Toro HoverPro 500 Machine Walk Behind Mower Instrukcja obsługi

Toro HoverPro 500 Machine Walk Behind Mower Instrukcja obsługi
Form No. 3381-684 Rev C
Maszyna HoverPro 450/500/550
Model nr 02602—Numer seryjny 314000001 i wyższe
Model nr 02604—Numer seryjny 314000001 i wyższe
Model nr 02606—Numer seryjny 314000001 i wyższe
Podręcznik operatora
Wprowadzenie
Model nr
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby
poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji
urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń
ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Zachowaj
ten dokument w celu wykorzystania go w przyszłości.
Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i
akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje
urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro
za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.
Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części
Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj
się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub
biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj
numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek
1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru
seryjnego na produkcie.
Numer seryjny
Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały
oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek
2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo, mogące
spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie
zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.
g000502
Rysunek 2
1. Symbol ostrzegawczy
W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające
wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne
informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje
ogólne, wymagające szczególnej uwagi.
W przypadku modeli o określonej mocy silnika moc
silnika brutto została ustalona laboratoryjnie przez
producenta silnika, zgodnie z normą SAE J1349.
Rzeczywista moc silnika w maszynie tej klasy może
być znacznie niższa z powodu skonfigurowania w celu
spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
emisji oraz eksploatacyjnych.
Spis treści
g017365
Rysunek 1
1. Tabliczka z numerem modelu i numerem seryjnym
W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery
seryjne:
© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Wprowadzenie .......................................................... 1
Bezpieczeństwo ........................................................ 2
Działanie ogólne ................................................. 2
Praca na zboczach ............................................. 3
Dzieci.................................................................. 3
Obsługa .............................................................. 3
Ciśnienie akustyczne.......................................... 5
Moc akustyczna.................................................. 5
Drgania............................................................... 5
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze ................. 6
Montaż ...................................................................... 8
1 Montaż uchwytu............................................... 8
Zarejestruj produkt pod adresem
www.Toro.com.
Tłumaczenie oryginału (PL)
Wydrukowano w Wielkiej Brytanii
Wszelkie prawa zastrzeżone *3381-684* C
Bezpieczeństwo
2 Uzupełnianie oleju w silniku ............................. 9
Przegląd produktu ................................................... 10
Specyfikacje .................................................... 10
Działanie ..................................................................11
Uzupełnianie paliwa...........................................11
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku .................11
Regulacja wysokości cięcia .............................. 12
Uruchamianie silnika ........................................ 13
Regulacja ssania .............................................. 13
Zatrzymywanie silnika ...................................... 14
Transportowanie............................................... 14
Rady związane z posługiwaniem się
urządzeniem ................................................ 14
Konserwacja ........................................................... 16
Zalecany harmonogram konserwacji ................... 16
Przygotowanie do konserwacji ......................... 17
Wymiana filtra powietrza................................... 17
Wymiana oleju silnikowego............................... 17
Serwisowanie świecy zapłonowej ..................... 18
Wymiana ostrza elastycznego/przyrządu
tnącego. ........................................................ 18
Czyszczenie maszyny ...................................... 19
Przechowywanie ..................................................... 19
Przygotowanie maszyny do przechowywania ................................................................. 19
Rozwiązywanie problemów ..................................... 20
Ta kosiarka może odciąć dłonie i stopy oraz
wyrzucać przedmioty. Nieprzestrzeganie
następujących zasad bezpieczeństwa może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub
śmierci.
Następujący rozdział dotyczący bezpieczeństwa
jest adaptacją norm ANSI B7 1.4–2012 i EN ISO
5395:2013.
Działanie ogólne
• Przed uruchomieniem maszyny przeczytaj
ze zrozumieniem, a następnie przestrzegaj
wszystkich zaleceń znajdujących się na maszynie
i w instrukcji obsługi.
• Nie zbliżaj dłoni ani stóp w pobliże maszyny i nie
wsuwaj ich pod maszynę.
• Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie
odpowiedzialni dorośli, którzy zapoznali się
wcześniej z instrukcją obsługi.
• Należy pamiętać, że użytkownik lub operator
ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i
zagrożenie osób lub ich własności.
• Usuń z obszaru przedmioty takie jak kamienie,
kable, zabawki itp., które mogłyby zostać
wyrzucone przez ostrze lub linkę tnącą. Podczas
pracy silnika stój za uchwytem.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy w
obszarze nie znajdują się osoby postronne. W
przypadku wejścia kogokolwiek w obszar pracy
zatrzymaj maszynę.
• Zabrania się eksploatacji maszyny bez
odpowiedniego obuwia lub w sandałach. Należy
zawsze nosić kryjące, antypoślizgowe obuwie i
długie spodnie.
• Nie wolno ciągnąć maszyny do tyłu, chyba że
jest to bezwzględnie konieczne. Przed i podczas
wykonywania ruchu do tyłu patrz zawsze w dół
i za siebie.
• Nigdy nie kieruj wyładowywanego materiału na
osoby. Unikaj wyładowywania materiału na ściany
lub przeszkody. Materiał może odbijać się w
kierunku operatora.
• Zatrzymaj silnik maszyny podczas przejeżdżania
przez powierzchnie inne niż trawa lub podczas
transportu maszyny do i z obszaru pracy.
• Zatrzymaj ostrze(a), jeśli konieczne jest
przechylenie maszyny do transportu podczas
przejeżdżania przez powierzchnie inne niż trawa
lub podczas transportu maszyny do i z obszaru
koszenia.
2
• Nigdy nie korzystaj z maszyny bez założonych
•
•
•
•
•
•
•
•
za pomocą liny, lecz zawsze należy skorzystać z
zestawu poszerzonego uchwytu sterującego.
i sprawnych, odpowiednich elementów
zabezpieczeń.
Nie wolno pozostawiać działającej maszyny bez
nadzoru.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub
odblokowywania maszyny zawsze zatrzymaj silnik
i poczekaj na całkowite zatrzymanie ostrza, a
następnie wyjmij kabel świecy zapłonowej.
Maszynę wolno eksploatować wyłącznie przy
świetle dziennym lub dobrym oświetleniu
sztucznym.
Nie wolno obsługiwać maszyny będąc pod
wpływem alkoholu lub narkotyków.
Nie wolno obsługiwać maszyny na mokrej trawie.
Zachowaj pewne oparcie stóp o grunt; chodź,
nigdy nie biegaj.
Jeśli maszyna zaczyna nadmiernie drgać,
natychmiast zatrzymaj silnik i sprawdź przyczynę.
Zazwyczaj drgania ostrzegają o problemie.
Podczas eksploatacji należy zawsze stosować
okulary ochronne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
prawidłowej eksploatacji i instalacji akcesoriów,
patrz instrukcje producenta. Używaj wyłącznie
akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
Dzieci
Brak ostrzeżenia operatora o obecności dzieci może
doprowadzić do tragicznych wypadków. Operacje
koszenia często przyciągają dzieci do maszyny. Nie
wolno zakładać, że dzieci pozostaną tam, gdzie było
je widać ostatnio.
• Dzieciom nie wolno wchodzić do obszaru koszenia
i powinny przebywać pod baczną opieką osoby
dorosłej innej niż operator.
• Po wejściu dziecka w obszar konieczne jest
ostrzeżenie operatora i wyłączenie maszyny.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.
• Zbliżając się do zakrętów z ograniczoną
widocznością, krzewów, drzew lub innych
obiektów, które mogą ograniczać widoczność
dzieci zachowaj szczególną ostrożność.
Obsługa
Bezpieczne postępowanie z
benzyną
Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia
zachowaj szczególną ostrożność podczas prac
obchodzenia się z benzyną. Benzyna jest bardzo
łatwopalna, a pary mają właściwości wybuchowe.
• Zgaś papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.
• Używaj wyłącznie atestowanego kanistra na
benzynę.
• Podczas pracy silnika nie zdejmuj korków
wlewu paliwa ani nie dodawaj paliwa. Przed
zatankowaniem poczekaj na ochłodzenie silnika.
• Zabrania się uzupełniania paliwa wewnątrz
pomieszczeń.
• Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra
na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub
lamp kontrolnych, takich jak montowane na
podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.
• Nie napełniaj kanistrów w pojeździe, na platformie
lub przyczepie z plastikową tapicerką. Przed
napełnianiem zawsze ustaw kanister na podłożu,
z dala od pojazdu.
• Sprowadzaj urządzenie zasilaną benzyną z
platformy lub przyczepy i tankuj ją na podłożu.
Jeśli to niemożliwe, zatankuj urządzenie za
pomocą przenośnego kanistra, zamiast pistoletu
dystrybutora benzyny.
• Pistolet powinien przez cały czas dotykać obrzeża
zbiornika paliwa lub kanistra, aż do zakończenia
Praca na zboczach
Zbocza są głównym czynnikiem związanym z
wypadkami polegającymi na ześlizgnięciu się i
upadku, które mogą powodować poważne obrażenia
ciała. Przy pracy na wszystkich zboczach wymagana
jest szczególna uwaga. Jeśli przemieszczanie się po
zboczu sprawia trudność, należy poniechać koszenia.
• Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub
w dół. Zachowaj szczególną ostrożność w czasie
zmiany kierunku na zboczach.
• Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne
ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może
spowodować ześlizgnięcie się i upadek. Wysoka
trawa może zakrywać przeszkody.
• Nie wolno kosić na mokrej trawie lub zboczach
o nadmiernym nachyleniu. Przy słabym oparciu
stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane
ześlizgnięciem się i upadkiem.
• Nie wolno kosić w pobliżu zboczy, rowów lub
nasypów. Może tam nastąpić utrata oparcia stóp
o grunt lub równowagi.
• Podczas korzystania z maszyny należy zawsze
trzymać obie dłonie na uchwycie sterującym.
• Podczas koszenia stromych zboczy począwszy
od góry zbocza, gdy konieczny jest większy
zasięg, nie należy nigdy przywiązywać maszyny
3
•
•
• Przed użyciem zawsze sprawdzaj wzrokowo
tankowania. Nie używaj zapadki blokującej pistolet
dystrybutora w położeniu otwartym.
W razie rozlania paliwa na odzież, natychmiast
ją zmień.
Nie przepełniaj zbiornika paliwa. Załóż korek
wlewu paliwa i dokręć go mocno.
ostrza, śruby mocujące ostrze i zespół tnący, aby
określić, czy nie są one zużyte lub uszkodzone.
Zużyte lub uszkodzone ostrza i śruby wymieniaj
zestawami, aby zachować równowagę.
• Nie wolno podnosić lub przenosić maszyny przy
włączonym silniku.
OSTRZEŻENIE
• Zatrzymaj silnik i odłącz kabel świecy zapłonowej,
Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest
gazem bezzapachowym, trującym, który może
spowodować śmierć.
sprawdzając, czy wszystkie części ruchome
zostały całkowicie zatrzymane:
Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz lub w
zamkniętym obszarze.
– Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracą
przy maszynie.
Obsługa ogólna
– Po kolizji z ciałem obcym. Sprawdź, czy
maszyna nie jest uszkodzona i przed
ponownym uruchomieniem oraz rozpoczęciem
eksploatacji przeprowadź naprawy.
– Przed usunięciem niedrożności.
• Nie wolno eksploatować maszyny w obszarze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zamkniętym.
W celu utrzymania bezpieczeństwa i sprawności
urządzeń utrzymuj dokręcenie wszystkich nakrętek
i śrub.
Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich
działania.
Dbaj, aby na maszynie nie gromadziła się trawa,
liście lub inne odpady. Usuwaj rozlany olej lub
paliwo i nasączone paliwem odpady. Przed
zatankowaniem poczekaj, aż maszyna ostygnie.
Jeżeli użytkownik uderzy w jakiś obiekt, należy się
zatrzymać i skontrolować stan maszyny. W razie
konieczności maszynę należy naprawić przed
ponownym uruchomieniem.
Nie dokonuj regulacji lub napraw przy pracującym
silniku. Odłączaj kabel świecy zapłonowej
i uziemienie przy silniku, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu.
Ostrza maszyny są ostre. Owiń ostrze lub noś
rękawice, a podczas czynności serwisowych
zachowaj szczególną ostrożność.
Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie
zwiększaj prędkości obrotowej silnika do zbyt
wysokiej wartości.
Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki
ostrzegawcze i instruktażowe.
Należy pamiętać, że użytkownik lub operator
ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i
zagrożenie osób lub ich własności.
W przypadku rozlania benzyny nie podejmuj próby
uruchomienia silnika, ale przemieść maszynę z
dala od obszaru rozlania i unikaj wytwarzania
źródła zapłonu do chwili rozwiania się oparów
benzyny.
Wymieniaj uszkodzone tłumiki.
– Jeśli maszyna zaczyna nieprawidłowo drgać.
– Po pozostawieniu maszyny.
– Przed zatankowaniem.
• Upewnij się, że w silniku i zbiorniku paliwa nie
znajduje się paliwo przed obróceniem maszyny
pod kątem przekraczającym 45 stopni.
• Zmniejsz ustawienie przepustnicy podczas
wyłączania silnika oraz, jeżeli silnik wyposażony
jest w zawór odcinający, przerwij dopływ paliwa po
zakończeniu koszenia.
• Przed przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj,
aż silnik ostygnie.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo, wymieniaj zużyte
lub uszkodzone części.
• Jeśli konieczne jest spuszczenie paliwa ze
zbiornika, należy to wykonywać na zewnątrz.
• Wiek operatora może być ograniczony przez
lokalne przepisy.
• Zawsze używaj ochronników słuchu.
• Uruchamiając silnik nie przechylaj maszyny, za
wyjątkiem sytuacji, w których przechylenie jest
konieczne w celu jej uruchomienia. W takim
przypadku nie wolno przechylać go dalej niż to
absolutnie konieczne i należy podnosić część
znajdującą się z dala od operatora.
• Sprawdzaj maszynę regularnie i wymieniaj
zużyte lub uszkodzone części, aby zapewnić
bezpieczeństwo.
• Dotyczy wyłącznie 02602 – nigdy nie
należy zastępować zespołu tnącego częściami
metalowymi oraz należy zawsze korzystać z głowic
tnących i elementów tnących, dostosowanych do
prędkości pracy maszyny.
4
Ciśnienie akustyczne
W opisywanej maszynie poziom ciśnienia
akustycznego przy uchu operatora wynosi 90 dBA
(model 02602), 88,5 dBA (model 02604) lub 88 dBA
(model 02606) z uwzględnieniem niepewności (K)
na poziomie 2 dBA. Poziom ciśnienia akustycznego
został określony zgodnie z procedurami podanymi w
normie EN 836.
Moc akustyczna
W opisywanej maszynie gwarantowany poziom mocy
akustycznej wynosi 100 dBA (model oprócz 02602)
lub 98 dBA (modele 02604 i 02606), z uwzględnieniem
niepewności (K) na poziomie 2 dBA. Poziom mocy
akustycznej został określony zgodnie z procedurami
podanymi w normie ISO 11094.
Drgania
Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 5,4 m/s2
(modele 02602 i 02604) lub 4,0 m/s2 (model 02606)
Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 6,2 m/s2
(model 02602), 4,3 m/s2 (model 02604), 4,7 m/s2
(model 02606).
Współczynnik niepewności (K) = 3 m/s2 (model
02602), 2,5 m/s2 (model 02604), lub 2 m/s2 (model
02606).
Zmierzone wartości zostały określone zgodnie z
procedurami podanymi w normie EN 836.
5
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
Ważne: Naklejki ostrzegawcze i instruktażowe znajdują się w pobliżu miejsc potencjalnie
niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone naklejki.
decal111-5392
111-5392 (model 02602)
1. Ostrzeżenie – uzyskaj szkolenie dotyczące produktu;
przeczytaj Instrukcję obsługi.
4. Ryzyko wyrzucania przedmiotów; osoby postronne powinny
pozostawać w odległości przynajmniej 15 m od maszyny.
2. Ryzyko skaleczenia/utraty kończyn, elastyczna linka tnąca;
przed rozpoczęciem pracy przy maszynie odłącz kabel od
świecy żarowej; nie montuj metalowych części tnących.
5. Ostrzeżenie – nie dotykaj gorących powierzchni, nie zdejmuj
osłon; zachowaj odległość od części ruchomych; nie zdejmuj
osłon.
3. Ostrzeżenie – stosuj ochronniki oczu i słuchu.
decal111-5393
111-5393 (modele 02604/02606)
1. Ostrzeżenie – uzyskaj szkolenie dotyczące produktu;
przeczytaj Instrukcję obsługi.
4. Ryzyko wyrzucania przedmiotów; osoby postronne nie
powinny znajdować się w pobliżu maszyny.
2. Ryzyko skaleczenia/utraty kończyn, ostrze kosiarki; przed
rozpoczęciem pracy przy maszynie odłącz kabel od świecy
żarowej; nie montuj metalowych części tnących.
5. Ostrzeżenie – nie dotykaj gorących powierzchni, nie zdejmuj
osłon; zachowaj odległość od części ruchomych; nie zdejmuj
osłon.
3. Ostrzeżenie – stosuj ochronniki oczu i słuchu.
6
decal94-8072
94-8072
1. Ostrzeżenie – ryzyko skaleczenia/utraty kończyn,
mechanizm tnący.
g017414
1. Ssanie
2. Symbol silnika
g017409
H295124
1. Instrukcje dotyczące ustawiania maszyny przed
serwisowaniem mechanizmu tnącego i spuszczaniem oleju.
g017410
H295159
1. Zatrzymanie silnika
7
3. Praca
Montaż
3.
Powtórzyć te czynności dla drugiej strony.
4.
Wyrównać otwory górnego uchwytu z dolnym
uchwytem.
1
Montaż uchwytu
Nie są potrzebne żadne części
Procedura
1.
Wsunąć 2 tuleje do ramy.
g017328
Rysunek 4
1. Górny uchwyt
2. Pokrętło
4. Śruba w kształcie U
5. Dolny uchwyt
3. Podkładka
g017333
Rysunek 3
1. Dolny uchwyt
4. Rama
2. Tuleje
5. Śruba
6. Podkładki
3. Nakrętka
2.
Umieścić dolny uchwyt pomiędzy tulejami i
zabezpieczyć go za pomocą 1 śruby uchwytu
sterującego, 2 podkładek i 1 nakrętki.
Informacja: Umieścić dolny uchwyt pomiędzy
tulejami, z zamontowanym po prawej stronie
dolnym modułem zatrzymania.
8
5.
Wsunąć śrubę typu U przez górny i dolny
uchwyt, i dokręcić ją z wykorzystaniem podkładki
i pokrętła.
6.
Zamontować zespół przepustnicy do
zewnętrznej części uchwytu sterującego i
dokręcić go za pomocą nakrętki i śruby.
g017332
Rysunek 6
1. Poziom oleju odpowiada
maksimum.
3. Poziom oleju jest zbyt
niski – dodaj olej do
skrzyni korbowej.
g017337
2. Poziom oleju jest zbyt
wysoki – usuń olej ze
skrzyni korbowej.
Rysunek 5
3.
2
Uzupełnianie oleju w silniku
Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3 minuty i
sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając
go do czysta, a następnie wkładając bez
przykręcania, korek wlewu oleju do otworu
(Rysunek 7).
Nie są potrzebne żadne części
Procedura
Ważne: Maszyna jest dostarczana bez oleju
silnikowego. Przed uruchomieniem silnika
napełnij go olejem.
Maksymalna pojemność: 0,59 l, typ: wielosezonowy
olej mineralny o lepkości 10W-30 i klasyfikacji
serwisowej wg API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.
1.
Ustaw maszynę na równym podłożu.
2.
Wyjmij wskaźnik poziomu (Rysunek 6).
g017338
Rysunek 7
Informacja: Napełnij skrzynię korbową silnika
olejem tak, aby według wskaźnika poziomu
był on prawidłowy, zgodnie z Rysunek 6. W
przypadku przepełnienia silnika olejem usuń
nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w
punkcie Wymiana oleju silnikowego.
4.
Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go
mocno ręką.
Ważne: Wymień olej po pierwszych 5
godzinach pracy; następnie wymieniaj
go co roku. Patrz punkt Wymiana oleju
silnikowego.
9
Przegląd produktu
g017335
Rysunek 9
1. Świeca zapłonowa
6. Korek wlewu paliwa
2. Osłona wydechu
7. Osłona palców
3. Wydech
8. Filtr powietrza
4. Wskaźnik poziomu
9. Gaźnik
5. Uchwyt rozrusznika
Specyfikacje
g017341
Rysunek 8
1. Korek wlewu paliwa
6. Pokrętło mocujące uchwyt
sterujący
2. Uruchomienie silnika
7. Osłona wydechu
3. Sterowanie przepustnicą
8. Pokrywa silnika
4. Uchwyt zatrzymywania
silnika
5. Uchwyt sterujący
9. Wskaźnik poziomu
10
Model
Szerokość cięcia
Szerokość
produktu
02602
460 mm
575 mm
02604
510 mm
635 mm
02606
535 mm
635 mm
Działanie
Uzupełnianie paliwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Benzyna jest niezwykle łatwopalna i
wybuchowa. Pożar lub wybuch benzyny może
poparzyć Ciebie i innych.
• Aby zapobiec zapaleniu benzyny
przez ładunek elektrostatyczny, przed
napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę
bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe
lub na innym przedmiocie.
• Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik
jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.
g017340
• Nie zbliżaj się do benzyny, kiedy palisz,
ani nie przynoś jej w pobliże otwartego
płomienia lub iskier.
Rysunek 10
• Przechowuj benzynę w atestowanym
kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
Sprawdzanie poziomu oleju
w silniku
Zalecane paliwo:
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko
czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny
bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej
(metoda klasyfikacji [R+M)/2]).
• Etanol: Benzyna o zawartości do 10%
etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl
metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością
jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to
samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu
(E15) nie może być stosowana. Zabrania się
stosowania benzyny o zawartości powyżej
10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład
E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera
20% etanolu) lub E85 (zawiera 85% etanolu).
Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny
może skutkować problemami z wydajnością i/lub
uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte
gwarancją.
• Nie używaj benzyny zawierającej metanol.
• Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku
lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie
zastosowano stabilizatora paliwa.
• Nie dolewaj oleju do benzyny.
11
1.
Ustaw maszynę na równym podłożu.
2.
Wyjmij wskaźnik poziomu i wyczyść go czystą
szmatą.
3.
Włóż, ale bez przykręcania, wskaźnik poziomu
do otworu wlewu oleju.
4.
Wyjmij wskaźnik poziomu i sprawdź go.
5.
Aby określić prawidłowy poziom oleju na
wskaźniku poziomu, skorzystaj z Rysunek 11.
Regulacja wysokości cięcia
OSTRZEŻENIE
Regulacja wysokości cięcia może
doprowadzić do kontaktu z ruchomym
ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych
obrażeń ciała.
• Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie
ruchome części zatrzymają się.
• Podczas pracy przy ostrzu elastycznym lub
przyrządzie tnącym należy używać rękawic.
g017332
Rysunek 11
1. Poziom oleju odpowiada
maksimum.
OSTROŻNIE
3. Poziom oleju jest zbyt
niski – dodaj olej do
skrzyni korbowej.
Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący
i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj
odległość od gorącego tłumika.
2. Poziom oleju jest zbyt
wysoki – usuń olej ze
skrzyni korbowej.
Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia.
6.
Jeśli poziom oleju jest niski, powoli wlej olej
do wlewu, poczekaj 3 minuty i sprawdź poziom
oleju wskaźnikiem, wycierając go do czysta, a
następnie wkładając, bez przykręcania, korek
wlewu oleju do otworu.
1.
Obróć przełącznik dopływu paliwa do położenia
wyłączenia.
2.
Odłącz kabel od świecy zapłonowej.
3.
Przechyl maszynę na lewy bok.
Informacja: Maksymalna pojemność: 0,59 l,
wielosezonowy olej mineralny o lepkości
10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG,
SH, SJ, SL lub wyższej.
4.
Załóż rękawice ochronne i zdemontuj ostrze
elastyczne/przyrząd tnący.
5.
Odkręć śrubę zabezpieczającą.
6.
Przesuń elementy dystansowe na żądaną
wysokość, a następnie zamontuj ponownie
ostrze elastyczne/przyrząd tnący (Rysunek 13,
Rysunek 12).
Informacja: Napełnij skrzynię korbową silnika
olejem tak, aby według wskaźnika poziomu
był on prawidłowy, zgodnie z Rysunek 11. W
przypadku przepełnienia silnika olejem usuń
nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w
punkcie Wymiana oleju silnikowego.
7.
Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go
mocno ręką.
Ważne: Wymień olej po pierwszych 5
godzinach pracy; następnie wymieniaj
go co roku. Patrz punkt Wymiana oleju
silnikowego.
g017331
Rysunek 12
1. Elementy dystansowe
4. Ostrze elastyczne
2. Uchwyt ostrza
5. Uchwyt ostrza
3. Śruba
12
g017336
Rysunek 13
1. Przyrząd tnący
2. Elementy dystansowe
4. Śruba
5. Duża podkładka
3. Uchwyt ostrza
g017334
Informacja: Duży element dystansowy musi
Rysunek 15
zostać ustawiony bezpośrednio pod wirnikiem.
1. Uchwyt
Uruchamianie silnika
1.
3.
Ustawić uchwyt przepustnicy w pozycji ssania
i sprawdzić, czy przełącznik doprowadzania
paliwa znajduje się w pozycji „ON”.
2. Uchwyt zatrzymywania
silnika
Postaw stopę na jednostce tnącej i nachyl
maszynę ku sobie (Rysunek 16).
g017346
Rysunek 14
g017329
2.
Rysunek 16
Przyciągnąć uchwyt zatrzymania silnika do
uchwytu głównego.
4.
Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego.
Informacja: Jeśli maszyna nie uruchamia się
mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Regulacja ssania
Regulację ssania przeprowadza się za pomocą
zespołu przepustnicy (Rysunek 17).
13
g017366
Rysunek 18
Transportowanie
• Zachowaj ostrożność podczas ładowania maszyny
•
g017367
Rysunek 17
1. Ssanie włączone
2. Ssanie wyłączone
na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy.
Zamocuj bezpiecznie maszynę za pomocą pasów,
łańcuchów, kabla czy lin. Zarówno pas z przodu,
jak i z tyłu, powinien być skierowany w dół ku
zewnętrznej części maszyny.
Rady związane z
posługiwaniem się
urządzeniem
Zatrzymywanie silnika
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Ogólne wskazówki dotyczące
koszenia
Aby zatrzymać silnik, zwolnij dźwignię sterującą
ostrzem (Rysunek 18).
Ważne: Po zwolnieniu uchwytu zatrzymania
OSTRZEŻENIE
silnika, silnik i ostrze powinny zatrzymać się
w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzymają się
prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i
skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu.
Używanie maszyny na pochyłościach o
nachyleniu przekraczającym 45° spowoduje
poważne uszkodzenie silnika na skutek
braku smarowania. Potencjalne uszkodzenia
mogą obejmować zablokowanie się zaworów,
zarysowania tłoków oraz zatarte łożyska wału
korbowego.
• Przed przystąpieniem do użytkowania
maszyny na pochyłości wykonaj badanie
terenu i zmierz rzeczywiste nachylenie
zbocza w miejscu planowanej pracy
maszyną.
• Nie używaj maszyny na terenie o
nachyleniu przekraczającym 45°.
14
• Usuń z obszaru patyki, kamienie, kable, gałęzie i
•
•
•
•
być konieczne wykonanie więcej niż jednego
przejazdu nad liśćmi.
inne odpady, w które może uderzyć ostrze.
Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie
koś celowo nad żadnym obiektem.
Jeśli maszyna uderzy jakiś przedmiot lub zacznie
wibrować, natychmiast zatrzymaj silnik, odłącz
kabel od świecy zapłonowej i sprawdź, czy
maszyna nie jest uszkodzona.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez
rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe
ostrze.
W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując
zamiennik marki Toro
• Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno,
zmniejsz prędkość koszenia.
Koszenie trawy
• Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej
•
•
źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości
niższym niż 30 mm (02602/02604) lub 32 mm
(02606) z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka
lub późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony.
Patrz Regulacja wysokości cięcia
Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest
zalecane. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie
może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie
silnika.
Koś wyłącznie suchą trawę lub liście. Mokra
trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w
ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub
zgaśnięcie silnika.
OSTRZEŻENIE
Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić
do poważnych obrażeń ciała w przypadku
poślizgnięcia się na nich i kontaktu z
ostrzem. Koś wyłącznie w warunkach
suchych.
• Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie
•
ścinków na trawniku, zapewniające równomierne
użyźnienie.
Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia
jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną
z następujących metod:
– Wymień ostrze/linkę lub naostrz ostrze.
– Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.
– Zwiększ wysokość koszenia maszyny.
– Koś trawę częściej.
– Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden
pokos za każdym przejazdem.
Cięcie liści
• Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika
jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może
15
Konserwacja
Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.
Zalecany harmonogram konserwacji
Częstotliwość
serwisowania
Procedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach
• Wymień olej silnikowy.
Przed każdym użyciem
lub codziennie
Po każdym zastosowaniu
Co 100 godzin
Przed składowaniem
Co rok
• Sprawdź poziom oleju w silniku.
• Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni
sterującej ostrzem.
• Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
• Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
• Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
• Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazówkami, oraz przed
rozpoczęciem posezonowego przechowywania.
• Wyczyść układ chłodzenia, usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z żeberek
chłodzących silnika i z rozrusznika. W warunkach dużych zanieczyszczeń lub
obecności dużej ilości sieczki czyść układ częściej.
• Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
• Wymień olej silnikowy.
• Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
16
Przygotowanie do
konserwacji
1.
Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie
ruchome części zatrzymają się.
2.
Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur
konserwacji odłącz kabel świecy zapłonowej od
świecy (Rysunek 19).
g017339
Rysunek 20
1. Pokrywa
3. Filtr
2. Klapki zatrzasku
2.
3.
4.
5.
g017342
Rysunek 19
1. Kabel świecy zapłonowej
3.
Po wykonaniu procedur konserwacji podłącz
kabel świecy zapłonowej do świecy.
Informacja: Nie usuwaj zanieczyszczeń
OSTRZEŻENIE
6.
Wywrócenie maszyny może spowodować
wyciek paliwa. Benzyna jest łatwopalna,
ma właściwości wybuchowe i może
spowodować obrażenia ciała.
7.
8.
Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z
braku paliwa lub usuń benzynę pompą
ręczną; nie używaj lewara.
z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje
wciskanie zanieczyszczeń w włókna.
Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra
powietrza i pokrywy za pomocą wilgotnej
tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszczeń do
kanału powietrznego.
Włóż filtr do zespołu filtra powietrza.
Zamontuj pokrywę.
Wymiana oleju silnikowego
Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 5
godzinach
Co rok
1. Sprawdź, czy zbiornik paliwa zawiera mało
paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie
wyciekało po przewróceniu maszyny na bok.
2. Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą
oleju, aby go rozgrzać.
Ważne: Zawsze przewracaj maszynę na bok
ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.
Wymiana filtra powietrza
Okres pomiędzy przeglądami: Co rok
1.
Otwórz pokrywę.
Wyjmij filtr (Rysunek 20).
Sprawdź filtr. Wymień go, jeżeli jest uszkodzony
lub nadmiernie zabrudzony.
Sprawdź papierowy filtr powietrza.
A. Jeśli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony
olejem lub paliwem, wymień go.
B. Jeśli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim
kilkakrotnie o twardą powierzchnię lub
przedmuchaj sprężonym powietrzem o
ciśnieniu poniżej 2,07 bar przez bok filtra
skierowany do silnika.
Wciśnij klapki zatrzasku na górze pokrywy filtra
powietrza (Rysunek 20).
Informacja: Rozgrzany olej łatwiej wypływa i
zawiera więcej zanieczyszczeń.
17
Sprawdzaj świecę zapłonową co 100 godzin pracy.
Używaj świecy zapłonowej Champion RN9YC lub
odpowiednika.
3.
Odłącz kabel od świecy zapłonowej. Patrz punkt
Przygotowanie do konserwacji
4.
Wyjmij wskaźnik poziomu.
5.
Przewróć maszynę na bok, ze wskaźnikiem
skierowany w dół, aby spuścić zużyty olej przez
rurę wlewu oleju.
1.
Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie
ruchome części zatrzymają się.
2.
Odłącz kabel od świecy zapłonowej.
6.
Przywróć maszynę do położenia roboczego.
3.
Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.
7.
Powoli wlej olej do wlewu, poczekaj 3 minuty i
sprawdź poziom oleju wskaźnikiem, wycierając
go do czysta, a następnie wkładając bez
przykręcania, korek wlewu oleju do otworu.
4.
Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.
Ważne: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta
lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod,
ponieważ drobne zanieczyszczenia, które
dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić
silnik.
Informacja: Maksymalna pojemność: 0,59 l,
typ: wielosezonowy olej mineralny o lepkości
10W-30 i klasyfikacji serwisowej wg API SF, SG,
SH, SJ, SL lub wyższej.
5.
Informacja: Napełnij skrzynię korbową silnika
Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm (Rysunek
22).
olejem tak, aby według wskaźnika poziomu był
on prawidłowy, zgodnie z (Rysunek 21). W
przypadku przepełnienia silnika olejem usuń
nadmiar oleju, zgodnie ze wskazówkami w
punkcie 5.
g017548
Rysunek 22
1. Izolator elektrody środkowej
2. Elektroda boczna
3. Przerwa (nie w skali)
g017332
6.
Zamontuj świecę zapłonową i uszczelkę.
7.
Dokręć świecę momentem 20 N·m.
8.
Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
Rysunek 21
1. Poziom oleju odpowiada
maksimum.
Wymiana ostrza
elastycznego/przyrządu
tnącego.
3. Poziom oleju jest zbyt
niski – dodaj olej do
skrzyni korbowej.
2. Poziom oleju jest zbyt
wysoki – usuń olej ze
skrzyni korbowej.
Okres pomiędzy przeglądami: Co rok
8.
Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go
mocno ręką.
9.
Oddaj zużyty olej do lokalnego centrum
recyklingu.
Ważne: Aby prawidłowo zainstalować ostrze,
należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli
nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub
nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.
Należy skontrolować ostrze za każdym razem, gdy w
maszynie zabraknie benzyny. Jeżeli ostrze zostanie
uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast
wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub
wyszczerbiona, należy je naostrzyć lub wymienić.
Serwisowanie świecy
zapłonowej
Okres pomiędzy przeglądami: Co 100 godzin
18
Przechowywanie
OSTRZEŻENIE
Ostrze jest ostre; kontakt z nim może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym
miejscu.
• Odłącz kabel od świecy zapłonowej.
• Podczas serwisowania ostrza, należy
stosować rękawice ochronne.
Przygotowanie maszyny do
przechowywania
1.
Odłącz przewód od świecy zapłonowej. Patrz
punkt Przygotowanie do konserwacji
2.
Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza
był skierowany w górę.
3.
Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka
drewna.
• Nie przechowuj benzyny dłużej niż 30 dni.
4.
Usuń ostrze (odkręć śrubę ostrza – w
lewo); należy zachować wszystkie elementy
mocowania ostrza.
• Nie przechowuj maszyny w zamkniętym
pomieszczeniu w pobliżu otwartego
płomienia.
5.
Zamontuj nowe ostrze (dokręć śrubę ostrza – w
prawo) i wszystkie pozostałe elementy.
• Przed przechowaniem maszyny zaczekaj,
aż silnik ostygnie.
OSTRZEŻENIE
Opary benzyny mogą eksplodować.
Ważne: Ustaw zakrzywione końce ostrza w
kierunku obudowy maszyny.
6.
Za pomocą klucza dynamometrycznego
dokręć śrubę ostrza z momentem 25 N·m.
1.
Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj
stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami
producenta silnika.
2.
Uruchom maszynę i zaczekaj, aż silnik zatrzyma
się z powodu braku paliwa.
3.
Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.
4.
Zostaw silnik uruchomiony, aż sam się zatrzyma.
Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie
będzie można go uruchomić.
5.
Odłącz kabel od świecy zapłonowej.
6.
Wykręć świecę zapłonową, wlej 30 ml przez
otwór świecy i powoli pociągnij za linkę
rozrusznika kilka razy, aby rozprowadzić olej
w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji poza
sezonem.
7.
Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem
dynamometrycznym momentem 20 N·m (15
ft-lb).
8.
Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.
Ważne: Śruba dokręcona z momentem
25 N·m jest dokręcona bardzo mocno. Przy
zablokowanym ostrzu za pomocą kawałka
drewna, użyj swojego ciężaru ciała, aby
prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę
śrubę bardzo trudno przekręcić.
Czyszczenie maszyny
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym
użyciem lub codziennie
Po każdym zastosowaniu
OSTRZEŻENIE
Maszyna może wyrzucać materiał spod
obudowy.
• Noś osłonę oczu.
• Pozostawaj w pozycji roboczej (za
uchwytem).
• Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób
postronnych.
1.
Przewróć maszynę na bok.
2.
Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza
usuń trawę i zanieczyszczenia z osłony
wydechu, górnej osłony silnika i otaczających
obszarów jednostki tnącej.
19
Rozwiązywanie problemów
Problem
Silnik nie uruchamia się
Możliwa przyczyna
1. Kabel nie jest podłączony do świecy
zapłonowej.
1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
2. Otwór odpowietrzający korka wlewu
paliwa jest niedrożny.
2. Wyczyść otwór odpowietrzający korka
wlewu paliwa lub wymień korek wlewu.
3. Sprawdź świecę zapłonową i w
razie potrzeby ustaw przerwę.
Wymień świecę zapłonową, jeśli jest
wyszczerbiona, zanieczyszczona lub
pęknięta.
4. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa
świeżą benzyną. Jeśli problem
powtarza się, skontaktuj się z
przedstawicielem autoryzowanego
serwisu.
3. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona,
zanieczyszczona lub przerwa jest
nieprawidłowa.
4. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ
paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo.
Silnik uruchamia się z trudem lub traci
moc.
1. Otwór odpowietrzający korka wlewu
paliwa jest niedrożny.
1. Wyczyść otwór odpowietrzający korka
wlewu paliwa lub wymień korek wlewu.
2. Wkład filtra powietrza jest
zanieczyszczony i ogranicza przepływ
powietrza.
3. Na spodzie obudowy maszyny
znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
2. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza
i/lub wymień papierowy filtr.
4. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona,
zanieczyszczona lub przerwa jest
nieprawidłowa.
4. Sprawdź świecę zapłonową i w
razie potrzeby ustaw przerwę.
Wymień świecę zapłonową, jeśli jest
wyszczerbiona, zanieczyszczona lub
pęknięta.
5. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej,
jeśli jest zanieczyszczony; dodaj lub
spuść olej, aby dostosować poziom
oleju do oznaczenia Full na wskaźniku
poziomu.
6. Opróżnij i napełnij zbiornik paliwa
świeżą benzyną.
5. Poziom oleju silnikowego jest
zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on
nadmiernie zanieczyszczony.
6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzałe
paliwo.
Silnik pracuje nierównomiernie
Wzór koszenia jest nierówny
3. Wyczyść spód obudowy maszyny.
1. Kabel nie jest podłączony do świecy
zapłonowej.
1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
2. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona,
zanieczyszczona lub przerwa jest
nieprawidłowa.
2. Sprawdź świecę zapłonową i w
razie potrzeby ustaw przerwę.
Wymień świecę zapłonową, jeśli jest
wyszczerbiona, zanieczyszczona lub
pęknięta.
3. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza
i/lub wymień papierowy filtr.
3. Wkład filtra powietrza jest
zanieczyszczony i ogranicza przepływ
powietrza.
Maszyna lub silnik nadmiernie drga
Usuwanie usterek
1. Na spodzie obudowy maszyny
znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
1. Wyczyść spód obudowy maszyny.
2. Śruby mocujące silnika są poluzowane
2. Dokręć śruby mocujące silnika
3. Śruba mocująca ostrze jest
poluzowana.
4. Ostrze jest zakrzywione lub nie jest
wyważone.
3. Dokręć śrubę mocującą ostrze.
4. Wyważ ostrze. Jeżeli ostrze jest
wygięte, należy je wymienić.
1. Poruszasz się powtarzalnie po tym
samym wzorze.
1. Zmień wzór koszenia.
2. Na spodzie obudowy maszyny
znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
3. Ostrze jest stępione.
2. Wyczyść spód obudowy maszyny.
20
3. Naostrz i wyważ ostrze.
Notatki:
Notatki:
Lista międzynarodowych dystrybutorów
Dystrybutor:
Kraj:
Numer telefonu:
Dystrybutor:
Kraj:
Numer
telefonu:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704
220
420 255 704
220
54 11 4 821
9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Węgry
Hong Kong
Korea
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Kolumbia
Japonia
Czechy
Casco Sales Company
Portoryko
787 788 8383
Mountfield a.s.
Słowacja
Ceres S.A.
Kostaryka
506 239 1138
Munditol S.A.
Argentyna
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Sri Lanka
Irlandia Północna
Republika Irlandii
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
Rosja
Ekwador
Finlandia
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
Meksyk
Gwatemala
Estonia
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden
Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Japonia
Grecja
Turcja
Chiny
Szwecja
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Solvert S.A.S.
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Hydroturf Int. Co Dubai
47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479
Spyros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Norwegia
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Egipt
Portugalia
Indie
Nowa Zelandia 64 3 34 93760
Polska
48 61 8 208 416
Włochy
39 049 9128
128
Austria
43 1 278 5100
Izrael
972 986 17979
Hiszpania
34 9 52 83 7500
Dania
45 66 109 200
Francja
33 1 30 81 77
00
357 22 434131
Cypr
Indie
91 1 292299901
Węgry
36 26 525 500
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Australia
Belgia
Maroko
Jean Heybroek b.v.
Holandia
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449
4387
31 30 639 4611
Victus Emak
Polska
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766
3636
48 61 823 8369
Europejskie powiadomienie dotyczące prywatności
Informacje gromadzone przez firmę Toro
Toro Warranty Company (Toro) szanuje prywatność użytkownika. W celu przetwarzania Twojego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej i kontaktowania się z
Tobą w przypadku wycofania produktu z rynku, prosimy o udostępnienie nam pewnych danych osobowych, bezpośrednio lub za pośrednictwem
lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy.
System gwarancji firmy Toro jest utrzymywany na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, których prawa dotyczące prywatności nie mogą
nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w kraju użytkownika.
UDOSTĘPNIAJĄC NAM DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB OPISANY
W POWIADOMIENIU DOTYCZĄCYM PRYWATNOŚCI.
Sposób, w jaki Toro wykorzystuje informacje
Firma Toro może używać Twoich danych osobowych do przetwarzania zgłoszeń napraw gwarancyjnych oraz kontaktowania się z Tobą w przypadku
wycofania produktu z rynku lub z wszelkich innych powodów, o których Cię informujemy. Firma Toro może w związku z tymi działaniami udostępniać
informacje użytkownika firmom od siebie zależnym, przedstawicielom lub innym partnerom biznesowym. Nie sprzedamy Twoich danych osobowych
żadnej innej firmie. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i
żądaniami właściwych organów władzy, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych systemów oraz w celu ochrony własnych
interesów lub innych użytkowników.
Przechowywane danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów, do których zostały pierwotnie pozyskane, dla innych zgodnych z prawem
celów (takich, jak zgodność z przepisami), lub jest to wymagane przez odpowiednie prawo.
Troska firmy Toro o zapewnienie ochrony danych osobowych
Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Podejmujemy również kroki mające na
celu zachowanie dokładności i aktualności danych osobowych.
Dostęp i korygowanie danych osobowych
Aby sprawdzić lub skorygować swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, pisząc na adres legal@toro.com.
Australijskie prawo konsumenta
Klienci z Australii mogą znaleźć szczegółowe dane, związane z australijskim prawem konsumenta wewnątrz opakowania lub uzyskać te dane u
przedstawiciela firmy Toro.
374-0269 Rev H
Kompleksowa gwarancja Toro
Ograniczona gwarancja
Warunki i produkty objęte gwarancją
Toro Company i jej firma zależna, Toro Warranty Company, na mocy zawartego
porozumienia wspólnie gwarantują, że Twój produkt komercyjny Toro („Produkt”)
będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres dwóch lat lub
1500 godzin użytkowania, zależnie od tego, który z nich minie wcześniej.
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktów z wyjątkiem
aeratorów (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty). Jeżeli spełnione
są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony bezpłatnie
(dotyczy to także diagnostyki, robocizny, części i transportu). Gwarancja
rozpoczyna się w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego.
* Dotyczy Produktów wyposażonych w licznik godzin.
Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego
Użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub
sprzedawcy produktów komercyjnych, u którego zakupił Produkt, o istnieniu warunków
spełniających wymagania gwarancyjne. Jeśli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu
dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczące praw lub
obowiązków gwarancyjnych, możesz skontaktować się z nami:
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952–888–8801 lub 800–952–2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com
•
•
Normalnego hałasu, wibracji, zużycia i pogorszenia działania.
Normalne zużycie obejmuje m.in. uszkodzenia foteli w wyniku zużycia lub
przetarcia, zużycie powierzchni malowanych, rysy na naklejkach i szybach itp.
Części
Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji są objęte
gwarancją przez okres do planowego czasu wymiany dla danej części. Części
wymienione w ramach niniejszej gwarancji są objęte okresem gwarancyjnym
oryginalnego produktu i stają się własnością Toro. Ostateczna decyzja, czy dana część
lub podzespół zostanie naprawiony czy wymieniony, podejmowana jest przez firmę
Toro. Do napraw gwarancyjnych firma Toro może używać regenerowanych części.
Gwarancja akumulatorów z możliwością głębokiego rozładowania
oraz akumulatorów litowo-jonowych:
Akumulatory z możliwością głębokiego rozładowania oraz akumulatory
litowo-jonowe mają określoną ogólną liczbę kilowatogodzin, które mogą dostarczyć
w okresie ich eksploatacji. Metody użytkowania, ładowania i konserwacji
mogą wydłużyć lub skrócić całkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako że
akumulatory w tym produkcie zużywają się, ilość pracy użytecznej pomiędzy
ładowaniami będzie powoli zmniejszać się, aż akumulator całkowicie się
zużyje. Wymiana akumulatorów zużytych w trakcie normalnej eksploatacji jest
obowiązkiem właściciela produktu. W czasie normalnego okresu gwarancyjnego
na produkt potrzebna może być wymiana akumulatora na koszt właściciela.
Uwaga: (wyłącznie akumulatory litowo-jonowe): Akumulator litowo-jonowy jest objęty
częściową, proporcjonalną gwarancją rozpoczynającą się od 3 do 5 roku, w oparciu o
czas eksploatacji oraz liczbę wykorzystanych kilowatogodzin. Patrz Instrukcja obsługi,
aby uzyskać więcej informacji.
Obowiązki właściciela
Konserwacja na koszt właściciela
Jako właściciel Produktu jesteś odpowiedzialny za przeprowadzanie wymaganych
czynności konserwacyjnych i regulacyjnych opisanych w Instrukcji obsługi.
Niewykonywanie wymaganych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych może być
podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.
Regulacje silnika, smarowanie, czyszczenie i polerowanie, wymiana filtrów, chłodziwa
i wykonywanie zalecanych działań konserwacyjnych to tylko niektóre z normalnych
czynności serwisowych produktów Toro, wykonywanych na koszt właściciela.
Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją
Warunki ogólne
Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie gwarancyjnym,
są wadami materiałowymi lub wykonania. Niniejsza wyrażona gwarancja nie obejmuje:
•
•
•
•
•
•
Uszkodzeń Produktu wynikających z korzystania z nieoryginalnych części
zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposażenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriów i produktów marek innych niż Toro. Na te elementy
producent może udzielić osobnej gwarancji.
Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych czynności
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Brak odpowiedniej konserwacji produktu
Toro zgodnie z zalecanymi czynnościami konserwacyjnymi wymienionymi w
Instrukcji obsługi może spowodować odrzucenie roszczeń gwarancyjnych.
Uszkodzeń produktu wynikających z użytkowania produktu w sposób agresywny,
niedbały lub lekkomyślny.
Części podlegających zużyciu w następstwie używania, chyba że okażą się
wadliwe. Do przykładowych części eksploatacyjnych i zużywających się w trakcie
normalnego użytkowania Produktu należą m.in. klocki i okładziny hamulcowe,
okładziny sprzęgła, ostrza, bębny i łożyska (z pierścieniem uszczelniającym lub
smarowane), przeciwnoże, świece, kółka samonastawne i łożyska, opony, filtry,
paski oraz niektóre części spryskiwacza, takie jak membrany, dysze, zawory
zwrotne itd.
Uszkodzeń powstałych w wyniku wpływów zewnętrznych. Do warunków
uznawanych za będące poza wpływami zewnętrznymi należą m.in. pogoda,
praktyki przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonych
paliw/środków chłodzących, smarów, dodatków, nawozów, wody, substancji
chemicznych itp.
Usterki lub problemy z wydajnością związane z zastosowaniem paliwa
(benzyna, ON lub biodiesel), które nie są zgodne z odpowiednimi standardami
przemysłowymi.
Urządzenia objęte niniejszą gwarancją mogą być naprawiane wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców produktów Toro.
Firmy The Toro Company i Toro Warranty Company nie ponoszą
odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody związane
z użytkowaniem produktów Toro objętych tą gwarancją, w tym za jakiekolwiek
koszty czy wydatki związane z zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych w
uzasadnionych okresach występowania usterek lub nieużywania w oczekiwaniu
na naprawę w ramach gwarancji. Oprócz gwarancji emisji zanieczyszczeń, o
których mowa poniżej, w stosownych przypadkach nie ma innych wyraźnych
gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej i
przydatności do określonych zastosowań są ograniczone do okresu objętego
niniejszą gwarancją.
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie szkód przypadkowych lub wynikowych
lub ograniczeń dotyczących okresu trwania domniemanych gwarancji, więc powyższe
wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela
określonych praw, a w zależności od kraju właścicielowi mogą przysługiwać także
inne prawa.
Uwaga dotycząca gwarancji na silnik:
Układ kontroli emisji spalin w Produkcie może być objęty osobną gwarancją
spełniającą wymagania ustalone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijską Radę Ochrony Czystości
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia określone powyżej
nie mają zastosowania do gwarancji na układ kontroli emisji spalin. Szczegółowe
informacje można znaleźć w warunkach gwarancyjnych układu kontroli emisji spalin w
silniku dostarczonych z Instrukcją obsługi lub dokumentacją producenta silnika.
Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady
Klienci, którzy nabyli produkt Toro eksportowany ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą produktów Toro w
celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie jesteś zadowolony z obsługi świadczonej przez
dystrybutora lub masz trudności z uzyskaniem informacji o warunkach gwarancyjnych, skontaktuj się z importerem produktów Toro.
374-0253 Rev B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement