Toro Z Master Professional 6000 Series Riding Mower, Riding Product Brugermanual

Toro Z Master Professional 6000 Series Riding Mower, Riding Product Brugermanual
Form No. 3424-731 Rev A
Plentraktor i Z Master®
Professional 6000-serien
med 122 cm, 132 cm eller 152 cm TURBO
FORCE®-gressklipper
Modellnr.
Modellnr.
Modellnr.
Modellnr.
Modellnr.
Registrer ditt produkt på www.Toro.com.
Oversettelse av originalen (NO)
74902TE—Serienr.
74919TE—Serienr.
74925TE—Serienr.
74942TE—Serienr.
75969TE—Serienr.
403138033 og oppover
403227085 og oppover
403138045 og oppover
402364843 og oppover
403100000 og oppover
*3424-731* A
informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler
eller for å registrere produktet ditt.
Dette produktet er i samsvar med alle
relevante europeiske direktiver. Se eget
samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert
informasjon.
For brukerhåndboken, fullstendig garantiinformasjon
eller for å registrere produktet ditt, bruk QR-koden
eller gå til www.Toro.com. Du kan også ringe oss på
1-888-384-9939 for å be om et trykt eksemplar av
garantien.
Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment
ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten
i overensstemmelse med Society of Automotive
Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når gresslippere
i denne klassen er konfigurert til å overholde
sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske
dreiemomentet være betydelig lavere.
Hvis maskinen må repareres eller du trenger
originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du
kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros
kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer
for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer
plasseringen av modell- og serienummer på produktet.
Skriv inn numrene i tilhørende felt.
Se motorprodusentens informasjon som følger med
maskinen.
ADVARSEL
Viktig: Med den mobile enheten skanner du
QR-koden på serienummermerket for å få tilgang
til garantien, deler og annen produktinformasjon.
CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel
Staten California kjenner til at
motoreksosen fra dette produktet
inneholder kjemikalier som kan
forårsake kreft, fosterskader eller skade
forplantningsevnen på andre måter.
Batteriklemmer og -poler og
tilknyttet tilbehør inneholder bly
og blysammensetninger. Dette er
kjemikalier som kan forårsake kreft og
forplantningsskader. Vask hendene
etter håndtering.
Bruk av dette produktet kan forårsake
eksponering for kjemikalier som
staten California vet forårsaker
kreft, fødselsdefekter eller annen
forplantningsskade.
g233771
Figur 1
1. Plassering av modell- og serienummer
Innledning
Modellnr.
Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet
på bruk av profesjonelle, innleide operatører. Den
er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt
vedlikeholdte plener på private eller kommersielle
eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt
eller for jordbruksbruk.
Serienr.
Denne brukerhåndboken identifiserer mulige
farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom
sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om
en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall
hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.
Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke
og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår
person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke
produktet på en riktig og sikker måte.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for
materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og
© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Kontakt oss på www.Toro.com.
Trykt i USA
Med enerett
Sikkerhet etter bruk .......................................... 35
Bruke drivstoffavstengingsventilen ................... 35
Bruke drivhjulets løseventiler............................ 35
Transportere maskinen..................................... 36
Bruke Z StandTM ............................................... 38
Vedlikehold ............................................................. 40
Anbefalt vedlikeholdsplan .................................... 40
Forberedelse for vedlikehold ............................... 41
Sikkerhet ved vedlikehold ................................. 41
Frigjøre klippeenhetsforhenget......................... 41
Fjerne skydd i platemetall ................................. 41
Smøring .............................................................. 42
Smøre maskinen .............................................. 42
Påføre tynn olje eller spraysmøring................... 42
Smøre klippeenheten ....................................... 43
Smøre styrehjulsnavene................................... 44
Vedlikehold av motor ........................................... 45
Motorsikkerhet.................................................. 45
Overhale luftrenseren ....................................... 45
Kontrollere motoroljen ...................................... 46
Overhale tennpluggen ...................................... 48
Kontrollere gnistfangeren ................................. 50
Vedlikehold av drivstoffsystem ............................. 50
Skifte drivstoffilteret .......................................... 50
Vedlikeholde drivstofftanken............................. 51
Vedlikehold av elektrisk system ........................... 51
Sikkerhet for elektrisk system ........................... 51
Vedlikeholde batteriet ....................................... 51
Vedlikeholde sikringene.................................... 52
Vedlikehold av drivsystem ................................... 53
Kontrollere sikkerhetsbeltet .............................. 53
Kontrollere veltebøyleknottene ......................... 53
Justere sporingen ............................................. 54
Kontrollere trykket i dekkene............................. 55
Kontrollere hjulenes hakemuttere ..................... 55
Kontrollere hjulnavmutter med riller .................. 55
Justere styrehjulslageret................................... 55
Bruke clutchmellomlegget ................................ 56
Vedlikehold av kjølesystem ................................. 58
Rengjøre motorskjermen og motoroljekjøleren................................................................. 58
Rengjøre motorens kjøleribber og
deksler .......................................................... 58
Kontrollere og rengjøre hydraulikkenhetsdekslene ....................................................... 59
Vedlikehold av bremser ....................................... 59
Justere parkeringsbremsen .............................. 59
Vedlikehold av remmer ........................................ 60
Sjekke remmene .............................................. 60
Skifte klipperremmen for klippeenheter med
sideutslipp..................................................... 60
Skifte klipperremmen for klippeenheter med
bakutslipp...................................................... 61
Skifte den hydrauliske pumpedrivremmen............................................................... 63
Vedlikehold av kontrollsystem ............................. 64
Justere kontrollhåndtaksstillingen..................... 64
Justere bevegelseskontrolleddene ................... 65
g000502
Figur 2
Sikkerhetsvarselssymbol
I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig
gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon
og Obs henviser til generell informasjon som er verdt
å huske.
Innhold
Sikkerhet ................................................................... 4
Generell sikkerhet .............................................. 4
Hellingsindikator ................................................ 5
Sikkerhets- og instruksjonsmerker ..................... 6
Oversikt over produktet ........................................... 14
Kontroller ......................................................... 14
Spesifikasjoner ................................................ 16
Maskiner med sideutslipp ................................. 16
Maskiner med bakutslipp .................................. 17
Før bruk ............................................................... 17
Sikkerhet før bruk ............................................. 17
Utføre daglig vedlikehold .................................. 19
Kjøre inn et nytt kjøretøy ................................... 19
Bruke veltebeskyttelsessystemet
(ROPS) ......................................................... 19
Bruke sikkerhetssperresystemet ...................... 20
Justere setet..................................................... 21
Frigjøre setelåsen............................................. 21
Justere seteopphenget ..................................... 22
Justere MyRide™-opphengssystem................. 22
Under bruk .......................................................... 23
Sikkerhet under drift.......................................... 23
Sett deg i førersetet .......................................... 25
Bruke parkeringsbremsen ................................ 25
Bruke gressklipperens knivkontrollbryter
(kraftuttak)..................................................... 26
Bruke gassen ................................................... 26
Bruke choken ................................................... 26
Starte motoren.................................................. 27
Slå av motoren ................................................. 27
Bruke bevegelseskontrollspakene.................... 28
Kjøre maskinen ................................................ 28
Bruke sideutslipp .............................................. 29
Justere klippehøyden ....................................... 30
Justere antiskalperingsvalsene ........................ 31
Justere antiskalperingsvalsene ........................ 31
Justere støtteplaten(e)...................................... 32
Justere kamlåsene for utstrømmingsskjermen............................................................... 33
Plassere utstrømmingsskjermen ...................... 33
Brukstips .......................................................... 34
Etter bruk ............................................................. 35
3
Sikkerhet
Justere bevegelseskontrolldemperen............... 66
Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral
stilling............................................................ 66
Vedlikehold av hydraulisk system ........................ 67
Sikkerhet for hydraulikksystem ......................... 67
Overhale det hydrauliske systemet ................... 67
Vedlikehold av klippeenhet................................... 69
Rette opp klippeenheten................................... 69
Overhale gressklipperknivene .......................... 71
Demontere klippeenheten ................................ 73
Skifte gressavlederen ....................................... 75
Rengjøring .......................................................... 76
Rengjøre under klippeenheten ......................... 76
Rengjøring av opphengsystemet ...................... 76
Avhending av avfall........................................... 76
Lagring .................................................................... 77
Lagringssikkerhet ............................................. 77
Rengjøring og lagring ....................................... 77
Feilsøking ............................................................... 78
Skjemaer ................................................................ 80
Denne maskinen har blitt designet i henhold til
EN ISO-standard 5395:2013.
Generell sikkerhet
Dette produktet kan amputere hender og føtter og
slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle
sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.
Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det
er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre
for fare.
• Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling
og bruk sikkerhetsbelte.
• Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter,
voller, vann eller andre farer, eller i skråninger på
mer enn 15 grader.
• Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken
før du starter motoren.
• Hold hender og føtter borte fra roterende deler på
maskinen.
• Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og
andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og
fungerer.
• Hold barn og tilskuere borte fra arbeidsområdet.
Utstyret er ikke tillatt for barn.
• Stopp maskinen, slå av motoren og ta ut nøkkelen
før du utfører service på, fyller drivstoff på eller
fjerner materiale fra maskinen.
Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til
personskade. For å redusere muligheten for skader
bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid
være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet
som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare –
personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse
instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen
blir alvorlig skadet eller drept.
Der det er nødvendig, finner du mer
sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.
4
Hellingsindikator
g011841
Figur 3
Du kan kopiere denne siden for personlig bruk.
1. Den maksimale skråningen maskinen kan brukes sikkert i, er 15 grader. Bruk skråningsdiagrammet til å avgjøre skråningen for
bakker før bruk av maskinen. Maskinen må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader. Brett langs
linjene for å matche den anbefalte skråningen.
2. Juster denne kanten med en vertikal overflate (tre, bygning, gjerdestolpe osv).
3. Eksempel på sammenlikning av skråning med brettet kant
5
Sikkerhets- og instruksjonsmerker
Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av
alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller
mangler.
decal93-7818
93-7818
decalbatterysymbols
1. Advarsel – les brukerhåndboken for instruksjoner om å
trekke til knivens bolt/mutter til 115–149 Nm.
Batterisymboler
Noen av eller alle disse symbolene finnes på ditt batteri
1. Eksplosjonsfare
2. Ingen bål, åpne flammer
eller røyk
3. Kaustisk væske/fare for
brannsår
4. Bruk vernebriller.
5. Les Brukerhåndboken.
6. Hold andre på trygg
avstand fra batteriet.
7. Bruk vernebriller –
eksplosive gasser kan
påføre deg blindhet og
andre skader.
8. Batterisyre kan forårsake
blindhet og alvorlige
brannskader.
9. Skyll straks øynene med
vann og søk legehjelp.
10. Inneholder bly – må ikke
kastes
decal99-8936
99-8936
decaloemmarkt
Produsentens merke
1. Maskinhastighet
4. Fri
2. Hurtig
5. Revers
3. Sakte
1. Angir om kniven er identifisert som en del fra den originale
maskinprodusenten.
decal58-6520
decal106-2655
58-6520
106-2655
1. Fett
1. Advarsel – ikke ta på eller kom i nærheten av remmer i
bevegelse, ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før
du utfører service eller vedlikehold.
6
decal106-5517
106-5517
1. Advarsel – ikke rør den varme overflaten.
decal109-6036
109-6036
Kun maskiner med bakutslipp
1. Les brukerhåndboken.
2. Ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før service
eller vedlikehold.
3. Klippehøyde
decal110-2067
110-2067
decal107-3069
107-3069
1. Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når
veltebøylen er nede.
2. Hold veltebøylen i hevet og løst stilling og bruk
sikkerhetsbelte for å unngå skader eller dødsfall ved
en velteulykke. Senk kun veltebøylen når det er helt
nødvendig, og ikke bruk sikkerhetsbeltet når veltebøylen er
nede.
3. Les Brukerhåndboken. Kjør sakte og forsiktig.
decal110-2068
110-2068
1. Les brukerhåndboken.
decal107-3969
107-3969
1. Advarsel – les brukerhåndboken.
2. Klemfare, gressklipper – aktiver parkeringsbremsen,
stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen før arbeid under
gressklipperen utføres.
7
decal112-9028
112-9028
1. Advarsel – hold deg unna bevegelige deler, behold alle
verneplatene på plass.
decal115-9625
115-9625
Kun maskiner med MyRide™
1. Parkeringsbrems –
frakoblet
decal114-4466
2. Parkeringsbrems –
tilkoblet
114-4466
1. Hovedsikring (25 A)
3. Lading (25 A)
2. Kraftuttak (10 A)
4. Tilleggsutstyr (15 A)
decal116-1716
116-1716
6. Timeteller
7. Kraftuttak
8. Parkeringsbrems
1. Drivstoff
2. Tom
3. Halv
4. Full
5. Batteri
9. Fri
10. Dødmannsbryter
decal114-4470
114-4470
1. Les brukerhåndboken.
2. Klippehøyde
3. Låst
4. Ulåst
decal116-5988
116-5988
Kun maskiner uten MyRide™
1. Parkeringsbrems –
tilkoblet
2. Parkeringsbrems –
frakoblet
decal116-8726
116-8726
1. Se brukerhåndboken for anbefalt hydraulikkvæske.
8
decal120-5897
120-5897
1. Choke -kontroll
2. Hurtig
4. Sakte
5. Kraftuttak (PTO),
knivkontrollbryter
3. Kontinuerlig regulerbar
innstilling
decal117-0346
117-0346
1. Fare for drivstofflekkasje – les brukerhåndboken, ikke
prøv å fjerne veltebøylen, ikke sveis, bor eller modifiser
veltebøylen på noen måte.
decal120-5898
120-5898
1. Choke
2. Hurtig
4. Sakte
5. Kraftuttak (PTO),
knivkontrollbryter
3. Kontinuerlig regulerbar
innstilling
decal117-3848
117-3848
1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold
personer i nærheten på trygg avstand fra maskinen
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften –
ikke bruk maskinen uten avleder, utslippsdeksel eller
gressoppsamlingssystem på plass.
decal126-2055
126-2055
1. Moment for hjulhakemutter: 129 Nm (4x)
3. Fare for kutting/amputasjon av hender eller føtter – hold
trygg avstand fra bevegelige deler, hold alle skydd og
verneplater på plass.
2. Moment for hjulnavmutter: 319 Nm
3. Les brukerhåndboken før du utfører vedlikehold. Sjekk
dreiemomentet etter de første 100 driftstimene og deretter
hver 500. driftstime.
9
decal126-4659
126-4659
1. Advarsel – varm remskive, la den avkjøles.
decal132-5063
132-5063
Kun maskiner med MyRide™
1. Kamlås
2. Kam låse opp
decal127-0326
127-0326
1. Les brukerhåndboken.
3. Ta nøkkelen ut av
tenningen og les
brukerhåndboken før
du utfører vedlikehold eller
service på maskinen.
2. Klippehøyde
decal136-5508
136-5508
1. Remføring
decal127-6662
127-6662
Kun klippere med sideutslipp
1. Obs! – les
brukerhåndboken.
2. Fjern mutteren ved å dreie
den med urviserne.
3. Fjern bolten ved å dreie
den mot urviseren.
10
decal136-5522
136-5522
Kun maskiner med bakutslipp
1. Remføring; les brukerhåndboken for informasjon om
smøring.
decal114-4468
114-4468
1. Advarsel – les brukerhåndboken.
5. Trekktap/kontrollfare, skråninger – tap av trekk/kontroll i en
skråning, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og fortsett
sakte ned skråningen.
2. Advarsel – få opplæring før denne maskinen brukes.
6. Fare for knusing/amputering for tilskuere – ikke ta med
passasjerer, og se forover og ned når du kjører maskinen, og
bakover og ned når du kjører i revers.
7. Fare for å kutte/lemleste hender og føtter – hold trygg avstand
3. Advarsel – sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, ta ut
fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
tenningsnøkkelen, og les instruksjonene før du utfører service
eller vedlikehold.
4. Fare for at gjenstander kastes gjennom luften – stopp motoren
og plukk opp rusk før du tar den i bruk, hold andre på god
avstand fra maskinen og hold avlederen på plass.
11
decal125-9383
125-9383
1. Kontroller hydraulikkvæsken hver 50. driftstime.
3. Kontroller trykket i dekkene hver 50. driftstime.
2. Les brukerhåndboken for informasjon om smøring av
maskinen.
4. Les brukerhåndboken før service eller vedlikehold.
12
decal132-0871
132-0871
Merk: Denne maskinen samsvarer med bransjestandard for stabilitet i statiske side- og langsgående tester med maks. anbefalt
skråning som er angitt på merket. Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger og under forholdene hvor du har tenkt å bruke
maskinen i brukerhåndboken, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan
føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger. Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetene senket til bakken mens du bruker
maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.
1. Advarsel – les brukerhåndboken. Ikke bruk maskinen med
mindre du har fått opplæring. Bruk hørselvern.
2. Kutt-, amputasjons- og viklingsfare – hold hendene borte fra
bevegelige deler, behold alle skydd og verneplater på plass.
4. Fare for å velte på rampen – unngå bruk av dobbeltramper
når du laster maskinen på en tilhenger. Bruk alltid en enkelt
rampe som er bred nok for maskinen og har en vinkel på
mindre enn 15°. Rygg opp på rampen og kjør fremover av
den.
5. Fare for legemsskader – ikke ta med passasjerer, se bak deg
når du klipper i revers.
3. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre
på god avstand.
6. Veltefare i skråninger – ikke bruk i bakker nær vann, ikke bruk
i bakker med skråning på mer enn 15°
decal132-5067
132-5067
Kun maskiner med MyRide™
decal133-8062
133-8062
13
Kontrollpanel
Oversikt over
produktet
g008951
Figur 5
1. Knivkontrollbryter
(kraftuttak)
4. Timeteller/sikkerhetssperreskjerm
2. Chokekontroll
5. Nøkkelbryter
3. Gasskontroll
6. Sikringer
g029631
Figur 4
1. Sideutslippsavleder
8. Bakre støtdemperenhet
(kun maskiner med
MyRide™)
2. Pedal for løfting av
klippehøyde
9. Sikkerhetsbelte
3. Parkeringsbremsespak
Timeteller
Timemåleren registrerer antallet timer som motoren
har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang.
Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur
6).
10. Drivstofflokk
4. Transportlås
11. Klippeenhet
5. Kontroller
12. Styrehjul
Drivstoffmåler
6. Bevegelseskontrollspaker 13. Fremre støtdemperenhet
(kun maskiner med
MyRide™)
Drivstoffmåleren er plassert sammen med timetelleren,
og strekene lyser opp når tenningsbryteren er i
PÅ-stillingen (Figur 6).
7. Veltebøyle
Indikatorlampen vises når drivstoffnivået er lavt (ca.
fire liter igjen på drivstofftanken).
Kontroller
Sikkerhetssperreindikatorer
Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter
motoren og bruker maskinen (Figur 4 og Figur 5).
Symboler på timetelleren indikerer med et svart
triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon
(Figur 6).
Batteriindikatorlys
Hvis du vrir tenningsnøkkelen til PÅ-stillingen i noen
få sekunder, vises batterispenningen i området hvor
klokkeslettet vanligvis vises.
Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og
når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 6).
14
Drivstoffavstengingsventil
Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller
lagrer maskinen. Se Bruke drivstoffavstengingsventilen (side 35).
Tilbehør
Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes
sammen med maskinen for å forbedre og utvide
dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en
autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller
gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent
tilbehør og utstyr.
g008950
Figur 6
1. Sikkerhetssperresymboler
4. Sikkerhetssperresymboler
2. Timeteller
5. Indikatorlampe for lavt
drivstoffnivå
For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen
i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte
Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og
tilbehør som er laget av andre produsenter kan være
farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir
ugyldig.
3. Batterilys
Gasskontroll
Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en
kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG
(Figur 5).
Chokekontroll
Bruk chokekontrollen for å starte en kald motor.
Knivkontrollbryter (kraftoverføring)
Knivkontrollbryteren, representert av et
kraftoverføringssymbol (PTO), aktiverer og
deaktiverer strømmen til knivbladene (Figur 5).
Nøkkelbryter
Tenningsbryteren som brukes til å starte og stoppe
motoren, har tre stillinger: AV, KJØR og START . Se
Starte motoren (side 27).
Bevegelseskontrollspaker
Bruk bevegelseskontrollspakene til å kjøre maskinen
fremover, rygge og svinge i alle retninger (Figur 4).
Nøytral, låst stilling
Bruk NØYTRAL, LÅST stilling sammen med
sikkerhetssperresystemet for å aktivere og avgjøre
hva som er NØYTRAL stilling.
15
Spesifikasjoner
Merk: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.
Maskiner med sideutslipp
Bredde
Uten klippeenhet
Avleder opp
Avleder ned
Klippeenhet på 122 cm
132 cm klippeenhet
152 cm klippeenhet
183 cm klippeenhet
116 cm
116 cm
135 cm
150 cm
(46 tommer)
(46 tommer)
(53 tommer)
(59 tommer)
137 cm
146 cm
157 cm
187 cm
(54 tommer)
(58 tommer)
(62 tommer)
(74 tommer)
161 cm
172 cm
192 cm
222 cm
(64 tommer)
(68 tommer)
(76 tommer)
(88 tommer)
Klippeenhet på 122 cm
132 cm klippeenhet
152 cm klippeenhet
183 cm klippeenhet
201 cm
201 cm
211 cm
219 cm
(79 tommer)
(79 tommer)
(83 tommer)
(86 tommer)
206 cm
206 cm
215 cm
223 cm
(81 tommer)
(81 tommer)
(85 tommer)
(88 tommer)
Klippeenhet på 122 cm
132 cm klippeenhet
152 cm klippeenhet
183 cm klippeenhet
179 cm
179 cm
179 cm
179 cm
(71 tommer)
(71 tommer)
(71 tommer)
(71 tommer)
119 cm
119 cm
119 cm
119 cm
(47 tommer)
(47 tommer)
(47 tommer)
(47 tommer)
Lengde
Veltebøyle oppe
Veltebøyle nede
Høyde
Veltebøyle oppe
Veltebøyle nede
Vekt
Modell
Vekt
74902TE
556 kg
74919TE
537 kg
74925TE
590 kg
75969TE
583 kg
16
Bruk
Maskiner med bakutslipp
Bredde
Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på
maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.
152 cm klippeenhet
Uten klippeenhet
Med klippeenheten
135 cm
Før bruk
(53 tommer)
168 cm
Sikkerhet før bruk
(66 tommer)
Lengde
Generell sikkerhet
152 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe
Veltebøyle nede
• Ikke la barn eller personer som ikke er opplært,
222 cm
(87 tommer)
226 cm
•
(89 tommer)
Høyde
•
152 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe
Veltebøyle nede
•
179 cm
(71 tommer)
119 cm
•
(47 tommer)
Vekt
Modell
Vekt
74942TE
590 kg
•
•
kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan
hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense
for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle
operatører og mekanikere.
Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret,
driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren
raskt.
Kontroller at dødmannskontrollene,
sikkerhetsbryterne og verneplatene er
montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk
maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.
Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for
å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene
er i god stand. Skadde eller slitte knivblader
og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde
balansen.
Undersøk området der du skal bruke maskinen,
og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av
maskinen.
Vurder terrenget for å avgjøre det passende
utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for
å bruke maskinen korrekt og sikkert.
Drivstoffsikkerhet
• Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå
•
•
•
•
•
•
17
skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er
brannfarlig og eksplosivt.
Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre
tennkilder.
Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.
Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff
på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.
Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor
det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en
varmtvannstank eller andre apparater.
Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil
eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid
beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det
fylles på.
• Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll
•
•
•
•
•
•
• Holder drivstoff ferskt lenger når brukt som angitt
på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke
lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i
stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.
Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er
på plass og i fungerende tilstand.
Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på
drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden,
helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for
låsing av munnstykket i åpen stilling.
Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær
umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen
lokket på drivstofftanken og stram godt til.
Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne,
utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff
enn til 30 dagers forbruk.
Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på
tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen
av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir
drivstoffet plass til å utvide seg.
– Unngå innånding av damp fra drivstoff over
lengre tid.
– Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.
– Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl
med såpe og vann.
av produsenten av drivstoffstabilisatoren
• Renser motoren mens den går
• Forhindrer at det dannes gummiliknende
avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker
startvansker
Viktig: Ikke bruk tilsettingsmidler som
inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.
Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.
Merk: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler
er mest effektive når de blandes med ferskt
drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen
til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i
drivstoffsystemet.
Fylle tanken
Anbefalt drivstoff
• For best resultat bør du kun bruke ren, fersk
•
•
•
Parker maskinen på en jevn flate.
2.
Sett på parkeringsbremsen.
3.
Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4.
Rengjør rundt drivstofflokket.
5.
Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til
bunnen av påfyllingshalsen (Figur 7).
Merk: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette
tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å
utvide seg.
Fylle drivstoff
•
1.
(mindre enn 30 dager gammel) og blyfri
bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere
(vurderingsmetode (R+M)/2).
Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter)
i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke
det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i
volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin
som inneholder mer enn 10 % etanol i volum,
som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20
(inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder
opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke
er godkjent kan forårsake problemer og/eller
motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.
Ikke bruk metanolholdig bensin.
Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i
drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du
bruker drivstoffstabilisator.
Ikke bland olje i bensinen.
Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel
Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i
maskinen for å oppnå følgende fordeler:
18
Utføre daglig vedlikehold
Før du starter maskinen hver dag, må du utføre
prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som
angitt i Vedlikehold (side 40).
Kjøre inn et nytt kjøretøy
Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke.
Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de
er nye, som fører til ekstra belastning på motoren.
Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye
maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.
Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)
ADVARSEL
For å unngå skader eller dødsfall ved velting:
Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling,
og bruk sikkerhetsbelte.
Kontroller at setet er godt festet på maskinen.
ADVARSEL
g027726
Figur 7
Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når
veltebøylen er nede.
• Senk veltebøylen kun når det er helt
nødvendig.
• Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen
er nede.
• Kjør sakte og forsiktig.
• Hev veltebøylen så fort klaringen tillater
dette.
• Kontroller nøye at du har klaring hvis du
skal kjøre under objekter (for eksempel
greiner, døråpninger, elektriske ledninger
osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med
dem.
Senke veltebøylen
Viktig: Senk veltebøylen kun når det er helt
nødvendig.
19
1.
Du senker veltebøylen ved å trykke forover på
den øvre delen av den.
2.
Dra ut begge knottene og vri dem 90 grader, slik
at de ikke låser (Figur 8).
3.
Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 8).
3.
Skyv på veltebøylen og kontroller at begge
pinnene sitter godt.
Bruke sikkerhetssperresystemet
ADVARSEL
Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet
eller skadet, kan det hende at maskinen
virker på en uventet måte som forårsaker
personskader.
• Ikke rør sperrebryterne.
• Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut
ødelagte brytere før du bruker maskinen.
Forstå sikkerhetssperresystemet
Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det
forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:
• Parkeringsbremsen er tilkoblet.
• Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.
• Bevegelseskontrollspakene står i NØYTRAL, LÅST
stilling.
Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren
når du flytter bevegelseskontrollspakene fra
NØYTRAL-LÅST-stillingen med parkeringsbremsen på,
eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er
aktivert.
Timetelleren har symboler som varsler brukeren
når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når
komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i
tilsvarende felt.
g228804
Figur 8
1. Veltebøyle i oppreist
stilling
4. Roter veltebeskyttelsesknotten 90 grader.
2. Veltebeskyttelsesknott i
låst stilling
5. Veltebeskyttelsesknott i
ulåst stilling
3. Dra ut veltebeskyttelsesknotten.
6. Veltebøyle i
sammenbrettet stilling
Heve veltebøylen
Viktig: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen
er i hevet stilling.
1.
Dra veltebøylen opp til driftsstillingen og vri på
knottene til de går delvis inn i rillene (Figur 8).
2.
Dra veltebøylen helt opp mens du skyver på den
øvre veltebøylen, slik at pinnene går i lås når
hullene stemmer overens med pinnene (Figur 8).
g009181
Figur 9
1. Triangler lyser opp når sperrekomponentene er i riktig
stilling
20
Teste sikkerhetssperresystemet
Justere setet
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
Setet kan beveges både forover og bakover. Juster
setet til en stilling som er behagelig for deg, og som
gir deg best mulig kontroll over maskinen (Figur 10).
Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang
maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer
slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert
forhandlerverksted om å reparere det omgående.
1.
Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt
knivkontrollbryteren (kraftuttak) til PÅ-stillingen.
Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.
2.
Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt
knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen.
Flytt en av bevegelseskontrollspakene ut av
NØYTRAL-LÅST-stillingen. Prøv å starte motoren
– motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre
kontrollspaken.
3.
g019754
Figur 10
Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen,
flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til
AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene
i NØYTRAL-LÅST-stillingen. Start motoren.
Koble fra parkeringsbremsen, aktiver
knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt
opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren
skal stoppe.
4.
Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen,
flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til
AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene
i NØYTRAL-LÅST-stillingen. Start motoren. Flytt
kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og
beveg én av dem (forover eller revers) mens
motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for
den andre kontrollspaken.
5.
Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen,
flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til
AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene
i NØYTRAL-LÅST-stillingen. Prøv å starte motoren
– motoren skal ikke starte.
Frigjøre setelåsen
Maskiner med MyRide™opphengssystem
g204507
Figur 11
21
Justere MyRide™opphengssystem
Maskiner uten MyRide™opphengssystem
Trykk setelåsen forover for å frigjøre setet (Figur 12).
Kun maskiner med MyRide™opphengssystem
MyRide™-opphengssystemet kan justeres slik at
kjøreturen er jevn og komfortabel. Du kan justere
de to bakre støtdemperenhetene for å endre
opphengsystemet på en rask og enkel måte. Plasser
opphengsystemet der du er mest komfortabel.
Justere de bakre støtdemperenhetene
g008956
Figur 12
1. Setelås
2. Sete
Sporene for de bakre støtdemperenhetene har
stoppeposisjoner for referanse. Du kan plassere de
bakre støtdemperenhetene hvor som helst i sporet,
ikke bare i stoppeposisjonene.
Justere seteopphenget
Illustrasjonen under viser posisjonen for myk eller
hard kjøring og ulike stoppeposisjoner (Figur 14).
Kun maskiner uten MyRide™
-opphengssystem
Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og
komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør
deg mest mulig komfortabel.
Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre
for å gi best mulig komfort (Figur 13).
g030065
Figur 14
1. Hardeste stilling
g024881
3. Stoppere i sporene
2. Mykeste stilling
Figur 13
1. Seteopphengsknott
Merk: Påse at venstre og høyre bakre
støtdemperenhet alltid er justert til samme posisjoner.
22
Under bruk
Juster de bakre støtdemperenhetene (Figur 15).
Sikkerhet under drift
Generell sikkerhet
• Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for
g030024
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
g030019
Figur 15
•
•
23
ulykker som kan forårsake personskader eller
materielle skader.
Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller,
langbukser, sklisikkert og kraftig fottøy og
hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk
fritthengende smykker.
Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker
maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker
distraksjoner, da dette kan føre til personskade
eller materiell skade.
Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller
påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold
mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under
drift.
Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å
unngå hull eller skjulte farer.
Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan
føre til at maskinen glir.
Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at
parkeringsbremsen er satt på og at du er i
førerposisjon før du starter motoren.
Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene.
Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til
enhver tid.
Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke
kjører på noen.
Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker,
trær eller annet som begrenser synsfeltet.
Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter,
grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte
hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir
etter.
Stopp knivene når du ikke klipper.
Stopp maskinen, slå av motoren, ta nøkkelen ut
av tenningen og undersøk knivene hvis du har
truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner
å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige
reparasjoner før du gjenopptar bruk.
Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og
krysser veier og fortau med maskinen. Overhold
alltid vikeplikten.
Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av
motoren og ta ut nøkkelen før du justerer
klippehøyden (med mindre du kan justere den fra
driftsstillingen).
Sikkerhet i skråninger
• La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen
ikke slipper ut.
• Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll
• La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.
• Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme
og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller
dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i
skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever
ekstra forsiktighet. Før du bruker maskinen i en
skråning, må du gjøre følgende:
gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør
følgende:
– Stans maskinen på jevnt underlag.
– Les og forstå instruksjonene for bruk i
skråninger i denne brukerhåndboken og på
maskinen.
– Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
– Sett på parkeringsbremsen.
– Bruk en vinkelindikator til å fastslå den
omtrentlige helningsvinkelen på området.
– Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
– Vent til alle bevegelige deler har stanset.
– Kjøretøyet må ikke brukes i skråninger på mer
enn 15 grader.
• Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.
• Ikke bruk maskinen til tauing med mindre den har
– Vurder forholdene på stedet på dagen for å
avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i
skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god
dømmekraft når du utfører denne kontrollen.
Endringer i terrenget, som for eksempel
fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i
skråninger.
et tilhengerfeste.
• Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse
motoren.
• Bruk kun tilbehør og utstyr som er godkjent av
Toro.
• Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA
• Identifiser farer ved bunnen av skråningen.
ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade
hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre
perioder.
Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller,
vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis
et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.
Hold en sikker avstand (to ganger maskinens
bredde) mellom maskinen og eventuelle farer.
Bruk en skyvegressklipper eller en håndtrimmer
for å klippe gresset i disse områdene.
• Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger.
Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning.
Sving forsiktig og gradvis.
g229846
Figur 16
• Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor
1. Bruk hørselsvern.
trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.
Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått
gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker
kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis
drivhjulene mister taket, kan det føre til at
maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen
reduseres. Maskinen kan gli selv om drivhjulene
er stanset.
Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem
• Ikke fjern veltebøylen fra maskinen.
• Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan
• Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull,
frigjøre det raskt i nødstilfeller.
hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte
objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.
Maskinen kan velte i ujevnt terreng.
• Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er
hevet.
• Kontroller nøye om det finnes overhengende
• Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med
hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt
med slike.
tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel
gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre
maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg
anvisningene for motvekter.
• Sørg for at veltebøylen er i sikker driftstilstand
ved å inspisere den grundig for skade med jevne
mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester
er strammet til.
• Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenheten senket
til bakken mens du bruker maskinen i skråninger.
Hvis du hever klippeenheten mens du kjører i
skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.
• Skift ut en ødelagt veltebøyle. Ikke reparer eller
endre den.
24
Sette på parkeringsbremsen
Parker maskinen på en jevn flate.
g027334
Figur 19
g221745
Figur 17
1. Sikker sone – bruk
maskinen her i skråninger
som er mindre enn
15 grader, eller på flate
områder.
2. Faresone – bruk
en gressklipper av
skyvemodell og/eller
en håndtrimmer i hellinger
på mer enn 15 grader og
nær kanter eller vann.
3. Vann
4. W = Maskinens bredde
Koble fra parkeringsbremsen
5. Hold trygg avstand
(to ganger maskinens
bredde) mellom maskinen
og eventuelle farer.
Sett deg i førersetet
g027335
Figur 20
Bruk klippeenheten som et trinn for å ta plass i
førersetet (Figur 18).
g029797
Figur 18
Bruke parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper
eller forlater maskinen.
25
Bruke gressklipperens
knivkontrollbryter
(kraftuttak)
Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser
gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet
tilleggutstyr.
g008946
Figur 23
Koble inn knivkontrollbryteren
(kraftuttak)
Merk: Hvis du aktiverer knivkontrollbryteren
Bruke choken
(kraftuttak) med gassen i halv eller mindre stilling, vil
det føre til overdreven slitasje på drivremmene.
Bruk choken til å starte en kald motor.
1.
Dra opp chokeknappen for å koble til choken før
du bruker tenningsbryteren (Figur 24).
2.
Dra ned chokeknotten for å koble choken fra når
motoren har startet (Figur 24).
g008945
Figur 21
Koble fra knivkontrollbryteren
(kraftuttak).
g009174
g008959
Figur 22
Figur 24
1. PÅ-stilling
Bruke gassen
Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og
LANGSOM-stillingene (Figur 23).
Bruk alltid HURTIG-stillingen når du aktiverer
kraftuttaket.
26
2. AV-stilling
Starte motoren
Slå av motoren
Viktig: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem
FORSIKTIG
sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte,
vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du
ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren
bli ødelagt.
Barn og andre personer kan skades hvis de
flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten
oppsyn.
Merk: Å starte motoren første gangen etter at
Ta alltid ut nøkkelen og sett på
parkeringsbremsen når du forlater maskinen.
drivstoffsystemet har gått helt tomt, kan ta flere forsøk.
g032328
g027337
Figur 25
Figur 26
Viktig: Kontroller at drivstoffavstengingsventilen
er stengt før du transporterer eller lagrer
maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje.
Sett på parkeringsbremsen før transport. Pass på
å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan
være i gang og føre til at batteriet utlades.
27
Bruke bevegelseskontrollspakene
ADVARSEL
Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan
miste kontroll over maskinen og forårsake
personskade eller skade på maskinen.
• Vær forsiktig når du svinger.
• Reduser hastigheten før du foretar skarpe
svinger.
Kjøre fremover
Merk: Motoren stenges av dersom
bevegelseskontrollspakene beveges når
parkeringsbremsen er på.
Du kan stoppe maskinen ved å sette
bevegelseskontrollspakene i FRI-stillingen.
1.
Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra
parkeringsbremsen (side 25).
2.
Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
3.
Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover
for å gå fremover (Figur 28).
g004532
Figur 27
1. Bevegelseskontrollspak –
NØYTRAL, LÅST stilling
4. Bakover
2. Den midtre, frie stillingen
5. Foran på maskinen
3. Fremover
Kjøre maskinen
Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av
hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side
i revers mens du kjører hjulene på den andre siden
forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere
i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre
å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til
hvordan den beveger seg.
Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min
– omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i
HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med
maksimal gass.
g008952
Figur 28
28
Bruke sideutslipp
Kjøre bakover
1.
Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
2.
Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig
bakover for å gå bakover (Figur 29).
Kun maskiner med sideutslipp
Gressklipperen har en gressavleder med hengsler
som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot
bakken.
FARE
Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet
eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil
du selv eller andre risikere å komme i kontakt
med kniven eller gjenstander som blir slengt
opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver
som roterer og gjenstander som slynges opp
i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet
eller drept.
• Fjern aldri gressavlederen fra
klippeenheten fordi gressavlederen
leder materiale ned mot bakken. Hvis
gressavlederen blir skadet, må den skiftes
ut omgående.
g008953
• Hold hender og føtter borte fra undersiden
av gressklipperenheten.
Figur 29
• Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet
eller gressklipperknivene uten at du
flytter knivkontrollbryteren (kraftuttaket)
til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til
AV-stillingen og tar ut nøkkelen.
• Påse at gressavlederen er i den nedre
stillingen.
29
Justere klippehøyden
Justere klippehøydepinnen
Bruke transportsperren
Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 25 til
140 mm, ved å sette splittpinnen i forskjellige hull.
Transportsperren har to stillinger og brukes med
løftepedalen for klippeenheten. Det finnes en
LÅST og en ULÅST stilling for transportstillingen for
klippeenheten (Figur 30).
1.
Sett transportlåsen i låst stilling.
2.
Trykk på løftepedalen for klippeenheten for å
heve denne til transportstillingen (samme som
klippehøydestilling 140 mm) som vist i Figur 31.
3.
Drei pinnen 90 grader og ta den ut av
klippehøydebraketten for å justere klippehøyden
(Figur 31).
4.
Velg det hullet i klippehøydebraketten som
svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen
(Figur 31).
5.
Skyv på klippeenheten, dra tilbake
transportlåsen og senk klippeenheten
sakte ned.
g027343
Figur 31
1. Løftepedal for klippeenhet
2. Klippehøydestang
g229103
Figur 30
Transportstillinger
1. Transportlås knott
3. ULÅST stilling –
klippeenheten låses ikke i
transportstilling.
2. LÅST stilling –
klippeenheten låses i
transportstillingen.
30
3. Transportlås
Justere antiskalperingsvalsene
For maskiner med sideutslipp
Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på de
bakre antiskalperingsvalsene.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
g029957
Figur 34
Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur
32, Figur 33 og Figur 34.
1. Antiskalperingsvalse
4. Flensmutter
2. Avstandsstykke
5. Bolt
3. Hylse
Justere antiskalperingsvalsene
For maskiner med bakutslipp
Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å
justere høyden på antiskalperingsvalsene.
g029955
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur
35, og Figur 36.
Figur 32
1. Antiskalperingsvalse
4. Flensmutter
2. Avstandsstykke
5. Bolt
3. Hylse
g029956
Figur 33
1. Antiskalperingsvalse
3. Flensmutter
2. Hylse
4. Bolt
31
Justere støtteplaten(e)
For maskiner med bakutslipp
Monter støtteplatene i lavere stilling når du arbeider
med klippehøyder høyere enn 64 mm og i høyere
stilling når du arbeider med klippehøyder lavere enn
64 mm.
Merk: Når støtteplatene blir slitte, kan du bytte
støtteplaten over til den andre siden av gressklipperen
ved å snu dem. Dette lar deg bruke støtteplatene
lenger før du må bytte dem ut.
g024242
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Fjern låseboltene og mutterne fra hver
støtteplate (Figur 37).
Figur 35
1. Flensmutter
3. Hylse
2. Antiskalperingsvalse
4. Bolt
g024244
Figur 37
1. Låsebolt
2. Støtteplate
3. Mutter
g024243
Figur 36
1. Bolt
3. Antiskalperingsvalse
2. Hylse
4. Flensmutter
4.
Sett hver støtteplate til ønsket posisjon og fest
dem med låseboltene og mutterne.
Merk: Bruk kun de øverste og midterste hullene
til å justere støtteplatene. De nederste hullene
brukes når du bytter sider på klippeenheten, de
blir da de øverste hullene på den andre siden
av gressklipperen.
5.
32
For å hindre at støtteplaten skades, må du
stramme låseboltene og mutterne på hver
støtteplate til 12,4–14,7 Nm.
Justere kamlåsene for
utstrømmingsskjermen
Plassere utstrømmingsskjermen
For maskiner med sideutslipp
For maskiner med sideutslipp
Denne prosedyren gjelder kun for maskiner med
utstrømningsskjermlåser. Bestemte modeller har
mutre og bolter i stedet for utstrømningsskjermlåser
og kan justeres på samme måte.
Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk.
Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og
høyde på gresset.
Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for
forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og
skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.
gressklipperens bakkehastighet er den samme kan
du åpne skjermen.
1.
Merk: Hvis motorkraften trekker ned og
Stilling A
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
Dette er full, bakre stilling. Foreslått bruk for denne
stillingen er som følger:
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å
justere kamlokkene (Figur 38).
4.
Juster skjermen og kamlåsene i sporene til
ønsket utslippsflyt.
5.
Sving spaken tilbake over for å stramme til
skjermen og kamlåsene (Figur 38).
6.
Hvis kamlåsene ikke låser skjermen på plass
eller de er for stramme, kan du løsne spaken og
deretter dreie på kamlåsen.
• Klippeforhold med kort, lett gress
• Tørre forhold
• Mindre avklippet gress
• Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen
Merk: Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er
oppnådd.
g005832
Figur 39
g027727
Figur 38
33
Stilling B
Brukstips
Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den
alltid mot vifteåpningen.
Bruke gassens hurtiginnstilling
For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon,
kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er
nødvendig for at gresset skal klippes grundig.
Klippehøyden må derfor ikke være så lav at
klippeenheten er omgitt av uklippet gress. Forsøk
alltid å holde den ene siden av klippeenheten
unna uklippet gress. Luften kan da trekkes inn i
klippeenheten.
Klippe en plen for første gang
Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at
klippeenheten ikke skalperer ujevne områder.
Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den
beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn
15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger
for å få et bedre resultat.
g005833
Figur 40
Klippe en tredjedel av gresstrået
Stilling C
Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets
lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra
hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten
og gresset vokser saktere.
Dette er full, åpen stilling. Foreslått bruk for denne
stillingen er som følger:
• Klippeforhold med høyt, tett gress
• Våte forhold
Veksle klipperetningen
• Reduserer motorens strømforbruk
Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset
seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte
gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.
• Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige
forhold
Klippe gresset med riktig
tidsintervall
Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige
tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde,
må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt
på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor
trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute
av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper
du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og
klipp deretter på nytt med en lavere høyde.
Bruke en redusert klippehastighet
g005834
Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du
redusere bakkehastigheten.
Figur 41
Unngå å klippe for kort
Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå
skalpering av gresset.
34
Stoppe maskinen
Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og
oppbevaring.
Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under
klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen.
Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet
inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg
framover for å unngå dette.
Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når
du starter motoren.
Holde klippeenhetens underside
ren
Fjern gressrester og skitt fra klippeenhetens underside
etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress
og smuss under klippeenheten, vil klipperesultatet bli
dårlig.
Montere kniven(e)
Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen,
fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av
eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av
eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke
veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på
klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter
bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter
behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks
bytte den ut med en original Toro-kniv.
g008948
Figur 42
1. PÅ-stilling
2. AV-stilling
Bruke drivhjulets
løseventiler
Etter bruk
ADVARSEL
Hendene kan komme inn i roterende
drivkomponenter under klippeenheten, og
dette kan føre til alvorlig personskade.
Sikkerhet etter bruk
Slå av motoren, ta ut nøkkelen og sørg for at
alle bevegelige deler har stanset før du tar på
drivhjulets løseventiler.
Generell sikkerhet
• Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk,
lyddemperne og motorrommet for å unngå at det
begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller
drivstoffsøl.
ADVARSEL
• Steng drivstofftilførselen og ta ut nøkkelen før
Motoren og de hydrauliske drivverkene kan bli
veldig varme. Du kan få alvorlige brannskader
av å ta på en varm motor eller de hydrauliske
drivverkene.
oppbevaring eller transport av maskinen.
• Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer
eller ikke bruker maskinen.
• La motoren bli kald før maskinen settes på et
La motoren og de hydrauliske drivverkene
kjøle seg helt ned før du tar på drivhjulets
løseventiler.
lukket sted.
• Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor
det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en
varmtvannstank eller andre apparater.
Drivhjulets løseventiler befinner seg bak på hver
enkelt hydrauliske drivenhet, under setet.
Merk: Pass på at løseventilene er i helt horisontal
stilling når du bruker maskinen. Hvis ikke, kan det
oppstå alvorlig skade på hydraulikksystemet.
1. Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
Bruke drivstoffavstengingsventilen
Drivstoffavsteningsventilen er plassert under setet.
Flytt setet frem for å få tilgang til den.
35
2.
3.
Transportere maskinen
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere
maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre
at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige
bremser, lys og markeringer som kreves ved lov.
Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kunnskap
om dette kan forhindre personskader. Se lokale
bestemmelser for krav til tilhenger og festing.
Vri løseventilspakene vertikalt for å skyve
maskinen (Figur 43).
Merk: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå
utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.
4.
Koble ut parkeringsbremsen før du dytter
maskinen.
ADVARSEL
Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys,
reflekser eller merking for saktegående
kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som
igjen forårsaker personskader.
Ikke bruk maskinen på offentlige veier.
Velge en tilhenger
ADVARSEL
Lasting av maskinen på en tilhenger eller
lastebil øker muligheten for at den velter og
kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker
(Figur 44).
g015123
Figur 43
1. Vertikalt for å skyve
maskinen
5.
2. Horisontalt for å kjøre
maskinen
• Bruk en rampe med full bredde. Ikke
bruk individuelle ramper for hver side av
maskinen.
Vri løseventilspakene horisontalt for å kjøre
maskinen (Figur 43).
• Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom
rampen og bakken eller mellom rampen og
tilhengeren eller lastbilen.
• Påse at rampen er minst fire ganger så
lang som høyden til tilhengeren eller
lasteplanet i forhold til bakken. Dette
sikrer at rampevinkelen ikke overskrider
15 grader på flatt underlag.
36
1.
Hvis du bruker en tilhenger, koble den til
tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.
2.
Koble til tilhengerbremsene og lysene, hvis
aktuelt.
3.
Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom
rampen og bakken ikke overskrider 15 grader
(Figur 44).
4.
Rygg maskinen opp på rampen (Figur 45).
g028043
Figur 45
1. Rygg maskinen opp på
rampen.
2. Kjør maskinen fremover
ned fra rampen.
5.
Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på
parkeringsbremsen.
6.
Fest maskinen nær de fremre styrehjulene
og den bakre støtfangeren med stropper,
kjettinger, kabler eller tau (Figur 46). Se lokale
bestemmelser for krav om festing.
g027996
Figur 44
1. Rampe med full bredde i
oppbevaringsposisjon
2. Rampe med full bredde i
oppbevaringsposisjon sett
fra siden
3. Ikke større enn 15 grader
4. Rampen er minst 4
ganger så lang som
høyden til tilhengeren eller
lasteplanet i forhold til
bakken.
5. H = høyden på tilhengeren
eller lasteplanet i forhold
til bakken
6. Lastebil
Laste maskinen
ADVARSEL
Lasting av maskinen på en tilhenger eller
lastebil øker muligheten for at den velter og
kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.
• Vær svært forsiktig når du kjører maskinen
på en rampe.
• Rygg maskinen opp rampen, og kjør den
fremover ned rampen.
• Unngå plutselig akselerasjon eller
bremsing mens du kjører maskinen på en
rampe da det kan føre til tap av kontroll
eller en situasjon der maskinen velter.
g027338
Figur 46
1. Festebøyler
Losse maskinen
37
1.
Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom
rampen og bakken ikke overskrider 15 grader
(Figur 44).
2.
Kjør maskinen fremover ned fra rampen (Figur
45).
Bruke Z StandTM
4.
Sving stativets fot ut og skyv det mot maskinen,
inn i bunnen av slissen (Figur 47 og Figur 48).
Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at
du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.
ADVARSEL
Maskinen kunne falle på noen og forårsake
alvorlig personskade eller dødsfall.
• Vær svært forsiktig når du bruker maskinen
på Z Stand.
g001812
• Bruk Z Stand kun til å rengjøre
gressklipperen og fjerne knivene.
Figur 48
1. Z Stand (Plassert i slissen) 3. Spaken hviler på
dreietappen
• Ikke la maskinen være plassert på Z Stand
over lengre tid.
2. Sprekk i fortauet eller
gressmatte
• Du må alltid stanse motoren, sette på
parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du
utfører noe vedlikehold på gressklipperen.
Kjøre opp på Z Stand
5.
Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken
på dreietappen (Figur 48).
6.
Start motoren og sett den på halv gass.
Merk: For best resultat, plasser stativets fot i
skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur
48).
Viktig: Bruk Z Stand på en jevn flate.
1.
Hev klippeenheten til transportstilling.
2.
Monter brakettpinnen (Figur 47).
7.
Kjør maskinen opp på støttene. Stopp når
spaken faller ned over tappen i låst stilling (Figur
48).
8.
Aktiver parkeringsbremsen og slå av motoren.
9.
Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.
ADVARSEL
Parkeringsbremsen holder kanskje ikke
maskinen parkert på Z Stand og kan føre
til personskader eller skade på eiendom.
Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene
er kilt fast eller er blokkert.
g001811
Figur 47
1. Z Stand
2. Brakettpinne
4. Bunnen av slissen
5. Lås
10.
3. Brakett
3.
Hev spaken.
38
Utfør vedlikehold.
Kjøre ned fra Z Stand
1.
Fjern kilene eller blokkene.
2.
Hev spaken til ulåst stilling (Figur 49).
g001813
Figur 49
1. Z Stand
3. Låst stilling
2. Lås
4. Ulåst stilling
3.
Start motoren og sett den på halv gass. Koble
fra parkeringsbremsen.
4.
Rygg sakte ned fra stativet.
5.
Plasser stativet i hvilestilling igjen (Figur 47).
39
Vedlikehold
Anbefalt vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsintervall
Etter de 8 første timene
Vedlikeholdsprosedyre
• Skift motoroljen.
Etter de 100 første timene
• Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
• Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
• Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
Etter de 250 første timene
• Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkolje når du benytter enhver slags væske.
For hver bruk eller daglig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller sikkerhetssystemet.
Sjekk motoroljenivået.
Kontroller sikkerhetsbeltet.
Kontroller veltebøyleknottene.
Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
Undersøk knivene.
Rengjør klippeenheten.
Rengjør opphengsystemet.
Hver 50. driftstime
•
•
•
•
Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
Kontrollere trykket i dekkene.
Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
Hver 100. driftstime
•
•
•
•
Smør klippeenhetens løftetapper.
Skift motoroljen (oftere under skitne og støvete forhold).
Skift eller rengjør og juster tennpluggen.
Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
Hver 200. driftstime
• På Kawasaki-motorer må du skifte ut motoroljefilteret (oftere under skitne og støvete
forhold).
• På Kohler-motorer må du skifte drivstoffilteret (oftere under skitne og støvete
forhold).
Hver 250. driftstime
• Skift hovedluftfilteret (oftere under skitne og støvete forhold.)
• Kontroller sikkerhetsluftfilteret. (oftere under skitne og støvete forhold.)
• Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske (oftere
under skitne og støvete arbeidsforhold).
Hver 500. driftstime
• Skift ut sikkerhetsluftfilteret. (oftere under skitne og støvete forhold).
• På Kawasaki-motorer må du skifte drivstoffilteret (oftere under skitne og støvete
forhold).
• Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
• Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
• Juster styrehjulslageret.
• Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
• Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™
500-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
én gang månedlig
Årlig
Årlig eller før lagring
• Sjekk batteriladingen.
•
•
•
•
Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
Smør de fremre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
Pakk de fremre styrehjullagrene på nytt (oftere under skitne og støvete forhold).
Smør styrehjulnavene.
• Lakker avskallede overflater.
• Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
Viktig: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.
40
FORSIKTIG
Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet,
noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.
Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.
Forberedelse for
vedlikehold
Frigjøre klippeenhetsforhenget
Sikkerhet ved vedlikehold
Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre
klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på
klippeenheten (Figur 50). Stram til bolten etter
vedlikehold for montere forhenget.
• Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:
– Koble fra drivverket.
– Sett på parkeringsbremsen.
– Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
– Koble fra tennpluggledningen.
• Parker maskinen på en jevn flate.
• Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk,
lyddemperne og motoren for å unngå at det
begynner å brenne.
• Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.
• Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller
reparere maskinen.
g027945
• Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller
Figur 50
komponenter når det er nødvendig.
1. Bolt
2. Forheng
• Vær forsiktig når du reduserer trykket i
komponenter under trykk.
• Koble fra batteriet, eller ta ledningen av
Fjerne skydd i platemetall
tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble
kabelen fra den negative polen først, og koble
deretter den andre kabelen fra den positive polen.
Koble til den positive polen først og den negative
polen sist.
Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i
platemetall for å få tilgang til klipperremmene og
spindlene (Figur 51). Sett på skyddet i platemetall og
stram til boltene etter vedlikehold.
• Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg
noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og
vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må
kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.
• Hold hendene og føttene borte fra bevegelige
deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren
går hvis du kan unngå det.
• Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er
godt festet, spesielt boltene som fester knivene.
Skift ut slitte eller skadde merker.
• Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en
sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som
en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at
de virker tilfredsstillende.
• Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen
virker. Juster og vedlikehold etter behov.
41
Smøring
Smøre maskinen
Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med
mye støv eller sand.
Smørefettype:Nr. 2 litium- eller molybdenumbasert
smørefett
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Tørk av smøreniplene med en fille.
g027946
Figur 51
1. Skydd i platemetall
2. Bolt
Merk: Pass på at du ikke skraper av lakken
foran på anordningen(e).
4.
Sett en fettsprøyte på anordningen.
5.
Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut
av lagrene.
6.
Tørk opp overflødig fett.
Påføre tynn olje eller
spraysmøring
Serviceintervall: Hver 100. driftstime
Smør klippeenhetens løftetapper.
g017050
Figur 52
42
Smøre klippeenheten
Serviceintervall: Årlig—Smør lederullarmen på
pumpedrivremmen.
Årlig—Smør de fremre styresvingarmene
(oftere under skitne og støvete forhold).
Årlig—Pakk de fremre styrehjullagrene på nytt
(oftere under skitne og støvete forhold).
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Løsne den nedre bolten som fester
klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
g192516
Figur 54
Maskin med bakutslipp vist
4.
Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i
platemetall (side 41).
5.
Smør klippeenhetens lederulltapper til
smørefettet kommer ut fra undersiden (Figur 53
eller Figur 54).
6.
Smør lederullarmene for drivremmen (Figur 55).
g009030
Figur 55
g185957
Figur 53
Maskin med sideutslipp vist
7.
43
Smør lederullarmene for enhetsremmen (kun
maskiner med bakutslipp) som vist i Figur 56.
Smøre styrehjulsnavene
Serviceintervall: Årlig
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
g024207
Figur 56
Kun maskiner med bakutslipp
8.
Monter skyddet i platemetall. Se Frigjøre
klippeenhetsforhenget (side 41).
9.
Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
g006115
10.
Figur 58
1. Beskyttelsespakning
Fjern støvkoppen og juster styrehjulet.
2. Avstandsmutter med
anlegg for skrunøkkel
Merk: Hold støvkoppen av inntil smøringen er
utført.
3.
Hev gressklipperen for tilgang.
11.
Fjern kontrollpluggen.
4.
Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.
12.
Skru en smørenippel inn i hullet.
5.
Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.
13.
Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut
rundt topplageret.
6.
Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i
styrehjulet.
14.
Fjern smørenippelen fra hullet.
15.
Sett på plass sekskantpluggen og støvdekslet
(Figur 57).
Merk: Det er brukt gjengeforseglingslim for å
låse avstandsmutrene til akselen.
7.
Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren
fortsatt montert på den) fra hjulenheten.
8.
Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade
på lagrene, og bytt ut ved behov.
9.
Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.
10.
Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.
Merk: Skift ut pakningene.
11.
Merk: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på
enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm
fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av
akselen inne i mutteren.
g027339
Figur 57
16.
Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutrene, må du bruke gjengeforseglingslim på én
avstandsmutter og gjenge den på akselen med
anleggene for skrunøkkelen vendende utover.
12.
Smør styrehjullagrene på nytt (Figur 57).
44
Sett den sammenmonterte bolten og akselen
inn på hjulet på den siden av hjulet hvor den nye
pakningen og lageret står.
13.
Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med
universalsmørefett mens den åpne enden på
hjulet vender opp.
14.
Sett det andre lageret og en ny pakning på
hjulet.
15.
Bruk gjengeforseglingslim på den andre
avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen
med anleggene for skrunøkkelen vendende
utover.
16.
Trekk til mutteren med et moment på 8–9 Nm,
løsne mutteren og trekk den til igjen med et
moment på 2–3 Nm.
17.
Sett på igjen beskyttelsespakningene over
hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.
18.
Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til
mutteren helt.
Viktig: Kontroller lagerjusteringen ofte for å
forhindre skade på pakning og lager. Snurr
styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt
(mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn
til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du
justere momentet på avstandsmutteren til det
blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med
gjengeforseglerlim.
Merk: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre
enn noen av mutrene.
Vedlikehold av motor
Motorsikkerhet
• Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter
olje til veivhuset.
• Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre
kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre
varme overflater.
Overhale luftrenseren
Serviceintervall: Hver 250. driftstime—Skift
hovedluftfilteret (oftere under skitne
og støvete forhold.)
g001883
Figur 59
Hver 250. driftstime—Kontroller
sikkerhetsluftfilteret. (oftere under skitne
og støvete forhold.)
Hver 500. driftstime—Skift ut sikkerhetsluftfilteret. (oftere under skitne og støvete forhold).
Merk: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært
støvete eller sandete.
1. Luftrenserkropp
4. Luftrenserdeksel
2. Hovedfilter
3. Lås
5. Sikkerhetsfilter
4.
Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med
trykkluft.
5.
Skyv hovedfilteret forsiktig ut av
luftrenserkroppen (Figur 59).
Fjerne filtrene
1.
2.
3.
Merk: Pass på at filteret ikke slår bort i
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
luftrenserkroppen.
6.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
Ikke fjern sikkerhetsfilteret med mindre du skal
skifte det ut.
Viktig: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret.
Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, betyr dette
at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut
begge filtrene.
Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk
luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur
59).
7.
45
Inspiser hovedfilteret for skader ved å se inn i
filteret mens du lyser med en lykt på utsiden
av filteret.
Kontrollere motoroljen
Merk: Hull i filteret vises som lyse flekker.
Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.
Motoroljespesifikasjoner
Kontroller filterne
1.
2.
Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH,
SJ eller SL)
Kontroller sikkerhetsfilteret. Hvis det er skittent,
bytt ut både sikkerhets- og hovedfiltrene.
Viktig: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret.
Motoroljekapasitet:
Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er
hovedfilteret skadet.
• Modell 74902TE, 74919TE, 75969TE: 2,0 l med
Kontroller hovedfilteret for skader ved å se inn
i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden
av filteret. Hvis hovedluftfilteret er skittent, bøyd
eller skadet, bytt det ut.
• Modell 74925TE, 74942TE: 2,3 l med filterbytte,
filteret; 1,8 l uten filteret
2,1 l uten filterbytte
Viskositet: Se tabellen nedenfor.
Merk: Hull i filteret vises som lyse flekker. Ikke
rengjør hovedfilteret.
Montere filtrene
Viktig: For å unngå at motoren skades må alltid
begge luftfiltrene og dekselet sitte på plass under
bruk.
1.
Hvis du installerer nye filtre, må du kontrollere at
de ikke har blitt skadet under frakten.
Merk: Ikke bruk et ødelagt filter.
2.
Hvis du bytter ut sikkerhetsfilteret, skyv det
forsiktig inn i filterenheten (Figur 59).
3.
Skyv hovedfilteret forsiktig inn over
sikkerhetsfilteret (Figur 59).
g037096
Figur 60
Merk: Forsikre at hovedfilteret er satt korrekt
4.
på plass, ved å skyve på ytterkanten mens det
settes inn.
Kontrollere motoroljenivået
Viktig: Ikke trykk på det elastiske
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
midtpunktet til filteret.
Merk: Sjekk oljen når motoren er kald.
Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest låsene
(Figur 59).
Viktig: Hvis du fyller på for mye eller for lite olje
i veivhuset og kjører motoren, kan dette føre til
skade på motoren.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
Merk: Påse at motoren er slått av, står på flat
mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å
renne ned i bunnpannen.
3.
46
For å holde smuss, gress osv. ute av motoren,
rengjør området rundt oljelokket og peilestaven
før den fjernes (Figur 61).
g027734
Figur 62
5.
g194611
Figur 61
Skifte motorolje
Serviceintervall: Etter de 8 første timene—Skift
motoroljen.
Hver 100. driftstime—Skift motoroljen (oftere
under skitne og støvete forhold).
1.
Parker maskinen slik at siden der du tapper, står
litt lavere enn motsatt side for å være sikker på
at all oljen tømmes ut.
2.
Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og
aktiver parkeringsbremsen.
3.
Før du forlater førerplassen må du stanse
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
4.
Tapp oljen fra motoren (Figur 62).
47
Slå langsomt cirka 80 % av den spesifiserte
oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten
av oljen til den når Full-merket (Figur 63).
g008804
g027660
Figur 63
6.
Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i
henhold til lokale forskrifter.
Skifte motoroljefilteret
Serviceintervall: Hver 200. driftstime—På
Kawasaki-motorer må du skifte ut
motoroljefilteret (oftere under skitne
og støvete forhold).
1.
Tapp olje fra motoren. Se Skifte motorolje (side
47).
2.
Skift motoroljefilteret (Figur 64).
g027477
Figur 64
Merk: Pass på at oljefilterpakningen er i kontakt
med motoren, og drei deretter filteret en ekstra
¾ omdreining.
3.
Fyll på ny olje av riktig sort i veivhuset. Se Skifte
motorolje (side 47).
Overhale tennpluggen
Serviceintervall: Hver 100. driftstime
Påse at elektrodeavstanden (avstanden
mellom elektroden på midten og elektroden
på siden) er korrekt før pluggen settes inn.
Tennpluggen monteres/demonteres ved hjelp av en
tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved
hjelp av et spesialverktøy eller følerblad. Monter en
ny tennplugg dersom det er nødvendig.
Type tennplugg: NGK® BPR4ES eller tilsvarende
48
Elektrodeavstand: 0,75 mm
Demontere tennpluggen
1.
Før du forlater førerplassen må du stanse
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
2.
Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NØYTRAL-LÅST-stillingen og sett på
parkeringsbremsen.
3.
Fjern det venstre hydraulikkenhetsdekselet i
rekkefølgen angitt i Figur 65. Da får du tilgang til
den fremre tennpluggen.
g008803
g027478
Figur 66
5.
Monter det venstre hydraulikkenhetsdekselet
(Figur 65).
g009922
Sjekke tennpluggen
Viktig: Ikke rens tennpluggen(e). Kontroller alltid
tennpluggen når den har et svart belegg, slitte
elektroder, et oljebelegg eller sprekker.
Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren,
fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på
isolatoren betyr som regel at luftfilteret er skittent.
Still avstanden til 0,76 mm.
g206628
Figur 67
g009919
Figur 65
1. Trekk denne tappen ut til
siden i pilens retning
3. Trekk dekselet av denne
rammetappen i pilens
retning
2. Trekk dekselet av denne
rammetappen i pilens
retning
4. Deksel
4.
Fjern tennpluggen.
49
Vedlikehold av
drivstoffsystem
Montere tennpluggen
Skifte drivstoffilteret
Serviceintervall: Hver 200. driftstime (oftere under
skitne og støvete forhold).
Hver 500. driftstime/Årlig (avhengig av hva som
kommer først) (oftere under skitne og støvete
forhold).
Viktig: Monter drivstoffslangene på nytt og sikre
med samme type plastikksnorer som de som
opprinnelig fulgte med fra fabrikken, for å holde
drivstoffslangene unna komponenter som kan
forårsake skade.
g027661
Figur 68
Bensinfilteret er plassert i nærheten av motoren til
venstre foran på motoren.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
La motoren kjøle seg ned.
4.
Lukk drivstoffavstengingsventilen under setet.
5.
Bytt ut drivstoffilteret (Figur 69).
Kontrollere gnistfangeren
For maskiner med gnistfanger
Serviceintervall: Hver 50. driftstime
ADVARSEL
Varme eksosanleggkomponenter kan antenne
drivstoffdamp, selv etter at motoren er
slått av. Varme partikler som kommer ut
fra eksosanlegget mens motoren går, kan
antenne brennbare materialer og forårsake
personskader eller skader på eiendom.
Ikke fyll bensin eller kjør motoren uten at det
er montert en gnistfanger.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra
kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Vent til lyddemperen har blitt nedkjølt.
4.
Hvis du ser sprekker i skjermen eller
sveiseskjøtene, bytt ut gnistfangeren.
5.
6.
g008963
Figur 69
Hvis skjermen er tilstoppet, må du fjerne
gnistfangeren, riste løs partikler fra gnistfangeren
og rengjøre skjermen med en stålbørste (bløt
opp skjermen med løsningsmiddel ved behov).
6.
Sett gnistfangeren på eksosåpningen igjen.
50
Åpne drivstoffavstengingsventilen.
Vedlikeholde drivstofftanken
Vedlikehold av elektrisk
system
Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at
en autorisert forhandler tapper drivstofftanken
og overhaler eventuelle komponenter for
drivstoffsystemet.
Sikkerhet for elektrisk
system
• Koble fra batteriet før du reparerer maskinen.
Koble kabelen fra den negative polen først, og
deretter den andre kabelen fra den positive polen.
Koble til den positive polen først og den negative
polen sist.
Lad opp batteriet på et åpent sted med god
ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble
laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller
fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk
verktøy som er isolert.
•
Vedlikeholde batteriet
Serviceintervall: én gang månedlig
Fjerne batteriet
ADVARSEL
Batteripolene eller metallverktøy kan
kortslutte mot metallkomponenter og
forårsake gnister. Gnistene kan føre til at
batterigassene eksploderer, noe som kan
forårsake personskade.
• Når du fjerner eller monterer batteriet, må
du passe på at batteripolene ikke berører
metalldeler på maskinen.
• La ikke metallverktøy kortslutte mellom
batteripolene og metalldeler på maskinen.
ADVARSEL
Feilaktig frakobling av batterikabler kan
skade maskinen og kablene samt forårsake
gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene
eksploderer, noe som kan forårsake
personskade.
• Koble alltid fra den negative (svarte)
batterikabelen før du kobler fra den
positive (røde) kabelen.
• Koble alltid til den positive (røde)
batterikabelen før du setter på den
negative (svarte) kabelen.
1.
51
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Fjern batteriet, som vist i Figur 70.
g000960
Figur 71
1. Positiv (+) batteripol
3. Rød (+) laderledning
2. Negativ (-) batteripol
4. Svart (-) laderledning
Installere batteriet
g027728
Figur 70
Merk: Plasser batteriet med polene vendt bort fra
den hydrauliske tanken (Figur 70).
Lade batteriet
ADVARSEL
Når batteriet lades, utvikles det gasser som
kan eksplodere.
Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold
gnister og åpen ild borte fra batteriet.
Viktig: Batteriet skal alltid være fulladet (1265
egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre
at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under
0 °C.
1.
2.
Fjern batteriet fra chassiset, se Fjerne batteriet
(side 51).
g032526
Figur 72
Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til
30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.
Merk: Batteriet må ikke overopplades.
3.
4.
Vedlikeholde sikringene
Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen
fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra
batteripolene (Figur 71).
Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer.
Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring imidlertid
går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av
ledningene.
Monter batteriet i maskinen og koble til
batterikablene, se Installere batteriet (side 52).
Merk: Kjør ikke maskinen med batteriet
Sikringene er plassert på konsollen til høyre for setet
(Figur 73).
frakoblet, da dette kan føre til elektrisk skade.
52
1.
For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.
2.
Sett inn en ny sikring (Figur 73).
Vedlikehold av
drivsystem
Kontrollere sikkerhetsbeltet
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
Inspiser sikkerhetsbeltet og se etter slitasje, hakk og
at selvopprulleren og spennen fungerer som de skal.
Skift ut sikkerhetsbeltet hvis det er skadet.
Kontrollere veltebøyleknottene
g008966
Figur 73
1. Valgfritt tilbehør (15 A)
4. Hovedsikring (25 A)
2. Lading (25 A)
5. Konsoll
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
3. Kraftuttak (10 A)
ADVARSEL
For å unngå skader eller dødsfall ved velting:
Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling,
og bruk sikkerhetsbelte.
Kontroller at setet er godt festet på maskinen.
• Kontroller at både det monterte utstyret og
knottene fungerer som de skal.
• Kontroller at knottene låser ordentlig når
veltebøylen er i hevet stilling.
Merk: Den øvre bøylen på veltebøylen må
kanskje skyves litt fremover eller trekkes bakover
for å få begge knottene til å låse helt (Figur 74
og Figur 75).
53
Justere sporingen
1.
Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).
2.
Kjør ut på et åpent, flatt område,
og sett bevegelseskontrollspakene i
NØYTRAL-LÅST-stillingen.
3.
Flytt gassen slik at den står midt mellom hurtig
og langsomt.
4.
Flytt begge bevegelseskontrollspakene helt
fremover til de begge stopper i T-sporet.
5.
Kontroller hvilken vei maskinen trekker.
• Hvis den trekker til høyre, må du løsne
boltene og justere den venstre stopplaten
bakover på det venstre T-sporet til maskinen
går rett fremover (Figur 76).
• Hvis den trekker til venstre, må du løsne
boltene og justere den høyre stopplaten
bakover på det høyre T-sporet til maskinen
går rett fremover (Figur 76).
6.
Stram til stopplaten (Figur 76).
g228804
Figur 74
1. Veltebøyle i oppreist
stilling
4. Roter veltebøyleknotten
90 grader.
2. Veltebøyleknott i låst
stilling
5. Veltebøyleknott i ulåst
stilling
3. Dra ut veltebøyleknotten,
og vri den 90 grader.
6. Veltebøyle i
sammenbrettet stilling
g010153
Figur 76
Venstre kontrollspak vises
g228981
Figur 75
1. Tilkoblet
1. Kontrollspak
2. Delvis tilkoblet – ikke bruk
med veltebøylen i denne
stillingen.
2. Bolt
54
3. Stopplate
Kontrollere trykket i
dekkene
Serviceintervall: Hver 50. driftstime/én gang
månedlig (avhengig av hva som
kommer først)
Oppretthold korrekt lufttrykk i for- og bakhjulene ved
0,9 bar. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn
klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en
mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.
g024121
Figur 78
g001055
Figur 77
1. Mutter med riller
Justere styrehjulslageret
Kontrollere hjulenes
hakemuttere
Serviceintervall: Hver 500. driftstime/Årlig (avhengig
av hva som kommer først)
Kontroller og stram hjulhakemutterne til 122–129 Nm.
1.
Kontrollere hjulnavmutter
med riller
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Fjern støvhetten fra styringen og trekk til
låsemutteren (Figur 79).
4.
Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate
og gå deretter tilbake ¼ omdreining for å stille
forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 79).
Serviceintervall: Etter de 100 første timene
Hver 500. driftstime
Kontroller og stram mutteren med riller til 286–352 Nm.
Merk: Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.
Viktig: Påse at fjærskivene er montert
korrekt slik det vises i Figur 79.
5.
55
Sett på støvhetten (Figur 79).
2.
3.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
Bruk en luftkompressor, blås ut rusk
fra under bremsestangen og rundt
bremseavstandsstykkene (Figur 81).
g001297
g010868
Figur 79
1. Fjærskiver
Figur 81
3. Støvhette
2. Låsemutter
4.
Kontroller tilstanden til ledningene, konnektorene
og terminalene til ledningsfastspenneren.
Merk: Rengjør eller reparer etter behov.
Bruke clutchmellomlegget
5.
Noen nyere modeller har blitt bygget med clutcher
som inneholder en et bremsemellomlegg. Når
clutchbremsen er så slitt at clutchen ikke lenger har
jevn kontakt, kan du fjerne mellomlegget for å forlenge
clutchens levetid.
6.
Kontroller at det finnes 12 V ved
clutchkonnektoren når knivkontrollbryteren
(kraftuttaket) er aktivert.
Mål avstanden mellom rotoren og armaturen.
Hvis avstanden er større enn 1 mm, fortsett med
de følgende trinnene:
A. Løsne begge bremsemonteringsboltene en
halv til én full omdreining som vist i Figur 82.
Merk: Ikke fjern bremsestangen fra
feltkledningen/armaturen. Bremsestangen
har blitt slitt for å passe til armaturen
og må fortsatt passe etter at du har
fjernet mellomlegget for å sikre korrekt
bremsemoment.
g010869
Figur 80
1. Armatur
5. Bremseavstandsstykke
2. Feltkledning
6. Ny avstand, mellomlegg
3. Rotor
7. Bremsestang
4. Bremsemonteringsbolt
g010870
Figur 82
Fjerne clutchmellomlegget
1.
1. Bremsemonteringsbolt
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
B.
56
Bruk nebbtang, eller hendene, og hold
tappen og fjern mellomlegget (Figur 83).
Merk: Ikke kast mellomlegget før clutchen
fungerer som den skal.
g010873
Figur 85
1. Følerblad
g010871
Figur 83
• Hvis avstanden er mindre enn 0,25 mm,
1. Mellomlegg
C.
skal du montere mellomlegget igjen, se
Bruke clutchmellomlegget (side 56).
Bruk en luftledning til å blåse ut ut ev.
rusk fra under bremsestangen og rundt
bremseavstandsstykkene.
• Hvis det er stort nok mellomrom, fortsett
til sikkerhetssjekken i trinn F.
D.
Trekk hver bolt (M6 x 1) til mellom 12,3 og
13,7 Nm.
E.
Bruk et 0,25 mm tykt følerblad til å bekrefte
at det er et mellomrom mellom rotoren
og armaturoverflaten på begge sider av
bremsestangen, som vist i Figur 84 og Figur
85.
F.
Utfør følgende sikkerhetssjekk:
i.
Sitt i setet når du starter motoren.
ii.
Påse at knivene ikke aktiveres når
knivkontrollbryteren (kraftuttaket) er i
AV-stilling og clutchen er utkoblet.
Hvis clutchen ikke kobles ut, monter
mellomlegget igjen. Se Bruke
clutchmellomlegget (side 56).
Merk: På grunn av måten rotoren og
armaturoverflaten slites (forhøyninger og
fordypninger), kan det være vanskelig å
måle korrekt avstand.
iii.
g010872
Figur 84
1. Følerblad
57
Aktiver og deaktiver knivkontrollbryteren (kraftuttaket) ti etterfølgende
ganger for å kontrollere at clutchen
fungerer som den skal.
Vedlikehold av
kjølesystem
Rengjøre motorens
kjøleribber og deksler
Serviceintervall: Hver 100. driftstime/Årlig (avhengig
av hva som kommer først)
Rengjøre motorskjermen
og motoroljekjøleren
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Fjern luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 87).
4.
Fjern rusk og gress fra motordelene.
5.
Monter luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 87).
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
Fjern eventuell oppsamling av gress, smuss
eller andre fremmedlegemer fra oljekjøleren og
motorskjermen (Figur 86).
g008804
g009191
Figur 86
Før all bruk må du fjerne eventuell oppsamling
av gress, smuss eller andre fremmedlegemer
fra motorskjermen. Dette vil bidra til å sørge
for tilstrekkelig kjøling av motoren og riktig
motorhastighet, og vil redusere muligheten for
overoppheting og mekanisk skade på motoren (Figur
83).
g004218
Figur 87
1. Motorvern
2. Luftinntaksskjerm for
motor
3. Bolt
58
4. Viftehus
5. Skrue
Vedlikehold av bremser
Kontrollere og rengjøre
hydraulikkenhetsdekslene
Justere parkeringsbremsen
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
Serviceintervall: Etter de 100 første timene
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
Merk: Gjør dette ved anbefalte serviceintervaller,
eller når en bremsekomponent har blitt fjernet eller
skiftet ut.
3.
Flytt setet fremover.
4.
Fjern rusk og gress fra hydraulikkenhetsdekslene
(Figur 88).
5.
Justere setet.
1.
Hver 500. driftstime deretter
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Hev maskinens bakende og støtt den med
jekkstøtter.
FORSIKTIG
Heving av maskinen ved bare å bruke
mekaniske eller hydrauliske jekker ved
service eller vedlikehold, kan være farlig.
Mekaniske og hydrauliske jekker gir
kanskje ikke nok støtte eller kan svikte,
noe som kan føre til at maskinen faller og
forårsaker personskader.
g009922
Stol ikke bare på mekaniske og
hydrauliske jekker for støtte. Bruk
tilstrekkelige jekkstøtter eller liknende
støtter.
g015117
4.
Ta av bakhjulene på maskinen.
5.
Ta bort alt rusk fra bremseområdet.
6.
Vri drivhjulets løsehåndtak til utløst stilling. Se
Bruke drivhjulets løseventiler (side 35).
7.
Sjekk for å se om det finnes synlig avstand
mellom L-braketten og koblingsstoppet (Figur
89).
Figur 88
1. Hydraulikkenhetsdeksler
59
Vedlikehold av remmer
Sjekke remmene
Serviceintervall: Hver 50. driftstime
Skift ut remmen hvis den er slitt. Tegn på en slitt rem
omfatter kvining mens remmen roterer, knivene sklir
ved klipping av gress og slitte kanter, brente merker
og sprekker på/i remmen.
Skifte klipperremmen
for klippeenheter med
sideutslipp
g026961
Figur 89
Venstre side
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Koble fra parkeringsbremsen. Spaken skal være
i nedre posisjon.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Drei hjulnavet for hånd i begge retninger i forhold
til kaliperen. Hjulnavet skal rotere fritt i kaliperen.
Senk gressklipperen til en klippehøyde på
76 mm.
4.
Løsne den nedre bolten som fester
klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
5.
Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i
platemetall (side 41).
6.
Fjern remdekslene (Figur 90).
1. L-brakett
4. Bakre kobling
2. Koblingsstopp
5. Kaliper
3. Avstand
6. Hjulnav
8.
9.
10.
Hvis det er nødvendig å skape avstand eller
hjulnavet ikke kan rotere fritt:
A.
Koble fra parkeringsbremsen.
B.
Koble fra og finjuster den bakre koblingen:
• Gjør koblingen kortere for å skape
avstand.
• Forleng koblingen for å gi rom for
hjulnavrotasjon.
C.
Koble til den bakre koblingen igjen.
11.
Sett på parkeringsbremsen og sjekk avstanden.
12.
Gjenta trinn 8 til 12 inntil det finnes synlig
avstand og hjulnavet kan rotere fritt.
13.
Gjenta prosedyren for bremsen på motsatt side.
14.
Vri drivhjulets løsehåndtak til driftsstilling. Se
Bruke drivhjulets løseventiler (side 35).
15.
Sett på igjen bakdekkene og stram til
hakemutterne. Se Kontrollere hjulenes
hakemuttere (side 55).
16.
Ta bort jekkstøttene.
g027729
Figur 90
1. Skyv tappen ned
60
2. Fjern remdekslet
7.
Bruk en skralle i det firkantede hullet i
lederullarmen for å redusere spenningen på
blindfjæren (Figur 91).
8.
Ta remmen av remskivene på klippeenheten.
9.
Fjern remføreren på den fjærbelastede
lederullarmen (Figur 91).
10.
Fjern den eksisterende remmen.
11.
Monter den nye remmen rundt knivremskivene
og clutchremskiven under motoren (Figur 91).
g027730
Figur 92
1. Plasser remdekslet
3. Sikre at tappen er under
metalloppsamleren
2. Skyv remdekslet under
sideoppsamlerne
g009038
15.
Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd
i platemetall (side 41).
16.
Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
Figur 91
2. Gressklipperrem
5. Firkantet hull i
lederullarmen for skrallen
6. Lederull-smørenippel
3. Fjærbelastet lederull
7. Remfører
1. Clutchremskive
Skifte klipperremmen
for klippeenheter med
bakutslipp
4. Skralle
12.
Monter remføreren på lederullarmen (Figur 91).
13.
Bruk skrallen i det firkantede hullet for å
installere blindfjæren (Figur 91).
Skifte remmen som roterer mot
urviseren
Merk: Pass på at fjærendene er anbrakt i
forankringssporene.
14.
Monter remdekslene (Figur 92).
61
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Senk gressklipperen til en klippehøyde på
76 mm.
4.
Løft opp gulvpanelet opp for å få tilgang til den
midtre remskiven.
5.
Løsne den nedre bolten som fester
klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
6.
Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i
platemetall (side 41).
7.
Fjern remdekslet i plast (Figur 94).
8.
Fjern de tre boltene som holder remmens
metalldeksel på plass og fjern metalldekselet.
5.
Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i
platemetall (side 41).
6.
Fjern remdekslene (Figur 94).
g027729
Figur 94
g024145
Figur 93
1. Blindfjær
4. Lederull
2. Rem som roterer mot
urviseren
3. Dobbel remskive
5. Firkantet hull i
lederullarmen for skrallen
9.
Bruk en skralle i det firkantede hullet i
lederullarmen for å redusere spenningen på
blindfjæren (Figur 93).
10.
Ta remmen av klippeenhetens remskive (Figur
93).
11.
Ta remmen av de gjenværende remskivene
(Figur 93).
12.
Legg den nye remmen rundt klipperskiven.
13.
Bruk skrallen i det firkantede hullet til å frigjøre
spenningen i fjæren, og montere den nye
remmen rundt lederullene (Figur 93).
Skifte klipperremmen
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Senk gressklipperen til en klippehøyde på
76 mm.
4.
Løsne den nedre bolten som fester
klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
62
7.
Fjern remmen som roterer mot urviseren. Se
Skifte remmen som roterer mot urviseren (side
61).
8.
Bruk en skralle i det firkantede hullet i
lederullarmen for å redusere spenningen på
blindfjæren (Figur 95).
9.
Fjern remmen fra remskivene på klippeenheten
og clutchremskiven.
10.
Monter den nye remmen rundt knivremskivene
og clutchremskiven under motoren (Figur 95).
g027730
Figur 96
14.
Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd
i platemetall (side 41).
15.
Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se
Frigjøre klippeenhetsforhenget (side 41).
g009038
Figur 95
1. Clutchremskive
2. Gressklipperrem
5. Remfører
6. Fjærbelastet lederull
3. Fjærbelastet lederull
7. Firkantet hull i
lederullarmen for skrallen
8. Fjær
4. Sikre at remføreren slår
mot dreienavet.
11.
Roter og sikre at remføreren slår mot dreienavet
(Figur 95).
12.
Bruk skrallen i det firkantede hullet og monter
remmen rundt den fjærbelastede lederullen
(Figur 95). Plasser endene av fjæren i
forankringssporene.
13.
Monter remdekslene (Figur 96).
Skifte den hydrauliske
pumpedrivremmen
63
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Fjern klipperremmen. Se Skifte klipperremmen
for klippeenheter med sideutslipp (side 60) eller
Skifte klipperremmen for klippeenheter med
bakutslipp (side 61).
4.
Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter
(Figur 97).
Vedlikehold av
kontrollsystem
Justere kontrollhåndtaksstillingen
Det er to høydestillinger for kontrollspakene – høy og
lav. Fjern boltene for å justere høyden for føreren.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Løsne boltene og flensmutrene som er installert
i spakene (Figur 98).
4.
Innrett foran-til-bak-stilling for spakene ved å
bringe dem sammen til NØYTRAL stilling og føre
dem til de er innrettet. Stram deretter boltene
(Figur 99).
g009039
Figur 97
1. Lederull
2. Clutchremskive
3. Pumpedrivrem
5. Venstre hydraulikkpumperemskive
6. Firkantet hull i
lederullarmen
7. Blindfjær
4. Høyre hydraulikkpumperemskive
5.
Bruk en skralle i det firkantede hullet i
lederullarmen for å fjerne blindfjæren (Figur 97).
6.
Hekt fjæren av rammen (Figur 97).
7.
Fjern remmen fra hydraulikkenhetens
drivremskiver og motorremskiven.
8.
Legg den nye remmen rundt motorremskiven og
de to drivremskivene.
9.
Bruk en skralle i det firkantede hullet i
lederullarmen for å montere ledefjæren til
rammen (Figur 97).
10.
g009040
Figur 98
Monter klipperremmen. Se Skifte klipperremmen
for klippeenheter med sideutslipp (side 60) eller
Skifte klipperremmen for klippeenheter med
bakutslipp (side 61).
64
1. Bolt
3. Kontrollspak
2. Håndtak
4. Mutter
5.
Løft opp bakenden av maskinen, og støtt den
med jekkstøtter (eller lignende type støtte).
Merk: Hev maskinen akkurat høyt nok til at
drivhjulene kan rotere fritt.
6.
Ta vekk den elektriske koblingen fra
setesikkerhetsbryteren som er plassert under
seteputen.
Merk: Bryteren er en del av seteenheten.
7.
Installer midlertidig en kaldstartsledning over
terminalene i hovedledningsnettkonnektoren.
8.
Start motoren, kjør den på full gass, og koble
fra bremsen.
Merk: Påse at parkeringsbremsen er aktivert
og at bevegelseskontrollspakene er ute før du
starter motoren. Du trenger ikke å være i setet.
9.
g009195
Figur 99
5.
Dersom endene på spakene slår mot hverandre,
se Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral
stilling (side 66).
6.
Gjenta for å justere kontrollspakene.
Kjør maskinen i minst fem minutter med
drivspakene satt til full fart forover for å få
hydraulikktemperaturen opp til driftstemperatur.
Merk: Bevegelseskontrollspakene må være i
nøytral stilling mens du utfører de nødvendige
justeringene.
Justere bevegelseskontrolleddene
10.
Sett bevegelseskontrollspakene i
stilling.
11.
Juster lengden på pumpestangen ved å vri på
de doble mutrene på stangen i den aktuelle
retningen til hjulene kryper noe i revers (Figur
100).
NØYTRAL
Pumpekontrolleddene befinner seg på begge sidene
av maskinen, under setet. Du kan finjustere ved å
dreie på endemutteren med en ½-tommes pipenøkkel,
slik at maskinen ikke beveger seg i når den er i nøytral.
Det skal kun gjøres justeringer for nøytralstillingen.
ADVARSEL
Motoren må gå og drivhjulene rotere for at du
skal kunne foreta justeringer. Kontakt med
bevegelige deler eller varme overflater kan
føre til personskade.
Hold fingre, hender og bekledning unna
roterende komponenter og varme overflater.
1.
Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt
bevegelseskontrollspakene til NØYTRAL, LÅST
stilling, og aktiver parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Tråkk på løftepedalen for klippeenheten og ta
ut klippehøydepinnen.
4.
g010187
Figur 100
1. Doble mutrer
Senk klippeenheten ned på bakken.
65
12.
Justere tapp for
bevegelseskontroll –
nøytral stilling
Flytt bevegelseskontrollspakene til
REVERS-stillingen og bruk litt lett trykk på
spaken mens du lar reversindikatorfjærene føre
spakene tilbake til nøytral stilling.
Merk: Hjulene må ikke bevege seg eller krype
noe i revers.
13.
Slå av maskinen.
14.
Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i
setebryteren.
Du kan justere flensmutteren for å oppnå den ønskede
motstanden når du flytter bevegelseskontrollspaken
til NØYTRAL-LÅST-stillingen. Se Figur 102 for å finne
justeringsalternativer.
1.
Løsne låsemutteren.
2.
Stram til eller løsne flensmutteren for å få ønsket
følelse.
15.
Ta bort jekkstøttene.
16.
Hev klippeenheten og sett inn igjen
klippehøydepinnen.
• Hvis du ønsker mer motstand, strammer du
17.
Kontroller at maskinen ikke beveger seg i fri når
parkeringsbremsene er deaktivert.
• Hvis du ønsker mindre motstand, løsner du
til flensmutteren.
flensmutteren.
3.
Justere bevegelseskontrolldemperen
Stram låsemutteren.
Du kan justere den øvre dempermonteringsbolten for å
oppnå ønsket motstand for bevegelseskontrollspaken.
Se Figur 101 for monteringsalternativer.
g008621
Figur 102
1. Flensmutter
g008620
Figur 101
Høyre bevegelseskontroll vist
1. Trekk til låsemutteren med et moment på 23 Nm. Bolten må
stikke ut av enden på låsemutteren etter tilstrammingen.
2. Mest motstand (hardest følelse)
3. Demper
4. Middels motstand (middels følelse)
5. Lavest motstand (mykest følelse)
66
2. Låsemutter
Vedlikehold av
hydraulisk system
5.
Rengjør området rundt peilepinnene på
hydraulikksystembeholderne (Figur 103).
6.
Fjern én peilepinne fra hydraulikkbeholderen
(Figur 103).
Sikkerhet for hydraulikksystem
7.
Tørk av peilepinnen og sett peilepinnen tilbake
i beholderen.
8.
Dra ut peilestaven, og se på enden (Figur 103).
• Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i
Viktig: Ikke fyll for mye væske på
direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må
fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.
hydraulikkenhetene, ettersom dette kan
forårsake skade. Ikke kjør maskinen
hvis hydraulikkvæsken er under
påfyllings-merket.
• Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger
er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og
beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes
under trykk.
9.
• Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som
Hvis væskenivået er ved fyll på-merket, hell
sakte nok væske i hydraulikkbeholderen til å
fylle nivået til full- eller H-linjen.
sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.
10.
Sett peilestaven på plass igjen.
• Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
11.
Gjenta prosedyren med motsatt peilestav.
• Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på
det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe
ut alt trykket.
Overhale det hydrauliske
systemet
Spesifisering av hydraulikkvæske
Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL™ 500
hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50.
Viktig: Bruk spesifisert olje. Andre oljer kan
skade det hydrauliske systemet.
Væskekapasitet for hvert hydraulikksystem: 1,5 l
per side med filterbytte
Kontrollere hydraulikkoljen
Serviceintervall: Hver 50. driftstime—Kontroller
nivået på den hydrauliske væsken.
1.
2.
3.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
g015459
Figur 103
En av peilestavene er brukt i maskinen
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
La motoren og hydraulikksystemet få kjøle seg
ned i ti minutter.
Merk: Oljenivået på peilestaven er feil hvis
oljen sjekkes når maskinen er varm.
4.
Flytt setet fremover.
67
1. Full
3. H – betyr høyt nivå
2. Fyll på
4. Plassering av peilestav
under sete
Skifte hydraulikkvæske og -filtre
Serviceintervall: Etter de 250 første timene—Skift
hydraulikkfiltre og hydraulikkolje når
du benytter enhver slags væske.
Hver 250. driftstime—Skift hydraulikkfiltre
og hydraulikkvæske når du benytter Mobil®
1-væske (oftere under skitne og støvete
arbeidsforhold).
Hver 500. driftstime—Skift hydraulikkfiltre
og hydraulikkvæske når du benytter Toro®
HYPR-OIL™ 500-væske (oftere under skitne og
støvete arbeidsforhold).
For å bytte hydraulikkvæske må filtrene fjernes. Bytt
begge samtidig. Se Spesifisering av hydraulikkvæske
(side 67) for oljespesifikasjoner.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate,
koble fra knivkontrollbryteren, og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter
(Figur 104).
g008968
Figur 105
Maskinen sett nedenfra
1. Filterplasseringer
g008970
Figur 104
1. Jekkstøtter
4.
6.
Påfør et tynt lag med hydraulisk væske på
gummipakningen på det nye filteret (Figur 105).
7.
Sett inn det nye hydraulikkfilteret.
8.
Monter pumpedrivremmen og klipperremmen.
9.
Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned
(Figur 104).
10.
Fyll væske på hydraulikkbeholderen og se etter
lekkasjer.
11.
Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.
12.
Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter
for å blåse luft ut fra systemet.
13.
Stopp motoren og kontroller om det finnes
lekkasjer.
14.
Kontroller væskenivået mens væsken er kald.
15.
Fyll på væske i den hydrauliske beholderen hvis
det er nødvendig.
Merk: Ikke fyll på for mye.
Fjern både klipperremmen og pumpedrivremmen. Se Skifte klipperremmen for
klippeenheter med sideutslipp (side 60) eller
Skifte klipperremmen for klippeenheter med
bakutslipp (side 61)og se Skifte den hydrauliske
pumpedrivremmen (side 63).
Merk: Dette forhindrer at det kommer olje på
remmene.
5.
2. Hydraulisk filter
Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle
filteret og tørk av overflaten (Figur 105).
68
Vedlikehold av
klippeenhet
Merk: Riktig avstand skal være 7,6 cm.
Rette opp klippeenheten
Nivellere klippeenheten
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Kontroller dekktrykket for drivhjulene. Se
Kontrollere trykket i dekkene (side 55).
4.
Sett transportlåsen i låsestilling.
1. 7,6 cm ved stilling A er
riktig
5.
Tråkk løftepedalen for klippeenheten helt
fremover slik at klippeenheten låses i
transportstillingen på 14 cm (Figur 106).
2. 8,3 cm ved stilling B er
riktig
g009196
Figur 107
10.
3. Mål her fra tuppen av
kniven til den harde
overflaten
4. Mål ved stilling A og B på
begge sider
Finjuster justeringsmutteren på den fremre
klippeenheten ved å vri på den (Figur 108).
Merk: Hvis du vil øke høyden, vrir du
justeringsmutter med urviseren. Hvis du vil
redusere høyden, vrir du mot urviseren.
Merk: Hvis de fremre klippeenhetsleddene
ikke har nok justeringsmulighet til å
oppnå riktig klippehøyde, kan du bruke
ettrinnsjusteringsenheten for å øke
justeringsmuligheten.
g027343
Figur 106
1. Løftepedal for klippeenhet
3. Transportlås
2. Klippehøydestang
6.
Sett klippehøydepinnen inn i 76 mm-posisjonen.
7.
Frigjør transportlåsen og la klippeenheten
senkes ned til klippehøyden.
8.
Hev utløpssjakten.
9.
Mål fra den jevne overflaten til den fremre
tuppen på kniven (posisjon A) på begge sider av
klippeenheten, som vist i Figur 107.
69
g025558
Figur 110
Kun maskiner med bakutslipp
1. Klippeenhet
3. Bakre hull
2. Hull foran
g027344
Figur 108
1. Justeringsmutter
3. Justere bakre klippeenhet
2. Låsemutter
4. Justere fremre klippeenhet
11.
12.
Hvis du vil justere ettrinnsjusteringsenheten,
må du løsne de to boltene nederst på
klippehøydeplaten (Figur 109).
Hvis klippeenheten er for lav, kan du stramme
til ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den med
urviseren. Hvis klippeenheten er for høy, kan du
løsne ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den mot
urviseren (Figur 111).
Merk: Løsne eller stram til ettrinnsjusteringsbolten nok til å flytte klippehøydeplatens
monteringsbolter minst ⅓ av den tilgjengelige
lengden i sporene. Dette gir litt opp- og
nedjusteringsmuligheter for hver av de fire
klippeenhetleddene.
Merk: På maskiner med bakutslipp blir
klippeenheten festet i de bakre hullene på
fabrikken. Se Figur 110. Bruk de fremre
hullene, om nødvendig, for mer justering når
klippeenheten nivelleres.
g017036
Figur 111
1. Ettrinnsjusteringsbolt
g027345
Figur 109
13.
1. Bolter nederst på klippehøydeplaten
70
Trekk til de to boltene nederst på
klippehøydeplaten (Figur 109).
Inspisere knivene
Merk: Vanligvis skal den bakre knivtuppen
justeres 6,4 mm høyere enn den fremre.
14.
Trekk til de to boltene med et moment på
37–45 N m.
15.
Mål fra den jevne overflaten til den bakre
tuppen på kniven (posisjon B) på begge sider av
klippeenheten, som vist i Figur 107.
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
Merk: Riktig avstand skal være 8,3 cm.
16.
Finjuster skruejusteringen ved å vri den til
8,3 mm høyde (se Figur 108).
1.
Undersøk kniveggene (Figur 112).
2.
Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i
den, må den tas av og slipes. Se Overhale
gressklipperknivene (side 71).
3.
Undersøk knivbladene, spesielt buen.
4.
Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at
det begynner å dannes spor i denne delen av
kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur
112).
Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutteren
med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir
du mutteren mot urviseren.
17.
Mål til alle de fire sidene har riktig høyde.
18.
Stram til alle mutterne på klippeenhetens
løftearmenheter.
19.
Senk utløpssjakten.
Overhale gressklipperknivene
g006530
Figur 112
Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde
knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra
kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.
1. Knivegg
3. Slitasje/hulldannelse
2. Knivbue
4. Sprekk
Sjekke om en kniv er bøyd
Knivsikkerhet
En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av
kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til
alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man
prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at
produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.
1.
Roter knivene til endene vender fremover og
bakover.
2.
Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon
A, på kniven (Figur 113).
• Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller
skade.
• Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg
noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær
svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare
skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller
sveise dem.
• Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader,
da resten av knivene kan begynne å rotere når det
ene knivbladet roteres.
Før du inspiserer eller overhaler
knivene
1.
2.
g000975
Figur 113
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
1. Mål her er fra kniv til hard
overflate
Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble
tennpluggkablene fra tennpluggene.
3.
71
2. Posisjon A
Roter den motsatte enden av kniven fremover.
4.
Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme
posisjon som i trinn 2 ovenfor.
Merk: Forskjellen mellom avstanden i trinn 2
og 4 må ikke være over 3 mm.
Merk: Hvis dette målet overskrider 3 mm, er
kniven bøyd og må byttes ut.
2.
Fjern den venstre og midtre knivbolten,
bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur
115).
3.
Fjern den høyre knivbolten (venstregjenget bolt),
bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur
115).
Merk: Merk deg knivtypen og hvor hver kniv
monteres. Se Figur 116 for riktig plassering.
Fjerne knivbladene
Maskiner med sideutslipp
Bytt ut knivene hvis de treffer en hard gjenstand, eller
hvis knivene er ute av balanse eller bøyde.
1.
Hold knivenden med en fille eller en tykk hanske.
2.
Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra
spindelakselen (Figur 114).
g004536
Figur 115
Venstre og midtre spindel vises
g004536
Figur 114
1. Vingeområdet på kniven
3. Bueskive
2. Kniv
4. Knivbolt
Maskiner med bakutslipp
Viktig: Den høyre kniven på denne klippeenheten
roterer i motsatt retning, og bruker en
venstregjenget knivbolt.
Skift ut en kniv hvis den treffer en gjenstand, hvis
kniven er ubalansert eller hvis kniven blir bøyd.
For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen
i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte
Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker
reservedeler fra andre produsenter, kan det være i
uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.
1.
Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk
hanske.
72
1. Vingeområdet på kniven
3. Bueskive
2. Kniv
4. Knivbolt
Merk: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du
bort litt av metallet på enden av vingeområdet
(Figur 117).
g000553
Figur 118
1. Kniv
3.
2. Balanseringsinnretning
Fortsett med dette helt til kniven er balansert.
Montere knivbladene
Maskiner med sideutslipp
1.
Monter kniven på spindelakselen (Figur 114).
Viktig: Buen på kniven må vende oppover
mot innsiden av gressklipperen for å sikre
riktig klipping.
g024248
2.
Figur 116
Knivplassering
Monter bueskiven og knivbolten (Figur 114).
Merk: Monter den buede skiven med konusen
mot bolthodet.
1. Fremsiden av
klippeenheten
4. Kniv som går mot
urviseren
2. Høyregjengede knivbolter
5. Venstregjenget knivbolt
3.
Trekk til knivbolten til 115–150 Nm.
Maskiner med bakutslipp
3. Vanlige kniver
Viktig: Den høyre kniven på denne klippeenheten
roterer i motsatt retning, og bruker en
venstregjenget knivbolt. Bruk Figur 116 for riktig
plassering av knivene til klippeenheten.
Slipe knivbladene
1.
Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av
kniven (Figur 117).
1.
Merk: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.
Merk: Kniven opprettholder balansen hvis like
mye materiale fjernes fra begge kniveggene.
Monter de venstre og midtre knivene,
bueskivene og knivboltene på spindelakslene
(Figur 115 og Figur 116).
Viktig: Buen på kniven må vende oppover
mot innsiden av gressklipperen for å sikre
riktig klipping.
Merk: Monter den buede skiven med konusen
mot bolthodet (Figur 115).
2.
Monter den høyre kniven, bueskiven
og knivbolten (venstregjenget bolt) på
spindelakselen (Figur 115 og Figur 116).
3.
Trekk til knivbolten til 115–150 Nm.
g000552
Figur 117
1. Slip kniven i original vinkel..
2.
Sjekk knivens balanse ved å legge den på en
balanseringsinnretning (Figur 118).
Demontere klippeenheten
Merk: Hvis kniven holder seg i horisontal
Før du utfører service på klippeenheten eller fjerner
den, må de fjærbelastede løftearmene låses.
stilling, har den riktig balanse og kan brukes.
73
ADVARSEL
Løftearmenhetene for klippeenheten har
oppsamlet energi. Hvis du prøver å
fjerne klippeenheten uten å frigjøre den
oppsamlede energien, kan det forårsake
alvorlig personskade eller dødsfall.
Ikke prøv å demontere klippeenheten fra
frontrammen uten å låse den oppsamlede
energien.
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Sett klippehøydepinnen inn i 7,6 cm-posisjonen.
Merk: Dette låser løftearmene for klippeenheten
i nedre stilling når klippeenheten er fjernet og
den oppsamlede energien i fjæren frigjøres.
4.
Fjern remdekslene.
5.
Løft opp gulvpanelet og sett en skralle i det
firkantede hullet i klippeenhetens lederull (Figur
119 eller Figur 120).
6.
g009038
Figur 119
Maskiner med sideutslipp
2. Gressklipperrem
5. Firkantet hull i
lederullarmen for skrallen
6. Smørenippel for lederull
3. Fjærbelastet lederull
7. Remfører
1. Clutchremskive
Vri klippeenhetens lederull med klokken, løft
opp på remføreren (kun på maskiner med
bakutslipp) og fjern klipperremmen (Figur 119
eller Figur 120).
4. Skralle
74
g024670
Figur 121
1. Høyre stabilisator
g024146
Figur 120
Maskiner med bakutslipp
1. Clutchremskive
2. Gressklipperrem
5. Remfører
6. Fjærbelastet lederull
3. Fjærbelastet lederull
7. Firkantet hull i
lederullarmen for skrallen
8. Fjær
4. Sikre at remføreren slår
mot dreienavet.
7.
2. Klippeenhetsavstiver (høyre side vises)
3. Fjern skulderbolten og mutteren.
4. Fjern skulderbolten og mutteren.
Fjern og hold tilbake delene på begge sider av
klippeenheten, som vist i Figur 121.
8.
Hev klippeenhetsavstiverne og fest dem i
oppreist stilling.
9.
Skyv klippeenheten ut til høyre side på
maskinen.
Skifte gressavlederen
Kun for maskiner med sideutslipp
ADVARSEL
En utildekket utslippsåpning kan føre til at
maskinen slynger objekter mot deg eller
tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig
skade. Det kan også oppstå kontakt med
kniven.
Du må aldri bruke maskinen uten at du har
montert en kvernplate, utslippsavleder eller
gressoppsamler.
75
1.
Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og
avstandsstykket som holder avlederen festet til
svingbrakettene (Figur 122).
2.
Fjern den skadde eller slitte gressavlederen
(Figur 122).
Rengjøring
Rengjøre under
klippeenheten
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
1.
Parker maskinen på en jevn overflate, koble
fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på
parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Hev klippeenheten til TRANSPORT-stillingen.
g015594
Figur 122
1. Bolt
5. Fjær montert
2. Avstandsstykke
6. Gressavleder
3. Låsemutter
7. J-krokende på fjær
Rengjøring av
opphengsystemet
4. Fjær
3.
Plasser avstandsstykket og fjæren på
gressavlederen.
4.
Plasser J-krokenden av fjæren bak
klippeenhetskanten.
Kun maskiner med MyRide™opphengssystem
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig
Rengjør opphengssystemet ved hjelp av komprimert
luft.
Merk: Påse at J-krokenden av fjæren er
montert bak kanten på klippeenheten før du
monterer bolten som vist i Figur 122.
5.
Monter bolt og mutter.
6.
Plasser én J-krokende rundt gressavlederen
(Figur 122).
Merk: Ikke rengjør støtdemperenhetene med
trykkvann (Figur 123).
Viktig: Gressavlederen må kunne rotere.
Løft avlederen opp til helt åpen stilling og
sørg for at den roterer helt til den nederste
posisjonen.
g195820
Figur 123
Avhending av avfall
Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og
motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend
disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.
76
Lagring
13.
Lagringssikkerhet
Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er
flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen.
Slik gjør du maskinen klar for lagring:
A.
• Før du setter maskinen til oppbevaring, må du
slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle
bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle
seg ned.
• Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten
Merk: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes
med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.
av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.
• Ta ut nøkkelen, og oppbevar den på et trygt sted
utilgjengelig for barn.
Rengjøring og lagring
1.
Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og
aktiver parkeringsbremsen.
2.
Før du forlater førerplassen må du slå av
motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle
bevegelige deler står stille.
3.
Rengjør hele alle utvendige deler på
maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt
motoren og det hydrauliske systemet. Fjern
utvendige gressrester og smuss på motorens
sylindertoppribber og viftehus.
5.
Vedlikehold luftrenseren, se Overhale
luftrenseren (side 45).
6.
Smør maskinen, se Smøring (side 42).
7.
Bytte veivhusolje, se Skifte motorolje (side 47).
8.
Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere
trykket i dekkene (side 55).
9.
Skifte de hydrauliske filtrene. Se Skifte
hydraulikkvæske og -filtre (side 68).
10.
Bytt ut batteriet, se Lade batteriet (side 52).
11.
Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra
gressklipperens underside, og spyl den med en
hageslange.
Merk: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren
(kraftuttak) innkoblet og motoren på høy
tomgang i 2 til 5 minutter etter vask.
12.
Kjør motoren i fem minutter for å fordele det
behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.
C.
Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm
drivstofftanken.
D.
Start motoren og kjør den til den stopper.
E.
Drivstoff må kasseres i henhold til lokale
forskrifter. Resirkuler drivstoffet i samsvar
med lokale forskrifter.
som inneholder stabiliserings/kondisjoneringsmiddel, lenger enn
anbefalt av produsenten av middelet.
14.
Fjern og sjekk tilstanden til tennpluggen(e).
Se Overhale tennpluggen (side 48). Når
tennpluggen(e) er tatt ut, heller du 30 ml (to
spiseskjeer) med motorolje i tennplugghullet.
Bruk starteren til å starte motoren og fordele
oljen på innsiden av sylinderen. Monter
tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på
tennpluggen(e).
15.
Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer.
Alle skadde eller defekte deler må repareres
eller skiftes ut.
16.
Reparer alle riper eller avskallinger i lakken.
Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte
forhandlerverksted.
17.
Maskinen må oppbevares rent og tørt i en
garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av
tenningen og hold den utenfor barns eller andre
uautoriserte brukeres rekkevidde. Legg en
presenning over maskinen for å beskytte den
og holde den ren.
skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen
må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven
bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet,
motoren og de hydrauliske pumpene og
motorene.
Kontroller at parkeringsbremsen virker. Se
Bruke parkeringsbremsen (side 25).
B.
Viktig: Ikke oppbevar drivstoff
Viktig: Du kan vaske maskinen med
4.
Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet
på tanken. Følg blandingsinstruksjonene
fra produsenten av stabiliseringsmiddelet.
Stabiliseringsmidler med alkoholbase
(etanol eller metanol) må ikke brukes.
Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale
gressklipperknivene (side 71).
77
Feilsøking
Problem
Startmotoren kjører ikke.
Motoren vil ikke starte, er vanskelig å
starte eller går ikke.
Mulig årsak
1. Knivkontrollbryteren er innkoblet.
1. Koble fra knivkontrollbryteren.
2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
3. Kontrollspakene står låst i NØYTRAL,
LÅST stilling.
4. Du sitter ikke i førersetet.
5. Batteriet er flatt.
6. De elektriske forbindelsene er
korroderte eller løse.
7. En sikring har gått.
8. Et relé eller en bryter er skadd.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover
til NØYTRAL-LÅST-stillingen.
4. Sett deg på setet.
5. Lad opp batteriet.
6. Kontroller at de elektriske
forbindelsene har god kontakt.
7. Bytt ut sikringen.
8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
1. Drivstofftanken er tom.
1. Fyll drivstofftanken.
2. Drivstoffavstengningsventilen er
stengt.
3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
4. Gassen står ikke i riktig stilling.
2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
5. Det er smuss på drivstoffilteret.
6. Det er smuss, vann eller gammelt
drivstoff i drivstoffsystemet.
7. Luftrenseren er skitten.
8. Setebryteren fungerer ikke som den
skal.
9. De elektriske kontaktene er korroderte,
løse eller skadede.
1
0.
1
1.
1
2.
Motoren mister kraft.
Motoren overopphetes.
Løsning
Et relé eller en bryter er slitt eller
skadet.
Tennpluggen er skitten eller avstanden
er feil.
Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet.
3. Tilsett olje til veivhuset.
4. Kontroller at gassen står midtveis
mellom stillingene "SLOW" og "FAST".
5. Bytt ut drivstoffilteret.
6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
8. Sjekk setebryterindikatoren. Skift ut
setet om nødvendig.
9. Kontroller at de elektriske
forbindelsene har god kontakt.
Rengjør kontaktpolene grundig med
spesielt rengjøringsmiddel, smør på
dielektrisk fett og koble til på nytt.
1 Kontakt et autorisert forhandlerverk0. sted.
1 Juster eller skift ut tennpluggen.
1.
1 Sjekk at tennpluggkabelen sitter godt.
2.
1. For stor motorbelastning.
1. Reduser bakkehastigheten.
2. Luftrenseren er skitten.
3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
4. Kjøleribbene og luftpassasjene over
motoren er tilstoppet.
5. Utluftingshullet i drivstofflokket er
tilstoppet.
6. Det er smuss på drivstoffilteret.
7. Det finnes smuss, vann eller gammel
bensin i drivstoffsystemet.
2. Rengjør luftrenserelementet.
3. Tilsett olje til veivhuset.
4. Fjern hindringen i kjøleribbene og
luftpassasjene.
5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
6. Bytt ut drivstoffilteret.
7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
1. For stor motorbelastning.
1. Reduser bakkehastigheten.
2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
3. Kjøleribbene og luftpassasjene under
motorviftehuset er tilstoppet.
4. Luftrenseren er skitten.
2. Tilsett olje til veivhuset.
3. Fjern hindringen i kjøleribbene og
luftpassasjene.
4. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted
5. Det er smuss, vann eller gammelt
drivstoff i drivstoffsystemet.
78
Problem
Maskinen trekker til høyre eller venstre
(når spakene er satt rett fremover)
Maskinen kjører ikke.
Maskinen vibrerer unormalt mye.
Mulig årsak
1. Sporingen må justeres
1. Juster sporingen.
2. Trykket i drivhjulsdekkene er feil.
2. Juster dekktrykket i drivhjulene.
1. Omløpsventilene er ikke strammet nok
til.
1. Stram omløpsventilene.
2. Pumperemmen er slitt, løs eller
ødelagt.
3. Pumperemmen sitter ikke på en av
remskivene.
4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
5. For lite eller for varm hydrauliskvæske.
2. Skift ut remmen.
2. Knivmonteringsbolten er løs.
3. Monteringsboltene i motoren er løse.
4. En motorremskive, lederull eller
knivremskive er løs.
5. Motorremskiven er ødelagt.
2. Stram til knivmonteringsbolten.
3. Trekk til monteringsboltene.
4. Stram til den aktuelle skiven.
5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
1. Kniven(e) er ikke skarpe.
1. Slip kniven(e).
2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
3. Rett opp klippeenheten på tvers og på
langs.
4. Juster høyden på antiskalperingshjulet.
4. En antiskalperingsvalse (hvis aktuelt)
er ikke riktig justert.
5. Klippeenhetens underside er skitten.
6. Trykket i dekkene er feil.
7. En knivspindel er bøyd.
5. Rengjør klippeenhetens underside.
6. Juster trykket i dekkene.
7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
1. Klipperremmen er skadet, løs eller
ødelagt.
1. Monter en ny klipperrem.
2. Klipperremmen sitter ikke på
remskiven.
2. Monter klipperbeltet på remskiven og
kontroller at lederullen, lederullarmen
og fjæren befinner seg i korrekt stilling
og fungerer som de skal.
3. Sjekk remstrammingen eller sett på ny
rem.
4. Skift ut fjæren.
3. Pumpens drivrem er slitt, løs eller
ødelagt.
4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
Clutchen kobles ikke inn.
4. Skift ut fjæren.
5. Fyll på hydraulisk olje, eller la den
avkjøles.
1. Monter ny(e) kniv(er).
7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
Knivene roterer ikke.
3. Skift ut remmen.
1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller
ubalansert(e).
6. Knivspindelen er bøyd.
Klippehøyden er ujevn.
Løsning
1. En sikring har gått.
1. Bytt ut sikringen. Kontroller
spolemotstand, batterilading,
ladesystem og ledningskoblinger og
skift ut komponenter om nødvendig.
2. Lav spenning ved clutchen.
2. Kontroller spolemotstand, batterilading,
ladesystem og ledningskoblinger og
skift ut deler om nødvendig.
3. Skift ut clutchen.
4. Reparer eller skift ut clutchledningen
eller det elektriske systemet. Rengjør
konnektorkontaktene.
5. Fjern mellomlegget eller bytt ut
clutchen.
3. Coilen er skadet.
4. Det er utilstrekkelig strømforsyning.
5. Avstanden mellom rotor og armatur er
for stor.
79
Skjemaer
g009180
Koblingsskjema (Rev. A)
80
Notat:
Notat:
California Proposition 65-advarsel
Hva er denne advarselen?
Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:
ADVARSEL: Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –
www.p65Warnings.ca.gov.
Hva er Prop 65?
Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i
California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader
og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet
med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.
Prop 65 forbyr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller
litteraturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk
har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller
'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadevirkninger. For mer
informasjon, gå til https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.
En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2)
har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.
Gjelder denne loven overalt?
Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke
begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og
postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.
Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?
Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv
på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt
under føderale og internasjonale nivåer.
Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?
•
•
Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
•
•
Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettssak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre
selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt
ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.
Hvorfor har Toro inkludert en slik advarsel?
Toro har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Toro gir
advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte
kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra Toro-produkter kan være ubetydelig eller godt innenfor «ikke-signifikant
risiko»-nivået, har Toro valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan Toro risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private
parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli ilagt dyre bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.
Rev A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement