieniem silnika zamknij zawór
obejścia obracając go o 90° (ćwierć obrotu).
Nie uruchamiaj silnika, gdy zawór obejścia jest
otwarty.
Konserwacja
Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.
Zasady bezpieczeństwa
podczas konserwacji
• Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze,
gdy zamierzasz pracować pod maszyną.
• Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów
• Przed opuszczeniem stanowiska operatora:
magazynujących energię.
–
–
–
–
•
•
Zaparkuj maszynę na równym podłożu.
Odłącz jednostki tnące i opuść osprzęt.
Załącz hamulec postojowy.
Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli
występuje).
– Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów
roboczych.
Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych
poczekaj, aż maszyna ostygnie.
W miarę możliwości nie wykonuj czynności
serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj
się do ruchomych części.
• Utrzymuj wszystkie części maszyny w
nienagannym stanie, a wszystkie elementy
montażowe dobrze dokręcone.
• Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.
• Aby zapewnić bezpieczną i maksymalną
wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych
części zamiennych firmy Toro. Części zamienne
pochodzące od innych producentów mogą
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Korzystanie z nich może spowodować utratę
gwarancji maszyny.
Zalecany harmonogram konserwacji
Częstotliwość
serwisowania
Procedura konserwacji
Po pierwszej godzinie
• Dociągnij nakrętki kół.
Po pierwszych 10
godzinach
• Dociągnij nakrętki kół.
• Sprawdź stan i napięcie wszystkich pasków napędowych.
Po pierwszych 50
godzinach
• Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
Przed każdym użyciem
lub codziennie
• Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń.
Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
• Sprawdź system zabezpieczeń.
• Sprawdź poziom oleju w silniku.
• Osusz separator wody.
• Sprawdź ciśnienie w oponach.
• Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
• Oczyść chłodnicę główną i chłodnicę oleju.
• Sprawdź przewody i węże hydrauliczne.
• Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
• Sprawdź styk wrzecion z nożem stacjonarnym.
Co 25 godzin
• Sprawdź poziom elektrolitu. (W akumulatorze przechowywanej maszyny poziom
elektrolitu sprawdzaj raz na miesiąc.)
Co 50 godzin
• Nasmaruj wszystkie łożyska i panewki Smaruj łożyska i panewki codziennie w
przypadku eksploatacji kosiarki w warunkach dużego zapylenia i brudu.
Co 100 godzin
• Sprawdź stan i napięcie wszystkich pasków napędowych.
Co 150 godzin
• Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
Co 200 godzin
• Dociągnij nakrętki kół.
• Obsługa filtra powietrza Czynność tę wykonuj częściej, im większe jest zapylenie lub
większe są zabrudzenia w pobliżu maszyny.
• Sprawdź wyregulowanie hamulca postojowego.
37
Częstotliwość
serwisowania
Procedura konserwacji
Co 400 godzin
• Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
• Wymień obudowę filtra paliwa.
Co 500 godzin
• Smaruj łożyska tylnej osi.
Co 800 godzin
• Jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do
zbiornika alternatywny olej, wymień olej hydrauliczny.
• Jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do
zbiornika alternatywny olej, wymień filtr.
Co 1000 godzin
• Jeżeli stosujesz zalecany oleju hydrauliczny, wymień filtr oleju hydraulicznego.
Co 2000 godzin
• Jeżeli stosujesz zalecany oleju hydrauliczny, wymień olej hydrauliczny.
Co 2 lata
• Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
• Opróżnij i przepłucz system chłodzenia (czynność tę można zlecić autoryzowanym
punktom serwisowym lub dystrybutorowi lub wykonać samemu zgodnie z
instrukcjami w podręczniku serwisowym).
38
Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych
Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.
Tydzień:
Sprawdzany element
Pn
Wt.
Śr.
Sprawdź działanie blokady
bezpieczeństwa.
Sprawdź działanie hamulca.
Sprawdź poziom paliwa.
Sprawdź poziom oleju w
silniku.
Sprawdź poziom płynu w
chłodnicy.
Spuść wodę z separatora
wilgoci z paliwa.
Sprawdź filtr powietrza,
kołpak przeciw-kurzowy i
zawór upustowy.
Sprawdź, czy z silnika nie
dobiegają nieprawidłowe
odgłosy.1
Usuń zanieczyszczenia z
chłodnicy i osłony
Sprawdź, czy podczas
eksploatacji nie słychać
żadnych nieprawidłowych
odgłosów.
Sprawdź poziom oleju
hydraulicznego w układzie.
Sprawdź, czy węże
hydrauliczne nie noszą
śladów uszkodzeń.
Sprawdź maszynę pod
kątem wycieków.
Sprawdź poziom paliwa.
Sprawdź ciśnienie w
oponach.
Sprawdź działanie
przyrządów.
Sprawdź regulację
kontaktu wrzecion z nożem
stacjonarnym.
Sprawdź ustawienie
wysokości koszenia.
Uzupełnij smar
we wszystkich
smarowniczkach.2
Napraw wszystkie
uszkodzenia powłok
malarskich.
39
Czw.
Pt.
Sob.
Nd
Tydzień:
Pn
Sprawdzany element
Wt.
Czw.
Śr.
Pt.
Sob.
Nd
Umyj maszynę.
1Jeśli
silnik nie daje się łatwo uruchomić, wydziela on podczas pracy dużo dymu lub pracuje nieregularnie, skontroluj świece
żarowe i dysze wtryskiwaczy.
2Bezzwłocznie
po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu.
Ważne: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.
Informacja: Aby uzyskać schemat elektryczny lub hydrauliczny maszyny, odwiedź witrynę www.Toro.com.
Notatki dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi
Osoba przeprowadzająca przegląd:
Lp.
Data
Przed wykonaniem
konserwacji
Informacja: Maskę montuje się, postępując
odwrotnie.
Demontaż maski
Maskę można łatwo zdemontować i w ten sposób
ułatwić sobie wykonywanie procedur konserwacji
silnika maszyny.
1.
Odepnij zaczep i podnieś maskę.
2.
Zdejmij zawleczkę (Rysunek 42) mocującą
maskę do jej wspornika.
g008908
Rysunek 42
1. Zawleczka
3.
Informacje
Przesuń maskę w prawo, podnieś od przeciwnej
strony i wysuń ze wsporników.
40
Smarowanie
Smarowanie łożysk i
panewek
Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin Smaruj
łożyska i panewki codziennie w
przypadku eksploatacji kosiarki
w warunkach dużego zapylenia i
brudu.
Co 500 godzin/Co rok (Zale¿nie od tego, co
nast¹pi pierwsze)
Maszyna wyposażona jest w smarowniczki, które
należy regularnie smarować smarem nr 2 na bazie
litu. Podczas eksploatacji w warunkach dużego
zapylenia i zabrudzenia łożyska i tuleje smaruj
codziennie. gdyż inaczej brud, który się do nich
dostanie bardzo przyspieszy tempo ich zużywania
się. Bezzwłocznie po każdym myciu, niezależnie
od podanego harmonogramu konserwacji, uzupełnij
smar w smarowniczkach.
g008896
Rysunek 45
• Oś kierownicy (Rysunek 46)
Położenie smarowniczek i częstotliwość smarowania:
• Oś tylnego zespołu tnącego (Rysunek 43)
g190873
Rysunek 46
g008894
Rysunek 43
• Oś i siłownik tylnego ramienia podnoszącego (2)
• Oś przedniego zespołu tnącego (Rysunek 44)
(Rysunek 47)
g008895
Rysunek 44
• Końcówki siłownika bocznych zespołów tnących
(2; dotyczy tylko modelu 03171) (Rysunek 45)
41
g008901
Rysunek 50
• Suwak koszenie/transport (Rysunek 51)
g008898
Rysunek 47
• Oś i siłownik przedniego lewego ramienia
podnoszącego (2) (Rysunek 48)
g008902
Rysunek 51
• Oś napinacza paska (Rysunek 52)
g008899
Rysunek 48
• Oś i siłownik przedniego prawego ramienia
podnoszącego (2) (Rysunek 49)
g008903
Rysunek 52
• Siłownik wspomagania kierownicy (Rysunek 53).
g008900
Rysunek 49
• Mechanizm regulacji pozycji neutralnej (Rysunek
50)
42
Sprawdzanie łożysk
uszczelnionych
Łożyska rzadko zawodzą wskutek wad materiałowych
lub robocizny. Najczęściej spotykaną przyczyną
awarii łożysk jest wilgoć i brud, które przedostały
się za ochronne uszczelki. Najlepszą metodą
niedopuszczenia do szkodliwego wpływu
brudu/wilgoci na łożyska jest ich regularne
smarowanie. Szczelne łożyska są fabrycznie
wypełnione specjalnym smarem. Smar ten
i wbudowane solidne uszczelki utrzymują
zanieczyszczenia i wilgoć z dala od elementów
tocznych.
g008904
Rysunek 53
Szczelne łożyska nie wymagają smarowania ani
konserwacji w krótkim horyzoncie czasowym.
Oznacza to mniejsze nakłady na rutynową obsługę
i redukuje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia
murawy smarami. Eksploatowane w warunkach
normalnych pakiety łożyska/ uszczelki mogą
doskonale pracować przez długi czas, lecz wymagają
okresowej kontroli stanu łożysk i integralności
uszczelek, aby uniknąć przestojów. Łożyska te
należy sprawdzać sezonowo i wymieniać w razie
uszkodzenia lub zużycia. Szczelne łożyska winny
pracować bezproblemowo bez objawów takich jak
przegrzewanie się, hałas, luzy, ślady korozji (rdza).
Informacja: Istnieje możliwość zainstalowania
dodatkowej smarowniczki na drugim końcu
siłownika wspomagania kierownicy. Zdejmij koło,
załóż smarowniczkę, napełnij ją smarem, zdejmij
ją i załóż korek (Rysunek 54).
Ze względu na warunki pracy zespoły
łożysko/uszczelki kosiarki są narażone na
niekorzystne czynniki (piasek, chemikalia do
utrzymania murawy, woda, urazy mechaniczne
itp.), które zwiększają tempo normalnego zużycia.
Łożyska, które ulegną awarii z powodów innych niż
wady materiałowe lub robocizny zazwyczaj nie są
objęte gwarancją.
g190872
Rysunek 54
Informacja: Na czas eksploatacji łożyska negatywny
wpływ mogą mieć niewłaściwe procedury mycia.
Urządzenia nie wolno myć, gdy jest gorące. Należy
również unikać kierowania na łożyska strumienia pod
wysokim ciśnieniem lub o dużej objętości.
43
Konserwacja silnika
pod niewielkim ciśnieniem (2,76 bara)
zanieczyszczenia, które osiadły między
zewnętrzną powierzchnią filtra głównego
a obudową. Nie stosuj strumieni pod zbyt
dużym ciśnieniem, aby nie ryzykować wbicia
zanieczyszczeń przez filtr do wnętrza układu
zasysania powietrza. Takie czyszczenie
zapobiegnie migracji zanieczyszczeń do
wnętrza układu po wyjęciu wkładu filtra.
Bezpieczeństwo obsługi
silnika
• Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub przed jego
uzupełnieniem w skrzyni korbowej wyłącz silnik.
• Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie
4.
ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.
Wymień wkład filtra (Rysunek 56).
Informacja: Czyszczenie wkładu może go
uszkodzić.
Konserwacja oczyszczacza
powietrza
Okres pomiędzy przeglądami: Co 200 godzin
Czynność tę wykonuj częściej, im
większe jest zapylenie lub większe
są zabrudzenia w pobliżu maszyny.
• Sprawdź czy korpus filtra nie ma uszkodzeń,
które mogłyby doprowadzić do zasysania
bocznego powietrza. Wymień go, jeśli jest
uszkodzony. Przejrzyj cały układ zasysania
powietrza poszukując przecieków, uszkodzeń,
obluzowanych cybantów.
• Wkład filtra wymieniaj zgodnie z harmonogramem
albo częściej, jeśli silnik zaczyna pracować
gorzej w warunkach dużego zapylenia albo
brudu. Wcześniejsza wymiana filtra niż jest to
konieczne zwiększa możliwość przedostania się
zanieczyszczeń do silnika podczas usuwania filtra.
• Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo osadzona
i szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza.
1. Zwolnij zaczepy mocujące pokrywę filtra
powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek
55).
g008910
Rysunek 56
1. Wkład filtra
5.
Sprawdź czy nowy wkład – w szczególności
krawędź uszczelniająca się na brzegu obudowy
– nie nosi śladów uszkodzeń powstałych w
transporcie. Nie używaj uszkodzonych części.
6.
Wsuń nowy wkład filtra naciskając na jego
zewnętrzną obręcz i pewnie osadź go w
obudowie. Nie naciskaj na elastyczny środek
wkładu.
7.
Oczyść otwór usuwania zanieczyszczeń
znajdujący się w zdejmowanej pokrywie.
8.
Zdejmij gumową podkładkę z pokrywy, oczyść
zagłębienie i wymień podkładkę.
9.
Załóż pokrywę skierowaną gumową podkładką
w dół (między 5 a 7 godziną na zegarze, patrząc
od tyłu).
10.
g027707
Zatrzaśnij pokrywę na obudowie filtra.
Rysunek 55
1. Pokrywa filtra powietrza
2.
3.
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
2. Zatrzask filtra powietrza
Zdejmij pokrywę z obudowy filtra powietrza.
Przed zdjęciem pokrywy filtra zdmuchnij
strumieniem czystego suchego powietrza
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
44
Silnik dostarczany jest ze skrzynią korbową
napełnioną olejem. Przed pierwszym uruchomieniem
silnika i po pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić
poziom oleju.
4.
Pojemność skrzyni korbowej z założonym filtrem
wynosi ok. 3,8 l.
Jeśli poziom oleju okaże się za niski, odkręć
korek wlewu (Rysunek 58) i stopniowo dolewaj
olej małymi porcjami, często sprawdzając jego
poziom, aż zostanie osiągnięta kreska „full” na
bagnecie.
Używaj oleju silnikowego wysokiej jakości, zgodnego
z następującymi specyfikacjami:
• Wymagany poziom klasyfikacji API: CH-4, CI-4
lub wyższy.
• Preferowany typ oleju: SAE 15W-40 (w
temperaturach otoczenia powyżej –17ºC)
• Inne oleje: SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie
g008882
temperatury)
Rysunek 58
Informacja: Dystrybutorzy firmy Toro oferują olej
Toro Premium w dwóch klasach lepkości: 15W-40
lub 10W-30. Numery katalogowe można znaleźć w
katalogu części.
1. Korek
5.
Ważne: Upewnij się, że poziom oleju
Informacja: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest
znajduje się pomiędzy górną i dolną
wartością graniczną zaznaczoną na
wskaźniku poziomu oleju. Przepełnienie
lub niedostateczne napełnienie olejem
silnikowym może powodować awarię silnika.
zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już
włączony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj
co najmniej 10 minut, aż olej ścieknie do miski
olejowej. Jeśli poziom oleju jest poniżej oznaczenia
Add (dodaj) na wskaźniku poziomu lub jest na
poziomie tego oznaczenia, dodaj oleju w takiej ilości,
aby jego poziom sięgał oznaczenia Full (pełny). Nie
przepełniaj zbiornika. Jeśli poziom oleju znajduje
się między kreską „add” a kreską „full” na bagnecie,
oleju nie trzeba uzupełniać.
1.
Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść
zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec
postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.
2.
Wyciągnij bagnet (Rysunek 57) i przetrzyj go
czystą szmatką.
Wkręć korek i zamknij maskę silnika.
Wymiana oleju silnikowego
wraz z filtrem
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 50
godzinach
Co 150 godzin
1. Wykręć jeden z dwóch korków spustu oleju
(Rysunek 59) i odczekaj, aż olej spłynie do
podstawionej wanienki, a następnie wkręć
korek.
g008881
Rysunek 57
g008911
1. Bagnet do pomiaru poziomu oleju
3.
Rysunek 59
1. Korki spustowe
Wsuń bagnet w otwór do pomiaru poziomu
oleju, upewnij się, czy całkowicie osiadł w swoim
gnieździe, wyciągnij go i odczytaj poziom.
2.
45
Wyciągnij filtr oleju (Rysunek 60).
Konserwacja układu
paliwowego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W niektórych warunkach paliwo i opary
paliwa są szczególnie łatwopalne i
wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może
skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz
zniszczeniem mienia.
• Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz,
na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest
wyłączony i zimny. Wycieraj rozlane
paliwo.
g008912
Rysunek 60
• Nie napełniaj całego zbiornika. Paliwo
uzupełniaj do poziomu 25 mm poniżej
górnej powierzchni zbiornika (nie szyjki
wlewu). Wolna przestrzeń w zbiorniku
umożliwia rozszerzanie się objętości
paliwa.
1. Filtr oleju
3.
Posmaruj uszczelkę nowego filtra cienką
warstwą świeżego oleju, a następnie wkręć filtr
oleju.
• Nigdy nie pal papierosów podczas
używania paliwa i trzymaj się z dala od
otwartego płomienia lub miejsc, gdzie
opary paliwowe mogą zapalić się od iskry.
Informacja: Nie dokręcaj filtra zbyt mocno.
4.
Dolej olej do skrzyni korbowej; patrz:
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego (Strona
44).
• Przechowuj paliwo w czystym i
bezpiecznym zbiorniku z zakręconym
korkiem.
Serwisowanie zbiornika
paliwa
Okres pomiędzy przeglądami: Co 2 lata—Opróżnij i
oczyść zbiornik paliwa.
Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa, jeśli układ paliwowy
został zanieczyszczony albo jeśli kosiarka ma być
przechowywana przez dłuższy czas. Czystym
paliwem przepłucz zbiornik.
Przegląd przewodów
paliwowych i ich połączeń
Okres pomiędzy przeglądami: Co 400 godzin/Co
rok (Zale¿nie od tego, co nast¹pi
pierwsze)
Przejrzyj przewody paliwowe i ich połączenia
w poszukiwaniu złego stanu, uszkodzeń i/lub
obluzowanych połączeń.
46
Osuszanie separatora wody
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
1.
Pod filtr paliwa podstaw czysty pojemnik.
2.
Odkręć śrubę spustową na dole obudowy filtra
(Rysunek 61).
g008913
Rysunek 62
1. Wtryskiwacze
2.
Przestaw przepustnicę w pozycję FAST.
3.
Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję ROZRUCH
i obserwuj paliwo wypływające z poluzowanej
złączki. Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję
WYŁĄCZENIA, gdy w strumieniu wypływającego
paliwa nie będzie pęcherzyków.
4.
Dokręć złączkę.
5.
Powtórz powyższe kroki na pozostałych
wtryskiwaczach.
g009880
Rysunek 61
1. Separator wody/obudowa
filtra paliwa
3. Śruba spustowa
2. Korek wentylacyjny
3.
Po osuszeniu separatora dokręć śrubę
spustową.
Wymiana obudowy filtra
paliwa
Okres pomiędzy przeglądami: Co 400 godzin
1.
Wyczyść obszar wokół obudowy filtra (Rysunek
61).
2.
Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową.
3.
Nasmaruj uszczelkę w obudowie filtra czystym
olejem.
4.
Ręką wkręcaj obudowę filtra dopóki uszczelka
nie dotknie powierzchni uszczelniającej,
następnie dociągnij obudowę o dodatkowe pół
obrotu.
Odpowietrzanie
wtryskiwaczy
Informacja: Wykonuj tę procedurę tylko wtedy,
gdy po odpowietrzeniu układu paliwowego w typowy
sposób nadal nie można uruchomić silnika, patrz
Płukanie układu paliwowego (Strona 31).
1.
Poluzuj złączkę przewodu paliwowego
dochodzącego do uchwytu wtryskiwacza nr 1.
47
Konserwacja instalacji
elektrycznej
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Elektrolit akumulatora zawiera śmiertelnie
trujący kwas siarkowy, powodujący silne
poparzenia.
Bezpieczeństwo obsługi
układu elektrycznego
• Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu
ze skórą, oczami i odzieżą. Noś okulary
ochronne i gumowe rękawice.
• Przed przystąpieniem do naprawy maszyny
• Uzupełniaj akumulator w miejscu z ciągłym
dostępem do wody, aby móc opłukać
skórę.
odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz
zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej
kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie
ujemny.
• Ładuj akumulator w dobrze wentylowanym
miejscu, aby gazy wytwarzane w procesie
ładowania mogły się łatwo rozproszyć.
• Ładuj akumulator na otwartym, dobrze
wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i
ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od
akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania.
Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.
• W związku z tym, że gazy te grożą
wybuchem, należy ładować akumulator z
dala od iskier i płomieni; nie wolno palić
tytoniu przy ładowanym akumulatorze.
Konserwacja akumulatora
• Wdychanie gazów wytwarzanych w
procesie ładowania akumulatora może
wywołać nudności.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 25
godzin—Sprawdź poziom
elektrolitu. (W akumulatorze
przechowywanej maszyny poziom
elektrolitu sprawdzaj raz na
miesiąc.)
• Przed podłączeniem/odłączeniem
przewodów prostownika do/od biegunów
akumulatora odłącz go od sieci.
Utrzymuj właściwy poziom elektrolitu w akumulatorze,
a górę akumulatora – w czystości. W maszynie
przechowywanej w wysokich temperaturach
akumulator rozładuje się szybciej niż w maszynie
przechowywanej w niskich temperaturach.
Poziom elektrolitu w celach akumulatora
utrzymujemy dolewając do cel wodę destylowaną
lub demineralizowaną. Nie napełniamy cel powyżej
poziomu wyznaczonego przez spody separatorów
płyt. Korki cel zakładamy zorientowane otworami
wentylacyjnymi do tyłu (w kierunku zbiornika paliwa).
Utrzymujemy górę akumulatora w czystości okresowo
przemywając ją pędzlem zmoczonym w wodnym
roztworze amoniaku lub sody oczyszczonej Po
czyszczeniu spłucz górę akumulatora wodą. Podczas
czyszczenia nie zdejmuj korków cel.
Klemy przewodów akumulatora muszą być mocno
osadzone na biegunach, aby zapewnić dobry kontakt
elektryczny.
Jeśli bieguny akumulatora skorodują, odłącz kable
(wpierw czarny ujemny) i osobno oskrob bieguny oraz
klemy z produktów korozji. Podłącz kable z powrotem
(najpierw czerwony dodatni) i pokryj bieguny oraz
klemy warstwą wazeliny.
Sprawdzanie bezpieczników
Bezpieczniki zlokalizowane są pod pokrywą konsoli.
48
Konserwacja układu
napędowego
Sprawdzanie ciśnienia w
oponach
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
W dostarczonej kosiarce opony są napompowane
do wyższego ciśnienia niż ciśnienie eksploatacyjne.
Dlatego trzeba upuścić nieco powietrza, aby obniżyć
ciśnienie. Ciśnienie eksploatacyjne winno mieścić się
w zakresie 0,97–1,24 bara.
g008922
Rysunek 63
1. Krzywka regulacji jazdy
Informacja: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej
jakości koszenia utrzymujemy właściwe ciśnienie we
wszystkich oponach kosiarki.
OSTRZEŻENIE
Końcową regulację krzyki regulacji
jazdą przeprowadza się przy pracującym
silniku. Zetknięcie z gorącymi lub
ruchomymi częściami może spowodować
obrażenia ciała.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zbyt niskie ciśnienie obniża stabilność
kosiarki na zboczach. Może to grozić
wywrotką, co może skutkować śmiercią lub
obrażeniami ciała.
Trzymaj ręce, nogi, twarz i inne części
ciała z dala od tłumika, innych gorących
części silnika oraz jakichkolwiek części
obrotowych.
Dbamy, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt
niskie.
Regulacja położenia
neutralnego
Gdyby kosiarka poruszała się, gdy pedał jazdy
znajduje się w pozycji NEUTRALNEJ, wyreguluj krzywkę
regulacji jazdy.
1.
Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
2.
Podnieś przednie koło oraz tylne koło w górę i
umieścić pod ramą bloki wsporcze.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli maszyna nie będzie odpowiednio
podparta, może przypadkowo
spaść, wywołując obrażenia u osób
znajdujących się pod maszyną.
Przednie koło oraz tylne koło musi być
uniesione nad podłoże, aby maszyna nie
poruszała się w trakcie regulacji.
3.
2. Nakrętka zabezpieczająca
Odkręć przeciwnakrętkę na krzywce regulacji
jazdy (Rysunek 63)
49
4.
Uruchomić silnik i obrócić sześciokątną krzywkę
w obu kierunkach, aby ustalić środkowe
położenie neutralnego zakresu.
5.
Dokręcić przeciwnakrętkę w celu zablokowania
danej regulacji.
6.
Wyłącz silnik.
7.
Usuń bloki podpierające i opuść maszynę
na podłoże. Przeprowadź jazdę testową, by
upewnić się, że maszyna nie jedzie, gdy pedał
jazdy znajduje się w położeniu neutralnym.
Konserwacja układu
chłodzenia
zamarzaniu w stosunku 50/50. Poziom płynu w
układzie chłodzenia sprawdzaj codziennie przed
uruchomieniem silnika.
Pojemność układu chłodzenia wynosi około 5,7 litra.
Bezpieczeństwo obsługi
układu chłodzenia
OSTROŻNIE
Gdy silnik pracuje, będący pod ciśnieniem
płyn chłodzący może wydostać się na
zewnątrz i spowodować oparzenia.
• Połknięcie płynu chłodzącego silnik może
spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu
niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
• Nie odkręcaj korka chłodnicy, gdy silnik
pracuje.
• Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod
ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy
i otaczających ją części może spowodować
poważne obrażenia.
• Do odkręcania korka użyj szmatki i
wyciągaj go powoli pozwalając wydostać
się nagromadzonej parze.
– Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj
co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.
– Do odkręcania korka użyj szmatki i
wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się
nagromadzonej parze.
1.
Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2.
Należy sprawdzać poziom płynu w zbiorniku
wyrównawczym (Rysunek 65).
Sprawdzanie układu
chłodzenia
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Codziennie usuwaj zanieczyszczenia z chłodnicy
(Rysunek 64). Podczas eksploatacji w szczególnie
ciężkich warunkach (duże zapylenie, duża ilość
brudu) czyść chłodnicę co godzinę, patrz Czyszczenie
układu chłodzenia silnika (Strona 51).
g027618
Rysunek 65
1. Zbiornik wyrównawczy
Informacja: Przy zimnym silniku poziom płynu
w układzie chłodzenia winien znajdować się
mniej więcej w połowie między górną i dolną
kreską zaznaczoną na boku zbiornika.
3.
Jeśli poziom płynu w układzie chłodzenia jest
zbyt niski, odkręcamy korek wlewu do zbiornika
wyrównawczego i uzupełniamy płyn w układzie.
Nie wolno przepełniać zbiornika.
4.
Zakręć korek wlewu do zbiornika
wyrównawczego.
g190823
Rysunek 64
1. Chłodnica główna
Układ chłodzenia jest napełniony roztworem wody
i trwałego glikolu etylenowego zapobiegającego
50
Czyszczenie układu
chłodzenia silnika
Konserwacja hamulców
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Regulacja hamulca
postojowego
Codziennie usuwaj zanieczyszczenia z chłodnicy oleju
i chłodnicy głównej. Jeśli kosiarka jest eksploatowana
w ciężkich warunkach, chłodnice trzeba czyścić nawet
częściej.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 200
godzin—Sprawdź wyregulowanie
hamulca postojowego.
1.
Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść
zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec
postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.
2.
Unieś pokrywę.
3.
Oczyść komorę silnikową ze wszystkich
zanieczyszczeń.
4.
Zdemontuj panel dostępowy.
5.
Dokładnie oczyść obie strony chłodnicy wodą
albo sprężonym powietrzem (Rysunek 66).
1.
Poluzuj śrubę ustalającą mocującą gałkę do
dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 67).
g008923
Rysunek 67
1. Dźwignia hamulca
postojowego
3. Śruba ustalającą
2. Gałka
g190823
Rysunek 66
1. Chłodnica główna
6.
Załóż panel dostępowy i opuść maskę.
51
2.
Obracaj gałkę, aż moment potrzebny do
uruchomienia dźwigni hamulca wyniesie od 41
do 68 N·m.
3.
Dociągnij śrubę ustalającą.
Wymiana paska napędu
hydrostatu
Konserwacja pasków
napędowych
1.
Serwisowanie pasków w
komorze silnika
Na koniec sprężyny napinającej pasek nałóż
klucz nasadowy albo niewielki odcinek rurki.
OSTRZEŻENIE
Zwalniając sprężynę zachowaj najwyższą
ostrożność, ponieważ jest ona bardzo
mocno napięta.
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 10
godzinach—Sprawdź stan i napięcie
wszystkich pasków napędowych.
2.
Co 100 godzin—Sprawdź stan i napięcie
wszystkich pasków napędowych.
Popchnij w dół i do przodu koniec sprężyny
(Rysunek 69), aby odczepić ją ze wspornika i
zwolnić jej napięcie.
Napięcie paska napędu
alternatora/wentylatora
1.
Otwórz maskę.
2.
Sprawdź naprężenie paska alternatora/wentylatora, mierząc jego ugięcie pod naciskiem siły
30 N·m przyłożonej w połowie odległości między
kołami pasowymi alternatora i wału korbowego
(Rysunek 68).
Informacja: Pasek powinien ugiąć się o
11 mm.
g008917
Rysunek 69
1. Pasek napędu hydrostatu
g008916
Rysunek 68
1. Pasek napędu alternatora/wentylatora
3.
Jeśli ugięcia paska jest inne wykonaj poniższą
procedurę regulacji jego napięcia:
A.
Poluzuj śrubę mocującą wspornik do silnika
i śrubę mocującą alternator do wspornika.
B.
Łomem włożonym między alternator i silnik
podważ alternator.
C.
Po uzyskaniu prawidłowego napięcia paska
dociągnij śruby mocujące alternator do
wspornika i wspornik do silnika.
52
2. Koniec sprężyny
3.
Wymień pasek.
4.
Postępując odwrotnie napnij sprężynę.
Konserwacja elementów
sterowania
Konserwacja instalacji
hydraulicznej
Regulacja przepustnicy
Bezpieczeństwo obsługi
układu hydraulicznego
1.
Przesuń dźwignię przepustnicy w jej wycięciu w
panelu operatora do oporu do tyłu.
2.
Poluzuj nakrętkę mocującą linkę przepustnicy
do ramienia pompy wtryskowej (Rysunek 70).
• Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast
wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod
skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu
kilku najbliższych godzin przez lekarza.
• Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny
upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są
w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.
• Operator musi znajdować się w bezpiecznej
odległości od wycieków z otworów sworzni lub
dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym
ciśnieniem.
• Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki
hydrauliczne.
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
związanych z układem hydraulicznym w
bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.
g008918
Rysunek 70
Sprawdzanie przewodów i
węży hydraulicznych.
1. Ramię pompy wtryskowej
3.
Dociśnij ramię pompy wtryskowej do oporu w
kierunku pozycji niskich obrotów biegu jałowego
i dokręć nakrętkę mocującą linkę.
4.
Poluzuj nakrętki mocujące dźwignię przepustnicy
w panelu operatora.
5.
Przesuń dźwignię przepustnicy do oporu do
przodu.
6.
Dosuń płytkę oporową do dźwigni przepustnicy i
dociągnij nakrętki mocujące dźwignię w panelu
operatora.
7.
Jeśli w trakcie pracy dźwignia przepustnicy nie
zachowuje ustawionej pozycji, dokręć nakrętkę
dociskającą tarczkę oporową do dźwigni z
momentem 5-6 N·m.
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Sprawdź przewody i węże hydrauliczne pod
kątem wycieków, załamań, luźnych wsporników,
zużycia, poluzowanych mocowań, pogorszenia
stanu spowodowanego warunkami atmosferycznymi
lub działaniem substancji chemicznych. Przed
przystąpieniem do eksploatacji wykonaj wszystkie
niezbędne naprawy maszyny.
Sprawdzenie poziomu
płynu hydraulicznego.
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie—Sprawdź
poziom płynu hydraulicznego.
Informacja: Maksymalna siła wymagana
do obsługi dźwigni przepustnicy nie powinna
przekraczać 27 N·m.
53
1.
Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2.
Oczyść okolice szyjki i korka wlewu oleju
hydraulicznego do zbiornika (Rysunek 71), po
czym odkręć korek.
Informacja: Firma Toro nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych
zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie
z markowych produktów, których producent
gwarantuje ich prawidłową pracę.
Antyzużyciowy płyn hydrauliczny o wysokim
wskaźniku lepkości/niskiej temperaturze
krzepnięcia, ISO VG 46
Właściwości materiałowe:
Lepkość, ASTM D445
g008886
Rysunek 71
1. Korek zbiornika oleju hydraulicznego
Wskaźnik lepkości ASTM
D2270
Temperatura krzepnięcia,
ASTM D97
3.
Wyciągnij bagnet i przetrzyj go czystą szmatką.
Specyfikacje przemysłowe:
4.
Wsuń bagnet w otwór do pomiaru poziomu oleju
hydraulicznego, wyciągnij go i odczytaj poziom
oleju.
6.
Wetknij bagnet na swoje miejsce i zakręć korek
wlewu.
od -37°C do -45°C
Eaton Vickers 694 (I-286-S,
M-2950-S/35VQ25 lub
M-2952-S)
hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek.
Czerwony barwnik do oleju hydraulicznego jest
dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Butelka
wystarcza na od 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego.
Zamów produkt o numerze katalogowym 44-2500 u
autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.
być odległy od kreski o więcej niż 6 mm.
Jeśli jest niżej, dolewamy odpowiedniego
oleju, aby podnieść poziom do kreski. Patrz
Specyfikacja oleju hydraulicznego (Strona 54).
140 lub wyższy
Informacja: Istnieje wiele bezbarwnych płynów
Informacja: Ślad oleju na bagnecie nie może
5.
cSt przy 40°C: 44 do 48
Ważne: Olej hydrauliczny Toro Premium
Synthetic Biodegradable to jedyny syntetyczny
biodegradowalny olej hydrauliczny akceptowany
przez firmę Toro. Jest on kompatybilny
z elastomerami używanymi w układach
hydraulicznych Toro i nadaje się do szerokiego
zakresu warunków temperaturowych. Jest
on kompatybilny z konwencjonalnymi olejami
mineralnymi, ale w celu osiągnięcia pełnej
biodegradacji oraz wydajności należy całkowicie
oczyścić układ hydrauliczny z płynów
konwencjonalnych. Olej ten jest dostępny
u autoryzowanych dystrybutorów Toro w
pojemnikach o objętości 19 l lub w beczkach o
objętości 208 l.
Specyfikacja oleju
hydraulicznego
Zbiornik maszyny jest napełniony w fabryce olejem
hydraulicznym wysokiej jakości. Sprawdź poziom
oleju hydraulicznego przed pierwszym uruchomieniem
silnika. Następnie sprawdzaj go codziennie, patrz
Sprawdzenie poziomu płynu hydraulicznego. (Strona
53).
Zalecany olej hydrauliczny: Olej hydrauliczny Toro
PX Extended Life, dostępny w wiadrach po 19 litrów i
beczkach po 208 litrów.
Objętość oleju
hydraulicznego
Informacja: Maszyna pracująca z zalecanym
zastępczym olejem wymaga rzadszych wymian oleju i
filtrów.
13,2 litra, patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego
(Strona 54)
Alternatywne oleje: jeśli olej hydrauliczny Toro
PX Extended Life jest niedostępny, można użyć
tradycyjnych olejów hydraulicznych na bazie ropy
naftowej o parametrach, które mieszczą się w
podanym zakresie dla wszystkich poniższych
właściwości materiału oraz są zgodne ze standardami
branżowymi. Nie stosuj oleju syntetycznego. Aby
określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj
się z dystrybutorem środków smarujących.
Wymiana oleju
hydraulicznego
Okres pomiędzy przeglądami: Co 2000
godzin—Jeżeli stosujesz zalecany
54
oleju hydrauliczny, wymień olej
hydrauliczny.
Co 800 godzin—Jeżeli nie stosujesz
zalecanego oleju hydraulicznego lub
kiedykolwiek wlałeś do zbiornika
alternatywny olej, wymień olej hydrauliczny.
5.
Napełnij zbiornik (Rysunek 74) olejem
hydraulicznym; patrz Sprawdzenie poziomu
płynu hydraulicznego. (Strona 53).
Ważne: Stosujemy wyłącznie zalecane oleje
hydrauliczne. Inne płyny mogą uszkodzić
układ hydrauliczny.
Jeśli olej w układzie hydraulicznym zanieczyści
się, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
dystrybutorem produktów Toro w celu zlecenia
przepłukania układu. Zanieczyszczenie oleju
hydraulicznego objawia się jego mętnym lub czarnym
wyglądem w porównaniu do świeżego oleju.
1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2. Unieś pokrywę.
3. Odłącz przewód hydrauliczny (Rysunek 72) albo
zdemontuj filtr oleju hydraulicznego (Rysunek
73) i spuść olej z układu do podstawionej
wanienki.
g008886
Rysunek 74
1. Korek wlewu oleju hydraulicznego
6.
Zakręć korek wlewu oleju hydraulicznego,
uruchom silnik i po kolei użyj wszystkich
organów sterowania, aby rozprowadzić olej po
całym układzie hydraulicznym.
7.
Sprawdź, czy nie ma wycieków, a następnie
wyłącz silnik.
8.
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i
uzupełnij do kreski Full na bagnecie. Nie wolno
przepełniać zbiornika.
g008919
Wymiana filtra oleju
hydraulicznego
Rysunek 72
1. Przewód hydrauliczny
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000
godzin—Jeżeli stosujesz zalecany
oleju hydrauliczny, wymień filtr
oleju hydraulicznego.
Co 800 godzin—Jeżeli nie stosujesz
zalecanego oleju hydraulicznego lub
kiedykolwiek wlałeś do zbiornika
alternatywny olej, wymień filtr.
Stosuj wyłącznie oryginalny filtr (część Toro nr. kat.
54-0110).
Ważne: Użycie innego filtra może unieważnić
gwarancję na niektóre podzespoły.
g190871
Rysunek 73
1.
Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2.
Ściągnij przewód idący do płytki montażowej
filtra.
1. Filtr oleju hydraulicznego
4.
Gdy olej przestanie ściekać przykręć przewód
hydrauliczny.
55
3.
Oczyść obszar wokół filtra.
4.
Podstaw pod filtr wanienkę na olej (Rysunek 73)
i odkręć filtr.
5.
Nasmaruj uszczelkę nowego filtra i napełnij filtr
olejem hydraulicznym.
6.
Upewniwszy się, czy obszar wokół filtra jest
czysty, wkręć filtr aż jego uszczelka dotknie płytki
montażowej, po czym dociągnij o dodatkowe pół
obrotu.
7.
Zwolnij przewód idący do płytki montażowej
filtra.
8.
Uruchom silnik i pozwól mu popracować ok. 2
minuty w celu odpowietrzania układu.
9.
Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków.
Konserwacja układu
zespołów tnących
Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami
• Uszkodzone lub zużyte ostrze lub nóż dolny może
się złamać, a jego kawałki mogą zostać wyrzucone
w kierunku operatora lub osób postronnych,
powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.
• Regularnie sprawdzaj jednostki tnące pod kątem
nadmiernego zużycia i uszkodzeń.
• Sprawdzając jednostki tnące, zachowaj
ostrożność. Na czas wykonywania czynności
serwisowych przy wrzecionach i nożach dolnych
owiń ostrze lub załóż rękawice i zachowaj
ostrożność. Wrzeciona i nóż dolny można
wymieniać lub naostrzyć, nie wolno ich prostować
ani spawać.
• W maszynach z wieloma jednostkami tnącymi
należy podczas obracania wirnikiem zachować
ostrożność, gdyż może to spowodować obracanie
się pozostałych jednostek tnących.
Sprawdzanie styku
pomiędzy wirnikiem a
nożem dolnym
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Regularnie sprawdzamy styk wrzecion z nożem
stacjonarnym, nawet jeśli dotychczasowa jakość
cięcia była zadowalająca. Wrzeciona powinny lekko
stykać się z nożem stacjonarnym na całej jego
długości; więcej informacji na ten temat można
znaleźć w rozdziale „Regulacja wrzecion i noża
stacjonarnego” w podręczniku użytkownika zespołów
tnących.
56
Ostrzenie zespołów
tnących
obrotów wrzecion znajduje się w pozycji
ostrzenia. Operator nie musi siedzieć w fotelu,
ale hamulec postojowy musi być załączony, aby
dało się uruchomić silnik.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ważne: Nie przestawiaj przełącznika
kierunku obrotów wrzecion z pozycji
koszenia w pozycję ostrzenia podczas pracy
silnika. Grozi to uszkodzeniem wrzecion.
Kontakt z wrzecionami zespołów tnących
grozi obrażeniami ciała a nawet śmiercią.
• Nigdy nie zbliżaj rąk ani nóg do wrzecion,
gdy silnik pracuje.
• Podczas ostrzenia wrzeciona mogą się
zaciąć, po czym nagle ruszyć ponownie.
• Nie próbuj odblokować zaciętych wrzecion
dłonią ani stopą.
• Nie reguluj wrzecion, gdy silnik pracuje.
4.
We wszystkich zespołach tnących przesuń
wrzeciona w stosunku do noży stacjonarnych na
odległość odpowiednią do ostrzenia. Uruchom
silnik na wolnych obrotach biegu jałowego.
5.
Przełącznikiem PTO w panelu operatora włącz
napęd wrzecion.
6.
Szczotką na długim kiju podaj masę szlifierską.
7.
Gdyby zaszła potrzeba przeregulowania
ostrzonych zespołów tnących, wyłącz napęd
wrzecion i wyłącz silnik. Po dokonaniu regulacji
powtórz kroki 4 i 6..
8.
Po zakończeniu ostrzenia zatrzymaj silnik,
przestaw przełącznik kierunku obrotów
wrzecion w pozycję koszenia (F), przestaw
przełącznik regulacji obrotów wrzecion w
pozycję odpowiadającą pożądanym obrotom i
spłucz masę szlifierską z zespołów tnących.
• Jeśli wrzeciona się zablokują, przed
przystąpieniem do ich odblokowania
zatrzymaj silnik.
1.
Umieść maszynę na pustym i płaskim podłożu,
opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz
hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.
2.
Zdejmij pokrywę konsoli, aby odsłonić organy
sterowania.
3.
Przełącznik kierunku obrotów wrzecion przestaw
w pozycję R (ostrzenie). Przełącznik regulacji
obrotów wrzecion przestaw w pozycję 1
(Rysunek 75).
Informacja: Dodatkowe instrukcje i opis
procedur ostrzenia na obrotach wstecznych
można znaleźć w podręczniku zatytułowanym
„Toro Reel Mower Basics (with sharpening
guidelines)” (Podstawy obsługi kosiarki
wirnikowej Toro (zawiera wskazówki dotyczące
ostrzenia), nr kat. 09168SL.
Informacja: Aby uzyskać bardziej ostrą
krawędź tnącą, po wykonaniu operacji ostrzenia
przesuń pilnikiem po przedniej krawędzi ostrza
dolnego. Pozwoli to usunąć wszelkie zadziory
lub chropowatości krawędzi, które mogły
powstać na krawędzi tnącej.
g011168
Rysunek 75
1. Przełącznik regulacji
obrotów wrzecion
2. Przełącznik kierunku
obrotów wrzecion
Informacja: Czujnik obecności operatora w
fotelu jest nieaktywny, gdy przełącznik kierunku
57
Czyszczenie
Przechowywanie
Mycie pojazdu
Bezpieczeństwo przy
przechowywaniu
Myj maszynę wedle potrzeb. Używaj w tym celu
czystej wody, ewentualnie z dodatkiem łagodnego
środka myjącego. Maszynę można myć szmatą.
• Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz
silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i
zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się
zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji,
obsługi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.
Ważne: Do czyszczenia maszyny nie używaj
wody słonej lub wody z odzysku.
Ważne: Do mycia maszyny nie wolno używać
myjek wysokociśnieniowych. Myjki ciśnieniowe
mogą uszkodzić instalację elektryczną,
spowodować odklejenie ważnych etykiet lub
wypłukać niezbędny smar z punktów tarcia.
Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody,
zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika
oraz akumulatora.
• Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach występowania otwartego ognia,
tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany
jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach
gazowych lub innych urządzeniach.
Przygotowanie zespołu
trakcyjnego
Ważne: Nie myj pojazdu przy włączonym silniku.
Mycie maszyny przy włączonym silniku mogłoby
spowodować wewnętrzne uszkodzenie silnika.
58
1.
Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść
jednostki tnące, załącz hamulec postojowy,
wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2.
Gruntownie oczyścić jednostkę trakcyjną,
urządzenia tnące i silnik.
3.
Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz
Sprawdzanie ciśnienia w oponach (Strona 49).
4.
Sprawdź i prawidłowo dokręć luźne mocowania.
5.
Uzupełnij smar lub olej we wszystkich
smarowniczkach i osiach obrotu. Wytrzyj
nadmiar smaru.
6.
Delikatnie przetrzyj papierem ściernym i
zamaluj miejsca porysowane, zardzewiałe lub z
odłupaną farbą. Usuń wgniecenia w metalowej
karoserii.
7.
Przeprowadź konserwację akumulatora i kabli
w następujący sposób, patrz Bezpieczeństwo
obsługi układu elektrycznego (Strona 48):
A.
Usuń zaciski z czopów biegunowych
akumulatora.
B.
Oczyścić akumulator, klemy i bieguny za
pomocą drucianej szczotki i roztworu sody
oczyszczonej.
C.
Pokryj końcówki przewodów i bieguny
akumulatora smarem powlekającym Grafo
112X (nr kat. Toro 505-47) lub wazeliną,
aby zapobiec korozji.
D.
Powoli ładuj akumulator co 60 dni przez
24 godziny, aby uniknąć zasiarczenia
siarczkiem ołowiu.
Przygotowanie silnika
1.
Spuść olej silnikowy z miski olejowej i zakręć
korek spustowy.
2.
Zdemontuj filtr oleju i usuń go. Zamocuj nowy
filtr.
3.
Napełnij silnik określonym olejem silnikowym.
4.
Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym
przez dwie minuty.
5.
Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
6.
Przepłucz zbiornik paliwa świeżym i czystym
paliwem.
7.
Zabezpiecz wszystkie łączniki układu
paliwowego.
8.
Dokładnie oczyścić zespół filtra powietrza i
przeprowadzić jego konserwację.
9.
Zaklej wlot powietrza i wylot układu
wydechowego taśmą odporną na warunki
atmosferyczne.
10.
Sprawdź zabezpieczenie przed zamarzaniem i
w razie potrzeby, w zależności od spodziewanej
temperatury minimalnej, dolej roztworu wody
i glikolu etylenowego w stosunku 50/50 jako
substancji zapobiegającej zamarzaniu.
59
Notatki:
Notatki:
Powiadomienie dotyczące prywatności (EOG/Wielka Brytania)
Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro
Firma The Toro Company („Toro”) szanuje prywatność użytkownika. Podczas zakupu naszych produktów możemy gromadzić pewne dotyczące
użytkownika informacje osobowe pochodzące zarówno od użytkownika jak i od lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro
wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy – takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgłoszeń gwarancyjnych lub
możliwość kontaktu z nabywcą w przypadku akcji wycofywania produktu – oraz w uzasadnionych celach biznesowych-na przykład do oceny zadowolenia
klientów, udoskonalania naszych produktów lub dostarczania klientom informacji o mogących ich interesować produktach. Firma Toro może udostępniać
te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy również prawo do
ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się przedsiębiorstw. Nie
sprzedamy danych osobowych naszych klientów dla celów marketingowych żadnej innej firmie.
Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro
Toro będzie przechowywać dane osobowe naszych klientów tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych celów oraz zgodnie z wymogami
prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.
Zaangażowanie firmy Toro w bezpieczeństwo
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, który może mieć mniej surowe przepisy dotyczące ochrony danych niż Twój kraj
zamieszkania. Ilekroć przenosimy Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich
zabezpieczeń w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia się, że są one traktowane w bezpieczny sposób.
Dostęp i poprawianie danych
Użytkownik może mieć prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. W
tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem legal@toro.com. W razie wątpliwości co do sposobu posługiwania się Twoimi informacjami
przez Toro zachęcamy do zgłoszenia wątpliwej sytuacji bezpośrednio u nas. Informujemy także, że mieszkańcy krajów Europy mają prawo zgłaszania
skarg do inspekcji ochrony danych osobowych w swoim kraju.
374-0282 Rev C
Ostrzeżenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65
Czym jest to ostrzeżenie?
Na sprzedawanym produkcje może znaleźć się etykieta ostrzegawcza taka jak poniższa:
OSTRZEŻENIE: Działanie rakotwórcze i szkodliwe na rozrodczość –
www.p65Warnings.ca.gov.
Czym jest ustawa 65?
Ustawa 65 obowiązuje każde przedsiębiorstwo działające w Kalifornii, sprzedające produkty w Kalifornii lub wytwarzające produkty, które mogą być
sprzedawane w lub wwożone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych,
co do których wiadomo, że powodują nowotwory, uszkodzenia płodu i/lub mają inny szkodliwy wpływ na rozrodczość. Corocznie aktualizowana lista
zawiera setki substancji chemicznych występujących w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narażeniu na te
substancje chemiczne.
Ustawa 65 nie zakazuje sprzedaży produktów zawierających te substancje chemiczne, jednakże wymaga umieszczania ostrzeżeń na produktach,
ich opakowaniach lub w materiałach drukowanych dołączonych do produktów. Ponadto ostrzeżenie z ustawy 65 nie oznacza, że produkt narusza
jakiekolwiek normy lub wymagania bezpieczeństwa. W rzeczywistości rząd stanu Kalifornia wyjaśnił, że ostrzeżenie z ustawy 65 „nie jest
równoznaczne z decyzją regulacyjną, jakoby produkt był „bezpieczny” lub „niebezpieczny””. Wiele z tych substancji chemicznych jest używanych w
codziennych produktach od wielu lat bez udokumentowanych przypadków szkodliwego działania. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.
Ostrzeżenie z ustawy 65 oznacza, że przedsiębiorstwo albo (1) oceniło narażenie i stwierdziło, że przekracza ono „poziom bez znacznego ryzyka”; albo
(2) postanowiło umieścić ostrzeżenie w oparciu o fakt występowania substancji chemicznej wymienionej na liście bez podejmowania oceny narażenia.
Czy ta ustawa obowiązuje wszędzie?
Ostrzeżenia z ustawy 65 są wymagane jedynie według prawa stanu Kalifornia. Ostrzeżenia te występują w całej Kalifornii w wielu miejscach, w tym
między innymi w restauracjach, sklepach spożywczych, hotelach, szkołach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektórzy sprzedawcy
internetowi i korespondencyjni umieszczają ostrzeżenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach.
Jak wypadają kalifornijskie ostrzeżenia w porównaniu z progami federalnymi?
Normy ustawy 65 są często bardziej rygorystyczne od norm federalnych i międzynarodowych. Istnieją substancje, dla których ostrzeżenie z ustawy 65
jest wymagane przy poziomach znacznie niższych niż progi działań federalnych. Na przykład norma dla ostrzeżenia z ustawy 65 dla ołowiu wynosi
0,5 μg/dzień, znacznie poniżej norm federalnych i międzynarodowych.
Dlaczego ostrzeżenie nie znajduje się na wszystkich podobnych produktach?
•
Oznakowanie zgodne z ustawą 65 jest wymagane dla produktów sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymóg nie obowiązuje dla
produktów sprzedawanych gdzie indziej.
•
Przedsiębiorstwo pozwane w związku z ustawą 65, przy zawieraniu ugody, może zostać zobowiązane do umieszczania ostrzeżeń z ustawy 65 na
swoich produktach, ale taki wymóg może nie występować wobec innych przedsiębiorstw wytwarzających podobne produkty.
•
•
Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne.
Przedsiębiorstwa mogą zdecydować o nieumieszczaniu ostrzeżeń, ponieważ stwierdzą, że ustawa 65 nie nakłada na nie takiego obowiązku; brak
ostrzeżeń na produkcie nie oznacza, że nie zawiera on substancji chemicznych wymienionych na liście na podobnym poziomie.
Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzeżenie?
Firma Toro postanowiła dostarczać konsumentom jak najwięcej informacji, aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące produktów, które kupują i
których używają. W niektórych przypadkach Toro zamieszcza ostrzeżenia w oparciu o fakt występowania co najmniej jednej substancji chemicznej
wymienionej na liście bez dokonywania oceny poziomu narażenia, ponieważ nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do
wartości granicznych narażenia. Chociaż narażenie przy produktach firmy Toro może być pomijalne lub mieścić się w zakresie „brak znacznego ryzyka”, z
ostrożności firma Toro postanowiła zamieścić ostrzeżenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umieściła tych ostrzeżeń, mogłaby zostać pozwana
przez Stan Kalifornii lub podmioty prywatne dążące do egzekwowania ustawy 65 i byłaby narażona na znaczne kary.
Rev A
Gwarancja Toro
Ograniczona gwarancja na 2 lata lub 1500 godzin eksploatacji
Części
Warunki i produkty objęte gwarancją
Toro Company i jej firma zależna, Toro Warranty Company, na mocy zawartego
porozumienia wspólnie gwarantują, że Twój produkt komercyjny Toro („Produkt”)
będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat lub
1500 godzin użytkowania, zależnie od tego, który z nich minie wcześniej.
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktów z wyjątkiem
aeratorów (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty). Jeżeli spełnione
są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony bezpłatnie
(dotyczy to także diagnostyki, robocizny, części i transportu). Gwarancja
rozpoczyna się w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego.
* Dotyczy Produktów wyposażonych w licznik godzin.
Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego
Użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub
sprzedawcy produktów komercyjnych, u którego zakupił Produkt, o istnieniu warunków
spełniających wymagania gwarancyjne. Jeśli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu
dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczące praw lub
obowiązków gwarancyjnych, możesz skontaktować się z nami:
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
952–888–8801 lub 800–952–2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com
Obowiązki właściciela
Jako właściciel Produktu jesteś odpowiedzialny za przeprowadzanie wymaganych
czynności konserwacyjnych i regulacyjnych opisanych w Instrukcji obsługi. Gwarancja
na ten produkt nie obejmuje napraw związanych z problemami z produktem
spowodowanymi przez niewykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych i
regulacyjnych.
Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją
Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie gwarancyjnym,
są wadami materiałowymi lub wykonania. Niniejsza wyrażona gwarancja nie obejmuje:
•
•
•
•
•
•
Gwarancja na akumulatory głębokiego rozładowania i akumulatory
litowo-jonowe
Akumulatory głębokiego rozładowania i akumulatory litowo-jonowe mają określoną
ogólną liczbę kilowatogodzin, które mogą dostarczyć w okresie eksploatacji.
Metody użytkowania, ładowania i konserwacji mogą wydłużyć lub skrócić
całkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako że akumulatory w tym produkcie
zużywają się, ilość pracy użytecznej pomiędzy ładowaniami będzie powoli
zmniejszać się, aż akumulator całkowicie się zużyje. Wymiana akumulatorów
zużytych w trakcie normalnej eksploatacji jest obowiązkiem właściciela produktu.
Uwaga: (dotyczy tylko akumulatora litowo-jonowego): zużycie następuje
proporcjonalnie po upływie 2 lat. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z
gwarancją akumulatora.
Dożywotnia gwarancja na wał korbowy (jedynie model ProStripe
02657)
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
•
Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji są objęte
gwarancją przez okres do planowego czasu wymiany dla danej części. Części
wymienione w ramach niniejszej gwarancji są objęte okresem gwarancyjnym
oryginalnego produktu i stają się własnością Toro. Ostateczna decyzja, czy dana część
lub podzespół zostanie naprawiony czy wymieniony, podejmowana jest przez firmę
Toro. Do napraw gwarancyjnych firma Toro może używać regenerowanych części.
Uszkodzeń Produktu wynikających z korzystania z nieoryginalnych części
zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposażenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriów i produktów marek innych niż Toro.
Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych czynności
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych.
Uszkodzeń Produktu wynikających z jego użytkowania w sposób
nieodpowiedzialny, niedbały lub lekkomyślny.
Części eksploatacyjnych zużytych w wyniku użytkowania, jeżeli nie są one
wadliwe. Do przykładowych części eksploatacyjnych i zużywających się w trakcie
normalnego użytkowania Produktu należą m. in. klocki i okładziny hamulcowe,
okładziny sprzęgła, ostrza, bębny i łożyska (z pierścieniem uszczelniającym lub
smarowane), przeciwnoże, świece, kółka samonastawne i łożyska, opony, filtry,
paski oraz niektóre części spryskiwacza, takie jak membrany, dysze i zawory
zwrotne.
Usterek spowodowanych przez wpływ zewnętrzny, takich jak m. in. pogoda,
praktyki przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonych
paliw, płynów chłodzących, smarów, dodatków, nawozów, wody lub substancji
chemicznych.
Uszkodzeń lub problemów wynikających z nieprawidłowego paliwa (benzyny,
oleju napędowego lub oleju napędowego bio) niezgodnego z odpowiednimi
normami branżowymi.
Normalnego hałasu, wibracji, zużycia i pogorszenia działania. Normalne zużycie
obejmuje m. in. uszkodzenia foteli w wyniku zużycia lub przetarcia, zużycie
powierzchni malowanych, rysy na naklejkach lub szybach.
Model ProStripe wyposażony w oryginalną tarczę cierną i sprzęgło wału korbowego
rozłączające noże (zintegrowany zespół sprzęgła rozłączającego noże (BBC) i tarczy
ciernej), stanowiące wyposażenie oryginalne, i eksploatowany przez pierwotnego
nabywcę zgodnie z zalecanymi procedurami obsługi i konserwacji objęty jest
dożywotnią gwarancją w zakresie wykrzywienia wału korbowego. Dożywotnia
gwarancja na wał korbowy nie obejmuje maszyn wyposażonych w podkładki cierne,
jednostki sprzęgła rozłączającego noże (BBC) i inne podobne urządzenia.
Konserwacja na koszt właściciela
Regulowanie, smarowanie, czyszczenie i polerowanie silnika, wymiana filtrów i płynu
chłodzącego oraz realizacja zalecanych czynności konserwacyjnych to normalne
procedury serwisowe Toro, które właściciel musi realizować na własny koszt.
Warunki ogólne
Urządzenia objęte niniejszą gwarancją mogą być naprawiane wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców produktów Toro.
Firmy Toro Company i Toro Warranty Company nie ponoszą odpowiedzialności
za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody związane z użytkowaniem
produktów Toro objętych tą gwarancją, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki
związane z zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych w uzasadnionych
okresach występowania usterek lub nieużywania w oczekiwaniu na naprawę
w ramach gwarancji. Oprócz wspomnianej poniżej ewentualnej gwarancji
dotyczącej emisji zanieczyszczeń nie występują żadne inne wyraźne gwarancje.
Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej i przydatności
do określonych zastosowań są ograniczone do okresu objętego niniejszą
gwarancją.
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie szkód przypadkowych lub wynikowych, lub
ograniczeń dotyczących okresu trwania domniemanych gwarancji, zatem powyższe
wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela
określonych praw, a w zależności od kraju właścicielowi mogą przysługiwać także
inne prawa.
Uwaga dotycząca gwarancji emisji zanieczyszczeń
Układ kontroli emisji spalin w Produkcie może być objęty osobną gwarancją
spełniającą wymagania ustalone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijską Radę Ochrony Czystości
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia określone powyżej
nie mają zastosowania do gwarancji na układ kontroli emisji spalin. Więcej informacji
można znaleźć w warunkach gwarancyjnych układu kontroli emisji spalin w silniku
dostarczonych z produktem lub dokumentacją producenta silnika.
Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady
Klienci, którzy nabyli produkt Toro wyeksportowany ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą produktów Toro
w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie jesteś zadowolony z obsługi świadczonej przez
dealera lub masz trudności z uzyskaniem informacji o warunkach gwarancyjnych, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym marki Toro.
374-0253 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement