Toro Road-Ready Pro Force Debris Blower Commercial Debris Blower Instrukcja obsługi

Toro Road-Ready Pro Force Debris Blower Commercial Debris Blower Instrukcja obsługi
Form No. 3395-733 Rev A
Dmuchawa do usuwania
zanieczyszczeń Pro Force
dopuszczona do ruchu po
drogach publicznych
Model nr 44539—Numer seryjny 314000001 i wyższe
G020730
Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.
Tłumaczenie oryginału (PL)
*3395-733* A
Produkt ten spełnia wymagania amerykańskiej instytucji
NHTSA zajmującej się bezpieczeństwem na drogach
publicznych dotyczące przyczep dopuszczonych do ruchu
drogowego.
Nr identyfikacyjny FCC: LOBSBU200 dla urządzeń
podstawowych, LOBSHH200 dla urządzeń ręcznych
Nr IC: 7955A-SBU200 dla urządzeń podstawowych,
7955A-SHH200 dla urządzeń ręcznych
Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Niniejsze urządzenie nie może wywoływać zakłóceń oraz
(2) niniejsze urządzenie musi działać także w warunkach
zakłóceń, w tym takich, które mogą powodować występowanie
niepożądanych efektów.
OSTRZEŻENIE
KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzeżenie
Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub
działające szkodliwie dla rozrodczości.
Układ wydechowy tego urządzenia zawiera
substancje chemiczne, które mogą być
przyczyną powstawania raka, chorób układu
oddechowego i innych schorzeń.
OSTROŻNIE
Wprowadzenie przez użytkownika zmian lub
modyfikacji niezatwierdzonych przez stronę
odpowiedzialną za zgodność może unieważnić
prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
System zapłonu iskrowego jest zgodny z kanadyjską normą
ICES-002.
Ważne: Ten silnik nie jest wyposażony w tłumik z
iskrochronem. Stosowanie lub eksploatowanie tego
silnika w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub
trawiastych jest naruszeniem punktu 4442 przepisów
dotyczących ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia.
W innych krajach lub stanach mogą obowiązywać
podobne przepisy.
Wprowadzenie
Niniejsza dmuchawa do usuwania zanieczyszczeń, która jest
holowana za traktorem, przeznaczona jest do użytku przez
profesjonalnych operatorów w zastosowaniach komercyjnych.
Została ona zaprojektowana głównie do usuwania, za pomocą
podmuchu powietrza, zanieczyszczeń z dużych obszarów
dobrze utrzymanych trawników w parkach, na polach
golfowych, boiskach sportowych i terenach komercyjnych.
Kompatybilność elektromagnetyczna
Przepisy krajowe:Niniejsze urządzenie spełnia wymogi
części 15 przepisów FCC (Federalnej Komisji Łączności).
Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych
zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie musi działać także w
warunkach zakłóceń, w tym takich, które mogą powodować
występowanie niepożądanych efektów.
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady
właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go
i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i
bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.
Niniejszy sprzęt generuje i wykorzystuje energię częstotliwości
radiowych, a jeśli nie jest zainstalowany i użytkowany w
odpowiedni sposób, czyli ściśle według instrukcji producenta,
może powodować zakłócenia w odbiorze radia i telewizji.
Sprzęt ten został poddany badaniom typu i stwierdzono, że
jest zgodny z wartościami granicznymi FCC dla urządzeń
komputerowych klasy B, zgodnie ze specyfikacjami
zamieszczonymi w części 15 przepisów FCC, które zostały
opracowane dla zapewnienia uzasadnionej ochrony przed
zakłóceniami w ramach instalacji domowych. Nie ma jednak
gwarancji, że taka interferencja nie będzie miała miejsca
podczas danej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje zakłócenia
w odbiorze radia czy telewizji, co można ustalić poprzez
włączenie i wyłączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do
próby skorygowania zakłóceń z zastosowaniem co najmniej
jednego z następujących sposobów: zmiany orientacji anteny
odbiorczej, zmiany miejsca odbiornika sygnałów zdalnego
sterowania względem anteny radiowej/telewizyjnej lub
podłączenia sterownika do innego gniazdka, aby sterownik
oraz radio/ telewizja korzystały z różnych odgałęzień obwodu.
W razie potrzeby użytkownik powinien skonsultować się ze
sprzedawcą lub z doświadczonym pracownikiem serwisu
radiowego/telewizyjnego w celu uzyskania dodatkowych
wskazówek. Użytkownik może znaleźć pomoc w następującej
broszurze przygotowanej przez Federalną Komisję
Komunikacyjną (FCC): „Jak zidentyfikować i rozwiązać
problemy związane z zakłóceniami odbioru radia i telewizji”.
Broszura ta dostępna jest w U.S. Government Printing Office,
Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio,
korzystając z witryny www.Toro.com, aby uzyskać więcej
informacji na temat urządzenia i dostępnych akcesoriów,
wyszukać dilera lub zarejestrować urządzenie.
Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części
Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się
z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem
obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i
numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie
numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je
w przewidzianym na to miejscu.
2
Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Spis treści
Bezpieczeństwo ............................................................. 4
Praktyki bezpiecznej obsługi ..................................... 4
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze ........................ 8
Montaż ......................................................................... 9
1 Podłączanie akumulatora ......................................10
2 Mocowanie zaczepu do dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń ...................................................10
3 Podłączanie dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń do pojazdu holującego ...................11
Przegląd produktu .........................................................12
Elementy sterowania ..............................................12
Działanie .....................................................................13
Podłączanie przyczepy ............................................13
Uzupełnianie paliwa................................................13
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.........................15
Sprawdzanie ciśnienia w oponach .............................15
Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek
kół....................................................................15
Uruchamianie i zatrzymywanie silnika........................15
Włączenie, wyłączenie i upłynięcie czasu
bezczynności......................................................17
Tryb oszczędzania energii ........................................17
Zmiana kierunku dyszy ...........................................17
Holowanie.............................................................18
Połączenie dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń
z pojazdem holującym .........................................18
Wskazówki dotyczące obsługi ..................................18
Konserwacja ................................................................20
Zalecany harmonogram konserwacji ............................20
Lista kontrolna codziennych czynności
konserwacyjnych ................................................21
Konserwacja oczyszczacza powietrza ........................22
Serwisowanie węglowego pochłaniacza
oparów..............................................................23
Wymiana oleju silnikowego ......................................23
Powiązanie pilota zdalnego sterowania i urządzenia
bazowego .........................................................25
Serwisowanie świec zapłonowych .............................26
Wymiana filtra paliwa ..............................................27
Konserwacja zbiornika paliwa ..................................27
Czyszczenie osłony silnika i chłodnicy oleju
silnikowego........................................................27
Sprawdzanie dyszy wylotowej...................................28
Regulacja paska ......................................................28
Sprawdzanie opon ..................................................28
Konserwacja instalacji elektrycznej............................29
Usuwanie odpadów ................................................30
Przechowywanie.....................................................30
1
G020710
Rysunek 1
1. Lokalizacja numeru modelu i numeru seryjnego
Model nr
Numer seryjny
Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń,
a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone
symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje
niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne obrażenia
lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków
ostrożności.
Rysunek 2
1. Symbol ostrzegawczy
W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające
wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne
informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje
ogólne, wymagające szczególnej uwagi.
Informacje o oponach
Wszystkie opony przeznaczone do ruchu na drogach
publicznych posiadają na boku umieszczony numer
identyfikacyjny (numer TIN).
Rysunek 3
1. Numer identyfikacyjny opony (numer TIN)
3
Bezpieczeństwo
rozpoczęciem pracy z maszyną. Dokręć wszystkie
poluzowane nakrętki, śruby i wkręty w celu upewnienia
się, że maszyna może bezpiecznie pracować.
Kontrola zagrożeń i zapobieganie wypadkom są
zależne od świadomości, uwagi i odpowiedniego
przeszkolenia personelu zajmującego się obsługą,
transportowaniem, konserwacją i przechowywaniem
maszyny. Niepoprawne użytkowanie lub konserwacja
maszyny mogą spowodować obrażenia lub śmierć.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub śmierci należy
przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa.
• Sprawdź, czy wyłączniki bezpieczeństwa i osłony
zostały zamontowane i działają prawidłowo. Nie
można przystąpić do pracy, jeśli elementy te nie działają
poprawnie.
Bezpieczne postępowanie z paliwami
• Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia,
konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności
podczas obchodzenia się z benzyną. Benzyna jest
substancją łatwopalną, a jej opary mają właściwości
wybuchowe.
Praktyki bezpiecznej obsługi
Podane poniżej instrukcje przygotowano w oparciu o normę
ANSI B71.4-2012.
• Należy zgasić papierosy, cygara, fajki i inne źródła
zapłonu.
Szkolenie
• Można używać wyłącznie dopuszczonych kanistrów.
• Nigdy nie należy zdejmować korka wlewu paliwa ani
• Przeczytaj Instrukcję obsługi i pozostałe materiały
•
•
•
•
szkoleniowe. Jeśli operator lub mechanik mają dostęp
tylko do instrukcji w języku angielskim, a nie znają tego
języka, właściciel maszyny ma obowiązek zapoznania ich
z treścią instrukcji.
Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego
użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz
symbolami bezpieczeństwa.
Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni został
odpowiednio przeszkoleni. Za szkolenie użytkowników
odpowiedzialny jest właściciel.
Użytkowanie lub serwisowanie sprzętu przez dzieci lub
osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne
mogą ograniczać wiek operatora.
Właściciel/użytkownik może zapobiegać uszkodzeniom
mienia, wypadkom oraz obrażeniom ciała u samego siebie
i innych osób. Właściciel/użytkownik jest odpowiedzialny
za takie uszkodzenia, wypadki i obrażenia ciała.
dolewać paliwa podczas pracy silnika.
• Przed uzupełnieniem paliwa należy poczekać na
schłodzenie silnika.
• Uzupełnianie paliwa w zamkniętych pomieszczeniach jest
zabronione.
• Nigdy nie należy przechowywać maszyny ani kanistra
na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp
kontrolnych, np. montowanych na podgrzewaczu wody
lub innych urządzeniach.
• Zabrania się napełniania kanistrów we wnętrzu pojazdu,
na skrzyni ładunkowej ani na przyczepie ciężarówki
wyłożonej tworzywem sztucznym. Przed napełnieniem
kanistrów zawsze należy je wyładować i postawić na ziemi
z dala od pojazdu.
• Konieczne jest zdjęcie urządzenia z przyczepy lub
ciężarówki i tankowanie na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe,
tankujemy urządzenie za pomocą przenośnego kanistra
zamiast pistoletu dystrybutora paliwa.
Przygotowanie
• Oceń teren, aby określić, które z akcesoriów i przystawek
•
•
•
•
• Do końca operacji tankowania końcówka węża z
należy wykorzystać, aby prawidłowo i bezpiecznie
wykonać daną pracę. Stosuj wyłącznie akcesoria i
przyrządy zatwierdzone przez producenta.
Należy nosić odpowiednią odzież, w tym kask, okulary
ochronne i ochronniki słuchu. Długie włosy, luźna odzież
lub biżuteria mogą zaplątać się w części ruchome.
Dokonaj oceny obszaru, na którym sprzęt będzie
używany, i usuń wszystkie obiekty, takie jak kamienie,
zabawki i kawałki drutu, które mogą zostać wyrzucone
przez maszynę.
Nie dopuszczaj osób postronnych w pobliże obszaru
pracy.
Należy zadbać o to, aby wszystkie osłony i urządzenia
zabezpieczające znajdowały się na miejscu. Jeżeli osłona,
urządzenie bezpieczeństwa lub etykieta są nieczytelne
lub zniszczone, należy je naprawić lub wymienić przed
dystrybutora musi być w kontakcie z brzegiem otworu
wlewu paliwa do zbiornika paliwa albo do kanistra.
Nie należy posługiwać się blokadą na rękojeści węża z
dystrybutora.
• W przypadku rozlania paliwa na odzież, natychmiast
trzeba ją zmienić.
• Zabrania się przepełniać zbiornik paliwa. Zakładamy
korek wlewu paliwa i mocno dokręcamy.
Obsługa
• Każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania:
– Sprawdź stan złącza, kuli i zaczepu.
– Stosuj łańcuchy bezpieczeństwa.
– Sprawdź poprawność działania wszystkich świateł.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Sprawdź, czy ciśnienie w oponach jest zgodne z
informacją zamieszczoną na boku opony.
– Sprawdź, czy nakrętki kół są dokręcone mocno i z
właściwym momentem.
– Sprawdź, czy maszyna jest poprawnie zamocowana.
Nie używaj dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń, jeśli
nie jest ona podłączona do traktora.
Podczas skręcania zachowaj czujność, zwolnij i postępuj
ostrożnie. Przed zmianą kierunku obejrzyj się za siebie
i na boki.
Zwróć uwagę na ustawienie dyszy wylotowej i nie kieruj
jej w stronę jakichkolwiek osób.
Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych
zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą
utrudniać widoczność.
Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach
bez odpowiedniej wentylacji ani nie kieruj dyszy wylotowej
w stronę takich pomieszczeń. Spaliny są groźne i mogą
być śmiertelne.
W tym produkcie może występować hałas o natężeniu
przekraczającym poziom 85 dB(A) na stanowisku
operatora. W razie przedłużonego narażenia na hałas
zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu w celu
zmniejszenia możliwości trwałego uszkodzenia słuchu.
Obsługa maszyny wymaga ostrożności. Aby zapobiec
utracie kontroli:
– Używaj tylko przy świetle dziennym lub dobrym
oświetleniu sztucznym.
– Jedź powoli i uważaj na dziury i inne ukryte
zagrożenia.
– Nie prowadź maszyny w pobliżu pułapek piaskowych,
rowów, strumieni ani innych niebezpiecznych miejsc.
– Zmniejsz prędkość jazdy podczas wykonywania
ostrych skrętów oraz podczas skręcania na
pochyłościach.
– Unikaj nagłego ruszania i zatrzymywania się.
– Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że za
maszyną nikogo nie ma.
– Pracując w pobliżu dróg lub przekraczając je, zwracaj
uwagę na ruch drogowy. Zawsze przestrzegaj zasad
pierwszeństwa przejazdu.
Zachowaj bezpieczną odległość od otworu dyszy
wylotowej, gdy maszyna pracuje. Nie dopuszczaj osób
postronnych w pobliże otworu dyszy wylotowej i nie
kieruj jej wylotu w stronę osób.
Nie obsługuj urządzenia pod wpływem alkoholu lub
narkotyków.
Uderzenia pioruna mogą prowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci. Jeśli zobaczysz błyskawicę
lub usłyszysz grzmot w pobliżu, nie obsługuj maszyny;
poszukaj schronienia.
Nie obracaj maszyny, jeśli silnik traktora gaśnie lub pojazd
nie chce jechać do przodu i nie może wjechać pod górę.
•
•
W takich sytuacjach zawsze zjeżdżaj traktorem powoli,
prosto w dół stoku.
Nie podejmuj czynności grożących powstaniem
obrażeń!Przerywaj pracę za każdym razem, gdy na
trawniku lub w jego pobliżu pojawi się osoba lub zwierzę.
Nieostrożna obsługa w połączeniu z nachyleniem terenu,
rykoszetami oraz nieprawidłowo ustawionymi osłonami
może prowadzić do obrażeń ciała spowodowanych
wyrzucanymi przedmiotami. Poczekaj z wznowieniem
koszenia do momentu, gdy teren będzie pusty.
Nie dotykaj silnika ani tłumika, gdy silnik jest włączony
lub krótko po jego wyłączeniu. Elementy te mogą być na
tyle gorące, że mogą spowodować oparzenia.
Praca ze sterowaniem zdalnym
• Przeczytaj wszystkie instrukcje i zalecenia i przestrzegaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
ich.
Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa może
doprowadzić do obrażeń ciała, awarii sprzętu lub utraty
uprawnień do jego obsługi.
Utrzymuj okablowanie we właściwym stanie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami producenta sprzętu. Niewłaściwe,
obluzowane lub postrzępione przewody mogą być
przyczyną awarii systemu, uszkodzeń sprzętu oraz przerw
w działaniu.
Wprowadzenie zmian lub modyfikacji sprzętu, które
nie zostały w wyraźny sposób zatwierdzone przez
producenta, spowoduje unieważnienie gwarancji.
Właściciel/operatorzy urządzenia muszą przestrzegać
wszystkich stosownych przepisów krajowych i
lokalnych dotyczących instalacji i użytkowania sprzętu.
Nieprzestrzeganie tych przepisów może być przyczyną
grzywien oraz utraty uprawnień do obsługiwania sprzętu.
Przed uruchomieniem maszyn sprawdź, czy w pobliżu nie
przebywają osoby postronne. Nie uruchamiaj systemu
sterowania zdalnego, dopóki nie będziesz mieć pewności,
że nie spowoduje to zagrożenia.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyłącz pilot sterowania zdalnego i
odłącz urządzenie bazowe od zasilania. Pozwoli to
zapobiec przypadkowemu uruchomieniu sterowanego
urządzenia.
W celu odłączenia urządzenia bazowego od zasilania
odłącz 12-stykowe przewody od złącza P1 urządzenia
bazowego lub odłącz źródło zasilania od obwodu.
Do czyszczenia urządzeń użyj wilgotnej ściereczki. Po
każdym użyciu oczyść urządzenie z błota, kawałków
betonu, ziemi itp., aby uniknąć utrudnień w korzystaniu
z przycisków, dźwigni, przewodów i przełączników i aby
uniknąć ich zablokowania.
Chroń pilot zdalnego sterowania oraz obudowę
urządzenia bazowego przed dostaniem się cieczy. Do
mycia pilota sterującego lub obudowy urządzenia
bazowego nie używaj sprzętu do czyszczenia wodą pod
wysokim ciśnieniem.
Konserwacja i przechowywanie
• Odłącz bazę sterowania bezprzewodowego przed
spawaniem maszyny. Nieodłączenie urządzenia bazowego
może doprowadzić do jego zniszczenia lub uszkodzenia.
• Przed przechowywaniem maszyny odczekaj, aż silnik
ostygnie. Nie przechowuj maszyny w pobliżu źródeł
ognia.
• Używaj i przechowuj urządzenia tylko w temperaturze
mieszczącej się w zakresie pracy lub przechowywania
podanym w części niniejszej instrukcji zatytułowanej
Specyfikacja.
• Podczas magazynowania lub transportowania należy
odciąć dopływ paliwa. Zabrania się przechowywania
paliwa w pobliżu źródeł ognia lub odpływów (wewnątrz).
• Parkuj maszynę wyłącznie na równym podłożu. Zabrania
Holowanie
się serwisowania urządzenia przez osoby do tego celu
nieprzeszkolone.
• Przed przystąpieniem do holowania dmuchawy do
usuwania zanieczyszczeń zapoznaj się z lokalnymi
przepisami bezpieczeństwa i wymaganiami dotyczącymi
bezpieczeństwa podczas holowania przygotowanymi
przez wydział transportu.
• W stosownych przypadkach używaj podpór, aby
podtrzymać podzespoły.
• Przed dokonaniem jakichkolwiek napraw odłącz
akumulator lub odłącz przewody świec zapłonowych. W
pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie
dodatni. Podłącz zaciski ponownie, rozpoczynając od
dodatniego.
• W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia
wypadku podczas transportowania dmuchawy do
usuwania zanieczyszczeń po drogach publicznych
ZAWSZE najpierw sprawdź, czy pojazd holujący jest w
dobrym stanie technicznym i nadaje się do użytku.
• Podczas serwisowania, regulacji lub przechowywania
maszyny wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu silnika.
• Przed transportowaniem ZAWSZE wyłączaj silnik
dmuchawy.
• Należy przestrzegać instrukcji konserwacji podanych
• ZAWSZE sprawdzaj stan zaczepu i złącza pod kątem
w niniejszej instrukcji obsługi. W razie konieczności
przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania
pomocy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem
TORO.
zużycia. NIGDY nie holuj dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń, jeżeli zaczep, złącze, łańcuchy itp. są
uszkodzone.
• Sprawdź ciśnienie w oponach zarówno pojazdu
• Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, usuwaj z
holującego, jak i dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń.
Opony dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń należy
napompować do ciśnienia 241 kPa w stanie zimnym.
Sprawdź również stan bieżnika opon pojazdu holującego
oraz dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń.
silnika nadmiar smaru, trawę, liście i nagromadzony brud.
Nie myj wodą rozgrzanego silnika ani żadnych elementów
elektrycznych.
• Dbaj o bezpieczny stan roboczy maszyny poprzez
dokręcanie wszystkich poluzowanych nakrętek, śrub
i wkrętów. Codziennie sprawdzaj śruby mocujące
łożyska wału wentylatora, czy są dokręcone zgodnie ze
specyfikacją.
• ZAWSZE używaj prawidłowo zamocowanych łańcuchów
bezpieczeństwa łączących dmuchawę do usuwania
zanieczyszczeń z urządzeniem holującym.
• ZAWSZE sprawdzaj, czy kierunkowskazy oraz światła
• Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia silnika w
cofania i stopu pojazdu holującego działają poprawnie.
celu wykonania prac konserwacyjnych, operator musi
pozostawać w bezpiecznej odległości od wentylatora i
innych ruchomych części.
• O ile nie podano inaczej, maksymalna prędkość holowania
na autostradach i drogach szybkiego ruchu wynosi 90
km/h. Zalecana prędkość holowania poza drogami nie
powinna przekraczać 25 km/h lub powinna być mniejsza,
w zależności od rodzaju terenu.
• Nie zmieniaj ustawień regulatora w celu zwiększenia
obrotów silnika. Dla bezpieczeństwa i precyzyjnego
wyniku zleć sprawdzenie maksymalnej wartości obrotów
silnika za pomocą tachometru autoryzowanemu
przedstawicielowi firmy Toro.
• Unikamy nagłego zatrzymywania i ruszania. Mogłoby to
spowodować poślizg lub zarzucenie holowanej dmuchawy.
Płynne ruszanie i zatrzymywanie skutkuje holowaniem
w poprawny sposób.
• Przed przeprowadzeniem kontroli oleju lub dolaniem
oleju do skrzyni korbowej silnik musi zostać wyłączony.
• Unikaj gwałtownego skręcania, gdyż może spowodować
• Trzymaj ręce i nogi z dala od części ruchomych. Jeśli to
przewrócenie się maszyny.
możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik
jest włączony.
• Podczas holowania upewnij się, że wylot dmuchawy jest
skierowany w górę.
• Ładuj akumulatory w otwartej i dobrze wentylowanej
przestrzeni, z dala od iskier i płomieni. Przed
podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz
• Po zaparkowaniu podłóż kliny pod koła, aby zapobiec
stoczeniu się pojazdu.
6
ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej
oraz narzędzi z izolacją.
• Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie.
Wszystkie elementy montażowe muszą być dobrze
dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone
etykiety.
• Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez firmę
Toro. W przypadku stosowania niezatwierdzonego
osprzętu gwarancja może stracić ważność.
Transport
• Podczas załadowywania maszyny na przyczepę lub
ciężarówkę oraz podczas jej rozładunku zachowaj
ostrożność.
• Podczas ładowania maszyny na przyczepę lub do
samochodu ciężarowego używaj ramp o pełnej szerokości.
• Bezpiecznie przywiąż maszynę za pomocą pasów,
łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne
pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od
maszyny.
7
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w
pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.
115-5105
1. Ostrzeżenie – należy przeczytać Instrukcję obsługi.
2. Ostrzeżenie – nie obsługuj tej maszyny w przypadku braku odpowiedniego przeszkolenia.
3. Ostrzeżenie – wyłącz silnik. Przed przystąpieniem do serwisowania lub konserwacji wyjmij kluczyk ze stacyjki i przeczytaj
instrukcje.
4. Niebezpieczeństwo związane z wyrzucanymi przedmiotami – osoby postronne powinny stać w bezpiecznej odległości od maszyny.
5. Ostrzeżenie – unikaj kontaktu z częściami ruchomymi; wszystkie osłony muszą być na swoim miejscu.
6. Ostrzeżenie – nie uruchamiaj silnika, jeśli maszyna jest odłączona od traktora. Przed uruchomieniem silnika podłącz maszynę do
traktora.
119–6165
1. Silnik – zatrzymanie
115-5106
2. Silnik — Run (Praca)
1. Ostrzeżenie – przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Niebezpieczeństwo związane z wyrzucanymi przedmiotami
– osoby postronne powinny stać w bezpiecznej odległości
od maszyny.
3. Ryzyko przecięcia/odcięcia dłoni – zachowaj odległość
od części ruchomych; wszystkie zabezpieczenia i osłony
muszą być na swoim miejscu.
115-5113
1. Ostrzeżenie — przeczytaj instrukcję obsługi, stosuj ochronę
słuchu i oczu.
8
3. Silnik — Start
(Uruchamianie)
Montaż
Elementy luzem
Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.
Procedura
Opis
Ilość
1
Wazelina techniczna (nie dołączona)
2
Zespół dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń
Hak
Śruba (3/8 x 3 cale)
Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala)
3
Nie są potrzebne żadne części
A/R
Sposób użycia
Podłącz akumulator
1
1
2
2
Zamocuj zaczep do dmuchawy do
usuwania zanieczyszczeń
–
Podłącz dmuchawę do usuwania
zanieczyszczeń do pojazdu holującego
Nośniki i dodatkowe części
Opis
Ilość
Sposób użycia
Katalog części
Instrukcja obsługi
1
1
Przeczytaj przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.
Instrukcja eksploatacji silnika
1
Korzystaj podczas użytkowania i konserwacji silnika
Materiały szkoleniowe dla operatora
1
Przejrzeć przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny
Sterowanie zdalne
1
Używaj do zdalnego sterowania dmuchawą
Certyfikat zgodności
1
Gwarantuje zgodność z wymaganiami WE
Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze
standardowego stanowiska operatora.
9
OSTRZEŻENIE
1
Nieprawidłowo poprowadzony przewód
akumulatora może spowodować uszkodzenie
dmuchawy i przewodów, powodując iskrzenie.
Iskrzenie może spowodować wybuch
gazów akumulatora, co będzie skutkowało
obrażeniami ciała.
Podłączanie akumulatora
Części potrzebne do tej procedury:
A/R
• Przed odłączeniem dodatniego
(czerwonego) przewodu należy zawsze
odłączać ujemny (czarny) przewód
akumulatora.
Wazelina techniczna (nie dołączona)
Procedura
1. Zdejmij zaczepy mocujące pokrywę akumulatora do
obudowy akumulatora (Rysunek 4). Zdejmij pokrywę
z obudowy.
• Przed podłączeniem ujemnego (czarnego)
przewodu należy zawsze podłączyć dodatni
(czerwony) przewód akumulatora.
3
4
5
2
3
2
1
1
G02071 1
Rysunek 4
1. Obudowa akumulatora
G020712
Rysunek 5
3. Akumulator zaczepy
2. Pokrywa akumulatora
OSTRZEŻENIE
Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia
mogą powodować zwarcie z metalowymi
elementami urządzenia, wywołując iskrzenie.
Iskrzenie może spowodować wybuch gazów
akumulatora, co grozi obrażeniami.
1. Obudowa akumulatora
4. Akumulator zaczepy
2. Biegun ujemny
akumulatora
3. Pokrywa akumulatora
5. Biegun dodatni
akumulatora
3. Podłącz przewód ujemny (czarny) do bieguna
ujemnego (-) akumulatora (Rysunek 5).
4. Pokryj bieguny i elementy mocujące wazeliną, aby
zabezpieczyć przed korozją.
5. Załóż pokrywę akumulatora i zamocuj zaczepami.
• Podczas demontażu lub montażu
akumulatora nie dopuść, aby doszło do
zetknięcia się zacisków akumulatora z
metalowymi częściami maszyny.
• Nie dopuść, aby metalowe narzędzia
spowodowały zwarcie między zaciskami
akumulatora a metalowymi częściami
maszyny.
2. Podłącz przewód dodatni (czerwony) do bieguna
dodatniego (+) (Rysunek 5).
10
2
Mocowanie zaczepu do
dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń
2
Części potrzebne do tej procedury:
1
Zespół dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń
1
Hak
2
Śruba (3/8 x 3 cale)
2
Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala)
G020732
1
Rysunek 7
1. Wiązka przewodów
2. Spinki wiązki przewodów
4. Aby zamocować wiązkę przewodów, przełóż spinki
wiązki przewodów przez otwory z boku rury zaczepu
(Rysunek 7).
Procedura
1. Ustaw dmuchawę do usuwania zanieczyszczeń na
płaskiej, poziomej powierzchni.
5. Przechowuj złącze wiązki przewodów włożone w
uchwyt na rurze zaczepu (Rysunek 8).
2. Wsuń rurę zaczepu do uchwytów w ramie (Rysunek 6).
Zamontuj rurę do ramy, używając 2 śrub (3/8 x 3 cale)
oraz nakrętek kołnierzowych (3/8 cala).
3
Podłączanie dmuchawy do
usuwania zanieczyszczeń do
pojazdu holującego
1
Nie są potrzebne żadne części
2
Procedura
Ta przyczepa posiada zaczep współpracujący z kulą o średnicy
5 cm.
G020731
1. Unieś zaczep przyczepy na odpowiednią wysokość.
Rysunek 6
1. Uchwyty w ramie
2. Unieś dźwignię złącza na końcu dyszla; jednocześnie
opuszczaj końcówkę zaczepu na kulę (Rysunek 8).
2. Rura zaczepu
3. Poprowadź wiązkę przewodów wzdłuż rury zaczepu
po jej prawej stronie (Rysunek 7).
11
Przegląd produktu
Elementy sterowania
Zatrzymanie silnika
Naciśnij przycisk zatrzymania silnika, aby wyłączyć silnik
(Rysunek 9).
Rysunek 8
1. Dyszel
4. Łańcuchy bezpieczeństwa
2. Gniazdo kuli
5. Kołek zabezpieczający
3. Dźwignia złącza,
położenie zablokowane
6. Uchwyt na rurze zaczepu
1
2
3
4
5
6
3. Zamknij dźwignię złącza i upewnij się, że złącze jest
poprawnie zamocowane.
4. Włóż kołek zabezpieczający dźwignię złącza (Rysunek
8).
g017705
5. Skrzyżuj łańcuchy bezpieczeństwa i zamocuj je do
otworów w zaczepie (Rysunek 8).
Rysunek 9
6. Podłącz złącze wiązki przewodów dmuchawy do
złącza pojazdu holującego. Sprawdź, czy światła stopu
zapalają się po naciśnięciu pedału hamulca oraz czy
zapalają się tylne kierunkowskazy przyczepy po użyciu
przełącznika kierunkowskazów.
1. Obróć dyszę w lewo
4. Zwiększ moc dmuchawy
2. Obróć dyszę w prawo
5. Uruchomienie silnika
3. Zmniejsz moc dmuchawy
(jednoczesne naciśnięcie
przycisków 3 i 4 załącza
obroty jałowe silnika)
6. Zatrzymanie silnika
Uruchomienie silnika
Po wykonaniu procedury rozruchowej uruchom silnik,
naciskając przycisk Uruchomienie silnika (Rysunek 9).
Procedura rozruchowa jest opisana w części Uruchamianie
silnika.
Kierunek dyszy
Naciśnij lewy lub prawy przycisk, aby obrócić dyszę w
pożądanym kierunku (Rysunek 9).
Obroty silnika
Naciśnij przycisk obrotów szybkich (zając) lub wolnych
(żółw), aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową
silnika (Rysunek 9).
Wyłącznik zapłonu
Wyłącznik zapłonu (Rysunek 10) służący do uruchamiania i
zatrzymywania silnika ma trzy pozycje: Wył. (Off), Zapłon
(Run) i Rozruch (Start). Obróć kluczyk zapłonu w prawo do
pozycji ROZRUCH, aby włączyć silnik rozrusznika. Gdy
12
Działanie
silnik zaskoczy, zwolnij kluczyk. Kluczyk automatycznie
obróci się w pozycji ZAPŁON. Aby wyłączyć silnik, przekręć
kluczyk w lewo do pozycji WYŁĄCZENIE.
Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze
standardowego stanowiska operatora.
Włącznik ssania
Podłączanie przyczepy
W celu uruchomienia zimnego silnika ustaw dźwignię ssania
(Rysunek 10) w pozycji WŁ.
Ta przyczepa posiada zaczep współpracujący z kulą o średnicy
5 cm.
2
1. Unieś zaczep przyczepy na odpowiednią wysokość.
1
2. Unieś dźwignię złącza na końcu dyszla; jednocześnie
opuszczaj końcówkę zaczepu na kulę (Rysunek 11).
3
G020713
Rysunek 10
1. Włącznik ssania
3. Licznik godzin
2. Wyłącznik zapłonu
Rysunek 11
Licznik godzin
Licznik godzin (Rysunek 10) wskazuje łączną liczbę godzin
pracy maszyny.
1. Dyszel
4. Dodatkowe łańcuchy
2. Gniazdo kuli
5. Kołek zabezpieczający
3. Dźwignia złącza,
położenie zablokowane
6. Uchwyt na rurze zaczepu
3. Zamknij dźwignię złącza i upewnij się, że złącze jest
poprawnie zamocowane.
4. Włóż kołek zabezpieczający dźwignię złącza.
5. Skrzyżuj łańcuchy bezpieczeństwa i zamocuj je
do otworów w zaczepie. Podłącz złącze wiązki
przewodów dmuchawy do złącza pojazdu holującego.
Uzupełnianie paliwa
• Pojemność zbiornika paliwa:18,9 litra
• Zalecane paliwo:
– Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej,
świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o
liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji
[R+M)/2]).
– Etanol: Benzyna o zawartości do 10%
etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl
metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest
dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo.
Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może
być stosowana. Nigdy nie należy stosować benzyny
zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej
jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera
13
20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu).
Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny
może skutkować problemami z wydajnością i/lub
uszkodzeniem silnika, które mogą nie być objęte
gwarancją.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W określonych warunkach podczas tankowania
może dojść do uwolnienia energii statycznej,
wywołującej iskrzenie, które może spowodować
zapalenie się oparów benzyny. Pożar lub wybuch
paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami
ciała oraz zniszczeniem mienia.
• Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanister na
podłożu, z dala od pojazdu.
• Nie napełniaj kanistrów w pojeździe, na
platformie lub w przyczepie, ponieważ
znajdujące się wewnątrz wykładziny lub
plastikowa tapicerka mogą izolować kanister i
spowolnić utratę ładunku elektrostatycznego.
• Jeśli to możliwe, sprowadź zasilane komponenty
z platformy lub przyczepy i zatankuj je na
podłożu.
• Jeśli to niemożliwe, zatankuj maszynę
na platformie lub przyczepie za pomocą
przenośnego kanistra, zamiast przy pomocy
pistoletu dystrybutora paliwa.
• Jeśli konieczne jest użycie pistoletu dystrybutora,
powinien on przez cały czas dotykać obrzeża
zbiornika paliwa lub kanistra, aż do zakończenia
tankowania.
– Nie używaj benzyny zawierającej metanol.
– Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub
kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano
stabilizatora paliwa.
– Nie dolewaj oleju do benzyny.
Ważne: Nie należy stosować dodatków innych niż
środki stabilizujące/kondycjonujące paliwo. Nie należy
dodawać stabilizatorów paliwa na bazie alkoholu,
takiego jak etanol, metanol czy izopropanol.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i
silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może
skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz
zniszczeniem mienia.
• Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na
otwartej przestrzeni, kiedy silnik jest zimny.
Usuń rozlaną benzynę.
• Nigdy nie napełniaj zbiornika z paliwem
wewnątrz dołączonej przyczepy.
• Nie napełniaj całego zbiornika. Wlewaj benzynę
do zbiornika paliwa, aż jej poziom sięgać będzie
od 6 do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki
wlewu. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia
rozszerzanie się paliwa.
OSTRZEŻENIE
Połknięcie paliwa prowadzi do poważnych obrażeń
lub śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie
oparów może wywołać poważne obrażenia i
choroby.
• Unikaj długotrwałego wdychania oparów.
• Trzymaj głowę z dala od dyszy wydechowej,
zbiornika z paliwem i wylotu wentylatora.
• Nie zbliżaj paliwa do oczu i skóry.
• Nigdy nie pal papierosów podczas pracy z
paliwem i trzymaj się z dala od otwartego
płomienia lub miejsc, gdzie opary benzyny
mogą zapalić się od iskry.
• Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze,
poza zasięgiem dzieci. Zapas paliwa nigdy nie
powinien starczać na więcej niż 30 dni.
Używanie środka stabilizującego/dodatków uszlachetniających paliwo
• Nie obsługuj maszyny, jeśli jej układ wydechowy
nie znajduje się w odpowiednim ułożeniu i nie
pracuje prawidłowo.
Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku
uszlachetniającego paliwo może zapewnić następujące
korzyści:
• Zachowanie świeżości paliwa przy przechowywaniu przez
okres 90 dni lub krótszy. W celu przechowywania przez
dłuższy okres zaleca się spuszczenie paliwa ze zbiornika.
• Oczyszczanie silnika w trakcie pracy
• Wyeliminowanie powstawania w układzie paliwowym
gumiastych osadów, które utrudniają rozruch silnika
Ważne: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo
zawierających metanol lub etanol.
14
Dodaj do paliwa właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.
Informacja: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający
jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżą
benzyną. Aby zmniejszyć do minimum możliwość powstania
osadów w układzie paliwowym, należy stosować stabilizator
do paliwa przez cały czas.
Uzupełnianie paliwa
1. Wyłącz silnik.
Rysunek 13
2. Oczyść okolice korka wlewu paliwa, a następnie odkręć
korek (Rysunek 12).
Informacja: Korek wlewu paliwa zawiera wskaźnik
pokazujący poziom paliwa.
Sprawdzenie momentu
dokręcenia nakrętek kół
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 10 godzinach
Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół tuż po
przykręceniu nakrętek, a następnie po pierwszych 10
godzinach pracy.
OSTRZEŻENIE
Zastosowanie nieprawidłowego momentu
dokręcenia może doprowadzić do awarii lub utraty
koła i do obrażeń ciała. Dokręć nakrętki mocujące
momentem 61–88 N-m.
G020714
Rysunek 12
1. Zbiornik paliwa
Uruchamianie i zatrzymywanie
silnika
3. Dolewaj benzyny bezołowiowej do zbiornika do
momentu, aż poziom znajdzie się na wysokości od 6
do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki wlewu.
Uruchamianie silnika
Pusta przestrzeń w zbiorniku pozwoli na rozszerzenie
się benzyny. Nie napełniaj całkowicie zbiornika.
OSTRZEŻENIE
4. Dokręć szczelnie korek wlewu paliwa.
OBRACAJĄCE SIĘ CZĘŚCI MOGĄ
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA
CIAŁA.
5. Usuń rozlaną benzynę.
Sprawdzanie poziomu oleju w
silniku
• Zachowaj bezpieczną odległość od pracującej
maszyny.
Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania
maszyny należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni korbowej
silnika (patrz rozdział Sprawdzanie poziomu oleju).
• Aby zapobiec powstaniu obrażeń ciała, zachowaj
bezpieczną odległość od ruchomych części
maszyny.
• NIGDY nie używaj maszyny, jeśli zdjęte są
jakiekolwiek osłony lub pokrywy.
Sprawdzanie ciśnienia w
oponach
1. Dmuchawa może być uruchomiona, tylko jeśli jest
połączona z pojazdem holującym.
Sprawdź ciśnienie w oponach (Rysunek 13).
Właściwe ciśnienie w oponach wynosi 241 kPa.
15
naciśnięty jakikolwiek inny przycisk, zgoda na
uruchomienie silnika wygaśnie.
2. Przed uruchomieniem zimnego silnika ustaw dźwignię
ssania w pozycji włączonej.
Informacja: Rozgrzany lub gorący silnik może
nie wymagać ssania. Po uruchomieniu silnika ustaw
dźwignię ssania w pozycji wyłączonej.
Informacja: Zgoda na uruchomienie silnika
obowiązuje przez 25 sekund od naciśnięcia przycisku
Obrót w prawo. Umożliwia ona natychmiastowe
aktywowanie rozrusznika silnika poprzez naciśnięcie
przycisku Rozruch. Naciśnięcie przycisku Rozruch
nie powoduje przedłużenia tego okresu. Maksymalna
długość okresu aktywacji przekaźnika rozruchu silnika
wynosi 25 sekund od momentu naciśnięcia przycisku
Obrót w prawo. Przycisk Rozruch można nacisnąć
kilkakrotnie, gdy aktywna jest zgoda na uruchomienie
silnika. Po wygaśnięciu zgody na uruchomienie silnika
w celu aktywowania przekaźnika rozruchu silnika za
pomocą przycisku Rozruch konieczne jest ponowne
wykonanie sekwencji umożliwiającej uruchomienie
silnika.
3. Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję ROZRUCH,
a następnie szybko zwolnij, aż powróci do pozycji
ZAPŁON (Rysunek 14). Spowoduje to uaktywnienie
się odbiornika.
Informacja: Jeżeli kluczyk zostanie przypadkowo
pozostawiony przez dłuższy czas w pozycji ZAPŁON,
przed kontynuowaniem procedury rozruchu przekręć
go do pozycji WYŁĄCZENIE.
2
1
Informacja: Jeżeli sekwencja zostanie przerwana
lub zgoda na uruchomienie silnika wygaśnie, przyciski
Obrót w prawo i Obrót w lewo będą ponownie
pozwalały na sterowanie silnikiem wylotu.
3
G020713
1
2
3
4
5
6
Rysunek 14
1. Wyłącznik zapłonu
3. Licznik godzin
2. Włącznik ssania
4. Możliwość uruchomienia silnika stanie się aktywna po
naciśnięciu przycisku Rozruch, tylko jeśli aktywna jest
zgoda na uruchomienie silnika. W celu aktywowania
zgody na uruchomienie silnika należy przeprowadzić
następującą sekwencję umożliwiającą uruchomienie
silnika (Rysunek 15).
•
•
•
•
Naciśnij przycisk ROZRUCH.
Następnie naciśnij przycisk Obrót w lewo.
g017705
Następnie naciśnij przycisk Obrót w prawo.
Rysunek 15
Następnie naciśnij przycisk ROZRUCH i
przytrzymaj go do momentu uruchomienia silnika.
Informacja: Między każdym z naciśnięć przycisków
nie może upłynąć więcej niż 3 sekundy. Jeżeli kolejny
przycisk z sekwencji nie zostanie naciśnięty w ciągu 3
sekund od poprzedniego naciśnięcia, sekwencja jest
przerywana i należy ją rozpocząć ponownie.
Informacja: Sekwencja jest także przerywana w razie
naciśnięcia przycisku innego niż kolejny przycisk w
sekwencji.
1. Obróć dyszę w lewo
4. Zwiększ moc dmuchawy
2. Obróć dyszę w prawo
5. Uruchomienie silnika
3. Zmniejsz moc dmuchawy
(jednoczesne naciśnięcie
przycisków 3 i 4 załącza
obroty jałowe silnika)
6. Zatrzymanie silnika
Ważne: Przy rozruchu silnika nie kręć
rozrusznikiem dłużej niż przez 10 sekund. Jeśli
silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 30 sekund
pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie
się do powyższych zaleceń może spowodować
spalenie rozrusznika.
Informacja: Jeżeli przycisk Rozruch nie zostanie
naciśnięty w ciągu 25 sekund od naciśnięcia przycisku
Obrót w prawo, lub też w tym okresie zostanie
16
włączenia zasilania, jeżeli minie ponad 2,5 godziny aktywności
urządzenia bazowego bez łączności ze strony pilota zdalnego
sterowania. Tryb oszczędzania energii sprawia, że urządzenie
bazowe pobiera bardzo niską ilość energii. W trybie
oszczędzania energii urządzenie bazowe nie będzie łączyć
się z pilotem sterującym, nie będzie uruchamiać wyjść i
zasadniczo nie będzie funkcjonować w normalny sposób.
5. Po uruchomieniu silnika przesuń dźwignię ssania w
pozycję wyłączenia. Jeśli silnik zgaśnie lub dławi
się, przesuń dźwignię ssania z powrotem w pozycję
włączenia na kilka sekund, a następnie ustaw pożądaną
prędkość obrotową. Powtórz w razie potrzeby.
Zatrzymywanie silnika
• Po upływie czasu wygaśnięcia silnik będzie wyłączony
1. Zmniejsz prędkość obrotową silnika mniej więcej do
połowy odległości między pozycjami wolną a szybką.
(lub zostanie zatrzymany), a za pomocą pilota zdalnego
sterowania nie będzie można uruchomić żadnej funkcji.
2. Pozostaw silnik na biegu jałowym przez 20 sekund.
• Aby wzbudzić sterownik będący w trybie uśpienia,
3. Naciśnij przycisk STOP na pilocie sterującym.
przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYŁ., a następnie
na chwilę do pozycji rozruchu (uruchomi się rozrusznik
silnika).
4. Przy opuszczaniu maszyny przekręć kluczyk w pozycję
WYŁ. i wyjmij go z wyłącznika zapłonu (Rysunek 14).
• Aby uniknąć wyłączenia pracującego sterownika z
Włączenie, wyłączenie i
upłynięcie czasu bezczynności
powodu bezczynności, użyj przycisków na pilocie
zdalnego sterowania do obrócenia wylotu lub zmiany
prędkości obrotowej silnika przynajmniej raz na 2,5
godziny pracy.
Pilot zdalnego sterowania włącza się po naciśnięciu
dowolnego przycisku. Miganie diod TX oraz RX oznacza, że
pilot sterujący jest włączony i komunikuje się z urządzeniem
bazowym. W celu zmniejszenia zużycia energii pilot zdalnego
sterowania pozostaje aktywny przez około trzy (3) sekundy, a
następnie, jeżeli w ciągu trzech sekund nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, automatycznie wyłącza się. Po upływie
czasu i wyłączeniu się urządzenia wszystkie diody LED
pilota przestają migać (Rysunek 16). Naciśnięcie dowolnego
przycisku spowoduje ponowne uaktywnienie się pilota
Zmiana kierunku dyszy
Poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie
zdalnego sterowania (Rysunek 17) można zmienić kierunek
otworu wylotowego dyszy w zakresie od pozycji lewej do
pozycji prawej.
3
1
2
4
5
g017704
Rysunek 16
1. Powiąż
4. RX
2. Usuń powiązanie
5. POŁĄCZENIE (LINK)
g017706
Rysunek 17
1. Kierunek dyszy, lewo
3. TX
Tryb oszczędzania energii
Urządzenie podstawowe przejdzie w tryb oszczędzania
energii i pozostanie w nim do momentu ponownego
17
2. Kierunek dyszy, prawo
Holowanie
OSTROŻNIE
Jeżeli dyszel dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń jest skrzywiony lub uszkodzony,
należy go wymienić. NIGDY nie holuj
dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń, jeżeli
dyszel jest uszkodzony. Istnieje możliwość
odłączenia się dmuchawy od pojazdu
holującego.
OSTROŻNIE
Przed przystąpieniem do holowania dmuchawy do
usuwania zanieczyszczeń zapoznaj się z lokalnymi
przepisami bezpieczeństwa podczas holowania.
• Upewnij się, że zaczep i złącze pojazdu holującego
są przystosowane do masy równej lub wyższej niż
dopuszczalna masa całkowita (DMC) przyczepy.
Połączenie dmuchawy do
usuwania zanieczyszczeń z
pojazdem holującym
• ZAWSZE sprawdzaj stan zaczepu i złącza pod kątem
zużycia. NIGDY nie holuj dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń, jeżeli zaczep, złącze, łańcuchy itp. są
uszkodzone.
• Sprawdź kulę pojazdu i złącze zaczepu dmuchawy pod
• SPRAWDŹ ciśnienie w oponach zarówno pojazdu
kątem zużycia lub uszkodzeń. Przed przystąpieniem
do holowania wymień elementy, które są zużyte lub
uszkodzone.
holującego, jak i dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń.
Sprawdź również stan bieżnika opon w obu pojazdach
• ZAWSZE sprawdzaj, czy dmuchawa posiada łańcuchy
• Stosuj tylko pojazdy holujące z kulą zaczepu o średnicy
bezpieczeństwa.
5 cm. Tylko takie zaczepy są przystosowane do złącza
dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń. Użycie zaczepu
z kulą o innej średnicy może doprowadzić do niezwykle
niebezpiecznej sytuacji, w której nastąpi odłączenie się
zaczepu od kuli lub uszkodzenie kuli.
• ZAWSZE zamocowuj łańcuchy bezpieczeństwa
dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń do ramy pojazdu
holującego.
• ZAWSZE sprawdzaj, czy kierunkowskazy oraz światła
• Po podłączeniu dyszla do dmuchawy do usuwania
cofania i stopu pojazdu holującego działają poprawnie.
zanieczyszczeń zamocuj złącze zaczepu dmuchawy do
kuli zaczepu pojazdu holującego, a następnie upewnij
się, że dźwignia blokady jest w dolnym położeniu i jest
zablokowana.
• Pamiętaj, że w większości sytuacji maksymalna prędkość
jazdy z przyczepą poza terenem zabudowanym, o ile
znaki nie stanowią inaczej, wynosi 70 km/h. Wcześniej
zapoznaj się jednak z lokalnymi i krajowymi wymaganiami
dotyczącymi holowania. Zalecana prędkość holowania
poza drogami nie powinna przekraczać 25 km/h lub
mniej, w zależności od rodzaju terenu.
OSTROŻNIE
NIGDY nie holuj dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń, jeżeli łańcuch bezpieczeństwa
jest odłączony. Łańcuch bezpieczeństwa jest
przeznaczony do zapobiegania całkowitemu
odłączeniu się dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń od pojazdu holującego, co mogłoby
nastąpić w razie oderwania się dyszla.
• Po zaparkowaniu i odłączeniu dmuchawy od pojazdu
holującego podłóż kliny pod koła, aby zapobiec stoczeniu
się pojazdu.
• Napompuj opony do właściwego ciśnienia, następnie
sprawdź je pod kątem nacięć i nadmiernego zużycia.
• Podczas holowania dmuchawy do usuwania
zanieczyszczeń obróć wylot do pozycji pionowej (otwór
wylotowy skierowany w górę).
Wskazówki dotyczące obsługi
• Za pomocą klucza dynamometrycznego sprawdź
OSTRZEŻENIE
dokręcenie nakrętek kół. Dokręć nakrętki kół w sposób
opisany w rozdziale dotyczącym konserwacji w niniejszej
instrukcji.
Wydmuchiwane powietrze działa ze znaczną siłą
i może spowodować obrażenia ciała lub utratę
równowagi.
• Unikamy nagłego zatrzymywania i ruszania. Mogłoby to
spowodować poślizg lub zarzucenie holowanej dmuchawy.
Płynne ruszanie i zatrzymywanie pozwala osiągnąć niższe
zużycie paliwa.
• Zachowaj bezpieczną odległość od otworu dyszy
wylotowej, gdy maszyna pracuje.
• Unikaj gwałtownego skręcania, gdyż może spowodować
• Nikt nie może się zbliżać do otworu dyszy
wylotowej, gdy maszyna pracuje.
przewrócenie się maszyny.
18
• Zachowaj bezpieczną odległość od otworu dyszy
NIEBEZPIECZEŃSTWO
wylotowej, gdy maszyna pracuje. Nie dopuszczaj osób
postronnych w pobliże otworu dyszy wylotowej i nie
kieruj jej wylotu w ich stronę.
PRZEWRÓCENIE MASZYNY MOŻE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB
ŚMIERĆ.
• Nie obracaj maszyny, jeśli silnik traktora gaśnie lub pojazd
nie chce jechać do przodu i nie może wjechać pod górę.
W takich sytuacjach zawsze zjeżdżaj traktorem powoli,
prosto w dół stoku.
• NIGDY nie używaj maszyny na stromych
pochyłościach.
• Po pochyłościach jedź maszyną w górę i w dół,
nigdy w poprzek zbocza.
• Nie podejmuj czynności grożących powstaniem
obrażeń!Przerywaj pracę za każdym razem, gdy na
trawniku lub w jego pobliżu pojawi się osoba lub zwierzę.
Nieostrożna obsługa w połączeniu z nachyleniem terenu,
rykoszetami oraz nieprawidłowo ustawionymi osłonami
może prowadzić do obrażeń ciała spowodowanych
wyrzucanymi przedmiotami. Poczekaj z wznowieniem
koszenia do momentu, gdy teren będzie pusty.
• Podczas wjeżdżania pod górę lub zjeżdżania nie
zatrzymuj się ani nie ruszaj gwałtownie.
• Uważaj na zagłębienia terenu lub inne
niedostrzegalne niebezpieczeństwa. Aby
uniknąć przewrócenia maszyny lub utraty
kontroli nad nią, nie prowadź maszyny w pobliżu
rowów, strumieni lub uskoków terenu.
• Nie dotykaj silnika ani tłumika, gdy silnik jest włączony
lub krótko po jego wyłączeniu. Elementy te mogą być na
tyle gorące, że mogą spowodować oparzenia.
• Jeżeli pojazd holujący zatrzyma się podczas
jazdy pod górkę, powoli zjedź ze wzniesienia,
jadąc do tyłu. Nie próbuj zawracać.
Ważne: Przed transportowaniem maszyny ustaw dyszę
skierowaną wylotem do góry. Jeżeli na czas transportu
dysza zostałaby pozostawiona w dolnym położeniu,
mogłaby uderzać w podłoże i ulec uszkodzeniu.
• Nie używaj dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń, jeśli
nie jest ona podłączona do traktora.
Informacja: W mało prawdopodobnym przypadku
większego wyładowania statycznego sterownik może
zmniejszyć obroty silnika do niższego zakresu obrotów
jałowych. W celu przywrócenia pełnej prędkości naciśnij
przycisk wysokich obrotów (symbol zająca) na pilocie
zdalnego sterowania.
• Przećwicz obsługę dmuchawy. Zaleca się prowadzenie
zdmuchiwania w tym samym kierunku, w którym wieje
wiatr, aby zapobiec nawiewaniu materiału z powrotem na
oczyszczony obszar.
• Podczas skręcania zachowaj czujność, zwolnij i postępuj
ostrożnie. Przed zmianą kierunku obejrzyj się za siebie
i na boki.
• Zwróć uwagę na ustawienie dyszy wylotowej i nie kieruj
jej w stronę osób.
• Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych
zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą
utrudniać widoczność.
• Zmniejsz prędkość jazdy podczas wykonywania ostrych
skrętów oraz podczas skręcania na pochyłościach.
• Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że za
maszyną nikogo nie ma.
• Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach
bez odpowiedniej wentylacji ani nie kieruj dyszy wylotowej
w stronę takich pomieszczeń. Spaliny są groźne i mogą
być śmiertelne.
• Podczas pracy maszyny utrzymuj silnik w zakresie
pełnych obrotów.
• Wyreguluj ustawienie otworu dyszy, aby nadmuchiwała
powietrze pod zanieczyszczenia.
• Zachowaj ostrożność podczas prowadzenia nadmuchu w
pobliżu świeżo posadzonej darni, gdyż siła podmuchu
powietrza mogłaby naruszyć trawę.
• Nie używaj maszyny na drogach publicznych.
19
Konserwacja
Informacja: Poszukujesz schematu elektrycznego lub schematu hydraulicznego dla swojej maszyny? Pobierz bezpłatną kopię
schematów ze strony www.Toro.com i znajdź odpowiednie schematy dla swojej maszyny, klikając łącze Manuals (Instrukcje
obsługi) na stronie głównej.
Zalecany harmonogram konserwacji
Częstotliwość
serwisowania
Po pierwszych 8 godzinach
Po pierwszych 10
godzinach
Przed każdym użyciem
lub codziennie
Procedura konserwacji
• Sprawdź stan i napięcie paska
• Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
•
•
•
•
Sprawdź poziom oleju w silniku.
Oczyść osłonę silnika i chłodnicę oleju silnikowego.
Sprawdź obejmę i prowadnice dyszy
Sprawdź złącze zaczepu i łańcuchy pod kątem zużycia i uszkodzeń.
Co 25 godzin
• Oczyść piankowy wkład filtra powietrza i sprawdź wkład papierowy pod kątem
uszkodzeń.
Co 50 godzin
• Sprawdź stan i napięcie paska
Co 100 godzin
• Wymień wkład papierowy filtra powietrza.
• Wymień olej silnikowy.
• Sprawdź stan opon.
Co 200 godzin
• Wymień filtr powietrza węglowego pochłaniacza oparów (należy serwisować
częściej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
• Wymień filtr systemu oczyszczania węglowego pochłaniacza oparów
• Wymień filtr oleju.
• Sprawdź świece zapłonowe.
Co 500 godzin
• Wymień filtr paliwa.
20
Lista kontrolna codziennych
czynności konserwacyjnych
Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych
czynności kontrolnych.
Sprawdzany element
Tydzień:
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sprawdź działanie
przyrządów.
Sprawdź poziom paliwa.
Sprawdź poziom oleju w
silniku.
Wyczyść żeberka chłodzące
silnik.
Sprawdź wstępny filtr
powietrza.
Sprawdź przyczynę
wszelkich nietypowych
hałasów pochodzących z
silnika.
Sprawdź maszynę pod
kątem wycieków płynu.
Sprawdź ciśnienie w
oponach.
Sprawdź siłę dokręcenia
obejmy mocującej dyszę.
Zamaluj miejsca z
uszkodzonym lakierem.
Zapisy dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi
Osoba przeprowadzająca przegląd:
Lp.
Data
21
Informacje
So
Nd
Konserwacja oczyszczacza
powietrza
Czyszczenie piankowego filtra
wstępnego
Ważne: Jeśli wkład piankowy jest uszkodzony lub
zużyty, wymień go.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 25 godzin—Oczyść
piankowy wkład filtra powietrza i
sprawdź wkład papierowy pod kątem
uszkodzeń.
1. Umyj piankowy filtr wstępny za pomocą płynnego
mydła i ciepłej wody. Po oczyszczeniu dokładnie go
opłucz.
Co 100 godzin—Wymień wkład papierowy filtra
powietrza.
2. Osusz filtr wstępny, wyciskając go w czystej szmatce
(nie wykręcaj).
Informacja: Wymieniaj filtr powietrza częściej, jeśli praca
odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub
zapiaszczenia.
3. Nałóż na filtr wstępny ok. 25–50 cm3 oleju (Rysunek
19).
Wyjmowanie filtrów
1. Aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do silnika i
uszkodzeniom, oczyść obszar wokół filtra powietrza.
2. Odkręć pokrętło i zdejmij osłonę filtra powietrza
(Rysunek 18).
Rysunek 19
1. Element piankowy
2. Olej
4. Wyciśnij filtr wstępny, aby rozprowadzić olej.
5. Sprawdź filtr papierowy pod kątem rozdarć, warstwy
oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki (Rysunek 20).
Rysunek 20
1. Element papierowy
Rysunek 18
1. Gałka
6. Piankowy filtr wstępny
2. Pokrywa oczyszczacza
powietrza
7. Filtr papierowy
3. Nakrętka pokrywy
8. Uszczelka gumowa
4. Podkładka dystansowa
9. Podstawa filtra powietrza
2. Uszczelka gumowa
Ważne: Papierowego wkładu nie wolno czyścić.
Zanieczyszczony lub uszkodzony wkład papierowy
należy wymienić (po około 100 godzinach pracy).
Instalowanie filtrów
Ważne: Aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika,
zawsze należy uruchamiać silnik z całkowicie
zamontowanym filtrem powietrza wraz z wkładem
papierowym i piankowym.
5. Pokrywa
3. Ostrożnie wysuń piankowy filtr wstępny z wkładu
papierowego (Rysunek 18).
1. Ostrożnie wsuń piankowy filtr wstępny do wkładu
papierowego (Rysunek 20).
4. Odkręć nakrętkę pokrywy i zdejmij pokrywę,
przekładkę i filtr papierowy (Rysunek 18).
2. Umieść zespół filtra powietrza w podstawie filtra
powietrza (Rysunek 18).
22
Informacja: Regularnie sprawdzaj filtr systemu
oczyszczania pod kątem zanieczyszczeń. Wymień filtr, jeżeli
wygląda na zanieczyszczony.
3. Zamocuj pokrywę, podkładkę i zabezpiecz nakrętką
pokrywy (Rysunek 18). Dokręć nakrętkę z momentem
11 N-m.
4. Załóż pokrywę oczyszczacza powietrza i zamocuj
pokrętłem (Rysunek 18).
1. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij
kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome
zatrzymają się.
Serwisowanie węglowego
pochłaniacza oparów
2. Odsuń od filtra sprężynowe zaciski przewodów po
obu stronach filtra systemu oczyszczania węglowego
pochłaniacza oparów (Rysunek 22).
Wymiana filtra powietrza węglowego
pochłaniacza oparów.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 200 godzin
1. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij
kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome
zatrzymają się.
2. Odłącz przewód elastyczny od filtra powietrza
węglowego pochłaniacza oparów (Rysunek 21).
2
3. Wyjmij i wyrzuć filtr powietrza węglowego pochłaniacza
oparów (Rysunek 21).
1
g018506
Rysunek 22
1. Filtr systemu oczyszczania 2. Zawór zwrotny
węglowego pochłaniacza
oparów
1
3. Wyjmij i wyrzuć filtr węglowy (Rysunek 22).
4. Włóż nowy filtr, strzałką na filtrze skierowaną w stronę
zaworu zwrotnego, a następnie zamocuj go za pomocą
obejm przewodów (Rysunek 22).
2
Wymiana oleju silnikowego
Informacja: Wymieniaj olej częściej, jeśli warunki pracy są
silnie zapylone lub zapiaszczone.
g020716
Rysunek 21
1. Węglowy pochłaniacz
oparów
Rodzaj oleju: Olej zawierający detergenty (klasa serwisowa
API SG, SH, SJ lub wyższa)
2. Filtr powietrza węglowego
pochłaniacza oparów
Pojemność skrzyni korbowej: z filtrem, 2 l 1900 gr
4. Włóż nowy filtr powietrza.
Lepkość: patrz tabela poniżej.
5. Podłącz przewód elastyczny do filtra powietrza
węglowego pochłaniacza oparów.
Wymiana filtra systemu oczyszczania
węglowego pochłaniacza oparów
Okres pomiędzy przeglądami: Co 200 godzin
23
do szyjki wlewu taką ilość oleju, aby poziom oleju
uniósł się do wskaźnika „Full” (pełny).
Ważne: Nie przepełnij skrzyni korbowej olejem, a
jeśli to się stanie, nie uruchamiaj silnika. Mogłoby
to doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Wymiana oleju
Okres pomiędzy przeglądami: Co 100 godzin
1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez pięć
minut. Dzięki temu olej będzie ciepły i łatwiej spłynie.
2. Aby zapewnić całkowite spuszczenie oleju, zaparkuj
maszynę tak, aby strona spustowa była trochę niżej niż
strona przeciwna.
Rysunek 23
3. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij
kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome
zatrzymają się.
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
4. Umieść miskę pod spustem oleju. Przekręć zawór
spustowy oleju i pozwól, aby olej spłynął (Rysunek 25).
Informacja: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny,
przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, zanim
rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej 10 minut, aż
olej ścieknie do miski olejowej. Jeżeli poziom oleju znajduje
się na wysokości oznaczenia „add” (dolej) wskaźnika poziomu
lub poniżej niego, należy dolać oleju, aby jego poziom
sięgał oznaczenia „full” (pełny). NIE PRZEPEŁNIAJ
ZBIORNIKA. Dolewanie oleju nie jest konieczne, jeśli
poziom znajduje się pomiędzy oznaczeniami full i add.
Informacja: Do skierowania wypływającego oleju do
miski można użyć przewodu giętkiego.
5. Kiedy olej zostanie całkowicie spuszczony, zamknij
zawór spustowy.
Informacja: Przekaż zużyty olej do odpowiedniego
centrum recyklingu.
1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.
2. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji Wył. i wyjmij go.
3. Oczyść obszar wokół wskaźnika oleju (Rysunek 24),
aby brud nie wpadł do otworu napełniania i nie
uszkodził silnika.
Rysunek 25
1. Zawór spustowy oleju
2. Przewód spustowy oleju
(nie dołączony)
6. Powoli wlej około 80% oleju określonego gatunku do
szyjki wlewu (Rysunek 24).
Rysunek 24
1. Wskaźnik poziomu oleju
7. Sprawdź poziom oleju silnikowego, zobacz
„Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego”.
2. Przewód olejowy
8. Powoli dodaj dodatkową ilość oleju, aż do osiągnięcia
poziomu pełnego napełnienia (znak „full”).
4. Odkręć wskaźnik poziomu oleju i wyczyść końcówkę
(Rysunek 24).
Wymiana filtra oleju
5. Wsuń wskaźnik poziomu oleju jak najgłębiej do otworu
wlewu, ale nie wkręcaj go w szyjkę wlewu (Rysunek 24).
Okres pomiędzy przeglądami: Co 200 godzin
Informacja: Wymieniaj olej częściej, jeśli warunki pracy są
silnie zapylone lub zapiaszczone.
6. Wyciągnij wskaźnik poziomu i sprawdź metalową
końcówkę. Jeżeli poziom oleju jest niski, powoli wlej
24
1. Odłącz urządzenie bazowe od zasilania.
1. Spuść olej z silnika; zobacz „Wymiana oleju
silnikowego”.
2. Trzymając w dłoni pilota sterującego, stań w pobliżu
urządzenia bazowego tak, aby znajdowało się ono w
niezakłóconym polu widzenia.
2. Wyjmij stary filtr i wytrzyj powierzchnię uszczelki
adaptera filtra (Rysunek 26).
3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski powiązania
i usunięcia powiązania. Dioda TX zaświeci się na
zielono światłem stałym.
4. Nadal trzymaj przyciski przyciśnięte do chwili, aż dioda
LINK zacznie migać kolorem bursztynowym.
Informacja: Zaświecenie się diody LINK światłem
stałym oznacza przerwanie procedury powiązania.
W celu ustanowienia połączenia należy ją rozpocząć
ponownie.
Rysunek 26
1. Filtr oleju
5. Zwolnij obydwa przyciski, gdy dioda LINK zacznie
migać kolorem bursztynowym. Wszystkie trzy diody
LED zaczną migać. W tym momencie operator ma
dwie (2) sekundy na wykonanie następnego kroku.
3. Adapter
2. Uszczelka adaptera
Informacja: Jeżeli w ciągu dwóch sekund nie zostanie
naciśnięty kolejny przycisk, procedura powiązania
zostanie przerwana. W celu ustanowienia połączenia
należy ją rozpocząć ponownie.
3. Pokryj gumową uszczelkę nowego filtra cienką warstwą
świeżego oleju (Rysunek 26).
4. Zamontuj wymienny filtr oleju na adapterze filtra;
dokręcaj filtr w prawo do momentu, aż gumowa
uszczelka zetknie się z adapterem filtra, a następnie
dokręć filtr o dodatkowe od 2/3 do 1 obrotu (Rysunek
26).
6.
5. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim rodzajem
nowego oleju; patrz Wymiana oleju silnikowego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk powiązania. Dioda
RX zgaśnie, dioda TX będzie się świecić na zielono
stałym światłem, dioda LINK natomiast zaświeci się na
bursztynowo światłem stałym.
7. Podłącz zasilanie do urządzenia bazowego, nadal
trzymając przyciśnięty przycisk powiązania.
6. Uruchom silnik, pozwól mu pracować przez ok. 3
minuty, następnie wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma
wycieków wokół filtra oleju.
Nadal trzymaj przycisk powiązania – pilot zdalnego
sterowania i urządzenie bazowe rozpoczną
nawiązywanie łączności ze sobą. Po zakończeniu
procesu bursztynowa dioda LINK będzie się świecić
światłem stałym, dioda RX natomiast przestanie migać
na czerwono, a dioda zaświeci się na zielono światłem
stałym (przycisk naciśnięty) do momentu zwolnienia
przycisku, kiedy dioda TX zacznie migać na zielono,
informując o wysyłaniu przez pilota poleceń.
7. Sprawdź poziom oleju silnikowego i jeśli to konieczne,
uzupełnij.
Powiązanie pilota zdalnego
sterowania i urządzenia
bazowego
8. Zwolnij przycisk powiązania.
Ważne: Pamiętaj o zapoznaniu się z przebiegiem
procedury powiązania przed jej wykonaniem.
Dioda RX zgaśnie, dioda TX zacznie na krótko migać
na zielono, po czym również zgaśnie.
Pilot sterujący musi nawiązać łączność z urządzeniem
bazowym, zanim będzie można używać systemu. Pilot
zdalnego sterowania jest powiązany z urządzeniem bazowym
systemu przed opuszczeniem fabryki. Odbywa się to z
użyciem procedury powiązania. W sytuacjach, w których
niezbędne jest ponowne nawiązanie łączności między pilotem
sterującym a urządzeniem bazowym (np. połączenie nowego
lub zapasowego pilota z dotychczasowym urządzeniem
bazowym), należy przeprowadzić opisaną poniżej procedurę
powiązania.
System jest gotowy do użycia z danym pilotem
sterującym
Informacja: Powiązanie pilota sterującego z innym
urządzeniem bazowym spowoduje usunięcie powiązania tego
pilota z dotychczasowym urządzeniem bazowym.
25
3
4
5
Rysunek 28
1. Izolator elektrody
centralnej
3. Szczelina powietrzna (bez
skalowania)
2. Elektroda boczna
g017704
Rysunek 27
1. Powiąż
4. RX
2. Usuń powiązanie
5. POŁĄCZENIE (LINK)
Ważne: Zawsze wymieniaj świecę zapłonową,
gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody
są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są
popękane.
3. TX
2. Sprawdź odstęp między centralną i boczną elektrodą
(Rysunek 28). Jeżeli odstęp nie jest właściwy, dognij
boczną elektrodę (Rysunek 28).
Serwisowanie świec
zapłonowych
Wyjmowanie świec zapłonowych
Przed zainstalowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że
odstęp pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest właściwy.
Do wykręcania i wkręcania świec użyj klucza do świec
zapłonowych, a do sprawdzenia i skorygowania odstępu użyj
szczelinomierza. W razie potrzeby zamontuj nowe świece
zapłonowe.
1. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij
kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome
zatrzymają się.
2. Odłącz przewody od świec zapłonowych (Rysunek 29).
Typ: Champion® RC12YC, Champion® Platinum 3071 lub
odpowiednik
Szczelina powietrzna: 0,76 mm
Sprawdzanie świec zapłonowych
Okres pomiędzy przeglądami: Co 200 godzin
1. Przyjrzyj się środkowi świec zapłonowych (Rysunek
28). Jeżeli izolator jest lekko brązowy lub szary, silnik
działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj
oznacza, że filtr powietrza jest zabrudzony.
Rysunek 29
1. Przewód świecy
zapłonowej
2. Świeca zapłonowa
3. Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom i
przedostaniu się brudu do silnika, oczyść przestrzeń
wokół świec zapłonowych.
4. Zdemontuj zarówno świece zapłonowe, jak i metalowe
podkładki.
26
Konserwacja zbiornika paliwa
Instalowanie świec zapłonowych
1. Zainstaluj zarówno świece zapłonowe, jak i metalowe
podkładki. Upewnij się, że szczelina powietrzna
pomiędzy elektrodami jest prawidłowa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i
silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może
skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz
zniszczeniem mienia.
• Opróżniać zbiornik paliwa z benzyny, gdy silnik
jest zimny. Wykonuj tę czynność na zewnątrz,
na otwartej przestrzeni. Usuń rozlaną benzynę.
• Nie należy palić podczas spuszczania benzyny.
Należy również trzymać się z dala od źródła
otwartego ognia lub miejsc, w których opary
benzyny mogą zapalić się od iskry.
2. Dokręć świece zapłonowe momentem od 24,4 do 29,8
N-m.
3. Podłącz przewody do świec zapłonowych (Rysunek
28).
Wymiana filtra paliwa
Okres pomiędzy przeglądami: Co 500 godzin
Nie instaluj brudnego filtra paliwa po wyjęciu go z przewodu
paliwowego.
1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, aby zapewnić
możliwość kompletnego opróżnienia zbiornika paliwa.
1. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij
kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome
zatrzymają się.
2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
2. Poczekaj, aż maszyna się ochłodzi.
3. Poluzuj zacisk przewodu na filtrze paliwa i przesuń go
w górę przewodu paliwowego, z dala od filtra paliwa
(Rysunek 30).
3. Ściśnij końce obejm przewodu i zsuń je z filtra
(Rysunek 30).
4. Odłącz przewód paliwowy od filtra paliwa (Rysunek
30).
Informacja: Odczekaj, aż paliwo spłynie do kanistra
lub do miski spustowej (Rysunek 30).
Informacja: To najlepszy moment, aby zamontować
nowy filtr paliwa, ponieważ zbiornik paliwa jest pusty.
5. Zamontuj przewód paliwowy na filtrze paliwa.
Przesuń zacisk przewodu blisko filtra paliwa w celu
zamocowania przewodu paliwowego (Rysunek 30).
Czyszczenie osłony silnika i
chłodnicy oleju silnikowego
Rysunek 30
1. Filtr paliwa
2. Zacisk węża
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
4. Wyjmij filtr z przewodu paliwowego.
Przed każdym użyciem sprawdź i oczyść osłonę silnika i
chłodnicę oleju. Usuń z chłodnicy oleju i osłony silnika
wszelkie nagromadzenia trawy, zabrudzeń lub innych
zanieczyszczeń (Rysunek 31).
5. Zainstaluj nowy filtr i przesuń obejmy przewodu w
pobliże filtra (Rysunek 30).
Rysunek 31
1. Osłona silnika
2. Chłodnica oleju
27
Sprawdzanie dyszy wylotowej
Regulacja paska
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 8 godzinach
Sprawdzanie obejmy dyszy
W razie poślizgu paska przy zmianie ustawienia dyszy
niezbędne jest wyregulowanie jego napięcia.
Co 50 godzin
Sprawdzaj obejmę dyszy (Rysunek 32) codziennie, aby mieć
pewność, że jest dobrze zamocowana. Dysza może zostać
wypchnięta z obejmy w razie wleczenia jej po przeszkodach
lub podczas jazdy po terenie, na którym występują obniżenia
wysokości. Dokręć elementy mocujące obejmę z momentem
5,1–5,7 N-m.
1. Odkręć śruby mocujące wspornik koła pasowego do
ramy dmuchawy (Rysunek 34).
Rysunek 32
1. Obejma dyszy
Rysunek 34
1. Pasek
Czyszczenie prowadnic obrotu dyszy
wylotowej
3. Śruba mocująca
2. Koło pasowe
2. Odchyl wspornik koła pasowego w kierunku od dyszy,
aż zostanie osiągnięte właściwe napięcie paska.
Sprawdź, czy wokół prowadnic dyszy lub między nimi
znajduje się trawa lub znajdują się zanieczyszczenia
(Rysunek 33). Jeżeli do prowadnic dyszy dostaną się
zanieczyszczenia, ruch obrotowy dyszy będzie utrudniony, co
może spowodować zablokowanie silnika.
3. Dokręć śruby mocujące.
Sprawdzanie opon
1
Okres pomiędzy przeglądami: Co 100 godzin
Wypadki podczas pracy mogą uszkodzić oponę lub obręcz,
należy więc sprawdzać stan opon po wypadku.
Często sprawdzaj ciśnienie w oponach, aby zapewnić ich
odpowiednie napełnienie. Jeśli opony nie są napompowane
do odpowiedniego ciśnienia, zużyją się przedwcześnie.
Zawsze wymieniaj zużyte lub uszkodzone opony na
opony z zaznaczonym kodem DOT. Lokalizacja numerów
identyfikacyjnych opony jest podana na Rysunek 35.
G017855
Rysunek 33
1. Prowadnice dyszy wylotowej
28
Ładowanie akumulatora
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Elektrolit akumulatora zawiera śmiertelnie trujący
kwas siarkowy, powodujący silne poparzenia.
• Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu ze
skórą, oczami i odzieżą. Noś okulary ochronne i
gumowe rękawice.
Rysunek 35
• Uzupełniaj akumulator w miejscu z ciągłym
dostępem do wody, aby móc opłukać skórę.
Rysunek 36 jest przykładem zużycia opony spowodowanego
za niskim ciśnieniem.
OSTRZEŻENIE
KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzeżenie
Bieguny, zaciski i powiązane z nimi akcesoria
akumulatora zawierają ołów i związki
ołowiu, substancje chemiczne, które w
stanie Kalifornia klasyfikowane są jako
substancje rakotwórcze i działające szkodliwie
na rozrodczość. Umyj ręce po wykonaniu
czynności przy akumulatorze.
Rysunek 36
1. Opona niedostatecznie napompowana
Rysunek 37 jest przykładem zużycia opony spowodowanego
za wysokim ciśnieniem.
1. Zdejmij zaczepy mocujące pokrywę akumulatora do
obudowy akumulatora, a następnie zdejmij pokrywę
akumulatora z obudowy (Rysunek 38).
3
2
Rysunek 37
1. Opona nadmiernie napompowana
1
Konserwacja instalacji
elektrycznej
G02071 1
Rysunek 38
1. Zaczepy akumulatora
Ważne: Przed spawaniem na maszynie odłącz
sterownik oraz przewód od ujemnego zacisku
akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji
elektrycznej.
3. Akumulator obudowa
2. Pokrywa akumulatora
2. Podłącz do akumulatora ładowarkę o prądzie
znamionowym od 3 do 4 A (Rysunek 39). Ładuj
akumulator przez 4 do 8 godzin prądem od 3 do 4 A.
29
2
1
g017703
Rysunek 39
Rysunek 40
2. Uszczelka
1. Śruba pokrywy
OSTRZEŻENIE
Bezpiecznik
Podczas ładowania akumulatora wytwarzają
się gazy o charakterze wybuchowym.
Okablowanie maszyny jest zabezpieczone szeregowo
umieszczonym bezpiecznikiem o prądzie 15 A (Rysunek 41).
Nie pal w pobliżu akumulatora ani nie zbliżaj
do niego źródeł iskier i płomieni.
3. Po naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę od
gniazdka zasilającego i od biegunów akumulatora.
4. Załóż pokrywę akumulatora i zamocuj zaczepami.
Montaż/wymiana baterii pilota zdalnego
sterowania
Pilot zdalnego sterowania jest zasilany trzema bateriami typu
R03 (AAA). Podczas wkładania nowych baterii zwróć uwagę
na oznaczenia biegunów wewnątrz komory baterii, gdyż
niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie
urządzenia. Wymiana lub montaż baterii w pilocie sterującym:
1. Odkręć cztery niewielkie śruby z łbem krzyżakowym
mocujące pokrywę komory baterii i zdejmij pokrywę
z pilota.
Rysunek 41
1. Bezpiecznik
2. Przy montażu baterii w pustej komorze baterii
wystarczy włożyć trzy nowe baterie typu R03 (AAA).
Zwróć uwagę, aby włożyć baterie w sposób podany
na Rysunek 40.
Łącznik topikowy
Okablowanie maszyny jest zabezpieczone łącznikiem
topikowym. Jest on umieszczony na szarym przewodzie
znajdującym się poniżej bezpiecznika szeregowego.
3. Zużyte baterie należy wyjąć. Następnie należy włożyć
trzy nowe baterie typu R03 (AAA). Zwróć uwagę, aby
włożyć baterie w sposób podany na Rysunek 40.
4. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii i dokręć
cztery śruby z łbem krzyżakowym. Nie dokręcaj śrub
zbyt mocno. Muszą być one jednak dokręcone na tyle,
aby zapewnić szczelne przyleganie uszczelki wokół
pokrywy.
Usuwanie odpadów
Olej silnikowy, akumulator oraz baterie pilota sterującego
mogą zanieczyścić środowisko. Usuwaj je zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Informacja: Podczas wkładania baterii w komorze
baterii pilota pamiętaj o zachowaniu właściwej
biegunowości.
Przechowywanie
1. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji wyłączenia.
Zdejmij przewód świecy zapłonowej. Wyjmij kluczyk.
30
2. Usuń skoszoną trawę, zabrudzenia i zanieczyszczenia
z zewnętrznych części maszyny, a w szczególności z
silnika. Usunąć zabrudzenia i sieczkę z zewnętrznych
części żeberek głowicy cylindra i obudowy dmuchawy.
korbowym silnika i rozprowadzić olej wewnątrz
cylindra. Zamontuj świece zapłonowe. Nie podłączaj
przewodów do świec zapłonowych.
9. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty.
Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub
niesprawne elementy.
Ważne: Maszynę można umyć za pomocą
delikatnego środka czyszczącego i wody. Zabrania
się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych.
Unikaj zbyt obfitej ilości wody.
10. Pomalować miejsca, z których farba została usunięta.
Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego.
3. Wykonaj konserwację filtra powietrza; zobacz
„Konserwacja filtra powietrza”.
11. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu
lub innym miejscu tego typu. Wyjmij kluczyk ze
stacyjki i umieść go w miejscu niedostępnym dla dzieci
lub innych nieupoważnionych użytkowników. Nakryj
maszynę, aby ją zabezpieczyć i utrzymać w czystości.
4. Wymień olej silnikowy, patrz Wymiana oleju
silnikowego.
5. Sprawdź ciśnienie w oponach; zobacz „Sprawdzanie
ciśnienia w oponach”.
6. Naładuj akumulator; patrz rozdział Serwisowanie
akumulatora.
7. Jeśli maszyna nie będzie używana przez ponad 30 dni,
należy ją przygotować do przechowywania. Przygotuj
maszynę do przechowywania w następujący sposób:
A. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek
stabilizujący/kondycjonujący na bazie ropy
naftowej. Przestrzegaj podanych przez
producenta instrukcji mieszania środka
stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego
na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).
Informacja: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie
wymieszany ze świeżą benzyną i będzie stosowany
przez cały czas.
B.
Uruchom silnik w celu rozprowadzenia paliwa
ze środkiem kondycjonującym w systemie
paliwowym (silnik powinien pracować przez 5
minut).
C.
Zatrzymaj silnik, poczekaj, aż ostygnie i opróżnij
zbiornik paliwa; patrz punkt Serwisowanie
zbiornika paliwa.
D.
Uruchom ponownie silnik i poczekaj, aż sam się
wyłączy.
E. Uruchom ssanie. Uruchom silnik i poczekaj do
momentu, gdy nie będzie go można uruchomić.
F.
Odpowiednio usunąć paliwo. Utylizacja powinna
zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Ważne: Nie składuj środków stabilizujących/kondycjonujących benzynę przez okres
dłuższy niż 90 dni.
8. Wykręć świece zapłonowe i sprawdź ich stan; patrz
punkt Serwisowanie świec zapłonowych. Po usunięciu
świec zapłonowych z silnika wlej dwie łyżki oleju
silnikowego do otworu po świecy zapłonowej.
Następnie użyj rozrusznika, aby obracać wałem
31
Kompleksowa gwarancja Toro
Ograniczona gwarancja
Warunki i produkty objęte gwarancją
Toro Company i spółka od niej zależna, Toro Warranty Company, na mocy
zawartego porozumienia wspólnie gwarantują, że Twój produkt komercyjny
Toro („Produkt”) będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres
dwóch lat lub 1500 godzin roboczych*, zależnie od tego, który z nich nastąpi
wcześniej. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktów
z wyjątkiem aeratorów (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty).
Jeżeli spełnione są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony
bezpłatnie (dotyczy to także diagnostyki, robocizny, części i transportu). Gwarancja
rozpoczyna się w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego.
* Dotyczy Produktów wyposażonych w licznik godzin.
•
•
Normalnego hałasu, wibracji, zużycia i pogorszenia działania.
Normalne zużycie obejmuje m.in. uszkodzenia foteli w wyniku zużycia lub
przetarcia, zużycie powierzchni malowanych, rysy na naklejkach i szybach itp.
Części
Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji są objęte
gwarancją przez okres do planowego czasu wymiany dla danej części. Części
wymienione w ramach niniejszej gwarancji są objęte okresem gwarancyjnym
oryginalnego produktu i stają się własnością Toro. Ostateczna decyzja, czy dana część
lub podzespół zostanie naprawiony czy wymieniony, podejmowana jest przez firmę
Toro. Do napraw gwarancyjnych firma Toro może używać regenerowanych części.
Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego
Użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub
sprzedawcy produktów komercyjnych, u którego zakupił Produkt, o istnieniu warunków
spełniających wymagania gwarancyjne. Jeśli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu
dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczące praw lub
obowiązków gwarancyjnych, możesz skontaktować się z nami:
Dział serwisowy produktów do zastosowań komercyjnych Toro
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952–888–8801 lub 800–952–2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com
Obowiązki właściciela
Gwarancja akumulatora do głębokich rozładowań i akumulatora
litowo-jonowego:
Akumulatory do głębokich rozładowań cyklicznych i akumulatory litowo-jonowe
mają określoną liczbę kilowatogodzin, którą mogą dostarczyć w okresie
swojej trwałości użytkowej. Metody użytkowania, ładowania i konserwacji
mogą wydłużyć lub skrócić całkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako że
akumulatory w tym produkcie zużywają się, ilość pracy użytecznej pomiędzy
ładowaniami będzie powoli zmniejszać się, aż akumulator całkowicie się
zużyje. Wymiana akumulatorów zużytych w trakcie normalnej eksploatacji jest
obowiązkiem właściciela produktu. W czasie normalnego okresu gwarancyjnego
na produkt potrzebna może być wymiana akumulatora na koszt właściciela.
Uwaga: (dotyczy jedynie akumulatorów litowo-jonowych): Akumulator litowo-jonowy
objęty jest jedynie częścią podzielonej proporcjonalnie gwarancji od roku 3 do roku
5, w oparciu o czas spędzony w eksploatacji i zużyte kilowatogodziny. Dodatkowe
informacje zostały podane w Instrukcji obsługi.
Konserwacja realizowana jest na koszt właściciela.
Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za dopełnienie wymaganych czynności
konserwacyjnych i regulacji określonych w Instrukcji Obsługi. Niewykonywanie
wymaganych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych może być podstawą do
odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.
Produkty firmy Toro wymagają rutynowej obsługi na koszt Właściciela. Do takiej
obsługi zaliczają się regulacje silnika, smarowanie, czyszczenie i polerowanie,
wymiana wkładów filtrów i płynu w chłodnicy oraz zalecane instrukcją obsługi
czynności konserwacyjne.
Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją
Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie gwarancyjnym,
są wadami materiałowymi lub wykonania. Niniejsza wyrażona gwarancja nie obejmuje:
•
•
•
•
•
•
Uszkodzeń Produktu wynikających z korzystania z nieoryginalnych części
zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposażenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriów i produktów marek innych niż Toro. Na te elementy
producent może udzielić osobnej gwarancji.
Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych czynności
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Brak odpowiedniej konserwacji produktu
Toro zgodnie z zalecanymi czynnościami konserwacyjnymi wymienionymi w
Instrukcji obsługi może spowodować odrzucenie roszczeń gwarancyjnych.
Awarii Produktu wynikłych z nadużyć, niedbalstwa, lub lekkomyślności.
Części podlegających zużyciu w następstwie używania, chyba że okażą się
wadliwe. Przykładami części, które się zużywają lub wyczerpują w trakcie
normalnej eksploatacji Produktu, są między innymi: płytki cierne i okładziny
szczęk hamulców, okładziny sprzęgieł, ostrza, rolki, wałki i łożyska (uszczelnione
i smarowane), noże łożyskowe, świece zapłonowe, kółka samonastawne i
łożyska, opony, filtry, pasy i niektóre komponenty rozpylaczy, takie jak membrany,
dysze i zawory zwrotne itd.
Uszkodzeń powstałych w wyniku wpływów zewnętrznych. Do warunków
zaliczanych do wpływów zewnętrznych należą między innymi: pogoda, sposób
przechowywania, zanieczyszczenie, stosowanie niezatwierdzonych paliw,
płynów chłodzących, smarów, dodatków, nawozów sztucznych, wody lub
chemikaliów itd.
Uszkodzeń lub problemów eksploatacyjnych wynikających z nieprawidłowego
paliwa (benzyny, oleju napędowego lub paliwa biodiesel) niezgodnego z
odpowiednimi normami branżowymi.
Warunki ogólne
Urządzenia objęte niniejszą gwarancją mogą być naprawiane wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców produktów Toro.
Firmy Toro Company i Toro Warranty Company nie ponoszą odpowiedzialności
za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody związane z użytkowaniem
produktów Toro objętych tą gwarancją, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki
związane z zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych w uzasadnionych
okresach występowania usterek lub nieużywania w oczekiwaniu na naprawę w
ramach gwarancji. Oprócz gwarancji emisji zanieczyszczeń, o których mowa
poniżej, w stosownych przypadkach nie ma innych wyraźnych gwarancji.
Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej i przydatności
do określonych zastosowań są ograniczone do okresu objętego niniejszą
gwarancją.
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie szkód przypadkowych lub wynikowych lub
ograniczeń dotyczących okresu trwania domniemanych gwarancji, tak więc powyższe
wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela
określonych praw, a w zależności od kraju właścicielowi mogą przysługiwać także
inne prawa.
Uwaga dotycząca gwarancji na silnik:
Układ kontroli emisji spalin w Produkcie może być objęty osobną gwarancją
spełniającą wymagania ustalone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijską Radę Ochrony Czystości
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia określone powyżej
nie mają zastosowania do gwarancji na układ kontroli emisji spalin. Szczegółowe
informacje można znaleźć w dokumencie Engine Emission Control Warranty
Statement dołączonym do Produktu lub zawartym w dokumentacji producenta silnika
Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady
Klienci, którzy nabyli produkty firmy Toro wyeksportowane z USA lub Kanady powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem bądź dealerem produktów Toro, aby otrzymać
informacje dotyczące polityki gwarancyjnej prowadzonej w danym kraju, prowincji, bądź regionie. Jeżeli są Państwo z jakichkolwiek przyczyn niezadowoleni z usług
Dystrybutora lub mają Państwo trudności z uzyskaniem informacji na temat gwarancji, proszę skontaktować się z dystrybutorem Toro.
374-0253 Rev B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement