Toro Z Master Professional 7000 Series Riding Mower, With 132cm TURBO FORCE Side Discharge Mower Riding Product Kasutusjuhend

Toro Z Master Professional 7000 Series Riding Mower, With 132cm TURBO FORCE Side Discharge Mower Riding Product Kasutusjuhend
Form No. 3424-712 Rev B
Z Master® Professional 7000
-sarjan ajoleikkuri
ja 132 cm:n tai 152 cm:n TURBO FORCE®
-ruohonleikkuri
Mallinro: 74264TE—Sarjanro: 403138013 tai suurempi
Mallinro: 74265TE—Sarjanro: 403227065 tai suurempi
Mallinro: 74279TE—Sarjanro: 403320852 tai suurempi
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
*3424-712* B
Brutto- tai nettovääntö: Tämä tuote on
asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Moottorin
valmistaja on mitannut tämän moottorin bruttotai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai
J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin
todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska
se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön
liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen
mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.
Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen
ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja
lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai
haluat rekisteröidä tuotteesi.
Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin
valmistajan tietoihin.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun.
Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi
esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron
sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
Jos haluat lukea käyttöoppaan, saada kattavat
takuutiedot tai rekisteröidä tuotteen, käytä QR-koodia
tai vieraile osoitteessa www.Toro.com. Tuotteen
takuutiedoista voi myös pyytää kirjallisen kopion
soittamalla numeroon +1 888 384 9939.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut
ja jotkin niiden aineosat sisältävät
kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion
tietojen mukaan aiheuttavat syöpää,
synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta
lisääntymiseen liittyvää haittaa.
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja
lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään
aiheuttavan syöpää ja haittaavan
lisääntymistä. Pese kädet, kun olet
käsitellyt näitä osia.
Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa
kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion
tietojen mukaan aiheuttavat syöpää,
synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta
lisääntymiseen liittyvää haittaa.
Tärkeää: Skannaamalla sarjanumerokilvessä
olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella
saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.
g248729
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumeron sijainti
Johdanto
Mallinro:
Tämä ajettava vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on suunniteltu
pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten
kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä
(Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla
seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos
suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä
välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse
vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta
käytöstä.
© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään
Kunnossapitotaulukko ......................................... 38
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ............................ 39
Turvallisuus huollon aikana............................... 39
Leikkuupöydän verhon vapautus ...................... 40
Metallisen suojuslevyn irrotus........................... 40
Voitelu ................................................................. 40
Koneen voitelu.................................................. 40
Etummaisten kääntöpyörien nivelten
rasvaus ......................................................... 40
Rasvaaminen ................................................... 40
Ohuen öljyn tai voitelusuihkeen käyttö .............. 41
Ohuen öljyn tai voitelusuihkeen käyttö .............. 41
Leikkuupöydän ja hihnan kiristinpyörien
rasvaus ......................................................... 42
Kääntöpyörien napojen voitelu ......................... 43
Moottorin huolto .................................................. 44
Moottorin turvallinen käyttö............................... 44
Ilmanpuhdistimen huolto................................... 44
Moottoriöljyn huolto .......................................... 45
Polttoainejärjestelmän huolto .............................. 49
Polttoainesuodattimen ja vedenerottimen
huolto ............................................................ 49
Polttoainesäiliön huolto..................................... 50
Sähköjärjestelmän huolto .................................... 51
Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö ................ 51
Akun huolto ...................................................... 51
Sulakkeiden huolto ........................................... 52
Vetojärjestelmän huolto ....................................... 53
Ohjauskulman säätö......................................... 53
Rengaspaineen tarkistus .................................. 53
Pyörännavan lovetun mutterin tarkastus ........... 54
Kääntöpyörän nivellaakerin säätö..................... 54
Vaihteiston huolto ............................................. 54
Sähkötoimisen kytkimen säätö ......................... 55
Jäähdytysjärjestelmän huolto .............................. 57
Jäähdytysjärjestelmän huolto ........................... 57
Jarrujen huolto .................................................... 58
Seisontajarrun säätö......................................... 58
Hihnan huolto ...................................................... 59
Hihnojen tarkastus............................................ 59
Leikkurin hihnan vaihto ..................................... 59
Leikkurin hihnan vaihto ..................................... 60
Voimanulosoton käyttöhihnan vaihto ................ 61
Pumpun käyttöhihnan vaihto ............................ 62
Laturin hihnan vaihto ja kiristys ......................... 62
Ohjausjärjestelmän huolto ................................... 63
Ohjauskahvan vapaa-asennon säätö ............... 63
Hydraulijärjestelmän huolto ................................. 64
Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö ............. 64
Hydraulijärjestelmän huolto .............................. 64
Hydraulipumpun vapaa-asennon säätö ............ 66
Leikkuupöydän huolto .......................................... 68
Leikkurin tasauskolmessa asennossa .............. 68
Leikkuuterien huolto ......................................... 70
Suuntaimen vaihto............................................ 72
Puhdistus ............................................................ 73
Leikkuupöydän alapuolen puhdistus................. 73
Jätteiden hävitys............................................... 73
g000502
Kuva 2
Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä
tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota
mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa
erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet ............................................................... 4
Yleinen turvallisuus............................................. 4
Kaltevuuskaavio ................................................ 5
Turva- ja ohjetarrat ............................................. 6
Laitteen yleiskatsaus .............................................. 16
Ohjauslaitteet .................................................. 16
Ennen käyttöä ..................................................... 18
Turvallisuus ennen käyttöä ............................... 18
Päivittäisen huollon suorittaminen .................... 19
Polttoaineen lisäys............................................ 19
Uuden koneen sisäänajo .................................. 20
Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS)
käyttö ............................................................ 21
Turvajärjestelmän käyttö .................................. 22
Istuimen säätö .................................................. 22
Istuimen vapautus ............................................ 22
Istuimen jousituksen säätö ............................... 23
Käytön aikana ..................................................... 23
Turvallisuus käytön aikana................................ 23
Seisontajarrun käyttö........................................ 25
Ruohonleikkurin teräkytkimen
(voimanulosotto) käyttö................................. 25
Kaasuvivun käyttö ............................................ 26
Moottorin käynnistys ja sammutus .................... 26
Liikkeenohjausvipujen käyttö............................ 28
Koneella ajo...................................................... 28
Sivuheiton käyttö .............................................. 29
Leikkuukorkeuden säätö................................... 29
Nurmisuojarullien säätö .................................... 30
Nurmisuojarullien säätö .................................... 31
Jalasten säätö .................................................. 31
Virtauslevittimen pikalukkojen säätö ................. 32
Virtauslevittimen asento ................................... 32
Ylikuumentumisen anturin käyttö ...................... 33
Käyttövihjeitä ................................................... 33
Käytön jälkeen ..................................................... 34
Turvallisuus käytön jälkeen............................... 34
Polttoaineen sulkuventtiilin käyttö ..................... 34
Koneen työntäminen käsin ............................... 35
Koneen kuljetus ................................................ 35
Z StandTM -tuen käyttö ...................................... 36
Kunnossapito .......................................................... 38
3
Turvaohjeet
Varastointi ............................................................... 74
Turvallisuus varastoinnin aikana....................... 74
Puhdistus ja varastointi..................................... 74
Vianetsintä .............................................................. 75
Kaaviot .................................................................... 77
Tämä kone on suunniteltu standardin
EN ISO 5395:2013 mukaisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita,
jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.
Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun
käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja
sivullisille.
• Pidä turvakaari aina lukittuna yläasentoon ja käytä
turvavyötä.
• Älä käytä konetta pudotusten, ojien, vallien,
vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Älä käytä
rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.
• Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen
moottorin käynnistämistä.
• Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien
lähelle.
• Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja
toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
• Älä päästä lapsia ja sivullisia käyttöalueelle. Älä
anna lasten käyttää konetta.
• Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota
virta-avain ennen huoltoa, polttoainesäiliön
täyttämistä tai tukoksen poistamista koneesta.
Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja
kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka
tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa –
henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai
kuolemaan.
Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri
kohdissa.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva 3
Tämä sivu voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys kaltevuuskaavion avulla
ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki rinteen kaltevuutta vastaavaa
viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan
5
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden
lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista.
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien
nesteiden / kemiallisten
palovammojen vaara
4. Käytä silmäsuojaimia.
5. Lue käyttöopas.
decal93-7010
93-7010
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
etäisyyden päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista – pidä
suuntain paikallaan.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
decal93-7818
93-7818
1. Vaara: katso käyttöoppaasta ohjeet teräpultin ja mutterin
kiristämiseen momenttiin 115–149 N·m.
decaloemmarkt
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
decal93-8069
93-8069
1. Kuuma pinta / palovammavaara – pysy turvallisen
etäisyyden päässä kuumista pinnoista.
decal58-6520
58-6520
decal98-1977
1. Rasva
98-1977
1. Takertumisvaara, hihna – pysy etäällä liikkuvista osista.
6
decal98-4387
98-4387
1. Vaara: käytä kuulosuojaimia.
decal107-3069
107-3069
decal104-2449
104-2449
1. Vaara – kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on
alhaalla.
2. Kaatumisonnettomuudesta aiheutuvan loukkaantumisen tai
kuoleman välttämiseksi turvakaari on pidettävä lukittuna
yläasentoon ja turvavyötä on käytettävä. Laske turvakaari
vain, jos se on aivan välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä
turvakaaren ollessa alhaalla.
3. Lue käyttöopas. Aja hitaasti ja varovasti.
decal107-2114
107-2114
decal133-8062
133-8062
7
decal107-3962
107-3962
1. Leikkuukorkeus millimetreinä
decal107-3961
107-3961
1. Leikkuukorkeus millimetreinä
decal107-3964
107-3964
1. Vaara – älä käytä alkoholia tai
huumaavia aineita.
3. Vaara: kytke seisontajarru, sammuta
moottori ja irrota virta-avain, ennen
kuin poistut koneen luota.
2. Vaara – lue käyttöopas ja hanki
koulutusta.
4. Vaara – käytä kuulosuojaimia.
8
5. Lue käyttöopas.
decal107-3969
107-3969
1. Vaara: lue käyttöopas.
2. Ruhjoutumisvaara, leikkuri: kytke seisontajarru, sammuta
moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin työskentelet
leikkurin alla.
decal107-3968
107-3968
1. Vapautettu
3. Seisontajarru
2. Kytketty
decal107-7719
107-7719
1. Silpoutumisvaara, tuuletin; takertumisvaara, vyö: pysy
etäällä liikkuvista osista.
2. Ennen kuin käynnistät moottorin, puhdista ruoho ja
lika leikkurin hihnoista ja hihnapyöristä. Työnnä sitten
virta-avain virtalukkoon ja käynnistä moottori.
decal107-9309
107-9309
1. Vaara – lue lisätietoja akun latauksesta käyttöoppaasta. Sisältää lyijyä, älä hävitä tavallisen jätteen mukana.
2. Lue käyttöopas.
decal108-5957
decal108-5955
108-5957
108-5955
9
decal108-5981
108-5981
decal110-0820
110-0820
1. Nopea
5. Vaara – lue käyttöopas.
2. Hidas
6. Myrkytysvaara ja syövyttävien nesteiden / kemiallisten
palovammojen vaara – pidä lapset turvallisen matkan päässä
akusta.
7. Räjähdysvaara – ei tulta, liekkejä eikä tupakointia, vältä
kipinöitä.
3. Vapaa
4. Peruutus
8. Vapauta vetopyöräkäyttö kääntämällä ohitusventtiiliä yksi
kokonainen kierros vastapäivään ⅝ tuuman tai 16 mm:n
kiintoavaimella.
decal110-2067
110-2067
decal110-2068
110-2068
Vain sivulle poistavat koneet
1. Lue käyttöopas.
10
decal114-9600
114-9600
1. Lue käyttöopas.
decal110-3852
110-3852
1. Irrota avain virtalukosta
ja lue ohjeet ennen
koneen korjaamista tai
huoltamista.
2. Jatkuva äänimerkki
ilmoittaa, että moottori
ylikuumenee.
decal115-4212
115-4212
1. Hydraulinesteen määrä
3. Vaara: älä kosketa
kuumaa pintaa.
2. Lue käyttöopas.
decal110-3853
110-3853
1. Loukkaantumisvaara,
tuuletin ja
takertumisvaara, hihna.
2. Irrota avain virtalukosta
ja lue ohjeet ennen
koneen korjaamista tai
huoltamista.
decal116-5610
116-5610
decal112-3858
112-3858
Vain taakse poistavat koneet
1. Lue käyttöopas.
2. Lue käyttöohjeet
ennen korjaamista tai
huoltamista.
3. Irrota avain virtalukosta
ennen leikkuukorkeuden
säätämistä.
4. Leikkuukorkeuden
asetukset.
decal112-9028
112-9028
1. Vaara: pysy etäällä liikkuvista osista; pidä kaikki suojukset
paikoillaan.
11
1. Tuntilaskuri
4. Vapaa
2. Voimanulosotto (PTO)
5. Käyttäjän pitokytkin
3. Seisontajarru
6. Akku
decal117-3848
117-3848
Vain taakse poistavat koneet
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
etäisyyden päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
decal121-7562
121-7562
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt
paikoillaan.
1. Käynnistä painamalla
4. Portaaton nopeussäädin
2. Lisätietoja moottorin
esilämmittämisestä on
käyttöoppaassa.
5. Nopea
3. Hidas
decal119-0397
119-0397
decal126-2055
126-2055
1. Pyöränmutterin kiristysmomentti 129 N·m (4 kpl)
2. Pyörännavan mutterin kiristysmomentti 319 N·m
3. Lue ja sisäistä käyttöopas ennen huoltotoimenpiteitä.
Tarkista kireys ensimmäisten 100 käyttötunnin jälkeen ja
sitten 500 käyttötunnin välein.
decal119-0398
119-0398
12
decal127-0326
127-0326
Vain sivulle poistavat koneet
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain ja lue
käyttöopas ennen koneen
huoltamista.
2. Leikkuukorkeus
decal131-4036
131-4036
1. Vetoaisan
enimmäisvetopaino on
36 kg.
2. Lue käyttöopas.
13
decal132-0871
132-0871
Huomaa:
Tämä kone on teknisen standardin vakaustestin mukainen staattisten lateraalisten ja pituussuuntaisten testien osalta
tarran osoittamalla suositellulla enimmäiskaltevuudella. Tutustu käyttöoppaan ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen
käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston
muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä. Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön
aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.
1. Vaara: Lue käyttöopas. Älä käytä konetta, jos et ole saanut
asianmukaista koulutusta. Käytä kuulosuojaimia.
4. Rampilta putoamisen vaara: Älä käytä kaksiosaista ramppia
koneen lastaamiseen perävaunuun. Käytä vain yksiosaista
ramppia, joka on riittävän leveä koneelle ja jonka kaltevuus
on alle 15 astetta. Aja ramppia ylöspäin peruuttamalla ja
alaspäin eteenpäin ajaen.
2. Loukkaantumis- ja takertumisvaara: pidä kädet poissa
liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojalevyt
paikoillaan.
5. Ruumiinvamman vaara: Älä kuljeta matkustajia. Katso
taaksesi, kun leikkaat peruutusvaihteella.
3. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset loitolla.
6. Kaatumisvaara rinteillä: Älä käytä kaltevilla alustoilla
vesialueiden lähellä. Ei saa käyttää rinteillä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta
14
decal136-5519
136-5519
Vain taakse poistavat koneet
decal136-5510
136-5510
Vain sivulle poistavat koneet
1. Irrota virta-avain ja lue
käyttöopas ennen huoltoa.
1. Irrota virta-avain ja lue
käyttöopas ennen huoltoa.
2. Rasvauskohta
3. Tuntiväli
2. Rasvauskohta
15
3. Tuntiväli
Laitteen yleiskatsaus
g019888
g020466
Kuva 4
Sivulle poistavat koneet
1. Leikkuupöydän
leikkuukorkeuden
nostopoljin
6. Turvakaari
2. Kuljetuslukko
7. Turvavyö
3. Seisontajarruvipu
8. Polttoainesäiliön korkki
4. Ohjaimet
9. Leikkuupöytä
5. Liikkeenohjausvipu
Kuva 5
Taakse poistavat koneet
1. Z Stand© -tuki
6. Polttoainesäiliön korkki
(molemmilla puolilla)
2. Leikkuukorkeusvipu
7. Seisontajarruvipu
3. Liikkeenohjausvipu
8. Leikkuupöytä
4. Turvavyö
9. Kääntöpyörä
5. Turvakaari
10. Kääntöpyörä
Ohjauslaitteet
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta.
16
Akun merkkivalo
Ohjauspaneeli
Jos virta-avain käännetään KÄYNNISSÄ-asentoon
muutaman sekunnin ajaksi, akun jännite näkyy
kohdassa, jossa tavallisesti näkyvät tunnit.
Akun merkkivalo syttyy, kun sytytysvirta kytketään ja
akun lataus on oikeaa käyttötasoa alhaisempi (Kuva
7).
g010363
Kuva 6
1. Tuntilaskuri
6. Hehkutulpan valo
2. Avainkytkin
7. Moottorin lämpötilan
merkkivalo
8. Kaasuvipu
3. Polttoaineventtiili
4. Äänimerkki
5. Hehkutuskytkin
g009610
Kuva 7
1. Turvajärjestelmän
merkinnät
2. Tuntilaskuri
9. Voimanulosoton kytkin
3. Akun merkkivalo
Kaasuvipu
Avainkytkin
Kaasuvivulla ohjataan moottorin kierrosnopeutta,
ja siinä on portaaton säätö HIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon (Kuva 6).
Moottori käynnistetään ja sammutetaan
avainkytkimestä. Siinä on kolme asentoa:
PYSÄYTYS, KÄYNNISSÄ ja KÄYNNISTYS. Katso Moottorin
käynnistys ja sammutus (sivu 26).
Lukittu vapaa-asento
Lukittua VAPAA -asentoa käytetään turvajärjestelmän
kanssa VAPAA -asennon kytkemiseen ja
määrittämiseen.
Tuntilaskuri
Tuntilaskuri mittaa, kuinka kauan moottori on ollut
käynnissä kaiken kaikkiaan. Se toimii moottorin
ollessa käynnissä. Määritä mitatun ajan avulla, milloin
määräaikaishuollot tulee suorittaa (Kuva 6).
Hehkutulpan valo
Hehkutulppien merkkivalo palaa, kun hehkutuskytkintä
painetaan (Kuva 6).
Turvajärjestelmän merkkivalot
Nämä ovat tuntilaskurissa olevia merkintöjä. Musta
kolmio ilmoittaa, että turvajärjestelmän komponentti
on oikeassa asennossa (Kuva 7).
Hehkutuskytkin
Tämä kytkin aktivoi hehkutulpat. Hehkutulppien
merkkivalo ilmoittaa hehkutuksen olevan käytössä.
Paina hehkutuskytkintä 10 sekunnin ajan ennen
koneen käynnistämistä.
Ylikuumenemisen merkkivalo
Ylikuumenemisen merkkivalo syttyy, kun moottori
ylikuumenee (Kuva 6).
17
Äänimerkki
Käyttö
Koneessa on äänimerkki, joka kehottaa
sammuttamaan moottorin. Muutoin ylikuumeneminen
voi vaurioittaa moottoria. Katso Ylikuumentumisen
anturin käyttö (sivu 33).
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Ennen käyttöä
Polttoaineventtiili
Polttoaineventtiili sijaitsee istuimen takana.
Turvallisuus ennen käyttöä
Sulje polttoaineventtiili ennen leikkurin kuljetusta tai
varastoimista.
Yleinen turvallisuus
• Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden
Siirrä venttiili vasemmalle tai oikealle puolelle käyttöä
varten.
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
•
Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä
lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan
parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen
www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä
lisälaitteista ja -varusteista.
•
•
•
Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita,
jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla
ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden
valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat
osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa
tuotteen takuun raukeamiseen.
•
•
käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset
saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen
koulutuksesta.
Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin,
ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.
Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja
moottorin sammutettua nopeasti.
Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet
ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä
käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.
Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät,
teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä
käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet
terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.
Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki
esineet, joita kone voi singota.
Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita
sekä lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen
käyttö edellyttää.
Polttoaineturvallisuus
• Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot
•
•
•
•
•
•
18
käsittelemällä polttoainetta erittäin
varovasti. Polttoainehöyryt ovat tulenarkoja
ja räjähdysherkkiä.
Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut
sytytyslähteet.
Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.
Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai
kuuma.
Älä tankkaa konetta sisätiloissa.
Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa,
jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki
(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava
laite).
Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai ajoneuvon
tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste.
Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä
ennen polttoaineen lisäämistä.
• Poista laite ajoneuvosta tai perävaunusta ja
alhaisempia, joten sen käyttö helpottaa moottorin
käynnistystä ja vähentää polttoaineen kemiallista
erottumista (vahamaisuus, joka saattaa tukkia
suodattimet) alhaisissa lämpötiloissa.
tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus
maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa
mieluummin kannettavasta astiasta kuin
polttoaineen jakelupistoolilla.
Kesälaatuisen dieselpolttoaineen käyttö yli –7 °C:n
lämpötiloissa pidentää pumpun osien käyttöikää.
• Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
Tärkeää: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää
paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö
rikkoo moottorin.
• Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian
aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä
polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.
• Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda
Biodieselille sopiva
vaatteet välittömästi. Pyyhi läikkynyt polttoaine
pois.
Tässä laitteessa voidaan käyttää myös
polttoaineseosta, jossa on enintään 20 %
biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden
rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin
alhainen.
• Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta
polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se
huolellisesti.
• Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä
polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin
30 päivän tarpeeseen.
Noudata seuraavia varo-ohjeita:
• Polttoaineen biodieselosuuden on oltava
ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
• Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM
Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on
6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella.
Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen
laajenemisen.
D975:n tai EN 590:n mukainen.
• Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja
pintoja.
– Vältä höyryjen hengittämistä.
• Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta
(biodieselpitoisuus 5 %).
– Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliön aukosta.
• Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin
joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat
haurastua ajan mittaan.
– Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois
saippualla ja vedellä.
• Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia
jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen
jälkeen.
Päivittäisen huollon
suorittaminen
• Lisätietoja biodieselistä saa jälleenmyyjältä.
Suorita kohdan Kunnossapito (sivu 38) osassa
”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut
toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.
Polttoainesäiliön täyttö
Polttoaineen lisäys
Suositeltu polttoaine
Moottorissa käytetään puhdasta, tuoretta
dieselpolttoainetta, jonka oktaaniluku on vähintään 40.
Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 30 päivän
tarpeeseen.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2.
Kytke seisontajarru.
3.
Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4.
Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö.
5.
Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti
(Kuva 8).
Huomaa: Polttoainesäiliötä ei saa täyttää
aivan täyteen. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
polttoaineen laajentumisen.
Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D)
yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista
dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta)
alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen
dieselpolttoaineen leimahdus- ja jähmepisteet ovat
19
g000962
Kuva 9
1. Vasen polttoainesäiliö
2. Polttoaineventtiili
Uuden koneen sisäänajo
g027726
Kuva 8
Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen
kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin
leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän
moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää
40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden
voiman ja parhaan suorituskyvyn.
Vaihto polttoainesäiliöstä toiseen
Tärkeää: Koneen polttoainetta ei saa päästää
loppumaan, sillä tämä voi vaurioittaa konetta.
Polttoaineventtiili sijaitsee istuimen vasemman puolen
takana.
Koneessa on kaksi polttoainesäiliötä: yksi säiliö on
vasemmalla ja toinen oikealla puolella. Molemmat
säiliöt on liitetty polttoaineventtiiliin. Venttiilistä johtaa
yksi polttoaineputki moottoriin (Kuva 9).
Jos haluat käyttää vasenta polttoainesäiliötä, käännä
polttoaineventtiili vasemmalle. Jos haluat käyttää
oikeaa polttoainesäiliötä, käännä polttoaineventtiili
oikealle (Kuva 9).
Sulje polttoaineventtiili ennen koneen kuljetusta tai
varastoimista.
20
Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) käyttö
VAARA
Kaatumisesta aiheutuvan loukkaantumisen
tai kuoleman välttämiseksi turvakaari on
pidettävä lukittuna yläasentoon ja turvavyötä
on käytettävä.
Varmista, että istuin on kiinnitetty koneeseen.
g004954
Kuva 10
VAARA
1. Kokonaan alhaalla
Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on
alhaalla.
• Laske turvakaari vain silloin, kun se on
aivan välttämätöntä.
2. Ala-asento ruohonkeräin
asennettuna
Tärkeää: Varmista, että istuimen takaosa on
kiinnitetty istuimen salvalla.
• Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on
alhaalla.
Turvakaaren nosto
• Aja hitaasti ja varovasti.
Tärkeää: Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari
• Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on
riittävästi.
on nostettuna.
• Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim.
puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat)
ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse.
Varo osumasta esteeseen.
1.
Irrota sokat ja kaksi tappia (Kuva 11).
2.
Nosta turvakaari pystyasentoon, asenna kaksi
tappia ja kiinnitä ne sokilla (Kuva 11).
Turvakaaren lasku
Tärkeää: Laske turvakaari vain silloin, kun se on
aivan välttämätöntä.
1.
Irrota sokat ja kaksi tappia (Kuva 11).
2.
Laske turvakaari ala-asentoon (Kuva 10).
Huomaa: Ala-asentoja on kaksi (Kuva 10).
3.
Asenna kaksi tappia ja kiinnitä ne sokilla (Kuva
11).
g004955
Kuva 11
21
1. Turvakaari
3. Tappi
2. Nostettuna
4. Sokka
Turvajärjestelmän käyttö
1.
Istu istuimella, kytke seisontajarru ja siirrä
teräkytkin (voimanulosotto) PÄÄLLÄ-asentoon.
Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa
käynnistyä.
2.
Istu istuimella, kytke seisontajarru ja siirrä
teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon.
Siirrä jompaakumpaa liikkeenohjausvipua (pois
LUKITTU VAPAA -asennosta). Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista
toisella ohjausvivulla.
3.
Istu istuimella, kytke seisontajarru, siirrä
teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon
ja siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA
-asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori
on käynnissä, vapauta seisontajarru, kytke
teräkytkin (voimanulosotto) ja nouse hieman
istuimelta. Moottorin pitäisi sammua.
4.
Istu istuimella, kytke seisontajarru, siirrä
teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon
ja siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA
-asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori
käy, aseta jompikumpi liikkeenohjausvipu
keskelle ja liiku (eteenpäin tai taaksepäin).
Moottorin tulee sammua. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
5.
Istu istuimella, vapauta seisontajarru, siirrä
teräkytkin (voimanulosotto) POIS-asentoon
ja siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA
-asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori
ei saa käynnistyä.
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai
vaurioituneet, kone saattaa toimia
odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus
päivittäin ja vaihda mahdolliset
vaurioituneet kytkimet ennen koneen
käyttämistä.
Tietoa turvajärjestelmästä
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori
käynnistyy vain, kun:
• seisontajarru on kytketty
• teräkytkin (voimanulosotto) on vapautettu
• Liikkeenohjausvivut ovat LUKITTU VAPAA
-asennossa.
Turvajärjestelmä myös sammuttaa moottorin, kun
ajovivut siirretään lukitusta asennosta seisontajarrun
ollessa kytkettynä tai jos käyttäjä nousee istuimelta
voimanulosoton (PTO) ollessa kytkettynä.
Tuntilaskurissa on merkintöjä, jotka ilmoittavat
käyttäjälle, kun turvajärjestelmän komponentti on
oikeassa asennossa. Kun komponentti on oikeassa
asennossa, kyseisen ruudun kolmioon syttyy valo.
Istuimen säätö
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten,
että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi
on mahdollisimman mukava.
Kun haluat säätää istuinta, vapauta istuin siirtämällä
vipua sivusuunnassa (Kuva 13).
g009612
Kuva 12
1. Kolmioihin syttyy valo, kun turvajärjestelmän komponentit
ovat oikeassa asennossa.
g019754
Turvajärjestelmän testaus
Kuva 13
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen
koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla
kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Istuimen vapautus
1.
22
Siirrä istuin taka-asentoon.
Huomaa: Tämä estää häiriöt istuinta
nostettaessa.
Käytön aikana
2.
Vapauta istuin työntämällä istuimen salpaa
taaksepäin.
Turvallisuus käytön aikana
3.
Nosta istuin ylös (Kuva 14).
Yleinen turvallisuus
Huomaa: Näin päästään käsiksi istuimen alla
• Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia
oleviin koneen osiin.
•
•
•
•
g000950
Kuva 14
1. Istuimen salpa
•
3. Istuin
2. Polttoainesäiliön korkki
•
•
Istuimen jousituksen säätö
Istuinta voidaan säätää siten, että ajo on tasaista ja
mukavaa. Aseta istuin kohtaan, jossa ajoasento on
mahdollisimman mukava.
•
•
Säädä se mahdollisimman mukavaksi kääntämällä
edessä olevaa nuppia jompaankumpaan suuntaan
(Kuva 15).
•
•
•
•
•
g019768
•
Kuva 15
1. Istuimen jousituksen säädin
•
•
23
tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja
ovat siksi vastuussa niistä.
Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia,
pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen
estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät
hiukset. Älä käytä riippuvia koruja.
Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion.
Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa
seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.
Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai
alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen
alaisena.
Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset
ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.
Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta
vältät kuopat ja piilevät vaarat.
Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi
aiheuttaa koneen luisumisen.
Varmista, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että
seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori
ollessasi käyttäjän paikalla.
Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy
aina etäällä heittoaukosta.
Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa,
katsomalla taakse ja alas.
Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa
on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita
näköesteitä.
Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien
lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä
menee reunan yli tai jos reuna sortuu.
Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.
Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain
ja tarkasta terät, jos kone osuu esteeseen
tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat
korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.
Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella
ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille
aina etuajo-oikeus.
Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, sammuta
moottori ja irrota virta-avain ennen
leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi
säätää käyttäjän paikalta).
Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi
kertyä pakokaasuja.
Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.
• Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan
onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan
tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa
turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö
rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta. Suorita
seuraavat toimenpiteet ennen koneen käyttöä
rinteessä:
lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon
tukoksen poistaminen):
– Pysäytä kone tasaiselle maalle.
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet
alas.
– Lue ja sisäistä käyttöoppaassa ja koneessa
olevat rinnekäytön ohjeet.
– Kytke seisontajarru.
– Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
– Määritä alueen likimääräinen rinnekulma
kulman osoittimella.
– Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
– Älä koskaan käytä rinteillä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta.
• Älä käytä konetta ukonilman aikana.
• Älä käytä konetta hinaukseen, ellei siihen ole
– Arvioi leikkuupaikan olosuhteet ja määritä
niiden perusteella, onko rinne turvallinen
koneen käyttöön. Tee arviointi huolellisesti ja
harkiten. Maaston muutokset, kuten kosteus,
saattavat vaikuttaa nopeasti koneen toimintaan
rinteessä.
asennettu vetokoukkua.
• Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai
käytä moottoria ylikierroksilla.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja
-varusteita.
• Tunnista vaarat rinteen juurella. Älä käytä
konetta pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden
tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua
yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna
sortuu. Pidä kone turvallisen etäisyyden (kahden
koneen leveyden) päässä vaara-alueista. Leikkaa
tällaisten alueiden ruoho työnnettävällä koneella
tai käsikäyttöisellä trimmerillä.
• Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason
käyttäjän korvan korkeudella ja voi aiheuttaa
kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.
• Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai
kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan
äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän
kerrallaan.
g229846
Kuva 16
• Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus
1. Käytä kuulosuojaimia.
tai vakaus ovat kyseenalaisia. Huomaa, että
koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain
rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen
pidon menettämiseen. Pidon menetys
vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja
jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen. Kone
voi luisua, vaikka vetopyörät on pysäytetty.
Kaatumissuojausjärjestelmän
(ROPS) turvallisuus
• Älä irrota turvakaarta koneesta.
• Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti
• Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat,
avattavissa hätätilanteessa.
töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea
ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet
voivat kaataa koneen.
• Käytä turvavyötä, kun turvakaari on yläasennossa.
• Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta
• Ole erityisen varovainen käytettäessä lisävarus-
esteisiin.
teita tai -laitteita, kuten ruohonkeräysjärjestelmiä.
Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa
hallinnan menetyksen. Noudata vastapainojen
ohjeita.
• Pidä turvakaari turvallisessa käyttökunnossa
tarkastamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti
ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.
• Vaihda vaurioitunut turvakaari. Älä korjaa tai
• Jos mahdollista, pidä leikkuupöytä laskettuna
muuta sitä.
alas rinteissä käytön aikana. Leikkuupöydän
nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää
koneen vakautta.
Turvallisuus rinteissä
• Rinteissä on huomattava koneen hallinnan
menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset
24
Seisontajarrun vapautus
g187226
g221745
Kuva 19
Kuva 17
1. Turvallinen alue: käytä
konetta rinteillä, joiden
kaltevuus on alle
15 astetta, tai tasaisilla
alueilla.
2. Vaarallinen alue:
käytä 15:tä astetta
jyrkemmillä rinteillä sekä
pudotusten ja veden
lähettyvillä työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
4. W = koneen leveys
Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto)
käyttö
5. Pidä kone turvallisen
etäisyyden (kahden
koneen leveyden) päässä
vaara-alueista.
Teräkytkin (voimanulosotto) käynnistää ja pysäyttää
leikkuuterät ja voimanulosottoa käyttävät lisälaitteet.
3. Vesi
Teräkytkimen (voimanulosotto)
kytkentä
Seisontajarrun käyttö
Huomaa: Teräkytkimen (voimanulosotto) kytkentä
kaasun ollessa puolivälissä tai alempana kuluttaa
käyttöhihnoja liiallisesti.
Kytke seisontajarru aina, kun pysäytät koneen tai jätät
sen ilman valvontaa.
Seisontajarrun kytkentä
Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
g008945
Kuva 20
g187227
Kuva 18
25
Teräkytkimen (voimanulosotto)
vapautus
g009174
Kuva 21
Kaasuvivun käyttö
Kaasuvipua voidaan siirtää NOPEA- ja HIDAS-asentojen
välillä (Kuva 22).
Käytä aina NOPEA-asentoa, kun käynnistät
ruohonleikkurin leikkuupöydän teräkytkimellä
(voimanulosotto).
g008946
Kuva 22
g032593
Kuva 23
Moottorin käynnistys ja
sammutus
Moottorin käynnistys kylmällä
säällä (alle –5 °C)
Moottorin käynnistys normaalissa
säässä
Käytä käynnistyslämpötilalle sopivaa moottoriöljyä.
Katso kohta Moottoriöljyn tekniset tiedot (sivu 45).
Tärkeää: Suorita käynnistysvaiheita
Tärkeää: Suorita käynnistysvaiheita
korkeintaan 30 sekunnin ajan minuutissa, jotta
käynnistysmoottori ei ylikuumene.
korkeintaan 30 sekunnin ajan minuutissa, jotta
käynnistysmoottori ei ylikuumene.
Huomaa: Käynnistystä voidaan joutua
Huomaa: Älä käytä kesältä ylijäänyttä polttoainetta.
Käytä vain tuoretta talvilaatuista dieselpolttoainetta.
yrittämään useampia kertoja, kun moottori
käynnistetään ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun
polttoainejärjestelmä on käytetty tyhjiin.
26
g032595
Kuva 25
Tärkeää: Varmista ennen koneen varastoimista
tai kuljetusta, että polttoaineen sulkuventtiili on
kiinni. Muuten polttoainetta saattaa vuotaa. Kytke
seisontajarru ennen koneen kuljetusta. Irrota
virta-avain, sillä polttoainepumppu saattaa käydä
ja kuluttaa akkua.
g032594
Kuva 24
Moottorin sammutus
VAROITUS
Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos
he siirtävät tai yrittävät käyttää konetta sen
ollessa ilman valvontaa.
Irrota aina avain ja kytke seisontajarru, kun
jätät koneen ilman valvontaa.
27
Liikkeenohjausvipujen
käyttö
Ajaminen eteenpäin
Huomaa: Moottori sammuu, jos liikkeenohjausvipua
siirretään seisontajarrun ollessa kytkettynä.
Pysäytä kone siirtämällä liikkeenohjausvivut
VAPAA -asentoon.
1.
Vapauta seisontajarru. Katso kohta
Seisontajarrun vapautus (sivu 25).
2.
Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle,
lukitsemattomaan asentoon.
3.
Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä
liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin
(Kuva 27).
g004532
Kuva 26
1. Liikkeenohjausvipu –
LUKITTU VAPAA -asento
2. Lukitsematon keskiasento
3. Eteenpäin
4. Taaksepäin
5. Koneen etuosa
Koneella ajo
g008952
Kuva 27
Vetopyörät pyörivät itsenäisesti akselien
hydraulimoottorien voimasta. Toinen puoli voi pyöriä
taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin
kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta, mutta
saattaa vaatia jonkin verran totuttelua.
Taaksepäin ajo
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta
(1/min). Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin
suorituskyky on parhaimmillaan. Leikkaa aina täydellä
kaasulla.
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti.
Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä
voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
28
1.
Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle,
lukitsemattomaan asentoon.
2.
Kun haluat ajaa taaksepäin, vedä
liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin
(Kuva 28).
Leikkuukorkeuden säätö
Kuljetuslukon käyttö
Kuljetuslukossa on kaksi asentoa, joita säädetään
leikkuupöydän nostopolkimella. Leikkuupöydän
kuljetuslukossa on LUKITTU ja LUKITSEMATON asento
(Kuva 29).
g008953
Kuva 28
Sivuheiton käyttö
Vain sivulle poistavat koneet
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää
leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.
HENGENVAARA
Ellei suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkerääjää ole asennettu, liikkuvat
terät ja ilmaan sinkoutuvat roskat saattavat
vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.
Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.
• Älä koskaan irrota suuntainta
leikkuupöydästä, sillä se ohjaa materiaalin
nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu,
vaihda se heti.
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin
leikkuupöydän alle.
• Kytke voimanulosotto (teräkytkin,
voimanulosotto) POIS-asentoon, käännä
avain PYSÄYTYS-asentoon ja irrota avain
aina ennen poistoalueen tai leikkuuterien
puhdistusta.
g229103
Kuva 29
Kuljetuslukon asennot
1. Kuljetuslukkon nuppi
2. LUKITTU asento: leikkuupöytä lukittuu kuljetusasentoon.
• Varmista, että suuntain on ala-asennossa.
3. LUKITSEMATON asento: leikkuupöytä ei lukkiudu
kuljetusasentoon.
29
Leikkuukorkeustapin säätö
3.
Leikkuukorkeudeksi voidaan säätää 25–140 mm
(6 mm:n välein) siirtämällä liitintappia eri reikiin.
1.
Siirrä kuljetuslukko lukittuun asentoon.
2.
Paina leikkuupöydän nostopoljinta jalalla ja
nosta leikkuupöytä kuljetusasentoon (joka on
myös 140 mm:n leikkuukorkeusasento) kuvan
mukaisesti (Kuva 30).
3.
Jos haluat säätää korkeutta, kierrä tappia
90 astetta ja irrota tappi leikkuukorkeuden
kannattimesta (Kuva 30).
4.
Valitse leikkuukorkeuden kannattimesta haluttua
leikkuukorkeutta vastaava reikä ja työnnä tappi
reikään (Kuva 30).
5.
Säädä nurmisuojarullat kuvien mukaisesti (Kuva
31, Kuva 32 ja Kuva 33).
g029955
Kuva 31
Paina leikkuupöydän nostopoljinta, vedä
kuljetuslukkovipua ja laske leikkuupöytä hitaasti.
1. Nurmisuojarulla
4. Laippamutteri
2. Välikappale
5. Pultti
3. Holkki
g029956
Kuva 32
1. Nurmisuojarulla
3. Laippamutteri
2. Holkki
4. Pultti
g027343
Kuva 30
1. Leikkuupöydän nostopoljin 3. Kuljetuslukko
2. Leikkuukorkeuden tappi
Nurmisuojarullien säätö
Sivulle poistavat koneet
g029957
Kuva 33
Kun säädät leikkuukorkeutta, säädä samalla
nurmisuojarullien korkeus.
1.
2.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
1. Nurmisuojarulla
4. Laippamutteri
2. Välikappale
5. Pultti
3. Holkki
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
30
Nurmisuojarullien säätö
Taakse poistavat koneet
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa
samalla säätää nurmisuojarullien korkeus.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Säädä nurmisuojarullat kuvien mukaisesti (Kuva
34 ja Kuva 35).
g024243
Kuva 35
1. Pultti
3. Nurmisuojarulla
2. Holkki
4. Laippamutteri
Jalasten säätö
Taakse poistavat koneet
Asenna jalakset alempaan asentoon, kun
leikkuukorkeus on suurempi kuin 64 mm, ja ylempään
asentoon, kun leikkuukorkeus on pienempi kuin
64 mm.
g024242
Kuva 34
1. Laippamutteri
3. Holkki
2. Nurmisuojarulla
4. Pultti
Huomaa: Kun jalakset kuluvat, käännä ne ympäri
leikkurin toiselle puolelle. Näin jalaksia voidaan
käyttää pitempään, ennen kuin ne on tarpeen vaihtaa.
31
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Irrota kustakin jalaksesta lukkopultit ja mutterit
(Kuva 36).
6.
Jos pikalukot eivät lukitse levitintä paikalleen tai
jos se on liian tiukalla, löysää vipua ja käännä
pikalukkoa.
Huomaa: Säädä pikalukkoa, kunnes
lukitusvoima on oikea.
g024244
Kuva 36
1. Lukkopultti
3. Mutteri
2. Jalas
g027727
4.
Kuva 37
Siirrä kukin jalas haluttuun asentoon ja kiinnitä
lukkopulteilla ja muttereilla.
Huomaa: Säädä jalaksia vain ylimmäisten tai
Virtauslevittimen asento
keskimmäisten reikien avulla. Alimmaisia reikiä
käytetään käännettäessä leikkuupöydän puolta,
jolloin niistä tulee ylimmät reiät leikkuupöydän
toisella puolella.
5.
Sivulle poistavat koneet
Seuraavat ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat
ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä
ruohon korkeuden mukaan.
Kiristä lukkopultit ja mutterit momenttiin
12,4–14,7 N·m, jotta jalasten vaurioituminen
voidaan estää.
Huomaa: Jos moottorin teho ei tunnu riittävän,
vaikka leikkurin nopeus pysyy entisellään, avaa
levitintä.
Virtauslevittimen
pikalukkojen säätö
Asento A
Sivulle poistavat koneet
Tämä on taka-asento. Tätä asentoa suositellaan
käytettäväksi seuraavissa olosuhteissa:
Tämä toimenpide on käytettävissä vain koneissa,
joissa on virtauslevittimen lukot. Joissain malleissa on
virtauslevittimen lukkojen sijaan mutterit ja pultit, ja ne
voidaan säätää samalla tavalla.
•
•
•
•
Leikkurin heittovirtausta voidaan säätää erilaisten
leikkuuolosuhteiden mukaan. Säädä pikalukot ja
levitin siten, että leikkuujälki on mahdollisimman hyvä.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Kun haluat säätää pikalukkoja, avaa pikalukko
kääntämällä vipu (Kuva 37).
4.
Säädä levitin ja pikalukot koloihin haluttua
heittovirtausta vastaaviksi.
5.
Ruoho on lyhyttä ja kevyttä
Olosuhteet ovat kuivat
Leikkuujäte on pienempää.
Leikkuujätteen halutaan päätyvän kauemmaksi
leikkurista.
g005832
Kuva 38
Kiinnitä levitin ja pikalukot kääntämällä vipu
takaisin paikalleen (Kuva 37).
32
Ylikuumentumisen anturin
käyttö
Asento B
Tätä asentoa käytetään, kun leikkuujätteet kerätään
ruohonkeräimeen. Kohdista se aina puhaltimen
aukkoon.
Koneessa on anturi, joka kytkee leikkuupöydän
pois käytöstä, jos moottori ylikuumentuu. Moottorin
ylikuumentuessa kuuluu äänimerkki, varoitusvalo
syttyy ja leikkuupöytä kytkeytyy pois käytöstä.
Jos leikkuupöytä kytkeytyy pois käytöstä
automaattisesti ylikuumentumisen takia, koneen
voi ajaa turvalliselle alueelle ajoneuvon lavalle tai
perävaunuun lastausta varten.
Jos kone ylikuumentuu, tarkista, että moottorin ja
jäähdyttimen alueella ei ole roskia. Sammuta moottori
ja anna sen jäähtyä ennen leikkuupöydän kytkemistä.
Jos moottorin ylikuumentumista esiintyy usein, kone
on toimitettava valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Käyttövihjeitä
g005833
Kuva 39
Kaasun Nopea-asetuksen käyttö
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan,
kun moottoria käytetään NOPEA-asetuksella.
Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua
huolellisesti. Älä siis säädä leikkuukorkeutta niin
alas, että leikkaamaton ruoho ympäröi leikkuupöydän
kokonaan. Huolehdi, että leikkuupöydän toinen sivu
on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuupöytään
pääsee ilmaa.
Asento C
Tämä on täysin auki -asento. Tätä asentoa
suositellaan käytettäväksi seuraavissa olosuhteissa:
• Ruoho on pitkää ja tiheää
• Olosuhteet ovat märät
• Kun halutaan vähentää moottorin tehonkulutusta.
Ruohon leikkaus ensimmäisen
kerran
• Kun halutaan lisätä ajonopeutta raskaissa
olosuhteissa.
Varmista, ettei leikkuupöytä leikkaa nurmen
mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla
ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin
käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin.
Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, hyvä
leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se kaksi
kertaa.
Kolmasosan leikkaus ruohon
pituudesta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin
kolmasosa. Suuremman määrän leikkaamista ei
suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen
syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.
g005834
Kuva 40
Leikkuusuunnan vaihto
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä.
Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka
puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.
33
Käytön jälkeen
Leikkaaminen sopivin aikavälein
Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina.
Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla
ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja
keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos
ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön
aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta.
Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua
alemmalla korkeusasetuksella.
Turvallisuus käytön jälkeen
Yleinen turvallisuus
• Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla
ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä,
äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista
öljy- ja polttoaineroiskeet.
Hitaamman leikkuunopeuden
käyttö
• Sulje polttoaineen sulkuventtiili ja irrota virta-avain
Leikkuujäljen parantamiseksi ajonopeutta kannattaa
hidastaa tietyissä olosuhteissa.
• Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat
ennen koneen varastointia tai kuljetusta.
konetta tai kun sitä ei käytetä.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit
Varo leikkaamasta ruohoa liian
lyhyeksi
laitteen suljettuun tilaan.
• Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa,
jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki
(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava
laite).
Suurenna leikkuukorkeutta epätasaista nurmea
leikattaessa, jotta nurmi ei leikkaudu paljaaksi.
Koneen pysäytys
Polttoaineen sulkuventtiilin
käyttö
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä
kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa
leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin
leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai vapauta
leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.
Polttoaineen sulkuventtiili on istuimen alla. Pääset
siihen käsiksi siirtämällä istuinta eteenpäin.
Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen kuljetuksen,
huollon ja varastoinnin ajaksi.
Leikkuupöydän alapuolen
puhtaanapito
Varmista, että polttoaineen sulkuventtiili on avoinna,
kun käynnistät moottorin.
Poista leikkuujätteet ja lika leikkuupöydän alapuolelta
aina käytön jälkeen. Jos leikkuupöydän sisälle kertyy
ruohoa ja likaa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää
epätyydyttävä.
Terien huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan.
Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia
repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat
muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa
kasvisairauksille. Tarkista aina käytön jälkeen, että
leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet
tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja
teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut
tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.
g008948
Kuva 41
1. PÄÄLLÄ-asento
34
2. POIS-asento
Koneen työntäminen käsin
Koneen kuljetus
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä
Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön
tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Käytä
täysleveää ramppia. Varmista, että perävaunussa
tai kuljetusajoneuvossa on kaikki lain vaatimat jarrut,
valot ja merkinnät. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet.
Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia
loukkaantumiselta. Noudata perävaunujen käyttöä ja
kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.
koskaan hinaa konetta, koska se voi vahingoittaa
hydraulijärjestelmää.
Koneen työntäminen
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
VAARA
Kaduilla ja teillä ajaminen ilman
suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä
tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan
onnettomuuden.
Käännä ohitusventtiilejä yksi kierros
vastapäivään työntämistä varten (Kuva 42).
Huomaa: Tällöin hydraulineste pääsee
ohittamaan pumpun ja pyörät voivat pyöriä.
Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.
Tärkeää: Käännä ohitusventtiilejä
korkeintaan yksi kierros. Näin venttiilit
eivät irtoa rungosta eikä nestettä pääse
vuotamaan.
4.
Perävaunun valinta
VAARA
Vapauta seisontajarru ennen työntämistä.
Koneen lastaaminen perävaunuun
tai kuorma-autoon lisää kaatumisen
mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman (Kuva 43).
Koneen palautus käyttöön
Käännä ohitusventtiilejä myötäpäivään yksi kierros,
kun haluat käyttää konetta (Kuva 42).
• Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä
erillisiä ramppeja koneen molemmilla
puolilla.
Huomaa: Älä kiristä ohitusventtiilejä liikaa.
Tärkeää: Koneella ei voi ajaa, ellei
• Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun
tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla
yli 15 astetta.
ohitusventtiilejä ole käännetty kiinni.
• Varmista, että rampin pituus on vähintään
neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin
varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen
maahan ei ylitä 15:ta astetta.
g010371
Kuva 42
1. Sivukojetaulun
ohjauslaitteet
3. Hydraulipumput
2. Ohitusventtiili
35
1.
Jos käytät perävaunua, kiinnitä se
vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.
2.
Kytke tarvittaessa perävaunun jarrut ja valot.
3.
Laske ramppi ja varmista, että rampin ja maan
välinen kulma ei ylitä 15:tä astetta (Kuva 43).
4.
Aja ramppia ylös peruuttamalla (Kuva 44).
g028043
Kuva 44
1. Aja ramppia ylös
peruuttamalla.
2. Aja ramppia alas etupuoli
edellä.
5.
Sammuta moottori, irrota avain ja kytke
seisontajarru.
6.
Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin
läheltä hihnoilla, ketjuilla, kaapelilla tai köysillä
(Kuva 45). Noudata kiinnitysvaatimuksia
koskevia paikallisia määräyksiä.
g027996
Kuva 43
1. Täysleveä ramppi
säilytysasennossa
2. Sivunäkymä
täysleveästä rampista
lastausasennossa
3. Enintään 15 astetta
4. Ramppi on vähintään
4 kertaa pidempi
kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan
korkeus maahan
5. H= perävaunun tai
kuorma-auton lavan
korkeus maahan
6. Perävaunu
Koneen lastaus
g028622
Kuva 45
VAARA
1. Kiinnityssilmukat
Koneen lastaaminen perävaunuun
tai kuorma-autoon lisää kaatumisen
mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi
konetta rampilla.
• Peruuta kone ylös ramppia ja aja eteenpäin
alas ramppia.
• Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta
konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä
voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai
kaatumisen.
Koneen purku
1.
Laske ramppi ja varmista, että rampin ja maan
välinen kulma ei ylitä 15:tä astetta (Kuva 43).
2.
Aja ramppia alas etupuoli edellä (Kuva 44).
Z StandTM -tuen käyttö
Z Stand -tuki nostaa koneen etupäätä, jolloin
ruohonleikkuri voidaan puhdistaa ja terät voidaan
irrottaa.
36
VAARA
Koneen putoaminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai hengenvaaraan.
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi Z
Stand -tukea koneen nostamiseen.
• Käytä Z Stand -tukea vain ruohonleikkurin
puhdistusta ja terien irrotusta varten.
• Älä pidä konetta Z Stand -tuen päällä pitkiä
aikoja kerrallaan.
• Sammuta aina moottori, kytke seisontajarru
ja irrota virta-avain ennen leikkurin huoltoa.
5.
Aseta tuen jalka maahan ja sovita salpa
saranakielekkeeseen (Kuva 47).
6.
Käynnistä moottori ja siirrä kaasuvipu
puolinopeudelle.
Huomaa: Parhaiden tulosten varmistamiseksi
aseta tuen jalka kovassa alustassa tai nurmessa
olevaan rakoon tai painumaan (Kuva 47).
7.
Aja kone tukeen. Pysäytä, kun salpa lukittuu
kielekkeeseen (Kuva 47).
8.
Kytke seisontajarru ja sammuta moottori.
9.
Kiilaa vetopyörät.
VAARA
Z Stand -tuelle ajo
Seisontajarru ei yksinään välttämättä
pidä konetta Z Stand -tuella, mikä voi
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.
Tärkeää: Käytä Z Stand -tukea tasaisella alustalla.
1.
Nosta leikkuupöytä kuljetusasentoon.
2.
Irrota kannattimen tappi (Kuva 46).
Kiilaa koneen pyörät aina, kun se
pysäköidään Z Stand -tuelle.
10.
Huolla kone.
Z Stand -tuelta pois ajo
1.
Poista kiilat.
2.
Avaa salpa nostamalla se ylös (Kuva 48).
g001811
Kuva 46
1. Z Stand -tuki
4. Hahlon alapää
2. Kannattimen tappi
5. Salpa
3. Kannatin
3.
Nosta salpa.
4.
Käännä tuen jalka eteen ja liu’uta sitä konetta
kohti hahlon alapäähän (Kuva 46 ja Kuva 47).
g001813
Kuva 48
1. Z Stand -tuki
2. Salpa
g001812
Kuva 47
1. Z Stand -tuki (hahloon
asennettuna)
3. Salpa paikallaan
saranakielekkeessä
2. Rako kovassa alustassa
tai painuma nurmessa
37
3. Lukittu asento
4. Lukitsematon asento
3.
Käynnistä moottori ja aseta kaasu
puolinopeudelle. Vapauta seisontajarru.
4.
Aja hitaasti taaksepäin tuelta.
5.
Palauta tuki säilytysasentoon (Kuva 46).
Kunnossapito
Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
8 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Tarkista moottorin jäähdytysjärjestelmän nestetaso.
• Tarkista hydraulineste.
25 ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen
• Vaihda hydraulisuodatin.
50 ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen
• Vaihda moottoriöljy.
• Vaihda moottorin öljynsuodatin.
• Vaihda moottoriöljy.
100 ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen
• Tarkasta pyörännavan lovettu mutteri.
• Vaihda vaihdelaatikon öljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmä.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Tarkista moottorin jäähdytysjärjestelmän nestetaso.
Puhdista moottorin öljynjäähdytin.
Tarkasta terät.
Puhdista leikkuupöytä.
25 käyttötunnin välein
•
•
•
•
•
•
Rasvaa leikkuupöytä ja karat.
Rasvaa leikkurin hihnan välivarsi.
Rasvaa pumpun hihnan välivarsi.
Rasvaa voimanulosoton käyttöhihnan kiristinpyörän varsi.
Rasvaa jarruvipu.
Tarkista hydraulineste.
40 käyttötunnin välein
• Tyhjennä vedenerotin.
50 käyttötunnin välein
•
•
•
•
Tarkista rengaspaineet.
Tarkasta voimanulosoton käyttöhihna.
Tarkista pumpun käyttöhihna.
Tarkista laturin hihna.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
•
•
•
Voitele leikkuupöydän nostotapit.
Vaihda moottoriöljy.
Vaihda moottoriöljy.
Tarkista vaihdelaatikon öljymäärä.
Tarkista moottorin jäähdytysjärjestelmän letkut.
Tarkasta, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
Tarkista hydrauliletkut.
150 käyttötunnin välein
• Lisää koneeseen ohutta öljyä tai voitelusuihketta. Katso voitelua käsittelevä osa.
200 käyttötunnin välein
• Vaihda moottorin öljynsuodatin.
• Rasvaa jarrutappi.
250 käyttötunnin välein
• Tarkasta ja/tai vaihda ilmansuodatin (useammin likaisissa tai pölyisissä
olosuhteissa).
• Vaihda hydraulisuodatin ja hydraulineste, kun käytät Mobil® 1 -nestettä.
400 käyttötunnin välein
• Vaihda polttoainesuodatin (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
38
Huoltoväli
500 käyttötunnin välein
Vuosittain
Huoltotoimenpide
•
•
•
•
Tarkasta pyörännavan lovettu mutteri.
Säädä kääntöpyörän nivellaakeri.
Säädä sähkötoimista kytkintä.
Vaihda hydraulisuodatin ja hydraulineste, kun käytät Toro® HYPR-OIL™ 500
-hydraulinestettä.
• Rasvaa etummaisten kääntöpyörien nivelet (useammin likaisissa tai pölyisissä
olosuhteissa).
• Voitele kääntöpyörien navat.
• Vaihda vaihdelaatikon öljy.
• Vaihda moottorin jäähdytysneste.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa
vakavasti lähellä olijoita.
Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
• Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä
tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos
mahdollista.
• Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien
Turvallisuus huollon aikana
laitteiden kiinnitykset tiukalla, varsinkin terien
kiinnityspultit. Vaihda kaikki kuluneet tai
vaurioituneet tarrat.
• Tee seuraavat toimenpiteet ennen koneen
korjaamista:
• Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden
– Vapauta käytöt.
käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen
tarjoamaa suojaa. Tarkista säännöllisesti, että ne
toimivat asianmukaisesti.
– Kytke seisontajarru.
– Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
• Käytä ainoastaan aitoja Toro-varaosia.
– Irrota sytytystulpan johto.
• Tarkista seisontajarrun toiminta säännöllisesti.
• Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
• Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä,
Säädä ja huolla tarvittaessa.
käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista
tulipalon estämiseksi.
• Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.
• Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden
huoltaa konetta.
• Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.
• Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on
varastoitunut energiaa.
• Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta
ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli
ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta.
Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten
miinusnavan akkukenkä.
• Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo
terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä
pehmustettuja paksuja suojakäsineitä ja ole
varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai
hitsaa teriä, vaan vaihda ne.
39
Voitelu
Leikkuupöydän verhon
vapautus
Koneen voitelu
Vapauta leikkuupöydän verho löysäämällä verhon
alinta pulttia, jotta pääset käsiksi leikkuupöydän
yläosaan (Kuva 49). Kun huoltotoimenpide on
suoritettu, kiinnitä verho ja kiristä pultti.
Rasvaa useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin
pölyiset tai hiekkaiset.
Rasvatyyppi: litiumrasva nro 2 tai molybdeenirasva
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Puhdista rasvanipat rievulla.
Huomaa: Hankaa mahdollinen maali pois
nipoista.
4.
Liitä voitelupistooli nippaan.
5.
Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa
alkaa tihkua laakereista.
6.
Pyyhi pois liika rasva.
g027945
Kuva 49
1. Pultti
2. Verho
Etummaisten kääntöpyörien nivelten rasvaus
Metallisen suojuslevyn
irrotus
Huoltoväli: Vuosittain (useammin likaisissa tai
pölyisissä olosuhteissa).
Irrota metallinen suojuslevy löysäämällä kahta
etupulttia, jotta pääset käsiksi leikkurin hihnoihin
ja karoihin (Kuva 50). Kun huoltotoimenpide on
suoritettu, asenna metallinen suojuslevy ja kiristä
pultit.
1.
Irrota pölykapseli ja säädä kääntöpyörien nivelet.
Asenna pölykapseli takaisin vasta rasvauksen
jälkeen. Katso kohta Kääntöpyörän nivellaakerin
säätö (sivu 54).
2.
Irrota kuusiotulppa.
3.
Kierrä rasvanippa reikään.
4.
Pumppaa rasvaa nippaan, kunnes rasvaa alkaa
tihkua ylimmästä laakerista.
5.
Irrota rasvanippa reiästä. Asenna kuusiotulppa
ja pölykapseli.
Rasvaaminen
Voitele rasvanipat huoltovälikilvessä ilmoitettuina
aikoina (Kuva 51 tai Kuva 52).
g027946
Kuva 50
1. Metallinen suojuslevy
2. Pultti
40
Ohuen öljyn tai
voitelusuihkeen käyttö
Sivulle poistavat koneet
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
Voitele leikkuupöydän nostotapit.
decal136-5510
Kuva 51
Sivulle poistavat koneet
g017028
Kuva 53
Ohuen öljyn tai
voitelusuihkeen käyttö
Taakse poistavat koneet
Huoltoväli: 150 käyttötunnin välein
Voitele seuraavat koneen osat voitelusuihkeella tai
ohuella öljyllä.
• Istuinkytkimen toimilaite
• Jarrukahvan nivel
• Jarrutangon holkit
• Liikkeenohjauksen pronssiholkit
decal136-5519
Kuva 52
Taakse poistavat koneet
41
Leikkuupöydän ja hihnan
kiristinpyörien rasvaus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa
leikkuupöytä ja karat.
Voitele litium- tai molybdeenirasvalla nro 2.
Tärkeää: Tarkista viikoittain, että
leikkuuyksiköiden karat ovat täynnä rasvaa.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
g194085
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Löysää alinta pulttia, jolla leikkuupöydän verho
on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 40).
4.
Irrota metallinen suojuslevy. Katso kohta
Metallisen suojuslevyn irrotus (sivu 40)
5.
Irrota hihnasuojukset.
6.
Rasvaa leikkuupöydän kiristinpyörän varsi (Kuva
54).
7.
Rasvaa työntövarsien nipat (Kuva 54 tai Kuva
55).
Kuva 55
Taakse poistavat koneet
8.
Rasvaa voimanulosoton käyttöhihnan
kiristinpyörän varsi (Kuva 56).
9.
Rasvaa pumpun hihnan kiristinpyörän varsi
(Kuva 56).
g007170
Kuva 56
g187362
Kuva 54
Sivulle poistavat koneet
42
10.
Asenna metallinen suojuslevy.
11.
Kiristä alinta pulttia, jolla leikkuupöydän verho
on kiinnitetty leikkuupöytään.
Kääntöpyörien napojen
voitelu
13.
Pyörän avoimen puolen osoittaessa ylöspäin
täytä akselia ympäröivä alue pyörän sisällä
kokonaan yleisrasvalla.
Huoltoväli: Vuosittain
14.
Asenna toinen laakeri ja toinen uusi tiiviste
pyörään.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
15.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
Levitä kierrelukitetta toiseen välikemutteriin
ja kierrä se akseliin niin, että avainlappeet
osoittavat ulospäin.
16.
Kiristä mutteri momenttiin 8–9 N·m, löysää
mutteri ja kiristä momenttiin 2–3 N·m.
Huomaa: Varmista, että akseli ei ulotu
kummankaan mutterin yli.
17.
Asenna tiivistesuojukset pyörännavan päälle ja
asenna pyörä kääntöpyörän haarukkaan.
18.
Asenna kääntöpyörän pultti ja kiristä mutteri
täysin.
Tärkeää: Tiivisteiden ja laakerien vauriot voidaan
estää tarkistamalla laakereiden säätö riittävän
usein. Pyöritä kääntöpyörän rengasta. Rengas
ei saa pyöriä vapaasti (yhtä tai kahta kierrosta
enemmän) eikä siinä saa olla sivuvälystä. Jos
rengas pyörii vapaasti, säädä välikemutterin
kiristystä, kunnes vastusta on hieman. Levitä
toinen kerros kierrelukitetta.
g006115
Kuva 57
1. Tiivistesuojus
2. Välikemutteri, jossa
avainlappeet
3.
Nosta leikkuri maasta.
4.
Irrota kääntöpyörä haarukasta.
5.
Irrota tiivistesuojukset pyörännavasta.
6.
Irrota välikemutteri kääntöpyörän
akselikokoonpanosta.
Huomaa: Välikemutterit on kiinnitetty akseliin
kierrelukitteella.
7.
Irrota akseli pyöräkokoonpanosta (toisen
välikemutterin ollessa vielä kiinnitettynä).
8.
Väännä tiivisteet irti ja tarkista, että laakerit
eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda ne
tarvittaessa.
9.
Tiivistä laakerit yleisrasvalla.
10.
Asenna yksi laakeri ja yksi uusi tiiviste pyörään.
Huomaa: Vaihda tiivisteet.
11.
Jos molemmat välikemutterit puuttuvat
akselikokoonpanosta, lisää kierrelukitetta yhteen
välikemutteriin ja kierrä se akseliin niin, että
avainlappeet osoittavat ulospäin.
Huomaa: Älä kierrä välikemutteria kokonaan
akselin päähän. Jätä välikemutterin ulkopinnan
ja akselin pään väliin noin 3 mm:n väli mutterin
sisällä.
12.
Asenna mutterin ja akselin kokoonpano pyörän
sille puolelle, jolla on uusi tiiviste ja laakeri.
43
Moottorin huolto
Moottorin turvallinen käyttö
• Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn
tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.
• Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut
kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista
kuumista pinnoista.
Ilmanpuhdistimen huolto
Huomaa: Tarkista suodattimet useammin, jos
käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.
Ilmansuodattimen irrotus
Huoltoväli: 250 käyttötunnin välein (useammin
likaisissa tai pölyisissä
olosuhteissa).
1.
2.
3.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
g001049
Kuva 58
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
Avaa ilmanpuhdistimen salvat ja vedä
ilmanpuhdistimen suojus pois ilmanpuhdistimen
rungosta (Kuva 58).
4.
Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen sisäpuoli
paineilmalla.
5.
Liu’uta suodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen
rungosta (Kuva 58).
1. Ilmansuodattimen runko
3. Ilmanpuhdistimen suojus
2. Ilmansuodatin
4. Lukitsimet
Ilmansuodattimen asennus
1.
Jos asennat uuden suodattimen, tarkasta se
kuljetusvaurioiden varalta. Älä käytä viallista
suodatinta.
2.
Liu’uta suodatin varovasti suodattimen runkoon
(Kuva 59).
Huomaa: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.
6.
Huomaa: Varmista, että se asettuu kunnolla
paikoilleen puristamalla suodattimen ulkokehää
sitä asentaessasi.
Tarkista katsomalla suodattimen läpi kirkasta
valoa vasten, onko suodattimessa vaurioita.
Huomaa: Suodattimessa olevat reiät näkyvät
Tärkeää: Älä paina suodattimen pehmeää
sisäpuolta.
kirkkaina pisteinä. Jos suodatin on vaurioitunut,
hävitä se.
3.
44
Asenna ilmansuodattimen suojus ja lukitse
salvat (Kuva 59).
g001061
Kuva 60
Moottoriöljyn huollon valmistelu
Tärkeää: Moottorin etupaneelin kiinnikkeiden
on tarkoitus pysyä kiinni koneessa suojuksen
irrotuksen jälkeen. Löysää kaikkia kiinnikkeitä
muutama kierros niin, että paneeli on löysällä
mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten
kiinnikkeitä lisää, kunnes paneeli irtoaa. Näin
vältetään pulttien irtoaminen vahingossa
pidikkeistä.
g001048
Kuva 59
1. Ilmansuodattimen runko
3. Ilmanpuhdistimen suojus
2. Ilmansuodatin
4. Lukitsimet
Kallista istuin eteenpäin, löysää moottorin etupaneelia
kiinnittävät pultit ja irrota paneeli (Kuva 61).
Moottoriöljyn huolto
Moottoriöljyn tekniset tiedot
Öljylaatu: Korkealaatuinen dieselmoottoreille
tarkoitettu puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on
vähintään CJ-4. Älä käytä suositeltujen öljyjen kanssa
lisäaineita.
Kampikammion tilavuus: 3,7 l
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
g012347
Kuva 61
1. Pultti
2. Moottorin etupaneeli
Huomaa: Kun moottoriöljy on huollettu, asenna
moottorin paneeli ja siirrä istuin pystyasentoon.
45
Moottoriöljyn määrän tarkistus
Tärkeää: Lisää öljyä hyvin hitaasti ja varo
tukkimasta täyttöaukkoa (kuva 40). Jos
lisäät öljyä liian nopeasti tai tukit aukon,
öljy saattaa nousta ylös ja saastuttaa
ilmanottoaukot, mikä vaurioittaa moottoria.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Huomaa: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa
kylmä.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Tarkista moottoriöljyn määrä (Kuva 62).
g000955
Kuva 63
1. Huomaa täyttöaukon vasemmalla puolella oleva väli.
Moottoriöljyn tyhjennys
g032601
Huoltoväli: 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
100 käyttötunnin välein
1.
Käynnistä moottori ja anna sen käydä viisi
minuuttia.
Huomaa: Näin öljy lämpenee ja muuttuu
juoksevammaksi.
g032641
Kuva 62
4.
Käynnistä moottori, anna sen käydä
joutokäynnillä viiden minuutin ajan ja sammuta
moottori. Odota kolme minuuttia ja tarkista sitten
moottoriöljyn määrä. Lisää tarvittaessa öljyä
mittatikun FULL-merkkiin saakka.
Tärkeää: Pidä moottoriöljyn määrä
mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Muuten
moottori voi vaurioitua.
46
2.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle,
vapauta teräkytkin (voimanulosotto), siirrä
liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja
kytke seisontajarru.
3.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
Moottorin öljynsuodattimen vaihto
Huoltoväli: 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
200 käyttötunnin välein
1.
Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta
Moottoriöljyn tyhjennys (sivu 46).
2.
Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 65).
g032646
g032649
g032642
Kuva 64
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.
g032644
Kuva 65
3.
47
Lisää öljyä. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto
(sivu 48).
Moottoriöljyn vaihto
Moottoriöljyn lisäys
1.
Huoltoväli: 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
100 käyttötunnin välein
1.
Kallista istuin eteenpäin ja irrota moottorin
etupaneeli (Kuva 67).
Käynnistä moottori ja anna sen käydä viisi
minuuttia.
Huomaa: Näin öljy lämpenee ja muuttuu
juoksevammaksi.
2.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
3.
Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), siirrä
liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja
kytke seisontajarru.
4.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
5.
Aseta astia öljynpoistoaukon alapuolelle. Irrota
tyhjennystulppa ja anna kaiken öljyn valua pois
(Kuva 66).
6.
Irrota moottorin päällä oleva öljyntäyttökorkki
(Kuva 68).
g001312
Kuva 67
Huomaa: Tämä helpottaa öljyn valumista.
7.
1. Nuppi
Asenna tyhjennystulppa ja kiristä se momenttiin
35 N·m.
2.
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittely-
2. Moottorin etupaneeli
Irrota öljyntäyttökorkki ja mittatikku (Kuva 68).
laitoksen hävitettäväksi.
g001162
Kuva 68
1. Moottori
g001058
3.
Käytä moottoriöljyn lisäämiseen letkua ja
suppiloa (Kuva 69).
4.
Lisää öljyä hitaasti. Tarkista öljymäärä
usein mittatikun avulla, kunnes öljyä on
mittatikun ylempään reikään saakka. Katso eri
lämpötiloissa käytettävät öljyt ja viskositeetit
kohdasta Moottoriöljyn huolto (sivu 45).
Kuva 66
1. Koneen takaosa
2. Tyhjennystulppa
48
2. Öljyntäyttökorkki
Polttoainejärjestelmän
huolto
VAARA
Polttoainejärjestelmän osat altistuvat suurelle
paineelle. Sopimattomien osien käyttö
voi aiheuttaa järjestelmän rikkoutumisen,
polttoainevuotoja ja räjähdysvaaran.
Käytä vain hyväksyttyjä polttoaineputkia ja
polttoainesuodattimia.
Polttoainesuodattimen ja
vedenerottimen huolto
g001163
Kuva 69
1. Moottoriöljy
2. Suppilo ja letku
Huoltoväli: 40 käyttötunnin välein—Tyhjennä
vedenerotin.
Tärkeää: Lisää öljyä hyvin hitaasti ja varo
tukkimasta täyttöaukkoa (Kuva 70). Jos
lisäät öljyä liian nopeasti tai tukit aukon,
öljy saattaa nousta ylös ja saastuttaa
ilmanottoaukot, mikä vaurioittaa moottoria.
400 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi
saavutetaan ensin)—Vaihda polttoainesuodatin
(useammin likaisissa tai pölyisissä
olosuhteissa).
Vedenerottimen tyhjennys
g000955
Kuva 70
1. Huomaa täyttöaukon vasemmalla puolella oleva väli.
5.
Aseta mittatikku takaisin ja asenna moottorin
etupaneeli.
6.
Käynnistä moottori ja anna sen käydä
joutokäynnillä 5 minuuttia.
7.
Sammuta moottori.
8.
Odota 3 minuuttia ja tarkista öljyn määrä.
9.
Lisää öljyä tarvittaessa mittatikun ylempään
reikään saakka.
10.
Asenna mittatikku, täyttökorkki ja moottorin
etupaneeli.
11.
Tarkista vuodot.
Tärkeää: Älä laita kampikammioon liikaa
öljyä, sillä moottori voi vahingoittua siitä.
49
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Paikanna koneen takana vasemmalla oleva
vedenerotin.
4.
Aseta vedenerottimen alle tyhjennysastia.
5.
Avaa vedenerottimen tyhjennysventtiiliä noin
yksi kierros, jotta vesi ja muut epäpuhtaudet
valuvat pois (Kuva 71).
6.
Sulje tyhjennysventtiili, kun ulos valuu pelkkää
polttoainetta (Kuva 71).
g007169
Kuva 71
1. Tyhjennysventtiili
3. Kone takaa
2. Vedenerotin
Polttoainesuodattimen vaihto
Älä asenna likaista, polttoaineputkesta irrotettua
polttoainesuodatinta.
1.
Anna koneen jäähtyä.
2.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
3.
g007697
Kuva 72
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
1. Polttoainesuodatin
4. Koneen vasen puoli
2. Letkunkiristin
3. Polttoainepumppu
5. Polttoaineen sulkuventtiili
4.
Sulje polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 72).
5.
Löysää kahta letkunkiristintä ja irrota
polttoaineletkut polttoainesuodattimesta (Kuva
72).
Polttoainesäiliön huolto
6.
Asenna uusi suodatin. Liitä polttoaineletkut
polttoainesuodattimeen ja asenna kaksi
letkunkiristintä (Kuva 72).
Älä yritä tyhjentää polttoainesäiliötä. Varmista, että
polttoainesäiliön tyhjentää ja polttoainejärjestelmän
osat huoltaa valtuutettu huoltoliike.
7.
Avaa polttoaineen sulkuventtiili.
8.
Käynnistä moottori ja tarkista, että järjestelmässä
ei ole vuotoja.
50
Sähköjärjestelmän
huolto
3.
Vapauta istuin ja kallista istuin ylös.
4.
Irrota akku kuvan mukaisesti (Kuva 73).
Sähköjärjestelmän
turvallinen käyttö
• Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta.
Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten
plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan
akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.
Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta.
Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket
laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä
suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.
•
Akun huolto
Akun irrotus
VAARA
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat
saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa
siten henkilövahingon.
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa
oikosulkua akun napojen ja koneen
metalliosien välille.
g032750
Kuva 73
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen irrotus
voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita
aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli (musta)
ennen pluskaapelin (punainen)
irrottamista.
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
51
Akun asennus
Huomaa: Aseta akku alustalle siten, että navat ovat
hydraulisäiliötä vastapäätä.
g000960
Kuva 75
1. Akun plusnapa
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa
4. Musta laturin johdin (–)
Sulakkeiden huolto
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa
ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista
osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.
1. Vapauta konepelti ja nosta se, jotta pääset
pääset käsiksi sulakepitimeen (Kuva 76).
2. Vaihda sulakkeet vetämällä ensin vanha sulake
irti.
3. Asenna uusi sulake (Kuva 76).
g032751
Kuva 74
Akun lataus
Tärkeää: Pidä akku aina täysin ladattuna
(ominaispaino 1,265). Tämä on erityisen tärkeää
siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen,
kun lämpötila on alle 0° C.
1.
Varmista, että täyttöaukkojen korkit on asennettu
akkuun. Lataa akkua 10–15 minuuttia 25–30 A:n
sähkövirralla tai 30 minuuttia 10 A:n virralla.
2.
Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet
akun navoista (Kuva 75).
3.
Asenna akku koneeseen ja kytke akun kaapelit.
Katso kohta Akun asennus (sivu 52)
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole
kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
g012492
Kuva 76
52
1. Sytytys – 30 A (F1)
3. Kytkin – 10 A (F3)
2. Jäähdyttimen tuuletin
– 50 A (suuri, tehokas
sulake)
4. Vasen polttoainesäiliö
Vetojärjestelmän huolto
Ohjauskulman säätö
Koneen ohjauskulmaa voidaan säätää istuimen alla
olevalla nupilla.
Tärkeää: Säädä kahvan ja hydraulipumpun
vapaa-asennot ennen ohjauskulman säätämistä.
Katso kohdat Ohjauskahvan vapaa-asennon säätö
(sivu 63) ja Hydraulipumpun vapaa-asennon säätö
(sivu 66).
1.
Työnnä molempia ohjausvipuja yhtä paljon
eteenpäin.
2.
Tarkista, vetääkö kone jompaankumpaan
suuntaan. Jos näin tapahtuu, sammuta kone
ja kytke seisontajarru.
3.
Vapauta istuin ja kallista istuinta eteenpäin, jotta
pääset käsiksi ohjauskulman nuppiin.
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli
määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
4.
Jos haluat koneen menevän oikealle, käännä
nuppia koneen oikeaa puolta kohti (Kuva 77).
5.
Jos haluat koneen menevän vasemmalle,
käännä nuppia koneen vasenta puolta kohti
(Kuva 77).
6.
g001070
Kuva 77
1. Ohjauskulman nuppi
4. Ohjaa konetta oikealle.
2. Hydraulisäiliö
5. Ohjaa konetta
vasemmalle.
3. Hydraulipumput
Toista säätö, kunnes ohjauskulma on oikea.
Rengaspaineen tarkistus
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein/Kuukausittain
(kumpi saavutetaan ensin)
Takapyörien oikea rengaspaine on 0,9 bar.
Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä
leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine,
kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema on
mahdollisimman tarkka.
Huomaa: Etupyörät ovat paineettomat, joten niiden
paineita tarvitse säätää.
53
g001055
Kuva 78
Pyörännavan lovetun
mutterin tarkastus
g001297
Kuva 79
1. Jousialuslaatat
Huoltoväli: 100 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen—Tarkasta pyörännavan
lovettu mutteri.
3. Pölysuoja
2. Lukkomutteri
500 käyttötunnin välein—Tarkasta pyörännavan
lovettu mutteri.
Vaihteiston huolto
Kiristä lovettu mutteri momenttiin 286–352 N·m.
Vaihdelaatikon öljymäärän
tarkistus
Huomaa: Älä käytä pyörännapaan
lukkiintumisenestoainetta.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
Kääntöpyörän nivellaakerin
säätö
Käytä synteettistä SAE 75W-90 -vaihteistoöljyä.
Huoltoväli: 500 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi
saavutetaan ensin)
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Irrota pölykapseli kääntöpyörästä ja kiristä
lukkomutteri (Kuva 79).
4.
Kiristä lukkomutteria, kunnes jousialuslaatat
ovat tasaiset. Palaa sitten ¼ kierros, jotta
laakereiden esikuormitus on oikea (Kuva 79).
Tärkeää: Varmista, että jousialuslaatat on
asennettu oikein (Kuva 79).
5.
Asenna pölykapseli (Kuva 79).
54
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Irrota vaihteiston sivu- tai takatulppa (Kuva 80).
4.
Öljyä tulee olla vaihteiston aukkoon saakka.
5.
Lisää öljyä tarvittaessa niin, että öljyn pinta
nousee oikealle tasolle.
Sähkötoimisen kytkimen
säätö
Huoltoväli: 500 käyttötunnin välein
Säädettävän kytkimen avulla voidaan muuttaa
kytkeytymiskohtaa ja moottorijarrutusta.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Vapauta istuin ja kallista se eteenpäin.
4.
Löysää moottorin etupaneelin nuppeja ja irrota
paneeli.
5.
Vedä voimanulosoton käyttöhihnan
jousikuormitteista kiristinpyörää ylös ja
irrota hihna kytkimen hihnapyörästä (Kuva 81).
g001156
Kuva 80
1. Vaihteisto
3. Hihnapyörä
2. Sivutulppa
4. Takatulppa
Vaihdelaatikon öljyn vaihto
Huoltoväli: 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
Vuosittain
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vaihteistoöljyn vaihtoa varten.
g007167
Kuva 81
55
1. Jousikuormitteinen
kiristinpyörä
3. Voimanulosoton
käyttöhihna
2. Kytkin
4. Vaihteisto
6.
Irrota kytkimen sähköliitin (Kuva 82).
7.
Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät kumisen
kytkimen liuskan leikkurin runkoon (Kuva 82).
8.
Irrota keskipultti, joka kiinnittää kytkimen
moottorin akseliin. Irrota kytkin ja kiila (Kuva 82).
g007166
Kuva 82
1. Kytkin
4. Kytkimen keskipultti
2. Kytkimen liuskan kaksi
pulttia ja mutteria
5. Sähköliitin
3. Kuminen kytkimen liuska
9.
Asenna 0,381–0,533 mm:n (0,015–0,021 tuuman) rakotulkki kokoonpanon sivussa olevaan
tarkastusreikään (Kuva 83).
Huomaa: Varmista, että se on ankkurin ja
roottorin kitkapintojen välissä.
10.
Kiristä lukkomuttereita, kunnes rakotulkki tarttuu
hiukan mutta liikkuu helposti kärkivälissä (Kuva
83).
11.
Toista nämä toimenpiteet kaikille muille rei’ille.
12.
Tarkista jokainen reikä uudelleen ja säädä vähän
kerrallaan, kunnes roottorin ja ankkurin väliin
asetettu rakotulkki tarttuu hiukan.
g007168
Kuva 83
1. Reikä
2. Säätömutteri
3. Rakotulkki
13.
Asenna kytkin moottorin akseliin kiilalla.
14.
Levitä keskipulttiin kierrelukitetta.
15.
Pidä kiinni kampiakselista koneen takaa, asenna
keskipultti ja kiristä se momenttiin 68 N∙m (Kuva
82).
56
16.
Asenna kuminen kytkimen liuska leikkurin
runkoon kahdella aikaisemmin irrotetulla pultilla
ja mutterilla (Kuva 82).
17.
Vedä voimanulosoton käyttöhihnan
jousikuormitteista kiristinpyörää ylös ja
asenna se kytkimen hihnapyörään (Kuva 81).
18.
Kytke kytkimen sähköliitin (Kuva 82).
19.
Asenna moottorin etupaneeli ja kiristä nupit.
20.
Laske istuin alas.
Jäähdytysjärjestelmän
huolto
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 4,6 l
Huomaa: Älä avaa jäähdyttimen korkkia. Tämä voi
päästää ilmaa jäähdytysjärjestelmään.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta
moottori ja kytke seisontajarru.
2.
Vapauta istuin ja kallista istuin ylös.
3.
Paineella suihkuava jäähdytysneste, kuuma
jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat
aiheuttaa vakavia palovammoja.
Kun moottori on jäähtynyt, tarkista ylivuotopullon
taso. Nestettä tulee olla ylivuotopullon
ulkopuolella olevaan pullistumaan saakka (Kuva
84).
4.
• Älä irrota jäähdyttimen korkkia moottorin
ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä
aina vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes
jäähdyttimen korkki on jäähtynyt tarpeeksi,
jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin,
ennen kuin irrotat jäähdyttimen korkin.
Jos jäähdytysnestettä on liian vähän,
lisää ylivuotopulloon käyttöikää pidentävän
pakkasnesteen / Dex-Cool®-nesteen ja veden
seosta (seossuhde 50:50) (Kuva 84).
5.
Lisää 50:50-jäähdytysnesteseosta
ylivuotopulloon, kunnes neste ulottuu
pullossa olevaan viivaan saakka (Kuva 84).
Jäähdytysjärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
• Älä kosketa jäähdytintä tai sitä ympäröiviä
kuumia osia.
HENGENVAARA
Pyörivä akseli ja tuuletin voivat aiheuttaa
henkilövahingon.
• Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole
paikoillaan.
• Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä
pyörivästä tuulettimesta ja käyttöakselista.
• Sammuta moottori ja irrota virta-avain
ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
VAROITUS
g001103
Kuva 84
Jäähdytysneste on myrkyllistä.
1. Pakkasnesteen
ylivuotopullo
• Moottorin jäähdytysnestettä ei saa niellä.
• Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten
ulottuvilta.
Jäähdyttimen jäähdytysnesteen
tarkistus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
100 käyttötunnin välein
Nesteen tyyppi: Käyttöikää pidentävän
pakkasnesteen / Dex-Cool®-nesteen ja veden seos,
suhde 50:50
57
2. Ylivuotopullon kyljessä
oleva merkkiviiva
Hydraulinesteen jäähdyttimen ja
jäähdyttimen säleikön puhdistus
Jarrujen huolto
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Seisontajarrun säätö
Tarkista ja puhdista jäähdyttimen säleikkö ja
öljynjäähdytin aina ennen käyttöä. Poista kaikki
kertynyt ruoho, lika ja muut jätteet öljynjäähdyttimestä
ja jäähdyttimen säleiköstä paineilmalla (Kuva 85).
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein
200 käyttötunnin välein
1.
Kytke seisontajarru.
2.
Mittaa jousen pituus (Kuva 86).
Huomaa: Aluslaattojen etäisyyden tulee olla
64 mm.
3.
Jos säätö on tarpeen, vapauta seisontajarru,
löysää jousen alla oleva vastamutteri ja säädä
suoraan jousen alapuolella olevaa mutteria
(Kuva 86).
4.
Käännä mutteria, kunnes etäisyys on oikea.
Huomaa: Lyhennä jousta kääntämällä mutteria
myötäpäivään tai pidennä jousta kääntämällä
mutteria vastapäivään.
g001104
Kuva 85
1. Hydrauliöljyn jäähdytin
5.
Kiristä kaksi mutteria yhteen.
6.
Kytke seisontajarru ja tarkista jousen pituus
uudelleen.
7.
Jos säätö on tarpeen, toista edellä mainittu
menettely.
8.
Toista vaiheet koneen vastakkaisella puolella.
3. Jäähdyttimen säleikkö
2. Vasen takarengas
Moottorin jäähdytysnesteen vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
Kysy lisätietoja jäähdytysnesteen vaihdosta
valtuutetusta huoltoliikkeestä.
g001294
Kuva 86
1. Jarruvipu kytkettynä
2. Jousi, 64 mm
58
3. Säätömutteri ja
vastamutteri
Hihnan huolto
8.
Irrota vanha hihna.
9.
Asenna uusi hihna leikkurin hihnapyörien ja
moottorin alla olevan vaihteiston hihnapyörän
ympäri (Kuva 88).
Hihnojen tarkastus
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien luistaminen ruohoa leikattaessa,
rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda
leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.
Leikkurin hihnan vaihto
Sivulle poistavat koneet
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa,
rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda
leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Löysää alinta pulttia, jolla leikkuupöydän verho
on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 40).
4.
Irrota metallinen suojuslevy. Katso kohta
Metallisen suojuslevyn irrotus (sivu 40).
5.
Irrota hihnasuojukset (Kuva 87).
g006479
Kuva 88
g006541
3. Työnnä aukko
kielekkeeseen
2. Salpa
6.
Irrota kiristinpyörän jousi.
7.
Irrota jousikuormitteisen kiristinpyörän
hihnaohjain kuvan mukaisesti (Kuva 88).
5. Vaihteiston hihnapyörä
2. Leikkurin karapyörä
6. Kiristinpyörän jousi
3. Jousikuormitteinen
kiristinpyörä
7. Kiristinpyörän laatta (vain
183 cm:n leikkurit)
4. Hihnanohjain 45 asteen
kulmassa
Kuva 87
1. Hihnasuojus
1. Leikkurin hihna
59
10.
Asenna hihnaohjain jousikuormitteiseen
kiristinpyörään 45 asteen kulmaan kuvan
mukaisesti (Kuva 88). Kiristä pultti momenttiin
37–45 N∙m.
11.
Asenna kiristinpyörän jousi kahteen tappiin
(Kuva 88).
12.
Asenna hihnasuojukset liu’uttamalla suojus
kielekkeeseen, asentamalla pultit ja sulkemalla
salvat (Kuva 89).
7.
Irrota vanha hihna.
8.
Asenna uusi hihna hihnapyörille.
9.
Aseta kiinteän kiristinpyörän varren
nelikulmaiseen aukkoon lyhytvartinen
räikkä tai vääntötanko (Kuva 90).
10.
Aseta leikkuupöytä 76 mm:n leikkuukorkeuteen.
11.
Lisää hihnan kireyttä: liikuta kiinteän
kiristinpyörän vartta kääntämällä räikkää
tai vääntötankoa vastapäivään, kunnes
jousikoukkujen välinen etäisyys on 16,5 cm
(Kuva 90).
g006535
Kuva 89
1. Hihnasuojus
3. Työnnä aukko
kielekkeeseen
2. Salpa
13.
Asenna metallinen suojuslevy.
14.
Kiristä alinta pulttia, jolla leikkuupöydän verho
on kiinnitetty leikkuupöytään.
Leikkurin hihnan vaihto
g005911
Kuva 90
Taakse poistavat koneet
Tärkeää: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden
on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen
irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen
kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että
suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan.
Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus
irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen
vahingossa pidikkeistä.
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa,
rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda
leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Löysää alinta pulttia, jolla leikkuupöydän verho
on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 40).
4.
Irrota metallinen suojuslevy. Katso Metallisen
suojuslevyn irrotus (sivu 40).
5.
Irrota hihnasuojukset ja niihin kiinnitetyt pultit.
6.
Löysää kiinteän kiristinpyörän vartta ja vähennä
hihnan kireyttä säätämällä vartta (Kuva 90).
60
1. Lyhytvartinen räikkä tai
vääntötanko
3. Jousikuormitteinen
kiristinpyörä
2. 16,5 cm:n etäisyys
jousikoukkujen välissä
4. Kiinteä kiristinpyörä
12.
Pidä hihnan kireys ennallaan ja kiristä kaksi
pulttia, joilla kiinteän kiristinpyörän varsi on
kiinnitetty.
13.
Irrota räikkä tai vääntötanko kiinteän
kiristinpyörän varren nelikulmaisesta aukosta.
14.
Asenna hihnasuojukset työntämällä kielekkeet
aukkoihin. Asenna ruuvit ja sulje salvat (Kuva
91).
g012506
g001312
Kuva 91
1. Hihnasuojus
3. Pultti
2. Salpa
4. Työnnä kieleke aukkoon
15.
Asenna metallinen suojuslevy. Katso kohta
Metallisen suojuslevyn irrotus (sivu 40).
16.
Kiristä leikkuupöydän verhon pultti. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 40).
17.
Tarkista käyttöhihnojen kireys.
Kuva 92
1. Nuppi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Voimanulosoton
käyttöhihnan vaihto
2. Moottorin etupaneeli
Irrota jousi välivarresta (Kuva 93).
Irrota kytkimen pysäytin.
Irrota vanha voimanulosoton käyttöhihna.
Asenna voimanulosoton käyttöhihna kytkimen
hihnapyörän ja vaihteiston hihnapyörän ympäri
(Kuva 93).
Asenna kuminen kytkimen pysäytin.
Asenna jousi välivarteen (Kuva 93).
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein—Tarkasta
voimanulosoton käyttöhihna.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Löysää moottorin etupaneelin nuppeja ja irrota
paneeli (Kuva 92).
g007176
Kuva 93
61
1. Vaihteisto
4. Kytkin
2. Jousi
5. Kuminen kytkimen
pysäytin
3. Jousikuormitteinen
kiristinpyörä
6. Voimanulosoton
käyttöhihna
Pumpun käyttöhihnan
vaihto
laturin hihnapyörien välissä 98,3 N:n voimalla
painettaessa (Kuva 95).
3.
Kiristä laturin pultit.
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein—Tarkista pumpun
käyttöhihna.
4.
Tarkista hihnan painuma uudelleen ja säädä
hihnaa tarvittaessa.
Huomaa: Irrota voimanulosoton käyttöhihna ensin,
5.
Jos painuma on virheellinen, kiristä alinta ja
ylintä pulttia (Kuva 95).
jos pumpun käyttöhihna on vaihdettava.
1.
Kallista istuin eteenpäin ja irrota moottorin
etupaneeli.
2.
Irrota voimanulosoton käyttöhihna.
3.
Irrota jousi kiristinpyörän varresta (Kuva 94).
4.
Asenna uusi hihna moottorin ja hydraulipumpun
hihnapyörän ympäri (Kuva 94).
5.
Asenna voimanulosoton käyttöhihna.
6.
Asenna jousi kiristinpyörän varteen (Kuva 94).
g000968
Kuva 95
g007177
Kuva 94
1. Kytkin
3. Jousi
2. Pumpun käyttöhihna
4. Jousikuormitteinen
kiristinpyörä
Laturin hihnan vaihto
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein—Tarkista laturin
hihna.
Jos laturin hihna on vaihdettava, kone on toimitettava
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laturin hihnan kiristys
Aseta laturin ja sylinteriryhmän väliin kahva.
2.
Säädä laturin hihnaa ulospäin, kunnes
hihnan painuma on 7–9 mm moottorin ja
4. Ylin pultti
2. Laturin hihna
5. Alin pultti
3. Painuma 7–9 mm 98,3 N:n
voimalla painettaessa
Laturin hihnan vaihto ja
kiristys
1.
1. Laturi
62
Ohjausjärjestelmän
huolto
9.
Paina liikkeenohjausvipua hieman taaksepäin ja
käännä säätöpultin päätä sopivaan suuntaan,
kunnes ohjausvipu on lukitun VAPAA -asennon
keskellä (Kuva 97).
Huomaa: Vivun painaminen taaksepäin pitää
Ohjauskahvan
vapaa-asennon säätö
tapin aukon päässä, jolloin säätöpultti pystyy
siirtämään vivun oikeaan kohtaan.
Jos liikkeenohjausvivut eivät ole yhdensuuntaiset
tai liikkuvat helposti kojetaulun loveen, niitä on
säädettävä. Säädä kukin vipu, jousi ja tanko erikseen.
10.
Kiristä mutteri ja vastamutteri (Kuva 97).
11.
Toista sama koneen vastakkaisella puolella.
Huomaa: Liikkeenohjausvivut on asennettava oikein.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Vapauta istuin ja kallista istuin eteenpäin.
4.
Aloita joko vasemmasta tai oikeasta
liikkeenohjausvivusta.
5.
Siirrä vipu vapaalle, mutta älä lukitse sitä (Kuva
96).
6.
Vedä vipua taakse, kunnes liitintappi (varressa
tapin alla) koskettaa aukon päätä (alkaa juuri
lisätä painetta jouseen), kuvan mukaisesti (Kuva
96).
7.
Tarkista, missä ohjausvipu on kojetaulussa
olevaan loveen nähden (Kuva 96).
g001155
Kuva 97
Huomaa: Sen tulee olla keskellä siten, että
vipu pystyy kallistumaan ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon.
g001046
Kuva 96
1. Lukittu VAPAA -asento
2. Ohjausvipu
8.
3. VAPAA -asento
Jos säätö on tarpeen, löysää haarukkapäätä
vasten olevaa mutteria ja vastamutteria (Kuva
97).
63
1. Leikkuukorkeusvipu
5. Säätöpultti
2. Haarukkapäätä vasten
oleva mutteri
3. Vastamutteri
4. Reiässä oleva liitintappi
6. Haarukkapää
7. Jousi
Hydraulijärjestelmän
huolto
järjestelmästä ja neste lämpenee. Katso
Moottorin käynnistys ja sammutus (sivu 26).
Huomaa: Tarkista määrä nesteen lämmettyä.
Nesteen tulee olla kylmän ja kuuman rajan
välissä.
Hydraulijärjestelmän
turvallinen käyttö
7.
Huomaa: Nesteen tulee ulottua jakolevyn
kuumalle tasolle, kun neste on kuumaa (Kuva
98).
• Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi
•
•
•
•
Lisää tarvittaessa nestettä hydraulisäiliöön.
lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti
muutaman tunnin sisällä.
Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat
hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien
liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin
lisäät hydraulijärjestelmän painetta.
Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä
ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista
hydraulinestettä.
Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.
Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä,
ennen kuin huollat järjestelmää.
8.
Asenna täyttökaulan korkki.
Hydraulijärjestelmän huolto
g004819
Kuva 98
Hydraulinesteen laatuvaatimukset
1. Kuuma neste – täynnä
Hydraulinestelaatu: Toro® HYPR-OIL™ 500
-hydraulineste tai Mobil® 1 15W-50 -neste
Tärkeää: Käytä suositusten mukaista nestettä.
2. Kylmä neste – täynnä
Hydraulisuodattimen ja -nesteen
vaihto
Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.
Hydraulijärjestelmän nestetilavuus: 3,9 litraa
Huoltoväli: 25 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
Hydraulinesteen määrän tarkistus
250 käyttötunnin välein—Vaihda
hydraulisuodatin ja hydraulineste, kun
käytät Mobil® 1 -nestettä.
Huoltoväli: 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
25 käyttötunnin välein
500 käyttötunnin välein—Vaihda
hydraulisuodatin ja hydraulineste, kun
käytät Toro® HYPR-OIL™ 500 -hydraulinestettä.
Huomaa: Hydraulinesteen voi tarkistaa nesteen
ollessa lämmintä tai kylmää. Säiliön sisällä olevalla
jakolevyllä on kaksi tasoa sen mukaan, onko neste
lämmintä vai kylmää.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ympäröivä
alue (Kuva 98).
4. Irrota korkki täyttökaulasta ja katso, onko
säiliössä nestettä (Kuva 98).
5. Jos nestettä ei ole, lisää nestettä säiliöön,
kunnes se ulottuu jakolevyn kylmälle tasolle.
6. Anna moottorin käydä alhaisella joutokäynnillä
15 minuuttia, jotta mahdollinen ilma poistuu
Käytä yli 0 °C:n lämpötiloissa kesäsuodatinta.
Käytä alle 0 °C:n lämpötiloissa talvisuodatinta.
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
Tärkeää: Älä vaihda tilalle autoissa käytettävää öljynsuodatinta. Hydraulijärjestelmä
saattaa vaurioitua pahoin.
3.
64
Aseta suodattimen alle tyhjennysastia, irrota
vanha suodatin ja pyyhi suodattimen istukan
tiivisteen pinta puhtaaksi (Kuva 99).
13.
Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä
ei ole vuotoja.
Huomaa: Jos toinen tai kumpikaan pyörä ei
vedä, katso Hydraulijärjestelmän ilmaus (sivu
65).
14.
Tarkista määrä nesteen lämmettyä.
Huomaa: Nesteen tulee olla kylmän ja kuuman
rajan välissä.
g001044
Kuva 99
15.
1. Hydraulisuodatin
Lisää tarvittaessa nestettä hydraulisäiliöön.
Huomaa: Älä täytä liikaa.
4.
Irrota istukkaan tuleva oikeanpuoleinen
hydrauliputki (Kuva 100).
5.
Anna nesteen valua järjestelmästä
tyhjennysastiaan.
6.
Asenna oikeanpuoleinen hydrauliputki istukkaan
(Kuva 100).
g001043
Kuva 101
1. Hydraulisuodatin
3. Istukka
2. Tiiviste
Hydraulijärjestelmän ilmaus
g001313
Kuva 100
1. Oikeanpuoleinen
hydrauliputki
Vetojärjestelmä on itseilmaava, mutta järjestelmä voi
olla tarpeen ilmata, kun neste on vaihdettu tai jos
järjestelmälle on suoritettu huoltotoimia.
3. Hydraulisäiliö
2. Hydraulisuodatin
7.
Sivele ohut kerros uuden suodattimen
kumitiivisteelle (Kuva 101).
8.
Asenna uusi hydraulinesteen suodatin
suodattimen istukkaan.
1.
Nosta koneen takaosaa siten, että pyörät ovat
irti maasta, ja tue pukeilla.
2.
Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella
joutokäynnillä. Kytke vipu ja veto yhdellä
puolella ja pyöritä pyörää käsin.
3.
Kun pyörä alkaa pyöriä itsestään, pidä se
kytkettynä, kunnes pyörä pyörii tasaisesti
(vähintään kaksi minuuttia).
4.
Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää
tarvittaessa.
5.
Toista menettely vastakkaisella pyörällä.
Huomaa: Älä kiristä.
9.
Lisää hydraulinestettä hydraulisäiliöön, kunnes
nestettä vuotaa suodattimesta. Käännä
sitten nestesuodatinta myötäpäivään, kunnes
kumitiiviste koskettaa suodattimen istukkaa.
Kiristä suodatinta vielä puoli kierrosta (Kuva
101).
10.
Pyyhi läikkynyt neste pois.
11.
Lisää hydraulisäiliöön nestettä jakolevyn
kylmälle tasolle saakka.
12.
Käynnistä moottori ja anna sen käydä
kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu
järjestelmästä.
Hydrauliletkujen tarkistus
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia,
säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät
ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.
65
Huomaa: Pidä hydraulijärjestelmän ympärillä olevat
1.
Nosta runkoa ja tue kone pukeilla siten, että
vetävät pyörät voivat pyöriä vapaasti.
2.
Irrota istuimen turvakytkimen sähköliitin. Kytke
hyppylanka tilapäisesti johdinsarjan liittimen
koskettimiin.
3.
Vapauta istuin ja vedä istuin eteenpäin.
4.
Irrota istuintanko ja kallista istuin kokonaan
eteenpäin.
alueet puhtaina liasta ja ruohosta.
VAARA
Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä
ihon ja aiheuttaa vammoja.
• Asiantuntevan lääkärin tulee leikata ihon
alle joutunut neste muutaman tunnin
sisällä. Jos näin ei tehdä, seurauksena
saattaa olla kuolio.
Oikeanpuoleisen hydraulipumpun
vapaa-asennon säätö
• Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista
rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa
korkeapaineista hydraulinestettä.
1.
• Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai
paperin avulla.
Käynnistä moottori, siirrä kaasuvipu puoliväliin
ja vapauta seisontajarru. Katso kohta Moottorin
käynnistys ja sammutus (sivu 26).
Huomaa: Liikkeenohjausvivun on oltava
vapaalla säätöjen aikana.
• Poista paine varovasti
hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat
järjestelmää.
2.
• Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja
-putket ovat hyvässä kunnossa ja että
kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla,
ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän
painetta.
Säädä pumpputangon pituutta kääntämällä
nuppia sopivaan suuntaan, kunnes pyörä on
pysähtynyt tai pyörii hitaasti taaksepäin (Kuva
102).
3.
Siirrä liikkeenohjausvipua eteen- ja taaksepäin
ja sitten takaisin vapaalle.
Hydraulipumpun
vapaa-asennon säätö
4.
Huomaa: Pyörän on pysähdyttävä tai
pyörittävä hitaasti taaksepäin.
Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.
Huomaa: Varmista, että pyörä pysyy
pysähtyneenä tai pyörii hitaasti taaksepäin.
Säädä tarvittaessa.
Huomaa: Säädä kahvan vapaa-asento ensin. Sen
on oltava oikein, ennen kuin seuraava säätö voidaan
tehdä.
Vetopyörien on pyörittävä tämän säädön aikana.
HENGENVAARA
Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat
pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
• Tue kone pukeilla.
• Älä käytä hydraulisia tunkkeja.
VAARA
Moottorin on oltava käynnissä
liikkeenohjauksen säätöä varten. Kosketus
liikkuviin osiin tai kuumiin pintoihin voi
aiheuttaa tapaturman.
Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut ruumiinosat
sekä vaatteet loitolla pyörivistä osista sekä
äänenvaimentimesta ja muista kuumista
osista.
66
6.
Kiristä pallonivelen lukkomutterit (Kuva 103).
g001070
g001066
Kuva 102
1. Ohjauskulman nuppi
4. Ohjaa konetta oikealle
2. Hydraulisäiliö
5. Ohjaa konetta vasemmalle
Kuva 103
3. Hydraulipumput
1. Kaksi mutteria
2. Pumpputanko
4. Lukkomutteri
5. Pallonivel
3. Säätöpultti
6. Pumput
Vasemmanpuoleisen
hydraulipumpun vapaa-asennon
säätö
1.
Löysää pumpun ohjaustangon pallonivelten
lukkomuttereita (Kuva 103).
2.
Käynnistä moottori, siirrä kaasuvipu puoliväliin
ja vapauta seisontajarru. Katso kohta Moottorin
käynnistys ja sammutus (sivu 26).
VAARA
Sähköjärjestelmän turvakatkaisu ei toimi
oikein hyppylangan ollessa kytkettynä.
• Irrota hyppylanka johdinsarjan
liittimestä ja kytke liitin
istuinkytkimeen, kun säätö on
valmis.
• Konetta ei saa käyttää hyppylangan
ollessa kytkettynä ja istuinkytkimen
ollessa ohitettuna.
Huomaa: Liikkeenohjausvivun on oltava
vapaalla säätöjen aikana.
Huomaa: Pumpputangon etummaisessa
mutterissa on vasemmanpuoleiset kierteet.
3.
Säädä pumpputangon pituutta kääntämällä
tangon kahta mutteria sopivaan suuntaan,
kunnes pyörä on pysähtynyt tai liikkuu hitaasti
taaksepäin (Kuva 103).
4.
Siirrä liikkeenohjausvipua eteen- ja taaksepäin ja
sitten takaisin vapaalle. Pyörän on pysähdyttävä
tai pyörittävä hitaasti taaksepäin.
5.
Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon. Varmista,
että pyörä pysyy pysähtyneenä tai pyörii hitaasti
taaksepäin. Säädä tarvittaessa.
7.
Kun molempien pumppujen vapaa-asennot on
asetettu, sammuta koneen moottori.
8.
Irrota hyppylanka johdinsarjan liittimestä ja kytke
liitin istuinkytkimeen.
9.
Asenna istuintanko ja laske istuin paikoilleen.
10.
67
Poista pukit.
Leikkuupöydän huolto
Leikkurin tasauskolmessa
asennossa
Tärkeää: Leikkurin tasausta varten tarvitaan vain
kolme mittauskohtaa.
Koneen käyttöönotto
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Tarkista renkaiden paineet ja säädä tarvittaessa
paineeseen 0,9 bar.
4.
Aseta leikkuri 76 mm:n leikkuukorkeuteen.
5.
Tarkasta kaikki neljä ketjua.
g006888
Kuva 104
1. Mittaa tästä terästä kovalle 2. Mittaa kohdista B ja C
pinnalle
Huomaa: Ketjujen on oltava kireällä.
2.
Mittaa oikea terä kohdasta B vaakatasossa
olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään
(Kuva 104).
3.
Merkitse mitta muistiin. Mitan on oltava
80–83 mm.
4.
Aseta vasen terä sivuttain koneeseen nähden
(Kuva 104).
5.
Mittaa vasen terä kohdasta C (Kuva 104)
vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen
leikkuusärmään.
6.
Merkitse mitta muistiin. Mitan on oltava
80–83 mm.
7.
Jos mitta kohdassa B tai C ei ole oikein, löysää
pulttia, joka kiinnittää takaketjun takatukivarteen
(Kuva 105).
Huomaa: Säädä takaketjut leikkurin
kiinnityskohtaan aukon yläosaan.
• Jos takaketju on löysällä, laske (löysää)
saman puolen etutukivartta. Katso kohta
Leikkurin pitkittäiskaltevuuden säätö (sivu
69).
• Jos etuketju on löysällä, nosta (kiristä)
kyseisen ketjun etutukivartta. Katso kohta
Leikkurin pitkittäiskaltevuuden säätö (sivu
69).
Leikkurin tasaus sivuttaissuunnassa
1.
Aseta oikea terä sivuttain koneeseen nähden
(Kuva 104).
68
g001040
g001041
Kuva 105
1. Takaketju
5. Säätöpultti
2. Takatukivarsi
3. Pultti
4. Vastamutteri
6. Etunivel
7. Etutukivarsi
8.
Kuva 106
1. Mittaa tästä terästä kovalle 2. Mittaa kohdista A ja B
pinnalle
2.
Löysää takatukivarren alla olevaa vastamutteria
ja säädä säätöpulttia siten, että mitta on
80–83 mm (Kuva 105).
Mittaa oikeanpuoleinen terä kohdasta A
vaakatasossa olevasta pinnasta terän kärjen
leikkuusärmään (Kuva 106).
3.
Merkitse mitta muistiin.
Huomaa: Mitan kannattaa olla sama leikkurin
4.
Mittaa oikea terä kohdasta B vaakatasossa
olevasta pinnasta terän kärjen leikkuusärmään
(Kuva 106).
5.
Merkitse mitta muistiin.
6.
Leikkuuterän tulee olla 6–10 mm alempana
kohdassa A kuin kohdassa B (Kuva 106). Jos
mitta on väärä, jatka seuraaviin vaiheisiin.
molemmilla puolilla.
9.
10.
Kiristä takatukivarren alla oleva vastamutteri
ja kiristä pultti, joka kiinnittää ketjun
takatukivarteen.
Säädä vastakkainen puoli tarvittaessa.
Huomaa: Molemmat etunivelet on säädettävä
Leikkurin pitkittäiskaltevuuden
säätö
1.
samaan aikaan, jotta ketjut pysyisivät yhtä
kireällä.
Aseta oikeanpuoleinen terä pitkittäin
koneeseen nähden (Kuva 106).
7.
Löysää etunivelten vastamuttereita (oikean ja
vasemman nivelen edestä) noin 13 mm (Kuva
105).
8.
Säädä nostomuttereita koneen molemmilla
puolilla siten, että terä on edessä kohdassa A
6–10 mm alempana kuin takana kohdassa B
(Kuva 105).
9.
Lukitse korkeus kiristämällä molemmat nivelten
vastamutterit etuniveltä vasten.
10.
Tarkista, että ketjut ovat yhtä kireällä, ja säädä
tarvittaessa uudelleen.
Painejousen säätö
69
1.
Nosta leikkurin nostovipu kuljetusasentoon.
2.
Tarkista kahden ison aluslaatan välinen etäisyys.
Sen tulee olla 28,2 cm (132 cm:n leikkuupöytä),
26,7 cm (152 cm:n leikkuupöytä) tai 29,2 cm
(183 cm:n leikkuupöytä) (Kuva 107).
Terien turvallinen käyttö
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala
voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
Älä yritä korjata vaurioitunutta terää, koska se saattaa
mitätöidä tuotteen turvasertifioinnin.
• Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien
ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja
noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät
saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa
suoristaa eikä hitsata.
• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita,
sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää
myös muita teriä.
g002479
Kuva 107
1. Isojen aluslaattojen väli
28,2 cm (132 cm:n
leikkuupöytä)
6. Nostomutteri
2. Etumutteri
3. Jousen vastamutteri
4. Etunivel
7. Etutukivarsi
8. Iso aluslaatta
9. Isojen aluslaattojen väli
26,7 cm (152 cm:n
leikkuupöytä)
5. Nivelen vastamutteri
10. Isojen aluslaattojen väli
29,2 cm (183 cm:n
leikkuupöytä)
3.
Ennen terien tarkastusta tai
huoltoa
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
Terien tarkastus
Säädä tätä etäisyyttä löysäämällä jousen
vastamutteria ja kääntämällä kunkin jousen
edessä olevaa mutteria (Kuva 107).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Huomaa: Mutterin kääntäminen myötäpäivään
lyhentää jousta ja kääntäminen vastapäivään
pidentää jousta.
4.
1.
Lukitse mutteri paikoilleen kiristämällä jousen
vastamutteri (Kuva 107).
Leikkuuterien huolto
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät
terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia
repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat
muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa
kasvisairauksille.
1.
Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 108).
2.
Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia,
irrota terä ja teroita se. Katso Terien teroitus
(sivu 71).
3.
Tarkasta terät, etenkin kupera alue.
4.
Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen,
kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä
alueella, asenna uusi terä välittömästi (Kuva
108).
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi
vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia
vaihtoteriä.
g006530
Kuva 108
70
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Halkeama
Terien irrotus
Taipuneiden terien tarkistus
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja
taaksepäin.
4.
Mittaa vaakasuorasta pinnasta terien
leikkuusärmään (asento A) (Kuva 109).
Terät on vaihdettava, jos ne ovat osuneet kiinteään
esineeseen, jos terä on epätasapainossa tai jos se on
taipunut. Varmista koneen suorituskyky ja turvallisuus
käyttämällä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä. Muiden
valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa
sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien
mukainen.
1.
Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan
avulla.
2.
Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä
kara-akselista (Kuva 110).
g003177
Kuva 109
g004536
Kuva 110
1. Mittaa tästä terästä kovalle 2. Asento A
pinnalle
5.
Käännä terien vastakkainen päät osoittamaan
eteenpäin.
6.
Mittaa vaakasuoralta pinnalta leikkuuterien
leikkuusärmään samasta kohdasta kuin edellä
vaiheessa 4.
1. Terän siipialue
3. Jousialuslaatta
2. Terä
4. Teräpultti
Terien teroitus
1.
Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista
päistä (Kuva 111).
Huomaa: Vaiheiden 4 ja 6 välisten mittojen ero
ei saa olla yli 3 mm.
Huomaa: Säilytä alkuperäinen kulma.
Huomaa: Jos ero on yli 3 mm, terä on
Huomaa: Terä säilyttää tasapainonsa,
kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan
materiaalia yhtä paljon.
vaihdettava, koska se on taipunut.
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi
rikkoutua ja johtaa käyttäjän tai
sivullisten vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä hio tai tee teräviä lovia terän
särmiin tai pintoihin.
g000276
Kuva 111
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan.
71
2.
Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän
tasaimeen (Kuva 112).
Suuntaimen vaihto
Huomaa: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se
Vain sivulle poistavat koneet
on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.
VAARA
Huomaa: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa
Jos heittoaukko ei ole peitossa, kone saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten
suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava
tapaturma. Seurauksena voi olla myös
kosketus terään.
sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 111).
• Älä koskaan käytä konetta ilman
suojuslevyä, leikkuujätelevyä tai
ruohosuppiloa ja ruohonkerääjää.
g000277
Kuva 112
1. Terä
2. Tasain
• Varmista, että suuntain on ala-asennossa.
3.
Toista, kunnes terä on tasapainossa.
1.
Irrota lukkomutteri, pultti, jousi ja välikappale,
jotka kiinnittävät suuntaimen kääntökannattimiin
(Kuva 114).
Asenna terä kara-akseliin (Kuva 113).
2.
Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.
Tärkeää: Terän kuperan puolen on
osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta
kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
3.
Aseta välikappale ja jousi suuntaimeen. Aseta
jousen L-pää leikkuupöydän reunan taakse.
Terien asennus
1.
2.
Huomaa: Varmista, että jousen L-pää on
asennettu leikkuupöydän reunan taakse ennen
pultin asennusta (Kuva 114).
Asenna jousilevy ja teräpultti (Kuva 113).
Huomaa: Jousilevyn kartiopuoli on
3.
asennettava pultin päätä kohti (Kuva 113).
4.
Asenna pultti ja mutteri.
Kiristä teräpultti momenttiin 115–150 N∙m.
5.
Aseta jousen J-koukkupää suuntaimen ympärille
(Kuva 114).
Tärkeää: Suuntaimen on pystyttävä
laskeutumaan asentoonsa. Nosta suuntain
ylös ja tarkista, että sen voi laskea kokonaan
alas.
g004536
Kuva 113
1. Terän siipialue
3. Jousilevy
2. Terä
4. Teräpultti
72
Puhdistus
Leikkuupöydän alapuolen
puhdistus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
1.
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta
teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke
seisontajarru.
2.
Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3.
Nosta leikkuupöytä KULJETUSASENTOON.
g002519
Kuva 114
1. Pultti
2. Välikappale
5. Jousi asennettuna
6. Suuntain
3. Lukkomutteri
7. Aseta jousen L-pää
leikkuupöydän reunan
taakse ennen pultin
asennusta.
8. Jousen J-koukkupää
4. Jousi
Jätteiden hävitys
Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin
jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on
hävitettävä kansallisten ja paikallisten määräysten
mukaisesti.
73
Varastointi
Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei
ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele
kone varastointia varten seuraavasti:
Turvallisuus varastoinnin
aikana
• Sammuta moottori, irrota virta-avain, odota,
kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja
anna koneen jäähtyä ennen sen varastointia.
A.
Käytä moottoria viiden minuutin ajan, jotta
lisäainetta sisältävä polttoaine kiertää koko
polttoainejärjestelmässä.
B.
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja
tyhjennä polttoainesäiliö. Katso kohta
Polttoainesäiliön huolto (sivu 50).
• Älä säilytä konetta tai polttoainetta lähellä avotulta
Huomaa: Käynnistä moottori ja anna sen
tai tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.
käydä, kunnes se sammuu.
• Irrota virta-avain ja säilytä se turvallisessa
C.
paikassa lasten ulottumattomissa.
Tärkeää: Stabilointiainetta/-lisäainetta
sisältävää polttoainetta ei saa
säilyttää polttoaineen stabilointiaineen
valmistajan suositusta kauempaa.
Puhdistus ja varastointi
1.
2.
Vapauta teräkytkin (voimanulosotto),
kytke seisontajarru, käännä virta-avain
PYSÄYTYS-asentoon ja irrota avain.
Poista ruoho, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista ja
hydraulijärjestelmästä. Puhdista lika ja roskat
moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen
kotelosta.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,
älä etenkään kojetaulun, moottorin ja
hydraulipumppujen läheisyydessä.
3.
Tarkista jarru. Katso kohta Jarrujen huolto (sivu
58).
Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta
Ilmanpuhdistimen huolto (sivu 44).
Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu (sivu 40).
4.
Vaihda kampikammioöljy. Katso kohta
Moottoriöljyn vaihto (sivu 48).
Tarkista rengaspaine. Katso kohta
Rengaspaineen tarkistus (sivu 53).
Vaihda hydraulisuodattimet. Katso kohta
Hydraulisuodattimen ja -nesteen vaihto (sivu
64).
Lataa akku. Katso kohta Akun lataus (sivu 52).
Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri
sitten vesiletkulla.
Huomaa: Käytä konetta teräkytkin
(voimanulosotto) kytkettynä ja korkeimmalla
tyhjäkäyntinopeudella 2–5 minuutin ajan pesun
jälkeen.
5.
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Noudata
paikallisten viranomaisten ohjeita.
Tarkista terien kunto. Katso kohta Terien
tarkastus (sivu 70).
74
6.
Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.
Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.
7.
Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat
metallipinnat. Maalia on saatavissa
valtuutetusta huoltoliikkeestä.
8.
Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin
tai varastotilaan. Irrota avain virtalukosta ja
pidä se lasten ja muiden luvattomien käyttäjien
ulottumattomissa. Peitä kone suojataksesi sen
ja pitääksesi sen puhtaana.
Vianetsintä
Ongelma
Käynnistin ei pyöritä.
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Mahdollinen syy
1. Teräkytkin (voimanulosotto) on
kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin (voimanulosotto)
vapautettuun asentoon.
2. Seisontajarru ei ole kytkettynä.
3. Ajovivut eivät ole LUKITTU VAPAA
-asennossa.
4. Käyttäjä ei istu istuimella.
5. Akussa ei ole latausta.
6. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
7. Sulake on palanut.
8. Rele tai kytkin on rikkoutunut.
2. Kytke seisontajarru.
3. Varmista, että ajovivut ovat LUKITTU
VAPAA -asennossa.
4. Istu istuimelle.
5. Lataa akku.
6. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
7. Vaihda sulake.
8. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Polttoaineen sulkuventtiili on kiinni.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Kaasuvipu ei ole oikeassa asennossa.
1 Rele tai kytkin on rikkoutunut.
0.
2. Avaa polttoaineen sulkuventtiili.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Varmista, että kaasuvipu on HIDAS- ja
NOPEA-asentojen puolivälissä.
5. Vaihda polttoainesuodatin.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
8. Tarkista istuinkytkimen merkkivalo.
Vaihda istuin tarvittaessa.
9. Tarkista, että sähköliitäntöjen
kosketus on kunnossa. Puhdista
liitäntöjen koskettimet huolellisesti
sähkökytkentöjen puhdistusaineella,
levitä niihin eristerasvaa ja kytke ne.
1 Ota yhteys valtuutettuun
0. huoltoliikkeeseen.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Moottorin yläpuolella olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
5. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on
tukossa.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Puhdista polttoainesäiliön korkki tai
vaihda se.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin yläpuolella olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainesuodattimessa on likaa.
6. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
7. Ilmanpuhdistin on likainen.
8. Istuinkytkin ei toimi oikein.
9. Sähköliitännät ovat ruostuneet,
löystyneet tai vioittuneet.
Moottori menettää tehoaan.
Moottori ylikuumenee.
Korjaustoimenpiteet
75
Ongelma
Kone ei liiku.
Epänormaali värinä.
Mahdollinen syy
1. Ohitusventtiilit eivät ole tiukasti kiinni.
1. Kiristä ohitusventtiilit.
2. Pumpun hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
3. Pumpun hihna on irronnut
hihnapyörästä.
4. Kiristinpyörän jousi on rikki tai puuttuu.
5. Hydraulinestettä on liian vähän tai se
on liian kuumaa.
2. Vaihda hihna.
4. Vaihda jousi.
5. Lisää säiliöihin hydraulinestettä tai
anna sen jäähtyä.
1. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
1. Asenna uusi leikkuuterä / uudet
leikkuuterät.
2. Terän kiinnityspultti on löysällä.
3. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
4. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
5. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä terän kiinnityspultti.
3. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
4. Kiristä löysä pyörä.
6. Terän kara on taipunut.
7. Moottorin pidin löysällä tai kulunut.
Leikkaustulos on epätasaisen korkuinen.
3. Vaihda hihna.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet.
3. Leikkuupöytä ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä / uudet
leikkuuterät.
3. Tasaa leikkuupöytä sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Puhdista leikkurin alapuoli.
5. Aseta oikea rengaspaine.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Leikkurin alapuoli on likainen.
5. Väärä rengaspaine.
6. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
1. Leikkuupöydän hihna on kulunut,
löysällä tai rikkinäinen.
1. Vaihda leikkuupöydän hihna.
2. Leikkuupöydän hihna on irronnut
hihnapyörältä.
2. Asenna leikkuupöydän hihnapyörä ja
tarkista kiristinpyörän, sen varren ja
jousen asento ja toiminta.
3. Tarkista hihnan kireys tai asenna uusi
hihna.
4. Vaihda jousi.
3. Pumpun käyttöhihna on kulunut,
löysällä tai rikkinäinen.
4. Kiristinpyörän jousi on rikki tai puuttuu.
76
Kaaviot
g012068
Kytkentäkaavio (Rev. A)
77
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0282 Rev C
Tietoa Kalifornian osavaltion antamasta varoituksesta (Kalifornian lakiesitys 65)
Mikä tämä varoitus on?
Myytävässä tuotteessa saattaa olla seuraava varoitusmerkki:
VAROITUS: Syöpä ja lisääntymiseen liittyvä haitta – www.p65Warnings.ca.gov.
Mikä on lakiesitys 65?
Lakiesitys 65 koskee kaikkia yrityksiä, jotka toimivat tai myyvät tuotteita Kaliforniassa tai valmistavat tuotteita, joita voidaan myydä Kaliforniassa tai tuoda
Kaliforniaan. Se määrää, että Kalifornian kuvernööri ylläpitää ja julkaisee luettelon kemikaaleista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää, synnynnäisiä
vikoja ja / tai muita lisääntymishäiriöitä. Vuosittain päivitettävä luettelo sisältää satoja kemikaaleja, joita monet jokapäiväisessä käytössä olevat tuotteet
sisältävät. Lakiesityksen 65 tarkoituksena on tiedottaa yleisöä näille kemikaaleille altistumisesta.
Lakiesitys 65 ei kiellä näitä kemikaaleja sisältävien tuotteiden myyntiä, mutta se vaatii varoitusten esittämistä tuotteessa, tuotepakkauksessa tai
tuoteasiakirjoissa. Lakiesityksen 65 mukainen varoitus ei tarkoita, että tuote rikkoisi tuoteturvallisuusvaatimuksia tai -standardeja. Itse asiassa
Kalifornian hallitus on selventänyt, että lakiesityksen 65 mukainen varoitus ”ei ole sääntelyyn liittyvä päätös siitä, onko tuote turvallinen vai vaarallinen”.
Monia näistä kemikaaleista on käytetty jokapäiväisessä käytössä olevissa tuotteissa vuosia ilman dokumentoitua haittaa. Lisätietoja on osoitteessa
https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus tarkoittaa, että yritys on joko (1) arvioinut altistuksen ja tullut siihen tulokseen, että se ylittää ”ei-merkittävän riskitason”
tai (2) on päättänyt antaa varoituksen perustuen tietoihinsa luettelossa olevan kemiallisen aineen olemassaolosta, mutta ei arvioi altistusta.
Sovelletaanko tätä lakia kaikkialla?
Lakiesityksen 65 mukaiset varoitukset vaaditaan vain Kalifornian lainsäädännössä. Varoituksia on esillä Kaliforniassa erilaisissa ympäristöissä,
muun muassa ravintoloissa, päivittäistavarakaupoissa, hotelleissa, kouluissa ja sairaaloissa sekä monenlaisissa tuotteissa. Lisäksi jotkut verkko- ja
postimyyntiyritykset antavat lakiesityksen 65 mukaisia varoituksia verkkosivustoillaan tai myyntiluetteloissaan.
Miten Kalifornian varoitukset eroavat Yhdysvaltain liittovaltion rajoituksista?
Lakiesityksen 65 vaatimukset ovat usein tiukempia kuin Yhdysvaltain liittovaltion vaatimukset ja kansainväliset vaatimukset. Useat aineet edellyttävät
lakiesityksen 65 mukaisen varoituksen, vaikka aineen pitoisuus on huomattavasti pienempi kuin liittovaltion rajoituksissa. Esimerkiksi lyijyä koskeva
rajoitus lakiesityksen 65 mukaisen varoituksen puitteissa on 0,5 µg/vrk, mikä on selvästi liittovaltion ja kansainvälisiä vaatimuksia vähemmän.
Miksi kaikissa vastaavissa tuotteissa ei ole varoitusta?
•
•
Kaliforniassa myytäviin tuotteisiin vaaditaan lakiesityksen 65 mukainen merkintä, vaikka sitä ei vaadita muualla myytäviin vastaaviin tuotteisiin.
•
•
Lakiesityksen 65 täytäntöönpano on epäjohdonmukaista.
Lakiesitystä 65 koskevassa oikeudenkäynnissä voidaan päättää, että yritys voi joutua käyttämään tuotteissaan lakiesityksen 65 mukaisia varoituksia,
mutta muihin vastaavia tuotteita valmistaviin yrityksiin ei välttämättä sovelleta kyseistä vaatimusta.
Yritys voi päättää olla antamatta varoituksia, koska se on tullut siihen tulokseen, ettei lakiesitys 65 edellytä sitä. Se, ettei tuotteessa ole varoitusta,
ei tarkoita sitä, että tuotteella ei olisi samoja kemikaalipitoisuuksia.
Miksi tämä varoitus on Toro-tuotteissa?
Toro on päättänyt tarjota kuluttajille mahdollisimman paljon tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ostamistaan ja käyttämistään
tuotteista. Toro antaa varoituksia tietyissä tapauksissa, kun se tietää, että tuotteessa on yhtä tai useampaa luettelossa olevaa kemikaalia, mutta
ei arvioi altistustasoa, koska kaikista luettelon kemikaaleista ei ole olemassa altistuksen raja-arvoja. Toro on varmuuden vuoksi päättänyt antaa
lakiesityksen 65 mukaiset varoitukset, vaikka Toro-tuotteista saatu altistus voi olla vähäinen tai selvästi ”ei-merkittävällä riskitasolla”. Lisäksi jos Toro
ei anna näitä varoituksia, Kalifornian osavaltio tai lakiesityksen 65 toimeenpanoa vaativat yksityiset tahot voivat haastaa Toron oikeuteen, mistä
voi aiheutua huomattavia rangaistuksia.
Rev A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement