Toro ProStripe 560 Mower Walk Behind Mower Handleiding

Toro ProStripe 560 Mower Walk Behind Mower Handleiding
Form No. 3421-819 Rev B
ProStripe 560 maaier
Modelnr.: 02657—Serienr.: 404000000 en hoger
Gebruikershandleiding
Inleiding
Modelnr.:
Deze loopmaaier met draaiende messen is
bedoeld voor professioneel gebruik. De machine is
voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras
op goed onderhouden particuliere of commerciële
gazons. Gebruik van dit product voor andere
doeleinden dan deze kan gevaarlijk zijn voor u of
omstanders.
Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet
hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken
en onderhouden en om letsel en schade aan de
machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor
het juiste en veilige gebruik van de machine.
Ga naar www.Toro.com voor documentatie over
productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie
over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer
of om uw product te registreren.
Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende
informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met
een erkende servicedealer of met de klantenservice
van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en
het serienummer van het product te vermelden. De
locatie van het plaatje met het modelnummer en
het serienummer van het product is aangegeven op
Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte
hieronder.
Serienr.:
Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke
gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd
(Figuur 2) met de volgende waarschuwingssymbolen,
die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben
wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht
worden genomen.
g000502
Figuur 2
Waarschuwingssymbool
Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt
om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen.
Belangrijk attendeert u op bijzondere technische
informatie en Opmerking duidt algemene informatie
aan die bijzondere aandacht verdient.
Dit product voldoet aan alle relevante Europese
richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke
conformiteitsverklaring.
Als de machine wordt gebruikt in een bosgebied of op
een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein,
handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van
sectie 4442 of 4443 van de Wet op de Openbare
Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat
Californië tenzij de machine is voorzien van een
goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden
brandveilige motor.
g281213
Figuur 1
1. Plaatje met modelnummer en serienummer
U kunt het modelnummer en het serienummer noteren
in de ruimte hieronder:
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
De bij deze motor geleverde Gebruikershandleiding
bevat informatie over het Environmental Protection
Agency (EPA) in de Verenigde Staten, over
de California Emission Control Regulation voor
emissiesystemen, en over onderhoud en garantie.
Bestel vervangonderdelen bij de fabrikant van de
motor.
Bruto- en nettokoppel: Het bruto- en nettokoppel
van deze motor is door de motorfabrikant in
laboratoriumomstandigheden gemeten volgens
standaard J1940 of J2723 van de Society of
Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk
Alle rechten voorbehouden *3421-819* B
Veiligheid tijdens gebruik .................................. 14
De zelfaandrijving gebruiken ............................ 15
De motor afzetten ............................................. 15
Het maaisel opvangen ...................................... 15
Tips voor bediening en gebruik ......................... 16
Na gebruik ........................................................... 16
Veiligheid na het werk ....................................... 16
De machine schoonmaken ............................... 16
Onderhoud .............................................................. 18
Aanbevolen onderhoudsschema ......................... 18
De machine veilig onderhouden........................ 18
Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden ................................................... 18
Onderhoud van het luchtfilter ............................ 19
De motorolie verversen..................................... 20
De kabel van de zelfaandrijving afstellen........... 20
Het maaimes vervangen................................... 20
Het maaimes slijpen ......................................... 21
Stalling .................................................................... 23
De machine veilig stallen .................................. 23
Voorbereidingen voor stalling ........................... 23
De machine uit de stalling halen........................ 23
Automotive Engineers (SAE). Omdat bij de
configuratie rekening is gehouden met de veiligheidsen gebruiksvoorschriften, zal dit type maaiers in
de praktijk een veel lager motorkoppel hebben.
Raadpleeg de informatie van de motorfabrikant die
wordt meegeleverd met de machine.
Gelieve niet te knoeien met de veiligheidsvoorzieningen of deze uit te schakelen. Controleer ook
regelmatig dat deze nog werken. Probeer het
afgesteld motortoerental niet te veranderen, anders
kan er een onveilige situatie ontstaan waardoor u
letsel kunt oplopen.
WAARSCHUWING
CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing
De uitlaatgassen van de motor van
dit product bevatten chemische
stoffen waarvan bekend is dat ze
kanker, geboorteafwijkingen of andere
schade aan de voortplantingsorganen
kunnen veroorzaken.
Gebruik van dit product kan leiden tot
blootstelling aan chemische stoffen
waarvan de Staat Californië weet dat ze
kanker, geboorteafwijkingen en andere
schade aan het voortplantingssysteem
veroorzaken.
Veiligheid
Deze machine is ontworpen in overeenstemming met
de EN-norm ISO 5395 en B71.4-2017 van het ANSI
(American National Standards Institute).
Algemene veiligheid
Dit product kan handen of voeten afsnijden
en voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle
veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te
voorkomen.
• Voordat u de motor start, moet u de instructies en
waarschuwingen in deze Gebruikershandleiding
en op de machine en de werktuigen lezen,
begrijpen en uitvoeren.
• Houd uw handen en voeten uit de buurt van
bewegende onderdelen van of onder de machine.
Blijf altijd uit de buurt van afvoeropeningen.
• Gebruik de machine niet als er schermen of
andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als
deze niet naar behoren werken.
• Laat geen omstanders of kinderen het werkgebied
betreden. Laat kinderen nooit de machine
bedienen. Laat enkel mensen die verantwoordelijk
en getraind zijn en die bovendien vertrouwd zijn
met de instructies en fysiek ertoe in staat zijn de
machine bedienen.
• Stop de machine, zet de motor uit en wacht
totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand
zijn gekomen voordat u servicewerkzaamheden
uitvoert, brandstof bijvult of verstoppingen
verwijdert.
Inhoud
Inleiding .................................................................... 1
Veiligheid .................................................................. 2
Algemene veiligheid ........................................... 2
Veiligheids- en instructiestickers ........................ 4
Montage .................................................................... 5
1 De handgreep monteren .................................. 5
2 Grasvanger monteren...................................... 7
3 De motor bijvullen met olie ............................... 8
Algemeen overzicht van de machine ......................... 9
Specificaties ...................................................... 9
Gebruiksaanwijzing .................................................. 9
Voor gebruik .......................................................... 9
Veiligheid vóór gebruik........................................ 9
Brandstoftank vullen ......................................... 10
Het motoroliepeil controleren.............................11
De maaihoogte instellen ....................................11
Motor starten .................................................... 12
Het maaimes inschakelen................................. 13
Het maaimes uitschakelen................................ 13
De snelheid kiezen ........................................... 14
Tijdens gebruik .................................................... 14
2
Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine
kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende
veiligheidsinstructies te houden en altijd op het
veiligheidssymbool
te letten, dat betekent
Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie
voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze
instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.
3
Veiligheids- en instructiestickers
Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder
en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of
ontbrekende stickers.
decal134-2137
134-2137
1. Waarschuwing – Lees de Gebruikershandleiding; gebruik
deze machine uitsluitend als u hierin getraind bent.
4. Gevaar op weggeslingerde objecten – Houd omstanders op
een afstand; zet de motor af alvorens de machine te verlaten;
raap afval op voordat u begint te maaien.
5. Waarschuwing – Draag gehoorbescherming.
2. Handen kunnen worden gesneden/geamputeerd
door de maaimessen – Koppel de bougie af vóór u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
3. Handen kunnen worden gesneden/geamputeerd door het
6. Voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd door het
maaimes – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen; houd
maaimes – Rij niet recht op en van hellingen; rij alleen dwars
alle beschermende delen op hun plaats.
op hellingen; kijk achterom en omlaag als u achteruitrijdt.
decal94-8072
94-8072
1. Waarschuwing – Gevaar op snijden of verlies van handen
of voeten, maaimechanisme.
decal111-8959
111-8959
4
1. Choke
4. Langzaam
2. Snel
3. Motor
5. Motor – Uitschakelen
Montage
Belangrijk: Verwijder de beschermfolie van de
motor en werp deze weg.
1
De handgreep monteren
decal134-3333
134-3333
1. Snelwasaansluiting
Benodigde onderdelen voor deze stap:
2
Onderste duwboom (linkerdeel)
2
Onderste duwboom (rechterdeel)
2
Klemplaat
2
Korte bout
4
Platte ring
6
Borgmoer
4
Veerring
4
Lange bout
1
Bovenste duwboom
6
Dop
decal133-8062
133-8062
Procedure
WAARSCHUWING
Bij verkeerde montage van de handgreep
kunnen de kabels beschadigd worden, wat
een onveilige situatie veroorzaakt.
• Zorg ervoor dat u de kabels niet beschadigt
als u de handgreep monteert.
• Zorg dat de kabels langs de binnenkant
van de handgreep lopen en niet gegrepen
worden door de afvoergeleider aan de
achterzijde.
• Indien een kabel is beschadigd, moet
u contact opnemen met uw erkende
servicedealer.
1.
Verwijder de zeskantmoeren van de 2
uitstekende bouten bovenaan het maaidek.
2.
Monteer aan weerszijden bovenaan het maaidek
een onderste duwboom; gebruik hierbij een
klemplaat en de zeskantmoer die u in de vorige
stap hebt verwijderd van het maaidek (Figuur 3).
Opmerking: De onderste handgreepbuizen
zijn in het midden gebogen; breng de buizen
5
de onderste duwbomen; gebruik hierbij aan
beide kanten 3 veerringen, 2 bouten en 2
zeskantmoeren (Figuur 5).
aan met het gebogen gedeelte van de buis naar
beneden gericht.
g281281
Figuur 3
Linkerkant getoond
g281404
1. Dop
4. Onderste duwboom
2. Zeskantmoer
5. Verwijder de zeskantmoer
en monteer de onderste
duwboom hier.
Figuur 5
Linkerkant getoond
3. Klemplaat
1. Bout
2. Veerring
5. Steunduwboom
6. Zeskantmoer
3. Onderste duwboom
7. Dop
4. Bovenste duwboom
3.
Monteer het onderste deel van de
steunduwbomen aan weerszijden van
het maaidek; gebruik hierbij een bout, platte
ringen aan de binnen- en buitenkant van het
maaidek, en een borgmoer (Figuur 4).
5.
g281383
Figuur 4
Linkerkant getoond
1. Zeskantmoer
2. Platte ring
4.
3. Steunduwboom
4. Bout
Monteer de bovenste duwbomen en het
bovenste deel van de steunduwbomen op
6
Breng doppen aan op alle blootliggende moeren
van de duwbomen.
2
Grasvanger monteren
Geen onderdelen vereist
Procedure
1.
Om ongelukken te vermijden, moet u het witte
lint aan de grasvanger afknippen en weggooien.
2.
Breng het frame aan in de grasvanger met de
handgreep boven de grasvanger (Figuur 6).
g281418
Figuur 7
1. Plastic clips
g281417
Figuur 6
1. Handgreep van frame
3.
2. Grasvanger
Maak de plastic clips vast aan het frame van de
grasvanger (Figuur 7).
7
3
De motor bijvullen met olie
Geen onderdelen vereist
Procedure
Belangrijk: Uw machine wordt geleverd zonder olie in het carter. Vul het carter met olie voordat u
de motor start.
g235721
Figuur 8
8
Algemeen overzicht
van de machine
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik
Veiligheid vóór gebruik
Algemene veiligheid
• Zet de machine altijd af, wacht totdat alle
•
•
•
•
g281445
Figuur 9
1. Bougiekabel
9. Luchtfilter
2. Motorkap
•
10. Maaihoogteregelaar
3. Handgreep van startkoord 11. Snelheidsregeling met 3
standen
12. Achteruitworpgeleider
4. Olievuldop en peilstok
bewegende onderdelen tot stilstand zijn
gekomen en laat de machine afkoelen voordat
u de machine afstelt, reinigt, stalt of er
onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en
weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
Controleer of de beschermplaten en
veiligheidsvoorzieningen zoals grasgeleiders
en/of de grasvanger op hun plaats zitten en naar
behoren werken.
Controleer de machine altijd om er zeker van te
zijn dat de messen en mesbouten niet versleten
of beschadigd zijn.
Controleer het werkgebied en verwijder alle
voorwerpen die het gebruik van de machine
zouden kunnen hinderen of die de machine zou
kunnen uitwerpen.
Contact met een bewegend mes veroorzaakt
ernstig letsel. Plaats uw vingers niet onder de
maaikast als u de maaihoogte instelt.
5. Brandstofvuldop
13. Grasvanger
Veilig omgaan met brandstof
6. Bedieningshendel van
BBC
7. Vergrendelingsknop van
BBC
8. Duwboom
14. Toerentalregelaar
• Brandstof is uiterst ontvlambaar en zeer explosief.
Brand of explosie van brandstof kan brandwonden
bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.
– Om te voorkomen dat een statische lading de
brandstof tot ontbranding kan brengen, moet u
het brandstofreservoir en/of de machine op de
grond plaatsen voordat u de tank vult, niet op
een voertuig of een ander object.
– Vul de brandstoftank in de open lucht wanneer
de motor koud is. Neem eventueel gemorste
benzine op.
– Rook niet als u omgaat met brandstof, en houd
brandstof uit de buurt van open vuur of vonken.
– Als de motor draait of heet is, mag de
brandstoftankdop niet worden verwijderd
en mag de tank niet met brandstof worden
bijgevuld.
– Probeer de motor niet te starten als u
brandstof morst. Zorg ervoor dat er geen
ontstekingsbronnen in de buurt zijn totdat de
brandstofdampen volledig zijn verdwenen.
15. Stang voor zelfaandrijving
Specificaties
Type
02657
Gewicht
66 kg
Lengte
175,5 cm
Breedte
58,6 cm
Hoogte
103,9 cm
9
• Tijdens de winter geen brandstof bewaren
– Bewaar brandstof in een goedgekeurd vat of
blik en buiten bereik van kinderen.
in de brandstoftank of in vaten, tenzij u een
brandstofstabilisator gebruikt.
• Brandstof is schadelijk of dodelijk bij inname.
Langdurige blootstelling aan dampen kan leiden
tot ernstig letsel en ziekte.
• Meng nooit olie door benzine.
– Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de
vulpijp en de opening van de brandstoftank.
Belangrijk: Om startproblemen te verminderen,
moet u het hele seizoen een stabilizer toevoegen
aan de brandstof. Meng de stabilizer met benzine
die niet ouder is dan 30 dagen.
– Houd brandstof uit de buurt van uw ogen en
huid.
Opmerking: Vul niet hoger dan het begin van de
nek van de brandstoftank.
– Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.
Brandstoftank vullen
GEVAAR
Brandstof is uiterst ontvlambaar en explosief.
Brand of explosie van brandstof kan
brandwonden veroorzaken.
• Om te voorkomen dat een statische lading
de brandstof tot ontbranding kan brengen,
moet u het brandstofreservoir en/of de
machine op de grond plaatsen voordat u
de tank vult, niet op een voertuig of een
ander object.
• Vul de brandstoftank in de open lucht
wanneer de motor koud is. Neem gemorste
benzine op.
• Rook niet als u omgaat met brandstof, en
houd brandstof uit de buurt van open vuur
of vonken.
• Bewaar brandstof in een goedgekeurd
brandstofvat en buiten bereik van kinderen.
• Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend
schone, verse (minder dan 30 dagen oud),
loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of
hoger (indelingsmethode (R+M)/2).
• Met zuurstof verrijkte benzine met ten hoogste
10% ethanol of 15% MTBE is geschikt.
• Ethanol: Benzine met maximaal 10% ethanol
(gasohol) of 15% MTBE (methyl-tertiair-butylether)
per volume is aanvaardbaar. Ethanol en MTBE
zijn niet hetzelfde. Benzine met 15% ethanol
(E15) per volume is niet geschikt voor gebruik.
Gebruik nooit benzine die meer dan 10%
ethanol per volume bevat, zoals E15 (bevat
15% ethanol), E20 (bevat 20% ethanol), of E85
(bevat tot 85% ethanol). Ongeschikte benzine
gebruiken kan leiden tot verminderde prestaties
en/of motorschade die mogelijk niet gedekt wordt
door de garantie.
• Geen benzine gebruiken die methanol bevat.
10
Het motoroliepeil controleren
Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks
Belangrijk: Als het oliepeil in het motor te hoog of te laag is en u laat de motor toch draaien, kunt
u deze beschadigen.
g235721
Figuur 10
De maaihoogte instellen
De maaihoogte instellen
1.
WAARSCHUWING
Trek de maaihoogtehendel opzij uit de inkeping
(Figuur 11).
Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in
aanraking komen met een bewegend mes. Dit
kan ernstig letsel veroorzaken.
• Zet de motor uit en wacht totdat alle
bewegende onderdelen tot stilstand
gekomen zijn.
• Plaats uw vingers niet onder de maaikast
als u de maaihoogte instelt.
VOORZICHTIG
Als de motor heeft gelopen, kan de
geluiddemper heet zijn en ernstige
brandwonden veroorzaken.
g281589
Figuur 11
1. Maaihoogtehendel
Blijf uit de buurt van een hete geluiddemper.
2.
3.
11
Druk de hendel naar voren om de maaihoogte
te verkleinen of naar achteren om deze te
verhogen (Figuur 11).
Laat de hendel los als de gewenste instelling
bereikt is en controleer of de hendel in 1 van de
7 inkepingen geborgd wordt (Figuur 11).
Hoogte-instelling
Maaihoogte
1
13,0 mm
2
20,8 mm
3
28,7 mm
4
36,5 mm
5
44,3 mm
6
52,2 mm
7
60,0 mm
De maaihoogte instellen met
Matchcut
De Matchcut hoogte-instelling geeft u 6 bijkomende
hoogte-instellingen. Met deze functie kunt u het
keuzeplaatje van de maaihoogte per halve stand
aanpassen.
1.
g281590
Figuur 13
Zet de bevestigingsbout van het keuzeplaatje
los met een inbussleutel (Figuur 12).
1. Matchcut indicator
3. Matchcut
afstelmechanisme
2. Keuzeplaatje
3.
g281591
Figuur 12
1. Bevestigingsbout
2.
2. Matchcut
afstelmechanisme
Draai de bevestigingsbout van het keuzeplaatje
aan om het keuzeplaatje van de maaihoogte te
borgen.
Hoogte-instelling (met
Matchcut)
Maaihoogte
1,5
16,9 mm
2,5
24,8 mm
3,5
32,6 mm
4,5
40,4 mm
5,5
48,3 mm
6,5
56,1 mm
Motor starten
1.
Draai het Matchcut afstelmechanisme 180°
(Figuur 12 en Figuur 13).
Opmerking: Er verschijnt een indicator
onderaan het keuzeplaatje ten teken dat
Matchcut is ingesteld.
12
Neem de handgreep vast en zet de
toerentalregelaar van de motor in de
CHOKESTAND als de motor koud is, of op SNEL
als de motor onlangs gedraaid heeft.
g284132
g281605
Figuur 15
Figuur 14
1. Trek aan de handgreep
van het startkoord.
2.
1. Druk op de
3. Zorg ervoor dat de
vergrendelingsknop van
gashendel in SNEL staat.
de BBC.
2. Trek de bedieningshendel
van de BBC naar achteren
tegen de handgreep.
2. Gashendel in de
CHOKESTAND .
Trek de starthandgreep uit totdat u weerstand
voelt, daarna krachtig uittrekken om te starten.
Wanneer de motor start, zet u de gashendel
langzaam terug in de stand SNEL als de choke
ingeschakeld was (Figuur 14).
Het maaimes uitschakelen
Belangrijk: Om beschadiging van de
Laat de bedieningshendel van de BBC los om
het maaimes uit te schakelen; de handgreep zal
terugkeren naar de standaardpositie (Figuur 16).
machine te voorkomen, mag u niet aan het
startkoord trekken terwijl de motor loopt.
Opmerking: Als de machine niet wil starten,
moet u contact opnemen met een erkende
servicedealer.
Opmerking: Het mes draait nog niet; zie Het
maaimes inschakelen (bladz. 13).
Het maaimes inschakelen
1.
Zorg ervoor dat de gashendel in SNEL staat
(Figuur 15).
2.
Druk de vergrendelingsknop van de BBC in
en trek de bedieningshendel van de BBC naar
achteren tegen de handgreep (Figuur 15).
g284203
Figuur 16
1. Laat de bedieningshendel van de BBC los om het maaimes
uit te schakelen.
Opmerking: Als u de bedieningshendel van de BBC
loslaat, moet het mes binnen 3 seconden tot stilstand
komen. Als dit niet het geval is, mag u de maaier niet
meer gebruiken en moet u contact opnemen met uw
erkende servicedealer.
13
De snelheid kiezen
niet het geval is, mag u de machine niet meer
gebruiken en moet u contact opnemen met een
erkende servicedealer.
De regeling voor de voorwaartse snelheid heeft
3 standen; draai aan de snelheidsregeling met 3
standen bovenop de maaier om de snelheid te
wijzigen.
• Houd omstanders uit de buurt van het werkgebied.
Houd kleine kinderen uit de buurt van het
werkgebied en plaats ze onder toezicht van een
verantwoordelijke volwassene die de machine niet
aan het gebruiken is. Stop de machine als iemand
het werkgebied betreedt.
• I – Eerste versnelling
• II – Tweede versnelling
• III – Derde versnelling
• Kijk altijd naar beneden en achterom voordat u
achteruitrijdt.
• Gebruik de machine enkel bij een
goede zichtbaarheid en in geschikte
weersomstandigheden. Gebruik de machine niet
als het kan bliksemen.
• Als u nat gras en natte bladeren maait, kunt u
uitglijden, in aanraking komen met het mes en
ernstig letsel oplopen. Gebruik de machine niet in
vochtige omstandigheden.
• Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van blinde
hoeken, struiken, bomen en andere objecten die
uw zicht kunnen belemmeren.
g283010
Figuur 17
• Het materiaal dat afgevoerd wordt niet naar iemand
richten. Voorkom het afvoeren van materiaal tegen
een muur of afscherming; het materiaal kan naar
u terugketsen. Zet het mes/de messen stil bij het
oversteken van grindoppervlakken.
1. Snelheidsregelaar
Tijdens gebruik
• Kijk uit voor gaten, geulen, hobbels, stenen of
Veiligheid tijdens gebruik
• Als de maaimachine een voorwerp raakt en
andere verborgen objecten. Op oneffen terrein
kunt u uw evenwicht verliezen of wegglijden.
begint te trillen, moet u meteen de motor afzetten,
wachten totdat alle bewegende onderdelen
tot stilstand zijn gekomen en de bougiekabel
losmaken voordat u de maaimachine op
beschadiging controleert. Voer alle noodzakelijke
reparaties uit voordat u de machine weer in
gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Draag geschikte kleding en uitrusting,
zoals oogbescherming, een lange broek,
stevige schoenen met een gripvaste zool en
gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en
draag geen losse kleding of juwelen.
• Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de
bestuurderspositie verlaat.
• Geef uw volledige aandacht als u de machine
gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig
bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders
kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden
beschadigd.
• Als de motor heeft gelopen, kan deze heet zijn en
ernstige brandwonden veroorzaken. Blijf uit de
buurt van de hete motor.
• Gebruik de machine niet als u ziek of moe bent of
• Laat de motor enkel in goed geventileerde
onder de invloed van alcohol of drugs bent.
ruimtes draaien. Uitlaatgassen bevatten
koolstofmonoxide, dat bij inademing dodelijk is.
• Het maaimes is scherp, contact met het maaimes
kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zet
de motor af en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de
bestuurderspositie verlaat.
• Controleer de onderdelen van de grasvanger
en het uitwerpkanaal regelmatig op slijtage en
beschadiging en vervang ze indien nodig door
originele Toro onderdelen.
• Als u de bedieningsstang loslaat, moeten de motor
en het mes binnen 3 seconden stoppen. Als dit
14
De machine veilig gebruiken op
hellingen
niet verder gebruiken en moet u contact opnemen
met een erkende servicedealer.
• Maai met de helling mee, nooit helling op en af.
•
•
Het maaisel opvangen
Ga zeer zorgvuldig te werk als u van richting
verandert op een helling.
Maai niet op al te steile hellingen. Het niet
goed neerzetten van de voeten kan ongevallen
veroorzaken waarbij de gebruiker wegglijdt en ten
val komt.
Maai voorzichtig in de buurt van steile hellingen,
greppels of dijken.
Monteer de grasvanger om maaisel en bladafval te
verzamelen.
WAARSCHUWING
Een versleten grasvanger kan rommel
uitwerpen, waardoor de gebruiker of
omstanders ernstig lichamelijk of dodelijk
letsel kunnen oplopen.
De zelfaandrijving
gebruiken
Controleer de grasvanger regelmatig. Plaats
een nieuwe Toro grasvanger als de oude is
beschadigd.
Om de zelfaandrijving in te schakelen, moet u de
stang van de zelfaandrijving naar de hendel knijpen
en vasthouden (Figuur 18).
WAARSCHUWING
Het maaimes is scherp, contact met het
maaimes kan ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
Zet de motor af en wacht totdat alle
bewegende onderdelen tot stilstand zijn
gekomen voordat u de bestuurderspositie
verlaat.
1.
Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2.
Zet de afvoergeleider aan de achterzijde
omhoog en houd hem in deze stand.
3.
Haak de grasvanger op zijn plaats (Figuur 19).
g282972
Figuur 18
1. Stang voor zelfaandrijving
Om de zelfaandrijving uit te schakelen laat u de stang
los.
De motor afzetten
Laat de bediening van de mesremkoppeling
en de stangen voor zelfaandrijving los. Zet de
toerentalregelaar in de stopstand om de motor af te
zetten.
g283012
Figuur 19
Belangrijk: Als u de bedieningsstang loslaat,
moet het mes binnen 3 seconden tot stilstand
komen. Als dit niet gebeurt, mag u de machine
1. Afvoergeleider achterzijde
15
2. Grasvanger
4.
Breng de afvoergeleider aan de achterzijde
omlaag.
Tips voor bediening en
gebruik
•
Algemene tips
• Neem de veiligheidsinstructies goed door en lees
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
en met een langzamere snelheid. Vervolgens gaat
u maaien op een lagere maaihoogte voor een zo
goed mogelijk maaibeeld. Als het gras te lang is
en in hoopjes achterblijft op het gazon, kan de
maaimachine geblokkeerd raken, waardoor de
motor afslaat.
Maai steeds in wisselende richtingen. Hierdoor
wordt het maaisel beter over het gazon verstrooid,
zodat het gazon gelijkmatig wordt bemest.
Als u met het uiterlijk van het voltooide gazon niet
tevreden bent, probeer dan een of meer van de
volgende stappen:
• Slijp het mes.
• Maai met lagere snelheid.
• Stel de maaimachine in op een hogere
maaihoogte.
• Maai het gras vaker.
• Laat de maaibanen overlappen in plaats van
steeds een volledig nieuwe baan te maaien.
deze handleiding zorgvuldig, voordat u met de
machine gaat werken.
Verwijder uit het werkgebied stokken, stenen,
draden, takken en andere voorwerpen die het mes
kan raken en wegslingeren.
Houd iedereen, met name kinderen en huisdieren,
weg uit het werkgebied.
Voorkom contact met bomen, muren, hoekstenen
en andere vaste voorwerpen. Maai nooit met
opzet over voorwerpen.
Als de maaimachine toch een voorwerp raakt en
begint te trillen, moet u meteen de motor afzetten,
de bougiekabel losmaken en de maaimachine op
beschadiging controleren.
Zorg ervoor dat u gedurende het hele seizoen
steeds met een scherp maaimes maait. Vijl
regelmatig kerven en inkepingen in het mes weg.
Vervang indien nodig het maaimes door een
origineel Toro mes.
Nat gras en natte bladeren gaan aankoeken,
waardoor de maaimachine verstopt kan raken of
de motor kan afslaan. Gebruik de machine niet in
vochtige omstandigheden.
Reinig de onderkant van de machine na elke
maaibeurt; zie De machine schoonmaken (bladz.
16).
Houd de motor steeds in goede conditie.
Reinig regelmatig het luchtfilter. Maaisel en stof
kunnen het luchtfilter verstoppen, wat nadelig is
voor de prestaties van de motor.
Zet het motortoerental in de hoogste stand om de
beste maairesultaten te verkrijgen.
Bladeren fijnmaken
• Na het maaien moet altijd 50% van het gazon
•
zichtbaar blijven door de bladerlaag. Dit kan een of
meerdere rondgangen over de bladeren vereisen.
Als de maaimachine de bladeren niet fijn genoeg
maakt, is het beter om wat langzamer te maaien.
Na gebruik
Veiligheid na het werk
Algemene veiligheid
• Zet de machine altijd af, wacht totdat alle
•
•
Gras maaien
bewegende onderdelen tot stilstand zijn
gekomen en laat de machine afkoelen voordat
u de machine afstelt, reinigt, stalt of er
onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
Verwijder gras en vuil van de machine om brand te
voorkomen. Neem gemorste olie of brandstof op.
Bewaar de machine of brandstofhouder nooit bij
een open vlam, vonk of waakvlam bij bv. een
geiser of andere apparaten.
• Het tempo waarmee het gras groeit, varieert per
•
jaargetijde. Hartje zomer kunt u in het algemeen
het gras het beste maaien bij een maaihoogte van
64 mm, 76 mm of 89 mm. Maai telkens niet meer
dan ongeveer eenderde van de lengte van het gras
af. Maai niet met een stand lager dan 64 mm tenzij
de grasmat dun is, of als het laat in het najaar is
wanneer het gras langzamer begint te groeien.
Als u gras wilt maaien dat langer dan 15 cm is,
moet u eerst maaien op de maximale maaihoogte
De machine veilig vervoeren
• Wees voorzichtig bij het in- of uitladen van de
machine.
• Zet de machine vast zodat ze niet kan gaan rollen.
De machine schoonmaken
Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks
16
WAARSCHUWING
Er kan materiaal losraken dat zit vastgekoekt
aan de onderkant van de maaimachine.
• Draag oogbescherming.
• Blijf in de bedieningspositie (achter de
handgreep) staan als de motor loopt.
• Houd omstanders uit de buurt.
Om de beste resultaten te verkrijgen, dient u de
machine te reinigen zodra u klaar bent met maaien.
Belangrijk: Maak het maaidek onmiddellijk
grondig schoon na gebruik op behandeld gras.
Opmerking: Spuit geen water op de motor als u
deze reinigt.
1.
2.
3.
g281628
Figuur 20
Plaats de maaimachine op een vlakke en
verharde ondergrond.
1. Wasaansluiting
Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u
de bestuurderspositie verlaat.
8.
Onmiddellijk na gebruik moet u grasresten
verwijderen van de bovenkant van de
maaidekbehuizing.
Draai de kraan open, start de motor, schakel
het maaimes in en laat het draaien tot er geen
maaisel meer van onder de machine komt.
9.
Schakel de motor uit, draai de kraan dicht en
maak de tuinslang los van de machine.
10.
Start de motor en laat deze een paar minuten
lopen om de onderzijde van de machine te
drogen zodat deze niet gaat roesten.
11.
Schakel de motor uit en laat de machine
afkoelen voordat u deze in een afgesloten ruimte
opslaat.
12.
Neem gemorste olie of brandstof meteen op.
4.
Verwijder gras en vuil van de motor, de
uitlaat/het uitlaatscherm, de luchtgaten in de
bovenkap en het omgevende maaidek. Gebruik
hiervoor een borstel of perslucht.
5.
Zet de machine in de laagste maaistand; zie De
maaihoogte instellen (bladz. 11).
6.
Reinig het gebied onder de achterklep, waar het
maaisel van de onderzijde van de machine naar
de grasvanger gaat.
7.
Bevestig een tuinslang die aangesloten is op
een kraan aan de wasaansluiting (Figuur 20).
17
Onderhoud
Opmerking: Bepaal vanuit de normale bestuurderspositie de linker- en rechterzijde van de machine.
Aanbevolen onderhoudsschema
Onderhoudsinterval
Onderhoudsprocedure
Na de eerste 8 bedrijfsuren
• Motorolie verversen.
Bij elk gebruik of dagelijks
• Het motoroliepeil controleren.
• Verwijder maaisel en vuil van de onderkant van de machine.
• Controleer of de motor binnen 3 seconden stopt nadat u de bedieningsstang van
het maaimes hebt losgelaten.
• Controleer de conditie van het maaimes.
• Zorg dat de kappen en veiligheidsvoorzieningen zijn bevestigd en naar behoren
werken.
• Controleer of het maaidek schoon is en dat de grasvanger in goede staat is
(vervangen indien beschadigd).
Om de 25 bedrijfsuren
•
•
•
•
Om de 50 bedrijfsuren
• Vervang de motorolie (vaker in stoffige omstandigheden).
Om de 100 bedrijfsuren
• Bougie vervangen.
Om de 300 bedrijfsuren
• Vervang het papierelement (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden).
Vóór de stalling
• Laat de benzine uit de brandstoftank lopen voordat u vereiste reparaties uitvoert of
de machine stalt.
Jaarlijks
Reinig het schuimfilter (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden).
Controleer de kabel van de zelfaandrijving en stel af indien nodig.
Vervang het maaimes of laat het slijpen (vaker als de snijrand snel bot wordt).
Slijp het mes.
• Vervang het maaimes of laat het slijpen.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor eventuele verdere
onderhoudsprocedures die u jaarlijks moet uitvoeren.
Belangrijk: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor verdere onderhoudsprocedures.
De machine veilig
onderhouden
alleen originele Toro onderdelen en accessoires
gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit
onderdelen en accessoires van andere
fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de
productgarantie hierdoor kan vervallen.
• Trek de bougiekabel los van de bougie voordat u
•
•
•
•
•
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
Draag handschoenen en oogbescherming
wanneer u servicewerkzaamheden verricht.
Het maaimes is scherp, contact met het maaimes
kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Gebruik
handschoenen als u het mes monteert. Repareer
of wijzig het mes/de messen niet.
Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen.
Controleer regelmatig of deze goed werken.
Als u de machine kantelt, kan er benzine uit de
tank lekken. Benzine is ontvlambaar en explosief
en kan lichamelijk letsel veroorzaken. Laat de
motor drooglopen of pomp de brandstof met een
handpomp uit de tank. Gebruik nooit een hevel.
Om veilige en optimale prestaties van de
machine te verkrijgen, moet u ter vervanging
Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden
Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren
18
1.
Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2.
Trek de bougiekabel los van de bougie (Figuur
21) voordat u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
Onderhoud van het
luchtfilter
Onderhoudsinterval: Om de 25 bedrijfsuren—Reinig
het schuimfilter (dit moet
vaker gebeuren in stoffige
omstandigheden).
Om de 300 bedrijfsuren—Vervang het
papierelement (dit moet vaker gebeuren in
stoffige omstandigheden).
Belangrijk: Laat de motor nooit zonder
luchtfilter draaien; anders wordt de motor ernstig
beschadigd.
1.
Voer de voorbereidingen voor het
onderhoud uit, zie Voorbereidingen voor
onderhoudswerkzaamheden (bladz. 18).
2.
Verwijder het luchtfilterdeksel en maak dit
grondig schoon (Figuur 22).
g018207
Figuur 21
3.
Nadat u de onderhoudswerkzaamheden hebt
uitgevoerd, moet u de kabel weer aansluiten op
de bougie.
Belangrijk: Voordat u de machine kantelt
om olie te verversen of het mes te vervangen,
moet u de machine gebruiken totdat de
benzinetank leeg is. Als u de machine moet
kantelen voordat de benzinetank leeg is,
dient u de benzine met een handpomp uit
de tank te pompen. Kantel de maaimachine
altijd op de zijkant met het luchtfilter naar
boven.
WAARSCHUWING
g005347
Figuur 22
Als u de machine kantelt, kan er
benzine uit de tank lekken. Brandstof
is ontvlambaar en explosief en kan
lichamelijk letsel veroorzaken.
1. Deksel
2. Schuimfilter en papieren
luchtfilter
Laat de motor drooglopen of pomp de
benzine met een handpomp uit de tank.
Gebruik geen hevel.
3. Basis van luchtfilter
3.
Verwijder het schuimfilter en het papieren
luchtfilter van de basis van het luchtfilter (Figuur
22).
4.
Verwijder het schuimfilter uit het papieren
luchtfilter en was het met een mild
reinigingsmiddel en water. Dep het daarna
droog.
5.
Controleer het papieren luchtfilterelement en
vervang het als het erg vuil is.
Belangrijk: Papierelement nooit
schoonmaken.
6.
19
Plaats het schuimfilter op het papieren luchtfilter.
7.
Monteer het schuimfilter en het papieren
luchtfilter op de basis van het luchtfilter.
8.
Plaats het deksel terug.
2.
Trek de machine achteruit en druk de stang
van de zelfaandrijving langzaam in tot de
achterrollen grijpen.
Opmerking: De stang van de zelfaandrijving
moet zich nu op 6 cm van de duwboom
bevinden.
De motorolie verversen
Onderhoudsinterval: Na de eerste 8 bedrijfsuren
Om de 50 bedrijfsuren
Voordat u de olie ververst, moet u de motor enkele
minuten laten lopen zodat de olie warm wordt. Warme
olie stroomt beter en voert verontreinigingen beter
mee.
Motorolietype
Motoroliecapaciteit
Zonder oliefilter: 0,65 liter; met
oliefilter: 0,85 liter
Olieviscositeit
SAE 30 of SAE 10W-30
reinigingsolie
API-onderhoudsclassificatie
SJ of hoger
1.
Voer de voorbereidingen voor het
onderhoud uit, zie Voorbereidingen voor
onderhoudswerkzaamheden (bladz. 18).
2.
Tap de benzine af uit de brandstoftank.
3.
Plaats een geschikte opvangbak onder de
peilstok/olieaftapplug.
4.
Maak de omgeving van de peilstok schoon.
5.
Verwijder de peilstok door de dop linksom te
draaien en eruit te trekken.
6.
Hef de rechterkant van de machine op (met
het luchtfilter naar boven) om de olie in de
opvangbak te laten lopen.
7.
Nadat de olie is afgetapt, zet u de maaimachine
terug in de werkstand.
8.
Vul het carter met nieuwe olie tot het juiste
niveau op de peilstok; zie 3 De motor bijvullen
met olie (bladz. 8).
9.
Steek de peilstok in de vulbuis en draai de dop
rechtsom totdat deze goed vast zit.
10.
Neem eventueel gemorste olie op.
11.
Voer de oude olie af volgens de plaatselijk
geldende voorschriften.
g283011
Figuur 23
1. 6 cm
2. Kabelstelschroef
3.
Het maaimes vervangen
Onderhoudsinterval: Om de 25 bedrijfsuren—Vervang het maaimes of
laat het slijpen (vaker als de snijrand
snel bot wordt).
Jaarlijks
Belangrijk: U hebt een momentsleutel nodig om
het mes op correcte wijze te monteren. Als u geen
momentsleutel hebt of niet goed weet hoe u de
montage moet uitvoeren, kunt u contact opnemen
met een erkende servicedealer.
Controleer het mes wanneer de brandstoftank leeg
is. Een beschadigd of gescheurd mes moet direct
worden vervangen. Als de snijrand bot is of bramen
vertoont, moet u het mes laten slijpen en balanceren
of het mes vervangen.
De kabel van de
zelfaandrijving afstellen
Onderhoudsinterval: Om de 25 bedrijfsuren
1.
Als de afstand tussen de stang van de
zelfaandrijving en de handgreep minder
dan 6 cm is, stel dan de zwarte plastic
kabelafstelschroef af op de juiste afstand.
Zet de motor af.
20
WAARSCHUWING
Het maaimes is scherp, contact met het
maaimes kan ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
Gebruik handschoenen als u het mes
monteert.
1.
Maak de bougiekabel los van de
bougie; zie Voorbereidingen voor
onderhoudswerkzaamheden (bladz. 18).
2.
Kantel de maaimachine op zijn zij met het
luchtfilter naar boven.
3.
Gebruik een blok hout om het mes stil te houden
(Figuur 24).
g281629
Figuur 25
1. Bout
2. Borgring
Belangrijk: De gebogen uiteinden van het
g005454
mes moeten naar de machine wijzen.
Figuur 24
6.
4.
Verwijder het mes en bewaar alle
bevestigingselementen (Figuur 24).
5.
Monteer het nieuwe mes en alle
bevestigingselementen (Figuur 25).
3. Afstandsstuk
4. Mes
Gebruik een momentsleutel om de mesbout
vast te draaien met een torsie van 54 N·m.
Het maaimes slijpen
Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks
Om de 25 bedrijfsuren
Een licht versleten mes kan geslepen worden. Slijp
de beide randen van het mes in gelijke mate opdat het
mes uitgebalanceerd blijft.
21
1.
Verwijder het mes van de machine; raadpleeg
Het maaimes vervangen (bladz. 20).
2.
Maak het mes schoon met een borstel en water,
en controleer het mes op sporen van slijtage.
3.
Scherp de beide snijranden met een platte vijl.
g284230
Figuur 26
g284232
1. Vijl onder een hoek van 30 tot 45°
4.
Figuur 28
Schuif een schroevendraaier door het middelste
gat en hou het mes horizontaal.
Opmerking: Een uitgebalanceerd mes zal
horizontaal blijven staan.
g284231
Figuur 27
5.
Slijp de zware kant tot het mes de juiste balans
heeft.
Opmerking: Als het mes niet in balans is,
draait de zwaarste kant naar beneden.
22
Stalling
De machine veilig stallen
Zet de machine altijd af, wacht totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de
machine afkoelen voordat u de machine afstelt,
reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan
verricht.
Voorbereidingen voor
stalling
WAARSCHUWING
Benzinedampen kunnen tot ontploffing
komen.
• Bewaar benzine niet langer dan 30 dagen.
• Stal de machine nooit in een afgesloten
ruimte in de nabijheid van open vuur.
• Laat de motor afkoelen voordat u de
machine stalt.
1.
Als u de tank voor de laatste keer van het
jaar vult, moet u een stabilizer toevoegen aan
de benzine volgens de voorschriften van de
fabrikant.
2.
Laat de motor lopen totdat hij afslaat door
gebrek aan brandstof.
3.
Laat de motor lopen totdat deze afslaat. Als
de motor niet meer wil starten, is de brandstof
voldoende verbruikt.
4.
Koppel de bougiekabel af en laat hem los.
5.
Verwijder de bougie, giet 15 ml olie in de
bougieopening en trek verschillende keren
langzaam aan het startkoord om de olie over de
cilinderwand te verspreiden teneinde corrosie in
de stallingsperiode te voorkomen.
6.
Plaats de bougie en draai deze met behulp van
een momentsleutel vast met een torsie van
23 N·m.
7.
Draai alle moeren, bouten en schroeven goed
aan.
8.
Stal de maaimachine op een koele, schone,
droge plaats.
De machine uit de stalling
halen
Sluit de bougiekabel aan op de bougie.
23
Opmerkingen:
Opmerkingen:
Privacyverklaring EEA/VK
Toro’s gebruik van uw persoonlijke gegevens
The Toro Company (“Toro”) respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u
verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele
verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van
terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen
die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, verdelers of andere zakenpartners in verband met deze
activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We
verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
Bewaring van uw persoonsgegevens
Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke
vereisten. Gelieve contact op te nemen via legal@toro.com voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.
Toro’s engagement inzake veiligheid
Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar
u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om
ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.
Toegang en correctie
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te
beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw
informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen
bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.
374-0282 Rev C
Californië Proposition 65 Waarschuwingsinformatie
Wat betekent deze waarschuwing?
Sommige producten die op de markt zijn bevatten een etiket met een waarschuwing als:
WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen –
www.p65Warnings.ca.gov.
Wat is Prop 65?
Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd
in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze
kanker, geboorteafwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat
honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan
deze chemische stoffen.
Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemicaliën bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de
bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake
productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing “niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een
product ‘veilig’ of ‘onveilig’ is.” Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade gebruikt in
alledaagse voorwerpen. Ga voor meer informatie naar https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all
Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat deze het niveau ‘geen significant
risico’ overschrijdt, of dat (2) het bedrijf kiest om een waarschuwing te vermelden omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is,
zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.
Is deze wet overal van kracht?
Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende
omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige
webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.
Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?
De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een
waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel
minder is dan de federale en internationale standaarden.
Waarom worden niet alle vergelijkbare producten van de waarschuwing voorzien?
•
Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare
producten op andere plaatsen.
•
Een bedrijf kan in navolging van een rechtszaak verplicht worden om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor
andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
•
•
Prop 65 wordt niet eenduidig opgelegd.
Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de
Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch
in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.
Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?
Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken.
Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische
stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften
voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant
risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het
bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die
manier aanzienlijke boetes krijgen.
Rev A
Toro Garantie
Garantie gedurende 2 jaar of 1500 bedrijfsuren
Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt
De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company,
bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk
de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende 2 jaar of
1.500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien
verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie
geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (raadpleeg voor deze
producten de afzonderlijke garantieverklaringen). In een geval waarin de garantie
van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten
van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie
gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper.
* Het product is uitgerust met een urenteller.
Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice
U dient contact op te nemen met de distributeur van commerciële producten of
erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van
een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur
of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot
de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
Onderdelen
De garantie op vervangingsonderdelen volgens het vereiste onderhoud geldt tot
de geplande vervangdatum van het betreffende onderdeel. Een onderdeel dat uit
hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke
productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro
neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen
wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek
gereviseerde onderdelen gebruiken.
Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu
Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen
die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De gebruikte technieken voor het
bedienen, opladen en onderhouden van de accu kan leiden tot een langere of
kortere levensduur van de accu. Als de accu's in dit product worden gebruikt,
zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat
deze volledig uitgeput zijn. Een accu vervangen die versleten is ten gevolge van
normaal gebruik is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product.
Opmerking (alleen lithiumionaccu): pro-rata na 2 jaar. Raadpleeg de garantie van
de accu voor meer informatie.
Levenslange garantie van krukas (uitsluitend voor ProStripe 02647
model)
8111 Lyndale Avenue South
De ProStripe met originele Toro koppelingsplaat en mesremkoppeling (ingebouwde
mesremkoppeling (BBC) + koppelingsplaat) als originele uitrusting die door
de originele aankoper wordt gebruikt in overeenstemming met de aanbevolen
gebruiks- en onderhoudsprocedures, valt onder een levenslange garantie tegen
verbuiging van de krukas van de motor. Machines die zijn uitgerust met frictieringen,
mesremkoppelingeenheden (BBC) en andere dergelijke toestellen vallen niet onder
de levenslange garantie van de krukas.
Bloomington, MN 55420-1196 VS
+1–952–888–8801 of +1–800–952–2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com
Plichten van de eigenaar
Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en
afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de Gebruikershandleiding. Herstellingen
voor problemen met het product die worden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de
vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden worden niet gedekt door deze garantie.
Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen
Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de
garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie
vallen:
•
•
•
•
•
•
•
Productstoringen die het gevolg zijn van het gebruik van vervangstukken niet
afkomstig van Toro, of van het aanbrengen of gebruiken van randapparaten of
aangepaste accessoires en producten die niet van het merk Toro zijn.
Productstoringen veroorzaakt door het feit dat de eigenaar nalaat aanbevolen
onderhoud en/of aanpassingen uit te voeren.
Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het
product.
Door gebruik versleten onderdelen die niet defect zijn. Voorbeelden van
onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het
product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen,
koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld
of smeerbaar), ondermessen, bougies, zwenkwielen en zwenkwiellagers,
banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals
membranen, spuitdoppen en afsluitkleppen.
Storingen die worden veroorzaakt door externe invloeden zijn onder meer,
maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging,
gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen,
additieven, meststoffen, water of chemicaliën.
Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van
brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun
respectievelijke industriestandaarden.
Normale geluiden, trilling, slijtage en achteruitgang. Normale slijtage omvat,
maar is niet beperkt tot, schade aan zittingen ten gevolge van slijtage of afslijting,
afgesleten geverfde oppervlakken, gekraste stickers of ramen.
Onderhoud op kosten van de eigenaar
Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters,
koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren
tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor
rekening van de eigenaar zijn.
Algemene voorwaarden
Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende Toro dealer.
Toro en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of
bijkomende schade dan wel gevolgschade in samenhang met het gebruik van de
Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven
voor de levering van vervangend materiaal of diensten gedurende een redelijke
periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van
reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de
emissiegarantie waarnaar hieronder (indien van toepassing) wordt verwezen,
bestaat er geen andere uitdrukkelijke garantie. Alle impliciete garanties van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze
uitdrukkelijke garantie.
Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of
beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde
uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze
garantie geeft u specifieke rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten
die per land kunnen verschillen.
Opmerking met betrekking tot de emissiegarantie
Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van
een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse
Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board
(CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet
voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het
controlesysteem van de emissie van de motor in de Gebruikershandleiding van uw
product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor.
Andere landen dan de VS of Canada
Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die
in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt
krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw erkend Toro servicecenter.
374-0253 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement