Toro Groundsmaster 7200 Series Traction Unit Riding Product Brugermanual

Toro Groundsmaster 7200 Series Traction Unit Riding Product Brugermanual
Form No. 3428-856 Rev A
Groundsmaster®-traktionsenhed
i 7210-serien
Modelnr.
Modelnr.
Modelnr.
Modelnr.
Registrer dit produkt på www.Toro.com.
Oversættelse af original (DA)
30487TC—Serienr. 403440001 og derover
30487TE—Serienr. 400000000 og derover
30495—Serienr. 403440001 og derover
30495TC—Serienr. 403440001 og derover
*3428-856* A
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at
betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå
person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene
produktet korrekt og sikkert.
Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver.
Yderligere oplysninger fås på den separate
produktspecifikke overensstemmelseserklæring.
Det er en overtrædelse af California Public Resource
Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene
denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller
græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet
med en gnistskærm som defineret i Section 4442,
som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand,
eller medmindre motoren er bygget, udstyret og
vedligeholdt til brandforebyggelse.
Besøg www. Toro.com for at få materialer om
produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger
om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for
at registrere dit produkt.
Når du har brug for service, originale Toro-dele
eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en
autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice
samt have produktets model- og serienummer parat.
Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er
placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er
gjort plads til dette.
Den medfølgende motorvejledning indeholder
information om U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) og California Emission Control Regulation for
emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye
eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.
Vigtigt: Du kan scannne QR-koden på
serienummermærkaten (hvis udstyret hermed)
med din mobilenhed for at tilgå garanti,
reservedele og andre produktoplysninger.
ADVARSEL
CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dieselmotorens udstødningsgas og
nogle af dens bestanddele er ifølge
staten Californien kræftfremkaldende
og kan medføre fødselsskader eller
andre forplantningsskader.
Batteripoler og tilbehør indeholder bly
og blysammensætninger, som ifølge
staten Californien er kræftfremkaldende
og forårsager forplantningsskader. Vask
hænder efter håndtering.
Brug af dette produkt kan medføre
eksponering over for kemikalier, der ifølge
staten Californien er kræftfremkaldende
og giver medfødte defekter eller andre
forplantningsskader.
g241316
Figur 1
1. Model- og serienummerets placering
Modelnr.
Indledning
Serienr.
Dette er en plænetraktor med roterende skæreknive,
der er beregnet til brug af professionelle, ansatte
operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den
er primært beregnet til klipning af græs på velholdte
plæner i parker, på sportsbaner og kommercielle
områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå
græs eller anden bevoksning langs motorveje eller
til landbrugsformål. Brug af dette produkt til andre
formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig
selv og omkringstående for fare.
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Denne vejledning advarer dig om mulige farer og
giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af
advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som
kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du
ikke følger de anbefalede forholdsregler.
2
Kontakt os på www.Toro.com.
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes
Læsning af maskinen........................................ 31
Vedligeholdelse ...................................................... 33
Sikkerhed ved vedligeholdelse ......................... 33
Skema over anbefalet vedligeholdelse ................ 33
Kontrolliste for daglig vedligeholdelse ............... 35
Smøring .............................................................. 36
Smøring af lejerne og bøsningerne ................... 36
Serviceeftersyn af olien i klippeenhedens
gearkasse ..................................................... 36
Motorvedligeholdelse .......................................... 38
Motorsikkerhed................................................. 38
Kontrol af luftfilteret........................................... 38
Eftersyn af luftfilteret ......................................... 38
Serviceeftersyn af motorolien ........................... 39
Vedligeholdelse af brændstofsystem ................... 40
Serviceeftersyn af vandudskilleren .................. 41
Tømning af brændstoftanken............................ 41
Eftersyn af brændstofslanger og
-forbindelser.................................................. 41
Udluftning af brændstofsystemet ...................... 41
Udluftning af indsprøjtningsdyserne.................. 42
Vedligeholdelse af elektrisk system ..................... 43
Elektrisk system – Sikkerhed ............................ 43
Serviceeftersyn af batteriet ............................... 43
Opbevaring af batteriet ..................................... 43
Kontrol af sikringerne........................................ 43
Vedligeholdelse af drivsystem ............................. 44
Kontrol af dæktrykket........................................ 44
Udskiftning af styrehjulene og lejerne................ 45
Vedligeholdelse af kølesystem ............................ 45
Kølesystem – Sikkerhed ................................... 45
Kontrol af kølesystemet ................................... 45
Rengøring af køleren ........................................ 46
Vedligeholdelse af bremser ................................. 46
Justering af parkeringsbremsens
sikkerhedskontakt ......................................... 46
Vedligeholdelse af remme ................................... 47
Kontrol af generatorremmens spænding........... 47
Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem ............................................................. 48
Justering af styrehåndtagets neutrale
sikkerhedskontakt ......................................... 48
Justering af styrehåndtagets neutrale
returneringsmekanisme ................................ 48
Justering af traktionsdrevet til neutral................ 49
Justering af den maksimale kørselshastighed................................................................ 51
Justering af sporingen ...................................... 52
Vedligeholdelse af hydrauliksystem ..................... 53
Hydrauliksystem – Sikkerhed ........................... 53
Hydraulikvæskekapacitet ................................. 53
Hydraulikvæskespecifikation ............................ 53
Kontrol af hydrauliksystemet............................. 53
Udskiftning af hydraulikvæsken og
-filteret........................................................... 54
Rengøring ........................................................... 55
Rengøring under klippeenheden ...................... 55
Bortskaffelse af affald ....................................... 55
g000502
Figur 2
1. Advarselssymbol
Denne betjeningsvejledning benytter sig derudover
også af to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt
henleder opmærksomheden på særlige mekaniske
oplysninger, og Bemærk angiver generel information,
som det er værd at lægge særligt mærke til.
Indhold
Sikkerhed .................................................................. 4
Generelt om sikkerhed........................................ 4
Sikkerheds- og instruktionsmærkater ................. 5
Opsætning ...............................................................11
1 Hævning af styrtbøjlen ....................................11
2 Montering af klippeenheden............................11
3 Justering af forreste venstre styrehjul ..............11
4 Kontrol af dæktrykket ..................................... 12
5 Montering af vægte (i overensstemmelse
med CE)........................................................ 13
6 Kontrol af olie- og væskestande ..................... 14
7 Montering af mærkaten (kun
CE-maskiner)................................................ 14
Produktoversigt ....................................................... 14
Betjeningsanordninger ..................................... 14
Specifikationer ................................................. 17
Redskaber/tilbehør ........................................... 18
Før betjening ....................................................... 19
Sikkerhedshensyn før drift ................................ 19
Påfyldning af brændstof.................................... 19
Kontrol af motoroliestanden.............................. 20
Kontrol af kølesystemet .................................... 20
Kontrol af hydrauliksystemet............................. 20
Justering af styrtbøjlen...................................... 21
Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet ............ 22
Indstilling af sædet............................................ 23
Ændring af sædeaffjedringen ........................... 24
Løsning af sædet .............................................. 24
Under betjening ................................................... 24
Sikkerhed under drift......................................... 24
Betjening af parkeringsbremsen ....................... 25
Start af motoren................................................ 26
Kørsel med maskinen ....................................... 26
Slukning af motoren.......................................... 27
Betjening af plæneklipperen ............................. 28
Justering af klippehøjden.................................. 28
Tip vedrørende betjening ................................. 29
Efter betjening ..................................................... 30
Generelt om sikkerhed...................................... 30
Skubning af maskinen ...................................... 30
Bugsering af maskinen ..................................... 30
3
Sikkerhed
Opbevaring ............................................................. 55
Sikkerhed i forbindelse med opbevaring ........... 55
Klargøring af maskinen til opbevaring ............... 55
Klargøring af motoren ....................................... 56
Denne maskine blev designet til at være
i overensstemmelse med CEN-standarden
ANSI B71.4-2017 og ISO EN 5395, når du har
monteret de korrekte CE-sæt og gennemført
opsætningsprocedurerne.
Generelt om sikkerhed
Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt
udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne
for at undgå alvorlig personskade.
• Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.
• Betjening af maskinen kræver din fulde
opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med
aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette
kan medføre person- eller tingsskade.
• Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger
og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og
fungerer korrekt på maskinen.
• Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.
Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.
• Hold omkringstående og børn væk fra
arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene
maskinen.
• Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret
hermed), og vent på, at al bevægelse standser,
inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle
af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller
den til opbevaring.
Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert,
kan det medføre personskade. Operatøren skal altid
følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom
på advarselssymbolet , der betyder Forsigtig,
Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning,
for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse
forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade
eller død.
4
Sikkerheds- og instruktionsmærkater
Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på
potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.
decal93-6697
decaloemmarkt
93-6697
Producentens mærke
1. Læs betjeningsvejledningen.
1. Indikerer, at skærekniven er identificeret som en reservedel
fra producenten af originalmaskinen.
2. Tilsæt SAE 80w-90
(API GL-5)-olie for hver
50. time.
decal106-6754
decalbatterysymbols
106-6754
Batterisymboler
Nogle af eller alle disse symboler findes på batteriet.
1. Eksplosionsfare
2. Ingen ild, åben flamme
eller rygning
6. Hold omkringstående væk
fra batteriet.
7. Bær beskyttelsesbriller;
eksplosive gasser kan
forårsage blindhed og
andre personskader.
3. Kaustisk væske/fare for
kemisk forbrænding
8. Batterisyre kan forårsage
blindhed og alvorlige
forbrændinger.
4. Bær beskyttelsesbriller.
9. Skyl omgående øjnene
med vand, og søg hurtigt
læge.
5. Læs betjeningsvejledningen.
1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.
2. Risiko for skæring/amputation på ventilatoren og fare for at
blive viklet ind i remmen – hold afstand til bevægelige dele.
10. Indeholder bly; må ikke
kasseres
decal106-6755
106-6755
1. Motorkølevæske under
tryk.
3. Advarsel – rør ikke ved
den varme overflade.
2. Eksplosionsfare – læs
betjeningsvejledningen.
4. Advarsel – læs
betjeningsvejledningen.
decal93-6696
93-6696
1. Fare ved oplagret energi – læs betjeningsvejledningen.
decal106-9206
106-9206
1. Foreskrevne hjultilspændingsmomenter
2. Læs Betjeningsvejledningen.
5
decal106-9290
106-9290
1. Indgange
5. I sædet
2. Ikke aktiv
6. Kraftudtag
9. Udgange
13. Start
10. Kraftudtag
14. Servo
3. Temperaturslukningskontakt 7. Parkeringsbremsen løsnet
11. Start
4. Advarsel om høj temperatur 8. Neutral
12. ETR (startstrøm)
decal107-1866
107-1866
Bemærk: Denne maskine overholder industristandarden for
stabilitetsprøvning i afprøvningen af statisk stabilitet, sidestabilitet
og stabilitet i længderetningen ved den anbefalede maksimale
hældning, der er angivet på mærkaten. Læs instruktionerne til
betjening af maskinen på skråninger i betjeningsvejledningen,
og gennemgå de forhold, under hvilke maskinen skal betjenes,
for at afgøre, om du kan betjene maskinen under forholdene
på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer
i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen
på skråninger. Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes
sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger.
Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan
gøre maskinen ustabil.
1. Fare for udskridning/mistet herredømme, tippefare – bratte
afsatser: Drej ikke ved høj hastighed, men drej ved lav
hastighed. Kør ikke på skråninger tæt på vand. Arbejd ikke
på skråninger med en hældning på mere end 15°. Hold
afstand til bratte afsatser.
2. Advarsel – hvis styrtbøjlen er sænket, skal du ikke spænde
sikkerhedsselen. Hvis styrtbøjlen er hævet, skal du spænde
sikkerhedsselen.
3. Advarsel – brug ikke dobbelte ramper ved læsning på en
anhænger, men brug kun en enkelt rampe svarende til
maskinens bredde. Brug en rampe med en hældning på
mindre end 15°.
decal107-3069
107-3069
1. Advarsel – styrtbøjlen beskytter dig ikke, når den er slået
ned.
2. For at undgå personskade eller dødsfald som følge af
en vælteulykke skal styrtbøjlen holdes i hævet og låst
position, og sikkerhedsselen skal være spændt. Sænk kun
styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt, og spænd ikke
sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er nede.
3. Læs betjeningsvejledningen, og kør langsomt og forsigtigt.
6
decal110-9796
110-9796
1. Læs Betjeningsvejledningen for at få oplysninger om
sikringer.
decal110-8253
110-8253
1. Kraftudtag udkoblet
4. Trinløst regulerbar
indstilling
2. Kraftudtag indkoblet
5. Langsom
decal133-5618
133-5618
3. Hurtig
decal110-8254
110-8254
1. Motorstandsning
3. Motorstart
2. Motorkørsel
7
decal110-8252
110-8252
1. Læs Betjeningsvejledningen.
3. Hydraulikolie
5. Motorkølevæske
2. Parkeringsbremse
4. Brændstof
6. Motorolie
decal110-9781
110-9781
1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen.
2. Forgiftningsfare, fare for ætsning/kemisk forbrænding – hold børn på sikker afstand fra batteriet.
3. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.
4. Risiko for skæring/amputation, ventilator. Klemningsfare, rem – hold afstand til bevægelige dele.
5. Fare ved hydraulikvæske under tryk, fare for højtrykssprøjt, fare ved højtryksvæske, risiko for indsprøjtning i kroppen – bær håndog hudbeskyttelse.
8
decal120-9195
120-9195
Bemærk:
Denne maskine overholder industristandarden for stabilitetsprøvning i afprøvningen af statisk stabilitet, sidestabilitet og
stabilitet i længderetningen ved den anbefalede maksimale hældning, der er angivet på mærkaten. Læs instruktionerne til betjening af
maskinen på skråninger i betjeningsvejledningen, og gennemgå de forhold, under hvilke maskinen skal betjenes, for at afgøre, om
du kan betjene maskinen under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en
ændring i betjeningen af maskinen på skråninger. Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen
betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.
1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen. Betjen ikke maskinen, 8. Advarsel – bær høreværn.
hvis du mangler den behørige oplæring.
9. Deaktiveret
2. Fare for skæring/amputation, plæneklipperens skærekniv –
hold omkringstående på afstand, og medtag ikke passagerer
på maskinen.
10. Aktiveret
3. Fare for udskridning/mistet herredømme, tippefare – bratte
afsatser: Klip ikke i nærheden af bratte afsatser. Hold afstand
til bratte afsatser. Drej ikke ved høj hastighed, men drej ved
lav hastighed.
4. Tippefare – brug sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er hævet.
Brug ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er sænket.
11. Parkeringsbremse
5. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på
afstand. Sænk deflektoren, inden maskinen tages i brug.
12. Start motoren – Rengør plæneklipperremmen og -remskiverne
for græs og snavs, udkobl kraftudtaget, sæt drevet i neutral,
aktiver parkeringsbremsen, drej nøglen for at tænde
plæneklipperen, og drej nøglen helt for at starte motoren.
6. Advarsel – aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og
tag nøglen ud, før du forlader maskinen.
13. Læs betjeningsvejledningen.
7. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder,
plæneklipperens skærekniv – tag nøglen ud, og læs
betjeningsvejledningen, før der udføres vedligeholdelse. Hold
afstand til bevægelige dele, og hold alle afskærmninger og
værn på plads.
decal120-9196
120-9196
1. Fremad
3. Langsom
5. Bakgear
2. Hurtig
4. Neutral
6. Trækventilernes placering.
Tilspænd trækventilerne
med et moment på 5,65 til
7,91 N·m.
9
7. Læs betjeningsvejledningen for at få flere oplysninger om hydraulikvæsken.
decal127-6519
127-6519
1. Transportposition
2. Klippehøjde
10
Opsætning
Løsdele
Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.
Beskrivelse
Fremgangsmåde
1
2
3
4
5
6
7
Antal
Anvendelse
Kræver ingen dele
–
Hæv styrtbøjlen.
Klippeenhedens monteringsvejledning
1
Monter klippeenheden.
Kræver ingen dele
–
Juster forreste venstre styrehjul.
Kræver ingen dele
–
Kontrol af dæktrykket.
Kræver ingen dele
–
Montering af vægte.
Kræver ingen dele
–
Kontrol af hydraulikvæske-, motorolieog kølevæskestanden.
Mærkat med produktionsår
1
Påsæt mærkaten (kun CE-maskiner).
Medier og øvrige dele
Beskrivelse
Antal
Anvendelse
Betjeningsvejledning
1
Gransk den, inden du betjener maskinen.
Ejerens motorvejledning
1
Brug den til at tilgå motoroplysninger.
Tændingsnøgler
2
Start af motoren.
1
2
Hævning af styrtbøjlen
Montering af klippeenheden
Kræver ingen dele
Dele, der skal bruges til dette trin:
1
Klippeenhedens monteringsvejledning
Fremgangsmåde
Se Justering af styrtbøjlen (side 21) for at få
oplysninger om at hæve styrtbøjlen.
Fremgangsmåde
Monter klippeenheden i henhold til monteringsvejledningen for den pågældende klippeenhed.
11
3
Justering af forreste
venstre styrehjul
Kræver ingen dele
Fremgangsmåde
Juster forreste venstre styrehjul til den yderste
position for klippeenheder på 183 cm og til den
inderste position for klippeenheder på 152 og 158 cm.
4
Kontrol af dæktrykket
Kræver ingen dele
Fremgangsmåde
Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket (side
44).
Vigtigt: Oprethold trykket i alle dæk for at sikre
en klipning af god kvalitet og korrekt maskindrift.
Pump ikke for lidt luft i dækkene.
12
5
Montering af vægte (i overensstemmelse med CE)
Kræver ingen dele
Fremgangsmåde
Maskiner med klippeskjolde på 183 cm og ingen andre redskaber påmonteret skal ikke have tilføjet yderligere
vægt for at opfylde CE-standarderne. Det kan dog være nødvendigt at købe og montere ekstra vægte afhængigt
af din plæneklippers skjoldstørrelse/-type og de redskaber, du monterer på maskinen. Nedenstående tabel
viser de forskellige redskabskonfigurationer og den ekstra frontvægt, der skal monteres på hver enkelt model:
Redskabskonfiguration
Påkrævet vægt med et
157 cm grundskjold (30457)
Påkrævet vægt med et
183 cm grundskjold (30353)
Påkrævet vægt med et
183 cm sideudkast (30481)
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
uden redskaber monteret
10 kg
0 kg
0 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
med hård kaleche
34 kg
9,5 kg
15 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed med
hård kaleche og vejlygtesæt
32,2 kg
28,5 kg
10 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
med hård kaleche, vejlygtesæt
og støttebuk
18 kg
17 kg
10 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
med hård kaleche og støttebuk
14 kg
10 kg
10 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
med vejlygtesæt og støttebuk
0 kg
0 kg
0 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
med vejlygtesæt
11,3 kg
0 kg
0 kg
Groundsmaster
7200/7210-traktionsenhed
med støttebuk
0 kg
0 kg
0 kg
Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at anskaffe de fornødne sæt og vægte til din maskine.
13
Produktoversigt
6
Kontrol af olie- og
væskestande
Kræver ingen dele
Fremgangsmåde
1.
Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren
startes. Se Kontrol af hydrauliksystemet (side
53).
2.
Kontroller motoroliestanden, før motoren startes.
Se Kontrol af motoroliestanden (side 39).
3.
g020877
Figur 4
Kontroller kølesystemet, før motoren startes. Se
Kontrol af kølesystemet (side 45).
7
1. Parkeringsbremsehåndtag
4. Bevægelseshåndtag
2. Brændstoftankdæksel
(begge sider)
5. Sæde
3. Styrtbøjle
6. Sikkerhedssele
Montering af mærkaten
(kun CE-maskiner)
Dele, der skal bruges til dette trin:
1
Mærkat med produktionsår
Fremgangsmåde
På maskiner, der skal overholde CE-bestemmelser,
påsættes mærkaten med produktionsår, som
medfølger blandt de løse dele (Figur 3).
g004492
Figur 5
1. Tændingskontakt
5. Kontrollampe for olietryk
2. Advarselslampe for motorkølevæsketemperatur
6. Ladekontrollampe
3. Gløderørskontrollampe
7. Gashåndtag
4. Kraftudtagskontakt
8. Timetæller
Betjeningsanordninger
Før du starter motoren og anvender maskinen, er
det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens
betjeningsanordninger (Figur 4 og Figur 5).
g278244
Figur 3
14
Gløderørskontrollampe (orange
lampe)
Bevægelseshåndtag
Bevægelseshåndtagene styrer maskinens
bevægelser i frem- og bakgear såvel som ved drejning
af maskinen. Se Kørsel med maskinen (side 26).
Gløderørskontrollampen (Figur 5) tændes, når du
drejer tændingskontakten til positionen ON (Til). Den
er tændt i 6 sekunder. Når lampen slukker, kan du
starte motoren.
Parkeringsbremsehåndtag
Når du slukker motoren, skal du aktivere
parkeringsbremsen for at undgå, at maskinen
bevæger sig ved et uheld. Træk håndtaget bagud og
opad for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 6). Du
udløser parkeringsbremsen ved at skubbe håndtaget
fremad og nedad.
Timetæller
Timetælleren registrerer det antal timer, du betjener
maskinen med tændingskontakten i positionen RUN
(Kør). Brug disse tal til planlægning af regelmæssig
vedligeholdelse.
Advarselslampe for kølevæsketemperatur
Denne lampe lyser, og skæreknivene stopper, hvis
motorens kølevæsketemperatur er for høj. Hvis du
ikke standser maskinen, og kølevæsketemperaturen
stiger yderligere 11 °C, slukker motoren.
Vigtigt: Hvis plæneklipperskjoldet deaktiveres,
og temperaturadvarselslampen er tændt, skal
du trykke kraftudtagsknappen ned, køre til et
sikkert, plant område, flytte gashåndtaget til
positionen LANGSOM, føre bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION og aktivere
parkeringsbremsen. Lad motoren køre i
tomgang i nogle minutter, mens den afkøler til en
sikker temperatur. Sluk motoren, og kontroller
kølesystemet. Se Kontrol af kølesystemet (side
45).
g020866
Figur 6
1. Parkeringsbremsehåndtag
Tændingskontakt
Ladekontrollampe
Tændingskontakten har 3 positioner: FRA,
TÆNDT/FORVARM og START .
Ladekontrollampen tænder, hvis det elektriske
opladningssystem fungerer over eller under det
normal driftsområde (Figur 5). Kontroller og/eller
reparer det elektriske opladningssystem.
Gashåndtag
Gashåndtaget styrer motorens hastighed,
skæreknivenes hastighed og, sammen
med bevægelseshåndtagene, maskinens
kørselshastighed. Når gashåndtaget flyttes frem til
HURTIG position, øges motorens hastighed. Når det
flyttes baglæns mod positionen SLOW (Langsom),
sænkes motorens hastighed. Kør altid maskinen
med gashåndtaget i positionen FAST (Hurtig), når du
klipper græs.
Kontrollampe for olietryk
Kontrollampen for olietryk lyser, når olietrykket i
motoren falder til under et sikkert niveau (Figur 5).
Hvis olietrykket er lavt, skal du slukke motoren og
finde årsagen. Reparer motoroliesystemet, før du
starter motoren igen.
Kraftudtagskontakt
Kraftudtagskontakten starter og stopper
skæreknivene.
15
Brændstofmåler
Brændstofmåleren (Figur 7) viser, hvor meget
brændstof der er i tankene
g004637
Figur 7
1. Brændstofmåler
16
Specifikationer
g242892
Figur 8
17
Beskrivelse
Figur 8
reference
Mål og vægt
Højde med styrtbøjle hævet
C
183 cm
Højde med styrtbøjle sænket
D
125 cm
Samlet længde
F
246 cm
Samlet bredde
B
145 cm
Akselafstand
E
145 cm
Dækslidbane (midterlinje til midterlinje), bagtil
A
114 cm
Afstand fra jorden
15 cm
Vægt, med klippeenhed med sideudkast på 183 cm (30354 eller 30481)
934 kg
Vægt, med klippeenhed med sideudkast på 152 cm (30456)
900 kg
Vægt, med klippeenhed med sideudkast på 183 cm (30353)
876 kg
Vægt, med klippeenhed med sideudkast på 158 cm (30457)
855 kg
Bemærk: Specifikationer og design kan ændres
uden forudgående varsel.
Redskaber/tilbehør
Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som
gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler,
eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.
Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat
overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være
farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.
18
Betjening
• Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere,
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som
set fra den normale betjeningsposition.
• Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at
hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som
f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.
starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan
antænde brændstoffet, før dampene er spredt.
Før betjening
Påfyldning af brændstof
Sikkerhedshensyn før drift
Brændstofspecifikation
Generelt om sikkerhed
• Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for
dieselbrændstof.
• Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes
• Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med
af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom
på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder
for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne
alle operatører og mekanikere.
dieselbrændstoffet.
• Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede
beholdere.
• Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening
• Brug ikke brændstofadditiver.
af udstyret samt med betjeningsanordningerne og
sikkerhedssymbolerne.
Petroleumdiesel
• Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret
Cetantal: 40 eller højere
hermed), og vent på, at al bevægelse standser,
inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle
af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller
den til opbevaring.
Svovlindhold: Lavt svovlindhold (<500 ppm) eller
ekstra lavt svovlindhold (<15 ppm)
Brændstoftabel
• Du skal vide, hvordan man hurtigt standser
maskinen og slukker for motoren.
Dieselbrændstofspecifikation
• Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og
fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de
ikke fungerer korrekt.
Sted
ASTM D975
Nr. 1-D S15
USA
Nr. 2-D S15
• Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for
at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og
klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.
Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og
bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.
• Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og
fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at
udslynge.
EN 590
EU
ISO 8217 DMX
International
JIS K2204 klasse nr. 2
Japan
KSM-2610
Korea
• Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller
biodieselbrændstoffer.
• Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden
Brændstofsikkerhed
for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er frisk.
• Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof.
Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer
over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding
af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.
Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.
• Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre
antændingskilder.
Bemærk: Brug af vinterbrændstof ved lavere
temperaturer giver et lavere flammepunkt og en
kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer
tilstopning af brændstoffilteret.
Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over
-7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens
levetid og giver øget kraft sammenlignet med
vinterbrændstof.
• Brug kun en godkendt brændstofbeholder.
• Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke
brændstoftanken, mens motoren kører eller er
varm.
• Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et
lukket rum.
19
Brug af biodiesel
Denne maskine kan også bruge et blandet
biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel,
80 % petrodiesel).
Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)
Specifikation for biodieselbrændstof:
AASTM D6751 eller EN 14214
Specifikationen for blandet brændstof:
ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204
Vigtigt: Petroleumdieselandelen skal have ekstra
lavt svovlindhold.
Træf følgende forholdsregler:
• Biodieselblandinger kan beskadige lakerede
overflader.
• Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger
med et lavere biodieselindhold under kolde
vejrforhold.
g031802
Figur 9
• Efterse tætninger, slanger og pakninger, der
kommer i berøring med brændstoffet, da de kan
forringes over tid.
Bemærk: Fyld om muligt brændstoftankene helt op
efter hver anvendelse. Dette minimerer akkumulering
af kondens i brændstoftanken.
• Tilstopning af brændstoffilteret kan forekomme i et
vist stykke tid efter, at du er gået over til at bruge
biodieselblandinger.
• Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få
Kontrol af motoroliestanden
flere oplysninger om biodiesel.
Brændstoftankens kapacitet
Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du
kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se
Kontrol af motoroliestanden (side 39).
43,5 l
Opfyldning af brændstoftanken
Kontrol af kølesystemet
Vigtigt: Brændstoftankene er forbundet, men
brændstoffet løber ikke hurtigt fra den ene tank til
den anden. Det er vigtigt at parkere på en plan
overflade, når du vil påfylde brændstof. Hvis du
parkerer på en skråning, kan du overfylde tankene
uden at være klar over det.
Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du
kontrollere kølesystemet. Se Kontrol af kølesystemet
(side 20).
Kontrol af hydrauliksystemet
Vigtigt: Fyld ikke for meget på brændstoftankene.
Vigtigt: Åbn ikke brændstoftankene, når
maskinen er parkeret på en skråning. Der kunne
løbe brændstof ud.
Før du starter motoren og bruger maskinen, skal
du kontrollere hydrauliksystemet. Se Kontrol af
hydrauliksystemet (side 53).
20
Justering af styrtbøjlen
ADVARSEL
Undgå personskade eller dødsfald pga.
væltning: Hold styrtbøjlen i den hævede låste
position, og brug sikkerhedsselen.
g031636
Sørg for, at sædet er forsvarligt fastgjort med
sædelåsen.
ADVARSEL
Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når
styrtbøjlen er i sænket position.
• Betjen ikke maskinen i ujævnt terræn eller
på en bakkeskråning, mens styrtbøjlen er i
sænket position.
• Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut
nødvendigt.
• Spænd ikke sikkerhedsselen, når
styrtbøjlen er i sænket position.
• Kør langsomt og forsigtigt.
• Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads
til, at den kan hæves.
• Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde
over dit hoved, dvs. om der er fri for grene,
døråbninger, elektriske ledninger, før du
kører under nogen genstand, og kom ikke i
berøring med sådanne.
g031635
Figur 10
Vigtigt: Spænd altid sikkerhedsselen, når
styrtbøjlen er i den hævede og låste position.
Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er
i sænket position.
Bemærk: Fastgør styrtbøjlen, så den ikke
Sænkning af styrtbøjlen
Hævning af styrtbøjlen
Sænk styrtbøjlen som vist i Figur 11.
Hæv styrtbøjlen som vist i Figur 10.
beskadiger motorhjelmen.
Bemærk: Skub bøjlen fremad for at tage trykket af
stifterne.
21
Anvendelse af
sikkerhedslåsesystemet
FORSIGTIG
Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet
frakobles eller bliver beskadigede, kan
maskinen fungere uventet og forårsage
personskade.
• Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
• Kontroller dagligt, at
sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift
eventuelle beskadigede kontakter, før du
betjener maskinen.
g031624
Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet
Sikkerhedslåsesystemet forhindrer motoren i at starte,
medmindre:
• Du sidder i førersædet, eller parkeringsbremsen
er aktiveret.
• Kraftudtaget er udkoblet.
• Bevægelseshåndtagene er placeret i den
NEUTRALE LÅSEPOSITION.
• Motortemperaturen er under den maksimale
driftstemperatur.
Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret
til at slukke for motoren, hvis du flytter
traktionsbetjeningsanordningerne ud af NEUTRAL-LOCK
(neutral låseposition), mens parkeringsbremsen
er aktiveret. Hvis du rejser dig fra sædet, mens
kraftudtaget er indkoblet, går der 1 sekund, hvorefter
motoren slukker.
g031631
Figur 11
Vigtigt: Spænd altid sikkerhedsselen, når
styrtbøjlen er i den hævede og låste position.
Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er
i sænket position.
Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du
betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke
fungerer som beskrevet i det følgende, skal der
straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere
sikkerhedssystemet.
1. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og
flyt kraftudtaget til positionen ON (til). Prøv at
starte motoren. Motoren bør ikke tørne.
2. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og
flyt kraftudtaget til positionen OFF (fra). Flyt et af
bevægelseshåndtagene væk fra den NEUTRALE
LÅSEPOSITION. Prøv at starte motoren. Motoren
bør ikke tørne. Gentag fremgangsmåden for det
andet bevægelseshåndtag.
22
3.
Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt
kraftudtagskontakten til positionen OFF (fra), og
flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE
LÅSEPOSITION. Start motoren. Deaktiver
parkeringsbremsen, indkobl kraftudtaget, og rejs
dig derefter let fra sædet, mens motoren kører.
Motoren bør nu slukke inden for 2 sekunder.
4.
Aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til positionen OFF (fra), og flyt
bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE
LÅSEPOSITION, uden at der sidder en operatør
i førersædet. Start motoren. Centrer et af
rotationsgrebene, mens motoren kører. Motoren
bør nu slukke inden for 2 sekunder. Gentag
dette med det andet bevægelseshåndtag.
5.
Deaktiver parkeringsbremsen, flyt
kraftudtagskontakten til positionen OFF
(fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den
NEUTRALE LÅSEPOSITION, uden at der sidder en
operatør i førersædet. Prøv at starte motoren.
Motoren bør ikke tørne.
kan bruge syv af disse lamper til systemdiagnose.
Se Figur 13 for at få en beskrivelse af, hvad hver
enkelt lampe betyder. For yderligere oplysninger
om brugen af de øvrige SCM-funktioner henvises til
servicevejledningen, som kan fås hos din autoriserede
Toro-forhandler.
g004927
Figur 13
1. Slukning pga. høj temperatur – motortemperaturen er
højere, end hvad sikkert er, og motoren er blevet slukket.
Kontrol af kølesystemet.
Brug af SCM til at diagnosticere
systemproblemer
2. Advarsel om høj temperatur – motortemperaturen er ved
at blive højere, end hvad sikkert er, og klippeenheden er
blevet slukket. Kontroller kølesystemet.
Maskinen er udstyret med et SCM-overvågningssystem (standard control module), der overvåger
forskellige nøglesystemers funktion. SCM-systemet
er placeret til højre under instrumentbrættet. Der er
adgang til det gennem lågen i sidepanelet (Figur 12).
Lågen i sidepanelet åbnes ved at udløse de to låse
og trække den udad.
3. Operatøren sidder i førersædet.
4. Kraftudtaget er indkoblet.
5. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
6. Betjeningsanordningerne er i neutral.
7. SCM-enheden strømforsynes og er funktionsdygtig.
Indstilling af sædet
Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet
i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over
maskinen og sidder mest behageligt.
Sædet kan justeres ved at flytte håndtaget til siden for
at låse sædet op (Figur 14).
g004495
Figur 12
g008962
1. Låge i sidepanel
Figur 14
2. Låse
Foran på SCM-enheden sidder der 11 LED-lamper,
som tændes for at angive visse systemtilstande. Du
23
Under betjening
Ændring af sædeaffjedringen
Sikkerhed under drift
Sædet kan justeres for at give en jævn og behagelig
kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder
mest behageligt.
Generelt om sikkerhed
• Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig
Drej på knappen foran på sædet for at opnå den mest
behagelige position (Figur 15).
•
•
•
•
g019768
Figur 15
•
1. Sædeaffjedringsgreb
•
Løsning af sædet
•
Udløs sædelåsen, og vip sædet frem for at få adgang
til hydrauliksystemet og andre systemer under sædet.
•
1.
Brug grebet til justering af sædets position til at
flytte sædet helt frem.
•
2.
Træk sædelåsen frem, og løft op for at frigøre
sædet (Figur 16).
•
•
•
•
•
•
g020871
Figur 16
1. Sædelås
•
24
for ulykker, som kan forårsage personskade eller
tingsskade.
Bær korrekt beklædning, herunder
beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert,
kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og
bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.
Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller
påvirket af alkohol eller medicin.
Betjening af maskinen kræver din fulde
opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med
aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette
kan medføre person- eller tingsskade.
Før du starter motoren, skal du sørge for, at
alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er
aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.
Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold
omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.
Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at
undgå huller eller skjulte farer.
Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få
maskinen til at skride ud.
Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.
Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.
Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane,
før du bakker.
Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner,
buske, træer eller andre genstande, der kan
blokere for dit udsyn.
Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.
Stands maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil
alle bevægelige dele er standset, før du efterser
redskabet, når du har ramt en genstand, eller
hvis der opstår en unormal vibration i maskinen.
Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften
genoptages.
Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og
krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid
tilbage for andre.
Udkobl klippeenhedernes drev, sluk for motoren,
tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele
er standset, før klippehøjden justeres (medmindre
du kan justere den fra betjeningspositionen).
Betjen kun motoren i områder med god udluftning.
Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er
dødbringende, hvis de indåndes.
Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.
• Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:
•
•
•
skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at
betjene maskinen på alle former for skråninger.
– Parker maskinen på en plan overflade.
– Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk
redskaberne.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret
hermed).
– Vent på, at al bevægelse standser.
Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode
vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko
for lynnedslag.
Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.
Brug udelukkende tilbehør, redskaber og
reservedele, der er godkendt af Toro.
• Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet,
herunder en besigtigelse af området, med henblik
på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen
på skråningen. Brug altid sund fornuft og god
dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.
• Læs nedenstående instruktioner til betjening
af maskinen på skråninger for at afgøre, om
maskinen kan betjenes under forholdene på
den pågældende dag og det pågældende sted.
Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i
betjeningen af maskinen på skråninger.
• Undlad at starte, standse eller vende maskinen på
skråninger. Foretag ikke pludselige hastighedseller retningsskift. Drej maskinen langsomt og
gradvist.
Styrtbøjlesystem (ROPS) –
Sikkerhed
• Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor
• Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra
• Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.
maskinen.
Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du
kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.
Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer
oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke
kommer i kontakt med dem.
Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand
ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn
og tilspænde alle fastspændingsanordninger.
Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du
må ikke reparere eller ændre dem.
Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den
hævede position.
Styrtbøjlesystemet er en integreret
sikkerhedsanordning. Hold en sammenklappelig
styrtbøjle i den hævede, låste position, og brug
sikkerhedsselen, når du anvender maskinen med
styrtbøjlen i hævet position.
En sammenklappelig styrtbøjle må kun sænkes
midlertidigt, når det er nødvendigt. Spænd ikke
sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er foldet ned.
Husk, at styrtbøjlen ikke beskytter dig, når den er
foldet ned.
Undersøg det område, du skal klippe, og fold aldrig
styrtbøjlen ned i områder, hvor der er skråninger,
bratte afsatser eller vand.
huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte
farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt
terræn kan få maskinen til at vælte.
• Vær opmærksom på, at betjening af maskinen
på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned
ad bakke kan medføre, at maskinen mister
traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre,
at maskinen glider, samt tab af bremse- og
styrekontrol.
• Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen
i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde,
vandarealer eller andre farer. Maskinen kan
pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller
kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde
mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.
• Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis
der identificeres farer, skal skråningen klippes med
en håndstyret maskine.
• Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne
forblive sænket til jorden, mens maskinen betjenes
på skråninger. Hævning af klippeenheden/-erne
ved betjening på skråninger kan gøre maskinen
ustabil.
• Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan
ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet
herredømme.
Sikkerhed på skråninger
Betjening af parkeringsbremsen
• Skråninger er en væsentlig årsag til, at
føreren mister herredømmet, eller at maskinen
vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige
personskader, i værste tilfælde med døden til
følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på
Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser
maskinen eller efterlader den uden opsyn.
25
Aktivering af parkeringsbremsen
løftegrebet og kraftudtagshåndtaget for at
sikre, at de fungerer korrekt. Sluk for motoren,
kontroller væskestandene, og kontroller, om der
er olielækager, løse dele og andre fejlfunktioner at
bemærke.
ADVARSEL
Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan
holde maskinen parkeret på en skråning, og
den kan derfor forårsage personskade eller
beskadigelse af ejendom.
Parker aldrig maskinen på skråninger,
medmindre hjulene er spærrede eller
blokerede.
g027914
Figur 17
Deaktivering af parkeringsbremsen
g191137
Figur 19
Bemærk: Lad gashåndtaget stå midtvejs mellem
positionerne SLOW (Langsom) og FAST (Hurtig), indtil
motoren og hydrauliksystemet er varmet op.
g027915
Figur 18
Kørsel med maskinen
Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt
i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til
positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør
altid med gashåndtaget i positionen FAST (Hurtig) ved
brug af motordrevne redskaber.
Start af motoren
Bemærk: Gløderørslampen lyser i seks sekunder,
når tændingsnøglen drejes til positionen RUN (Kør).
Drej tændingen til positionen START , når lampen er
slukket.
FORSIGTIG
Vigtigt: Brug startcyklusser på ikke mere end
Maskinen kan dreje meget hurtigt. Du kan
miste herredømmet over den og forårsage
personskade eller skade på maskinen.
• Udvis forsigtighed, når du drejer.
• Sæt farten ned, før du foretager skarpe
sving.
15 sekunder pr. minut for at undgå overophedning
af startermotoren.
Vigtigt: Betjen maskinen med gashåndtaget i
positionen SLOW (langsom) i både fremadgående
og tilbagegående retning i 1 til 2 minutter efter
skift af motorolie eller efter hovedreparation
af motoren, transmissionen eller hjulmotoren,
eller når du starter motoren første gang. Betjen
1.
26
Deaktiver parkeringsbremsen.
Bemærk: Motoren slukker, hvis du flytter
traktionskontrolgrebene ud af den NEUTRALE
LÅSEPOSITION, mens parkeringsbremsen er
aktiveret.
Slukning af motoren
2.
Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst
position.
3.
Kør maskinen på følgende måde:
Børn eller omkringstående kan komme til
skade, hvis de forsøger at flytte eller betjene
maskinen, når operatøren ikke er til stede.
FORSIGTIG
• Kør lige fremad ved langsomt at skubbe
Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver
parkeringsbremsen, når du efterlader
maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i
nogle få minutter.
bevægelseshåndtagene fremad (Figur 20).
• For at bakke lige tilbage skal du langsomt
trække bevægelseshåndtagene bagud
(Figur 20).
• Hvis du skal dreje, skal du sænke maskinens
hastighed ved at trække begge håndtag
bagud og derefter skubbe fremad på det
håndtag, der sidder i den modsatte side af
den, som du vil dreje til (Figur 20).
• Du kan stoppe maskinen ved at flytte
bevægelseshåndtagene til positionen
NEUTRAL.
Bemærk: Jo længere bevægelseshåndtagene
flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører
maskinen i den pågældende retning.
g244208
Figur 21
g004532
Figur 20
1. Bevægelseshåndtag –
4. Bagud
NEUTRAL LÅSEPOSITION
2. Midterste ulåste position
5. Maskinens forende
3. Fremad
27
Betjening af plæneklipperen
Bemærk: Hvis motoren er kold, skal du lade den
varme op i 5 til 10 minutter, før kraftudtaget indkobles.
Brug af skjoldets løftekontakt
Skjoldets løftekontakt hæver og sænker
klippeenheden (Figur 22). Motoren skal køre, for at
du kan bruge dette greb.
g243799
Figur 23
Udkobling af kraftudtaget
g009174
Figur 24
Justering af klippehøjden
Du kan justere klippehøjden fra 2,5 til 15,2 cm i trin af
6 mm ved at sætte stopstiften i forskellige huller.
g020873
1.
Mens motoren er i gang, skal du trykke skjoldets
løftekontakt opad, indtil klippeenheden er hævet
helt. Slip kontakten straks derefter (Figur 22).
2.
Drej stopstiften, indtil skydestiften inden
i den står ud for hakkene i hullerne i
klippehøjdejusteringsbeslaget, og tag den af
(Figur 25).
3.
Vælg det hul i klippehøjdebeslaget, som svarer
til den ønskede klippehøjde, isæt stiften, og drej
den nedad for at låse den fast (Figur 25).
Figur 22
1. Skjoldets løftekontakt
• Tryk skjoldets løftekontakt ned for at sænke
klippeenheden (Figur 22).
Vigtigt: Når du sænker klippeenheden,
indstilles den til en flyde-/tomgangsposition.
Bemærk: Der er fire rækker hulpositioner
(Figur 25). Den øverste række giver den
klippehøjde, der er anført over stiften. Den
anden række fra oven giver den højde, der er
anført, plus 6 mm. Den tredje række fra oven
giver den højde, der er anført, plus 12 mm.
Den nederste række giver den højde, der er
anført, plus 18 mm. Til højdepositionen på
15,8 cm er der kun ét hul, og det sidder i anden
række fra oven. Her lægges der ikke 6 mm til
højdepositionen på 15,2 cm.
• Tryk skjoldets løftekontakt op for at hæve
plæneklipperskjoldet (Figur 22).
Vigtigt: Undlad at holde armen oppe eller nede,
når plæneklipperen er hævet eller sænket helt.
Ellers vil det hydrauliske system blive beskadiget.
Aktivering af kraftudtaget
Kraftudtagskontakten starter og stopper skæreknivene
og visse motordrevne redskaber.
28
Undgå lav klippehøjde
Hvis maskinens klippebredde er bredere end
klippebredden for den maskine, du tidligere brugte,
skal du hæve klippehøjden for at sikre, at græsset på
en ujævn plæne ikke klippes for kort.
Vælg den korrekte klippehøjde,
som passer til forholdene
Fjern ca. 25 mm eller højst 1/3 af græsstrået,
når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs
kan det muligvis være nødvendigt at sænke
den fremadgående hastighed og/eller sætte
klippehøjdeindstillingen et niveau højere op.
Vigtigt: Hvis du klipper over 1/3 af græsstrået,
eller klipper i langsomtvoksende græs eller under
tørre forhold, skal du bruge flade knivsegl for at
mindske mængden af luftbårne avner, snavs og
belastning af skjoldrevskomponenter.
Klipning af langt græs
g020870
Figur 25
1. Stopstift
4.
Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end
normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal
klippehøjden øges til en større højde, hvorefter
græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter
græsset igen ved den lavere, normale indstilling.
2. Klippehøjdestop
Juster antiskalperingsrullerne og gliderne efter
behov.
Rengøring af plæneklipperen
Tip vedrørende betjening
Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af
plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og
snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten
af klipningen utilfredsstillende med tiden.
Indstilling af gashåndtag/kørselshastighed på hurtig position
Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten,
batterirummet, parkeringsbremsen, klippeenhederne
og brændstofopbevaringsrummet fri for græs, blade
eller for meget fedt. Tør spildt olie eller brændstof op.
For at kunne opretholde tilstrækkelig kraft til både
maskine og klippeskjold, mens du klipper græs, skal
du lade motoren køre med gashåndtaget i HURTIG
position og afpasse kørehastigheden efter forholdene.
Sænk kørselshastigheden, når belastningen på
skæreknivene øges, og øg kørselshastigheden, når
belastningen på skæreknivene sænkes.
Vedligeholdelse af skæreknivene
• Hold skæreknivene skarptslebne i hele
klippesæsonen. Skarptslebne skæreknive giver
en renere klipning uden forrevne eller flossede
græsstrå. Hvis græsset rives over eller flosser,
bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten
og øger risikoen for sygdom.
Skift klipperetning
Skift klipperetning, så du undgår at lave hjulspor
i plænen, som bliver synlige med tiden. Dette
medvirker også til at sprede det afklippede græs,
hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.
• Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og
kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Slib
skæreknivene efter behov.
Klippehastighed
• Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt,
skal den udskiftes med det samme med en
original Toro-skærekniv. Se klippeenhedens
betjeningsvejledning for anvisninger i udskiftning
af skæreknive.
Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre
langsommere under visse forhold.
29
Efter betjening
Generelt om sikkerhed
• Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret
hermed), og vent på, at al bevægelse standser,
inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle
af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller
den til opbevaring.
• Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne,
lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand.
Tør spildt olie eller brændstof op.
• Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal
du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis
tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden
opsyn.
g004644
• Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen
Figur 26
på et lukket sted.
1. Højre omløbsventil
• Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen
(hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til
opbevaring eller bugseres.
2. Venstre omløbsventil
3.
Sørg for, at parkeringsbremsen er deaktiveret,
og skub maskinen hen til det ønskede sted.
ren, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus,
som f.eks. på en vandvarmer eller på andre
apparater.
4.
Luk ventilerne ved at dreje hver ventil 1 omgang
med uret (Figur 26).
• Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter
5.
• Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholde-
Bemærk: Overspænd ikke ventilerne.
behov
Vigtigt: Kontroller, at omløbsventilerne
er lukkede, før du starter motoren. Hvis
motoren kører med åbne omløbsventiler,
overophedes gearkassen.
Skubning af maskinen
I nødstilfælde kan du flytte maskinen over en meget
kort afstand ved at aktivere omløbsventilerne i
hydraulikpumpen og skubbe maskinen.
Bugsering af maskinen
Brug en robust anhænger eller lastbil til at bugsere
maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen
er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys
og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen.
Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse
oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller
personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå
at komme til skade.
Vigtigt: Skub altid maskinen manuelt og kun over
korte afstande. Bugser aldrig maskinen, idet det
hydrauliske system kan blive beskadiget.
Vigtigt: Når du skubber eller bugserer maskinen,
skal omløbsventilerne være åbne. Luk ventilerne,
når du har skubbet eller bugseret maskinen hen til
det ønskede sted.
1.
Hæv sædet. Se Løsning af sædet (side 24)
2.
Find omløbsventilerne (Figur 26), og drej hver
omløbsventil 1 omgang mod uret.
Tilspænd ventilerne til et moment på ca. 8 Nm.
ADVARSEL
Kørsel på gader og veje uden blinklys,
lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om
langsomtgående køretøj kan føre til ulykker
og forårsage personskade.
Bemærk: Derved får hydraulikvæsken
mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket
gør hjulene i stand til at dreje.
Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.
Vigtigt: Drej ikke omløbsventiler mere end
én omgang. Dette forhindrer ventilerne i at
komme ud af huset og få væske til at løbe ud.
1.
30
Hvis du bruger en anhænger, skal du
fastgøre den til trækkøretøjet og sætte
sikkerhedskæderne på.
2.
Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.
3.
Sæt maskinen op på anhængeren eller
lastvognen. Se Læsning af maskinen (side 31).
4.
Sluk for motoren, fjern nøglen, aktiver
parkeringsbremsen, og luk brændstofventilen.
5.
Brug bindepunktsøjerne af på maskinen til at
fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen
med stropper, kæder, kabler eller reb (Figur 27).
ADVARSEL
Pålæsning af maskinen på en anhænger
eller lastbil øger risikoen for at vælte og kan
forårsage alvorlig personskade eller død.
• Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres
på en rampe.
• Når maskinen læsses af eller på, skal du
benytte sikkerhedsselen og sikre dig, at
styrtbøjlen er i hævet position. Kontroller,
at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en
lukket anhænger.
• Brug kun én rampe i fuld bredde. Brug
ikke individuelle ramper til hver side af
maskinen.
• Overskrid ikke en vinkel på 15° mellem
rampen og jorden eller mellem rampen og
anhænger eller lastbil.
• Sørg for, at rampen er mindst fire gange
så lang som anhængerens højde eller
lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette
sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger
15° på plan grund.
g191318
Figur 27
1. Traktionsenhedens bindepunktsøjer
• Bak maskinen op ad ramper, og kør
maskinen fremad ned ad ramper.
Læsning af maskinen
• Undgå pludselig acceleration eller
deceleration, når maskinen køres på en
rampe, da dette kan forårsage, at man
mister herredømmet, eller øge risikoen for
at vælte.
Vær yderst forsigtig, når du læsser maskiner på eller
af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld
bredde, der er bredere end maskinen, under udførslen
af denne procedure. Bak maskinen op ad ramper, og
kør maskinen fremad ned ad ramper (Figur 28).
g027995
Figur 28
1. Bak maskinen op ad
rampen.
2. Kør maskinen fremad ned
ad rampen.
Vigtigt: Brug ikke smalle, individuelle ramper til
hver side af maskinen.
31
g027996
Figur 29
1. Rampe i fuld bredde i
stuvet position.
4. Rampen er mindst 4 gange
så lang som anhængerens
højde eller lastbilens
ladhøjde ned til jorden
2. Sidevisning af rampe i fuld
bredde i læsseposition.
5. "H" angiver anhængerens
højde eller lastbilens
ladhøjde ned til jorden.
3. Maks. 15°
6. Anhænger
32
Vedligeholdelse
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.
Sikkerhed ved
vedligeholdelse
• Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens
motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.
• Understøt maskinen med donkrafte, når du
• Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:
arbejder under maskinen.
– Parker maskinen på en plan overflade.
• Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er
oplagret energi.
– Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk
redskaberne.
• Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig
stand og alle beslag tilspændt, især beslag til
fastspænding af skæreknive.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret
hermed).
• Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.
– Vent på, at al bevægelse standser.
• Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge
for en sikker, optimal ydeevne på maskinen.
Reservedele, der er fremstillet af andre
producenter, kan være farlige, og brug heraf kan
gøre garantien ugyldig.
• Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før
du udfører vedligeholdelse.
• Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal
du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis
udstyret hermed), inden du efterlader maskinen
uden opsyn.
Skema over anbefalet vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller
Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 10 timer
• Tilspænd chassisets monteringsbolte.
• Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
Efter de første 50 timer
• Skift klippeenhedens gearkasseolie.
• Udskiftning af motorolie og filter.
Efter de første 200 timer
• Skift hydraulikvæsken og -filteret.
Hver anvendelse eller
dagligt
•
•
•
•
•
•
•
•
Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet.
Kontroller motoroliestanden.
Kontroller motorens kølervæskestand.
Rengør køleren med trykluft (hyppigere under snavsede og støvede forhold).
Kontroller hydraulikvæskestanden.
Rengør klippeenheden og maskinen.
Rengør maskinen.
Rengør og vedligehold sikkerhedsselen.
For hver 50 timer
• Smør lejernes og bøsningernes smørenipler (oftere under støvede eller snavsede
forhold og efter hver vask).
• Kontrol af batterikabelforbindelserne.
• Kontroller dæktrykket.
For hver 100 timer
• Kontroller spændingen af generatorremmen.
For hver 150 timer
• Kontroller oliestanden i klippeenhedens gearkasse.
• Udskift motorolie og filter.
For hver 200 timer
• Undersøg kølesystemslangerne og -tætningerne. Udskift dem, hvis de er revnede
eller revet itu.
• Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
33
Vedligeholdelsesintervaller
Vedligeholdelsesprocedure
For hver 400 timer
• Skift klippeenhedens gearkasseolie.
• Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. – efterse også filteret, når advarselslampen
for luftfilteret lyser rødt. Efterse luftfilteret hyppigere under ekstremt støvede eller
snavsede forhold.
• Efterse luftfilteret.
• Udskift brændstoffilterdåsen til vandudskilleren.
• Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
• Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
For hver 800 timer
• Tøm og rengør brændstoftanken.
• Skift hydraulikvæsken og -filteret.
• Efterse motorventilspillerummet. Se motorens betjeningsvejledning.
For hver 1500 timer
• Udskift slanger, der bevæger sig.
Før opbevaring
• Tøm og rengør brændstoftanken.
Hvert 2. år
• Gennemskyl kølesystemet, og udskift væsken.
Vigtigt: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.
Bemærk: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og
søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.
Vigtigt: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet,
når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet
sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På
denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.
34
Kontrolliste for daglig vedligeholdelse
Kopier denne side til daglig brug.
Vedligeholdelsespunkter
I ugen:
Man.
Tirs.
Ons.
Tors.
Fre.
Lør.
Søn.
Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.
Kontroller græsdeflektoren
i sænket position (hvis
relevant).
Kontroller parkeringsbremsefunktionen.
Kontroller brændstofstanden.
Kontroller hydraulikvæskestanden.
Kontrollér motoroliestanden.
Kontroller kølesystemets
væskestand.
Kontroller dræning af
vand/brændstofudskilleren.
Kontroller tilstopningsindikatoren for luftfilteret.1
Kontroller køleren og filteret
for snavs
Kontroller, om der er
usædvanlige motorlyde.2
Kontroller for usædvanlige
lyde under drift.
Kontroller, om
hydraulikslangerne er
beskadigede
Kontroller for væskelækager.
Kontrol af dæktrykket.
Kontrol af instrumenternes
funktion.
Kontroller knivenes tilstand.
Smør alle fedtfittings.3
Rengør maskinen
Pletmal beskadiget maling.
1. Hvis indikatoren lyser rødt
2. Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen
kører ujævnt.
3. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.
35
Bemærkninger om problemområder
Eftersyn foretaget af:
Punkt
Dato
Oplysninger
FORSIGTIG
Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte
motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.
Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
Smøring
Kontrol af olien i klippeenhedens
gearkasse
Smøring af lejerne og
bøsningerne
Eftersynsinterval: For hver 150 timer
Eftersynsinterval: For hver 50 timer (oftere under
støvede eller snavsede forhold og
efter hver vask).
Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt
med litiumbaseret fedt nr. 2. Smør hyppigere under
snavsede eller støvede forhold, da snavs kan trænge
ind i lejerne og bøsningerne og forårsage hurtigere
nedslidning.
1.
Tør smøreniplerne rene, så der ikke kan komme
fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.
2.
Pump fedt ind i smøreniplerne.
3.
Tør overskydende fedt af.
Bemærk: Uhensigtsmæssige vaskeprocedurer kan
påvirke lejernes levetid negativt. Vask ikke maskinen,
mens den stadig er varm, og undgå at sprøjte direkte
på lejerne eller pakningerne med højtryk eller store
vandmængder.
Serviceeftersyn af olien i
klippeenhedens gearkasse
Gearkassen er konstrueret til drift med SAE
EP90W-gearolie. Selvom gearkassen leveres med
smøremiddel fra fabrikken, skal smøremiddelstanden
i klippeenheden kontrolleres før brug og i henhold til
anbefalingerne i Kontrolliste for daglig vedligeholdelse
(side 35).
36
1.
Placer maskinen og klippeenheden på en plan
flade.
2.
Sænk klippeenheden til en klippehøjde på
2,5 cm.
3.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
4.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
5.
Løft fodstøtten, så klippeenhedens overside
blotlægges.
6.
Fjern målepinden/påfyldningsproppen, der
sidder oven på gearkassen, og kontroller,
at oliestanden står mellem mærkerne på
målepinden (Figur 30).
Udskiftning af olien i
klippeenhedens gearkasse
Eftersynsinterval: Efter de første 50 timer
For hver 400 timer
1.
Placer maskinen og klippeenheden på en plan
flade.
2.
Sænk klippeenheden til en klippehøjde på
2,5 cm.
3.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
4.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
1. Påfyldningsprop og målepind
5.
Løft fodstøtten, så klippeenhedens overside
blotlægges.
7.
6.
Fjern målepinden/påfyldningsproppen, der
sidder oven på gearkassen (Figur 30).
7.
Sæt en tragt og en drænbakke under
aftapningsproppen, som er placeret forrest
under gearkassen, og skru aftapningsproppen
af, så olien kan løbe ud i aftapningskarret.
8.
Skru aftapningsproppen i igen.
9.
Påfyld så megen olie, ca. 283 ml, at oliestanden
kommer op mellem mærkerne på målepinden.
g004502
Figur 30
Hvis oliestanden er lav, skal du påfylde så
megen olie, at oliestanden kommer op mellem
mærkerne på målepinden.
Vigtigt: Fyld ikke for meget på gearkassen,
da dette kan beskadige den.
Vigtigt: Fyld ikke for meget på gearkassen,
da dette kan beskadige den.
37
Motorvedligeholdelse
Eftersyn af luftfilteret
Eftersynsinterval: For hver 400 timer
Motorsikkerhed
Bemærk: Hvis skumpakningen i dækslet er
beskadiget, skal den udskiftes.
• Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før du
kontrollerer oliestanden eller hælder olie i
krumtaphuset.
Vigtigt: Undgå at bruge trykluft med højt tryk,
som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind
i indsugningsrøret.
• Lav ikke om på regulatorhastigheden, og kør ikke
motoren med for høj hastighed.
Vigtigt: Rengør ikke det brugte filter for at undgå
beskadigelse af filtermediet.
Kontrol af luftfilteret
Vigtigt: Benyt ikke et beskadiget filter.
Vigtigt: Tryk ikke på den bløde del i midten af
Eftersynsinterval: For hver 400 timer – efterse
også filteret, når advarselslampen
for luftfilteret lyser rødt. Efterse
luftfilteret hyppigere under ekstremt
støvede eller snavsede forhold.
1.
Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan
medføre en luftlækage. Udskift et beskadiget
luftfilterhus.
2.
Kontroller luftindsugningssystemet for lækager,
beskadigelse eller løse slangeklemmer.
3.
Udfør serviceeftersyn af luftfilteret (Figur 31).
filteret.
Vigtigt: Udfør ikke for mange serviceeftersyn
på luftfilteret.
g243914
Figur 31
1. Luftfilterdæksel
2. Pakning
3. Filter
4. Luftfilterhus
4.
5. Serviceindikator for
luftfilter
6. Luftfilterlås
7. Gummiudløbsventil
Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt
sammen med luftfilterelementet.
g243913
Figur 32
38
Serviceeftersyn af
motorolien
Kontrol af motoroliestanden
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Motoren sendes med olie i krumtaphuset, men
oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter
motoren startes første gang. Kontroller oliestanden,
inden maskinen betjenes, hver dag eller hver gang,
du benytter maskinen.
Krumtaphusets kapacitet er ca. 3,8 l med filteret.
Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende
specifikationer:
• Krævet API-klassifikationsniveau: CH-4, CI-4 eller
højere.
• Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -17 °C)
• Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle
g029301
temperaturer)
Figur 33
Bemærk: Toro Premium-motorolie kan købes hos
forhandleren med en viskositet på enten 15W-40
eller 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i
reservedelskataloget.
1.
Parker maskinen på en plan flade, sænk
klippeenheden, flyt gashåndtaget til positionen
SLOW (langsom), sluk for motoren, og tag nøglen
ud af tændingskontakten.
2.
Åbn motorhjelmen.
3.
Træk målepinden ud, tør den af, sæt den ind i
røret, og træk den ud igen.
4.
Skift af motorolien og filteret
Eftersynsinterval: Efter de første 50 timer
For hver 150 timer
Hvis det er muligt, bør motoren køres, før der
skiftes olie, da varm olie flyder lettere og bærer flere
kontaminanter end kold olie.
1.
Parker maskinen på en plan flade.
Kontroller motoroliestanden.
2.
Åbn motorhjelmen.
Hvis oliestanden er mellem mærkerne på
målepinden (F i Figur 33), er motoroliestanden
på et passende niveau. Hvis oliestanden er
under det nederste mærke på målepinden
(B i Figur 33), skal der påfyldes olie, indtil
oliestanden er mellem mærkerne på målepinden.
3.
Skift olien (Figur 34).
g031623
Figur 34
4.
39
Udskift oliefilteret (Figur 35).
Vedligeholdelse af
brændstofsystem
FARE
Under visse forhold er dieselolie og
brændstofdampe meget brandfarlige og
eksplosive. En brand eller eksplosion
forårsaget af brændstof kan give
forbrændinger samt forårsage tingsskade.
• Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs
på et åbent område, mens motoren er
slukket og kold. Tør eventuelt spildt
brændstof op.
• Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld
brændstof på brændstoftanken, indtil
niveauet ligger ved påfyldningsstudsens
bund.
• Ryg aldrig under håndtering af brændstof,
og hold afstand til åben ild eller steder,
hvor brændstofdampe kan antændes af en
gnist.
g027477
• Opbevar brændstof i en ren,
sikkerhedsgodkendt beholder, og
sørg altid for, at låget er skruet på.
Figur 35
5.
Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af
motoroliestanden (side 39).
40
Serviceeftersyn af
vandudskilleren
til opbevaring i en længere periode. Brug rent
brændstof til at skylle tanken med.
Eftersynsinterval: For hver 400 timer
Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser
For hver 400 timer
Eftersynsinterval: For hver 400 timer/Årlig (alt efter
hvad der indtræffer først)
Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller
løse forbindelser.
Udluftning af brændstofsystemet
1.
Parker maskinen på en plan flade. Sørg for, at
brændstoftanken er mindst halvt fuld.
2.
Åbn motorhjelmen, og løft den op.
3.
Placer en klud under udluftningsskruen på
brændstofindsprøjtningspumpen, og åbn skruen
(Figur 37).
g007882
Figur 37
1. Udluftningsskrue på brændstofindsprøjtningspumpen
4.
g031412
Figur 36
Drej tændingsnøglen til positionen ON (Til).
Bemærk: Den elektriske brændstofpumpe
begynder at køre og tvinger derved luften ud
ved udluftningsskruen.
Tømning af brændstoftanken
FORSIGTIG
Motoren kan starte, mens dette gøres.
Ventilatorer og remme, der kører i en
startet motor, kan forvolde alvorlig
personskade på dig eller omkringstående
personer.
Eftersynsinterval: For hver 800 timer—Tøm og
rengør brændstoftanken.
Før opbevaring—Tøm og rengør
brændstoftanken.
Hold hænder, fingre, løsthængende
tøj/smykker og hår væk fra motorens
ventilator og rem, mens dette arbejde
udføres.
Ud over det anførte eftersynsinterval skal tanken
tømmes og rengøres, hvis brændstofsystemet
forurenes, eller hvis du planlægger at stille maskinen
41
5.
6.
Lad nøglen sidde i positionen TÆNDT, indtil
en konstant strøm af brændstof strømmer ud
omkring skruen.
FORSIGTIG
Motoren kan starte, mens dette gøres.
Ventilatorer og remme, der kører i en
startet motor, kan forvolde alvorlig
personskade på dig eller omkringstående
personer.
Spænd skruen, og drej nøglen til positionen FRA.
Bemærk: Normalt bør motoren starte, når
brændstofsystemet er blevet udluftet. Men
hvis motoren alligevel ikke starter, kan der
sidde luft tilbage mellem indsprøjtningspumpen
og indsprøjtningsdyserne. Se Udluftning af
indsprøjtningsdyserne (side 42).
Hold hænder, fingre, løsthængende
tøj/smykker og hår væk fra motorens
ventilator og rem, mens dette arbejde
udføres.
Udluftning af indsprøjtningsdyserne
Bemærk: Denne procedure bør kun anvendes, hvis
brændstofsystemet er blevet helt tømt via normale
spædningsprocedurer, og motoren ikke vil starte. Se
Udluftning af brændstofsystemet (side 41).
1.
Placer en klud under rørforbindelsen,
der kommer fra indsprøjtningspumpen til
indsprøjtningsdyse nr. 1 som illustreret i Figur
38.
g007881
Figur 38
1. Rørforbindelse fra indsprøjtningspumpen til
indsprøjtningsdyse nr. 1
2.
Sæt gashåndtaget i positionen HURTIG.
3.
Drej tændingsnøglen til positionen START , og
hold øje med brændstoftilstrømningen rundt om
forbindelsesdelen.
42
4.
Spænd rørforbindelsen godt fast, når
brændstoffet strømmer jævnt.
5.
Drej nøglen til positionen OFF (Fra).
6.
Gentag proceduren på de resterende dyser.
Vedligeholdelse af
elektrisk system
ADVARSEL
Forkert batterikabelføring kan danne gnister
og beskadige maskinen og kablerne. Gnister
kan få batterigasserne til at eksplodere og
medføre personskade.
Elektrisk system –
Sikkerhed
• Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel,
før du frakobler det røde pluskabel.
• Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl
• Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før
du tilslutter det sorte minuskabel.
minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut
pluspolen først og minuspolen sidst.
• Oplad batterier på et åbent sted med god
Opbevaring af batteriet
ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk
stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du
slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug
beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.
Hvis maskinen opbevares i mere end 30 dage, skal
batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det enten
på en hylde eller på maskinen. Forbind ikke kablerne,
hvis du opbevarer det på maskinen. Opbevar batteriet
i et køligt miljø for at forhindre, at batteriet aflades
hurtigt. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det
ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er
1,265 til 1,299.
Serviceeftersyn af batteriet
Eftersynsinterval: For hver 50 timer
Hold batteriets overside ren. Hvis maskinen
opbevares på et sted med meget høje temperaturer,
løber batteriet hurtigere tør for strøm, end hvis
maskinen opbevares på et sted med lav temperatur.
Kontrol af sikringerne
Sikringerne er placeret under instrumentbrættet. Der
er adgang til dem gennem lågen i sidepanelet (Figur
39). Lågen i sidepanelet åbnes ved at udløse de to
låse og trække den udad.
Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det
periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller
en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen
på batteriet med vand efter rengøring. Fjern ikke
påfyldningsdækslerne under rengøring af batteriet.
Hvis maskinen stopper, eller der opstår andre
problemer i det elektriske system, skal du kontrollere
sikringerne. Tag sikringerne ud en ad gangen, og
kontroller, om nogen af dem er sprunget.
Batteriledningerne skal være strammet til på polerne
for at sikre god elektrisk kontakt.
Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du
frakoble kablerne – minuskablet (-) først – og skrabe
klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne,
pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.
Vigtigt: Hvis en sikring skal udskiftes, skal du
altid anvende en sikring af samme type og med
samme amperetal som den, du udskifter. Ellers
risikerer du, at det elektriske system beskadiges.
Se mærkaten ved siden af sikringerne for et
diagram, der viser hver sikring og dens amperetal
(Figur 40).
ADVARSEL
Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte
mod maskinens metaldele og forårsage
gnister. Gnister kan få batterigasserne til at
eksplodere og medføre personskade.
Bemærk: Hvis en sikring springer hyppigt, kan
det skyldes en kortslutning i det elektriske system,
og du bør få maskinen efterset af en faguddannet
servicetekniker.
• Når batteriet skal fjernes eller monteres,
må batteriets poler ikke berøre nogen
metaldele på maskinen.
• Metalværktøj må ikke kortslutte mellem
batteripolerne og maskinens metaldele.
43
Vedligeholdelse af
drivsystem
Kontrol af dæktrykket
Eftersynsinterval: For hver 50 timer
Kontroller trykket efter hver 50. driftstime eller én
gang om måneden, alt efter hvad der indtræffer først
(Figur 41).
Oprethold lufttrykket i for- og bagdækkene. Det
korrekte lufttryk er 1,03 bar i bagdækkene og 1,72 bar
i styrehjulene. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn
klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene
er kolde. På denne måde fås den mest præcise
trykmåling.
g004495
Figur 39
1. Låge i sidepanel
2. Lås
g001055
Figur 41
decal110-9796nc
Figur 40
44
Udskiftning af styrehjulene
og lejerne
1.
2.
Vedligeholdelse af
kølesystem
Køb en ny styrehjulsenhed, konuslejer
og lejetætninger hos din autoriserede
Toro-forhandler.
Kølesystem – Sikkerhed
Fjern låsemøtrikken fra bolten (Figur 42).
• Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage
forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og
kæledyr.
Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring
af den varme køler og de omgivende dele kan
forårsage alvorlige forbrændinger.
– Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter,
før kølerdækslet tages af.
– Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn
det langsomt, så damp kan slippe ud.
Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er
monteret.
Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende
ventilator og drivremmen.
•
•
•
Kontrol af kølesystemet
g004760
Figur 42
1. Låsemøtrik
6. Afstandsbøsning
2. Lejeafstandsbøsning
7. Styrehjul
3. Udvendig lejetætning
8. Akselbolt
4. Konusleje
9. Styrehjulsgaffel
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning
af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske.
Kølesystemets kapacitet er 7,5 l.
1.
5. Indvendig lejetætning
3.
Tag fat i styrehjulet, og tag bolten ud af gaflen
eller drejearmen.
4.
Kasser det gamle styrehjul og de gamle lejer.
5.
Saml styrehjulet ved at skubbe konuslejet og
lejetætningerne, der er godt pakket med fedt,
ind i hjulnavet. Delene skal være placeret som
vist i Figur 42.
6.
Skub afstandsbøsningen ind i hjulnavet
gennem lejerne, således at afstandsbøsningen
holdes fast inden i hjulnavet med to
lejeafstandsbøsninger.
Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 43).
Bemærk: Væskestanden skal ligge mellem
mærkerne på siden af beholderen.
Vigtigt: Sørg for, at tætningslæberne ikke
foldes indad.
7.
Monter styrehjulsenheden i styrehjulsgaflen, og
spænd den fast med bolten og låsemøtrikken.
8.
Spænd låsemøtrikken, indtil hjulet ikke længere
kan løbe frit, og løsn den derefter netop så
meget, at hjulet kan løbe frit.
9.
g004649
Figur 43
Slut en smørepistol til smøreniplen på
styrehjulet, og fyld den med litiumfedt nr. 2.
1. Ekspansionsbeholder
45
2.
Vedligeholdelse af
bremser
Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne
dækslet til ekspansionsbeholderen og fylde
systemet op.
Vigtigt: Fyld ikke for meget på.
3.
Justering af parkeringsbremsens sikkerhedskontakt
Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.
Rengøring af køleren
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
For hver 1500 timer—Udskift slanger, der
bevæger sig.
For hver 200 timer—Undersøg kølesystemslangerne og -tætningerne. Udskift dem, hvis de er
revnede eller revet itu.
1.
Stop maskinen, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, aktiver
parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud.
2.
Fjern de bolte, der holder frontpanelet fast, og
tag panelet af (Figur 44).
Hvert 2. år—Gennemskyl kølesystemet, og
udskift væsken.
Rengør køleren for at forhindre, at motoren
overophedes.
Bemærk: Hvis klippeenheden eller motoren slukker
som følge af overophedning, skal du se efter, om der
er for store smudsaflejringer på køleren.
Rengør køleren som følger:
1.
Åbn motorhjelmen.
2.
Arbejd fra kølerens ventilatorside, og blæs
smudset ud med trykluft ved lavt tryk (3,45 bar).
Gentag proceduren fra forsiden af køleren og
den anden ventilatorside.
g020875
Figur 44
Vigtigt: Brug ikke vand.
3.
4.
1. Bolt
2. Kontrolpanel
Når du har gjort køleren grundigt ren, skal du
fjerne alt snavs, som kan have samlet sig i
kanalen ved kølerens bund.
3.
Luk motorhjelmen.
46
Løsn de to kontramøtrikker, som fastgør
parkeringsbremsens sikkerhedskontakt på
monteringsbeslaget.
Vedligeholdelse af
remme
Kontrol af generatorremmens spænding
Eftersynsinterval: For hver 100 timer
1.
Påfør en belastning på 44 N på
generatorremmen midtvejs mellem remskiverne.
2.
Hvis afbøjningen ikke er 10 mm, skal
generatorens monteringsbolte løsnes (Figur 46).
g031811
Figur 45
1. Bremseakselsensor
2. 4 mm
4.
3. Kontramøtrik
4. Parkeringsbremsens
sikkerhedskontakt
Flyt kontakten op eller ned på beslaget, indtil
afstanden mellem bremseakselsensoren og
kontaktstemplet er 4 mm som vist i Figur 45.
Bemærk: Sørg for, at bremseakselsensoren
ikke berører kontaktstemplet.
5.
Spænd kontaktens kontramøtrikker.
6.
Afprøv justeringen som følger:
A.
B.
Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret,
og at du ikke sidder i sædet, og start så
motoren.
g008932
Figur 46
1. Monteringsbolt
Flyt bevægelseshåndtagene ud af den
NEUTRALE LÅSEPOSITION.
Bemærk: Motoren bør slukkes. Gør den
ikke det, skal du kontrollere din justering af
kontakten.
7.
Monter frontpanelet.
47
2. Generator
3.
Øg eller mindsk generatorremmens spænding.
4.
Tilspænd monteringsboltene.
5.
Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre,
at stramningen er korrekt.
Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem
Justering af styrehåndtagets neutrale sikkerhedskontakt
1.
Stop maskinen, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, aktiver
parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud.
2.
Fjern de bolte, der holder frontpanelet fast, og
tag panelet af (Figur 47).
g004763
Figur 48
1. Bevægelseshåndtag
3. Skrue
2. Neutral sikkerhedskontakt
4. 0,4 til 1 mm
4.
Mens du holder håndtaget mod chassiset, skal
du flytte kontakten over mod håndtaget, indtil
afstanden mellem håndtaget og kontaktens hus
er på 0,4 til 1 mm som vist i Figur 48.
5.
Fastgør kontakten.
6.
Gentag trin 3 til 5 for det andet håndtag.
7.
Monter frontpanelet.
g020875
Figur 47
Justering af styrehåndtagets neutrale returneringsmekanisme
1. Bolt
2. Kontrolpanel
3.
Løsn de 2 skruer, der fastgør sikkerhedskontakten (Figur 48).
Hvis bevægelseshåndtagene ikke stiller sig ud for de
neutrale hak, når de udløses fra positionen REVERSE
(bakgear), er det nødvendigt at foretage en justering.
Juster hvert håndtag, fjeder og stang hver for sig.
48
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtaget
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (Langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil
alle bevægelige dele er stoppet, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Fjern de bolte, der holder frontpanelet fast, og
tag panelet af (Figur 49).
g020875
g004918
Figur 49
Figur 51
1. Bolt
2. Kontrolpanel
1. NEUTRAL POSITION
4.
Flyt bevægelseshåndtaget til den NEUTRALE
POSITION, men ikke låst (Figur 51).
5.
Træk håndtaget tilbage, indtil gaffelbolten (på
en arm over drejeakslen) berører enden af
åbningen (begynder netop at lægge tryk på
fjederen) som vist i Figur 50.
2. NEUTRAL LÅSEposition
7.
Hvis justering er nødvendig, skal møtrikken og
kontramøtrikken løsnes mod gaflen (Figur 50).
8.
Foretag et let, bagudgående tryk mod
bevægelseshåndtaget, drej hovedet på
justeringsbolten i den relevante retning, indtil
håndtaget sidder i midten i den NEUTRALE
LÅSEPOSITION (Figur 50).
Bemærk: Når der opretholdes et bagudgående
tryk på håndtaget, holdes gaffelbolten for enden
af åbningen fast, hvorefter justeringsbolten kan
flytte håndtaget til den rette position.
9.
4. Justeringsbolt
2. Åbning
5. Gaffel
Gentag trin 4 til 9 for det andet håndtag.
11.
Monter frontpanelet.
Denne justering skal foretages, mens drivhjulene
drejer.
3. Kontramøtrik
6.
10.
Justering af traktionsdrevet
til neutral
g004651
Figur 50
1. Gaffelbolt
Spænd møtrikken og kontramøtrikken (Figur
50).
FARE
Kontroller, hvor håndtaget er i forhold til hakket
i konsollen (Figur 51).
Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan
svigte og forårsage alvorlige skader.
Bemærk: Bevægelseshåndtaget skal være i
midten, så det kan dreje udad til den NEUTRALE
LÅSEPOSITION.
• Brug en donkraft til understøttelse af
maskinen.
• Brug ikke hydrauliske donkrafte.
49
ADVARSEL
Motoren skal køre for at kunne foretage denne
justering. Kontakt med bevægelige dele eller
varme overflader kan forårsage personskader.
Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre
kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten
og andre varme overflader.
1.
Hæv chassiset op på nogle stabile støttebukke,
således at trækhjulene kan dreje frit.
2.
Skub sædet frem, lås det op, og vip det opad
og fremad.
3.
Afbryd det elektriske stik fra sædesikkerhedskontakten.
4.
Monter midlertidigt en kortslutningsledning
mellem polerne i ledningsnetstikket.
5.
Start motoren, kontroller, at gashåndtaget står
midtvejs mellem positionen HURTIG og LANGSOM,
og deaktiver parkeringsbremsen.
Bemærk: Bevægelseshåndtagene skal være i
den NEUTRALE LÅSEPOSITION, når der foretages
justeringer.
6.
g004488
Figur 52
Juster pumpestangens længde på den ene side
ved at dreje den sekskantede aksel i den rigtige
retning, indtil det tilsvarende hjul står stille eller
kryber en smule i bakgear (Figur 52).
1. Højre pumpestang
5. Kontramøtrik
2. Venstre pumpestang
6. Sekskantet aksel
3. Kugleled
7. Kugleled
4. Bolt
7.
Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og
derefter tilbage i neutral position.
Bemærk: Hjulet skal holde op med at dreje
eller krybe en smule i bakgear.
8.
Flyt gashåndtaget til positionen HURTIG.
Bemærk: Sørg for, at hjulet forbliver stoppet
eller kryber en smule i bakgear. Juster, hvis det
er nødvendigt.
9.
50
Gentag trin 6 til 8 for den anden side af
maskinen.
10.
Stram kontramøtrikkerne ved kugleleddene
(Figur 50).
11.
Flyt gashåndtaget til positionen SLOW
(Langsom), og sluk for motoren.
12.
Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten.
ADVARSEL
Det elektriske system udfører ikke
en korrekt sikkerhedsafbrydelse, når
kortslutningsledningen er monteret.
• Fjern kortslutningsledningen fra
ledningsnetstikket, og sæt stikket
i sædekontakten, når du har
gennemført justeringen.
• Betjen aldrig denne maskine, når
kortslutningsledningen er monteret,
og sædekontakten omgås.
13.
Vip sædet tilbage på plads.
14.
Fjern donkraftene.
g004766
Figur 54
Justering af den maksimale
kørselshastighed
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Fjern de bolte, der holder frontpanelet fast, og
tag panelet af (Figur 53).
1. Stopbolt
3. Kontramøtrik
2. Bevægelseshåndtag
4. 1,5 mm
5.
Skru stopbolten helt ind (væk fra
bevægelseshåndtaget).
6.
Skub bevægelseshåndtaget helt frem, indtil det
stopper, og hold det der.
7.
Skru stopbolten udad (mod bevægelseshåndtaget), indtil der er et mellemrum på 1,5 mm
mellem stopboltens hoved og bevægelseshåndtaget.
Bemærk: Hvis du vil reducere maskinens
maksimale hastighed, skal du skrue hver stopbolt
lige meget udad mod bevægelseshåndtaget,
indtil den ønskede maksimale hastighed opnås.
Du skal muligvis afprøve justeringen flere gange.
8.
Spænd kontramøtrikken for at holde stopbolten
på plads.
9.
Gentag trin 4 til 8 for det andet håndtag.
10.
Monter frontpanelet.
11.
Kontroller, at maskinen kører lige og ikke drejer,
når begge bevægelseshåndtag skubbes helt
frem.
Bemærk: Hvis maskinen drejer, er stopboltene
ikke indstillet ens, og du er nødt til at justere
dem yderligere.
g020875
Figur 53
1. Bolt
2. Kontrolpanel
4.
Løsn kontramøtrikken på stopbolten for et
bevægelseshåndtag (Figur 54).
51
Justering af sporingen
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Løsn boltene, der fastgør bevægelseshåndtagene (Figur 55).
g004919
Figur 55
1. Håndtag
3. Bolte
2. Håndtagsstolpe
g001656
4.
Få en anden person til at skubbe håndtagsstolperne (ikke bevægelseshåndtagene) helt frem
til positionen for maksimumhastighed og holde
dem der.
5.
Juster håndtagene, så de står parallelt, og
spænd boltene, der fastgør håndtagene til
stolperne (Figur 56).
Figur 56
52
Kontrol af hydrauliksystemet
Vedligeholdelse af
hydrauliksystem
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Hydrauliksystem –
Sikkerhed
Kontroller hydraulikvæskens niveau, før du starter
motoren første gang, og dagligt derefter.
1.
• Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske
2.
ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden
skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af
en læge.
Parker maskinen på en plan flade.
Flyt bevægelseshåndtagene til den
og start motoren.
NEUTRALE
LÅSEPOSITION,
Bemærk: Kør motoren ved den lavest mulige
omdrejning, så systemet tømmes for luft.
• Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske
er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser
og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det
hydrauliske system.
Vigtigt: Du må ikke indkoble kraftudtaget.
3.
Hæv skjoldet for at strække løftecylindrene ud,
sluk motoren, og tag tændingsnøglen ud.
4.
Hæv sædet for at få adgang til hydraulikvæsketanken.
5.
Afmonter hydraulikpåfyldningsdækslet fra
påfyldningsstudsen (Figur 57).
• Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager
eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske
ud.
• Brug pap eller papir til at finde eventuelle
hydrauliklækager.
• Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der
udføres arbejde på det.
Hydraulikvæskekapacitet
Beholderen er på ca. 4,7 liter.
Hydraulikvæskespecifikation
Beholderen fyldes på fabrikken med
traktortransmissions-/hydraulikvæske af høj
kvalitet. Følgende udskiftningsvæske anbefales:
Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor
Fluid (fås i spande med 19 liter eller tromler
med 208 liter). Reservedelsnumrene kan findes i
reservedelskataloget eller fås hos din Toro-forhandler).
g004494
Figur 57
Alternative væsker: Hvis Toro-væsken ikke kan fås,
kan Mobil® 424 hydraulikvæske bruges.
1. Målepind
Bemærk: Toro påtager sig intet ansvar for skader
opstået som følge af brug af forkerte alternative
væsker.
6.
Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud
(Figur 57).
7.
Placer målepinden i påfyldningsstudsen, tag den
op igen, og kontroller væskestanden (Figur 57).
Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og
det kan derfor være svært at få øje på lækager.
Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien
i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22
l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en
autoriseret Toro-forhandler.
2. Påfyldningsdæksel
Bemærk: Hvis standen ikke ligger inden for det
riflede område på målepinden, skal du påfylde
så megen hydraulikvæske af høj kvalitet, at
væskestanden kommer op i det riflede område.
Vigtigt: Fyld ikke for meget på.
53
8.
Sæt målepinden på plads, og skru
påfyldningsdækslet fingerstramt på
påfyldningsstudsen.
8.
Start motoren, og kontroller, om der er
olielækager. Lad motoren køre i ca. fem
minutter, og sluk den derefter.
9.
Kontroller, om der er lækager på slanger og
fittings.
9.
Kontroller hydraulikvæskestanden efter to
minutter. Se Kontrol af hydrauliksystemet (side
53).
Udskiftning af
hydraulikvæsken og
-filteret
Eftersynsinterval: Efter de første 200 timer
For hver 800 timer
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Placer en stor bakke under hydraulikbeholderen
og gearkassen, og skru propperne af, så al
hydraulikvæsken kan løbe af (Figur 58).
g004652
Figur 58
1. Hydraulikbeholderens
aftapningsprop
3. Gearkassens
aftapningsprop
2. Filter
4.
Rengør området omkring hydraulikvæskefilteret,
og afmonter filteret (Figur 58).
5.
Monter straks et nyt hydraulikvæskefilter.
6.
Skru hydraulikbeholderens og gearkassens
aftapningspropper i igen.
7.
Fyld beholderen op til det korrekte niveau (ca.
5,7 liter). Se Kontrol af hydrauliksystemet (side
53).
54
Rengøring
Opbevaring
Rengøring under
klippeenheden
Sikkerhed i forbindelse
med opbevaring
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
• Sluk for motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret
hermed), og vent, til al bevægelse standser, før
du forlader førersædet. Lad maskinen køle af,
inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den
til opbevaring.
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2.
Sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom),
sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
• Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere,
3.
Hæv klippeenheden til transportpositionen.
4.
Hæv maskinens forende ved hjælp af
støttebukke.
Klargøring af maskinen til
opbevaring
5.
Rengør omhyggeligt klippeenhedens underside
med vand.
Vigtigt: Brug ikke brakvand eller genanvendt
vand til at rengøre maskinen.
hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som
f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.
Bortskaffelse af affald
Motorolie, batterier, hydraulikvæske og
motorkølervæske er forureningsmidler. Bortskaf dem i
henhold til den lokale gældende lovgivning.
1.
Tag nøglen ud af tændingskontakten, og
opbevar den på et sted, du ikke glemmer.
2.
Rengør maskinen, skjoldet og motoren grundigt,
og vær især opmærksom på følgende områder:
• Køler og kølergitter
• Under skjoldet
• Under skjoldets remskærme
• Modvægtsfjedre
• Kraftudtagsaksel
• Alle fedtfittings og drejepunkter
• Inden i kontrolkassen
• Under sædepladen og den øverste del af
transmissionen
55
3.
Kontroller og juster trykket i for- og baghjulene.
Se Kontrol af dæktrykket (side 44).
4.
Afmonter, slib og afbalancer knivene. Monter
skæreknivene, og tilspænd knivboltene med et
moment på 115 til 149 N·m.
5.
Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal
være fastspændte, og efterspænd dem om
nødvendigt. Tilspænd de seks bolte, der
fastholder plæneklipperskjoldets ramme til
traktionsenheden (Figur 59), med et moment
på 359 N·m.
g004905
Figur 59
Højre side er ikke vist
1. Bolte
6.
Smør alle fedtfittings, drejepunkter og
transmissionspinde til omløb af kontraventil ind i
fedt. Tør overskydende smøremiddel af.
7.
Slib let med sandpapir, og benyt
pletreparationslak på lakerede områder,
som er blevet ridsede, har været udsat for
stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle
buler i metalkarrosseriet.
8.
Udfør service på batteriet og kablerne som
beskrevet herunder:
A.
Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.
B.
Rengør batteriet, klemmerne og polerne
med en stålbørste og en opløsning med
tvekulsurt natron.
C.
For at forebygge korrosion skal batteriets
poler og kabelforbindelserne smøres med
Grafo 112X-fedt (delnr. 505-47) eller
vaseline.
D.
Genoplad langsomt batteriet efter hver
60 dage i 24 timer for at forhindre
blysulfatering af batteriet.
Klargøring af motoren
1.
Aftap motorolien fra oliesumpen, og udskift
bundproppen.
2.
Skift motorolie og filter. Se Skift af motorolien
og filteret (side 39).
3.
Fyld motoren med den anførte mængde
motorolie. Se Kontrol af motoroliestanden (side
39).
4.
Start motoren, og lad den gå i tomgang i
2 minutter.
56
5.
Tap alt brændstof af brændstoftanken,
slangerne, pumpen, filteret og vandudskilleren.
Skyl brændstoftanken med rent dieselbrændstof,
og tilslut alle slanger.
6.
Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.
7.
Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen
med vejrbestandig tape.
8.
Kontroller oliepåfyldningsdækselet og
brændstoftankdækslet for at sikre, at de sidder
godt fast.
Bemærkninger:
EEA/UK-erklæring om beskyttelse af privatlivets fred
Toros brug af dine personlige oplysninger
The Toro Company ("Toro") respekterer dit privatliv. Når du køber vores produkter, indsamler vi visse oplysninger om dig, enten direkte fra dig eller
igennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toro bruger disse oplysninger til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser – såsom til at registrere
din garanti, behandle dit garantikrav eller kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse – og til lovlige forretningsformål – såsom til at måle
kundetilfredshed, forbedre vores produkter eller give dig produktoplysninger, som kan være interessante for dig. Toro kan dele dine oplysninger med
vores datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktiviteter. Vi kan også videregive personlige
oplysninger, når loven kræver det eller i forbindelse med salg, køb eller fusion af virksomheder. Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til andre
virksomheder med henblik på markedsføring.
Opbevaring af dine personlige oplysninger
Toro opbevarer dine personlige oplysninger så længe, det er relevant for ovenstående formål og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Yderligere
oplysninger om gældende opbevaringsperioder fås ved at kontakte legal@toro.com.
Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerhed
Dine personlige oplysninger kan blive behandlet i USA eller et andet land, der har en mindre restriktiv databeskyttelseslovgivning end i dit bopælsland.
Når vi sender dine oplysninger ud af dit bopælsland, træffer vi lovmæssigt påkrævede foranstaltninger for at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger
er på plads, så dine oplysninger beskyttes og behandles sikkert.
Adgang og rettelser
Du kan have ret til at rette eller gennemgå dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data. For at gøre
det skal du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com. Hvis du har spørgsmål til den måde, Toro har håndteret dine oplysninger på, opfordrer vi dig til at
rette dem direkte til os. Bemærk, at personer bosiddende i Europa har ret til klage til deres datatilsynsmyndighed.
374-0282 Rev C
Advarselsinformation i henhold til California Proposition (erklæring) nr. 65
Hvad betyder denne advarsel?
Du kan komme ud for at se et produkt til salg, der er forsynet med et advarselsmærkat som det følgende:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm (ADVARSEL: Kræft og
forplantningsskade) – www.p65Warnings.ca.gov.
Hvad er erklæring 65?
Erklæring 65 gælder for alle selskaber, der driver virksomhed i Californien, sælger produkter i Californien, eller fremstiller produkter, der kan sælges eller
indføres i Californien. Den kræver, at Californiens guvernør fører og offentliggør en liste over kemikalier, der kan forårsage kræft, fosterskader og/eller
anden skade på reproduktionsevnen. Listen, der opdateres hvert år, omfatter hundredvis af kemikalier, der findes i mange hverdagsartikler. Formålet med
erklæring 65 er at informere offentligheden om udsættelse for disse kemikalier.
Erklæring 65 nedlægger ikke forbud mod salg af produkter, der indeholder disse kemikalier, men kræver i stedet advarsler på samtlige produkter,
al produktemballage og produktets faglitteratur. Ydermere betyder en advarsel i henhold til erklæring 65 ikke, at et produkt er i strid med
produktsikkerhedsstandarder eller -krav. Faktisk har den californiske regering præciseret, at en advarsel i henhold til erklæring 65 "ikke er det samme
som en lovgivningsbeslutning om, hvorvidt et produkt er 'sikkert' eller 'usikkert'." Mange af disse kemikalier er blevet anvendt i hverdagsprodukter i mange
år uden dokumenteret skadevirkning. Få yderligere oplysninger på https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.
En advarsel i henhold til erklæring 65 betyder, at en virksomhed enten (1) har evalueret eksponeringen og konkluderet, at den overskrider niveauet for
"ingen betydelig risiko", eller (2) har valgt at forsyne produktet med en advarsel på grund af tilstedeværelsen af et kemikalie, der er anført på førnævnte
liste, uden at der er blevet gjort forsøg på at evaluere eksponeringen.
Finder denne lovgivning anvendelse overalt?
Advarsler i henhold til erklæring 65 er kun påkrævede i henhold til californisk lovgivning. Disse advarsler ses i Californien inden for en bred vifte af
miljøer, herunder, men ikke begrænset til, restauranter, købmandsforretninger, hoteller, skoler og hospitaler, og på en bred vifte af produkter. Derudover
tilvejebringer nogle online- og postordreforhandlere advarsler i henhold til erklæring 65 på deres websites eller i kataloger.
Hvordan måler Californiens forbundsstatslige advarsler sig med de grænser, der er underlagt regeringen i
Washington?
Standarder i henhold til erklæring 65 er ofte strengere end nationale og internationale standarder. Der er en række forskellige stoffer, som kræver en
advarsel i henhold til erklæring 65 ved niveauer, der ligger langt under de nationale kontrolgrænser. For eksempel ligger advarlselsstandarden for bly i
henhold til erklæring 65 på 0,5 μg/dag, hvilket er langt under nationale og internationale standarder.
Hvorfor er alle produkter af samme slags ikke forsynet med advarslen?
•
•
•
•
Produkter, der sælges i Californien, kræver mærkning i henhold til erklæring 65, mens lignende produkter, der sælges andetsteds, ikke gør.
Hvis en virksomhed, der er involveret i en retssag under erklæring 65, indgår et forlig, kan virksomheden pålægges at anvende erklæring 65-advarsler
for sine produkter, mens andre virksomheder, der fremstiller lignende produkter, muligvis ikke er underlagt sådanne krav.
Håndhævelsen af erklæring 65 er inkonsekvent.
Virksomheder kan undlade at forsyne deres produkter med advarsler, hvis de konkluderer, at det ikke er påkrævet i henhold til erklæring 65. Fravær
af advarsler på et produkt betyder ikke, at produktet er fri for de anførte kemikalier ved lignende niveauer.
Hvorfor inkluderer Toro denne advarsel?
Toro har valgt forsyne forbrugerne med så mange oplysninger som muligt, så de kan træffe kvalificerede beslutninger om de produkter, som de køber og
bruger. Toro tilvejebringer i visse tilfælde advarsler på grundlag af viden om tilstedeværelsen af ét eller flere anførte kemikalier, uden at der er blevet
foretaget vurdering af eksponeringen, eftersom ikke alle de anførte kemikalier er forsynet med krav til eksponeringsgrænser. Selvom eksponeringen fra
Toros produkter kan være uvæsentlig eller ligge inden for intervallet, der "ikke udgør nogen betydelig risiko", har Toro for at være på den sikre side
alligevel valgt at forsyne sine produkter med advarsler i henhold til erklæring 65. Hvis Toro ikke stiller disse advarsler til rådighed, kan virksomheden
desuden sagsøges af staten Californien eller af private parter, der søger at håndhæve erklæring 65, og underlægges væsentlige sanktioner.
Rev A
Toros garanti
Begrænset garanti på to år eller 1.500 timer
Reservedele
Fejl og produkter, der er dækket
The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer
i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ("produktet")
er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i 2 år eller
1.500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for
alle produkter med undtagelse af dybdeluftere (se de separate garantierklæringer
for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil
vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose,
arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den
dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailleddet.
* Produkt udstyret med timetæller.
Sådan får du udført service, der er dækket af garantien
Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede
produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået
en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til
en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål
vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her:
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
Reservedele, der planmæssigt skal udskiftet i forbindelse med nødvendig
vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige
tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes
i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis
løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en
reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge
fabriksrenoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien.
Garanti på dybdeafladnings- og litium-ion-batterier
Dybdeafladnings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal
kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker
kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at
batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem
opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning
af slidte batterier som følge af normalt forbrug påhviler ejeren af produktet.
Bemærk (kun litium-ion-batterier): Pro rata efter 2 år. Se batteriets garanti for at få
yderligere oplysninger.
Levetidsgaranti for krumtapaksel (kun for modellen ProStripe 02657)
ProStripe, der er forsynet med en original Toro-friktionsskive og en original
Toro-knivbremsekobling (integreret samling bestående af knivbremsekobling (BBC)
+ friktionsskive) som originalt udstyr, og som bruges af den oprindelige køber
i overensstemmelse med anbefalet drift og vedligeholdelse, er dækket af en
levetidsgaranti i forhold til bøjning af motorens krumtapaksel. Maskiner udstyret med
friktionsskiver, knivbremsekobling (BBC) og andre sådanne enheder er ikke dækket
af levetidsgarantien for krumtapakslen.
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
+1–952–888–8801 eller +1–800–952–2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com
Ejerens ansvar
Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren
Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de
justeringer, som er nødvendige i henhold til din betjeningsvejledning. Reparationer
af produktfejl, der skyldes manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse og
justeringer, dækkes ikke af denne garanti.
Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølervæske
og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som
Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren.
Generelle betingelser
Genstande og fejl, der ikke er dækket
Det er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som
udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti
dækker ikke følgende:
•
•
•
•
•
•
•
Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er
reparation hos en autoriseret Toro-forhandler.
Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller
hensynsløs vis.
Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for
følgeskader eller indirekte eller hændelige skader i forbindelse med brugen af de
Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger
eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder,
der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende
rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien.
Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt
denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle
underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til
denne udtrykkelige garantis varighed.
Reservedele, der bruges op, og som ikke er defekte. Eksempler på reservedele,
som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men
er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger,
skæreknive, knivcylindre, ruller og lejer (forseglede eller smørbare), bundknive,
tændrør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter
såsom membraner, dyser og kontraventiler.
I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige og følgeskader eller
at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående
ansvarsfragåelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti
giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre
rettigheder, som varierer fra stat til stat.
Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af
installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør
og -produkter.
Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse
og/eller justeringer.
Fejl, der forårsages af eksterne forhold, herunder, men ikke begrænset til,
vejrlig, opbevaringsforhold, forurening og brug af ikke-godkendte brændstoffer,
kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand og kemikalier.
Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller
biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder.
Normal støj, vibration, slid og ælde samt nedbrydning. Normalt slid omfatter,
men er ikke begrænset til, beskadigelse af sæder som følge af slitage eller
afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer.
Bemærkning angående emissionsgaranti
Emissionskontrolsystemet på dit produkt kan være dækket at en separat garanti,
som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur
(Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien
(California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er
anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrolsystemet. Der henvises
til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er
indeholdt i motorfabrikantens dokumentation.
Andre lande end USA og Canada
Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land,
provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte
dit autoriserede Toro-servicecenter.
374-0253 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement