Toro 18in Dethatcher Användarmanual

Toro 18in Dethatcher Användarmanual
Form No. 3416-159 Rev A
Enhet för tovigt, högvuxet gräs
på 46 cm
Modellnr 23513—Serienr 316000001 och högre
g025335
Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)
*3416-159* A
Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv.
Mer information finns i produktens separata försäkran
om överensstämmelse.
VARNING
KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning
Den här produkten innehåller en
eller flera kemikalier som av den
amerikanska delstaten Kalifornien
anses orsaka cancer, fosterskador och
andra fortplantningsskador.
Motoravgaserna från denna produkt
innehåller kemikalier som av den
amerikanska delstaten Kalifornien
anses orsaka cancer, fosterskador eller
andra fortplantningsskador.
1
g025340
g025340
Figur 1
1. Här finns modell- och serienumren
Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i
Kaliforniens Public Resource Code att använda eller
köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om
motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i
fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att
motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för
att förhindra brand.
Modellnr
Serienr
I den här bruksanvisningen anges potentiella risker
och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med
en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som
kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om
föreskrifterna inte följs.
Detta tändningssystem överensstämmer med
bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.
Introduktion
g000502
Figur 2
1. Varningssymbol
Den här maskinen klipper tovigt, högvuxet gräs. Den
är avsedd för användning på små till medelstora
gräsmattor runt bostäder eller affärsanläggningar.
Två ord används också i den här bruksanvisningen för
att markera information. Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmän information
som är värd att notera.
Läs denna information noga så att du lär dig att
använda och underhålla produkten på rätt sätt, och
för att undvika person- och produktskador. Du är
ansvarig för att produkten används på ett korrekt och
säkert sätt.
Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få
information om produkter och tillbehör, få hjälp med
att hitta en återförsäljare eller för att registrera din
produkt.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller
Toros kundservice och ha produktens modelloch serienummer till hands om du har behov av
service, Toro-originaldelar eller ytterligare information.
Figur 1 visar var du finner produktens modell- och
serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.
© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Kontakta oss på www.Toro.com.
Tryckt i USA
Med ensamrätt
Innehåll
Säkerhet
Säkerhet ................................................................... 3
Säker driftspraxis................................................ 3
Säkerhets- och instruktionsdekaler .................... 5
Montering .................................................................. 7
Fälla upp handtaget ............................................ 7
Kontrollera oljenivån i motorn ............................. 7
Produktöversikt ......................................................... 7
Reglage ............................................................. 8
Specifikationer ................................................... 9
Redskap/tillbehör................................................ 9
Körning ................................................................... 10
Kontrollera oljenivån i motorn ........................... 10
Ta bort skräp från maskinen .............................. 10
Fylla på bränsle ................................................ 10
Starta och stänga av motorn ............................. 12
Använda maskinen ........................................... 12
Arbetstips ........................................................ 12
Underhåll ................................................................ 13
Rekommenderat underhåll .................................. 13
Förberedelser för underhåll ................................. 13
Koppla bort tändkabeln..................................... 13
Motorunderhåll .................................................... 13
Serva luftrenaren .............................................. 13
Serva motoroljan .............................................. 14
Rengöra sedimentskålen.................................. 15
Utföra service på tändstiftet .............................. 15
Underhålla remmarna .......................................... 16
Kontrollera remspänningen .............................. 16
Justera remspänningen .................................... 17
Underhålla slagknivarna....................................... 17
Kontrollera slagknivarna ................................... 17
Byta slagknivarna ............................................. 17
Förvaring ................................................................ 18
Ta klipparen ur förvaring ................................... 19
Felaktig användning eller felaktigt underhåll
från förarens eller ägarens sida kan leda till
personskador. För att minska risken för skador
ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och
uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen
betyder Var försiktig, Varning eller Fara –
anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna
inte följs kan det leda till personskador eller
dödsfall.
Säker driftspraxis
Nedanstående anvisningar baseras på
ANSI-standarden B71.4–2004.
Utbildning
• Läs bruksanvisningen och annat utbildningsma-
•
•
•
•
terial. Om förare eller mekaniker inte kan läsa
texten är det ägarens ansvar att förklara innehållet
i materialet för dem.
Lär dig hur man använder utrustningen på ett
säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan
och säkerhetsskyltar.
Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det
är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.
Låt aldrig barn eller personer som inte har fått
nödvändig utbildning köra eller utföra underhåll
på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa
användarens ålder.
Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar
för olyckor eller skador som han/hon utsätter sig
själv och andra människor eller egendom för.
Förberedelser
• Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör
•
•
•
3
och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett
bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och
redskap som godkänts av tillverkaren.
Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd,
halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt
upp långt hår och använd inte smycken.
Undersök området där utrustningen ska användas
och avlägsna föremål som stenar, leksaker och
ståltråd som kan komma i kontakt med maskinen.
Var extra försiktig vid hantering av bränsle och
andra vätskor. De är brandfarliga och ångorna är
explosiva.
– Använd endast godkända behållare.
– Ta inte bort tanklocket eller fyll på bränsle när
motorn är igång.
– Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.
– Rök inte.
•
Underhåll och förvaring
– Fyll aldrig på eller tappa ur bränsle ur maskinen
inomhus.
Kontrollera att förarnärvaroreglaget,
säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast
och fungerar ordentligt. Om de inte fungerar
ordentligt ska de inte användas.
• Låt alla rörliga delar stanna innan någon justering,
rengöring eller reparation utförs. Höj slagknivarna,
stanna maskinen, stäng av motorn och koppla bort
tändkabeln.
• Ta bort gräs och skräp från knivarna, drivhjulen,
ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda.
Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.
Körning
• Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.
• Använd endast maskinen i bra belysning, och
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Låt motorn svalna innan maskinen ställs i förvaring
och förvara den inte i närheten av öppen eld.
undvik gropar och dolda faror.
Starta endast motorn från förarplatsen.
Använd aldrig maskinen om sköldar, kåpor eller
andra skydd inte sitter fast ordentligt. Se till att alla
säkerhetsbrytare fungerar som de ska.
Ändra inte inställningarna för motorns
varvtalshållare och övervarva inte motorn.
Höj slagknivarna, stanna maskinen och stäng av
motorn innan du lämnar förarsätet, oavsett orsak.
Stanna maskinen och undersök slagknivarna om
du kör på ett föremål eller vid onormal vibration.
Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.
Håll händer och fötter borta från slagknivarna.
Håll husdjur och kringstående på behörigt avstånd
från maskinen.
Var uppmärksam, sänk farten och var försiktig
när du svänger. Titta bakåt och åt sidan innan du
ändrar körriktning.
Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller
påverkad av alkohol eller läkemedel.
Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador
eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området
ska maskinen inte användas. Sök skydd.
Var extra försiktig när du lastar maskinen på eller
av en släpvagn eller lastbil.
Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd
sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan
försämra sikten.
Var uppmärksam på eventuella hinder i
driftområdet. Planera rutten så att du undviker
eventuella hinder.
• Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid
förvaring eller under transport på släpvagn.
Förvara inte bränsle nära öppen eld och tappa inte
ur bränsle inomhus.
• Parkera maskinen på en plan yta. Låt aldrig
obehöriga personer utföra service på maskinen.
• Använd domkrafter eller säkerhetsspärrar för att
stötta upp komponenter när det behövs.
• Lätta försiktigt på trycket i komponenter med
upplagrad energi.
• Ta bort tändkabeln innan du utför några
reparationer.
• Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör
helst inga justeringar när motorn är igång.
• Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag
åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.
• Använd endast redskap som har godkänts av Toro.
Garantin kan ogiltigförklaras om icke godkända
redskap används på maskinen.
Arbete på sluttningar
• Använd inte maskinen i sluttningar när gräset
•
•
är blött. Hala underlag minskar drivkraften och
kan göra så att maskinen slirar och du förlorar
kontrollen.
Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. stenar och
grenar i användningsområdet.
Starta och stanna aldrig tvärt i en sluttning. Om
däcken förlorar drivkraft kopplar du ur slagknivarna
och fortsätter långsamt bort från sluttningen.
4
Säkerhets- och instruktionsdekaler
Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns
nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut
eller ersättas.
decal117-4979
decal93-7321
117-4979
93-7321
1. Varning – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla
skydd sitter på plats.
1. Varning – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla
skydd sitter på plats.
decal125-3809
125-3809
1. Varning – läs bruksanvisningen.
5. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt
avstånd från maskinen.
6. Varning – stäng av motorn innan du kliver ur maskinen.
2. Varning – använd inte maskinen om du inte har genomgått
förarutbildning.
7. Varning – stäng av motorn och koppla bort tändkabeln innan
du utför underhåll på maskinen.
3. Risk för kringflygande föremål – stäng av motorn och ta bort
allt skräp som ligger i vägen.
4. Varning – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd
sitter på plats.
decal125-3897
125-3897
1. Varning – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla
skydd sitter på plats.
decal130-8322
130-8322
1. Använd endast bränsle
3. Använd inte bränsle som
som har ett alkoholinnehåll
har ett alkoholinnehåll över
under 10 % baserat på
10 % baserat på volym.
volym.
2. Du hittar mer
information om bränsle i
bruksanvisningen.
5
decal127-4061
127-4061
1. Knivar
4. Starta motorn genom att
hålla i handtaget.
2. Snabbt
5. Släpp handtaget för att
stänga av motorn.
3. Långsamt
6
Montering
Produktöversikt
2
Fälla upp handtaget
1
1. Höj handtaget till driftläget (Figur 3).
3
4
6
5
g025337
g025337
Figur 4
g025336
g025336
Figur 3
2. Lås samman handtagssektionerna genom att
skjuta de ovala låsringarna som sitter på vardera
sida om det övre handtaget ned över det nedre
handtaget (Figur 3).
Kontrollera oljenivån i
motorn
Maskinen levereras från fabriken med olja i motorns
vevhus, men du kan behöva fylla på olja. Se Serva
motoroljan (sida 14).
7
1. Förarnärvaroreglage
4. Bränsletank
2. Handtag
5. Djupreglagespak
3. Gasreglagespak
6. Startsnörets handtag
Reglage
G023178
g023178
Figur 5
1. Startsnöre
2. Sedimentskål
4. Choke
5. Gasreglage
3. Bränslekran
Startsnöre
Starta motorn genom att dra i startsnörets handtag
(Figur 5).
Bränslekran
Stäng bränslekranen vid transport och förvaring av
maskinen (Figur 5).
Chokereglage
Skjut chokereglaget framåt innan du startar motorn
om den är kall. Reglera choken så att motorn går
jämnt när den har startats. Dra tillbaka chokereglaget
helt så snart som möjligt.
g023010
Obs: En varm motor kräver lite eller ingen choke.
Figur 6
1. Förarnärvaroreglage
Förarnärvaroreglage
Maskinen startar och drivs med hjälp av
förarnärvaroreglaget.
Starta motorn genom att hålla ned förarnärvaroreglaget (Figur 6). Låt maskinen gå genom att hålla
förarnärvaroreglaget intryckt.
8
Gasreglage
För reglaget framåt för att öka motorvarvtalet och dra
reglaget bakåt för att minska motorvarvtalet (Figur 7).
1
2
3
4
g025338
g025338
Figur 8
1. Djupreglagespak
3. Hårnålssprint
2. Hål för transportläge
4. Låspinne
Specifikationer
g023016
Figur 7
Obs: Delarnas specifikationer och utformning kan
1. Gasreglage
ändras utan föregående meddelande.
Bredd
Längd (i drift)
Djupreglagespak
Längd (med handtaget
nedfällt)
Med djupreglagespaken kan du ange djupet
för slagknivarna i tio olika klipplägen, samt ett
transportläge.
Höjd (i drift)
Justera djupinställningen genom att ta bort
hårnålssprinten, dra ut låspinnen och föra spaken
framåt eller bakåt till önskat djup (Figur 8).
69,9 cm
111,8 cm
86,4 cm
94 cm
Höjd (med handtaget nedfällt)
63,5 cm
Vikt
61,2 kg
Redskap/tillbehör
Viktigt: För inte spaken i sidled eftersom den kan
böjas.
Det finns ett urval av godkända redskap och
tillbehör som du kan använda för att förbättra
och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en
auktoriserad återförsäljare eller distributör, eller gå till
www.Toro.com för att se en lista över alla godkända
redskap och tillbehör.
9
Körning
Obs: Om oljenivån är låg fyller du långsamt på
mer olja i påfyllningsröret så att den når precis
upp till mitten på oljestickan.
Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika
1
med förarens vänstra respektive högra sida vid normal
körning.
2
3
Kontrollera oljenivån i
motorn
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
1. Stäng av motorn, koppla ur slagknivarna och
vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Gör rent runt oljestickan så att inte smuts ramlar
ner i påfyllningshålet och orsakar skador på
motorn (Figur 9).
5
4
Obs: Kontrollera att motorn står jämnt.
g019686
g019686
Figur 10
1. Påfyllningsrör
4. Nedre markering
2. Oljesticka
5. Oljeavtappningsskruv
3. Övre markering
Viktigt: Fyll inte på för mycket olja i
vevhuset innan du kör motorn eftersom detta
kan skada motorn.
Ta bort skräp från maskinen
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
1. Koppla ur slagknivarna, stäng av motorn och
vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Borsta bort smuts och skräp från luftrenaren och
motoröppningarna.
Fylla på bränsle
g019540
Rekommenderat bränsle:
• Använd endast rent och färskt (inte äldre än
30 dagar) blyfritt bränsle med oktantal 87 eller
högre för bästa resultat (klassificeringsmetod
(R+M)/2).
• Etanol: Bränsle som innehåller upp till 10 % etanol
(gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter)
baserat på volym är godkänt. Etanol och MTBE
är inte samma sak. Bränsle med 15 % etanol
(E15) baserat på volym får inte användas.
Använd aldrig bränsle som innehåller mer
än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15
Figur 9
1. Oljesticka
3. Skruva loss oljestickan och torka av änden
(Figur 9).
4. För ner oljestickan helt i påfyllningsröret (Figur
9).
Viktigt: Skruva inte fast den.
5. Ta ut oljestickan igen och titta på änden (Figur
10).
10
(innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 %
etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol).
Användning av ej godkänt bränsle kan leda till
prestandaproblem och/eller skador på motorn som
eventuellt inte omfattas av garantin.
FARA
Under vissa förhållanden kan statisk
elektricitet frigöras vid tankning och orsaka
gnistor som kan antända bensinångorna.
Brand eller explosion i bränsle kan orsaka
brännskador och materiella skador.
• Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit
bort från ditt fordon före påfyllning.
• Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon
eller på lastbilsflak eller släp, eftersom
plastmattor och liknande kan isolera
dunken och förlänga urladdningstiden för
statisk elektricitet.
• Lasta om möjligt av bränsledrivna
maskiner från lastbilen eller släpet och
tanka när hjulen står på marken.
• Tanka hellre maskiner som är lastade på
en lastbil eller ett släp från en dunk än med
munstycket på en bränslepump om det inte
går att lasta av dem innan.
• Om tankning måste ske från bränslepump
ska munstycket på bränslepumpen hela
tiden vara i kontakt med kanten på tankeller dunköppningen tills tankningen är
klar.
• Använd inte bränsle som innehåller metanol.
• Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en
bränslebehållare under vintern om inte en
stabiliserare används.
• Tillför ingen olja i bränslet.
Viktigt: Du kan undvika startproblem genom att
tillsätta en stabiliserare året runt som du blandar
med bensin som inte är äldre än 30 dagar. Kör
maskinen tills bränsletanken är tom om du inte
ska använda den på mer än 30 dagar.
Använd inga andra bränsletillsatser än sådana
som är avsedda för stabilisering av bränslet.
Använd inte alkoholbaserade stabiliserare med
t.ex. etanol, metanol och isopropanol.
FARA
Under vissa förhållanden är bränsle extremt
brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller
explosion i bränsle kan orsaka brännskador
och materiella skador.
• Fyll tanken på en öppen plats, utomhus,
när motorn är kall. Torka upp utspillt
bränsle.
Fylla på bränsletanken
1. Koppla ur slagknivarna, stäng av motorn och
vänta tills alla rörliga delar har stannat.
• Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten
släpvagn.
2. Låt motorn svalna.
• Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle
i tanken tills det återstår 6–13 mm till
påfyllningsrörets underkant. Det tomma
utrymmet behövs för bränslets expansion.
3. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur
11).
Obs: Tanklocket är fäst vid bränsletanken.
• Rök aldrig när du handskas med bensin
och håll dig borta från öppen eld eller
platser där bensinångor kan antändas av
gnistor.
• Förvara bränslet i en godkänd dunk och
förvara den utom räckhåll från barn. Köp
aldrig mer bränsle än vad som går åt inom
en månad.
• Kör inte utan att ha hela avgassystemet på
plats och i väl fungerande skick.
g013315
g013315
Figur 11
4. Fyll bränsletanken med blyfritt bränsle tills nivån
är precis vid nätfilterkorgens kant.
11
Använda maskinen
Viktigt: Det tomma utrymmet behövs
för bensinens expansion. Fyll inte
bränsletanken helt full.
1. För djupreglagespaken till önskat läge.
5. Skruva på tanklocket ordentligt.
2. Starta motorn.
6. Torka upp all utspilld bensin.
3. Tryck ned handtaget för att lyfta framhjulen från
marken.
4. Sänk långsamt ned framhjulen till marken, så
att knivarna gradvis arbetar sig igenom gräset
och jorden.
Starta och stänga av
motorn
5. När du är färdig släpper du förarnärvaroreglaget,
stänger av motorn och höjer knivarna till
transportläget.
Starta motorn
1. Slå på bränslekranen.
2. Skjut chokereglaget framåt om motorn är kall
när du startar den.
Arbetstips
3. Flytta gasreglaget till mitt emellan det
LÅNGSAMMA läget (sköldpaddan) och det SNABBA
läget (haren).
Klippa högt och tovigt gräs
• Sätt slagknivarna 3–6 mm ner i jorden (under
nollpositionen).
Obs: En varm eller het motor behöver eventuellt
• Innan du kan klippa tovigt gräs måste du först
inte chokas.
klippa gräsmattan mer än vanligt.
4. Håll ned förarnärvaroreglaget med en hand.
• Klipp högt och tovigt gräs före den primära
5. Starta motorn genom att dra i handtaget på
startsnöret.
växtsäsongen.
• Ta bort det toviga gräset och skräpet från
6. Dra choken gradvis åt höger efter att motorn
startat.
gräsmattan med räfsa när du har klippt färdigt.
• Utnyttja tillfället att gödsla och sätta frön i den
Obs: Om motorn stannar eller hackar, flyttar du
öppna jorden.
choken till vänster igen tills motorn värmts upp.
• Vattna gräsmattan lite extra efter klippning av
7. Flytta gasreglaget till önskat läge.
tovigt gräs.
Stänga av motorn
Räfsning/renovering
1. Släpp förarnärvaroreglaget.
Sätt slagknivarna 6–12 mm ner i jorden (under
nollpositionen) om du vill bryta ny mark eller räfsa
den befintliga gräsmattan. Låt maskinen arbeta sig
igenom jorden i sin egen takt, och kör fram och tillbaka
på området som ska jämnas ut eller kör flera gånger
från olika håll.
2. Slå av bränslekranen.
3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
12
Underhåll
Rekommenderat underhåll
Underhållsintervall
Efter de första 25 timmarna
Varje användning eller
dagligen
Underhållsförfarande
• Byt oljan i motorn.
•
•
•
•
Kontrollera oljenivån i motorn.
Ta bort skräp från maskinen.
Kontrollera luftrenarinsatserna.
Kontrollera remspänningen. Kontrollera remspänningen om motorn körs men
slagknivarna inte fungerar.
• Kontrollera om slagknivarna är slitna eller skadade.
• Kontrollera om några fästelement sitter löst.
Var 50:e timme
• Rengör luftfilterinsatserna. Rengör dem oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
Var 100:e timme
• Byt oljan i motorn.
• Rengör sedimentskålen.
• Kontrollera, rengör och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
Var 200:e timme
• Byt ut tändstiftet.
Var 300:e timme
• Byt ut luftrenarens pappersinsats. Byt ut den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
Årligen eller före förvaring
• Bättra på med färg där det finns repor.
Förberedelser för
underhåll
Motorunderhåll
Koppla bort tändkabeln
Serviceintervall: Varje användning eller
dagligen—Kontrollera
luftrenarinsatserna.
Serva luftrenaren
Koppla bort tändkabeln innan du utför något underhåll
på motor, remmar eller knivar (Figur 12).
Var 50:e timme—Rengör luftfilterinsatserna.
Rengör dem oftare vid dammiga
arbetsförhållanden.
Var 300:e timme/Årligen (beroende på vilket
som inträffar först)—Byt ut luftrenarens
pappersinsats. Byt ut den oftare vid dammiga
arbetsförhållanden.
Viktigt: Kör inte motorn utan luftfilterenheten då
det kan leda till mycket omfattande skador på
motorn.
1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar
har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Ta bort muttern som håller kåpan på plats (Figur
13).
G019426
g019426
Figur 12
1. Tändkabel
13
14. Montera luftrenarinsatserna och se till att de är
korrekt placerade.
15. Fäst kåpan med muttern.
Serva motoroljan
Oljetyp: renande olja (API-klassificering SJ eller
högre)
Vevhusvolym: 1,1 liter
Viskositet: Se tabellen nedan (Figur 14).
30
5W - 30 / 10W - 30
G019427
g019427
Figur 13
1. Mutter
3. Pappersinsats
2. Kåpa
4. Skumplastinsats
0
20
40
-20 -10 0
60
10
80
20
30
100 F
o
40 C o
g013375
g013375
4. Ta bort kåpan.
Figur 14
Obs: Var försiktig så att inte smuts och skräp
ramlar ner i basen.
5. Ta bort muttern som håller fast luftfilterenheten.
Byta ut motoroljan
6. Ta bort skumplast- och pappersinsatserna från
basen (Figur 13).
Serviceintervall: Efter de första 25 timmarna
7. Ta bort skumplastinsatsen från pappersinsatsen
(Figur 13).
Var 100:e timme
VARNING
8. Kontrollera skumplast- och pappersinsatserna
och byt ut dem om de är skadade eller väldigt
smutsiga.
Oljan kan vara het efter att motorn har varit
igång. Kontakt med het olja kan orsaka
allvarliga personskador.
9. Byt ut pappersinsatsen om den är mycket
smutsig.
Undvik kontakt med den heta motoroljan vid
avtappning.
Obs: Borsta inte bort smuts från
pappersinsatsen, eftersom smutsen då
tränger in i fibrerna.
1. Släpp förarnärvaroreglaget för att stänga av
motorn, koppla ur slagknivarna och vänta tills
alla rörliga delar har stannat.
10. Rengör skumplastinsatsen med tvål och varmt
vatten eller ett lösningsmedel som inte är
brandfarligt.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
11. Skölj och torka av skumplastinsatsen ordentligt.
3. Höj framhjulen några centimeter från marken
och placera ett uppsamlingstråg under
avtappningspluggen för att fånga upp oljan.
12. Doppa skumplastinsatsen i ren motorolja och
krama sedan ur överflödig olja.
Obs: Överflödig olja i skumplastinsatsen
begränsar luftflödet och kan täppa igen
pappersfiltret.
4. Ta bort avtappningspluggen (Figur 15).
13. Torka bort smuts från basen och kåpan med en
fuktig trasa.
Obs: Var försiktig så att inte smuts och skräp
kommer in i förgasarens luftkanal.
14
4. Ta bort sedimentskålen och o-ringen (Figur 16).
1
G019428
g019428
Figur 15
2
1. Avtappningsplugg
g020282
g020282
Figur 16
5. När oljan har tömts helt sänker du framhjulen till
marken, sätter tillbaka avtappningspluggen och
drar åt till 18 N·m.
1. O-ring
Obs: Kassera spilloljan på en godkänd
2. Sedimentskål
5. Tvätta ur sedimentskålen med ett
icke-brandfarligt lösningsmedel och torka
den noggrant.
återvinningsstation.
6. Ta ur oljestickan och fyll långsamt på olja i
påfyllningsöppningen tills oljenivån når mitten av
oljestickan (Figur 10).
7. Sätt tillbaka och fäst oljestickan.
6. Placera o-ringen i bränslekranen och montera
sedimentskålen. Se till att den sitter fast
ordentligt.
8. Torka upp all utspilld olja.
7. För bränslespaken till det PÅSLAGNA läget.
Obs: Vid eventuellt bränsleläckage upprepar
du proceduren och byter ut o-ringen.
9. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
Rengöra sedimentskålen
Utföra service på tändstiftet
Serviceintervall: Var 100:e timme
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera,
rengör och justera tändstiftet. Byt
ut vid behov.
FARA
Under vissa förhållanden är bränsle extremt
brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller
explosion i bränsle kan orsaka brännskador
och materiella skador.
• Stäng av motorn och håll maskinen på
avstånd från värmekällor, gnistor och
lågor.
• Bränsle ska enbart hanteras utomhus.
• Torka upp utspillt bränsle omedelbart.
• Rök aldrig när du handskas med bensin.
Var 200:e timme—Byt ut tändstiftet.
Använd ett tändstift av typen NGK BPR6ES eller
motsvarande.
1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar
har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Rengör runt tändstiftet.
4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.
Viktigt: Ett sprucket, skadat eller smutsigt
tändstift måste bytas ut. Rengör inte
elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i
cylindern och orsaka skador på motorn.
1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar
har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm enligt
Figur 17.
3. Flytta bränslekranen till det AVSTÄNGDA läget.
15
Underhålla remmarna
Kontrollera remspänningen
Serviceintervall: Varje användning eller
dagligen—Kontrollera
remspänningen. Kontrollera
remspänningen om motorn körs
men slagknivarna inte fungerar.
r:\g000533
Figur 17
1. Stanna maskinen på ett plant underlag, stäng
av motorn, koppla bort tändkabeln och höj
slagknivarna till det högsta läget.
1. Mittelektrodsisolator
2. Sidoelektrod
3. Luftgap (ej skalenligt)
2. Ta bort remkåpan på maskinens vänstra sida
(Figur 18).
6. Montera försiktigt tändstiftet för hand (för att
undvika korsgängning).
7. Dra åt tändstiftet ytterligare ett halvt varv om det
är nytt. Annars drar du åt ytterligare ett åttondels
till ett kvarts varv.
Viktigt: Ett löst tändstift kan bli väldigt
varmt och skada motorn. Om du drar åt
tändstiftet för mycket kan du skada gängorna
i cylinderhuvudet.
8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
g035160
Figur 18
1. Rem
2. Kåpa
3. Kontrollera remspänningen (Figur 18).
Obs: Remmen ska inte släppa mer än 12 mm
när du trycker måttligt med fingret precis ovanför
maskinramen.
4. Se Justera remspänningen (sida 17) om
remspänningen är lös.
5. Sätt tillbaka remkåpan innan du använder
maskinen.
16
Justera remspänningen
Underhålla slagknivarna
1. Stanna maskinen på ett plant underlag
och stäng av motorn genom att släppa
förarnärvaroreglaget.
Kontrollera slagknivarna
Serviceintervall: Varje användning eller
dagligen—Kontrollera om
slagknivarna är slitna eller skadade.
2. Spänn åt remmen genom att lossa de fyra
fästmuttrar som håller fast motorn på ramen.
Se Byta slagknivarna (sida 17) om slagknivarna är
utslitna och inte fungerar som de ska.
Viktigt: Utför denna procedur när bränsletanken
är tom eller nästan tom. Tippa maskinen framåt så
att luftfiltret riktas uppåt.
Byta slagknivarna
Byt ut utslitna och icke-fungerande slagknivar på
följande sätt:
Viktigt: Utför denna procedur när bränsletanken
är tom eller nästan tom.
1
1. Stanna maskinen på ett plant underlag
och stäng av motorn genom att släppa
förarnärvaroreglaget.
2. Sänk ned slagknivarna till det lägsta läget.
3. Tippa maskinen framåt så att den balanserar på
nosen och stötta upp den med en träkloss.
Obs: Det krävs två personer för att tippa
maskinen framåt på ett säkert sätt.
4. Snurra slagknivsenheten.
g025339
Obs: Den ska kunna snurra fritt. Om den
gnisslar och stannar upp är lagren utslitna och
måste ersättas när du byter ut knivarna.
g025339
Figur 19
1. Fästmuttrar
5. Ta bort saxpinnen från stången med den utslitna
slagan (Figur 20).
3. Flytta på motorn för att spänna remmen till rätt
spänning.
6. Dra försiktigt ut stången för att lossa slagorna
och distansbrickorna (Figur 20).
4. Fäst de fyra fästmuttrarna och skruvarna.
7. Byt ut de utslitna slagorna mot nya och kassera
de gamla.
Obs: Dra åt skruvarna som håller fast motorn
på ramen till 271 N·m.
17
Förvaring
1. Höj slagknivarna, stanna maskinen, stäng av
motorn och koppla bort tändkabeln.
2. Avlägsna smuts och beläggningar från hela
maskinen.
Viktigt: Tvätta maskinen med ett
milt rengöringsmedel och vatten.
Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att
använda alltför mycket vatten, särskilt nära
motorn.
3. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren (sida
13).
4. Byt motoroljan. Se Byta ut motoroljan (sida 14).
5. Utför följande om maskinen ska ställas i
förvaring längre än en månad:
A. Tillsätt en oljebaserad stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken. Följ
blandningsanvisningarna från tillverkaren.
Använd inte alkoholbaserade stabiliserare (etanol eller metanol).
Obs: En stabiliserare/konditionerare
fungerar effektivast när den blandas med
färskt bränsle och alltid används.
g019435
Figur 20
1. Stång
3. Distansbricka
2. Slaga
4. Saxpinne
B. Kör motorn tills den får bränslestopp och
stannar.
C. Choka motorn.
8. Sätt försiktigt tillbaka slagorna och
distansbrickorna i samma ordning som
de togs bort.
D. Starta och kör den tills den inte längre
startar.
E. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn
bränsle enligt lokala föreskrifter.
Viktigt: Rikta stången med det formade
huvudet mot mitten av maskinen.
Viktigt: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle under en längre period än
90 dagar.
9. Använd saxpinnen för att fästa stången,
slagorna och distansbrickorna på plats.
6. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och
skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.
7. Måla i lackskador och bara metallytor med färg
som du köpt från en auktoriserad återförsäljare.
8. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller
lagerutrymme.
9. Täck över maskinen för att skydda den och hålla
den ren.
18
Ta klipparen ur förvaring
1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.
2. Kontrollera tändstiftet och byt ut det om
det är smutsigt, slitet eller sprucket. Se
bruksanvisningen till motorn.
3. Vrid tändstiftet för hand tills det sitter fast. Dra
sedan åt tändstiftet ytterligare ett halvt varv
om det är nytt, annars drar du åt ytterligare ett
åttondels till ett kvarts varv.
4. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt
kan behövas, se Underhåll (sida 13).
5. Kontrollera motoroljenivån, se Kontrollera
oljenivån i motorn (sida 10).
6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla
på bränsle (sida 10).
7. Anslut kabeln till tändstiftet.
19
Anteckningar:
Anteckningar:
Anteckningar:
Lista över internationella återförsäljare
Återförsäljare:
Land:
Telefonnummer:
Återförsäljare:
Land:
Agrolanc Kft
Asian American Industrial (AAI)
B-Ray Corporation
Brisa Goods LLC
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Fat Dragon
Femco S.A.
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd
ForGarder OU
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Hydroturf Int. Co Dubai
Ungern
Hongkong
Korea
Mexiko
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Nordirland
Irland
Kina
Guatemala
Kina
Estland
Japan
Grekland
Turkiet
Sverige
Norge
Storbritannien
Förenade
Arabemiraten
Egypten
Portugal
Indien
Nederländerna
36 27 539 640
852 2497 7804
82 32 551 2076
1 210 495 2417
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
886 10 80841322
502 442 3277
86-10-6381 6136
372 384 6060
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Mountfield a.s.
Munditol S.A.
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Lely (U.K.) Limited
Solvert S.A.S.
Spyros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Colombia
Japan
Tjeckien
Slovakien
Argentina
Ryssland
Ecuador
Finland
Nya Zeeland
Polen
Italien
Österrike
Israel
Spanien
Danmark
Storbritannien
Frankrike
Cypern
Indien
Ungern
Telefonnummer:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704 220
420 255 704 220
54 11 4 821 9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128 128
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
44 1480 226 800
33 1 30 81 77 00
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449 4387
31 30 639 4611
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Victus Emak
Australien
Belgien
Marocko
Polen
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766 3636
48 61 823 8369
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Europeiskt sekretessmeddelande
Uppgifter som Toro registrerar
Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste
återkallas ber vi dig att uppge vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.
Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.
GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR
SEKRETESSMEDDELANDET.
Så här använder Toro informationen
Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk och för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas. Toro kan
vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina
personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla
förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.
Så här sparas dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa
föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.
Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter
Vi vidtar skäliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så
att de är korrekta.
Åtkomst och korrigering av personuppgifter
Om du vill granska eller korrigera personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på legal@toro.com.
Konsumenträtt i Australien
Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.
374-0269 Rev K
SWS
Renovering av
gräsmattor
Toros garanti
Begränsad garanti (se garantiperioder nedan)
Fel och produkter som omfattas
The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company
garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan,
att de Toro-produkter som anges nedan inte har några material- och
tillverkningsfel.
om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv. Reservdelar som ska
bytas ut i samband med det underhåll som krävs (”underhållsreservdelar”)
omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade
tidpunkten för utbytet av delen. Om du inte utför nödvändigt underhåll och
nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk
inte godkänns.
Den här garantin täcker kostnaden för reservdelar och arbete, men du får
själv stå för eventuella transportkostnader.
Följande tidsperioder gäller från inköpsdatumet:
Produkter
Renovering av gräsmattor
Luftare av gåmodell
•Motor
Luftare av åkmodell
•Batteri
Garantiperiod
•Motor
Enhet för tovigt, högvuxet gräs
•Motor
Såmaskin för gräsmattor
•Motor
Produkter och fel som inte omfattas
Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror
inte på material- eller tillverkningsfel. Denna uttryckliga garanti omfattar
inte följande:
•
Ett år
Två år
Ett år
90 dagars delar och arbete
Ett år – endast reservdelar
Två år
Ett år
Två år
Ett år
Två år
Spridare/spruta av åkmodell
•Batteri
•
•
Produktfel som orsakats av installation och användning av extra,
modifierade eller ej godkända tillbehör.
Underlåtenhet att utföra underhåll och/eller de justeringar som krävs.
Reparationer som blir nödvändiga till följd av underlåtenhet att följa
anvisningarna för bränslehantering (se bruksanvisningen för mer
information).
–
Borttagning av föroreningar från bränslesystemet omfattas ej.
–
Användning av gammalt bränsle (äldre än en månad) eller bränsle
som innehåller mer än 10 % etanol eller mer än 15 % MTBE.
–
Underlåtenhet att tömma bränslesystemet innan klipparen står
oanvänd längre än en månad
Ett år
90 dagars delar och arbete
Ett år – endast reservdelar
•Motor
Två år
Maskin av gåmodell med roterande Ett år
borste
•Motor
Två år
•
Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning
av produkten.
•
Slitdelar som förbrukas genom användning, förutom om dessa visar
sig vara defekta. Exempel på slitdelar är remmar, klippaggregat,
knivar, tänder, tändstift, däck och filter.
•
Fel som orsakats av yttre påverkan, inklusive väder, lagring, förorening,
smörjmedel, tillsatser, kemikalier osv.
Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera
produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, utförande av
arbetet samt reservdelar.
•
•
•
Normalt slitage omfattar målade ytor och skrapade dekaler osv.
Komponenter som omfattas av en separat tillverkargaranti.
Hämtnings- och leveransavgifter.
Anvisningar för garantiservice
Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller
tillverkningsfel på din Toro-produkt**:
1.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare så att de kan utföra service
på den. Du hittar återförsäljare som finns i närheten av dig på vår
webbplats www.Toro.com. Välj Återförsäljare och sedan Leverantör
under produkttyp. Du kan också ringa gratis till nedanstående
nummer.
2.
Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till dem.
3.
Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares
analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss
på följande adress:
SWS Customer Care Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Avgiftsfritt: 888-384-9939
Allmänna villkor
Den enda kompensation som du har rätt till enligt garantin är reparation
utförd av en auktoriserad återförsäljare eller självbetjäning som auktoriserad
hyrkund.
Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga
för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med
användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti.
Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla
ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med
funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan
reparationer som omfattas av garantin utförs. Alla indirekta garantier i
fråga om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte är begränsade till
denna uttryckliga garantis varaktighet. I vissa stater är det inte tillåtet
att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa
en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att
ovanstående undantag och begränsningar inte gäller.
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha
andra rättigheter som varierar från stat till stat.
**
Toros auktoriserade hyrkunder som har köpt produkter direkt från Toro och som har skrivit under
Toros avtal för hyrkunder kan utföra sitt eget garantiarbete. Besök Toros hyrportal om du vill lämna in
ett garantianspråk angående elektronik eller ring gratis till numret ovan.
Ägarens ansvar
Du måste underhålla Toro-produkten enligt de underhållsrutiner som
beskrivs i bruksanvisningen. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett
Med undantag för den motor- och emissionsgaranti som nämns
nedan, om denna är tillämplig, ges ingen annan uttrycklig garanti.
Produktens emissionskontrollsystem kan omfattas av en separat
garanti som uppfyller de krav som har fastställts av den amerikanska
miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) eller
Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB).
Se garantiförklaringen om Kaliforniens emissionskontroll som medföljer
produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation för ytterligare
information.
Andra länder än USA och Kanada
Kunder som har köpt Toro-produkter utanför USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget
land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar
du Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.
Konsumenträtt i Australien: Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala
Toro-återförsäljaren.
374-0289 Rev E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement