Toro 4045 Directional Drill Utility Equipment Instrukcja obsługi

Toro 4045 Directional Drill Utility Equipment Instrukcja obsługi
Form No. 3401-819 Rev A
4045 Wiertnica do przewiertów
sterowanych
Model nr 23823—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23823A—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23823C—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23823TE—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23823W—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23825—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23825A—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23825C—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23825TE—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Model nr 23825W—Numer seryjny 315000001 i wyższe
Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.
Tłumaczenie oryginału (PL)
*3401-819* A
Wprowadzenie
Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami
europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w
osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej
tego wyrobu.
Opisywane urządzenie jest wiertnicą do przewiertów
sterowanych przeznaczoną do przewiertów podziemnych
i rozwiercania otworów przewodów sieci elektrycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych itp. Jest ona
zaprojektowana do pracy z różnorodnymi typami osprzętu, z
których każdy wykonuje określoną funkcję.
OSTRZEŻENIE
KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzeżenie
Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub
działające szkodliwie dla rozrodczości.
Układ wydechowy silnika wysokoprężnego
i niektóre jego elementy mogą być
przyczyną powstawania raka, chorób układu
oddechowego i innych schorzeń.
Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać
zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie
uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa
na użytkowniku.
Z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez
stronę www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów
szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji
produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w
znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji
urządzenia.
Ponieważ w niektórych obszarach istnieją lokalne, regionalne
lub krajowe przepisy wymagające wyposażenia silnika
urządzenia w iskrochron, element ten jest dostępny
opcjonalnie. W przypadku konieczności zastosowania
iskrochronu należy skontaktować się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu Toro.
Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy
Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować
się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub
biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie
numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek
1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru
seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym
na to miejscu.
Oryginalne iskrochrony Toro są urządzeniami zatwierdzonymi
przez Amerykańską Służbę Leśną (USDA Forestry Service).
Ważne: Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach
zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika
bez działającego tłumika z iskrochronem lub silnika
zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej
jest naruszeniem punktu 4442 kodeksu dotyczącego
ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia. Na
innych obszarach stanowych lub federalnych może
obowiązywać podobne prawo.
Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje
dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia
dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji,
konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastępcze można
zamówić u producenta silnika.
Rysunek 1
1. Położenie numeru modelu i numeru seryjnego
Informacje na temat zgodności z urządzeniami
działającymi na częstotliwościach radiowych (patrz
właściwy dla danego kraju dodatek Deklaracja
zgodności).
Model nr
Parametry znamionowe umieszczone na tabliczce zostały
podane przez producenta silnika zgodnie z normami
dotyczącymi badań SAE i mocy netto/brutto (J1940, J1995,
J1349).
© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Numer seryjny
Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń,
a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone
symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje
niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne obrażenia
lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków
ostrożności.
2
Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Konserwacja ................................................................67
Zalecany harmonogram konserwacji ............................67
Przed wykonaniem konserwacji ...................................69
Otwieranie przedniej maski silnika. ...........................69
Otwieranie tylnych drzwiczek dostępowych ...............69
Używanie blokad siłowników ...................................70
Smarowanie ..............................................................71
Smarowanie maszyny ..............................................71
Konserwacja silnika ...................................................73
Czyszczenie rurki odpowietrzającej skrzynię
korbową ............................................................73
Serwisowanie układu filtrowania powietrza.................73
Serwisowanie oleju silnikowego i filtra .......................76
Regulacja luzu zaworowego......................................78
Konserwacja układu paliwowego .................................78
Spuszczanie wody z filtra paliwa................................78
Spuszczanie wody ze zbiornika paliwa .......................79
Napełnianie układu paliwowego ...............................79
Wymiana filtra paliwa ..............................................80
Sprawdzanie przewodów i połączeń paliwowych
........................................................................81
Opróżnianie i czyszczenie zbiornika paliwa ................81
Konserwacja instalacji elektrycznej ...............................81
Serwisowanie akumulatora.......................................81
Ładowanie akumulatora ..........................................82
Uruchamianie silnika za pomocą kabli
rozruchowych ....................................................83
Konserwacja układu napędowego ................................84
Sprawdzanie poziomu oleju w przekładni
planetarnej zespołu kotwiącego ............................84
Sprawdzanie poziomu oleju w przekładni
planetarnej napędu gąsienicowego.........................84
Wymiana oleju w przekładni planetarnej napędu
gąsienicowego ....................................................85
Sprawdzanie poziomu oleju w przekładni
planetarnej silnika napędu obrotowego
........................................................................86
Sprawdzanie oleju w przekładni planetarnej silnika
napędu pchającego..............................................86
Sprawdzenie oleju w skrzyni biegów napędu ...............87
Wymiana oleju w skrzyni biegów napędu....................87
Serwisowanie gąsienic .............................................89
Konserwacja układu chłodzenia ..................................90
Sprawdzanie poziomu chłodziwa w chłodnicy
........................................................................90
Sprawdzanie stanu elementów układu chłodzącego
........................................................................91
Sprawdzanie stężenia chłodziwa ...............................91
Czyszczenie układu chłodzenia ................................91
Konserwacja pasków napędowych ...............................94
Serwisowanie paska napędowego silnika ....................94
Konserwacja instalacji hydraulicznej .............................95
Serwisowanie układu hydraulicznego.........................95
Konserwacja pompy płuczki wiertniczej........................99
Serwisowanie pompy płuczki wiertniczej ...................99
Przygotowanie układu płuczki wiertniczej do
niskich temperatur ............................................ 101
Konserwacja kabiny.................................................. 102
Rysunek 2
1. Symbol ostrzegawczy
W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające
wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne
informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne
wymagające uwagi.
Spis treści
Bezpieczeństwo ............................................................. 4
Szkolenie................................................................ 4
Przygotowanie ........................................................ 5
Podstawowe informacje o obsłudze ........................... 5
Bezpieczeństwo jazdy .............................................. 6
Bezpieczeństwo podczas wykonywania
przewiertów........................................................ 7
Konserwacja i przechowywanie ................................. 8
Poziom hałasu i drgań .............................................. 9
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze .......................10
Przegląd produktu .........................................................24
Elementy sterowania ..............................................27
Podest operatora.................................................27
Panel sterowania .................................................28
Lewy manipulator – tryb I ....................................29
Lewy manipulator – tryb II...................................30
Prawy manipulator – tryb I...................................31
Prawy manipulator – tryb II..................................32
Tylny panel sterowania.........................................33
Elementy sterowania ramy wiertniczej i
stabilizatorów .................................................34
Kaseta sterownicza napędu ..................................34
Kaseta sterownicza .............................................35
Dźwignie opuszczania kotew................................37
Specyfikacje ..........................................................37
Działanie .....................................................................38
Informacje o przewiertach sterowanych.....................38
Zebranie informacji o terenie robót...........................39
Planowanie trasy przewiertu.....................................42
Przygotowanie terenu robót i urządzenia....................46
Wykonywanie przewiertu.........................................56
Rozwiercanie otworu i przeciąganie przewodu
........................................................................60
Zakończenie pracy..................................................62
Używanie aplikatora smaru do gwintów .....................62
Transport niesprawnego urządzenia ..........................63
Wymiana kosza na żerdzie .......................................63
Ustawienie kabiny (tylko model z kabiną) ...................64
Otwieranie drzwi (tylko model z kabiną) ....................64
Korzystanie z układu klimatyzacji i ogrzewania
(tylko model z kabiną) .........................................65
Używanie wycieraczek przedniej szyby (tylko
model z kabiną) ..................................................66
3
Bezpieczeństwo
Wymiana filtra powietrza w kabinie ......................... 102
Napełnianie zbiornika płynu spryskiwacza
przedniej szyby................................................. 103
Czyszczenie ............................................................ 103
Czyszczenie osprzętem natryskowym z przewodem
giętkim ............................................................ 103
Czyszczenie części z tworzywa sztucznego i
żywicy ............................................................. 104
Przechowywanie ......................................................... 104
Rozwiązywanie problemów .......................................... 105
Spis treści .................................................................. 109
Nieprawidłowe użytkowanie lub wykonywanie czynności
serwisowych przez operatora lub właściciela mogą
doprowadzić do obrażeń ciała.W celu zmniejszenia
ryzyka obrażeń ciała należy postępować zgodnie z
niniejszymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracać
uwagę na ostrzegawcze symbole bezpieczeństwa – Uwaga,
Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo, które określają zasady
bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała lub
zagrożenia życia.
Ważne: Maszyna została wyprodukowana zgodnie
z odpowiednimi standardami obowiązującymi w
momencie produkcji. Modyfikacja maszyny w
jakikolwiek sposób może naruszyć zgodność z tymi
standardami oraz informacjami podanymi w niniejszej
Instrukcji obsługi. Modyfikacje tego urządzenia
powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta
lub autoryzowany punkt serwisowy firmy Toro.
Występuje ryzyko obcięcia dłoni i stóp. Aby zapobiec
poważnym obrażeniom ciała lub zagrożeniu życia, należy
przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Właściciel/użytkownik może zapobiegać wypadkom i jest
odpowiedzialny za nie oraz wynikłe wskutek nich obrażenia
ciała i uszkodzenia mienia.
Ważne: Przed rozpoczęciem pracy w terenie, na którym
znajdują się linie lub kable wysokiego napięcia, należy
skorzystać z usługi One-Call. W Stanach Zjednoczonych
z usługi można skorzystać telefonicznie pod numerem
811 lub numerem telefonu lokalnego przedsiębiorstwa
zarządzającego daną siecią. W przypadku nieposiadania
numeru lokalnego przedsiębiorstwa zarządzającego
siecią należy wybrać numer ogólnokrajowy (tylko w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie): 1-888-258-0808.
Należy również skontaktować się z przedsiębiorstwami,
które nie są objęte usługą One-Call. Dodatkowe
informacje można znaleźć w rozdziale Wykonywanie
przewiertów w pobliżu przewodów instalacji (Strona 7).
Szkolenie
• Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi i pozostałymi
materiałami szkoleniowymi.
Informacja: Jeśli operator lub mechanik ma dostęp
tylko do instrukcji w języku angielskim, a nie zna tego
języka, właściciel maszyny ma obowiązek zapoznania go z
treścią instrukcji.
• Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego
użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz
symbolami bezpieczeństwa.
4
• Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni być
• Nie zbliżać się do ruchomych części maszyn i żerdzi.
przeszkoleni. Właściciel maszyny jest odpowiedzialny za
przeszkolenie użytkowników.
• Używanie wiertnicy w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem narkotyków jest zabronione.
• Nie zezwalać na obsługę lub serwisowanie urządzenia
• Nie pozostawiać pracującej wiertnicy bez nadzoru. Przed
przez osoby niepełnoletnie lub nieprzeszkolone.
oddaleniem się od urządzenia wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk ze stacyjki.
Przygotowanie
• Należy znaleźć punkty stwarzające ryzyko zmiażdżenia
na zespole jezdnym i osprzęcie. Nie zbliżać do nich rąk
i stóp.
• Należy dokonać oceny terenu w celu określenia, jakie
akcesoria i osprzęt potrzebne są do prawidłowego i
bezpiecznego wykonywania pracy. Używać jedynie
akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez producenta.
• Rażenie piorunem może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć. Jeśli nad obszarem pracy widać błyski lub
słychać grzmoty, zaprzestać używania maszyny i znaleźć
miejsce, w którym można się schronić.
• Należy nosić odpowiednią odzież: kask, okulary
ochronne, długie spodnie, elektroizolacyjne obuwie
ochronne (kalosze), rękawice i ochronniki słuchu.
Ważne: Długie włosy, luźna odzież i biżuteria mogą
zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
• Sprawdzić obszar, na którym urządzenie będzie używane,
i upewnić się, czy wszystkie przedmioty zostały usunięte z
urządzenia przed jego użyciem.
• Należy zachować dodatkową ostrożność podczas
zajmowania się paliwem. Jest ono łatwopalne, a jego
opary są wybuchowe.
– Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.
– Nie odkręcać korka wlewu paliwa ani nie dolewaj
paliwa przy pracującym silniku. Przed dolaniem
paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie. Nie palić tytoniu
w pobliżu maszyny przy uruchomionym silniku.
– Nie tankować ani nie spuszczać paliwa w zamkniętych
pomieszczeniach.
• Należy sprawdzić czy elementy wykrywające obecność
operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują
się na swoim miejscu i działają prawidłowo. Nie używać
maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.
Podstawowe informacje o
obsłudze
• Nie wolno uruchamiać silnika w pomieszczeniach.
• Nie wolno obsługiwać maszyny, jeżeli w pobliżu znajdują
się dzieci, zwierzęta lub nieprzeszkolone osoby.
• Nie wolno używać maszyny z zamocowanymi
uszkodzonymi zabezpieczeniami, osłonami lub bez
zamontowanych urządzeń zabezpieczających.
• Upewnij się, czy wszystkie blokady zostały zamontowane,
odpowiednio wyregulowane i działają prawidłowo.
• Pamiętaj o konieczności używania elektroizolacyjnego
obuwia i elektroizolacyjnych rękawic.
• Nie zmieniać ustawień regulatora silnika i nie stosować
nadmiernej prędkości obrotowej silnika.
5
Bezpieczeństwo jazdy
• Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (tzn.
Podczas dojazdu do miejsca wykonania pracy i powrotu z
niego wiertnicą kieruje się za pomocą pilota przewodowego.
Podczas kierowania urządzeniem należy przestrzegać
następujących zasad bezpieczeństwa:
• Zachowaj ostrożność podczas jazdy maszyną po miękkim
konarami, przewodami elektrycznymi, przez drzwi)
sprawdzić, czy jest wystarczająca wolna przestrzeń nad
maszyną.
lub niestabilnym podłożu.
• Obsługiwać kasetę sterowniczą napędu, idąc obok
Informacja: Miękkie lub nierówne podłoże może
spowodować zmniejszenie stabilności.
wiertnicy poza strefą zagrożenia (Rysunek 3).
• Podczas przejazdu nie pozwalać osobom postronnym na
• Podczas jazdy na terenie pochyłym operator powinien
zbliżanie się do urządzenia.
znajdować się powyżej urządzenia.
• W maszynie nie wolno transportować pasażerów.
Informacja: Podczas jazdy na pochyłościach maszyna
może się okazać się niestabilna.
• Obserwować ruch ramy wiertnicy podczas skrętów,
ponieważ środek promienia skrętu przypada na koniec
podwozia.
• Kieruj maszyną w sposób dostosowany do warunków
pogodowych.
• Ruch urządzenia podczas kierowania za pomocą pilota
przewodowego może nie być płynny, dlatego należy
wówczas jechać powoli.
Informacja: Przy niekorzystnych warunkach
pogodowych zachowaj ostrożność podczas jazdy.
• Zachować ostrożność podczas umieszczania wiertnicy na
Na poniższej ilustracji przedstawiono bezpieczną odległość
dla wszystkich osób względem jadącej maszyny.
przyczepie lub zjeżdżania z niej przy rozładunku.
• Uważać na ruch uliczny przy przejeździe przez
skrzyżowania.
Rysunek 3
Strefa zagrożenia podczas jazdy
1. Bezpieczna odległość – 1,8 m
3. Środek promienia skrętu
2. Operator
4. Bezpieczna odległość – 3 m
6
Strefa zagrożenia podczas wiercenia
Bezpieczeństwo podczas
wykonywania przewiertów
Strefa zagrożenia to obszar, w obrębie i wokół urządzenia, w
którym przebywające osoby są narażone na obrażenia ciała.
Obszar ten obejmuje miejsca mieszczące się w zasięgu ruchu
roboczego urządzenia, jego narzędzi roboczych, wyposażenia
pomocniczego lub wyposażenia będącego w czasie ruchu
wahadłowego/opadania.
• Przed wierceniem obniżyć pręt chroniący pieszych
(Rysunek 4).
• Nie pozwalać nikomu na zbliżanie się do obracającej
się żerdzi. Żerdź może zaczepić się o odzież, co może
spowodować obcięcie kończyny lub zagrożenie życia.
Zawsze włączać blokadę po stronie wyjścia wiertnicy,
zanim ktoś zbliży się do jej przedniej części, świdra,
rozszerzaka lub żerdzi.
Na poniższej ilustracji przedstawiono bezpieczną odległość
dla wszystkich osób podczas wiercenia.
Rysunek 4
Strefa zagrożenia podczas wiercenia
1. Bezpieczna odległość – 3 m
3. Bezpieczna odległość – 1,8 m
2. Pręt zabezpieczający pieszych
Wykonywanie przewiertów w pobliżu
przewodów instalacji
Oznaczenia barwne przewodu instalacji
W poniższej tabeli zostały przedstawione obowiązujące
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oznaczenia barwne
odpowiednich instalacji:
Ważne: Przed rozpoczęciem pracy w terenie, na którym
znajdują się linie lub kable wysokiego napięcia, należy
skorzystać z usługi One-Call. W Stanach Zjednoczonych
z usługi można skorzystać telefonicznie pod numerem
811 lub numerem telefonu lokalnego przedsiębiorstwa
zarządzającego daną siecią. W przypadku nieposiadania
numeru lokalnego przedsiębiorstwa zarządzającego
siecią należy wybrać numer ogólnokrajowy (tylko w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie): 1-888-258-0808.
Należy również skontaktować się z przedsiębiorstwami,
które nie są objęte usługą One-Call.
Rodzaj instalacji
7
Oznaczenia
barwne
przewodu
instalacji
Elektryczna
Czerwony
Telekomunikacyjna, alarmowa, sygnałowa,
kable lub przewody
Pomarańczowy
Gaz ziemny, ropa, para, paliwo lub inny
łatwopalny materiał gazowy albo płynny
Żółty
Ścieki
Zielony
Woda pitna
Niebieski
Woda z odzysku, nawadnianie i szlam
Purpurowy
Tymczasowe oznaczenia geodezyjne
Różowy
Proponowane ograniczenia wykopu
Biały
Bezpieczna praca z instalacjami
gazowymi
OSTRZEŻENIE
Uszkodzenie przewodu gazowego może
spowodować wybuch i zagrożenie pożarem.
Wyciekający gaz jest łatwopalny i wybuchowy, co
może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
• Palenie tytoniu w maszynie jest zabronione.
• Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Poprosić wszystkie osoby o opuszczenie obszaru
roboczego.
• Należy natychmiast skontaktować się z
odpowiednią służbą ratunkową i firmą
zarządzającą instalacjami.
Bezpieczna praca z instalacjami
elektrycznymi
OSTRZEŻENIE
Gdy maszyna jest podłączona do prądu, nie wolno
wstawać z fotela maszyny.
Wstanie z fotela maszyny lub dotknięcie dowolnej
części maszyny podłączonej do prądu może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
W przypadku przebicia przewodu elektrycznego
powodującego kontakt urządzenia z napięciem elektrycznym
system alarmowy Zap-Alert Elektrozaczep uruchomi sygnał
dźwiękowy, który będzie włączony przez cały czas przebicia
elektrycznego do urządzenia.
Bezpieczna praca z instalacjami
wodnymi
Uszkodzenie instalacji wodnej może spowodować
zalanie obszaru roboczego.
• Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Poprosić wszystkie osoby o opuszczenie obszaru
roboczego.
• Należy natychmiast skontaktować się z odpowiednią
służbą ratunkową i firmą zarządzającą instalacjami.
Informacja: Jeśli maszyna jest naładowana, a wstanie
z fotela maszyny nie jest możliwe, należy natychmiast
skontaktować się z odpowiednią służbą ratunkową i firmą
zarządzającą instalacjami.
Informacja: Istnieje możliwość naruszenia linii instalacyjnej
bez naładowania urządzenia.
• Alarm dźwiękowy zostanie włączony, jeśli wiertnica
zetknie się ze źródłem zasilania elektrycznego.
Bezpieczna praca z instalacjami
telekomunikacyjnymi
• W wielu sytuacjach prawdopodobne jest włączenie się
bezpiecznika lub przerywnika. Nie zawsze jednak musi
do tego dojść. Dla bezpieczeństwa należy założyć, że
maszyna przewodzi prąd.
Ważne: W przypadku uszkodzenia przewodu
sieci telekomunikacyjnej patrz Bezpieczna praca z
instalacjami elektrycznymi (Strona 8).
• Nie należy wówczas wychodzić z maszyny.
OSTROŻNIE
Ważne: Operator przebywający na fotelu maszyny
jest bezpieczny.
Uszkodzenie światłowodu może spowodować
ekspozycję operatora na intensywne światło, co
może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
• Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Poprosić wszystkie osoby o opuszczenie obszaru
roboczego.
• Należy natychmiast skontaktować się z
odpowiednią służbą ratunkową i firmą
zarządzającą instalacjami.
• Dotknięcie któregokolwiek elementu urządzenia może
spowodować przepływ prądu przez ciało.
• Nie wolno pozwolić na to, aby ktokolwiek dotykał lub
zbliżał się do urządzenia podłączonego do prądu.
• Sygnał alarmowy może zostać uruchomiony w przypadku
przebicia przewodu telekomunikacyjnego. Dopóki nie ma
co do tego pewności, w takiej sytuacji należy postępować
jak w przypadku przebicia elektrycznego.
Konserwacja i przechowywanie
• Nie dotykać części, które mogą być gorące w wyniku
ich pracy. Przed wykonaniem czynności serwisowych,
8
• Należy zachować dodatkową ostrożność podczas
regulacyjnych lub serwisowych należy zaczekać, aż się
ochłodzą.
zajmowania się paliwem. Jest ono łatwopalne, a jego
opary są wybuchowe.
• Obniżyć ramę pchającą, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk
ze stacyjki. Przed wykonaniem regulacji, czyszczenia lub
naprawy należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome
zatrzymają się.
– Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.
– Nie odkręcać korka wlewu paliwa ani nie dolewaj
paliwa przy pracującym silniku. Przed dolaniem
paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie. Palenie tytoniu
jest zabronione.
• Aby zapobiec pożarowi, należy usunąc zanieczyszczenia z
osprzętu, napędów, tłumików i silnika. Usuwać rozlany
olej lub paliwo.
– Nie tankuj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.
• Przed przechowywaniem maszyny należy zaczekać, aż
– Urządzenia i kanistra z paliwem nie przechowywać
w pomieszczeniu, w którym znajduje się źródło
otwartego ognia, np. w pobliżu podgrzewacza wody
lub pieca.
silnik ostygnie; nie przechowywać maszyny w pobliżu
źródeł ognia.
• Nie należy przechowywać paliwa w pobliżu ognia ani nie
spuszczaj paliwa w pomieszczeniu.
– Nie napełniać kanistra umieszczonego wewnątrz
pojazdu, w bagażniku, skrzyni ładunkowej samochodu
lub na powierzchni innej niż grunt.
• Maszynę należy parkować na równym podłożu.
• Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować
maszyny.
– W czasie napełniania utrzymywać wlew kanistra w
kontakcie ze zbiornikiem.
• Ostrożnie uwalniać ciśnienie z układów ze
zmagazynowaną energią.
• W celu utrzymania standardów jakościowych producenta
• Trzymać ręce i stopy z dala od ruchomych części. W
używaj jedynie oryginalnych części zamiennych Toro.
miarę możliwości nie dokonywać żadnych regulacji przy
włączonym silniku.
• Ciało i ręce muszą znajdować się z dala od wycieków
z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn
hydrauliczny pod dużym ciśnieniem. Aby znaleźć
wycieki płynu hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru.
Pod żadnym pozorem nie należy używać do tego rąk.
Wydostający się pod ciśnieniem płyn hydrauliczny może
dostać się pod skórę i spowodować obrażenia wymagające
ingerencji chirurgicznej w ciągu kilku godzin przez
wykwalifikowanego chirurga; w przeciwnym razie może
wystąpić zgorzel.
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłączyć
akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk
ujemny, a następnie dodatni. Podłączyć je ponownie w
odwrotnej kolejności.
• Akumulator należy ładować w otwartym, dobrze
przewietrzanym miejscu, z dala od iskier i otwartego
ognia. Należy wyłączać ładowarkę przed podłączeniem
lub odłączeniem od akumulatora. Należy nosić odzież
ochronną i używaj narzędzi izolowanych.
• Kwas z akumulatora jest trujący i może spowodować
Poziom hałasu i drgań
poparzenia. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i
odzieżą. W czasie pracy z akumulatorem należy chronić
twarz, oczy i odzież.
OSTRZEŻENIE
• Gazy z akumulatora mogą eksplodować. Papierosy, źródła
Podczas obsługi urządzenia operator powinien
stosować środki ochrony słuchu. Niestosowanie
ochronników słuchu może spowodować utratę
słuchu.
iskier i ognia należy przechowywać z dala od akumulatora.
• Wszystkie części utrzymywać w stanie pełnej sprawności,
a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcić. Należy
wymieniać wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.
Poziom ciśnienia akustycznego
• Jeśli w celu wykonania czynności serwisowych lub
•
•
•
•
naprawczych wymagane jest podniesienie ramy, należy
ją zabezpieczyć w pozycji uniesionej za pomocą blokad
siłowników hydraulicznych (patrz Używanie blokad
siłowników (Strona 70)).
Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia na wysokości uszu
operatora wynosi 92 dBA z uwzględnieniem współczynnika
niepewności (K) 1 dBA.
Regularnie sprawdzać dokręcenie nakrętek i śrub.
Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z
procedurami podanymi w normie EN 791.
Utrzymywać sprzęt w dobrym stanie.
Nie manipulować urządzeniami zabezpieczającymi.
Moc akustyczna
Należy usuwać trawę, liście i inne nagromadzone
zanieczyszczenia z urządzenia. Usuwać rozlany olej lub
paliwo. Przed przekazaniem jej do przechowania należy
zaczekać na schłodzenie się wiertnicy.
W tym urządzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej
wynosi 110 dBA z uwzględnieniem współczynnika
niepewności (K) 3.75 dBA.
9
Zmierzony poziom drgań dla całego ciała = 0.03 m/s2
Poziom mocy akustycznej został określony zgodnie z
procedurami podanymi w normie ISO 4871.
Współczynnik niepewności (K) = 0.02 m/s2
Zmierzone wartości zostały określone zgodnie z procedurami
podanymi w normie EN ISO 20643.
Poziom wibracji
Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 1,8 m/s2
Zmierzony poziom wibracji dla lewej ręki = 1,3 m/s2
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w
pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.
Symbole akumulatora
Na akumulatorze występują niektóre lub wszystkie z tych
symboli
1. Zagrożenie wybuchem.
6. Osoby postronne powinny
stać w bezpiecznej
odległości od maszyny.
2. Unikać ognia, otwartego
płomienia lub palenia
tytoniu.
7. Stosować środki ochrony
wzroku. Gazy wybuchowe
mogą spowodować
ślepotę i inne obrażenia.
3. Zagrożenie oparzeniem
substancją żrącą lub
chemiczną.
8. Kwas akumulatora może
spowodować ślepotę lub
poważne oparzenia.
4. Stosować środki ochrony
wzroku.
9. Należy natychmiast
przemyć oczy wodą i
niezwłocznie zasięgnąć
pomocy medycznej.
5. Należy przeczytać
Instrukcję obsługi.
125-6118
10. Zawiera ołów; nie
wyrzucać.
1. Ryzyko zmiażdżenia, ruch maszyny – patrz Instrukcja
obsługi.
117-2718
10
125-6120
1. Obniżyć podajnik żerdzi
4. Obniżyć lewy stabilizator
2. Podnieść podajnik żerdzi
5. Podnieść prawy
stabilizator
6. Obniżyć prawy stabilizator
3. Podnieść lewy stabilizator
125-6108
1. Zagrożenie wyrzucanymi przedmiotami – patrz Instrukcja
obsługi.
125-6137
125-6694
1. Punkt mocowania
11
125-6119
125-8473
1. Ryzyko wybuchu – nosić
okulary ochronne.
3. Zagrożenie pożarem —
unikać otwartego ognia.
2. Żrąca ciecz/zagrożenie
oparzeniami chemicznymi
— spłukać miejsce
zetknięcia wodą i uzyskać
pomoc medyczną.
4. Zagrożenie zatruciem —
nie manipulować przy
akumulatorze.
1. Ryzyko wciągnięcia – nie zbliżać się do ruchomych
elementów.
125-6126
1. Ryzyko wciągnięcia – nie zbliżać się do ruchomych części.
125-6114
1. Zagrożenie energią zakumulowaną w urządzeniu – nie
używać narzędzi – patrz Instrukcja obsługi.
12
125-6128
1. Zagrożenie wysokim ciśnieniem płynu, który może dostać
się do organizmu – przed przystąpieniem do konserwacji
zapoznać się z Instrukcją obsługi.
125-6131
1. Ostrzeżenie – nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 3 m
od urządzenia.
125-6115
1. Ryzyko zmiażdżenia – założyć blokady siłowników przed
przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych.
125-6110
1. Ryzyko zmiażdżenia – nie stać pod żadną częścią
urządzenia.
13
125-6130
1. Ostrzeżenie – zapoznać się z Instrukcją obsługi. Zachować odległość co najmniej 3 m od przodu i tyłu urządzenia oraz 1,8 m od
jego boków.
125-6111
1. Kotwa w górę
6. Kotwa w górę
2. Kotwa w dół
7. Obracanie kotwy w lewo
3. Obracanie kotwy w lewo
8. Kotwa w dół
4. Obracanie kotwy w prawo
9. Obracanie kotwy w prawo
5. Kotwa lewa
10. Kotwa prawa
125-6109
1. Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym – w przypadku
zadziałania systemu Zap-Alert w wyniku przebicia przewodu
elektrycznego nie opuszczać stanowiska operatora ani
nie dotykać jednocześnie ziemi i urządzenia; urządzenie
będzie zasilane energią elektryczną.
125-6123
1. Najpierw załadować żerdzie z tylnego rzędu.
14
125-6124
1. Wycentrować połączenie żerdzi między górnym (imadło do
skręcania/rozkręcania żerdzi) i dolnym imadłem (imadło
stacjonarne).
125-6116
1. Ryzyko upadku z wysokości – nie przemieszczać
urządzenia, gdy ktoś znajduje się na stanowisku operatora.
125-6140
125-6107
1. Obracanie fotela.
1. Ryzyko zmiażdżenia dłoni i stóp – nie zbliżać dłoni i stóp.
15
125-6152
1. Przesuwanie fotela do przodu i tyłu.
16
125-6158
Tylko model z kabiną
1. Uruchomienie silnika
2. Nacisnąć w dół, aby zatrzymać silnik
3. Pociągnąć, aby uruchomić silnik
4. Resetowanie systemu Zap-Alert
5. System Zap-Alert został wyzwolony
6. Odblokować blokadę po stronie wyjścia
7. Resetowanie blokady od strony wyjścia
8. Włączenie funkcji ruchowych i ustawień
9. Włączanie wózka wiertniczego i innych funkcji wiertniczych
10. Włączanie i wyłączanie oświetlenia roboczego
11. Przechylanie kabiny
12. Sterowanie wycieraczkami przedniej szyby
13. Przy zwolnionym języku spustowym: przestawić przełącznik dwustabilny do przodu, aby obrócić kosz w kierunku krzywki,
przestawić do tyłu, aby obrócić kosz w kierunku ramy wiertniczej.
14. Przy zwolnionym języku spustowym: przycisk górny zamyka chwytak żerdzi, przycisk dolny otwiera chwytak żerdzi.
15. Przy wciśniętym języku spustowym: przestawić przełącznik dwustabilny do przodu, aby obrócić górne imadło (imadło do
skręcania/rozkręcania żerdzi) w lewo w celu poluzowania połączenia żerdzi; przestawić do tyłu w celu obrócenia górnego imadła
w prawo i dokręcenia połączenia.
16. Przy wciśniętym języku spustowym: nacisnąć przycisk przedni lub tylny, aby wznowić wcześniej ustawioną prędkość wiercenia
automatycznego; nacisnąć i przytrzymać przycisk przedni w celu zwiększenia prędkości wiercenia automatycznego; nacisnąć i
przytrzymać przycisk tylny, aby zmniejszyć prędkość wiercenia automatycznego.
17. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka żerdzi w kierunku ramy wiertniczej; lewy język spustowy wciśnięty:
otwieranie dolnego imadła (imadło stacjonarne). Tryb II – obracanie wrzeciona wiertniczego w prawo.
18. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka żerdzi w kierunku kosza na żerdzie; lewy język spustowy wciśnięty:
zamykanie dolnego imadła (imadło stacjonarne). Tryb II – obracanie wrzeciona wiertniczego w lewo.
19. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: obniżanie podajnika żerdzi; lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie górnego imadła
(imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi). Tryb II – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka żerdzi w kierunku ramy
wiertniczej; lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie górnego imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
20. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: podnoszenie podajnika żerdzi; lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie górnego imadła
(imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi). Tryb II – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka żerdzi w kierunku kosza
na żerdzie; lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie górnego imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
21. Blokada po stronie wylotowej – kontrolka włączana przez świder
22. Kontrolka stanu baterii nadajnika
23. Zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej silnika
24. Przekręcenie kabiny w prawo lub w lewo
17
125-6142
1. Blokada po stronie wylotowej – kontrolka resetowania
14. Oświetlenie robocze – wył.
2. Blokada po stronie wylotowej – kontrolka włączana przez
świder
3. Kontrolka stanu baterii nadajnika
15. Nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć obroty silnika.
16. Obroty silnika
4. Uruchomienie silnika
17. Nacisnąć i przytrzymać, aby zmniejszyć obroty silnika.
5. Nacisnąć, aby zatrzymać silnik, pociągnąć, aby uruchomić.
18. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka
żerdzi w kierunku ramy wiertniczej; lewy język spustowy
wciśnięty: otwieranie dolnego imadła (imadło stacjonarne).
Tryb II – obracanie wrzeciona wiertniczego w prawo.
6. Resetowanie systemu Zap-Alert
19. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka
żerdzi w kierunku kosza na żerdzie; lewy język spustowy
wciśnięty: zamykanie dolnego imadła (imadło stacjonarne).
Tryb II – obracanie wrzeciona wiertniczego w lewo.
7. System Zap-Alert został wyzwolony
20. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: obniżanie podajnika
żerdzi; lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie górnego
imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi). Tryb II –
lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie chwytaka żerdzi
w kierunku ramy wiertniczej; lewy język spustowy wciśnięty:
otwieranie górnego imadła (imadło do skręcania/rozkręcania
żerdzi).
8. Odblokować blokadę po stronie wyjścia
21. Tryb I – lewy język spustowy zwolniony: podnoszenie
podajnika żerdzi; lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie
górnego imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
Tryb II – lewy język spustowy zwolniony: wysuwanie
chwytaka żerdzi w kierunku kosza na żerdzie; lewy język
spustowy wciśnięty: zamykanie górnego imadła (imadło do
skręcania/rozkręcania żerdzi).
9. Resetowanie blokady od strony wyjścia
22. Przy zwolnionym języku spustowym: przestawić przełącznik
dwustabilny do przodu, aby obrócić kosz w kierunku krzywki,
przestawić do tyłu, aby obrócić kosz w kierunku ramy
wiertniczej.
10. Włączenie funkcji ruchowych i ustawień
23. Przy zwolnionym języku spustowym: przycisk górny zamyka
chwytak żerdzi, przycisk dolny otwiera chwytak żerdzi.
11. Włączanie wózka wiertniczego i innych funkcji wiertniczych
24. Przy wciśniętym języku spustowym: przestawić przełącznik
dwustabilny do przodu, aby obrócić górne imadło (imadło do
skręcania/rozkręcania żerdzi) w lewo w celu poluzowania
połączenia żerdzi; przestawić do tyłu w celu obrócenia
górnego imadła w prawo i dokręcenia połączenia.
12. Oświetlenie robocze – zał.
13. Oświetlenie robocze
25. Przy wciśniętym języku spustowym: nacisnąć przycisk
przedni lub tylny, aby wznowić wcześniej ustawioną
prędkość wiercenia automatycznego; nacisnąć i przytrzymać
przycisk przedni w celu zwiększenia prędkości wiercenia
automatycznego; nacisnąć i przytrzymać przycisk tylny, aby
zmniejszyć prędkość wiercenia automatycznego.
18
125-1641
1. Lewa gąsienica do przodu
6. Prawa gąsienica do
przodu
2. Zwiększenie prędkości
obrotowej
7. Wysoka
3. Obroty silnika
8. Prędkość gąsienicy
4. Zmniejszenie prędkości
obrotowej
9. Niska
5. Lewa gąsienica wstecz
10. Prawa gąsienica wstecz
125-6125
1. Ostrzeżenie – patrz
Instrukcja obsługi.
6. Nacisnąć i przytrzymać,
aby przesunąć wózek
wiertniczy z dużą
prędkością w górę lub
w dół ramy wiertniczej.
2. Zagrożenie wybuchem,
zagrożenie porażeniem
prądem – wstrzymać
roboty ziemne
i skontaktować
się z lokalnymi
przedsiębiorstwami
zarządzającymi
instalacjami.
7. Tryb I – obracanie
wrzeciona wiertniczego
w prawo. Tryb II – lewy
język spustowy wciśnięty:
otwieranie dolnego imadła
(imadło stacjonarne);
lewy spust zwolniony:
podnoszenie podajnika
żerdzi.
3. Nacisnąć przycisk, aby
nanieść smar do gwintów
żerdzi.
8. Tryb I – obracanie
wrzeciona wiertniczego
w lewo. Tryb II – lewy
język spustowy wciśnięty:
zamykanie dolnego imadła
(imadło stacjonarne);
lewy spust zwolniony:
obniżanie podajnika
żerdzi.
9. Pchanie wózka
wiertniczego do przodu
4. Nacisnąć i przytrzymać,
aby uzyskać maksymalne
ciśnienie płuczki
wiertniczej; zwolnić, aby
zatrzymać przepływ.
125-1621
1. Nacisnąć przełącznik obecności operatora, aby umożliwić
ruch urządzenia.
5. Nacisnąć, aby włączyć lub 10. Wciąganie wózka
wiertniczego do tyłu.
wyłączyć pompę płuczki
wiertniczej.
125-1622
1. Pociągnąć, aby uruchomić
silnik.
19
2. Nacisnąć, aby zatrzymać
silnik.
125-6127
1. Ryzyko pocięcia/odcięcia kończyn przez wentylator – nie
zbliżać się do ruchomych części.
125-6129
1. Gorąca powierzchnia – nie zbliżać się do gorących
powierzchni.
125-6141
20
1. Silnik – kontrolka
nagrzewania
4. Uruchomienie silnika
2. Wyłączenie silnika
5. Świder – gniazdo kasety
sterowniczej
3. Praca silnika
6. Napęd – gniazdo kasety
sterowniczej
0000
0000
0000
125-6157
1. Odłącz akumulator.
3. Wł./Start
2. Wył./Stop
4. Należy przeczytać
Instrukcję obsługi.
125-6113
1. Ostrzeżenie — przeczytać Instrukcję obsługi.
4. Ostrzeżenie — zabrania się zbliżania do ruchomych części;
wszystkie osłony muszą być prawidłowo zainstalowane.
2. Ostrzeżenie — nie używać maszyny bez odpowiedniego
przeszkolenia.
5. Ostrzeżenie — należy stosować ochronniki słuchu.
3. Ostrzeżenie — nie dopuszczać osób postronnych w pobliże
urządzenia.
6. Zagrożenie wybuchem, zagrożenie porażeniem prądem –
wstrzymać roboty ziemne i skontaktować się z lokalnymi
przedsiębiorstwami zarządzającymi instalacjami.
21
125-6117
1. Ryzyko upadku – nie stawaj na poruszającej się maszynie.
125-6139
1. Punkt podnoszenia i mocowania maszyny
125-6135
22
125-1623
1. Lewa gąsienica do przodu/ruch obrotowy do przodu
11. Rozkręcanie żerdzi za pomocą górnego imadła
2. Lewa gąsienica do tyłu/ruch obrotowy do tyłu
12. Podniesienie podajnika żerdzi
3. Włączanie pompy płuczki
13. Opuszczenie podajnika żerdzi
4. Prawa gąsienica do przodu/wózek wiertniczy do przodu
14. Obrót krzywki do tyłu
5. Prawa gąsienica do tyłu/wózek wiertniczy do tyłu
15. Obrót krzywki do przodu (w kierunku operatora)
6. Zamknięcie dolnego imadła (imadło stacjonarne)
16. Zaciśnięcie chwytaka rur
7. Otwarcie dolnego imadła (imadło stacjonarne)
17. Otwarcie chwytaka rur
8. Zamknięcie górnego imadła (imadło do skręcania/rozkręcania 18. Ruch wrzeciona wiertniczego do tyłu
żerdzi)
9. Otwarcie górnego imadła
19. Ruch wrzeciona wiertniczego do przodu (w kierunku
operatora)
10. Skręcanie żerdzi za pomocą górnego imadła
23
Przegląd produktu
Rysunek 5
1. Wózek wiertniczy
6. Przednia maska silnika
2. Światło błyskowe systemu Zap-Alert
7. Prawy stabilizator
3. Kabina
8. Tylne drzwiczki dostępowe
4. Monitor
9. Tylna maska silnika
5. Gąsienica
10. Rama pchająca
24
Rysunek 6
1. Klatka opuszczania kotwy w dół
5. Tylny panel sterowania
2. Kosz na żerdzie
6. Lewy stabilizator
3. Pręt zabezpieczający pieszych
7. Płyta opuszczania kotwy
4. Wlot pompy płuczki
25
Rysunek 7
1. Kabina
5. Górne imadło (do skręcania/rozkręcania żerdzi)
2. Rama pchająca
6. Dolne imadło (nieruchome)
3. Wózek wiertniczy
7. Wycierak żerdzi
4. Wrzeciono wiertnicze
26
Elementy sterowania
Osłony panelu sterowania operatora
Informacje dotyczące odpowiednich elementów sterowania
urządzenia podano w dalszych rozdziałach:
Osłony chronią panel sterowania operatora przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak
deszcz, wiatr, promienie słoneczne itp. Osłony należy zdjąć
przed użyciem urządzenia i umieścić ponownie na miejscu
na zakończenie pracy danego dnia. Każda osłona jest
zamocowana za pomocą 2 śrub, co pokazano na Rysunek 9.
• Podręcznik oprogramowania dla tej maszyny.
•
Podest operatora (Strona 27)
•
Panel sterowania (Strona 28)
•
Lewy manipulator – tryb I (Strona 29)
•
Lewy manipulator – tryb II (Strona 30)
•
Prawy manipulator – tryb I (Strona 31)
•
Prawy manipulator – tryb II (Strona 32)
•
System blokowania po stronie wylotowej (Strona 33)
•
Tylny panel sterowania (Strona 33)
•
Elementy sterowania ramy wiertniczej i stabilizatorów
(Strona 34)
•
Kaseta sterownicza napędu (Strona 34)
•
Kaseta sterownicza (Strona 35)
•
Dźwignie opuszczania kotew (Strona 37)
•
Rozłącznik akumulatora (Strona 37)
Rysunek 9
Podest operatora
2. Osłony
1. Śruby
Podest operatora, znajdujący się w prawej narożnej części z
przodu maszyny, zawiera większość elementów sterowania
służących do obsługi funkcji wiertniczych.
Zatrzask podestu operatora
Podest operatora jest wyciągany wychylnie na zewnątrz
urządzenia, dzięki czemu operator może zająć miejsce
siedzące. Posiada on 4 pozycje: jezdną (pozycja całkowicie
wysunięta na zewnątrz urządzenia), w pełni wysuniętą i 2
pozycje pośrednie. Przed rozpoczęciem jazdy ustawić podest
w pozycji JEZDNEJ.
Aby zwolnić podest i wychylić go lub schować, należy
przesunąć w dół tylny zatrzask podestu (Rysunek 10).
Rysunek 8
1. Wyświetlacz operatora
3. Prawy manipulator
2. Lewy panel sterowania i
manipulator
Rysunek 10
1. Tylny zatrzask podestu
27
Blokada po stronie wylotowej – kontrolka włączana
przez świder
Aby zwolnić podest i wychylić go lub schować, należy
przesunąć w dół przedni zatrzask podestu (Rysunek 11).
Ta kontrolka (Rysunek 12) świeci się na zielono, gdy funkcja
blokady od strony wylotowej została wyłączona i zresetowana
i urządzenie jest gotowe do wiercenia.
Blokada po stronie wylotowej – przełącznik resetowania
Nacisnąć ten przełącznik (Rysunek 12), aby włączyć wiercenie
po zaświeceniu się kontrolki resetowania.
Kontrolka stanu baterii nadajnika
Ta kontrolka (Rysunek 12) świeci się na czerwono, gdy
bateria w nadajniku blokady od strony wylotowej jest zbyt
rozładowana, aby możliwe było działanie nadajnika. Przed
kontynuowaniem pracy zatrzymać operacje wiercenia i
rozwiązać problem z nadajnikiem.
Rysunek 11
1. Przedni zatrzask podestu
Przycisk załączania silnika
Panel sterowania
Nacisnąć ten przycisk (Rysunek 12), aby uruchomić silnik.
Przełącznik kluczykowy na tylnym panelu sterowania
powinien być w pozycji ON (wł.).
6
1
Przycisk wyłączania silnika
7
2
3
8
Nacisnąć ten przycisk (Rysunek 12), aby natychmiast
zatrzymać silnik i wszystkie operacje wiercenia. Aby można
było ponownie uruchomić silnik, przycisk ten należy
wyciągnąć.
9
Przełącznik resetowania przebicia
4
5
Nacisnąć ten przycisk (Rysunek 12), aby zresetować
system Zap-Alert po wystąpieniu przebicia, które
zostało wyeliminowane (patrz Uruchamianie systemu
Zap-Alert (Strona 53)).
10
g0 28900
Rysunek 12
1. Przycisk wyłączania
silnika
6. Przełącznik resetowania
przebicia
2. Blokada po stronie
wylotowej – kontrolka
resetowania
7. Przełącznik resetowania
blokady po stronie
wylotowej
3. Blokada po stronie
wylotowej – kontrolka
włączana przez świder
8. Przełącznik
napęd/wiercenie
Przełącznik napęd/wiercenie
Nacisnąć górną część przełącznika (Rysunek 12), aby włączyć
napęd i elementy sterowania ustawienia albo jego dolną część,
aby włączyć funkcje wiercenia i podajnika żerdzi.
Przełącznik świateł
Naciśnij górną część przełącznika (Rysunek 12), aby włączyć
oświetlenie urządzenia, albo jego dolną część, aby je wyłączyć.
9. Przełącznik świateł
4. Odbiornik – kontrolka
stanu akumulatora
5. Przycisk załączania silnika 10. Przełącznik prędkości
obrotowej silnika
Przełącznik prędkości obrotowej silnika
• Nacisnąć i przytrzymać górną część przełącznika, aby
zwiększyć prędkość obrotową silnika.
Blokada po stronie wylotowej – kontrolka resetowania
• Nacisnąć i przytrzymać dolną część przełącznika, aby
Ta kontrolka (Rysunek 12) świeci się na żółto, gdy funkcja
blokady od strony wylotowej jest wyłączona na nadajniku
blokady od strony wylotowej, co oznacza, że można
zresetować system.
zmniejszyć prędkość obrotową silnika.
• Zwolnić przycisk, aby utrzymać daną prędkość obrotową
silnika.
28
Lewy manipulator – tryb I
Przycisk przedni
Informacja: Elementy sterowania manipulatora są
uzależnione od wybranego trybu sterowania przy włączaniu
zasilania urządzenia. Dostępne są 2 tryby sterowania: tryb I i
II; informacje na temat ustawiania trybu sterowania można
znaleźć w części zatytułowanej Ekran wyboru elementów
sterowania w podręczniku oprogramowania.
• Lewy język spustowy wciśnięty: należy nacisnąć
1
ten przycisk, aby przywrócić poprzednio ustawioną
automatyczną prędkość wiercenia. Nacisnąć i przytrzymać
ten przycisk, aby zwiększyć automatyczną prędkość
wiercenia.
• Lewy język spustowy zwolniony: należy nacisnąć ten
przycisk, aby zamknąć chwytak żerdzi.
2
Przycisk tylny
4
3
• Lewy język spustowy wciśnięty: należy nacisnąć ten
5
6
7
przycisk, aby ustawić automatyczną prędkość wiercenia.
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby zmniejszyć
automatyczną prędkość wiercenia.
• Lewy język spustowy zwolniony: nacisnąć ten przycisk,
8
aby otworzyć chwytak żerdzi.
9
Przycisk dolny
W razie awarii czujnika użyć tego przycisku, aby zastąpić
ustawienia krzywki żerdzi i ręcznie przesunąć krzywkę.
Trybu tego używać wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne –
nieprawidłowe osiowanie może doprowadzić do uszkodzenia
żerdzi lub krzywki żerdzi. W razie awarii czujnika należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem Toro w celu
przeprowadzenia naprawy.
g021833
Rysunek 13
1. Ruch manipulatorem w
lewo
2. Ruch manipulatorem do
przodu
6. Przycisk przedni
3. Ruch manipulatorem do
tyłu
8. Przycisk dolny
4. Ruch manipulatorem w
prawo
9. Język spustowy
7. Przycisk tylny
Manipulator – do przodu
• Lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie dolnego
imadła (imadło stacjonarne).
• Lewy język spustowy zwolniony – wsuwa chwytak żerdzi
5. Przełącznik dwustabilny
w kierunku kosza na żerdzie.
Manipulator – do tyłu
Język spustowy
• Lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie dolnego
imadła (imadło stacjonarne).
Język spustowy zmienia elementy sterowania manipulatora ze
sterowania podajnikiem żerdzi na sterowanie imadłem.
• Lewy spust zwolniony – wysuwa chwytak żerdzi w
• Aby włączyć elementy sterowania imadła, należy nacisnąć
kierunku ramy wiertniczej.
język spustowy.
Manipulator w lewo
• Aby włączyć elementy sterowania podajnika żerdzi, należy
zwolnić język spustowy.
• Lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie górnego
imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
Przełącznik dwustabilny
• Lewy język spustowy zwolniony: obniżanie podajnika
• Wciśnięty lewy język spustowy: przestawić
żerdzi.
przełącznik do przodu, aby obrócić górne imadło
(do skręcania/rozkręcania żerdzi) w prawo w celu
poluzowania połączenia żerdzi; przestawić do tyłu w
celu obrócenia górnego imadła w lewo i dokręcenia
połączenia.
Manipulator w prawo
• Lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie górnego
imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
• Zwolniony lewy język spustowy: przestawić przełącznik
• Lewy język spustowy zwolniony: podnoszenie podajnika
do przodu, aby obrócić krzywkę żerdzi w stronę kosza
na żerdzie; przestawić przełącznik do tyłu, aby obrócić
krzywkę żerdzi w stronę ramy wiertniczej.
żerdzi.
29
Lewy manipulator – tryb II
Przycisk przedni
Informacja: Elementy sterowania manipulatora są
uzależnione od wybranego trybu sterowania przy włączaniu
zasilania urządzenia. Dostępne są 2 tryby sterowania: tryb I i
II; informacje na temat ustawiania trybu sterowania można
znaleźć w części zatytułowanej Ekran wyboru elementów
sterowania w podręczniku oprogramowania.
• Lewy język spustowy wciśnięty: należy nacisnąć
1
ten przycisk, aby przywrócić poprzednio ustawioną
automatyczną prędkość wiercenia. Nacisnąć i przytrzymać
ten przycisk, aby zwiększyć automatyczną prędkość
wiercenia.
• Lewy język spustowy zwolniony: należy nacisnąć ten
przycisk, aby zamknąć chwytak żerdzi.
2
Przycisk tylny
4
3
• Lewy język spustowy wciśnięty: należy nacisnąć ten
5
6
7
przycisk, aby ustawić automatyczną prędkość wiercenia.
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby zmniejszyć
automatyczną prędkość wiercenia.
• Lewy język spustowy zwolniony: nacisnąć ten przycisk,
8
aby otworzyć chwytak żerdzi.
9
Przycisk dolny
W razie awarii czujnika użyć tego przycisku, aby zastąpić
ustawienia krzywki żerdzi i ręcznie przesunąć krzywkę.
Trybu tego używać wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne –
nieprawidłowe osiowanie może doprowadzić do uszkodzenia
żerdzi lub krzywki żerdzi. W razie awarii czujnika należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem Toro w celu
przeprowadzenia naprawy.
g021833
Rysunek 14
1. Ruch manipulatorem w
lewo
2. Ruch manipulatorem do
przodu
6. Przycisk przedni
3. Ruch manipulatorem do
tyłu
8. Przycisk dolny
4. Ruch manipulatorem w
prawo
9. Język spustowy
7. Przycisk tylny
Manipulator – do przodu
Pchnąć manipulator do przodu, aby obrócić wrzeciono
wiertnicze w lewo.
Manipulator – do tyłu
5. Przełącznik dwustabilny
Pociągnąć manipulator do tyłu, aby obrócić wrzeciono
wiertnicze w prawo.
Język spustowy
Manipulator w lewo
Język spustowy zmienia elementy sterowania manipulatora ze
sterowania podajnikiem żerdzi na sterowanie imadłem.
• Lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie górnego
• Aby włączyć elementy sterowania imadła, należy nacisnąć
imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
język spustowy.
• Lewy spust zwolniony – wysuwa chwytak żerdzi w
• Aby włączyć elementy sterowania podajnika żerdzi, należy
kierunku ramy wiertniczej.
zwolnić język spustowy.
Manipulator w prawo
Przełącznik dwustabilny
• Lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie górnego
• Wciśnięty lewy język spustowy: przestawić
imadła (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi).
przełącznik do przodu, aby obrócić górne imadło
(do skręcania/rozkręcania żerdzi) w prawo w celu
poluzowania połączenia żerdzi; przestawić do tyłu w
celu obrócenia górnego imadła w lewo i dokręcenia
połączenia.
• Lewy język spustowy zwolniony – wsuwa chwytak żerdzi
w kierunku kosza na żerdzie.
• Zwolniony lewy język spustowy: przestawić przełącznik
do przodu, aby obrócić krzywkę żerdzi w stronę kosza
na żerdzie; przestawić przełącznik do tyłu, aby obrócić
krzywkę żerdzi w stronę ramy wiertniczej.
30
Prawy manipulator – tryb I
Przycisk dolny
Informacja: Elementy sterowania manipulatora są
uzależnione od wybranego trybu sterowania przy włączaniu
zasilania urządzenia. Dostępne są 2 tryby sterowania: tryb I i
II; informacje na temat ustawiania trybu sterowania można
znaleźć w części zatytułowanej Ekran wyboru elementów
sterowania w podręczniku oprogramowania.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć pompę
płuczki wiertniczej.
1
Język spustowy
Nacisnąć i przytrzymać język spustowy, aby przesunąć
wózek wiertniczy z dużą prędkością w górę lub w dół ramy
wiertniczej.
2
Manipulator – do przodu
4
3
Przesunąć manipulator do przodu, aby popchnąć wózek
wiertniczy do przodu.
5
6
7
Manipulator – do tyłu
8
Pociągnąć manipulator do tyłu, aby wciągnąć wózek
wiertniczy do tyłu.
9
Manipulator w lewo
Pchać manipulator w lewo, aby obrócić wrzeciono wiertnicze
w prawo.
g021833
Rysunek 15
1. Ruch manipulatorem w
lewo
2. Ruch manipulatorem do
przodu
6. Przycisk przedni
3. Ruch manipulatorem do
tyłu
8. Przycisk dolny
4. Ruch manipulatorem w
prawo
9. Język spustowy
Manipulator w prawo
Pchać manipulator w prawo, aby obrócić wrzeciono
wiertnicze w lewo.
7. Przycisk tylny
5. Przełącznik dwustabilny
Przełącznik dwustabilny
Przestaw przełącznik do przodu, aby zwiększyć prędkość
przepływu płuczki wiertniczej; przestaw przełącznik do tyłu,
aby zmniejszyć prędkość przepływu płuczki wiertniczej.
Informacja: Przed użyciem tej funkcji należy najpierw
włączyć pompę płuczki wiertniczej za pomocą dolnego
przycisku na prawym manipulatorze.
Przycisk przedni
Nacisnąć ten przycisk, aby nałożyć smar do gwintów na
połączenia żerdzi.
Przycisk tylny
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby uzyskać maksymalne
ciśnienie płuczki wiertniczej; używać do szybkiego
napełnienia żerdzi płuczką wiertniczą po dodaniu lub
usunięciu żerdzi. Zwolnić przycisk, aby zatrzymać przepływ
lub powrócić do wcześniej wybranego natężenia przepływu.
31
Prawy manipulator – tryb II
Przycisk dolny
Informacja: Elementy sterowania manipulatora są
uzależnione od wybranego trybu sterowania przy włączaniu
zasilania urządzenia. Dostępne są 2 tryby sterowania: tryb I i
II; informacje na temat ustawiania trybu sterowania można
znaleźć w części zatytułowanej Ekran wyboru elementów
sterowania w podręczniku oprogramowania.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć pompę
płuczki wiertniczej.
1
Język spustowy
Nacisnąć i przytrzymać język spustowy, aby przesunąć
wózek wiertniczy z dużą prędkością w górę lub w dół ramy
wiertniczej.
2
Manipulator – do przodu
4
3
Przesunąć manipulator do przodu, aby popchnąć wózek
wiertniczy do przodu.
5
6
7
Manipulator – do tyłu
8
Pociągnąć manipulator do tyłu, aby wciągnąć wózek
wiertniczy do tyłu.
9
Manipulator w lewo
• Lewy język spustowy wciśnięty: otwieranie dolnego
imadła (imadło stacjonarne).
g021833
• Lewy język spustowy zwolniony: podnoszenie podajnika
Rysunek 16
1. Ruch manipulatorem w
lewo
2. Ruch manipulatorem do
przodu
6. Przycisk przedni
3. Ruch manipulatorem do
tyłu
8. Przycisk dolny
4. Ruch manipulatorem w
prawo
9. Język spustowy
żerdzi.
Manipulator w prawo
7. Przycisk tylny
• Lewy język spustowy wciśnięty: zamykanie dolnego
imadła (imadło stacjonarne).
• Lewy język spustowy zwolniony: obniżanie podajnika
żerdzi.
5. Przełącznik dwustabilny
Przełącznik dwustabilny
Przestaw przełącznik do przodu, aby zwiększyć prędkość
przepływu płuczki wiertniczej; przestaw przełącznik do tyłu,
aby zmniejszyć prędkość przepływu płuczki wiertniczej.
Informacja: Przed użyciem tej funkcji należy najpierw
włączyć pompę płuczki wiertniczej za pomocą dolnego
przycisku na prawym manipulatorze.
Przycisk przedni
Nacisnąć ten przycisk, aby nałożyć smar do gwintów na
połączenia żerdzi.
Przycisk tylny
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby uzyskać maksymalne
ciśnienie płuczki wiertniczej; używać do szybkiego
napełnienia żerdzi płuczką wiertniczą po dodaniu lub
usunięciu żerdzi. Zwolnić przycisk, aby zatrzymać przepływ
lub powrócić do wcześniej wybranego natężenia przepływu.
32
System blokowania po stronie
wylotowej
1
2
System blokowania po stronie wylotowej umożliwia
osobom pracującym przy urządzeniu wyłączenie obracania i
wepchnięcie żerdzi wiertniczej.
Więcej szczegółów i instrukcji dotyczących systemu blokady
po stronie wylotowej można znaleźć w instrukcji obsługi.
3
Tylny panel sterowania
2
1
3
G0221 15
Rysunek 18
1. Położenie wyłączonego
silnika
2. Położenie włączonego
silnika
3. Położenie uruchamiania
silnika
• Położenie wyłączonego silnika – obrócić kluczyk w to
4
5
położenie, aby wyłączyć silnik. Jeśli kluczyk znajduje się
w tym położeniu, silnika nie można uruchomić z podestu
operatora.
g021837
• Położenie włączonego silnika – obrócić kluczyk w to
Rysunek 17
1. Kontrolka nagrzewania
silnika
4. Świder – gniazdo kasety
sterowniczej
2. Silnik, przełącznik
kluczykowy
5. Napęd – gniazdo kasety
sterowniczej
położenie po włączeniu silnika. Obrócenie kluczyka do
tej pozycji włącza również przycisk uruchamiania silnika
z podestu operatora.
• Uruchamianie silnika – obrócić kluczyk do tej pozycji,
aby uruchomić silnik. Po uruchomieniu silnika zwolnij
kluczyk do pozycji RUN (praca).
3. Przełącznik pompy płuczki
Przełącznik pompy płuczki
Silnik – kontrolka nagrzewania
Ten przełącznik służy do włączania pompy płuczki, aby
można było wyczyścić urządzenie za pomocą pistoletu
natryskowego (Rysunek 17).
Jeśli silnik jest zimny, podgrzewacz nagrzewa powietrze
wlotowe, aby umożliwić łatwiejsze uruchamianie. Ta
lampka świeci się, gdy podgrzewacz jest włączony. Przed
uruchomieniem silnika poczekać, aż lampka zgaśnie.
Świder – gniazdo kasety sterowniczej
Silnik, przełącznik kluczykowy
Podłączyć kasetę sterowniczą świdra do tego gniazda, aby
podłączyć ją do urządzenia (Rysunek 17).
Stacyjka ma 3 położenia (Rysunek 18):
Napęd – gniazdo kasety sterowniczej
Podłączyć kasetę sterowniczą napędu do tego gniazda, aby
podłączyć ją do urządzenia (Rysunek 17).
33
Kaseta sterownicza napędu
Elementy sterowania ramy wiertniczej i
stabilizatorów
Lokalizacja kasety sterowniczej napędu jest podana na
Rysunek 17.
1
3
2
4
5
Rysunek 19
1. Dźwignia przechylania
ramy wiertniczej
3. Dźwignia prawego
stabilizatora
2. Dźwignia lewego
stabilizatora
g021855
Rysunek 20
1. Przełącznik prędkości
obrotowej silnika
Dźwignie stabilizatorów
4. Przełącznik prędkości
jazdy
2. Manipulator kierunku jazdy 5. Przełącznik obecności
operatora
Dźwignie stabilizatorów służą do podnoszenia i opuszczania
stabilizatorów.
3. Przycisk wyłączania
silnika
Informacja: Aby ta funkcja działała, przełącznik
napęd/wiercenie na panelu operatora powinien znajdować się
w położeniu DRIVE (napęd).
Przycisk wyłączania silnika
Nacisnąć ten przycisk, aby natychmiast zatrzymać silnik
i wszystkie operacje jazdy/wiercenia. Aby można było
ponownie uruchomić silnik, przycisk ten należy wyciągnąć.
Dźwignia przechylania ramy wiertniczej
Dźwignia przechylania ramy wiertniczej służy do przechylania
ramy wiertniczej w celu umieszczenia płyty opuszczania
kotwy na ziemi lub powrotu ramy do pozycji TRAVEL (jazda).
Przełącznik prędkości obrotowej silnika
Informacja: Aby ta funkcja działała, przełącznik
powinien znajdować
• Nacisnąć i przytrzymać górną część przełącznika, aby
NAPĘD/WIERCENIE na panelu operatora
się w położeniu DRIVE (napęd).
zwiększyć prędkość obrotową silnika.
• Nacisnąć i przytrzymać dolną część przełącznika, aby
zmniejszyć prędkość obrotową silnika.
• Zwolnić przycisk, aby utrzymać daną prędkość obrotową
silnika.
Manipulator kierunku jazdy
Ten manipulator służy do sterowania kierunkiem jazdy
urządzenia. Maszyna pojedzie w kierunku, w którym zostanie
ustawiony manipulator.
34
Przełącznik prędkości jazdy
Przełącznik ustawia prędkość jazdy urządzenia. Przesunąć
przełącznik do góry do jazdy z dużą prędkością, lub w dół
do jazdy z małą prędkością.
Przełącznik obecności operatora
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby włączyć inne
elementy sterowania na kasecie sterowniczej napędu. Po
zwolnieniu tego przycisku urządzenie zatrzyma się.
Kaseta sterownicza
OSTRZEŻENIE
Kasety sterowniczej napędu mogą używać
tylko uprawnione osoby. Korzystanie z niej w
niewłaściwy sposób może doprowadzić do obrażeń
ciała operatora lub osób postronnych, a także
uszkodzenia maszyny.
Kaseta sterownicza (określana również jako kaseta
ratownicza) umożliwia podstawowe sterowanie funkcjami
wiercenia po podłączeniu do przedniego gniazda, na wypadek
gdyby elementy sterowania na podeście operatora przestały
reagować. W przypadku nieprawidłowego działania kasety
sterowniczej napędu kasetę tę można również podłączyć
do gniazda napędu przy tylnym panelu sterowania, aby
można było skorzystać z podstawowych funkcji jazdy z małą
prędkością.
Rysunek 21
Lokalizacja kasety sterowniczej wiercenia jest podana na
Rysunek 17.
1. Przełącznik sterowania
lewą gąsienicą/sterowania
ruchem obrotowym
6. Przełącznik sterowania
chwytakiem żerdzi
2. Przełącznik sterowania
płuczką wiertniczą i
imadłami
3. Przełącznik
sterowania prawą
gąsienicą/sterowania
wózkiem wiertniczym
7. Przełącznik sterowania
zaciśnięciem żerdzi
4. Przełącznik sterowania
imadłem do rozkręcania
żerdzi (górne imadło)
5. Przełącznik sterowania
wrzecionem wiertniczym
8. Przełącznik sterowania
obrotem krzywki
9. Przełącznik sterowania
podnośnikiem żerdzi
10. Przełącznik sterowania
stacjonarnym (dolne
imadło) chwytakiem żerdzi
Przełącznik sterowania lewą gąsienicą/sterowania
ruchem obrotowym
Po podłączeniu tego przełącznika do gniazda kasety
sterowniczej napędu można, poruszając nim, sterować
lewą gąsienicą.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby lewa gąsienica
zaczęła obracać się do przodu.
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby lewa gąsienica zaczęła
obracać się do tyłu.
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego
gniazda kasety sterowniczej wiercenia można,
poruszając nim, sterować obrotami żerdzi.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby uruchomić obroty
żerdzi w prawo.
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby uruchomić obroty
żerdzi w lewo.
35
Przełącznik sterowania płuczką wiertniczą i imadłami
Przełącznik sterowania chwytakiem żerdzi
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego gniazda
kasety sterowniczej wiercenia można, poruszając nim,
sterować przepływem płuczki wiertniczej lub działaniem
imadeł.
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego
gniazda kasety sterowniczej wiercenia można,
poruszając nim, sterować chwytakiem żerdzi.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby zacisnąć chwytak
• Przesuń przełącznik w lewo, aby WŁĄCZYĆ przepływ
na żerdzi.
płuczki wiertniczej.
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby zwolnić chwytak
• Przesuń przełącznik w prawo, aby URUCHOMIĆ imadło.
zaciśnięty na żerdzi.
Przełącznik sterowania zaciśnięciem żerdzi
Przełącznik sterowania prawą gąsienicą/sterowania
wózkiem wiertniczym
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego
gniazda kasety sterowniczej wiercenia można,
poruszając nim, sterować zaciśnięciem żerdzi.
Po podłączeniu tego przełącznika do gniazda kasety
sterowniczej napędu można, poruszając nim, sterować
prawą gąsienicą.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby zacisnąć obejmę
• Popchnij przełącznik do przodu, aby prawa gąsienica
na żerdzi.
zaczęła obracać się do przodu.
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby zwolnić obejmę
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby prawa gąsienica zaczęła
zaciśniętą na żerdzi.
obracać się do tyłu.
Przełącznik sterowania obrotem krzywki
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego
gniazda kasety sterowniczej wiercenia można,
poruszając nim, sterować ruchem wózka.
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego
gniazda kasety sterowniczej wiercenia można,
poruszając nim, sterować ruchem krzywki.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby przemieścić wózek
do przodu.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby obrócić krzywkę do
tyłu w kierunku kosza na żerdzie.
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby przemieścić wózek do
tyłu.
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby obrócić krzywkę do
przodu w kierunku operatora.
Przełącznik sterowania imadłem do rozkręcania żerdzi
Przełącznik sterowania podnośnikiem żerdzi
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego gniazda
kasety sterowniczej wiercenia można, poruszając nim,
sterować imadłem do rozkręcania i skręcania żerdzi.
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego
gniazda kasety sterowniczej wiercenia można,
poruszając nim, sterować podnośnikiem żerdzi.
• Przesuń przełącznik do przodu, aby rozkręcić żerdź (za
pomocą górnego imadła).
• Popchnij przełącznik do przodu, aby unieść podnośnik
żerdzi.
• Przesuń przełącznik do tyłu, aby skręcić żerdź (za
pomocą górnego imadła).
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby opuścić podnośnik
żerdzi.
Przełącznik sterowania wrzecionem wiertniczym
Przełącznik sterowania stacjonarnym zaciskiem żerdzi
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego gniazda
kasety sterowniczej wiercenia można, poruszając nim,
sterować ruchem wrzeciona wiertniczego.
Po podłączeniu tego przełącznika do przedniego gniazda
kasety sterowniczej wiercenia można, poruszając nim,
sterować stacjonarnym zaciskiem żerdzi.
• Popchnij przełącznik do przodu, aby obrócić wrzeciono
wiertnicze do tyłu w kierunku kosza na żerdzie.
• Popchnij ten przełącznik do przodu, aby zacisnąć
stacjonarny zacisk żerdzi (dolne imadło).
• Popchnij przełącznik do tyłu, aby obrócić wrzeciono
wiertnicze do przodu w kierunku operatora.
• Popchnij ten przełącznik do tyłu, aby zwolnić zaciśnięty
zacisk żerdzi (dolne imadło).
36
Rozłącznik akumulatora
Dźwignie opuszczania kotew
Otworzyć tylną pokrywę silnika, aby uzyskać dostęp do
ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA.
Przekręć ODŁĄCZNIK AKUMULATORA do pozycji ON (wł.)
lub OFF (wył.), aby wykonać następującą czynność:
• Aby włączyć zasilanie elektryczne maszyny, przekręć
ODŁĄCZNIK AKUMULATORA
w prawo do pozycji ON
(Rysunek 23).
• Aby odłączyć zasilanie elektryczne maszyny, przekręć
ODŁĄCZNIK AKUMULATORA
w lewo do pozycji OFF
(Rysunek 23).
1
2
3
4
g021835
Rysunek 22
1. Dźwignia
podnoszenia/opuszczania
lewej kotwy
3. Dźwignia
podnoszenia/opuszczania
prawej kotwy
2. Dźwignia obrotu lewej
kotwy
4. Dźwignia obrotu prawej
kotwy
Dźwignie podnoszenia/opuszczania kotew
Przestawić te dźwignie w dół, aby obniżyć kotwy na podłoże.
Przestawić te dźwignie w górę, aby podnieść kotwy z podłoża.
Informacja: Aby ta funkcja działała, przełącznik
powinien znajdować
NAPĘD/WIERCENIE na panelu operatora
się w położeniu DRIVE (napęd).
Dźwignie obrotu kotew
Rysunek 23
Przestawić te dźwignie w dół, aby obracać kotwy w prawo.
Przestawić te dźwignie w górę, aby obracać kotwy w lewo.
1. Odłącznik akumulatora
(pozycja zał.)
2. Odłącznik akumulatora
(pozycja wył.)
Informacja: Aby ta funkcja działała, przełącznik
powinien znajdować
NAPĘD/WIERCENIE na panelu operatora
się w położeniu DRIVE (napęd).
Specyfikacje
Informacja: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie
bez konieczności powiadamiania.
Urządzenie
37
Szerokość
2,2 m
Długość
Wysokość
Masa
6 m
2,5 m
9806 kg
Działanie
Informacja: Podczas wiercenia można podłączyć
urządzenie do mieszalnika płuczki wiertniczej, w
którym woda mieszana jest z gliną bentonitową i innymi
składnikami. Urządzenie pompuję tę mieszaninę
(nazywaną płuczką wiertniczą lub „płuczką”) rurą
wiertniczą. Mieszanina wypływa na zewnątrz świdra.
Płuczka wiertnicza zapewnia smarowanie świdra,
pomaga utrzymywać otwór w pozycji otwartej podczas
wiercenia i miesza się z urobkiem, przepłukując
przewiert przez komorę startową.
Informacja: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze
standardowego stanowiska operatora.
Informacje o przewiertach
sterowanych
Przewierty sterowane poziome polegają na przewierceniu
otworu poziomego przez grunt i pod przeszkodami, takimi jak
drogi, budynki, zbiorniki wodne itp. Po wywierceniu otworu
można przez niego przeciągnąć przewody sieci instalacji i
odpowiednio je podłączyć. Ponieważ nie powodują one
dużych zakłóceń na powierzchni, instalacja sieci przy użyciu
techniki przewiertów sterowanych zachowuje środowisko w
stanie nienaruszonym oraz zapewnia oszczędność czasu i
pieniędzy w porównaniu z tradycyjnymi sposobami instalacji,
jakimi są metody wykopowe.
Należy zapoznać się z rozdziałem Przygotowanie
terenu robót i urządzenia (Strona 46), w którym
podano odnośne wskazówki.
4. Wykonanie przewiertu
Wykonanie przewiertu składa się z 3 etapów:
A. Wejście
W fazie wejściowej przewiertu wciska się
świder i głowicę w grunt podłoża pod kątem
nieprzekraczającym 16 stopni. Po wepchnięciu
jednego lub kilku rur zaczyna się wiercenie w
dół i do przodu, aż do osiągnięcia pożądanej
głębokości lub otworu kontrolnego do pomiaru
głębokości (jeśli został wykonany).
Instalacja przewodów kablowych lub rurowych za pomocą
wiertnicy do przewiertów sterowanych składa się z
następujących etapów:
1. Zebranie informacji o terenie robót
Przed rozpoczęciem pracy w terenie, na którym
znajdują się linie lub kable wysokiego napięcia,
należy skorzystać z usługi One-Call. W Stanach
Zjednoczonych z usługi można skorzystać telefonicznie
pod numerem 811 lub numerem telefonu lokalnego
przedsiębiorstwa zarządzającego daną siecią.
W przypadku nieposiadania numeru lokalnego
przedsiębiorstwa zarządzającego siecią należy wybrać
numer ogólnokrajowy (tylko w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie): 1-888-258-0808. Należy również
skontaktować się z przedsiębiorstwami usługowymi,
które nie są objęte usługą One-Call. Dodatkowe
informacje podano w rozdziale Wykonywanie
przewiertów w pobliżu przewodów instalacji (Strona 7).
B.
Zasięg poziomy
Po osiągnięciu pożądanej głębokości świder
wpycha się do przodu, kierując go poziomo
na odpowiednią głębokość. Świder emituje
sygnał radiowy z obudowy sondy, która pozwala
członkowi załogi na powierzchni na śledzenie
położenia i głębokości głowicy za pomocą
odbiornika sondy wraz z prowadzeniem wiercenia
i sterowania po planowanej trasie.
C.
Wyjście
Po osiągnięciu zaplanowanej odległości w
poziomie można skierować głowicę pod kątem
zbliżonym do kąta wejściowego, wychodząc
świdrem do otworu wylotowego lub rowu.
Przed sporządzeniem całego planu przewiertu należy
zebrać informacje o terenie robót, takie jak lokalizacja
innych sieci, przeszkody na trasie przewiertu oraz
zezwolenia niezbędne do wykonania zadania (patrz
Zebranie informacji o terenie robót (Strona 39)).
Patrz Wykonywanie przewiertu (Strona 56).
5. Poszerzenie otworu i przeciągnięcie kabla lub rury.
Po przejściu przez otwór wyjściowy załoga obsługująca
przewiert od tej strony odłącza świder i sondę od rury
wiertniczej. Zamiast tego mocują rozwiertak i koniec
kabla lub rury, które zostaną przeciągnięte przez otwór.
Rozwiertak poszerza otwór podczas przeciągania. Tak
jak poprzednio, płuczka wiertnicza pompowana jest
przez rurę do rozwiertaka podczas przeciągania kabla
lub rury z powrotem przez otwór w celu smarowania
rozwiertaka, co umożliwia kablowi lub rurze łatwe
przechodzenie przez otwór. Rura jest przeciągana,
aż rozwiertak osiągnie otwór kontroli głębokości lub
przejdzie przez punkt wejścia. Tutaj zdejmuje się
rozwiertak i urobek z rury wiertniczej, ciągnąc rurę
przez pozostały odcinek do urządzenia.
2. Planowanie przewiertu
Przed przystąpieniem do wykonania przewiertu
należy na podstawie zebranych informacji zaplanować
przebieg przewiertu (patrz Planowanie trasy
przewiertu (Strona 42)).
3. Przygotowanie terenu robót i urządzenia
Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy
przygotować teren robót: punkt wejściowy, otwór do
pomiaru głębokości (opcjonalnie) i otwór wyjściowy.
Należy przewieźć urządzenie na miejsce, ustawić
je do wiercenia i podłączyć do mieszalnika płuczki
wiertniczej.
38
• Określić, jakie rodzaje gleby występują na danym
Należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiercanie otworu
i przeciąganie przewodu (Strona 60), w którym podano
instrukcje dotyczące rozwiercania i przeciągania kabla
lub rury.
obszarze, i, jeśli to możliwe, na głębokości przewiertu. W
celu pełnego ustalenia tej kwestii konieczne może być
wykonanie przekopów próbnych w pewnych odstępach
na trasie przewiertu.
6. Zakończenie otworu i opuszczenie terenu robót
• Przejść trasę przewiertu w celu wyszukania ewentualnych
Po zakończeniu operacji należy odłączyć i oczyścić
wiertnicę i załadować ją na przyczepę (patrz
Czyszczenie osprzętem natryskowym z przewodem
giętkim (Strona 103)).
nieoznakowanych przeszkód. Szukać włazów, cokołów,
starych fundamentów itp.
• Zidentyfikować wszystkie zagrożenia, które będą mijane
w odległości poniżej 3 m.
Zebranie informacji o terenie
robót
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zetknięcie się urządzenia z podziemnymi
zagrożeniami podczas wiercenia lub
rozwiercania może spowodować wybuch,
porażenie prądem elektrycznym, problemy z
oddychaniem, ciężkie urazy i zagrożenie życia
pracujących lub osób postronnych.
Planowanie początkowej trasy
Zanim będzie można rozpocząć wiercenie, należy zaplanować
trasę, którą będzie przebiegał otwór, i przygotować się w
następujący sposób:
– Należy dopilnować, aby wszyscy pracownicy
znajdujący się na terenie robót stosowali
środki ochrony indywidualnej, w tym kask,
okulary ochronne, elektroizolowane obuwie i
rękawice oraz ochronniki słuchu.
• Utworzyć podstawowy plan otworu, wytyczając
proponowaną trasę na mapie.
– Należy uwzględnić wszelkie przeszkody, które mogą
mieć wpływ na wykonanie przewiertu, np. duże
drzewa, zbiorniki wodne, budynki itp.
– Osobom postronnym i przygodnym
obserwatorom nie wolno zbliżać się do
miejsca pracy (dotyczy to całej trasy
przebiegu przewiertu).
– Tak zaplanować trasę otworu, aby uniknąć możliwie
jak najwięcej przeszkód.
– Określić głębokości zbiorników wodnych, które
zostaną przekroczone, aby upewnić się, że możliwe
będzie dostanie się na odpowiednią głębokość w celu
przejścia pod zbiornikami.
– Zlokalizować i ujawnić wszystkie
linie elektryczne i gazowe, które będą
przekraczane przez ostrożnie, ręcznie
wykonane wykopy.
• Określić głębokość niezbędną do zainstalowania
materiału i minimalny promień gięcia zarówno rury
wiertniczej, jak i instalowanego materiału. Będzie to
miało poważny wpływ na wymaganą długość przewiertu
oraz na kąt rozpoczęcia i zakończenia przewiertu (patrz
Planowanie trasy przewiertu (Strona 42)).
– Dopilnować, aby podczas eksploatacji
urządzenia zawsze używany był system
Zap-Alert.
• Trasę otworu należy nanieść na mapę sieci (w Stanach
Typowe zagrożenia:
Zjednoczonych można uzyskać informacje pod nr
telefonu 811). Sprawdzić, czy wszystkie sieci są również
zaznaczone na rysunkach projektowych/planie otworu.
– Instalacje gazowe
• Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby
dokonać ustaleń odnośnie do zezwoleń i organizacji
ruchu drogowego w celu wykonania robót.
Kontrola planowanego terenu robót
Należy przeprowadzić na miejscu kontrolę terenu w
następujący sposób:
• Zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu, skarpy, doliny,
wzniesienia i na wszelkie cechy, które nie zostały wcześniej
uwzględnione przy planowaniu.
Określić stopień nachylenia zarówno planowanego
punktu wejścia, jak i punktu wyjścia.
39
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przebicie gazociągu przy wierceniu może
spowodować wybuch lub pożar, oparzenia,
obrażenia ciała lub zagrożenie życia
pracowników lub innych osób znajdujących
się w pobliżu przerwanego przewodu.
Przebicie podczas wiercenia linii
energetycznej powoduje doprowadzenie
napięcia do urządzenia i może stać się
przyczyną porażenia prądem elektrycznym
osób pracujących i postronnych.
◊ Nie palić i nie używać otwartego ognia
w pobliżu gazociągów lub na obu
końcach przewiertu, który przekracza
sieć gazociągową.
◊ Osobom postronnym i przygodnym
obserwatorom nie wolno zbliżać się do
miejsca pracy (dotyczy to całej trasy
przebiegu przewiertu).
◊ Osobom postronnym i przygodnym
obserwatorom nie wolno zbliżać się do
miejsca pracy (dotyczy to całej trasy
przebiegu przewiertu).
◊ Zlokalizować i ujawnić wszystkie linie
elektryczne, które będą przekraczane
przez ostrożnie, ręcznie wykonane
wykopy.
◊ Zlokalizować i ujawnić wszystkie
gazociągi, które będą przekraczane przez
ostrożnie, ręcznie wykonane wykopy.
◊ Przed przystąpieniem do wiercenia
zwrócić się do zakładu energetycznego z
wnioskiem o odcięcie dopływu energii do
przekraczanych linii energetycznych.
◊ Przed przystąpieniem do wiercenia
zwrócić się do zakładu gazowniczego z
wnioskiem o wyłączenie dopływu gazu
do przekraczanych gazociągów.
◊ Za pomocą odbiornika dokładnie
prześledzić położenie głowicy wiertniczej
podczas zbliżania się jej do linii
energetycznych.
◊ Za pomocą odbiornika dokładnie
prześledzić położenie głowicy wiertniczej
podczas zbliżania się jej do gazociągów.
◊ Przed rozpoczęciem wiercenia
skonfigurować i włączyć system
Zap-Alert, którego zadaniem będzie
powiadamianie w przypadku przebicia
elektrycznego i odizolowanie elektryczne
operatora od wiertnicy. W razie
wyzwolenia alarmu Zap-Alert
zatrzymać pracę i nie opuszczać
stanowiska operatora. Zapoznać się ze
szczegółowymi instrukcjami korzystania
z systemu Zap-Alert w rozdziale
Uruchamianie systemu Zap-Alert (Strona
53).
– Linie elektroenergetyczne
– Krzemionka krystaliczna i inne pyły
Jeśli na trasie przewiertu konieczne jest cięcie betonu,
piasku lub innych substancji, które podczas robót
przyczynią się do powstawania pyłów lub oparów,
należy zapewnić, aby w celu ochrony płuc przed
pyłem wszyscy pracownicy używali sprzętu ochrony
dróg oddechowych.
40
OSTRZEŻENIE
Obróbka lub transport kamienia, murów,
betonu, metalu i innych materiałów mogą
wytwarzać pył, mgły i opary zawierające
substancje chemiczne, takie jak krzemionka,
mogące wywoływać poważne lub śmiertelne
obrażenia lub choroby, takie jak choroby
układu oddechowego, pylica krzemowa,
nowotwory, uszkodzenia płodu lub inne
zaburzenia reprodukcyjne.
◊ Na ile to możliwe, należy ograniczać
zapylenie, mgły i opary u źródła. Gdy jest
to możliwe, do ograniczania zapylenia
używać wody.
◊ Przestrzegać zasad sztuki inżynieryjnej i
stosować się do zaleceń producenta lub
dostawców, OSHA i innych stowarzyszeń
zawodowych i branżowych.
◊ Jeśli zagrożeń wchłanianych drogą
wziewną nie można wyeliminować,
operator i osoby postronne powinny
używać sprzętu ochrony dróg
oddechowych zatwierdzonej przez
OSHA dla danego materiału.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie o pylicy krzemowej: Szlifowanie,
cięcie lub wiercenie kamienia, murów,
betonu, metalu i innych materiałów
zawierających krzemionkę może przyczyniać
się do emisji pyłu lub mgły zawierającej
krzemionkę krystaliczną. Krzemionka
jest podstawowym składnikiem piasku,
kwarcu, cegły, gliny, granitu oraz wielu
innych minerałów i skał. Wielokrotne
wdychanie krzemionki krystalicznej lub
znaczne narażenie na nią może powodować
śmiertelne choroby układu oddechowego,
w tym pylicę krzemową. Ponadto niektóre
źródła podają wdychanie krzemionki
krystalicznej jako znaną przyczynę
nowotworów. Przy cięciu takich materiałów
należy przestrzegać środków ostrożności
zapewniających ochronę dróg oddechowych.
41
Planowanie trasy przewiertu
Przed przygotowaniem terenu robót należy zaplanować trasę
przewiertu, w tym:
Rysunek 24
1. Punkt wejściowy otworu
4. Przeszkody
2. Punkt początkowy docelowej głębokości przewiertu
5. Punkt końcowy docelowej głębokości przewiertu i wyjście
otworu
3. Głębokość otworu
• Punkt wejściowy otworu
przewód kablowy lub rurowy sieci. Jeśli punkt ten będzie
na powierzchni, a nie na głębokości instalacji, należy
określić odległość od punktu końcowego docelowej
głębokości przewiertu niezbędną do skierowania świdra
na powierzchnię (zazwyczaj od 9 do 15 m od punktu
końcowego docelowej głębokości przewiertu).
Jest to miejsce, w którym ustawiona zostaje wiertnica
gotowa do pracy i świder wchodzi w grunt. W zależności
od warunków zwykle punkt ten jest ustawiony 9–15 m od
punktu początkowego docelowej głębokości przewiertu.
• Punkt początkowy docelowej głębokości przewiertu
Określenie punktu wejściowego
Jest to punkt, w którym po zakończeniu instalacji
przewód sieci lub rurociąg będzie się kończył. Zwykle
jest to punkt, w którym poziom otworu wyrównuje się
i zaczyna biec poziomo. Może to być ten sam punkt,
co punkt wejścia. Można też w tym punkcie wykopać
oddzielny otwór w celu kontroli głębokości (Rysunek 24).
Jednym z trudniejszych aspektów planowania trasy otworu
jest określenie punktu wejściowego otworu. Przy określaniu
położenia punktu wejściowego należy wziąć pod uwagę
następujące cechy:
• Głębokość otworu
• Głębokość otworu
Jest to głębokość, na której przewidziano ułożenie
przewodu kablowego lub rurowego sieci. Wiertnica
przeznaczona jest głównie dla instalacji układanych na
głębokości od 1 do 3 m.
Jest to głębokość, na której przewidziano ułożenie
przewodu kablowego lub rurowego sieci. Wiertnica
przeznaczona jest głównie dla instalacji układanych na
głębokości od 1 do 3 m.
• Przeszkody na trasie
• Elastyczność rur i materiału
Ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac znać miejsce
stwierdzonych przeszkód, które należy ominąć bokiem
lub poniżej, aby przed dotarciem do przeszkody można
było zaplanować, gdzie zacząć zmianę kierunku.
Żerdzie o długości 3 m stosowane w tej wiertnicy można
zginać do 8% w stosunku do długości. Oznacza to,
że załom nie może przekraczać 20 cm od linii prostej
(Rysunek 25).
• Punkt końcowy docelowej głębokości przewiertu
Ważne: W przypadku zmiany kierunku trasy rury
na załomie o więcej niż 20 cm na jedną żerdź
może nastąpić uszkodzenie żerdzi i ich połączeń.
Zmian kierunku należy dokonywać stopniowo
na całej długości każdej żerdzi. Jeśli całe 20 cm
zmiany kierunku zostanie wykorzystane na odcinku
wynoszącym zaledwie od 25 do 50 cm, żerdź zostanie
trwale uszkodzona.
Jest to punkt, w którym po zakończeniu instalacji
przewód sieci lub rurociąg będzie się zaczynał. Często
jest to również punkt wyjściowy przewiertu.
• Punkt wyjściowy otworu
Jest to miejsce, w którym głowica wiertnicza wychodzi
z ziemi i punkt, w którym do otworu można wciągnąć
42
1
g021765
Rysunek 25
1. 20 cm
Ta elastyczność jest często podawana w materiałach jako
minimalny promień gięcia, który jest promieniem okręgu,
jaki powstałby, gdyby materiał lub rury, połączone ze
sobą, zostały zgięte, tworząc olbrzymi okrąg. Minimalny
promień okręgu utworzonego z żerdzi używanych w tej
wiertnicy wynosi 33 m.
1
2
g021767
• Nachylenie wprowadzania
Rysunek 27
Nachylenie wprowadzania to kąt, pod którym wiertnica
wchodzi w grunt. Przy gąsienicach ustawionych na
równym gruncie, z opuszczonymi stabilizatorami i
płytami kotew na ziemi, kąt ramy wiertniczej wynosi
około 15 stopni lub nachylenie 27%. Nachylenie to
będzie się zmieniać w zależności od ukształtowania
terenu i innych czynników na terenie robót. Można też
nieco zmniejszyć wartość tego nachylenia nabudowując
grunt pod płytą kotwienia przed ustawieniem wiertnicy.
Można określić rzeczywiste nachylenie ramy wiertniczej
przez umieszczenie świdra i obudowy sondy na ramie,
a następnie wyświetlić wartość nachylenia za pomocą
odbiornika.
1. Nachylenie 18%
2. 3 m
Ze względu na ograniczoną elastyczność żerdzi im
większe nachylenie wprowadzania, tym głębszy musi być
otwór. Aby można rozpocząć sterowanie w kierunku
początku punktu otworu, zwykle należy wprowadzić
świder i co najmniej 1/3 żerdzi w grunt. Na Rysunek 26,
Rysunek 27 i w poniższej tabeli przedstawiono zależność
między nachyleniem wprowadzania a głębokością.
1
2
3
g021766
Rysunek 26
1. Nachylenie 26%
3
3. 76 cm
2. 3 m
43
3. 53 cm
Informacja: Głębokości w poniższej tabeli podane dla 3 m połączonej głowicy wiertniczej z żerdzią. Kierując się w
górę, nachylenie kierowanego odcinka zmieni się i może być monitorowane za pomocą odbiornika. Poniższa tabela jest
pomocna w określaniu ile długości żerdzi będzie konieczne, aby zmienić kierunek do punktu początkowego oraz ułatwi
wybór punktu wejścia.
NachyNaZmiana głębokości na odcinku 305 cm
Zmiana głębokości na odcinku 305 cm
lenie
chylenie
2 cm
76 cm
1%
26%
5 cm
79 cm
2%
27%
10 cm
81 cm
3%
28%
13 cm
84 cm
4%
29%
15 cm
86 cm
5%
30%
18 cm
91 cm
6%
31%
20 cm
94 cm
7%
32%
25 cm
97 cm
8%
33%
28 cm
99 cm
9%
34%
30 cm
102 cm
10%
35%
33 cm
104 cm
11%
36%
36 cm
107 cm
12%
37%
39 cm
109 cm
13%
38%
43 cm
112 cm
14%
39%
46 cm
114 cm
15%
40%
48 cm
117 cm
16%
41%
51 cm
117 cm
17%
42%
53 cm
119 cm
18%
43%
56 cm
122 cm
19%
44%
61 cm
124 cm
20%
45%
64 cm
127 cm
21%
46%
66 cm
130 cm
22%
47%
69 cm
133 cm
23%
48%
71
cm
135 cm
24%
49%
74 cm
137 cm
25%
50%
Wszystkie pomiary są przybliżone. Wartości te będą zmieniać się w zależności od warunków gruntowych.
Informacja: Wartości te i więcej informacji podano w podręczniku Driller’s Handbook & Daily Log wydanym przez Digital
Control Incorporated.
44
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można obliczyć
liczbę żerdzi potrzebnych do dotarcia do punktu
początkowego na odpowiedniej głębokości. Firma Toro
zaleca, aby punkt wejścia umieścić od punktu początkowego
docelowej głębokości przewiertu w odległości takiej samej
jak długość żerdzi, która będzie potrzebna, aby dotrzeć do
tego punktu. Zapewni to wystarczająco dużo dodatkowego
miejsca, dzięki czemu nie trzeba będzie nadmiernie zmieniać
kierunku, co groziłoby uszkodzeniem żerdzi.
Poniższy przykład ilustruje ten proces, z instalacją przy
maksymalnym nachyleniu wejściowym wiertnicy (26%) na
równym gruncie:
• Pierwsze 3 m świdra z żerdzią wprowadza się do gruntu
bez zmiany kierunku. Koniec świdra będzie na głębokości
76 cm (Rysunek 25).
Rysunek 28
1. Nachylenie 26%
4. 185 cm
2. 76 cm
3. 142 cm
5. 203 cm
6. 208 cm
7. 14,7 m
• Zmiana kierunku ku górze rozpoczyna się na kolejnych
3 m, przy żerdziach wprowadzanych z maksymalną
zmianą nachylenia o 8%. Powoduje to zmianę nachylenia
z 26% na początku odcinka 3 m do 18% na końcu tego
odcinka, ze średnim nachyleniem 22%. Po uwzględnieniu
tego głowica wiertnicza obniży się o kolejne 66 cm – na
głębokość 142 cm.
• Kontynuując wiercenie skierowane ku górze przez kolejny
odcinek 3 m przy 8% zmianie nachylenia, nachylenie
zmieni się z 18% do 10%, przy jego średniej wartości
14%. Po uwzględnieniu tego głowica wiertnicza obniży
się o kolejne 43 cm – na głębokość 185 cm.
• Kontynuując wiercenie skierowane ku górze przez kolejny
odcinek 3 m przy 8% zmianie nachylenia, nachylenie
zmieni się z 10% do 2%, przy jego średniej wartości 6%.
Po uwzględnieniu tego głowica wiertnicza obniży się o
kolejne 18 cm – na głębokość 203 cm.
• Wyrównywanie głowicy wiertniczej z 2% do 0% zajmuje
mniej niż odcinek o długości 1,5 m przy końcowej
głębokości 208 cm. Osiągnięcie tego ostatniego punktu
wymagało użycia 4,5 żerdzi o długości 3 m. W tym
przykładzie punkt wejścia powinien znajdować się w
odległości 14,7 m wstecz od punktu początkowego
docelowej głębokości przewiertu instalacji.
45
• Pierwsze 3 m świdra z żerdzią wprowadza się do gruntu
Poniższy przykład ilustruje ten proces, z instalacją przy
nachyleniu wejściowym wiertnicy 18% na równym gruncie:
bez zmiany kierunku. Koniec świdra będzie na głębokości
53 cm(Rysunek 29).
Rysunek 29
1. Nachylenie 18%
3. 96 cm
5. 119 cm
2. 53 cm
4. 114 cm
6. 10,6 m
Nanoszenie przewiertu na mapę
• Zmiana kierunku ku górze rozpoczyna się na kolejnych
3 m, przy żerdziach wprowadzanych z maksymalną
zmianą nachylenia o 8%. Powoduje to zmianę nachylenia
z 18% na początku odcinka 3 m do 10% na końcu tego
odcinka, ze średnim nachyleniem 14%. Po uwzględnieniu
tego głowica wiertnicza obniży się o kolejne 43 cm – na
głębokość 96 cm.
Na podstawie zebranych wcześniej informacji należy
nakreślić trasę otworu oznaczając poniższe elementy w celu
umożliwienia późniejszego oznaczenia terenu robót:
• Punkt wejściowy
• Lokalizacja wiertnicy i urządzeń wspomagających
• Początek otworu na głębokości docelowej
• Wszelkie przeszkody, które należy ominąć i miejsca, w
których należy zmieniać kierunek wiercenia, aby obejść je
bokiem lub pod nimi.
• Wszelkie przekraczane przewody sieci
• Nachylenie i zmiany gruntu wzdłuż trasy, które mają
wpływ na otwór.
• Koniec otworu na głębokości docelowej
• Lokalizacja wyjścia, jeśli jest w innym miejscu niż koniec
otworu.
• Kontynuując wiercenie skierowane ku górze przez kolejny
odcinek 3 m przy 8% zmianie nachylenia, nachylenie
zmieni się z 10% do 2%, przy jego średniej wartości 6%.
Po uwzględnieniu tego głowica wiertnicza obniży się o
kolejne 18 cm – na głębokość 114 cm.
• Wyrównywanie głowicy wiertniczej z 2% do 0% zajmuje
mniej niż odcinek o długości 1,5 m przy końcowej
głębokości 119 cm. Osiągnięcie tego ostatniego punktu
wymagało użycia 3,5 żerdzi o długości 3 m. W tym
przykładzie punkt wejścia powinien znajdować się w
odległości 10,6 m wstecz od punktu początkowego
docelowej głębokości przewiertu instalacji.
Ważne: Można korzystać z informacji zawartych w
tym rozdziale w celu określenia zarówno przestrzeni
potrzebnej do zmiany kierunku ku górze do punktu
wyjścia, jak i (jeśli to konieczne) do ominięcia przeszkód.
Przygotowanie terenu robót i
urządzenia
Przed przystąpieniem do robót wiertniczych przygotować
teren robót i urządzenie w następujący sposób:
• Oznaczyć i przygotować trasę przewiertu Oznaczenie i
przygotowanie trasy przewiertu (Strona 47).
• Sprawdzić działanie systemu Zap-Alert (patrz
Sprawdzanie systemu Zap-Alert (Strona 47)).
• Jeśli jest to konieczne, załadować rury wiertnicze do
uchwytu rur (patrz Ładowanie żerdzi wiertniczych do
kosza na żerdzie (Strona 49)).
• Dolać paliwa do zbiornika wiertnicy (patrz Dolewanie
paliwa (Strona 49)).
46
• Sprawdzić poziom oleju silnikowego (patrz Sprawdzanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
poziomu oleju w silniku (Strona 76))..
Jeśli system Zap-Alert włączy się podczas wiercenia,
oznaczać to będzie, że wiertnica, z wyjątkiem
podestu operatora, jest pod napięciem. Jeśli
operator zejdzie z podestu operatora, ktoś dotknie
urządzenia lub mokrego gruntu w jego pobliżu lub
w otworze, operator bądź dotykająca osoba mogą
zostać porażone prądem, czego skutkiem będą
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego silnika (patrz
Sprawdzanie poziomu chłodziwa w chłodnicy (Strona
90)).
• Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego (patrz
Sprawdzanie płynu hydraulicznego (Strona 96)).
• Sprawdzić poziom oleju w pompie płuczki wiertniczej
(patrz Sprawdzanie poziomu oleju w pompie płuczki
wiertniczej (Strona 99)).
• Przed przystąpieniem do wiercenia sprawdzić
działanie systemu Zap-Alert.
• Załadować/rozładować wiertnicę (patrz Załadunek i
rozładunek urządzenia (Strona 52)).
• Przed rozpoczęciem wiercenia wprowadzić
kotew uziemienia. Sprawdzić, czy kotew jest
całkowicie wprowadzona w wilgotny grunt.
• Dojechać wiertnicą do punktu wejściowego (patrz
Informacje o przewiertach sterowanych (Strona 38)).
• Podłączyć wiertnicę do źródła płuczki wiertniczej
• W razie wyzwolenia systemu Zap-Alert:
(patrz Podłączanie wiertnicy do źródła płuczki
wiertniczej (Strona 55)).
– Pozostać w fotelu i nie dotykać ziemi ani
innych części urządzenia, aż do wyłączenia
zasilania. Nie rozlewać płynów na ziemię ani
nie oddawać moczu z podestu operatora.
• Ustawić świder (świdry) i elektroniczne urządzenia
lokalizacyjne (patrz Ustawianie głowicy wiertniczej i
systemu śledzenia (Strona 57)).
• Ustawić wiertnicę do wiercenia (patrz Ustawianie
– Zatrzymać wiercenie, przerwać przepływ
płuczki wiertniczej i wycofać wiertło z
gruntu.
wiertnicy do wiercenia (Strona 53)).
• Uaktywnić system Zap-Alert (patrz Uruchamianie
systemu Zap-Alert (Strona 53)).
– Nie dopuszczać nikogo w pobliże wiertnicy.
– Stojącą lub płynącą wodę i płuczkę
wiertniczą trzymać w pojemnikach w pobliżu
wiertnicy. Źródła wody i płuczki wiertniczej
trzymać z dala od przebitej linii elektrycznej.
Oznaczenie i przygotowanie trasy
przewiertu
1. Przejść trasę przewiertu, zaznaczając ją na ziemi farbą
do oznaczania w taki sposób, aby operator odbiornika
mógł śledzić plan.
– Aby odciąć zasilanie na przebitej linii, należy
skontaktować się z zakładem energetycznym.
Nie resetować systemu Zap-Alert, dopóki
zasilanie elektryczne nie zostanie wyłączone.
2. Wykonać ręcznie wykop w celu odkrycia oznaczonych
wcześniej instalacji podziemnych, które przewiert
będzie przekraczać. Umożliwi to operatorowi
odbiornika ich dokładną lokalizację.
Działanie systemu Zap-Alert sprawdzać codziennie, przed
przystąpieniem do wiercenia, w następujący sposób:
3. Jeśli wyjście otworu znajduje się na poziomie gruntu, a
nie w istniejącym wykopie, wykopać skośny otwór, w
który wejdzie świder na końcu przewiertu.
1. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
2. Kotew uziemiającą położyć płasko na ziemi z dala od
wiertnicy. Nie wbijać kotwy w grunt.
4. W razie potrzeby wykopać otwór do punktu
początkowego otworu, w którym można odłączyć
przewód rurowy lub kablowy po ich przeciągnięciu.
Ważne: Nie dopuszczać, aby kotew dotykała
jakiejś części urządzenia.
Sprawdzanie systemu Zap-Alert
3. Podłączyć zacisk szczękowy próbnika systemu
Zap-Alert do kołka uziemienia systemu Zap-Alert
(Rysunek 30).
System Zap-Alert jest urządzeniem do wykrywania przebicia
elektrycznego na wiertnicy, który uruchamia światło błyskowe
i sygnał dźwiękowy, w przypadku gdy świder, rozwiertak lub
kotew przebije linię energetyczną pod napięciem. W razie
przebicia elektrycznego urządzenie będzie pod napięciem,
co wyzwoli alarm.
47
1
g021838
Rysunek 31
1. Kotew uziemienia
Jeśli po naciśnięciu przycisku TEST alarm dźwiękowy
ani światło błyskowe nie zadziałają, należy przed
przystąpieniem do wiercenia wiertnicą zlecić ich
naprawę.
Rysunek 30
1. Przycisk próbny Test
5. Przycisk resetowania
2. Próbnik systemu Zap-Alert 6. Zaciski szczękowe
3. System Zap-Alert
Montaż gaśnicy
7. Punkt uziemienia wiertnicy
4. Kotew uziemienia systemu
Zap-Alert
Zamocować gaśnicę pod fotelem operatora (Rysunek 32).
Informacja: Dostawa wiertnicy nie obejmuje wyposażenia
w gaśnicę.
4. Podłączyć drugi zacisk szczękowy do metalowej części
ramy urządzenia.
Zalecana gaśnica to sucha gaśnica proszkowa dopuszczona
do gaszenia pożarów klasy B i C.
5. Nacisnąć przycisk próbny TEST na próbniku Zap-Alert
(Rysunek 30).
Sygnał dźwiękowy alarmu Zap-Alert powinien się
włączyć, a światło błyskowe na górze przedniej
pokrywy silnika powinno zacząć migać.
6. Nacisnąć przycisk RESETOWANIA SYSTEMU
ZAP-ALERT, aby wyłączyć alarm (Rysunek 30).
7. Odłączyć zaciski szczękowe od kotwy uziemienia i
urządzenia.
8. Przechowywać kotew uziemienia w uchwycie na
podeście operatora w sposób pokazany na Rysunek 31.
Rysunek 32
1. Miejsce montażu
48
Ładowanie żerdzi wiertniczych do
kosza na żerdzie
Przed rozpoczęciem użytkowania wiertnicy należy napełnić kosz na żerdzie. Maksymalnie mieści on 40 żerdzi wiertniczych.
Rysunek 33
1. Żerdź
2. Koniec z gwintem zewnętrznym
3. Sworznie z łbem płaskim i otworem na
zawleczkę
Dolewanie paliwa
1. Usunąć sworznie z łbem płaskim i otworem na
zawleczkę z kosza na żerdzie (Rysunek 33).
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie—Należy sprawdzać poziom
paliwa.
2. Włożyć żerdzie od góry końcem z gwintem
zewnętrznym zwróconym w kierunku przodu
urządzenia (Rysunek 33).
Należy używać wyłącznie czystego, świeżego oleju
napędowego lub oleju typu biodiesel o bardzo niskiej (< 15
ppm) zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa to 40.
Aby zapewnić właściwą jakość paliwa, paliwo należy nabywać
w takich ilościach, które można zużyć w ciągu 180 dni.
3. Przed rozpoczęciem wiercenia założyć sworznie z
łbem płaskim i otworem na zawleczkę.
Informacja: Przed wierceniem sprawdzić stan żerdzi i
wymienić te, które są zgięte lub uszkodzone.
Pojemność zbiornika paliwa: 208 l
W temperaturach powyżej -7°C używać letniego oleju
napędowego (nr 2-D), a poniżej tej temperatury – zimowego
49
• Przed dolewaniem paliwa zbiornika z paliwem nie wolno
(nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D). Stosowanie zimowego
oleju napędowego w niskich temperaturach zapewnia niską
temperaturę zapłonu oraz charakterystykę przepływu w
niskich temperaturach, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza
częstotliwość zatykania się filtra paliwa.
stawiać w pobliżu pojazdu.
• Nie napełniać zbiornika paliwa wewnątrz pojazdu lub na
przyczepie. Wewnętrzne wykładziny albo inne osłony
mogą spowolnić rozładowywanie się elektryczności
statycznej zgromadzonej na pojemniku, odizolowując go.
Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze
wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości
pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem
zimowym.
• Jeśli to możliwe, należy zdjąć urządzenie z samochodu
ciężarowego lub przyczepy, postawić na ziemi i wówczas
uzupełnić paliwo.
Ważne: Nie należy zamiast oleju napędowego używać
nafty ani benzyny. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
spowoduje uszkodzenie silnika.
• Jeśli nie jest to możliwe, uzupełniać paliwo z kanistra, a
nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.
• Podczas tankowania z użyciem pistoletu należy zwrócić
uwagę na to, aby przez cały czas tankowania dotykał on
otworu zbiornika lub kanistra.
OSTRZEŻENIE
Połknięcie paliwa jest szkodliwe i może prowadzić
do śmierci. Długotrwała ekspozycja na opary może
spowodować poważne obrażenia ciała lub chorobę.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W niektórych warunkach paliwo jest niezwykle
łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch
paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne
oraz spowodować straty materialne.
• Unikać długotrwałego wdychania oparów
paliwa.
• Nie zbliżać twarzy do pistoletu dystrybutora
paliwa, otworu zbiornika paliwa ani otworu
zbiornika na dodatki do paliwa.
• Zbiornik paliwa napełniać na zewnątrz, na
otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny.
Wytrzeć rozlane paliwo.
• Nie dopuszczać do kontaktu paliwa z oczami
i skórą.
Biopaliwa
• Nie napełniać zbiornika paliwa, gdy urządzenie
jest umieszczone w zabudowanej przyczepie.
Do napędu wiertnicy można używać mieszanki oleju
napędowego zawierającej do 20% biooleju napędowego
(i 80% konwencjonalnego oleju napędowego). Olej
pochodzenia mineralnego powinien charakteryzować
się bardzo niską zawartością siarki. Należy pamiętać o
następujących zastrzeżeniach:
• W miejscach, w których używa się paliwa,
nie wolno palić tytoniu. Przy napełnianiu
zbiorników paliwem zachować odpowiednią
odległość od miejsc, w których używa się
otwartego ognia lub w których opary paliwa
mogą zapalić się od iskry.
• Komponent bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub
• Paliwo należy przechowywać w przeznaczonym
do tego celu pojemniku i poza zasięgiem dzieci.
Nie gromadzić zapasów paliwa większych niż
30-dniowe.
EN14214.
• Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975
lub EN590.
• Powierzchnie z powłoką malarską mogą zostać
• Nie rozpoczynać pracy bez przygotowania i
sprawdzenia układu wydechowego.
uszkodzone przez mieszankę biodiesla.
• Przy niskiej temperaturze należy używać paliwa B5 (o 5%
lub mniejszej zawartości biooleju).
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni.
• Sprawdzać uszczelki i przewody mające styczność z
2. Za pomocą czystej szmatki oczyścić obszar wokół
korka zbiornika paliwa.
paliwem, bowiem ich stan może ulec pogorszeniu.
• Jakiś czas po zmianie paliwa konwencjonalnego na
3. Zdjąć korek wlewu paliwa ze zbiornika paliwa (Rysunek
34).
biopaliwo może dojść do zablokowania się filtra paliwa.
• Aby uzyskać więcej informacji o paliwie biodiesel,
skontaktuj się z jego dystrybutorem.
W niektórych sytuacjach podczas uzupełniania paliwa może
nastąpić wyzwolenie się elektryczności statycznej, powstanie
iskry i zapłon oparów. Zapłon lub wybuch paliwa może
poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować
straty materialne.
50
4. Otworzyć drzwiczki tylnego panelu sterowania.
5. Przekręcić kluczyk zapłonu do położenia RUN.
Informacja: Jeśli zapali się lampka informująca
o konieczności zaczekania na uruchomienie, przed
przejściem do dalszych czynności poczekać aż zgaśnie.
6. Przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję START i
przytrzymać aż do uruchomienia silnika.
Aby wyłączyć silnik, przekręcić kluczyk zapłonu do pozycji
OFF (wył.). W nagłych przypadkach można również wyłączyć
silnik i zatrzymać wszystkie procesy przez naciśnięcie
przycisku ZATRZYMYWANIA SILNIKA na kasecie sterowniczej
napędu lub panelu sterowania.
Rysunek 34
1. Korek zbiornika paliwa
Kierowanie urządzeniem
1. Uruchomić maszynę i upewnić się, że świdry kotew są
wysunięte z podłoża.
4. Napełnić zbiornik paliwem do poziomu poniżej dolnej
części szyjki wlewu.
5.
2. Upewnić się, że tylne stabilizatory są złożone, a rama
pchająca jest podniesiona z podłoża i znajduje się w
położeniu poziomym.
Wkręcić szczelnie korek wlewu paliwa.
Informacja: W miarę możliwości należy napełniać
zbiornik paliwa po każdym użyciu maszyny. Pozwoli
to zminimalizować kondensację wewnątrz zbiornika
paliwa.
3. Obejść urządzenie, aby sprawdzić, czy nikogo nie ma w
pobliżu.
Informacja: Upewnić się, czy wszystkie osoby
postronne są z dala od obszaru, na którym urządzenie
będzie przemieszczane.
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku
Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania
urządzenia należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni korbowej
silnika (patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (Strona
76)).
4. Podłączyć kasetę sterowniczą napędu do prawego
gniazda na dole tylnego panelu sterowania.
5. Z kasetą sterowniczą w ręku iść co najmniej 6 metrów
od boku wiertnicy.
Informacja: Taką bezpieczną odległość należy
zachować przy przemieszczaniu urządzenia.
Kontrola układu chłodzenia
Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do
użytkowania urządzenia należy sprawdzić system chłodzący
(patrz Konserwacja układu chłodzenia (Strona 90) w
Konserwacja silnika).
6. Nacisnąć i przytrzymać PRZYCISK
kasecie sterowniczej napędu.
OBECNOŚCI
na
7. Za pomocą przełącznika PRĘDKOŚCI na kasecie
sterowniczej odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć
prędkość obrotową silnika.
Sprawdzanie poziomu płynu
hydraulicznego
8. Za pomocą przełącznika PRĘDKOŚCI ustawić żądaną
prędkość jazdy.
Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania
maszyny należy sprawdzić poziom oleju hydraulicznego (patrz
Sprawdzanie płynu hydraulicznego (Strona 96)).
9. Korzystając z manipulatora, przejechać maszyną w
odpowiednie miejsce.
Informacja: Więcej informacji o kasecie sterowniczej
napędu podano w rozdziale Kaseta sterownicza
napędu (Strona 34).
Uruchamianie i zatrzymywanie silnika
Aby uruchomić silnik, należy:
1. Otworzyć przednią maskę silnika (patrz Otwieranie
przedniej maski silnika. (Strona 69)).
2. Przekręcić ODŁĄCZNIK AKUMULATORA do pozycji ON
(patrz Rozłącznik akumulatora (Strona 37)).
3. Zamknąć i zatrzasnąć maskę silnika.
51
Załadunek i rozładunek urządzenia
OSTRZEŻENIE
Przewożenie urządzenia tej wielkości na przyczepie
na drogach publicznych niesie ryzyko dla osób
znajdujących się w pobliżu, gdyby zamocowanie
wiertnicy poluzowało się, czy to przez udział w
wypadku, czy to przez uderzenie w nisko wiszącą
konstrukcję, czy wskutek innego zdarzenia.
• Przy transporcie urządzenia należy postępować
zgodnie z opisanymi w tym rozdziale
procedurami mocowania wiertnicy.
Rysunek 35
• Przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów
ruchu drogowego dotyczących transportu
dużych urządzeń. W niniejszej instrukcji
niemożliwe jest odpowiednie omówienie
wszystkich przepisów prawa i bhp.
Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się
i przestrzeganie tych przepisów, które do niego
się odnoszą.
1. Górny sworzeń
3. Dolny sworzeń
(wewnętrzny)
2. Dolny sworzeń
(zewnętrzny)
3. Upewnić się, że włożone są sworznie mocujące kosz na
żerdzie do ramy oporowej.
4. Umieścić klocki z przodu i z tyłu przyczepy i/lub pod
kołami samochodów ciężarowych.
5. Na kasecie sterowniczej napędu ustawić niską prędkość
obrotową silnika i niską prędkość jazdy.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie może się ześlizgnąć i spaść z przyczepy
lub rampy, zgniatając osoby znajdujące się pod
nim i powodując poważne obrażenia ciała lub
zagrożenie życia.
6. Za pomocą kasety sterowniczej napędu ostrożnie
jechać wiertnicą do przodu lub do tyłu, wjechać na
rampę i ustawić w odpowiedniej pozycji na przyczepie.
• Nie dopuszczać osób postronnych w pobliże
urządzenia i przyczepy.
8. Wyłączyć silnik.
7. Opuścić płytę kotwiącą na platformę przyczepy.
9. Przy użyciu łańcuchów i elementów mocujących o
odpowiedniej wytrzymałości zamocować do przyczepy
urządzenie za pierścienie na lewej i prawej ramie
gąsienic i płyty kotwiącej (Rysunek 36).
• Sprawdzić, czy przyczepa i rampa nie są śliskie,
oblodzone, wolne od smaru, oleju itp.
• Wjeżdżać wiertnicą na rampę z niską prędkością
i niską prędkością obrotową silnika.
• Upewnić się, czy urządzenie znajduje się na
środku rampy i przyczepy.
1. Sprawdzić, czy przyczepa i jej pochylnia mają nośność
odpowiednią do ciężaru urządzenia.
2. Upewnić się, że górny przedni i tylny oraz dolny
przedni i tylny sworzeń kosza na żerdzie są włożone
(Rysunek 35).
Rysunek 36
1. Punkty mocowania (na rysunku ukazana tylko prawa strona)
52
10. Aby upewnić się, czy nie nastąpi zderzenie z nisko
wiszącymi przeszkodami, zmierzyć i zapisać odległość
od ziemi do najwyższego punktu wiertnicy.
11. Usunąć klocki spod kół przyczepy i schować je z
urządzeniem w celu wykorzystania ich przy rozładunku.
12. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymać się i
sprawdzić, czy wszystkie łańcuchy są wciąż naprężone i
czy urządzenie się nie przesunęło.
Informacja: Przy rozładunku powyższe czynności należy
wykonać w odwrotnej kolejności.
Rysunek 38
1. Pręt zabezpieczający pieszych (ukazany w pozycji
opuszczonej)
Ustawianie wiertnicy do wiercenia
1. Za pomocą kasety sterowniczej napędu przejechać
wiertnicą na miejsce, które zostało dla niej
przygotowane, upewniając się, czy z przodu urządzenia
jest odpowiednia odległość od punktu wejścia i czy
rama wiertnicza jest wyosiowana z torem przewiertu.
5. Nacisnąć w dół tylny zatrzask mocowania podestu
operatora i odchylić go do żądanej pozycji w taki
sposób, aby zablokował się na swoim miejscu (Rysunek
39).
Informacja: Podest operatora posiada 4 pozycje:
jezdną (pozycja całkowicie wysunięta na zewnątrz
urządzenia), w pełni wysuniętą i 2 pozycje pośrednie.
2. Dojechać na miejsce i sprawdzić, czy wszystkie
instalacje zostały zlokalizowane i oznaczone przed
wierceniem.
3. Wykręcić 4 śruby mocujące osłony nad konsolami
operatora i zdjąć osłonę (Rysunek 37).
Informacja: Należy przechowywać je w bezpiecznym
miejscu na czas wykonywania robót.
Rysunek 39
1. Tylny zatrzask podestu
Uruchamianie systemu Zap-Alert
System Zap-Alert jest urządzeniem do wykrywania przebicia
elektrycznego na wiertnicy, które uruchamia światło błyskowe
i sygnał dźwiękowy, w przypadku gdy świder, rozwiertak lub
kotew przebije linię energetyczną pod napięciem. W razie
przebicia elektrycznego urządzenie będzie pod napięciem,
co wyzwoli alarm. Podest operatora jest elektrycznie
odizolowany od reszty urządzenia, aby chronić operatora.
Rysunek 37
1. Śruba
2. Osłona
4. Obniżyć pręt zabezpieczający pieszych i zamocować go
na miejscu (Rysunek 38).
53
3. Jeśli w miejscu wbicia kotwy ziemia jest sucha, aby
zapewnić dobrą przewodność podłoża, należy przed
wbiciem kotwy polać podłoże wodą.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Jeśli system Zap-Alert włączy się podczas wiercenia,
oznaczać to będzie, że wiertnica, z wyjątkiem
podestu operatora, jest pod napięciem. Jeśli
operator zejdzie z podestu operatora, ktoś dotknie
urządzenia lub mokrego gruntu w jego pobliżu lub
w otworze, operator bądź dotykająca osoba mogą
zostać porażone prądem, czego skutkiem będą
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.
• Przed przystąpieniem do wiercenia sprawdzić
działanie systemu Zap-Alert.
• Przed rozpoczęciem wiercenia wprowadzić
kotew uziemienia. Sprawdzić, czy kotew jest
całkowicie wprowadzona w wilgotny grunt.
• W razie wyzwolenia systemu Zap-Alert:
– Pozostać w fotelu i nie dotykać ziemi ani
innych części urządzenia, aż do wyłączenia
zasilania. Nie rozlewać płynów na ziemię ani
nie oddawać moczu z podestu operatora.
– Zatrzymać wiercenie, przerwać przepływ
płuczki wiertniczej i wycofać wiertło z
gruntu.
– Nie dopuszczać nikogo w pobliże wiertnicy,
mokrej ziemi w jej pobliżu lub wydostającej
się z niej, otwartych źródeł wody/płuczki,
które znajdują się w otworze i mają kontakt z
przebitym przewodem.
– Aby odciąć zasilanie na przebitej linii, należy
skontaktować się z zakładem energetycznym.
Nie resetować systemu Zap-Alert, dopóki
zasilanie elektryczne nie zostanie wyłączone.
Opuszczanie kotew
1. Przesunąć stanowisko operatora do położenia
o pożądanym kącie, ustawić przełącznik
WIERCENIE/NAPĘD w położeniu DRILL (wiercenie),
a następnie podnieść podajniki żerdzi tak, aby żerdź
spoczywała na podajnikach (patrz Wprowadzenie
pierwszej żerdzi (Strona 56)).
Informacja: W razie potrzeby wyjąć przednie i tylne
sworznie kosza na żerdzie (Rysunek 41).
Rysunek 41
1. Przedni sworzeń
2. Tylny sworzeń
2. Załadować pierwszą żerdź, zainstalować sondę i
głowicę wiertniczą (patrz Wprowadzenie pierwszej
żerdzi (Strona 56)).
3. Umieścić głowicę wiertniczą na ramie wiertniczej i
zrobić pomiar nachylenia za pomocą odbiornika (patrz
System śledzenia – instrukcja obsługi).
1. Zdjąć kotew uziemienia z uchwytu z boku podestu
operatora (Rysunek 40).
4. Opuścić ramę pchającą, przechylając ramę wiertniczą,
aż płyta zetknie się z gruntem (Rysunek 42).
1
g021838
Rysunek 40
Rysunek 42
1. Kotew uziemienia
1. Rama pchająca
2. Odsunąć kotew w linii prostej w kierunku od maszyny,
prostopadle do ramy wiertniczej, i wprowadzić ją w
grunt, aż uchwyt dotknie ziemi.
54
2. Płyta opuszczania kotwy
Podłączanie wiertnicy do źródła płuczki
wiertniczej
5. Opuścić tylne stabilizatory tak, aby solidnie oparły się
na podłożu, lub aby osiągnąć odpowiedni kąt wejścia
(Rysunek 43).
Podczas wiercenia i rozwiercania do otworu przez rurę
wiertniczą pompuje się mieszaninę gliny bentonitowej, wody
i czasem innych składników, określanych łącznie mianem
płynu wiertniczego lub po prostu „płuczką”. Ten płyn
wiertniczy, czyli „płuczka”, pełni następujące funkcje podczas
przewiertu:
Informacja: Tylna część gąsienic powinna zacząć się
podnosić z ziemi.
Informacja: Jeśli podłoże jest miękkie, umieścić
kawałki drewna pod stabilizatorami i wówczas je
obniżyć.
• Smaruje głowicę wiertniczą
• Rozluźnia grunt, w który wwierca się świder
• Wnika i wiąże luźny grunt, zapobiegając zapadnięciu się
na rurze w otworze.
Ważne: Nie należy uruchamiać pompy płuczki
wiertniczej, jeżeli nie jest do niej doprowadzona płuczka
pod ciśnieniem, gdyż może to spowodować uszkodzenie
układu pompy.
Typ potrzebnej mieszanki uzależniony jest od rodzaju gruntu
i wykonywanej operacji. Więcej szczegółowych informacji o
układzie mieszalniczym znajduje się w instrukcji obsługi.
Natomiast przy wykonywaniu niektórych zadań (w zależności
od rodzaju gruntu i odległości) przefiltrowaną wodę można
pompować, czerpiąc ją z naturalnego źródła, takiego jak
jezioro lub rzeka, bezpośrednio przez wiertnicę – zamiast
mieszanki płynu wiertniczego.
Rysunek 43
• Podłączanie wiertnicy do układu mieszania płuczki jest
opisane w Ustawianie układu mieszania płuczki (Strona
55).
1. Tylne stabilizatory
• Podłączanie wiertnicy do naturalnego źródła wody
6. Wcisnąć 2 dźwignie prawych kotew, aby opuścić
i wwiercić prawy świder aż do pełnego osadzenia
(Rysunek 44).
jest opisane w Przygotowanie pompy do korzystania z
naturalnego źródła wody (Strona 56).
Ustawianie układu mieszania płuczki
Ustawić układ mieszania w pobliżu wiertnicy do przewiertów
sterowanych, najlepiej z wiatrem, aby spaliny z silnika układu
mieszania nie przeszkadzały pracownikom podczas wiercenia.
Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji
obsługi układu mieszania dotyczącymi ustawienia i używania
tego systemu.
Aby podłączyć przewód wyjściowy z układu mieszania do
pompy płuczki w wiertnicy, wykonać następujące czynności:
1
2
3
4
1. Podnieść dźwignie zamków baskwilowych na pokrywie
wlotu pompy i zdjąć pokrywę (Rysunek 45).
g021835
Rysunek 44
1. Dźwignia
podnoszenia/opuszczania
lewej kotwy
3. Dźwignia
podnoszenia/opuszczania
prawej kotwy
2. Dźwignia obrotu lewej
kotwy
4. Dźwignia obrotu prawej
kotwy
7. Powtórzyć krok 6 w odniesieniu do kotwy po lewej
stronie.
55
Wykonywanie przewiertu
Wprowadzenie pierwszej żerdzi
1. Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się
osoby postronne oraz że blokada po stronie wylotowej
jest WŁĄCZONA.
2. Przesuń wózek wiertniczy do oporu w dół na ramie
wiertniczej i pokryj gwinty wrzeciona smarem do
gwintów, a następnie powróć wózkiem do górnej części
ramy (Rysunek 40).
Rysunek 45
1. Dźwignie zamków
baskwilowych
2. Pokrywa wlotu pompy
2. Włożyć przewód z układu mieszania do wlotu pompy i
zamocować za pomocą zamków baskwilowych.
Przygotowanie pompy do korzystania z naturalnego
źródła wody
Aby przygotować pompę do korzystania z naturalnego
źródła wody, należy upewnić się, czy używany jest filtr Y, aby
przefiltrować wszystkie materiały oprócz wody.
1. Zdjąć pokrywę wlotu pompy (Rysunek 46).
Rysunek 47
1. Wrzeciono wiertnicze
2. Dysza aplikatora smaru do
gwintów
3. Obróć krzywkę, aż zatrzyma się przy pierwszym
rzędzie żerdzi w koszu na żerdzie.
4. Obniż podajnik żerdzi i załaduj żerdź do krzywki.
5. Obracaj krzywkę z żerdzią skierowaną w stronę
operatora, aż krzywka się zatrzyma.
6. Obróć krzywkę chwytaka żerdzi do przodu, aż żerdź
znajdzie się w chwytaku.
7. Chwyć żerdź chwytakiem.
8. Kontynuuj obracanie krzywki chwytaka żerdzi w stronę
operatora, aż żerdź znajdzie się naprzeciwko wrzeciona
wiertniczego.
Rysunek 46
1. Gwint pompy
3. Filtr Y
9. Obracaj wrzeciono wiertnicze w prawo i przesuwaj
wózek powoli do przodu, aby wrzeciono weszło w
koniec żerdzi o gwincie wewnętrznym (Rysunek 48).
2. Pokrywa wlotu pompy
2. Wyrównać filtr Y z gwintem na pompie (Rysunek 46).
3. Obracać i dokręcić filtr Y na pompie.
4. Podłączyć przewód elastyczny do filtra Y i rozpocząć
pompowanie z naturalnego źródła wody.
56
• Świder spiralny – używany w glebach średnich i
miękkich. Aby zwiększyć możliwość kierowania w
glebach miękkich, w tym świdrze dodano zgięcie 20°.
• Świder trójkątny – zastosowanie w twardych i skalistych
gruntach. Świder ten ma zmniejszające zużycie krawędzie
z węglika.
Wszystkie powyższe świdry oferowane są w różnych
szerokościach. Szerszymi lepiej kieruje się w gruntach
miękkich. Węższe ostrza lepiej spisują się w gruntach
twardych. Autoryzowani dealerzy Toro dysponują
kompletnymi wykazami dostępnych świdrów.
Sondy i odbiorniki są niezbędne do śledzenia położenia
głowicy wiertniczej podczas całego procesu wiercenia.
Obudowa sondy na głowicy wiertniczej otwiera się w
celu umieszczenia w środku sondy sygnalizacyjnej, która
współpracuje z odbiornikiem, umożliwiając śledzenie
położenia, nachylenia, kierunku orientacji głowicy i
uzyskiwanie innych informacji o głowicy wiertniczej.
Zapoznać się z podręcznikiem System śledzenia – instrukcja
obsługi, gdzie podano instrukcje dotyczące używania systemu.
Rysunek 48
1. Wrzeciono wiertnicze
2. Żerdź
10. Przesuwaj wózek wiertniczy powoli w dół ramy, aż
gwint zewnętrzny żerdzi znajdzie się pod aplikatorem
smaru do gwintów, po czym nałóż smar na gwint.
11. Dalej obracaj wrzeciono napędowe w prawo, dopóki
gwint zewnętrzny żerdzi nie zostanie w pełni osadzony
w obudowie sondy lub pręcie prowadzącym.
Aby zainstalować nadajnik sondy w obudowie sondy w
głowicy wiertniczej, należy wykonać następujące czynności:
12. Zwolnij i cofnij krzywkę chwytaka rur do pozycji
WYJŚCIOWEJ .
1. Wymienić baterie sondy sygnalizacyjnej w sposób
opisany w podręczniku System śledzenia – instrukcja
obsługi.
Ważne: Należy upewnić się, czy chwytak żerdzi
jest w pełni wycofany i obrócić go na zewnątrz,
bowiem w przeciwnym razie możliwa jest kolizja
wózka z chwytakiem skutkująca uszkodzeniem
wiertnicy.
2. Poluzować śruby mocujące pokrywę do obudowy i
zdjąć pokrywę (Rysunek 50).
13. Unieś podajnik żerdzi.
14. Cofnij krzywkę do położenia
czterema rzędami żerdzi).
WYJŚCIOWEGO
(za
Ustawianie głowicy wiertniczej i
systemu śledzenia
Głowica wiertnicza składa się z dwóch części: świdra i
obudowy sondy (Rysunek 49).
Rysunek 50
1. Obudowa sondy
4. Osłony otworów
2. Śruby
5. Osłona
3. Świder
Rysunek 49
1. Obudowa sondy
3. Włożyć sondę sygnalizacyjną przodem w kierunku
świdra do obudowy sondy (Rysunek 51).
2. Świder
Świdry różnią się wielkością i rodzajem, dzięki czemu są
odpowiednie do zmiennych warunków glebowych, które
można napotkać podczas wiercenia. Niektóre z możliwości
są następujące:
• Świder płaski – używany w szerokim zakresie gruntów o
średniej gęstości.
57
Rysunek 51
1. Obudowa sondy
3. Świder
2. Sonda sygnalizacyjna
Rysunek 52
4. Założyć pokrywę na miejsce i zamocować śrubami
(Rysunek 50).
Instalowanie głowicy wiertniczej
1. Za pomocą nadajnika blokady od strony wylotowej
włączyć blokadę od strony wylotowej, aby zablokować
ruch pchający i obrotowy wózka.
1. Żerdź wiertnicza
3. Dolne imadło
(nieruchome)
2. Górne imadło (do
skręcania/rozkręcania
żerdzi)
4. Pręt prowadzący
3. Nakręcić ręcznie pręt prowadzący na gwint żerdzi, a
następnie usunąć się sprzed urządzenia.
4. Gdy wszystkie osoby oddalą się, włączyć blokadę
od strony wylotowej za pomocą nadajnika blokady
od strony wylotowej (na panelu sterowania powinna
zaświecić się lampka zezwalająca na wiercenie); nacisnąć
przycisk blokady od strony wylotowej i ZRESETOWAĆ
przełącznik na panelu sterowania.
5. Za pomocą dolnego imadła (imadło stacjonarne)
zacisnąć pręt prowadzący i dokręcić wrzeciono
wiertnicze, aż gwint wkręci się do końca.
6. Dwukrotnie sprawdzić głowicę wiertniczą i świder
w celu upewnienia się, czy porty płuczki są czyste i
niezatkane.
7. Zamontować głowicę wiertniczą na koniec pręta
prowadzącego zgodnie ze wskazówkami producenta
głowicy wiertniczej, a następnie odsunąć się z obszaru
przed urządzeniem.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli wiertnica obraca się lub wysuwa podczas
prac ręcznych przy świdrze lub żerdzi z przodu
urządzenia, świder lub żerdź może pochwycić
pracownika, powodując poważne obrażenia,
obcięcie kończyn lub zagrożenie życia.
• Przed zbliżeniem się do świdra lub
żerdzi zamocowanych do wiertnicy włącz
blokadę od strony wylotowej na nadajniku
blokady od strony wylotowej. Spowoduje
to wyłączenie wózka wiertniczego.
• Podczas pracy przy świdrze lub żerdzi
zamocowanych do urządzenia nie należy
nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Długie
włosy spiąć i schować.
Ważne: Nie wciągać głowicy wiertniczej do
prowadnicy żerdzi, gdyż może to spowodować
uszkodzenie urządzenia lub głowicy wiertniczej.
2. Przełożyć pręt prowadzący przez dolne imadło (imadło
stacjonarne) w sposób pokazany na Rysunek 52.
Wiercenie komory nadawczej
Ważne: Nie należy zaciskać imadła na
trzonie żerdzi, bowiem może to doprowadzić
do uszkodzenia żerdzi. Chwytać żerdzie za
pogrubione miejsce w pobliżu połączenia.
Pierwszym etapem wiercenia jest utworzenie komory
wejściowej. Na tym etapie świder i kilka pierwszych żerdzi
wciska się i wprowadza w grunt pod kątem od 0 do 16
stopni (z gąsienicami umieszczonymi płasko na ziemi), aż do
osiągnięcia pożądanej głębokości instalacji.
Ważne: Wiercenie i rozwiercanie, obracając w prawo.
W przypadku obracania w lewo żerdzie odłączą się od
siebie. Może to nastąpić pod ziemią.
1. Gdy wszystkie osoby oddalą się, włączyć blokadę
od strony wylotowej za pomocą nadajnika blokady
od strony wylotowej (na panelu sterowania powinna
58
Ważne: Upewnić się, że krzywka chwytaka żerdzi
jest obrócona do końca, gdyż w przeciwnym
razie możliwa jest kolizja wózka z chwytakiem
skutkująca uszkodzeniem wiertnicy.
zaświecić się lampka zezwalająca na wiercenie), nacisnąć
przycisk blokady od strony wylotowej i ZRESETOWAĆ
przełącznik na panelu sterowania.
2. Włączyć pompę płuczki wiertniczej i poczekać, aż jej
ciśnienie wzrośnie od 1379 do 2068 kPa.
13. Obrócić główną krzywkę poza czwarty rząd żerdzi do
pozycji WYJŚCIOWEJ .
3. Obrócić głowicę wiertnicą tak, aby świder znalazł się
w pozycji godziny 6.
5. Kontynuować pchanie do przodu i rozpocząć obracanie
wrzeciona w prawo, aby rozpocząć wiercenie.
Oprogramowanie w wersji K lub nowszej: po załadowaniu
pierwszej żerdzi oprogramowanie zignoruje sygnały z
pewnych czujników zbliżeniowych w celu zwiększenia
wydajności pracy. Chwytaki będą również używane
przy wysuwaniu i cofaniu krzywki podajnika żerdzi bez
konieczności działania ze strony operatora.
6. Wiercić do przodu, aż wózek dotrze do końca ramy, a
następnie wysunąć go na około 6 mm.
Kierowanie głowicą wiertniczą
4. Przesunąć wózek do przodu, wprowadzając świder
prosto w grunt, aż cała obudowa wiertnicza znajdzie
się pod ziemią.
Świder ma kształt nachylonego od jednej strony do drugiej
klina. Po wciśnięciu świdra w grunt bez obracania go będzie
obracać się w kierunku wskazywanym przez klin. Podczas
obracania żerdzi i głowicy wiertniczej przewierca się on przez
grunt torem prostoliniowym.
Dodawanie żerdzi wiertniczych
1. Połączenia żerdzi dopasowywać w zespole imadła.
2. Zamknąć dolne imadło (nieruchome) na pierwszej
żerdzi.
Informacja: Płuczka wiertnicza wyłącza się
automatycznie po uruchomieniu górnego imadła (do
skręcania/rozkręcania żerdzi).
3. Cofnąć wózek o około 12,7 mm.
Rysunek 53
Informacja: Umożliwi to osiowe przemieszczanie się
wózka i nie uszkodzi gwintów żerdzi.
1. Świder
4. Obracać głowicą wiertniczą w lewo, aż wrzeciono
zostanie całkowicie usunięte z żerdzi.
Podczas wiercenia operator odbiornika śledzi przesuwającą
się głowicę wiertniczą. Odbiornik odbiera sygnały z sondy
w głowicy wiertniczej określające jej położenie, głębokość,
nachylenie, kierunek, temperaturę nadajnika i orientację w
gruncie. Zdalna konsola to ekran, który pozostaje blisko
operatora wiertnicy, aby wyświetlać informacje z odbiornika
podczas wiercenia, dzięki czemu można podejmować decyzje
ułatwiające prowadzenie przewiertu we właściwym kierunku.
5. Spryskać gwint wrzeciona smarem do gwintów, a
następnie powrócić wózkiem do górnej części ramy.
6. Obrócić krzywkę chwytaka żerdzi do najbliższego
rzędu żerdzi w koszu na żerdzie.
7. Obniżyć żerdź do krzywki chwytaka żerdzi i chwycić ją.
8. Obracać chwytak żerdzi, aż żerdź będzie wyśrodkowana
przed wrzecionem na wózku wiertniczym.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z odbiornika i
zdalnej konsoli do kierowania głowicą wiertniczą podano w
Instrukcja obsługi dostarczonej z odbiornikiem.
9. Obrócić wrzeciono wiertarki w prawo i przesunąć
wózek powoli do przodu, aby wrzeciono weszło w
koniec żerdzi o gwincie wewnętrznym (Rysunek 48).
Ważne: Nie należy zmieniać kierunku głowicy
wiertniczej o więcej niż 20 cm od kierunku
prostoliniowego na każde 3 m ruchu do przodu.
Zmiana kierunku o większą wartość może spowodować
uszkodzenie żerdzi wiertniczych.
Informacja: Zacisnąć połączenie, dopóki żerdź
obraca się wraz z wrzecionem.
10. Przesuwać wózek wiertniczy powoli w dół ramy, aż
gwint zewnętrzny żerdzi znajdzie się pod aplikatorem
smaru do gwintów, po czym nałożyć smar na gwint.
11. Obrócić wrzeciono wiertarki w prawo i przesunąć
wózek powoli do przodu, aby wprowadzić gwint
zewnętrzny żerdzi w koniec poprzedniej żerdzi o
gwincie wewnętrznym.
Wiercenie poziomego odcinka otworu
Po utworzeniu komory nadawczej stopniowo kierować
głowicę wiertniczą ku górze jednocześnie pchając ją do
przodu, po planowanej trasie odwiertu. Po osiągnięciu
pożądanej głębokości wyrównać głowicę wiertniczą i
wywiercić odcinek poziomy, dokładając żerdzi w trakcie pracy.
Podczas wiercenia zwracać szczególną uwagę na informacje
przekazywane przez operatora odbiornika o stanie i lokalizacji
Informacja: Dokręcić złącze momentem nie
większym niż 2304 N·m.
12. Zwolnić i obrócić krzywkę chwytaka rur w prawo do
pozycji WYJŚCIOWEJ .
59
Rozwiercanie otworu i
przeciąganie przewodu
głowicy wiertniczej w celu zapewnienia, że odwiert przebiega
po zaplanowanej trajektorii.
Ważne: Podczas wiercenia należy obserwować
temperaturę sondy. Wszystkie sondy mają temperaturę
maksymalną, przekroczenie której spowoduje ich
uszkodzenie. Tarcie pomiędzy głowicą wiertniczą i
gruntem powoduje wzrost temperatury. Aby obniżyć
temperaturę, należy zwolnić, zmniejszyć nacisk
wywierany do przodu i zwiększyć przepływ płuczki
wiertniczej. Również wejście głowicy wiertniczej
w rodzaj gruntu inny niż taki, do którego jest
przeznaczona, może spowodować podniesienie
temperatury. Należy ocenić sytuację, wyciągnąć głowicę
wiertniczą, a w razie potrzeby ją zmienić.
Po wywierceniu otworu pilotowego do żerdzi mocowany
jest rozwiertak, a następnie docelowy przewód kładzionej
instalacji. Rozwiertak poszerza otwór, zagęszcza jego
ściany i zapewnia smarowanie podczas przejścia końcowego
przewodu przez otwór.
U autoryzowanego dealera Toro dostępne są następujące
rozwiertaki w różnych rozmiarach, które spełnią wszelkie
potrzeby i warunki gruntowe:
• Gryzak skrzydłowy z węglikami – ten rozwiertak
należy używać w piaszczystym gruncie i do średnich
gruntów gliniastych w celu mieszania płuczki wiertniczej
z gruntem, tworząc mieszankę, która z łatwością opływa
wciągany produkt.
W razie napotkania przeszkody na trasie odwiertu należy:
1. Zwiększyć wydatek płynu wiertniczego na kilka sekund,
bez wiercenia, a następnie próbować kontynuować
wiercenie do przodu.
• Lite urządzenie rozwierające w formie stożka – ten
rozwiertak przeznaczony jest do gruntów ściśliwych,
takich jak miękkie iły, torf i glina. Zagęszcza on boki
otworu, utrzymując jego światło.
Informacja: Może to rozluźnić przeszkodę i
umożliwia przepchnięcie się przez nią.
• Rozwiertak karbowany – ten rozwiertak przeznaczony
2. Jeżeli przeszkoda nie ustępuje, są następujące
możliwości, które można wykorzystać oddzielnie lub
łącznie:
jest do twardej gliny i gruntu kamienistego; łączy w sobie
cechy dwóch pozostałych rozwiertaków.
Łączenie rozwiertaka z produktem
• Jeżeli przeszkoda znajduje się w obszarze, na
którym można wykonać wykop, zatrzymać głowicę
wiertniczą za pomocą blokady od strony wylotowej
i dokopać się do przeszkody, aby zidentyfikować ją
i usunąć, jeśli to możliwe.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli wiertnica obraca się lub wysuwa podczas
prac ręcznych przy świdrze lub żerdzi z przodu
urządzenia, świder lub żerdź może pochwycić
pracownika, powodując poważne obrażenia,
obcięcie kończyn lub zagrożenie życia.
• Włączyć blokadę od strony wylotowej na
nadajniku blokady przed zbliżającymi się
świdrem lub żerdzią zamocowanymi do
wiertnicy. Spowoduje to wyłączenie wózka
wiertniczego.
• Podczas pracy przy świdrze lub żerdzi
zamocowanych do urządzenia nie należy nosić
luźnej odzieży ani biżuterii. Długie włosy spiąć
i schować.
• Wycofać głowicę wiertniczą o co najmniej 15 m
i poprowadzić ją bokiem, zaznaczając nowy tor
wiercenia z ominięciem przeszkody.
Ważne: Nie należy zmieniać kierunku
głowicy wiertniczej o więcej niż 20 cm od
kierunku prostoliniowego na każde 3 m ruchu
do przodu. Zmiana kierunku o większą
wartość może spowodować uszkodzenie żerdzi
wiertniczych.
• Jeżeli przeszkodą jest inny rodzaj gruntu, np. strefa
gruntu skalistego, wciągnąć całkowicie głowicę
wiertniczą i zmienić świder na odpowiedni do
wiercenia w nowym rodzaju gruntu.
Wychodzenie na powierzchnię
1. Za pomocą nadajnika blokady od strony wylotowej
należy włączyć blokadę od strony wylotowej.
W miarę zbliżania się do końca otworu kierować głowicę
wiertniczą do punktu wyjścia, zachowując dopuszczalne
granice zmiany kierunku. Przed wyjściem na powierzchnię
upewnić się, czy nikt nie znajduje się w pobliżu punktu
wyjścia. Zaraz po przebiciu się na powierzchnię zatrzymać
przepływ płuczki. Wysunąć przewód wiertniczy do przodu,
aż cała głowica wiertnicza wyjdzie z gruntu na powierzchnię.
2. Zdjąć głowicę wiertniczą z pręta prowadzącego.
3. Dwukrotnie sprawdzić rozszerzak w celu upewnienia
się, czy porty płuczki są czyste i niezatkane.
4. Zamontować rozszerzak i krętlik na końcu pręta
prowadzącego zgodnie ze wskazówkami producenta
rozszerzaka..
5. Połączyć produkt do rozwiertaka przy użyciu
odpowiedniego połączenia do przeciągania. U
60
autoryzowanego dealera Toro można nabyć
odpowiedni ściągacz.
11. Cofnąć wózek o około 12,7 mm.
Informacja: Umożliwi to osiowe przemieszczanie się
wózka i nie uszkodzi gwintów żerdzi.
Usuwanie żerdzi wiertniczych
12. Obracać wrzeciono wiertnicze w lewo, przesuwając
powoli do tyłu, aż żerdzie zostaną rozdzielone.
1. Za pomocą nadajnika blokady od strony wylotowej
należy włączyć blokadę od strony wylotowej.
13. Przesunąć wózek wiertniczy do tyłu, aż gwint
zewnętrzny żerdzi zejdzie z wewnętrznego gwintu
dolnej żerdzi, a następnie zamknąć górne imadło (do
skręcania/rozkręcania żerdzi) na końcu żerdzi, ale nie
na gwincie.
2. Zainstalować wycierak żerdzi wokół żerdzi i do
wspornika zabezpieczającego z przodu urządzenia.
Informacja: W ten sposób usunięta zostanie
większość brudu i błota z żerdzi wciąganej z powrotem
do urządzenia, przez co wiertnica będzie utrzymywana
w czystości. Wycieraki żerdzi wiertniczych można
nabyć u autoryzowanego dealera Toro.
14. Obrócić wrzeciono w lewo, aż połączenie górnej żerdzi
zostanie poluzowane, ale nie rozdzielone.
15. Zwolnić górne imadło.
16. Przesunąć wózek wiertniczy do tyłu, aż żerdź zostanie
wyrównana z koszem na żerdzie.
1
17. Obracać wrzeciono wiertnicze w lewo, przesuwając
powoli do tyłu, aż wrzeciona zostaną całkowicie
rozdzielone od żerdzi.
18. Obróć ramiona chwytaka żerdzi, aż żerdź oprze się o
wewnętrzną powierzchnię krzywki chwytaka żerdzi.
19. Obracać krzywkę żerdzi do żądanego rzędu.
Informacja: Najpierw należy zapełnić rzędy
zewnętrzne.
20. Zwolnić chwytak żerdzi i podnieść żerdź, wkładając ją
do rzędu kosza za pomocą podajnika żerdzi.
2
g021841
21. Obrócić krzywkę chwytaka żerdzi poza czwarty rząd
żerdzi do pozycji WYJŚCIOWEJ .
Rysunek 54
1. Wycierak żerdzi
2. Żerdź wiertnicza
Ważne: Upewnić się, że chwytak żerdzi jest w
pełni wycofany, gdyż w przeciwnym razie możliwa
jest kolizja wózka z chwytakiem skutkująca
uszkodzeniem wiertnicy.
3. Zwolnić blokadę strony wylotowej i zresetować system.
4. Rozpocząć obracanie wrzeciona w prawo i powoli
wycofywać wózek wiertniczy, aby wciągnąć żerdź z
powrotem do urządzenia.
22. Przenieść wrzeciono wiertnicze w dół ramą pod
aplikator smaru do gwintów i spryskać gwint wrzeciona
smarem do gwintów.
5. Gdy połączenie pomiędzy rurami jest wyśrodkowane
między dwoma imadłami, wózek wiertniczy zatrzyma
się i poniżej zaworu natryskowego zapali się zielone
światło.
23. Obracać wrzeciono wiertnicze w prawo i przesunąć
wózek powoli do przodu, aby wrzeciono weszło w
koniec żerdzi o gwincie wewnętrznym zamocowanym
w dolnym imadle (imadło stacjonarne).
6. Zamknąć dolne imadło (imadło stacjonarne) na
połączeniu żerdzi.
24.
Informacja: Po zamknięciu dolnego imadła dopływ
płuczki jest automatycznie odcinany.
Dokręcić złącze z pełnym momentem dokręcania
maszyny.
25. Zwolnić imadło i kontynuować rozszerzanie/przeciąganie.
7. Obrócić krzywkę chwytaka do żerdzi w kierunku ramy
wiertniczej, wysunąć ramiona chwytaka w kierunku
żerdzi i chwycić żerdź, aby ją podeprzeć.
Usunięcie ostatniej żerdzi i rozwiertaka
8. Zamknąć górne imadło (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi) na połączeniu żerdzi.
Ważne: Nie wciągać głowicy wiertniczej do prowadnicy
żerdzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie
urządzenia lub głowicy wiertniczej.
9. Obrócić górne imadło (imadło do skręcania/rozkręcania żerdzi) w lewo, aż połączenie zostanie rozkręcone.
1. Za pomocą nadajnika blokady od strony wylotowej
należy włączyć blokadę od strony wylotowej.
10. Zwolnić górne imadło.
61
2. Po rozszerzeniu otworu przez rozwiertak, jeśli nie
zostało to jeszcze zrobione, należy odłączyć produkt
instalowany z rozwiertakiem.
3. Podłączyć pompę płynu wiertniczego do źródła czystej
wody.
4. Włączyć pompę, aby wodą przepłukiwać pompę,
wrzeciono i rozwiertak, aż wypływająca woda będzie
czysta.
5. Usunąć i złożyć w koszu ostatnią żerdź (patrz Usuwanie
żerdzi wiertniczych (Strona 61)).
6. Pozostawić pręt prowadzący zaciśnięty w dolnym
imadle (stacjonarnym), ale nie łączyć wrzeciona z
prętem prowadzącym.
7. Zdjąć rozszerzak z końca pręta prowadzącego zgodnie
ze wskazówkami producenta rozszerzaka.
8. Zwolnić dolne imadło (stacjonarne) i wyciągnąć pręt
prowadzący z prowadnicy żerdzi.
Rysunek 55
1. Zawór natryskowy –
natrysk w kształcie
wentylatora (poziomo)
Zakończenie pracy
2. Zawór natryskowy –
strumień (w pionie)
Po każdym dniu pracy należy wykonać następujące czynności:
Regulacja ilości nałożonego smaru do
gwintów
• Podłączyć pistolet ręczny do szybkozłączki w tylnym
przedziale i oczyścić urządzenie czystą wodą (patrz
Czyszczenie osprzętem natryskowym z przewodem
giętkim (Strona 103)).
1. Odkręcić nakrętkę na śrubę regulacji znajdującej się na
górze tłoka aplikatora (Rysunek 56).
• Nałożyć smar na smarowniczki (patrz Smarowanie
maszyny (Strona 71)).
• Jeżeli temperatura powietrza jest poniżej zera i utrzyma się
do następnego dnia pracy (patrz Przygotowanie układu
płuczki wiertniczej do niskich temperatur (Strona 101)).
• Zamontować pokrywy filtra powietrza (patrz Osłony
panelu sterowania operatora (Strona 27)).
• Przepłukać pompę z płuczki wiertniczej wodą lub
niezamarzającym płynem.
Ważne: Jeśli płuczka zaschnie w pompie, może
dojść do uszkodzenia pompy płuczki.
Używanie aplikatora smaru do
gwintów
Rysunek 56
1. Śruba alternatora
2. Nakrętka zabezpieczająca
Regulacja dyszy aplikatora smaru do
gwintów
3. Tłok aplikatora
2. Wyregulować śrubę w następujący sposób:
• Aby zwiększyć objętość nanoszonego smaru,
Można regulować dyszę aplikatora smaru do gwintów,
uzyskując albo kształt wachlarza lub skupiony strumień.
wykręcić śrubę do góry.
• Aby zmniejszyć objętość nanoszonego smaru,
• Aby uzyskać kształt wachlarzowy rozpylania, należy zawór
wykręcić śrubę do dołu.
natryskowy z boku dyszy ustawić poziomo (Rysunek 55).
3. Kiedy osiągnięty zostanie pożądany poziom
ilości nanoszonego smaru, dokręcić nakrętkę
zabezpieczającą, aby ustalić stan regulacji.
• Aby uzyskać kształt strumieniowy rozpylania, należy
zawór natryskowy z boku dyszy ustawić pionowo
(Rysunek 55).
62
Napełnienia aplikatora smaru do
gwintów
1. Zatrzymać wiertnice i wyłączyć silnik.
2. Otworzyć drzwi osłony opuszczania kotwy.
3. Odkręcić nakrętki motylkowe mocujące taśmy osłony
do urządzenia (Rysunek 57).
Rysunek 58
Analogicznie punkty podnoszenia znajdują się po drugiej
stronie
1. Punkt podnoszenia
2. Trawersa
Rysunek 57
1. Tłok aplikatora
4. Nakrętka motylkowa
2. Osłona
5. Pojemnik ze smarem do
gwintów
Wymiana kosza na żerdzie
1. Upewnić się, że zamontowane są 2 sworznie górne i
2 sworznie dolne mocujące żerdź wewnątrz kosza na
żerdzie (Rysunek 59).
3. Taśma
4. Obrócić pokrywę i wyciągnąć osłonę taśmy spod śrub
zabezpieczających (Rysunek 57).
5. Podnieść zespół pokrywy z pustego pojemnika na smar
do gwintów (Rysunek 57).
6. Wymienić pusty pojemnik na pełny.
7. Umieścić pływak w nowym pojemniku i opuścić zespół
pokrywy na pojemnik (Rysunek 57).
8. Przesunąć taśmy pokrywy nad śrubami mocującymi i
obrócić pokrywę tak, aby taśmy osadziły się na śrubach
(Rysunek 57).
9. Dokręcić nakrętki motylkowe.
Transport niesprawnego
urządzenia
Rysunek 59
1. Górne sworznie
Po każdym zatrzymaniu urządzenia, jeśli silnik nie pracuje,
automatycznie włączają się hamulce hydrostatyczne. Jeśli
urządzenie nie może przemieszczać się przy użyciu własnego
napędu, nie należy go holować. Jeśli to możliwe, naprawy
wykonywać na miejscu. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć
dźwigu i trawersów do podniesienia urządzenia na przyczepę,
używając punktów podnoszenia przedstawionych na Rysunek
58.
2. Dolne sworznie
2. Wyjąć dolne, zewnętrzne sworznie z kosza na żerdzie
(Rysunek 60).
3. Używając wciągnika o nośności 2260 kg, zdjąć kosz
na żerdzie.
63
(przytrzymać, aż kabina się zatrzyma) (patrz Rysunek
61).
Ważne: Przed odchyleniem kabiny należy
upewnić się, że jest ona obrócona do końca do
pozycji TRANSPORTOWEJ ; w przeciwnym razie
może ona uderzyć w maszynę i ulec uszkodzeniu.
2. Aby odchylić kabinę do POZYCJI TRANSPORTOWEJ ,
pchnąć PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY odchylania do
przodu (przytrzymać, aż kabina zatrzyma się) (patrz
Rysunek 61).
Otwieranie drzwi (tylko model
z kabiną)
Rysunek 60
1. Przedni sworzeń
2. Tylny sworzeń
Drzwi można otworzyć od zewnątrz, pociągając za uchwyt i
odchylając drzwi w lewo (Rysunek 62).
Ustawienie kabiny (tylko
model z kabiną)
Ustawienie kabiny w pozycji wiercenia
1. Aby odchylić kabinę do POZYCJI WIERCENIA, pchnąć
PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY odchylania do tyłu
(przytrzymać, aż kabina się zatrzyma) (patrz Rysunek
61).
Rysunek 62
1. Uchwyt drzwi
Rysunek 61
1. Przełącznik kołyskowy
odchylania
2. Przełącznik kołyskowy
obracania
Drzwi można otworzyć od wewnątrz, pociągając za gałkę do
tyłu i popychając drzwi na zewnątrz (Rysunek 63).
Ważne: Przed obrotem kabiny należy upewnić się,
że jest ona całkowicie odchylona; w przeciwnym
razie może ona uderzyć w maszynę i ulec
uszkodzeniu.
2. Aby obrócić kabinę do pożądanej pozycji wiercenia,
pchnąć PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY OBRACANIA do
tyłu (patrz Rysunek 61).
Ustawienie kabiny w pozycji
transportowej
1. Aby obrócić kabinę do POZYCJI TRANSPORTOWEJ ,
pchnąć PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY obrotu do przodu
64
Rysunek 64
Rysunek 63
1. Nawiew chłodnego/zimnego powietrza
6. Pokrętło temperatury
2. Przełącznik klimatyzacji w
pozycji wyłączonej
7. Prędkość obrotowa
wentylatora (niska, średnia
lub wysoka)
3. Przełącznik klimatyzacji
8. Pokrętło prędkości
wentylatora
4. Przełącznik klimatyzacji w
pozycji włączonej
9. Pozycja wyłączenia
wentylatora
1. Gałka drzwi
Korzystanie z układu
klimatyzacji i ogrzewania
(tylko model z kabiną)
5. Nawiew ciepłego/gorącego powietrza
2. Otworzyć otwory nawiewowe, aby zwiększyć lub
zmniejszyć przepływ powietrza.
Kabina klimatyzowana
3. Przekręcić pokrętło TEMPERATURY w lewo i ustawić w
pozycji pożądanej temperatury (Rysunek 64).
1. Przesunąć przełącznik KLIMATYZACJI w prawo, aby
WŁĄCZYĆ układ klimatyzacji kabiny (Rysunek 64).
4. Przekręcić pokrętło PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
do pozycji niskiej, średniej lub wysokiej prędkości
obrotowej (Rysunek 64).
Ogrzewanie kabiny
1. Przesunąć przełącznik KLIMATYZACJI w lewo, aby
WYŁĄCZYĆ układ klimatyzacji kabiny (Rysunek 64).
2. Otworzyć otwory nawiewowe, aby zwiększyć lub
zmniejszyć przepływ powietrza.
3. Przekręcić pokrętło TEMPERATURY w prawo i ustawić
w pozycji pożądanej temperatury (Rysunek 64).
4. Przekręcić pokrętło PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
do pozycji niskiej, średniej lub wysokiej prędkości
obrotowej (Rysunek 64).
65
Używanie wycieraczek
przedniej szyby (tylko model
z kabiną)
Zmiana prędkości pracy wycieraczek
przedniej szyby
Przekręcić pokrętło WYCIERACZEK PRZEDNIEJ SZYBY
(Rysunek 65) w prawo, aby zwiększyć, lub w lewo, aby
zmniejszyć prędkość pracy wycieraczek.
Rysunek 65
1. Pokrętło wycieraczek przedniej szyby
Spryskiwanie przedniej szyby
Naciśnij pokrętło WYCIERACZEK PRZEDNIEJ SZYBY (Rysunek
65), aby spryskać przednią szybę odpowiednią ilością płynu.
66
Konserwacja
Informacja: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.
Zalecany harmonogram konserwacji
Częstotliwość
serwisowania
Procedura konserwacji
Po pierwszych 100
godzinach
• Należy sprawdzać poziom oleju przekładni planetarnej zespołu kotwiącego (ponadto
sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
• Należy sprawdzać poziom oleju przekładni planetarnej napędu obrotowego (ponadto
sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
• Sprawdź olej w przekładni planetarnej silnika napędu pchającego.
• Sprawdź olej w skrzyni biegów napędu.
• Wymień olej w skrzyni biegów napędu.
Po pierwszych 250
godzinach
• Regulacja luzu zaworowego
• Wymień olej w przekładni planetarnej.
Przed każdym użyciem
lub codziennie
• Należy sprawdzać poziom paliwa.
• Nasmaruj maszynę. (Smarować natychmiast po każdym myciu).
• Należy sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić rurkę odpowietrzającą skrzyni
korbowej.
• Sprawdzić na wyświetlaczu kontrolkę zablokowanego filtra powietrza.
• Sprawdź poziom oleju silnikowego.
• Sprawdzić napięcie gąsienic.
• Sprawdzić poziom chłodziwa w chłodnicy.
• Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego.
• Sprawdź olej w pompie płuczki wiertniczej.
• Oczyścić urządzenie osprzętem natryskowym z przewodem giętkim.
Co 50 godzin
• Sprawdzić i wyczyścić zawór pyłu.
• Należy zdjąć pokrywę filtra powietrza i usunąć zabrudzenia. Nie demontować filtra.
• Należy sprawdzać czy w odwadniaczu paliwa nie doszło do nagromadzenia się
wody i osadu.
• Należy sprawdzać stan akumulatora..
• Należy sprawdzać poziom oleju przekładni planetarnej silnika napędowego gąsienic
(ponadto sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
Co 250 godzin
•
•
•
•
•
Co 300 godzin
• Sprawdzić stan elementów układu chłodzącego. Usuwać zanieczyszczenie z
otoczenia układu chłodzącego i w razie potrzeby wymienić lub naprawić niezbędne
elementy.
Co 500 godzin
• Należy skontrolować przewody paliwowe i złącza
• Należy sprawdzać poziom oleju przekładni planetarnej zespołu kotwiącego (ponadto
sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
• Należy sprawdzać poziom oleju przekładni planetarnej napędu obrotowego (ponadto
sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
• Sprawdź olej w przekładni planetarnej silnika napędu pchającego (lub co roku, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
• Sprawdź olej w skrzyni biegów napędu (lub co roku, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej).
• Wymień olej w skrzyni biegów napędu (lub co roku, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej).
• Wymień filtr ciśnieniowy oleju hydraulicznego.
• Należy wymienić olej pompy płuczki wiertniczej.
Wyczyścić lub wymienić filtr układu filtrowania powietrza
Wymień filtr oleju.
Wymień olej silnikowy.
Wymień główny i dodatkowy filtr paliwa.
Sprawdzić stan paska napędowego silnika.
67
Częstotliwość
serwisowania
Procedura konserwacji
Co 800 godzin
• Wymień olej w przekładni planetarnej (lub co roku, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej).
Co 1000 godzin
• Należy opróźnić i wyczyścić zbiornik paliwa.
• Przed rozpoczęciem sezonu zimowego należy sprawdzić stężenie chłodziwa.
• Wyczyścić układ chłodzenia. (Układ należy także wyczyścić, gdy chłodziwo zostanie
zabrudzone lub nabierze rdzawego koloru.)
• Sprawdzić stan naprężenia paska napędowego silnika.
• Wymienić płyn hydrauliczny.
• Wymień filtr hydrauliczny wysokiego ciśnienia (oraz w razie potrzeby według
wskazań wskaźnika wymiany)
• Wymień filtr powrotny oleju hydraulicznego (oraz w razie potrzeby według wskazań
wskaźnika wymiany)
Co 2000 godzin
• Regulacja luzu zaworowego
Co rok lub przed
składowaniem
Co 2 lata
• Poprawki lakiernicze odprysków.
• Należy wymienić poluzowane przewody elastyczne.
Ważne: Dodatkowe procedury konserwacyjne można znaleźć w Instrukcji obsługi silnika.
OSTROŻNIE
W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce, przypadkowa osoba może uruchomić silnik i spowodować
poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.
Przed rozpoczęciem konserwacji maszyny należy wyjąć kluczyk ze stacyjki.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe serwisowanie maszyny może spowodować obrażenia lub zagrożenie życia.
Jeśli procedury serwisowe maszyny nie są jasne, należy skontaktować się z dealerem Toro lub zapoznać z
instrukcją serwisową.
OSTRZEŻENIE
Podniesiony osprzęt maszyny, w której nie ma operatora, może spowodować obrażenia lub zagrożenie życia.
Przed opuszczeniem przedziału operatora należy podeprzeć lub obniżyć osprzęt i zatrzymać silnik.
OSTRZEŻENIE
Po serwisowaniu lub czyszczeniu urządzenia należy pamiętać o ponownym nałożeniu wszystkich pokryw i
osłon. Nie używać urządzenia, jeśli nie zostały zamocowane wszystkie pokrywy i osłony.
68
Przed wykonaniem
konserwacji
4. Trzymając zatrzask maski silnika (Rysunek 67)
uniesiony, pociągnąć w górę uchwyt w sposób
pokazany na Rysunek 68.
Otwieranie przedniej maski
silnika.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Unieść zatrzask w sposób pokazany na Rysunek 66.
Informacja: Upewnić się, że kluczyk jest ustawiony
w OTWARTEJ (poziomej) pozycji, jak na Rysunek 66.
Rysunek 68
1. Uchwyt maski silnika
Otwieranie tylnych drzwiczek
dostępowych
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Rysunek 66
1. Kluczyk w pozycji otwartej
(poziomej)
2. Nacisnąć lewą stronę uchwytu drzwiczek i po
zwolnieniu uchwytu pociągnąć drzwiczki, aby je
otworzyć (Rysunek 69).
2. Zatrzask maski silnika
3. Pociągnąć do góry zatrzask maski silnika w sposób
pokazany na Rysunek 67.
Rysunek 69
1. Uchwyt tylnych drzwiczek dostępowych
Rysunek 67
1. Zatrzask maski silnika
69
Demontaż i przechowywanie blokady
siłownika
Używanie blokad siłowników
OSTRZEŻENIE
1. Uruchomić silnik.
Podniesiona rama pchająca może opaść, powodując
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.
2. Umieścić ramę pchającą w całkowicie opuszczonym
położeniu.
Przed przeprowadzeniem czynności
konserwacyjnych, które wymagają uniesienia ramy
pchającej, należy zainstalować blokady siłowników.
3. Wyłączyć silnik.
4. Zdjąć zawleczkę i sworzeń zabezpieczający blokadę
siłownika (Rysunek 70).
5. Usunąć blokadę siłownika.
Instalowanie blokady siłownika
1. Uruchomić silnik.
6. Uruchomić silnik (przekręcając kluczyk zapłonu do
położenia ON), a następnie unieść ramę pchającą.
2. Opuścić ramę pchającą w całkowicie opuszczonym
położeniu.
7. Schować blokadę siłownika z tyłu kosza na żerdzie
(Rysunek 71).
3. Wyłączyć silnik.
4. Umieścić blokadę siłownika nad prętem siłownika
(Rysunek 70).
5. Zabezpieczyć blokadę siłownika za pomocą sworznia
i zawleczki (Rysunek 70).
6. Uruchomić silnik (przekręcając kluczyk zapłonu do
położenia ON), a następnie unieść ramę pchającą,
dopóki nie oprze się o blokadę siłownika.
Rysunek 71
1. Położenie za tylną częścią kosza na żerdzie
Rysunek 70
1. Zawleczka
4. Sworzeń z łbem płaskim i
otworem na zawleczkę
2. Blokada siłownika
5. Siłownik podnoszenia
3. Tłoczysko siłownika
podnoszenia
70
Smarowanie
Smarowanie maszyny
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie (Smarować natychmiast po
każdym myciu).
Rodzaj smaru: Smar ogólnego zastosowania.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Oczyścić smarowniczki za pomocą szmatki.
3. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki.
Rysunek 73
Rama gąsienicy (powtórzyć po drugiej stronie)
4. Następnie pompować smar do smarowniczek,
aż zacznie wyciekać z łożysk (w przybliżeniu 3
wtłoczenia).
5. Wytrzeć nadmiar smaru.
Rysunek 74
Przednia część zespołu podajnika (widok od góry)
Rysunek 72
Zespół siłownika (widok od spodu maszyny, w pobliżu
stopy stabilizatora)
Rysunek 75
Tylna część zespołu podajnika (widok od góry)
71
Rysunek 79
Siłownik i stopa stabilizatora (powtórzyć po drugiej stronie)
Rysunek 76
Obszar przedniej krzywki podajnika żerdzi (6 smarowniczek)
Rysunek 80
Łożyska wałków wózka (ukazano je po stronie operatora,
takie same występują po drugiej stronie)
Rysunek 77
Obszar tylnej krzywki podajnika żerdzi (6 smarowniczek)
Rysunek 81
Ruchoma platforma skrzyni biegów (ukazano ją po stronie
operatora, to samo występuje po drugiej stronie)
Rysunek 78
Zespół siłownika hydraulicznego i chwytaka rur
72
Konserwacja silnika
Czyszczenie rurki
odpowietrzającej skrzynię
korbową
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem
lub codziennie—Należy sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić rurkę
odpowietrzającą skrzyni korbowej.
Rysunek 82
Trzon kotwy (widoczna lewa strona, powtórzyć po prawej
stronie)
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
3. Delikatnie wyciągnąć rurkę odpowietrzającą skrzyni
korbowej (Rysunek 83).
4. Oczyścić końcówkę rurki odpowietrzającej skrzyni
korbowej (Rysunek 83).
Rysunek 83
1. Rurka odpowietrzająca skrzyni korbowej
Serwisowanie układu
filtrowania powietrza
Ważne: Nie wyjmować wkładów tylko po to, aby
sprawdzić, czy nie doszło do blokady. Należy
postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Ważne: Nie wymieniać starego wkładu powietrza na
wkład, który ma ponad pięć lat. Należy sprawdzić
datę produkcji umieszczoną na końcówce wkładu filtra
powietrza.
Informacja: Przy każdym serwisowaniu filtra powietrza
należy sprawdzić, czy wszystkie kołnierze i łączenia
przewodów są szczelne. Wymienić wszystkie uszkodzone
części.
• Sprawdzić, czy korpus filtra powietrza nie jest uszkodzony,
bo może to być przyczyną nieszczelności i uchodzenia
powietrza. Uszkodzony korpus wymienić. Sprawdzić
cały układ dolotowy pod kątem wycieków, uszkodzenia
73
Czyszczenie zaworu pyłowego
lub luźnych opasek mocujących. Ponadto należy
sprawdzić gumowe połączenia przewodów dolotowych
na filtrze powietrza i turbosprężarki, aby upewnić się, czy
połączenia są szczelne.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otworzyć tylne drzwiczki dostępowe (patrz Otwieranie
tylnych drzwiczek dostępowych (Strona 69)).
3. Ścisnąć boki zaworu pyłowego na pokrywie filtra
powietrza, aby usunąć z niego wodę, kurz i pył.
(Rysunek 84).
• Filtr powietrza należy serwisować tylko wtedy, gdy na
ekranie wyświetlany jest komunikat „Sprawdzić filtr
powietrza”. Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza może
jedynie zwiększyć ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń
do silnika, gdy filtr jest usunięty.
• Upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo osadzona i
Informacja: Sprawdzić, czy zawór pyłu nie jest
zablokowany.
szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza.
Sprawdzanie kontrolki filtra powietrza
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
1. Uruchomić silnik.
2. Sprawdzić na wyświetlaczu kontrolkę zablokowania
filtra powietrza; patrz Ekran kontrolki filtra powietrza
w instrukcji oprogramowania tej maszyny.
3. Wymienić wkład (lub wkłady) filtra powietrza w
następujący sposób:
A. Wymienić główny wkład filtra powietrza (patrz
Serwisowanie filtra powietrza (Strona 75)).
B.
Powtórzyć kroki 1 i 2. Jeśli kontrolka
zablokowanego filtra powietrza nadal się świeci
na wyświetlaczu, wymienić dodatkowy wkład
filtra powietrza (patrz Serwisowanie filtra
powietrza (Strona 75)).
Rysunek 84
1. Zawór pyłu
2. Osłona filtra powietrza
Serwisowanie pokrywy filtra powietrza
Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin—Należy
zdjąć pokrywę filtra powietrza i usunąć
zabrudzenia. Nie demontować filtra.
Zdejmowanie osłony filtra powietrza
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otworzyć tylne drzwiczki dostępowe (patrz Otwieranie
tylnych drzwiczek dostępowych (Strona 69)).
3. Wyczyścić obudowę filtra z zewnątrz czystą, wilgotną
szmatką.
4. Sprawdzić, czy na pokrywie filtra powietrza nie ma
uszkodzeń, które mogą być przyczyną nieszczelności
i uchodzenia powietrza. Wymień uszkodzony korpus
filtra powietrza.
Ważne: Filtr powietrza należy serwisować tylko
wtedy, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat
„Sprawdzić filtr powietrza”. Zbyt wczesna
wymiana filtra powietrza może jedynie zwiększyć
ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do silnika,
gdy filtr jest usunięty.
74
Ważne: Należy unikać stosowania wysokiego
ciśnienia powietrza, które może wepchnąć
zanieczyszczenia przez filtr do przewodu
dolotowego. Proces czyszczenia zapobiega
przemieszczaniu się zabrudzeń do układu
dolotowego przy zdjętym filtrze głównym.
5. Przekręcić na zewnątrz 4 zatrzaski pokrywy filtra
powietrza (Rysunek 85).
4. Korzystając z uchwytów filtra powietrza, wyjąć filtr
podstawowy z pokrywy filtra powietrza (Rysunek 86).
Ważne: Nie czyścić zużytego filtra.
Rysunek 85
1. Zatrzaski pokrywy filtra powietrza
6. Aby zdjąć pokrywę filtra powietrza, pociągnąć ją w
stronę od obudowy filtra.
7. Usunąć zanieczyszczenia z wewnątrz pokrywy.
Ważne: Nie zdejmować filtra powietrza, jeśli
na ekranie nie jest wyświetlany komunikat
„Sprawdzić filtr powietrza”.
Montowanie pokrywy filtra powietrza
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Umieścić osłonę przeciwpyłową na pokrywie filtra
powietrza.
Rysunek 86
3. Umieścić pokrywę filtra powietrza na obudowie filtra.
4. Docisnąć pokrywę filtra powietrza, aż osiądzie
całkowicie na obudowie, a następnie unieruchomić ją
zatrzaskami (Rysunek 85).
Serwisowanie filtra powietrza
1. Górna część filtra
podstawowego
3. Dolna część filtra
podstawowego
2. Uchwyty filtra powietrza
4. Pokrywa filtra powietrza
5. Skontroluj nowy filtr pod kątem uszkodzeń
transportowych, sprawdzając uszczelnienie i obudowę
nowego filtra.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 250 godzin
Filtry należy wymieniać wyłącznie w przypadku gdy na
ekranie pojawi się wskaźnik „Sprawdzić filtr powietrza”
(patrz Sprawdzanie kontrolki filtra powietrza (Strona
74)).
Informacja: Nie używaj uszkodzonego wkładu.
6. Włóż nowy filtr podstawowy, naciskając zewnętrzną
krawędź filtra, aby osadzić go w komorze filtra.
7. Wyciągnij gumowy zawór wylotowy z pokrywy,
oczyść wgłębienie i ponownie zamontuj zawór (patrz
Czyszczenie zaworu pyłowego (Strona 74)).
Informacja: Zapasowe wkłady filtra można nabyć u
autoryzowanego dealera Toro.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
8. Zamontować pokrywę (patrz Montowanie pokrywy
filtra powietrza (Strona 75)).
2. Otworzyć tylne drzwiczki dostępowe (patrz Otwieranie
tylnych drzwiczek dostępowych (Strona 69)).
3. Przed wyjęciem filtra usunąć za pomocą powietrza o
niskim ciśnieniu (275 kPa) wszystkie zanieczyszczenia
z wnętrza korpusu filtra.
75
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku
Serwisowanie oleju
silnikowego i filtra
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem
lub codziennie—Sprawdź poziom oleju
silnikowego.
Dostarczany silnik ma naoliwioną skrzynię korbową. Jednak
przed pierwszym uruchomieniem silnika i po jego wyłączeniu
należy sprawdzić poziom oleju.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Pojemność skrzyni korbowej: 7,5 l z filtrem.
2. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
Używaj wyłącznie wysokiej jakości oleju silnikowego do
pracy w ciężkich warunkach o niskiej zawartości popiołu
oraz lepkości 15W-40 wg SAE i klasyfikacji API CJ-4 (ACEA
E9) lub wyższej.
3. Wyjąć bagnet (Rysunek 88) i przetrzeć go czystą
szmatką.
Choć olej do pracy w ciężkich warunkach o niskiej zawartości
popiołu oraz lepkości 15W-40 wg SAE i klasyfikacji API
CJ-4 (ACEA E9) lub wyższej jest odpowiedni do większości
klimatów, to w ekstremalnych warunkach należy zapoznać się
z przedstawionymi w Rysunek 87 zaleceniami dotyczącymi
lepkości.
°C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
°F -40 -22 -4 14 32 50 68 86 104 122
All Seasons
15W-40
Winter Conditions
Arctic Conditions
10W-30
Rysunek 88
Strona operatora
5W-30
1. Bagnet
°C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
°F -40 -22 -4 14 32 50 68 86 104 122
G022415
4. Włożyć bagnet do otworu, wyciągnąć go ponownie i
odczytać poziom oleju na bagnecie.
Rysunek 87
Informacja: Poziom oleju na bagnecie powinien
dosięgać znaku max lub zawierać się pomiędzy znakami
min i max. Jeśli olej jest poniżej minimum, należy
wykonać następujące czynności:
Informacja: W temperaturze otoczenia niższej niż -5 °C
korzystne może być wybranie oleju o niższej lepkości 10W-30
wg SAE i klasyfikacji API CJ-4 (ACEAE9) lub wyższej.
Pozwoli to na łatwiejszy rozruch silnika i zapewni lepszy
przepływ oleju. Trwałe używanie oleju o niższej lepkości
może skrócić czas eksploatacji silnika (Rysunek 87).
A. Zdjąć korek wlewu (Rysunek 89) i dolać tyle oleju,
aby osiągnął on znak maximum. Nie dolewać
zbyt dużo oleju.
Autoryzowane punkty serwisowe Toro dysponują olejem
silnikowym Toro Premium o lepkości 15W-40 lub 10W-30 i
klasyfikacji API CJ-4 (ACEA E9) lub wyższej. Numery części
znajdują się w katalogu części.
Ważne: Do nalewania należy używać
pojemników oleju z elastycznym przewodem
lub lejka do napełnienia oleju.
76
Ważne: Nie montować nowego filtra za pomocą
klucza do filtrów oleju. Klucz może uszkodzić filtr,
co spowoduje nieszczelność.
9. Dokręcić ręcznie filtr, obracając go o dodatkowe pół
obrotu (patrz Rysunek 90).
10. Wyjąć miskę drenażową lub szmaty umieszczone w
kroku 3. Zużyty olej utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Wymiana oleju silnikowego
Rysunek 89
Okres pomiędzy przeglądami: Co 250 godzin
1. Korek
B.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Założyć korek wlewu oleju i prętowy wskaźnik
poziomu oleju.
OSTRZEŻENIE
Przed spuszczeniem oleju zaczekać, aż silnik
i olej ostygną. Praca z gorącym olejem może
doprowadzić do poważnych obrażeń.
Wymiana filtra oleju silnikowego
Okres pomiędzy przeglądami: Co 250 godzin
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Upewnić się, że przewód spustowy (Rysunek 91) jest
poprawnie nasunięty, a jego koniec znajduje się w misce
na zużyty olej.
2. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
3. Umieścić niewielką miskę drenażową pod filtrem oleju
i jego obsadką (Rysunek 90).
Rysunek 90
1. Filtr oleju
2. Obsadka filtra oleju
Rysunek 91
1. Przewód spustowy
4. Obrócić filtr oleju w lewo i wyjąć go (Rysunek 90).
Informacja: Należy wyrzucić filtr oleju.
2. Zawór spustowy
3. Otwórz zawór spustowy (Rysunek 91).
5. Czystą szmatką przetrzeć powierzchnie obsadki filtra
oleju, do której wkładany jest filtr.
4. Spuść olej do miski na zużyty olej.
5. Po spłynięciu całego oleju zamknij zawór spustowy
(Rysunek 91).
6. Napełnij nowy filtr oleju odpowiednim olejem
silnikowym.
6. Umieść przewód spustowy z powrotem w położeniu
początkowym (Rysunek 91).
7. Nałóż cienką warstwę odpowiedniego oleju
silnikowego na uszczelkę nowego filtra oleju.
7. Wymień filtr oleju silnikowego (patrz Wymiana filtra
oleju silnikowego (Strona 77)).
8. Włóż nowy filtr oleju do obsadki i obracaj nim w
prawo, aż uszczelka filtra oleju zetknie się z obsadką
filtra (Rysunek 90).
8. Zdjąć korek z szyjki wlewu, pociągając go do góry.
77
Konserwacja układu
paliwowego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W niektórych warunkach olej napędowy i opary
paliwa są bardzo łatwopalne i wybuchowe. Zapłon
lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby
postronne oraz spowodować straty materialne.
• Napełniaj zbiornik paliwa, używając lejka, gdy
maszyna jest zaparkowana na zewnątrz, na
otwartej przestrzeni, kiedy silnik nie pracuje i
jest zimny. Usuń paliwo, które się rozlało.
Rysunek 92
1. Szyjka wlewu
3. Lejek
2. Korek
• Nie napełniać zbiornika paliwa do pełna. Paliwo
do zbiornika paliwa należy dolewać do poziomu
25 mm poniżej dolnej części szyjki wlewu.
Ta pusta przestrzeń w zbiorniku umożliwia
rozprężanie się paliwa.
Informacja: Olej należy wlewać do silnika przy
użyciu lejka z elastycznym przewodem, który umożliwia
skierowanie oleju bezpośrednio do silnika.
9. Wlej do skrzyni korbowej ok. 7,5 l odpowiedniego oleju
silnikowego (patrz Serwisowanie oleju silnikowego i
filtra (Strona 76)).
• Nigdy nie pal tytoniu podczas obchodzenia się
z paliwem i pozostań z dala od otwartego ognia
i miejsc, w których opary paliwa mogą zapalić
się od iskry.
10. Założyć korek oleju.
11. Uruchomić silnik, pozostawić go na biegu jałowym
przez ok. 2 minuty i sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Przechowuj paliwo w czystym, zamkniętym
kanistrze z certyfikatem bezpieczeństwa.
12. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
13. Poczekać 2–3 minuty i sprawdzić poziom oleju (patrz
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (Strona 76)).
Spuszczanie wody z filtra
paliwa
Regulacja luzu zaworowego
Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin—Należy
sprawdzać czy w odwadniaczu paliwa
nie doszło do nagromadzenia się wody i
osadu.
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 250
godzinach
Co 2000 godzin
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Regulację luzu zaworowego opisano w instrukcji obsługi
silnika dostarczanej z urządzeniem.
2. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
Jeżeli użytkownik ma problem z regulacją luzu zaworowego,
powinien skontaktować się z autoryzowanym punktem
serwisowym Toro.
3. Umieścić miskę spustową pod głównym filtrem paliwa
(Rysunek 93).
78
Rysunek 93
1. Zawór spustowy
Rysunek 94
2. Główny filtr paliwa
4. Obrócić zawór spustowy na spodzie głównego filtra
paliwa o 2 lub 3 obroty w lewo i spuścić wodę oraz
osady z filtra paliwa (Rysunek 93).
1. Zaślepka otworu
spustowego
3. Miska drenażowa
2. Korek spustowy
4. Zbiornik paliwa
4. Oczyścić gwint na korku spustowym i nałożyć 3
warstwy teflonowej taśmy uszczelniającej.
Informacja: Jeśli w odwadniaczu paliwa znajduje się
woda lub osad, należy usunąć wodę i osad ze zbiornika
(patrz Spuszczanie wody ze zbiornika paliwa (Strona
79)).
5. Jeśli pierścień o-ring wydostanie się na zewnątrz,
oczyścić go.
6. Gdy pojawi się czyste paliwo, założyć pierścień o-ring i
korek spustowy i dokręcić mocno korek.
5. Gdy zacznie spływać czyste paliwo, zamknąć zawór
spustowy, obracając go w prawo.
7. Sprawdzić, czy przy korku spustowym zbiornika paliwa
nie ma wycieków.
Informacja: Należy uważać aby nie dokręcić zaworu
spustowego zbyt mocno.
Napełnianie układu
paliwowego
6. Odpowietrzyć układ paliwowy (patrz Napełnianie
układu paliwowego (Strona 79)).
Spuszczanie wody ze zbiornika
paliwa
Informacja: W następujących przypadkach należy napełnić
układ paliwowy paliwem:
• Spuszczona została woda z filtra paliwa.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Wymieniony został filtr paliwa.
• Silnik urządzenia pracował tak długo, że nastąpiło
2. Umieścić miskę drenażową pod korkiem w zbiorniku
paliwa.
opróżnienie zbiornika paliwa lub paliwo zostało
spuszczone ze zbiornika.
3. Odkręcić korek spustowy, poczekać aż woda i osad
spłyną (Rysunek 94).
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otworzyć przednią maskę silnika (patrz Otwieranie
przedniej maski silnika. (Strona 69)).
3. Sprawdzić, czy silnik i układ wydechowy są chłodne.
4. Sprawdzić, czy zbiornik paliwa jest napełniony co
najmniej w 1/4.
5. Przekręcić ODŁĄCZNIK AKUMULATORA w prawo do
pozycji ON.
6. Znaleźć przycisk NAPEŁNIANIA na górze obsadki
głównego filtra paliwa (Rysunek 95).
79
3. Ułóż suche szmatki pod głównym filtrem paliwa
(Rysunek 95).
4. Poluzuj obejmy przewodów i odłącz główny filtr paliwa
od przewodów paliwowych (Rysunek 95).
Informacja: Nie należy zdejmować obejm z
przewodów.
Informacja: Należy wyrzucić filtr paliwa.
5. Załóż nowy filtr paliwa na przewodach, aby
wydrukowana na nim strzałka była skierowana do góry.
6. Nałóż przewody na łączniki w głównym filtrze paliwa i
dociśnij obejmy przewodów (Rysunek 95).
7. Wymienić dodatkowy filtr paliwa (patrz Wymiana
dodatkowego filtra paliwa (Strona 80)).
Wymiana dodatkowego filtra paliwa
Rysunek 95
1. Obsadka głównego filtra
paliwa
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Przycisk napełniania
2. Otworzyć przednią maskę silnika (patrz Otwieranie
przedniej maski silnika. (Strona 69)).
7. Naciskaj i zwalniaj przycisk NAPEŁNIANIA do momentu
wyczucia, że przycisk NAPEŁNIANIA podczas naciskania
stawia opór (Rysunek 95).
3. Umieścić miskę spustową lub kilka szmatek pod
dodatkowym filtrem paliwa i jego obsadką (Rysunek
96).
8. Jeśli silnik nie uruchomi się mimo napełnienia układu
paliwowego i kilku prób rozruchu, odpowietrz
wysokociśnieniowe przewody paliwowe (zapoznaj
się z instrukcją obsługi silnika lub skontaktuj się z
autoryzowanym punktem serwisowym Toro).
OSTRZEŻENIE
Układ paliwowy pracuje pod wysokim
ciśnieniem. Odpowietrzenie układu
paliwowego bez zachowania należytej
ostrożności lub odpowiedniego
przeszkolenia może doprowadzić do
obrażeń spowodowanych płynem albo do
pożaru i wybuchu.
Rysunek 96
Odpowiednia procedura odpowietrzania
została podana w instrukcji obsługi silnika.
Można też skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym Toro.
1. Dodatkowy filtr paliwa
2. Obsadka filtra
4. Obracać filtr paliwa w lewo i zdemontować filtr paliwa
(Rysunek 96).
Wymiana filtra paliwa
Informacja: Należy wyrzucić filtr paliwa.
5. Czystą szmatką przetrzeć powierzchnię obsadki filtra
paliwa, w której osadzony jest filtr.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 250 godzin—Wymień
główny i dodatkowy filtr paliwa.
6. Napełnić nowy filtr paliwa odpowiednim paliwem.
Wymiana głównego filtra paliwa
7. Przyłożyć nowy filtr paliwa do obsadki i obracać nim w
prawo, aż uszczelka filtra paliwa zetknie się z obsadką
filtra (Rysunek 96).
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Ważne: Nie montować nowego filtra paliwa za
pomocą paskowego klucza do filtrów. Klucz może
2. Otworzyć przednią maskę silnika (patrz Otwieranie
przedniej maski silnika. (Strona 69)).
80
Konserwacja instalacji
elektrycznej
spowodować wgięcie obudowy filtra paliwa, co
spowoduje nieszczelność.
8. Dokręcić ręcznie filtr paliwa do oporu, a następnie
dokręcić jeszcze o 1/2 obrotu (Rysunek 96).
Serwisowanie akumulatora
9. Zabrać miskę spustową lub szmaty używane w kroku
3, a następnie zutylizować zużyte paliwo zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin—Należy
sprawdzać stan akumulatora..
Sprawdzanie przewodów i
połączeń paliwowych
OSTRZEŻENIE
KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzeżenie
Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i
podobne elementy zawierają ołów i związki
ołowiu, substancje chemiczne uznane
przez stan Kalifornia za rakotwórcze i
powodujące zaburzenia rozrodu. Myj
ręce po kontakcie z nimi.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 500 godzin/Co
rok (Zale¿nie od tego, co nast¹pi
pierwsze)—Należy skontrolować
przewody paliwowe i złącza
Skontrolować przewody paliwowe i złącza pod kątem
pogorszonego stanu, uszkodzenia lub poluzowania.
Opróżnianie i czyszczenie
zbiornika paliwa
Ważne: Przed przystąpieniem do spawania w
urządzeniu należy odłączyć przewód ujemny od
akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji
elektrycznej. Ponadto przed spawaniem przy maszynie
należy odłączyć od akumulatora silnik i komputer
sterujący urządzeniem.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin/Co
rok (Zale¿nie od tego, co nast¹pi
pierwsze)—Należy opróźnić i wyczyścić
zbiornik paliwa.
Informacja: Stan akumulatora należy sprawdzać co tydzień
i co 50 godzin eksploatacji. Zaciski i obudowa akumulatora
muszą być czyste, ponieważ zabrudzenia akumulatora
prowadzą do powolnego wyładowania. Całą obudowę
akumulatora przemyć roztworem wody z sodą oczyszczoną.
Spłukać czystą wodą. Posmarować styki akumulatora i
złącza kabli smarem Grafo 112X (nr części Toro 505-47) lub
wazeliną, aby zapobiec korozji.
Opróżnić i wyczyścić zbiornik paliwa, jeśli układ paliwowy
został zanieczyszczony lub urządzenie nie będzie przez
dłuższy czas użytkowane. Przepłukać zbiornik czystym
paliwem. Wskazówki dotyczące opróżniania zbiornika, patrz
Spuszczanie wody ze zbiornika paliwa (Strona 79).
Informacja: Procedurę tę wykonaj, gdy poziom paliwa jest
niski, aby uniknąć konieczności spuszczania dużych ilości
paliwa.
OSTRZEŻENIE
Styczność z kwasem akumulatora lub wybuch
akumulatora mogą spowodować poważne
obrażenia.
Przed przystąpieniem do serwisowania akumulatora
należy założyć sprzęt osłaniający twarz, rękawice
ochronne i odzież ochronną.
81
Ładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE
Akumulator zawiera kwas siarkowy, który może
spowodować poważne oparzenia. Akumulator może
także emitować gazy wybuchowe.
• Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i
odzieżą. Obszar, który zetknął się z kwasem,
należy wypłukać wodą.
• W przypadku połknięcia kwasu należy wypić
dużo wody lub mleka. Nie wywoływać
wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie pomocy
medycznej.
• Należy zwrócić uwagę na to, aby w pobliżu
akumulatora nie występowały iskry lub
płomienie ani nie znajdowały się tam osoby
palące papierosy lub cygara.
• Pomieszczenie, w którym jest ładowany
lub używany akumulator, należy dokładnie
przewietrzyć.
• Pracując w pobliżu akumulatora, stosować
środki ochrony wzroku.
• Po zakończeniu używania akumulatora umyć
ręce.
• Akumulator nie może być przechowywany w
pobliżu dzieci.
OSTRZEŻENIE
W czasie ładowania akumulator wytwarza gazy,
które mogą wybuchnąć.
Nigdy nie pal papierosów w pobliżu akumulatora
i dopilnuj, aby w pobliżu akumulatora nie
występowały iskry ani płomienie.
Ważne: Akumulator musi być zawsze całkowicie
naładowany. Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec
uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie
poniżej 0°C.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
3. Wyczyścić otoczenie komory akumulatora oraz jego
bieguny.
Informacja: Podłączyć przewody ładowarki do
biegunów, a następnie dopiero wówczas podłączyć
ładowarkę do źródła prądu.
4. Znaleźć dodatni i ujemny styk akumulatora.
5. Podłączyć dodatni przewód ładowarki do dodatniego
bieguna akumulatora (Rysunek 97).
OSTRZEŻENIE
4
Ładowanie zamarzniętego akumulatora lub
uruchamianie za pomocą kabli rozruchowych
może spowodować wybuch, którego skutkami
będą obrażenia ciała operatora lub innych osób
znajdujących się w pobliżu.
2
3
1
Aby zapobiec zamarzaniu elektrolitu, należy
dbać o to, by akumulator był zawsze całkowicie
naładowany.
G003792
Rysunek 97
OSTRZEŻENIE
1. Biegun dodatni
akumulatora
2. Biegun ujemny
akumulatora
• Iskry lub płomień mogą spowodować eksplozję
wodoru w akumulatorze.
• Przy odłączaniu przewodów akumulatora należy
najpierw odłączyć kabel ujemny (-).
• Przy podłączaniu kabel ujemny (-) podłączać
w ostatniej kolejności.
• Nie wolno zwierać biegunów akumulatora z
przedmiotami metalowymi.
• W pobliżu akumulatora nie wolno spawać,
szlifować ani palić niczego.
3. Czerwony (+) przewód
ładowarki
4. Czarny (-) przewód
ładowarki
6. Podłącz ujemny przewód ładowarki do ujemnego
bieguna akumulatora (Rysunek 97).
7. Podłączyć ładowarkę do źródła prądu i wykonaj
ładowanie akumulatora zgodnie z poniższą tabelą
ładowania.
Ważne: Nie dopuszczać do przeładowania
akumulatora.
Informacja: Układ elektryczny maszyny pracuje pod
napięciem 12 V.
Tabela wartości ładowania akumulatora
82
Tabela wartości ładowania akumulatora
(cont'd.)
Ustawienie ładowarki
Czas ładowania
4–6 A
30 min
25–30 A
10–15 min
8. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, należy
odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a
następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów
akumulatora (Rysunek 97).
Rysunek 98
Uruchamianie silnika za
pomocą kabli rozruchowych
1. Punkt uziemienia
(niepomalowana śruba)
4. Osłona
2. Klema kabla
rozruchowego (ujemny)
5. Klema kabla
rozruchowego (dodatni)
3. Biegun rozruchowy
OSTRZEŻENIE
Przy uruchamianiu silnika za pomocą kabli
rozruchowych w akumulatorze powstają
wybuchowe gazy.
7. Podłączyć dodatni kabel rozruchowy (+) do bieguna
rozruchowego (Rysunek 98).
8. Podłączyć ujemny kabel rozruchowy (-) do punktu
masy, takiego jak niepomalowana nakrętka lub element
podwozia (Rysunek 98).
Nigdy nie pal papierosów w pobliżu akumulatora
i dopilnuj, aby w pobliżu akumulatora nie
występowały iskry ani płomienie.
9. Uruchomić silnik (patrz Uruchamianie i zatrzymywanie
silnika (Strona 51)).
Informacja: Realizacja tej procedury wymaga współpracy
dwóch osób. Osoba wykonująca połączenie akumulatora
powinna używać odpowiedniego sprzętu do ochrony twarzy,
mieć rękawice ochronne i odzież ochronną.
Ważne: Jeśli silnik uruchomi się, lecz zaraz potem
zatrzyma, przed zatrzymaniem rozrusznika nie
uruchamiać ponownie silnika rozruchowego. Nie
uruchamiać rozrusznika na więcej niż 30 sekund.
Przed ponownym uruchomieniem rozrusznika
należy odczekać przynajmniej 30 sekund na
jego schłodzenie oraz na ponowne naładowanie
akumulatora.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
3. Upewnić się, że wszystkie elementy sterowania są w
pozycji NEUTRALNEJ.
10. Po uruchomieniu silnika poprosić drugą osobę o
odłączenie ujemnego kabla rozruchowego (-) od
obudowy. Następnie odłączyć dodatni (+) kabel
rozruchowy (Rysunek 98).
4. Usiąść na fotelu operatora i poprosić drugą osobę o
realizację odpowiednich połączeń.
Informacja: Należy sprawdzić czy zewnętrzny
akumulator rozruchowy pracuje pod napięciem 12 V.
Ważne: Jeśli zasilanie jest pobierane z innego
urządzenia, należy sprawdzić, czy maszyny nie
stykają się ze sobą.
5. Przygotować silnik do uruchomienia (patrz
Uruchamianie i zatrzymywanie silnika (Strona 51)).
6. Zdjąć osłonę z bieguna rozruchowego (Rysunek 98).
83
Konserwacja układu
napędowego
Sprawdzanie poziomu oleju w
przekładni planetarnej zespołu
kotwiącego
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 100
godzinach—Należy sprawdzać poziom
oleju przekładni planetarnej zespołu
kotwiącego (ponadto sprawdzić, czy na
zewnątrz widoczny jest wyciek).
Co 500 godzin—Należy sprawdzać poziom oleju
przekładni planetarnej zespołu kotwiącego (ponadto
sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
Specyfikacja oleju SAE 85W140, poziom klasyfikacji API:
GL4
Pojemność przekładni planetarnej: około 1,2 l
Olej do przekładni Toro Premium Gear Oil jest dostępny w
autoryzowanych punktach serwisowych Toro. Numery części
znajdują się w katalogu części.
Rysunek 99
1. Okienko wziernika
1. Sprawdź poziom oleju na wzierniku przy każdej
przekładni planetarnej zespołu kotwiącego (Rysunek
99).
2. Korek z odpowietrznikiem
2. Wykręć korek z odpowietrznikiem i dolewaj oleju
do przekładni planetarnej, aż jego poziom widoczny
we wzierniku sięgnie co najmniej połowy wysokości
(Rysunek 99).
Informacja: Poziom oleju powinien zakrywać
połowę wysokości okienka wziernika.
3. Powtórz czynność w przekładni drugiego zespołu
kotwiącego.
Sprawdzanie poziomu oleju w
przekładni planetarnej napędu
gąsienicowego
Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin—Należy
sprawdzać poziom oleju przekładni
planetarnej silnika napędowego gąsienic
(ponadto sprawdzić, czy na zewnątrz
widoczny jest wyciek).
Specyfikacja oleju SAE 85W140, poziom klasyfikacji API:
GL4
Pojemność przekładni planetarnej: około 1,4 l
Olej do przekładni Toro Premium Gear Oil jest dostępny w
autoryzowanych punktach serwisowych Toro. Numery części
znajdują się w katalogu części.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Wyczyścić obszar wokół korków wlewu oleju
rozpuszczalnikiem czyszczącym (Rysunek 100).
84
Wymiana oleju w przekładni
planetarnej napędu
gąsienicowego
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 250
godzinach—Wymień olej w przekładni
planetarnej.
Co 800 godzin—Wymień olej w przekładni planetarnej
(lub co roku, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej).
Informacja: Jeśli to możliwe, należy wymieniać olej w
stanie rozgrzanym.
Rysunek 100
1. Korek otworu kontrolnego
poziomu oleju
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni.
2. Korek spustowy oleju (w
pozycji na godzinie 6)
2. Oczyścić obszar wokół korków wlewu oleju (Rysunek
100).
3. Obracać przekładnię planetarną, aż korek spustowy
oleju znajdzie się bezpośrednio poniżej korka wlewu
oleju (Rysunek 100).
3. Wyjąć korek otworu kontrolnego poziomu oleju
(Rysunek 100).
Informacja: Poziom oleju jest prawidłowy, gdy olej
sięga do dolnej krawędzi tego otworu.
4. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
5. Umieścić miskę drenażową pod otworem spustowym
oleju.
4. Jeśli olej jest poniżej dna otworu, dolać odpowiednią
ilość oleju, aż olej będzie na poziomie dolnej krawędzi
otworu.
6. Wyjąć korek otworu kontrolnego poziomu oleju.
7. Założyć korek spustowy oleju.
5. Założyć korek otworu kontrolnego poziomu oleju.
8. Napełnić przekładnię planetarną napędu łańcuchowego
olejem do wysokości dolnej krawędzi otworu kontroli
poziomu oleju.
9. Założyć korek otworu kontrolnego poziomu oleju.
10. Powtórzyć kroki 1 – 9, aby wymienić olej w przekładni
planetarnej po drugiej stronie urządzenia.
85
Sprawdzanie poziomu oleju w
przekładni planetarnej silnika
napędu obrotowego
Sprawdzanie oleju w
przekładni planetarnej silnika
napędu pchającego
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 100
godzinach—Należy sprawdzać poziom
oleju przekładni planetarnej napędu
obrotowego (ponadto sprawdzić, czy na
zewnątrz widoczny jest wyciek).
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 100
godzinach—Sprawdź olej w przekładni
planetarnej silnika napędu pchającego.
Co 500 godzin—Sprawdź olej w przekładni planetarnej
silnika napędu pchającego (lub co roku, w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej).
Co 500 godzin—Należy sprawdzać poziom oleju
przekładni planetarnej napędu obrotowego (ponadto
sprawdzić, czy na zewnątrz widoczny jest wyciek).
Specyfikacja oleju SAE 85W140, poziom klasyfikacji API:
GL4
Specyfikacja oleju SAE 85W140, poziom klasyfikacji API:
GL4
Pojemność przekładni planetarnej: około 0,24 l
Pojemność przekładni planetarnej: około 0,24 l
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Olej do przekładni Toro Premium Gear Oil jest dostępny w
autoryzowanych punktach serwisowych Toro. Numery części
znajdują się w katalogu części.
2. Sprawdź poziom oleju na wzierniku przy każdej
przekładni planetarnej silnika napędu pchającego
(Rysunek 103).
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Informacja: Poziom oleju powinien zakrywać
połowę wysokości okienka wziernika.
2. Sprawdź poziom oleju na wzierniku przekładni
planetarnej napędu obrotowego (Rysunek 101).
Informacja: Poziom oleju powinien się znajdować na
3/4 wysokości okienka wziernika.
Rysunek 102
1. Korek z odpowietrznikiem
3. Wykręć korek z odpowietrznikiem i dolewaj oleju
do przekładni planetarnej, aż jego poziom widoczny
we wzierniku sięgnie co najmniej połowy wysokości
(Rysunek 103).
Rysunek 101
1. Korek oleju silnika napędu
obrotowego
2. Okienko wziernika
2. Okienko wziernika
4. Powtórz we wszystkich 4 przekładniach planetarnych
silników napędu pchającego.
3. Wykręć korek otworu kontrolnego poziomu oleju,
jeżeli poziom oleju jest niski (Rysunek 101).
4. Założyć korek otworu kontrolnego poziomu oleju.
86
Sprawdzenie oleju w skrzyni
biegów napędu
Wymiana oleju w skrzyni
biegów napędu
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 100
godzinach—Sprawdź olej w skrzyni
biegów napędu.
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 100
godzinach—Wymień olej w skrzyni
biegów napędu.
Co 500 godzin—Wymień olej w skrzyni biegów
napędu (lub co roku, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej).
Co 500 godzin—Sprawdź olej w skrzyni biegów
napędu (lub co roku, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej).
Informacja: Jeśli to możliwe, należy wymieniać olej w
stanie rozgrzanym.
Specyfikacja oleju SAE 85W140, poziom klasyfikacji API:
GL4
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni i
przesunąć wózek do tyłu, aż oprze się o tylny
ogranicznik.
Pojemność przekładni planetarnej: około 2,7 l
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni,
zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Sprawdź poziom oleju na wzierniku skrzyni biegów
napędu (Rysunek 103).
Informacja: Poziom oleju powinien zakrywać
połowę wysokości okienka wziernika.
Rysunek 103
1. Okienko wziernika
3. Wykręć korek z odpowietrznikiem i dolewaj oleju do
skrzyni biegów, aż jego poziom widoczny we wzierniku
sięgnie co najmniej połowy wysokości (Rysunek 103).
87
8. Napełniaj skrzynię biegów, aż poziom oleju we
wzierniku przekroczy połowę wysokości (Rysunek
103).
9. Usuń środek uszczelniający z korpusu i pokrywy
skrzyni biegów (Rysunek 105).
Rysunek 105
10. Nałóż nowy środek uszczelniający do zastosowań
motoryzacyjnych klasy RTV wokół krawędzi pokrywy
(ramka B na Rysunek 105).
11. Nałóż pokrywę luźno na skrzynię biegów i wkręć luźno
6 śrub (ramka E na Rysunek 104).
12. Załóż osłonę wózka z powrotem na swoje miejsce i
wkręć luźno 2 śruby (ramka C na Rysunek 104).
13. Wkręć 2 śruby mocujące osłonę wózka do skrzyni
biegów (ramka B na Rysunek 104).
14. Dokręć 6 śrub skrzyni biegów i 2 śruby z boku osłony
wózka.
Rysunek 104
2. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
3. Wykręć 2 śruby i nakrętki na osłonie wózka (ramka B
na Rysunek 104).
4. Wykręć 2 śruby i nakrętki z boku osłony wózka
(ramka C na Rysunek 104).
5. Przesuń osłonę wózka do przodu (ramka D na Rysunek
104).
6. Wykręć 6 śrub ze skrzyni biegów (ramka E na Rysunek
104).
7. Zdejmij osłonę skrzyni biegów i usuń olej przez
odessanie (ramka F na Rysunek 104).
88
Serwisowanie gąsienic
Zmniejszanie napięcia gąsienic
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie—Sprawdzić napięcie gąsienic.
Jeśli gąsienica wygląda na zbyt napiętą, należy poluzować ją
w następujący sposób:
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
OSTRZEŻENIE
Smar w gąsienicy hydraulicznej jest pod bardzo
wysokim ciśnieniem – upewnij się, że zawór smaru
w układzie napinania gąsienicy nie poluzował się
bardziej niż o jeden obrót jednocześnie.
2. Usunąć brud i zanieczyszczenia wokół zaworu
smarowania napinacza gąsienicy (Rysunek 106).
Ważne: Przed rozpoczęciem regulacji napięcia
gąsienicy należy sprawdzić, czy cały obszar wokół
zaworu smarowania napinacza gąsienicy jest
czysty.
W przypadku wykręcenia zaworu smaru w układzie
napinania gąsienicy (hydrauliczny napinacz
gąsienicy) lub jego nadmiernego poluzowania może
nastąpić uwolnienie smaru, co może mieć poważne
skutki w postaci obrażeń ciała lub zagrożenia życia.
3. Wykręcić śruby zabezpieczające i zdjąć pokrywę, pod
którą znajduje się zawór smarowania układu napinania
gąsienicy.
Napinanie gąsienic
4. Obrócić zawór smarowy napięcia gąsienicy w lewo nie
więcej niż o 1 obrót (Rysunek 106).
Jeśli gąsienica wygląda na poluzowaną, należy napiąć ją w
następujący sposób:
Informacja: Wykonanie jednego obrotu spowoduje
uwolnienie smaru i poluzowanie gąsienicy.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
5. Gdy napięcie osiąga wartość 31 026 kPa, przekręcić
zawór smarowy napinania gąsienicy w prawo, aby go
dokręcić.
2. Usunąć brud i zanieczyszczenia wokół zaworu
smarowania napinacza gąsienicy (Rysunek 106).
6. Usunąć nadmiar smaru z okolicy zaworu.
Ważne: Przed rozpoczęciem regulacji napięcia
gąsienicy należy sprawdzić, czy obszar wokół
zaworu smarowania napinacza gąsienicy jest
czysty.
7. Założyć pokrywę i śruby mocujące.
8. Powtórzyć kroki 2 – 7, aby poluzować gąsienicę po
drugiej stronie urządzenia.
3. Wykręcić śruby zabezpieczające i pokrywę, pod którą
znajduje się zawór smarowania napinacza gąsienicy.
4. Wtłaczać smar do smarowniczki, aż napięcie osiągnie
wartość 31 026 kPa, jak pokazano na Rysunek 106.
Rysunek 106
Zawór smarowy napinacza gąsienicy
5. Usunąć nadmiar smaru z okolicy zaworu.
6. Założyć pokrywę i śruby mocujące.
7. Powtórzyć kroki 2 – 6, aby wyregulować napięcie
gąsienicy po drugiej stronie urządzenia.
89
Konserwacja układu
chłodzenia
Sprawdzanie poziomu
chłodziwa w chłodnicy
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
Specyfikacja chłodziwa: Roztwór 50/50 płynu
niezamarzającego (glikolu etylenowego) i wody lub
równoważny
OSTRZEŻENIE
Ilość chłodziwa silnika i chłodnicy: ok. 16.8 l
Przy uruchomionym silniku rośnie ciśnienie
chłodziwa w chłodnicy oraz jego temperatura.
Zdjęcie korka może spowodować wytryśnięcie
chłodziwa i poważne poparzenia.
OSTRZEŻENIE
Zdjęcie korka wlewu chłodnicy przy rozgrzanym
silniku może spowodować rozprysk chłodziwa i
oparzenia.
Nie odkręcać korka chłodnicy, gdy silnik jest
gorący. Pozwolić silnikowi na ostygnięcie przez co
najmniej 15 minut lub do czasu, aż korek chłodnicy
będzie wystarczająco chłodny, aby go dotknąć bez
ryzyka poparzenia.
• Przed zdjęciem korka wlewu chłodnicy należy
odpowiednio zabezpieczyć twarz.
• Przed zdjęciem korka wlewu chłodnicy
poczekać na schłodzenie układu chłodzenia do
temperatury poniżej 50°C.
Informacja: Układ chłodzenia jest napełniony roztworem
wody i środkiem przeciw zamarzaniu na bazie glikolu
etylenowego w proporcjach 50/50.
• Podczas sprawdzania i konserwowania
układu chłodzenia silnika postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni,
zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Poczekać na schłodzenie silnika.
3. Otworzyć tylne drzwiczki dostępowe (patrz Otwieranie
tylnych drzwiczek dostępowych (Strona 69)).
OSTRZEŻENIE
4. Sprawdzić poziom chłodziwa na wzierniku znajdującym
się na jednym z końców zbiornika chłodnicy (Rysunek
107).
Chłodziwo jest toksyczną substancją.
• Nie należy przechowywać chłodziwa w pobliżu
dzieci i zwierząt.
• Jeśli chłodziwo nie będzie ponownie używane,
należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Rysunek 107
1. Wziernik zbiornika
chłodziwa
2. Koniec zbiornika chłodnicy
• Jeśli poziom chłodziwa jest niski, dolać chłodziwa,
aż jego poziom sięgnie dolnej krawędzi szyjki wlewu
(patrz Napełnianie układu chłodziwem (Strona
93)).
•
90
Ważne: Nie przepełniać chłodnicy.
Jeżeli poziom chłodziwa jest prawidłowy, zamknąć
tylne drzwiczki dostępowe.
Spuszczanie chłodziwa z układu
Sprawdzanie stanu elementów
układu chłodzącego
Ważne: Nie wylewać chłodziwa na ziemię ani nie
przelewać go do niezatwierdzonego pojemnika, który
może być nieszczelny.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 300 godzin/Co rok
(Zale¿nie od tego, co nast¹pi pierwsze)
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni,
zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Sprawdzić stan układu chłodzącego i określić, czy nie
przecieka i nie został uszkodzony, a przewody i obejmy się nie
poluzowały. Wyczyścić, naprawić, dokręcić i w razie potrzeby
wymienić wszystkie niezbędne składniki.
2. Poczekać na schłodzenie silnika.
3. Otworzyć tylne drzwiczki dostępowe.
Informacja: Po otwarciu tylnych drzwiczek
dostępowych spojrzeć w lewo. W lewym tylnym
narożniku przedziału znajduje się korek spustowy.
Sprawdzanie stężenia
chłodziwa
4. Umieścić miskę drenażową pod korkiem (Rysunek
108).
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin/Co
rok (Zale¿nie od tego, co nast¹pi
pierwsze)—Przed rozpoczęciem sezonu
zimowego należy sprawdzić stężenie
chłodziwa.
Informacja: Do chłodnicy i silnika można
wprowadzić 16,8 l chłodziwa.
Należy sprawdzić stężenie środka przeciw zamarzaniu
– glikolu etylenowego – w chłodziwie. Sprawdzić, czy
chłodziwo jest mieszanką glikolu etylenowego i wody w
proporcjach 1:1.
Informacja: Mieszanka glikolu etylenowego i wody w
proporcjach 1:1 będzie chroniła silnik w temperaturach do
-37 °C w ciągu całego roku.
Za pomocą próbnika do badania stężenia chłodziwa należy
sprawdzić, czy chłodziwo jest mieszanką glikolu etylenowego
i wody w proporcjach 1:1. Próbę przeprowadzić zgodnie z
instrukcjami producenta.
Czyszczenie układu
chłodzenia
Rysunek 108
1. Korek spustowy chłodnicy
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin/Co rok
(Zale¿nie od tego, co nast¹pi pierwsze)
(Układ należy także wyczyścić, gdy
chłodziwo zostanie zabrudzone lub
nabierze rdzawego koloru.)
5. Otworzyć korek spustowy chłodnicy i poczekać, aż
całe chłodziwo spłynie.
Informacja: Należy przekazać chłodziwo do
utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
6. Oczyścić gwint na korku spustowym i nałożyć 3
warstwy teflonowej taśmy uszczelniającej.
7. Zamknąć korek spustowy (Rysunek 108).
91
Płukanie układu chłodzenia
G.
Zamknąć korek spustowy.
3. Przepłukać układ chłodzenia w następujący sposób:
Ilość chłodziwa silnika i chłodnicy: ok. 16.8 l
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
A. Otworzyć korek wlewowy.
B.
Napełnij chłodnicę czystą wodą (Rysunek 110).
2. Przygotować układ chłodzenia w następujący sposób:
A. Sprawdzić, czy chłodziwo zostało odprowadzone
z chłodnicy, a zawór spustowy jest zamknięty
(patrz Spuszczanie chłodziwa z układu (Strona
91)).
B.
Uzupełnić chłodnicę roztworem czyszczącym,
wprowadzając go przez wlew (Rysunek 109).
Informacja: Należy użyć środka czyszczącego
21 g węglanu sodu na każde 17 l wody. Można
również użyć dostępnego w handlu odpowiednika.
Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi
do roztworu czyszczącego.
Rysunek 110
1. Szyjka wlewu
3. Czysta woda
2. Lejek
C.
Zamknąć korek wlewowy.
D.
Uruchomić silnik na 5 minut lub do osiągnięcia
przez chłodziwo temperatury 82°C, a następnie
wyłączyć silnik.
OSTROŻNIE
Rysunek 109
1. Szyjka wlewu (chłodnica)
Woda jest gorąca i może spowodować
oparzenia.
3. Roztwór czyszczący do
układu chłodzącego
Nie zbliżać się do wylotu spustu
chłodziwa.
2. Lejek
C.
Zamknąć korek spustowy (Rysunek 108).
E. Otworzyć korek spustowy i spuścić wodę do miski
drenażowej.
Ważne: Nie zakładać korka wlewu
chłodnicy.
D.
Uruchomić silnik na 5 minut lub do osiągnięcia
przez chłodziwo temperatury 82°C, a następnie
wyłączyć silnik.
OSTROŻNIE
Oczyścić gwint na korku spustowym i nałożyć 3
warstwy teflonowej taśmy uszczelniającej.
G.
Jeśli woda odprowadzona z chłodnicy jest brudna,
wykonywać kroki 3–A do 3–E tak długo, dopóki
woda nie będzie czysta.
H. Zamknąć korek spustowy (Rysunek 108).
Roztwór czyszczący jest gorący i może
spowodować oparzenia.
Nie zbliżać się do wylotu spustu
chłodziwa.
E. Otworzyć zawór spustowy i spuścić roztwór
czyszczący do miski drenażowej.
F.
F.
Oczyścić gwint na korku spustowym i nałożyć 3
warstwy teflonowej taśmy uszczelniającej.
92
Napełnianie układu chłodziwem
4. Napełnić chłodnicę chłodziwem tak, aby płyn osiągnął
poziom dolnej części wlewu (Rysunek 113).
Ważne: Należy napełnić układ chłodzenia tak,
aby uniknąć powstania pęcherzyków powietrza w
chłodzonych obszarach. Nieprawidłowe odpowietrzenie
układu chłodzenia może skutkować poważnym
uszkodzeniem silnika i układu chłodzenia.
Informacja: Do chłodnicy i silnika można
wprowadzić 16,8 l chłodziwa.
3
Ważne: Należy wprowadzić roztwór glikolu
etylenowego i wody w proporcjach 1:1 lub odpowiednik
tej mieszaniny. Najniższa temperatura otoczenia
pozwalająca na eksploatację tego roztworu wynosi -37°C.
Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa, należy zmienić
proporcje roztworu. Roztwór glikolu etylenowego i wody
lub jego odpowiednik musi być używany przez cały rok.
2
1
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Wykręcić śruby z pokrywy dostępowej do chłodziwa
między przednią i tylną pokrywą silnika.
G022028
Rysunek 113
1. Poziom chłodziwa (na dole 3. Roztwór glikolu
etylenowego i wody (w
szyjki wlewu)
proporcji 1:1) lub jego
odpowiednik.
2. Szyjka wlewu
5. Założyć korek wlewu chłodnicy i upewnić się, że został
dokładnie dokręcony (Rysunek 112).
6. Uruchomić silnik, ustaw przepustnicę na połowie mocy
i odczekać 5 minut.
7. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Rysunek 111
1. Pokrywa dostępowa do
chłodziwa
8. Odczekać 30 minut, a następnie sprawdzić na wzierniku
chłodnicy poziom chłodziwa (patrz Sprawdzanie
poziomu chłodziwa w chłodnicy (Strona 90)).
2. Śruby
Informacja: Jeśli jest niski, dolej chłodziwa.
3. Odkręcić korek chłodnicy (Rysunek 112).
Rysunek 112
1. Korek wlewu chłodnicy
93
Sprawdzanie naprężenia paska
Konserwacja pasków
napędowych
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Serwisowanie paska
napędowego silnika
2. Otwórz przednią pokrywę maszyny.
3. Ustawić liniał mierniczy nad paskiem i kołami
pasowymi w sposób pokazany w Rysunek 114.
OSTRZEŻENIE
Dotknięcie obracającego się paska może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Przed rozpoczęciem pracy w pobliżu pasków
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Sprawdzanie stanu paska
Okres pomiędzy przeglądami: Co 250 godzin
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otwórz przednią pokrywę maszyny.
3. Sprawdzić, czy pasek nie jest przecięty lub popękany,
nie ma poluzowanych przewodów i czy nie widać
smaru, oleju, skręceń lub innych oznak nadmiernego
zużycia (Rysunek 114).
Informacja: Należy wymienić zużyty lub uszkodzony
pasek.
Rysunek 114
4. Docisnąć pasek do punktu środkowego między kołem
pasowym wentylatora i kołem pasowym alternatora
(patrz Rysunek 114).
Informacja: Zakres odkształcenia pasa od liniału nie
powinien przekraczać 7–9 mm przy nacisku o sile 10 kg.
5. Jeśli naprężenie pasa jest powyżej lub poniżej
określonego zakresu, dopasować je (patrz
Dostosowywanie naprężenia paska (Strona 95)).
94
Konserwacja instalacji
hydraulicznej
Dostosowywanie naprężenia paska
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otwórz przednią pokrywę maszyny.
Serwisowanie układu
hydraulicznego
3. Poluzuj nakrętkę i śrubę na punkcie obrotu alternatora
(patrz Rysunek 115).
Zbiornik oleju hydraulicznego jest fabrycznie napełniony
ilością około 170 l oleju hydraulicznego wysokiej jakości.
Należy sprawdzić poziom płynu hydraulicznego przed
pierwszym uruchomieniem silnika. Powtarzać tę
czynność codziennie. Zalecany olej zamienny to:
Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (dostępny
w pojemnikach o poj. 5 galonów lub beczkach o poj. 55
galonów. W autoryzowanym punkcie serwisowym Toro
uzyskać można numery części).
Alternatywne płyny: Jeśli płyn hydrauliczny firmy Toro
nie jest dostępny, należy użyć innego płynu spełniającego
wszystkie istotne poniższe parametry, zgodnego ze
specyfikacjami branżowymi. Nie zalecamy stosowania płynu
syntetycznego. Aby określić odpowiedni produkt, należy
skontaktować się z dealerem środków smarnych.
Rysunek 115
1. Śruba alternatora
2. Nakrętka (punkt obrotu
alternatora)
3. Alternator
4. Śruba (punkt obrotu
alternatora)
Informacja: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wykorzystania
niewłaściwych zamienników. Dlatego też należy korzystać
wyłącznie z markowych produktów, których prawidłowa
praca jest gwarantowana przez producenta.
4. Poluzować śrubę regulacyjną na alternatorze (patrz
Rysunek 115).
Płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku
lepkości i niskiej temperaturze płynięcia, ISO
VG 46
5. Odsunąć alternator od silnika, aby zwiększyć
naprężenie paska. Następnie przesunąć pasek do
silnika, aby zmniejszyć jego naprężenie (patrz Rysunek
115).
Właściwości materiału:
6. Dokręcić śrubę regulacyjną alternatora (Rysunek 115).
Lepkość ASTM D445
7. Sprawdzić naprężenie paska (patrz Sprawdzanie
naprężenia paska (Strona 94)).
42.2 cSt przy 40°C
7.8 cSt przy 100°C
8. Jeśli naprężenie paska jest prawidłowe, dokręcić
nakrętkę i śrubę przy osi obrotu alternatora (patrz
Rysunek 115). W przeciwnym razie powtórzyć kroki
od 4 do 7.
Wskaźnik lepkości ASTM
D2270
158
Temperatura krzepnięcia,
ASTM D97
Dane techniczne:
-6°C
Vickers I-286-S (poziom jakości),
Vickers M-2950-S (poziom
jakości), Denison HF-0
Informacja: Większość płynów hydraulicznych jest
niemal bezbarwna, co utrudnia obserwację potencjalnych
nieszczelności. Dostępny jest czerwony barwnik dla układów
hydraulicznych w butelkach o pojemności 20 ml. Jedna
butelka wystarcza na 15–22 l oleju hydraulicznego. Aby
zamówić olej hydrauliczny, należy skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą Toro.
Informacja: Jeśli temperatura otoczenia przekracza 43°C,
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Toro, aby
uzyskać informacje o zalecanych płynach.
95
Sprawdzanie płynu hydraulicznego
7. Założyć korek na szyjkę wlewu.
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
Wymiana płynu hydraulicznego
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin/Co rok
(Zale¿nie od tego, co nast¹pi pierwsze)
Sprawdzać płyn hydrauliczny w następujący sposób:
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Odczekać 10 minut, aż silnik się schłodzi i olej
hydrauliczny ustabilizuje.
3. Otworzyć tylne drzwiczki dostępowe.
4. Poziom oleju sprawdzić na wzierniku na zbiorniku
hydraulicznym (Rysunek 116).
Ważne: Jeśli płyn zostanie zanieczyszczony, należy
skontaktować się z autoryzowanym dealerem Toro,
ponieważ konieczne będzie wówczas płukanie układu.
Zanieczyszczony płyn ma mleczny lub czarny wygląd w
porównaniu z czystym olejem.
Ważne: Użycie innego filtra może spowodować utratę
gwarancji na niektóre elementy.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Otwórz tylne drzwiczki dostępowe.
3. Podnieść urządzenie przy użyciu odpowiedniego
sprzętu.
OSTRZEŻENIE
Podnoszenie urządzenia wyłącznie
na podnośnikach hydraulicznych lub
mechanicznych może być niebezpieczne.
Podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne
mogą nie mieć wystarczającego podparcia
lub mogą działać wadliwie, wskutek czego
urządzenie spadnie, co może spowodować
obrażenia ciała lub zagrożenie życia.
Rysunek 116
1. Pełny poziom oleju
2. Niski poziom oleju
Nie należy polegać wyłącznie na
podnośnikach hydraulicznych ani
mechanicznych jako podparciu urządzenia.
5. Jeżeli poziom jest niski, odkręcić korek zbiornika
oleju hydraulicznego (Rysunek 117), dolać niewielką
ilość oleju i odczekać 2 minuty, aż poziom oleju we
wzierniku się ustabilizuje (Rysunek 116).
Należy stosować odpowiednie podpórki lub
kozły.
Informacja: Jeśli olej ma temperaturę otoczenia lub
silnik nie był uruchamiany tego dnia, poziom oleju
osiągnie wysokość od 1/2 do 2/3 wysokości wziernika.
4. Ustawić duży pojemnik w celu zebrania płynu pod
zbiornikiem płynu hydraulicznego.
5. Wyjąć korek spustowy z dna zbiornika płynu
hydraulicznego i poczekać aż płyn całkowicie ścieknie.
6. Oczyścić gwint na korku spustowym i nałożyć 3
warstwy teflonowej taśmy uszczelniającej.
7. Spuścić płyn hydrauliczny do pojemnika.
Ważne: Pojemność zbiornika oleju
hydraulicznego wynosi 170 l. Należy więc
się upewnić, czy pojemnik do zebrania płynu ma
pojemność co najmniej 182 l.
8. Gdy płyn hydrauliczny przestanie spływać, założyć
korek spustowy.
Rysunek 117
9. Napełnić zbiornik płynem hydraulicznym.
1. Zatyczka zbiornika hydraulicznego
Ważne: Należy używać wyłącznie zalecanych
płynów hydraulicznych. Używanie innych płynów
może spowodować uszkodzenie układu.
6. Dolewać odpowiedni olej niewielkimi porcjami, aż jego
poziom osiągnie znak Full na wzierniku.
96
Wymiana filtra hydraulicznego
wysokiego ciśnienia
10. Założyć korek na zbiornik.
11. Uruchomić silnik i korzystać ze wszystkich układów
hydraulicznych w celu rozprowadzenia płynu
hydraulicznego w całym układzie.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin
12. Sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek wycieków, po
czym zatrzymać silnik.
OSTRZEŻENIE
Przed zdemontowaniem filtra hydraulicznego
wysokiego ciśnienia upewnij się, że kluczyk
zapłonu jest w pozycji OFF. W filtrze hydraulicznym
wysokiego ciśnienia panuje bardzo wysokie
ciśnienie, które w przypadku uwolnienia przy
pracującym silniku może spowodować poważne
obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny.
13. Sprawdzić poziom płynu i dolać tyle, aby poziom
wzrósł do oznaczenia Full na wskaźniku.
Informacja: Nie przepełniaj zbiornika.
Wymiana filtra ciśnieniowego oleju
hydraulicznego
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 500 godzin/Co 6
miesięcy (Zale¿nie od tego, co nast¹pi
pierwsze)
2. Otwórz przednią pokrywę maszyny.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
3. Umieść miskę spustową lub kilka szmatek pod filtrem
ciśnieniowym (Rysunek 119).
2. Otwórz przednią pokrywę maszyny.
3. Umieść miskę spustową lub kilka szmatek pod filtrem
ciśnieniowym oleju hydraulicznego (Rysunek 118).
Rysunek 119
1. Filtr hydrauliczny wysokiego ciśnienia
4. Obróć filtr hydrauliczny wysokiego ciśnienia w lewo i
wyjmij filtr (Rysunek 119).
Rysunek 118
1. Filtr ciśnieniowy oleju hydraulicznego
5. Czystą szmatką przetrzyj powierzchnię przylgową filtra
hydraulicznego wysokiego ciśnienia.
4. Obróć filtr ciśnieniowy oleju hydraulicznego w lewo i
wyjmij filtr (Rysunek 118).
6. Przyłóż nowy filtr hydrauliczny wysokiego ciśnienia
do miejsca osadzenia i obracaj nim w prawo aż do
osiągnięcia momentu 61 N·m, jak pokazano na
Rysunek 119.
Informacja: Wyrzuć filtr ciśnieniowy oleju
hydraulicznego.
5. Czystą szmatką przetrzyj powierzchnię przylgową filtra
ciśnieniowego oleju hydraulicznego.
6. Przyłóż nowy filtr ciśnieniowy do miejsca osadzenia i
obracaj nim w prawo, aż uszczelka filtra zetknie się z
adapterem (Rysunek 118).
97
Wymiana filtra powrotnego oleju
hydraulicznego
OSTRZEŻENIE
Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem
może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 1000 godzin
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Przed wprowadzeniem płynu pod ciśnieniem
w układzie hydraulicznym upewnić się, czy
wszystkie przewody hydrauliczne są w dobrym
stanie i czy wszystkie złącza hydrauliczne oraz
armatura są szczelne.
2. Otwórz tylne drzwiczki dostępowe.
3. Umieść miskę spustową lub kilka szmatek pod filtrem
ciśnieniowym (Rysunek 120).
• Uważaj, aby nie przysuwać się do wycieków z
otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn
hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.
• Wycieki płynu hydraulicznego można
zlokalizować za pomocą kartonu lub papieru.
• Przed wykonaniem czynności przy tym układzie
dokonać w sposób bezpieczny całkowitej
dekompresji w układzie hydraulicznym.
• Jeśli płyn hydrauliczny zostanie wstrzyknięty
w skórę, niezwłocznie skonsultować się z
lekarzem.
Sprawdzenie portów do prób układu
hydraulicznego
Rysunek 120
Widoczne są przednie śruby
1. Filtr powrotny oleju
hydraulicznego
Porty do prób służą do badania ciśnienia w obwodach
hydraulicznych. Aby uzyskać więcej informacji należy
skontaktować się z autoryzowanym punkcie serwisowym
firmy Toro.
2. Śruby
4. Trzymając filtr powrotny jedną ręką od spodu, wykręć
4 śruby pokazane na Rysunek 120.
Informacja: W tylnej części filtra znajdują się jeszcze
2 śruby, które należy wykręcić.
5. Pociągnij filtr do dołu, aby go zdemontować.
6. Czystą szmatką przetrzyj powierzchnię przylgową filtra
powrotnego oleju hydraulicznego.
7. Przyłóż nowy filtr powrotny oleju hydraulicznego do
jego miejsca zamocowania i wkręć 4 śruby (Rysunek
120).
Sprawdzanie przewodów hydraulicznych
Okres pomiędzy przeglądami: Co 2 lata—Należy wymienić
poluzowane przewody elastyczne.
Należy codziennie sprawdzać przewody hydrauliczne pod
kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych
wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod
wpływem czynników środowiskowych i chemicznych. Przed
ponownym uruchomieniem wykonać wszystkie niezbędne
czynności naprawcze.
98
Konserwacja pompy
płuczki wiertniczej
Sprawdzanie poziomu oleju w pompie
płuczki wiertniczej
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie—Sprawdź olej w pompie
płuczki wiertniczej.
Serwisowanie pompy płuczki
wiertniczej
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Pompa płuczki wiertniczej wysyłana jest z olejem w skrzyni
korbowej. Jednak przed pierwszym uruchomieniem silnika i
po jego wyłączeniu należy sprawdzić poziom oleju.
2. Wykręć korek kontroli poziomu oleju ze skrzyni
korbowej (Rysunek 121).
• Wkręć korek z powrotem, jeżeli z otworu kontroli
Pojemność skrzyni korbowej wynosi 3,8 l.
poziomu oleju zacznie wypływać olej.
Używać wyłącznie wysokiej jakości oleju silnikowego, który
spełnia wymagania następujących specyfikacji:
Informacja: Poziom oleju jest poprawny, jeżeli
z otworu zaczyna wypływać olej lub jeśli poziom
oleju sięga do korka.
• wymagany poziom klasyfikacji API: CH 4-CI-4 lub
• Jeżeli olej nie wypływa z otworu kontroli poziomu
wyższy
oleju lub poziom oleju nie sięga do korka, wkręć
korek kontroli poziomu oleju i otwórz korek wlewu
oleju, aby dodać odpowiedni olej.
• Olej: bez dodatków czyszczących o lepkości 80W-90 wg
SAE w temperaturach powyżej 0°C
Olej silnikowy Toro Premium dostępny jest u dealera.
Numery części znajdują się w katalogu części. Aby uzyskać
dalsze zalecenia, należy także zapoznać się z dołączonym do
maszyny Podręcznikiem operatora silnika.
Rysunek 121
1. Korek wlewu oleju
2. Korek otworu kontrolnego
poziomu oleju
3. Upewnić się, czy olej znajduje się w przewodzie
napełniania oleju, jak pokazano na Rysunek 121.
Informacja: Jeśli poziom oleju znajduje się poniżej
linii napełniania oleju, patrz krok 8 w rozdziale
Wymiana oleju w pompie płuczki wiertniczej (Strona
100); należy dolać odpowiednią ilość oleju.
99
Wymiana oleju w pompie płuczki
wiertniczej i filtra ciśnieniowego
Wymiana oleju w pompie płuczki
wiertniczej
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Okres pomiędzy przeglądami: Co 500 godzin—Należy
wymienić olej pompy płuczki wiertniczej.
2. Otwórz przednią pokrywę maszyny.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
3. Umieść miskę spustową lub kilka szmatek pod filtrem
ciśnieniowym (Rysunek 123).
2. Poczekać na schłodzenie silnika.
3. Obniżyć ramę pchającą i upewnić się, że założona
jest blokada siłownika (patrz Instalowanie blokady
siłownika (Strona 70)).
4. Wyjąć korek spustowy i umieścić miskę drenażową pod
otworem spustowym (Rysunek 122).
Rysunek 123
1. Filtr ciśnieniowy
4. Obróć filtr ciśnieniowy w lewo i wyjmij filtr (Rysunek
123).
Informacja: Wyrzuć filtr ciśnieniowy.
Rysunek 122
1. Korek wlewu oleju
5. Czystą szmatką przetrzyj powierzchnię przylgową filtra
ciśnieniowego.
3. Miska drenażowa
6. Przyłóż nowy filtr ciśnieniowy do miejsca osadzenia i
obracaj nim w prawo, aż uszczelka filtra zetknie się z
adapterem (Rysunek 123).
2. Korek spustowy
5. Oczyścić gwint na korku spustowym i nałożyć 3
warstwy teflonowej taśmy uszczelniającej.
6. Poczekać, aż cały olej spłynie z korka spustowego do
miski drenażowej (Rysunek 122).
7. Założyć korek spustowy.
8. Wykręcić korek wlewu oleju (Rysunek 122) i dolać
około 1,8 l oleju lub do osiągnięcia poziomu korka
kontroli poziomu oleju, jak pokazano na Rysunek 121.
100
Przygotowanie układu
płuczki wiertniczej do niskich
temperatur
Jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C, należy przygotować
urządzenie w poniżej podany sposób po wierceniu.
1. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Przygotować urządzenie do obiegu płynu
niezamarzającego w następujący sposób:
A. Umieścić miskę drenażową pod wrzecionem
wiertniczym w celu zebrania wyciekającego płynu
niezamarzającego (Rysunek 124).
Rysunek 126
1. Korek zbiornika płynu
niezamarzającego
1
D.
2. Zbiornik płynu
niezamarzającego
Sprawdzić, czy zbiornik płynu niezamarzającego
jest pełny (Rysunek 126).
3. Uruchomić obieg płynu niezamarzającego w
następujący sposób:
A. Otworzyć zawór płynu niezamarzającego w
tylnym przedziale (Rysunek 127).
G022139
2
Rysunek 124
1. Wrzeciono wiertnicze
B.
2. Miska drenażowa
Upewnić się, czy korek na wlocie pompy płuczki
wiertniczej został założony (Rysunek 125).
Rysunek 127
1. Zawór płynu niezamarzającego
B.
Rysunek 125
1. Wlot płuczki wiertniczej do pompy
C.
Zdjąć korek ze zbiornika płynu niezamarzającego
pompy płuczki wiertniczej (Rysunek 126).
101
Otworzyć zawór w pobliżu tylnego przedziału
(Rysunek 128).
Konserwacja kabiny
Wymiana filtra powietrza w
kabinie
1. Otwórz drzwi kabiny (patrz Otwieranie drzwi (tylko
model z kabiną) (Strona 64)).
2. Należy zaparkować maszynę na równej powierzchni,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
3. Wykręć śrubę i zdejmij pokrywę, pod którą znajduje się
filtr powietrza (Rysunek 129).
Rysunek 128
1. Zawór w pozycji otwartej
C.
Uruchomić urządzenie i włączyć pompę płuczki
wiertniczej.
D.
W razie potrzeby dolać płynu niezamarzającego
do zbiornika (Rysunek 126).
E. Gdy płyn niezamarzający wylatuje przez
wrzeciono wiertnicze (Rysunek 124), wyłączyć
pompę.
4. Wyłączyć urządzenie.
5. Założyć korek na zbiornik płynu niezamarzającego
(Rysunek 126).
6. Zamknąć zawór płynu niezamarzającego (Rysunek
127).
Rysunek 129
1. Śruba
2. Pokrywa filtra powietrza
4. Wyjmij filtr powietrza z obudowy i wymień wkład filtra
(Rysunek 130).
102
Czyszczenie
Czyszczenie osprzętem
natryskowym z przewodem
giętkim
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub
codziennie
Urządzenie wyposażone jest w osprzęt natryskowy z
przewodem giętkim, który można wykorzystać do czyszczenia
urządzenia i żerdzi.
Ważne: Nie używać osprzętu natryskowego do
elementów elektronicznych urządzenia. Przed
czyszczeniem urządzenia metodą natryskową upewnić
się, czy maska silnika jest opuszczona.
Rysunek 130
1. Filtr powietrza
3. Śruba
2. Pokrywa filtra powietrza
Ważne: Jeżeli temperatura na zewnątrz wynosi poniżej
zera, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
należy zapoznać się z informacjami w rozdziale
Przygotowanie układu płuczki wiertniczej do niskich
temperatur (Strona 101).
Napełnianie zbiornika płynu
spryskiwacza przedniej szyby
Aby możliwe było wykorzystanie osprzętu natryskowego,
należy wykonać następujące czynności:
1. Otwórz drzwi kabiny (patrz Otwieranie drzwi (tylko
model z kabiną) (Strona 64)).
1. Zaparkować maszynę na równej powierzchni.
2. Otwórz pokrywkę zbiornika płynu do spryskiwacza
przedniej szyby (Rysunek 131).
2. Używając prawego manipulatora, WYŁĄCZYĆ pompę
płuczki wiertniczej; patrz Przycisk dolny (Strona 31) w
Prawy manipulator – tryb I (Strona 31).
3. Upewnić się, że dostępne jest źródło czystej wody do
podłączenia do pompy płuczki wiertniczej.
4. Upewnić się, że zawór w pobliżu tylnego przedziału
jest w pozycji ZAMKNIĘTEJ (Rysunek 132).
Rysunek 131
1. Zbiornik płynu do
spryskiwacza przedniej
szyby
2. Pokrywka zbiornika płynu
do spryskiwacza przedniej
szyby
3. Napełnij zbiornik do pełna płynem do spryskiwania
przedniej szyby (Rysunek 131).
Rysunek 132
1. Zawór
4. Zamknij pokrywkę zbiornika płynu do spryskiwacza
przedniej szyby (Rysunek 131).
5. Podłączyć przewód giętki osprzętu natryskowego do
złączki (Rysunek 133).
103
Przechowywanie
1. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Usuń zanieczyszczenia i brud z całego urządzenia, patrz
Czyszczenie osprzętem natryskowym z przewodem
giętkim (Strona 103).
3. Wyczyścić filtr powietrza (patrz Serwisowanie układu
filtrowania powietrza (Strona 73)).
4. Nasmarować wiertnicę (patrz Smarowanie maszyny
(Strona 71)).
Rysunek 133
5. Naładować akumulator (patrz Ładowanie
akumulatora (Strona 82).
1. Złącze do podłączenia osprzętu natryskowego z
przewodem giętkim
6. Sprawdzić i wyregulować napięcie gąsienicy (patrz
Serwisowanie gąsienic (Strona 89)).
6. Używając prawego manipulatora, WŁĄCZYĆ pompę
płuczki wiertniczej; patrz Przycisk dolny (Strona 31) w
Prawy manipulator – tryb I (Strona 31).
7. Przed składowaniem przez zimę sprawdzić płyn
chłodzący (patrz Kontrola układu chłodzenia (Strona
51)).
7. Używając przełącznika, wyregulować wydatek pompy
płuczki wiertniczej, aby uzyskać pożądane ciśnienie
wody.
8. Przygotować układ płuczki wiertniczej do niskich
temperatur (patrz Przygotowanie układu płuczki
wiertniczej do niskich temperatur (Strona 101)).
Informacja: Patrz Przełącznik dwustabilny (Strona
31) w Prawy manipulator – tryb I (Strona 31), aby
zwiększyć wydatek pompy płuczki wiertniczej.
9. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty.
Naprawić lub wymienić wszystkie części, które są
uszkodzone.
Informacja: Patrz Przełącznik dwustabilny (Strona
32) w Prawy manipulator – tryb II (Strona 32), aby
zmniejszyć wydatek pompy płuczki wiertniczej.
10. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie
metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym
zakładzie serwisowym.
11. Maszynę należy przechowywać w czystym, suchym
pomieszczeniu. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i przechować
w łatwym do zapamiętania miejscu.
8. Podczas używania osprzętu natryskowego przytrzymać
dźwignię i czyścić urządzenie oraz żerdzie metodą
natryskową.
12. Przykryć maszynę w sposób, który pozwoli ją ochronić
i utrzymać w czystości.
Czyszczenie części z tworzywa
sztucznego i żywicy
Należy unikać stosowania benzyny, nafty, rozcieńczalnika
itp. podczas czyszczenia szyb, konsoli, zestawu wskaźników,
monitora, przyrządów z tworzywa sztucznego itp. Do mycia
tych części stosować wyłącznie wodę, łagodne mydło i
miękką ściereczkę.
Użycie benzyny, nafty, rozcieńczalnika itp. do czyszczenia
części z tworzyw sztucznych spowoduje ich odbarwienie,
pęknięcia lub odkształcenie.
104
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozrusznik nie działa.
Wał korbowy obraca się, ale silnik się nie
uruchamia.
Możliwa przyczyna
Usuwanie usterek
1. ODŁĄCZNIK AKUMULATORA jest w pozycji
OFF (wył.).
1. Przekręć ODŁĄCZNIK AKUMULATORA do
pozycji ON (wł.).
2. Połączenia elektryczne skorodowały
lub poluzowały się.
3. Bezpiecznik przepalił się lub poluzował.
4. Akumulator rozładował się.
5. Przekaźnik lub przełącznik jest
uszkodzony.
6. Doszło do uszkodzenia rozrusznika lub
jego cewki elektromagnetycznej.
7. Wewnętrzny element silnika zatarł się.
2. Sprawdź połączenia elektryczne pod
kątem prawidłowego styku.
3. Popraw lub wymień bezpiecznik.
4. Naładuj lub wymień akumulator.
5. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
6. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
7. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
1. Zastosowano niewłaściwą procedurę
uruchamiania.
1. Patrz rozdział Włączanie i wyłączanie
silnika.
2. Zbiornik paliwa jest pusty.
2. Napełnij zbiornik paliwa świeżym
paliwem.
3. Otwórz zawór odcinający paliwo.
3. Zawór odcinający paliwo jest
zamknięty.
4. W układzie paliwowym są
zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidłowe paliwo.
5. Filtr paliwa jest zatkany.
6. Paliwo jest zapowietrzone.
7. Świece żarowe nie działają.
8. Wał korbowy obraca się wolno.
9. Filtry powietrza są brudne.
1 Filtr paliwa jest zatkany.
0.
1 Nieprawidłowy rodzaj paliwa do
1. warunków zimowych.
1
2.
1
3.
1
4.
Niskie sprężanie.
Dysze wtryskowe i pompy działają
nieprawidłowo.
Solenoid ETR jest uszkodzony.
105
4. Spuść paliwo i przepłucz układ
paliwowy, a następnie dolej świeżego
paliwa.
5. Wyczyść lub wymień przewody
paliwowe.
6. Odpowietrz dysze i sprawdź pod
kątem wycieków przy połączeniach
elastycznych przewodów paliwowych i
złączach pomiędzy zbiornikiem paliwa
a silnikiem.
7. Sprawdź bezpiecznik, świece żarowe
i okablowanie.
8. Sprawdź akumulator, lepkość
oleju i rozrusznik (skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem).
9. Przeprowadź serwisowanie filtrów
powietrza.
1 Wymień filtr paliwa.
0.
1 Spuść paliwo z układu paliwowego i
1. wymień filtr paliwa. Dolej świeżego
paliwa o klasie odpowiedniej do
temperatury otoczenia. Konieczne
może być rozgrzanie całej maszyny.
1 Skontaktuj się z przedstawicielem
2. autoryzowanego serwisu.
1 Skontaktuj się z przedstawicielem
3. autoryzowanego serwisu.
1 Skontaktuj się z przedstawicielem
4. autoryzowanego serwisu.
Problem
Silnik uruchamia się, ale po chwili gaśnie.
Możliwa przyczyna
1. Zatkany odpowietrznik zbiornika
paliwa.
1. Poluzuj korek. Jeśli silnik pracuje z
odkręconym korkiem, wymień korek.
2. W układzie paliwowym są
zanieczyszczenia lub woda.
3. Filtr paliwa jest zatkany.
4. Paliwo jest zapowietrzone.
2. Spuść paliwo i przepłucz układ
paliwowy; dolej świeżego paliwa.
3. Wymień filtr paliwa.
4. Odpowietrz dysze i sprawdź pod
kątem wycieków przy połączeniach
przewodów paliwowych i złączach
pomiędzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.
5. Spuść paliwo z układu paliwowego i
wymień filtr paliwa. Dolej świeżego
paliwa o jakości odpowiedniej do
temperatury otoczenia.
6. Wyczyść lub wymień ekran
iskrochronu.
7. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
5. Nieprawidłowy rodzaj paliwa do
warunków zimowych.
6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
7. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
Silnik pracuje, ale stuka lub pracuje z
przerwami.
1. W układzie paliwowym są
zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidłowe paliwo.
1. Spuść paliwo i przepłucz układ
paliwowy; dolej świeżego paliwa.
2. Paliwo jest zapowietrzone.
2. Odpowietrz dysze i sprawdź pod
kątem wycieków przy połączeniach
przewodów paliwowych i złączach
pomiędzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.
3. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
4. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
5. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
6. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
7. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
3. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
4. Niskie sprężanie.
5. Ustawienie synchronizacji pompy
wtryskowej jest nieprawidłowe.
6. Występuje nadmierne nagromadzanie
się węgla.
7. Zużycie wewnętrzne lub uszkodzenie.
Silnik nie pracuje na jałowych obrotach.
Usuwanie usterek
1. Zatkany odpowietrznik zbiornika
paliwa.
1. Poluzuj korek. Jeśli silnik pracuje z
odkręconym korkiem, wymień korek.
2. W układzie paliwowym są
zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidłowe paliwo.
3. Filtry powietrza są brudne.
2. Spuść paliwo i przepłucz układ
paliwowy; dolej świeżego paliwa.
4. Filtr paliwa jest zatkany.
5. Paliwo jest zapowietrzone.
6. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
7. Niskie sprężanie.
106
3. Przeprowadź serwisowanie filtrów
powietrza.
4. Wymień filtr paliwa.
5. Odpowietrz dysze i sprawdź pod
kątem wycieków przy połączeniach
przewodów paliwowych i złączach
pomiędzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.
6. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
7. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Problem
Silnik przegrzewa się.
Możliwa przyczyna
1. Potrzeba więcej płynu chłodzącego.
1. Sprawdź poziom i dolej płynu
chłodzącego.
2. Ograniczony przepływ powietrza do
chłodnicy.
2. Przed każdym użyciem maszyny
sprawdź i wyczyść ekrany osłon
bocznych.
3. Dolej lub spuść do poziomu górnego
oznaczenia.
4. Zmniejsz obciążenie i użyj trybu
mniejszej prędkości jazdy.
5. Spuść paliwo i przepłucz układ
paliwowy; dolej świeżego paliwa.
6. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
7. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
8. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
9. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
3. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest
nieprawidłowy.
4. Występuje nadmierne obciążenie.
5. W układzie paliwowym znajduje się
nieprawidłowy rodzaj paliwa.
6. Termostat jest uszkodzony.
7. Pasek wentylatora jest luźny lub
zerwany.
8. Czasy wtrysków są nieprawidłowe.
9. Pompa układu chłodzącego jest
uszkodzona.
Ze spalin wydobywa się nadmierna ilość
czarnego dymu.
1. Występuje nadmierne obciążenie.
1. Zmniejsz obciążenie i użyj trybu
mniejszej prędkości jazdy.
2. Filtry powietrza są brudne.
2. Przeprowadź serwisowanie filtrów
powietrza.
3. Spuść paliwo z układu paliwowego i
napełnij go zalecanym paliwem.
4. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
5. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
6. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
3. W układzie paliwowym jest
nieprawidłowy rodzaj paliwa.
4. Ustawienie synchronizacji pompy
wtryskowej jest nieprawidłowe.
5. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
6. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
Ze spalin wydobywa się nadmierna ilość
białego dymu.
Usuwanie usterek
1. Temperatura silnika jest za niska.
1. Sprawdź termostat.
2. Świece żarowe nie działają.
2. Sprawdź bezpiecznik, świece żarowe
i okablowanie.
3. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
4. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
5. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
3. Ustawienie synchronizacji pompy
wtryskowej jest nieprawidłowe.
4. Dysze wtryskowe są uszkodzone.
5. Niskie sprężanie.
107
Problem
Silnik traci moc.
Możliwa przyczyna
Usuwanie usterek
1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
1. Zmniejsz prędkość jazdy.
2. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest
nieprawidłowy.
3. Filtry powietrza są brudne.
2. Dolej lub spuść do poziomu górnego
oznaczenia.
3. Przeprowadź serwisowanie filtrów
powietrza.
4. Spuść paliwo i przepłucz układ
paliwowy; dolej świeżego paliwa.
4. W układzie paliwowym są
zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidłowe paliwo.
5. Ekran iskrochronu jest zatkany.
6. Paliwo jest zapowietrzone.
7. Niskie sprężanie.
8. Zatkany odpowietrznik zbiornika
paliwa.
9. Ustawienie synchronizacji pompy
wtryskowej jest nieprawidłowe.
1 Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
0.
108
5. Wyczyść lub wymień ekran
iskrochronu.
6. Odpowietrz dysze i sprawdź pod
kątem wycieków przy połączeniach
przewodów paliwowych i złączach
pomiędzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.
7. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
8. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
9. Skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
1 Skontaktuj się z przedstawicielem
0. autoryzowanego serwisu.
Spis treści
811 ............................. 4, 38–39
A
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akumulator
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 81
Ładowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Odłącznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Serwisowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Uruchamianie za pomocą kabli
rozruchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Alarm przebicia przewodu elektrycznego
( See System Zap-Alert )
B
Bezpieczeństwo
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 81
Informacje dotyczące hałasu . . . . . . . . . . . .9
Instalacje gazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 39
Instalacje wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kierowanie pojazdami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Krzemionka krystaliczna . . . . . . . . . . . . . . . 39
Linie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 39
Naklejki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ochrona słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Odzież . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–5
Okulary ochronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 49
Przechowywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Przewody instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Przewody światłowodowe. . . . . . . . . . . . . . . .8
Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sieci telekomunikacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Strefa zagrożenia podczas jazdy . . . . . . . .6
Strefa zagrożenia podczas wiercenia . . .7
System Zap-Alert
Uruchamianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Wykonywanie przewiertów. . . . . . . . . . . . . . .7
Bezpieczeństwo podczas wykonywania
przewiertów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bezpieczny ubiór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Blokada po stronie wylotowej
Kontrolka resetowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kontrolka włączana przez świder. . . . . . 28
Nadajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odbiornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Przełącznik resetowania . . . . . . . . . . . . . . . 28
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Blokada siłownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Instalowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Usuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Spuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Chwytak
( See Chwytak żerdzi )
Chwytak żerdzi
Chowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Wysuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103–104
Czyszczenie rurki odpowietrzającej
skrzynię korbową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
D
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Długość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dodawanie żerdzi wiertniczych . . . . . . . . . . 59
Dolewanie paliwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dolne imadło
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
Drut
Łączenie z rozwiertakiem . . . . . . . . . . . . . . 60
Drzwi
Dostęp od tyłu
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Dźwignia
Kotwa w dół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 54
Lewy stabilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prawy stabilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Przechylanie ramy wiertniczej . . . . . . . . . 34
Dźwignia lewego stabilizatora . . . . . . . . . . . . 34
Dźwignia prawego stabilizatora . . . . . . . . . . 34
Dźwignia przechylania ramy wiertniczej . 34
Dźwignie opuszczania kotew. . . . . . . . . . . . . 37
Dźwignie stabilizatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
E
Elementy sterowania
Automatyczna prędkość wiercenia 29–30
Dźwignie opuszczania kotew . . . . . . 37, 54
Kaseta sterownicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kaseta sterownicza napędu . . . . . . . . . . . 51
Lewy manipulator – tryb I . . . . . . . . . . . . . . 29
Lewy manipulator – tryb II. . . . . . . . . . . . . . 30
Płuczka wiertnicza . . . . . . . . . . . . 31–32, 104
Prawy manipulator – tryb I . . . . . . . . . . . . 104
Prawy manipulator – tryb II . . . . . . . . . . . 104
Rama wiertnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spis treści rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Stabilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Elementy sterowania automatycznej
prędkości wiercenia . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Elementy sterowania płuczki
wiertniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32, 104
Elementy sterowania stabilizatorów . . . . . 34
F
C
Chłodziwo
Napełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Płukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie poziomu w chłodnicy. . . .
Sprawdzanie stężenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
92
90
90
93
91
Filtr
Ciśnieniowy (pompy płuczki wiertniczej)
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ciśnieniowy oleju hydraulicznego
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Filtra powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
hydrauliczny wysokiego ciśnienia
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
109
Paliwo
Spuszczanie wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
powrotny oleju hydraulicznego
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Filtr ciśnieniowy oleju hydraulicznego
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Filtr hydrauliczny wysokiego ciśnienia
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Filtr oleju
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Filtr powietrza
Kabina
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Filtr powrotny oleju hydraulicznego
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Fotel
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fotel operatora
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
G
Gąsienica
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gąsienice
Napięcie
Luzowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Napinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Serwisowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Glina bentonitowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głowica wiertnicza
Instalowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kierowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gniazdo
Napęd – kaseta sterownicza. . .33, 35, 51
Świder – kaseta sterownicza . . . . . . 33, 35
Górne imadło
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Gryzak skrzydłowy z węglikami . . . . . . . . . . 60
I
Imadło
Dolne
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dolny
Otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
Górne
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obracanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Włączanie elementów sterowania . 29–30
Informacje dotyczące drgań . . . . . . . . . . . . . . . .9
Informacje dotyczące hałasu . . . . . . . . . . . . . . .9
Instalacje gazowe
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . 8, 39
Instalacje wodne
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Instalowanie głowicy wiertniczej . . . . . . . . . 58
J
Język spustowy
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
K
Kabina
Filtr powietrza
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Klimatyzacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26
Ogrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Otwieranie drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Płyn do spryskiwacza przedniej szyby 66
Wycieraczki przedniej szyby . . . . . . . . . . . 66
Kabina klimatyzowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kaseta
Wiercenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kaseta ratownicza
( See Kaseta sterownicza )
Kaseta sterownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Napęd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kaseta sterownicza napędu . . . . . . . . . . . . . . 51
Kask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kierowanie głowicą wiertniczą . . . . . . . . . . . 59
Kierowanie urządzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Klatka opuszczania kotwy w dół
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Komora nadawcza
Wiercenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Czynności przygotowujące do
konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gąsienice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Harmonogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Pasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Pompa płuczki wiertniczej. . . . . . . . . . . . . . 99
Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Smarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Układ hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Układ paliwowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kontrola terenu robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kontrolka
Filtra powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kontrolka nagrzewania silnika. . . . . . . . . . . . 33
Kontrolka stanu baterii nadajnika . . . . . . . . 28
Kosz na żerdzie
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Załadowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kotew uziemienia
Przechowywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Krzemionka krystaliczna
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . 39
Krzywka
( See Krzywka żerdzi )
Krzywka żerdzi
Obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Ręczne wyłączenie sterowania
automatycznego – awaria
czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
L
Łączenie rozwiertaka z produktem. . . . . . . 60
Ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ładowanie żerdzi wiertniczych . . . . . . . . . . . 49
Lewy manipulator
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tryb I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tryb II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Linie elektryczne
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . 8, 39
Lite urządzenie rozwierające w formie
stożka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Luz zaworowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
M
Magazyn żerdzi
( See Kosz na żerdzie )
Manipulator
Kierunek jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lewy
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tryb I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tryb II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prawy
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tryb I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tryb II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Manipulator kierunku jazdy . . . . . . . . . . . . . . . 34
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Maska silnika
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Przednia
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tylna
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Monitor
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
N
Nachylenie
Ustawianie ramy pchającej . . . . . . . . . . . . 54
Nachylenie wprowadzania. . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nadajnik
( See Sonda )
Naklejki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Naklejki z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa produktu . . . . . . . . . . . 10
Nanoszenie przewiertu na mapę. . . . . . . . . 46
Napęd – gniazdo kasety sterowniczej . . .33,
35, 51
Napełnianie układu paliwowego. . . . . . . . . . 79
Niesprawne urządzenie
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Niska temperatura
Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Numer
Model i numer seryjny
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Numer modelu
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Numer seryjny
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
O
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Obudowa sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ochrona słuchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Odbiornik – kontrolka stanu akumulatora 28
Odpowietrzanie układu paliwowego
( See Napełnianie układu paliwowego )
Ogólny widok produktu
Lewy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Widok z góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ogrzewanie kabiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Określenie punktu wejściowego. . . . . . . . . . 42
110
Okulary ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Olej
Pompa płuczki wiertniczej. . . . . . . . . . . . . . 99
Przekładnia planetarna
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Przekładnia planetarna napędu
gąsienicowego
Sprawdzanie poziomu oleju . . . . . . . . . 84
Przekładnia planetarna silnika napędu
obrotowego
Sprawdzanie poziomu oleju . . . . . . . . . 86
Przekładnia planetarna silnika napędu
pchającego
Sprawdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Przekładnia planetarna zespołu
kotwiącego
Sprawdzanie poziomu oleju . . . . . . . . . 84
Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Skrzynia biegów napędu
Sprawdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Sprawdzanie poziomu oleju. . . . . . . . . . . . 78
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Olej napędowy
( See Paliwo )
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Olej napędowy biodiesel
( See Paliwo )
Opróżnianie zbiornika paliwa. . . . . . . . . . . . . 81
Osprzęt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Osprzęt natryskowy z przewodem giętkim
Czyszczenie przy użyciu . . . . . . . . . . . . . . 103
Oświetlenie
Blokada po stronie wylotowej . . . . . . . . . . 28
Nagrzewanie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odbiornik stanu akumulatora . . . . . . . . . . 28
Resetowanie
Blokada po stronie wylotowej . . . . . . . 28
Włączana przez świder
Blokada po stronie wylotowej . . . . . . . 28
Otwieranie drzwi kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Otwieranie przedniej maski silnika. . . . . . . 80
Otwieranie tylnych drzwiczek
dostępowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Otwór
Dodawanie żerdzi wiertniczych . . . . . . . . 59
Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kierowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Komora nadawcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Nachylenie wprowadzania . . . . . . . . . . . . . 42
Nanoszenie na mapę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Oznaczenie i przygotowanie . . . . . . . . . . . 47
Planowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 42
Poziomy odcinek otworu . . . . . . . . . . . . . . . 59
Przeszkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Punkt końcowy docelowej głębokości. 42
Punkt początkowy docelowej głębokości
przewiertu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Punkt wejściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Określanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tabela głębokości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wiercenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Wprowadzenie pierwszej żerdzi . . . . . . . 56
Wychodzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Wyjście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Oznaczenia
( See Naklejki )
P
Paliwo
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Dolewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Filtr
Spuszczanie wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Filtry paliwa
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Napełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Pojemność zbiornika paliwa . . . . . . . . . . . 49
Sprawdzanie przewodów paliwowych i
złączy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zbiornik paliwa
Opróżnianie i czyszczenie. . . . . . . . . . . 81
Spuszczanie wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 27
Tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pasek
Napęd silnikowy
Regulacja napięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sprawdzanie napięcia . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sprawdzanie stanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Planowanie
Początkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Planowanie trasy przewiertu . . . . . . . . . . . . . 42
Platforma operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Płuczka
( See Płuczka wiertnicza )
Płuczka wiertnicza
Pompa
Podłączanie do naturalnego źródła
wody.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Podłączanie do układu mieszania . . 55
Podłączanie wiertnicy do źródła
płuczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Serwisowanie oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sprawdzanie poziomu oleju . . . . . . . . . 99
Wymiana filtra ciśnieniowego . . . . . . 100
Wymiana oleju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Płukanie układu chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . 92
Płyn
Hydrauliczny
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Serwisowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sprawdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Spryskiwacz przedniej szyby
Napełnianie zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . 103
Spryskiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Płyn do spryskiwacza przedniej szyby
Napełnianie zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Spryskiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Płyn hydrauliczny
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Serwisowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Płyta
Kotwa w dół
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Płyta opuszczania kotwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Początkowe planowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Podajnik żerdzi
( See Podajnik żerdzi )
Dolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
Podnoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
Włączanie elementów sterowania . 29–30
Podest
Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zatrzask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Podnoszenie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Pompa
Płuczka wiertnicza
Podłączanie do naturalnego źródła
wody.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Podłączanie do układu mieszania . . 55
Podłączanie wiertnicy do źródła
płuczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Serwisowanie oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sprawdzanie poziomu oleju . . . . . . . . . 99
Wymiana filtra ciśnieniowego . . . . . . 100
Wymiana oleju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Wlot
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Poziomy odcinek otworu
Wiercenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pręt prowadzący
Instalowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Usuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Pręt zabezpieczający
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pręt zabezpieczający pieszych
Opuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prawy manipulator
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tryb I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tryb II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Produkt
Łączenie z rozwiertakiem . . . . . . . . . . . . . . 60
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Przeciąganie przewodu . . . . . . . . . . . . . . . 60, 62
Przednia maska silnika
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Przekładnia planetarna
Wymiana oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Przekładnia planetarna napędu
gąsienicowego
Specyfikacja oleju i jego ilość. . . . . . . . . . 84
Sprawdzanie poziomu oleju. . . . . . . . . . . . 84
Przekładnia planetarna silnika napędu
obrotowego
Specyfikacja oleju i jego ilość. . . . . . . . . . 86
Sprawdzanie poziomu oleju. . . . . . . . . . . . 86
Przekładnia planetarna silnika napędu
pchającego
Sprawdzanie oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Przekładnia planetarna zespołu kotwiącego
Specyfikacja oleju i jego ilość. . . . . . . . . . 84
Sprawdzanie poziomu oleju. . . . . . . . . . . . 84
Przełącznik
Dwustabilny
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Napęd/wiercenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obecność operatora. . . . . . . . . . . . . . . . 34–35
Odłącznik akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pompa płuczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prędkość jazdy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–35
Prędkość obrotowa silnika . . . . . . . . . 28, 34
Resetowanie
Blokada po stronie wylotowej . . . . . . . 28
Resetowanie przebicia . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ruch obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Silnik, kluczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sterowanie chwytakiem żerdzi . . . . . . . . 36
Sterowanie imadłem do rozkręcania
żerdzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sterowanie lewą gąsienicą. . . . . . . . . . . . . 35
Sterowanie obrotem krzywki . . . . . . . . . . . 36
111
Sterowanie płuczką wiertniczą i
imadłami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sterowanie podnośnikiem żerdzi . . . . . . 36
Sterowanie prawą gąsienicą . . . . . . . . . . . 36
Sterowanie stacjonarnym zaciskiem
żerdzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sterowanie wózkiem wiertniczym . . . . . 36
Sterowanie wrzecionem wiertniczym. . 36
Sterowanie zaciśnięciem żerdzi . . . . . . . 36
Światła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Przełącznik dwustabilny
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Przełącznik napęd/wiercenie . . . . . . . . . . . . . 28
Przełącznik obecności operatora . . . . 34–35
Przełącznik pompy płuczki . . . . . . . . . . . . . . . 33
Przełącznik prędkości jazdy . . . . . . . . . . 34–35
Przełącznik resetowania przebicia . . . . . . . 28
Przełącznik sterowania chwytakiem
żerdzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania imadłem do
rozkręcania żerdzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania lewą gąsienicą. . 35
Przełącznik sterowania obrotem krzywki 36
Przełącznik sterowania płuczką wiertniczą i
imadłami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania podnośnikiem
żerdzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania prawą gąsienicą 36
Przełącznik sterowania ruchem
obrotowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Przełącznik sterowania stacjonarnym
zaciskiem żerdzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania wózkiem
wiertniczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania wrzecionem
wiertniczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik sterowania zaciśnięciem
żerdzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przełącznik świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Przemieszczanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . 51
Przeszkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Przewierty sterowane
Koncepcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Przewierty sterowane poziome
( See Przewierty sterowane )
Przewody instalacji
Łączenie z rozwiertakiem . . . . . . . . . . . . . . 60
Oznaczenie
811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 38–39
Oznaczenie barwne (Stany
Zjednoczone i Kanada) . . . . . . . . . . .7
Usługa One-Call. . . . . . . . . . . . . . . 4, 38–39
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . 38
Przewody światłowodowe
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Przewożenie urządzenia na przyczepie . 52
Przycisk
Dolny
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator . . . . . . . . . . . . . .32, 104
Przednia
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
Tylna
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
Wyłączenie silnika . . . . . . . . . . . . . .28, 34, 83
Załączenie silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Przycisk dolny
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . .32, 104
Przycisk przedni
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
Przycisk tylny
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
Przygotowanie
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Przygotowanie do wiercenia. . . . . . . . . . . . . . 53
Przygotowanie terenu robót i urządzenia 46
Punkt końcowy docelowej głębokości
przewiertu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Punkt początkowy docelowej głębokości
przewiertu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Punkty mocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
R
Rama
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26
Rama pchająca
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26
Opuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ustawianie nachylenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rama wiertnicza
Elementy sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rozłącznik akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Rozwiercanie otworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozwiertak
Gryzak skrzydłowy z węglikami. . . . . . . . 60
karbowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Łączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Lite urządzenie rozwierające w formie
stożka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Usuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rozwiertak karbowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rurka odpowietrzająca
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
S
Serwisowanie gąsienic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sieci telekomunikacyjne
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Silnik
Filtr oleju
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Luz zaworowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Olej
Sprawdzanie poziomu oleju . . . . . . . . . 78
Wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pasek napędu
Serwisowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Przełącznik kluczykowy . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Przełącznik prędkości . . . . . . . . . . . . . . 28, 34
Przycisk start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Przycisk stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 34
Rurka odpowietrzająca
( See Czyszczenie )
Serwisowanie układu filtrowania
powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Uruchamianie za pomocą kabli
rozruchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Wymiana oleju i filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zatrzymywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Skrzynia biegów napędu
Sprawdzanie oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Wymiana oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Smar do gwintów
Aplikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dysza aplikatora
Regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Elementy sterowania nanoszenia . 31–32
Napełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Objętość natryskiwania
Regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Smar do gwintów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Smarowanie maszyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sprawdzanie systemu Zap-Alert . . . . . . . . . 47
Spuszczanie wody
Filtr paliwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zbiornik paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Stabilizator
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25
Stabilizatory
Opuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Stacyjka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sterowanie zmianą położenia wiertnicy
( See Kierowanie urządzeniem )
Strefa zagrożenia
Kierowanie pojazdami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Wiercenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Strefa zagrożenia podczas jazdy . . . . . . . . . .6
Strefa zagrożenia podczas wiercenia. . . . . .7
Świder
Płaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
spiralny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Świder trójkątny (do skał) . . . . . . . . . . . . . . 57
Świder – gniazdo kasety sterowniczej . . .33,
35
Świder do skał
( See Świder Trójkąt ostrze punkt )
Świder płaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Świder spiralny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Świder Trójkąt ostrze punkt . . . . . . . . . . . . . . 57
Świdry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wiertło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Symbol
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4
Symbol ostrzegawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4
System śledzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
System Zap-Alert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 39
Kotew uziemienia
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Próbnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Przełącznik resetowania przebicia . . . . 28
Sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Światło błyskowe
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Szerokość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Szkolenie
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
T
Tabela głębokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tabliczka z oznaczeniem modelu i numeru
seryjnego
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Temperatura
Sonda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Teren robót
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Transport niesprawnego urządzenia. . . . . 63
Trawersa
112
Podnoszenie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tryb I
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tryb II
Lewy manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prawy manipulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tylna maska silnika
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tylne drzwiczki dostępowe
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Otwieranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tylny panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
U
Układ chłodzenia
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Napełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Płukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Poziom chłodziwa w chłodnicy
Sprawdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Sprawdzanie stanu elementów . . . . . . . . 91
Spuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Stężenia chłodziwa
Sprawdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Układ filtrowania powietrza
Montowanie pokrywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Serwisowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Serwisowanie filtrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Serwisowanie pokrywy układu filtrowania
powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Serwisowanie zaworu pyłowego. . . . . . . 75
Sprawdzanie kontrolki filtra powietrza. 75
Zatrzask pokrywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zdejmowanie pokrywy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Układ hydrauliczny
Porty do prób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Przewody sztywne i elastyczne
Sprawdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Układ mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Układ płuczki wiertniczej
Przygotowanie do niskich temperatur 104
Uruchamianie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Uruchamianie silnika za pomocą kabli
rozruchowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Uruchamianie systemu Zap-Alert . . . . . . . . 53
Urządzenie podnoszące
( See Podajnik żerdzi )
Usługa One-Call. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–39
Usługa One-Call System Directory . . . . . . . .4
Ustawianie do wiercenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Usunięcie ostatniej żerdzi . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Usunięcie rozwiertaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Usuwanie żerdzi wiertniczych . . . . . . . . . . . . 62
Używanie aplikatora smaru do gwintów . 62
W
Wiercenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie żerdzi wiertniczych . . . . . . . .
Kierowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komora nadawcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziomy odcinek otworu . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowane
Koncepcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzenie pierwszej żerdzi . . . . . . .
Wiercenie komory nadawczej . . . . . . . . . . . .
Wlot pompy płuczki
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woda jako płuczka wiertnicza . . . . . . . . . . . .
56
59
59
58
59
47
53
56
58
25
56
Wózek
( See Wózek wiertniczy )
Wózek wiertniczy
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26
Pchanie do przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
Pociągnąć do tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–32
Wprowadzenie pierwszej żerdzi. . . . . . . . . . 56
Wrzeciono
( See Wrzeciono wiertnicze )
Wrzeciono wiertnicze
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obracanie w lewo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–31
Obracanie w prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–31
Wychodzenie na powierzchnię . . . . . . . . . . . 60
Wycieraczka przedniej szyby
Zmiana prędkości pracy. . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wycierak
Szyba przednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Żerdź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Lokalizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wycierak żerdzi
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wykrywanie i rozwiązywanie
problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Wymiana filtra ciśnieniowego oleju
hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wymiana filtra hydraulicznego wysokiego
ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wymiana filtra paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wymiana filtra powietrza w kabinie . . . . . 102
Wymiana filtra powrotnego oleju
hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Wymiana kosza na żerdzie . . . . . . . . . . . . . . . 63
Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Z
Załadunek urządzenia
Rozładunek urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zasobnik
( See Kosz na żerdzie )
Zatrzask
Podest operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zatrzask podestu operatora . . . . . . . . . . . . . . 27
Zatrzymywanie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zawór pyłu
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Zbiornik płynu niezamarzającego
Układ płuczki wiertniczej . . . . . . . . . . . . . . 101
Żerdź
Dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Elastyczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Produkt – przewód instalacji
Łączenie z rozwiertakiem. . . . . . . . . . . . 60
Usuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wprowadzenie pierwszej. . . . . . . . . . . . . . . 56
Wycierak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Żerdź wiertnicza
Dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ładowanie żerdzi wiertniczych do kosza
na żerdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Usuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wprowadzenie pierwszej. . . . . . . . . . . . . . . 56
Wycierak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Żerdzie
Ładowanie żerdzi wiertniczych do kosza
na żerdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
113
Notatki:
114
Lista międzynarodowych dystrybutorów
Dystrybutor:
Kraj:
Numer telefonu:
Dystrybutor:
Kraj:
Numer
telefonu:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704
220
420 255 704
220
54 11 4 821
9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Węgry
HongKong
Korea
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Casco Sales Company
Portoryko
787 788 8383
Mountfield a.s.
Kolumbia
Japonia
Republika
Czeska
Słowacja
Ceres S.A.
Kostaryka
506 239 1138
Munditol S.A.
Argentyna
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Sri Lanka
Irlandia Północna
Republika Irlandii
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
Rosja
Ekwador
Finlandia
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
Meksyk
Gwatemala
Estonia
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden
Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Japonia
Grecja
Turcja
Chiny
Szwecja
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Solvert S.A.S.
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Hydroturf Int. Co Dubai
47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Norwegia
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Egipt
Portugalia
Indie
Nowa Zelandia 64 3 34 93760
Polska
48 61 8 208 416
Włochy
39 049 9128
128
Austria
43 1 278 5100
Izrael
972 986 17979
Hiszpania
34 9 52 83 7500
Dania
45 66 109 200
Francja
33 1 30 81 77
00
357 22 434131
Cypr
Indie
91 1 292299901
Węgry
36 26 525 500
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Australia
Belgia
Maroko
Jean Heybroek b.v.
Holandia
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449
4387
31 30 639 4611
Victus Emak
Polska
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766
3636
48 61 823 8369
Polityka ochrony prywatności (Europa)
Informacje gromadzone przez firmę Toro
Toro Warranty Company (Toro) szanuje prywatność użytkownika. W celu przetwarzania Twojego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej i kontaktowania się z
Tobą w przypadku wycofania produktu z rynku, prosimy o udostępnienie nam pewnych danych osobowych, bezpośrednio lub za pośrednictwem
lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy.
System gwarancyjny firmy Toro hostowany jest na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności
mogą nie zapewniać takiej samej ochrony, jaka obowiązuje w kraju użytkownika.
UDOSTĘPNIAJĄC NAM DANE OSOBOWE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB OPISANY
W POWIADOMIENIU DOTYCZĄCYM PRYWATNOŚCI.
Sposób, w jaki Toro wykorzystuje informacje
Firma Toro może używać Twoich danych osobowych do przetwarzania zgłoszeń napraw gwarancyjnych oraz kontaktowania się z Tobą w przypadku
wycofania produktu z rynku lub z wszelkich innych powodów, o których Cię informujemy. Firma Toro może w związku z tymi działaniami udostępniać
informacje użytkownika firmom od siebie zależnym, przedstawicielom lub innym partnerom biznesowym. Nie przekażemy Twoich danych osobowych
żadnej innej firmie. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i
żądaniami właściwych organów władzy, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych systemów oraz w celu ochrony własnych
interesów lub innych użytkowników.
Przechowywane danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów, do których zostały pierwotnie pozyskane, dla innych zgodnych z prawem
celów (takich jak zgodność z przepisami) lub jest to wymagane przez odpowiednie prawo.
Troska firmy Toro o zapewnienie ochrony danych osobowych
Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Podejmujemy również działania
mające na celu utrzymanie dokładności i aktualności danych osobowych.
Dostęp i poprawianie danych osobowych
Jeśli chcesz sprawdzić lub poprawić swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: legal@toro.com.
Australijskie prawo konsumenta
Klienci z Australii mogą znaleźć szczegółowe dane, związane z australijskim prawem konsumenta wewnątrz opakowania lub uzyskać te dane u
przedstawiciela firmy Toro.
374-0269 Rev H
Urządzenia do prac
pod ziemią
Gwarancja Toro Underground
Ograniczona gwarancja
Warunki i produkty objęte gwarancją
Firma Toro® i jej podmiot stowarzyszony, Toro Warranty Company,
zgodnie z zawartą między nimi umową, wspólnie gwarantują, że
zakupiona kompaktowa maszyna Toro Underground („Produkt”)
jest wolna od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych.
Jeżeli spełnione są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez
nas naprawiony bezpłatnie; dotyczy to także diagnostyki,
robocizny i części zamiennych.
Niniejsza gwarancja obowiązuje od daty dostarczenia Produktu do
pierwotnego nabywcy detalicznego lub najemcy.
na podwozie, koła napędowe, rolki, ostrza, krawędzie tnące i inne
elementy mające styczność z ziemią.
•
Uszkodzeń powstałych w wyniku wpływów zewnętrznych. Do
warunków uznawanych za będące wpływami zewnętrznymi należą
m.in. pogoda, praktyki przechowywania, zanieczyszczenia,
stosowanie niedozwolonego chłodziwa, smarów, dodatków, wody,
substancji chemicznych itp.
•
Uszkodzeń lub problemów wynikających z nieprawidłowego paliwa
(benzyny, diesla lub biodiesla) niezgodnego z odpowiednimi normami
branżowymi.
• Normalny poziom hałasu, drgań i zużycia.
Okres gwarancji
• Normalne zużycie obejmuje m.in. zużycie foteli, powierzchni
Rok lub 1000 roboczogodzin, zależnie
malowanych, rysy na naklejkach i szybach itp.
od tego, co nastąpi pierwsze
1 rok
• Wydatki na holowanie, transport i/lub nadgodziny powiązane z
6 miesięcy
transportem produktu do autoryzowanego sprzedawcy firmy Toro.
Od producenta silnika: 2 lata lub 2000
roboczogodzin, zależnie do tego, co
Części
nastąpi pierwsze
Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji
zgodnie z Instrukcją obsługi są objęte gwarancją przez okres do planowego
Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego
czasu wymiany dla danej części. Części wymienione w ramach gwarancji
są objęte przez cały czas trwania pierwotnej gwarancji na produkt i stają
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezzwłoczne powiadomienie
się własnością Toro. Ostateczną decyzję o naprawie istniejącej części lub
przedstawiciela Underground o podejrzeniu wystąpienia sytuacji
jej wymianie podejmuje firma Toro. Do napraw gwarancyjnych mogą być
gwarancyjnej. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu przedstawiciela
używane odnawiane części.
Underground lub w razie pytań dotyczących praw lub obowiązków
Produkty
Jednostka z napędem spalinowym oraz
mieszalniki cieczy
Wszystkie szeregowe osprzęty
Młot do skał
Silniki
gwarancyjnych, prosimy o kontakt:
Konserwacja jest realizowana na koszt właściciela.
Toro Customer Care
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Numer bezpłatny: 855-493-0088 (dla klientów z USA)
1-952-948-4318 (dla klientów międzynarodowych)
Obowiązki właściciela
Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za realizację niezbędnych
czynności konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z informacjami
w Instrukcji obsługi. Niewykonywanie wymaganych czynności
konserwacyjnych i regulacyjnych może być podstawą do odrzucenia
roszczeń gwarancyjnych.
Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją
Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie
gwarancyjnym, są wadami materiałowymi lub wykonania. Gwarancja nie
obejmuje następujących elementów:
•
Uszkodzeń Produktu wynikających z używania nieoryginalnych części
zamiennych Toro, instalacji i eksploatacji dodatkowego wyposażenia
oraz zmodyfikowanych akcesoriów wyprodukowanych przez inne firmy
niż Toro. Elementy te mogą być objęte gwarancją ich producenta.
•
Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych
czynności konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Nieprawidłowa
konserwacja produktu Toro niezgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w Instrukcji obsługi może spowodować odrzucenie roszczeń
gwarancyjnych.
•
Uszkodzeń Produktu wynikających z użytkowania produktu w sposób
agresywny, niedbały lub lekkomyślny.
•
Części podlegających zużyciu w następstwie używania, chyba że
okażą się wadliwe. Przykłady części, które są zużywane w trakcie
normalnej eksploatacji: hamulce, filtry, lampy, żarówki, bieżniki, opony,
zęby kopiące, łyżki kopiące, napędy, łańcuchy, gąsienice, nakładki
Regulowanie, smarowanie, czyszczenie i polerowanie silnika, wymiana
filtrów i chłodziwa oraz realizacja zalecanych czynności konserwacyjnych
to normalne procedury serwisowe Toro, które właściciel musi realizować
na własny koszt.
Warunki ogólne
Na podstawie tej gwarancji naprawy mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowane zakłady serwisowe maszyn kompaktowych firmy Toro
Underground.
Firmy Toro Company i Toro Warranty Company nie ponoszą
odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe
szkody związane z użytkowaniem produktów Toro objętych tą
gwarancją, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki związane z
zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych w uzasadnionych
okresach występowania usterek lub braku eksploatacji w oczekiwaniu
na naprawę w ramach gwarancji. Oprócz gwarancji emisji
zanieczyszczeń, o której mowa poniżej, w stosownych przypadkach
nie ma innych wyraźnych gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje
dotyczące wartości handlowej i przydatności do określonych
zastosowań są ograniczone do okresu objętego niniejszą gwarancją.
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie szkód przypadkowych lub
wynikowych lub ograniczeń dotyczących okresu trwania domniemanych
gwarancji, więc powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć
zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela określonych praw, a w
zależności od kraju właścicielowi mogą przysługiwać także inne prawa.
Uwaga dotycząca gwarancji silnika:
Układ kontroli emisji spalin w Produkcie może być objęty osobną gwarancją
spełniającą wymagania ustalone przez amerykańską Agencję Ochrony
Środowiska (Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijską
Radę Ochrony Czystości Powietrza (California Air Resources Board;
CARB). Ograniczenia określone powyżej nie mają zastosowania do
gwarancji na układ kontroli emisji spalin. Szczegółowe informacje można
znaleźć w dokumencie Engine Emission Control Warranty Statement
dołączonym do Produktu lub zawartym w dokumentacji producenta silnika.
Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady
Klienci, którzy nabyli produkt Toro wyeksportowany ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub
sprzedawcą produktów Toro w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju. Użytkownik, który z jakichkolwiek
powodów nie jest zadowolony z obsługi świadczonej przez dystrybutora lub ma trudności z uzyskaniem informacji o warunkach gwarancyjnych,
proszony jest o kontakt z importerem produktów Toro.
Australijskie prawo konsumenckie: Klienci z Australii mogą znaleźć informacje dotyczące australijskiego prawa konsumenckiego w opakowaniu
lub uzyskać je u lokalnego przedstawiciela firmy Toro.
374-0292 Rev B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement