Toro GrandStand Mower, With 102cm TURBO FORCE Cutting Unit Riding Product Brugermanual

Toro GrandStand Mower, With 102cm TURBO FORCE Cutting Unit Riding Product Brugermanual
Form No. 3426-485 Rev B
GrandStand®-plæneklipper
Med 91 cm eller 102 cm TURBO
FORCE®-klippeenhed
Modelnr. 74534TE—Serienr. 404330000 og derover
Modelnr. 74536TE—Serienr. 404330000 og derover
Registrer dit produkt på www.Toro.com.
Oversættelse af original (DA)
*3426-485* B
Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver.
Yderligere oplysninger fås på den separate
produktspecifikke overensstemmelseserklæring.
Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger
med maskinen.
Indledning
Denne ståplæneklipper med roterende skæreknive er
beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører.
Den er primært beregnet til klipning af græs på
velholdte plæner på private eller kommercielle
ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål
end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv
og omkringstående for fare.
g272373
Figur 1
1. Model- og serienummerets placering
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at
betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå
person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene
produktet korrekt og sikkert.
Modelnr.
Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger,
herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer,
oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler
eller for at registrere dit produkt.
Serienr.
Denne vejledning advarer dig om mulige farer og
giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af
advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som
kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du
ikke følger de anbefalede forholdsregler.
Når du har brug for service, originale Toro-dele
eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en
autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice
samt have produktets model- og serienummer parat.
Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er
placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er
gjort plads til dette.
g000502
Vigtigt: Scan QR-koden på serienummermærka-
Figur 2
ten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed
for at tilgå garanti, reservedele og andre
produktoplysninger.
1. Advarselssymbol
Denne betjeningsvejledning bruger to ord til
at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder
opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger,
og Bemærk angiver generel information, som det er
værd at lægge særligt mærke til.
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Kontakt os på www.Toro.com.
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes
Indhold
Vedligeholdelse af elektrisk system ..................... 38
Elektrisk system – Sikkerhed ............................ 38
Serviceeftersyn af batteriet ............................... 38
Serviceeftersyn af sikringerne .......................... 40
Vedligeholdelse af drivsystem ............................. 41
Justering af sporingen ...................................... 41
Justering af nærhedsafbryderen ....................... 41
Kontrol af dæktrykket........................................ 42
Justering af styrehjulets tapleje......................... 43
Justering af den elektriske kobling .................... 43
Vedligeholdelse af kølesystem ............................ 44
Rengøring af luftindtagsskærmen..................... 44
Rengøring af kølesystemet............................... 44
Vedligeholdelse af bremser ................................. 45
Testning af parkeringsbremsen......................... 45
Kontrol af bremseafstanden.............................. 45
Justering af bremserne ..................................... 45
Vedligeholdelse af remme ................................... 46
Kontrol af remmene .......................................... 46
Udskiftning af plæneklipperskjoldets
rem................................................................ 46
Udskiftning af pumpedrivremmen ..................... 47
Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem ............................................................. 48
Justering af højre bevægelseshåndtag ............. 48
Justering af den neutrale position for
bevægelseshåndtagene ............................... 49
Vedligeholdelse af hydrauliksystem ..................... 50
Hydrauliksystem – Sikkerhed ........................... 50
Hydrauliksystemets specifikationer .................. 50
Kontrol af hydraulikvæsken .............................. 50
Udskiftning af hydraulikvæske .......................... 51
Udskiftning af hydraulikfilteret........................... 52
Udluftning af hydrauliksystemet ........................ 53
Kontrol af hydraulikslangerne ........................... 53
Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet............... 53
Serviceeftersyn af skæreknivene...................... 53
Nivellering af plæneklipperskjoldet ................... 55
Udskiftning af græsdeflektoren ......................... 59
Rengøring ........................................................... 60
Rengøring under plæneklipperskjoldet ............. 60
Bortskaffelse af affald ....................................... 60
Opbevaring ............................................................. 60
Sikkerhed i forbindelse med opbevaring ........... 60
Rengøring og opbevaring ................................. 60
Fejlfinding ............................................................... 62
Diagrammer ............................................................ 64
Sikkerhed .................................................................. 4
Generelt om sikkerhed........................................ 4
Sikkerheds- og instruktionsmærkater ................. 4
Produktoversigt ....................................................... 10
Betjeningsanordninger ..................................... 10
Specifikationer ..................................................11
Redskaber/tilbehør ............................................11
Før betjening ....................................................... 12
Sikkerhedshensyn før drift ................................ 12
Påfyldning af brændstof.................................... 12
Udførelse af daglig vedligeholdelse .................. 13
Indkøring af en ny maskine ............................... 13
Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet ............ 13
Under betjening ................................................... 14
Sikkerhed under drift......................................... 14
Betjening af parkeringsbremsen ....................... 15
Betjening af kraftudtaget................................... 16
Betjening af gashåndtaget ................................ 16
Betjening af chokeren ...................................... 16
Betjening af tændingskontakten ....................... 17
Start af motoren................................................ 17
Sluk af motoren ................................................ 18
Betjening af platformen..................................... 18
Kørsel fremad og bakning................................. 19
Sideudblæsning eller græskværning ................ 20
Justering af klippehøjden.................................. 21
Justering af udblæsningsskærm ....................... 21
Placering af udblæsningsskærmen................... 22
Brug af vægte ................................................... 22
Efter betjening ..................................................... 23
Sikkerhed efter drift .......................................... 23
Brug af brændstofafbryderventilen.................... 23
Manuel skubning af plæneklipperen ................. 23
Transport af maskinen ...................................... 24
Vedligeholdelse ...................................................... 26
Sikkerhed ved vedligeholdelse ......................... 26
Skema over anbefalet vedligeholdelse ................ 27
Tiltag forud for vedligeholdelse ............................ 28
Hævning af plæneklipperen med henblik på
vedligeholdelse ............................................. 28
Udløsning af puden med henblik på adgang
bagfra............................................................ 29
Smøring .............................................................. 30
Smøring af maskinen........................................ 30
Smøring af de forreste styrehjuls
drejeled ......................................................... 30
Smøring af styrehjulnavene .............................. 31
Motorvedligeholdelse .......................................... 32
Motorsikkerhed................................................. 32
Serviceeftersyn af luftfilteret ............................. 32
Serviceeftersyn af motorolien ........................... 33
Serviceeftersyn af tændrøret ............................ 35
Kontrol af gnistskærmen................................... 36
Vedligeholdelse af brændstofsystem ................... 37
Tømning af brændstoftanken............................ 37
Udskiftning af brændstoffilteret ......................... 37
3
Sikkerhed
• Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.
• Hold omkringstående og børn væk fra
arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene
maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige,
uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk
i stand til opgaven betjene maskinen.
Denne maskine er designet under hensyntagen til
EN ISO 5395.
Generelt om sikkerhed
• Stop maskinen, sluk for motoren, og tag
Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt
udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne
for at undgå alvorlig personskade.
• Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.
• Hold hænder og fødder væk fra bevægelige
maskinkomponenter.
• Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger
og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og
fungerer korrekt på maskinen.
tændingsnøglen ud, før maskinen efterses, fyldes
med brændstof eller renses for tilstopninger.
Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert,
kan det medføre personskade. Operatøren skal altid
følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom
på advarselssymbolet , der betyder Forsigtig,
Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning,
for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse
forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade
eller død.
Sikkerheds- og instruktionsmærkater
Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på
potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.
decaloemmarkt
Producentens mærke
1. Indikerer, at kniven er identificeret som en reservedel fra
producenten af originalmaskinen.
decalbatterysymbols
Batterisymboler
Nogle af eller alle disse symboler findes på batteriet.
1. Eksplosionsfare
2. Ingen ild, flammer eller
rygning
6. Hold omkringstående på
afstand.
7. Bær beskyttelsesbriller
– eksplosive gasser kan
forårsage blindhed og
andre personskader.
3. Kaustisk væske/fare for
kemisk forbrænding
8. Batterisyre kan forårsage
alvorlige forbrændinger.
4. Bær beskyttelsesbriller.
9. Skyl omgående øjnene
med vand, og søg hurtigt
læge.
5. Læs betjeningsvejledningen.
decal93-7818
93-7818
1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen for at få instruktioner
i tilspænding af skæreknivsbolten/-møtrikken til 115 til
149 Nm.
10. Indeholder bly; må ikke
kasseres.
decal106-5517
106-5517
1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.
4
decal110-2067
110-2067
decal116-8772
116-8772
1. Tilbehør, 15 A
3. Opladning, 25 A
2. Kraftudtag, 10 A
4. Hovedsikring, 30 A
decal115-4186
115-4186
1. Interval
2. Kraftudtag
decal116-8775
3. Parkeringsbremse
116-8775
4. Neutral
5. Dødemandskontakt
6. Batteri
1. Læs betjeningsvejledningen.
decal115-4212
115-4212
1. Hydraulikvæskestand
3. Advarsel – rør ikke ved
den varme overflade.
2. Læs Betjeningsvejledningen.
5
2.
Advarsel – Fyld til bunden
af påfyldningsstudsen.
Undlad at overfylde
tanken.
Mærkat 119-0186 er til skjolde på 91 cm.
decal119-0217
119-0217
1. Advarsel – stop motoren, hold afstand til bevægelige dele;
hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på
plads.
decal119-1854
119-1854
1. Knap til justering af traktionsdrevets hastighed.
decal119-0186
119-0186
1. Remføring
Mærkat 119-0187 er til skjolde på 102 cm.
decal119-2317
119-2317
1. Klippehøjde
decal119-0187
119-0187
1. Remføring
6
decal121-6049
121–6049
1. Fare for udslyngede
genstande – hold
omkringstående på
afstand.
3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder
med plæneklipperens
skærekniv – hold afstand
til bevægelige dele.
2. Fare for udslyngede
genstande fra
plæneklipperen – betjen
ikke plæneklipperen
med afmonterede
afskærmninger eller
skjolde.
decal117-0454
117-0454
1. Traktionskontrol
3. Langsom
5. Bakgear
2. Hurtig
4. Neutral
6. Kraftudtag – udkobling
7
7. Dødemandskontakt
decal119-0241
119-0241
1. Læs betjeningsvejledningen, før der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
3. Smør hver 50 timer.
5. Kontroller hydraulikolien hver 50 timer.
2. Kontroller drivhjulets dæktryk hver
50 timer.
4. Smør styrehjulet hver 500 timer.
6. Kontroller motorolien hver 8 timer.
decal125-4679
125–4679
1. Parkeringsbremse – deaktiveret
5. Motorhastighed
2. Parkeringsbremse – aktiveret
6. Langsom
3. PTO – tilkoblet
7. Trinløst regulerbar indstilling
4. PTO – udkoblet
8. Hurtig
8
decal139-2878
139-2878
1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen.
6. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på
afstand.
2. Advarsel – betjen ikke denne maskine uden at være uddannet 7. Advarsel – aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren,
til det.
og tag nøglen ud, før du forlader maskinen eller udfører
vedligeholdelse.
3. Advarsel – bær høreværn.
8. Tippefare – brug ikke dobbelte ramper ved læsning på en
anhænger. Brug kun en enkelt rampe svarende til maskinens
bredde. Bak op ad rampen (i bakgear), og kør ned ad rampen
i fremadgående gear.
4. Fare for udslyngede genstande – sænk deflektoren, inden
9. Tippefare – betjen ikke maskinen i nærheden af bratte
maskinen anvendes.
afsatser eller vand. Hold sikker afstand til bratte afsatser.
5. Risiko for skæring/amputation af hænder og fødder – hold
afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn
på plads.
9
Produktoversigt
Betjeningsanordninger
Før du starter motoren og anvender maskinen, er
det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens
betjeningsanordninger.
Kontrolpanel
g020528
Figur 3
1. Sideudblæsningssliske
7. Operatørens pude
2. Batteri
8. Platform (sænket position)
3. Motor
9. Hydrauliktank
4. Brændstoftank
10. Plæneklipperskjold
5. Kontrolpanel
11. Forstyrehjul
g020529
Figur 4
6. Bevægelseshåndtag
1. Brændstofdæksel
2. Klippehøjdehåndtag
7. Timetæller
8. Choker
3. Kraftudtagskontakt
9. Tændingskontakt
4. Højre bevægelseshåndtag 10. Brændstofmåler
5. Venstre bevægelseshånd- 11. Gashåndtag
tag
6. Parkeringsbremsehåndtag
10
Timetæller
Kraftudtagskontakt
Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren
har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse
tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse
(Figur 5).
Brug kraftudtagskontakten til at aktivere og deaktivere
plæneklipperens skæreknive (Figur 4). Se Betjening
af kraftudtaget (side 16).
Tændingskontakt
Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke
for motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og
START . Se Betjening af tændingskontakten (side 17).
Bevægelseshåndtag
Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen
frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 4).
g009467
Figur 5
1. Sikkerhedslåssymboler
Brændstofafbryderventil
3. Timetæller
2. Batterilampe
Luk brændstofafbryderventilen, når maskinen
transporteres eller opbevares. Se Brug af
brændstofafbryderventilen (side 23).
Brændstofmåler
Specifikationer
Brændstofmåleren er placeret øverst på midten af
tanken (Figur 4).
Bemærk: Specifikationer og design kan ændres
uden forudgående varsel.
Indikatorer for sikkerhedslås
Symboler på timetælleren angiver sammen med en
sort trekant, at låsekomponenten befinder sig i den
korrekte position (Figur 5).
Plæneklipperskjold på 91 cm
Plæneklipperskjold på 102 cm
91 cm
102 cm
Bredde med
deflektoren nede
131 cm
142 cm
Længde med
platformen nede
188 cm
178 cm
Længde med
platformen oppe
155 cm
145 cm
Højde
122 cm
122 cm
Vægt
343 kg
351 kg
Klippebredde
Batteriindikatorlampe
Når nøglen drejes til positionen ON (til) i nogle få
sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor
timerne normalt vises.
Batterilampen tændes, når du drejer nøglen til
positionen ON (til), og når ladningen er under det
korrekte driftsniveau (Figur 5).
Redskaber/tilbehør
Gashåndtag
Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte
redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen,
som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en
autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret
Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at
få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.
Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den
har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen
LANGSOM til HURTIG (Figur 4).
Choker
Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for
at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat
overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og
tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan
være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.
Brug chokeren, før du starter en kold motor. Træk op i
chokeren for at aktivere chokeren. Tryk chokeren ned
for at deaktivere chokeren.
11
Betjening
Før betjening
•
Sikkerhedshensyn før drift
Generelt om sikkerhed
• Maskinen må aldrig betjenes af børn eller
•
•
•
•
•
•
utrænet personale. Vær opmærksom på, at
lokale forskrifter kan angive en mindstealder for
operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle
operatører og mekanikere.
Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening
af udstyret samt med betjeningsanordningerne og
sikkerhedssymbolerne.
Du skal vide, hvordan man hurtigt standser
maskinen og slukker for motoren.
Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og
fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de
ikke fungerer korrekt.
Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for
at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og
klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.
Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og
fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at
udslynge.
Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende
udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der
kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.
•
•
•
•
•
•
Brændstofsikkerhed
•
• Brændstof er meget brandfarligt og yderst
eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af
brændstof kan give dig eller andre forbrændinger
samt medføre tingsskade.
– For at undgå, at en statisk ladning antænder
brændstoffet, skal beholderen og/eller
maskinen placeres direkte på jorden, før de
fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på
andre genstande.
– Fyld tanken udendørs i et åbent område, når
motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof
op.
– Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i
nærheden af åben ild eller gnister.
– Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke
brændstof på brændstoftanken, mens motoren
kører eller er varm.
– Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge
at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der
kan antænde brændstoffet, før dampene er
spredt.
– Opbevar brændstof i en godkendt beholder og
utilgængeligt for børn.
Brændstof er farligt og kan være dødbringende,
hvis det indtages. Længere tids udsættelse
for dampe kan forårsage alvorlige skader og
sygdomme.
– Undgå længere tids indånding af dampe.
– Hold hænder og ansigt væk fra dysen og
brændstoftankens åbning.
– Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.
Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus
som f.eks på en vandvarmer eller på andre
apparater.
Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil
eller anhænger med plastikforing. Stil altid
beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før
påfyldning.
Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og
fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis
dette ikke er muligt, skal påfyldningen foregå
vha. en bærbar beholder i stedet for direkte fra
brændstofstanderen.
Betjen ikke maskinen, medmindre hele
udstødningssystemet er på plads og i god
driftsmæssig stand.
Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med
kanten af åbningen i brændstoftanken eller
-beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug
ikke låseenhed for slangespidsen.
Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks
skifte tøj. Tør eventuelt spildt brændstof op.
Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt
brændstofdækslet på igen, og stram det.
Påfyldning af brændstof
Anbefalet brændstof
• For at opnå de bedste resultater skal du kun
•
12
bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri
benzin med et oktantal på 87 eller højere
((R+M)/2-ratingmetode).
Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol)
eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr.
volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke
det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr.
volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig
benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol
pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 %
ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller
E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der
drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning.
Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer
for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste
ydelse.
anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre
ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af
motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.
• Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.
• Opbevar ikke brændstof i hverken
Anvendelse af
sikkerhedslåsesystemet
brændstoftanken eller brændstofdunke hen
over vinteren, medmindre du anvender en
brændstofstabilisator.
• Fyld ikke olie i benzin.
ADVARSEL
Brug af brændstofstabilisator
Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet
udkobles eller beskadiges, kan maskinen
reagere uventet og forårsage personskade.
Brug af brændstofstabilisator i maskinen holder
brændstoffet frisk i længere tid, når det bruges som
anvist af brændstofstabilisatorens producent.
• Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
• Kontroller dagligt, at
sikkerhedskontakterne fungerer og udskift
eventuelle beskadigede kontakter, før du
betjener maskinen.
Vigtigt: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der
indeholder metanol eller etanol.
Tilsæt den mængde brændstofstabilisator
til friskt brændstof, som foreskrives af
brændstofstabilisatorens producent.
Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet
Påfyldning af brændstoftanken
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til
NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver
parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Rengør området omkring brændstofdækslet, og
afmonter dækslet.
4.
Fyld brændstoftanken op til bunden af
påfyldningsstudsen.
Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på
at forhindre kraftudtaget i at indkoble, medmindre du
foretager en af følgende handlinger:
• Flyt højre bevægelseshåndtag til den midterste,
ulåste position.
• Træk kontakten til kraftudtaget til positionen ON
(til).
Sikkerhedslåsesystemet er konstrueret, så
skæreknivene/redskabet standses, hvis du
flytter eller slipper begge bevægelseshåndtag i
positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
Timetælleren har symboler, som angiver over
for brugeren, hvornår hver låsekomponent er i
den korrekte position. Når komponenten er i den
korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende
firkant (Figur 6).
Bemærk: Fyld ikke brændstoftanken helt
op. Den tomme plads giver benzinen i
brændstoftanken plads til at udvide sig.
5.
Monter dækslet til brændstoftanken forsvarligt.
Tør eventuelt spildt brændstof op.
Udførelse af daglig
vedligeholdelse
Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne
for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i
Vedligeholdelse (side 26).
g009472
Figur 6
Indkøring af en ny maskine
1. Trekanterne lyser, når låsekomponenterne er i den korrekte
position.
Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft.
Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og
13
Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet
Under betjening
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Sikkerhed under drift
Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du
betjener maskinen.
Generelt om sikkerhed
Bemærk: Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer
• Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig
som beskrevet i det følgende, skal der straks
tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere
sikkerhedssystemet.
•
1.
Start motoren. Se Start af motoren (side 17).
2.
Flyt højre bevægelseshåndtag til den midterste,
ulåste position.
•
Bemærk: Skæreknivene/redskabet bør
standse, og motoren bør stoppe.
3.
Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen.
4.
Flyt højre bevægelseshåndtag til den midterste,
ulåste position.
•
Hold fortsat bevægelseshåndtaget i den
midterste, ulåste position, træk opad i kontakten
til kraftudtaget, og slip kontakten.
•
5.
•
Bemærk: Koblingen og skæreknivene/redskabet bør gå i indgreb.
6.
7.
8.
9.
•
Flyt eller slip højre bevægelseshåndtag til
positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
Bemærk: Skæreknivene/redskabet bør
standse, og motoren bør blive ved med at køre.
•
Skub kraftudtagskontakten ned, og flyt højre
bevægelseshåndtag ned til den midterste, ulåste
position.
•
Hold fortsat bevægelseshåndtaget i den
midterste, ulåste position, træk opad i kontakten
til kraftudtaget, og slip kontakten.
•
Bemærk: Koblingen og skæreknivene/redskabet bør gå i indgreb.
•
Tryk kontakten til kraftudtaget ned til positionen
OFF (fra).
•
Bemærk: Skæreknivene/redskabet bør
•
•
stoppe.
10.
Træk kraftudtagskontakten op, mens motoren
kører, og slip den uden at holde det højre
bevægelseshåndtag i den midterste, ulåste
position.
Bemærk: Skæreknivene/redskabet bør ikke
koble ind.
•
14
for ulykker, som kan forårsage personskade eller
tingsskade.
Bær korrekt beklædning, herunder
beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert,
kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og
bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.
Betjening af maskinen kræver din fulde
opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med
aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette
kan medføre person- eller tingsskade.
Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller
påvirket af alkohol eller medicin.
Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold
omkringstående personer og kæledyr væk fra
maskinen under drift.
Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode
vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko
for lynnedslag.
Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig
personskade, hvis du glider og kommer i berøring
med skærekniven. Undgå at klippe under våde
forhold.
Før du starter motoren, skal du sørge for, at
alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er
aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.
Sørg for at have et godt fodfæste, mens du bruger
maskinen, særligt når du bakker.
Hold dine hænder og fødder væk fra
klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af
udkaståbningen.
Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane,
før du bakker.
Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde
vinkler, buske, træer eller andre genstande, der
kan blokere dit udsyn.
Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.
Stands maskinen, tag tændingsnøglen ud, og
vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før
du efterser plæneklipperskjoldet eller redskabet,
når du har ramt en genstand, eller hvis der
opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag
alle nødvendige reparationer, inden driften
genoptages.
Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og
krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid
tilbage for andre.
• Kør på tværs af skråninger, aldrig op og ned.
• Udkobl klippeenheden, og sluk for motoren før
Undgå kørsel på meget stejle eller våde skråninger.
justering af klippehøjden (medmindre du kan
justere den fra betjeningspositionen).
• Identificer farer ved foden af skråningen. Betjen
• Betjen kun motoren i områder med god udluftning.
ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser,
grøfter, volde, vand og andre risikoområder.
Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører
over kanten, eller hvis en kant skrider sammen.
Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde)
mellem maskinen og enhver form for farekilde.
Anvend en håndplæneklipper eller et håndholdt
værktøj til at arbejde i disse områder.
Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er
dødbringende, hvis de indåndes.
• Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.
• Før du forlader betjeningspositionen (også hvis
det er for at tømme fangene eller rense slisken),
skal du gøre følgende:
– Parker maskinen på en plan overflade.
• Undlad at starte, standse eller vende maskinen
– Udkobl kraftudtaget.
på skråninger. Undlad at foretage pludselige
hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og
gradvist.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.
• Maskinen må ikke betjenes, hvis der er
– Vent, til alle bevægelige dele standser.
usikkerhedsmomenter vedrørende maskinens
traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom
på, at betjening af maskinen på vådt græs, på
skråninger eller ned ad bakker kan medføre,
at maskinen mister traktion. Mistet traktion til
drivhjulene kan forårsage udskridning og mistet
bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide,
selvom drivhjulene er stoppet.
• Sluk for maskinen, og udkobl klippeenhedens drev
i følgende situationer:
– Før brændstoftilførsel
– Før du fjerner tilstopninger
– Før eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse
af klippeenheden
• Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter,
– Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller
hvis der forekommer en unormal vibration.
Efterse klippeenheden for skader, og foretag
udbedringer, før du starter og betjener
maskinen
huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte
farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer.
Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.
• Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med
– Før du forlader betjeningspositionen
tilbehør eller redskaber. Disse kan ændre
maskinens stabilitet og forårsage mistet
herredømme. Følg vejledningerne for modvægte.
• Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.
• Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt
• Hvis du mister herredømmet over maskinen, skal
af Toro® Company.
du træde af maskinen og væk fra maskinens
køreretning.
Sikkerhed på skråninger
• Skråninger er en væsentlig årsag til, at
Betjening af parkeringsbremsen
føreren mister herredømmet, eller at maskinen
vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige
personskader, i værste tilfælde med døden til
følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på
skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at
betjene maskinen på alle former for skråninger.
Før maskinen betjenes på en skråning, skal du
gøre følgende:
Aktiver altid parkeringsbremsen, når du slukker for
maskinen eller efterlader den uden opsyn. Kontroller,
at parkeringsbremsen fungerer korrekt før hver brug.
Hvis parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen
forsvarligt, skal den justeres. Se Betjening af
parkeringsbremsen (side 15).
– Gennemgå og forstå instruktionerne
vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen
og på maskinen.
Træk parkeringsbremsehåndtaget bagud for at
aktivere parkeringsbremsen (Figur 7).
– Evaluer forholdene på stedet på den
pågældende dag for at fastslå, om skråningen
er sikker at betjene maskinen på. Brug sund
fornuft og god dømmekraft, når du foretager
denne evaluering. Ændringer i terrænet,
såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens
funktion på en skråning.
Skub parkeringsbremsehåndtaget fremad for at
deaktivere parkeringsbremsen.
15
g009465
Figur 7
1. Parkeringsbremse –
aktiveret
g012895
Figur 10
2. Parkeringsbremse –
deaktiveret
Betjening af gashåndtaget
Betjening af kraftudtaget
Du kan flytte gashåndtaget mellem positionen FAST
(hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 11).
Brug kraftudtagskontakten sammen med
bevægelseshåndtagene til at indkoble og udkoble
skæreknivene og motordrevne redskaber.
Brug altid positionen FAST (hurtig), når du indkobler
kraftudtaget.
Indkobling af kraftudtagskontakten
g008946
Figur 11
Betjening af chokeren
Brug chokeren, før du starter en kold motor.
g216326
1.
Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere
chokeren, før tændingskontakten tages i brug
(Figur 12).
2.
Tryk chokerhåndtaget ned for at deaktivere
chokeren, når motoren er startet (Figur 12).
Figur 8
Udkobling af kraftudtagskontakten
Figur 9 og Figur 10 viser to måder at udkoble
kraftudtaget på.
g009174
Figur 9
16
g031281
Figur 14
Start af motoren
Vigtigt: Aktiver ikke starteren i mere end
5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke
starter, skal du vente 15 sekunder mellem
forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan
startermotoren brænde sammen.
g008959
Bemærk: En varm eller brandvarm motor kræver
muligvis ikke choker.
Figur 12
1. Positionen ON (tændt)
2. Positionen OFF (slukket)
Bemærk: Det kan være nødvendigt at gentage
cyklus for at starte motoren, når du starter den første
gang, efter du har fyldt et helt tomt brændstofsystem
med brændstof.
Betjening af tændingskontakten
Vigtigt: Aktiver ikke starteren i mere end
5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke
starter, skal du vente 15 sekunder mellem
forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan
startermotoren brænde sammen.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at gentage
cyklus for at starte motoren, når du starter den første
gang, efter du har fyldt et helt tomt brændstofsystem
med brændstof.
g031239
Figur 13
17
g032587
Figur 16
Vigtigt: Kontroller, at brændstofafbryderventilen
er lukket, før maskinen transporteres eller
opbevares, med henblik på at forhindre
brændstoflækage. Frakobl tændrøret/-ene, før
maskinen stilles til opbevaring, for at forhindre, at
den starter ved et uheld.
g032586
Figur 15
Sluk af motoren
Betjening af platformen
FORSIGTIG
Du kan bruge maskinen med platformen oppe eller
nede. Dine præferencer afgør, hvilken position der
anvendes.
Børn eller andre omkringstående kan komme
til skade, hvis de flytter eller forsøger at
betjene maskinen, når operatøren ikke er til
stede.
Tag altid nøglen ud, og aktiver
parkeringsbremsen, når du forlader
førerpositionen.
Lad motoren gå i tomgang med gashåndtaget på
langsom (skildpadde) i 60 sekunder, inden du drejer
tændingsnøglen til positionen OFF (fra).
18
ADVARSEL
Operatørplatformen er tung og kan forårsage
personskade, når du hæver eller sænker
den. Sænk eller hæv operatørens platform
forsigtigt, da den kan forårsage skade, hvis
den pludselig tabes.
• Læg ikke hænderne eller fingrene på
platformens pivoteringsområde, når
operatørens platform sænkes eller hæves.
• Sørg for, at platformen er understøttet, når
du trækker låsestiften ud.
• Sørg for, at låsen fastgør platformen, når
den foldes op. Skub den hårdt mod puden,
så låsestiften låses på plads.
• Hold omkringstående væk fra maskinen,
når platformen hæves eller sænkes.
Betjening af maskinen med hævet
platform
Kør maskinen med hævet platform i følgende tilfælde:
• Brug af maskinen i nærheden af bratte afsatser
• Brug af maskinen på små områder, hvor maskinen
g012181
Figur 17
er for stor
• Områder med lavthængende grene eller
1. Hævet platform
forhindringer
3. Træk grebet ud for at
udløse platformen.
2. Sænket platform
• Læsning af maskinen med henblik på transport
• Kørsel op ad skråninger
Hæv platformen ved at trække det bageste af
platformen op, så låsestiften og grebet låses på plads.
Skub den hårdt mod puden, så låsestiften låses på
plads.
Kørsel fremad og bakning
Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt
i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til
positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse.
Betjening af maskinen med
sænket platform
FORSIGTIG
• Brug af maskinen i de fleste områder
Maskinen kan dreje meget hurtigt, og du
kan miste herredømmet over maskinen og
forårsage personskade på dig selv og skade
på maskinen.
• Kørsel på skråninger
Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.
Kør maskinen med sænket platform i følgende
tilfælde:
• Kørsel ned ad skråninger
Kørsel fremad
Sænk platformen ved at skubbe platformen fremad
mod puden, så trykket på låsestiften lettes, træk
derefter grebet ud, og sænk platformen (Figur 17).
19
1.
Deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af
parkeringsbremsen (side 15).
2.
Flyt højre bevægelseshåndtag til den midterste,
ulåste position.
g009473
Figur 19
Bakning
g020531
Figur 18
1. Forreste referencestang
4. Højre bevægelseshåndtag
2. Venstre bevægelseshåndtag
5. Højre bevægelseshåndtag
i positionen NEUTRAL-LOCK
(neutral låseposition)
1.
Flyt højre bevægelseshåndtag til den midterste,
ulåste position.
2.
Træk bevægelseshåndtagene langsomt bagud
(Figur 20).
3. Bageste referencestang
3.
Flyt hastighedskontrolhåndtaget til den ønskede
hastighed.
4.
Skub bevægelseshåndtagene langsomt fremad
(Figur 19).
Bemærk: Motoren slukker, hvis du flytter et
bevægelseshåndtag, mens parkeringsbremsen
er aktiveret.
Bemærk: Jo længere bevægelseshåndtagene
flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører
maskinen i den pågældende retning.
g009474
Bemærk: Du kan stoppe ved at trække
Figur 20
bevægelseshåndtagene tilbage til den NEUTRALE
POSITION.
Sideudblæsning eller
græskværning
Maskinen er udstyret med en hængslet græsdeflektor,
der blæser det afklippede græs til siden og ned mod
plænen.
20
FARE
Hvis ikke der er monteret græsdeflektor,
udblæsningsdæksel eller komplet græsfang,
udsætter du dig selv og andre for kontakt
med skæreknivene og udslyngede genstande.
Kontakt med plæneklipperens roterende
skærekniv(e) og udslyngede genstande
medfører personskade eller død.
• Fjern ikke græsdeflektoren fra maskinen,
da deflektoren leder materialerne ned mod
plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges,
skal den straks udskiftes.
g020532
• Placer aldrig hænder eller fødder under
maskinen.
Figur 21
1. Klippehøjdehuller
3. Klippehøjdehåndtag
• Forsøg aldrig at rense
udblæsningsområdet eller
plæneklipperens skæreknive, medmindre
bøjlen er sluppet, og kraftudtaget er
udkoblet. Drej nøglen til positionen OFF
(fra). Tag desuden nøglen ud, og fjern
tændrørskablet/-erne fra tændrøret/-ene.
Justering af udblæsningsskærm
Justering af klippehøjden
Plæneklipperens udblæsning kan justeres til
forskellige typer klippeforhold. Placer knastlåsen og
skærmen, så den bedste klippekvalitet opnås.
2. Klippehøjdepind
Klippehøjden kan justeres fra 25 til 127 mm i
intervaller på 6 mm.
1.
Flyt klippehøjdehåndtaget til transportpositionen
(hele vejen op).
2.
Roter splitten 90 grader, og fjern den fra
klippehøjdebeslaget.
3.
Vælg det hul i klippehøjdebeslaget, som svarer
til den ønskede klippehøjde, og sæt pinden i
(Figur 21).
4.
Tryk på den øverste knap og sænk
klippehøjdehåndtaget ned på pinden (Figur 21).
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral
låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Skærmen justeres ved at løsne møtrikken (Figur
22).
4.
Juster skærmen og møtrikken i åbningen iht.
den ønskede udblæsning og stram møtrikken.
g012676
Figur 22
1. Åbning
21
2. Bolt
Placering af udblæsningsskærmen
Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne
vil variere i henhold til græstype, fugtindhold og
græssets højde.
Bemærk: Hvis motoreffekten falder, og
plæneklipperens hastighed er den samme, skal
skærmen åbnes.
Position A
Dette er den allerbageste position (se Figur 23). Benyt
denne position til følgende:
g012678
Figur 24
• Klipning af kort, tyndtvoksende græs
• Ved tørre forhold
• Til mindre afklippede græsstykker.
Position C
• Blæser det afklippede græs længere væk fra
Dette er den helt åbne position (Figur 25). Benyt
denne position til følgende:
plæneklipperen
• Klipning af højt, tæt græs
• Ved våde forhold
• Sænker motorens strømforbrug
• Giver mulighed for øget hastighed ved tunge
forhold
g012677
Figur 23
Position B
Benyt denne position ved opsamling i pose (Figur 24).
g012679
Figur 25
Brug af vægte
• Monter vægte for at forbedre balancen. Du kan
tilføje eller fjerne vægte for at opnå optimeret
ydeevne ved forskellige driftsforhold og i henhold
til din præference.
22
• Tilføj eller fjern én vægt ad gangen, indtil du opnår
•
Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når
motoren startes.
den ønskede manøvredygtighed og balance.
Se redskabernes betjeningsvejledning for
anbefalede vægte.
Bemærk: Kontakt en autoriseret serviceforhandler
for at bestille et vægtsæt.
ADVARSEL
For store vægtændringer kan påvirke
maskinens manøvredygtighed og
funktionsmåde. Dette kan medføre
alvorlig skade på dig og omkringstående
personer.
• Foretag kun vægtændringer i små
intervaller.
• Kontroller maskinen efter hver
vægtændring for at sikre, at maskinen kan
betjenes på sikker vis.
g020864
Efter betjening
Sikkerhed efter drift
g008948
Figur 26
Generelt om sikkerhed
1. Positionen ON (tændt)
2. Positionen OFF (slukket)
• Sluk altid for maskinen, tag tændingsnøglen ud,
•
•
•
•
•
•
vent, til alle bevægelige dele er standset, og
lad maskinen køle af før justering, eftersyn og
rengøring af maskinen, eller inden den stilles til
opbevaring.
Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne,
lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand.
Tør spildt olie eller brændstof op.
Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen
opbevares eller transporteres.
Udkobl kraftudtaget, når du transporterer eller ikke
bruger maskinen.
Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus,
som f.eks. på en vandvarmer eller på andre
apparater.
Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses
på en anhænger eller lastbil.
Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler
eller reb. Både de forreste og bageste stropper
bør føres ned og udad fra maskinen.
Manuel skubning af
plæneklipperen
Omløbsventilerne gør det muligt at skubbe maskinen
manuelt, uden at motoren kører.
Vigtigt: Skub altid maskinen manuelt. Træk ikke
maskinen med et andet køretøj, da dette kan
beskadige hydraulikken.
Vigtigt: Maskinen må ikke startes eller betjenes,
når omløbsventilerne er åbne. Dette kan medføre
beskadigelse af systemet.
1.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral
låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sænk plæneklipperskjoldet til den laveste
klippehøjde.
Bemærk: Dette giver adgang til
omløbsventilerne.
Brug af brændstofafbryderventilen
3.
Åbn omløbsventilen på begge pumper ved at
dreje dem 1 til 2 omgange mod uret (Figur 27).
Bemærk: Derved får hydraulikvæsken
mulighed for at løbe uden om pumperne, så
hjulene kan dreje.
Luk brændstofafbryderventilen ved transport,
vedligeholdelse og opbevaring (Figur 26).
23
Bemærk: Drej omløbsventilerne maks. 2
ADVARSEL
omgange, så ventilen ikke kommer ud af huset,
og væsken løber ud.
Kørsel på gader og veje uden blinklys,
lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om
langsomtgående køretøj kan føre til ulykker
og forårsage personskade.
Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.
Valg af anhænger
ADVARSEL
Pålæsning af en maskine på en anhænger
eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan
forårsage alvorlig personskade eller død
(Figur 28).
• Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug
ikke individuelle ramper til hver side af
maskinen.
• Sørg for, at rampen er mindst fire gange
så lang som højden fra anhængeren eller
lastbilens lad og ned til jorden.
g012680
Figur 27
1. Pumpeomløbsventil
4.
Deaktiver parkeringsbremsen.
5.
Skub maskinen til det ønskede sted.
6.
Aktiver parkeringsbremsen.
7.
Luk omløbsventilerne, men overspænd dem
ikke.
8.
Tilspænd ventilerne med et moment på 12-15
Nm.
Transport af maskinen
Brug en robust anhænger eller lastbil til at
transportere maskinen. Brug en rampe med fuld
bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen
er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys
og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen.
Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse
oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående
personer med at undgå at komme til skade. Følg
de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og
bindepunkter.
g229507
Figur 28
1. Rampe i fuld bredde i
stuvet position
3. H = anhængerens højde
eller lastbilens ladhøjde
ned til jorden
2. Rampen er mindst 4 gange 4. Anhænger
så lang som anhængerens
højde eller lastbilens
ladhøjde ned til jorden
24
Læsning af maskinen
ADVARSEL
Pålæsning af en maskine på en anhænger
eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan
forårsage alvorlig personskade eller død.
• Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres
på en rampe.
• Bak maskinen op ad rampen, og gå med
den forlæns ned ad rampen.
g012183
• Undgå pludselig acceleration eller
deceleration når maskinen køres op på en
rampe. Dette kan forårsage, at man mister
kontrollen eller øge risikoen for at vælte.
1.
Hvis du bruger en anhænger, skal du
fastgøre den til trækkøretøjet og sætte
sikkerhedskæderne på.
2.
Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og
lygter.
3.
Sænk rampen (Figur 28).
4.
Hæv platformen.
Figur 30
1. Bindepunkter
Vigtigt: Sørg altid for, at platformen er
hævet, når maskinen på- og aflæsses.
5.
Bak maskinen op ad rampen (Figur 29).
g031405
Figur 29
1. Bak maskinen op ad
rampen.
2. Gå med maskinen ned ad
rampen.
6.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver
parkeringsbremsen.
7.
Fastgør maskinen i nærheden af de forreste
styrehjul og den bageste kofanger med remme,
kæder, kabler eller reb (Figur 30). Der henvises
til de lokale regler for bindepunkter.
25
Vedligeholdelse
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.
FORSIGTIG
Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte
motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.
Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablerne af tændrørene, før du udfører
vedligeholdelsesarbejde. Læg tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med
tændrørene ved et uheld.
Sikkerhed ved
vedligeholdelse
producenter, kan være farlige, og brug heraf kan
gøre garantien ugyldig.
• Gør følgende før justering, rengøring eller eftersyn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
af maskinen, eller før du forlader maskinen:
– Parker maskinen på en plan overflade.
– Udkobl drevene.
– Aktiver parkeringsbremsen.
– Sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.
– Vent, til alle bevægelige dele standser.
– Vent, til maskinens komponenter er kølet ned,
før du udfører vedligeholdelse.
Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil,
udføre service på maskinen.
Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele.
Undgå om muligt at foretage justeringer, mens
motoren kører.
Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er
oplagret energi.
Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt.
Udfør justering og eftersyn af bremsen efter behov.
Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse
regelmæssigt, at de fungerer korrekt.
Fjern græs og andet affald fra klippeenheden,
drevene, lydpotten og motoren for at forhindre
brand. Tør spildt olie eller brændstof op.
Efterse græsopsamlerens komponenter hyppigt,
og udskift dem, når de er slidte eller beskadigede.
Brug ikke udelukkende hydrauliksystemet til at
understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes
med donkrafte, når du hæver maskinen.
Hold alle dele i god driftsmæssig stand og
hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte,
beskadigede eller manglende dele og mærkater.
Hold alle fastgørelsesanordninger tilspændte for
at sikre, at maskinen er i en sikker driftsmæssig
stand.
Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør
for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen
fortsat overholder sikkerhedscertificeringen.
Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre
26
Skema over anbefalet vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller
Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer
• Skift motorolien.
• Kontroller hydraulikvæskestanden.
• Udskiftning af hydraulikfilteret.
Hver anvendelse eller
dagligt
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
Kontroller motoroliestanden.
Rengør luftindtagsskærmen (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
Test parkeringsbremsen.
Kontroller bremseafstanden.
Eftersyn af skæreknivene.
Rengør under plæneklipperskjoldet.
Vask maskinen, især efter vinterdrift.
For hver 25 timer
• Rengør luftfilterets skumindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
For hver 50 timer
• Smør plæneklipperskjoldets styrearme (hyppigere under støvede eller snavsede
forhold).
• Smør løfteforbindelsen (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
• Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
• Kontroller dæktrykket.
• Kontrol af hydraulikvæskestanden.
For hver 100 timer
Rengør luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
Skift motorolien.
Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
Kontroller batteriet.
Kontroller den elektriske kobling.
Kontroller og rengør motorens køleribber og køleafskærmninger (oftere under
støvede eller snavsede forhold).
• Kontroller plæneklipperskjoldets rem(me).
• Udskift pumpedrivremmen.
• Kontrol af hydraulikslangerne.
For hver 200 timer
• Udskift luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
• Skift motoroliefilteret.
For hver 250 timer
• Udskift hydraulikvæske, når der bruges Mobil® 1-olie.
For hver 300 timer
• Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
For hver 500 timer
• Juster styrehjulets tapleje.
• Udskift hydraulikvæsken, når der bruges Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikvæske.
• Udskiftning af hydraulikfilteret.
For hver 800 timer
• Udskift brændstoffilteret.
Før opbevaring
Årlig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maling af beskadigede overflader.
Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
Maling af beskadigede overflader.
Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
• Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede
forhold).
• Smør styrehjulnavene.
• Efterse skæreknivsboltene og de buede spændeskiver Udskift dem, hvis de er
beskadigede.
Vigtigt: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.
27
Tiltag forud for
vedligeholdelse
Hævning af plæneklipperen
med henblik på
vedligeholdelse
Plæneklipperens forende kan løftes op på bagenden,
så der opnås adgang til maskinens underside med
henblik på vedligeholdelse.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Hæv platformen. Se Betjening af maskinen med
hævet platform (side 19).
4.
Fjern batteriet. Se Afmontering af batteriet (side
38).
g012681
Figur 32
1. Dæksel
g012597
Figur 31
1. Vingemøtrik
4. Batteriets pluskabel (+)
2. Batteridæksel
3. Batteriets minuskabel (–)
5. Batteri
5.
Tap benzinen af brændstoftanken. Se Tømning
af brændstoftanken (side 37).
6.
Fjern hydrauliktankens dæksel, læg et stykke
plastik over åbningen, og sæt hydraulikdækslet
på.
3. Hydrauliktank
2. Stykke plastik
Bemærk: Dette forsegler hydrauliktanken, så
den ikke lækker.
28
7.
Lad to personer løfte plæneklipperens forende,
så den hviler på drivdækkene, og platformen er
i hævet position.
8.
Udfør nødvendig vedligeholdelse på maskinen.
9.
Lad 2 personer sænke plæneklipperens forende
ned på jorden.
10.
Fjern plastikstykket under hydrauliktankens
dæksel.
11.
Sæt batteriet i maskinen.
Udløsning af puden med
henblik på adgang bagfra
Du kan udløse puden for at opnå adgang til maskinen
bagfra med henblik på vedligeholdelse eller justering.
g009448
1.
Sænk platformen.
2.
Fjern låseclipsene på hver side af puden.
3.
Skub de store skiver med plastikbøsninger
indad.
4.
Fjern puden og sænk den ned til platformen.
5.
Udfør nødvendig vedligeholdelse eller justering
på maskinen.
6.
Hæv puden, og sæt den på tapperne på begge
sider af maskinen (Figur 34).
7.
Skub de store skiver med plastikbøsningerne
ind i pudebeslaget, og fastgør dem med en
låseclips (Figur 34).
g009461
Figur 33
1. Fjern batteriet.
2. Lad to personer løfte
plæneklipperens forende
(sørg for, at platformen er
oppe).
g032596
Figur 34
29
Smøring
Smøring af maskinen
Eftersynsinterval: For hver 50 timer—Smør
plæneklipperskjoldets styrearme
(hyppigere under støvede eller
snavsede forhold).
For hver 50 timer—Smør løfteforbindelsen
(hyppigere under støvede eller snavsede
forhold).
Fedttype: Lithiumfedt eller molybdænbaseret fedt
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Rengør smøreniplerne med en klud.
g012594
Figur 36
Modeller med et plæneklipperskjold på 102 cm
Bemærk: Skrab eventuel maling af forsiden
på fittingen/-erne.
4.
Slut en smørepistol til niplen.
5.
Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at
løbe fedt ud af lejerne.
6.
Tør overskydende smørefedt op.
Brug følgende grafiske oversigter til at finde
smørepunkterne.
g012682
Figur 37
Alle modeller
Smøring af de forreste
styrehjuls drejeled
Eftersynsinterval: Årlig
g012593
Figur 35
Modeller med et plæneklipperskjold på 91 cm
Fedttype: Lithiumfedt eller molybdænbaseret fedt
1.
Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes
drejeled. Se Justering af styrehjulets tapleje
(side 43).
Bemærk: Sæt først støvhætten på igen, når du
er færdig med at smøre styrehjulenes drejeled.
30
2.
Fjern den sekskantede prop.
3.
Skru en fedtfitting ind i hullet.
4.
Pump fedt ind i niplen, indtil det begynder at
løbe ud omkring det øverste leje.
5.
Fjern fedtfittingen fra hullet.
11.
Smøring af styrehjulnavene
Med den åbne side af hjulet opad fyldes det
indvendige område af hjulet rundt om akslen
med universalfedt.
12.
Sæt det andet leje og den nye pakning i hjulet.
Eftersynsinterval: Årlig
13.
Påfør gevindlåseklæbemiddel på den anden
afstandsmøtrik, og skru den på akslen med
nøglefladerne udad.
14.
Tilspænd møtrikken med et moment på 8-9 N·m,
løsn den, og tilspænd den derefter til 2-3 N·m.
6.
Monter den sekskantede prop og støvhætte.
Fedttype: Lithiumfedt eller molybdænbaseret fedt
1.
2.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
Bemærk: Sørg for, at akslen ikke rager ud over
møtrikkerne.
3.
Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne
15.
4.
Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet
(Figur 38).
Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet,
og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.
16.
Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken
helt.
Vigtigt: Efterse lejejusteringen ofte ved at
dreje styrehjulet for at forhindre skader på
pakninger og lejer. Hjulet må ikke dreje frit (i
mere end 1-2 omgange) eller have sideslør.
Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens
tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår
en anelse modstand, hvorefter der skal påføres
gevindlåseklæbemiddel.
g006115
Figur 38
1. Pakningsafskærmning
5.
2. Afstandsmøtrik med
nøgleflader
Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i
styrehjulet.
Bemærk: Der er påført gevindlåseklæbemiddel
for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen. Fjern
akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig
er monteret på den) fra hjulsamlingen.
6.
Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller
beskadigelse, og udskift dem efter behov.
7.
Pak lejerne med universalfedt.
8.
Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.
Bemærk: Du skal udskifte pakningerne.
9.
Hvis begge afstandsmøtrikker i akslen
er fjernet (eller slået løse), skal der
påføres gevindlåseklæbemiddel på en af
afstandsmøtrikkerne, som skrues på akslen med
nøglefladerne vendende udad.
Bemærk: Skru ikke afstandsmøtrikken hele
vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på
cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige
overflade til enden af akslen inde i møtrikken.
10.
Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på
siden af hjulet med den ny pakning og lejet.
31
Motorvedligeholdelse
Motorsikkerhed
• Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller
hælder olie i krumtaphuset.
• Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre
kropsdele væk fra lydpotten og andre varme
overflader.
Serviceeftersyn af
luftfilteret
g012619
Eftersynsinterval: For hver 300 timer
Figur 39
Efterse skum- og papirindsatser, og udskift dem, hvis
de er beskadigede eller meget snavsede.
1. Dæksel
3. Papirindsats
2. Slangeklemme
4. Skumindsats
Vigtigt: Smør ikke skum- eller papirindsatsen.
Afmontering af skum- og
papirindsatser
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Rengør området omkring luftfilteret for at
forhindre snavs i at trænge ind i motoren og
forårsage beskadigelse (Figur 39).
4.
Rengøring af skumluftfilterindsatsen
Eftersynsinterval: For hver 25 timer
Skru slangeklemmen af, og afmonter
luftfilterenheden (Figur 39).
6.
Træk forsigtigt skumindsatsen af papirindsatsen
(Figur 39).
Vask skumindsatsen med flydende sæbe og
varmt vand. Når indsatsen er ren, skal den
skylles omhyggeligt.
2.
Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.
Vigtigt: Udskift skumindsatsen, hvis den er
slidt eller beskadiget.
Løsn dækselgrebene, og afmonter
luftfilterdækslet (Figur 39).
5.
1.
Eftersyn af papirluftfilterindsatsen
Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Rengør
luftfilterets papirindsats (oftere
under støvede eller snavsede
forhold).
For hver 200 timer—Udskift luftfilterets
papirindsats (oftere under støvede eller
snavsede forhold).
1.
Rens papirindsatsen ved forsigtigt at banke på
den for at fjerne støv.
Bemærk: Hvis papirindsatsen er meget
snavset, skal den udskiftes med en ny.
2.
Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller
beskadigelse af gummipakningen.
3.
Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.
Vigtigt: Rengør ikke papirfilteret.
32
Montering af skum- og
papirindsatser
Vigtigt: Undgå at fylde for meget olie på
krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse
af motoren. Lad ikke motoren køre med olien
under mærket Low (lav), da dette kan beskadige
motoren.
Vigtigt: For at undgå motorskade skal der altid
være monteret et komplet skum- og papirluftfilter,
når motoren betjenes.
1.
Skub forsigtigt skumindsatsen ned over
papirluftfilterindsatsen (Figur 39).
2.
Placer luftfilteret på bundpladen eller slangen,
og monter det (Figur 39).
3.
Sæt luftfilterdækslet på plads, og tilspænd
dækselgrebet (Figur 39).
Serviceeftersyn af
motorolien
Motoroliespecifikationer
Olietype: Selvrensende olie (API-service SJ eller
højere)
Motoroliekapacitet: 1,7 l med filteret, 1,5 l uden
filteret
Viskositet: Se nedenstående tabel:
g004216
Figur 40
Kontrol af motoroliestanden
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Bemærk: Kontroller olien, mens motoren er kold.
ADVARSEL
Kontakt med varme overflader kan forårsage
personskade.
Hold hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt
andre kropsdele væk fra lydpotten og andre
varme overflader.
33
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Kontroller motoroliestanden som vist i (Figur 41).
g020534
2.
Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral
låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.
3.
Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
4.
Skift motorolien som vist i Figur 42.
g020534
g032598
Figur 42
5.
g194611
Figur 41
Skift af motorolien
Eftersynsinterval: Efter de første 8 timer
For hver 100 timer
Bemærk: Bortskaf den brugte olie på et
genbrugsanlæg.
1. Parker maskinen, så dræningssiden befinder sig
lidt lavere end den modsatte side, så det sikres,
at al olien drænes.
34
Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie
i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra
olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld)
(Figur 43).
g020534
g194610
Figur 43
6.
Start motoren, og kør til et plant område.
7.
Kontroller oliestanden igen.
Skift af motoroliefilteret
Eftersynsinterval: For hver 200 timer
Bemærk: Skift motoroliefilteret hyppigere ved
anvendelse under meget støvede eller sandede
forhold.
1.
Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien
(side 34).
2.
Skift motoroliefilteret (Figur 44).
g027477
Figur 44
3.
Bemærk: Sørg for, at oliefilterpakningen
berører motoren, og drej derefter filteret en
ekstra 3/4 omgang.
Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type
olie. Se anvisning under Motoroliespecifikationer
(side 33).
Serviceeftersyn af
tændrøret
Eftersynsinterval: For hver 100 timer
Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og
sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres.
Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere
tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere
og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et
nyt/nye tændrør.
35
Montering af tændrøret
Type: NGK® BPR4ES eller tilsvarende
Gnistgab: 0,75 mm
Afmontering af tændrøret
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Afmonter tændrøret som vist i Figur 45.
g027661
Figur 47
g012187
Kontrol af gnistskærmen
Til maskiner med gnistskærm
Eftersynsinterval: For hver 50 timer
g027478
ADVARSEL
Figur 45
Varme komponenter i udstødningssystemet
kan antænde brændstofdampe – også
efter motoren slukkes. Varme partikler, der
udstødes under motordriften, kan antænde
brandfarlige materialer, hvilket kan forårsage
personskade eller tingskade.
Kontrol af tændrøret
Vigtigt: Rengør ikke tændrøret/tændrørene.
Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de
har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm
eller revner.
Påfyld ikke og kør ikke motoren, hvis
gnistskærmen ikke er monteret.
Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på
isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort
belægning på isoleringen betyder normalt, at
luftfilteret er snavset.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Vent på, at lydpotten er kølet ned.
4.
Hvis der konstateres brud på gitteret eller
svejsningerne, skal gnistskærmen udskiftes.
5.
Hvis gitteret er tilstoppet, skal gnistskærmen
fjernes, løse partikler skal rystes ud af
gnistskærmen, og gitteret skal rengøres med en
stålbørste (læg om nødvendigt gitteret i blød i
et opløsningsmiddel).
6.
Monter gnistskærmen på udstødningsåbningen.
Indstil gnistgabet til 0,76 mm.
g027479
Figur 46
36
Vedligeholdelse af
brændstofsystem
Tømning af brændstoftanken
Bemærk: Brug en håndpumpe til dræning af
brændstoffet fra tanken. Du kan købe en håndpumpe
hos en isenkræmmer.
FARE
Under visse forhold er brændstof meget
brandfarligt og yderst eksplosivt. En
brændstofbrand eller -eksplosion kan give
dig og andre forbrændinger og forårsage
tingsskade.
g020861
Figur 48
1. Brændstofdæksel
• Udfør al brændstofrelateret
vedligeholdelse, mens motoren er
kold. Dette skal gøres udendørs på en
åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof
op.
Udskiftning af
brændstoffilteret
• Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og
hold dig på afstand af åben ild eller steder,
hvor brændstofdampene kan antændes af
en gnist.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Eftersynsinterval: For hver 800 timer/Årlig (alt efter
hvad der indtræffer først)
Sæt ikke et snavset filter på, hvis det er afmonteret
fra brændstofrøret.
Bemærk: Tør eventuelt spildt brændstof op.
Rengør området omkring tankdækslet
for at forhindre, at der kommer snavs i
brændstoftanken (Figur 48).
4.
Fjern tankdækslet.
5.
Sæt en håndpumpe i brændstoftanken.
6.
Brug håndpumpen til at tappe brændstoffet over
i en ren brændstofdunk (Figur 48).
7.
Tør eventuelt spildt brændstof op.
37
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Luk brændstofafbryderventilen. Se Brug af
brændstofafbryderventilen (side 23).
4.
Udskift brændstoffilteret som vist i Figur 49.
Vedligeholdelse af
elektrisk system
Elektrisk system –
Sikkerhed
• Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før
der foretages nogen form for reparation. Frakobl
minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut
pluspolen først og minuspolen sidst.
• Oplad batterier på et åbent sted med god
ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk
stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du
slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug
beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.
Serviceeftersyn af batteriet
Eftersynsinterval: For hver 100 timer
Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være
fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre
batterikassen. Hvis batteriets poler er rustne, skal de
rengøres med en opløsning bestående af fire dele
vand og én del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt
på batteriets poler for at forhindre, at de ruster.
g033082
Figur 49
Spænding: 12 V
Afmontering af batteriet
38
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Afmonter batteriet som vist i Figur 50.
Opladning af batteriet
ADVARSEL
Opladning af batteriet producerer gasser, der
kan eksplodere.
Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet,
og gnister og åben ild skal holdes væk fra
batteriet.
Vigtigt: Sørg altid for, at batteriet er fuldt opladet
(specifik vægtfylde på 1,265) for at forhindre, at
batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er
under 0 °C.
g273408
Figur 50
1.
Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af
batteriet (side 38).
2.
Kontroller elektrolytstanden.
3.
Sørg for, at påfyldningsdækslerne er monteret
på batteriet.
4.
Oplad batteriet i 1 time ved 25 til 30 A eller
6 timer ved 4 til 6 A.
5.
Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage
opladeren ud af stikkontakten og koble
opladningskablerne fra batteriets poler (Figur
51).
6.
Monter batteriet i maskinen, og tilslut
batterikablerne. Se Montering af batteriet (side
40).
Bemærk: Kør ikke maskinen med batteriet
frakoblet – der kan opstå elektriske skader.
g000538
Figur 51
39
1. Batteriets pluspol
3. Rødt (+) opladningskabel
2. Batteriets minuspol
4. Sort (-) opladningskabel
Montering af batteriet
Serviceeftersyn af
sikringerne
Monter batteriet som vist i Figur 52.
Det elektriske system er beskyttet af sikringer.
Det kræver ingen vedligeholdelse. Hvis en sikring
springer, skal komponenten eller kredsløbet
kontrolleres for fejl eller kortslutning.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Frigør operatørens pude fra maskinens
bagende.
4.
Træk sikringen ud, og udskift den (Figur 53).
5.
Monter operatørens pude.
g032599
Figur 53
g273407
Figur 52
40
1. Valgfri tilbehørssikring
(15 A)
3. Opladningssikring (25 A)
2. Kraftudtagssikring (10 A)
4. Hovedsikring (30 A)
Vedligeholdelse af
drivsystem
Justering af sporingen
Juster sporingen på følgende måde, hvis maskinen
trækker til én side, når du skubber begge
bevægelseshåndtag lige langt frem.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Udløs puden fra maskinens bagende.
4.
Roter højre kabeljustering for at sætte højre
bevægelseshåndtag i midten af kontrolpanelets
neutrale låseposition (Figur 55).
g017848
Figur 55
1. Venstre kabeljustering
3. Højre kabeljustering
2. Kabellås
7.
Kontroller, at sporingen er korrekt.
Bemærk: Hvis maskinen ikke starter, når
sporingen er justeret, skal du sørge for, at
nærhedsafbrydermålet er rettet ind efter bolten,
der er monteret på bevægelseshåndtaget. Se
Justering af nærhedsafbryderen (side 41).
g015241
8.
Gentag denne kabeljustering, indtil sporingen
er korrekt.
9.
Kontroller, at maskinen ikke kryber fra neutral,
mens parkeringsbremserne er deaktiveret.
Figur 54
1. Venstre bevægelseshåndtag
3. Positionen NEUTRAL-LOCK
(neutral låseposition)
2. Højre bevægelseshåndtag
4. Indstil bevægelseshåndtagene for til bag.
Vigtigt: Drej ikke forbindelsen for langt, da dette
kan få maskinen til at krybe i neutral.
5.
Roter venstre kabeljustering for at afpasse
venstre hjulhastighed til den tidligere indstillede
højre hjulhastighed.
6.
Juster i intervaller af kvarte omgange, indtil
maskinen sporer lige.
Justering af nærhedsafbryderen
Anvend denne procedure, hvis maskinen ikke starter,
når du har justeret sporingen.
Bemærk: Juster kun det venstre kabel for
at afpasse hastigheden på venstre hjul efter
hastigheden på højre hjul. Undlad at justere
den højre hjulhastighed, da dette vil sætte
højre bevægelseshåndtag ud af midten af
kontrolpanelets neutrale låseposition.
41
1.
Kontroller, at bolten, der er monteret på
bevægelseshåndtaget, er rettet ind efter
nærhedsafbrydermålet (Figur 56).
2.
Om nødvendigt kan du løsne boltene og
justere nærhedsafbryderen, indtil målet er
rettet ind efter bolten, der er monteret på
bevægelseshåndtaget (Figur 56).
3.
4.
5.
6.
Kontrol af dæktrykket
Kontroller afstanden fra bolten til
nærhedsafbryderen. Den skal være
mellem 0,51 og 1,02 mm som vist i Figur 56.
Eftersynsinterval: For hver 50 timer/En gang
om måneden (alt efter hvad der
indtræffer først)
Hvis justering er påkrævet, skal kontramøtrikken
løsnes, og bolten justeres til den korrekte
afstand.
Oprethold et lufttryk i bagdækkene på mellem 0,83
og 0,97 bar.
Stram kontramøtrikken, når du har justeret
bolten (Figur 56).
Vigtigt: Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn
klipning.
Test sikkerhedslåsesystemet, før maskinen
betjenes.
Bemærk: Fordækkene er halvpneumatiske dæk,
som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.
g001055
Figur 57
c:\data\documentum\checkout\g015609
Figur 56
1. Nærhedsafbrydermål
4. Bolt monteret på
bevægelseshåndtaget
2. Nærhedsafbryder
5. 0,51 til 1,02 mm
3. Bolte og møtrikker
6. Kontramøtrik
42
Justering af styrehjulets
tapleje
Justering af den elektriske
kobling
Eftersynsinterval: For hver 500 timer/Årlig (alt efter
hvad der indtræffer først)
Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Kontroller
den elektriske kobling.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd
låsemøtrikken (Figur 58).
4.
Stram låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er
flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at
indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur
58).
Koblingen kan justeres for at sikre korrekt tilkobling
og bremsning.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Før en søgelære på 0,4 til 0,5 mm gennem en
inspektionsåbning i enhedens side.
Bemærk: Sørg for, at den er placeret mellem
armaturet og rotorens friktionsoverflader.
Vigtigt: Sørg for, at fjederskiverne monteres
Bemærk: Der skal være en afstand på mindst
0,4 mm og ikke mere end 0,5 mm.
korrekt som vist i Figur 58.
5.
Monter støvhætten (Figur 58).
4.
Hvis afstanden skal justeres, skal du bruge en
søgelære på 0,4 mm til at indstille hver af de 3
justeringspositioner.
5.
Tilspænd låsemøtrikkerne, indtil søgelæren
binder let, men stadig let kan flyttes inden for
gnistgabet (Figur 59).
6.
Gentag proceduren for de resterende åbninger.
7.
Kontroller hver åbning igen, og foretag en let
justering, indtil søgelæren er mellem rotoren og
armaturet med meget let kontakt mellem dem.
g001297
Figur 58
1. Fjederskiver
3. Støvhætte
g009482
2. Låsemøtrik
Figur 59
1. Justeringsmøtrik
2. Åbning
43
3. Søgelære
Vedligeholdelse af
kølesystem
Rengøring af luftindtagsskærmen
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Eventuel ophobning af græs, snavs eller affald
fra cylinderen og cylindertopstykkets kølefinner,
luftindtagsskærmen på svinghjulets endestykke samt
karburatorens regulatorgreb og forbindelsesled skal
fjernes før hver brug. Dette sikrer tilstrækkelig køling
af motoren og korrekt motoromdrejningstal, og det
mindsker risikoen for overophedning eller mekanisk
beskadigelse af motoren.
Rengøring af kølesystemet
g017626
Figur 60
Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Kontroller
og rengør motorens køleribber og
køleafskærmninger (oftere under
støvede eller snavsede forhold).
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Afmonter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset
(Figur 60).
4.
Fjern snavs og græs fra motordelene.
5.
Monter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset
(Figur 60).
1. Afskærmning
4. Ventilatorhus
2. Motorens
luftindtagsskærm
5. Skrue
3. Bolt
44
Vedligeholdelse af
bremser
Testning af parkeringsbremsen
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Test parkeringsbremsen både på et plant underlag og
en skråning før hver brug.
Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser
maskinen eller efterlader den uden opsyn. Hvis
parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen
forsvarligt, skal den justeres.
1.
2.
Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen
g021180
Figur 61
Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Deaktiver parkeringsbremsen.
4.
Aktiver bremsegrebet, og kontroller, at maskinen
ikke bevæger sig.
5.
Juster bremsen om nødvendigt.
1. Dæk
3. Afstand mellem 3 og 6 mm
2. Bremsebøjle
4. Mål den mindste afstand
mellem bøjlen og dækket.
Justering af bremserne
Kontrol af bremseafstanden
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Deaktiver parkeringsbremsen.
4.
For at justere bremsen skal du fjerne låseclipsen
og gaffelbolten fra det nedre bremsehåndtag og
gaffel (Figur 62).
5.
Juster gaflen (Figur 61).
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Vigtigt: Kontrol og justering af maskinens
bremse skal foregå på et plant underlag.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
4.
5.
6.
Bemærk: Afstanden mellem bremsebøjlen og
dækket skal være mellem 3 og 6 mm.
Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket
(side 42).
Bemærk: Drej gaflen op for at stramme
bremsen. Drej gaflen ned for at løsne bremsen.
Deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af
parkeringsbremsen (side 15).
6.
Mål afstanden mellem bremsebøjlen og dækket
på hver side, mens bremsen er deaktiveret.
Kontroller bremsens funktion igen. Se Testning
af parkeringsbremsen (side 45).
7.
Fastgør gaflen til det nedre bremsehåndtag med
gaffelbolten og låseclipsen (Figur 62).
Tag udgangspunkt i den side med mindst
afstand, og sørg for, at afstanden er mellem 3
og 6 mm som vist i Figur 61. Se Justering af
bremserne (side 45), hvis afstanden er forkert.
45
Vedligeholdelse af
remme
Kontrol af remmene
Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Kontroller
plæneklipperskjoldets rem(me).
Kontroller remmene for revner, flossede kanter,
brændemærker, slid, tegn på overophedning eller
andre skader.
Hvinende lyde, når remmen kører rundt, knive,
der glider ved græsklipning, flossede remkanter,
brændemærker og revner er tegn på, at en drivrem
er slidt. Udskift remmen, hvis nogle af disse forhold
opstår.
g013291
Figur 62
1. Gaffel
3. Nedre bremsehåndtag
2. Gaffelbolt
4. Låseclips
Udskiftning af
plæneklipperskjoldets
rem
Vigtigt: Fastgørelsesanordningerne på
dækslerne til denne maskine er designet til
at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle
fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par
omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder
af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil
dækslet kan komme af. På denne måde kommer
du ikke til at trække boltene fri af holderne.
Maskiner med et skjold på 91 cm
46
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Løsn boltene, og fjern den højre remskærm med
bolten siddende på.
4.
Fjern fjederen fra ankerpinden på
styreremskivens arm (Figur 63).
5.
Fjern den slidte plæneklipperrem (Figur 63).
6.
Monter den nye plæneklipperrem omkring
koblingsremskiven, skjoldets remskiver og
styreremskiven (Figur 63).
7.
Monter fjederen på ankerpinden på
styreremskivens arm (Figur 63).
8.
Monter remskærmen på plæneklipperskjoldet,
og fastgør bolten.
B.
Fjern den slidte plæneklipperrem (Figur 65).
C.
Monter en ny plæneklipperrem
omkring klippeskjoldets remskiver,
koblingsremskiven og styreremskiven
(Figur 65).
g012738
Figur 63
1. Rem
3. Fjeder
2. Fjederbelastet
styreremskive
Maskiner med et skjold på 102 cm
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Løsn boltene, og fjern remskærmene og de
bolte, der sidder på dem.
4.
Fjern fjederen fra ankerpinden på
styreremskivens arm (Figur 63).
g012737
Figur 65
1. Rem
3. Fjeder
2. Fjederbelastet
styreremskive
7.
Monter den tidligere afmonterede eller en ny
plæneklipperrem omkring klippeskjoldets højre
remskiver og styreremskiven (Figur 64).
8.
Monter fjederen på ankerpinden på
styreremskivens arm (Figur 63).
9.
Monter remskærmene på plæneklipperskjoldet,
og fastgør boltene.
Udskiftning af
pumpedrivremmen
Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Udskift
pumpedrivremmen.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
2. Fjeder
3.
Fjern plæneklipperskjoldets rem. Se Udskiftning
af plæneklipperskjoldets rem (side 46).
5.
Fjern plæneklipperskjoldets højre rem (Figur
64).
4.
Vip maskinen. Se Hævning af plæneklipperen
med henblik på vedligeholdelse (side 28).
6.
Hvis du skal udskifte plæneklipperskjoldets
venstre rem, skal du fortsætte som beskrevet i
det følgende. Ellers skal du gå videre til trin 7.
5.
Fjern ansatsbolten, møtrikken og spændeskiven
fra motorskjoldet, som er tilsluttet til fjederen
(Figur 66).
g012707
Figur 64
1. Rem
A.
3. Fjederbelastet
styreremskive
Fjern fjederen fra ankerpinden på
styreremskivens arm (Figur 65).
47
Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem
Justering af højre
bevægelseshåndtag
Hvis bevægelseshåndtagene ikke flugter vandret, skal
højre bevægelseshåndtag justeres.
Bemærk: Juster vandret, inden der justeres for til
bag.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Skub højre bevægelseshåndtag ned og ud af
den NEUTRALE LÅSEPOSITION (Figur 67).
4.
Kontroller, at det højre bevægelseshåndtag
flugter vandret med venstre bevægelseshåndtag
(Figur 67).
g015402
Figur 66
g009436
1. Hydraulikpumper
4. Koblingsholder
2. Styreremskive
5. Pumpedrivrem
3. Koblingsremskive
6. Ansatsbolt, møtrik og
spændeskive
6.
Fjern pumpedrivremmen (Figur 66).
7.
Monter den nye rem omkring koblingen og de 2
pumperemskiver.
8.
Monter fjederen på ansatsbolten og skiven, og
tilslut den til motorskjoldet med møtrikken (Figur
66).
9.
10.
Figur 67
1. Venstre bevægelseshåndtag
3. Kontroller den vandrette
indstilling her.
2. Højre bevægelseshåndtag
i NEUTRAL LÅSEPOSITION
4. Højre bevægelseshåndtag
Bemærk: Brug knasten til at justere højre
bevægelseshåndtag vandret.
Sænk maskinen til betjeningspositionen.
Monter plæneklipperskjoldets rem. Se
Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem (side
46).
48
5.
Udløs puden fra maskinens bagende.
6.
Løsn møtrikken, der fastholder knasten (Figur
68).
g012706
Figur 69
g024053
7.
3. Positionen NEUTRAL-LOCK
(neutral låseposition)
2. Højre bevægelseshåndtag
4. Indstil bevægelseshåndtagene for til bag.
2.
Figur 68
1. Knast
1. Venstre bevægelseshåndtag
2. Bolt
Bemærk: Drej kabeljusteringen med uret
for at flytte bevægelseshåndtaget fremad.
Drej kabeljusteringen mod uret for at flytte
bevægelseshåndtaget bagud.
Juster knasten, indtil den flugter med venstre
bevægelseshåndtag, og spænd møtrikken til
knasten.
3.
Bemærk: Hvis knasten flyttes med uret (lodret)
sænkes håndtaget, og hvis den flyttes mod uret
(lodret) hæves håndtaget.
Roter kabeljusteringen på højre side, når der
skal foretages justering.
Bemærk: Juster kabeljusteringen i intervaller
af kvarte omgange.
Vigtigt: Sørg for, at knastens flade del
ikke flyttes over den lodrette position (til
højre eller venstre), da dette kan beskadige
kontakten.
Justering af den
neutrale position for
bevægelseshåndtagene
Vigtigt: Kontroller, at sporingen er korrekt efter
justering af bevægelseshåndtagene (Figur 69).
Bemærk: Juster vandret, inden der justeres for til
bag.
Hvis bevægelseshåndtagene ikke flugter for til bag,
eller højre bevægelseshåndtag ikke kan flyttes let til
positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), skal
håndtagenes neutrale position justeres.
1.
Sørg for at det højre bevægelseshåndtag let kan
sættes i den NEUTRALE LÅSEPOSITION.
Når den vandrette justering er gennemført, skal
justeringen for til bag kontrolleres ved at skubbe
bevægelseshåndtagene en smule fremad for at
opfange evt. slæk i bevægelseshåndtagenes
ledforbindelser (Figur 69).
49
4.
Når det højre bevægelseshåndtag let kan
sættes i den NEUTRALE LÅSEPOSITION, skal det
venstre bevægelseshåndtag justeres i forhold til
det højre bevægelseshåndtag.
5.
Kontroller, at sporingen er korrekt. Se Justering
af sporingen (side 41).
6.
Monter kabellåsen på kablets justeringsmøtrikker for at låse justeringen fast (Figur 70).
Vedligeholdelse af
hydrauliksystem
Hydrauliksystem –
Sikkerhed
• Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske
ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden
skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af
en læge.
• Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske
er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser
og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det
hydrauliske system.
• Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager
eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske
ud.
• Brug pap eller papir til at finde eventuelle
g017848
Figur 70
1. Venstre kabeljustering
hydrauliklækager.
• Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der
3. Højre kabeljustering
udføres arbejde på det.
2. Kabellås
Hydrauliksystemets
specifikationer
Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL™
500-hydraulikvæske eller Mobil® 1 15W-50 syntetisk
motorolie.
Hydrauliksystemets væskekapacitet: 2,0 l
Vigtigt: Brug den foreskrevne væske. Andre
væsker kan beskadige systemet.
Kontrol af hydraulikvæsken
Eftersynsinterval: Efter de første 8 timer
For hver 50 timer
Bemærk: Pladen inden i tanken har to niveauer,
afhængigt af om væsken er varm eller kold.
50
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Rengør området omkring hydrauliktankens
påfyldningshals og dæksel (Figur 71).
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Fjern dækslet til hydraulikvæskebeholderen.
4.
Find forreste hydraulikslange under
hydrauliktanken, og placer dræningsbakken
under tanken (Figur 72).
5.
Løsn slangeklemmen, og bevæg den ned ad
slangen.
6.
Fjern forreste hydraulikslange, og lad væsken
løbe ud af tanken.
g012005
Figur 71
1. Hætte
2. Plade
4.
3. Kold væskestand—fuld
4. Varm væskestand—uld
Fjern dækslet fra påfyldningsstudsen (Figur 71).
Bemærk: Kig i tanken for at kontrollere
5.
6.
7.
8.
9.
væskestanden i beholderen.
Hæld væske i beholderen, indtil den når op til
kold-niveauet på pladen.
Kør maskinen ved lav tomgangshastighed i
15 minutter for at lade evt. luft slippe ud af
systemet og opvarme væsken.
Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
Kontroller væskestanden, mens væsken
er varm. Påfyld om nødvendigt væske i
beholderen, indtil den befinder sig mellem
niveauet for varmt og koldt.
g012575
Figur 72
1. Hydrauliktank
3. Forreste hydraulikslange
2. Hydraulikfilter
Bemærk: Væskestanden skal være under
varm-niveauet på pladen, når væsken er varm
(Figur 71).
Monter dækslet på påfyldningsstudsen.
7.
Skift hydraulikfilteret. Se Udskiftning af
hydraulikfilteret (side 52).
8.
Tilslut hydraulikslangen under tanken.
9.
Hæld væske i tanken, indtil den når op til
kold-niveauet på tanken.
Vigtigt: Brug den foreskrevne væske eller
tilsvarende. Andre væsker kan beskadige
systemet.
Udskiftning af
hydraulikvæske
Eftersynsinterval: For hver 250 timer—Udskift
hydraulikvæske, når der bruges
Mobil® 1-olie.
For hver 500 timer—Udskift hydraulikvæsken,
når der bruges Toro® HYPR-OIL™
500-hydraulikvæske.
10.
Monter hydrauliktankens dæksel.
11.
Start motoren, og lad den køre i ca. 2 minutter
for at tømme luft ud af systemet.
12.
Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.
Bemærk: Se Udluftning af hydrauliksystemet
(side 53), hvis et eller begge hjul ikke vil køre.
13.
ADVARSEL
Varm hydraulikvæske kan forårsage alvorlige
forbrændinger.
Kontroller væskestanden, og påfyld om
nødvendigt mere.
Vigtigt: Fyld ikke for meget på.
Lad hydraulikvæsken afkøle, før der udføres
vedligeholdelse på hydrauliksystemet.
51
Udskiftning af
hydraulikfilteret
Eftersynsinterval: Efter de første 8 timer
For hver 500 timer/Årlig (alt efter hvad der
indtræffer først)
ADVARSEL
Varm hydraulikvæske kan forårsage alvorlige
forbrændinger.
g001043
Lad hydraulikvæsken afkøle, før der udføres
vedligeholdelse på hydrauliksystemet.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Figur 74
1. Hydraulikfilter
3. Adapter
2. Pakning
8.
Tør eventuel spildt væske op.
9.
Kontroller væsken i beholderen, og hæld væske
i tanken, indtil den når kold-niveauet på tanken.
Find filteret, og placer dræningsbakken under
filteret (Figur 73).
Vigtigt: Brug den foreskrevne væske eller
tilsvarende. Andre væsker kan beskadige
systemet.
10.
Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter
for at lukke luft ud af systemet.
11.
Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.
Bemærk: Se Udluftning af hydrauliksystemet
(side 53), hvis et eller begge hjul ikke vil køre.
12.
Kontroller væskestanden, og påfyld væske om
nødvendigt.
Vigtigt: Fyld ikke for meget på.
g012576
Figur 73
1. Hydrauliktank
2. Hydraulikfilter
4.
Fjern det gamle filter, og tør filteradapterens
pakningsoverflade ren (Figur 74).
5.
Påfør et tyndt lag hydraulikvæske på
gummipakningen på det nye filter.
6.
Monter det nye hydraulikfilter på filteradapteren.
7.
Drej filteret med uret, indtil gummipakningen
berører filteradapteren, og tilspænd filteret
yderligere en halv omgang (Figur 74).
52
Udluftning af hydrauliksystemet
Vedligeholdelse af
plæneklipperskjoldet
Traktionssystemet er selvudluftende, men det kan dog
være nødvendigt at udlufte systemet, hvis væsken
skiftes, eller når der har været udført arbejde på
systemet.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
3.
Løft maskinens bagende op på donkrafte, der er
høje nok til at hæve drivhjulene fra jorden.
4.
Start motoren, og flyt gashåndtaget til
tomgangspositionen.
Serviceeftersyn af
skæreknivene
For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene
holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller
flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med
slibning og udskiftning.
Skæreknivssikkerhed
En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu,
og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller
omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller
livsfarlige kvæstelser.
• Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.
• Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak
skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær
forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun
udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig
rettes ud eller svejses.
• Efterse altid maskinen for at sikre, at
skæreknivene og skæreknivsboltene ikke er
slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller
beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at
bevare afbalanceringen.
• På maskiner med mange skæreknive skal du være
meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få
andre skæreknive til at rotere.
Bemærk: Hvis drivhjulet ikke drejer, skal
tømningen af systemet hjælpes på vej ved
forsigtigt at dreje hjulet i fremadgående retning.
5.
Kontroller hydraulikvæskestanden, mens den
falder, og fyld væske på efter behov for at
opretholde det foreskrevne niveau.
6.
Gentag denne procedure for det modsatte hjul.
Kontrol af hydraulikslangerne
Eftersynsinterval: For hver 100 timer
Kontroller hydraulikslangerne for lækager, løse
fittings, knæk, løse monteringsstøtter, slitage, generel
forringelse pga. vejret og kemisk forringelse. Foretag
de nødvendige udbedringer, før maskinen betjenes.
Før besigtigelse eller eftersyn af
skæreknivene
Bemærk: Hold områderne omkring
hydrauliksystemet fri for ophobet græs og
affald.
Bemærk: En forlænget driftstid ved høje
temperaturer i et varmt klima kan forringe slanger og
pakninger. Udfør eftersyn og skift hydraulikvæske og
-filter mere hyppigt i et varmt klima.
1.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk motoren, fjern nøglen, og tag
tændrørskablerne fra tændrørene.
Eftersyn af skæreknivene
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
53
1.
Efterse skærekanterne (Figur 75).
2.
Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de
har hakker, skal skæreknivene afmonteres og
slibes. Se Slibning af skæreknivene (side 54).
3.
Efterse skæreknivene, især det buede område.
4.
Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller
hvis der er antydning af en revne i dette område,
skal der straks monteres nye skæreknive (Figur
75).
ADVARSEL
En bøjet eller beskadiget skærekniv
kan gå i stykker og skade dig eller
omkringstående alvorligt.
• Udskift altid en bøjet eller beskadiget
skærekniv med en ny skærekniv.
• Fil eller lav ikke skarpe hakker i
skæreknivens kanter eller flader.
g006530
Figur 75
1. Skærekant
3. Antydning af slitage/revne
2. Buet område
4. Revne
Afmontering af skæreknivene
Udskift skærekniven, hvis den rammer en fast
genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet.
Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal
ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen.
Brug af knive fremstillet af andre producenter kan
medføre, at maskinen ikke er i overensstemmelse
med sikkerhedsstandarderne.
Kontrol for bøjede skæreknive
1.
Drej skæreknivene, indtil enderne vender
fremad og bagud.
2.
Mål fra en plan overflade til skæreknivenes
skærekant, position A (Figur 76).
1.
Hold på skæreknivens ende med en klud eller
en tyk handske.
2.
Fjern skæreknivsbolten, den buede
spændeskive og skærekniven fra spindelakslen
(Figur 77).
g000975
Figur 76
1. Mål her fra kniv til hård
overflade
2. Punkt A
3.
Drej de modsatte ender af knivene fremad.
4.
Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant
ved samme punkt som i trin 2 ovenfor.
g010341
Figur 77
Bemærk: Forskellen mellem målene fra trin 2
og 3 må ikke overskride 3 mm.
1. Knivens sejl
3. Buet skive
2. Skærekniv
4. Knivbolt
Bemærk: Hvis dette mål overskrider 3 mm,
skal skærekniven udskiftes.
Slibning af skæreknivene
1.
Anvend en fil til at slibe begge ender af
skærekniven (Figur 78).
Bemærk: Bevar den oprindelige vinkel.
54
Bemærk: Skærekniven bevarer balancen, hvis
der fjernes den samme mængde materiale på
begge skærekanter.
g000552
Figur 78
1. Slib i den oprindelige vinkel.
2.
Kontroller knivens balance ved at placere den
på en afbalanceringsenhed (Figur 79).
Bemærk: Hvis skærekniven forbliver i en
vandret position, er kniven afbalanceret og kan
benyttes.
g004536
Figur 80
Bemærk: Hvis kniven ikke er afbalanceret,
skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet
(Figur 78).
g000553
3.
2. Afbalanceringsenhed
Sørg for, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang
du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn
klipning på plænen.
Gentag denne procedure, indtil skærekniven er
afbalanceret.
Niveller plæneklipperskjoldet fra side til side, før du
justerer den langsgående hældning.
Eftersynsinterval: Årlig
2.
3.
1.
Efterse skæreknivsbolten for beskadigede
gevind. Udskift bolten og den buede
spændeskive efter behov.
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Sluk motoren, fjern nøglen, og tag
tændrørskablerne fra tændrørene.
Monter skærekniven på spindelakslen (Figur
80).
3.
Kontroller dæktrykket på begge drivdæk. Se
Kontrol af dæktrykket (side 42).
Vigtigt: Den buede del af skærekniven skal
pege opad mod indersiden af skjoldet for at
sikre en god klipning.
4.
Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede
skæreknive. Fjern og udskift bøjede skæreknive.
Se Serviceeftersyn af skæreknivene (side 53).
Monter den buede spændeskive og
skæreknivsbolten (Figur 80).
5.
Sænk plæneklipperskjoldet til en
klippehøjdeposition på 76 mm.
Bemærk: Den buede spændeskive skal
Kontrol af afstanden mellem
drejeleddene samt gaflerne
monteres mod boltens hoved (Figur 80).
4.
4. Knivbolt
Klargøring af maskinen
Montering af skæreknivene
1.
3. Buet skive
2. Skærekniv
Nivellering af
plæneklipperskjoldet
Figur 79
1. Skærekniv
1. Knivens sejl
Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på
115 til 150 Nm.
1.
55
Kontroller afstanden mellem drejeleddene ved
at måle fra drejeleddenes midte (længden fra
midte til midte) på hver gevindstang (Figur 81).
Bemærk: Sørg for, at længden er 49,5 cm for
7.
Løsn kontramøtrikken, og juster justeringsbolten
for at opnå den korrekte afstand som vist i Figur
82.
8.
Tilspænd kontramøtrikken og den øvre
kædebolt.
plæneklipperskjolde på 91 cm og 43,7 cm for
plæneklipperskjolde på 102 cm.
2.
Løsn kontramøtrikkerne på det forreste drejeled
(Figur 81).
3.
Brug kontramøtrikkerne til at justere
gevindstangens længde for at opnå den korrekte
afstand.
4.
Tilspænd kontramøtrikkerne på det forreste
drejeled (Figur 81).
g020807
Figur 82
1. Justeringsbolt
4. Skjoldophængets arm
2. Kontramøtrik
5. Afstanden skal være
11 mm.
3. Gaffel
Justering af plæneklipperskjoldets
langsgående hældning i højre side
g020801
Figur 81
1. Mål her fra midten af
drejeleddene (længden fra
midte til midte).
6. Justeringsbolt
2. Drejeleddets
kontramøtrikker
3. Forreste drejeled
7. Kontramøtrik
4. Forkæde
5. Bageste kæde
9. Øvre kædebolt
5.
Placer højre skærekniv på langs (Figur 83).
2.
Mål den højre skærekniv ved punktet C fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 83).
3.
Mål den højre skærekniv ved punktet D fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 83).
8. Gaffel
Bemærk: Plæneklipperens skærekniv skal
være 6 til 10 mm lavere ved punkt C end ved
punkt D (Figur 83). Hvis det ikke er korrekt, skal
du gøre følgende:
Kontroller afstanden mellem hver gaffel og
skjoldophængets arm.
Bemærk: Afstanden skal være 11 mm som vist
i Figur 82.
6.
1.
Løsn den øvre kædebolt, hvis justering er
nødvendig (Figur 82).
56
4.
Løsn kontramøtrikkerne på de forreste drejeled i
højre og venstre side (Figur 81).
5.
Brug kontramøtrikkerne i højre side til at justere
længden af højre gevindstang for at opnå den
langsgående hældning på 6 til 10 mm.
6.
Tilspænd kontramøtrikkerne på de forreste
drejeled i højre og venstre side (Figur 81).
g020858
g020859
Figur 83
1. Mål her fra skærekniven til
den plane overflade.
Figur 84
2. Mål ved C og D.
1. Mål her fra skærekniven til
den plane overflade.
Tilpasning af plæneklipperskjoldets bagside
2. Mål ved punkt B og D
Nivellering af plæneklippeskjoldets forende
1.
Placer venstre og højre skærekniv på langs.
1.
Placer venstre og højre skærekniv på langs.
2.
Mål den venstre skærekniv ved punktet B fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 84).
2.
Kontroller de forreste kæder, og sørg for, at hver
kæde er tilspændt.
3.
Mål den højre skærekniv ved punktet D fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 84).
Bemærk: Hvis en kæde er løs, skal
gevindstangen med den løse kæde justeres for
at tilspænde kæden.
3.
Mål den venstre skærekniv ved punktet A fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 85).
4.
Mål den højre skærekniv ved punktet C fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 85).
Bemærk: Afstanden fra punkt B skal ligge
inden for 3 mm fra punkt D (Figur 84). Hvis det
ikke er korrekt, skal du gøre følgende:
4.
Løsn kontramøtrikkerne på det forreste drejeled
i venstre side (Figur 81).
5.
Brug kontramøtrikkerne i venstre side til at
justere længden af den venstre gevindstang,
indtil punkt B stemmer overens med punkt D.
6.
Bemærk: Afstanden mellem punkt A og C skal
være inden for 3 mm. Hvis det ikke er korrekt,
skal du gøre følgende:
Tilspænd kontramøtrikkerne på det forreste
drejeled i venstre side (Figur 81).
57
5.
Løsn de øvre kædebolte (Figur 81).
6.
Løsn kontramøtrikkerne på hver gaffel (Figur
81).
7.
Juster justeringsboltene i gaflerne på punkterne
A og C for at opnå den korrekte højde (Figur 85).
8.
Tilspænd kontramøtrikkerne og de øvre
kædebolte (Figur 81).
g020860
Figur 85
1. Mål her fra skærekniven til
den plane overflade.
2. Mål ved A og C.
g020808
Figur 86
1. Kontramøtrik
Tilpasning af klippehøjden
1.
Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition
på 76 mm.
2.
Placer højre skærekniv på langs (Figur 83).
3.
Mål den højre skærekniv ved punktet C fra en
plan overflade til knivspidsens skarpe kant, og
noter dette tal (Figur 85).
2. Spændemøtrik
Justering af trykfjederen
Bemærk: Justeringen af trykfjederen ændrer,
hvor meget skjoldet svæver og hvor mange
kræfter, der skal bruges for at løfte skjoldet, når
klippehøjdehåndtaget bruges.
Bemærk: Afstanden ved punkt C skal ligge
inden for 3 mm af klippehøjdeindstillingen på
76 mm. Hvis det ikke er korrekt, skal du gøre
følgende:
4.
• Et større fjedertryk betyder, at der skal bruges
færre kræfter på at løfte håndtaget, og det vil få
skjoldet til at svæve mere.
Løsn kontramøtrikkerne i begge ender af
spændemøtrikken (Figur 86).
• Et mindre fjedertryk betyder, at der skal bruges
flere kræfter på at løfte håndtaget, og det vil få
skjoldet til at svæve mindre.
Bemærk: Spændemøtrikkens ende med rillen
har venstregevind (Figur 86).
5.
Juster spændemøtrikken for at hæve eller
sænke skjoldets højde, så der er 76 mm ved
punktet C.
6.
Stram kontramøtrikkerne i begge ender af
spændemøtrikken.
7.
Kontroller og sørg for, at plæneklipperskjoldets
løftegreb låses i transportpositionen.
1.
Hæv klippehøjdehåndtaget, og lås den fast i
transportpositionen.
2.
Kontroller trykfjederens længde.
Bemærk: Den nominelle længde er 28,2 cm
for 91 cm plæneklipperskjolde og 25,7 cm for
102 cm plæneklipperskjolde (Figur 87).
3.
Juster denne afstand ved at løsne
fjederkontramøtrikken og dreje møtrikken
foran hver fjeder (Figur 87).
4.
Lås møtrikken på plads ved at spænde
fjederkontramøtrikken (Figur 87).
Bemærk: Hvis det ikke låses i
transportpositionen, skal spændemøtrikken
justeres, indtil den låses i transportpositionen.
8.
3. Rille angiver
venstregevind
Tilspænd kontramøtrikkerne.
58
g015594
Figur 88
g020703
Figur 87
1. 25,7 cm for 102 cm
plæneklipperskjolde
og 28,2 cm for 91 cm
plæneklipperskjolde
3. Forreste møtrik
2. Fjederkontramøtrik
4. Trykfjeder
5.
5. Fjeder (monteret)
2. Afstandsbøsning
6. Græsdeflektor
3. Låsemøtrik
7. Fjederens J-formede ende
4. Fjeder
2.
Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.
3.
Placer afstandsklodsen og fjederen på
græsdeflektoren.
4.
Placer den ene af fjederens J-formede ender
bag skjoldets kant.
Gentag proceduren for skjoldløftefjederen i
modsatte side.
Bemærk: Sørg for, at fjederens ene J-formede
ende sidder bag skjoldets kant, før bolten
monteres som vist i Figur 88.
Udskiftning af
græsdeflektoren
ADVARSEL
5.
Monter bolten og møtrikken.
6.
Placer en af fjederens J-formede ender omkring
græsdeflektoren (Figur 88).
Vigtigt: Græsdeflektoren skal kunne dreje.
Løft deflektoren op, så den kan åbnes helt,
og sørg for, at den drejer, så den kan sænkes
helt ned.
En utildækket udblæsningsåbning kan
resultere i, at maskinen udkaster genstande
mod dig eller omkringstående, hvilket kan
medføre alvorlig personskade. Der kan også
opstå kontakt med skærekniven.
Betjen ikke maskinen uden at have
monteret en dækplade, kværnafskærmning,
græsdeflektor eller opsamler.
1.
1. Bolt
Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen
og afstandsbøsningen, som fastholder
græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 88).
59
Rengøring
Opbevaring
Rengøring under
plæneklipperskjoldet
Sikkerhed i forbindelse
med opbevaring
• Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.
• Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Hver anvendelse eller dagligt
af åben ild, og tøm ikke brændstoftanken
indendørs.
Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver
dag.
1.
2.
3.
Rengøring og opbevaring
Parker maskinen på en plan overflade, udkobl
kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til
NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver
parkeringsbremsen.
Eftersynsinterval: Før opbevaring
Før opbevaring
Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle
bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
1.
Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen,
sluk for motoren, og tag nøglen ud.
2.
Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre
dele, særligt motoren.
Hæv maskinens forende, og understøt
plæneklipperen med donkrafte.
Vigtigt: Du kan vaske maskinen med et
mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt
ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå
overdreven brug af vand, især i nærheden af
drivsystemet og motoren. Højtryksrensning
kan skubbe snavs og vand ind i vigtige dele,
f.eks. spindellejer og elektriske kontakter.
Bortskaffelse af affald
Motorolie, batterier, hydraulikvæske og
motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf
dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.
60
3.
Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og
blæserhuset.
4.
Kontroller, om bremsen virker. Se Testning af
parkeringsbremsen (side 45).
5.
Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se
Serviceeftersyn af luftfilteret (side 32).
6.
Smør maskinen. Se Smøring (side 30).
7.
Skift motorolien. Se afsnit Skift af motorolien
(side 34).
8.
Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket
(side 42).
9.
Gør følgende i forbindelse med opbevaring i
længere tid:
A.
Tilsæt brændstofstabilisator til
brændstoffet i tanken som foreskrevet af
brændstofstabilisatorens producent.
B.
Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele
brændstoffet i brændstofsystemet.
C.
Sluk for motoren, lad den køle af, og
dræn brændstoftanken. Se Tømning
af brændstoftanken (side 37), eller lad
motoren køre, til den slår fra.
D.
Start motoren, og lad den køre, indtil den
slukker. Gentag denne procedure med
chokeren indkoblet (hvis relevant), indtil
motoren ikke starter.
E.
Bortskaf brændstof korrekt, og genbrug det
i henhold til lokal lovgivning.
Vigtigt: Opbevar ikke brændstof med
stabilisator i længere tid end anbefalet af
brændstofstabilisatorens producent.
10.
Fjern tændrøret/-ene, og kontroller tilstanden.
Se Serviceeftersyn af tændrøret (side 35).
11.
Når tændrøret/-ene er fjernet fra motoren,
skal du hælde 15 ml (2 spsk) motorolie ned i
tændrørshullet og bruge starteren til at tørne
motoren og fordele olien inde i cylinderen.
12.
Monter tændrøret/-ene, men sæt ikke
tændrørskablet på tændrøret/-ene.
13.
Efterse og tilspænd alle fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift alle beskadigede eller
manglende dele.
14.
Mal alle ridsede eller blottede metaloverflader
med maling, der kan købes hos en autoriseret
serviceforhandler.
15.
Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller
et tilsvarende lagerområde. Tag nøglen ud af
kontakten, og opbevar den på et sted, du ikke
glemmer. Tildæk maskinen for at beskytte den
og holde den ren.
61
Fejlfinding
Problem
Motoren vil ikke starte, er svær at starte
eller sætter ud.
Motoren mister kraft.
Motoren overopheder.
Maskinen kører ikke.
Mulig årsag
1. Brændstoftanken er tom, eller
afbryderventilen er lukket.
1. Fyld brændstoftanken med brændstof,
og åbn ventilen.
2. Chokeren er ikke indkoblet.
3. Et tændrørskabel sidder løst eller er
faldet af.
4. Et tændrør er ødelagt eller snavset,
eller gnistgabet er forkert.
5. Luftfilteret er snavset.
6. Der er snavs i brændstoffilteret.
7. Der er snavs, vand eller gammelt
brændstof i brændstofsystemet.
8. Mellemrummet mellem kontakterne
til sikkerhedslåsesystemet er ikke
korrekt.
2. Indkobl chokeren.
3. Monter kablet på tændrøret.
4. Monter et nyt tændrør med korrekt
gnistgab.
5. Efterse luftfilterindsatsen.
6. Udskift brændstoffilteret.
7. Kontakt en autoriseret forhandler.
1. Motorbelastningen er for stor.
1. Sænk kørehastigheden.
2. Luftfilteret er snavset.
3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
4. Køleribberne og luftkanalerne under
motorens blæserhus er tilstoppede.
5. Et tændrør er ødelagt eller snavset,
eller gnistgabet er forkert.
6. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
7. Der er snavs i brændstoffilteret.
8. Der er snavs, vand eller gammelt
brændstof i brændstofsystemet.
2. Efterse luftfilterindsatsen.
3. Fyld olie på krumtaphuset.
4. Fjern snavs og lignende fra
køleribberne og luftkanalerne.
5. Monter et nyt tændrør med korrekt
gnistgab.
6. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
7. Udskift brændstoffilteret.
8. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1. Motorbelastningen er for stor.
1. Sænk kørehastigheden.
2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
3. Køleribberne og luftkanalerne under
motorens blæserhus er tilstoppede.
2. Fyld olie på krumtaphuset.
3. Fjern snavs og lignende fra
køleribberne og luftkanalerne.
1. Væskestanden i hydraulikbeholderen
er lav.
1. Fyld hydraulikvæske på beholderen.
2. Der er luft i hydrauliksystemet.
2. Tving luften ud af det hydrauliske
system.
3. Udskift pumpedrivremmen.
4. Udskift styrefjederen på
pumpedrivremmen.
5. Stram omløbsventilerne. Tilspænd til
et moment på 12 til 15 N·m.
3. En pumpedrivrem glider.
4. En styrefjeder på pumpedrivremmen
mangler.
5. Pumpeomløbsventilerne er åbne.
Der er en unormal vibration.
Afhjælpning
8. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af
balance.
1. Monter en eller flere nye skæreknive.
2. En af skæreknivenes monteringsbolte
er løs.
3. Motorens monteringsbolte er løse.
4. En motorremskive, styreremskive eller
en af skæreknivenes remskiver er løs.
5. En motorremskive er beskadiget.
2. Tilspænd skæreknivenes
monteringsbolt.
3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
4. Tilspænd den løse remskive.
6. En knivspindel er bøjet.
62
5. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
6. Kontakt en autoriseret forhandler.
Problem
Klippehøjden er ujævn.
Mulig årsag
1. Skærekniven(e) er ikke skarp(e).
1. Slib kniven(e).
2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
2. Monter en eller flere nye skæreknive.
3. Niveller plæneklipperskjoldet fra side
til side.
4. Juster plæneklipperhældningen på
langs.
5. Rengør undersiden af
plæneklipperskjoldet.
6. Tilpas dæktrykket.
7. Kontakt en autoriseret forhandler.
4. Plæneklipperskjoldets hældning er
forkert.
5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er
snavset.
6. Dæktrykket er ikke korrekt.
7. En knivspindel er bøjet.
Knivene roterer ikke.
Afhjælpning
1. En pumpedrivrem er slidt, løs eller
beskadiget.
1. Kontroller remspændingen.
2. En pumpedrivrem er hoppet af
remskiven.
2. Monter drivremmen, og kontroller, at
justeringsakslerne og remstyrene er
korrekt placeret.
3. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
3. En rem på plæneklipperskjoldet er
slidt, løs eller beskadiget.
4. En rem på plæneklipperskjoldet er
hoppet af remskiven.
5. En styrefjeder er gået itu eller mangler.
6. Den elektriske kobling er ikke justeret.
7. Koblingens konnektor eller kabel er
beskadiget.
8. Den elektriske kobling er beskadiget.
9. Sikkerhedslåsesystemet forhindrer
skæreknivenes rotation.
1 Kraftudtagskontakten er defekt.
0.
63
4. Monter plæneklipperskjoldets
remskive, og kontroller, at
styreremskiven, styrearmen og
fjederen er placeret korrekt og
fungerer.
5. Sæt fjederen på igen.
6. Juster koblingens gnistgab.
7. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
8. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
9. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1 Kontakt en autoriseret
0. serviceforhandler.
Diagrammer
g009494
Hydraulikskema (Rev. A)
64
g015606
Ledningsdiagram (Rev. A)
65
Bemærkninger:
Bemærkninger:
EEA/UK-erklæring om beskyttelse af privatlivets fred
Toros brug af dine personlige oplysninger
The Toro Company ("Toro") respekterer dit privatliv. Når du køber vores produkter, indsamler vi visse oplysninger om dig, enten direkte fra dig eller
igennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toro bruger disse oplysninger til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser – såsom til at registrere
din garanti, behandle dit garantikrav eller kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse – og til lovlige forretningsformål – såsom til at måle
kundetilfredshed, forbedre vores produkter eller give dig produktoplysninger, som kan være interessante for dig. Toro kan dele dine oplysninger med
vores datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktiviteter. Vi kan også videregive personlige
oplysninger, når loven kræver det eller i forbindelse med salg, køb eller fusion af virksomheder. Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til andre
virksomheder med henblik på markedsføring.
Opbevaring af dine personlige oplysninger
Toro opbevarer dine personlige oplysninger så længe, det er relevant for ovenstående formål og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Yderligere
oplysninger om gældende opbevaringsperioder fås ved at kontakte legal@toro.com.
Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerhed
Dine personlige oplysninger kan blive behandlet i USA eller et andet land, der har en mindre restriktiv databeskyttelseslovgivning end i dit bopælsland.
Når vi sender dine oplysninger ud af dit bopælsland, træffer vi lovmæssigt påkrævede foranstaltninger for at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger
er på plads, så dine oplysninger beskyttes og behandles sikkert.
Adgang og rettelser
Du kan have ret til at rette eller gennemgå dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data. For at gøre
det skal du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com. Hvis du har spørgsmål til den måde, Toro har håndteret dine oplysninger på, opfordrer vi dig til at
rette dem direkte til os. Bemærk, at personer bosiddende i Europa har ret til klage til deres datatilsynsmyndighed.
374-0282 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement