Toro Commercial Walk-Behind Mower, 16HP, T-Bar, Gear Drive Walk Behind Mower Brugermanual

Toro Commercial Walk-Behind Mower, 16HP, T-Bar, Gear Drive Walk Behind Mower Brugermanual
Form No. 3399-938 Rev A
Håndplæneklipper til kommerciel
brug
16HK, T-bøjle, gear med 91 cm TURBO
FORCE®-klippeenhed
Modelnr. 30070—Serienr. 316000001 og derover
Registrer dit produkt på www.Toro.com.
Oversættelse af original (DA)
*3399-938* A
Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver.
Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke
overensstemmelseserklæring.
Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici
og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med
advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der
kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke
følger de anbefalede forholdsregler.
Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med det
canadiske ICES-002.
Figur 2
Indledning
1. Advarselssymbol
Denne plæneklipper med roterende blade er beregnet til
brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører.
Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte
plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er
ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.
Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve
oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på
særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel
information, som det er værd at lægge særligt mærke til.
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene
og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og
produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt
og sikkert.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få
oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en
forhandler og for at registrere dit produkt.
Når du har brug for service, originale Toro-dele eller
yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret
serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have
produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver,
hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv
numrene, hvor der er gjort plads til dette.
Figur 1
1. Model- og serienummerets placering
Modelnr.
Serienr.
© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Kontakt os på www.Toro.com.
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes
Indhold
Vedligeholdelse af bremser .........................................32
Eftersyn af bremserne.............................................32
Vedligeholdelse af remme ...........................................33
Kontrol af remmene ...............................................33
Udskiftning af traktionsdrivremmen .........................33
Udskiftning af transmissionsremmen ........................33
Udskiftning af plæneklipperremmen .........................33
Udskiftning af kraftudtagets drivrem. ........................34
Justering af fjederankeret på drivremmens
styreremskive .....................................................35
Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet.........................35
Serviceeftersyn af skæreknivene................................35
Forbedring af plæneklipperens klippekvalitet ..............37
Opsætning af rammen.............................................37
Kontrol af plæneklipperskjoldets hældning på
langs .................................................................38
Ændring af plæneklipperskjoldets hældning på
langs .................................................................39
Kontrol af plæneklipperskjoldets højde fra side til
side ...................................................................39
Ændring af plæneklipperskjoldets højde fra side til
side ...................................................................39
Tilpasning af klippehøjden.......................................39
Udskiftning af græsdeflektoren.................................40
Opbevaring ..................................................................41
Rengøring og opbevaring.........................................41
Fejlfinding ....................................................................42
Diagrammer .................................................................44
Sikkerhed ...................................................................... 4
Generelt om sikkerhed og plæneklippere..................... 4
Toro-plæneklippersikkerhed ..................................... 5
Lydtryk .................................................................. 6
Lydeffekt................................................................ 6
Vibrationsniveau ..................................................... 6
Hældningsindikator ................................................ 7
Sikkerheds- og instruktionsmærkater ......................... 8
Produktoversigt ............................................................11
Betjeningsanordninger ...........................................11
Specifikationer ......................................................12
Redskaber/tilbehør ................................................12
Betjening .....................................................................12
Påfyldning af brændstof...........................................12
Kontrol af motoroliestanden....................................13
Sæt sikkerheden i højsædet.......................................13
Betjening af parkeringsbremsen................................14
Start og standsning af motoren .................................14
Betjening af plæneklipperens kraftudtag.....................14
Sikkerhedslåsesystemet ...........................................15
Kørsel fremad og bakning........................................15
Brug af den nederste styrebøjle .................................16
Standsning af maskinen ...........................................17
Transport af maskinen ............................................17
Sideudkasts- og kværnfunktion.................................17
Justering af klippehøjden .........................................17
Justering af antiskalperingsruller ...............................18
Justering af håndtagets højde....................................18
Justering af udblæsningsskærm .................................19
Placering af udblæsningsskærmen .............................19
Brug af mellemtung vægt .........................................20
Vedligeholdelse .............................................................21
Skema over anbefalet vedligeholdelse ...........................21
Smøring ...................................................................21
Smøring af maskinen ..............................................21
Smøring af styrehjulene og hjullejerne........................22
Smøring af transmissionskoblingerne ........................22
Smøring af kraftudtagets styreremskive og
plæneklipperens skjoldremskive ............................22
Motorvedligeholdelse ................................................23
Eftersyn af luftfilteret..............................................23
Serviceeftersyn af motorolien...................................23
Serviceeftersyn af tændrørene ..................................25
Vedligeholdelse af brændstofsystem .............................26
Tømning af brændstoftanken ...................................26
Udskiftning af brændstoffilteret................................27
Vedligeholdelse af elektrisk system ...............................28
Serviceeftersyn af sikringen......................................28
Vedligeholdelse af drivsystem ......................................28
Justering af styrebøjlen ............................................28
Kontrol af dæktrykket .............................................29
Udskiftning af styrehjulsgaflernes bøsninger...............29
Eftersyn af styrehjulene og lejerne.............................30
Justering af den elektriske kobling .............................30
Vedligeholdelse af kølesystem .....................................31
Rengøring af luftindtagsskærmen..............................31
3
Sikkerhed
• Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig
dækslet til brændstoftanken, og påfyld aldrig benzin, mens
motoren kører, eller når motoren er varm.
Maskinen er designet i overensstemmelse med EN ISO
5395:2013.
• Hvis du spilder benzin, må du ikke forsøge at starte
motoren, men du skal flytte plæneklipperen væk fra det
sted, hvor benzinen er spildt. Foretag dig ikke noget, der
kan antænde benzinen, før dampene er spredt.
Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne
plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse
sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at
komme til skade.
• Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt
på igen.
Toro har konstrueret og afprøvet denne plæneklipper med
henblik på, at den skulle være rimeligt sikker at bruge, men
hvis følgende anvisninger ikke følges, kan det medføre
personskade.
Forberedelser
• Bær altid hensigtsmæssigt, skridsikkert fodtøj og lange
bukser, når du klipper græs. Sæt langt hår op.
Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed, bedste
ydeevne og opnå viden om produktet er det af
afgørende betydning, at du og enhver anden, der
betjener plæneklipperen, læser og forstår indholdet
i denne vejledning, før motoren overhovedet startes.
Vær især opmærksom på advarselssymbolet Figur 2,
som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig
sikkerhedsanvisning. Læs og forstå denne anvisning,
fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen
ikke overholdes, kan det medføre personskade.
• Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes,
og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre
fremmedlegemer.
• Foretag altid en visuel undersøgelse før start for at
kontrollere, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger
som f.eks. deflektorer og/eller græsopsamlere er på plads
og fungerer korrekt.
• Før brug skal du altid se efter, om skæreknivene,
knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller
beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive
og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.
Generelt om sikkerhed og
plæneklippere
Start
Denne plæneklipper er i stand til at afskære hænder
og fødder samt udslynge genstande. Hvis følgende
sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig
personskade eller død.
• Udkobl alle kniv- og drivkoblinger og sæt plæneklipperen
i frigear, før du starter motoren.
• Start forsigtigt benzinmotoren eller elmotoren som
beskrevet i vejledningen, og hold fødderne på god afstand
af skærekniven(e) og ikke foran udblæsningsrøret.
Uddannelse
• Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordnin-
Betjening
gerne og udstyrets korrekte brug at kende.
• Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender
• Klip aldrig græs, når der er omkringstående, især børn,
denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være
nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens
alder.
eller kæledyr i nærheden.
• Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.
• Undgå om muligt at betjene håndplæneklipperen i vådt
• Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker
græs.
eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres
ejendom.
• Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte
risici.
• Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt
på plæneklipperen eller i vejledningerne.
• Udblæsning af materiale må aldrig rettes mod
omkringstående personer.
Benzin
• Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller
under roterende dele. Hold dig altid på afstand af
udkaståbningen.
ADVARSEL – Benzin er meget brandfarlig. Træf følgende
forholdsregler:
• Vær ekstra forsigtig, når du bakker eller trækker en
• Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt
håndplæneklipper imod dig.
konstrueret til formålet.
• Gå, løb aldrig.
• Fyld kun brændstof på maskinen udendørs, og ryg aldrig
under påfyldningen.
4
Vedligeholdelse og opbevaring
• Skråninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
• Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at
– Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter.
– Vær ekstra forsigtig på skråninger.
– Klip græsset på tværs af skråninger, aldrig op og ned
ad dem, og vær ekstra forsigtig, når du vender på
skråninger.
– Vær altid sikker på, at du har et godt fodfæste på
skråninger.
Gashåndtaget skal være stillet i det lave hastighedsområde,
når traktionskoblingen tilkobles, især i høje gear. Reducer
hastigheden på skråninger og når du drejer skarpt for at
forhindre, at maskinen vælter, eller du mister kontrollen
over den.
Stop skærekniven, hvis det er nødvendigt at vippe
plæneklipperen for at passere arealer, hvor der ikke er
græs, samt når plæneklipperen transporteres til og fra det
areal, hvor du skal slå græs.
Lad ikke motoren køre i et indelukket område,
hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre
udstødningsdampe.
Stop motoren:
– når du forlader plæneklipperen.
– før du fylder brændstof på.
– før græsfanget fjernes.
– før du foretager højdejusteringer, medmindre
justeringen kan foretages fra førersædet.
Stop motoren, og frakobl tændrørskablet, eller sluk for
maskinen, og fjern tændingsnøglen:
– før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet
udblæsning.
– før du efterser, rengør eller arbejder på
plæneklipperen.
– efter at du har ramt et fremmedlegeme, skal du efterse
plæneklipperen for skader og udbedre disse, før du
starter og betjener plæneklipperen igen.
– hvis plæneklipperen begynder at ryste unormalt
(undersøg årsagen med det samme).
Vær forsigtig, når du bruger sulkyer, og:
– brug kun godkendte bugseringspunkter på
trækstangen.
– begræns læs til typer, som du har fuld
sikkerhedsmæssig kontrol over.
– drej ikke skarpt: Vær forsigtig, når du bakker.
– medtag ikke passagerer på sulkyen.
Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i
nærheden af veje.
Før du forlader førersædet:
– udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.
– skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen.
– stop motoren, og fjern nøglen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand.
Brug ikke højtryksrensningsudstyr på maskinen.
Opbevar aldrig maskinen med benzin i tanken og i en
bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben
ild eller gnister.
Lad motoren køle af, før du stiller maskinen væk.
Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten,
batterirummet og benzinopbevaringsområdet frit for
græs, blade og overskydende fedt.
Efterse græsopsamlerens komponenter og
udblæsningsskærmen hyppigt, og udskift dem
med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.
Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til
sikkerheden.
Udskift defekte lydpotter.
Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå
udendørs.
Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør
ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren med
for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.
I forbindelse med plæneklippere med flere skæreknive
skal du være forsigtig, da blot en roterende skærekniv kan
få de øvrige skæreknive til at rotere.
Vær forsigtig, når du justerer plæneklipperen, så du
ikke får fingrene ind mellem roterende skæreknive og
plæneklipperens faste dele.
Brug kun originale Toro-reservedele og -tilbehør for
at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat
overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele
og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter,
kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien
ugyldig.
Toro-plæneklippersikkerhed
Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger,
som gælder specielt for Toro-produkter, og andre
sikkerhedsoplysninger, du skal kende.
Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge
genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå
alvorlig personskade eller død.
Dette produkt er beregnet til at klippe og findele græs, eller,
når maskinen er udstyret med en græspose, til opsamling
af afklippet græs. Enhver anden brug kan være farlig for
brugeren og omkringstående.
Betjening på skråninger
Alle skråninger og ramper kræver ekstra forsigtighed. Klip
ikke en skråning, hvis du føler dig usikker.
• Fjern forhindringer som sten, grene osv. fra
klippeområdet.
5
• Hold øje med huller, hjulspor eller ujævnheder. Højt græs
kan skjule forhindringer.
• Udvis forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter
eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul
kører over en klippeafsats eller en grøft, eller hvis en kant
giver efter.
• Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet udstyr.
Andet udstyr kan ændre maskinens stabilitet.
• Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis.
Foretag ikke pludselige ændringer af hastighed eller
retning.
• Klip skråninger fra side til side.
• Brug aldrig maskinen på skråninger med en større
hældning end 20 grader.
Lydtryk
Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 88 dBA,
hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.
Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med
procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.
Lydeffekt
Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 100 dBA, hvori
der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.
Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med
procedurerne beskrevet i ISO 11094.
Vibrationsniveau
Hånd-arm
Målt vibrationsniveau for højre hånd = 2,1 m/s2
Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,7 m/s2
Usikkerhedsværdi (K) = 1,1 m/s2
De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med
procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.
6
Hældningsindikator
G011841
Figur 3
Det er tilladt at kopiere denne side til personlig brug.
1. Den maksimale hældning, det er sikkert at arbejde med maskinen på, er 20 grader. Brug hældningsoversigten til at bestemme
bakkers hældningsgrad før arbejde med maskinen. Betjen aldrig maskinen på skråninger med større hældning end
20 grader. Fold langs den relevante streg, så det passer til den anbefalede hældning.
2. Ret denne kant ind efter en lodret overflade (træ, bygning, hegnspæl osv.).
3. Eksempel på sammenligning af hældning med foldet kant.
7
Sikkerheds- og instruktionsmærkater
Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle
risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.
Producentens mærke
1. Indikerer, at skærekniven er identificeret som en reservedel
fra producenten af originalmaskinen.
93-7818
1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen for at få instruktioner
om tilspænding af knivbolten/møtrikken til 115–149 N·m.
93-7298
1. Traktionsdrev – ved kørsel fremad
2. Træk for at bremse
98-3264
1. Læs betjeningsvejledningen.
93-7299
1. Traktionsdrev – ved bakning
98-4387
1. Advarsel – bær høreværn.
93-7442
99-8939
1. Parkeringsbremse
1. Læs betjeningsvejledningen.
2. Klippehøjde
8
3. Tag tændingsnøglen ud,
og læs vejledningerne, før
der foretages service eller
vedligeholdelsesarbejde.
104-8185
106-0636
1. Klippehøjde
3. Læs betjeningsvejledningen for at få yderligere
oplysninger.
131-1180
2. Advarsel – strøm
1. Læs betjeningsvejledningen. (A) Kort, tyndtvoksende
græs; tørre forhold; maksimal spredning; (B)
Opsamlingsindstilling; (C) Højt, tæt græs; våde forhold;
maksimal hastighed
106-5517
1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.
106–5519
1. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med
plæneklipperens kniv – hold afstand til bevægelige dele.
4. Fare for udslyngede genstande – hold sikker afstand til
maskinen.
2. Advarsel—sluk for motoren, inden du forlader maskinen
5. Fare for udslyngede genstande fra plæneklipperen – hold
deflektoren på plads.
3. Advarsel – læs Betjeningsvejledningen.
9
110-4972
1. Hurtig
3. Langsom
5. Motorstart
2. Trinløst regulerbar
indstilling
4. Motor – stop
6. Aktiver bøjlen, og
træk herefter udad i
kraftudtaget for at aktivere
skæreknivene.
7. Choker
114–3449
1. Fare for udslyngede
genstande – hold sikker
afstand til maskinen.
3. Skæring/amputation af
hænder eller fødder – hold
afstand til bevægelige
dele.
2. Fare for udslyngede
genstande fra
plæneklipperen – hold
deflektoren på plads.
119-0217
1. Advarsel – stop motoren, hold afstand til bevægelige dele;
hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på
plads.
132-4708
1. Advarsel – undlad at
justere gearstangen under
bevægelse.
10
2. Stop bevægelsen inden
justering af gearstangen.
Produktoversigt
5
4
6
3
1
2
Figur 5
1. Gearstang
G015747
2. Kraftudtagskontakt
7
3. Choker
Figur 4
1. Sideudblæsningsrør
5. Betjeningsanordninger
2. Plæneklipperskjold
6. Håndtag
3. Tilbageslagsstarter
7. Styrehjul
7. Bøjle til regulering af
skæreknive
8. Øverste styrebøjle
9. Øverste håndtag
4. Nederste håndtag
10. Gashåndtag
5. Nederste styrebøjle
11. Tændingskontakt
6. Parkeringsbremsehåndtag 12. Brændstofafbryderventil
(udløst position)
4. Benzintank
Gashåndtag
Gashåndtaget har to positioner: HURTIG og LANGSOM.
Betjeningsanordninger
Choker
Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt,
at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger
(Figur 5).
Brug chokeren, før du starter en kold motor.
Bøjle til regulering af skæreknive
Bøjlen bruges sammen med kraftudtagskontakten til
at få koblingen til at drive plæneklipperens skæreknive.
Udløs bøjlen til skæreknivenes kraftudtag for at udkoble
plæneklipperens skæreknive.
Kraftudtagskontakt
Denne kontakt bruges sammen med bøjlen til skæreknivenes
kraftudtag til at få koblingen til at drive plæneklipperens
skæreknive.
Gearstang
Transmissionen har fem hastigheder til kørsel fremad, i frigear
og bakgear, og har et rækkeskiftemønster.
Vigtigt: Skift ikke gear, mens enheden er i bevægelse,
da det kan medføre beskadigelse af transmissionen.
11
Betjening
Øverste styrebøjle
Skift til det ønskede gear, og skub den øverste styrebøjle
fremad for at aktivere fremadgående traktion, og træk den
bagud for at bremse den fremadgående bevægelse. Træk den
øverste styrebøjles højre side bagud for at dreje til højre, og
træk den venstre side bagud for at dreje til venstre.
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra
den normale betjeningsposition.
Påfyldning af brændstof
• Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og
Nederste styrebøjle
frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal
på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).
Sæt transmissionen i bakgear, og pres den nederste styrebøjle
og håndtaget sammen for at aktivere bagudgående traktion.
• Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol)
eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen
accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin
med 15% ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til
brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end
10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder
15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85
(indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes
ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer
og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er
dækket af garantien.
Parkeringsbremsehåndtag
Træk den øverste styrebøjle bagud, og sving bremsehåndtaget
op mod det øverste håndtag (Figur 5).
Tændingskontakt
Denne kontakt bruges sammen med tilbageslagsstarteren og
har to positioner: KØR og FRA.
• Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.
Startsnorens håndtag
• Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller
brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre du
anvender en brændstofstabilisator.
Træk i startsnorens håndtag for at starte motoren (ikke vist
i Figur 5).
• Fyld ikke olie i benzin.
Brændstofafbryderventil
FARE
Luk brændstofafbryderventilen før transport eller opbevaring
af maskinen.
Specifikationer
Under visse forhold er benzin meget brandfarlig
og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion
forårsaget af benzin kan give dig eller andre
forbrændinger samt medføre tingsskade.
Bemærk: Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
• Fyld tanken udendørs i et åbent område, når
motoren er kold. Tør eventuel spildt benzin op.
Bredde med deflektoren nede
130 cm
Længde
210 cm
Højde med håndtaget i laveste
position
105 cm
Vægt
271 kg
• Fyld aldrig brændstoftanken op inde i en lukket
anhænger.
• Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld benzin
på brændstoftanken, indtil niveauet er 6-13 mm
under bunden af påfyldningsstudsen. Denne
tomme plads giver benzinen i brændstoftanken
plads til at udvide sig.
Redskaber/tilbehør
• Ryg aldrig, når du håndterer benzin, og hold
dig på afstand af åben ild eller steder, hvor
benzindampe kan antændes af en gnist.
Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og
tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre
og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler
eller distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en
fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør.
• Opbevar benzin i en godkendt beholder og
utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til
mere end 30 dages forbrug.
• Betjen ikke maskinen medmindre hele
udstødningssystemet er på plads og i god
driftsmæssig stand.
12
Tilsæt benzinen den korrekte mængde
brændstofstabilisator.
FARE
Under visse omstændigheder kan der under
påfyldning af brændstof udvikle sig statisk
elektricitet, der kan antænde benzindampene. En
brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan
give dig eller andre forbrændinger samt medføre
tingsskade.
Bemærk: Brændstofstabilisator er mest effektiv,
når den blandes med frisk benzin. Brug altid
brændstofstabilisator for at minimere risikoen for
lakaflejringer i brændstofsystemet.
Opfyldning af brændstoftanken
• Anbring altid benzindunke på jorden et stykke
fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.
1. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Rengør området omkring brændstofdækslet, og
afmonter dækslet. Fyld blyfri almindelig benzin i
brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under
bunden af påfyldningsstudsen. Dette giver benzinen
i brændstoftanken plads til at udvide sig. Fyld ikke
brændstoftanken helt op.
• Fyld ikke benzindunke inden i et køretøj eller på
en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper
eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken
og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.
• Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet
udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og
fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.
3. Monter dækslet til brændstoftanken sikkert. Tør
eventuel spildt benzin op.
• Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af
udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger
med en bærbar beholder i stedet for direkte fra
benzinstanderen.
Kontrol af motoroliestanden
Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du
kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se Kontrol
af motoroliestanden (side 13).
• Hvis det er nødvendigt at benytte
benzinstanderen, skal mundstykket hele
tiden være i kontakt med kanten af åbningen i
benzintanken eller dunken, indtil påfyldningen
afsluttes.
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra
den normale betjeningsposition.
Sæt sikkerheden i højsædet
ADVARSEL
Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt
med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse
oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer
med at undgå at komme til skade.
Benzin er farligt eller dødbringende, hvis det
indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan
forårsage alvorlige skader og sygdomme.
Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr til øjne, ører, fødder
og hoved.
• Undgå længere tids indånding af dampe.
• Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og
brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.
FORSIGTIG
• Undgå kontakt med huden, og vask spildte
væsker af med sæbe og vand.
Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA
ved førerens ører og kan give nedsat hørelse ved
længere tids anvendelse.
Brug af brændstofstabilisator
Brug høreværn, når du betjener denne maskine.
Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende
fordele:
• Holder benzinen frisk ved opbevaring i 90 dage eller
derunder. Ved længere tids opbevaring anbefales det, at
brændstoftanken tømmes.
Figur 6
• Renser motoren, når den kører.
• Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i
1. Advarsel – bær høreværn.
brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.
Vigtigt: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der
indeholder metanol eller ethanol.
13
Betjening af parkeringsbremsen
4. Tag fat i startsnorens håndtag med fast hånd, og træk
det udad, indtil du opnår positiv indkobling. Træk
herefter kraftigt i håndtaget for at starte motoren, og
lad snoren langsomt slå tilbage.
Stands på plan grund, udkobl drevene, aktiver
parkeringsbremsen, sluk for motoren, og fjern
tændingsnøglen. Aktiver altid parkeringsbremsen, når du
standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.
Vigtigt: Træk ikke tilbageslagssnoren til den
yderste grænse, og slip ikke starthåndtaget, når
snoren trækkes ud, da snoren kan gå itu, og
tilbageslagssamlingen kan blive beskadiget.
Aktivering af parkeringsbremsen
Standsning af motoren
1. Træk den øverste styrebøjle (Figur 7) bagud, og hold
den i denne position.
1. Sæt gashåndtaget i positionen LANGSOM (Figur 8).
2. Løft parkeringsbremsehåndtaget (Figur 7) opad, og
udløs gradvist den øverste styrebøjle. Bremsehåndtaget
skal forblive i den indstillede (låste) position.
2. Lad motoren køre i tomgang i 30 til 60 sekunder, før
tændingsnøglen drejes til positionen FRA.
3. Drej tændingsnøglen til positionen FRA (Figur 8).
Figur 7
1. Øverste styrebøjle
3. Fast bøjle
2. Parkeringsbremsehåndtag
– indstillet position
Figur 8
Deaktivering af parkeringsbremsen
1. Gashåndtag
2. Tændingsnøgle
1. Træk den øverste styrebøjle bagud. Sænk
parkeringsbremsehåndtaget til udløst position.
4. Aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
2. Udløs gradvist den øverste styrebøjle.
Start og standsning af motoren
5. Træk tændrørskablet af tændrøret/-ene før maskinen
stilles til opbevaring for at forhindre, at den starter ved
et uheld.
Start af motoren
6. Luk brændstofafbryderventilen før maskinen stilles til
opbevaring.
1. Sørg for, at tændrørskablet/-erne er monteret på
tændrøret/-ene, og at brændstofventilen er åben.
Vigtigt: Kontroller, at brændstofafbryderventilen
er lukket, før maskinen transporteres eller stilles til
opbevaring, da der kan opstå brændstoflækage.
2. Sæt gearskiftehåndtaget i positionen NEUTRAL,
aktiver parkeringsbremsen, og drej tændingsnøglen til
positionen KØR.
Betjening af plæneklipperens
kraftudtag
3. Sæt gashåndtaget i positionen HURTIG og
chokerhåndtaget i positionen TÆNDT, før du starter
en kold motor.
Kraftudtagskontakten indkobler og udkobler strøm til den
elektriske kobling og skæreknivene sammen med bøjlen til
skæreknivenes kraftudtag.
Bemærk: En varm eller brandvarm motor kræver
muligvis ikke, at chokeren bruges. For at starte en varm
motor skal du sætte gashåndtaget i positionen HURTIG.
14
Indkobling af skæreknivene (kraftudtag)
Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet
1. Udløs den øverste styrebøjle for at stoppe maskinen
(Figur 9).
Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at
forhindre, at skæreknivene drejer, medmindre:
• Styrebøjlen er presset ned.
• Kraftudtagskontakten er sat til On (til).
2. Indkobl skærekniven ved at klemme bøjlen til knivenes
kraftudtag mod den øverste styrebøjle (Figur 9).
3. Træk kraftudtagskontakten opad, og slip den. Hold
bøjlen til knivenes kraftudtag mod den øverste
styrebøjle under driften.
Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at
stoppe skæreknivene, når du slipper bøjlen til knivenes
kraftudtag.
4. Gentag proceduren for at aktivere plæneklipperens
skæreknive, hvis bøjlen til knivenes kraftudtag er
sluppet.
Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet
Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener
maskinen.
Bemærk: Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som
beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret
serviceforhandler for at reparere sikkerhedssystemet.
1. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren. Se Start
af motoren (side 14).
2. Klem bøjlen til skæreknivenes kraftudtag mod den
øverste styrebøjle.
Bemærk: Skæreknivene bør ikke dreje.
3. Fortsæt herefter med at holde bøjlen til knivenes
kraftudtag, og træk opad i kontakten til knivenes
kraftudtag, og slip.
Bemærk: Koblingen bør aktiveres og plæneklipperens
skæreknive begynde at dreje.
4. Slip bøjlen til knivenes kraftudtag.
Figur 9
1. Øverste styrebøjle
Bemærk: Skæreknivene bør holde op med at dreje.
5. Træk opad i kraftudtagskontakten, mens motoren
kører, og slip den uden at holde bøjlen til knivenes
kraftudtag.
3. Kraftudtagskontakt
2. Bøjle til regulering af
skæreknive
Bemærk: Skæreknivene bør ikke dreje.
Udkobling af skæreknivene
Kørsel fremad og bakning
Udløs bøjlen til knivenes kraftudtag for at udkoble
skæreknivene (Figur 9).
Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i
omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen
HURTIG for at opnå den bedste ydelse.
Sikkerhedslåsesystemet
ADVARSEL
FORSIGTIG
Gearkassen kan blive beskadiget, hvis gearstangen
bevæges, mens maskinen kører.
Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet
frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere
uventet og forårsage personskade.
Sørg for, at maskinen står stille, inden du bevæger
gearstangen.
• Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
Kørsel fremad
• Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne
fungerer, og udskift beskadigede kontakter efter
behov, før du betjener maskinen.
1. Flyt gearskiftehåndtaget i positionen fremad for at køre
fremad (Figur 10).
2. Udløs parkeringsbremsen. Se Deaktivering af
parkeringsbremsen (side 14).
15
3. Tryk langsomt på den øverste styrebøjle for at køre
fremad (Figur 10).
ADVARSEL
Når man kører op på en kantsten, kan skæreknivene
blive bøjede eller beskadigede. Hvis dele af
skæreknivene kastes ud af plæneklipperen, kan det
skade dig eller omkringstående personer alvorligt
eller endda medføre døden.
Påfør samme tryk i begge sider af den øverste styrebøjle
for at køre lige ud(Figur 10).
Udløs trykket i siden af den øverste styrebøjle for at
dreje i den retning, du ønsker at dreje (Figur 10).
Undlad at indkoble skæreknivene ved kørsel fremad
eller bagud på en kantsten
Kørsel fremad på en kantsten
1. Udkobl plæneklipperens skæreknive.
2. Vælg at køre i første gear.
3. Kør maskinen, indtil styrehjulene berører kantstenen
(Figur 11).
4. Løft maskinens forende ved at skubbe nedad på det
nederste håndtag (Figur 11).
5. Kør maskinen, indtil trækhjulene berører kantstenen
(Figur 11).
6. Sænk maskinens forende (Figur 11).
Bemærk: Begge trækhjul bør berøre kantstenen, og
styrehjulene bør køre i en lige linje.
7. Du skal indkoble den nederste styrebøjle og løfte op i
det nederste håndtag samtidigt for at køre maskinen op
på kantstenen (Figur 10 og Figur 11).
Figur 10
1. Øverste styrebøjle
3. Gearskiftehåndtag
2. Nederste styrebøjle
Bemærk: Løft opad i det nederste håndtag for at
afhjælpe maskinens kørsel op på en kantsten og for at
undgå, at trækhjulene drejer.
Bakning
1. Sæt gearskiftehåndtaget i bakgear for at køre bagud.
2. Udløs parkeringsbremsen. Se Deaktivering af
parkeringsbremsen (side 14).
3. Klem langsomt den nederste styrebøjle og det nederste
håndtag sammen for at bakke (Figur 10).
Brug af den nederste
styrebøjle
Denne procedure gælder ved kørsel på en kantsten. Den kan
anvendes ved kørsel fremad eller bagud.
Bemærk: På nogle kantsten kan det være vanskeligt for
bagdækkene at få kontakt med kantstenen. Hvis det sker, skal
man køre maskinen op på kantstenen i en bestemt vinkel.
Figur 11
1. Den nederste styrebøjle
er indkoblet, og
plæneklipperen er i
bakgear.
2. Træk opad for at afhjælpe
maskinen.
16
3. Den nederste styrebøjle
er indkoblet, og
plæneklipperen kører
fremad.
Kørsel bagud op på en kantsten
1. Udkobl plæneklipperens skæreknive.
2. Vælg at køre i bakgear.
3. Kør maskinen, indtil trækhjulene berører kantstenen
(Figur 11).
Bemærk: Begge trækhjul bør berøre kantstenen, og
styrehjulene bør køre i en lige linje.
4. Indkobl den nederste styrebøjle og løft opad i det
nederste håndtag samtidigt (Figur 10 og Figur 11).
Figur 12
1. Traktionsenhedens bindepunktsøjer
Bemærk: Løft opad i det nederste håndtag for at
afhjælpe maskinens kørsel op på en kantsten og for at
undgå, at trækhjulene drejer.
Sideudkasts- og
kværnfunktion
Standsning af maskinen
For at standse maskinen skal du trække den øverste
styrebøjle bagud, slippe bøjlen til skæreknivenes kraftudtag
og dreje tændingsnøglen til positionen FRA. Du skal aktivere
parkeringsbremsen, når du går fra maskinen. Se Aktivering
af parkeringsbremsen (side 14). Husk at tage nøglen ud af
tændingen.
Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor,
der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.
FARE
Hvis ikke der er monteret græsdeflektor,
udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler,
udsætter du dig selv og andre for kontakt med
skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt
med roterende plæneklipperkniv(e) og udslyngede
genstande vil medføre personskade eller død.
• Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen,
da deflektoren leder materialerne ned mod
plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal
den straks udskiftes.
• Placer aldrig hænder eller fødder under
plæneklipperen.
• Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller
skæreknivene, medmindre bøjlen er sluppet, og
kraftudtaget er udkoblet. Drej tændingsnøglen
til slukket position. Fjern endvidere
tændingsnøglen, og tag tændrørskablet(-erne)
af tændrøret(-ene).
FORSIGTIG
Børn eller omkringstående personer kan komme
til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene
maskinen, når operatøren ikke er til stede.
Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver
parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen
uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.
Transport af maskinen
Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere
maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret
med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet
af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse
oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer,
der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.
1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til
trækkøretøjet og tilslutte sikkerhedskæderne.
Justering af klippehøjden
2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.
Klippehøjden kan justeres fra 25 til 114 mm i intervaller på
6 mm. Justeringen foretages ved at sætte de fire splitter i
forskellige huller og tilføje eller fjerne afstandsbøsninger.
3. Sæt maskinen op på en anhænger eller lastvogn.
4. Stop motoren, fjern tændingsnøglen, aktiver bremsen,
og luk brændstofventilen.
Bemærk: Der skal være mindst én afstandsbøsning til hver
klippehøjdesplit for at undgå, at bøsningen beskadiges.
5. Brug bindepunktsøjerne af metal på maskinen til at
fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med
stropper, kæder, kabler eller reb (Figur 12).
Bemærk: Alle klippehøjdesplitter kan maksimalt bruge to
afstandsbøsninger.
1. Vælg det hul i klippehøjdetappen og antallet af
afstandsbøsninger, som svarer til den ønskede
klippehøjde (Figur 13).
17
2. Hæv siden af skjoldet, og fjern låseclipsen ved at bruge
løftehåndtaget (Figur 13).
3. Tilføj eller fjern om nødvendigt afstandsbøsninger, og
ret hullerne ind, så de flugter med hinanden, og isæt
låseclipsen (Figur 13).
3. Vælg en hulposition, hvor antiskalperingsrullerne er
mindst 10 mm over jorden (Figur 14).
4. Monter bolten og møtrikken (Figur 14).
Bemærk: Ekstra afstandsbøsninger til
klippehøjdejustering kan opbevares på tappene og
fastgøres med en låseclips.
Vigtigt: Alle fire splitter skal være i samme
hulposition og med det korrekte antal
afstandsbøsninger for at opnå en jævn klipning.
Figur 14
1. Plæneklipperskjold
4. Antiskalperingsruller
2. Bolt
3. Afstandsbøsning
5. Møtrik
Justering af håndtagets højde
Håndtagets position kan justeres, så det passer til operatørens
højdepræference.
1. Fjern låseclips, skive og gaffelbolt, der fastgør
styrestangens fitting på styrebeslaget (Figur 15).
Figur 13
1. Bæreramme
4. Afstandsbøsninger
2. Låseclips
5. Forreste klippehøjdetap
3. Bageste klippehøjdetap
Justering af antiskalperingsruller
Figur 15
Antiskalperingsrullerne skal justeres i de rigtige huller for
hver klippehøjdeposition. Sørg for, at afstanden over jorden
er mindst 10 mm.
Bemærk: Hvis antiskalperingsrullerne justeres, så højden er
for lav, kan det medføre for stort slid på rullerne.
1. Efter justering af klippehøjden skal antiskalperingsrullerne kontrolleres, så der er en afstand på minimum 10
mm over jorden (Figur 14).
2. Fjern bolt, spændeskiver og møtrik, hvis justering er
nødvendig (Figur 14).
1. Styrestang og fitting
4. Spændeskive
2. Styrebeslag
5. Låseclips
3. Gaffelbolt
6. Stangfitting
2. Løsn de øverste flangebolte (3/8 x 1 tomme) og
flangemøtrikken, der fastgør håndtaget til bagstellet
(Figur 16).
18
1 2
g012676
Figur 17
Figur 16
1. Øverste håndtag
5. Øverste monteringshul
2. Bagstel
6. Nederste monteringshuller
3. Flangemøtrik (3/8 tomme)
7. Lav position
1. Åbning
2. Møtrik
Placering af udblæsningsskærmen
4. Flangebolt (3/8 x 1 tomme) 8. Høj position
3. Fjern de nederste flangebolte (3/8 x 1 tomme) og
flangemøtrikkerne, der fastgør håndtaget til bagstellet
(Figur 16).
Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne vil
variere i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.
Bemærk: Hvis motoreffekten falder, og plæneklipperens
hastighed er den samme, skal skærmen åbnes.
4. Drej håndtaget til den ønskede driftsposition, og
monter de nederste flangebolte (3/8 x 1 tomme) og
flangemøtrikker i monteringshullerne.
Position A
Bemærk: Tilspænd alle flangebolte.
5. Kontroller, at styrebøjlen er justeret korrekt. Se
Justering af styrebøjlen (side 28).
Dette er den allerbageste position (se Figur 18). Den
anbefalede anvendelse af denne position er som følger:
6. Kontroller justeringen af parkeringsbremsen. Se
Justering af bremserne (side 32).
•
•
•
•
Justering af udblæsningsskærm
Ved klipning af kort, tyndtvoksende græs.
Ved tørre forhold.
Til mindre afklippede græsstykker.
Til at blæse det afklippede græs længere væk fra
plæneklipperen.
Plæneklipperens udblæsning kan justeres til forskellige typer
klippeforhold. Placer knastlåsen og skærmen, så den bedste
klippekvalitet opnås.
1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til NEUTRAL LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Skærmen justeres ved at løsne møtrikken (Figur 17).
4. Juster skærmen og møtrikken i åbningen iht. den
ønskede udblæsning, og stram møtrikken.
G012677
Figur 18
19
Position B
ADVARSEL
Benyt denne position ved opsamling i pose (Figur 19).
Forenden af maskinen kan hurtigt hæve sig, når
plæneklipperen fjernes. Dette kan medføre alvorlig
skade på dig og omkringstående personer.
Når plæneklipperen flyttes fra bærerammen, skal
maskinens bagende understøttes.
G012678
Figur 19
Position C
Dette er den helt åbne position. Den anbefalede anvendelse
af denne position er som følger (Figur 20):
•
•
•
•
Til klipning af højt, tæt græs
Ved våde forhold.
Til at reducere motorens strømforbrug.
Til at øge hastigheden under øget belastning.
G012679
Figur 20
Brug af mellemtung vægt
• Fjern al bagvægt, når du monterer en Tru-Track®-sulky.
• Når en Tru-Track®-sulky monteres, er det nødvendigt at
bruge forvægte. Kontakt en autoriseret serviceforhandler
for at få oplysninger om den rigtige mængde af vægte og
deres placering.
20
Vedligeholdelse
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.
Skema over anbefalet vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller
Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer
• Skift motorolien.
Hver anvendelse eller
dagligt
•
•
•
•
•
•
Kontroller sikkerhedssystemet.
Smør styrehjulene og drejeleddene.
Kontroller motoroliestanden.
Rengør luftindtagsskærmen.
Kontroller bremserne.
Efterse skæreknivene.
For hver 25 timer
• Rengør skumluftfilterindsatsen.
For hver 50 timer
•
•
•
•
•
For hver 100 timer
• Skift motorolien.
• Kontroller tændrørene.
• Kontroller den elektriske kobling.
For hver 200 timer
• Udskiftning af papirluftfilterindsatsen.
• Skift oliefilteret.
• Udskift brændstoffilteret.
For hver 250 timer
• Smøring af transmissionskoblingerne (hyppigere under støvede eller snavsede
forhold).
For hver 300 timer
• Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
For hver 400 timer
• Smør hjullejerne (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
Før opbevaring
• Mal beskadigede overflader.
• Udfør alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
Smør kraftudtagets styreremskive.
Smør plæneklipperens skjoldremskive.
Kontroller papirluftfilterindsatsen.
Kontroller dæktrykket.
Kontroller alle remme.
Vigtigt: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.
FORSIGTIG
Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og
forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.
Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrørene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.
Flyt tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med tændrørene ved et uheld.
Smøring
3. Rengør smøreniplerne med en klud. Sørg for at skrabe
eventuel maling af forsiden på niplerne.
Smør med lithiumbaseret universalfedt nr. 2 eller
molybdænbaseret fedt.
4. Slut en smørepistol til niplen. Pump fedt ind i delene,
indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.
Smøring af maskinen
5. Tør overskydende smørefedt op.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
21
Smøring af styrehjulene og
hjullejerne
1. Smør de forreste styrehjulslejer og de forreste drejeled
(Figur 21).
2. Hæv maskinens bagende, og understøt den med
donkrafte.
3. Fjern baghjulet og dæksamlingerne.
4. Fjern baghjulets smørefedtdæksel. Smør baghjulets
hjulleje (Figur 21).
5. Sæt smøredækslet på.
6. Monter baghjul og dæksamling.
Bemærk: Tag baghjulets smørekapsler af, før
baghjulene smøres.
Figur 22
Smøring af kraftudtagets
styreremskive og
plæneklipperens
skjoldremskive
Eftersynsinterval: For hver 50 timer
For hver 50 timer
Smør styreremskivens drejeled (Figur 23).
Figur 21
Smøring af transmissionskoblingerne
Eftersynsinterval: For hver 250 timer
Smør transmissionskoblingerne, der er placeret bag på
maskinen (Figur 22).
Figur 23
22
Motorvedligeholdelse
Rengøring af luftfilterets skumindsats
1. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand.
Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.
Eftersyn af luftfilteret
2. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.
Eftersynsinterval/specifikation
Vigtigt: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt
eller beskadiget.
Eftersynsinterval: For hver 300 timer
For hver 25 timer
For hver 50 timer
For hver 200 timer/Årlig (alt efter hvad der indtræffer
først)
Eftersyn af papirluftfilterindsatsen.
1. Rengør ikke papirfilteret. Udskift det (Figur 24).
2. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller
beskadigelse af gummipakningen.
Efterse skum- og papirindsatser, og udskift dem, hvis de er
beskadigede eller meget snavsede.
3. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.
Bemærk: Luftfilteret skal efterses oftere under meget
støvede eller sandede driftsforhold (efter få timers brug).
Montering af skum- og papirindsatser
Vigtigt: Skum- eller papirindsatsen må ikke smøres
med olie.
Vigtigt: For at undgå motorskade skal der altid være
monteret et komplet skum- og papirluftfilter, når
motoren betjenes.
Afmontering af skum- og papirindsatser
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
1. Skub forsigtigt skumelementet på papirluftfilterelementet (Figur 24).
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
2. Placer luftfilteret på bundpladen, og fastgør det med
2 vingemøtrikker (Figur 24).
3. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre
snavs i at trænge ind i motoren og forårsage
beskadigelse (Figur 24).
3. Sæt luftfilterdækslet på plads, og tilspænd dækselgrebet
(Figur 24).
4. Skru dækselgrebet af, og afmonter luftfilterdækslet
(Figur 24).
Serviceeftersyn af motorolien
5. Skru slangeklemmen af, og afmonter luftfilterenheden
(Figur 24).
Eftersynsinterval/specifikation
6. Træk forsigtigt skumindsatsen af papirindsatsen (Figur
24).
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Efter de første 8 timer
For hver 100 timer
For hver 200 timer—Skift oliefilteret.
Bemærk: Skift olie hyppigere, når maskinen anvendes
under meget støvede eller snavsede forhold.
Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH eller SJ)
Krumtaphusets kapacitet: 1,7 l uden filter. 1,5 l med filter.
Viskositet: Se tabellen (Figur 25).
Figur 24
1. Luftfilterdæksel
3. Papirindsats
2. Slangeklemme
4. Skumindsats
23
Olieskift
1. Parker maskinen, så dræningssiden er lidt lavere end
den modsatte side. På denne måde sikres det, at al
olien aftappes.
2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til
alle bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
4. Skub dræningsslangen ind over oliedræningsventilen.
5. Placer en bakke under dræningsslangen. Drej
oliedræningsventilen, så olien kan løbe ud (Figur 27).
Figur 25
6. Når olien er helt aftappet, lukkes dræningsventilen igen.
7. Tag dræningsslangen af (Figur 27).
Bemærk: Bortskaf den brugte olie på et
genbrugsanlæg.
Kontrol af motoroliestanden
1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
4. Rengør området omkring målepinden (Figur 26), så der
ikke trænger snavs ned i påfyldningshullet, hvilket kan
beskadige motoren.
Figur 27
Figur 26
1. Målepind
1. Oliedræningsventil
2. Påfyldningsrør
2. Olieaftapningsslange
8. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i
påfyldningsrøret (Figur 26).
5. Skru målepinden af, og tør enden ren (Figur 26).
6. Før oliepinden helt ind i påfyldningsrøret, men skru
den ikke fast på røret (Figur 26).
9. Kontroller oliestanden. Se (side ).
10. Tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til
mærket fuld.
7. Træk målepinden ud, og kig på pindens ende. Hvis
oliestanden er lav, skal der kun langsomt påfyldes så
meget olie i påfyldningsrøret, at oliestanden stiger til
fuldmærket.
Skift af oliefilteret
Vigtigt: Undgå at fylde for meget olie på
krumtaphuset og køre motoren, da dette kan
medføre beskadigelse af motoren.
Bemærk: Skift oliefilteret hyppigere, når maskinen
anvendes under meget støvede og snavsede forhold.
1. Dræn olien fra motoren. Se (side ).
2. Fjern det gamle filter (Figur 28).
24
1
Figur 28
1. Oliefilter
2. Adapter
Figur 29
1. Tændrør
3. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag ny
olie (Figur 28).
4. Rengør området omkring tændrørene for at forhindre
snavs i at trænge ind i motoren og forårsage
beskadigelse.
4. Monter det nye oliefilter i filteradapteren, drej
oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører
filteradapteren. Spænd dernæst filteret yderligere
3/4 omgang (Figur 28).
5. Fjern tændrørene og metalskiverne.
5. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se
(side ).
Kontrol af tændrørene
1. Se på midten af tændrørene (Figur 30).
6. Lad motoren køre i ca. 3 minutter, stop motoren, og
kontroller, om der er olielækager ved oliefilteret og
aftapningsventilen.
Bemærk: Hvis der kan ses en lys brun eller grå
farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort
belægning på isolatoren betyder normalt, at luftfilteret
er snavset.
7. Kontroller motoroliestanden, og påfyld om nødvendigt
mere olie.
2. Rengør om nødvendigt tændrøret med en stålbørste for
at fjerne kulstofaflejringer.
8. Tør eventuelt spildt olie op.
Serviceeftersyn af tændrørene
Eftersynsinterval: For hver 100 timer
Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er
korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til
at afmontere og montere tændrørene og en søgelære til at
kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt
nye tændrør.
Type: Champion® RCJ8Y eller tilsvarende gnistgab: 0,75 mm
Afmontering af tændrørene
Figur 30
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
1. Midterelektrodens isolator
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
2. Sideelektrode
3. Kobl tændrørskablerne fra tændrørene (Figur 29).
3. Gnistgab (ikke i korrekt
målestoksforhold)
Vigtigt: Udskift altid tændrørene i tilfælde af
slidte elektroder, oliefilm eller revner i porcelænet.
3. Kontroller gnistgabet mellem midter- og
sideelektroderne (Figur 30).
Bemærk: Bøj sideelektroden (Figur 30), hvis gabet
ikke er korrekt.
25
Montering af tændrørene
Vedligeholdelse af
brændstofsystem
1. Monter tændrørene og metalskiverne. Sørg for, at
gnistgabet er indstillet korrekt.
2. Tilspænd tændrørene med et moment på 22 Nm.
Tømning af brændstoftanken
3. Slut tændrørskablerne til tændrørene (Figur 30).
FARE
Under visse forhold er benzin meget brandfarlig
og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion
forårsaget af benzin kan give dig eller andre
forbrændinger samt medføre tingsskade.
• Tap benzinen af brændstoftanken, når motoren
er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben
plads. Tør eventuel spildt benzin op.
• Ryg aldrig, når du aftapper benzin, og hold
dig på afstand af åben ild eller steder, hvor
benzindampene kan antændes af en gnist.
1. Parker maskinen på et plant underlag for at sikre, at
brændstoftanken tømmes helt.
2. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, drej
tændingsnøglen til positionen FRA, og tag nøglen ud.
3. Luk brændstofafbryderventilen ved brændstoftanken
(Figur 31).
4. Klem slangeklemmens ender sammen, og skyd den op
ad brændstofrøret væk fra brændstoffilteret (Figur 31).
5. Træk brændstofrøret af brændstoffilteret (Figur 31).
Bemærk: Åbn brændstofafbryderventilen, og
lad benzinen løbe ud i en brændstofdunk eller
dræningsbakke.
Bemærk: Dette er det bedste tidspunkt at montere
et nyt brændstoffilter på, da brændstoftanken er tom.
Se (side ).
6. Monter brændstofrøret på brændstoffilteret.
Bemærk: Før slangeklemmen hen til ventilen for at
fastgøre brændstofrøret.
26
Figur 31
1. Brændstofafbryderventil
Figur 32
2. Klemme
1. Slangeklemme
3. Filter
2. Brændstofrør
Udskiftning af brændstoffilteret
5. Fjern filteret fra brændstofrørene.
6. Monter et nyt filter, og flyt slangeklemmerne hen til
filteret.
Eftersynsinterval: For hver 200 timer/Årlig (alt efter hvad
der indtræffer først)
7. Åbn brændstofafbryderventilen ved brændstoftanken
(Figur 31).
Monter aldrig et snavset filter, hvis det er fjernet fra
brændstofledningen.
8. Kontroller, om der er brændstoflækager, og foretag om
nødvendigt reparation.
Bemærk: Læg mærke til, hvordan brændstoffilteret er
monteret.
Bemærk: Tør eventuelt spildt brændstof op.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Luk brændstofafbryderventilen ved brændstoftanken
(Figur 31).
Bemærk: Fjern brændstofrøret fra den
brændstofventil, der er tættest på motoren.
4. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem
væk fra filteret (Figur 32).
27
Vedligeholdelse af
elektrisk system
Vedligeholdelse af
drivsystem
Serviceeftersyn af sikringen
Justering af styrebøjlen
1. Kontroller afstanden mellem den øverste styrebøjle
og den faste bøjle med hjultrækket fuldt aktiveret.
Kontroller, at afstanden er ca. 25-32 mm (Figur 34).
Det elektriske system er beskyttet af en sikring. Det
kræver ingen vedligeholdelse. Hvis sikringen springer, skal
komponent eller kredsløb kontrolleres for fejlfunktion eller
kortslutning. En sikring udskiftes ved at trække den ud (Figur
33), fjerne den og indsætte en ny sikring.
Bemærk: Den øverste styrebøjle og den faste bøjle
skal være parallelle, når den øverste styrebøjle er i
indkoblet, køre- eller bremseposition eller neutral
position.
Figur 33
1. Sikring, 7,5 A, flade stikben
Figur 34
1. Øverste styrebøjle
4. Håndtag
2. Parkeringsbremsehåndtag
5. Afstand på 25-32 mm
3. Fast styrebøjle
2. Kontroller funktionen. Hvis justering er nødvendig,
skal låseclips, skive og gaffelbolt, der fastgør
styrestangens fitting på styrebeslaget, fjernes (Figur 35).
3. Skru stangfittingen op eller ned på stangen, indtil
den korrekte position er opnået. Monter herefter
stangfittingen på styrebeslaget med gaffelbolt, skive
og låseclips.
28
Udskiftning af styrehjulsgaflernes bøsninger
Styrehjulsgaflerne er monteret i bøsninger, der er presset ind
i toppen og bunden af bærerammens drejerør. Bøsningerne
kontrolleres ved at flytte styrehjulsgaflerne frem og tilbage og
fra side til side. Hvis styrehjulsgaflen er løs, er bøsningerne
slidte og skal udskiftes.
1. Hæv klippeenheden, så styrehjulene slipper underlaget.
Understøt herefter plæneklipperens forende med
donkrafte.
2. Fjern låsepinden og afstandsbøsningen(-erne), der
sidder øverst på styrehjulsgaflen (Figur 37).
Figur 35
1. Styrestang og fitting
5. Spændeskive
2. 89 mm
6. Låseclips
3. Styrebeslag
7. Stangfitting
4. Gaffelbolt
Kontrol af dæktrykket
Eftersynsinterval: For hver 50 timer/En gang om måneden
(alt efter hvad der indtræffer først)
Oprethold et lufttryk i bagdækkene på mellem 0,83 og
0,97 bar. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning (Figur
36).
Bemærk: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke
kræver vedligeholdelse af dæktrykket.
Figur 37
1. Låsepind
3. Bærerammens drejerør
2. Afstandsbøsninger
4. Styrehjul
3. Træk styrehjulsgaflen ud af monteringsrøret, og lad
afstandsbøsningen(-erne) sidde nederst på gaflen.
Bemærk: Husk placeringen af afstandsbøsningerne
på hver gaffel for at sikre korrekt montering og for at
sikre, at skjoldet forbliver plant.
Figur 36
4. Sæt en uddriver ind i monteringsrøret, og driv forsigtigt
bøsningerne ud (Figur 38).
Bemærk: Rengør den indvendige side af
monteringsrøret.
29
Figur 38
1. Monteringsrør
Figur 39
2. Bøsning
5. Smør indersiden og ydersiden af de nye bøsninger med
fedt.
Bemærk: Driv bøsningerne ind i akserørene med en
hammer og en flad plade.
1. Låsemøtrik
4. Nøglebøsning
2. Hætte
5. Hjul
3. Rulleleje
6. Bøsning
2. Fjern en bøsning, og træk herefter nøglebøsningen og
rullelejet ud af hjulnavet (Figur 39).
6. Efterse styrehjulsgaflen for slitage, og udskift den om
nødvendigt (Figur 37).
3. Fjern den anden bøsning fra hjulnavet, og rengør
hjulnavet for fedt og snavs (Figur 39).
7. Skub styrehjulsgaflen gennem bøsningerne i
monteringsrøret.
4. Kontroller rullelejet, bøsningerne, nøglebøsningen og
hjulnavets inderside for slitage.
Bemærk: Udskift afstandsbøsningen(-erne) på
gaflen, og fastgør den/dem med låseringen (Figur 37).
Bemærk: Udskift slidte eller beskadigede dele (Figur
39).
Vigtigt: Bøsningernes indvendige diameter kan
mindskes en smule, når bøsningerne monteres.
Hvis styrehjulsgaflen ikke kan føres ind i de nye
bøsninger, skal begge bøsninger oprømmes, så de
har en indvendig diameter på 29 mm.
5. Saml den igen ved at placere en bøsning i hjulnavet.
Bemærk: Kontroller rullelejet og nøglebøsningen,
og skub dem på plads i hjulnavet. Placer den anden
bøsning i hjulnavet (Figur 39).
8. Smør fittingen på bærerammens akserør med
lithiumbaseret fedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt.
6. Monter styrehjulet i styrehjulsgaflen, og spænd den fast
med hjulbolten og låsemøtrikken.
Bemærk: Tilspænd låsemøtrikken, indtil
nøglebøsningen støder helt op til styrehjulsgaflernes
indvendige side (Figur 39).
Eftersyn af styrehjulene og
lejerne
7. Smør fittingen på styrehjulet.
Styrehjulet roterer rundt om et rulleleje, der holdes af en
nøglebøsning. Hvis lejet altid er smurt godt, vil slitagen være
minimal. Hvis lejet imidlertid ikke holdes smurt, vil det
hurtigt blive slidt. Et slingrende styrehjul er som regel tegn
på, at lejet er slidt.
Justering af den elektriske
kobling
Koblingen kan justeres for at sikre korrekt tilkobling og
bremsning.
1. Fjern låsemøtrikken og hjulbolten, der fastgør
styrehjulsenheden på styrehjulsgaflen (Figur 39).
1. Før en søger på 0,381-0,533 mm gennem en
inspektionsåbning i enhedens side.
Bemærk: Sørg for, at den er placeret mellem
armaturet og rotorens friktionsoverflader.
30
Vedligeholdelse af
kølesystem
2. Tilspænd låsemøtrikkerne, indtil søgeren binder let,
men stadig let kan flyttes inden for gnistgabet (Figur
40).
3. Gentag proceduren for de resterende åbninger.
Rengøring af luftindtagsskærmen
4. Kontroller hver åbning igen, og foretag en let justering,
indtil søgeren er mellem rotoren og armaturet med let
kontakt mellem dem.
Al ophobning af græs, snavs eller andet affald fra cylinderen
og cylindertopstykkets kølefinner, luftindtagsskærmen på
svinghjulets endestykke og karburatorens regulatorgreb
og forbindelsesled skal fjernes før hver brug. Dette
sikrer tilstrækkelig køling og korrekt motoromdrejningstal,
hvilket mindsker risikoen for overophedning og mekanisk
beskadigelse af motoren.
Figur 40
1. Justeringsmøtrik
3. Søger
2. Åbning
31
Vedligeholdelse af
bremser
Eftersyn af bremserne
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
Kontroller bremserne både på et plant underlag og en
skråning.
Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen
eller efterlader den uden opsyn. Hvis parkeringsbremsen ikke
holder plæneklipperen forsvarligt, skal den justeres.
Bremsekontrol
1. Parker maskinen på et plant underlag, og udkobl
kraftudtaget.
Figur 41
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
1. Låseclips og skive
5. Hul F
2. Drejetap
6. Første justering på 32 mm
3. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Bremsegreb
7. Stang
4. Vingemøtrik
Bemærk: Hjulene skal låse, når du forsøger at skubbe
maskinen fremad.
4. Hvis hjulene ikke låser, skal bremserne justeres. Se
Eftersyn af bremserne (side 32).
7. Drej vingemøtrikken med uret for at øge bremsetrykket.
8. Drej vingemøtrikken mod uret for at mindske
bremsetrykket.
5. Slip bremsen, og tryk meget let på den øverste
styrebøjle, ca. 13 mm.
9. Monter tappen i hul F (Figur 41).
Bemærk: Hjulene skal dreje frit rundt. Se Eftersyn af
bremserne (side 32), hvis dette ikke er tilfældet.
Bemærk: Tilspænd vingemøtrikken.
10. Fastgør tappen på bremsehåndtaget med skiven og
låseclipsen (Figur 41).
Justering af bremserne
11. Kontroller bremsens funktion igen. Se Bremsekontrol
(side 32).
Bremsehåndtaget sidder på den øverste styrebøjle. Hvis
parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen forsvarligt,
skal den justeres.
Vigtigt: Når parkeringsbremsen slippes, skal
baghjulene kunne dreje frit rundt, når du skubber
plæneklipperen. Hvis maskinen ikke bremser, og
fri hjulrotation ikke kan opnås, skal man straks
søge assistance hos den lokale forhandler.
Bemærk: Ved første justering skal vingemøtrikken justeres,
indtil den er 32 mm fra stangens top (Figur 41).
1. Parker maskinen på et plant underlag, udkobl
kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
12. Monter plastdækslet over bremsehåndtaget.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Kontrollér bremsen, før du justerer den. Se
Bremsekontrol (side 32).
4. Udløs parkeringsbremsen. Se Deaktivering af
parkeringsbremsen (side 14).
5. Fjern plastdækslet over bremsehåndtaget.
6. For at justere bremsen skal du fjerne låseclipsen og
spændeskiven fra bremsehåndtaget og drejetappen
(Figur 41).
32
Vedligeholdelse af
remme
3. Fjern panelet fra undersiden af maskinen.
4. Afmonter kraftudtagets drivrem. Se (side ).
5. Hæv maskinens forende, og hold den oppe ved hjælp
af donkrafte.
6. Frakobl koblingens ledningskonnektor fra
ledningsnettet.
7. Kobl koblingsholderen fra motorskjoldet (Figur 43).
Kontrol af remmene
Eftersynsinterval: For hver 50 timer/En gang om måneden
(alt efter hvad der indtræffer først)
Kontroller for snavs, slid, revner og tegn på overophedning.
Udskiftning af traktionsdrivremmen
1. Fjern plastdækslet over styrebeslaget.
2. Fjern den øverste bolt, der fastgør styreremskivens
støtte og styrebeslaget til den bageste ramme (Figur 42).
Figur 43
Figur 42
1. Øverste bolt
2. Styrebeslag
1. Transmissionsrem
5. Koblingens
ledningskonnektor
2. Styreremskive
6. Drejebolt
3. Koblingsholder
7. Drivremskive
4. Spændefjeder
8. Motorskjold
8. Tag spændefjederen af rammens side (Figur 43).
9. Løsn drejebolten nok til, at trækremmen kan fjernes fra
drivremskiven og koblingen.
10. Før en ny rem rundt om koblingen og drivremskiven.
11. Tilspænd drejebolten med et moment på 47-54 Nm.
12. Monter spændefjederen mellem styrearmen og
rammebeslaget (Figur 43).
13. Monter koblingsholderen på motorskjoldet (Figur 43).
14. Kobl koblingens ledningskonnektor til ledningsnettet.
15. Monter kraftudtagets drivrem.
16. Monter panelet på undersiden af maskinen.
4. Nederste bolt
5. Traktionsdrivrem
3. Styreremskivens støtte
3. Tilspænd de to nederste monteringsskruer, så der
er plads nok til, at remmen kan passere mellem
drivremskiven og styreremskivens støtte (Figur 42).
4. Hæv hjulet fra jorden og fjern remmen.
5. Monter en ny rem.
6. Monter den øverste bolt, der fastgør styreremskivens
støtte og styrebeslaget til den bageste ramme (Figur 42).
7. Tilspænd de to nederste monteringsskruer, så der
er plads nok til, at remmen kan passere mellem
drivremskiven og styreremskivens støtte (Figur 42).
8. Monter plastdækslet over styrebeslaget.
Udskiftning af plæneklipperremmen
Hvinende lyde når remmen kører rundt, skæreknive der glider,
når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker
og revner er tegn på, at en skjoldrem er slidt. Udskift
skjoldremmen, hvis nogle af disse forhold opstår.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til
alle bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
Udskiftning af transmissionsremmen
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til
alle bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
33
3. Fjern bærerammens dæksel.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til
alle bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen.
4. Fjern remskærmen med boltene.
5. Afmonter kraftudtagets drivrem. Se (side ).
3. Fjern bærerrammens dæksel.
6. Afmonter styrearmens fjeder for at løsne spændingen
på styrearmen og styreremskiven, og fjern herefter den
slidte plæneklipperrem (Figur 44).
4. Fjern remskærmen.
5. Fjern varmeskjoldet fra motorskjoldet og bærerammen.
7. Monter den nye plæneklipperrem omkring de to
udvendige spindelremskiver og styreremskiven samt
i den nederste rille på den dobbelte spindelremskive
(Figur 44).
6. Afmonter remmen fra den midterste remskive på
plæneklipperskjoldet (Figur 45). Udvis forsigtighed,
når remmen fjernes, da spændingen øges pga. den
fjederbelastede styreremskive.
8. Monter styrearmens fjeder (Figur 44).
7. Fjern remmen fra motorremskiven og den
fjederbelastede styreremskive (Figur 45).
9. Monter kraftudtagets drivrem. Se (side ).
8. Monter den nye rem på motorremskiven og den
fjederbelastede styreremskive (Figur 45).
10. Juster remstyret, så det sidder 3 mm fra remmen (Figur
44).
9. Monter remmen på den midterste remskive på
plæneklipperskjoldet (Figur 45). Udvis forsigtighed,
når remmen monteres, da spændingen øges pga. den
fjederbelastede styreremskive.
11. Monter remskærmen på klippeenheden, og skru
boltene fast.
12. Monter bærerrammens dæksel på klippeenheden.
10. Monter varmeskjoldet på motorskjoldet og
bærerammen.
11. Monter remskærmen på klippeenheden, og skru
boltene fast.
12. Monter bærerammens dæksel på bærerammen.
Figur 44
1. Plæneklipperskjoldets
rem.
2. Kraftudtagets drivrem.
4. Styrearmens fjeder
5. Drivremskive
3. Drivremskive
Figur 45
1. Plæneklipperskjoldets
rem.
2. Kraftudtagets drivrem.
Udskiftning af kraftudtagets
drivrem.
3. Styrearm og fjeder
Hvinende lyde, når remmen kører rundt, knive der glider,
når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og
revner er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift drivremmen,
hvis nogen af disse forhold opstår.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
34
4. Koblingsremskive
5. Styreremskive
Vedligeholdelse af
plæneklipperskjoldet
Justering af fjederankeret på
drivremmens styreremskive
Du kan justere placeringen af kraftudtagets styreremskive
med henblik på at øge eller mindske remspændingen.
Serviceeftersyn af
skæreknivene
Brug Figur 46 for at se styreremskivens placeringsmuligheder.
For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes
skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra
skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og
udskiftning.
ADVARSEL
En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og
et stykke af skærekniven kan blive slynget ind i
det område, hvor operatøren eller omkringstående
personer befinder sig, og medføre alvorlig
personskade eller død.
• Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.
• Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.
Før besigtigelse eller eftersyn af
skæreknivene
Figur 46
1. Styreremskiven på
kraftudtagets drivrem
4. Mest spænding til slidte
remme
2. Kraftudtagets drivrem.
5. Moderat spænding til
normale remforhold
6. Mindst spænding til nye
remme
3. Styrefjeder
Parker maskinen på et plant underlag, udkobl skæreknivene,
og aktiver parkeringsbremsen. Drej tændingsnøglen
til positionen FRA. Fjern tændingsnøglen, og fjern
tændrørskablerne fra tændrørene.
Besigtigelse af skæreknivene
Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt
1. Efterse skærekanterne (Figur 47). Hvis kanterne ikke
er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene
afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene (side
36).
Figur 47
1. Skær
2. Segl
3. Slid- eller revnedannelse i
det buede område
4. Revne i det buede område
2. Efterse skæreknivene, især det buede område (Figur
47). Hvis du bemærker revner, slid eller sprækker på
dette område (del 3. i Figur 47), skal du straks montere
en ny skærekniv.
35
Kontrol for bøjede skæreknive
1. Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske.
2. Fjern knivbolten, den buede skive, stiveren til kniven
og kniven fra spindelakslen (Figur 49).
1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene
til NEUTRAL LÅSEPOSITION, og aktiver
parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og
bagud. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes
skærekant, position A (Figur 48).
Bemærk: Noter dette mål.
Figur 49
Figur 48
4. Drej de modsatte ender af skæreknivene fremad.
5. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant
ved samme punkt som i trin 3 ovenfor. Forskellen
mellem målene fra trin 3 og 4 må ikke overskride 3 mm.
1. Skæreknivens sejl
4. Buet skive
2. Skærekniv
3. Stiver til skærekniven
5. Knivbolt
Slibning af skæreknivene
1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven
(Figur 50). Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven
bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde
materiale på begge skærekanter.
Bemærk: Hvis dette mål overskrider 3 mm, er
kniven bøjet og skal udskiftes. Se Afmontering af
skæreknivene (side 36) og Montering af skæreknivene
(side 37).
ADVARSEL
En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå
i stykker og skade dig eller omkringstående
alvorligt eller endda medføre døden.
• Udskift altid en bøjet eller beskadiget
skærekniv med en ny skærekniv.
Figur 50
1. Slib i den oprindelige vinkel
• Fil eller lav ikke skarpe hakker i
skæreknivenes kanter eller flader.
2. Kontroller skæreknivens balance ved at placere den på
en afbalanceringsenhed (Figur 51). Hvis skærekniven
forbliver i en vandret position, er skærekniven
afbalanceret og kan benyttes. Hvis skærekniven ikke er
afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af
sejlområdet (Figur 47). Gentag denne procedure, indtil
skærekniven er afbalanceret.
Afmontering af skæreknivene
En skærekniv skal udskiftes, hvis den rammer en fast
genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug
kun originale Toro-skæreknive for at sikre optimal ydelse og
sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af skæreknive
fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen
ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.
36
3. Placer en lang retholt øverst på motorskjoldet som
vist i Figur 52.
4. Mål højden på bærerammens tværkanal ved punktet
A (Figur 52).
Figur 51
1. Skærekniv
Bemærk: Dette mål skal være på 33 mm plus eller
minus 6 mm.
2. Afbalanceringsenhed
5. Hvis højden ved punktet A ikke er korrekt, er det
nødvendigt at foretage en justering.
Montering af skæreknivene
6. Løsn bærerammens monteringsbolte på begge sider af
maskinen (Figur 52).
1. Monter kniven på spindelakslen (Figur 49).
Vigtigt: Skæreknivens segl skal pege opad mod
indersiden af plæneklipperen for at sikre en god
klipning (Figur 49).
7. Placer bærerammen og motorskjoldet ud for hinanden,
så der er en højde på 33 mm plus eller minus 6 mm ved
punkt A (Figur 52).
2. Monter skærekniven, afstiverpladen, den buede skive
og knivbolten (Figur 49).
8. Tilspænd bærerammens monteringsbolte på begge
sider af maskinen.
3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115-140
Nm.
Forbedring af plæneklipperens
klippekvalitet
Hvis en skærekniv på skjoldet klipper lavere end den anden,
skal dette korrigeres som følger.
Bemærk: Lufttrykket i dækkene er vigtigt i disse procedurer.
Sørg for, at alle dæk har det korrekte tryk.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Udkobl tændrørskablet/-kablerne fra tændrøret/tændrørene.
4. Juster dæktrykket i bagdækkene, så det svarer til
specifikationerne. Se Vedligeholdelse af drivsystem
(side 28).
Figur 52
5. Kontroller, at skæreknivene og spindelakslerne ikke er
bøjede. Se Kontrol for bøjede skæreknive (side 36).
6. Indstil klippehøjden til 101,6 mm. Se (side ).
1. Bæreramme
2. Toppen af motorskjoldet
4. Punkt A, 33 mm ± 6 mm
5. Retholt
3. Bærerammens
monteringsbolte
6. Bærerammens tværkanal
7. Gennemfør trinene i afsnit i Opsætning af rammen
(side 37).
Kontrol af motorskjoldets højde
Opsætning af rammen
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
Kontrol af justeringen af bærerammen
og motorskjoldet
3. Juster dæktrykket i bagdækkene, så det svarer til
specifikationerne. Se Vedligeholdelse af drivsystem
(side 28).
Bemærk: Dårlig justering kan medføre for stort slid på
kraftudtagets drivrem.
4. Mål motorskjoldets højde ved punkt A (Figur 53).
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
37
Bemærk: Flyt afstandsbøsningerne fra toppen eller
bunden for at opnå den korrekte hældning.
6. Dæktrykket skal muligvis også justeres en anelse for at
give en hældning på 6 mm.
Kontrol af bærerammens højde fra side
til side
Sørg for, at bærerammen er parallel fra side til side i forhold
til jorden.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige
dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
Figur 53
1. Maskinen set fra bagsiden
3. Dæk
2. Toppen af motorskjoldet
4. Samme højde ved punkt
A og B
3. Juster dæktrykket i bagdækkene, så det svarer til
specifikationerne. Se Vedligeholdelse af drivsystem
(side 28).
4. Mål bærerrammens højde ved punktet A (Figur 55).
5. Mål motorskjoldets højde ved punkt B (Figur 53).
5. Mål bærerrammens højde ved punktet B (Figur 55).
Kontrol af bærerammens hældning på
langs
6. Hvis bærerammens højde ikke er den samme begge
steder, skal afstandsbøsningerne flyttes fra top eller
bund på styreenheden, så bærerammen er i vater.
Dæktrykket skal muligvis også justeres en anelse, så
bærerammen er i vater.
Bærerammen skal have en hældning på mellem 3 mm og 9
mm over bærerammens længde på 61 cm (Figur 54).
1. Udmål 61 cm på bærerammen (Figur 54).
Figur 55
1. Styrehjul
4. Samme højde ved punkt
A og B
2. Bæreramme
5. Styreenhedens
afstandsbøsninger
Figur 54
1. Bæreramme
4. Højde ved punkt A og B
2. Hældning på 6-10 mm
over en længde på 61 cm
5. Styrehjul
3. 61 cm
6. Styreenhedens
afstandsbøsninger
3. Forreste klippehøjdesplitter
Kontrol af plæneklipperskjoldets hældning på langs
2. Mål bærerrammens højde ved punktet A (Figur 54).
3. Mål bærerrammens højde ved punktet B (Figur 54).
1. Juster dæktrykket i bagdækkene, så det svarer til
specifikationerne. Se Vedligeholdelse af drivsystem
(side 28).
4. Højden ved punkt A skal være 6-10 mm lavere end ved
punkt B (Figur 54).
5. Hvis bærerrammens højde ikke er korrekt, skal
styreenhedens afstandsbøsninger flyttes, så den får en
hældning på 6-10 mm (Figur 54).
2. Placer en skærekniv på langs. Mål ved punkt A og B fra
et plant underlag til skærekanten på knivspidsen (Figur
56).
38
4. Placer skæreknivene på langs. Kontroller den
langsgående knivhældning igen, og juster den om
nødvendigt.
5. Kontroller klippeenhedens nivellering fra side til side.
6. Tilspænd kontramøtrikkerne (Figur 57).
3. Sørg for, at plæneklipperens skærekniv er 6 mm lavere
foran ved punkt A end bagved ved punkt B. Drej
skæreknivene, og gentag proceduren for de andre
skæreknive. Hvis det ikke er korrekt, skal du fortsætte
til Ændring af plæneklipperskjoldets hældning på langs
(side 39).
Kontrol af plæneklipperskjoldets højde fra side til side
1. Juster dæktrykket i bagdækkene, så det svarer til
specifikationerne. Se Vedligeholdelse af drivsystem
(side 28).
2. Placer skæreknivene side om side. Mål ved punkt C og
D fra et plant underlag til skærekanten på knivspidsen
(Figur 58).
Figur 56
Ændring af plæneklipperskjoldets hældning på langs
Plæneklipperskjoldets hældning på langs ændres ved at justere
de forreste klippehøjdetappe.
1. For at ændre hældningen på langs kan de forreste
klippehøjdetappe justeres (Figur 57).
Figur 58
3. Sørg for, at forskellen mellem målingerne ved punkt C
og D ikke er mere end 6 mm.
Ændring af plæneklipperskjoldets højde fra side til side
Plæneklipperskjoldets højde fra side til side ændres ved
at justere dæktrykket i bagdækkene og styreenhedens
afstandsbøsninger.
1. Ændr dæktrykket i bagdækkene. Gør dette på den
tilsvarende side, der skal justeres.
2. Juster styreenhedens afstandsbøsning.
3. Kontroller klippeenhedens hældning på langs samt
nivelleringen fra side til side.
Figur 57
1. Styrehjul
4. Kontramøtrik
2. Bæreramme
5. Kugleled
Tilpasning af klippehøjden
3. Forreste klippehøjdesplitter
1. Kontroller trykket i bagdækket.
2. Indstil klippehøjden til 101,6 mm i henhold til
klippehøjdemærkaten.
3. Parker maskinen på et plant underlag, og placer en
skærekniv på langs.
2. Løsn kontramøtrikken, og drej den forreste split med
uret for at hæve skjoldets forside (Figur 57).
3. Løsn kontramøtrikken, og drej den forreste split mod
uret for at sænke skjoldets forside (Figur 57).
Bemærk: Mål ved punkt A og fra en plan overflade
til skærekanten på skæreknivsspidserne (Figur 59).
39
Figur 59
4. Kontroller, at afstanden er 101,6 mm.
5. Hvis afstanden ikke er korrekt:
A. Juster dæktrykket i bagdækkene.
B.
Juster styreenhedens afstandsbøsninger.
C.
Juster støttetappene på plæneklipperskjoldets
forside.
Figur 60
6. Kontroller bærerammens hældning på langs.
1. Bolt
5. Fjeder monteret
2. Afstandsbøsning
6. Græsdeflektor
3. Låsemøtrik
7. Fjederens J-krogsende
4. Fjeder
Udskiftning af græsdeflektoren
2. Placer afstandsbøsningen og fjederen på
græsdeflektoren. Placer fjederens J-krogsende bag
skjoldets kant.
ADVARSEL
Bemærk: Sørg for, at en af fjederens J-formede
ender sidder bag skjoldets kant, før bolten monteres
som vist i Figur 60.
En utildækket udblæsningsåbning kan resultere
i, at der udkastes genstande mod dig eller
omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig
personskade. Der kan også opstå kontakt med
skærekniven.
3. Monter bolten og møtrikken. Placer fjederens
J-krogsende omkring græsdeflektoren (Figur 60).
Vigtigt: Græsdeflektoren skal kunne dreje. Løft
deflektoren op, så den kan åbnes helt, og sørg for,
at den drejer, så den kan sænkes helt ned.
Betjen ikke plæneklipperen uden at have monteret
en dækplade, kværnafskærmning, græsdeflektor
eller opsamler.
1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og
afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren på
akselbeslagene (Figur 60).
Bemærk: Fjern den beskadigede eller slidte
græsdeflektor.
40
Opbevaring
12. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et
passende sted.
Rengøring og opbevaring
13. Fjern nøglen fra tændingen, og opbevar den på et sted,
du ikke glemmer.
1. Frakobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og
drej tændingsnøglen til positionen Fra. Fjern herefter
nøglen.
14. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.
2. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele,
særligt motoren. Fjern snavs og avner fra motorens
køleribber og blæserhuset.
Vigtigt: Du kan vaske maskinen med et mildt
rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen
for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af
vand, særligt i nærheden af gearstangspladen og
motoren.
3. Kontrollér bremsen. Se Bremsekontrol (side 32).
4. Efterse luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret (side 23).
5. Smør maskinen. Se Smøring af maskinen (side 21).
6. Skift motorolien. Se (side ).
7. Kontrollér dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket (side
29).
8. Ved længere tids opbevaring:
A. Tilsæt en brændstofstabilisator til brændstoffet i
tanken.
B.
Lad motoren køre for at fordele brændstoffet,
der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet
(5 minutter).
C.
Stands motoren, lad den køle af, og tøm
brændstoftanken. Se Vedligeholdelse af
brændstofsystem (side 26), eller kør motoren,
indtil den stopper.
D.
Start motoren igen, og lad den køre, indtil
den stopper. Gentag processen med chokeren
aktiveret, indtil motoren ikke kan startes.
E. Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Det kan genbruges i overensstemmelse med
gældende retningslinjer.
Bemærk: Benzin tilsat stabilisator må ikke
opbevares i mere end 90 dage.
9. Fjern tændrøret/-ene, og kontroller det/dem.
Se Serviceeftersyn af tændrørene (side 25). Når
tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der
to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet. Brug
starteren til at tørne motoren for at fordele olien i
cylinderen. Monter tændrøret(-ene). Sæt ikke kablet
på tændrøret(-ene).
10. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer.
Reparer eller udskift alle defekte og beskadigede dele.
11. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling
kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.
41
Fejlfinding
Problem
Motoren vil ikke starte, er svær at starte
eller sætter ud.
Motoren mister kraft.
Motoren overopheder.
Maskinen kører ikke.
Der er en unormal vibration.
Mulig årsag
Afhjælpning
1. Brændstoftanken er tom.
1. Fyld benzin på brændstoftanken.
2. Chokeren er ikke aktiveret.
2. Flyt chokerhåndtaget til positionen
CHOKER.
3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
4. Monter kablet på tændrøret.
3. Luftfilteret er snavset.
4. Tændrørskablet sidder løst eller er
faldet af.
5. Tændrøret er ødelagt eller snavset,
eller gnistgabet er forkert.
6. Der er snavs i brændstoffilteret.
7. Der er snavs, vand eller gammelt
brændstof i brændstofsystemet.
5. Monter et nyt tændrør med korrekt
gnistgab.
6. Udskift brændstoffilteret.
7. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1. Motorbelastningen er for stor.
1. Sænk kørehastigheden.
2. Luftfilteret er snavset.
3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
4. Køleribberne og luftkanalerne under
motorens blæserhus er tilstoppede.
5. Tændrøret er ødelagt eller snavset,
eller gnistgabet er forkert.
6. Udluftningshullet i brændstofdækslet
er tilstoppet.
7. Der er snavs i brændstoffilteret.
8. Der er snavs, vand eller gammelt
brændstof i brændstofsystemet.
2. Efterse luftfilteret.
3. Fyld olie på krumtaphuset.
4. Fjern snavs og lignende fra
køleribberne og luftkanalerne.
5. Monter et nyt tændrør med korrekt
gnistgab.
6. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
7. Udskift brændstoffilteret.
8. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1. Motorbelastningen er for stor.
1. Sænk kørehastigheden.
2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
3. Køleribberne og luftkanalerne under
motorens blæserhus er tilstoppede.
2. Fyld olie på krumtaphuset.
3. Fjern snavs og lignende fra
køleribberne og luftkanalerne.
1. Gearskiftehåndtaget er i den neutrale
position.
1. Flyt gearskiftehåndtaget til
kørepositionen.
2. Trækremmen er slidt, løs eller
sprunget.
3. Trækremmen er hoppet af remskiven.
4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
2. Udskift remmen.
3. Udskift remmen.
4. Sæt fjederen på igen.
1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af
balance.
1. Monter en eller flere nye skæreknive.
2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
2. Tilspænd skæreknivenes
monteringsbolt.
3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
4. Tilspænd den løse remskive.
3. Motorens monteringsbolte er løse.
4. Der er en løs motorremskive,
styreremskive, eller en af
skæreknivenes remskiver er løs.
5. Motorremskiven er beskadiget.
6. Skæreknivspindlen er bøjet.
42
5. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
6. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
Problem
Klippehøjden er ujævn.
Mulig årsag
1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
1. Slib skærekniven(e).
2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
4. Plæneklipperhældningen er forkert.
2. Monter en eller flere nye skæreknive.
3. Niveller plæneklipperen fra side til side.
4. Juster plæneklipperhældningen på
langs.
5. Rengør undersiden af plæneklipperen.
5. Undersiden af plæneklipperen er
snavset.
6. Dæktrykket er ikke korrekt.
7. Skæreknivspindlen er bøjet.
Skæreknivene roterer ikke.
Afhjælpning
6. Juster dæktrykket.
7. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
1. Kontroller remspændingen.
2. Drivremmen er hoppet af remskiven.
2. Monter drivremmen, og kontroller, at
justeringsakslerne og remstyrene er
korrekt placeret.
3. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
3. Plæneklipperskjoldets rem er slidt, løs
eller sprunget.
4. Plæneklipperskjoldets rem er hoppet
af remskiven.
5. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
6. Den elektriske kobling er ikke justeret.
7. Koblingens konnektor eller kabel er
beskadiget.
8. Den elektriske kobling er beskadiget.
9. Sikkerhedslåsesystemet forhindrer
skæreknivenes rotation.
1 Kontakten til kraftudtaget er defekt.
0.
43
4. Monter plæneklipperskjoldets
remskive, og kontroller, at
styreremskiven, styrearmen og
fjederen er placeret korrekt og
fungerer.
5. Sæt fjederen på igen.
6. Juster koblingens gnistgab.
7. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
8. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
9. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
1 Kontakt en autoriseret
0. serviceforhandler.
Diagrammer
Ledningsdiagram (Rev. A)
44
Bemærkninger:
45
Bemærkninger:
46
International forhandlerliste
Forhandler:
Land:
Telefonnummer:
Forhandler:
Land:
Agrolanc Kft
Asian American Industrial (AAI)
B-Ray Corporation
Brisa Goods LLC
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Fat Dragon
Femco S.A.
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd
ForGarder OU
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Hydroturf Int. Co Dubai
Ungarn
Hongkong
Korea
Mexico
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Nordirland
Irland
Kina
Guatemala
Kina
Estland
Japan
Grækenland
Tyrkiet
Sverige
Norge
Storbritannien
Forenede Arabiske
Emirater
Ægypten
Portugal
Indien
Holland
36 27 539 640
852 2497 7804
82 32 551 2076
1 210 495 2417
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
886 10 80841322
502 442 3277
86-10-6381 6136
372 384 6060
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Mountfield a.s.
Munditol S.A.
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Lely (U.K.) Limited
Solvert S.A.S.
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Colombia
Japan
Tjekkiet
Slovakiet
Argentina
Rusland
Ecuador
Finland
New Zealand
Polen
Italien
Østrig
Israel
Spanien
Danmark
Storbritannien
Frankrig
Cypern
Indien
Ungarn
Telefonnummer:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704 220
420 255 704 220
54 11 4 821 9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128 128
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
44 1480 226 800
33 1 30 81 77 00
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449 4387
31 30 639 4611
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Victus Emak
Australien
Belgien
Marokko
Polen
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766 3636
48 61 823 8369
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Europæisk erklæring om beskyttelse af privatlivets fred
De oplysninger, som Toro indsamler
Toro Warranty Company (Toro) respekterer dit privatliv. For at vi kan behandle dit garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse, beder
vi dig dele visse oplysninger med os, enten direkte eller gennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler.
Toros garantisystem hostes på servere i USA, hvor love om beskyttelse af privatlivets fred muligvis ikke yder samme beskyttelse, som gælder i dit land.
VED AT DELE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED OS GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
SOM BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED.
Toros brug af oplysninger
Toro kan bruge dine personlige oplysninger til at behandle garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til ethvert andet formål,
som vi informerer dig om. Toro kan dele dine oplysninger med Toros søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med
enhver af disse aktiviteter. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre personlige
oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning og efter anmodning fra relevante myndigheder med henblik på at kunne betjene vores systemer
korrekt eller af hensyn til vores egen eller brugerens beskyttelse.
Opbevaring af dine personlige oplysninger
Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi har behov for dem, til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller til andre legitime formål
(som f.eks. overholdelse af regler) eller som påkrævet af gældende lovgivning.
Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerheden af dine personlige oplysninge
Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger Vi tager også forholdsregler for at opretholde nøjagtigheden
og aktualiteten af personlige oplysninger.
Adgang til og korrigering af dine personlige oplysninger
Hvis du gerne vil gennemse eller ændre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com.
Forbrugerlovgivning i Australien
Forbrugere i Australien kan finde nærmere oplysninger om forbrugerlovgivningen i Australien i kassen eller hos den lokale Toro-forhandler.
374-0269 Rev K
Toros garanti
Forhold og produkter, der er dækket
Toro Company og deres søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer
over for den oprindelige køber i fællesskab i henhold til en aftale mellem
dem at reparere de nedenfor anførte Toro-produkter, hvis de viser sig at
have materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse.
Sådan får du udført service, der er dækket af garantien
Hvis du mener, at dit Toro-produkt har en materialefejl eller fejl i den
håndværksmæssige udførelse, skal du følge denne fremgangsmåde:
1.
Kontakt sælgeren af dit produkt for at arrangere reparation af
produktet. Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt for dig at
kontakte sælgeren, kan du kontakte en hvilken som helst autoriseret
Toro-forhandler for at arrangere reparation.
2.
Medbring produktet og dit købsbevis (salgskvittering) til
serviceforhandleren.
3.
Hvis du af en eller anden årsag er utilfreds med serviceforhandlerens
vurdering eller med den service, du får, kan du kontakte os på:
Følgende perioder gælder fra købsdatoen:
Produkter
Håndplæneklippere
53 cm plæneklippere – privat brug1
53 cm plæneklippere – kommerciel
brug
76 cm plæneklippere – privat brug1
76 cm plæneklippere – kommerciel
brug
Mellemstore håndplæneklippere
•Motor
GrandStand®-plæneklippere
•Motor
Plæneklippere i Z Master®
2000-serien
•Motor
Plæneklippere i Z Master®
3000-serien
•Motor
Plæneklippere i Z Master® 5000- og
6000-serien
•Motor
Plæneklippere i Z Master®
7000-serien
•Motor
Alle plæneklippere
•Batteri
•Redskaber
Garantiperiode
2 år
1 år
2 år
1 år
2
2
5
2
4
år2
2
5 år eller 1,200 timer3
Se den vedhæftede distributørliste.
Ejerens ansvar
Du skal vedligeholde dit Toro-produkt ved at følge de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Du skal selv afholde
udgifterne til denne rutinevedligeholdelse, uanset om den udføres af en
forhandler eller dig selv.
2 år2
5 år eller 1,200 timer3
Genstande og fejl, der ikke er dækket
2 år2
Der er ingen udtrykkelig garanti undtagen for det særlige emissionssystem
og motorgarantidækning på visse produkter. Denne udtrykkelige garanti
dækker ikke følgende:
2 år
2 år
•
Udgifter til regelmæssig vedligeholdelsesservice eller reservedele som
filtre, brændstof, smøremidler, olieskift, tændrør, luftfiltre, slibning af
skæreknive/slidte skæreknive, kabel-/forbindelsesjusteringer eller
bremse- og koblingsjusteringer.
•
•
Komponenter, der svigter som følge af almindeligt slid
1Privat brug betyder, at produktet bruges på samme grund, som dit hjem ligger på. Brug på mere
end ét sted anses for at være kommerciel brug, og i dette tilfælde finder garantien for kommerciel
brug anvendelse.
2Nogle
af de motorer, der bruges på Toro-udstyr til landskabsentreprenører, er omfattet af
motorfabrikantens garanti.
3Alt
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
001-952-948-4707
år
år2
år eller 1,200 timer3
år
år eller 500 timer3
2 år2
5 år eller 1,200 timer3
Udstyr
til
landskabsentreprenører
(LCE)
efter hvad der indtræffer først.
Denne garanti omfatter reservedelsomkostninger og arbejdsløn, men du
skal betale transportomkostningerne.
Ethvert produkt eller enhver del, der er blevet ændret, anvendt forkert
eller forsømt og kræver udskiftning eller reparation som følge af
ulykker eller manglende korrekt vedligeholdelse
•
•
Afhentnings- og leveringsudgifter
•
Reparationer, der er nødvendige, fordi den anbefalede
brændstofprocedure ikke er blevet fulgt (se betjeningsvejledningen
for at få yderligere oplysninger)
Reparationer eller forsøg på reparationer af andre end en autoriseret
Toro-serviceforhandler
–
Fjernelse af forureningsstoffer fra brændstofsystemet dækkes ikke
–
Brug af gammelt brændstof (mere end en måned gammelt) eller
brændstof, der indeholder mere end 10 % ethanol eller mere end
15 % MTBE
–
Undladelse af at aftappe brændstofsystemet før en periode på
over en måned, hvor maskinen ikke skal bruges
Generelle betingelser
Lovgivningen i de enkelte lande er gældende for køberen. Rettigheder,
som tilfalder køberen i henhold til denne lovgivning, indskrænkes ikke af
denne garanti.
374-0272 Rev D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement